Sei sulla pagina 1di 4

64 COLORE

Doro DR.0710 Oro Giallo Wavy 20x20


10x10 15x15 20x20 DORO
10x10x4 mm 15x15x4 mm 20x20x4 mm
3/8”x3/8”x1/8” 5/8”x5/8”x1/8” 3/4”x3/4”x1/8”

Oro Giallo Liscio DR.0743 Oro Giallo Liscio DR.0726 Oro Giallo Liscio DR.0709
Oro Giallo Liscio DR.0794 Oro Giallo Liscio DR.0777 Oro Giallo Liscio DR.0760

65 COLORE
Oro Giallo Wavy DR.0744 Oro Giallo Wavy DR.0727 Oro Giallo Wavy DR.0710
Oro Giallo Wavy DR.0795 Oro Giallo Wavy DR.0778 Oro Giallo Wavy DR.0761

'HWWDJOLRğQLWXUH'HWDLORIğQLVKHV2EHUĠÃFKHQLP'HWDLO'ÒWDLOGHVğQLWLRQV'HWDOOHGHORVDFDEDGRVДеталь отделок

Oro Giallo Liscio Oro Giallo Wavy Oro Giallo Liscio Oro Giallo Wavy

)LQLWXUDŃ$3DYLPHQWRńŃ$3DYLPHQWRńğQLVK2EHUĠÃFKHņ$3DYLPHQWRŃ)LQLWLRQʼn$3DYLPHQWRŊ$FDEDGRŃ$3DYLPHQWRń“Напольная” отделка
)LQLWXUDŃ$5LYHVWLPHQWRńŃ$5LYHVWLPHQWRńğQLVK2EHUĠÃFKHņ$5LYHVWLPHQWRŃ)LQLWLRQʼn$5LYHVWLPHQWRŊ$FDEDGRŃ$5LYHVWLPHQWRń“Облицовочная” отделка
66 COLORE

Doro DR.0758 Oro Bianco Liscio


10x10 15x15 20x20 DORO
10x10x4 mm 15x15x4 mm 20x20x4 mm
3/8”x3/8”x1/8” 5/8”x5/8”x1/8” 3/4”x3/4”x1/8”

Oro Bianco Liscio DR.0741 Oro Bianco Liscio DR.0724 Oro Bianco Liscio DR.0707
Oro Bianco Liscio DR.0792 Oro Bianco Liscio DR.0775 Oro Bianco Liscio DR.0758

67 COLORE
Oro Bianco Wavy DR.0742 Oro Bianco Wavy DR.0725 Oro Bianco Wavy DR.0708
Oro Bianco Wavy DR.0793 Oro Bianco Wavy DR.0776 Oro Bianco Wavy DR.0759

'HWWDJOLRğQLWXUH'HWDLORIğQLVKHV2EHUĠÃFKHQLP'HWDLO'ÒWDLOGHVğQLWLRQV'HWDOOHGHORVDFDEDGRVДеталь отделок

Oro Bianco Liscio Oro Bianco Wavy Oro Bianco Liscio Oro Bianco Wavy

)LQLWXUDŃ$3DYLPHQWRńŃ$3DYLPHQWRńğQLVK2EHUĠÃFKHņ$3DYLPHQWRŃ)LQLWLRQʼn$3DYLPHQWRŊ$FDEDGRŃ$3DYLPHQWRń“Напольная” отделка
)LQLWXUDŃ$5LYHVWLPHQWRńŃ$5LYHVWLPHQWRńğQLVK2EHUĠÃFKHņ$5LYHVWLPHQWRŃ)LQLWLRQʼn$5LYHVWLPHQWRŊ$FDEDGRŃ$5LYHVWLPHQWRń“Облицовочная” отделка