Sei sulla pagina 1di 34
ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE ,GEORGE ENESCU" IASI FACULTATEA DE INTERPRETARE, COMPOZITIE $I STUDI MUZICALE TEORI lagi, Str. Cuza Voda nr. 29 (Casa Bals), 700040 Tel. Rectorat: 0232212549, Fax: 0232 212551; F. METODOLOGIA ORGANIZARI SI DESFASURARH CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDI DE LICENTA LA FACULTATEA DE INTERPRETARE, COMPOZITIE SI STUDI MUZICALE TEORETICE - SESTUNILE IULIE/SEPTEMBRIE 2018 - In conformitate cu prevederile: + articolelor nr. 138,142, 145,151, 156, 158,160,163, 174, 176, 199, 200,205,277 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,cu modificarile si completitile ulterioare; ~ Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ultericare, - Ordonanfei de urgent a Guvernului nr. 133/2000 privind invafimantul universitar si postuniversitar de stat cu taxd peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobat cu modifica prin Legea nr. 441/200] cu modificarile ulterioare si a Ordonanfei de urgent a Guvernului. nr. 133/2000; ~ Hotirarii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare internationale organizate pentru invatamantul preuniversitar si a doctoranzilor care au obtinut rezultate deosebite in activitatea de cercetare, cu modificarile ulterioare si completarile ulterioare; Hotararii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea si functionarea Ministreului Educatiei Nationale si iifice, cu modificarile si completatile ulterioare; cart. 76 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicati, cu modificarile si completarilr ulterioare: -OUG nr.41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative; > Ordinul MENCS nr. 3.062/2018 privind cadrul general de organizare si desfigurare a admiter ciclurile de studii universitare de licenfa, de masterat gi de doctorat pentru anul universitar 2018-2019 . Prezenta Metodologie este aprobati de Senatul UNAGE. Nu se pot adauga sau modifica clauze dupa ‘nceperea inscrierilor. * Pentru coordonarea centralizati a lucririlor privind pregititea, organizarea, indrumarea $i controlul concursului de admitere, la Universitatea National de Arte George Enescu” lasi, functioneaza comisia de admitere pe institut condusi de Rector, in componenta céreia intra Decanii facultatilor, prorectorul cu atribuii didactice si un secretar, in persoana unui cadra La nivelul celor trei facultiti, functioneaza cate o comisie de admitere pe facultate condus de Decani, in componenta cérora intra prodecanul facultati, directorii de departamente siun secretar numit dintre cadrele didactice ale facultti + Comisiile pe facultaji sunt subordonate comisiei de admitere pe institut. Ele asigura inscrierea, verificd dosarele cu acte ale candidatilor si confirma legalitatea inscrierii, organizeaza concursul de admitere la nivel de facultate, sprijina comisia pe institut in preluarea hucrarilor, confruntarea borderourilor, corecturilor, calculul si verificarea mediilor generale ale candidatilor. * Repanizarea cadrelor didactice i a celorlalte persoane pe actiuni concrete se face la propunerea decanilor si avizate de Rector, pentru fiecare prob’ de concurs. in acest scop, pe toata durata