Sei sulla pagina 1di 11

FR :πίπτω (dal II.), Fut. Πεσέομαι(. Ep. Ion), -οῦμαι (att.), Aor.πετεῖν, ἕπετον (dor.

eοl) πεσεῖν, ἔπεσον (ion


. Att) Perf. PTZ.Acc πεπτ, -εῶτας (ep.) Nom -ηώς (ione anche.πτήσσω) -ώς (trans.), Ind. πέπτωκα, PTZ.
-ωκώς (dipendente), molto Spesso con prefissi, per esempio εῖσ-, ἑμ ·, ἑπι-, κατα-,, περι-,προ-, συμ-, fi
ne, '' caduta, cadere, affondare, fermarsi'. -Numerosi derivati.

CH: πιπτω: Hom., ion.-att., ecc., . πετεῖν, ἕπετον (dom, ἑοὶ), ma anche πεσεῖν, ἔπεσον (Hom., ἤθη-311 ..)
e da
della LXX ἔπεσα ,! πεσέομαι, πεσοῢμαι (Hom., ion.-att.) ἔπεσον e πεσέομαι sono strettamente correlati
ma rimangono oscuri, è stato ipotizzato che ἔπεσον sia stato influenzato da l'AOR. sigmatico ciò che
è. improbabile, o quello ομαι sarebbe da. * πετέομαι (con eccezionalmente provvisorio?) e
sarebbe risultato in ἔπεσον, ci. Schwyzer, Gr. Gr 1.271 e 746 con il n. 6, e Lejeune, Phonetics 56
con. il
n. 4; perfetto tratto da un radicale πτω-Ιπτη- (vedi Et,), partecipa πεπτηώς (Simon., Hp., p.-e.
πεπτηυῖα 011. 13,98), omonimo della scommessa di πτήσσω e acc. πεπτεῶτα, πεπτεῶτας con
metatesi di quantità e. sinizesi (11. 21.503, Od 22.384), πεπτώς (S.), ind. πέπτωκα (att.), part. --
ωκώς (au.) "Cadere, cadere, buttarsi giù" da dove "buttarsi, incontrarsi, arrivare, presentarsi ",
ecc .; anche. Con i preverbi: ἄνφ ,: la-, ἐμ-, ἑπι-, κατα-, περι-, προ- προσ-, συμ-, ὑπο-, ecc.
Presente secondario πίτνω (Pl., Mag.), Anche con preverbi: εἰσ-, ἐμ-, προσ-, cl. Aesch., Perses
152, 461 dove la sillaba πιτ- è breve (che non lo fa sarebbe il caso di πῒ- de πίπτω), su questa
forma di presente vedi Schwyzer, Gr. Gr. 1, 695 e per la iota, cfr. πίτνημι, e. Lejeune, Phonetics
180.

• πoτ-μoς m. "la sorte (che cade), destino, morte' (poesia epica a partire dall'Iliade)

B. Con il vocalismo 'poi- solo una forma ma vecchio e. importante: πότμος 111. "cosa succede a
qualcuno, il destino "; a Hom. destino infelice, designare la morte o associata alla morte, e.
πότμον ἐπισπεῖν (11. 6.412, ecc.), Θάνατον καὶ πότμον ἐπισπεῖν (II 359, ecc.), Ma secondo
l'etimologia può essere preso in buona parte nel trag., cfr. Æsch., Pers. 709 Ag. 762, ecc .; solo
poeta; con i composti
εὕποτμοςῌΕεοῙι.) e -μέω, -μίοις δύσ- (trag.) e -μὲω, -μία; "Infelice" (Hom., Trag.), Specialmente
nell'espressione Trag sione. πότμος ἄποτμος (Ε., Ηίρρ. 1143); la parola a comparso dal greco
moderno.
• HOMERUS Epic. HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Odyssea HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.002} Book 2 line 250

• οὔ κέν οἱ κεχάροιτο γυνή, μάλα περ χατέουσα,


ἐλθόντ’, ἀλλά κεν αὐτοῦ ἀεικέα πότμον ἐπίσποι, (250)
εἰ πλεόνεσσι μάχοιτο· σὺ δ’ οὐ κατὰ μοῖραν ἔειπες.

• 2. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS
Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Odyssea
HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.002} Book 3 line 16

• τοὔνεκα γὰρ καὶ πόντον ἐπέπλως, ὄφρα πύθηαι (15)


πατρός, ὅπου κύθε γαῖα καὶ ὅν τινα πότμον ἐπέσπεν.
ἀλλ’ ἄγε νῦν ἰθὺς κίε Νέστορος ἱπποδάμοιο·

• 3. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS
Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Odyssea
HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.002} Book 4 line 196

• ἔσσεται ἠριγένεια· νεμεσσῶμαί γε μὲν οὐδὲν (195)


κλαίειν, ὅς κε θάνῃσι βροτῶν καὶ πότμον ἐπίσπῃ.
τοῦτό νυ καὶ γέρας οἶον ὀϊζυροῖσι βροτοῖσι,

• 4. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS
Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Odyssea
HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.002} Book 4 line 339

• βοσκομένη, ὁ δ’ ἔπειτα ἑὴν εἰσήλυθεν εὐνήν,


ἀμφοτέροισι δὲ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκεν,
ὣς Ὀδυσεὺς κείνοισιν ἀεικέα πότμον ἐφήσει. (340)

• 5. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS
Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Odyssea
HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.002} Book 4 line 340
• ἀμφοτέροισι δὲ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκεν,
ὣς Ὀδυσεὺς κείνοισιν ἀεικέα πότμον ἐφήσει. (340)
αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,

• 6. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS
Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Odyssea
HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.002} Book 4 line 562

• σοὶ δ’ οὐ θέσφατόν ἐστι, διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε,


Ἄργει ἐν ἱπποβότῳ θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν,
ἀλλά σ’ ἐς Ἠλύσιον πεδίον καὶ πείρατα γαίης

• 7. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS
Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Odyssea
HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.002} Book 4 line 714

• θυμὸς ἐφωρμήθη ἴμεν ἐς Πύλον, ὄφρα πύθηται


πατρὸς ἑοῦ ἢ νόστον ἢ ὅν τινα πότμον ἐπέσπεν.”
ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κατὰ δῶμ’ Ὀδυσῆος. (715)

• 8. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS
Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Odyssea
HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.002} Book 5 line 308

• Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, χάριν Ἀτρεΐδῃσι φέροντες.


ὡς δὴ ἐγώ γ’ ὄφελον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν
ἤματι τῷ ὅτε μοι πλεῖστοι χαλκήρεα δοῦρα

• 9. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS
Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Odyssea
HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.002} Book 10 line 245

• Εὐρύλοχος δ’ ἂψ ἦλθε θοὴν ἐπὶ νῆα μέλαιναν,


ἀγγελίην ἑτάρων ἐρέων καὶ ἀδευκέα πότμον. (245)
οὐδέ τι ἐκφάσθαι δύνατο ἔπος, ἱέμενός περ,
• 10. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS
Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Odyssea
HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.002} Book 11 line 197

• σὸν νόστον ποθέων· χαλεπὸν δ’ ἐπὶ γῆρας ἱκάνει.


οὕτω γὰρ καὶ ἐγὼν ὀλόμην καὶ πότμον ἐπέσπον·
οὔτ’ ἐμέ γ’ ἐν μεγάροισιν ἐΰσκοπος ἰοχέαιρα

• 11. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS


Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Odyssea
HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.002} Book 11 line 372

• εἴ τινας ἀντιθέων ἑτάρων ἴδες, οἵ τοι ἅμ’ αὐτῷ


Ἴλιον εἰς ἅμ’ ἕποντο καὶ αὐτοῦ πότμον ἐπέσπον.
νὺξ δ’ ἥδε μάλα μακρή, ἀθέσφατος, οὐδέ πω ὥρη

• 12. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS


Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Odyssea
HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.002} Book 11 line 389

• ἀχνυμένη· περὶ δ’ ἄλλαι ἀγηγέραθ’, ὅσσοι ἅμ’ αὐτῷ


οἴκῳ ἐν Αἰγίσθοιο θάνον καὶ πότμον ἐπέσπον.
ἔγνω δ’ αἶψ’ ἐμὲ κεῖνος, ἐπεὶ ἴδεν ὀφθαλμοῖσι· (390)

• 13. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS


Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Odyssea
HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.002} Book 12 line 342

• πάντες μὲν στυγεροὶ θάνατοι δειλοῖσι βροτοῖσι,


λιμῷ δ’ οἴκτιστον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν.
ἀλλ’ ἄγετ’, Ἠελίοιο βοῶν ἐλάσαντες ἀρίστας

• 14. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS


Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Odyssea
HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.002} Book 14 line 274
• αὐτὰρ ἐμοὶ Ζεὺς αὐτὸς ἐνὶ φρεσὶν ὧδε νόημα
ποίησ’· —ὡς ὄφελον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν
αὐτοῦ ἐν Αἰγύπτῳ· ἔτι γάρ νύ με πῆμ’ ὑπέδεκτο· — (275)

• 15. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS


Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Odyssea
HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.002} Book 17 line 130

• βοσκομένη, ὁ δ’ ἔπειτα ἑὴν εἰσήλυθεν εὐνήν,


ἀμφοτέροισι δὲ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκεν, (130)
ὣς Ὀδυσεὺς κείνοισιν ἀεικέα πότμον ἐφήσει.

• 16. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS


Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Odyssea
HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.002} Book 17 line 131

• ἀμφοτέροισι δὲ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκεν, (130)


ὣς Ὀδυσεὺς κείνοισιν ἀεικέα πότμον ἐφήσει.
αἲ γάρ, Ζεῦ τε πάτερ καὶ Ἀθηναίη καὶ Ἄπολλον,

• 17. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS


Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Odyssea
HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.002} Book 19 line 550

• ἦα πάρος, νῦν αὖτε τεὸς πόσις εἰλήλουθα,


ὃς πᾶσι μνηστῆρσιν ἀεικέα πότμον ἐφήσω.’ (550)
ὣς ἔφατ’, αὐτὰρ ἐμὲ μελιηδὴς ὕπνος ἀνῆκε·

• 18. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS


Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Odyssea
HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.002} Book 22 line 317

• ἀλλά μοι οὐ πείθοντο κακῶν ἄπο χεῖρας ἔχεσθαι·


τῶ καὶ ἀτασθαλίῃσιν ἀεικέα πότμον ἐπέσπον.
αὐτὰρ ἐγὼ μετὰ τοῖσι θυοσκόος οὐδὲν ἐοργὼς
• 19. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS
Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Odyssea
HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.002} Book 22 line 416

• οὐ κακὸν οὐδὲ μὲν ἐσθλόν, ὅτίς σφεας εἰσαφίκοιτο· (415)


τῶ καὶ ἀτασθαλίῃσιν ἀεικέα πότμον ἐπέσπον.
ἀλλ’ ἄγε μοι σὺ γυναῖκας ἐνὶ μεγάροις κατάλεξον,

• 20. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS


Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Odyssea
HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.002} Book 24 line 22

• ἀχνυμένη· περὶ δ’ ἄλλαι ἀγηγέραθ’, ὅσσοι ἅμ’ αὐτῷ


οἴκῳ ἐν Αἰγίσθοιο θάνον καὶ πότμον ἐπέσπον.
τὸν προτέρη ψυχὴ προσεφώνεε Πηλεΐωνος·

• 21. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS


Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Odyssea
HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.002} Book 24 line 31

• ὡς ὄφελες τιμῆς ἀπονήμενος, ἧς περ ἄνασσες, (30)


δήμῳ ἔνι Τρώων θάνατον καὶ πότμον ἐπισπεῖν·
τῶ κέν τοι τύμβον μὲν ἐποίησαν Παναχαιοί,

• 22. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS


Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Odyssea
HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.002} Book 24 line 471

• φῆ δ’ ὅ γε τείσεσθαι παιδὸς φόνον, οὐδ’ ἄρ’ ἔμελλεν (470)


ἂψ ἀπονοστήσειν, ἀλλ’ αὐτοῦ πότμον ἐφέψειν.
αὐτὰρ Ἀθηναίη Ζῆνα Κρονίωνα προσηύδα·

• 23. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS


Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Ilias HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.004} Book 2 line 359
• ἁπτέσθω ἧς νηὸς ἐϋσσέλμοιο μελαίνης,
ὄφρα πρόσθ’ ἄλλων θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπηι.
ἀλλά, ἄναξ, αὐτός τ’ εὖ μήδεο πείθεό τ’ ἄλλωι· (360)

• 24. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS


Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Ilias HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.004} Book 4 line 396

• υἱός τ’ Αὐτοφόνοιο μενεπτόλεμος Λυκοφόντης. (395)


Τυδεὺς μὲν καὶ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆκεν·
πάντας ἔπεφν’, ἕνα δ’ οἶον ἵει οἶκόνδε νέεσθαι·

• 25. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS


Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Ilias HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.004} Book 6 line 412

• σεῖ’ ἀφαμαρτούσηι χθόνα δύμεναι· οὐ γὰρ ἔτ’ ἄλλη


ἔσται θαλπωρή, ἐπεὶ ἂν σύ γε πότμον ἐπίσπηις,
ἀλλ’ ἄχε’. οὐδέ μοί ἐστι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ·

• 26. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS


Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Ilias HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.004} Book 7 line 52

• ἀντίβιον μαχέσασθαι ἐν αἰνῆι δηϊοτῆτι.


οὐ γάρ πώ τοι μοῖρα θανεῖν καὶ πότμον ἐπισπεῖν·
ὣς γὰρ ἐγὼν ὄπ’ ἄκουσα θεῶν αἰειγενετάων.”

• 27. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS


Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Ilias HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.004} Book 11 line 263

• ἔνθ’ Ἀντήνορος υἷες ὑπ’ Ἀτρείδηι βασιλῆϊ


πότμον ἀναπλήσαντες ἔδυν δόμον Ἄϊδος εἴσω.
αὐτὰρ ὃ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν

• 28. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS


Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Ilias HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.004} Book 15 line 495
• ἀλλὰ μάχεσθ’ ἐπὶ νηυσὶν ἀολλέες· ὃς δέ κεν ὕμεων
βλήμενος ἠὲ τυπεὶς θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπηι, (495)
τεθνάτω· οὔ οἱ ἀεικὲς ἀμυνομένωι περὶ πάτρης

• 29. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS


Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Ilias HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.004} Book 16 line 857

• ψυχὴ δ’ ἐκ ῥεθέων πταμένη Ἄϊδόσδε βεβήκει,


ὃν πότμον γοόωσα, λιποῦσ’ ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην.
τὸν καὶ τεθνηῶτα προσηύδα φαίδιμος Ἕκτωρ·

• 30. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS


Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Ilias HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.004} Book 18 line 96

• “ὠκύμορος δή μοι, τέκος, ἔσσεαι, οἷ’ ἀγορεύεις· (95)


αὐτίκα γάρ τοι ἔπειτα μεθ’ Ἕκτορα πότμος ἑτοῖμος.”
τὴν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·

• 31. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS


Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Ilias HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.004} Book 20 line 337

• μὴ καὶ ὑπὲρ μοῖραν δόμον Ἄϊδος εἰσαφίκηαι.


αὐτὰρ ἐπεί κ’ Ἀχιλεὺς θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπηι,
θαρσήσας δἤπειτα μετὰ πρώτοισι μάχεσθαι·

• 32. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS


Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Ilias HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.004} Book 21 line 588

• οἵ κεν πρόσθε φίλων τοκέων ἀλόχων τε καὶ υἱῶν


Ἴλιον εἰρυόμεσθα· σὺ δ’ ἐνθάδε πότμον ἐφέψεις,
ὧδ’ ἔκπαγλος ἐὼν καὶ θαρσαλέος πολεμιστής.”

• 33. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS


Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Ilias HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.004} Book 22 line 39
• “Ἕκτορ, μή μοι μίμνε, φίλον τέκος, ἀνέρα τοῦτον
οἶος ἄνευθ’ ἄλλων, ἵνα μὴ τάχα πότμον ἐπίσπηις
Πηλείωνι δαμείς, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτερός ἐστιν. (40)

• 34. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"HOMERUS


Epic. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Ilias HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0012.004} Book 22 line 363

• ψυχὴ δ’ ἐκ ῥεθέων πταμένη Ἄϊδόσδε βεβήκει


{ὃν πότμον γοόωσα, λιποῦσ’ ἀνδροτῆτα καὶ ἥβην}.
τὸν καὶ τεθνηῶτα προσηύδα δῖος Ἀχιλλεύς·
• πτῶ-μα n., spesso con prefissi (συμ-πίπτειν ecc) in senso traslato 'caduta, il precipitare, i morti, il
cadavere' (attico a partire da Aristotele, greco ellenistico e dopo) con diminutivo"Μά-τιον
(iscrizioni. Dell'Asia Minore), -ματίς f.nel complesso a scendere 'tipo di coppa che non sta in piedi'
(Mosco presso Ateneo), -ματικός 'incline a cadere ' (greco ellenistico e dopo .), -ματίζω' far
cadere' '(greco ellenistico e seg.). Con. m -ματισμός. 'Epilessia' (Ptol et al.).

• 1. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"AESCHYLUS
Trag. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Supplices
HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0085.001} Line 662

• μηδ’ ἐπιχωρίοις <στάσις>


πτώμασιν αἱματίσαι πέδον γᾶς.

ἥβας δ’ ἄνθος ἄδρεπτον (662)

• 2. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"AESCHYLUS
Trag. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Supplices
HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0085.001} Line 797

• γυπιὰς πέτρα, βαθὺ


πτῶμα μαρτυροῦσά μοι,
πρὶν δαΐκτορος βίᾳ

• 3. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"AESCHYLUS
Trag. HYPERLINK "http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp"Prometheus
vinctus HYPERLINK
"http://stephanus.tlg.uci.edu/Iris/demo/csearch_red.jsp" {0085.003} Line 919

• οὐδὲν γὰρ αὐτῷ ταῦτ’ ἐπαρκέσει τὸ μὴ οὐ


πεσεῖν ἀτίμως πτώματ’ οὐκ ἀνασχετά·
τοῖον παλαιστὴν νῦν παρασκευάζεται (920)

3, πτῶ-σις(Σύμ- »ν, ecc) f. (Ep., Αὕτη) i.a. 'caduta' 'lancio del dado del cubo' risultante come un
programma. Terminus 'inflessione, caso' (Arist.usw.), mit -σιμος 'zu Falle gebracht’ (A.; nach ἁλώσιμος-
ἲecc.), con -σιμος 'portato in trappola' (A.: dopo ἁλώσιμος-ἲArbenz 80), -τικός (μετα-κ e simili) 'fl essibile'
(grammi).
4. πέσ-ος n. 'Cadavere' (E. in lyr.), -Ημα n. 'Il caso, il caduto, il cadavere "(Carrying; forma Chantraine
184, v.
Wilamowitz Eur. Lei. 1131), -ωμα n. "Fall" (vaso iscrizioni.; dopo πτῶμα).

5. -πετής u.a .. in περι-, προ-πετής piuttosto umum- cadendo, hineingera'oen 'o' vortexing, ready,
premature ' con περι-, προ-πέτ-εια f. (attitudine ionica); anche in cooperazione Formazioni come εὖ-πετής
egut- ausfallend, conveniente, favorevole 'con -εια f. (attitudine ionica); ὁιι-πετής s. Bes
. Derivati: A. Con un vocalisma e, πετ (ο,) -. 1. composti on -πετής il cui secondo membro è omonimo di
posto in -1rhr derivato da πέτομαι da P]. e Æsch. '. δυσ-πετής "che cade male, di fi lcilep (Hp., Hdt., S.),
εὐπετὴς "che cade bene, facile, favorevole" (Matt ione), con -πέτεια (ibid.); περι- "cadere, girarsi,
cambiare "(ing., ion .-., att) con περιπέτειαι (att), προ- "Chi cade, si sporge in avanti, veloce, incline a ι
ecc. (ion.-att.) ", inoltre, γη-" caduto a terra "(E.); γονυ- "Chi cade in ginocchio" (E.) con -πετέω (Plb., NT)
ci ' Stanton, GI. 46, 1968, 1-6, per la colorazione orientale
e religiosi della parola; διο- "caduto dal cielo" (E.); 8091.- "Abbattuto dalla lancia (Ε.); χαμαι- "che cade a
terra" (PL, Mag., Ecc.); questi composti in -πετής si trovano in concorrenza con altri che riportano a
πέτομαι "Volante", probabilmente più vecchio, altri da πετάννυμι ovviamente sedondaires; due forme
sono oscuro o ambiguo: 81mcrñç cf. s.u. e sotto πέτομαι, παλιμπετές cf sotto πέτομαι su tutto questo
problema e. R. Schmitt, Dichtung und Dichiersprache ἐἐ 45 · 4186;
2. πέσημα n. "Fall", a volte ι body fall σαι-ας.) Was dall'aor. ἔπεσον. cf. Ghantraine. Allenamento
184,Wilamowitz, Euripide Herakles, ca. 1131; da dove in secondo luogo l'hapax n. πέσος "cadavere" (E.,
Ph. 1298) e πέσωμα "fall" (Kretschmer, Gr Vaseninschr, 122).

• -πτώς in ἀ-πτώς, -ῶτος 'non cadere' (Pi., Pl. et al.); anche -πτης in ἀπτης (ins. Olympia)? - A
ποταμός s. Esp.

σ per τ in ione. sitt-. πεσέομαι, -σϋμαι e πεσεῖν è. spiegato in modo secondario e non soddisfacente;
vedere. Schwyzer 271 Zus. 2 m. Lett. 746 Α, 6 e Chantraine grammi. hom. 1, 451. - La coppia di forme
πῖπτω (con ἰ dopo é'im'w): πετεῑν coincide con γίγνομαι: γενέσθαι; sillaba fut. πεσέ-ομαι per * πετέ- [σ]
ομαι e quelli tesi πτω-, πτη- in πέ-πτω-κα, πτῶ-μα, -σις, πε-πτη-ώς Come γενέ-τωρ, γνή-σιος (γνωτόςῖς s.
to γίγνομαι), s. Schwyzer 746, 784 u. 360I Una nuova formazione è πίτ-νω (-νῶ) con ι come in diversi v-
Presentia (Schwyzer 695). - L'intero sistema fornisce uno Filiale speci fi co del greco anche in
πέτομαι'vola' nel vecchio verbo; il letto è eftzlletk;ancora in a ράιαιί. Mostra un punto di contattoil fut. *
πετέ- [σ] ομαι; aind. Pati-gydti; carico morfologicamente i vicini sono anche πότμος e aind. pdt-mann.
eFlug, treno,Path '(sarebbe gr. * Πέτμα). - Più s. πέτομαις cf. Anche πτήσσω e πίτυλος.