Sei sulla pagina 1di 5

Anexa F-PO.DGPOR.DAP.I.7.10.19.

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL


DIRECŢIA AUTORIZARE PROIECTE
SERVICIUL AUTORIZARE PROIECTE

Lista de verificare a Cererilor de rambursare/ rambursare aferentă CP – ofițeri de contract OI/AM


Axa prioritară:
Prioritate de investiţie:
Cod proiect (SMIS):
Cerere de rambursare nr.
Titlul proiectului:
Denumire beneficiar:
Data începerii proiectului:
Data terminării proiectului:
Se dubleaza coloanele pentru 4 ochi in cazul verificarilor OI

Ofiţer de contract
Nr.
Obiectul verificării
crt. Nu se
DA NU Comentarii
aplică
I Sectiunea I (AM/OI)
1 Cererea de rambursare este înregistrată la beneficiar;
2 Cererea de rambursare este înregistrată la OI;
Cererea de rambursare este semnată şi ştampilată în original de
3 de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină;
Cererea de rambursare este corect completată de beneficiar cu
4
date despre organizaţie;
Cererea de rambursare este corect completată de beneficiar cu
5
detalii despre proiect;
Datele de identificare a băncii sunt completate în cererea de
6
rambursare;
Documentele justificative poartă menţiunea „conform cu
7
originalul” şi codul proiectului (dacă este cazul);
Documentele justificative sunt aşezate în ordinea înregistrării în
8
Cererea de rambursare;
9 Cererea de rambursare a fost depusă în original în 2 exemplare și
documentele justificative scanate și formatul excel al cererii de
rambursare au fost depuse pe CD la OI;
10 Este atașată Fişa de conformitate a achiziţiilor și suma avizată de
OI a fost calculată ţinand cont de corecţiile financiare/ reducerile
procentuale stabilite anterior;
11 TVA este evidenţiat în coloana de TVA (dacă este cazul);
12 Beneficiarul a depus, la OI, Cererea de rambursare în termen de
10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către AM
POR (în cazul CR aferente CP);
13 Beneficiarul a plătit numai facturile cuprinse în Notificarea
AMPOR (în cazul CR aferente CP);
14 OI a verificat concordanța dintre cererea de rambursare și
cererea de plată (în cazul CR aferente CP);
II Sectiunea II: Verificări suplimentare efectuate de AM:
15 Avizul OI este semnat şi ştampilat de persoanele desemnate din
cadrul OI;
16 Avizul OI este înregistrat la OI și AM;
Datele de identificare a beneficiarului din avizul OI sunt
17 completate corect – cod proiect, titlu proiect, denumire
beneficiar;
Avizul OI conţine clar suma eligibilă avizată pentru finanţare şi
18 este în concordanţă cu suma avizată de OI pe CR a beneficiarului
şi lista de verificare a experţilor OI;
Este atașată Fişa de conformitate a achiziţiilor OI și AM și suma
19 avizată de OI a fost calculată ținând cont de corecțiile
financiare/reducerile procentuale stabilite anterior;
OI a completat şi ataşat lista de verificare a cererii de
20
rambursare;
Au fost atașate copii ale alertelor de neregulă/fraudă întocmite în
21
verificarea cererii curente de către OI;
Actele adiționale la contractele de lucrări au fost înregistrate
22 distinct în sistemul informatic – în caz contrar se returnează
cererea de rambursare la OI;
III Secțiunea III (AM/OI)
OI are termen
de 5 zile de la
data avizului pt
Datele din SMIS/MYSMIS sunt corecte (valoarea din avizul OI
23 introducerea
este egală cu valoarea cererii de rambursare din SMIS);
datelor în
SMIS/
MYSMIS
Există raportul OI al vizitei la faţa locului însoţit de lista de
241 verificare (dacă este cazul);

Cheltuiala cu TVA nedeductibilă este aferentă unor cheltuieli


25 eligibile efectuate în cadrul contractului de finanţare în care
TVA este o cheltuială eligibilă;
Există atașată la cererea de rambursare Declaraţia privind
eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul
26 proiectului finanţat din instrumente structurale pentru
contractele de finanţare în cadrul cărora cheltuiala cu TVA este o
cheltuială eligibilă;
Există ataşată la cererea de rambursare Certificatul privind
nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea
27
de rambursare pentru contractele de finanţare în cadrul cărora
cheltuiala cu TVA este o cheltuială eligibilă;
Facturile cuprinse în Certificatul privind nedeductibilitatea TVA
28 aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare se
regăsesc în cererea de rambursare depusă de beneficiar;
Sumele corespunzătoare cheltuielilor efectuate în baza actelor
adiționale la contractele de lucrări/servicii/produse sunt facturate
distinct sau sunt evidențiate pe un rând separat în cadrul aceleiași
facturi
29

A Pentru Contractele de lucrări, se verifică următoarele:


1
În cazul în care în urma verificării (pct 1-23) se constată că există neconcordanţe şi a fost bifată căsuţa „Nu”, se consideră că
cererea de rambursare nu este “conformă”. În acest caz, ofiţerii de contract AM nu mai continuă verificarea Cererii de
rambursare şi aceasta este returnată la OI.
Autorizaţia de construire este:
 emisă pe numele beneficiarului
 datată, semnată şi ştampilată de autoritatea emitentă
30
 are valoarea investiţiei
 valabilă pe perioada de execuţie a lucrărilor (se atașează la
prima cerere de rambursare în care se decontează lucrări);
Ordinul de începere a lucrărilor este după data eliberării
31 autorizaţiei de construire (se atașează la prima cerere de
rambursare în care se decontează lucrări);
32 Este atașat Programul de urmărire și control al calității lucrărilor
avizat de ISC;
33 Autorizaţia dirigintelui de şantier este datată, semnată şi
ştampilată de emitent, şi este în perioada de valabilitate;
34 Garanţia de bună execuţie pentru lucrări este în conformitate cu
contractul de lucrări;
35 Garanţia pentru plata avansului este în conformitate cu
contractul şi este egal cu valoarea avansului acordat
contractorului;
36 Actele adiționale la contractele de lucrări au fost înregistrate
distinct în sistemul informatic;
37 Facturile parţial acceptate conţin suma parţial acceptată şi suma
rămasă de plătit;
38 Data facturii este ulterioară datei contractului semnat;
39 Toate facturile de lucrări sunt însoţite de situaţii de plată pentru
lucrările executate şi sunt conform contractului de achiziţie;
40 Situaţiile de plată pentru lucrările executate sunt datate, semnate
şi ştampilate de beneficiar, constructor şi dirigintele de şantier;
41 Valoarea cheltuielilor din situaţiile de plată se încadrează în
limita valorilor din oferta câştigătoare; 2
42 Sunt anexate copii după atașamentele de lucrări;
43 Este atașată o balanța cantitatilor decontate pentru fiecare articol
de deviz, separat pentru contractul de bază și actele adiționale;
44 Este atașat centralizatorul financiar al situatiilor de lucrări cu
devizele pe obiect ofertate;
45 Este atașată copia ordinului de sistare și reîncepere a lucrărilor;
Sunt atașate copii ale notelor de constatare emise de dirigintele
46 de șantier/constructor și ale dispozițiilor de șantier emise de
proiectant și însușite de beneficiar și dirigintele de șantier;
47 Este atașată evidența notelor de comandă suplimentare și a
notelor de renunțare;
48 Proces verbal de predare-primire a amplasamentului şi a
bornelor de repere este ataşat la cererea de rambursare (se
atașează la prima cerere de rambursare în care se decontează
lucrări);
49 Procesele verbale pe faze determinante sunt ataşate la Cererea de
rambursare;
50 Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor sunt
ataşate la Cererea de rambursare finală;
51 Cheltuielile diverse si neprevazute se încadreaza în limita de
10% din valoarea contractelor de lucrări;
52 Copia după certificatul de audit energetic este atașată la cererea
de rambursare finală;
53 Sumele decontate sunt evidenţiate prin ordine de plată și extrase
de cont;
2
Se mentionează la rubrica Observaţii reperele verificate
B Pentru Contractele de furnizare de produse, se verifică
următoarele:
54 Garanţia de bună execuţie este în conformitate cu contractul de
furnizare produse;
55 Garanţia pentru plata avansului este în conformitate cu
contractul şi este egal cu valoarea avansului acordat furnizorului;
56 Facturile pentru bunurile achiziţionate din import sunt însoţite de
declaraţiile vamale;
57 Facturile parţial acceptate conţin suma parţial acceptată şi suma
rămasă de plătit;
58 Data facturii este ulterioară datei contractului semnat;
59 Procesele verbale de recepţie a bunurilor sunt completate,
datate, semnate si stampilate;
60 Procesele verbale de punere în funcţiune a bunurilor
achiziţionate sunt ataşate la Cererea de rambursare finală,
completate, datate, semnate şi ştampilate;
61 Sumele decontate sunt evidenţiate prin ordine de plată și extrase
de cont;
C Pentru Contractele de prestare de servicii, se verifică
următoarele:
62 Garanţia de bună execuţie este în conformitate cu contractul de
prestare servicii;
63 Garanţia de plata a avansului este în conformitate cu contractul
şi este egal cu valoarea avansului acordat prestatorului;
64 Procese verbale de predare – primire a serviciilor achiziţionate
(proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuţie etc.) sunt
ataşate la Cererea de rambursare şi sunt completate, datate,
semnate şi ştampilate;
65 Facturile parţial acceptate conţin suma parţial acceptată şi suma
rămasă de plătit;
66 Data facturii este ulterioară datei contractului semnat;
67 Sumele decontate sunt evidenţiate prin ordine de plată și extrase
de cont;
D Pentru achiziţia de terenuri se vor verifica următoarele:
68 Există raport de evaluare a terenurilor de către un evaluator
independent;
69 Există contract de vânzare - cumpărare/ sentinţă civilă de
expropriere a terenului;
70 Sumele decontate sunt evidenţiate prin ordine de plată și extrase
de cont;
IV Secţiune comună pentru verificarea tuturor tipurilor de
cheltuieli
71 Cheltuielile raportate sunt efectuate în perioada de eligibilitate,
în conformitate cu contractul de finanţare;
72 Cheltuielile solicitate la rambursare au fost incluse în contractul
de finanțare sau în anexele la contractul de finanțare;
73 Există ataşată la dosarul Cererii de rambursare confirmarea OI că
ordinele de plată a căror dată este anterioara perioadei Cererii de
rambursare nu au fost decontate într-o cerere de rambursare
anterioară;
74 Au fost deduse veniturile nete din suma eligibilă;
75 Sumele decontate se încadrează în liniile bugetare conform
bugetului aprobat;
76 Este însoţită cererea de rambursare de toate documentele
justificative;
77 S-au solicitat documente justificative sau clarificări pentru
autorizarea cererii de rambursare;
78 Cheltuielile realizate de beneficiar sunt în conformitate cu
formularul cererii de finanțare;
V Fisa de calcul:
79 Au fost sesizate alerte de nereguli pentru acest proiect ;
80 Au fost aplicate măsuri tranzitorii pentru / au fost suspendate
(dacă este cazul) cheltuielile afectate de sesizări de nereguli ;
81 Au fost aplicate corecţiile financiare/ reducerile procentuale ;
82 Au fost întocmite Note de debit pentru cheltuielile neeligibile
aferente cererilor de rambursare anterioare sau debitele stabilite
în PVC/NC;
83 A fost introdus în fișa de calcul tabelul pentru defalcarea
debitului și aplicarea corecțiilor financiare/reducerilor
procentuale;
84 Beneficiarul a depus în termen de maximum 60 zile
calendaristice, de la virarea sumelor aferente cererii de
prefinanţare de către AM POR, cererea de rambursare prin care
se justifică utilizarea prefinanţării, precum şi dovada achitării
contribuţiei proprii aferente cheltuielilor eligibile;
85 La cererea de rambursare finală este atașată adresa din care să
rezulte dobânda netă de recuperat;
86 La cererea de rambursare finala a fost ataşată Nota privind
finalizarea proiectului.

Observaţii:

Repere verificate:

Ofiţer de contract :

Nr crt Capitol bugetar/ descriere Denumire furnizor Factura nr./data Suma neeligibilă* Explicaţii
cheltuială

*Se va menţiona defalcat suma neeligibilă şi TVA aferent (spre ex. 100 lei + 19 lei TVA)

Se aprobă la plată cererea de rambursare/ rambursare aferentă CP nr. DA NU

Persoana care a completat lista de verificare din partea S.A.P. – Ofiţer de contract
Nume Semnătura:
Prenume
Funcţia Data:
În cazul în care se bifează col. NU, la obs. se vor trece măsurile întreprinse în vederea corectării
(atunci când este posibil) sau anulării cererii de rambursare, atunci când este cazul.
La pct.18, dacă avizul OI nu tine cont de mentiunile din listele de verificare ale ofițerilor OI, cererea
se returneaza