Sei sulla pagina 1di 2

-

ROMANIA

49 / 31 .10.2018

Domnului comisar ~ef de penitenciare Viorel-Alexandru BLOJU

Directorul Penitenciarului Constanta Poarta-Alba,

Stimate domnule director,


Avand in vedere adresa C2 92202 / PCTPA / 29.10.2018, prin care suntem in~tiintati
cu privire la faptul ca activitatea comisiei de disciplina cadre la nivelul Penitenciarului
Constanta - Poarta Alba unneaza a fi reluata,
Referitor la desemnarea unor membri/membri supleanti din partea Sindicatului
National SINPEN 2016 Constanta, care sa faca parte din aceasta comisie, va facem
cunoscut punctul nostru de vedere:
./ Premisa:
o Curtea Constitutionale a Romaniei a constatat, prin Decizia nr. 803 din 24
noiembrie 2015, ca prevederile art. 74 alin.(2) din Legea nr.293/2004 privind
Statutul funcfionarilor publici cu statut special din Administrafia Nafionala a
Penitenciarelor sunt neconstitutionale;
o Aceasta stare de fapt a condus la situarea comisiilor de disciplina din
Administrafia Nafionala a Penitenciarelor in afara cadrului legal de
functionare;
./ Legislatia existenta:
o Art. 89 din Legea 293/20014 privind Statutul functionarilor publici din
Administrafia Nafionala a Penitenciarelor, este o norma de trimitere la
dreptul comun in materie disciplinara, caz in care sunt incidente prevederile
art. 247, art. 251 alin. 2-4 din Legea nr 53/24.01.2003 - Codul muncii;
o Potrivit art. 251 alin. (2) din Legea nr 53/24.01.2003 - Codul muncii (,,in
vederea desfa$urarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi
convocat in scris de persoana 1mputemicita de catre angajator sa realizeze
cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora $i locul 1ntrevederil')
cercetarea disciplinara prealabila este efectuata de catre o persoana
desemnata de catre angajator;
o Data fiind formularea art. 251 alin. (2) din Legea nr 53/24.01.2003 - Codul
muncii, de stricta interpretare, nu se poate admite ca in locul unei persoane
desemnate de catre angajator, sa functioneze un grup de persoane,
constituit intr-o comisie cu aceleasi atributii;
o Cu toate ca art. 242 lit. f-g din Legea nr 53/24.01.2003 - Codul muncii,
prevede ca Regulamentul intern cuprinde eel putin urmatoarele categorii de
dispozitii:
1 abaterile disciplinare $i sancfiunile ap/icabile;
• reguli referitoare la procedura disciplinara ;
Regulamentul intern al Penitenciarului Constanta - Poarta Alba, nu ne-a fost
comunicat.

Pagina 1 din 2
./ Concluzie:
o Avand in vedere aspectele prezentate, respectiv impedimentele de ordin
legal invederate, opinam ca, in conditiile actuate, desemnarea unor
membri/membri supleanti din cadrul Sindicatului National SINPEN 2016
Constanta. ar excede cadrului legal.
Avem rugamintea de a ne transmite o copie de pe prezenta adresa de raspuns, la
adresa de e-mail sinpen .pa@gmail.com, dupa inregistrare.
Solicitam, totodata, sa ne comunicati, in copie, actul administrativ de constituire al
comisiei de disciplina.
Fata de cele solicitate, va rog sa dispuneti in consecinta.
Cu deosebita consideratie,

Virgil Cirstea

"'(} ., ., l._ '\.


Pre~edinte
Sindicatul National S/NPEN 201 stanfa
,,., ~ "\)\ filaf

Transmisa prin e-mail azi, 31.10.2018

Pagina 2 din 2