Sei sulla pagina 1di 160

-

i/- ~~7:';

-. _.,,. ... ~:?~

.. ~~~~'~-1~, .-,~~ ~~~ , /:' --: ~"_~t' •.•• ~~. '" A,

..

r"

.. '.

'·~i- ..

':

.• /,'.,,;"

:i::-~

I,' , .

./

!. '

\.

, ... ~ ..... -~ .......

. .:

I. pOP£SCV POIlU RUCUR£$TI, 1929

r! -=-,- _-0: _ "".~ :--:::-,., .• :===-._ .. ===-=: '0' ".' '==_=..:::-:: : _,-,.:c-:...--_=- __

I II

I:

1 ;t

:.

,

11

" ,

n

-r

.,

.,

It 'I

"Lauda-voi pre D011'l1tul in oiaia mea ;

Voi canta Dumnezeulwi meu pana ce uoi _fie, _

i ~d

; ~

========c--:::.·_ ,-~-.=c:::-"

1. PO PESCU·P ASAREA

David, Psalm 145

. ~.'.:

. ., ..

, , '"""

I ". t;"- oor- -.r" ~ . e- C"" c-

• cf)., ._._" ~ ~ -. r--- elL U. " .._" --.. . .._-.._

Doam ne mi In e ~e Doam ne mi lu

<""
" .J
,....__&
e ste
<"'"
'" .:»
r--- :&
e ~te l )

§ 1.

Cantarile' Sf. Liturghil

c-

ECTENlA ~M~~. Olas VIII ~lL II'

li

a

a mm

III C-f' -c- IV . .._.. -c- c-
,~----=- ._._~ ~ ", ~ "
0", ~
Doam ne 1u ~ecf}.. Doam ne . Iu
mi e mt
v. ' 'C"" 'C"" r--.~
,~~ l'
. _...",..." cth
Doam ne ml In e e ~te
~ ,~~~~ c- ...-
... -. Prea sfan ta·· Na

sea toa

, .ii.~ i •

re de Dum ne zeu man tu-

~ <r"

~-.~ ~ 6

..._,. ,~

e ste n~ pre noi

./':...- or- : ~

V ._._ ~~ ,-,..: r---.-.:::; v ~~. "

~ c--"""'" ,dh ell...

Ti e Doa a a am ne A min

..E ,.0

.__._,_ ~ -. ... --..~r---~ ~-. -. ~ 'V'"

_....,. . -...>- ~' '

ri re Ta ta. luir~i Fi" u lui ~i sfa an tu luiDuh

I

I'

--r-----------------------------------------------------~\

:- 4 -

./" ~ o::_~_ ... ,o_.. __ ~ ~ ~ ttl!"""'-- "-:: -.. -.. -.. -.::; l'

"

. ~ ___,.. cfl.

a cum si pu ru rea si in ve ci ve ci lor, a min- ,

~. ~ ~

~ -- --... ~ ~ ~ -- --.. --.. --.. ".-...... V

~, dh

Hi 'ne ell vm tea za su fle te al meu pre Dom nul

e- " '- J) __,

._~..... -.. -. -.. ~ '-, ... -.. -.. -.. ~j!..

c- ".

si toa te--rele din 13. un trul me e~ me le eel sfant al Iu1cf1...

'to- 't".J......___~ 1 "-

----"lit" ~ _..._-.._ ..... --. -. ~ 'V ~ -.. -~

" ~ cfl-, .:»

ell moar tea pre moar te ai cal cat U nul fi

--..,--..-. __..,.,..

ind din Sf:1

~ ~

~--..~ ..... -..-.. -..-.-..~

~. " ""

~ -.--.,.

hi ne esti ell van tat Do am a am ne

Slav!... ~i acum ...

UNULE N.!SCUT. J(

V

Qll-. Ectenia mtc!.

~

~ -. ---... --... -- ~__, -. -...._-.,. ----- -...... ... ~

ell van tul lui Dum

U nu le

--

nas cut Fi u le

.

~1

.:» " -

A- ~~ "_-'.--- -~ -.. --. ,.......... 'V ~ ~ .__

" __,.. cf).,

cf)... eel' ] a ce esti fa ra de moar te si ai pri

-~ p

____ ... ----. -.. -.. ~'_, ~ ,A.. '-.-.-.---

~ OJ' ~

i mit pen tru man tu i rea noa a strad}... a te in tru pa

'"' .:»

-.. -.. e- ~ '- -.. -. -"" ... ._.~ '-~ -. '- '--

..___"".. 'C""'".

, din Sfan ta Na sea. toa re "de Dumne zen::;n pu ru rea Fe

" .:» '" __,

... --. ~-.."...-... 'V 4(_-----# -. ~ -.. -.. :-..

~~ .....> ~

a ca re Ie ne schim bat te-ai in tru pat

ra Ma ri

'-,

.__ -.. ... ~..._...__ r- --.. -- -- -. ~ -:::.. p.

-~ ...__,.-"

ras tig nin du te Hri stca . se Dum ne ze u u 1eJofl.-.

...-.

~1

_Jj •

-. ~ 't"_, ",", ~ .A. ~-...: --. ~ ~ --... '---.... ,...........

"~ "

an ta Tre i i me -a. im pre u u na rna rit eu Ta tal

" J. .:»

~~ ~ ", ~ f,- ~~'--. --. ... ~ -- I - ,~ 'V

---- )... __""".. . cJh'

eu Du hu ul sfantol man tu e ste ne pre no 0 0 01

.

~1

, .1

-- 5 -

~

ALT BINEOUVlNTEAZA Glas 'V &. eP na T

~ ,

-- - .... ~ ~ r-----

re Ta ta lui.

'..0 -..

-.. --... -.

~

u lui ~1 Sfa an

Ma rr

...... ~JL tu lui Duh

'C"' "

~.,.. ._._

cf

~i a' cum si

--. -. ~ Jl

,--..... -_ '\, '--- 1ft..__; -. ~ ........

A • •

rea si m ve Cl ve ci

pu

ru

lor a min

~

wi._p '-, _,

..._- ........ -. -. ... ...., ~ ,-:--It ... -:;a. ~ '-. .... " ~

__,.. d ~ __,_. q_

Bi ne eu vin tea a a za su fle te a1 meu pre Do om nul

"cP... .J cP \

~-..~.._._~--. -. -. w-........ '- .................

c- ' L-.---.J <!f..,

$1 toa te . ee un trul meu nu u me le ce el

\ ... _, ........... .J
--. JL ... -. ... .,.. ~ Jl
if .....__,.. __",. cf1.,
siant al lui hi ne esti en van tat Doa a am ne
EOTENIA MIOA }to. ,.

.__ '- '-.~ -. ;;' .... 1111!!'-~., ~ JL ~:~

DOalTI ne mi lu e e ~te Doam ne

-..'" _.

-. --. ~

~.

mi In e e ste

--

. Prea sf an ta Na sea toa re .de Dum ne 'zen man tu e

Jl ()/)...

ste ne pre noi

~ \ -..".J

----, -.. -.-.... ~ Jt

1i e Doa a am ne

Mlirire, ~i acum

A min

TINULE N As.CUT Jl,

~ ~ ~, ~

.._. -. -. ., .,~._,_ ,r ~

__;,.. d ~ "\"\

U nu le na sent Fi i u Ie si ell

_ _,.-.

va an tul

- .JtP

• -.. ~ r.;., -. -. -.. -. -. -.

Q{ ~ -._.J1III"'""

.lui Dum ne zeu ,ee la ee esti fa ra a

de moar te

I

I

_ .J "

---.. --.. ~ q). '- ~ ~

(j' Q{_ ~

, . Tre i me im pre u

'na ma rit

,

ell

Ta Hit

.

~1 ell

.' .'

- 6

. ./" ~ '- " ~~

._-.. -. ... ~ " --.. --.. ~ ... --.. ~ .._.

-...."... ~

si ai pri i mit pen tru man tu i rea noa stra a a

\ ~ ... \ ........ ~ n . ~.'" ~-... --.. -..,., ... ._.,

c:Jl.,. c- . -...."...

in tru pa din sfan ta Na sea tea a re de Dum

_.. ~, ~

~ ~ ~ -. -...._,.. ... -. -. ~--..~ Jl

ne zen Q{_ ~ pu ru rea Fe cioa a ra a Ma ri a

... OE

'6

- ..... ._-...~ ... -._ ~ -. ~ ~---..~'{j\,

re le ne schim bat tea ai in tru pat

a te

u

-c;

91 ra stig

;:f

!~ ... ~.

Q{_ c- ~

en moartea

ca

, _..

--..~~ ~ . ... -. ~ ,.............._ .....

~

nin du te Hri stoa se Dum ne ze 6~'

-. ....... -.~ Jl -. ...

~ ~__,...

pre moar te ai cal eat u u nul ~i ind din Sfa an ta

-. !; ... ~~.... .._._

Ie

. _.. -"7 .P

~ "7f lfh' T ~ -_

Dn hul sfant man tu

... -. ... -. =.s. e ste ne pre nor

ALT UNULE, NAscUT

Glas VII varis ~ .~ ,

~~-...~~ ... ~... ....., ...... --. ~ z

Mil ri re Tatalni~ifiului 9i ~ntuluiDuh~

-_./" ~~ .. '- " ~ ~ ~" --. .... --. ...::::; z

.Ql" "~ .... '~'1 .Cl1"

y a cum 91 pu ru rea jn In ve Cl ve ci ror a mm

de ,TEFANACHE POPESCU'

..._~ ... " " ...... -. --'-~""'-- -. -. -. .._.

" ..._,.. ~

_.....,...

U nu Ie na sen ut Fi i u le si eu van tul1ui Dum ne

_..

i\~~

zeu ce la ce

-. ... ....
~
esti fa '"' de
ra
"
-..~ Jl
, q
rea noa stra _.. _..

..._-..,........... z -. _-....._._ I

CVl-" r;

moar re !?l

"

ai vo

"

~.... .._._~

a te in tru pa ilin

--...... .... -. --.. --..~-...

~ .

it pen tru .. man tu i

I

I

<I-r--------- ~.I

-·7 -

" ~--~-__"..

sfan ta Na sea toa rea de Dum ne

~.

zeu 91 p~ ru rea Fe

~ .....,

-. "~-.. -.:::;;~ 'Z~..,~'- - ~--r---'_,_", Jl

. Cl;)tI....., . . . q_

cioa a ra Ma ri a ca re le ne schim ba at te .. ai in tru pat

..........

-:-.. ~ ~ '-. '-: r--- -- --." --. " ~

-c:- __",...

~1 ras tig nin du te Hri stoa se Dum ne ze u u le en

~ -:.. -, --...: .., -.. -... ~z; .~ -- -.. -.. '- ~ "

~ __".. CVV' ___,.. ';". -...".,-

moa at tea pre moarte ai cal cat U u u u nul fi ind din

\ -. -. ..._,,_--

Sfa an ta Tre 1

"

'"

-.:::;; r "..._~ --. --. -.. '-~ -. ~

"\"\. .:»

me im pre u na rna tit eu Ta tal ~1

eu Du

" .r ~. """7

.......... tr"-- •• C/. ~f~'-."_'_~-'-"T ",.

u hul sfa ~ ant man tu e ste ne pre no

'S ~ """7.r ~

•• -. I' - Z

" . Ctt"

o 0 0 0 0 01

Ectenla midi !?i fericirile sau Troparul,

LA PRAZNIOE

Tn lee de M~rire. Btnecuvlnteaza; se dlnt~ ; ..

PENTRU RUGACIUNILE Glas II f'*' ..

--" ....,. ... -::::,. ~--... --, -. -.. ',,- -..

__,... ~

Pen tru ru ga ciu ni i le Na sea toa a rei de Dum

...;;. J J

--~ -. ~-.-:::;-...-...--.~ A ~'-.."-- -.. -- to.-

. .~ ---- ~

ne zen Man tu i to ru u le man ttl e 9te ne pre noi

LA. vonon

VENIt! SA NE INCIDNAM. Glas II ~+' ..

~ ."

~ .... '- ~ ~ '-: '- . ..., -. -.. -... ..., -.:::;.--

~ ___,.

Ve niti sa ne luchi nam si sa ca de e em la Hri

stos

_. ,..... ~

~ -. ~ -. ... -...., ..., -- ,,_ ........ :-.. .. p..

__",... t.!!..,

tu e ste ne pre noi Fi ul lui Du um ne zeu

I

e

e e e e

ste pre

ce

e e e

-8

"__...J> ...J> .... .,.,

--~...., --:. -. --:. .... - ........ - .... ~" ~ A-~~ ~ -. .. ._.,

.... ~ ~ or- .... ,' .:»

~ ~

ce la ce ai in VI at di in m orti preno oi cei ce-ti can tam

.:»
...., ...., ~ "t..__..,I ...., -. A- La Sfinti se dint! cu Siar~itul:
...J> ~
~i . A u Iu r .
1 e 1 a
" ....J
-. -. -. --. ~-.r----.." ,. A-
, ~
__,..
Ce la esti nat " in tru sfin ti
ce mi nu 1 ~

DOAMNE MANTU.E~T.E Olas VIII "Q T A

~ -.-. ~

Doam ne man tu

~ ~~....J .:» \.r E u ~

--..:--...~--...._~~-. ... ,..-..... J ~ I ~-..::-..

"~ --~ ..... ., ..._."...

1 1 ne ere e e e

.

e e e el

hi

di In

, 'L •

___,-' ~

.

CIO 0 0 0

o 0 0~1 ,~~

.... _ -. "..._-,,~- ..... - ..

-- e: E ~
'- __ . • {}\,
,. ___,... "
~- ~
. .
uzi si ne a u U U U UZl
"
r-.,- " tf!"""--..."
.... , -- -... ~ ~ -:to
~__",_ .
~l 1 1 1 ne e e a u u UZ} pre e no 0 0
_,
--. -.-.. cA:
. Doarnne mllueste, Amin ~i
0 0 01
~
8FINTE DUMNEZEUL.E Glas 11 @~Ol T >.
. . ~ r:
~ ""-...-
'-, "IC""' ~~
~'t'_ -. -. -. <t..___; -.. .._.__ ~
SHn Dum Ie " sfi
te ne ze e e U u U e e
~,- \' ... I
.. .:» -r- ,~ ,,- . .. ..,'
'., ..... ~..__....-.-. -.at -. ~-.-..~ --. -. ~- . ..__
,
___,.. "-'--=> -~_,.. ~
. te Sf' fa '-' v
1 In ta ta a a re e e 11 1 In te e e a a .

mi

ne e

ra de moa a a ar te e e
..... - F
'\.~ ...J*
........ ---. r--- - ... " A
~
.
e e e pre e e nor, i

-.-.-----------------------------------------------------------------~-

f t

~--------.--------------.-------------

I

II e ze e e u u u 1 e e e

sfi

. .

1 in

9

'.....-~ .. cf Sfin te DUll!

ne e

e

e e pre e

no 0 0 01

-F

." .:»

---...~..-.......,.. .......... --

...__,..

SEn te Dum ne ze u le e e e

....:::::, " -- \ --.. ~.,. ~ I ~,.._.._" --.... ,........... " t'-""'::"_ ,A.

,..... ~

e

e . e e

e e

e e Sfi

.

1

.

I In te e e ta

a

a

re e e

a ar

e e ore e e

L

, no 0

.

o 0 01

tl

re

~

Ta

.J

.......... ~ A ~ -110 ---...

~

Iu Duh ~1 a cum

___",... pu

-, '""'lIr ~ ~ _-.. _-.. ~

~

ve ell

rn urea 91

"

III

Sfinfe U!rli de moartc - c tc.

ve Cl lcr

a 1111n

ALT SFINTE DUMNEZEULE Glas V ~

1)r. 1 I'...... , .. \..-: I" f ( r -_..\

.::~ . ~~r:~. _.;~'ll -~'~:r.: .. " ',_.. .., ~-,:.;- ~

'~ ~

--... ~ -. ~ ~..__"...__---...

~

Shu te Du um ne ze u le

_._j .

,I

I

-.10 -

,~ ~ ~ ....

- - -.._-... -.. -. -. -. ....... .._ __

___.-.: ~

de moa ar te e mi lu e ste

../" ... ~ I

. .._-..~ r---""___'''' ~.__ Jl

~ if q

u le Sfin te ta a a re

~ C""

.... " r--- " ~

.... -..::-0- ..... -. .._-... ---.. r---- Jl

~ .q

e ste ne pre noi

--~ oJ

si SH.n

sfin te Hit ../

A13·a~ ...... -..~.--,

SHu te Du urn ne ze

~~'-~ -. -.. --. -. 4t ___",...

sfin te far' de moa ar te e mi lu

,

~-~~-~... r-----

-r-

Ma ri re Ta Hi lui si Fi u lui

tu u lui Duh

C"" ~

---"1L ~" ,oJ

... ._.,. r----. Jl

. q ne pre noi

La Praznlce, In loc de Sfinle Dumnezeule :

CAt! lN HRISTOS, Glas I n a T

'J. "'' '~r f·i." -

~. ~ ~ ~~

~ --. --

Cati in Hri sto 0 os v'ati bo 0 te

~ ~ <C"

\ '1L " ~"

-- ~ ... " -... . -... -. -... , .... ---....._-..

--....",- oe-

sto os v'a ati

Cati in Hri sto 0 as v'ati bo 0' te e

~ ..;-

..._ ~, , ..... ," '-. -... ~ ... ~ ...... ~._~._~.._" ........ ::,:" __,....

, in Hri stos v'ati i im bra a ca a at, A Ii lu

~i a cum I?l
....JI>
... ~~ (¥:,
"
10 or . q_
a min C"" -.,' J

-. ,-..... n

__"",... 'l

lu ill a

J-. ~.u

.. .

1 1 1 "1

I ve Cl

pu ru rea ~1

...

In ve

..

ell

Sllnre Hh' de rnoarte .... etc.

OC"" ,J "

..... --. ~,-- -... -.._-...

.J '-
-. A,;
e zat oIh in
-. --. ,--.... ._,_
a at, A Ii ...

1

in bra a

ca

De 2 ort.

.._-.,. ~ .'1.

-- .. _ "

e jO zatlYh

u u u u

I

- 11 -

T"-' Ma ri

,-~~.~~ -. -.._,__~ ~ -. -::; n

re Ta ta lui :;>i!fi u lui si sffin tu lui Duh 01

Si a cum

-- ,.. -:::;. ... ,.. --- ... --- ..... -.... -. ~ ." -::.;:. n

si Yu ru rea si in ve cii~ ci lor a min QJ

In Hrlstos "1<: ...

Iarla s~rbltorile 9n.§.tjt~L~!:.l:'E!: 1'L~~Qfembrie ~I Dumi~.~C~ a III din postul mare, c8nUim, in lac de Sfinte Dumnezeule :

Olas' A-

ORDOn, TALE... as II ~"

~

~

. ..__ -- -:." .... ~~ A-

___;. ~

in chi nam Sta pa a:1 ne

Cru eli ta

a

~

a Ie ne

~._ ... ~~;;' "I

/"' . ~

in Vl e e rea ta

<;" ~ ~

..._ "I -.._-._

-c- ~

91 sf:1 a an Hi!

I

a rna

a a

a 3 oara :

.

n 1m

Ta

. Cru cii

Ie

e

a

a

\~ -FI ... _~_ "

- -v.'~~ "I

fI ~

ta a a in vi e

a

o 0

o 0 rna

e rea ta a

M~rire. ~i acum.

a a rim

""7

DUPA. APOSTOL, ALILUJA Glas I ~ T

~

" ". ".J ';P~ '"

-- -. .,........... JI .........._,-~

Ii ~ iii .a q_ A > a

" ""

~---.:--..-.. -. -. ..... --..

~ ---.----_.

In i 1 a a, A

A Ii

~ ~

\" ,," .... "

._ ... .._._ ... -..

.~

li i 1 lu u un

q_

1 1 1 a

. 1

' .

...: 12 .

Doam ne mi lu

e

'I('"'"

ste Doam ne mi lu

LA EVANGHEiJE Glas. VU};x. ,g cK.

~ .

- ... -..--..~~ _6 r--.:_,,,-,,-~_ ,,,-,,-

-----, ]I( ~ ~ or

~i du hu lui tau Ma ri re tie e Doam ne rna

~ - _"...........-::; l' . ..'

.. tI)., DUj)'1 [val1gh~Ii~, dlnd slujel,;le Arhtereul, S~ can III

ri re li i e .

tru

- ....

~

roll

-e-

---" ...

"i ~ - "'- ~ -::;:. ~ -----,

u ulti a' a a ani Sta

In

pa a a

A

."

-,

ne e e

Ectenla mare:

DOAMNE MlLUE~TE INTREIT Glas. VIll

Doam ~ mi Iu

.. ~ ..

e ste Doamne mi III e ~te Doamne

" --_,.........~-:;:

-----,

e ~te

mi lu e e

.. _.~

JI._ ~

.~

~

~ --."............_....". ~-.-,........,

-

-

....".

......:. -r ~

Doam ne IDl Iu e e e e e e ste

lIT. :::.:£.. "- "- "-" _ ---, -. ,........, .4 ~ "'- "-

'C'"""" ...-- ~

Doam ne rm In e e e ste Doam ne mi Iu

\ ~ ~

,~-- r--- .. -::;:' _-~-::;:.-p.,. j)

r:I .. -----, :J!(

e e e ste Doam ne mi. Iu: e ~ e e e e 9te_

.r -< <"" ..-- ..

til. T "-"----- .. ~-------------·--T-..'- o::;.;__ --

Doamne milueste, Doamne milueste Doam ne mi lu

...

" ~

+r:« e·1\ .!lte

,.. ..... - j _. ._.

etc -. ....- - - l' ------ 6

. ... cfl.., .N:

Ti e Doam ne . A min

- ,;

~ ..-\ ..-" ~ .~./..-

-..-..~-~-,- "-;- _-.. __ n _ --

---- III ~

u u cern. a a a du u u u cemToa a a

- 13 -

..,

HERUVIC Glas v ij: T

~ \..-- ~..- +,.... , ....

~"- -<:....:-..---::;---"...-....~-

..- __" ~

ea a a a a a a· rn, .ca a a a rn pre He

~ ,,-,..-\ .:» ~,/" .,...

---r--.--- ~_, Jto::_. _

---- ~. q..-----"

ru u u vimi, pre e e He e ru u vimi cu ta a a

. ,.- +~

- ...::::;-- - -::;""-----

--,. ,.- ~

a a a a at na ell ta ai nll a

-c-

___J _..... '"", ~.......II

- r-::-.._- - _'

. '"

....... "\ . " .:» - .- \ . ..-\ - ~

"-'- __ ,,- - - - __ ~--''-.''-_,_-.._ n

..- • q

cu tai na in chi i pu u im 1 i -in chi i pn II im

a in chi pu II im

..jI -....:.c- -e-' "" -c-.....i

~ , ... ---",.."",.,., .. -. -::; - - ... --.::::. - - - , .... ~

~ ~...--.--,. <""" -

9i 1 fa ca toa a a a re e e ei de e e e VI

':;;!!

_.. ..- + ... , .:» ...... , ..-\ ~

- ".-..... 1: __ --... '-- fR

'" ~ -" . ~,'

a- ~ a a ta Tre e iii iii me Ie e e· e q_

, ," ~ ... {i. ,/"

"-'-~ - - r--- .. --... _ --...-.. "...-....<:-.--

_.. . .~

in tre it sfa a an ta CaD ta a re e e ii a du u

.... ,\- ..- ,~ s: "..0 " ~ ,.-<:"._"
- - - .. s :fj. - ---. -. ... -
..- __" Cl!. ~ .r:---~
a a a a a a ta Ii gn Ja a cea a a a _.. ,p" e :» I '\

.,--...-~--.- i\ ~..__,,_-,----

[u mea a a ~.ca a a Ii eu urn gri i ja lu

Q ~ -" , ,~ ~ \ - - +~

-, .... ,_--.::::. .n ~~ -_<I!""""'---,- -_-- II!'""'""--

~..- ~1lI _.. ~~ ~

mea a a a sea a cum sa a 0 0 Ie e pa a a sa

~./ ~

-------

...._.,o Ie

e pa a

dam sa

le

e

-e-

"-"-...::::; ...... ...:.... -_...::::;. J1

-c: ()i

- sa 0 le e pa a dam.

Preotul lese cu SI. Daruri

-1---

Ca

a

a

a

a

a

a

a

a

III

ea

a

a

rll

14 -

CA PRE' tMl'ARATOL Olas v ~i

-"'-....=..._ r-- - - --",;:...._ 'I :~ ~ ~ "'--

q__ ~

a tul pre i~

~

Ca cei

ee

pre

1m

ra

a

.. ...... \ -e ~ <:~

~~-,~ ,._- -- n--

.. ~ .. <t ~

tu tu ro or sa al pn 1 1 1 mun pre

"'C"'" ~ '"

........ '"'" ~" ~~ ..:. I

___ r--- ...... -----~-----...- ........ ~ n

~ ~ ~ q__

eel ne e va a, nc e va a zut in con ju u u ra a at

... I:; :;, \ _ -. ... ~ .. ~

~~ --,_...__," -...----... ~

-e r ..

,. .. , .... \

_~ - -r---- " -... ..:.

pa ra tu u ul

de

ce

te e e

Ie

c

ce e le e

i in

r---':;""'_ - ~ n .Cl(_ ge e e resti

.:-- "" ..:- ,
~" ~ ~ ..._AI .._,
"'---------- ,--.. ................. -::;; n
____,. ~ <1
A Ii Iu 1 1 al A u Iu u 1 1 1 a
~ "'- ........... --.; ;;;--.. - r---.- r-- ~ '-'-
--- -
,.
~ --;;----_. +=rr» ~
A li Iu u 1 1 a a a a a a a a \ ....... ~ .:»

,_-"-Jl

--,.. q

a a a

HERUVIC Glas VIII Jl.

..

,........ "\ \..:. ..:.

~--~ -::;; -, --,---- JL -. .... ,.-

pre He ru vi imi, pre He e ru u vimi. eu u ta

...- ..:-

. ..- c- .. '-, ~ '"' ..:. c-

_ _,_~ ,--..o::_. __ -. __ ~

.---". ~

a a a a a a a ai

..- .:-

""::r..'-' ... ...., .... _ .. ,

~,.......__-----

na

in

chi

pu

U lID,

eu

ta

-- ~ \--\--~;x,'-

1 1 im. i in chi i pu u im. $i

.:» ... ...-- ~~..Ji co-

_ .... --- - -... -.:::; - -. -,--.. ---

-- ---,. ... ~

Hi ea toa a a a re

a al

na

in

chi pu

e

e

eel

de

e

VI

-~

a a

a a ta de VI

---,. a a

-c-

-." ~ \ - '

-... -'--"A "'-,- "- -.

" ~

a a a ta 01}.. Tre iii

I

I

- 15 -

in

it

an

.. -.

dm

ta

a

re

a

du

c

~ ...- .......

-.-."._---~~

~. ___,...

IIi i imi, Tre i i

\. - r- __;:_ l' _ , ..

.n

-.."

i i imi Tre

,,'0... p ... ...- ...... ~ ...- ~

-- -"<...:....I ...... -- ~ .. ~ ~-.-___...

Ire i

1

_. e-' ..~p 'C"""...s:._

r-. ~~ -. ~ -. ~~~

~ ..... -fT-. .

11111111 1

1

1

e

~ -___...

1

1

1

1

~ -~

me

.:» p'< .... -\ -e-' ,.. _., ._.

-_"_1 , .. -,.._ .. -.,. -v __ ~ ... -.

~ .. - .. ~ ()'}.... -~ ~

u u u u u ce e e em, a du u U 11 cern Toa a a a

..:;_ < ~ .JJ .. ~:;_ _....- .. :;_ _.

____ - 1- r --.-r-----, - -.r-- A,..... , \'\ ___... ----,. "

a a Hi. a a gri ja a cea lu mea a a a sea. ()I).,

-c
...... .. " -JI ~ :." .:» ...- -._ ... , .:» ~"--!!....
~ -- ,...-.....-- ,........___ - r---
----,. ------, ----
sa a a 0 0 0 0 le e e pa dam sa 0 \--\.- .:»
- - 1~
(:1).,
le e pa a dam
CA PRE L'I1PAR!.TUL G1as VIlI v
(,I)." ...

Ca pre im pa ra a

i~~"-~pre im pa ra a a

a

a

tnt

-e-

_." ...- ~

-';. _-.--_ ..... ,

cotu tu u u ro 0

tn

ro

or

or

tu 11 u ul

er-. tu

...

~ "

---

\ , \ .~ _... ~...- \...-

,--,--_1-'-, '- __ -..

l')~ -----

sa a1 pri i mim ne c e e va a a a ne e e

:i -r ~ '"' _. ~ ~ ~ e- __. f "I'"

-. --- ..... ,<=_. ----- .. -"-J'~~--

.. ...- 'X\ _.

va a a zu u ut in con ju u u ra a at de ce e e

,........... .." r-- ..- .... , _. ~ \ ~

, or....___,; - ..... _or....___,; - -.,. _. r--.-- .. - _... -'"V c/)."

te e e e le e e e in ge e 1 in ge e resti

./. .:» ~ ...... _. _. ,,,,-- ~ _. _.

_'------"'- l' ~ __ ~-",..........

A li In iii a ;- a '\,\ A Ii 1~ u ira

\ " -c- .;»

~,-~~ --,

a a a a a

1

u

u,

ca

a

n

- 16-

HERUVIC Glas III i Q .

~ de !?ToFANACHE POPESCU

:;. ...-.,." ~..- -..;;, ~ '"

r-----_~ -~_-" _ _..-

" ---, ~

Ca a anI 1 i i pre He e e e e e e

...!!....A~}_~_~ -..

_... ....--- "" --~

e ruuult U U U U

pre He e ru VI 1

..- .... - -\-. ~

pre He e

~

-_S"_

if dl~

ru U vimi

ell

u ta

a a

a'

a a a a

a

a a a, eu ta a a

a

a a

.,-

.:» \ -1Jf .:» c- c-\ <"""'""

~--r---,- --n_' ~~.._-,-~-

~ llj ~~-

a a ai na 0 a a a in chi iii iii

C" <""

_,. ... "..- ~ '" \

r---_- --. - ...... ---:f --~- -. -,,-c-

pu cu tai na i in chi I pu II II im i in chi i pu u

"";;!"'_Jt ~~,. -~ ~ ...:..... \ ~~~-~\ ~~

im. ~i Hi eli toa a a a a a a a a re e

_,. ¢ "I .. , ~ .:» _,.

__ --r-- --- __ -.;:;: ~--

~ "---" r

e e e ei de VI ia a' a a a a a a

~-\~~

de vi a a

,.

~-

tre 1

...- __,. ,.- _,. \.... ..- _,.. J)

-.-~r---_'-"""'_~,-..~<:..,..;",..~ ,_ ...... -:!'""'-

-----. ----,. ----;, on

iii iii iii i imi Tre i i

,.- \ <') ..- \..-...- __,.

~-~, ~~~- .... ~ ..... , -.--~- ~ -~-,,--...

-----. ~ ~ ~

1 1 1 1 1 1 1 1 i Tre ill ill iiI me

1 __,. <@J _,." ..- ~" E_,. \ ..-

\~- ... _J!.. __ " -_ .... __ :fl_,-.O;:"';"'_'"-,

e e e l't in tre .e e i~ iii i i it sf! i!!

....... _,. <") '...- ...-..- < .:» -c: __,.

- ....... -,__- ....... _-~._~- .. ...___,I-:n.r---~

Cf ~ ---;--, ~ 1t<.

a a ,an ta ca an ta a a a a a re e e a du

<"" C

.... ..- ,.- \ ..-" E __,. ..-- .. "

--..-----~,--_-I--_---

--,. -.-, --> .

U U a du u u U 11 U U ce e e e. e e e a du

- 17 -

\

\

i

,

f

\ "" ~ ~ ~ \ _J -f}-o "" ~

-..,'---.,........_'-----,--~,f-.--..

~ ~ if C!h _J ~

U U U' U u ce e e a du u u u cern. Toa a a

c-~~\ c- _J.Jf Q

--'-"'--- <=--~A-~""""'_ 1 __

Cf • <..ll.,"'_;"

a ta a--gci' iii i i ja toa ta gri i ja a cea In

_J .~'p _J ,g .,...

__ _.--- ----:;,;1---.."---

~ ...__... -0' ,'\\ ""'__'"

mea a a cea lu mea a a as ca a cu u u urn sa

\ ~ ~ -f}-o..!" c-\ .,... \ .,...

-1- ---,........_"-~ -,-,'_ ,_-.."___'.'_::;

...__... ---:--r-;>

a a 0 le e e sa 0 Ie e pa a li a dli a

~ -

~ ~....I> - ""j,' "'"

~ - - _ ~ - - ,.__ "'- - _. r--- "- ~,,,-

------, ...__... --,.

a a li a a a am sa ole pa dli li

li

~

"" "

--- ---

0' ,.

o le e pa a dam.

~_, ". -- "---""';:""'_ -- <:....!:... ~" - -....;:,._ __

;r; ----- ~

I....i~ ce ei ce pre 1m pa ra a a a a tu u ul tu

~ c:- " _, ,..... "

--._. ~- - - --_ r---..- r---- "--..::;

.. ~ ~

ro 0 0 0 or vo a 0 im sa-l pn 1 nu 1

. ..,..

_J _J" _J

-"',-----J"---- 'Z ,"- ........... -

~ ...__... Q' ell. '\\ c-

sa a-I pri iii mim ne va a zut in cun ju ra

..- \ _J- , -.E "- _J

--~'---."--I-..-,- '-'~-- er-.

~ ~~ c-

a a a a a at de ce e e te e e e e e e le

, c- _J" _. '-, '"

- - -.::;: --- - r--. - -- J" "'- -.. -.. -. r--- -s

...__.......... ell.. •• •

. i i in ge e e re e e esti A li 1 u i ia a

, tu

., c" "" _.,

- -..~,--

". ~ .... ,.

a a a a a a a.

HERUVIC Glasul a1 vi-lea ~ &> Jl

.r de ~TEFANAC~E POPESCU

..-- _".....I> -c:

-::::;-------- -'- '-. '-- - "-

....... '~ ......---.,..~~~

'eli a a a a a a a a a a a a a a

e:

\ ~ ..... ..-''''' _J < '-&-' \ ...... ,

,-.--~--..,-~-i- ....... - ....... ,-......;;,.,-

0' if -.-, ~ ..-- '.,-..-

aaaaaaaaaaaaaaaa a a

I

.,.,

.,,","1'

- 18 - F

F ~ \ ~ ~\ ;;;;;._ "

-.- .,_<...,;"_.<:..,;;;",,.. n ~-.._

~ .__." ~

aa a a a a a a a

e

e

e

a

a

a a

a a

a

a

a

a

a

a

a

aaaaaaaa

a a a a a a
, .
\-~~ 1l
--;r .__."
a a a -e- F.

\ ~" ,'--:.." ~ ~

~ """&_,....._-----~-.-

-:7""""">C· . . if ---

a a . a ru pre He e e e e e e

~-

.... , __Jo " ~ ... , \. ..:-

-r---- __ ....... ,~_"__

~

He e e e ru

e

ru

u

II

u

a pre

,........_ ".....:.... -.::; n ~

~. <:-:0 .,...

U VI imi cu

ta

a a a

a a a

a

a a a a a a a ell ta a a

"\ oF .,... " F

-- -~ltlI~----.._-".-.--

• ~. rK ~ ~ ---, .,... "

a ai na a a in chi pu iii iii i

F~<;:'~ {; s

-,----. }~-I~-"""""""'_- -. -"-

11 1 ~ ii' i~ iii 1 in chi i r 1

f oF ..:-

\ .:» <: ~ --:.. " ~..-- .. " \;:f..--

-# ~'-. -., " ........ -.::;. n - ~__. .. -'-. --

iii pu u ~ ~im ~ f$ii iii iii iii

~ "'-_'C \ F oF"{;_~JI

-"-- -"- "----.--,........_JI

____,_ ~ .__."

di toa a a a a a a rei

1

1

1

e:

1

1

fa

. ..:-

~ ..- .. ,... ~ \. ..- \ -"

-------.- -"-.,,;....-.::;. ...... ---_-

.... , ~ ___,..

de e vi 1 a a a a a a a a a a de e

o ",,~u. ... p ~ -"7

,......_·__., ... ----.::;_ ...... A"- __ -'S

• ------, ''''j:f ....... ,

vi ia a a ~a a a a. a a a a a Tre iii iesti,

A

a

1i

Iu

u

u

1

1

. 1

1

a

a a

a

a

- 19 -

. <

..- c-..--"..- \_ .. " e: ~ \I < ~ ~

~-':::;I~"" -"'~-"'_"'-"-~

-----, .........--...,-~ r-

i ii iii iii iii i ii iii i

~ - "~" P ..---\ P ..--- \cP..--- < ~ Pc-

r--:n-,,-i,- _ ... _'" ---.. .. 1- __

~ _., .. - ~

i Tre e iii iii iii iii i

..-- '..----" ~ ~ - ..-

----. I .. _... n <::_ __ ,........_._~~_._

,p if , r/},..---- ~..-- - , .... "..-- , ...

iii i i Tre 1 1 1 1 q_ Tre 1 1

_ ...

1 1

\. ..-- -c ~ o ;f .. ~ ~

"-----;--"'--::;:n~"-~----..----..----..- .. "--..

iii i i ~ e ~ in tre iii it sfa r a a a

..--<-J c- o :; ~~~~ f_'"j~ J ~ ~

----..----. -:n---._,, __ . _,........._,......_ -..", I ~-

.___" ~ L--------J ~

a a ta can ta a a a a a re e e a ,du u u u

./" ' -

~ '--\ < <..--- ~ -

---., "--::;n_ ~'- "-I---.-.----..----.~---f

-c: ~ ._.~ ......... ~

u u u ce em Toa ta gn IIi 1 1 ja eea: lu mea a

~ ..- __j I e-' J (') r-

"--.:_"-J1"'------."'-<::..".;;....~'- ,,-

~ ,...- p -.~ -c: ~

a a sea a a a a a a a cum sa 0 Ie e e

;:I. U./ \ - _.

----. "j ---. ,........_. -.. ,......... _ -.. 'i "- ----. f " ._,__,~ Jl

~ ..- --, e..-.

pa a a sa a. 0 le e e e pa a -a. da. am .

.... , .:» " s: <~

"--,.........---_---., .... ,-_ ... ,-

~ c- . c- '-,

Ca cei ce pre Im pa ra a a a a a tu u ul

(') .£":;. 1£ "\ .. , ....

~ <::_.._. -.. ... _, ..... ' ~ --. ---. r-- __ '-.... --. ---.-

.___;:. ..-- £--.::>

tu tu ro 0 0 or vo 0 111m sa. a.t prJ i sa-l

~ ,~ ~

.. '-' ----.' '-, " "- ~ <:."",;!. n ......;;:.,_ .....!!.._ ,......... "~"- ~

- <--:. or ..

Pri iii i mim ne va a. a zut in cun

.. - ... C" ...

-".. .,' ~ -> ~ I -c-: 'c- ... "

---- ...... -_"-Jl~-_ ----. -.._

~ ..- 'ti,_ _.---------.

ju u u u u ra a at de ce e e e . te

.... 2 \. ...:i\ c- ->\ s:

----.. ---.,...__ "---::-IJ -: <, ~- <, "-: -.. '-...._'

e e Ie e . iii in ge e e i in ge re e

_. ~ u <

-- n ~~_...!'-.. ---.. ----. r--,._ .. -- ... """,:""","'j---..

~ " -e-: ~

~ ~ ~

-,----..~"".:!' .!!..

~

a a a a a.

a u u

...j

r--Jl

dei

-20-

ECTENIA. - D.l DOAMNE. Glas VIII JL

.......:. -....» ,,_,I. ---.» -'"

rY-' ...... ~t 2)- .... - ~.J.. 3)-' - ... f,-

Da Doamne Da Doamne Da Doamne 01}.,.

~- ~ ~...j ~

4)":::;:-'" -,...-...-& 5)-' ~ ~ ~~... o'h

Dll 11 Doamne 'Dli Doa a a am ne

RAsPUNSURI G1as VIlT JL T

A a

r--"";;;:;"'" I.c--r-- -- ~-

a min $i du hu lui

...j

__ 'J}

~ 01..

tau

" " .:» ~ '1" .:»

~-~ __ ... "-._~-..-..~_- 6

.J> ___,_ :i'(

Pre Ta tal pre Fi ul si pre Sian tu ul Du u uh

~ ,

....... ~' '''_, --..:.

"-_ - r---- ~-_-_,r---- A_ -.. r--

~ ___,_ . ___,.. . " ___,_

Tre i i mea cea a de 0 fi i in ta cf)... ~i i ne

-e: ..

\ ' '-, ~ '-, .:»

- - ,"--,-,-_r--

f-,f c-

des par ti iii i i ta

MILA PA.ClI Glas VIa JL f

~ Simbolul credinjel, apol :

" ~

"--- ... ~ -.. - r---.. --...--

Mi la pa ei jert fa a la a

~ .. '-, ~,"

"--

~.

e- '-, ~ ... , .... ~

. ---r--_:& - --: .... ~"'j --- -.. If

$i eu du hul tau A ve em ca tre n"mnulol}..,

~...j< {;.'

"--- -- r-- -.. ........... - - -.. - ---

" ~

Cu vred ni ci 1 1 1 e si cu drep ta te e e

A »: "- ~ -.\_ ... ,........_, _

,. .... ___,..

ste cf)... ~ ne in chi na ---;-" Ta a ta lui " si Fi

, -.;-- r- "I':; .'"

-.. ----- r---- - - -'::::'.6 "-- -.. r--

..__;;.. ~:« c- ___,..

u lui si Sfa a an tu lu ui Du u u uh Tre 1 1 mel

- 21 --

e

e

e e

u

lui

no

I

"',

~

'"' ~ \'

"'- - ,......... -,_, - - r--. A- _ -. r----- - "- "- -" ~ ,,----- ~

ce ei de 0 fi i in fa otl. si i ne des par ti i i

-c- c-

"~" ~

--"""""JL 1 1 ta

~-~ _. ......

-~- -"""""---f,--r-:--

)( Sfant, Sfant, Sfa~ Do om nul Sa va ot of).. plin e

...... ..., ~ I __

"'---- - v ~"-~ "'--,..-...- _-- r--

'X\ -----

ste ce e rut si pa man tu u1 de ma a ri i i rea

..-- .:-- ~

-~~-, ........ -"'-"'-~--tf"""'"'-.---t

--,....... ----- 011.

a ta a a a a, 0 sa na a i in tru eel de sus

p ..-.-- ...... 'I~ .:»

"'-- ~-- - -~__;.. - tf"""'"'-.- --.~ -- ~

bi ne e ste eu va an ta a at eel ee e vi lIne

-'.---" ~ ......

"-~- ,-~~r.--~-~ - '- "-~

in tru nu u me Ie Dam nu ~lui cIh 0 sa na--;;--

- \, ~~" .:» ,/

-1'r-----"'-- -_,.......... __ - __ l)' ')'

o ~ ... on cfh

a a in tru ce e e e e e ei de, e e sus

~,/...s::__ ~ .:» _..

T-~---- A- - r---- ........ - ,........._ 6

~ ....." ..- ----- .i'c

A a a a min cY}.., A a a a a a min

'J) "- -'_-'

ell-. ~

-c:

'"' -r-----

Pre

ti

1

ne

e

te

c-

~ ~ ....;:..,. A '-

"

u dam QI).. Pre

u

--

-----

ti I

-c- ..-

'"'" ~

,.........._._-. -r--- -----_ ...... _

~ -c:

ne bi i ne e te en u va an til a am ti

ne

ru

gam

1 1

1

-c-
..- "
- -
a am
... , -
,
1 1 ne e

-.~

e

'-\~,~~ I

-;.,.

\u mi im Doa a

_. .r

__ --1- ........ -

_. -F _.

tf"""'"'-.- ....... -~"-'-

1 1 i e Ji. lti mul

1

r---~~6 r----\ '-1_

~ :]Ie "-

i i e Dum ne ze e

---=--- ~,I

e: c" --" ........ _-

o

o

stru

~22-

RAsPUNSURI Glas v It J) 7ta dwpl". PANN

... ~

-..-.r--- __ n

!7i du hu lui tau &

.n -.....!..... ~ "- __ ~ -. "..,;:".,.. 9\, "-

<!l. ~ " ~

Pre Ta tal pre Fi ul si pre SIan tul Duh Qt_. Tre

./"~~ J) , .,{;.j

~ .. - - - - r--- ~ -. - * r--- '-- . ~

i mea eea de 0 0 fi i i in ~a <"\ si ne des par

..J -----

tiiiitl:i

~ ..... .-J>

Jl-'''__-- '\.-r-"'-_~~

Mi la pa a ei jert fa la u dei

~ J) ..... .... J)..J

II -"---r---- r.. Jl. ---"-~---- ~

rlh ---- 0' li. rlh _J ~ it

!7i eu du u hul tau A vern ea tre Do om nul

1 e ~il

cu drep ta te

e

"'- ~~-:...., ~ Cu vred ni . ei

---\------_

~ ..J.... _.

--,........ n, ~---_ JJ-""'~"'__~-'<':_"'__

---- "J) 0' tJ h

e e ste £t. a ne in chi na Ta Hi lui si Fi u lui

"'- \ - -_-..~ n, .,_ ~ -:::; - - \ - --- r-" ..... ----

~l Sfa an tu 1 ui Duh CI tre i mei eei de 0 a fi

... .,:;

-- __ -:::; r.. r--- "- - ._.. .. - - --- -:::; u.

____" ~ ClJ...,

i i in ta q ~i ne des par ti iii ta

...." .Jo .&-' ...... _-.c- I

-:::;-.~ -. __ '_ __ r..~-.--._~~

_. ~ " ...... "~ }J

Sf ant sfant sfant Damnul Sa va ot q_ plin e ce e e rul

'"0.. .. " _J - .j...." _.

'4-=---r---~--..-.._ n,-.-. -- -. ----_

., __ ~ 0'

si pa rna aa tul de rna ri rea ta Q{_ 0 sa na in tru cei de sus

I .Jo"j {; _J .... J)

n "-~- "- -. - -.. "'-"--._,,........<.:_"'-~

<!l. bi ne e ste eu van tat eel ce ---;;r i i ne in tru ~u

-23-

~ ~ <

.. "'~'" ~ ,.... _J _J ........ ~ I

.... -~,,--...n~_-. ---~,. __ n

otl. cf ct

me Ie Dam nu lui 0 sa na in tru cei de e sus

-'7" oc- """'7

T Jl ,,~--,,~,~~.:)\,

c/h _" ~ . -",

A mi i - i i in q

E

cP -:...'''' _J

"-. ~ "6 ., - ...:;.-- Jl..

A mi i i ill, a a min <

~ .p _J .. ,... .:» ..!"... '.r

~--::;....:;:....:;:---~"---- -!....:;:

_J " _J ~

Pre ti ne te Hi u u u dam q pre ti i ne e hi

e: Eo'

.. , ... _J _J .. , ....

~....:;:~~.~-:u.-,-....:;: 6~-"---

cf d h ~ S'c.... ____"._

ne te ell va a an tam ti i i e iti mul tu mi im

<""

" " ...

...... _~ ~ ~~~~ ...... -"'j~-:.:,: ~ r-- ~

"~ - ~ ------,. ,.,

Doa am ne ct si ne ru ga am ti i i e ct Dum ne

'- I~... \ cP..- _J

-.._,......._---,......_. ... "-<:....",,;.,.~6-- JJ

_____,. ~ -----, o: dJ ...

ze e e u u u u u Iu ui no. 0 a a a stru

ALTE RASPUNSUJ:U' Glas V rr

dllp!l Proloslnghelul Varlaarn, r~vt!zu!e :,Ii corectere de I. P. Pasarva.

~_ _J

-~ ...... --..~-

~i du hu u lui tau

n .,. ....:__ ~ ..-_ --.. "-. .... __ ~ ~ /R ~

ot. _J Qj

Pre Ta tal pre Fi ul si pre sfan tul Duh Tre

./". _J _J ... _J..-\ ... ~ ./

-~ ~-<:...;;;;;...--.. ...... --,.........I--~.,.

1 mea a cea de a fi 1 1 III ia a si ne des par

'-""~

"- "1 - ---- Jl

_____,. ~ q

ti i i Hi ./

,. ~ _J

_~_,......... ~ <:_ --.,.........__"-~ n

____"._ _____,. q

Mi la pa a cii e ert fa la u dei f

.1

I

-v •

24

9i eu du hul tau

" 'Ii:'-

" " .""

J1 -- -. ......... ~ '...::::; ,

q '_J ,~

A vem ca tre Do' om nul

~~' ,

. Fi u In ui 1~. Sf~ 'a' a an

<"""

~ • 0;- • ..> c- ~ .:» 'l,7" C" _J .c- \' ;.-"

~, --.. ~ .._~. ~ -::. __ . -.--

" , ~

1 me ei eei de 0 fi i i In

tu u lu

~l

ne des par

~ ~, & . .,. -... r-- ..j ~ .... .._.,

. ~ ~

Sfant sfant sfan.~ e Dom nu ul Sa . va ot plin e

. .' ,~",~. ~

~'-, ", ,--....~--.~~

~ ~ .'

~1. pa. rna an tul de ma ri

, -.._-.. -::; n

, <t

e· rul

.~ ,,~. _;]I> . ~ ......

, ~ J1 ~ . ~ .• .._-.._ ,,:.~ --. ..._.__ ",- rr; .......

ffl i~.

'1 - 0 sa na, o sa' ,'. na, 0 sa na, _ I 0

" '--

n ~ ~ 4:....__.,1 --. '-.

q ,··bi ne

e .ste e

..

van

~

.... '" -.

eu

in.- tru nu u u me Je Dom

.... .:» _". , .:» "

", ",' '~-.. ...... _ ..... '" ~ -. ..._ .... ,~. ~I ,.----

Q{

na 0

o . ~'~l. na.. 0

.~¢. ~

sa

·1

f.

. - 25 _-

.... - .

-., "r" ": .~ ~ .

TJ1~ .~~

01 -- '_111111,,~:· • ~ ...........

'1 ~ -----::t <-"""

A min --- "A min

n

.q

u

t1

, .

I ••

De Nae Matees;tu, foM ca-nHiret 1~· bis., 'S:f; Sphidot1 nou, din Bllcure~tI· pe ia 1878,"::

o

Ii

.

.1

.

1

.

1111111

ta

.-;..:._ .. _

I

- 26 -

. J ""S..- 9. , ~, "S .c- \ E \ _ , ~- c-

-... __ -- __ ~ Jl ~~ " -': .. --... --..."'~ I'--"'~

~ c:r 1 £It. __"".. ., 1 d -----;,.

ce e e e ru ~1 pa rna an tu u u u e e

oF <"

__ ,._. • __ ~..._._, 4-

--...".. ....._"...

na a a a 0 sa na a

" ~.c

t" "" ~

~ - - . -. -. ,........._ -. -::;. ............".

M i Ta pa cii i jert fa la a u u dei

'../,. ~

'-:-.: -... ,.-.... ___

...__",... cI

~i ell du u hul tau

,. d __ ..-

---- -- - ---.: .............. "'j _.. -::::;. .,'

~ \.\

A vem ca tre Dom - nul.

~~'-.,..- "'So:-J>

.._.,_. ~ --............ . -----

--» ...._..,_ c-

1 1

Jl

q

n

q

o::_ ..--
y,~ --... ..._...
Q{_ ..-
cU vred ni
~ ~ -r
... .. ~
..... ... '"
, ., ~ <""'

Cu vred ni

.

Cl

'1

e

.c-

.._- ~ 'I ~ -::::.. n ~-

.._._,- oc- CJ .

e e e ste a

ne

e

" ...

1 In

si drep ta

te

a

~ ~ <:"" ~

oc- ~ '"'" ~" c---.."

~ ....... ~ ~ ~~-...r---:-- ..... -.-- -. -- '" ---....------.. -...

chi i ~·na Q{ Ta Hi a lui

., c-

si Fi u Iu ui 91 Sfa a an

lui

tu

..- ~, .

-. ~ y. '-r----.-.....--.._ \.\

i mei eei de 0 fi

~

r-- n --... <t~ duh Tre

. .

1 . 1

.

1

1

1

1

~ ..- ~

--~ ..... t ....... ._-...._ . ____,.... r:

1 1 1 In

.

1

_, ...

-::::.. .._.. -.~,.......... --... r---" --..._-....-.. ~ --...

~ _____,.. ~ Q{_

Sfnnt, sfant, sf§. a ant Dom nu ul Sa va : ot plin e

"

..- -c- -:::;; ~~
....... ~
..... "-
., ~ f2t
. ta 0
1 rea a sa
.J , ma a ri

--... -. ,........_ ...... " --...._-.._ ,.__ cR ~ --~ --. -. -:.

" ...

i in tru ~ cei de sus 11l hi ne --;- ste eu ~an tat

.J ~ ~ .. ~~~->

... .._-... .,._ .......... , -. r-- -. --... '--..I -... ....... --... r-__,...

eel ce VII i n e

_,
In tru nu me Ie Dom nu lui
."
.....J -> ,
,.._",_ Jl
(J I. q
a " tru . dd
In eel sus n 'q 0

.c» --,,"-, ..,.. ..._-.. . ..._-..,...__

'.: 'sa na, 0 sa

. , .. --ii-i-!!"!"Il"'~""'----""""'-""'_----'----:~---------~

1 .. ·"·',;-

27 -

I

i~ mul tu

. .

ml 1

. .

lIe

~ oF

"'--, .... 1 -- -. --.._-...__.._ ~ -. .._~....::~~ -:::;: ___,..

e e e ~1

<"'"

~"

1

im Doa a am ne e

I~ :' ~ '-'-~-...

6.{_ Dum De ---;;' e

,

11

(!I

,ne

ru gam ti 1

.

1 e

,--~--

o:

o stru

u U

.

Ul

~

, 0

no

" ,

, ;. '.

~

liTE RAsPUNSURI Glas. v na T. (potrtvU)

Dupl Filip Paleologu (Craiova 1854). Prelucrate de 1. P. Pasarea

t; ~ ~
- Jl "- ,......... """""'n
A OJ ~i du hu lui tau q
mm
.... ~ ~~
~ A .... .._., -- ,..........
...... ~ ..........".. o:
Pre Ta tal pre Fi . ul sfa an tn!
1 ~l pre ,;3 ,,< or............. -c- \ F

...;:.,_ ~, ~.._-... ~ -. " ~ 1 -- ,........ . -. -. -. "- -~ '"

-q_ or ..........".. -e. ~

Duh Tre iii 1 i mea cea de 0 fi i

IF, ....... <""" . ~
\ ..- -c- ~ ". "
~--. --...11.-' -::;n
ne des par~~ fi i.i, ,i i ~
. ta ai.
1 In ~1
~ c- .:» J) :.:!' ,.........._ c- .:»
-~~---~---'~Jl
q
6 > ..... . fa la dei.
Mi la pa a eel ler a u u .

1

I

- 28 -

~ ~ rt9-' _. ./' ~ ~

--.. ~_ -..,.........- ~~ ~_ r--- __ .. I ,,_ ~

___,.. if ~ q ~ --0--,.- 1!f.

!. ~i eu du u hul tau. A vern ea tre Do om nul.

"'0.. ' -8f. ~ -e= c- <:!",.-

JI _ "---' s >» - r---~ .. 6 ... ~---

~ ~ c- :~ ~

Cn VIed ni ci iii i i e si eu drep ta

..... ~ 'C'""'

rt9-'\ <" '" I_' _. _. ~

__ , "-- __ ..... ,--...:::; 11 ~ .. r--- __ r.---- .. ~

,rf )/, ~h'

te e e e e e ste a a ne e )on III e 1

-c""' _. ... Q ~"" . "

.... -.__.,,---- - .. r---- __ .. -. r---

if !J'\: -- __

i i na - Ta ta lui si Fi i u lui si SIfi a an tu .

\ < ~ ... ;:1 \ ' . < - ~ .:» -c""_

,- -.." - * "--,~-""'-:i-'''''''''_'- .. _-.

1 . D h 1!f. T"'- . .. ~ .. :-f3h:~d f'

U UI ._ U re 1 1 1 1 1'1 mel eel e 01

\ < v. s: .~ '.J> J _. ~

~ ...... ,,-1~6 .. - __ .....,;""..,_~_._~n

1 1 i in ~a N::;;i ne des par ti ~ i i ~ t3, ~

_. ..... .... \. < _. ... .

~--"-- -.. .. -",~""-3,'j~~

.J> _..,-- 1!f.

Sf ant, sfan t, sHl ant e ste Dam nul Sa va a at 'pIfn e

~......»_ . <""' I ~ _.. ~,. ~ _J

"- - I -...,__ ~ .n .~ -.. r--- --.... ,...-.;-.~ -.. - ... _ "-->

~ 0' ~ ct· ~ . ~ ~ ;:f~ •• '[ n

ste ce e e e rut 91 1 pa a ma a a an tul

Q' ~ ~ \ < _. . <f}J _. ..

---,,'-- .,............-,- ..... ,-~, .'-~-.-..

d ~ . C:-d .~. {lOS -

. e ma ri 1, e e ma ri rea a ta a na a,

_. ,_', <:!" t Q

-.~_,,..........o:::;__-.. r--~...:::; n ~--.. __ 1" ~

if • __. 0' ~ j:f ------:. CI -c""

o sa na 111 tru ce ei de e sus . bi 1 ne e e e

" < _. ..-",~ _.

.. -..r--- - -.. ,,_ (R -.. - - -._,.......... "--.. r---.

-b ".'

ste· e' eu va an tat q eel ce ~ vi i 1 ne Yin tru

J . <:!" ..;:- ~.

--.. r---.. r---- .. -r---~ 6 - __ ,,<...-..;... .. ,...........

~ .. N: -c""-

nu 11 me e le e Dom nu lui 0 Sa na a a a

<f}J . ~ ./" ..

~ <"--'r---'- _ ....

\ < .J>

--,_-' "-~

. (Ii

o sa a na .

in

in

tru

tIU

eel

ce ei

_j -~ J1

~ jJ"

e sus,

~ _. -

n __ 1

~ -(jh. ---A mi i

- J ~

, .. -~~ 6

...... .J\:

i i in A min.

a

de

I

2~ -

-, ~ ~

. '''III.. '"'-- .............. J .._. ~ Jl

. ~~.~. q In A min 1 1· In

" ..:- ~ .........

~ -_ -- -- ... ,,--.. ---. -. ~ 6 ~ ~ --. '"

..J> ~ ..... N -r- ..

Pre ti ne te e 13. u u dam pre ti ne e

-J> ~, .r ~ -(Jf. _J> r- _ f

'K'. ... ~.:;.__

--.. --... ... --._._ -- --... --. "---'" 'f," ..._ I I --... - lilt" ~ ~ 6

bi i ne te eu va a an tam q tii iii 1 e j'(

" ".r-.J> . ~ ./" "

~ ... • " --.... .r; ":-- ~ ~ --... -.:::;: " --

..:- q c- ~ (f-c-.

Iti mul tu mim Doa a a mne si ne ru ga am ti 1

.:» I Q " -J> ....... e- ~_,~

r--. n ~ " ~ ._ --.. -.:::;: It

p~ ~ __,.. ., q

e Du um ne ze u lui no 0 0 stru

. .

1 1

I. AXION Glas V b.l

Jla

de I. POPESCU-PASAREA

rat

f Cf'.,,;:-' ..-

'>: " --.. " ,,- J) -J> "

~ ~ . ,~ '-. --... " .,.. .., ,....._.. ., ,,'_'_ --.

~ ~ r-

Cu vi lIne se ell U U U a a a de va a

n \";.,~ ~ -..-..\-.,-r-..,\ ......... ~--...'- ~ .I{;

~, "__,..

')1

L sa te fe ri ci i i im Na sea tea a a

J)' \ .o ..:--"

~ -. -:-- . ~., -. ..__.. Jl'_'_ .._,__

--~ o: cI h ..:-

re de Du urn ne e e zeu cea pu u

u ru u rea a

.

rl

~"

~~ri-.\......._

'O...:.r-

ta si ma

.

Cl

1

a

a

a

al

'ca Dum ne J

ee

u

--... ... \·~I~

cr

o

-"

~ J1

cJ1 ...

.stru

-~

lui no

ea a ce e

esti mal
l,
•. 0; "-
~
<; .:
~1 mal o

o

o

"

..._._ ..._._, -. --...

__"....

cin sti .ta a

~----..~.._-

de

..:-

cat

He ru

.

VI

.

1

/

-J>

,--..... J\, ...____" .. ~ """"'~

fa far de-a se rna

ma n

. .::- .

1 1 1 1

.

1 1

I

I

~1 en

\ <-" oJ> 'l~ . ..

,,~ ,-- ~ ~ ~~..._._ -.. ,-.....~ ., ".._-

..., ...... 't "-.'_~ ~ <-"

a a ta ~1 mal ca a Dum ne ze e e

-.r _.;./"

__ -,. C ~ ~.\ ~ ~ " "~'I c- --:. ~ Jl ".'_ .. ' ..... '- -.

.._.,.. ~ 01

e e unit. In u ui no 0 0 ~ 0 stru.... Ce

va a

e

e

~ "I

J1 ~ ..... ,.._._

dl:. c- _.".

ea a rea

.. -:. r--- "- ..... --.. .. ~- ... -; ~ ~ ~ ~ ~ "_-"_ --. \ ... !.:~

c- ~ ~'e-

ta a ra a stri ea ciu u u ne <!J. pre Dum ne ze e

c- J) 'S ~ ,~ \ eP c- ~ J

r--- -:. --:. ..._~ .... ..: ... - ..... r-- --. ... '- --."1 41> JJ ~

...._.,.. ..., o: cf h '"

e eu eu u va a an tu ul a ai na a a seut pre

~ -. \ __ .ff .. ~ \_ ..... ~ ... ~ oJ>

if ti ne

-30-
~~ 'toP \ J) "I c- ._J,
--. 41> .._.. .." -. ... ...
c- ~ ., CI'
de ... at Se fi . . .
ca ra 1 1 1 I IDl cea

a

a

a

ell

a

de

.....

va

_. ,
... Jl. ~ ,-,
v rat jf NK v
a sea
-> '6 ..
"-
'V . «;'"
te ma ri 1 1 J '" ~

--... "I ~ '" --... ,............ or

i im, te e ma

.

rIm

;.

11. AXION Glas V &.

na

de ~TEFANACHE POPESCU

~

~..... " ~~ ~ 'C"" ... ~"

---. "

__"...

eu vi i ne se ell U u

a

a

a

de

e e

......

va

.,.I

fe

.

n

1

.

Cl

.

1

1

.

1

im

ra a a at

./" 'c- ,......... C'" \ e: ~ .. ~

....... ,......... 1",- ..... " ... ~ ... -. ~I ... -.r---

~ c- C""~

Nas ca toa a a a a a a re e e de e e Du u um ne

~~...o

---- .._._

c- -'~Jl ~ ... '_ ... ~\ ~~\~ .. ~ ~

-_-, q _. c-

e 'e zen Cea pu u

\ . ,Q .. c-

" ~ rc:..__.,-.-:::; ~--

. . ..... <t

1 1 1 1 ta

.

rl

~

--..:--...i"'\ -.~,._-. ...... ..J>_ ...... "_ ... -. ,~ ~

to 0 0 0 tu u ul

ne

. .

VI 1 no

tU

u

u u

rea

fe

.

Cl

ea ce

I.

I

a

a

Ca

a

-.- 31 -

ru

,.-

-.. " -.. -.. oc:. ~ ~,_-.~ -. ,-~\,

~ ~ c-

sti 1 1 1 1 i taa a de e cat

~ ~0~-.\-_;~1~

(1 <C"'". ~

si mal rna ri i 1

~

e esti mal em

Hee

e

e

VI 1 Q ...__._

..____"",.

Hi

1

.

1

..

mn

1 1

ra de e

a

a

se

ma

na re

de

di

" -r-

a p

ra

"" ""

E '-, .... '-, " _,

.I -- -'I'___-'~ n

. . ..,. . tlI

fi 1 1 1 1 mi

~~\.' - . --'Q<

- -..." ~ "I .._._ ~

."

a

a

a rea

fa

ra stri

ca

.

Cl

u u

u

u

~ ""

'-, -- \' c -c- .... "

-. '- ~- -. --.. ~ .... r--- ,.._,_ ----. --.. ~._,_ ...

C"" -~

pre Dum He ze e eu eu va a a an

a ai

na

~_. \ &J ..:-

-". --~, '-, --.. --~

Q{_ c- ---;;;--,.

a sent pre tl 1

..;-

tu ul, -en va an tul

..;- ft\ Q < ~..._., ~ I ri--

~~ ct

ne e

1

1

a

1

~ .... -

-. " -. '-, '-, -»

-..-... -.. -..- -..__ -- ~ -.

....___,...

cea du pa a a de _'e var c!"h Na sea tea a a re de Du 11 urn '

"'"" ...:- ""

\ .. < '-, -.. '-, -.. '-, . -c-. \.. --IJ

"-,.._.,,,_ '''---''''__ --...-......__ ....... r--.._,_ -. "-- -,..' .. ,., n

• . ~.:... ...... {I-)I

'C'. ~ ---"

ne e e e' ze ee e en te e rna a a ri i i irn

£,--._-.;:.

III. AXTON Glas V cP bl na

de ~TEF. POPESCU

va

, \ ~ :~......;;:.."" z, 1 '-- '----- -. ---- __ ~ ., ~ ,-\ ~~-c;

,~ ~".

ra a at sa te fe ri ci iii im Na sea a

s- .. .. .. ....

... - ~ '-, <, " "" -c

~----. "--....,-.-...-..-..r--:---~ ---:. ..... '--"_",,:-.' _ .. ~.I n

~ , ..:-- . ",., q

toa a a a a re e e de e Du u urn ne e e ze en

f"':- <"

~ I", . ~'"

'-~-~ ...._,,_ ~~.._,,_--

cea pu

u ru rea fe ri

..... \ JJ c- "-
~·~I
__,...
. .
1 Cl 1 1 1 \ .-C-~.~'

~ ~---.-~

ta a

.

1

'.... " ~ e: ~~ .. ~~

~ ~ ~ ~ ~ ~ '" . ~ .._-..~-.,--...,,..---

. ~

a Dura ne e ze e e e e u

.....

-- 32 --

ca

u u lu U Ul no

~

"\ '~

--.. 6 u. -_ -, '- I ._._ -::::. n

q

.stru u u u

000

o

~ \~.J> ~

~-., ~I' -..--.-..

Ce ea ce e esn mai cin sti

e: ~ ., ... -../' +u
.» \ ~,~ "
.... --:.. ,......._ --.. ~ r--- ----._ __ -. -._--..
c- :0-
. Hi 11 de cat He
1 1 e rn Vl 1 1 1 1 'E ..J> ~

,:.__ % r -.. ....__,-- _ ......

\\ or-

si mal rna

..

11

.

rl

. .

ID1 1

\ '~\r'F' ~"

~ -. --- J ..._.__ .._.,,_ --

J)

fa ar dea a se rna na

a a

re e de e di

ti

ne e cea

stri di Cl U U U U u ne e e

-~- ..... ,...__r ,..E ~~~~ .... .j-""J:-' \~~\ ~f':"_

~ . q e-

va a an tu ttl a at na a a scut pre

~. ...-

pre Dum ne zeu eu u

\ ~ F-,,~ '~I'_"~

,a a du pa

-c-

+"

.._._ ~ -. tfI!"""'"-."

..:-

Du u urn ne e

e:
"
-.,--
a de e
'10: \~IEJl
"
•• q
e ze eu ..J> ... -

~ , .. .,. --.. '- _, -- .. ,,--......._

'{, ~

var Na sea a to a a a re de

te e

..J- "
.,............ 'I "'" .....
" W." I -..
c- ------,
v '-'
rna a ri 1 1 1 ,
, . .

1 ] 1

1

1 ]. im

I

~J---------------- ~l_

- 33 - .. -

AXION Glas. V it .n a

. tradUI- de ~TEFANACHE POPESCU

./" e:

~ \....:.... ~ .. ........._ ''--\:-

. I' o: -"'""'-,-

Cu vi iii ne e

~~~_.~;\ .< 'n._ '-~ __ "'\(;_:~\<; '-~

~""--J ,.- • "

r- ~ ~l .

a a a ra at . sa te fe

a a a de e e

.....

va

a

\ '.j) e: ~"..;-,

J,t -. .__ ~ ~._-,:._- .. ' --:. ........

ul-.. ~- ., ,~

cea pu. u u u

~p~. or- .:»

._ ~ -. -.. ~ 'I --.. -----

--~ J) if

Du u u U1Il ne e e zeu

<-- ~~r.P ..r .fJ..!'
':l,,'-' ~ .,.,- ~-'\ -a.
'Ii. K\ ..;-
"'''-'' - .... --.. ,~~ -,. ~ -. :n
... - "
~-.~
fe . . . ta a <t
u u rea tl Cl 1 1 1 1 1 1 1 \..r-""-

~ ~ \ ~ ~ -... \ '--...!:... -. '-........_ Pc-, .. ~ , -;: i

-"___'I_ ~ ZP cr ~

DUTIl ne ze e e e e u lui no 0 a a 0 o

~

. J ~ \ J" J) ~~\ ~-

I ......... Jl ...._,_,,__ r---- ---. -_ ~,.._._ --... .___ ._,_ ........ -"'b"_'_

, tn.. \:.' ~ 0'''

stre' ce ea ce e e~t1 mai cin sti i Hia de

,..- ~I

~\-..; ;l~

- "

. . .. (t

1 rm n

I'

at

He e e Ttl

.

U U VI

"

a

e ca

1

1

re

J~

\J'_' ,.;--

de

e: \ . -..;:- -oF '''? \"

\~,.-. "--_"',"'~~!~! ~ --

"" a"t S f

ca a e e ra a .1

~.._..~~

cr -:-"-' . .. JL ",

1 rot 1 11

.

1

.

1

1

1

stri ca

u

v v

e e va a

.-r\--_ r ... ~ y\',-,~\ ~~\ '- ." - .. '-

J' -, ,

ra a a at q Na sea toa a a a a re de

jJ~ _ c- ..J> ~ '0,'- --, ~ .:» ~~

... -..:.._--~ ..... r--, ,. ~ - Jl --: I ---.. 1--.. ~

~ JJ sr ,rfl.,. ..J" Cf

Du u it urn ne e e zen te rna ii ill i

1

AxrON Glas II e" ;" -e-.

.

~j

de !?T~FANAOHE POPESCU

t: __ -.::""~ I:"

._--_ ~ .... -.:- ----....rP"

Cu vi ne e se

de

u

d v v v

a e e e va a a

.... -

" ..... 1: ~ '---\ .......... ~.

. ,

rr Cl i i im Na sea tea a a

~~ ... \ ~~\. ~~!.~\ '-.;

~

u U 11 urn ne e e e e

....

" -~"i~

eu

u

\' e ,» I

- I ........ V.~~--

Jf v f

ra a at sa te . .e

Du

a

re

" ,

~-!:.... ~ .:;,~' ...;_,_ , ~ ~

--"_' ~, ;,

Z(~ e ell cea pu u u u ru urea

\ ~~~ "0; T//;(../" -... IF ->, \ ~~"S

" , 1? ... - ..... ,---a.. ,

• 11". • • ~ -v V 'V jf .

Cl _ 1 1 1 1 1 ta a a ~1 eu to

-. ~ ~" ~ --. ~ \. f..,_-..'-~ -..., "C""

\

<,

-c-

fe e . ri

o

,. .'"

Vl

u1

tu

1

o

ne

no

o

o

va

a

a

a a

em

1

o

o '

----------------------------------------------------~j--

- 3.3 -

sti

mal

sUi

Vl

. ..

1 1 1 1

·f/, .

~~~ .- .... ~~

---re de eft

at Se

e

e

C""

-. . ~" ~ .~ ~ .::.~

ai ca Dum ne

91 ma

a

a

ze e e 11 'lui no
i./" :.
j'{~ ~ "- ~
~ ~ -_ -~ -. ,
~
Ce ea ce esti mm em ~ 'C" " :,~
'-, -. '-, " ..- <s:
-.. ~ ---..... ~ "i .--..,_ .... '~1
., ~.
0 0 0 no a 0 0 stru '11:- • ....1>

.__ ...... ~.-..~ ~--,--

---y. . ~ ~

lImn ~1

e:
. \ --.." ,.- .~ , ~~ ....... ~
O::__'-. -. ~ ~ ~ ~ "i '-,
~ -> ,.-
rea Hi v stri ea u
a a a a ra CIU 'U u

" e: -> I ,- ~''Io..
"- I ;:1'v .... ...._,,_ ~~ -... --
.,-
Dum eu " " " tn!
ne e e pre ne zeu va a an a

..F _, Q,-'

. ._, .)- .... -.. ----.,..._...._ -.. ~ ~ "

~ ..- ..._"... .,-

seu u ut pre ti ne cea en u a a

~ ~ for <""

'-, " ~ \ ~''''.J 6 '-,

-.. ~ -... ..... -. ,-- I ~,.....__._._ --...--_

, -e::

ra a at Na sea toa

. -. ~ ."- -... \.__

-~

a ai na a it

de

e va

it a

r--\ ~~,

re de e

a

\ C"~ " e: ,A..~ \
"-- -- -.--...... -. -... ,,--..... -..
• " ........
Du um ne e e e zeu te e e .._

.._-...,~~-. ~ --,

e rna a a

. .

n 1 1

1 1m

I

a

te

fe

e e

36

E " AxrON h. v Q(_

na

.. F

.__ I fi. ~

• 11l

ra at sa

\~f\~-.,f\ ~ f _J

.. ~ iii II

1 Cl 1 nn

,..- .
ell .
vi I 1 ne e
-c- ~,~\ ~\
~ .....
va a a .....
e e a e se cu u

U II a a a de

.

rt 1 1

./.~ \--. - I ---.

~ ~ .-.. ,-..... I
., '"'
Nil a ... sea a
a a eft

.

V!

.

1

.

1"

.. .r I "'~

"

. "q

nu 11

toa a a

~ '-, \
...-
a a a r---~-'~ n __ .. __ IiIIo. ..... _~~~ -. ~ ~"

~ III -c- I ""

U U mne e e zeu eea pu u u ru u u rea a

VJ <'

'-~~ ...........

'"

-c- •.

~1 prea ne e

.

rl

Ie

va

a

a a

a

-. .... ~\
u u mne 'ee

I'

at He e e ru U u

.

1

. .

~i 1 mat

~

.._._ -. ...

_...",....

fa ra a

e:
r-- ..., ... ~ -.
,,'
de a se rna na a a re I

"

- 37 -

I

'-, \ ---... ..:-
..,. -:.
.r.-
.. " A "
a a a "'1
o: -,

at

..

a

Se

e

fi

e

ra a a

<\ <\ ./F\ e:

. ...::; ~" ~ I "........., I ~ -! ~ __ ..._._ __

ca a a a a a rea a fa ra

stri

s: 'C'""" ~
~ er-. .... , «""""" -. '-~
~ ,,--.. -. II -:. ._,__ -.. -. er-. '" .._.",_ -.-... -. ._._
-----"
de e e Du u mne e e ?e eu te e e e e \ ..... ~--..\~ -c- ,,\.._.._~ 'I --7
~- ~ ,,"'_'_ ~ -. Jl
,-... ,. • •• " . .. q
--., .:- -c- "7
. . . . .
rna -a a a n "I 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 ltn
.... "
A.XION EHUL V, q PA.
de Pntosingbelul VB RLRflM.
J 'C"
'"
" ..... " " _, ~'- .-
ttt....-......1 --:. --. -... -. ~ -... 1}
.- ~~ Ql
ni ca esti de v ..., fe
Vred en a va a rat sa te e zeu

.

n

cea pu ru rea fe e

.

Cl 1

i Hi

.

~1

ell

to to!

" "-

-. -... -. " ~ <ft...._..I . __

~ ~

pri ha a a na si Mai ca

i~ ~ 'S

........... ,.....-.. .--,

a Du mne ze e

fa ra de

.

1 1

1 '<-,-

I

J

- 38 ,..

• 0

cea mal em

..... _"..

sti Hi

oe-

,~ _J I

........ ,.........., ~..__ .._-,.....: .. ...___ r-- n

H"e rtl . . ' . .. ~

VI 1 tfill

~ ~ <

..._ ..... ~ .... -,--. ~ ~ .,... "I -'.4>"-'"

____".... .e.--....J.____,,_

Hi far' de-a se rna na a a a re e de

de

cat

1*., A

ca a

~

ra a

a

fi

1

.

1

1

.

1

..

mll

o

vt

"

.... -...~.._,_ --. ., -.

~

Ca rea fa ra stri ca

--. -.. -.. o:::_.._._ -...--, '-. ~

__".. ___,..

CIU U U ne pre Du rn ne zeu en va

.:» ,,;:., ,~~ J

....... o:::...;...._, ~'--. '-" _ ..... ,--... '-......-..,

"

(2L . de

an tul a' a at na a a scut pre e ti ne a

~ ~ , i~ .... ~~, ~ J

--.._._ n ~,~--_ .. ,~,........... ,.. -. r---._.__ -. '-:n

_ II

q N.... " d D :'Po f1J.

va a rat ,a sea. toa a tee II u urn ne e e zeu

,........._--

te rna \~?..._-.

" ~~ oc-

sa..,: ........ ",.......... ...........

----:"

.'

nn. te e 'e rna a a

o

n 1

. .
rl 1 1 1 1 '1 1 1
~
--. n
........... q
)11"
1 im, .

1 1

"

A.XION EH V Q.{_

KE. (Tetralon]

de STBFflNHCHE POPESCU I

or .:» ~~

.... ... ._._.."....___ :1:. ---.. 'n

Q{

~ " ~ ... "- \
"'
c- __..,..
eU .
VI I ne se ell a

a

de

va

rat

sa

OC"" ,............ '.__,_ .._-.. \. .._.. ~ , .. ~

<"

" ., ...._.",_..._.,

te

fe

.

rt

.

Cl

1

im Na a

"

sea

0;-" ' P 0;-

~ _._ ........ -.. ._-,..-. ~

q_

toa

a

a

re

de

\~ c-
-.

Du tl um

ne

e

e zen

- ......_".. cea pu u

ru rea fe e

o

rt

" \-.
~
~ c-
o
Cl 1 t - ......._",..

~l prea ne e VI

o

1

~

no 0 j

;

I

I I

I

~ ~ ...:- 0";'-
'-, " , ~""'\~-.. .:» " " ...
,"'___ "" I .... , .._._ -::;: ·V ~ -. -'~"41> ,.
-c: "\.'\ =;
ta Ma . Dum ne
va a a a a ~1 a al ca 7.e e e
'C"" ~
£z!!.~\ ~ ~\~"",\ s: -"~\~I
---
r ,
In .
e u u u u u u u u U Ul r.o 0
~ -~ "- ,~ " 4t..____I --
--...,AIr '- ~ 7: .,.
~ ~
0 stru. Ce esti . sti . . .
ea a ce mal em 1 1 1 1 - 39 -

~ <C"" ~
~'- '" -j ;::>"
--- "
c-
o rna .
. mal n 1 1 1 1 . .

1 1 til

,

{'"\

---.. ~ "'- -far' de-a se rna

ta

~ ...:-

.r .J> .... '-, ~" \ ' r \ ' c-

-. ,.~~I--"""'",,~ ,~~'~" ,~ .. _

~ ~~' L..----J

a a a a a re de ca a a at Se e e e ra a a

~~ F F \' -r"' ,

........ ... ,. -....., ~ --- '- ~ I ._._ -.::::. CI --. '-"

. I. '" . '" . . . (t,', ~ ~

fi 1 1 1 1 1 1 1 1, 1 mt 1 1 11 Ca a

-<

"

ra

stri

di

...:"

.:» --... -... ~

a an tul

,.....__--.

eu

...

va

, I

I

- 40-

«VREDNICA Ef?TI CU ADEVARAT»

de Protoslnqhelul Va.rlaam, dupa "lngerul a slrigot" de Macarle,

p relucrat de I. POI~~PflSt\RI'!

Glas .. " "J" q

n a,

<:"" ~ ... - ~~
" " C"~ ~ r-.~~ ~'-, ..._,
.._..... -._ -'l> ~ ~ ~ -., .._,_ ~.-..-..."" _',
>-.~ ..J>
ell u a a a de e e va ra at ell. a de e va

....

a

a a de e cat He

e e

C"

~ .J> ~ \ ' '£'" '-, -.. . ...--1*

~"--.., '- -. ..... ,----.. -...~-. --.1:: --.. -. --:.,.......... ........ ,._,

c- 6... ~ c .. :

si i mai prea a a ma a ri i i Hi fa. ra de e a a se

- 41 -

-e: '- "C"" <"" .....:-

,~ \ '- ~ '-, ~ '"' -c- \ '=" F, '-, \ ~ ~

~'_~'-" --.._._,_ ----.., --"I--,~,---.. ..

L---:;" ~

'ma na re de ca at Se e e ra a a fi iii

~n~,-,~f\~-~ .. ~-.~~~~....!..,_~

(~ -...- I' ~ .£-.~

mii Ca a a a a a a a a a a a rea Hi 1"8.

,~,,,,;:,__\,~~,, ~~",--",,~,

'C'"'. J.) .. <""" ~

pre e Ti ne e e cea a a cu u

,_ "----..:Nas di loa

AxrON Glas VI ~ Pa

.. ',··'F ;.

de 9tefanacbe Popescu

...

" "'_'_ ,

"C""

~....11>" '"

--. ~.~o::......;;,_....-...., 1 ,-:.., -. '1"'--"'''''

...

\ ~

--..........,--:oJp

"It"-~

ell. vi i ne e e

de e

va a

u

u

a a a

se

cn

\ ~~ -~ .

.. I . .__ ... :n, .... ~ -. -..,

, ~

ra a at sa te e

s:- -<

~-.._...,_\._.".;., "''-~ I' .... ~ ,--...~-

fe ri ci iIi i m N a a sea toa

urn ne

... ,. ,,,..;
...
.
1 ]
~
"
"
.:-
a a .

1

ru u rea a fe

. .

n Cl

.

\71 DO

~"""- )-

--;JJI'

va a a a

1

I

I

II

11

a an

tu

u

til

- 42 -
\~~ ...- ~
" ~
-. -~"....._. A- ... -,.
. p 0
I'
a a a a at ca 11 u urn .... , ~"""~~~-'----\-"~I ~

a a a a rea fa fa: stri ca ctu U

u u

-c- c-

-. ..._._"-~ -.:;;.... ,.

.... .,

u ne pre Dum ne zen ell va

,-. ~ r--. F -. ~ \ t:....L!. ".,.., -J>

'"

...-

scu U 11

~ c " .... ~~-.~, ..... - ...... -... ,........... ... ..__,

£----.:.;,

a

.....

a

a a

n '-~~I

~ C"

pre ti ne

tIt

" F.....> t ;f

-_.:.--" I -_ ~ "--.......,

va a ar Na sea

toa a a

a

a a

re de Dum ne

ze e

eu

te

v

e e rna

..:;. -.. \ ~ ,., -J>,. J1

'- " .. ~

., - .. -";::;'.,

a a n 111m.

AXION, Glas VB varis ~ Z 0

de ~'J'EFHNF.CHE POPESCU '.

~{ ~
...
~
ell Vi ne
~~ -.

v te fe ri
sa ~ -. " -.. -.\t_~ "

-...._".

se cu a a de e va a

I~~ ~~ t~

~ . __,...

ci nn Nil. sea toa a

<~

'- ''_'' i

ra a at

..:F --.. ~~

,,--...._ . ....__

re de Du

I

ca

43

~..._._\-

I Du moe ze

~ \~ <r -

--,--.. ..... ~ ..... ~-.

<r ~

cea pu u u ru rea fe

<-'1

~,F \~ ~

-. -..,__, .. -..." '- ~ ,. -..---..,

<r

ze e e eu

u u mne e

e

~

I ._. \. ~ ~ ~ 'I -c.- .... , '-,

"lit I' . •

.1 rt Cl 1 1 '1

'I ~

, ,~"\ ~ ~.-

~--... '- ..... ~ ,'-- -- c._ J

__,... "\.\

vi no va a a a a a Hi

.

1

.

1

ta a

prea ne

-..F

.._.,.._",,_ ~ -:. --... ~ I l' ~-. ~ ..... -.. .....

'''''''___'''' . \.\ ~

sla vi iii' ta a fa di de a se rna na a a a

I

1\ ... ~.E ~ . \

~i", -. ,.~~.._",_ I~'~" cz

:j re e de d at Se e e ra a --rr:. i i mi il ~

~ \ <r \ 'I:" ~"

~ -- -.. --. ,.......... ---..., ---...,.,

a rea a fa a ra stri ca

e

e u u 11 In

ui no 0

o 0

,.. \ ~ ... '%i -..
• ClI\t' ....
___,...
0 stru u Ce ea
~~\ ~"'-

He . A!' .
rn VI 1 1 "

.......
esti . . sti
ce mal CIQ
..:- <
~ " .:»
I j " ... 1
. . <;'" . .
1 1 1 1 mi 1 11 ta de cat

.

mal

t ._._ i -- ~,\
<:» "
J
ca a a a a
~I' ~ oF" \ e:
~-i: -. .I
J
C1U U U U ne e ~ y -. ..... -... -- tt...__.,; -. ..__, ... ~

\.\..-

D to. ....

pre um ne ze en va a an

e

':9

a sent

n

q_

"

tt11

a a ai na

pre ti

~ -- -..

if __,... cr

ne cea du pa

de Du

.

1 1

I

" ~''''' . I: ~ < . I ~ ~ ;; 'o._,...A> .:» i~

.._-....__.,_ ._ ~ -.... ............._. .... -.. "...._., ~---... ..__--.,

........... .

Pre cea m ai cin sti iiI i

, . <"

<" '"''' ~ .:» , 'J,' .............. , ...A>-"-

'-- I ~ ~ ~ .. j} ~- ~ -.-.... ""'-~~ ~__,.. t -; ,

e -e ru VI 1 mn ~1 1 1 mai prea .rna rt i

. .

1 1

ta

cat He

-44-

AXION Glas VI ~

Compus la 1856 de Pro Gavrt1 Scriban fast prolesor la Semlnarul Veniamin (la~;~ ~i cornuntcat de Necuiat I. Barcan fost cantaret ~i prof. sor la Ptatra-Neamj redzut de i. POP .• PASAREB

Ca a a de e se ell
"
,,~f r'o/'f -Jj ~'
)' ~
, _.."..
a a ~ te
ra a ra sa '£' '-. ~~ 't.__.I ...... " ~ I ~

c- 0'

fe e e ri i ci i im

. 'C'" ',I

~'... \ or-" \ e- ..-~. .:- c

~----... -,........ ~... --- .... ----.~~,..

-._",- Jf I--~ '_"--'"

Nas ca toa a re e de e e Du. U 11 urn ne e eel

~J1~\ ~ :;:'-, ~~~~:~"'K ~~' ~~~ .... ,~

e.-.. ... -~ .

zen; cea pu u u u ru rea fe e e rt 1 1 1 Cl 1

'C'" • ", -c-- 'C'"

\ c-...A> 1.1!Q " P I '-, ~ " .J

~~~(1\, ~ ~",_..._ .. ~--"'.~~

~,-~ "

i i ta si prea ne' vi no va a a a ta cf},

.,... -c- ' . "; ~- '"

" " " '" ~ ,-,;:f u

~~ ..... ~ "I ... .._.__'.................. -. ~ ",.......... ...........

C". j/ oe- ¢ -c:

si rna a ai ca a Dum ne ze u u u u 1 U 11 ut

\ ~,....'!:-~ '[ -", ,>,. ~ ~ ~ Jt

I' ~ ~

no 0 0 0 0 0 0 0 stru.

-e:

"-_., ..... , ::..:_~ --. ~ ~

~ -c-

1 i i ta en ne

-~~I ;f

a a se e e

<-' ,--

'" ,'\.. ~.'-, --.'''''''_''_ ~ --.,.-..

v. () ,0'

111 a a n a re e e e i

pre Dum ne

I .

I

I

.

1

1

1

.

1

1

.

1

• • <:- •

1 1 1 1 1

oF .J

I " --.... -:::;; n

~w. . .:tII.' ~

1 1 ] im,

1

- 45 -

.. ,~~~\'

I' I'

a

a

de

e

va

re e

e e

~p e: •

de

<""

" ,,"- ~ --.~'~~ \ ~ ~

..~ II

Dum ne ze eu te e rna ri

;r-,\ ...... -..~\:

1

1

.

1

de e va

a a ra

1 ne se en u u u a
..:- '"
~ ... '1 ~'-. " '"'
.~ ~
c- of}.. .
a at sa te fe e n a a

AXION Glas VIII Jt. Ni

del?to!'fR1tnche Popescu

..- .... '

" "

..._.._ -.. ..__'"

..:-'-. .. --.

1

.

1

I

I

._ 46 -

\.-~.

'c -.E .

--." . ..;_- -- ~ "V' p;_ \: .... er-. ,.;-' 'C""

.._.._ -.., ~.._._ -. V . ~ .. fIt...._~ -.. r--- --..._,,_ .~

--,. cfl., .., 'U

no 0 0 0 0 stru Ce ea ce e e esti mai cia sti i

1

.

1

1

de cat He e F ,-~\ .... "

, . .
ru u Vi 1 1 1 11H 1
--~" ;"<j,'S.-
-.. -. ~ -+-~~
,,~
,13'
. . .
1 1 1 1 1 ~t 1 .

1 1

.

~1

.

mal rna

rl

<£~

. ._- .... ._-'-.~ "j .. ~- .... -- ~ J!.. -- ..... ~ ~ -. -.\ -.. ~ \, ~.-~-~

-.:- ., q_ ...

rna ai rna ri 1 ill ta fa ra de a se Ina a na a a

__ , ~ .... -C-_, _""111 ~ ~ \iiI- ~ .,. ..."...._._

"--'---, ,

a a a at Se e e ra fi

\.,.~ .... F -:.~ Jl ~

-7 q

a a a re de

.-~ ~ ~ ~ '~ .,~.~ Q:

1 1 . 1 1 1 mn ca

..

ca

a a a

cea a a d U l1 u pi a a a de e e va a

.~

ar

~
de e
~
..... ,
~
. ~
1 .1 1

e

e

Du

e

e

a

.

1

.

1

te rna.
e:
I s.
--
I nn. u urn ne e e zeu

~ . ~ <" ~

~~ "'S "S~4 .1 ..._ .... ... II. ,.".

.. II It •

1 1 1 1 1

I

- 47 -

1

\ «'"-

I .. "'~--.. oc-

.

1 1

.

1

1

1

i

.L~XIOANELE PRAzNICARE

dupA MACAR E eromonahul.

LA NAI;3TEREA. 14AICEI DOMNULUI 8 Sentembrte $i JnjumlitatiH a Prazniculut.

G I as VIII J{~'

Stre

" . -~ ~ \ ~ -e\ ~~ ~__, ~\ -. '"

~ .:»

in lu u U 1.1 cru U· e ste Ma a a

1

.

1

.

Cl

lor

" "'-

,........._ "j " .-.. ~ --..'"":"""

~te

e

rea

a

a

a

,,~~ \_ ~f. ~ ,.~ 'V ~"-~-~-- -.. ~ ~~

~ of)... or ....__".. I' .

a a de e c e fij;. ia ar in tru tl 1 ill

<-

\ -r ~ _;,......, ~" \0:- ~

~._ -..!~r-.._~ --. '- "j......., -.. _ ~ _

. ,

or --.--,

ne e Na sea toa a a a re de Du u u u u

'<'"" '<'""

.__.lII_".:.), ~ _" ---. " -.." -... -... ,..._ _~_ -.. ~ .v ~ .... ,...__.., _-..

~ ~'l~ or

a an dn u s'au ra a an du u u it. Pe en tru

.J>' __ ~ _. ~ -:'"-..J> 0::-'., e- ~~" ~").-F ,.~~

.......... I".__~--.. r--."_~- ..... ~-....___---....

c- ~ L----J

cea a a a sta toa a te se min ti ,1 iii le

'<'"" 'jli ~ '<'"" ~ ~

...-.._ ~ ... "a~-.\ 0::-_ ~\ e-J ,., 'C"" __ ~I~ '-, --"

., t1 1 ui . pre ti '-"--':'i

~~~\ ~ ~~~ A,-: £"" ,,-; ........ -.

.r:--~ "" -r".

ne i;" ce ta a at teo fe e ri i

It "

a an

tu

u

u

ne

.

Cl

\~~~

-: I,. JL

1 1 rm.

I

...;- <""
"I '-, ... " ~ ~
~ " --., -. -,. ,,--.:. -,. J~
,~
,- -----.,. ell-.
mne e de Du u n mne e e zen ca

a

re

- 48 -

LA iNAL'tAREA CINSTITEI CRUeL. (I4 Septembrie) Glas ViII JL .

ai 0 0 0

~~c.\.,-~ .:» .:- ~ ,...
• " ~ -. --.. 'IC... __ J -. --.
;r ____,. ~
dra '-' sli . it
0 0 0 0 a 1 1 1 1 1 } ... 'C"'" "t' .c--..... ~ ~ '''''" .... ~~_"IlIII~_"~ _ .... '_-... ~...__., ~ -... ---.. -,.. -.... - • ..___ , --.,_ -.... -.

,. -.--:» _----, ______,...~

e lu u era a a a a at pre e e e e Hri

.... -

'" c- ~-,"\..

V "'-. ~ ~ ~ -... .._._ -.:::; -.::::. -:tv '---... ,.. ... ---... ..

tf)., ." JZ- ~--...J ,~

In tru . ca a aa a a re e in tru ca a

ne

e

sto os

.

1

~~--. -.., ........."""

"

cu U II urn In

.r ~

-:. "..._-.._ f,- ~

ind ~ in

...J ........... --..._ ..... ..._._..._-.,.

-

"ii..'-,

.pu

u

ur

ta a a

to

or pre

A

a

-::::.; -.:::; .. . ---,.

a a a ant s'a

a a

a

a sa

-c- -> . ~ .'- if'

--- ~·v~,~;"..-..---..--...-. ... , , -. --

tf),. . c- __",... ----;to

it Pe en tru a cea a a a sta, a

1

nal

at fi . .
ta a a a a a a 1 1
\. c- .JI> -c
~ ._._ " =~~~
'I, __",. ,,'
chi '" A A " ,. " " du
na a a a a a an u 1

1

.

1

,

1

-,~-:::;:~~t._~" ~_ -. ..._'C""-.._ -:::; ~ -.. I-"~-':::;

_~ .1 _~.""___'" ~

u u u ne lui pre Ti iii i i ne te e e e e rna ~ J ~ '-, ---..... "

• .fI" •• oIi,.

. .

n 1

.

1

1

.

nn,

I

I

- 4Q-

I

" ~,...

LA INTRAREA IN BlSERIOA. (~r N oembrie)

<ilas al ry-l~~ Vu :Ie

.: .. ! ~~.;_ -.~\~-. .... , ~ Hi "-
" ~ "- .~--..
I " '" ... '" . of)... . tra
1 1 1 tn ge e e n In rea ce -c- -c-

... :.. '-, ..... " , ....

--'''_'_ ~ --.. -:.. -- ... -... -. -.. ___,

lei prea a cu..tl ra a a ·te

'1:....... ........... _..- ~ \ ...-

"- "" - .n "t._......., -. --- --.. -. " ~ ~ ~, "'- ~ '-.

01 ~ __ -,

ta a at '1. cum Fe cioa a a a ra a in tra a a

~::;

~..__ -. -...,.--.--:.

fle ~i it a al lu u u ui Du U 11 U mne

--..,..,\':'_'_ ~\: "S --... ~ 6~\L,,; ..;;\ ~~...:....

;" "," -r' $if ••. , «--> ,~

e e ze e e e e eu, mci en u u urn sa a a

- -c- f!. -c:- ..,;- <""

.. " \ ~~ "S: .. '~ ~\~ "'L" +"

. ---..."-Ao......._~._...__.. -"'....... ? .......... -...

-7 *" ,

........... v v ",..

nu u u se a ti 1 1 1 1 1 In ga a rna a na

....:- <"'.

,,_..~ ·U. \ . ,,- .:» ... " -c- \

~ -~ ...__...,r--.".__" " "----'" -... .... ,.. " ~ -- If

'C' ...-~ • ~

ere e e e di in cio 0 $i i i 10 or;

" £ ~~ ~

~~-~ -"--"r---~- ,J __ ................ ~"~-....,..~-.--.."

"

a a ne e e

. . . -c-
. ra btl Ie din .
la u u u ze ere CtO 0 0 0 0 ~1 1 1 1
" ~ ~.;\ ~ .r _.. ~<"" e: oc- oc-
~t' '"
'-.--..- I ,A. -- ~. -. -..
~ "--fro ~
. . 10 OT, ~ fa ... a ~a '" v a
1 1 1 0 ra a a ce e e e
J ~ ~ \: P_, ,~ ~. ~\ ~::.. <\ ~ .- ...J
(._ ,p.. ,-......' ,,' ... ~,,' -.. -. i
t...Z!.o1 if cI
c..---.:> o #0

Ul can

,. ,.

1 1

..

In ge e e ru

lu u u u

ta

'" A

a a

u

·1

- 50 -

~u ~
...:- ~ '" .:»
-. ~ ,_-...; ,.,r----~ ~ ~ ~ ".~ '"
""
__,... ...____,.... ...-
Do ul ste Ti .
0 om nn e e e e e eu 1 1 1
'C'""
'-, ""7
-- I -..., ,,..;;:- ~
..
I
1 ne e e e e. LA. NA~l'EREA DOMNULUI. (25 Decembrie), Glasul I -iu li

... .:» _j~" -c-\~---.. " \
~ '-,~~~~~ .:;,. ._._ '"-- -... --.. -.
~ ~~ .
Ma re e t;;te su u u u fie e tul me eu pre e
~ "'" ~ ...:- ~
'-' '" ..:- " ~" ~-=-~ "
~ ~ ~ -.. -... "~
ai . . . sti .
e e cea a a a a tna Cl 1 In 1 1
~ ~
\-, " ..... , '-c_ -."
-... ~ ~ -. ~ ~ -. ~ . ..._._,
•• ~
Hi ... of). . rna . ta de cat
a ~1 mal prea a r1 1 1 00
~ ~ ~ ,
\~.:;.'--.~' '-, ~'-, \~~\ ~ ..:- " .'-'
..... , -.. --..
___,... ~
sti . . -le Ie
0 0 0 0 1 1 e e ce e e e e de e e sus. \: '--..:- ~ ~, ~:._~ I'

Ta a ai na

Jl.

ot

,

...-
-...
....
.,.
a ~
a \' ~ ~~ \ ...:--

-.,~ -. "._ '--.~ Jl

'"' Cf'1.r- ••• vet

a stre eel 1 1 n a

'- \ ~ ~~. C-"\ ~ ,.- ~~ . c- ..J

~'- -. -. .......... ~.--..._._ --.. ". '- .._ ...... '--- .... ._- ....... j- ~ ~ ~

_ •• e--~ .. > •.• ~.

va a 2Z ~\ 1 i i prea a sla a a VI 1 1 1 1

I· .

,

I

u da

one e e ze en;
-... -. ..---.... '-,
" " du ul, ..
a an ! ,,_......._ "=-. '-

re le Hi i

-51-

.J>" .:» A_"~u ~~~ .:.~

~''_'_'"'__''''' - ....... "C6 ~~"_"'~'-"'_'_ ~-...~ ....... -.-~q'

--------, (!l_ ~ --~ J'\,

ee e e er fi. i 1 i ind pe e e ste e era.

\ "Q_'-<'"t' oF t' '" ~ \. .~' C"- .... _, .:» ~

" ..._.__ ---..._, " -" - - - ..._ A --,._-..,_._._._....., -. --- ....... ,

sea a : a ~ a u u ~ un Ji. de He 7 e e ru u

~ - <"""" <_-

" \ _ "C"'~~, " ~'"'

--. '-;a. "'" ..... ,.....__, -. -.:::;.. Jl '- -. ~--.., ~ ~ _ -. -... ...._. '-" -...

-.J '~I' ~ cf

VI imi Fe e cioa a a ra, E e e slea sa la a a~ 1 u u i

\~~~ Jl. '-~ '- c- -."~ ~ ~~\~~

.. q ->., (l _ - ----,.,

1. 1 re in tru ca a a a re s'a cul ca a

Duum

ce

A

In

I

1.

c-
"
...
0 or
-r"
... ...
a at ...

1

-.;:- .
. ,'\. \ ., ..-
." ~ -,..
---,
.. it ma a
1 a a i

\ ~ ... " __., .. ':? n

. ---~. q_

n 1 1 lID ..

..!...... .-_::_ '- ~-:"

".

a al me en

LA BOTEZUL DOMNULUI. (6 Ianuarie).

Glas al vi-lea ~

'C""""
, "
ill> ... -.
.__,..
0 a a a an a a dan de la

, "'""

" '-. ~ .... --.-: .. ~_..._ ,._'\.:_:\. .... __I -c-~

~ ,

bo 0 0

I

Iu u a

te e e e zul.

n

q

~------------------------------------------------,-

I

5l -

~ -. ~ ,-.\ -.-,.. " ... -.\ ~~,~

.:» ~ ~ /I~

N 11 se pri ce e pe e toa a. a ta a a

~ 'r._

~ ~ -~--..-- --.' ..... ., " -... ".___, ..

___",.

da a a a du u

....

u. \ '-~\"~.JI

--.

i im ba

li

a

te

Hi

u

-'.

1 1

e

$i

se

in

tu

u

u ne

.

1

.

Cl

. .

1 1

"'C""

......:;... -..,' '-, \ ~ c.;.. ~ ~ '-'

--")0 c- . /I ~.. .__,..

e e e e ca a si mi

t- 'C"' ,

-- c- \ ~ .r" --." ."'C" ~ __ e- ~

~ ............ , -- ......... ~.._._~I--.. _..__

~

su It us de e e lu U 11' U U DIe

\ ~~\ ~,~ ~t:L~\ ......... --. ~

., ..J>

a a ~i iii e de Dum De e

.

1

.

rn tea cea rna at pre

t.-'''' "'"-.

~ ~ ~"

~..._._._ .. ~

oil-. A -.-'-;'

a can ta a a

'-,. ~ ... ""

___ --.. ~ '411> --..

~

e en N a as ca

ze

ii dra a go

...-\ c- ~ ... ~ "S or- t-~ 'o__~ ~ ... ~

-.'.. oc_ --. ... ~_ ... --. • --... -. .._. n '-, ---... ~ --._- ...

~ •.. ~ ~.J c-

e ea a a a as ca, ca a tu u ere e

e e

ze

e

cii . sti

"

.

51

.

1

.

1 toa a a a a

• •

--.. ...... ~ .__.",...

sti ni i lor e

~~~

ne e

'C"'
..... '"' ~ ...
~ .... ",...--.-.. ~ -,.
-----.,.
te rna .~
e e a a re, pre

ti

. .

1 1

e

11m.

I

I

I

- 53 -

LA INTAMPiNAREA DOM.N ULUI. (2 Februarie).

Glas al III Ga Q t?L

oc- .:-
""'-"\ ,.- _, \~ e: '-, ~'-, ... -
~ ~ " 1--... --- ._._ - .
... if
Na sea .... de -.--,.
a toa re e e e e e Du u
,~\~~~f ,- oc-
"- ~"' .... '-, '-.f '-'- \ <C"
._ ..
~ ,
,;- u u u urn ne e ze e e e en, na a a a
<C' _, c- <"" '"C" e: :;
-. -... -. ~ ........... " ........ ~.......... ._._ 41> '-. I
de ~
e e f>J dea tu u u u tu u u u u ·16 0 0 ere

, ..... ".._._ <;;

.::- II::---'._J .

1 1 1

o

F

-.-... ..... ~ I . .._._ " -_

....__"... . ~

sti lIn IIi 1

.F, g, E

~J., J.' ~--.."~~~ I

cf)~ ...

]0 or. A

o

o

or

.

1

.

1

U

..._._

"""

e:

I

co

a

a

___",...
a a pa ra,
\ .:--
" ~
...- --.---,.

ce e e et ce na:i a a da

\ ... II!'"-, ~ .:» s:

':'_ ~ ~ 4iJ. ~ ....... ..._._ - .... I

" __,...

U 11 U u e esc spre ti iii

"C"""

'u_" '"

-----~~--..

...

a

a aj

du u

u

pa

a

ze

e

e

~te

e

e

e pre e e e

<""

~ " ,,--._ "'~\~-f ~

e: .,,--... J. J'

, ~/L

ne e.

In

Ie

ge

..

111

ce

des chi i de e

--::;;-.--:> ' . . ..

pa a

..

a

"

an

te

e

e

ce e'

e

--~--------------------------------------------------------~--------~--

I

- 54

... ~

\: "" ~ _...,... --.- r--. ~, -r-,,:...... _ ....... " \ '- ~ \. ~ ~ .:..._

sfa a a ant lui Du

De

ze

e . e

e

e

eu

Fi

I

lui

Ta

a

ta a a a a

~" --.. -... ~ '-' ~ '-, --..

a

lui

ce

e

.,
III . fa a a
u u UI ra
'" _, 6
.n ..... ,"~~
q ,,,.;
el " ta A'
C~ In al na ... ~\~-.-.

--'''''''--:'''

de e e i in ce e

<C"" <C""

:._~,,-- ... :-.. ..... -" .. \ ~ ~ \ ~ ~ ~ ~

u ut dt i in

sen

. . . .
e e e IS pI 1 1
~--~ "4!0 ,""
'" ..........".- <
A " A i1 rna
1 1 1 a ...

1

a ri i

.

1

.

1

im.

bn ell

ve ste
-c-
-.
~
.
1 1
~
~'-' -...
., e e e 9te p'a a

~ ~

~\~~ '-, ...... ,

~

e e

Dla an ttl u u

le

Bi -ne ;~

~'-\-

rt

" "-,,._-.. --

Hi

.

1

e

u dati ce

<""" _, "'" .,' " ~._._.. ,. -.~ .... -... ~-...

___..,...

ne ze e e

e

e

.

ruri

rna

.

rl

1

a

-. r--. a Dum

u u lui no 0 0 stru u.

Apoi: CA DE UN SH~RIU ... pag. 49 t)

I

I

- 55 -

I

LA SAMBATA LUI LAZAR, Glas VIII JL

a

re

.

1

.

1

.

1

1

.

1

It

eu

ra

_J> ".;- ~~ __

.._._ .._._ ... ~ -..:::;. --.., -. ~ ~.._ -- --.... ~

____"",.. -~

a a a a ta a a a Na sea toa

a a

a

a rea

U

J. '" 'S \ ~

._._.._._ -.. .... " ,-- ... ' ( ,~ ~',.,. -'" .. ~-.

...- ~. '"

pre ce e ia a a -<

" c- " .:»

._._ -. -. . ..._._ ~ ~.._",_ ",.

~

pi. a. a a an, te e in pa

-. ~ ~ ~ ... ~ \ -z, ~ t..._ "S ~JJ!c-' '-" '.:~ -. 'os; ~ ..

OIl': • ----.. I':: I, ,,' ~ .... •

e" e ce 0/).: fo .... 0 0 0 0 ~ 0 0' 0 0 0

u

t1

n urn e:

ne e

e

e

zen

,

A ,.~ \:-""!!,,~~.._.,_

ce

e

e

e

e

a

anl1

.

1

.

1

s1i

"

1n

... ,.

a an

te

~ "" ,-

._,_ -, ~ -.,.. ~ ~ " ...!!..._ " ~ '.,. __ . ,........._.. '-'--=-..

'" -...,.,......;-' ..:- I

o 0 Io 0 en u 1 Du tl u urn ne e e ze e e ,

\r-} - ~~ ~~~\ ~~ ... ~

---, ~ ~ --., ~

iii i rei fa di de a a a a

No'

\ ~ c- \ ....JI Q,- J> co-

'- ~ ~ ~ '- ... -. ~ t.-a ._ __ , ..... --.. --.. ---... ~ -.

---:,- I' Jl. -! ~ -{j--o ----;,.

a ar de e re e st 1 ell can ta a a

f _J> .to. -z; '-- ~

t.; cfa

..,

a

...,

a

ari

....

ra

Hi

a

a

ce

e

e

e

e

e

e

re

sa

a

a

o

o ma a ri 1

. .

11m.

I

- 56 -

LA DUMINICA ~~PRI~~OR, Glas al IV lea Leghetos ilc

,- ...:-

~~. -. .... ,

....... ---. ~ --. --... -. " ..._._ .,.. -.. "...-....

-. ---:0.-

o om nu u ul

.

~1

Dum ne

Do

ste

ze en e

o

-F'.....JI ""-

.1 ..................... ,..-.....

~

1

1

.

1

praz

~

-.-.... .... ~ --.. ... ".-' -.

'?-- . ~

1 1

-s \ ~ ~~ ~_ I ~

... -.. ......... ,-QC __

..._...,.. • -. -7.

~1 1 1 1

1

nu

. .

1 1 1

re e e·e

••

< " ,. "

btl

u

..

ra

en u

,,---. i ..... ,

~ ---7

du t1..u ne

" ...._,_ ~

. __""..--.--:.

l' iti sa

I '

....

a

a

.:»

..__.., -.... -~ " .__"..

. . .

rt 1 nn pre e

-c-

CL ," ~\ '- ? 4J. .... -...~-:::.\. 4r-'~ J\

~ I q

H ri i i sto 0 0 0 0 0 0 0 os

.....JI. .:»

--.... '-, .... ---. ... --. ,--...--

.c- .._~ •

en 11 ra a ill U uri 9L ell

.. a" 1

sta

pa

-c- -c-

~ -.. ..._-...~ --. "S _"_ -.

"q:_ •

ari si i

~ , ....

.... , ~...__.,~~~,- ~ '"

-AT .._-

ca an tari stri ga a a a a

ell

u

an du

In u

.

u-i

u

u

u

u

e e

.

le e e

" "

va an

en

u

u

~

~~" E \_

~ -. I --_ " "

£,.--._J

ce el ce e e

\~ ~ ~r~~-..,

~--.~~ Jl..

.c--.:.o ~

.

Vl 1

.

1 ne

.

1

in tru

e

"\--~~ I' " Ie e

... -

u u u u me

Do

o

o 0 0 OIU nuI

I

c-
~., u u lu .
.... u u u U ur,
'r" ~
" .JI. "
---. " -... -... '"
In c-.~ 'C"'"
Ttl U Ul no 0 0 0 0 " .,,..

--'7

U U.

s ~.

- 57 -

stru u

LA lNVlEREA DOMNULUI ..• INGERUL A S1'RIGA'l\ •• Glas V ~t.

"'"

~ ~t'.._~ ~.\ '- ~ ~' \. ~ -......__. _ .. --.-.

.:» <"""" --. "-> ~ c~ .......... ~

'1 111 ge rul a a stn i i gd at ce e e e

-c "" -s: ,- -.c-

'-, "''- .- ->..., " "\ ..... - "-,

-.. ... ...__._,-:.-.--.... ,,4t-- r---.~.._..._r----..-....., ........... --. ..........

..__"",.. _. £...------jo

1 i jill pli i i ne' de e e da a a a

<""'

,........__" ~ A ~-.:.........:_._ ~ ... " -. -::::;. " .. \ ,--.~ n

" .j ". '"

.of)... ...- ;... '"'P --(t

ru 11 Uri, en ra a a ta a <e :::t ra a

--...- \ or \ ~.~~ £ \ ~ J)...- -r

--:--... -.. -..... ,~-._ ~ -. .._., ---. I Jl <:.._" "t.._J ~ ._",-.

J) ------, ,. . ~ • 1lI -J .~

bu u u u ell U 1 a a a te e si ia a a a

, " . .:._...... "' v:!"

......... ~ er-: ""j -... .._._.....:.... "'1 -. ,. ,.

____,.,.. r"""""""_"" ~

a a ra a a a!?i zi i i c b u

\' c-~~ e: ,» .,cP

,,'-- -lIP .._.,_ Ar • Jl ~~ ~ ,.......... "--

ra i a te e e ct di Pi i iu ~ u1

-.\~~\~~

r"

U U U

u

u

eu

u

I --.. 'Zi

~\

.:»

ta a

au

.~ __ __ -s; \ "' ...-...- ::. ...-

• _ .,." ~-... .., --:: ,:'t._~ .....

~ . , .

a ata a a a tre e e ia

. . .

Zl 1 1

~ \

Lu mi nea

~

"

<:» ... r---

~

No 0 U

a

a a a a

\~~\--..~~

a a te e .

...-,-~""j ~ '- ~ "I --. -» -.;-

U U 11 le e e e

·u

e T1

e

ru

I

- 58 -

Ie e e ste

u U sa a

a

..:- Jo~~ ~~,
" .... c-._lIo '-: "- ... -, ... '""
--..~~ ...... ~ A- ._,_ .. .......
" __,.. ~
lui ~ +=s=»
Doom nu u u pre ste ti 1 I I ne a au ra a
\~~\~~ ..... .../' .~~\ ..:- ~
Jl ~ ..... c....;..... -. .,.. -:a.
q _Jo ••
-.-> .:- :I
'-' it Sa al Hi
I sa a rl a a a a a a a a
.... - ~ ~u
'- - "I '+'-, <"" " .:»
~,.......... ..... ~ '" -- --. ... ~ --
.:- -c-..._~ ..:- £-~
sal Hi . . bu
a a a a ell u u t1 11 urn ~1 1 te 11 ..:-

'- .... "\1:: ,..--... ...-.._ -- --

ell u ra a

a

I, ~"~\ ~~,,--\~,_:~\ .. ~

-c- J:> I c- -___..,

, ia ar t u Cu t1 u ra a a a a

~--..."'- ........ ~ _~~~rt .. ~ \ ~ -;;\ ~ ~ n

__,.. £-~ --.-, ~ et

Nfl sea toa a a a re de e Du urn ne e ze en

-E.. "<"" "- .:.,.:- c-' ~ ~ ~

._-'- .... -. • ..__ ..... _ ... e4lo 4t> "- 4t> ~ --. ,......_._._ ~ -.,--....

ve se le

e e e e ste e ve e se ·e

-c~"

--:. -.. • .... -.. --~ ~ I

'C-' - -

........ -.--- Cfi.. ~ ... -~ --.

.-~ q '" ...

e e te in tru In

.

VI e

e e rea

ce

e ]u U 111 na
J
-- n
,,, .. 01
:I
a au. 1
./ .'
fRe ~

.",- ....... ,\

" -..-..... -- .._ ..... -. -. -.::;: -~

u u ut

a sell

u

"'j w~ ,"" \ ~, ...

" .

a a a al ta a

Ma

, ~

INAL'fAREA DOMNULUI,

- .. ~ "h1"· ~

<"e ...

~Q,' ,~" ~

__ -.. ~ ~ ;4t> 4t>.._-.._ -.

. Cf'

U u Ile tu ni meu

,-...... '-- '--- ft...._.4I" .. ..

._lIo cI

rul de vi a

~ "

LA.

at

de

pre

e

e

pa

...

rna

a ant

la

re

e ste sa

pre Hri sto

~ .. eel ce

o os da Hi

-e-

~~~~t:_

s'a in nal ta a

to

a

a

a a cer.

- 59-

Q ~ <C"" 'C"" <""" ~ ""

~ • _ "," ~ _ "-, " <:' " ~ _, f

._:._- ..... ....:~~ ~._._,,--..... ~,--- ~ ._-..-.. -._,_ - l'

<"'"" ____"... ~ £--- --:.> 'X\

Pre ti i ne Ma ai ca lui Du urn ne e

~----" ... ~\ -... ~ \ ~ -. --.. ~ \--

ze

e

eu

de

~

.r" 'S,- ....:::... J .....,_,,_ --. • __

. ....

1 1 1 In te

.

rna at·pre

cea

a

a

e

S~!S

<""" "

- ..... ~ -... _ .. --_ -..

~~ -.__.,,-

ca a a a a

C"" -

~-.. -... '- (J'\,

.<lI eli U u vant

de

~1

a

a rea

.e

e

, ~ \'-.~ .... ,

ru ut De e e

'C""
"
"
'C"'
gra ...
a a
'C""
" -:.
.
1 1 1 1 1
\~~ .:» "

a a anI pre
~~~ ~ ub

a a

a a a a

fa a a a a

~ .:»

rt:......__.p -,. -,. ,....._ ,

e e e e ce e el
._
.....,~ en,
;,. q ~
din .
e ant, ere CIO 0
J Q
-. "-' ---... - I
.......... -... -- ... -. ,.-.....--

ra a a de e

.

1

Cl

,.. and te ·fe e rl 1
ell 11 u un ga e
~
,-.. ... {R
, .... *'" q
- I
1 1 1 irn. 1

LA rOGORAREA DUHULU I S]'ANT (RUSALIJ).

Glas IV .Jc (Leghetos) ..

-. -. r------'-.. ~ \ "- ~ ~ ~

---1- - ~

1\., 11 ra a a te e 1 m pi

Bn 11

u

cu ....

<C"" ~- ....

~':t.~, :.;. ",~ -... ~

~

a

ta

a

u

1

u

I

.

1

- 60 -

\~~~=" ,-.....--...\~~._-.

u u . ra a a rea Ii iii im

\~~ :~ '--1 :'~\f\' :3!-..~~-,.~,,,~

....__,.. __,. 1/ .If ..

de e e e e e e bi iii i i ne e e

pe e e e

e e gra

,
a a
\. --. ..
---.

. .
1 1 ...

:.:.. .J" \ ....,

._- ... ~~.," "--...-' f ~ ""j "-'-=i:

• .... . .. I'

1 1 1 toa a a a a a a a re e

,~~"

-- "..._.. § ...

~ ..___.,..

n u u te poa a a a

~,--......._._" vor bi i

'-,

1

.. ..!:... -. ~\~f __ m ... ,'-!:-. .. f~ __ ~ A- ~-"\:--~~

a a 7 a a a a ~ de e e ~ e JL si ~- sa a a

" ,."

1 1··· m tu

u u u u ne e

e e

ca a a. a

oF .

" -'I..;!..~~ tea a a a cu

a toa

noa a

a

ste e

e e e

na a a

a a

a

~te

a a ta
<""
,'-
~ "
_-
..
tru u u u
-. u

a a a

rea

e rea .. ~ ..._- ..... , ~ ..._~~ ...... ~ ~ ...... '-

~

e

e

e e

Pe

e

e

e e

e en

'C'"- ..J> ~
. ._..,,_ -. r:«
'3
a a a sta en
...
~ .:» .. "
-. r---- "
.., c-
o te sUi ....
1 ne e a a
\~? -,
-. :Ie
, .......
0 0 I.
I 1 1 1m. --:,,un ga

and pre

e e Ti

.. \ ~~~-.~-.~

_." ~ ~

. .. L' . . . . .

V1 1· 1 1 1 1 1 1

I

I

,

pur Ui to

.. -1# F '._ -~ I 'V

• dl-"

a 111 a aD t :;;1 cn

... - , (;- ""- ~

--e. "-, . -. #!"'"'-~ '" ........ , ~" ~'''*.,.-- <

--.......-.... --. -...... , ~ I -- ... ". ........... ~ A .._._" --:a. .... - ... -.

".. "

All ~

VI-> Pe e e

or de e tru up pre f \: "".-.p

~~.. -""-

mm,-- -...~

L---'~:>

a

I

- 61

LA SCHIMBAREA LA. FAt!. (6 August) Glas IV leghetos .Jr.

~
y ~ 'C,'""- ~." ... -- "'-~ "
..._.._._...._._ -... " -. -- -... -.;:-
. _-....,. I , .....
1·1 a re e e e ~te su u fie tul . men pre c Do 0
'- .... '<."' •
" .... " "
-:::; <ft.___' .., ..._",_ . ._. ... ., ..._._ ~ -._ -. -. 1:'--
.. ----, ____.,..
om nul eel ce S'& schim ba at , a fa ~a ..
la a a tn ~. "'j -.._ -...-..... " ~ "t,.___." \ ..,., \ ~-.

-~. _,."" .'!'

rnu un te le e Ta vo ru u lu U1.

1

...

.:» 'C" e--.. "

...,.._, ~ ~--

a

a

a

~

ste e rea a a ta < a a ne stri

.... ~r--..u _. ,~'V \ <, ~ _!!_

"~"_'~-6 - ... -

L.-----.;.):N -,

a a a ta s'a

a

a

au

ca a a a

... ~ '<."' •

. ,. '" tr--- " ~ " <...- ~ _.. t" "

........ -..~--....----....-- .. Ii .._._.._,_ --. ......... -=- ........... ~ _ ..... -. ~

.. _----,...- __"..

a a a ra a ta a a, a a a at Dum ne ze e en din.

a

a

~ ....
.;::::;.~ ,....._., ~,,-~ -..._", ,,' ~..l!> " ~'-, \ } " .:»
" .,_,__ --. -....._..__ ~ -. ~6
-'" c- "'---..I ~
A ,. te Ie ta a a au j t,
pa an e ce e e a a a e e e ~l
-E .:» ~ ~
-:a.~-~ -. ~ .... ,._._ . ..._._ --.... -. "" ~ A.
''II. ~,
c- o!}:.
ca a a a s'a au a ra ta a a a a a a at oa

a

a

a

me e

e

n11

a

a

a pe a tre e ~ U U II ut.

.~ ,,- "-, +~ c-..JI>

~-........,; ---. ~ --.. ....... ,.__._ ....... ...___, -.. -.. -... -- ...

...

a aa cea a a

a

e+-: sta

.....

...

e e en tru u u t1 u

~ -,,-..,~

....__.,.

pre ti i i

<" ~

~ tr-." "

"t...~ -.. 4t ..... ,......... .... ,--. -"'1-"

...

J ~

to oti te e e rna a a.

..;;:-

c:- " ... " .J;

__ ........ _ ........ _-..._-. ....... -.._.__.._. -"'_'_~A.

,.- ~f'

de Dum .ne ze e eu Na sea toa a a re o(!--.

ne

. . .

rl'--l 1 '

-"7

, .... ,.;- ":!t..~ ., ."

i-rm,

I

I

I

ze

e

eu

Na

a

"

a

- 62

, . .

LA ADORMIREA MAleE! DO~ULUI. (is August)

filas i-iu Pa <" r-

(I{ '"1_

Nea rnu

.

rl

Ie

toa

~

a

~
... ,
~ -" ---. ._.._ -.
e e e fe e
"- ,.
,/-\. .....
of} .• ___,...
U 11 U U ~ " n ce esc pre e e Ti i 1

,,'--=;~.~ ,,~~:-~ ... -.

na a de Du u um ne e e

" ~ ~ __ ~ -. I .... -c--.. ... ~

--:so

ne e

sea a

tea 'a a

Jl

q

a

a

reo

~\ -" ~ -- ..... _ .... .: --" .. ~::-"- ... \ ~ I ... ~- .. ~ ~ JI

..J "3> {!I

Bi ru u e e e sell U U se 1

'-.. ("_~I

...-- 4!.-------::I

ho ta a

" ~~

... , \ ~~ ~' -..---~-._._,..._.,.

rt ii G'h in tru ti i ne

.

1

~

A --. " -.. -.. ~ ... -..._ '"

re le e e fi i

'" ~ ",'

~::'~\'-~ "

en ra

a a

a

a a

~ --r->

t"'a Fe e

cioa a

a a a

~ '"

~ '" ".... -. '"' -."

n -.. -- ~-.. ~ ,....__ --.. -- ----.. --

(1. c- ~

ca na a a a ste rea fe e

C"'

~,. _'"'_ \. -- ~

.

eta 0

moa a

ar

tea a

~'a__ '-""-"""'_ ~ -,..."...

ar vu ne e

e e

<C""

"

~\ ~ -';\ '-"? 11 -.---..

~ q_~

~,te vi ia a a a ta a; ce ea ce

~ - ~ ~ -

'" ~ n '-.- '~ ~

-.~-.-..--... - - .-._~

e e e e -e-""'_ esti '-t du pa na a a a ste e

.... ~ .:» c- .:» .J ~ ~ "

-.. ............ ' -.."'~ j\. .,"--..._._...___, ........ ~ ,

'"

e fe e cioa a" a a ra crJ;. si d~ u u pa

-.. ~ ''" - -.. f J1 ~ '-. '...:!" ...... ~

, <lI -, _,,_

moa a ar te e vi e f', man tu e e e esti

I

e

e

A

In

ge

e e re

e esc

.

I

1

.

1

- 63-

~

.... "'ll..- ....J>

--,;",,~-....~ -"~..f'1..

.. ~ "

ptt 11 U ru u urea cJJ...

N a sea to a a a a a re e e de

Du u urn ne e e

ze en rno 0

o

ste e

nl

1

1

1

.

1

rea a

a a

ta a

DE TINE BE BUCURA

Axiory ce se c8nl1J In Dumtnt cue posfului mare (La iiturqhra Sf. Vasile eel mare)

Glas vur aI}.. Vi

de fiNTON PRN,

,-_ "'-:----i -... -..-

De . ti ne

se

bu u u en u u

ra a a

a a

ce

<""

- ..:- '" - .".:-"..:- .:»

.. .._.,__ -- __ .._._ ,.._, -.u. 6' '-, ._,_ ,....--.. J.

" ..:- ---:. '"

1 i na de e e da a ar

'--"

ce

ea

esti pli

""""

..... -..Jo..:- ..:- " <..J

.~ ... -- ._, --._ ..... ~ ~ ..___ ~ -.... -.... ~-, .... :..:c--.. -::.,...__.",_,_ .t;

-~ ..,.

u u ra a a of}...

toa ta fap

tu u u u u u u u u

...:>..:- .......

,........... --,...._ ...... ...___ "............

so

o

o

bo

o 0

ru u

111

A .-

1 1

"V'-~\ .....

\.\ ~ .

~1 1

.-

In ge

.......

..... -'~ -. -...._,__ r .....

.__""",... if "\,\,

~I ne a a a a mul

.....:-

o 0 0

mee e ne

e

e e

,t-": \ ~-.,-. ...

, ->- '. if

o 0 me e nesc

" '- ~->

l' '-..._.__, of}.. ~

.ce ea

ce

->

esti Hi a ca~ sfi

. .

1 1n,

ti 1

~~, \ ~ ~
~ '-. -.... .." ~ . ..___
, ~ 0'''' ,.
of}.. . A Hi
~1 1 ra al en van it

to 0

I

I

~.;,. 11. r_n '~.' .. __ "-_

(JIL

- 64-

o 0 0 0 or

<."""" \ ~c- ..... " L----J

fe e cio

u '..!n 0

" .

a

" "

a an

ta

A

"

{J/L

an

.

mai

" ~ -. -.:;.~ -. -. ~ '-, \. ._._ ~ .. :

'C' -_-, ,c.~~

~_:: sfa ~a a' a a a a a at de ca at ,::c e I

", -4»- ~;f.\' -. --~\ ~ .. ~\ ~-.\ ........... t.~' ... -.-.

" -J> _ L..---.J

ri 1 le I-au lu

era

a a

a

a a.

a

a

aa

TU

a

bu u en u u ...
u u u u u u U 11 n ra ce ea
~~, r ~f\
'" -J> .:» -J>
-. ~ er-: ..... -,. ~ "'",*6 ~
--- ....
I'
esti pli . ... de da
ce e e 1 na a a a ru un
I I

Sa

va

o

o

toa ta fap

<""

~" _..:_:...-. ~ ~ ~~ i --... r-.~\ -. ~

.,,;-- _..,... -J/J

a a a a a a va ~i

- 65
~ e:
.:» oc- c- " .:»
-. -.-. -. 4110 ~ -., .......... ""~
.,. " "
tu u u u u U u U U U u ra a a rYJ... " ~ ~ ._- .. .._- ....... - ....

sla a a

.

1

.

1

e

sla

...

va

IF ~

LA LITURGHIA SF. VASILIE eEL 1JfARE

.~

RAsPDNSDRl ·G-Ias II -(to .s.i r_r.

~~\~~~A ~ si en drep ta a a a te

~ " _.. - -~ ...

.__,~. ,..._" ...__,._._.._ i -. \ ~ ~ ~---... ~ 6, ~.,., • '-,

~ I I' ~ __ '-'"""

a a ne i in ChI na a Ta Hi a a

~~'-\--

.---',1- •

Cu vre d ni Cl 1 1

1 1

e

-.-:»

e e e ste e J>~~ ~--..,,_....__ "

a

'-'-

~ '7

u lui $i Sfa :1 a antu u lui

"or- ,.- or- P -, -f}-o ,.- .:» ~u. c-

.._ -. -::::- '"_ .~ .... ~ -. -.._ 1"' "---... , ...... ~ -. -. '----" -.. ,

• ~ .......... p ..- •

Dn U 11 U "u u u uh Tre iii i i mei ce e e ei

lui si

.

1

1

Fi

IU

11

Sl

)

o

1. 1

1

111

ce

_~"uc: _,

.'

I

~l

pa rna

--. ...... A /to. A

a pamaa an

tu u u u u u

- 66 -

".;- ~ II. ~

.... - ... I~ ~ "_1II!!I!!~.p.J - "t...!!.._

~. --.

A

a a' a a a In

~" " ,-,.- ~ . .J ...J> ("..JI> \ ~

... - ... r-- ,-" .._._ -::.; I -. - e....! --- .... ' '- .._., -.

~ ~ ~ - .• -~

din tru i in na al ti iii i me . bi ne ie e

-7 -e:»
~ "jf
~
u ul de rna
"\ ~ .:»
~
sa a na a a \ ~ _ .J

... - ........ --....---- ... ,., ~ ~" ~. -,.. ~.._.._ -":. I) ~

~ '., ~

ri 1 i de rna ri i rea ta a 0

r ~- ----...1 .. ____,...

tru ee e e eJ

"

",___ '-, ... '.~ ..... '~ -. ~ ~ A- ~---.. \ ._-...;~~ ~'-

~ 'L-----J

va a an tat eel ce vi i 1 ne in !

ste e

ell

e

"'-... .< ,-a-,.,,--... ~ _ ..... , -s;. \ ,~;- ..:- -.. ~ ~\ .... -.

..... , ,... ~ "

, -.-, ---,. ~

le D'O 0 om nu u u U lui 0 0

sa a ria a a a

..

In tru

.

ce e ei

tru nu u u u

me

~ ...-

..... - ... "~__,., ~--~ .._ - .. ~-... ..

\. "-~ 0\ .. ~ " .. ~-.:::;,,~ .. ~\.._~, __ ...... ~-.~ ..

~. ~ c-~

i i me e e e e~, e e e e din i i

. .

1 1

. . . . .
I 1 1 I, 1
" ~-" ~~ ".;- .:»
... I
L------:> I
. . . . -
a nn 1 1 1 1
.:»
-::; I{
~
I'
1 In me e e e 'e e e e c
".;- -." ~ \~~
--.. " --.
., 'E:-~
. A .
l' I In a a a mi 1 . .

1 1

"

."Jo ...".» Jo -"7 '-- "- .- ~ \.. ,.;:-\" ~

---- ._,..._ ......... ~ . ..._- :-::::, -'1---..." -... -- -..--. ..

't ~ •

I"

iii i in A a a mi iii

.

a mt

.

1 1

A

.

1

. . .

111

10

~ ~~ ~
~ " .:» " ,.;:- ~'-'\ c- J
~~'" -. ... ... -.~ ~-~~~
0'" ~
Pre ~fi ne te e e e e Hi a au u 11 u dam
i. - 67

~~

......... ,'

\ ",. . _J> "

'v .... _ ~ ~ ..... , .__ -.-.

~ ___,..

b; ne te

pre e Ti ~ ~

~"'I

.

1

1

ne

.

1

\1

I

.

ml

,. u

o stru u

o

o

o 0 0

o

u

u

u

11

u

u

IN SFANTA ~(lVIAREA jot HEltOVlC Glas VI J\ a ~

: ...... ~ .o!!}:,·'i .... _ I.~ "~; ~." •

...-

\ ~ '-, ...-- _.. " .:» Q ...-- ~

~._.,.."'--.,.~~" ... -.-.. Jt ~·""_'~I. "

• ...- "'" _..",.. '=--;, .:»

Ci ill i j ne ei ta a a le : cei de ta a a

de ta a a ..F

a ai na

-. .,_",

••

a a sHizi fi 1 1
~
" I .....;I>
.. -. -..
••
. Du
u u u U Ul . .

1 1

.

1

1

1

a a a

-< _, "o,

-:. I,,_,__ A ~ "

j:f .:» ""

ill u ul 1u u

·um ne e

ze e e

E

.. \ -..".J> ~ ->...--

-'I..~ ... -..--.,f).. ~·4... .....-..

__,.. .;:f . if...-- -(3-j ., (f

e e e e e zeu par ta a a a

a

a

a

a a pa

ste e e

par ta as llla a a pri

='-__"---~-------------~I-

,6 .~

I

a a \ -. -. _ _.}#_ ~ n ~

u u a

~

_!_~u._ _ "\ <..J I

_ ..... ~,."~.--.. '- -..., z .......

.:» 'C" j~ ~

ca tal ha a a a a ru u ul mar

re e

u

- 68-

. <""", :-. ~" Q" ~ ~

~ " ~ ~ .. -.-.... _:::; . .____,...., -.._-..,........._ ~ -... --..._.._ .. ~ ..

~ . -.....--~

ca a nu u u nu voi spnu u u ne vra] rna a si i 10 or ta

\ .J ',g --

" " ~ ~ -~ .. -::::. t-:a "~ ..:- ...... ~~ --

• ., jt\,. -.-~

ta ai na a ta a m ill

~- ~

" < .:» --:. "

....... I --... .r -. --.. ~ ............ -...

"\'\ --

i~i voi daai .

e

rn

J

,....._ ''--- -_.. -::;

~ ----"""

a a a ca Lu u u

(Preotul ese cu Sf. daruri)

1 lei

sa

ta a

"

Ci

...

\ F~ __ - \ - .:» "

.... "- • .._._ ....... _ ......... _"'_ ...... _ .... ~ I_"'-....-b~~ ~"-...___.

0' "",. ~" ~

u rna a a stri i ig ti i i 1 e {!j. po me ne e

~

'~'\..'\ ~..J " 'C

,," ~ -. ~ (Y\. .., '-:_-.,--... .. -........ .._.,_.

-.>- t-:a or ..___"..

~te rna Doa a a a a am ne cand vei ve ni in tru lm

~

" "\ -- -- "

---.. -.,..._..._... --. ~" --. --.. -.::; Jt - ..... .._._--.

...._"... ., ~ __,...

a a a ra ti i i a a ta A li 1 u i

pa a

....... ---... I

•• .

1

a

a

a a a

AXION IN JOIA CEA MARE. <;i-~as V &_ n a

'------\--.,;\_ ~~\ ~~~, --"

I).1·.n 1 ~ 1 .

os pa a a -a a . a a tu u sta pa a nu UJ

.... . "'C"

\ <"" ~" ~" -- -:-.. "

:& ....... .._._..__--. . -. .. ~ --. --. ....... ~._~.

('l ~ -~ __"...

~i din rna a a a a a a sa eea a ne e e mu ri tea a

./

Jl ...... -.. --. ,.. .......

{It "

ni iti ere e e din Cl0

~ _:# ... U -- . ../"

-- ... ..._-.._ 11 ~ ~ .... ----:--... --. ..__,,_ ... --. ,.....__ ............. ~-::;

'\,\ c- ~ . ......_"..

la Icc in nalt cu gil an du u un in na

-,; ~\ "-~ \-:.~ ..J

~" .

a a a re e e e e

ve

.

~l

.

1

lor

a a

I

, .

I

.-. ',,", .

~ ~~,.. -. r----,' "- \ -,-c .n --..:~_\ ..__~--

, ~ f)I .'-..": . ~ .-... ~

---;i"'-:> ~ '" ____..

ea a a a a re e e le e it rna n 1 i

...-

"

1

.

1

- 6'J

.. --=>-~" '-~" --.~ _.

a a . al te e e e e

~ _ 'C'"

" -." #!"""""--.'-,

;'6:: ........ --.-.-. r-..--...

C!l .: "'" 111\ A... A

sa R ne ell 1 sa ne 1

...-- \ -"'5;" . '.J t"", '"' '" ~~\ ~- ~

,,---, --' • ._._ -.,._ n --.. ~-.,...: . .. ~ ... '--~--... --..

--7 ~

i in du u u ul cim prin cu va a a n an tul eel prea i

..:-\ t"' "\ ~...- ~ ,,' ,-

-. . -., "'_4>''''_''~~nr---:.·.---

'" .....-.:--:> )I!" q_

In na a a a a aalt din

. .

\~~~.'~~~~- ~~ ~... .~\~~ .. \ ... -.~~ ,",-, ...... :

" "'-.: " .. :.... --...>-. "

sea aa '8. a a a an du u u u ul q pre e

eu

--,,--:>

" "

va a

"

an

-.-, '"-)0

tll

u

ttl

sa au

eu

no

" ~ " ~'-' ,-..... ...:;... ... \_ ~-::"
-.. f~ I -. '} -. -.
....___.,... ~ .:» ... ..... .
. . . ... " it rna a a .
1 1 1 1 1 1m 1 1 rl 1 1 .

1

IN SFA.NTA sr MAREA SAMBATA

HERUVIC G las V <i n a

..... ~

" -r- ...... , -» ..- " ->

............. --...,-.......~ ~;t~~--..~ ... ---.-.~ -.-.

---.--" q_....----.-~ ;f ~

me e ne e e esc si sa stea a a a a eu fri i i

o

~----------------------------~----------------------,-.------~-

I

I

\ ~~ ~ . c- .... ~~u

--~-.-. -. ~~A. ~ ,............--._-- ...... ~-.-.. ........

~ oiL c- ~ "

nul do om ni i 10 or . Chri sto os Du urn

n e ze e e 11 ul

--}O -

~ ~.._--.:.._-.,.~~ " ~ ~.._- ..... ._- .... ._._r-..~ ~-.~~

~ ~ • ~ > \.'-

ca im pa ra a a tu ul im pit ra a ti lor si Do om

, ...-

\ c- ~.....> " ~ ....:JI> "\ ~ {' .J>

-::::;;I--...~~Jl-.".._,~--.--....__--,.....__" ., -- • .,...." .._

:. q , __,... ~ c-

no 0 0 o stru vi i i ne sa se j u u de e e '. ce e e e

c- ~~ \ ' c- _, jJ c

-.--.:: ~ -.. -..~ ~ " ., ~~O::_ A ~ ~~~

~ ~ , ~ ~

~1 sa se dea spre e e rna an ca a a a re ere din cio 0

oe- ~

" "\..:-" oJ>".-

--=-. -... -. r--- "--'" " ... -... Jl ...... -... 1---.'--. ... -.. r;,

• 0( c- __..,. I ~

o 0 0 si i i 10 or mer gand in na in tea a 1 ui

\ c-" c- " ~ .:» c- __,..:- _J .

" ~ ... .._-.,. ~ ~._..... r-------..-- ~--.-._ ~

~ ~ '''' '"

ce e e tt! e e le iIi n ge

e

e re

\ c- .:»

-... "" ~ -.. ~ '- ......

. ~ ~

c- A... • C2I_

eel In ge resti

~~ "

". ~--. ....... - ..... ,............--.,--. ... ".~ ...........,.

ell toa ta a in

din pre u u na

~ 'C'

.... " " {" \ ~ ->'__"S'

....._._-. ... ~--~~... ~'\.\ -;---. --.. - ,-.'

a si sta pi

ce e e

pa . . . .
to rl 1 1 1
"- ~~ " -.. ~

rea a a a .. .. . ...

ru 1 1 1 1

a

(lese cu S!. Daruri)

ra

~a

se

a a

~ 'C'" -<
... " ... "
,.-...... ._, -- ~ ... ~~ -.-. ,.........._ -..,...._... I
.....
• > ___,..
. A • fe tL- Ie 10
n 1~1 a co 0 0 0 0 pe re e e 0
,
'<: e: I~ .J
" ~~
~f\ ~ .-...~-.~~
, .. ~
c-
stri . . ga " A
0 or ~1 1 1 1 1 can ta a a re 1n tre
I . "
, . - 71 -
-.\,- ~ ~\~ ~\ _.
--. -. -. '.-. -. --. n '-
~ , ,
__,... Of.
. . it sf§. ,. '"
1 l' 1 ta a a ..., .... .. 1\ li
a an a a
." -- -r -c- ~
" ~ "
., -.:::- -. """" -. "---"'" .. -::::;
,. .. ,. )1.
In . ..:- 1t
U U 1 1 a a a a a a a a .. a ·a AxrON IN S~~~1Bi\ 1~A CEA ~1ARE Glas VI -...;f-' n

.:~ ...

I --__,..

i Nu u

Hi a an guo

1

pen tru mi n e rna a a

., :.+~~\ ~-f~~\' J

groa a a a a pa

te

u

11

,za mi i i sli 1 it in pi an te ce

. ~ -:7

:-'~\--;;I~" \-.~~--

e sa rna a a an t::; a ca rna voi scu u

e e fa ra de

'C"" "

]8.

.

~1

Ina VO 0

-r u__~"- -" e: .:» ,~" ~"' ~ ,

-. ....... - ........ _, -. -. .-.... I --.. 'AI ._._.._,--.....-...._._ -. -_ 1\ ~

:i': si voi in na al ta <1. in

o oipro sHi

" I~

~~-.--

-

tru sl a a a a

a a VI
'C""
"
7' v
va a 1 1

Du u urn ne

e e zeu

ca a un

. q .: .. -, .-" --. . ... --

~.._...._ -.--.-....-.. ~-.. ,,_ (R -.---.. " --. tr:--.. "'j~'__ /)..

"'__' -.--;, " .___"..- ~ "

. di . . v <t . r. d cfl..

pre eel t,e ell ere 1 1 m ta 91 teu ra a a go 0 0 ste

~ ,,-

,r" _... .... "-> _

__ -.._._ -. "S -.-.,. _..___ -. -. ,--.. -.'-,.__ ..

~ , &" .......__,.. .

ta a at te e e fe ri ce e e e esc te fe e ri i

ne in ce

.n ~

ce e sc,

e

__ ~I------------------------------------~-

- '72. -

POLIELEELE SFINTILOR $1 .PRAZNICILOR

""""7

ROBlI DOMNULUI Glas v J1a T

Dupa MRCflRU:: Ieromcnabul

<r"" ...

.:» .~ '-, .:» or. ~ _, \ '- -.c- "

--- .......... " ~ . ~ .......... ,........... ~, t.-t: ..__ n ._._ "---"

I ., . ~ . .. CI ~

. Ro bi ii, ro 0 bi 1 11 Do run u u 1 U1. A a a

\,........... 'C"'" ~~ 'C'"'" ~
---.... ..... ~ r--. ~ l} ~
., Gt
Ii . . Iu . .. La
1T 1 U U 1 - 1 1 a.
~
\ ..... _, .:» ... or ~ or "
... " ~~I" ,........._,,,
c-~ ~ .. or
da a a ati nu me Ie ee Do 0 mnu u u Iu u u

-. '- ~~ 'F"

--.. r---- -~ .". ,..._.. --... ........

~

slu u ugi pre

.' ~ -> c-
A- ~~ . .,
"
uicV}.. ..,.
13. u da a a ati e

Do 00

or ~ '-.c- -.c- -;: 6 ~
., -... ., ~
.... ,~~
., 7 'C"""'
0 0 mnu u u u u u u u __.,

-- .. .,. ... :.., ~ ,........._ n

(ll

u u u u1.

. sta ati in ca a a sa a a a

~ ,!;;;: -> ~!:. A

- ."" ~ _ __.,. ...... ,.,.. - t' ...

~ ........ ~n ~---...__-... ..__",_ r---"_~':.-::'

q...- ~ . -

Do om nu u lui, in cur tt i le ca a sei Dumne ze

e

e

~

,.;- t:"" -> .:» .... - ---... " \ ...... r _'"C.._ t' __., .. - ... ' ~ .. , -. _. _.

--J--"'-'~"----~ -,,-..,.. .. --. _--..-: - - -

___,... ",- -c-..:-- ..,. .. 7

e e e e u u 1 U U 11 ui no 0 0 0 stru a U 11 U

"" ~~
Jl\ , ,.;- " \r--~
-.. ......._
q ~
A al u • lu
a 1 1 u u n.

.

U U 1

.

1

a.

.

1

_, \ • -...- n .• <\ ~ ,'C'"'" ~~ or ~

3. ~ ~ ,-~ ---... <i:» ---...,! ,--... -.._-.... r--- ~--

-... " A I'" -..----.,

Toa a a a a tee ca a a te a vru

"ut

-.:._-----------------------~ ... ~ .. ""--- ...

-il- -------------- ~I~

- 73 -

..... ....

~-. ... ".........." ; '" ~

Do 0 0 omnul a a

\~~\~I" ~

a a fa a a

_,' ~

"'~'''-~

a en ut i

a

~ . ""
...- ~ E\ r- ~ ~ :_. " ~
-,. , ,,~ ,,"'~.n J'" ...
Jl
----, .. ,' ~ Of
" " .. in ee er <t si i pre
1 1 1 ..... ~ A
pa a rna a a

~"

~.._." ...... ~" -. ~ n

-_ . •• q

1 i.. .a.

.

1

In 11 t1

.

1

''- "

4· ---..."..__, -.

,,~

Iii i i

da a a

"7

a an en u u ri i

e

e

.....> ~ ...... ~F
r---:. ,-.,.;n~" ~
. ~I"
q ...- .:» " " ....J
-,c-
e e e e e e e e e e e e e e e e
.... - ~ .... -
\~~ " \r.--~ " -c- -.'-.
-. ... ,............ J1·
L.--~ I- <21
A li . .,
. In • .
a a 1 1 U U 1 1 1 a. 5·

I

.

1 1

1 1

do 0

o

u

a

a a rnu u

.... -

'" \'1:: <".....> I -.: -" -c- .-

--..".._,,_ -I--Z,""_ -. ... -.-. I ... ._,_ ... -.--~ Jl

-c- \.\ ..;-- ....._"... __,.._ __,.. q

or ar gi i i int si iii a a a a ur

.

ri

1

.

1

10 0

esti, A Ii. i . In . . .
e e e e a 1 u 11 1 1 1 a.
\.~tP~~ ~ -, :~\, ,
6. • ... " ... r--- z;
-~ ....- "\"\ ...-
Gn u u u u di ....
u u u a a a au 111 - 74 -

s: -'1

I

u vo or gra a

.

1

.

1

.

1

1

1

.

1

a.o

o

o

o

o

o

ochi a a

a

~ "'_ .. :'_". -. ~~ au ~1 nu u

vo or

ve e dea

a

a,

a

a

a

a

\~ Ii

.

1

1 Iu

U 11

.

1

.

1

.

1 a~

.:» ~ ~ .:» ..Jr.r-

__ " ......... - .......... _-.. r---- l' . .._. .... _ --..

____"... .. . -~ . .,"\ . - ......

u n Zl 1 1 1 • 1 1 1

..J>

,U

u re e e echi a a au

.

1

a-> ---~ ~

,Ca a a a nu u

u

11

e e

e

ste e

e

-c-

-. ,..... -." ~- -~..r .:» ~ ..J> ,

~ --. -.. ~_-.. ~ '1:"- ..... __ ... ~ .... _ .... __ .. -.. ... 1"\

.... ,-- " "

, , ., ~

a 10 0 0 0 a 0 0

uh in gu u u ra

a

c- <-" c-

--=---.. -.. --:. ... --- ..... -. -. :-=::, . .-.._ -. ~

J) ., <) -~

o 0 0 0 0 0 0 0 10 0

11

<t

o

a

o

o

o 0 or.

A

.

11 1

.

1

.

1 a.

JL

q

"L ~ _"_ ..

10. l\

.JJ> se

e

e e me e nea a lor

'"'

sa

fi

.

1

e

e e

I

_~I ~r

ce -et ce e fa a ac a

ce e

e

a

a

a

a

.:» ,
Jl -.
" q_
a a
.:» "-
.n
q A
a ~ ~ .:-

-- -- ............ -- -.... -.::::; ... -.... ~ --~ r--.

--~ c.P ----,. Q ~ .:-

a a a a a a a a a 'a a a a

a a

"'" ~~
~ -. '-, \ ...:- .:-
,,--.... -.. -.... -. ,,--.... -.... ~ Jl
L--'~ .- q
~
u . . lu .
a a 1 1 U U 1 1 1 3.
, _.,
8LAVA ~r ACUM Glas V na T .:»

Ta Hi

a. lu ui si

v

va

Fi

.

1

lui

.

1

.

1

.

$1

-.~ .i,

~ ... ~----

~ "~

...

a

.

1

.

1

1

u

u

u

A

a

"

a

...

an

Jl

q

u

It

u

u

1.1

...
~;1 1 10 'Ie
r-.\.-. .......
-- Jl
Of
. . . .
ro! 1 1 In 1

1

u u

ru

u

urea

\t""_~-.. ,-.

" ~

10 or a a a

\~~~ .n

I' A d Cl.I.

a an.

.

Zl

.

1

.

1

.

1

ca

" ~ ~u ~ \- <"
-.. ~ '6 .. -- ~--'.I
-.-~ ~ -----,.
1m v ra sa a -
pa tea a a a a a a a a f

.1 ..

n 11

e

e

e

- i6 -

~" -c-~ \. ~" \ 'C""'"~-.:-

~-.._-- ... , ~-:a ,I ....... '~-:a~~~-.~ -. ,I"

-..---:."""_""" .- ,. "> ___"..- -~. ~ ~

prea a a a a a, prea a a 130 a a a u u u u n

'Ii: ~ .:» -r- .... "

.__-...~ ~"""'~'-~---.

"

, ~

da a a prea la a a U 11 da a a a

\ 4I>~ ~ n ~ , ~~ -..~\ ~~~~- .... ~~ ." ~\ c_ ~

q £.----";;' ~ ~ £.----.J

a a a 1'a de e e ej dea a a

~~ ~ _, \

~" -:a.~ ~ "~,--

'C'.

e e e e e 10 or des

a

a

a

a

a

a Hi

a

a a a

a

ce e

~ ...,

na a

oc-

" .:» ~ '"

-- ... -- ..... 41> .._._._,,_ l ......_.". ~

a a da a aj

a

" -. 1 '"" ~ -::::;: z _, ~-~ ctV'

du U u i lti in

\ ~_",.:-""'__~.;1 ..... -.~\ ~ ~--:>~ ..... ~_ .....

iii iii in fri iiI

,\~ ~ ....... ~.~ ..... '-::--..___~\ -.. -.. \t".:_.._ • E -.

~

a sul in cea su ul ce e el

,. >

cea· a

~~~
--... 41> r----
. -r
.
1 1 1 CO 0 ~ ~ ooc- "" ~ ~ \ ..:- _J

~ ~._;-~-.. -..,' --....___" -.~~~,........_._._

---, ~ .:» ~

o 0 ce e el in fri co §a a a a a a a a a at a 1 0

~ ,,- ~;:f -"7 " ..:- ./"" '" ~,

",__",~,_,,~ ,~ "..__ ~ -..~ .__ ... --...,.............___ ~"--v

... , u... ..... ~. -~~,. I' ·X\

sa a an di 1 iIi iii iii i - i i

1

1

.

1

1

1 1

..:- c- _, _, _

~ ~ -- -.. ..._ ...... ~,~ --.. ... -.

-----..,..,. ----,.

. . .

1 1 1

1 1

.

1

1 .1

<C"""

'-, \ -. ~ ~ _ _,_ ........ "_=-.. ..... ~9"

'en -11> ........:-

~ ,,-.. -.. -..-..

~

di iIi i j i

:~ -f* I ........... , ~~~ J-.~

4ll.. "" ~.

iii i ill al 0 san di i i

n ,,~~~J)\~~~-::;_-..~-.~

~ .:» I' ~ _, -----,

i z ba ve e e e e e

. .

n 1

al

o

A

sa

an

1

.

1

r=:> 1

.

1

1

e

e iz ba a a

ve

e e e ste e e e
. ~ -, -..r-\_-,-:a ~
_.
" ~ -...
e ste rna '" a a
e e a a a a

~

a a.

-r------------------------------~L

77 -

ALT ROBIl DOMNULUI Glas. YHI <1I~L

dupa Bondaeict, prelucrar de :;:>tefanache Popescu

'-: -c- --.

I. "

.._~

Ro 0 0

'v cf) ..

lui

hi

A 'li

11 U U
-c-
~ "
V
cf}_.
Hi u .:-
'"
-. " ... ~
--..
u da ati ..__._ "~ ~ \ ~ §

-» -----

lu u U u 1 1

.

1

1 a

" _:.

--~A~~

"

1 ui otl. Hi 11

e Do () 0 om

Ie

nu

nu u u me e e t:_.~

e e Do 0 0 0111 n u

'-c- -c- \ _ c- ~..,.... ~

~ -.. -.. ~ Jl ~" ,,-_. ~ "'t....__" -. ~ '-_' --..._..",_ -:::; "v

~ -.~ (1 -c- ..". CI).~

U U U u n u U 11 U 11 U u U 11 11 n !~ 1

da

a

.,;:- ... -c-
" \ ~" -.." e-
--...." ....... ,,--... -", :--... -:. -~ ,.-....:.
-c- ~ .. ---:>
A ~ . . In
a a 11 1 1 U 11 1 1 1 a.

#0 ..

t In

a

sa a Do 0

Cei ce

sta a

ca a

\ __ ~ __ ....J>

,-- ,"-~

o om nu u lui

le Dum'ne

ze u u

11 U

Iu

.

U 111 no 0 0

~ ~ ~

-.~ ..____, -. tt.. ._, ... -.

£---.J --_

~ l' "
e:1., ",-
11 ]-\ a a
'V
{J 1.,. ~ -c- :-::; n -,., .,.., \..._-.. ~ {I{ e-

II U U U U U

u

u

U 11 U U 11

I-43. u u u da

.
1 1 a.
~ ~ "- ~ c-
6 --.. .,.-...... " -- ..
1\: ..:- .:»
ati Do nul 'J
pre 0 OIn ca
. -~- .. - . .. - 78-

..- ..-\ . ~" .F :;'<f!"'-..~ ... ~

-.; ...... -~--'- ... --I- ...... __ --,:--~·V

____ -.,. ----. oil.

e e e ste e 'e btl U U U U U un Do 0 0 0 . m nu

u U U U U

u

u u

co

... ..- ~ ' ... -.."

n----f1--

<ll ______.; }( ~

u un u u 11

u

'~<f!"'-..u. ~ :;. \ ...- U. -..~ ...-- .;»

---<f!"'-..V_ ...... _,<f!"'-..- __ --r--_-~v

til..... ~' -------, CI l..

. u u u ul A a a Ii i i III U U i i 1 a.

, \_..o..-\ < -e-: .F

4· "-- -. - ...... ._ ...... ,._-,-.<:...;.._, .--:::;.'

---- ,",'_"- --,-~

Can ta a a a a a a a ca a a an ta ati

nu

u

u

u me

e

J) Q u. -..:;,

---------..

____ L ----..;.

e e e e

r---~-~ J)

------c.. cfI...

ste e e bu

e e e e ca a

11 U II U U

~_

\ ...c-". c- c-.....,

-~_~ n-._ -- (I

q_~*

ir u u u u u u u

... e-: -.u. j~---:;' ~ --- __ r---J]

----. eil..

U U U U u un

-c- -c-

\ ... ,.... .... ... , ... .:»

._ ...... _...... r--- - __ - - r---- - "'- l'

c- ..- -------. (; l,

A a a a ] ill u u U 1 i i a.

"'-

... -.."

5'~--

Ca a pre e

<"'

-..~ .. .....,;;:,..,_ ... """!'!":-~""'::""'~

e

I

la

a

a

co

ob

A '--"-

'"

ell.. 'si-a a

;:1..- ..,.., "

p ...... , '-' --- " ....- e ~

~-_--~~-'_-"I_- - l'

____ -__ til.

le es 1 u u u i i is Do 0 0 0 om n u

u u u

-r- ,~ ...- ,.-~

-. - - ._ A _ - 'j --.,. _ (l

...... " -----,. N

uu t1 U of}.. U uu u u

U U U

u

, ...... \-~\-.~.~

-c: -.,.

u u u u u u ul,

..-

... , \ ...-"

).' - ...... -,r-----

(,1. c- L----J

Aaa hi'

1.'

{1.

lu U U

a.

- 79

.... ~ -c- ~

'- --" " ~" ~ ~-

6. ~ ._._~--.~~~~.-& ~'''"-~--'-'''I'''_'''~

Pre I i is ra a a i il spre mos te ni i i

.

1

. .

1 1

~ ~
" '- ~ -." ~ .:» '..- .. ~-
~ -,.. -.,-.-.... -. "- 1) - . .__
L,.-----..> .., -~ c:)· .. --~ .______,.
It: u .
rt: e e e e n u U u 1 1 1 .

1 1 1

.~ ..- ,~ _;" ~ ~ _;" ---
.. ""-
,A. --. 6 ~ j -. :JI <. _::",' "
, ..... ,~ ,~ .... ("1
oIL .., ~ - -.r-
. . . . . . . .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,- ... "OC-

\ ...- \ . ..-.J " \ ~-" -.." ....---._

--.-~,'_~"--.v --'-'~'-~ ~.__... ,~~~.-'~ "- l'

.. .--. ~ . oil·, -c- .c-- ".~ -_____ dl~

1 1 1 1 1 $' . A a a ] iii In . 11 II ii i a

\ . ~ i:."

7· ,._' --,

ea a

~ ~ ~ ~._.~.._;._ .:r __
., " \"-1
~ .... , Jl
-c- QI ~ --~
a .....
a a a e ell am ell nos en u ~ ~ 'r:" ~ ~ ~-;.
-." -c- ~
-~ ~ . ----... -. - .. ,............ -. v '-~~ , .....
L-~-"';' -~ ('.11 .. ...--
U ut a aID ell u u no 0 os cut ca e rna a a U 11 U U

A

a a

11

11 U U U U U U
~-.
--." ~ "'_;"
~-. ~-...~ -
~---:-.
In . .
U 11 1 1 1 8.
~
-c- " c_ -. "j ~\
~
. . Do ul
1 1 om nu u ~

" -c-

-----.... ~ - ..

8.

$i

o 0

o

no 0 0

~ \ .. ,5:- ~~ -. ~-; '"

-- ~- .... , ---- .... -... ~ ,

-.-J ..

o 0 ott

.~ '- ~\.._'- .... ~--

...

eli-.

pre ste

Du urn ne

stru u

to

ze e e

~. "- ..- --,
~ /'!to .. "'I ~
. ~ ,.. .
Ctl~ . . . . .
e 1 1 1 1 1 1 1

.

1

.

1

1

1

.

1

. .

1 1

.

1

.

1

1 1

v (n~

11 U

.

1

8.

.

1

1

I

a a

- 80

a a

a

te

"

a

"

a

~ A "-

"

ofl-,. e-

tc:: a

ell U

~ <C"
" r" " .J> J>p -c-
~ ....... ~,v,~~ ~ -.
... ,,' ... ... \_\ ~ ~ '"
1 1 1 In ce er ~1 pre pa a ...

1

... ,..

a a

"

a

A

a

A n In

~ ~- ,

~"\~~\.~I~ .......

~ .. -~.

11 11 11 'U 1 1 1 1

e

'-c- c-

'V --... -~ --.., ~ '---.!!.l'-- -.:::;

CJ}., ----,. ~

e e e e

e e

n \. -. ~--"-1 ~

't "

e e

e e

u

a.

e

e

e

e e e

e

e e e e e
c- r-
... - 'v
-~ Q).,.
1 1 a. A Ii

In u u u u

11

u

1

.

1

<C"" '~~ " if ,.f-
'1:- '-, -."
--. --. " ... -.. -.. "A. " -.~
..... ___"".. . " -... ""
- -~
.
el te .. ,. ,..
e ce e scoa a a a a va a a I

I

I

e

~~~~ -()f-a

din vis

ti

- 81

'C" ~

... " c- '-,

,.......... ~ ....--..: ..... - .. , ..., ..., -_

... ..

1 In

~ I"

tu

u

u

.

ri

1

.

1

le

e

a

a le

e

e e e e

e

e

e

e e e e

e

e e

e e e e -_Q-._ " .._~- ..... \ ,--.... ~ ,:;

e e

e

e

e e ee e ee e

" < -,~~~~~

,-- ...... I -...- ........... --.:.=-- .... .1 .... - ..... J

d

e e e

e e e e e

..:-

A a

a

1i 1

.

1

lu u u

.

1

1

.

1 3.

-c'-, -, -.. ,.........._." ...

a a b5. a a

ce le'n t:1i nas ell U t1

<::._;< ~~\'-~"~<

'" cI" c-

ghi i i ip tu u u u U

---:r -{J-o..r"". c-

, .... }}' ~ ",,"" ,. ........ - ....

u

u

u u

tt

u u u u

u

" ~

u

u u u

u

u

u

~ "'._

\:~ '!~ A- ~ " -.. ., c- '-- ..,1'-'" ,,_-........ ...... '-' .... A \ __ .< __ ..

, ~~_~ ~ if

un ununnu u U UUll

u u

u u

I3·

ui. A a a ~~~., ~ s: a

.

1

1

e.

<g \_...-

.., $ ---, '-, ---.,,---'" c-

u

- .

Cl

ra I im

...

pa

a

ra

a

a

a ati ta

a

a

a

a

a

a

a

I

I

o

o

o

000

o 00

o

o 0

o

o

o

o

- 82 -

e:

" ~-"--Z I

.. ,~

--:.

a a . a

a

a

a a

a a a

aaa aaa a a

s:

\ ...- \ -c- \ E '0... ... " ...-

....-..... ~ --_ .. _.,. ~ I -- ~ --.., ~

... 0'" .".

aa a a

a a

a

a a a a

~...- < ,.»

~ --_, ... , ~ ''" -. t

a

a

a

a a a

\~~\,-;~ ~
"v
0- Ch
.
a a a a an
...- ~~
.. -.,........ ... V
"> (0,:)...
. . .
u u 1 1 1 a.
'C""" ~
" " ...-
14· '-~ .. - ....
Pre Si . .
e 1 1
"C"" ..... oc-
er-. ,.., ~- " <-" "
-. -~ " ...-
r--- -~
L----..Jo
, . .
';'1 1 . A. a

a

1

In

"C""
". o;:-~
- \.
-:;.
.0 on ~'l. 1111 pa ra

a a a -l-

a a

tu u u ul E

A

mo

.

ree e 1

.

1

i 10 0

o

o

o 0

o

o

.....

-.,' J>

---.-.-.. ~ 6·

, ox ..

...- ,I'

o 0 0 0

~
.... .:» _J>.
15· ---. -::::;. -::;. " . I -.
.:» ...-~,
I do 1i .
1 nea a a rna n 'l' , .'t\

c- ~- c-\ p ...-\ ~ s .»
~,........... " ~J --. I V
~ fY cf).,
~~ Ii .
0 0 0 00 0 0 0 0 or a a 1
<""' <""'"
" --...,' ...- ~~
--... .... If!'''''''''- 1.'
-------, Ch
In . .
1 II U 1 1 1 .

1

.

1

lor

...- '- ff' ~-:-...~ ___",...

ar gl 1

int

1 1

a

a a a ur

111 u u u

ern u

.:»

"-. v,

:X\ un

o

o "0

--~

me e·

-.~

~

e nesti Q/}...

e e

I

e e

e

e

e e"

e e e e

e

83 -

e

18.

l~ I .\'\

u

u

-

ra

gu

u di a a

a a all.
-» --"7 ~
¥~ .... ~..._.,_
~,
ell. :7
. .
1 1 1 ~1 on

11 U U

vo or or gdi

'C"" ooc-

~., ",-"~-,,,

--~ if

a a a a a

-<

d~ - ...... , ,.._ ~

_, \..)'.J ~ '-, ..:- ~,/ . .Ji> .....- .:» -c -_~

-_~ v , " ~ ~-----I-'''_'_ I -.1 -- 'J..'

·X\ I' r/J...

. . ... . .... .. . .,. .

11111111 1111111111

". "" <""

. '-, \ 'C-" -."

---..... ,,"'_'_ ,......__ ----.. -- .... ...-._

~~

~"

A a

1

~ f".Ji>

-. ... ,.........._.__ -. -- ·V

• _..~ • t:!l,

1 1 1

11

a.

a

1i

.

1

1 JU

u

.F ... -
-- -."
.I 'V,
'\.\
a a an ~1 000 0 0 ochi

. _

1 1

nu U

~ -c- ~ ""

\ ... __ " \ .r \t'--." \ r' ,-,"

~ ---. --.... --I -...__ -. -. ._...__

£.--'~ " • 1

vo or ve e

e:

<" ""7 ,,- \ -. '-, -7 \ ~ -

-. .I .._.. ~ .... ..._.._,,, -. .._.., -,. .._- -.... ~'---' -... .... _ 1""

cf" ..... d .. ~ .\_,

aa a a a a a a a a a a a a

c- ...-

" __ "E.J E -- "

-...._._ "-- r--- , .._.,_ I ... -... V --_ .... ,'-... fiI").,.

u

e

\-. f~

da a

u u

e

e

a

a

a

a

\ ~,.:!:_5~ ~ II

-~7

a a aaaaa

a

a

a

a

a

a

a

.A

a

a

li

. .

1 1

.E --~ ..... \ " ~ '-. .... ~-~~

20. ---1-

.

1

.

1

lu

u

u

.

1

a.

re

e

" \ ~ -. -:::; '- ~ ,. --. I .... ,

~ -- ..-

e echi u re e e echi

e:

u

e

e

a a au

~1 n 11 U U vo 0 0

o

or a a

a

a

- 84
-< ~
... .,.-\ .... --.,' . '-, " \ .,..-" ,\ e: ~ --, :s-
- '\
.--. I ~ -. -. J
, -,
I'
. . . . . . .
U U zl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
e:
~ \ .. ." """7 \-'? ~
.. 'V , ~
...., ·X\
...- ..- c- o
. . . . . · .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
<"" E -r' '\7""'
" ~ .. .:» 'C",'C " -» ..Jo .:» '-,
-~~I-' r--- J I • l~ ,,--..
., c- c- eil .. ...-
. . . . · . . . . . A
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a a
'<C' 'C"""'
\,...._; " -.." ...- .,~
., ~ ,...._. 11
.,. cle>
li . Ju .
t 1 11 U 1 1 1 3. "1'

Glas VHI of}",

SLAVA ~I ACUM

de ~teffnache Por e scu dupa A. Pann

"" ~...- ...- ~c: ..Jo .... .:»

--.. --..~., -. ----

........ .

-c:- -,,~--.,. oil.... ...

~1 Fi iii 1 1 1 iu lui

~. ~ ~ 'i\ ...... -IIJ,!'o-~" ~ ~~ r-.. -._

u u uh

Sla a a

.:» ~ c- .:»
~-. ...
~---..J I'
Du u 1.1 u U
<""
~,"
... 1IIt: .. ~
. Du
U ill U U
,,-
'" -"'.:\. __ \ ., ., " ~ ~ 'V en . .,

a ta in ut

a

a

a

'.' .J

va a

Ta

~l

Sf a an

tu u in ui

. .

91 1

Sfa a an tu

lu

- ~ .... - ..- "
....__ -. .. '1.' ., --
~ if 01)... I :>
U U II u ult. ~i a cu u 11111 ...- \~ c-" .:»

6 ~:.._-.:"_-....~ ..... = " ~ A

:k. --.--:> "

~1 in ve e e e e ci fIJ.- •

.

~1 1 pu U u ru urea

'" ~ '<C'

~" ..... "

... -...::-. -.. r--- -. -

. .
ve e e Cl 1 1
"'- "
...-
Ne . .
IS pI 'C"""

" .\ .. -:.\.,.,.J 'p

cl • dl~

or a a a a mm,

10 0 0

~ ~ ..__~'-
..Jo ~ " .- .:»
tIt......._.I-. .. -..-. ,............._.,_ ~
~--...J ~
ti . · . . . . til v '-' de
1 1 1 1 1 1 a a nu u u I

jdu u

1

1

1

.

1

.

1

.

1

.

1

.

1

.

1

.

1

.

1

.

1

.

1

1

- a5 -

~~ -- ~ ~, <""

~ r--- --. -- -- .... -.

~--...J

tu U u1 fa

di

.

prl

ha

a

a

a a a

a a

. .

pn 1

i ha

-'I~~~

~

a a a a na

~ ~\

... --."-->

Fe CIO oa

ot.- ..

"

a

a

a

e e e e

e e e

en

na de e e e e e jdea,

\p ~ ~. '- c-

-~~ ~~ -.~,-,~-.-.

. '" .1 ~----...j ~

de e e e e e e e e e

na de

e

e

e na

..:- <C'""

'"' ..;.+ .!~\ ~~ '-- 4t ~ "

~.--.:> ... -

e e e e e e e na a

de

e

e

e

...-

" ~ ~ .:» C' --

,.....,." -.. ~-- .... -- ..._...._._ -. --.. -. --fT.

1

.

1

.

1

1

. .

1 1 1 1

.

1

.

1

.

1

1 1

ca

.

lZ

ba

ve

e

e e e

p

"

~te e

'-...2!... "I ~ di ca a a

a

a

a rea a a

ce

e

e e lor

..:- ... --

~ '-, ~ '\..'l

.._- ... --- ....... -. ---- ..... "---._

....

\-... .... ,-. -.--. d 1/1'

i iz ba a ve

~ .--\~;.~.~ Jl

~ (lL

e e e ste ne

e

de

e mu u u u

I

- E:6

u

u u u

-c- <C"" 'C""

" -C-" '"""7 <" " \. ~ \ ~ e- -c- e- 'S: ~

--..,--"' .. - ...... ~-....__~ ,,1--" .,~:!' -- ,,- ..... , .... '---. -

~ .~ I

o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 pre no 0 0 0 0

~~'C"" < .:»

~-,.;--""'___' -. -,.. " -.\ --.. -. " \- ... , ..... ~ \ ~ _:;: '-:_--'''-- . .._ ~

o 0 0 0 0 0 0 pre e e e.e no 0 0 0 01

-{j--.~~ \, ~- ~ '-, -.. '-~ ~

~-----......._._ ,"-. -. -. - --.:-_-.. -. -- --. ~

L---'-';> a: II. ~ ~ , ....

ciu U ni 1 ell ru ga CIU 111 i le e e e

no

o

~ eu

ru

ga.

e

ta a a a

a a a

-- .. --.. --.. -. --.. \-'-~\ ~ ~ \ -. cf""'_'_

--~ ____,,_

a a de rna a a a ai ca a a a a

a a

a

\~~~ '}'

---., ~;l~

a a a.

CUVANT BUN

P'OLIELEU CE SE cANTA LA SARBATORILE NAsCATOAR~::a DE DUMNEZEO

Glas IV ~ 611 (Leghetos) prescurtat de D. Suceve anu

(l/i,. ;,", .... J::.

I . ~ ' ...... --.. \ --.. --.. ....... ...._-.,. ,.... --.. ... " 0;-_ -.:::; () ~

~ __,. :1\(

ell va ant btl un, a' Ii III i i ia a ras

\...r ~ ~.~ v • :-~

, .._, -. --.. .'" --. ..._._ r- .....___, i --.. '- '- -. ,6 ~ ~-..

~ ~ ct' ~ , .f\: ~

pu u un s-an i in rna mea cu va a ant bu un Bu eu ra

...:-- _J'

--.. -. '''__'_ --..-... --... --.. ~ -... -. ~ z ~ ... -. -.

~ ~ ......__,,_

te Irn ph ra tea sa P' ea Hi u da a a ta Ma ica lui Hri

.;- \ .D \

- .... ~-"'-..--.r--.-., ~~ ! --..,--.. -. --: -~ <, ~;- :&

Dumne zeeu A li lu U1 1 a a

st o OS

_,I ---------- ~I~

- 87-

t:. ~ ...

2. t::._~~,...:.~ -. .... ~~--.. " ~ ~ -..,.__ "

~

Gra e esc en In era ri le me le e 1111 pa

rE\{I. ~~~~ .... \. ~~ 6 ~ --. ~ ... ~--...:

~-

a a tu u 1 u ui Bu cu ra . te Im pa

ra

'"

.... , \

-.-...._._ --. ""j ... '- -. 6

'1ii:

pa na lu u U u rni i A

.,.-

...___, ~ --. ... --::::; -....

__".".

ra tea sa In ge ri Ior sta

~-.--.--- \ ~-:! .&

lu u i i ia a

1i

j

, "-

3· ....... __,,, --. --..--.:--..

-

I.-1m ba mea e

a

.--~--. ~--... ...J>

seri 1 to ru t! lui

~" \ \ ~Ni ooc- ...J> __ ~

~ -- -. --.,............ -. " ~-..::; {) ----... -.--. ~ --

~, L--'''-...J

ce seri i i e de gra ab Bu u u eu ra tc pro

r

".:- '" \ <" f

------~-..~ ..._". ... --.. ~--. Z; ~ ~ -. .....

....__,.. , :N 'C"""' ~

1 1 tea pro ro Cl 1 10 or si sla va Pa tri

" ~ .. --.

__,...

cioa ra Dum De ze ia

sa

sta pa

A "

a a

ve

du

.

1

...-- \ .... - ...... ~ \ ..._P-.. ~

._;_--. ... ~ --. ~-:::; 6 -..._ - -

'-, ,~ ~

a a ar hi i lor A Ii 1 u u u

e-

In po do bl

, .....

. _-..__ --. "~.........I --. --. -...--.

~ .:»

Hi en frum se tea mai In ult de cat fi ii

" \ -r ,» \~:.;~ ,.._, r~_'

-- -~ --.,.............. '-."_'_.6 ...... '-- --. ~--.._ .... ,----....

N: ~

oa a me ni 10 a or Bu u u

ell ra te e e Fe

a na a

!u

u u

. .

1 1

.

la '(1

r ~-

~-.. .... ,

5· ~~ -.. --.,.....-....:. :::::;:::.. --. --. --.

Sta ttl t-au Im pa ra tea a sa, a proa ape dea

\ ~~; --6-. .... ~ --..

~~ ~-::; () ~ --. --. --. ~ .. ~-'r----~~

~ -JI ~

dreapta ta a Btl cu di te prea bi ne CLt u u van ta ta.

I

I

e e e e E ~

-.. . .._-...~

e

1

.

1

.

1

-88-

~ c-<
~ " ~ .1.1
.:»
a A Ii In u u
~
:& a

~~.~ ta a ,...........~

re de

. .

111

"~~~ -...._< ..... -..--

do

bi

.:»

Bu eu ra te ell ra a Hi Nas Jti toa

~:.; \ ,. "C'"" \ • -» <"""" ~ '0.... '-'-

.......... ,'.._.." ~-.., ~ ,-. -... ~ .& -- .... -. .. :--- ........ - ..... -- -.

__ t..!..!.._

"? ~ ~

Du u u um De e e e zeu ca

"

a a

~

ai nas cut pre Man

"'"

• ~ ~~~ ~I~ i _ ~ ~~"~

--,:--,~ - - ._, .w ~ _ - - ~-...~-_~,_., I 01(' - "

~ __,... _... ..-

1 . to 0 0 ru su fle te lor noa a a a stre e

_:. -;~;F -» 6 __ ' __ ~I f " ~ -.. ~~\

N .J;"""'_"_' _.... .. ">

A li Iu u u u iIi

tu

a a a.

'.

....

ca 11

i !,.~a si ve e ezi si plea a a 7"./"

~ z ~ -.~~\ ,~ __ -.~4t

CL')I' __,..~

Bu en ra te ra a a in le prea

.:» '-, ..r _ - ... '-' -c- I

--. -- ,............. A- -.. '- -. -:. .... -. ........ - ....... - .... -. ... -..~ --.. I'_"_~ ~

JL ~ ___"".. "

te bu ell di te Mi rea sa ne nunti i

re chea

ta a

a

"

sfin ~i

\

.

1

.

1

ta. a

a

no ro

~ _» "" \ ~ ./". ,.-

-""")I< ,._~r----'-' ,..._ .......... ~ ..... -.- ..... -. --.. '- '- ~ ~ .._...._

---~~ -~ .

ri in te Iu ui ta au, Bu U II

ui ta pre

o

"

dul ul tau si

'"

ca sa pa

ell ra

te e de cat

I

.'.

I

I

Ii

- 89

'" ~"

--..., ~ ~ .,.,

~ .~

mat rna a a re bu ell ra

sfi

. .

1 In

te

-..-.... .._,,_ . -----

MI'

rea

-oc-

~ -:. -, ~ ~ ,,1 .... '-' ,.,...._ ~ \-- ~ ~ 6

__,.,.. I':J(

sa ne nun t i i ti ta a· a a A

I

<C"""

'-, -"-'r---~\~fJ ~

•• :> •

1

In u : 11

1

.

la

a a,

, '. ~

9.~ ... ~ -. -,? r-- -.

Fe tii ta a le se vor tu ga bo ga a tii no

..r \. ~ ~1!.;; ~~~ Mi I.. ,::',.:!-

---: 4i:-.'~#!"""'""---." ~., 6 ,_,,_,~-, ,"-'~ "-"'~'

__"... , $( ~ _...,..

ro 0 0 du u Iu ui prea. sift an ta, fe cioa a ra as cul Hi

",,," " ' ~l

\'C' ,II ~ .~ ~ ~. ;;..-_.~ ", ... -.. .:» __ l'

"~ .~ ~ _..",_ jf

gla a a a sul . a ne : tre eb ni ell lui tau rob

~ ·i;~t/. \. ....> 0 U

-... -. ., ., -._-.. -.~" -.-.--.-.::;: f,- .._...,,~.- .. ,:--..--.... ~ -.

__"... ~ ,,~

$i sus pl nu ri le iii ni ime ei -ce se a due ti e

\_ r....> ~

·~"II~,,- .......... J-- Z -.. ~-.-.""''-',,'I

~ .~->

u u u u na a a io drep tea za sta pa a a

tot dea u

si lui Dum ne

ze ·e en ce

, iui mi 10 tiv 0 du

pre

da a

~_----------------------------------------------------------------

I

-90-

" "

a an sa

a

ca bu cu

\ c ~\ e- E~

-_.._-.._" ._ -- " - J~

a an

A

ran

du u u
~ J
..,.._."
c- __,..
ne ell to
<""""
"~
_,
. . lu
1 1 'C""

..::: ~ '%if ~

N~~-- __;.I"'i-;_

rna a s~ te rna resc pre ti 1, iii

~ ~ \ ~ ~~" e:

-. -~ -. -. -.:- ~,--... -:. .. 6 ~ ~ "S: •

, ... ,. • ,1( ~ ,

tu ul ] a u da a a a a ta a Ali i i

\ .. ...,.\~ -- 6

~M .N

.. .

1 1 ia a.

" ~"

--.., .._-..:.._-....-.~-..,

~

A n In iii i

LA RAUL BABILONULUI

PO LIELE U CE SE CAN TA IN

.'Glas In {\ r a

./ ~

~~-.-- __ ~ -. __ ._-.._

~ ....J>

1. La r a ul Ba bi 10 nu u lui

r:.,I~

"d. ~ p '¢ F ...

~-:::;n~--"',__ S" - ........ ~ n,"__"'" ----"-~

q ~ , ~

zu ut si i a a a~ plans cand ne' am a dus a min te de Si 0

POSTUL MARE
c-
T
de D. Suceveanu
.... ,
.r r-- -, --.
\.\ \~
a co 10 am ~e 'C'"" -c- t .,.... ' , ....

.. __ ~ __ ,-. ...___,~., -.::; l' ---...,-~._-..-.-.-... --,-~ -. ~ n

cfl.,. ~ __,.. Q{_

o 0 00 0 0 0 0 00. A li lu i ia A li In i ia.

" \ e- <".J

.._._ .... --.._~.._-...-.--..., ._ .I . i

Ii lui i ia a 3.

A

" .~, .:» .... -

~ -- ~ ~ --- ......... -. -. -. :q -- ..._._

__,.. <t ~

2. In sal cii : in "I, mi ij'}o cul lor am span zu rat

;. ".;r- ,,~ .' '" . -c- c- 'C'""

.. .,. --. ~ ..... ".......... -. r--.~ -. -. iIt.._____I" ... ~-..I -.:::: 'V

cfl~

or ga a ne e le e noa stre' e e e e e e e e e e

a a.

I

I

~ ___,

~~ ~._._~.~ . ~ ~., "'tt.:.~"""_'_ r

.J> ____".. ..,-" "X\

3· eli a a co lone-au in . tre ba at pre enOl

~ ~ ~

\~ ~. • .,J' ~ oor- ... '-, ~.. '-, . ~j ,I

... --~--..-.. '_I-... J!t...._..__-...-..~... ~

<i:» ___, tfl.,. ____"...

. eel ce ne-au ro bit pre e no 0 oi eu vin te de e e ca a an

.~. ~ j :~

_ '" < .:» '.', "r ~ _, "

'---' I -- .: ~ .......... ~ ~ l' ~.--... -... -... -. -... .._,_

--,-.. . "X.\ ____".. __,..

a a ad A li Iu i a A Ii Iu

9.1

re

e can

ta

a ati

no

....

ua

-:.:/,".:f.. <

~~ ",- ... -:::; ... -.,,"'_. -~"';"'OII..

____,,_.

din can ta ri le Si i

.

1

a

" \ "" '.<'-

... -:; n --..., --:---... ... -... " ._ J ---...

i a 'l a li lu i i ia

3 .

....-
_, "

hit pre
-c-
" ~ .

evno;

o

o 0 nu u u

~

~u u

ui

}\\ "- ~ ~
~ S"
I' ·n
u u U Ul
...... ,
.n '" -... ... -...
q_ -----
, " lu .
a 11 1 1 .

1

____".. ia a li lu 1

.

la

. "

~ .................... --.-...,,--. -.-=::.;. n ---..

A l' ~ " A 1·....._."....1 • -·ct

1 1 u \ a 1 . U 1 a.

\~f,.-, ~

ia a.

-\.

.. ' "-

" ~--.~ 5· _. if

Cum vom can

<C-

or " "--'" ~

Do 0 OUI·

ia a 3.

A

. . .
1 1 1 1 1 1 1 In
<-' or
... " -
~ ......
"
hi . i' .
u U 1 1 rtl

'C""". - •.

_'~"\(-.~~.J> I

----...." ..__ ~.._ rr

Ii i' i i me·({

6. ""-~ De te voi

.

Ul

sa

I .

a a

Ii

-. 9~ -

..... u e: 'c- 'c-

or:;__~_ -.. -- ---. I_ -.:::;--.. II-

...._",... ... , ~...._",...

Hi sa fi e drea a ap ta a a ::.nea a a a a a

Ul ta a ~ <..J ~I-·h

a

" '

"--- - - -. -- - ,-.:::; Jl

~ ______.. <1

A li lu i ia A li lu 1 a

-'-

" F ..... :; c- \: F..J

_--_-- "-I_.V"

........ '\"\.

In tt u iii a a a.

\ < ..... " .,.-- \ , .,.--' .p

- --.-..-.. --..---~,'---'----'

r- ---.>- " I""_"""

Fa ta Ba hi 10 0 0 nu U u lu ui ti eli loa a a a

~ r ..J . ./ p "-. "'. . .:» ~ .:»

---- q-"'-- --- -..-.. -----

-----;.. c- n ...._",... ----- . J.

a sa a a fe n cit es te ca ·re le-va ra spla a ti f5

u_ ~ \;" .,.--"-., ...

_ "-_ -.. -. - o::__ _ /L _r-- "- "- "-,--, _

----- .". , .

ras pla tt i. r€ a a ta a 1'1-. ca re ai dis pla ti i i it

\ c- ,.r__. \,..-- __. "

'-.-.:::;"j--_I-~ -~"-.J' ~ __

---, ~ --,. \'\ ...._",...

no 0 0 0 a li a a' a a a A li lu

" \,'.r .:»

----_--.:::;n_ .... ,"-I_ r.

.. A l' -----1 . q A 1"...._",...]· -. .\'\

. 1 1 a 1 u 1 a lUI 1 ia a a .

..... '" \ -e-- ~ ~ J) .:»

8 .. _-- --'-. -.:::;,.- - "-n_-.:::; .. - A

"...._",... ---- q ~ . JL

Fe ri ci i it e e e es te ca re le va a pu ca

~ " c-\.F ~ .,.--

'- ,--....._-- .--"_ ~ r----~

~ ~

~i . va 10 VI pre pru u un Cl 1 1 tai de e e

<" .... F __. .... c- __. ,,'

-.:::;"j_-.._.I_~._~"-- f' ~_---~-

-____,. _.........., , --, .'t\ ...._",...

plaa a a tra a a a a, a a A Ii Itt 1 a A

- - -..-.:::; ~

Ii lu ia

I

- 93 -

MA.RTURISITI-vA DOMNlTLlJI

CE SE OBi~NUE~TE sA SE CANTE DQ'PA POLIELEU LA MANASTIRE

...-

n.l~s V r.P .n a T

de ft. PHNN

" "III.

~ ~- '-:.-' - '-'- ~~.._,_ ~ -:::;......_~ '- --.-. -. er-:

I. __,... ___",,_

1 ti va Dam n It 1 ui ca e bun AliI u u i

Mar tu

. .

n 51

.~',~
_J .' ." -
:J'{, '- '--0... ._.,_ """.JI. ~""".JI. ,...-... -. '-, ~ -. ... AI> ,--....._.._._ Jt
., ~ ___",_ (If_
q ca ,.. . .. la In ui A. Ii lu u .
a, In veac e ill! 1 1 a ... .",

-- --.-- '--.

~

Mar tu ri si i. ti va Dum ne ze u lui ce resc A li

_J r ":f:~",- .:»

...... "....._--n~~ - -.--~r___~ ... ,'- ... ~ ... ~_... Jl

" ~ . ~ 'l

a Gt_ C8. in veac e nn 1 la lu ui A li In U 1

III U

1

a

I

" ~ ~ . -

3· ~ -.-..--.: ...... ,.::::::... -.-" -.~ -...___.__.__~ '-._ I

Ce lui ce a fa cu u ut ce e ruri le ~u in te _Ie ge re'

- ".... .:»

...... ,~-.---,.-.::.-.~ n ~-" ~-"-'~"''''~---''___--'~n

'"'- ." ~ (l_

e A 11 lu 1 a tldi in veac e mi la 1 u u ui A Ii lui a

." ->..:- .:» '- ,"- ~

4 -..____, .. .._..,__ ,,--....... .-.._-...--.. r---.__, -. -.. ~ ... ~ ~~

Ce lui ce a des par tit pa m.a a an tul pre ste a pe

J '- "" ->

-...,..________..,.,---,~-~~.~-. ~"'-''''~'''~---''_-~Jl

~, ___,.... q_

~ AJi lu 1 a (ldiinveacemilaluuuiAlilu i a

"'~ .... -

,.-!-,. ...... "-!!.....~~'-.__, ~ ... \ -. .. \ -.'--"___"__"__~

J . .___,.. <" <" ___"...

Soa a re e e Ie spre sta pa ni rea zi i le ei A Ii lu i

..J.~./' J)->

--.. :f,,'- ~ ~ - ... r--. ~ ~ .... , '- ~ -. ~ ~ ~ ... 'Il

1/1. ~ . ~ <" or' (t

a ca in veac e e mi la In ui A 1i lu u i 1 a

,-'J 'n .:» \ \

6 .___ ~~....;....,._---~"'-' '-. ~--- ~-:., ~~ ~ ~._,---,---

. ___".. ...- __ _,- ,

Lu u na si ste le le spre sUi pa ni rea. no op ti i A li lu

~ ~ . ~ -

r---'. $,~~ ~ ~,....._~~'-, ", __ .., ..... ---. ... .._..._" n

- <i - A ....._".. • 1 1 . "___"""'A Ii 1 ...- . T\ q_

1 a ca In veac e e ill t a 11 Ul· 1. U U 1 1 a :_

I

I

I

lu

94 -

, <:» ... , .... --

7· Ce lui ce a

_J ,

~~-.,,~ .. -. er-; j\."__ .. r-.....

.... 1 ~

des par tIt rna rea a ro si i e <l i in des

._.111>

._._ -- -". -". -. ".--....--;n -. ~ .. " 't....___.,I-". -- ,.........._ ~

~ " ...

par ~i turl A Ii l u u 1 a III ca in veae e e mi Ia a lui A

-c:

" c.P .r->

--... -". -". r-- -". "---...

li ."] u u

.

1

1

.

1

Jl

OJ

a

->... ~ ~

..._____, .. ._ ..... ._-..:---. -- "I ---- f-._------·~ .. -·

8 ---- ~ ...

. ~i a sell tu ra a a a a a at pe Fa

ra

o 0 on

0r-

..___, ...... ---'II, .......... -". r-- .. -----..._ ---....-...

~

si pu. te rea lui in rna reJr ro si i e e e A li

1("""

_J " r.P F->

{R-'--"~-"'~-"'''''''~A~'__.'''''' ,-......-.",-.. .n

" ..." (ll

a OJ '- ca in veac e mi la a lui of)... A li lu t1 ill a .

'-~-~ ..__~ ->!/t'-. \--t' -..._

. " __,.. .

I 9· s, ne-a 1Z ba vit pre noi G(_ de vraj rna sii no 0 stri i A 1i lu

~"";;"'_Y\,-- ~-- "~----~A_~ "\ --..;:.....~~~ Jt

" ... ,~ ...

i a (!t ca in veac e e mi la a 1 ui~ ~ a a li It: i a

!..,./" ~ o-: ._.111>

~~~ -:.-::.:.C: ~ _._. .. ~.__"~ .. ~

~ ~ ...

10. Mar tu ri si i ti i va Dum ne ze u lui ce re esc A a li

.:» i JJ .:»

._-...--~-.. Jl ...... ~ -- -- -- ".--.... -- " '-. -. -. -- r---:.--

a ut. ca in ~emii la lu uiAIi1u 11 i

.

1

. .

1 1 na a

a

a a sfi

.

In te

'-"

a

a

Iu

.

1

a.

LUMINA LINA

CE SE CAN'l'A LA VECERNIE

_"

Glas ~" II A.i T

Lu

nn 1

i i na

a

Ii

1

.

1

1

.

1

1

I

95

~ -. ~ \ '-~'---

~

i ind Ia a a

I

. .

1 1

,-

a

rt

a a

111

\~~~--

~ <""

U

lu u u u

u

ut

~'

~ ~ '~\''- ~ c_-.. '" ~

Iu u u

ce

e e

u

u

lu u

u

u

u

u

u

\ ~ ~,~,~

,~ ... '---..:

. L--~ ..r-

se e e e e

e e

sul soa

a

a

pLl U U

.

lil

lu u u

va

.

l

.

1

na a

a

1

. .J "- ...-

6, ~..._,,_~ .....

~ ~

a Ta a a a

ta a

" ...-- _J

--.. J .. --.. '-,

...-- ...--

re e e e esc

ce e e

e

e e

.

n

1

ttl II

Cl

1 1

n u

Chri i

.

1

a

i i stoa a

.

1

a

...-

" ...--

--.. ....

.

1

a

a

a

a

a

a a a

a

re e

e

e

za

A

a

" A d

a an

In

1

. .

illl _ 1 1

u

~--->

a

cea a a

de

e sea a

a

e

a a

a

a a

ra a

Hi a

a

da

"

a

~ ~

a am

u

e

e e e

pre e ~~

-... -.

"- ~ '-

£-~

a 301

pre e

e

~ .~

-" ~.\ ' ...--

- ._._ -. -. ,,\_"- ------..;-_"

~ ",--

a a a ta a a a

e:

Ta a

a

e

e

Fi 1

1 1

e e c

I

- 96 ., -. ... ~- .... [~

. .

1 1

.

III

U U II ul si

.

1

u u mne e

e

e

i in .: toa a a

~ -c-

~-. -.'-.

a

a a

fi.

Ie

e

e

Hi

-.~> -r->

a a vre e

,~

-» ~ ~ '-'-

" .... -- -.._,_ -

.

1

Hi

a

'-'

a

..:-

de gla

--·~~f\

'"

a

su

t1 U

~

a

a

_.-;'

a a

~.

1 1 oa a

\ ~ .. c- ~" ..:-

" -... --. --.. -- -.. -.

Fi

1

.

1

.

1

~~ ..,-:-. 1;:'-» . .r\ ~

---.. -- ..... -. -.. --I ---,eo ..:-

u

u

.

t1 lil

a

1

Sfi i in tu --,~\

e

u

u

..:- 6 --... --...

I ~

ze eu

e

e

~"

-- -.. --.. --.. r----- "

e

e e esti i

"

1

e e

a

-.. -.. -.. --.. " .!.-......, ~

..:--

U U t1 II da a a

.

u un

ell

vi

u u < _' .I

\

a

se

e

e

e

.

1

III

u

u

Du u u

u

u

u ul

u

Iu

u

u u u mne e

e e

\--,~\-.. ~ ,b..~" ~ , ~

'~ ze eu Ce e el

ece e e e e da ai

u

a a

a cea a a a c- ~"

.. -.

a

a a

a

te

e e rna

.;:-. _,

.._,_ ~ ~1. " ..... -

----:.,- .:» A'

a F re e e ste

~,~ ')

rna

6

. "

~

••

e

.

VI

re e e

e e este

--~-----------------------------------------------------,-----

J

I

- ti7 -

~. ,,--

~ -. ---. -. ~ --... ~-~

~ -~-;" ~

I fie te Jor n o a a a a stre.

" HOGA'j'Il AU SARACI'l' Glas vII ;\ ga

~ -- .:»

~:-..:::--... ~ '>:.""'- "- -... -. --... .... ..___ -. -,.. -- n"" '-. '-

-' . - ","

__ JJ 1'''' \.

Bo v a t.i au sa ra cit si au fla man zit ia ra

<> I

~o::- _-... ~ ~';;--

_--- .... ~ ~.-..-.. ........... ~ ...... -. - .............,.

r et ce err II ta nre Do 0

.E ~

'- ~ IJ, ~ ... -.. ~ --:. -"''__ J'

'I ~- .......... ~ '\.\

: lip si i d" tot hi i ne e Ie.

LA BINECrrvANTAREA pAINILOR, TROPARE:

NAsCATOARE DE DUMNEZEU GIas V .Q~.~' '.if.' n a

"~~ -. '-'-'~--'" ~

fe cioa r50 bu 11 en ra

~ t'-_: -. --. -:. ~

"'"

__"....

N a sea roa a re de Durn ne zeu

..:-

-- , "

--&ao.. l' .......... ~ 4t- ... '-... .. ~ qp---...

'\'\. p '.

ce e a ce esti pli 1 i na de

~~, _J> ~- "

---:...__. -.. ~ r---- Y\, ~ ........... ,_ ..... .._._....__., --. "- "-. -. ~

""II __ ~

'~ A ~

e stc en ti i ne ; bi ne ell van ta ta esti tu in tre

te

--. '-: -.. \ -. -:. -:&10

~

dar Ma ri e 1)0 om nul

-- 't'

--...""==m ... l' ~--... '- ... -. ~ -.. .... -... ~ '-. ~ .......

'\'\ <: .J; ---"

fe mei ~1 bi ne ell va~l tat e ste 1"0 dul pan te ce lui

--

,...._..._~~.,. -...~-.-... ~ '-

.:» ~

scut pre 11an t u 1 to 0 0 rnl su

~, :Y' ~ ..._...... OQ&
\,
(){ -c+
tan (a ;:11 na --. -7

f.- ....,___ -. ...

~, "-

eli. ____,,_. ,

om nui nu se vor

o

o

CA,N1~.A_RI I"A IN1tIOR11AN1~AREA MIRENILOR 'l'RISAGHION

Dl1p~ bnecuvantare. obi~m\ilele Ttfg~ciuni st

~

rrROPARELE Glas 1 V 611) 1eghetos T

C tl d 11 h u r i

le

dre ep ti

'" ,~--------~-----------------------------------------------~--

, :\ ! I

- 98 -

_. ~

...___ .. -.. - .... -.. .___ A "-..___ ~--

~ tii tai se.o dill nesc oil.-. 0 dih

"

.... ~~.,.

~

91 su fIe tul

'- ,..--»
c.._ "---" -. ,'- -- -.... ~ >;;_ .._. ----- -. -';I .. ._.,_
c- _____""....
dul da A sul in t r u dl ih Ie
pa Zln pre an 0 na cea " Y." " _l>

____ ~ A '----"" ~ -<1)0 ~ r-- --..... ~ -.. -... .... -..

~,~ ___"..

r t ci ta o!h ca re e ste e la ti ne, in bi to

ru le de oa

e-

In tru 0

di ih

~

na ta Doa arn ne un de toti

ne

~te

\..J> '-, _J

" ..., -:. __ .._--..-. ClI • -.... ~ -.... --.. -.... ~ ~ ~ 4t

e- ~ ,)',"

ro 0 bu lui bin di in suti esti iubi tor de 0.1 meni Marir~

..:-

" .....>

--... '- ~ -.. .. ' -.::::. ~ -:. ~ __ ............ r------ ,I;..

~ "

Tu esti Dum ne zeu, ca re le te-ai po, go .. _" !.. la iad cJh

__ ~~ -.... ~ .. --.. -.... -.... -.::; 6 {.;....._ .. ~ -...." I

__,.. __ ...;;.. ~...._,;- ___;;.- plr

si ai des Ie gat d 11 re ri le ce lor fe re cati iii in suti ~i

-... '"'

~ -. -.... ~ -.... -.. '- -.... -_ ~ ~

.:» ~

su fle tul ro bu JU1 ta an 0 ° dih

~

.,--... 6

. ~

ne ste-I,

$i acum

U na ell ra a Hi si prea ne Vi no va a til

,'- .:» p

-., -.. r--. j'!.. -. -.... -.... -.... ,c_ -. ._,_ -... 4t- ....... ~

." ~ ..... .._"",...

~

Fe cioa ra ce e ea ce ai na scut pre Durn ne zeu fa ra sa

"

~ ,'-" .:»

r-- ~/O ..... -...' --. ~ -. .__, -. -.... -.... ~ ........ r--..._._., ,

J'- ...___". ~

~a pre a ce la roa ga'l sa man tu ia sea ~1

-- ~ ~ -.... ._._ -.... ......

___,.. ........_",...

su u fle tul ro a bu lui

" '-'

a a

a au

I

I, .

A

li III

1

a, a ll

lu

a, a a a a

Ii

1

- 99 -

ECTENIE: DOAMNE MILUE:;ITE (pag II7) .

Rug!iciu!1(za de ertare $1 VE~NICA POMENIRE (pag. 114) Apoi rldidlnd pre eel adormit tr due la Blsertca e!nISnd; SFINTE DUMNEZt::UlE (pag. 117) Aiun$i ta bisericl! se lace:

SERVlCLU.L INMORMANTA.RII

.,....

DUpA PSALMUL 90 tndata: Glas VIn ~ vi T

. , ....

~ "- ~ ~ .,_ .._ - <t.___# - .,_ - - - "~

A li Iu 1 3, A li lu i a, A a li i lu

de 2 or).

1 1 a.

"

~~....!......,_~,. -~ - "- ~ - - r--- "

" , .....JI-

_--..___

lu 1 1 a. "'-~_t:_~.,._~ _

Ce 1a c e prin a dan cul in te lcp cia nii ell III

.,_ " ,,~',

-~ .. ~ -.. -.,...~ _ .. -"----.r~--

. ........._..... ____,... d1-,

bi rea de oa meni toa te le e chi i ver ni sesti si ce

~ .E6

"_~_r ._.,, __ ---.. __ ~ " "___"'_"

____ ..._;;.. tJl.., ~

ea ce e' ste de fo los tu tu ror Ie da ru esti u nll Ie

,.... ,.

_-_-..~.,_ .. '---. ----:;:.--- _ .. -----

~ ~ ____,... ~

Zl di to ru le fa 0 dih na Doamne su fletu lui ra po sa tu

"\ __... ~ '"

---, .... - ---J'~- --,, __ -;:

(j1 ~ .__.."..

lu -ui 10 0 bu J u ui tau ca spre Ti ne na dej dea s'au pus

~ - \

- _ --"_~- .. _r---~"_"-, .. _

.,....

spre Fa (ea to rul si Zi di to rul !iii Dum nc zc e

,.... ~

- '-, _ -,-_ :r

___ oh

u ul no 0 0 stru

Ml!rire, ~j acum.

,. . \ ~

~ --. "'-~ .. o:._ I\. -.. - -. - -.. ft. ,. _

Pre i ti " De. zid ~i Ii ma an te . a vern q;i ru

I

- 100-

..... , " "

' ~." "-. .. ""41> -.._-..-.--.--..-:. ~ -. ---. -. -..-..,

....__""... _...".. ~

ce la ce s'a na scut din ti. ne e Na sea toa re de Dum ne zen

-.. -;e,. -. -.~ V ~'- ........ -,,:-.. --... --:. ... ~ --.. "-0 --. ,-.._..

cf).., :7 ..J>

ne nun ti i ta ce ea ce esti ere din cie si lor rna, an ttl

" .:»

" ..._. --.. ..... ~ J'

.___",....... 'cf)..,

11 1 lIre

Apot :

ST1HIRI DIN OATISMA 17

,'- -c-

Sl'AR8A. I Glas VI -e-. T ,A.

..." " ) ~

4'" ,_., .'n~, ... _ _.. ~ ~ L. ~.~. '; • '1." ~

.:» .:»

r----~-----."'-. "- -. ~ ... -.--. ,-" ~ ,A.. ~

I. ....__,.. ~

citi cei fa ra pri ha a na in ca a le

"

.._,,_, -.. -. --.. -. ---.. --- -... -. ~ ..b- r--- ~ ~

~ __"... ~ ,.... .:»

u urn bla in le gea Dom nu u lui

Fe

.

n

A

a

Ii

nl

-... ~ --... ~
~
. .
1 1 a.
-->
~ ".__,~-. -~ "-. '- -... -.
2. ____,.. ....__,...
Dor . ta t-au fle tul meu de tran da
mi sa . .

VIle

..... , " .r- .:»

'-._....~ ... ---'~_"---' -.~-::::; --'- A ,...........~

....__".. ...._..,.. --.---:> ~

in ta re ste rna in tru en vin te e le ta a le A a

"-'t..........I -. .. ~ 6

J> ~

.

1 1

Ii lu

a

"

3 ~-,a.,-,,-,

. ___,.

Bu na e ste mi

,,---.._ ............. ~-:._~, ~ ~ __"",... -

ta a le

e

.

n

le gea gu

..J> ~~ ~

~ ... ~ ~ --;a. ---. ~ -.. ... ". -.::;: --..

~ , ......_"",.., ___,..

mai mult de cat mii de a a ur si

.

1

.:»

---. ........._ A-

~ ar gint

"

1

.

1

de

a

r----- ..... - ..... ,~~ --... -. " '- -::; 6

.... ..J> ~

A a li In i i a a

I

Cl

Iu