Sei sulla pagina 1di 19

Acordeón solo

José Sáenz Gar mendia

PEPE ANDOAIN
OMENEZ - EN HOMENAJE
Andre Madalen (Variaciones de concierto)
Goiburu
Goazen
Gazte bide
Gau ilunian
Bakartegia
Azkarra
Aspo jotzalian ametza
Neria
Guria
Gure izarra
Gaur pozik

Duo Seraphin
Andre Madalen
Variaciones de Concierto José SAENZ GARMENDIA

Uj A Tempo j Uj A Tempo Cadenza œ3 œ œ œ3 œ


(Pepe Andoain)

# Andante œ j œ œ Ÿœ ~~
3 œ œ . œ œ œ œ . œ œ œ
sostenuto

& 4 œ œ œ. œ œ Œ œ œ œ . œ œ œ ‰ œ œ
œ œ œ œœ . œœ œœ . œ œ
œœ ‰ Œ Œ Œ Œ œ œ œ
œœ œœœ
3
3 3

ƒ SolM Re7 rit.


rit.

? # 34 Œ œ œ œ . œ œ . j ‰ œ œ œ.œ œ. j
Sol# La Re7 SolM Do# Re Re Do Si La Do

œ œ œ . œ œ . # œ uœ œ œ œ . œ œ . # œ œj œ œ œ . œ œ
‰ œ œ œ
J J u
3 œ œ œ3 n œ U̇n œ œ
~~
# ˙ œ œ Ÿ ~ œ œ œ œ œ œ œ œ # œœ œ œœ # n œœ œœ œrit. # œ œ n œ b œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œn œ œ
Cadenza

3 œ œ œ œ3 œ #œ œ œ #œ
assai lento

& œ œ 3

œ
ƒ
? # œ . œj œ
Si Do Re Re7
œ . ‰Œ ∑ Œ ˙
˙

# œUœ Allegretto ˙. . ˙œ . . ˙œ .. œ . ˙.
& J‰œ œ .. œœ .. œœ œœ Œ̇ œœ œœ œ .. œœ œœ Œ̇ œœ œœ œ . œ œœ Œ̇ œœ œœ œœ .. œœ œœ
Jcres. poco a poco J J J
p
?# œ ‰ Œ Œ .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Re7 Sol M M M M Sol M M M M Re 7 7 7 7 Sol M M
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
J
# œ œœœ œœ ˙. . ˙œ . #˙ . œ œ . ˙˙˙ .
& Œ œ œœ .. œœ œœ Œ̇ œœ œœ œ .. œœ œœ Œ œ œ œ̇œ œœ œœ œœ
rit.
J J
A Tempo dim.

?#
Re Mi Fa# Sol
œ
M M
œ œ œ œ
M M Sol
œ
M
œ
M Mi
œ œ
7 7 La
œ mœ
m
œ œ œ
Re Mi Fa#

œ œ œ œ œ œ œ
1. j 2.j
˙œ ..
# ˙. œ .. œœœ ‰ œœ œœ œ. œœ œœ . œ œ ˙œ . #˙ . œ œ
& ˙˙ .. œœ Œ̇ œ œ œ .. œœ œœ Œ œ œ
J ‰ œ œ J p accel.
J
cres. poco a poco
J
?# œ œ j ‰ Œ Œ .. j ‰ Œ Œ œ œ œ œ
Sol Re Si Sol Sol Re 7 7 7 7 Sol M M Mi 7 7

œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ

# ˙œ .. . ˙. œ œœ œ ˙. .
& œ. œœ œœ Œ̇ œœ œœ œœ .. œœ œœ Œ œ œœ œœ .. œœ œœ Œ̇ œœ œœ
J J J
rit.
F A Tempo

?#
La
œ mœ
m Re 7
œ
7
œ
Sol
œ
M M
œ
Re Mi Fa# Sol
œ
M
œ
M
œ œ
M
œ
M

œ œ œ œ œ œ œ

. j
# ˙œœ .. œœ œœ #˙ . œ œœ œ̇œ œœ œœ ˙˙ . œœ ˙. œ
& . Œ œ ˙ ˙˙ .. œœ ‰
J J œ œ
F
?#
Sol
œ
M
œ
M Mi
œ
7
œ
7 La
œ
m
œ
m Re 7 7 Sol Re Si
œ ‰ Œ Œ
SolM

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ J
1 Depósito Legal: SS-1414/03 © 2003 Duo Seraphin, s.l.
# œ œ œ œœ œ œœ œ œ œœ
Allegretto

& œ œ œ œ œ
œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ
?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Sol M M M M Sol M M M M Re 7 7 7 7 Sol M M

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ

# œœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 œ œ œ œ œ
& œœ œœ œ œ œ œ nœ œ #œ œ #œ œ œ
œ
?#
Re Mi Fa#
œ œ œ œ œ
Sol M M M M
œ œ
Sol M M Mi
œ œ œ
7 7 La
œ
m
œ
m Re 7
œ œ
7

œ œ œ œ œ œ œ

# œœœœ œ œ
œ œj ‰ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œœ œ œœ œ œœ œœ œœ œ # œ œ œœ œ œœ œ
3

& œ œ œ œ œ
SolM ƒ
?# œ œ œ œ œ
Sol Re Si Re 7 7 7 7 Sol M M Mi 7 7
œ œ œ ‰ Œ Œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
J

&
# œ œ
œ œ œ œœ œ œœ œœ œ
œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
?#
La
œ mœ Re œ7 œ7 Sol Mœ Mœ Re Mi Fa# Sol Mœ Mœ œ Mœ Mœ
m

œ œ œ œ œ œ œ

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3
œœ œ œ j Uœ
œ nœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ œ
3

& œ
f
?# œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ Œ
Sol M M Mi 7 7 La m m Re 7 7 Sol Re Si SolM
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
J

# j œœ œœ .. œœ œœ .. œœ œœ œœ Œ œœ j
œœ .. œœ # # œœœ
Moderato expressivo

& œœ .. œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ
˙˙ J J
J
?# œ œ œ œ œ œ œ
Re 7 7 7 7 Sol M M M M Re 7 7 7 7 Sol M Soldis.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ

œœ .. œœ œœ œœ ..
œœ .. œœj œ ˙
# œœ œœ œ œ
& œœ Œ œœ J œ ˙ J œ
˙˙ œ ˙ œ œœ
œ ˙˙ ..
ƒ
?# œ Œ œ œ j œ œ œ œ œ
Sol M Re 7 7 7 7 Sol M M La Si Do Re Re Mi Fa# Sol Re Si

œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ ˙ œ œ
œ
2
# œj ‰
3

œ œ œ œ œœœœ œ œ œ
Allegretto 3

œ œ
3 3 3

œœ œ
3 3 3 3 3

& œ œ œ œœœœ œœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œ


3 3

œœ œœ œœ
3 3 3

F
?# œ ‰ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ
SolM Sol M M M M Sol M M M M Re 7 7

œ œ œ œ œ œ œ
J œ

# œ œ3 œ œ 3œ œ 3
3

œœ œœ œœ œœ œœ œ œœœ œœ œœ œ œœœ œœ œ œ œ œ œ œ nœ
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3

& œ œ
3

œ
3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3

œ œ
?# œ œ œ œ œ œ œ œ
7 7 Sol M M Re Mi Fa# Sol M M M M Sol M M

œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ

# œ 3œ œ œ
œ3 œ œ œ3 œ 3 3

œ œ3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ # œ
3 3

œ œ œ œ œ œ œ œ œ # œ
3

œ œœ œœ œœ œœœ œ œ #œ œ #œ œ œ œ bœ œ œ œ
3

& œ #œ œ
3 3 3
3 3 3

?#
Mi
œ
7
œ
7 La m
œ œ
m Re 7
œ
7
œ
Sol Re
œ
Si
j
Sol Re 7 7

œ ‰ Œ Œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ

# œ 3 œ œ œ3 œ œ œ3 œ œ œ3 œ œ
3

œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3 3

œ
3

&
3 3
3 3 3

œ œ œ œ
?#
7
œ œ
7 Sol
œ
M
œ
M Mi
œ
7
œ
7 La
œ
m
œ
m Re 7
œ œ
7

œ œ œ œ œ

# œ œ œ œ3 œ œ œ œ œ œ3 œ œ œ3 œ œ
3

œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ
3 3 3 3 3 3 3 3 3
3

& œœ œœ
3

œ
?# œ œ œ œ œ œ œ œ
Sol M M Re Mi Fa# Sol M M M M Sol M M
œ
œ œ œ œ œ œ

# œ 3 œ
œ œ œ œœ œ œ j‰
3 3

œ 3 œ œ œ3 œ œ œ œ œ œ
3 3 3

œ œ œ œ œ œ
3

& œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3

œ œ
F
?#
Mi
œ
7
œ
7 La
œ
m
œ
m Re 7
œ
7
œ
Sol Re
œ œ
Si
j‰ Œ Œ
Sol

œ œ œ œ
œ

# œ
Allegretto Brillante

œ œ nœ œ nœ œ œ œ
& œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > œ # œ œ > œ œ œ > œ œ œ > œ # œ œ > œ œ œ > œ œ œ >œ œ # œ œ > œ œ œ > œ œ œ
?# œ œ œ œ œ œ œ œ
Sol M M M M Sol M M M M

œ œ œ œ
3
# œ
& > œ # œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ # œ œ n >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ # œ œ n >œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ # œ œ >œ œ œ œ n >œ œ œ œ
> >
?# œ œ
Re 7 7 7 7 Sol M M Re Mi Fa#
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ

# œ œ œ nœ œ nœ œ nœ œ
& œ # œ
> œ # œ œ > œ œ œ > œ œ œ >œ œ # œ œ > œ œ œ > œ œ œ > œ # œ œ > œ œ œ > œ œ œ > œ # œ œ > œ œ œ > œ œ œ
?# œ œ œ œ œ œ œ œ
Sol M M M M Sol M M Mi 7 7

œ œ œ œ

# œ œ nœ œ
& œ # œ œ œ œ œ œ œ œ œ
nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ #œ œ #œ
> > > > œ #œ œ > œ œ œ > œ œ œ > œ #œ œ > œ œ œ >
?#
La
œ
m
œ
m Re 7
œ
7
œ
Sol Re
œ
Si
j
Sol

œ œ œ œ œ ‰ Œ Œ

# œ œ œ œ nœ œ nœ œ nœ œ
& œ # œ œ œ œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ
> > > œ #œ œ > œ #œ œ > > > œ #œ œ > œ œ œ > œ œ œ > #œ > œ > œ œ œ
œ œ œ œ

?# œ œ œ œ
Re 7 7 7 7 Sol M M Mi 7 7
œ œ œ œ œ
œ œ œ

# œ œ
& >œ œ # œ œ >œ œ œ œ >œ œ # œ œ œ œ # œ œ n >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ # œ œ n >œ œ œ œ > œ œ œ œ œ # œ œ > œ œ œ n >œ œ œ œ
> >
?#
La m
œ m
œ Re 7
œ
7
œ
Sol M
œ œ
M Re Mi Fa#

œ œ œ œ
œ œ

# œ œ œ nœ œ nœ œ nœ œ
& œ # œ
> œ #œ œ > œ œ œ > œ œ œ > œ #œ œ > œ œ œ > œ œ œ > œ #œ œ > œ œ œ > œ œ œ > #œ > œ > œ œ œ
œ œ œ œ œ

?# œ œ œ œ œ œ œ œ
Sol M M M M Sol M M Mi 7 7

œ œ œ œ

# œ œ nœ œ n œ œ œ œ j ‰ Œ Uœœ
& > œ #œ œ > œ œ œ > œ œ œ > œ #œ œ œ œ œ œ > œ œ œ > œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f
?#
La
œ
m
œ
m Re 7
œ
7
œ
Sol Re
œ
Si
j‰ Œ Œ
Sol

œ œ œ œ
œ
4
# œ . œj œœ œœ .. œœ œ ˙ œœ œœ .. œœ œœ œœ Œ œœ j
œœ .. œœ # # œœœ œœ Œ œœ
Moderato expressivo
œœ
& œ . œ œœ ˙˙ Jœ ˙ J J
?# œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
Re 7 7 7 7 Sol M M M M Re 7 7 7 7 Sol M Soldis. Sol M
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ

# j œœ œœ .. œœ .. œœ œœ ˙˙ œ ˙
& œœ .. œœ œœ ˙˙ œœ œœ
J J œ œ œ œœ
ƒ rit.

?# œ œ j œ œ
Re 7 7 7 7 Sol M M La Si Do Re Re Mi Fa#
œ œ œ œ œ œ œ. œ œ ˙ œ œ
œ

# j > œ > œ > œ > œ > œ >œ œ œ œ


Allegretto

& ˙˙ .. œœ ‰
œ œ
œœ œœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
?# œ j œ œ œ œ
Sol Re Si Sol Sol M M M M
œ œ œ ‰ Œ Œ œ œ

# >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ > œ > œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ
& œœ œ œœ œ

?# œ œ œ œ
Sol M M M M Re 7 7 7 7

œ œ œ œ œ œ œ
œ

# > œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ > œ œ > œ > œ œ > œ œ > œ œ >œ œ œ œ
& œ œ œ œœœ œœ œ œ œœ œ

?# œ œ œ œ œ œ
Sol M M Re Mi Fa# Sol M M M M

œ œ œ
œ œ œ

œ
# >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ # >œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ
& œ

?#
Sol
œ
M
œ
M Mi
œ
7
œ
7 La
œ
m m
œ Re 7
œ
7
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
# œ œ œ œ3 œ œ œ œ r ≈ ‰ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ
3
3

& œ œ

?# r œ œ
Sol Re Si Sol Re 7 7 7 7 Sol M M

œ œ œ œ ≈‰ Œ Œ œ œ œ œ œ œ
œ
5
# # >œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ > œ > œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ
& œ œœ œ œœ œ

?#
Mi
œ
7
œ
7 La
œ
m
œ
m Re 7
œ
7
œ
Sol
œ
M
œ
M Re Mi Fa#

œ œ œ œ œ œ œ

# >œ œ œ œ > œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ # >œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ
& œœ œ œ

?#
Sol
œ
M
œ
M
œ œ
M
œ
M Sol
œ
M
œ
M Mi
œ
7
œ
7 La
œ
m m
œ
œ œ œ œ

# >œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ3 j U j


3

œ œ œ œ ‰ Œ œœ œœ œœ ..
Moderato
œœœ œ œœ .. œœ œœ ˙˙ œœ œœ
3

&
J
F
?# j‰ Œ Œ œ œ
Re 7 7 Sol Re Si Sol Re 7 7 7 7 Sol M M
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ

# œœ œœ .. œœ œœ œœ Œ œœ j
œœ .. œœ # œœ œœ Œ œœ œœ .. œœj œ ˙ œœ œœ .. œœ œœ
& ˙˙
œœ
J
cres. poco a poco
J# œ accel.
œ ˙ J
?# œ œ œ œ œ œ Œ œ œ
M M Re 7 7 7 7 Sol M SolM Sol M Re 7 7 7 7 Sol M M
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ

˙. ˙˙ .. >œ œ n œ >œ œ n œ
# œœ .. œœ œœ œ œ œ œ>œœ
Prestissimo
˙˙ œ ˙˙ .. ˙˙ .. œ #œ n œ œ #œ n œ
& J œ œ
ƒ œ
?# j œ Œ Œ œ Œ Œ
La Si Do Re Re7 SolM DoM Re7 SolM

œ. œ œ ˙ œ ˙. ˙. œ Œ œ
˙. œ œ œ


# œ œ œ>œœ >œœœ Œ Œ ∑ œœ Œ Œ ∑
˙. ˙. >œ
œœœ ‰ Œ Œ
& œ œ ˙. ˙.
ƒ J
? # œœ Œ œ œ ‰Œ Œ
DoM Re7 SolM

œ ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. ˙. œ
J

6
Martxa vasca
Goiburu
José SAENZ GARMENDIA

j œ % j j j j œœ œœ œœ œœ œj œœ œj
Trans.: Mikel Astigarraga (Pepe Andoain)
# 6 œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ . œ œ œ
œ œ œ
& 8 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ . œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œœœ œœ
œ
j
œ œ œ œ œ œ œ

? # 68 œ . .. Jœ œ œ œ œJ œ œ œ œ Jœ œ œJ œ Jœ œ
ReM ReM ReM Re7 Sol M Re 7 Sol M M Re 7 7 Sol M M Sol M Re 7
œ ‰ ‰ œ. œ. œ œ J œ J
œ.œ œ. œ. œ J J œ J
J
# œ jj fi 1. j œ œ œ 2. j j œ j
& œ œ œœœ œœ
œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ .. œ ‰ ‰ œ œ œ .. œœ œ œœ J œœ .. œ œ # œ œœ œ œœ Jœ
> >
?# œ œ œ
Sol M M Re 7
œ
7 SolM Re7
œ
SolM
œ .
Sol7
œ œ Mœ œ œ œ Sol Mœ Mœ
Do M

œ J J œ œ œ œ ‰ ‰ œ . .. œ ‰ ‰ œ .. œ J J œ J J
œ Jœ J
œ J J œ . .
J J
# j œ œ œ j j j ‰ ‰ œ œ . 2.œ j œ œ œ œ œj œ œj
& œœ .. j œ
1.
œœœ œ œ #œ œ œ œ .
# œ œœ œœ œœ œ >œ œ œ œ œ œ
œ
œœ
œ œ

?# œ œ œ œ œ
œ œ Jœ œ Jœ œ J œ J œ ‰ ‰ œœ . œ œ œ
Re 7 7 Sol M M La 7 7 ReM Sol7 Sol M M Re 7 7
œ .. œ œ œ
œ J J
œ J
œ J œ . œ J J
œ J J
J
# j j j n
& œ ‰ œœ œœ œœ fi
24 œ œ . œ œ œ œ . œ œ nœ œ œ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ
œ D.S. al > > > >œ >œ >œœ >œ >œ >œ
y salta
œ œ Mœ Sol œ7 œ7 Do Mœ œ œ œ œ œ
? # œ ‰ œ. 24 œ œ n
SolM Re7 SolM Sol7 Do M M

œ œ. œ œ œ œ œ œ
œ
aquí

n . œ œœ œ j
& . œœ œœ œœ .. œœ ˙˙ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œ # œ œœ œœ .. #
# œœ

? n .. œ œ
Do M
œ œ
M
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Do M La 7 Re m m

œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
j j
& n n ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Sol 7 7
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ

6 j‰ ‰ Œ œœ œœ .. œœ œœ œœ
j . j ‰ œœ œœ œœ
Coda
œœ ..
œœ ‰ Œ . ˙˙
œœ œœ œœ œœ Œ Œ ‰
1. 2.
& ˙˙ 8 œ
3

œœ
D.S. al fi J J J
? œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ œ œ œ œ 6 œ ‰ ‰ Œ ‰ œ. œ j œ Œ Œ ‰
Do M M Do M M DoM Re7 SolM Sol Re Si SolM

œ ‰œ
y Coda
8 œ œ œ
J œ J J
DSAS 16 © 2003 Duo Seraphin, s.l.
7
Martxa vasca
Goazen
José SAENZ GARMENDIA
œ
œ œ œ .. œœ œœj œ œ œ œœ .. œœ œ œ œœ œJ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œœj œ œ œ œœ .. œœ œ œ
Trans.: Mikel Astigarraga
#
(Pepe Andoain)

& 68 J
? # 68 Œ ‰ .. œ Jœ œ Jœ œ Jœ œ Jœ œ œ œ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ Jœ œ Jœ
Sol M M Re 7 7 Sol M M

œ J J

# œ œ œ œ œ 1. œ œ œ . 2. ‰
œ . .
. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œj
& œ . œ . œ œ J J
J
œ œ œ œ Mœ Sol Mœ
?# . . œ Jœ œ œ Jœ œ Jœ
Re 7 7 SolM Re7 SolM Do M M Re 7 7 Sol M M
œ œ œ œ œ. .. Œ ‰ .. œ J J œ
œ J J . œ. œ . œ J œ Jœ J

# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ .. œ œ œœœ
œ j œ œ œ . 2. n . œ œ œ #œ œ œ. œ œ œ
œ œ œ œ œ . œ. œ œ œ . œ œ œ# œ œ
1.

& œ œ.
J
?# œ J J
Do M
œ œ œ
M Sol M
œ œ
M Re 7
œ .
7 SolM Sol7
œ . œ . œ .
SolM Sol7
n œ
Do M
œ œ
M
œœ œ
. . J J J J
œ J œ J œ œJ œ œJ œ . œ . . œ . œ . .œ œ

œœ œœ œœ # # œœ œœ œœ . œ œ. œ. œœ .. œœ .. œœ œœ œœ œœ œ 1.œ . œ
& J . œ œ œ. œ. œ œ. ‰ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ
J
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
?œ J œ J œ Jœ J œ J œ J œ J œ J œ œ œ œ œœ œ
Sol 7 7
J J
œ J J œ J J

œœ œœ œœ œœ œœ œ .. œœ œ œ œ œ j
& œœ œJ œ . J œ ‰ œœ œœ œœ œ œ œœ œ œœ œœ œ œ œJ œ œ œœ œœ œœ .. œ œ œ ..
J J
? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ.
DoM Sol7

J J J œ. œ. ..
œ œ J J œ J J œ J J œ J J œ J

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ
& .
œ . ‰ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œ œ œ
2.

J #œ

? œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Sol 7 7 Sol M Re 7

J J J J J œ J J œ
œ œ œ œ œ J

œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œ. ‰ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ Œ Œ ‰
& œ. J J œ. J J

? œ œ œ œ œ œœ . œ
Sol 7 7 Do M Sol 7 DoM Do Sol Mi DoM

J J œ J J . Œ ‰ œ. j œ ‰ ‰ Œ ‰
œ œ œ œ J
© 2003 Duo Seraphin, s.l. DSAS 16
8
Gazte bide
Biribilketa
José SAENZ GARMENDIA
Trans.: Mikel Astigarraga (Pepe Andoain)
j œœ .. œœ j
& 68 œ
j .. œ œ œœ # œ œ œœ . œ œ œœ œj œœ
œ œ œœ œœ # # œœ œœ
J œ . œ ‰ œ œ œ œœ # œ œ
œ œ
J . J .
œ œ Mœ FaM œ . Do œ œ œ œ œ. œ œ Mœ
? 68 J œ.
Do M DoM M M FaM DoM Do M

‰ .. œ J œ. œ J J . œ. œ J J
œ. œ.
j j œ. j
œœœœ œ œ j 1.œ . . œ ‰ ‰ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œj
œ .. œœ .
2.

& œ ‰ œ œ œ œ Jœ œ œœ œ . œ ‰ œ œ œ Jœ œ . œ .
‰ J œ œ
.
? œ . œœ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ Mœ Sol œ7 œ7
FaM DoM Sol 7 7 Sol La Si DoM Sol La Si DoM Fa M M Do M

œ J J œ œ œ œJ ‰ ‰ .. œ œ œ œ ‰ ‰ J J
œ Jœ J
œ. J œ Jœ J œ

œ œœ # œœ œœ œœ # # œœ œœ # œ œ œ œ œ . j
œ j
Œ œ œ œ œœ .# œ œ
œ œ
& œ˙ . œ œ œ . œ œ œ œ œ œ
J
œ œ
J
œ .
J

Do
œ œ œ
M M Fa
œ
M
œ
M Do
œ œ
M M
œ Re 7 7 Sol M
œ œ œ œ Mœ
M Do M
J J œ J œ J J œ œ œ œ J œ J œ J J
œ J œ J J

œœ .. j j
œ œ œ œ j œœ œœ œœ # # œœ œœ œ.œœœ
‰ œ œ œ œœ .# œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj
& œ. œ œ J œ œ
‰ œ ‰ œ
œ œ œ
J
J J
? œ.
FaM
œ.
DoM Do
œ œM
œ œ œ.
M FaM DoM Do
œ œ Mœ
M
œ.
FaM
œ
DoM. Sol
œ œ œ
7 7

œ. œ. œ J J . œ.
œ. œ J J
œ. œ. œ J J

. œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ
& œœ . œ.
œ.
œ ‰ œœ b œœ œœ b .. ˙ .
œ ˙ . ‰ œ œ J œ œJ œ Jœ œ œ œ
Sol La Si Do Mi Sol DoM Do7.
? œ œ œ Fa M
œ œ
M
œ œ
Do
œ œ œ
M Sib M Fa M
œ
M
œ œ ‰ œ. b .. œ J œ J œ J œ J œ J œ J
œ œ œ œ œ J œ J

œ œ œœ .. œœ œœ œœ Œ Œ ‰
& b ˙˙ .. ‰ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ ‰ œœ œœ œœ .. œj Œ Œ œœœ
1. 2.
œœ .. œœ œœ œœ
J J J
? œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
.. œ Œ Œ œ œ. œ œ
Do 7 7 FaM Do7 FaM Fa Fa Do La FaM

b œ J œ J œ Jœ J œ J J ‰
œ œ. œ J œ œ Œ Œ ‰
J J J

DSAS 16 © 2003 Duo Seraphin, s.l.


9
Biribilketa Gau ilunian
José SAENZ GARMENDIA
Trans.: Mikel Astigarraga

## 6 Œ ‰ œ % j
(Pepe Andoain)

j œ œ œ œ3 œ œ œ n œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ œ
& 8 œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ J #œ J œœ

? # # 68 Œ ‰ œ . œ œ œ œ œ œ œ œJ œ Jœ œ Jœ œ Jœ
La7 Re M M Sol M M La 7 7 Re M M

œ. œ œ œ œ œ œ
œ J J œ J J œ J J œ J J

## œ œ j j œ œ œ œ3 œ œ œ n œ œ . œ œœœœ œ œ
& œ œœœ œ . œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ Jœ œ #œ œ J

? ## œ œ œ œ œ. œ œ Jœ œ œ œ œ œ
La7 7 ReM La7 Re M M Sol M M La 7 7

œ J J . œ. œ œ œ œ œ J œ J J
œ. œ Jœ J œ J œ J œ J œ J

## j œ œ
fi œ # # # . œ œ œ œ œœ .. œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ ..
& œ œ œœ œœœœ œ . œ œ œ œJ
œ œ . #œ J
œœ
J
? ## œ œ # # # .. œJ œ œJ œ œ œ œ
Re M M La 7 7 ReM Mi7 La M M Re M M La M M
œ œ œ œ J œ J œ. œ. œ œ Jœ J œœ œ œ Jœ J
œ J J œ. œ. œ J J

# # # œ œ œ œ œœ .. œœ .. œœ œœ œœ œœ œ œ . œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ ..
& œ œ œœ œ œ œ œ. œ. J
J J J J
? ### œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
MiM Mi7 La M M Re M M La M M

œ J œ J œ J œ J œ J œ J œœ . œœ . œ J œ J œ J œ J œ œJ œ œJ œ J œ J
. .

# # œ. œ œ j j œœ ..
& # œœ œœ œœ œœ œœJ œ . œ
1. 2.
œœ œ œ œ .. œ . œ œ œ
J œ œ œœ œœ .. œ.
œ.

D.S. al

? ### œ œ œ œ œ œ. .. œ . œ .
Mi 7 7 LaM Mi7 LaM La7

œ J J œ J œ J œ œ œ
œ.
œ.
œ. œ.
œ J J
y Coda
œ.

### j j j n# j œ jœ œ œ
Œ œœœ œœœ ... œœœ œœœ œœœ Œ
Coda
& n .
. œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
œ. œ œœ œ
? ### œ . Œ œ œ . n # .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ReM Re Re La Fa# ReM Re7 Sol M M Re 7 7 Sol M M

œ j œ Œ œ . n J J J J œœ œ J J
œ. J œ œ œ. œ œ œ J J œ
J
# j œ
j œ
œ œ œ œ œ
1.
j Π.
2.
j Œ Œ œœœ œœœ ... œœœ œœœ œœ
œœ Œ Œ ‰
& œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ. œ œ. œ œ
J J J
?# œ œ œœ œ œ œ œ œœ Œ œ . .. œ Œ Œ œJ œ . œ œj œ Œ Œ ‰
Sol M M Re 7 7 SolM Re7 SolM Sol Sol Re Si SolM

œ J œ J œ J J
œ J J J œ. œ œ
J J
© 2003 Duo Seraphin, s.l.
DSAS 16
10
Fandango Bakartegia
Trans.: Mikel Astigarraga José SAENZ GARMENDIA

### 3 % j
.. œ œ œ œ œ œ œ œœ .. œœ œœ œœ œœ ˙˙
(Pepe Andoain)
œ œ .
& 4 œ J œ œœœœœ
œ œ . œ œœ œœ œœ
œ

? # # # 34 Œ .. œ
La M
œ Mœ œ œ œ œ Mi 7
œ œ
7
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ

### œ. œ œ3 œ œ œ œ3 œ œ œ3 œ œ3
& ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ. œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ
3

˙ œ J

? ###
La M
œ Mœ œ œ œ œ œ œ Mi 7
œ œ
7
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
fi 1.œ 2.œ œ œ œœ3 œ œœ œœ œ œ
### œ œ œ œ œ œ ˙˙ .. œœ œ œ3 œ œ
œœ œœ Œ œ .. œ .. œ œ œ œ œ œ
3

&

? ###
La M
œ Mœ œ Œ Œ . LaM
LaM
œ .. œ
La M
œ
M
œ œ Mi
œ œ
7 7
œ œ
œ œ . œ Œ Œ œ œ œ œ

# # # œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ ˙˙ .. œœ œ œ3 œ # œ œ œ . œ œ Œ # ˙˙ ˙˙ œœ œ œ3 œ œœ œ
3

& #œ . œ œ œ
J
? ### œ Mœ œ œ œ œ œ œ œ mœ œ œ
œ œ œ œ
La M Fa# 7 7 Si m

œ œ œ œ œ œ
œ œ

œœ Œ œœ .. œœ ˙˙
1.œ 2.œ
### ˙ œ œ3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ ..
n # # ˙˙
.. œœ
œ Œ Œ
3

& œœ ˙ œ J
œœ
? ###
Mi 7
œ œ
7
œ œ
La
œ œ
M M
œ Œ Œ . LaM
LaM
œ Œ Œ n # . Re Mœ Mœ La œ7 œ7 Re M M
œ œ
œ œ . œ # . œ
œ œ œ œ

# # œœ œœ3 œœ œœ œœ ˙ œ œ œ
& ˙ œœ ˙˙ œœ ˙˙ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ œœ
˙˙ ..

? ## œ œ œ
La
œ7 œ7 œ œ Re M
œ œ
M
œ œ œ œ
La
œ7 œ7 Re M
œ œ
M

œ œ œ œ œ œ œ

# # œ œ3 œ œ œ œ . œ œ ˙ œ ˙. œ œ
Œ # œœœœ # œœœ Ó
Coda
œ Œ Œ .. œ Œ
1. 2.
& œ. œ œ ˙ œ ˙. œ œ œ
J

D.S. al

? ## œœ œ
La 7
œ œ 7
œ œ Re La Fa# ReM
œ Œ Œ .. œ Œ Œ
ReM y Coda LaM
œ Œ Mi7
œ œ Ó
LaM

œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
DSAS 16 © 2003 Duo Seraphin, s.l.
11
Fandango Azkarra
José SAENZ GARMENDIA

œœ
œ ˙. œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Trans.: Mikel Astigarraga
œ œ œ œ œ%
j (Pepe Andoain)

3 J
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&b 4 ‰

? b 34 ∑
Re m
œ œ
m
œ œ œ œ œ œ
Sol m
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ bœ œ #œ œ œ œ œ œ œ
˙. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ
&b

?b
Re m m Re 7 7 Sol
œ œ
m m Do 7
œ œ7 Fa
œ œ
M M Re m m Sol Sol#
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ #œ
œ œ œ œ
œ fi
œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ
œ œ
3

# œ
&b œœœœœ œœœœœœ J‰ .

?b
La
œ
7
œ
7 Re m m Rem Do 7
œ œ
7
œ œ œ œ
Fa M M
œ œ
œ œ œ œ ‰ Œ Œ .. œ œ
œ œ œ œ
J
˙ # œœ ˙˙ # œœ ˙ œœ œœ
b ˙ ‰ œ œ3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& J

œ œ œ œ œ7 œ7 œ œ
?b œ œ
La 7 7 Re m m Do Fa M M

œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ 3 2.œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œ ‰ œ œ œ J œœœœ œ . œ
1.
j
œœœœ
3
œ
3 3

& b J ‰ .

D.S. al

?b œ œ7 œ œ
œ œ œ œ œ ‰Œ Œ .. œ ‰ Œ Œ
Do 7 Fa M M FaM FaM

œ œ œ œ œ œ
y Coda
J J
√ 3
œ #
& b J ‰ Œ Œ n # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ œœ ‰ œ œ œ ˙˙
Coda 3 3

œœ ‰ œ œ œ œ ˙˙ œœ
˙ œ œ
? b œ ‰ Œ Œ n##
Rem Re M M
œœ œœ œœ œ œ œ
La
œ œ
7 7
œ œ œ œ Re M M
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
J
## œ
œ œ œ œ œ œ œ Œ œœœ œœœœ Ó
3 3 3

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙ œœ ‰ œ œ œ œ ˙˙
˙ œ
œ œ œ
? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ
La
œ7 œ7 œ œ Re M
œ œ
M ReM
œ Œ œœ
La7 ReM
œ Ó
œ
œ œ œ œ œ œ œ
© 2003 Duo Seraphin, s.l. DSAS16
12
Fandango
Aspo jotzalian ametza
José SAENZ GARMENDIA

### 3 ˙
Trans.: Mikel Astigarraga
œœ œœ ˙˙
(Pepe Andoain)

& 4 ˙ œœ .. j Œ j œ œ œ œ œ œ3 œ œ œ3 œ
œœ œœ ˙˙ œ. œ œ

? # # # 34 œ œ
La M M
œ œ Mi
œ œ
7 7
œ œ œ œ œ œ
La M
œ œ
M

œ œ œ œ œ œ œ

### ˙ œœ œœ ˙˙ ˙˙ œœœ
& ˙. ˙ œœ œœ œ œ œ œ
œ #œ œ œ œ œ œ œ œ

? ### œ œ œ œ œ œ Mi
œ œ
7 7
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ

# # # œœœ œœ œœ œ œ œ œ œ œj œ œ # œ œ œ œ œ
1. 2.

& J‰ ‰ œœJ œœ œ Œ œœ .. œœ .. œœœœœ œœœœœ œ


œ #œ œ œ

? ### œ Œ Œ . LaM
œ œ Mœ œ œ
œ œ œ
.. œ œ œ œ
La Mi Do# LaM La M Mi 7 7

œ . œ Œ Œ œ œ œ œ

### œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j

& œœœœœœ œ œ œ œ
œœ

? ### œ œ œ œ
La
œ Mœ
M
œ œ œ œ œ œ Mi
œ œ
7 7

œ œ œ œ œ œ œ

### œ œ œ Jœ ‰ ‰ œœœ œœœ œœ œ œ œ œ œœ


.. œœœ Œ œœœ
1. 2.

& œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .. œ Œ Œ
J

? ### œ œ œ œ œ œ
La
œ œ
Mi Do# LaM
œ Œ Œ . La Si Do# . Re Mœ Mœ
œ œ . œ œ œ .
œ œ œ œ

# # # Œ œœ œœ œœ Œ œœ Œ œœ œœ œœœ Œ œœœ Œ œœœ œœœ œœœ Œ œœœ œœ œœ n œœ œœ Œ œœ œ œ


& œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œœ œœ

? ### œ œ œ
La M M
œ œ œ œ Mi 7
œ œ
7
œ œ œ
La M M
œ œ La Si Do# Re M M
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ

# # # œœ Œ œœ Œ œ œ3 œ # œ œ œ œ œ3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ 1. œ œ œ œ œœœ Œ Œ . 2. Œ œœœ œœ
œœ Ó
& œ œ œ œ . œ œ

? ###
La M
œ Mœ œ œ Mi 7
œ œ
7
œ œ
La
œ Mœ
M
..
La Si Do#
œ Œ œ œ Ó
Mi7 LaM LaM

œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
DSAS16 © 2003 Duo Seraphin, s.l.
13
Fandango Neria José SAENZ GARMENDIA

œ œ œ œ œ œ œœœ .. œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ. œœœœœœ œ œ œ œ œœœœœœ


Trans.: Mikel Astigarraga (Pepe Andoain)
3
&4 . œ œ œ. œœ œœ
J J J
? 34 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Do M M Sol 7 7

œ œ œ œ œ œ

˙ œ œ œ œ œ œ œ œœœ .. œœ
œ
œœ
œ
œ œ œ œ œ œ.
œ œ. œœ œœ œœœœœœ œ œ œ œ
& .
J J J
œ Mœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Do M Sol 7 7

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œfi œ œ œ œ œ œ
& œ Œ Œ Œ œ .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

? œ œ œ
Do Mi Sol
œ
DoM Do M
œ œ
M
œ œ Sol 7
œ œ
7
œ œ œ œ
œ œ œ œ Œ Œ .. œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

? œ œ
Do
œ
M
œ
M Sol La Si Do
œ
M
œ
M Do Si La

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœœœ œ œœœœ
œ œœ œœœ œœ œ œ ˙˙ .. œœ ‰ œ œ .. œœ Œ Œ
1. 2.

& œ J œ D.C. al fi
?
Sol 7
œ œ
7
œ œ œ œ œ œ œ
Do Mi Sol
œ
DoM
œ
DoM y Coda

œ œ œ œ œ œ .
œ ‰Œ Œ . œ Œ Œ
J

œ. œ œ ~~ ~ œœ .. œœ œœ œœ # n œœ n b œœ œœ .. œœ œœ œœ
œœ ~~ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œ œj œ # œ œ œ
œ
~b~ .. ~
Coda
& œ . Jœ œ ˙ ~~~~~ J J
˙~~~~ J

œ Do œ 7 œ
?œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Do Mi Sol DoM Fa M M Do Re Mi Fa M M 7

b .. œ œ
œ œ œ œ œ œ œ

˙˙ .. œœ œ . œj œ œ œ ˙ œ
œœ .. œœ œœ œœ # # œœ n n œœ ˙˙ . œ
1. 2.

& b JJ œ . œ œ œ œ ˙ œ ˙˙ ..
. œœ ~~~~.. œœ Œ œœœœ œœœ Œ Œ
˙~
?b œ œ œ œ œ œ
Sol La Si Do Sol Mi DoM
œ œ
Do 7 7
œ œ Fa La Do FaM
œ Œ Œ .. œ Œ œœ œ Œ Œ
FaM Do7 FaM

œ œ œ nœ œ œ œ œ Œ Œ œ œ
œ œ
œ
œ œ œ
© 2003 Duo Seraphin, s.l. DSAS 16
14
Guria

Arin arin
José SAENZ GARMENDIA
Trans.: Mikel Astigarraga (Pepe Andoain)

# œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ.
& 24 j .
œ . œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ
? # 24 œ œ œ œ
Sol M Re 7 Sol M
‰ .. œ
œ œ œ œ œ

# . j
& œ . œ œ œ œ . œ œ œ œ œ ‰ ‰ œj .. .. œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
?# œ œ œ œ œ œ
Re 7 Sol M Sol M SolM SolM
œ .. ..
œ œ œ œ œ œ œ

# ‰ j œ œ œ œ
1.
‰ j .
2.
‰ œ œ œj
n
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œœ
œ œ œ
?# œ œ œ œ .. œ n
Re7 Sol M Re7 Re7 SolM SolM
Œ œ œ œ œ œ Œ œ Œ
œ œ œ

n œœ œœ .. j j j œ œ œ
& œ. œœ œœ .. œœ œœ .. œœ œ œ œ œ œ œ
J
?n œ
Do
œ
M Sol
œ
7
œ
Do
œ
M
œ Sol
œ
7

œ œ œ œ œ

j œ œœ œœ œœ œœ j
&œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ
j
œ. œœ œ œ. œœ œ

? œ
Do
œ
M
œ Sol
œ
7
œ
Do
œ
M

œ œ œ œ œ œ

œ œœ œœ œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ œJ œ Œ
J

?œ œ œ œ œ œ œ
œ ‰ ‰ œœ œœ
Sol 7 DoM FaM FaM Sol7 DoM

œ œ œ œ Œ
J
J
DSAS16 © 2003 Duo Seraphin, s.l.
15
Arin arin Gure izarra
Trans.: Mikel Astigarraga José SAENZ GARMENDIA

j %. œ # œ œ œ
(Pepe Andoain)
j
œ œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ . œ œ . nœ œ œ œ
& b 24
œ
œ . œ œ œ#œ

? b 24 œ œ œ
Re m Sol m La 7 Re m Sol m
‰ .. œ œ œ
œ œ œ œ œ œ

œ
j
œ œ œ œ œ œ œ œ #˙ œ. œœ. œ
& b œ#œ œ . œ œ . nœ œ œ œ œ œ #œ œ
œ
œ œ#œ œ
j
œ. œœ. œ

?b œ œ œ
La 7 Re m Sol Sol# La 7 Re 7 Sol m

œ œ œ œ œ #œ œ œ œ
œ œ œ œ
fi 1. j . 2.œ œ œ
& b œ # œ n œ # œ œ ‰ œ . ‰ œJ .. œœ .. œ œœ .. œœ œœ .. œœ œœ .. œœ œœ .. œœ ˙˙ # œœœ .. œœœ œœœ .. œœœ
. .
J
?b
La
œ
7 Re m Re m Do
œ7 Fa
œ
M Do
œ7 Fa
œ
M La
œ
7
œ .. œ .. œ œ
œ œ œ œ
œ œ

œ . œ œ . œ # œœ œœ .. œœ œœ .. œœ
.
& b œœœ .. # œœ ‰ œœJ œœ .. œœ œœ .. œœ œœ .. œœ œœ .. œœ œœ .. œœ œœ .. œœ ˙˙ œ. œ œ. œ
J
œ œ7 œ7 œ
?b œ œ
Re m La 7 Do Fa M Do Fa M Sol m
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ

œ .. œœ œœ .. œœ # œœ . œœ œœ . œœ 1.œ œœ . 2.œ
‰ œj
œ #
n # œ
Coda
& b œ . œ œ . œ œ .. œ œ .. œ œœ ‰ J . œœ Œ œ œ œ
j
œ
D.S. al

?b œ
n## œ
Re m La 7 Re m Re m ReM Re M
œ œ .. œ y Coda
Œ œ
œ œ œ œ œ œ

# œ
& # œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œ œ œ
j j
œ œ

? ## œ œ œ œ
La 7 Re M
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œœ œœ œœ
&
##
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ ‰ Jœ œ Œ
œ œ œ

? ## œ œ œ ‰ œœ œ œ
Sol M Sol Sol# Re M La 7 ReM SolM SolM La7 ReM
œ œ œ #œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ J œ
© 2003 Duo Seraphin, s.l. DSAS16
16
Gaur pozik
Arin-arin
José SAENZ GARMENDIA
Trans.: Mikel Astigarraga (Pepe Andoain)

# œ
& 24 Œ ‰ j .. œ œ œ œ œ œ . œ œ . œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ.
3 3 3

œ œ œœœœ œ
? # 24
Sol M
œ
Re 7 Sol
œ
M Re 7 Sol M
œ
Do
œ
M
∑ .. œ œ œ
œ œ œ œ œ

# œ . œ œ . 1. ## . 3 œ 3
‰ j .. œ Œ . œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
2.
& œ œ
3 3

œ
?# œ œ # # .. œ
Re 7 Sol M Sol M Re M La 7 Re M
œ .. œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ

## .. œJ ‰ ‰ j n # œ œ œ œ œ œ . œ œ . œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
3 1. 2. 3 3

&
3 3

œ œ
? ## œ œ œ
n#
La 7 Re M Re M Sol M Re 7 Sol M
œ œ œ .. œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ

# œ . j j n b œ œ.
œ œ œ œ œ œ . œ œ . œ œ œ . œ œ ‰ ‰ œ b b .. œ n œ œ
œ œ nœ œ œ
3

& œ. œ œ J

?#
Re 7 Sol
œ
M Do M
œ Re 7 Sol
œ
M
n b b .. œ
Do
œ
m
œ Fa m
œ
œ œ œ b œ
œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
j
bb
& b œ nœ . œ œ
j
œ œ nœ œ œ
œ. œ œ
J œ nœ œ
j œ
œ

? bb
Sol
œ
7
œ œ œ
Do
œ
m
œ œ œ
b œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ
b œ œ œ œ œ œ 1.œ . j .. 2.œ ‰ œœJ œœ n œœœœ œœ
&b b œ œ œ
j
œ. œœ. œ œ œ œ Œ

? b
Fa
œ
m
œ
Do
œ
m Sol
œ
7 Do
œ
m
œ Dom
œ
Fam Sol7
œ
Dom
œ
bb œ œ œ .. œ Œ œ Œ
œ œ œ œ

DSAS 16 © 2003 Duo Seraphin, s.l.


17
JOSE SAENZ GARMENDIA (“PEPE ANDOAIN”)

Andoainen jaio zen 1905. urtean, horregatik Pepe Andoain izengoitiarekin famatua izan zen.

Bere musika ikasketak herriko bandan hasi zituen, hain zuzen Eulogio Saldias jaunaren eskutik. Klarinetearekin trebetasun handi
bat lortu zuen. Geroago, eta Saldias maixua hil ondoren Alberto Aguirrekin jarraitu zuen ikasketak eta saxofoia jotzen hasi zen. 23 urte zitue-
larik akordeoia jotzen hasi zen eta musika tresna honekin fama handia lortu zuen.

Jazz estiloa oso gustokoa zuen eta Euskal Herriko Jazzeko lehenengo orkestratxoa edo taldea osatu zuen: SEOOPAC izenekoa.
Izen hau osatzen zuten musikalarien abizenen loaburpena zen: Saenz (saxofoia eta klarinetea), Echeverria (soprano saxofoia), Olazagutia
(tronpeta), Oyarzabal (tronpeta), Pascual (tronboia) eta Cortadi (klarinetea).

Konposaketan ere oso trebea izan zen. Horrela czardas, fandangoak, tangos, arin-arinak martxak, eta vals ugari konposatu zituen.
Donostiako musika bandan ere jo zuen bai eta hain ezaguna egin zen "Los Xey" taldearen hasieran.

1949. urtean ezkondu zen Donostian.

Naiz eta Donostian bizi bere txoko ez zuen ahaztu eta urtero Santa Kruz egunean kontzertu bat eskeintzen zuen irratitik bere
herriarentzat. Euskal Herriko lehendabiziko akordeoi orkestra fundatu zuen “Alay” izenarekin, eta kontzertu ugari eskaini zuten.

Donostian hil zan 1982. urtean 77 urte zituelarik eta omenaldi ugari jaso ondoren.

JOSÉ SÁENZ GARMENDIA ( " PEPE ANDOAIN " )

Nace en Andoain en 1905, de ahí su apodo de Pepe Andoain.

Inicia sus estudios musicales en la Banda municipal de su villa natal de la mano de Don Eulogio Saldias. Pronto logró una gran habilidad con el cla-
rinete. A la muerte del maestro Saldias continuó sus estudios con el maestro Don Alberto Aguirre quién lo inició en el saxofón. A la edad de 23 años comenzó a
tocar el acordeón, instrumento con el que conseguiría gran fama.

Gran aficionado al jazz, su conocimiento de este estilo le llevó a formar la primera orquestina de este género que llevaba el nombre de SEOOPAC, nom-
bre fruto de los apellidos de Sáenz (saxofón y clarinete), Echeberría (saxofón soprano), Olazagutía (trompetista), Oyarzabal (trompeta), Pascual (trombón),
Aizpurua (batería), y Cortadi (también clarinete).

También cultivó la composición de todo tipo de música desde Czardas, fandangos, tangos, arin-arin, marchas y valses. Formó parte de la Banda muni-
cipal de Donostía, y posteriormente se integró en el famoso grupo los " Xey " en sus comienzos.

Se casó en San Sebastián en 1949.

No se olvidó de su txoko natal, al que todos los años dedicaba desde la radio un tradicional concierto el día de Santa Cruz. Formó "Alay " la prime-
ra orquesta de acordeones, con la que ofrecieron numerosos conciertos.

Falleció en Donostia-San Sebastián, en 1.982, a los 77 años, después de recibir gran número de reconocimientos y homenajes.

© Duo Seraphin, s.l. 2.003


Pº Otxoki 151, 20.015 DONOSTIA- SAN SEBASTIAN
Tfno: 943 322279 / 619411659
www.basque-media.com
info@basque-media.com Depósito Legal: SS-1414/03