Sei sulla pagina 1di 17

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/233898211

Anthropological analysis of the early Croatian skeletal sample from the


Krneza-Jokina glavica site

Chapter · January 2012

CITATIONS READS

0 79

4 authors:

Mario Slaus Mario Novak


Croatian Academy of Sciences and Arts Institute for Anthropological Research
143 PUBLICATIONS   1,448 CITATIONS    95 PUBLICATIONS   947 CITATIONS   

SEE PROFILE SEE PROFILE

Željka Bedić Vlasta Vyroubal


Croatian Academy of Sciences and Arts Croatian Academy of Sciences and Arts
37 PUBLICATIONS   136 CITATIONS    32 PUBLICATIONS   67 CITATIONS   

SEE PROFILE SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Reconstructing prehistoric (Neolithic to Bronze Age) lifestyles on the territory of Croatia – a multidisciplinary approach View project

The effects of endemic warfare on the health of historic period populations from Croatia View project

All content following this page was uploaded by Mario Novak on 30 August 2014.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


Priredio/Edit by:
Brunislav Marijanović Tumuli iz Krneze
i Podvršja kod Zadra
Tumuli from Krneza and
Podvršje near Zadar
Nakladnik
Sveučilište u Zadru

Za nakladnika
Ante Uglešić

Povjerenstvo za izdavačku
djelatnost Sveučilišta u Zadru
Josip Faričić (predsjednik),
Valerija Barada,
Vera Ćubela Adorić,
Serđo Dokoza,
Ivo Fabijanić,
Vesna Grahovac-Pražić,
Vera Graovac Matassi,
Katarina Ivon,
Stjepan Jagić,
Marija Jakovljević,
Srećko Jelušić,
Vesna Kalajžić,
Mario Katić,
Patrick Levačić,
Morana Lukač,
Damir Magaš,
Dražen Maršić,
Marijana Matek Sarić,
Zdenka Matek Šmit,
Željka Matulina,
Bosiljka Mustać,
Jozo Rogošić,
Vani Roščić,
Sanja Smodlaka Vitas,
Valter Tomas,
Pavuša Vežić,
Dijana Vican,
Nikola Vuletić

Glavni urednik © Zaštićeno autorskim pravom. Sva prava pridržana. Nijedan dio ove
Brunislav Marijanović knjige ne smije se reproducirati bez pismenog odobrenja autora.

Recenzenti © All rights reserved. No part of the contents of this book may be
reproduced without the written permisssion from the authors.
prof. dr. sc. Janko Belošević
prof. dr. sc. Željko Tomičić
prof. dr. sc. Sineva Kukoč

Lektura
Katja Tresić-Pavičić

Fotografije
Brunislav Marijanović
Karla Gusar
Dario Vujević
Josipa Baraka
Mate Parica

Prijevod
Marija Korona

Crteži i tehničke ilustracije


Zoran Bakić
Dario Vujević
Radivoj Žunić

Grafičko oblikovanje
Ljubica Marčetić Marinović

ISBN CIP-Katalogizacija u publikaciji


ISBN 978-953-331-001-5 Znanstvena knjižnica Zadar

UDK 903.5(497.5-37 Zadar)


Grafička priprema
Grafikart d.o.o. TUMULI iz Krneze i Podvršja kod Zadra =
Tumuli from Krneza and Podvršje near Zadar /
Tisak priredio, edit by Brunislav Marijanović ; <fotografije
Denona d.o.o. Brunislav Marijanović, Karla Gusar, Dario Vujević
; prijevod Marija Korona ; crteži i tehničke ilustracije
Naklada Zoran Bakić, Dario Vujević>. - Zadar : Sveučilište,
500 primjeraka 2012. - 184 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm

Bibliografija.

ISBN 978-953-331-001-5

1. Marijanović, Brunislav

140216065
SVEUČILIŠTE U ZADRU
ODJEL ZA ARHEOLOGIJU Tumuli iz Krneze
UNIVERSITY OF ZADAR i Podvršja kod Zadra
DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY
Tumuli from Krneza and
Priredio/Edit by:
Brunislav Marijanović Podvršje near Zadar

Zadar, srpanj 2012.


7 Brunislav Marijanović
Uvod
Introduction

15 Brunislav Marijanović
Jokina glavica – prapovijesni grobovi
Jokina glavica – prehistoric graves

49 Karla Gusar
Jokina glavica – ranosrednjovjekovni grobovi
Jokina glavica – early medieval graves

85 Ivana Anterić, Željana Bašić, Elia Škorić, Šimun Anđelinović


Rezultati antropološke analize osteološkog materijala
s tumula Jokina glavica – prapovijesni grobovi
Results of the anthropological analysis of the osteological
remains from the tumulus of Jokina glavica – prehistoric graves

91 Mario Šlaus, Mario Novak, Željka Bedić, Vlasta Vyroubal


Antropološka analiza starohrvatskog koštanog
uzorka s tumula Jokina glavica
Anthropological analysis of the early croatian skeletal
sample from the Krneza–Jokina glavica site

103 Karla Gusar, Dario Vujević


Duševića glavica
Duševića glavica

137 Ivana Anterić, Željana Bašić, Elia Škorić, Šimun Anđelinović


Rezultati antropološke analize grobova
s tumula Duševića glavica
Results of the anthropological analysis of the osteological
remains from the tumulus of Duševića glavica

151 Karla Gusar, Dario Vujević


Matakova glavica
Matakova glavica

175 Željana Bašić, Ivana Anterić, Elia Škorić, Šimun Anđelinović


Rezultati antropološke analize grobova
s tumula Matakova glavica
Results of the anthropological analysis of the osteological
remains from the tumulus of Matakova glavica

179 Brunislav Marijanović, Karla Gusar


Zaključak
Conclusion
Mario Šlaus, Mario Novak, Antropološka analiza
Željka Bedić, Vlasta Vyroubal
starohrvatskogA koštanog uzorka
s nalazišta Krneza-Jokina glavica
Anthropological analysis of the early
Croatian skeletal sample from
the Krneza-Jokina glavica site

Uvod Introduction

Bioarheologija je znanstvena disciplina koja Bioarchaeology is a science that studies hu-


proučava ljudske osteološke i dentalne ostat- man skeletal and dental remains in the con-
ke u kontekstu arheoloških istraživanja. Ona text of archaeological research. It gives in-
daje uvid u uvjete i način života arheoloških sight to way of life of past populations, and
populacija te služi kao potvrda i nadopuna ar- complements archaeological and historic
heološkim i povijesnim podatcima. S obzirom data. Considering that written sources on ru-
na to da pisani izvori o ruralnim starohrvat- ral early Croatian populations are practically
skim populacijama gotovo uopće ne postoje, a non-existent, information such as average
podatci o svakodnevnom životu kao što su to life span, occurrence of contagious diseases,
prosječna starost, pojava zaraznih bolesti i pri- or frequency of interpersonal violence are
sutnost međuljudskog nasilja nisu dostupni iz indispensable in reconstructing lives of our
povijesnih izvora i arheoloških artefakata, ova ancestors.
vrsta istraživanja pokazala se nezamjenjivom u So far, several papers and one book dealing
pokušaju rekonstrukcije života naših predaka. with bioarchaeological characteristics of early
Do danas je objavljeno nekoliko radova i Croatian populations have been published. Ž
jedna knjiga koji se bave bioarheološkim ka- Mikić described craniometric characteristics
rakteristikama starohrvatskih populacija. Ž. of an archaeological population from Mrav-
Mikić je opisao kraniometrijske osobine popu- inci near Split,1 M. Štefančić presented results
lacije iz Mravinaca kod Splita,1 M. Štefančič je of the anthropological analysis carried out on
predočila rezultate antropološke analize košta- the skeletal sample from the Nin-Ždrijac site,2
nog uzorka s nalazišta Nin-Ždrijac,2 dok je M. while M. Šlaus published three papers deal-
Šlaus objavio tri rada koji se bave kraniometrij- ing with craniometric relations between early
skim odnosima između starohrvatskih i drugih Croatian and other early Mediaeval European
ranosrednjovjekovnih europskih populacija.3 populations.3 Bedić described paleodemo-
Nadalje, Ž. Bedić i sur. opisali su paleodemo- graphic and paleopathological characteristics
grafske i paleopatološke karakteristike popula- of the archaeological population that inhabited
cije s nalazišta Stranče-Gorica,4 dok su M. No- the Stranče-Gorica site,4 while Novak et al pub-
vak i sur. objavili rezultate svojeg istraživanja lished their results of the anthropological anal-
starohrvatske populacije s nalazišta Konjsko yses carried out on the skeletal remains recov-
polje-Livade.5 M. Šlaus je u svojoj knjizi dao ered in the Konjsko polje-Livade site.5 M. Šlaus
prikaz rezultata bioarheoloških analiza četiriju presented results of anthropological analyses
starohrvatskih grobalja (Donje polje kod Šibe- of four early Croatian cemeteries (Donje polje
nika, Glavice kod Sinja, Radašinovci i Velim) near Šibenik, Glavice near Sinj, Radašinovci

1 Ž. Mikić, 1990. 1 Ž. Mikić, 1990.


2 M. Štefančič, 1995. 2 M. Štefančič, 1995.
3 M. Šlaus 1998, 2000; M. Šlaus et al., 2004. 3 M. Šlaus 1998., 2000.; M. Šlaus et al., 2004.
4 Ž. Bedić et al., 2007. 4 Ž. Bedić et al., 2007
5 M. Novak. et al., 2008. 5 M. Novak. et al., 2008.
92
koja predstavljaju najraniji horizont ranosred- and Velim near Zadar).6 Analyses of these cem-
njovjekovne hrvatske populacije6 Analiza tih eteries gave a relevant and objective image on
grobalja dala je relevantnu i objektivnu sliku o way and quality of life of the first Croats that
uvjetima i kvaliteti života prvih Hrvata koji su have inhabited the eastern Adriatic coast.
naselili istočnojadransku obalu.

Materials and methods


Materijal i metode
Human skeletal remains described in this pa-
Ljudski koštani ostatci opisani u ovom član- per have been unearthed during the 2007 ar-
ku otkopani su tijekom 2007. u sklopu arheo- chaeological research of the Jokina glavica site.
loških istraživanja na položaju Jokina glavica The site is located 15 km northeast of Zadar.
smještenom 15 km sjeveroistočno od Zadra. The research was conducted by Prof. Brunislav
Iskopavanja je vodio prof. dr. Brunislav Ma- Marjanović of the Departement of Archaeol-
rijanović s Odjela za arheologiju Sveučilišta u ogy, University of Zadar. Analysed bones come
Zadru. Analizirane kosti potječu iz grobova 2, from graves: 2, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19. and 19.
Kosti su nakon iskopavanja prevezene u la- The bones have been transported to the
boratorij Odsjeka za arheologiju Hrvatske aka- laboratory of Department of Archaeology,
demije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, gdje Croatian Academy of Sciences and Arts. The
su oprane, osušene i (gdje je to bilo moguće) bones were cleaned and, where possible, re-
rekonstruirane. Za svaki uzorak prikupljeni su constructed. Data on taphonomic characteris-
podatci o tafonomskim karakteristikama te, tics, as well as sex, age-at-death, and possible
ako je to bilo moguće, podatci o spolu, starosti pathological changes have been gathered for
u trenutku smrti i eventualnoj prisutnosti pato- each individual.
loških promjena. Since the skeletal material was extremely
Budući da je koštani materijal iznimno fra- fragmented and poorly preserved, in order to
gmentiran i loše sačuvan, prilikom određivanja determine sex of an individual with the high-
spola i starosti u trenutku smrti korišten je ve- est possible accuracy, several different criteria
lik broj različitih kriterija. U osteološkom uzor- were used. These criteria included differences
ku iz Krneze spol je određivan na temelju mor- in the morphology of skull and pelvic bones
fologije lubanje i zdjelice,7 a u slučajevima kada between males and females.7 In cases were
te metode nisu bile primjenjive, spol je određen those methods were not applicable due to the
na temelju robusnosti/gracilnosti kostiju. Do- fragmentation and poor preservationn of the
življena starost određena je na temelju srasta- remains, sex was determent based on the ro-
nja kranijalnih i maksilarnih šavova,8 promje- busticity or the gracility of bones. Age-at-death
na na aurikularnoj plohi zdjelice9 i istrošenosti was determined based on the union of cranial
griznih ploha zuba.10 Starost dječjih kostura and maxillary sutures,8 age related changes in
procijenjena je na temelju kronologije razvoja i the auricular surface of the pelvis9 and dental
rasta mliječnih i stalnih zuba, stupnja osifikaci- wear.10 Age-at-death in subadults was deter-
je kostiju i dužine dijafiza dugih kostiju.11 mined based on the chronology of formation
S obzirom na fragmentiranost i lošu uščuva- and growth of deciduous and permanent teeth,
nost koštanog materijala, antropološka analiza epiphyseal union, and diaphyseal length.11
fokusirala se na zube i patološke promjene koje As the material was so fragmented and
se pojavljuju na zubima: alveolarne bolesti, ka- poorly preserved the anthropological analysis
rijes i hipoplazija zubne cakline. focused on the dental material and pathologi-

6 M. Šlaus, 2006. 6 M. Šlaus, 2006.


7 W. M. Bass, 1995; W. M. Krogman – M. Y.Işcan, 1986. 7 W. M. Bass, 1995.; W. M. Krogman – M. Y.Işcan, 1986.
Mario Šlaus 8 R. W. Mann – R. L. Jantz, 1988; R. S. Meindl - C. O. Lovejoy, 1985. 8 R. W. Mann – R. L. Jantz, 1988.; R. S. Meindl - C. O. Lovejoy, 1985.
Mario Novak 9 C. O. Lovejoy et al., 1985. 9 C. O. Lovejoy et al., 1985
Željka Bedić 10 C. O. Lovejoy et al., 1985. 10 C. O. Lovejoy et al., 1985
Vlasta Vyroubal 11 W. M. Bass, 1995; L. Scheuer – S. Black, 2000. 11 W. M. Bass, 1995.; L. Scheuer – S. Black, 2000.
93
Alveolarne bolesti definiraju se kao prisut- cal changes that can be seen on teeth: alveolar
nost periodontalnog ili periapikalnog apscesa disease, caries, and linear enamel hypoplasia.
i/ili zaživotni gubitak zuba. Alveolarni apsces Alveolar disease is defined as the pres-
se pojavljuje kada se bakterije iz kariozne lezije ence of periodontal or periapical abscess and/
na zubu prošire u alveolu, a morfološki se pre- or antemortem tooth loss. Alveolar abscess is
poznaje po defektu na kosti koji nastaje kada caused by the bacteria from the carious cavity
gnojna tekućina iz apscesa napravi otvor za spreading into the alveolus. Morphologically, it
otjecanje u kost. Zahvaćeni zub obično odumire is recognised as a bone defect which is formed
ili biva izvađen - prirodnim putem ili kirurški, when pus from the abscess creates cloacae for
dok se alveola s vremenom remodelira.12 Zaži- drainage. The affected tooth usually rots away
votni gubitak zuba dijagnosticiran je u slučaju and falls out or is surgically removed, while the
progresivnog resorpcijskog uništenja alveole13 i alveolus remodels with time.12 Antemortem
Sl./ Fig. 1
remodeliranja alveolarne kosti. tooth loss was diagnosed in case of progressive Karijes na trećem
Zubni karijes zarazna je bolest koju karak- resorption alveolar destruction and remod- kutnjaku gornje
čeljusti, grob 14
terizira demineralizacija anorganskog dijela i eling of the alveolar bone.
Carious lesion on
uništenje organskog dijela zuba. Oboljenje je Tooth caries is an infectious disease charac- the third maxillary
zarazno i prenosivo, a po svojoj je prirodi pro- terised by demineralisation of the organic and molar, Grave 14
gresivno jer održavanje istih uvjeta koji su do- the destruction of the inorganic part of the tooth. fotografija / photo: V. Vyroubal

veli do pojave karijesa u konačnici dovodi do The disease is contagious and progressive, and
potpunog uništenja zuba.14 Karijes se na arheo- eventually results in complete tooth destruction.
loškom materijalu prepoznaje po karakteristič- Caries is detected by typical defects on the tooth
nim defektima koje stvara na kruni ili korijenu crown or the tooth root.13 The presence of car-
zuba. Prisutnost karijesa dijagnosticirana je ies was diagnosed macroscopically, under bright
makroskopski, pod jakim svjetlom, uz pomoć light, with the help of a dental probe.
dentalne probe. Linear enamel hypoplasia (LEH) is defined
Hipoplazija zubne cakline (HZC) prepoznaje as a macroscopic defect on the surface of the
se kao makroskopski defekt na površini zubne tooth enamel,14 most often in the form of sev-
cakline,15 i to najčešće kao niz tankih paralelnih eral thin parallel lines on the labial side of the
linija s labijalne strane zuba. Riječ je o subadul- tooth. It is a subadult disorder which is a re-
tnom poremećaju koji nastaje zbog akutnih, vre- sult of acute, temporally limited stressful peri-
menski ograničenih stresova i najčešće se pove- ods that are most commonly related to starva-
Sl./ Fig. 2
zuje s gladovanjem, nedostatkom vitamina A, C i tion, insufficient intake of vitamins A, C and
Linearna hipoplazija
D, prisutnošću anemije i psihičkom i/ili fizičkom D, anaemia, and physiological and/or physical zubne cakline na
traumom.16 HZC je pouzdan pokazatelj nespeci- trauma.15 Linear enamel hypoplasia is a reliable prvom sjekutiću
fičnog stresa tijekom djetinjstva (od rođenja do indicator of non-specific stress during child- gornje čeljusti
Linear enamel
po prilici 13. godine života, tj. u razdoblju stva- hood (birth to approximately 13 years of age, hypoplasia on the
ranja zubne cakline). Podatci o učestalosti HZC i.e. period of dental enamel formation). Data fist maxillary incisor
prikupljani su samo kod odraslih osoba. on LEH was collected only in adult skeletons. fotografija / photo: V. Vyroubal

Antropološka analiza
starohrvatskogA
koštanog uzorka
s nalazišta Krneza-
12 M. Šlaus, 2006. Jokina glavica
13 J. R. Lukacs, 1989. 12 M. Šlaus, 2006. Anthropological analysis
14 J. J. Pindborg, 1970. 13 J. J. Pindborg, 1970. of the early Croatian
15 Ibid. 14 Ibid. skeletal sample from
16 A. H. Goodman – G. J. Armelagos, 1985.; A. H. Goodman – J. C. Rose, 15 A. H. Goodman – G. J. Armelagos, 1985.; A. H. Goodman – J. C. Rose, the Krneza-Jokina
1991; A. H. Goodman et al., 1980. 1991.; A. H. Goodman et al.., 1980. glavica site
94

Grob 2
Uščuvanost korteksa: vrlo loša.
Spol: nije moguće odrediti.
Starost u trenutku smrti:
više od 40 godina.
Patološke promjene: nisu prisutne.

Grave 2
Cortex preservation: very poor.
Sex: undeterminable.
Age-at-death: over 40 years.
Pathological changes: not detected.

Grob 6
Uščuvanost korteksa: vrlo loša.
Spol: nije moguće odrediti.
Starost u trenutku smrti:
nije moguće odrediti.
Patološke promjene: nisu prisutne.

Grave 6
Cortex preservation: very poor.
Sex: undeterminable.
Age-at-death: undeterminable.
Pathological changes: not detected.

Grob 8
Uščuvanost korteksa: loša.
Spol: žena.
Starost u trenutku smrti:
više od 25 godina.
Patološke promjene: nisu prisutne.

Grave 8
Cortex preservation: poor.
Sex: female.
Age-at-death: over 25 years.
Pathological changes: not detected.
95

Grob 10
Uščuvanost korteksa: vrlo loša.
Spol: žena.
Starost u trenutku smrti:
18 do 25 godina.
Patološke promjene: nisu prisutne.

Grave 10
Cortex preservation: very poor.
Sex: female.
Age-at-death: 18 to 25 years.
Pathological changes: not detected.

Grob 12
Uščuvanost korteksa: vrlo loša.
Spol: nije moguće odrediti.
Starost u trenutku smrti:
35 do 45 godina.
Patološke promjene: nisu prisutne.

Grave 12
Cortex preservation: very poor.
Sex: undeterminable.
Age-at-death: 35 to 45 years.
Pathological changes: not detected.

Grob 13
Uščuvanost korteksa: vrlo loša.
Spol: žena.
Starost u trenutku smrti:
20 do 30 godina.
Patološke promjene: nisu prisutne.

Grave 13
Cortex preservation: very poor.
Sex: female.
Age-at-death: 20 to 30 years.
Pathological changes: not detected.
96

Grob 14
Uščuvanost korteksa: vrlo loša.
Spol: nije moguće odrediti.
Starost u trenutku smrti:
više od 35 godina.
Patološke promjene: nisu prisutne.

Grave 14
Cortex preservation: very poor.
Sex: undeterminable.
Age-at-death: over 35 years.
Pathological changes: not detected.

Grob 15
Uščuvanost korteksa: vrlo loša.
Spol: dijete.
Starost u trenutku smrti:
8 do 12 godina.
Patološke promjene: nisu prisutne.

Grave 15
Cortex preservation: very poor.
Sex: subadult.
Age-at-death: 8 to 12 years.
Pathological changes: not detected.

Grob 16
Uščuvanost korteksa: vrlo loša.
Spol: najvjerojatnije žena.
Starost u trenutku smrti: više od 45 godina.
Patološke promjene: nisu prisutne.

Grave 16
Cortex preservation: very poor.
Sex: most probably female.
Age-at-death: over 45 years.
Pathological changes: not detected.
97

Grob 17
Uščuvanost korteksa: loša.
Spol: nije moguće odrediti.
Starost u trenutku smrti:
više od 45 godina.
Patološke promjene: nisu prisutne.

Grave 17
Cortex preservation: poor.
Sex: undeterminable.
Age-at-death: over 45 years.
Pathological changes: not detected.

Grob 18
Uščuvanost korteksa: loša.
Spol: muškarac.
Starost u trenutku smrti: 40 do 50 godina.
Patološke promjene: antemortalna depresijska
fraktura, veličine 20×14 mm, prisutna je na desnoj
strani čeone kosti; trauma nije probila svod lubanje, no
na endokranijalnoj je strani kost naglašeno izbočena.

Grave 18
Cortex preservation: poor.
Sex: male.
Age-at-death: 40 to 50 years.
Pathological changes: antemortem depressed frac-
ture (20×14 mm in dimension) on the right side of the
frontal bone; the impact had not penetrated the cranium
but there is some protrusion on the endocranial side.

Grob 19
Uščuvanost korteksa: loša.
Spol: muškarac.
Starost u trenutku smrti:
više od 40 godina.
Patološke promjene: nisu prisutne.

Grave 19
Cortex preservation: poor.
Sex: male.
Age-at-death: over 40 years.
Pathological changes: not detected.
98
* * * * * *

Skeletni uzorak s nalazišta Krneza-Jokina gla- Skeletal sample from the Krneza-Jokina glavi-
vica sastoji se od 12 kostura, ali kod samo pet ca site consist of the total of 12 skeletons. Un-
kostura bilo je moguće točno odrediti spol (jed- fortunately, due to the poor preservation of the
no dijete, tri žene i dva muškarca; tablica 1). remains, it was possible to determine sex with
Kod ostalih kostura to nažalost nije bilo mogu- certainty in only 5 individuals. For the same
će učiniti zbog fragmentiranosti i iznimno loše reason, it was not possible in most cases to de-
sačuvanosti. Zbog istog razloga većini kostura termine age-at-death more accurately (age-at-
nije se mogla precizno odrediti starost u tre- death was ascertained in a wider range e.g. 35
nutku smrti, tako da je u većini slučajeva dan to 45 years, or over 45 years). Average age-at-
vrlo širok vremenski interval (npr. 35-45 ili death is shown in Table1.
45+). Prosječne doživljene starosti u trenutku Most common pathology noted in the Krn-
smrti također su prikazane u tablici 1. eza sample is alveolar disease (antemortem
Od uočenih patologija u uzorku iz Krneze tooth loss). The total frequency of this patho-
najčešće su alveolarne bolesti (zaživotni gubi- logical change in the Krneza sample is 5.2%
tak zuba). Ukupna učestalost te patološke pro- (5/96). All of the alveolar pathological changes
mjene u Krnezi iznosi 5,2 % (5/96). Sve alveo- have been noted in a male skeleton older than
larne bolesti zabilježene su na kosturu muškar- 40 years at time of death from grave 9.
ca starijeg od 40 godina iz groba 19. A total frequency of caries is 3.2% (5/150).
Ukupna učestalost karijesa iznosi 3,3 % Carious lesions have been noted in males as
(5/150), a karijesi su zamijećeni i kod muška- well as females, and occur in different tooth
raca i kod žena (tablica 2). Kariozne promjene locations: two occlusal, one lingual, one inter-
pojavljuju se na različitim mjestima na zubu: proximal, and one root caries.
dva su prisutna na okluzalnoj, jedan na lingval- Linear enamel hypoplasia is present in
noj, jedan na interproksimalnoj plohi zuba te 55.5% of analysed teeth (5/9), and occurs most
jedan na korijenu zuba. commonly on maxillary incisors and canines
Hipoplazija zubne cakline prisutna je na (66.7%).
55,5 % analiziranih zuba (5/9), a hipoplastični Apart from dental pathologies, one antemor-
defekti najčešće se pojavljuju na sjekutićima i tem trauma was noted in the Krneza-Jokina
očnjacima gornje čeljusti (66,7 %). glavica skeletal sample. It is a relatively shallow
Osim dentalnih patologija u uzorku s nala- depressed fracture, oval in shape (20×14 mm
zišta Krneza-Jokina glavica prisutna je i jedna in dimension) on the right side of the frontal
fraktura. Riječ je o plitkoj antemortalnoj de- bone. The trauma was noted on a male skeleton
presijskoj frakturi ovalnog oblika, veličine 20 from grave 18.
× 14 mm, koja se nalazi na desnoj strani čeone
kosti starijeg muškarca iz groba 18.
Discussion and Conclusion

Rasprava i zaključak As mentioned above, the main feature of the


skeletal material from the Krneza-Jokina glavi-
Kao što je već nekoliko puta istaknuto, glavna ca site was the poor preservation and extreme
odlika ljudskog koštanog materijala s nalazišta fragmentation of the remains. For this reason it
Krneza-Jokina glavica jest vrlo loša uščuvanost was not possible to include some of the stand-
i iznimna fragmentiranost, što je onemogućilo ard anthropological analyses. It is not certain
provedbu većine antropoloških analiza koje se why the bones are so poorly preserved, but the
inače u ovakvim slučajevima standardno pro- most probable reasons are the acidity of the
vode. Koji su razlozi loše uščuvanosti kostiju u soil, animal activity, and one cannot exclude
ovom uzorku, nije moguće sa sigurnošću utvr- human devastation of the terrain.
Mario Šlaus
Mario Novak
diti, no najvjerojatnije je riječ o nekoliko čim- A small number of skeletons with accu-
Željka Bedić benika, kao što su kemijski sastav tla (izražena rately determined sex and age-at-death made
Vlasta Vyroubal
99
kiselost), djelovanje atmosferskih prilika, ero- it impossible to make relevant hypothesis on
zija i životinjska aktivnost, a ne može se isklju- demographic trends of the Krneza archaeologi-
čiti ni devastacija izazvana ljudskom rukom. cal population. Even though the sample is so
Iznimno malen broj kostura kojima je bilo small, data on the average age-at-death (most
moguće precizno odrediti spol i starost one- individuals lived between 30 and 45 years,
mogućuje donošenje realnih pretpostavki o de- while no individuals lived to be 60) does cor-
mografskim kretanjima u Krnezi. No, premda respond to average age-at-death noted in oth-
manjkavi, podatci o prosječnom životnom vije- er early Croatian archaeological sites, such as
ku odraslih osoba u Krnezi (većina osoba živjela Konjsko polje-Livade (41.2 years for males;
je između 30 i 45 godina, a ni jedna osoba nije 38.9 for females),16 Stranče-Gorica (35.9
pokazivala znakove starosti iznad 60 godina) ne males; 38.1 females)17, as well with the com-
odudaraju bitno od prosječnih vrijednosti koje posite sample consisting of Donje polje near
su zabilježene na drugim starohrvatskim nalazi- Šibenik, Glavice, Radašinovci, and Velim (40
štima, kao što su Konjsko polje-Livade (muškar- males; 39.7 females)18.
ci 41,2 godine, žene 38,9 godina),17 Stranče-Gori- Even though the Krneza dental sample is
ca18 (muškarci 35,9 godina, žene 38,1 godina) te small (96 alveoli; 150 teeth) it still gives par-
u kompozitnom uzorku koji čine nalazišta Donje tial understanding of the dietary habits of the
polje kod Šibenika, Glavice, Radašinovci i Ve- early mediaeval population from Krneza. To-
lim (muškarci 40,0 godina, žene 39,7 godina).19 tal frequencies of alveolar disease and carious
Iako je analizirani dentalni uzorak s nala- lesions are considerably lower than in other
zišta Krneza-Jokina glavica po svojem opsegu early Croatian samples, whose values range
malen (samo 96 alveola i 150 zuba), ipak nam between 9.1% and 17.6% for the alveolar dis-
omogućuje djelomičan uvid u prehrambene na- ease, and between 7.1% and 13.3% for carious
vike ranosrednjovjekovnih stanovnika Krneze. lesions. These differences could be the result
Ukupne učestalosti alveolarnih bolesti (5,2 %) i of the small Krneza sample which is (due to its
karijesa (3,3 %) znatno su niže od učestalosti tih size) susceptible to statistical variations, but
patologija u drugim starohrvatskim uzorcima also it could be a consequence of dietary and
koje se kreću između 9,1 % i 17,6 % za alveolarne nutritional differences between early mediae-
bolesti te između 7,1 % i 13,3 % za karijese. Te val populations which inhabited this region.
razlike mogle bi biti posljedica malog analizira- Several researches indicated that low frequen-
nog uzorka iz Krneze koji je podložan slučaj- cies or caries and alveolar disease are charac-
nim statističkim varijacijama, ali i razlikama u teristic to populations whose diet was based on
prehrani između zajednica koje su obitavale na hunting and meat consumption,19 while high
ovom području tijekom ranoga srednjeg vijeka. frequencies of the mentioned pathologies are
Naime, brojna su istraživanja pokazala da su characteristic to populations whose diet was
niske učestalosti karijesa i alveolarnih bolesti based primarily on cereals. Nutrition based
karakteristične za skupine čija se prehrana te- on hunting contains fewer sugars and a lot
meljila na lovu i konzumiranju mesa,20 dok su more proteins, which reduces the risk of car-
visoke učestalosti tih patologija karakteristične ies because nutrition based on meat contains
za skupine koje u prehrani primarno ovise o considerably less carbohydrates and regulates
različitim žitaricama. Prehrana koja je temelje- PH value of the saliva. In this context, one can
na na lovu, sadrži mnogo manje šećera i mno- presume that at least one part of the population
go više bjelančevina od prehrane temeljene na from Krneza based their diet on hunting, which
žitaricama, što smanjuje učestalost karijesa jer would explain considerably lower frequencies
sadrži bitno manje ugljikohidrata, povisuje pH of alveolar disease and carious lesions com-
vrijednost sline i kraće se vrijeme zadržava u pared to other early Croatian skeletal samples. Antropološka analiza
ustima. U tom je kontekstu moguće da se ba- starohrvatskogA
koštanog uzorka
s nalazišta Krneza-
Jokina glavica
Anthropological analysis
17 M. Novak et al., 2008. 16 M. Novak et al., 2008. of the early Croatian
18 Ž. Bedić et al., 2007. 17 Ž. Bedić et al., 2007. skeletal sample from
19 M. Šlaus, 2006. 18 M. Šlaus, 2006. the Krneza-Jokina
20 D. W. Frayer, 1984; C. S. Larsen et al., 1991. 19 D. W. Frayer, 1984.; C. S. Larsen et al., 1991. glavica site
100
rem dio prehrane populacije iz Krneze temeljio Frequency of linear enamel hypoplasia in the
na lovu, što bi objasnilo znatno nižu učestalost Krneza sample was observed in more than half
alveolarnih bolesti i karijesa u odnosu na dru- of analysed teeth, which is substantially high-
ge starohrvatske koštane uzorke. No, u sadaš- er than in other early corresponding Croatian
njem stanju istraženosti takve interpretacije ne skeletal samples, such as Konjsko polje-Livade;
mogu se sa sigurnošću potvrditi. 20.1%20 and the early Croatian composite sam-
Hipoplazija zubne cakline u Krnezi zabilježe- ple; 40.2%21. High frequency of LEH in the
na je na više od polovice analiziranih zuba, što je Krneza site suggests that majority of the people
znatno više od učestalosti te patološke promjene experienced some sort of metabolic stress dur-
koje su zabilježene u drugim starohrvatskim ko- ing infancy, most probably during the weaning
štanim uzorcima kao što su to Konjsko polje-Li- period. In sedentary populations most of LEH
vade 20,1 %21 i starohrvatski kompozitni uzorak is formed between 1st and 3rd year of life, i.e.
40,2 %.22 Visoka učestalost HZC u Krnezi suge- the period of weaning when the infants nutri-
rira da je veći udjel osoba koje su živjele u toj za- tion is switched from sterile mother’s milk to
jednici doživio snažan metabolički stres tijekom nutrition rich with microorganisms .22 The high
djetinjstva, možda tijekom razdoblja dojenja. Na- frequency of LEH could as well be the result of
ime, neki autori uočili su da se u sjedilačkim po- poor hygienic and sanitary conditions of in that
pulacijama najviše hipoplastičnih defekata stvara area during the Middle Ages. Nevertheless, it is
između prve i treće godine života, tj. u razdoblju necessary to emphasize that the sample includ-
prelaska s prehrane sterilnim majčinim mlijekom ed in this research is rather small and therefore
na prehranu bogatu mikroorganizmima.23 Uz to, susceptible to statistical variations.
visoka učestalost HZC mogla bi također biti po- In the entire analysed sample only one an-
sljedica loših higijenskih i sanitarnih uvjeta u tom temortem trauma (located on the frontal bone
području tijekom ranoga srednjeg vijeka. No, i of an adult male) had been noted. According to
ovdje je potrebno naglasiti da je riječ o malom Wells this type of trauma can be the result of
analiziranom uzorku koji je podložan statističkim an accidental blow to the head by a blunt ob-
varijacijama, pa je sve zaključke izvedene iz ove ject (e.g. a fall resulting in the subject hitting
analize potrebno uzeti s dozom opreza. their head on the edge of the table or any hard
U analiziranom uzorku od patoloških je pro- surface). Also, such injury could be caused by
mjena zabilježena i jedna antemortalna trauma a projectile weapon, such as a slingshot, used
ovalnog oblika na čeonoj kosti odraslog muš- in armed conflict.23 Unfortunately, considering
karca. Prema Wellsu takav tip traume može the extent of our knowledge of early Croatian
prouzročiti nenamjeran udarac u glavu tupim population from Krneza, one can not be certain
predmetom, pad i udarac glavom u rub stola i/ which of these scenarios is most probable.
ili ozljeda u oružanom sukobu uzrokovana točno Instead of making such assumptions, it is
usmjerenim projektilom iz praćke.24 Nažalost, s necessary to emphasize that despite the poor
obzirom na stupanj našeg znanja o starohrvat- standard of preservation of the human skeletal
skoj populaciji iz Krneze, u ovom se trenutku ne remains from the Krneza site, detailed anthro-
može reći koji je od ovih scenarija izgledniji. pological analyses have shed light on some, so
Umjesto zaključka moglo bi se napomenuti far unknown aspects of life in this Early Medi-
da je unatoč vrlo lošoj uščuvanosti ljudskoga aeval community.
koštanog materijala s nalazišta Krneza-Jokina
glavica provedba detaljne antropološke analize
rasvijetlila neke do danas nepoznate aspekte o
životu te ranosrednjovjekovne zajednice i pro-
širila naše ukupno znanje o načinu i uvjetima
života starohrvatskih populacija.

Mario Šlaus 21 M. Novak et al., 2007. 20 M. Novak et al., 2007.


Mario Novak 22 M. Šlaus, 2006. 21 M. Šlaus, 2006.
Željka Bedić 23 A. H. Goodman, 1988; K. M. Lanphear, 1990. 22 A. H. Goodman, 1988; K. M. Lanphear, 1990.
Vlasta Vyroubal 24 C. Wells, 1982. 23 C. Wells, 1982.
101
tablica/ table 1
Distribucija spola i starosti po grobovima
Distribution of sex and age-at-death

Grob Spol Starost


2 neodrediv 40+
6 neodrediv neodrediva
8 žena 25+
10 žena 18-25
12 neodrediv 35-45
13 žena 20-30
14 neodrediv 35+
15 dijete 8-12
16 najvjerojatnije žena 45+
17 neodrediv 45+
18 muškarac 40-50
19 muškarac 40+

tablica/ table 2
Učestalost alveolarnih bolesti i karijesa na nalazištu Krneza-Jokina glavica
Frequency of alveolar disease and carious lesions

Djeca Žene Muškarci Neodredivo Ukupno

n/N % n/N % n/N % n/N % n/N %

Alveolarne
0/0 0,0 0/34 0,0 5/59 8,5 0/3 0,0 5/96 5,2
bolesti

Karijesi 0/0 0,0 1/41 2,4 2/46 4,3 2/63 3,2 5/150 3,3

n=broj alveola zahvaćenih alveolarnim oboljenjem ili broj zuba zahvaćenih karijesom; N=broj pregledanih
alveola ili zuba; %= postotak od alveola zahvaćenih alveolarnim oboljenjem ili od zuba zahvaćenih karijesom

Literatura / Bibliography

W. M. Bass 1995 Human Osteology. A Laboratory and Field Manual of


the Human Skeleton. Columbia, 1995. A. H. Goodman – G. J. Armelagos – J. C. Rose 1980 Enamel hypo-
plasias as indicators of stress in three prehistoric populations
Ž. Bedić – V. Vyroubal – D. Meić – Z. Premužić – M. Šlaus 2007 from Illinois. Human Biology, 52, 1980, 515-528.
Anthropological analysis of the early mediaeval Stranče-
Gorica skeletal series. U: Abstracts Book of the 13th Annual A. H. Goodman – G. J. Armelagos 1985 Factors affecting the dis-
Meeting of the European Association of Archaeologists (ur. tribution of enamel hypoplasias within the human perma-
Uglešić A.). Zadar, 2007., 340-341. nent dentition. American Journal of Physical Anthropology,
68, 1985, 479-493. Antropološka analiza
starohrvatskogA
D. W. Frayer 1984 Tooth size, oral pathology and class distinctions:
koštanog uzorka
evidence from the Hungarian Middle Ages. Anthropologiai A. H. Goodman – J. C. Rose 1991 Dental enamel hypoplasias as indi- s nalazišta Krneza-
Közlemenyek, 28, 1984, 47-54. cators of nutritional status. U: Advances in Dental Anthropo- Jokina glavica
logy (ur. Kelley M. A., Larsen C. S.). New York, 1991, 279-294. Anthropological analysis
A. H. Goodman 1988 The chronology of enamel hypoplasias in in- of the early Croatian
dustrial population: A reppraisal of Sarnat and Schour (1941, W. M. Krogman – M. Y. Işcan 1986 The human skeleton in forensic skeletal sample from
the Krneza-Jokina
1942). Human Biology, 60, 1988, 781-791. medicine. Springfield, 1986. glavica site
102
K. M. Lanphear 1990 Frequency and Distribution of Enamel Hypo- M. Novak – V. Vyroubal – Ž. Bedić – M. Šlaus 2008 Antropološ-
plasias in a Historic Skeletal Sample. American Journal of ka analiza groblja Konjsko polje-Livade u kontekstu drugih
Physical Anthropology, 81, 1990, 35-43. ranosrednjovjekovnih grobalja iz Dalmacije. Starohrvatska
prosvjeta, 35, 2008, 211-239.
C. S. Larsen – R. Shavit – M. C. Griffin 1991 Dental caries evidence
for dietary change. An archaeological context. U: Advances in J. J. Pindborg 1970 Pathology of the dental hard tissues. Phila-
Dental Anthropology (ur. Kelley M. A., Larsen C. S.). New York, delphia, 1970.
1991, 179-202.
L. Scheuer – S. Black 2000 Developmental Juvenile Osteology.
C. O. Lovejoy 1985 Dental wear in the Libben population: its functi- New York, 2000.
onal pattern and role on the determination of adult skeletal
age at death. American Journal of Physical Anthropology, 68, M. Šlaus 1998 Kraniometrijska analiza srednjovjekovnih populacija
1985, 47-56. središnje Europe s posebnim osvrtom na položaj hrvatskih
nalazišta. Starohrvatska prosvjeta, 25, 1988, 81-107.
C. O. Lovejoy – R. S. Meindl – T. R. Pryzbeck – R. P. Mensforth
1985 Chronological metamorphosis of the auricular surface of M. Šlaus 2000 Kraniometrijska analiza srednjovjekovnih nalazišta
the ilium: A new method for the determination of age at death. središnje Europe: novi dokazi o ekspanziji hrvatskih popu-
American Journal of Physical Anthropology, 68, 1985, 15-28. lacija tijekom 10. do 13. stoljeća. Opuscula archaeologica,
23/24, 2000, 273-284.
J. R. Lukacs 1989 Dental paleopathology: methods for reconstructing
dietary patterns. U: Reconstruction of Life from the Skeleton M. Šlaus 2006 Bioarheologija – demografija, zdravlje, traume i pre-
(ur. Iscan M. Y., Kennedy K. A. R.). New York, 1989, 261-286.  hrana starohrvatskih populacija. Zagreb, 2006.

R. W. Mann – R. L. Jantz 1988 Maxillary suture obliteration: Aging M. Šlaus – Ž. Tomičić – A. Uglešić – R. Jurić 2004 Craniometric re-
the human skeleton based on intact or fragmentary maxilla. lationships among medieval Central European populations:
Journal of Forensic Sciences, 32, 1988, 148-157. Implications for Croat migration and expansion. Croatian
Medical Journal, 45, 2004, 434-444.
R. S. Meindl – C. O. Lovejoy 1985 Ectocranial suture closure: A revised
method for the determination of skeletal age at death based M. Štefančič M. 1995 Antropološka obdelava zgodnjosrednjeveš-
on the lateral-anterior sutures. American Journal of Physical kih okostij iz grobišča Nin-Ždrijac (Severna Dalmacija). Arhe-
Anthropology, 68, 1985, 57-66. ološki vestnik, 46, 1995, 291-325.

Ž. Mikić 1990 Antropološki profil srednjovekovne nekropole u Mra- C. Wells 1982 The Human Burials. U: Romano-British Cemeteries at
vincima kod Splita. Vjesnik za arheologiju i historiju dalma- Cirencester (ur. Mcwhirr A., Viner L., Wells C.). Cirencester, 1982,
tinsku, 83, 1990, 225-232. 135-202.

Mario Šlaus
Mario Novak
Željka Bedić
Vlasta Vyroubal

View publication stats