Sei sulla pagina 1di 9

TESTE

Testul №1 (tema 1:Contabilitatea financiară avansată)

1. Norma contabilă reprezintă:

a) Definirea informaţiilor deţinute în situaţiile financiare;


b) Terminologiile şi principiile contabile general admise;
c) Regulă precisă de evaluare, înregistrare, clasificare şi prezentare a informaţiei contabile.
d) Regulă de contabilizare a diferitor operații

Varianta de răspuns: c

2. Care dintre următoarele nu reprezintă obiectivele normalizării contabile?

a) Modul de prezentare a informaţiilor în situaţiile financiare;


b) Fixarea unor caracteristici calitative informaţiei contabile
c) Elaborarea unui plan de conturi şi a unei scheme de contabilizare a diferitor operaţii.
d) Definirea informaţiilor deţinute în situaţiile financiare;
e) Niciun răspuns nu este corect.

Varianta de răspuns: b

3. Care sunt caracteristicile calitative ale informatei contabile conform Legii Contabilitatii?

a) Inteligibilitatea; d) Comparabilitatea;
b) Relevanţa; e) Toate raspunsurile sunt corecte;
c) Credibilitatea; f) Niciun răspuns nu este corect.

Varianta de răspuns: e

4. Conectati prin sageti tipuri de abordări și țările în care ei au fost practicate; Alegeți una
dintre aceste abordări și explicați semnificația acesteia.

a) Abordare de tip pragmatic 1. Olanda


b) Abordare mixtă 2. Franța
c) Abordare de tip politic 3. SUA
4. Germania
5. Marea Britania

Varianta de răspuns: a) 5; b) 1, 3; c) 2, 4;

o abordare mixtă – în care normele elaborate de profesia contabilă liberală sunt impuse prin
negocieri multipartite: Olanda – unde „Comitetul de reflecţie tripartită” realizează compromisul
dintre profesia contabilă, asociaţiile patronale şi sindicate.

5. Alegeți pentru fiecare tip de entitate procedurile de ținerea a contabilității și prezentare a


situațiilor financiare:

a) Entitățile micro, persoanele fizice după înregistrarea ca plătitori de TVA


b) Entitățile mici
c) Entitățile mijlocii și mari
d) Entitățile de interes public
e) Personale fizice ce desfășoară activitate de întreprinzător, pînă la înregistrarea în calitate
de plătitori TVA

1. Țin contabilitatea în partidă dublă


2. Țin contabilitatea în partidă simplă
3. Întocmesc situații financiare prescurtate conform SNC
4. Întocmesc situații financiare simplificate conform SNC
5. Poate întocmi situații financiare complete conform SNC
6. Întocmesc situații financiare complete conform SNC
7. Nu întocmesc situații financiare ci doar rapoarte fiscale
8. Poate întocmi situații financiare simplificate sau complete
9. Pot ține contabilitatea și întocmi situații financiare în baza IFRS
10. Întocmesc situații conform IFRS

Varianta de răspuns: a) 1,3,8,9 ; b) 1,4,5,9; c) 1,6,9; d) 1,10; e) 2,7.

6. Sisteme de ținere a contabilității se impart?

a) Sistem de contabilitate în partidă dublă;


b) Sistem de contabilitate în partidă simplă;
c) Toate raspunsurile sunt corecte
d) Niciun răspuns nu este corect.

Varianta de răspuns: c

7. Sistem de contabilitate în partidă simplă se impart in:

a) Cu raportare financiară completă;


b) Cu raportare financiară simplificată;
c) Fără raportare financiară, ci doar cu raportare fiscală
e) Toate raspunsurile sunt corecte;
f) Niciun răspuns nu este corect.

Varianta de răspuns: c

Testul № 2 (tema 2: Contabilitatea investițiilor imobiliare)

1. Care caracteristica cel mai mult corespunde investițiilor imobiliare în Republica


Moldova:

a) Grad de risc este foarte mare, deoarece prețul lor poate ajunge 0 ca la bursa de valori
mobiliare;
b) Au un grad de siguranță de 100% deoarece investițiile imobiliare nu sunt supuse la nici
un risc ;
c) Număr de risc este limitat, deoarece fenomenele catastrofale care pot să distrugă
imobilele, rar se întămplă;
d) Grad de risc este mare deoarece nu sunt afectate de ciclurile economice.

Varianta de răspuns: c
2. În care din următoarele rînduri este macar un scop care nu corespunde scopurilor
deținerii investițiilor imobiliare:

a) Creșterea valorii, utilizarea în viitor, transmiterea în leasing financiar


b) Transmiterea în leasing operațional, transmiterea în leasing financiar, vînzarea în procesul
desfășurării normale a activității
c) Creșterea valorii, utilizarea în viitor, transmiterea în leasing operațional

Varianta de răspuns: c

3. Rrin ce formula se inregistreaza serviciu acordat de terte?

a) Dt 812 Dt 534 Ct 544; c) Dt 812 Dt 534 Ct 521;


b) Dt 811 Ct 534 Ct 544; d)Niciun răspuns nu este corect

Varianta de răspuns: a

4. La ce valoare se efectuează evaluarea inițială a investiției imobiliare?

a) Valoarea justă e) Valoarea de bilanț


b) Valoarea de piață f) Valoarea contabilă
c) Costul de întrare g) Toate răspunsuri sunt corecte
d) Costul de procurare

Varianta de răspuns: c

5. Care din următoarele sunt reprezintă costul de intrare în cazul procurării investiției
imobiliare?
a) Valoarea de procurare
b) Se evaluează prin expertiza
c) Valoarea stabilită în documentele primare
d) Costul achiziționării ce include valoarea de procurare, comisionul agenției imobiliare,
plățile pentru serviciile notariale, costul serviciilor juridice, taxele de stat și alte
costuri de tranzacționare.

Varianta de răspuns: d

6. Care din următoarele formule reflectă întrarea investițiilor imobiliare procurate în


leasing financiar?

a) Debit 151„Investiții imobiliare”


Debit 534 „Datorii față de buget” - TVA
Credit 521 „Datorii comerciale curente”

b) Debit 151„Investiții imobiliare”


Credit 424„Venituri anticipate pe termen lung”,cu decontarea ulterioară
Credit 622 „Venituri financiare”

c) Debit 151„Investiții imobiliare”


Debit 232 „Creanțe preliminate” - TVA
Credit 413 „Datorii pe termen lung privind leasingul financiar”
d) Debit 151„Investiții imobiliare”
Credit 313 „Capital nevărsat”

e) Debit 151„Investiții imobiliare”


Credit 121 „Imobilizări corporale în curs de execuție”

Varianta de răspuns: c

7. Care din următoarele sunt incluse în costuri ulterioare aferente investițiilor imobiliare?

a) Costuri aferente întreținerii c) Costurile de reparație


b) Costurile aferente asistenței tehnice d) Toate răspunsurile sunt corecte

Varianta de răspuns: d

Testul № 3 (tema 3: Contabilitatea deprecierii și reevaluării cativelor imobilizate)

1. Dacă există careva indici ai deprecierii activelor, cum entitatea calculează costurile
suplimentare directe necesare pentru vînzarea activului?

a) Valoarea contabilă – Costul vînzărilor


b) Valoarea de piața – Venitul din vînzări
c) Valoarea justă – Venitul din vînzări
d) Valoarea justă – Costul vînzărilot

Varianta de răspuns: d

2. Conform metodei de valoarea de piața, dacă costurile de vînzare sunt semnificative,


diferența dintre valoarea justă și costurile de vînzare poate fi:

a) Mai mică decît valoarea reevaluată a activului


b) Mai mare decît valoarea reevaluată a activului
c) Identică cu valoarea reevaluată a activului
d) Poate fi mai mare sau mai mică

Varianta de răspuns: a

3. Pierdere din depreciere reprezintă:

a) Valoarea contabilă – (Costurile de vînzare – Valoarea justă)


b) Valoarea contabilă – (Valoarea justă -Costurile de vînzare)
c) Valoarea justă + (Valoarea contabilă – Costurile de vănzare)
d) Valoarea justă - (Costurile de vînzare + Valoarea contabilă)

Varianta de răspuns: b

4. Aranjați în ordinea corectă următoarele acțiuni:

a) Testarea la depreciere
b) Determinarea valorii juste a activului minus costurile aferente vânzării
c) Recunoșterea pierderii din depreciere
d) Determinarea la fiecare dată de raportare existența sau inexistența indiciilor de
depreciere

Varianta de răspuns: d, b, a, c

5. Alegeți numai indici interni de deprecierea activelor:

a) Diminuarea semnificativă a valorii de piaţă a activelor


b) Existenţa dovezilor referitoare la învechirea sau deteriorarea fizică a unui activ
c) Modificări semnificative negative a entităţii, privind durata şi modul de utilizare a
activului
d) Modificări negative în mediul tehnologic, economic sau legal care afectează entitatea
e) Producerea calamităţilor şi altor evenimente excepţionale
f) Alţi indici care reflectă faptul că beneficiile economice generate de un activ vor fi
mai mici decît cele scontate

Varianta de răspuns: b, c, f

6. Alegeți conturile soldul căror este creditor și reprezintă suma deprecierii acumulate a
activelor imobilizate:

a) 113 g) 128
b) 114 h) 129
c) 124 i) 131
d) 125 j) 133
e) 126 k) 151
f) 127 l) 152

Varianta de răspuns: b, e, f, g, h, j, l

7. Ce deteremina entitatea inaitnte ca entitatea sa evalueze activele?

a) Valoarea contabila minus costurile de vînzare a acestora.


b) Valoarea justă minus pretul de vînzare a acestora.
c) Valoarea justă minus chheltuieli administrative a acestora.
d) Valoarea justă minus costurile de vînzare a acestora.
e) Niciun răspuns nu este corect.

Varianta de răspuns: d

Testul №4 (tema 4: Contabilitatea şi raportarea operaţiilor de leasing şi locaţiune)

1. Care din următoarele nu sunt drepturile locatorului:

a) să cesioneze sau să dispună în alt mod de drepturile sale asupra bunului sau de drepturile
care rezultă din contractul de leasing.
b) să solicite locatarului documentele ce reflectă starea lui financiară.
c) să aleagă independent bunul şi/sau vînzătorul (furnizorul) ori să încredinţeze locatorului
această alegere;
d) să folosească bunul în calitate de gaj în obligaţiile sale faţă de terţi dacă contractul de
leasing nu prevede altfel;
e) să formuleze vînzătorului (furnizorului) cerinţe ce rezultă din contractul de vînzare-
cumpărare (furnizare);
f) să îmbine calitatea de locator cu cea de vînzător (furnizor) dacă acest fapt este prevăzut în
contractul de leasing;
g) să ceară achitarea integrală şi înainte de termen a ratelor de leasing ori să rezilieze
contractul, cu reparaţia pagubelor şi/sau cu restituirea bunului, în cazul în care locatarul
încalcă în mod esenţial clauzele contractului

Varianta de răspuns: b, f

2. Care din următoarele sunt obligațiile locatarului:

a) să prezinte locatorului informaţii referitoare la bun şi/sau la vînzătorul (furnizorul) lui în


vederea încheierii unui contract de vînzare-cumpărare (furnizare) dacă contractul de
leasing nu prevede altfel;
b) să execute obligaţiile de recepţionare a bunului şi de formulare a cerinţelor ce rezultă din
contractul de vînzare-cumpărare (furnizare) dacă contractul de leasing nu prevede altfel;
c) să nu intervină în alegerea bunului şi/sau a vînzătorului (furnizorului) făcută de locatar
dacă contractul de leasing nu prevede altfel;
d) să coordoneze cu locatarul cuprinsul contractului de vînzare-cumpărare (furnizare) a
bunului;
e) să informeze locatorul despre corespunderea bunului clauzelor din contractul de vînzare-
cumpărare (furnizare);

Varianta de răspuns: a, b, e

3. Care din următoarele condiţii sunt obligatori în cazul leasingului financiar:

a) locatorul îşi recuperează valoarea integrală a bunului oferit în leasing;


b) termenul contractului de leasing poate fi mai mic sau coincide cu perioada de amortizare
a bunului;
c) riscurile şi beneficiile asupra bunului să fie transferate locatarului din momentul
încheierii contractului de leasing;
d) suma ratelor de leasing să reprezinte cel puţin 90% din valoarea justă a bunului;
e) întreţinerea, reparaţia şi riscurile sunt pe seama locatarului;
f) locatarul alege bunul sau dă acordul ca acesta să fie ales de către locator;
g) contractul de leasing să prevadă expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului
către locatar la expirarea contractului;
h) perioada de leasing să depăşească 75% din durata de funcţionare utilă a bunului

Varianta de răspuns: c, d, g, h

4. Care tipuri de leasing sunt în funcție de modul de achitare a tranzacțiilor:


a) leasingul intern, operaţiune de leasing în cadrul căreia toate subiectele sînt rezidenţi ai
Republicii Moldova;
b) lease-back, operaţiune în cadrul căreia o parte transmite unei alte părţi dreptul de
proprietate asupra unui bun în scopul de a-l lua ulterior în leasing;
c) leasingul barter, operaţiune în cadrul căreia locatarul achită valoarea ratelor de leasing
prin bunuri al căror proprietar este;
d) leasingul intern, operaţiune de leasing în cadrul căreia toate subiectele sînt rezidenţi ai
Republicii Moldova;
e) leasingul compensaţional, operaţiune în cadrul căreia locatorul primeşte în contul ratelor
de leasing marfă produsă cu utilajul obiect al leasingului.
f) leasingul internaţional, operaţiune de leasing în cadrul căreia locatorul sau locatarul nu
este rezident al Republicii Moldova.

Varianta de răspuns: c, e

5. Care din tipuri de Leasing permite trecerea de dreapturi de la locataor la locatar?

a) operational; c) economic;
b) financiar; e) niciun răspuns nu este corect.
Varianta de răspuns: a, b

6. Ce presupune Lease-back-ul?

a) locatorul ia de la furnizor bunul, apoi ii da in leasing locatrului;


b) parte transmite altei părţi proprietatea unui bun în scopul de a-l lua ulterior în leasing;
c) la cerea beneficiarului de a procura un bun, banca ofera credit;
e) Niciun răspuns nu este corect.

Varianta de răspuns: b

Testul №5 (tema 5: Contabilitatea operațiilor de comerț exterior)

1. Principalele componente ale comertului exterior?


a) Exporturile; c) Re-exporturile;
b) Importurile; d) Toate raspunsurile sunt corecte;

Varianta de răspuns: a

2. Care din următoarele sunt circumstanțele a comerțului exterior?

a) creșterea importurilor
b) descreșterea importurilor
c) pieţe cu dimensiuni mai mari conduc spre maximizarea eficienţei
d) reducerea costurilor unitare
e) creșterea costurilor unitare
f) sporirea profitului
g) descreșterea profitului

Varianta de răspuns: a, c, d, f

3. Care sunt caracteristicile a regimurilor vamale suspensive?

a) Reprezintă anumite operațiuni care au caracter permanent


b) Acestea presupun o supravheghere și un control special din partea Ministerului Fiscal
c) mărfurile pot fi plasate inițial sub o anumită destinație, dar pot fi scoase pe teritoriu sub o
altă destinație
d) au character temporar
e) supraveghere de către organul vamal

Varianta de răspuns: c, d, e
4. Comform caror reglemantari internationale se desfasoara comertul exterior?

a) Acte normative ale RM: stipulate în Bibliografie;


b) Organizația Mondială a comerțului (OMC)
c) Acordul Central European de liber schimb (CEAFTA2006);
d) Acorduri bilaterale de liber schimb cu țările CSI;
e) niciun răspuns nu este corect;
f) toate raspunsurile sunt corecte

Varianta de răspuns: f

5. Ce presupune Regula DAT (Terminal Livrat la terminal) conform INCOTERMS?

a) inseamna ca vanzatorul livreaza in cazul in care bunurile sunt puse la dispozitia


cumparatorului cu privire la mijloacele de transport care sosesc gata pentru descarcare la
locul de destinatie numit. Vanzatorul suporta toate riscurile implicate in aducerea
bunurilor la locul numit.
b) se introduce locul de destinatie – Aceasta regula poate fi utilizata indiferent de modul de
transport selectat si poate fi, de asemenea, utilizata in cazul in care mai mult de un mod
de transport este angajat.
c) se introduce numele terminalului la port sau locul de destinatie – Aceasta regula poate fi
utilizata indiferent de tipul de transport selectat si poate fi, de asemenea, utilizata in cazul
in care mai mult de un tip de transport este angajat.

Varianta de răspuns: b

6. Ce tip de regim vamal este atunci cand o entitate introduce in RM marfuri cărora le va
modifica natura, starea, fara sa achite drepturile de import, iar produsele rezultate vor
fi puse in liberă circulatie:

a) Import; d) Multilateral.
b) Export; e) Perfecționarea activă/pasivă
c) Bilateral; f) Admitere temporară
g) Tranzit, antrepozit vamal, transformare sub control vamal
h) Toate raspunsurile sunt corecte.
i) Niciun răspuns nu este corect.

Varianta de răspuns: g

Testul № 6 (tema 6: Contabilitatea operaţiilor de lichidare a entităţilor economice)

1. Procedura de dezolvare si lichidare este mai scurta decat procedura inregistrarii?


a) Da; b) Nu;

Varianta de răspuns: b

2. Procedura de dezolvare si lichidare se impart in?


a)Dizolvare şi lichidare benevolă; c)Toate raspunsurile sunt corecte;
b)Dizolvare şi lichidare forţată; d)Niciun răspuns nu este corect.

Varianta de răspuns: c
3. Care din urmatoarele nu sunt operatii de lichidare?
a) Deschiderea lichidării; b) Operaţii de lichidare;
c) Operaţii de partaj; d) Niciun răspuns nu este corect.

Varianta de răspuns: c

4. Deschiderea lichidării - presupune următoarele operaţiuni?


a) Inventarierea elementelor de activ şi de pasiv ale întreprinderii care se lichidează;
b) Evaluarea activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
c) Vanzarea activelor ale întreprinderii care se lichidează;
d) Întocmirea bilanţului;
e) Stabilirea operaţiilor ce urmează a fi efectuate de către lichidator;
f) niciun răspuns nu este corect.

Varianta de răspuns: a

5. Operaţiile de lichidare a activelor?

a) Dt 221 Ct 611 Ct 534;


b) Dt 234 Ct 621 Ct 534;
c) Dt 221 Ct 612 Ct 534;
d) Niciun răspuns nu este corect

Varianta de răspuns: b