Sei sulla pagina 1di 17
ROMAN A MENISTERUL INVATAMANTULUT ENSESCTORATUL SCOLAR AL JWDETULUI IASI SEMMicolae Sticescu nr.26 "We¥eFn 145005; Fax 112865 NBE549/7.08.1595 V4 transmitem aliturat, in copie, adresa ilinisterdlui Invaz’ m@Athlui nr.35838/995 prin care se comuxic’ conditiile minime crivind gtidiile gi vechimea pentru angajarea' si avandaree in grad¢ gi trepte BHOFEsionale a personalului nedidactic din institujiile subordonate Ministerului Inv&t&mantului, aprobate prin 6rdinul Ministrului Invay’ mintului nr.4564/26.07.1995 ce se aplicd incevind cu data de\l.08.19¢ spre gtiintX si intocmai conformere. Cents le de executie bugetar’ au oblizatia de a transm prezenta adresi, in scris, fiecirei unitési subordonate. Pand la data de 25,08,1995 v&’ rugim si prezentati statele de functiuni cu indexarea de la 1.07.1995 iar Centr tard au oblig subordonate. le de executie buge- ia s& prezinte statele de functii pentru toate unitSsi INSPSCTCR SCOLAR GEN: ss. Prof, Rodica Luca REFERENT, 8S. iMariana Solomon a CAPITCLUL I amexele 1-11 din H.G.nr.281/1993 FUNCIII SPECIFT Nr. Functia(gradul sau ert. teapte srofesionala) 1. 1.Sef atelier gcoals I 2.Sef atelier jeoals IZ 3.Sef atelier gcoald Tit 4.Leborant I 5.Laborant II 6.Laborant dedutant 7.Instructer = @.Instructor “I 9.Pedagog geo.ar I 10.Pedagog gevler IT 11.Pedagog gcolar 12,Pedagog gcolar debutant 13,Model I 14.Model IT 15,Model debuzant 16.Supraveghesor de noapte 17.Supraveghezor de noapte debutant 18,Secretar I” 19.Secretar 12°) xx) x) Conforn prevederilor xx) xxx) Studii gi condigi: angajare gi avansere ee ee Studii medii tehnice cu diploma de becalaureat Diplom4 de bacalaureat Diplom’ de bacalaureat Scoal# normal& Diplomi de Diplomé de bacalaureat Scoala normald Diplomé de licengé Absolven}, gcoald pei ss Studii medii Studii medii sau certi- ficat de absolvire e gcolii generale Certif.de absolyire a gcolii generale Diplom& de licent® H.G.nr,281/1993 Numei pentru menginerea pensonalului incedrat. Conditiile de vechime sint valabile gi pentru absolventii invS}%mantului pedagogic de 3 ani la ANSXA 1 in munc’ sau specialitate 5 10 ani ca tehni 8 ani ca tehni 4ani =" - 4 ani in speci 2 ani in speci 5 ins 5 in activit 5 in gpecial 3 in special 2 in special 2 in act: 1 an in activite 1 an in speciali 3 ani in ectivit 1 an fn activita a an in activitat 7 ani in special: 5 eni in special 20,Secreter 111** 21,Secretar Iv “* 22.Secretar debutant 23.Secretar I 24,Secretar II 25.Secreter II 7 lan ” 26.Secretar debutant " . yo x) ” xxx) Condifiile ie vechime sunt valabile gi pentru absclvenyii invétamantului pedagogic de 3 ani. ALTE FUNCPIE DIN WiTPATILE Funetii de executie ve grade orofesiong l.Medic primar Diploma de medic 5 ani ca medic svecislist : Bxamen de medic primer 2.Me@ic epeciali Diploma de medic Stagiu de rezidentiat : specialist terninat Bulledic rezidcnt Diploma de medic 1 an medic rezident anul It - Vii Examene partiale de : specialitate promovate 4Medic_rezident Diplome de medic lan medic stegier anul I 5 Medic Diploma de medic 1 an de medic stegiar 6.Wedic debutent ” 7.Permacist specizlist Diploma de farmacist Stagiul de rezident Diploma de farmacist terninet specialist 8.Farmagist rezident Diploma de farmacist 1 an de farmacist re : anul IT-IIi Examene parfiale de specialitate promovate 9.Parmacist rezident Diploma de farmacist 1 an farmacist stegiar 10,Farmacist Diploma de farmecist 1 an farmacist stagiar 11,Fermacist debutant Diploma de farmacist 12.Biolog, biochinist Diploma de licenji in 5 ani vechime ca specialist chimist; principal’ specielitate. in sectorul sanitar. 13.Biolog, bicchinist, - 4 eni vechime in specialit. chimist; speciclist fn eectorul sanitar 14.Biolog, bicchimist ote 1 en vechime in spe ‘chimist 15.Biolog, bicchizist, -*- chimist; debutant 16.Psiholog, logeped, -"- 5 ani vechime Sn specialit. sociolog,prof.CFM, in sectorul sanitar asistent sociel,