Sei sulla pagina 1di 2

´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ ¯Ö¸ü߁ÖÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü, ¯Öã Öê-1

¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö¡Ö Îú. ‹±ú‡Ô›üß-4014/643/¯ÖÏ.Îú.4/‹ÃÖ›üß-5, פü−ÖÖӍúú23 ´ÖÖ“ÖÔ, 2016 †−¾ÖµÖê


¯Öæ¾ÖÔ ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ׿Öµ־Öé¢Öß ¯Ö¸ü߁ÖÖ ‡. 8 ¾Öß ú׸üŸÖÖ †³µÖÖÃ֍Îú´Ö
´ÖÖ¬µÖ´Ö :- ‡Ó÷ÖÏ•Öß ×¾ÖÂÖµÖ :- INTELLIGENCE TEST (²ÖãÛ¬¤ü´Ö¢ÖÖ “ÖÖ“Ö@Öß)
Sr.
Unit Sub-Units Weightage
No.
1. Follow the given instructions, analyse the
content.
1 Comprehension 10 %
2. Knowledge of language
3. English alphabet
1. Vocabulary
2. Figures
2 Classification 10 %
3. Numbers
4. English alphabet
1. Vocabulary
2. Figures
3 Correlation 10 %
3. Numbers
4. English alphabet
1. Numbers
2. Figures
4 Series (order) 3. Signs 12 %
4. To find the odd term
5. English alphabet
1. Figures
5 Code Language 2. Numbers 06 %
3. Letters
1. Use of Letters
Rhythm and 2. Use of Signs
6 06 %
Sequence
3. Use of Numbers
´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ ¯Ö¸ü߁ÖÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü, ¯Öã Öê-1
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö¡Ö Îú. ‹±ú‡Ô›üß-4014/643/¯ÖÏ.Îú.4/‹ÃÖ›üß-5, פü−ÖÖӍúú23 ´ÖÖ“ÖÔ, 2016 †−¾ÖµÖê
¯Öæ¾ÖÔ ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ׿Öµ־Öé¢Öß ¯Ö¸ü߁ÖÖ ‡. 8 ¾Öß ú׸üŸÖÖ †³µÖÖÃ֍Îú´Ö
´ÖÖ¬µÖ´Ö :- ‡Ó÷ÖÏ•Öß ×¾ÖÂÖµÖ :- INTELLIGENCE TEST (²ÖãÛ¬¤ü´Ö¢ÖÖ “ÖÖ“Ö@Öß)
Sr.
Unit Sub-Units Weightage
No.
Pyramids 1. Use of Numbers
(Numbers and 2. Use of Letters
7 06 %
the letters of the
alphabet)
1. Numbers
Reflection/
8 2. Letters 06 %
Image
3. Figures
1. Verbal- To draw conclusion using given
information of Age, Time, Clock & Logical
Logic and Relation.
9 12 %
Conclusion 2. Non-Verbal- Cub and Cuboid, Triangle and
Square.
3. To identify formulae in Number Series.
1. Position in a Queue.
2. Problems based on Direction.
Puzzles and
10 3. Calendar 12 %
Brain Teasers
4. Venn Diagramme
5. Mathematical Puzzles.
1. To complete the figure.
Analysis of 2. Exact replica of the figure/ identical figures.
11 10 %
Figure 3. Figures- By folding and unfolding the paper.
4. Find the hidden figure.