Sei sulla pagina 1di 31

1.

1​​ ​ CARTA ORGANISASI < NAMA SEKOLAH >

1
1.2​​ ​ CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN < NAMA SEKOLAH >

2
3
GURU AKADEMIK BIASA

PENGURUSAN ORGANISASI
a. Melaksanakan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
b. Melaksanakan pembangunan sumber manusia meliputi latihan personel
c. Mengadakan program lawatan dan hubungan dengan pihak luar

PENGURUSAN KURIKULUM

a. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut jadual dan pekeliling


yang yang telah ditetapkan
b. Melaksanakan program panitia bagi meningkatkan tahap profesionalisme
guru dan pencapaian murid

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

a. Melaksanakan program disiplin murid


b. Melaksanakan pengurusan kesihatan, kebajikan dan keceriaan sekolah

PENGURUSAN KOKURIKULUM

a. Melaksanakan program Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan, Sukan dan


Permainan

4
MAKLUMAT UMUM
GELARAN KETUA Ketua Pengarah Pelajaran
Guru Akademik Biasa
JAWATAN PERKHIDMATAN Malaysia
RINGKASAN KEDUDUKAN DI
GELARAN GAB WARAN Rujuk waran B63
JAWATAN PERJAWATAN
Pengajaran dan
GRED JAWATAN DG29/32/34 BIDANG UTAMA
Pembelajaran
1. Pengurusan
GRED JD SUB-BIDANG
2. Pengoperasian
STATUS DISEDIAKAN
Tetap < Nama Pengetua>
JAWATAN OLEH
HIRARKI 1 <Nama Pegawai Penilai 1>
< nama sekolah> DISEMAK OLEH
(BAHAGIAN) <Jawatan Pegawai Penilai 1>
HIRARKI 2
DILULUSKAN <Nama Pegawai Penilai 2>
(CAWANGAN/
OLEH <Jawatan Pegawai Penilai 2>
SEKTOR/UNIT)

SKIM Pegawai Perkhidmatan TARIKH


PERKHIDMATAN Pendidikan DOKUMEN

TUJUAN PEWUJUDAN JAWATAN


Mengajar, mendidik, menilai dan mentaksir murid selari dengan Akta Pendidikan 1996 (Akta
550), Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Pelan
Pembangunan Pendidikan 2013-2025 ke arah memperkembangkan potensi individu secara
holistik.

5
AKAUNTABILITI TUGAS UTAMA
Melaksanakan PdP menggunakan 1. Menyediakan rancangan PdP dan sumber pendidikan
kaedah kaedah pedagogi yang 2. Melaksanakan PdP yang bersesuaian berdasarkan
bersesuaian bagi memastikan objektif Rancangan Pengajaran Harian (RPH)
pembelajaran tercapai 3. Membimbing murid dalam meningkatkan prestasi
4. Membuat refleksi dan penambahbaikan

sanakan penilaian dan pentaksiran ke 1. Melaksanakan penilaian dan pentaksiran murid/ program/
atas perkembangan dan pencapaian aktiviti
murid/ program/ aktiviti bagi mencapai 2. Merekod dan menganalisis tahap perkembangan dan
objektif yang dirancang pencapaian murid/ program/ aktiviti
3. Menyediakan pelaporan

Melaksanakan pengurusan kokurikulum 1. Melaksanakan aktiviti Unit Beruniform, Kelab dan


bagi mengoptimumkan bakat dan Persatuan, Sukan dan Permainan
potensi murid 2. Memantau kemajuan murid
3. Merekod dan menganalisis kemajuan murid
4. Membimbing dan melatih murid bagi peningkatan potensi
Membantu pengurusan hal ehwal murid 1. Memastikan persekitaran yang kondusif untuk PdP
bagi memastikan kebajikan setiap murid 2. Menguatkuasakan peraturan sekolah
terpelihara 3. Memastikan keselamatan murid diutamakan
4. Memastikan keselamatan murid terjaga
5. Mengenalpasti keperluan bantuan pelajaran kepada
murid

Membangunkan profesionalisme secara 1. Melibatkan diri dalam pembelajaran pprofesional secara


berterusan untuk peningkatan kendiri formal dan tidak formal untuk meningkatkan pengetahuan
dan kemahiran dalam PdP
2. Melibatkan diri dalam PLC

6
DIMENSI
● Mata pelajaran yang diajar:
● Kelas yang diajar:
● Bilangan murid yang diajar:
● Bilangan waktu PdP:
● Kelab & Persatuan:
● Badan Beruniform:
● Sukan:

KELAYAKAN AKADEMIK/IKHTISAS
● Sijil Perguruan / Diploma Pendidikan

KOMPETENSI
● Kemahiran pedagogi
● Kemahiran membimbing
● Kemahiran merancang dan menganalisis
● Kemahiran menilai, mengukur dan mentaksir
● Kemahiran berkomunikasi

PENGALAMAN
● Sekurang-kurang 1 tahun berpengalaman sebagai guru pelatih

7
Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran

PEGAWAI LAIN
UNDANG-UNDANG,
TANGGUNG YANG ADA
BIL. PROSES KERJA PERATURAN DAN
JAWAB HUBUNGAN/
PUNCA KUASA
DIRUJUK
Sebelum PdP

Menyediakan dokumen-dokumen yang


1. GAB GB
perlu serta disahkan oleh Pentadbir
Sekolah

Menyediakan Rancangan PdP atau Fail


Rekod Persediaan Mengajar iaitu:
a) Sukatan Pelajaran dan
b) Huraian Sukatan Pelajaran
c) Rancangan Pelajaran Tahunan
2. GAB PK(P)
d) Jadual Waktu Peribadi dan
e) Jadual Waktu Kelas bagi
Guru Kelas.
f) Senarai Nama Murid
g) ‘Headcount’

Menyediakan Rancangan Pelajaran


Harian (KSSR) mengikut format
penulisan berdasarkan
sekurang-kurangnya:
(Rujuk Panitia Mata Pelajaran)
a) Tema/Tajuk
3. GAB PK(P)
b) Standard Kandungan
c) Standard Pembelajaran
d) Objektif
e) Aktiviti
f) BBM
g) Refleksi/Impak

Semasa PdP
4. GAB PK(P)
Memastikan suasana bilik darjah dalam
keadaan kondusif.

8
Mencatat Buku Laporan Kehadiran dan
5. GAB PK(P)
Disiplin Murid.

Melaksanakan PdP dan membimbing


murid seperti yang telah dirancang
6. GAB dalam Buku Persediaan Mengajar PK(P)
(kecuali jika terdapat perkara yang tidak
dapat dielakkan)

Di dalam Bilik Makmal/Bilik Khas/PJPK:


a) Merekodkan pengambilan
peralatan dan bahan yang
diperlukan untuk PdP sebelum
kelas bermula (jika berkaitan)
7. GAB b) Merekodkan penggunaan PdP PK(P)
di bilik-bilk khas
(jika berkaitan)
c) Merekod pemulangan
peralatan yang telah digunakan
selepas tamat PdP

Pemeriksaan Latihan dan Tugasan


Murid:
a) Memeriksa hasil kerja murid.
b) Memulangkan tugas murid
yang telah diperiksa.
8. GAB c) Memastikan murid membuat PK(P)
pembetulan.
d) Menganalisis hasil
pembelajaran
e) Membuat refleksi dan
penambahbaikan.

9
Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran

TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH

Menyediakan dokumen-dokumen yang perlu


GAB 150 MINIT
serta disahkan oleh Pentadbir Sekolah

Menyediakan Rancangan Mengajar atau Fail 15 MINIT


GAB
Rekod Persediaan Mengajar

GAB Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian 15 MINIT


(KSSR ) mengikut format penulisan

Memastikan suasana bilik darjah dalam 3 MINIT


GAB
keadaan kondusif

Merekodkan pengambilan dan pemulangan 3 MINIT


GAB
peralatan dan bahan yang diperlukan

GAB Melaksanakan PdP dan bimbingan

3 MINIT
GAB
Pemeriksaan​ Latihan dan ​Tugasan​ Murid

10
Aktiviti 1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran

BIL. TINDAKAN TANDA (​​ ​/ ) CATATAN


Menyediakan dokumen-dokumen yang perlu serta disahkan oleh
1.
Pentadbir Sekolah
Menyediakan Rancangan PdP atau Fail Rekod Persediaan
Mengajar iaitu:
a) Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran
a) Rancangan Pelajaran Tahunan
2. b) Jadual Waktu Peribadi dan
c) Jadual Waktu Kelas bagi
Guru Kelas.
d) Senarai Nama Murid
e) ‘Headcount’
Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (KSSR) mengikut format
penulisan berdasarkan sekurang-kurangnya:
(Rujuk Panitia Mata Pelajaran)
a) Tema/Tajuk
b) Standard Kandungan
3.
c) Standard Pembelajaran
d) Objektif
e) Aktiviti
f) BBM
g) Refleksi/Impak

4. Memastikan suasana bilik darjah dalam keadaan kondusif.

5. Mencatat Buku Laporan Kehadiran dan Disiplin Murid.

Melaksanakan PdP dan membimbing murid seperti yang telah


6 dirancang dalam Buku Persediaan Mengajar (kecuali jika terdapat
perkara yang tidak dapat dielakkan)
Di dalam Bilik Makmal/Bilik Khas/PJPK:
a) Merekodkan pengambilan peralatan dan bahan yang
diperlukan untuk PdP sebelum kelas bermula (jika
berkaitan)
7
b) Merekodkan penggunaan PdP di bilik-bilk khas
(jika berkaitan)
c) Merekod pemulangan peralatan yang telah digunakan
selepas tamat PdP

11
Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid:
a) Memeriksa hasil kerja murid.
b) Memulangkan tugas murid yang telah diperiksa.
8
c) Memastikan murid membuat pembetulan.
d) Menganalisis hasil pembelajaran
e) Membuat refleksi dan penambahbaikan.

Aktiviti 2: Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Murid / Program / Aktiviti

UNDANG-UNDA
PEGAWAI LAIN
NG,
TANGGUNG YANG ADA
BIL. PROSES KERJA PERATURAN
JAWAB HUBUNGAN/
DAN PUNCA
DIRUJUK
KUASA
PK(P) / PK
1. GB Arahan pelaksanaan program
Petang
A. PERANCANGAN
2. PK(P) / PK GKMP
Petang Menyediakan kertas kerja/
pelan tindakan yang
mempunyai keperluan minimum
seperti berikut :
a) Tajuk,
b) Tarikh, Masa, Tempat
c) Kumpulan Sasaran
d) Objektif
e) KPI (Indikator Output dan
Outcome)
f) Implikasi Kewangan (Bajet)
g) Jawatankuasa Program
h) Strategi Pelaksanaan /
Jadual / Pengisian Program
3. PK(P) / PK Menentukan kaedah GKMP
Petang pemantauan berdasarkan salah
satu dari kaedah berikut :
a) Pelaporan Jawatan kuasa
Instrumen
b) Pengumpulan Data
c) Soal selidik
d) Temu bual
e) Semakan dokumen
4. GB Mendapatkan kelulusan PK(P) / PK
daripada PGB Petang
5. PK(P) / PK Melaksanakan mesyuarat / GAB
Petang perbincangan jawatan kuasa

12
B. PELAKSANAAN
6. GAB Melaksanakan program seperti GKMP / AKP
yang telah dirancang
C. PEMANTAUAN DAN
PENGUKURAN
Melaksanakan pemantauan
7. PK(P) / PK dan pengukuran GKMP / GAB /
Petang a) Pelaksanaan program AKP
b) Pencapaian KPI

8. GKMP Menyediakan laporan program PK(P) / PK


setelah program selesai. Petang
D. KEBERKESANAN
9. GB Kajian semula; PK(P) / PK
Menjalankan mesyuarat post Petang / GKMP /
mortem untuk mengenalpasti GAB
kekuatan dan kelemahan
pelaksanaan program.

10. PK(P) / PK Membuat tindakan susulan GAB


Petang berdasarkan keputusan
mesyuarat post mortem.

11. GAB Penilaian prestasi;


Melaksanakan penilaian PK(P) / PK
prestasi ke atas kumpulan Petang / GKMP
sasar untuk melihat
keberkesanan pelaksanaan
program.

12. PK(P) / PK Membentangkan laporan GKMP / GAB


Petang penilaian prestasi dalam
mesyuarat.
13. GKMP / GAB Membuat penambahbaikan PK(P) / PK
berdasarkan keputusan Petang
mesyuarat.
14. GKMP/ GAB Merekod dan mendokumentasi. AKP

13
Aktiviti 2 : Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Murid / Program / Aktiviti

14
Aktiviti 2 : Pengurusan Penilaian dan Pentaksiran Murid / Program / Aktiviti

15
BIL. TINDAKAN TANDA (​​ ​/ ) CATATAN

1. Menyediakan kertas kerja

2. Mendapatkan kelulusan

3 Melaksanakan program

4. Melaksanakan pemantauan
pelaksanaan program

5. Kajian semula

6. Tindakan Susulan

7. Membentang laporan dalam


mesyuarat

7. Melaksanakan tindakan
penambahbaikan

8. Merekod dan mendokumentasi

Aktiviti 3: ​Pengurusan Aktiviti ​ ​Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan
Permainan.

16
UNDANG-U
PEGAWAI
NDANG,
LAIN YANG
TANGGUNG PERATUR
PROSES KERJA ADA
BIL. JAWAB AN DAN
HUBUNGAN
PUNCA
/ DIRUJUK
KUASA
1. GB Memberi arahan untuk PK KOKO /
melaksanakan aktiviti kokurikulum GAB

2. PK KOKO Membuat pelantikan jawatankuasa GAB


kokurikulum
3. PK KOKO Membuat perancangan tahunan dan GAB
mingguan dan penyediaan bahan
kokurikulum
4. GAB Melaksana aktiviti kokurikulum yang PK KOKO
ditetapkan

5. PK KOKO Membuat pemantauan dan GAB


penilaian kemajuan murid
6. GAB buat perekodan dan analisis PK KOKO
keputusan penilaian murid untuk
tindakan penambahbaikan prestasi
murid dalam kokurikulum
7. PK KOKO Membuat penilaian keberkesanan GAB
aktiviti kokurikulum dan membuat
penambahbaikan terhadap aktiviti
kokurikulum dari masa ke semasa
8. GAB Membuat pelaporan dan PK KOKO
dokumentasi

17
Aktiviti 3:

18
Aktiviti 3: ​Pengurusan Aktiviti ​ ​Unit Beruniform / Kelab dan Persatuan / Sukan dan
Permainan.

BIL. TINDAKAN TANDA (​​ ​/ ) CATATAN

1. Menerima arahan daripada GB untuk


melaksanakan aktiviti kokurikulum

2. Melantik jawatankuasa kokurikulum

3. Membuat perancangan tahunan dan


mingguan dan penyediaan bahan
kokurikulum

4. Melaksana aktiviti kokurikulum yang


ditetapkan

5. Memantau dan menilai kemajuan murid

6. Merekod, menganalisis dan mengambil


tindakan penambahbaikan prestasi murid
dalam kokurikulum
7. Menilai keberkesanan aktiviti kokurikulum
dan membuat penambahbaikan

19
8. Pelaporan dan dokumentasi

Aktiviti 4 : ​Mengurus disiplin murid

PEGAWAI
LAIN YANG UNDANG-UNDANG,
TANGGUNG
BIL. PROSES KERJA ADA PERATURAN DAN
JAWAB
HUBUNGAN/ PUNCA KUASA
DIRUJUK
Melantik guru disiplin
1. GB (dalam kalangan GAB) PK HEM
sekolah
Mengadakan mesyuarat
2. GB PK HEM
Pengurusan Disiplin
Menyenaraikan kesalahan
disiplin sekolah:
1. Jenayah
2. Buli
3. Rokok
4. Ponteng sekolah
PK HEM 5. Lucah
3. PK HEM
6. Kurang sopan
7. Tingkah laku
musnah
8. Kelakuan nakal
9. Tidak patuh masa
10. Kekemasan diri

20
Memantau dan
GAB pemeriksaan bagi
4. PK HEM
pencegahan disiplin
sekolah.
PK HEM Merekod kes-kes disiplin PK HEM
5.
dalam sistem
PK HEM Menganalisis kes-kes
6.
disiplin
Mengambil tindakan
berdasarkan prosedur
PK HEM ditetapkan bagi kes-kes
7
disiplin.sekolah
sepertimana garis panduan
yang berkuatkuasa
Melaporkan kes-kes disiplin
PK HEM sekolah sepertimana garis
8
panduan yang
berkuatkuasa.

Aktiviti 4 : Mengurus disiplin murid

21
Aktiviti 4: Mengurus disiplin murid

22
BIL. TINDAKAN TANDA (​​ ​/ ) CATATAN

1. Melantik guru disiplin sekolah

2. Mengadakan mesyuarat Pengurusan


disiplin

Menyenaraikan kesalahan disiplin


sekolah:

1. Jenayah
2. Buli
3. Rokok
4. Ponteng sekolah
3 5. Lucah
6. Kurang sopan
7. Tingkah laku
musnah
8. Kelakuan nakal
9. Tidak patuh masa
10. Kekemasan diri

Memantau dan melaksanakan


4. pemeriksaan bagi pencegahan disiplin
sekolah.

5. Merekod kes-kes disiplin dalam sistem SSDM

6. Menganalisis kes-kes disiplin


Mengambil tindakan berdasarkan Merujuk kepada
prosedur ditetapkan bagi kes-kes buku peraturan
7.
disiplin.sekolah sepertimana garis disiplin sekolah
panduan yang berkuatkuasa
Melaporkan kes-kes disiplin sekolah
8. sepertimana garis panduan yang
berkuatkuasa.

Aktiviti 5 : Mengurus Latihan Personel

23
PEGAWAI UNDANG-UN
LAIN YANG DANG,
TANGGUNG
BIL. PROSES KERJA ADA PERATURAN
JAWAB
HUBUNGAN/ DAN PUNCA
DIRUJUK KUASA
Mengarahkan guru untuk mengisi
Borang Matriks Kompetensi guru
1. GB
untuk mengenal pasti keperluan
latihan.
Membuat Rumusan Analisis Matriks
2. PK (P)
Kompetensi
Mengkaji keperluan bidang latihan
3. PK (P) berdasarkan Analisis Keperluan
Latihan
Menyerahkan cadangan
perancangan latihan kepada
4. PK (P)
Pengetua untuk kelulusan.

Meneliti cadangan dan menentukan


5. GB jenis latihan yang diperlukan

Menyediakan Jadual Perancangan


6. PK (P) Latihan dalam takwim sekolah
selepas kelulusan Pengetua
Memberi arahan kepada PK (P)
GB untuk menguruskan kursus / latihan
7.
yang telah diluluskan

PK (P) Menguruskan latihan (Sebelum ,


semasa dan selepas)

1. Anjuran Dalaman
i. Menyediakan Surat Jemputan
8.
ii. Menyediakan Jadual Latihan
iii. Menyediakan Senarai Kehadiran
iv. Tempahan Tempat
v. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem SPL KPM

24
2. Anjuran Agensi Luar (sebelum ,
semasa dan selepas)

i. Menyediakan senarai calon dan


menghantar senarai tersebut kepada
penganjur latihan.
ii. Memaklumkan kepada calon untuk
menghadiri latihan.

GAB iii. Guru Akademik Biasa hendaklah


menyediakan minit curai dan
9. diserahkan kepada Pengetua/Guru
Besar/ PK (P) selepas latihan untuk
disimpan dan tindakan.

GAB iv. Mengisi kehadiran kursus secara


online dalam sistem SPL KPM.

v. Mengumpulkan salinan sijil atau


GAB maklumat kehadiran untuk kemas
kini Buku Rekod Perkhidmatan

Mengedar borang penilaian kursus


kepada peserta pada hari terakhir
10. PK (P) kursus untuk menilai keberkesanan
pelaksanaan latihan personel

Agensi
Merekod kehadiran kursus dalam Yang
11. GAB SPL KPM Mengendali
kan Kursus

Melaksana penilaian kendiri selepas


12. GAB menghadiri latihan

13. PK (P) Rekod dan dokumentasi

25
Aktiviti 5 : Mengurus Latihan Personel

26
Aktiviti 5: Mengurus Latihan Personel

BIL. TINDAKAN TANDA (​​ ​/ ) CATATAN

Mengarahkan guru untuk mengisi Borang


1. Matriks Kompetensi guru untuk
mengenal pasti keperluan latihan
Membuat rumusan Analisis Matriks
2. Kompetensi

Mengkaji keperluan bidang latihan


3 berdasarkan Analisis Keperluan Latihan

Menyerahkan cadangan perancangan


4. latihan kepada Pengetua untuk
kelulusan.

Meneliti cadangan dan menentukan jenis


5. latihan yang diperlukan

Menyediakan Jadual Perancangan


6. Latihan dalam takwim sekolah selepas
kelulusan Pengetua.

Memberi arahan kepada Penolong


7. Kanan Pentadbiran untuk menguruskan
kursus / latihan yang telah diluluskan

Menguruskan latihan (Sebelum , semasa


dan selepas)
8.
1. Anjuran Dalaman
i. Menyediakan Surat Jemputan
ii. Menyediakan Jadual Latihan

27
iii. Menyediakan Senarai Kehadiran
iv. Tempahan Tempat
v. Mengisi kehadiran kursus secara
online dalam sistem eSPLG

2. Anjuran Agensi Luar (sebelum ,


semasa dan selepas)

i. Menyediakan senarai calon dan


menghantar senarai tersebut kepada
penganjur latihan.
ii. Memaklumkan kepada calon untuk
menghadiri latihan.

iii. Guru Akademik Biasa hendaklah


9. menyediakan minit curai dan diserahkan
kepada Pengetua/Guru Besar/ Guru
Penolong Kanan selepas latihan untuk
disimpan dan tindakan..

iv. Mengisi kehadiran kursus secara


online dalam sistem eSPLG.

v. Mengumpulkan salinan sijil atau


maklumat kehadiran untuk kemas kini
Buku Rekod Perkhidmatan

Mengedar borang penilaian kursus


kepada peserta pada hari terakhir kursus
10. untuk menilai keberkesanan pelaksanaan
latihan personel

Merekod kehadiran kursus dalam


11. eSPLKPM

Mengedarkan dan mengumpul borang


keberkesanan program selepas 1 bulan
12. kursus kepada guru untuk melaksana
penilaian kendiri.

13. Rekod dan dokumentasi

28
1.0 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

2.0 Falsafah Pendidikan Kebangsaan

3.0 Arahan Pegawai Pengawal 2018

KOD BORANG
BIL. BORANG

1.

2.

3.

4.

29
5.

BIL. NAMA JAWATANKUASA

1 AJK Panitia

30
4

5.

31