Sei sulla pagina 1di 61
eon, Comisia pentru aparare, ordine publics disciplina, si siguranga nat juridic’, de numiri, imunit&ti gi validari Nr. ww G64) 20.11.2018 Nr. xax/ 206 fain 20.11.2018 RAPORT COMUN asupra Proiectului de lege privind statutul politistilor de penitenciare (1394/2018) fn conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificérile si completdrile ulterioare, Comisia pentru ap&rare, ordine public’ si sigurant& nationala si Comisia juridic’, de numiri, disciplina, imunit&tj si valid&ri au fost sesizate spre dezbatere pe fond, in procedura de urgent&, de citre Biroul Permanent al Senatului, prin adresa L394/2018, in vederea dezbaterii si elaborarii raportului comun asupra Proiectului de lege privind statutul politistilor de penitenciare, initiat de Guvernul Roméniei. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare statutul politistilor de penitenciare, functionari publici cu statut special, fat de cel reglementat prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modific&rile si completarile ulterioare. Prin project. se urméareste implementarea Deciziilor — Curtii Constitutionale nr. 803/2015 si nr. 109/2018, care au impus reglementari la nivelul legii organice in materia raspunderii disciplinare si a evaludrii profesionale a functionarilor publici cu statut special din cadrul politiei penitenciare, si abrogarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, republicata. Consi si propuneri. | Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observatii Consiliul Economic si Social a avizat nefavorabil proiectul de lege. Col pentru muncé, familie si protectie socialé a analizat si avizat favorabil acest proiect de lege, fara amendamente. Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte gi minorit&ti a analizat si avizat favorabil acest proiect de lege, cu un amendament admis. in conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile $i completarile ulterioare, la dezbaterea proiectului de lege au participat reprezentanti ai Ministerului Justitiei, Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si ai sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor. Membrii Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationalé si cei ai Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari au dezbatut proiectul de lege pe parcursul mai multor sedinte, iar in sedinta din data de 20 noiembrie 2018 au hotdrat, cu majoritate de voturi ale membrilor prezenti, adoptarea unui raport de admitere, cu amendamente admise si amendamente respinse, care se regdsesc in anexele 1 si 2 ale prezentului raport comun si care fac parte integranta din acesta. Competenta de dezbatere, in calitate de Camer& decizionalé, pentru amendamentele formulate, apartine Camerei Deputatilor. fn raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice si urmeazi a fi adoptat in conformitate cu prevederile art. 76 alin. (1) din Constitutia Roméniei, republicat’. Comisia pentru ap&rare, ordine publica gi siguranta nationala si Comisia juridicd, de numiri, disciplina, imunitati si validari supun spre dezbatere si adoptare, plenului Senatului, prezentul raport comun de admitere, cu amendamente admise si amendamente respinse, precum si proiectul de lege. Potrivit prevederilor art. 75 alin.(1) din Constitutia Roméniel, republicat’, si ale art. 92 alin. (7) pct.2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificSrile si complet&rile ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata. Presedinte, /} Presedinte, a ILOIU Senator —_ rius CAZANCIUC ’ Secretar, Secretar, Senator Tit-Livi Senptor Gabriel-Beniamin LES Senator Adrian-Nicolae DIACONU mz Nr. XXV/461din 20.11.2018 AMENDAMENTE ADMISE ja Raportul comun asupra 1394/2018 itilor de penitenciare Anexa nr. 1 Nr, XIX/206 din 20.11.2018 ‘Text project de lege ‘Amendamente admise Motivere/ observatii, Titlu: Lege privind statutul polifistilor de penitenciare Lege privind statutul__polifigtilor de penitenciare si pentru modificarea art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publi ‘Amendament de tehnica legislativa ca urmare a admiterii amendamentului de la art. 206° Amendament al memt celor doua comisii ‘Se preia formularea de la art. 2 2 Articolul 8 Se modificd gi va avea urmatorul cuprins: Art. 8 - Polifistii de penitenciare debutanti sunt | Art. 8 - Politsti de penitenciare debutanti sunt Amendament formulat de persoanele care ocupa, in urma concursulul sau | persoanele care ocupa, in urma concursului sau membrii celor doua comi examenului, © funcjie public’ in—Administratia | examenului, o functie publica in sistemul admis cu uranimitate de National —-a—Penitenciarelor—sau-—unitatie | administratiei penitenciare, pana la defintivare. voturi. subordenate, pand la definitivare. 3 [Art 11 - Pot dobandi calitatea de polifist de penitenciare persoanele care _indeplinesc urmatoarele conditii: a. au cetitenia romana si domiciliul in Romania; b. cunosc limba romana; ¢. indeplinesc conditile de studi si vechime prevazute de lege: d. au 18 ani tmpliniti, capacitate deplina de exercitiu i_sunt_apte din punct de vedere medical gi