Sei sulla pagina 1di 2

Nhật Ký Của Mẹ

Tác Giả : Nguyễn Văn Chung


Nhẹ Nhàng Soạn cho piano : Hoàng Tâm
 = 85

 43                      


     
 43     
   


6

      
              
 
    
  


     

11

            
       

       
     

15

     
              
 
    
      

19

              
     
  
 
    
      
   
24

             
        
           
    

29

         
    

           
     
      


33

     
         
           
     
      
37

            
  
           
   
   

   

41

                
    
         
    
   

45
1. 2.
    
   


    
  
  
    
 