Sei sulla pagina 1di 6

GLORIA

(II)
Alberto Tramontana

A
° b4
q=105 F

Sopr/Contr. & 4 ∑ ∑ ∑ ∑ œ œœ œ œœ
Glo - ria a Dios en el

? b 44 œ œ œ œ œœ nœœ
Ten/bajo ¢ ∑ ∑ ∑ ∑
Glo - ria a Dios en el

{
q=105 A
4 ˙˙ ˙ œ̇ œ œ ™ .j
& b 4 ˙˙ ẇ œ ™ œœ w œ̇ œ œ œœ œœ œ
J. w
Órgano
? b 44

˙
˙
˙ ˙ w w
œ œ ˙˙ ™™ œœ nœœ
˙ ˙ ˙ œ
. . .œ .

° bœ , , ,
6 C D‹ G7 C B¨ G‹ G7 C F
j
& œ ˙˙ œ # œœ œœ n œœ œœ œœ œ œœ œ ˙ œ œ œœ œœ œœ w
œ œ w œ™
œ™ œœ œ œœ
J

, œ™ œ œ œ
cie - lo y_en la tie - rra paz a los hom - bres que a - ma el Se - ñor. Por tu_in - men - sa

j
? b œœ ˙˙ , œ œœ œœ œœ nœœ œœ œœ œœ œ ˙˙ , œ œ œ œœ nœœ w
¢ w ∑

{
cie - lo y_en la tie - rra paz a los hom bres que a - ma el Se - ñor.

& b œ̇ ™ ˙ œ œ œœ œ œ̇ œ œ œœ œ̇ œ w œœ ™™ œœj œ œœ
œ #œ nœ w ˙ œ œ œœ w w œ

? b ˙˙™
w
œ œœ ˙˙ n˙ ˙™
œœ˙ œœ œ̇ œ œ nœ w ∑
˙ œ œ
Copyright © 1983
° b
2 12 >C D‹ A‹ B¨

œ œ jœ ‰ j œ œ̇ ‰ j
& œ œ ‰ œJ œ œ œ ™ œ
œ œ n œ œ̇ œ œ œ œ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
>
te ben -de - ci - mos, te a - do - ra - mos, te glo - ri - fi -
>
glo - ria, te a - la - ba - mos,
C: te a - la - ba - mos, te a - do - ra - mos,
œ œ ‰ œ œ œ œ œ jœ œ œ œ jœ
?b œ
œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ
¢ œ™ œJ œ œ
J

{
> >
Por tu_in - men - sa glo - ria, te ben -de - ci - mos. te a - do - ra - mos, te glo - ri - fi -

‰ œj œ œ
(te glo - ri - fi -

& b œw ‰ j œ œ ‰ j
w œ œw œ œ œ œ œ œ œœ œ̇ ™ œ œ œ œ
w w œ
w
? b œ™ œ œ œ w w
J w w

° b
œœ œ ˙˙ ™
, ˙ ,
16 F B¨ G‹ G7 C B¨ F C F7
j
& œœ œ ‰ œ œ œœ œœ œœ ™
œœ œœ œœ w
w ˙ bœœ
œœ œœ -
J

˙™
ca - mos, te da - mos gra - cias, Se - ñor Dios, Rey Ce - les - tial,
-
Dios

‰ j œœ œ ˙ , ˙ œ œ œ
? b œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ nœ w œ œ œ
¢ ‰̇ J ∑ ˙
> te da-mos gra - cias, Se - ñor Dios,

{
ca - mos, Rey Ce - les -
ca - mos, te da - mos gra - cias, Se - ñor Dios,)

‰ j œ œ œ œ œ ˙˙ ™
&b œ œœ ™
˙˙™ bœœ
œ œ̇ œ œœ œ w œ œ w
w
œ œ nœ w ˙ œ œ w

?b w œ˙ œ œ œ œ
œ œ œ ˙ ∑ œ œ œ œ
w . . . . .

° bœ , ,
21 B¨ E¨ C7 F F C D‹ G

& œ œœ œ œ œ œ bw
œ œ œ œ ˙ n˙
> w
w œ œ œ œ œ œ œœ ˙˙ œ œ œœ œ œœ œœ œœ
œ #œ nœ
Pa - dre
> -
to - do - po - de - ro so. Glo - ria a Dios en el cie - lo y_en la tie - rra paz a los
œ œ w , œ œ œ œ œœnœœ œ ˙ , œ œœ œœ œœ nœœ œœ œœ
? b œœ œœ œ œœ œ œœ œ b˙˙ w
¢ ˙ œ ˙

{
>
tial, to - do po - de - ro
-- so. Glo - ria a Dios en el cie - lo y_en la tie - rra paz a los

& b œ̇˙™™ œ œ œ œ œ bẇ n˙


œ w œ̇ œ œ œœ œœ œ œ̇ ™ ˙ œ œ œœ œ œ̇ œ œ
w œ #œ nœ

?b w ˙ œ œ w ˙˙ ™™ œœnœœ ˙ ™ œ œœ ˙˙ n˙
w ˙ ˙™ ˙
b˙ w
B q=65 3

° b
rit.
,
27 C B¨ G‹ G7 C F C/E D‹ A‹/C B¨ B¨‹ F‹

b bb Ó™
b
& œœ œ ˙ œ œ œœ œœ œœ w
w ∑ ∑ ∑
œ
Se-
hom - bres que a - ma el Se - ñor.

? b œœ œ ˙˙ , œ œ œ œœ nœœ w Ó Œ œ
¢ w ∑ ∑ ∑ b
b bb ∑

{
hom bres que a - ma el Se - ñor.
rit. B q=65
˙˙ ẇ ˙ œ̇œ œ œ ™ .j bbbb ˙™
& b œœw ˙ œ̇ œ w ˙˙
œ œ œœ w œ bœ™ œœ w œ
w ẇ ˙ ˙ .J
œœ œ̇ œ œ nœ w
? ˙™ w nbw
˙™
wœœ
b œœ˙ ˙ ˙ ˙ bbbb . .
˙
œ œ œ

° bb b >
F‹ B¨‹ E¨ F‹ F‹
,
34
j
& b ˙™ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ™
œ œ œ™ œœ œœ œœ œœ
J
ñor, Hi - jo Ú - ni - co, Je - su - cris to. Se - ñor Dios, Cor - de - ro de
>
? bb b ˙∑ ™ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ , œ œ œ™ œj œ œ œ
¢ b ∑ ∑ ∑

{
b j
& b bb ˙™ œ œ œ̇˙ œ ˙ ˙˙ œ œ œœ œ ˙ œ™ œ œ œ œ
w
w œ œ ˙˙ ™™ œ œ w
w
? bb b ∑ ∑ ∑ ∑
b

° bb b ˙ ‰ œj œ œ œ œ ,
38 B¨‹ E¨ F‹ E¨7 A¨(“4) A¨

& b ˙ ,œ œ œ œ œ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œ œœ
œ
-
Dios, (Hi - jo del Pa dre.) Tú que qui - tas el pe - ca - do del mun - do, ten pie-

‰ œj œ œ œ œ ˙
Hi - jo del Pa dre.
˙ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ ˙
? bb b ∑
¢ b Ó™ œ œ ˙
,œ œ
œ œ

{
Tú que qui - tas el pe - ca - do del mun - do, ten pie-

b ‰ œj œ œ œ œ
& b bb ˙˙˙ œœ œ ˙˙ ™ œ œ œœ ™ œ œ œœ œ˙ œ œ œw ˙ œ œ
˙˙ ˙™ J
œ œ œ ˙™
Ó™
? bb b œ ˙™
∑ œ™ ˙
b œJ ˙™ œ œ
° bb b ˙ ™
4
, ,
E A¨ G¨ C F‹ E¨ A¨
,
42

˙ ™™
Pueblo

& b ˙™ œœ œœ œœ ˙˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œ ˙ œœ œ
œ ˙
dad de no - so - tros. Ten pie - dad de no - so - tros. Tú que qui -tas el pe -ca -do del mun - do, a -
œ ˙ ,œ , œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ ˙ , œ
? bb b ˙˙™ œ œœ œœ ˙™ œ œ œ ˙
¢ b
œ
œ ˙ œ œ ˙ œœ

{
dad de no - so - tros. Ten pie - dad de no - so - tros. Tú que qui -tas el pe -ca - do del mun - do, a

& b bb ˙w™ œ œ œw ˙ œ œ b˙œ ™ œ n˙œ nœ œw ˙ œ œ œœ ™ œ œ œœ œ˙ œ œ œ̇ ™ ˙ œœ


b
J
œ ˙™ ˙ ˙ ˙™ œ œ œ ˙ œ
? bb b ẇ œ œ œ ˙ ˙
œœ ˙™
œ™ œ˙
b w ˙™ J w

° bb b œ ˙
œœ œœ œœ ™™
j , Pueblo ,
48 E¨(“4) E¨7 A¨ G¨ C7 F‹

& b œ ˙ œœ œœ œ œ ˙ œ œ œ ™™ j
œ œ œœ œœ
J
J
tien - de nues - tra sú - pli - ca. A - tien - de nues - tra sú - pli - ca. Tú que_es

? bb b œœ œ̇ œ œœ œœ
œ™ œj œ , œ œ ˙ œ™ œj œ , œœ œœ
¢ b
œ œ
J
œ™ œJ œ

{
tien - de nues - tra sú - pli - ca. A - tien - de nues - tra sú - pli - ca. Tú que_es

œ œ œw™ b˙œ ™ œ n˙ œ nœ œ˙™™


bb j j
& b b œ̇ ™ ˙ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ™ œj œ œ ˙ ˙ ˙™ œœ
? bb b ẇ œ ˙
b ˙™ ˙ ˙™
° bb b
& b œœ ™™
,
52 E¨ A¨
j ‰ œj œ œ œ œ œ œœ ˙˙ œ œœ
œœ œœ œœ w œ
J
(C: Sen - ta - do Pa - dre...)
tás sen - ta - do a la de - re - cha del Pa - dre, ten pie -

œj œœ j
T: a la de - re - cha del Pa - dre,

? bb b œ™ œœ ‰w œ œ œ œ œ œ œ ˙ ,œ œ
¢ b
œ™ œJ œ ˙™

{
tás sen - ta - do Pa - dre

& b bb œœ ™™
b j ‰ œj œ œ œ

œœ œ˙ œ œ œ œ̇ ˙ œœ œ
w
J
‰ œj œ œ œ œ œ œ ˙
? bb b w œ œ
b œ™ œJ ˙ w
w
C 5

° bb b
F q=105

& b n˙˙ ™™ œœ œ ˙˙™ nœ œ nœ œ ˙™


, ,b
55 C F‹ C(“4) C7 F

œœ n œœ œœ ˙ œ w œ œœ œ œœ
˙ - -
dad de no - so - tros. Ten pie - dad de no - so - tros.

™ ™
Glo - ria a Dios en el

œ œ œ n˙˙ ™™
C: Pie - dad, pie - dad.

? bb b ˙œ œ œ œœ œœ nœœ ˙ , œœ œ ˙˙™ , œ œ œ œ œœ nœœ


¢ b -
œ œ œ ˙™ b
- - - --

{
Ten pie - dad de no - so - tros. Pie - dad de no - so - tros.
C q=105
& b bb n˙˙ ™™ œ nœ œœ ˙ œœ œ ˙˙™ nœ œœ nœ
b b œ̇ œ œ œœ œ œ
œw ˙™ œ
˙
˙™ œ œ nœ ˙˙ ™ œ ˙™ œ n˙˙ ™ ˙˙ ™™
œ ™
? bb b w œ œœ nœœ
b œ w b

° œ

, , ,
60 C D‹ G7 C B¨ G‹ G7 C F
j
& œ ˙˙ œ # œœ œœ n œœ œœ œœ œ œœ œ ˙ œ œ œœ œ œ ˙˙ ™ œ œœ œ™
b œ œ œ œ œ™ œœ œ œœ œœ
J

œ œ œ œœ nœ ˙ ™ , œ bœœ œ ™ œj œ œ œ
Por -que só - lo Tú e-res
cie - lo y_en la tie - rra paz a los hom -bres que a - ma el Se - ñor.
œ ˙ œ
? b œ ˙ , œ œœ œœ œœ nœœ œœ œœ œ œ ˙˙ , œ ˙™ œ œ œ œœ
¢

{
a - ma el Se - ñor. Por -que só - lo Tú e-res

& b œ̇ ™ ˙ œ̇ œ ˙˙ ™ j œœ
œ œ œœ œ œ̇ œ œ
œ #œ nœ
œœ
w ˙ œ œ œœ ™ œ œ™
œ œ œ™ œ œ˙ œ
J
™ ˙™ œ bœœ œœ ™ œ œ̇ œ œ
j
? b ˙˙™ œ œœ ˙˙ n˙ ˙™
œœ˙ œœ œ̇ œ œ nœ
˙ œ œ ˙™ œ

° bœ
& œ œ ˙˙ ™™
C D‹ A‹ B¨ F B¨ F B¨ F F
, ,2 œ œ 4 œ œ œ ˙ , œ œ
66 B¨

œœ œœ œœ œ œœ w
w 4 œ œ 4 œ œ œ œ ˙ œ œ œ̇ œœ œœ
œ


San - to, só - lo Tú, Se - ñor. Só - lo Tú, Al - tí - si - mo Je - su - cris

? b œœ œ ˙˙™ , ˙˙ œ̇ œ w
w , 2 œ œ 4 œœ œœ œ œ ˙˙ , œ œ ˙˙ œœ œœ
¢ 4œ œ 4 œ œ œ œ
- -

{
San - to, T: Tú, Se - ñor. Só - lo Tú, Al - tí - si - mo, T: Je - su - cris
B: Tú Se - ñor. B: Só - lo Tu, Je - su -

& b œœ œ ˙˙ ™™
2 4
œ̇ œ œœ œ œœ w
w 4 œ̇ œ 4 œw œ œ œ ẇ œ œ ẇ œ œ

? b ˙œ œ œ ˙ œ ˙w™ œ w 2 ˙ 4 ˙˙ ˙
4˙ 4
˙˙ ˙ ẇ œ œ
œ w ˙ ˙
° b
6
, , ,
73 C D‹ C7 F B¨ C7 F B¨

& ww œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ ˙˙

to. Con el Es - pí - ri - tu San - to en la Glo -ria de Dios Pa - dre. A -


w , œœ œœ œœ œ œ œ œœ ˙˙ , œœ œœ œ œœ œ œ œ œ ,˙
? b œ ˙™ œ œ ˙
¢ œ œ œ œ œ œ

{
>
to. Con el Es - pí - ri - tu San - to en la Glo -ria de Dios Pa - dre. A -
cris - to.

&b w
w œ̇ œ œ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œ˙ œ œœ œ œœ œœ œœ ˙˙
. . . .
?b w ˙ ˙ œœ œœ œœ œœ œ œ ˙ ˙˙ ˙
œ œ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙
. . . . . .

° w ,-
78 C(“4) C F B¨ F B¨ F B¨ F
˙™ j
˙™
&b w >
w ẇ , ˙ w œœ ‰ Œ Ó
œœ œ œ œ œ w
> J
- > . > . > -
mén. A - mén.

- > . > . > A-


C: A - mén. A - mén. A - mén. - mén.

?b w ˙™ , œ œw œ œ œ ˙˙ , ˙ >
w
w œœj ‰ Œ Ó
¢ w ˙™ œ > ˙ J

{
>
- -
mén. A - mén. A - mén.

j
&b w œ œ œ œ ˙™
œ œ œ œœ w œ œ œ œ ẇ ˙ w
w œœ ‰ Œ Ó
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. J
? b œw œ œ œ œ̇ ™ œ œ œœ œw œ œ œ ˙˙ ˙ w
w œœj ‰ Œ Ó
˙ w œJ

Potrebbero piacerti anche