Sei sulla pagina 1di 2

PENTRU CLASELE IX - X

DECIZIE DE SANCŢIONARE

Având în vedere faptul că elevul(a) .............................................................................


din clasa a .....- a profil ......................... a săvârşit următoarea faptă
disciplinară ........................................................................................................................
............................................................................................................................................
....................în conformitate cu :
-Regulamentul de Ordine Interioară aprobat în Consiliul de Administraţie din data de
08/09/2015
-Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
art.123

Directorul Liceului Teoretic „Axente Sever” Mediaş


DECIDE :

Art.1 Elevul(a) ...............................................................................................................


din clasa a .....- a profil ........................ se sancţionează în conformitate cu
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi
Regulamentul de Ordine Interioară cu ............................................................................

Art.2 Sancţiunile prevăzute la art.123 sunt însoţite de scăderea notei la purtare.

Art.3 Contestaţiile împotriva sancţiunii prevăzute la art.123 se adresează în scris Consiliului de


Administraţie, în termen de 5 zile de la primirea prezentei conform art.141 din R.O.F.U.I.P.

Art.4 Prezenta decizie se comunică părintelui/tutorelui legal prin corespondenţă scrisă sau direct sub
semnătură, conform Regulamentului de Ordine Interioară sau ROFUIP.

DIRECTOR, DIRIGINTE/PROFESOR,
PROF. AGÎRBICEANU ANA MARIA Voicea Loredana

Am luat la cunoştinţă şi mă oblig să anunţ părintele/tutorele legal ..........................