Sei sulla pagina 1di 12

C 5755 THERE’S SOMETHING ABOUT THAT NAME Gaither/Arr.

Larson SATB
with “How Sweet the Name of Jesus Sounds”

THE LLOYD LARSON


C H O R A L SE R I E S

There’s
Something
About That Name
with “How Sweet the Name of Jesus Sounds”

Words by
Gloria Gaither
& William J. Gaither

Music by
William J. Gaither

Choral Setting by
Lloyd Larson

1892
2012

120
YEARS OF
HOPE
HOPE
Since 1892
Publishing Company
Carol Stream IL 60188

www.hopepublishing.com
800-323-1049
2

There’s Something About That Name


with How Sweet the Name of Jesus Sounds
For S.A.T.B. Voices with Piano Accompaniment

Words by GLORIA GAITHER, Music by WILLIAM J. GAITHER


WILLIAM J. GAITHER and and LLOYD LARSON
JOHN NEWTON Arranged by LLOYD LARSON

Tenderly {q = c 92}
bb b 3 œœ ˙˙ œ
œ ˙
˙
˙.
b˙.
& 4
P
‰ œj œ œ œ ‰ œj œ œ œ ‰ œj b œ œ œ
Piano

? b b 43 ˙ . ˙. ˙.
b

b b œœ œ œ œ
4
& b œ œ œ œœ œœ œ
˙˙ œ œ b ˙˙˙. œ

‰ œj b œ œ œ ‰ œj ˙ œ œ
? bb ˙ . ‰ œj ˙ ‰ œj œ
b ˙. b˙. ˙.

P
a tempo
S.A. Unison
b
8 poco rit.

&bb ∑ œ ˙ œ ˙
Je - sus, Je - sus,
poco rit.
œœ œœ a tempo
œœ œ
b œ œ ˙˙ œ ˙
& b b bœ ˙

‰ œj œ œ œ ‰ œj œ œ œ
? bb ‰ j œ œ b œ ˙. ˙.
b
b˙. œ

© 1970 and this Arr. © 2012 William J. Gaither (admin. Gaither Copyright Management)
All rights reserved. Used by permission.
The copying of this music is prohibited by law and is not covered by CCLI, LicenSing, or OneLicense.net.

Sole Selling Agent of this 2012 arrangement: Hope Publishing Company, Carol Stream, IL 60188
www.hopepublishing.com 800-323-1049
3
b
11
& b b ˙. œ Œ œ œ j
œ œ œ. œ
Je - sus! There’s just some - thing a -
œ œ. j
b bb b œ ˙ œ œ œ j
& œ œ œ œ .. œ
b˙ œ œ œ
‰ œj b œ œ œ ‰ œj ˙
? bb ˙ . ‰ j œ œ œ
b œ ˙.
˙.

b
14
&bb ˙ œ ˙. ˙ Œ œœ ˙˙
bout that name! Mas - ter,

b œœ œœ œœ ˙˙
œœ
&bb ˙ œ œœ œ œ œ œ œ

? bb j œ œ bœ j œ œ œ j œ œ b œœ œ
b ‰ ‰ œ ‰ œ Œ œ
b˙. œ ˙. b˙. ˙.

b
18
& b b œœ ˙ ˙. Œ
˙ b˙ œ n œœ œœ œœ
Sav - ior, Je - sus! Like the
b bœ œ œ œ œ nœ œ nœ œ œ
& b b œ œ nœ œ œ
œ bœ Œ nœ
? bb Œ œ Œ œ œ
b ˙. ˙. ˙.

b
21
& b b b œœ œœ j
˙˙ œœ .. œœ ˙˙ ..
fra - grance af - ter the rain.

b œ j
& b b b œœ˙ n œœ œ œ. œ œœ .. j œ
œ œ œ. œ œ. œ œ

? bb ˙.
˙ ‰ œj œ œ n œ ‰ œj b œ œ
b œ ˙.
˙.

There’s Something About That Name


4
poco rit. a tempo
b
24
& b b ˙˙ Œ œœ ˙˙ œ
œ ˙˙
Je - sus, Je - sus,
P ˙˙ ˙˙
œœ œ
T.B.
? bb ∑
b
poco rit. a tempo
b œ œ œœ
& b b œœ œ œ bb œœ
œ œœ n œœ œ œ
œ œ œ
j
? b ‰ œ œ ggg œ j œ œ œ ‰ œj œ n œ œ
bb ˙ ggg bb œœ ‰
˙. œ ˙.

b
27
& b b b ˙˙ .. b œœ
Œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Je - sus! Let all heav - en and

? b ˙˙ .. œœ œœ œœ œ œ œ œ
bb Œ œ œ œ œ
b bœ œ œ œ œœ œœ œ œ œ
&bb œ œ b œœ b œœœ
œœ
œ
œœ œ œ œ œ
j œ œ bœ ‰ œj œ œ œ
? b ‰˙ œ b œ œ ‰ œj œ
bb . ˙. ˙.

b
30
& b b ˙˙ # œœ ˙˙ .. ˙˙ Œ
earth pro - claim:

˙ œœ ˙˙ .. n ˙˙
? bb ˙ Œ
b
œ œ œ n œœ œ
b œ œ œ œœ
& b b œœ œœœ # œœ œ n œœœ œ œ œœ n œœœ œœ
3

j œ œœ ‰ œj œ œœœ ‰ œj œ n œ n œ
? bb ‰ œ
b ˙. ˙. ˙.
There’s Something About That Name
5
F
bb b ˙ j
33
& n œœ b œœ œ. œ ˙˙ œœ œœ

Kings and king - doms will all pass a -
F œ œ. œ ˙˙ œœ œœ
? bb ˙ œœ nœ œ. œ
b ˙ J
œ œ n œœœ b œœ
bb b n œœœ œ nœ œ
œœ nœ œ b œœ œœ
& œ œœ œ œ œœ œ
F œ
œ œ ‰ œj œ œ
? b ‰ j nœ
bb œ ‰ œj œ
˙ œ œ n˙. ˙.

P
bbb
36
& Œ œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ ˙˙ œœ ˙.
way, but there’s some - thing a - bout that name!

œœ œœ œœ ˙ P
? b n œœ Œ œœ œœ b œœ œ ˙˙ ..
bb ˙ œ
œ
b
& b b n œœœ
œ
b ˙˙ œ ˙ œ œ œ ˙˙
œ œ œ ˙. œ ˙
P
? b ‰ œj n ˙ ‰ œj œ œ b œ ‰ œj œ œ j œ œ œ
b b ˙. ˙. ‰
˙. ˙. œ

b
40
&bb ˙ Œ ∑ ∑ ∑

? b b ˙˙ œ œ œ ˙ œ ˙ œ
b Œ
How sweet the name of Je - sus

bb œœ œœ .. œœ œ œœ œ
& b œ œœ œ˙ œ œœ
J œ œ œ œ
œ ‰ œj ˙
? b ‰ jœ œ ˙˙ .
. ˙.
bb œ ˙. ˙.
˙.
There’s Something About That Name
6

œ œ œ ˙
? bb ˙ . œ ˙.
44

b
sounds in a be - liev - er’s ear!

b j œ
& b b œœ œ˙ œ œœ œ ˙
œ œ œœ œœ .. œ œ
œ œ œ

? bb ‰ j œ œ œ Œ œ œ
b ˙ œ ˙˙ . ˙. ˙.
. ˙ œ
.

P
bb
48 S.A.

& b ∑ œ œ œ
œ ˙ œ ˙
It soothes the sor - rows, heals the

? bb ˙ œ
(mel.)
œ œ ˙ ˙ œ
b Œ œ

b œ œ œ ˙.
& b b ˙. œ œ œœ œ ˙ œ œœ œ œ
œ œ

? bb œ œ œ j œ œ œ ‰ œj ˙ ˙˙ ..
b ˙. ‰
˙. œ ˙.

b
52
&bb ˙ Œ
œ œ œ ˙ œ ˙.
wounds, and drives a - way the fear.
œ œ œ ˙
? b ˙ Œ œ ˙.
bb
b œ œœ
& b b œœ œœ œ œ˙ œ ˙˙˙ œœ œ œœ œ œœ
œ
? b b ˙˙ .. ‰ œj œ œ œ ‰ œj ˙
b ˙. ˙. ‰ œj œ œ œ
˙.
There’s Something About That Name
7
F (mel.)
b œ œ
56
œœ ˙˙ ˙˙ œœ
&bb ˙ Œ œ œ œ
Dear name, the rock, on which I
Fœ œœ œ ˙˙ œœ ˙˙ œœ
? bb ˙ Œ
b
b ˙˙ œœœ ˙˙ œœ œœ
&bb œ œœ œœ œœ ˙ ˙ œœ œ
œ œ œ œ
F
Œ ˙˙ Œ ˙˙ œœœ œœœ
? bb ‰ j œ œ œ Œ
b ˙ œ ˙. ˙. ˙.
. ˙. ˙. ˙.
dim.
b
60
& b b œœ Œ œœ ˙˙ œœ ˙˙ œœ ˙˙ ..
build, my shield and hid - ing place,
œ œœ ˙˙ œœ ˙˙ œ ˙.
? b œ
dim.

bb Œ œ ˙.
b b b œœ œœ œœ œœ œœ œ œœœ .. j œ
& œ œ œ œ ˙˙ œ œœ œ œœ . œ œ
dim.
œœœ œœœ ˙˙ ‰ œj œ
‰ œj œ
? b Œ œ
b b ˙. Œ œœ ˙.
˙. ˙
˙. ˙.
P F
bb b œ œ
64
Œ œ ˙ ˙˙ œ
& ˙˙ œ œ œ ˙ œ œ
P F
my nev - er - fail
˙˙
- ing
œœ
treas
˙˙
- ’ry
œœ
? b ˙ œœ œœ œ
bb ˙ Œ
b œœ ˙ ˙˙ œ œœ
& b b œ˙ . œ œ œ ˙˙ œœœ ˙ œœ
œ
œœ œ
P F
j œ ˙˙ ˙˙ œœœ œœœ
? b ‰ œ œ œ Œ
˙.
Œ Œ
b b ˙. ˙. ˙.
˙. ˙. ˙.
There’s Something About That Name
8
dim.
b
68
& b b ˙˙ œœ ˙˙ œœ ˙˙ œœ ˙˙ ..
filled with bound - less stores of grace.
˙ œœ ˙˙ œœ ˙˙ œ ˙.
dim.

? bb ˙ œ
b ˙.
b b b œœ œœ œœ œœ œ˙ œ œ œœœ .. j œ
& œ œ œ œ ˙˙ œœ . œ œ
dim.
œœœ œœœ ˙˙ ‰ œj œ
? b Œ Œ ‰ œj œ œ
œ
œ
b b ˙. ˙. ˙ ˙.
˙. ˙.
P
bbb ‰ œj œ
72
& ˙˙ œ œ ˙
œ ˙.
His name I will ev - er praise!
? b ˙˙ Œ ∑ ∑ ∑
bb
œœ ˙˙
b œ œ œœœ .. jœ œ
&bb ˙ œœ œ œ œœ œ
bœ œ . œ
P
‰ jœ œ œ ‰ œj œ œ œ œ
? b ˙ œ
bb . ‰ œj œ œ œ ˙. ‰ j œ
b˙. ˙. œ
a tempo
76
b
rit. F
& b b ˙. ∑ ∑ b œ ˙
Je - sus,
Fœ ˙
? bb ∑ ∑ ∑
b b
œœ œœ œœœ œœ rit.
œœ œœœœ œœ œ œ a tempo

& b bb œ
œ œ n œœ œ œ œ œ
b œœ œœ œ œ
cresc. œœœ œ œ F
? bb jœ œ bœ Œ œ œ
œ nœ ‰ jœ œ œ
b ‰œ ˙. œ b ˙. œ
b˙. ˙. œ œ nœ

There’s Something About That Name


9
80
&b œ ˙ ˙. œ Œ œ œ j
œ œ œ. œ
Je - sus, Je - sus! There’s just some - thing a -
˙ œ œ œ œ œ.
?b œ œ œ
Œ œ œ œ
J
œœœ œ œ œœ œ
œ œ œ œ b œœ œœ b ˙˙˙ œœ œ œœ œœ
& b œœœ œ œœ ˙ œœ œ œœ œœ œœ
œœ
j œ ‰ œj œ œ œ ‰ œj ˙
? b ‰ œ œ nœ ˙. ‰ œj œ œ œ œ ˙.
˙. ˙.

84
&b ˙ œ ˙. ˙ Œ Œ
œ œ
bout that name! Mas - ter,
˙. b˙ œ
?b ˙ œ ˙
(mel.)

Œ
Mas - ter,
œ œœ œœ œ œ œ
b œœ œ œœ b ˙˙ ..
& b œœ œ œœœ œ œ œœ œ
œ
œ
œ œ œ
j˙ ‰ œj œ œ œ œ œ
?
b b ‰˙ œ ‰ œj œ œ Œ œ
. ˙. b˙. ˙.

88
&b Œ œ Œ bœ œ #œ Œ œ œ nœ ˙
œ
Sav - ior, Je - sus! Like the fra - grance

?b œ ˙ ˙. œ œ œ œ ˙
Œ
Sav - ior, Je - sus!

bœ œ œ
& b œ œ nœ œ œ œ œ œ œ # œœ œ œ œœ
œ œ
n œ˙ n œœ œœ

œ Œ bœ œ
?b Œ œ ˙. œ ˙˙
. ‰ œj œ œ n œ
˙. ˙.

There’s Something About That Name


10
poco rit. a tempo
92 (mel.)

&b œ j Œ œœ ˙˙
œ. œ ˙. ˙
af - ter the rain. Je - sus,
˙˙
?b œ œ. œ ˙. ˙ Œ œœ
J
œ œ. j poco rit. a tempo
œ œ
œ œœ .. j œ œ œ œœ
&b œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ bb œœ n œœ œ
‰ œj b œ œ ‰ œj œ g œ œ œ
? ‰ œj œ œ n œ ˙. ˙ ggg b œ ‰ œj œ
b ˙. gb œ ˙.

96
& b œœ ˙˙ ˙.
b˙. b œœ
Œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
Je - sus, Je - sus! Let all heav - en and
˙˙ ˙˙ .. œœ œœ œœ œ œ œ œ
?b œ Œ œ œ œ œ
œœ
œ œœ œœ b œœœœ œœœ œœ b ˙˙˙˙ œœ œ œœ œœ œœ
& b œœ œ œ b œœ œœ œ œ œ œœ
j ‰ œj œ œ
? b ‰ œ œ nœ œ ˙. ‰ œj œ œ œ ‰ jœ œ
œ
˙. ˙. ˙. œ
100 cresc. f
& b ˙˙ # œœ ˙˙ .. ˙˙ Œ ˙ # œœ

earth pro - claim: Kings and
cresc.
˙ œœ ˙˙ .. # ˙˙ f ˙
?b ˙ Œ ˙ œœ

œ œ œœ # œœ œœ œ œ # œœ
œœ # œ œ œœœ œ œ œœ # œœ œœ œ # œœœ œ # œœ
& b œœ œ œ nœ
œ
cresc. 3
f
j œ ‰ œj œ œœœ ‰ œj œ n œ # œ
? b ‰˙ œ œ œ ‰ œj # œ œ
. ˙. ˙. ˙ œ
There’s Something About That Name
11
104
j
& b n œœ œ. œ ˙˙ œœ œœ œœ Œ œœ œœ
king - doms will all pass a - way, but there’s
œ œ. œ ˙˙ œœ œœ n œœ œœ œœ
? b #œ œ. œ Œ
J
n œœ œœ # œ œ n œœœ œœ œ
œ œ œœ œ n œœœ
&b œ œ œ œ œ œ
œ œ
? ‰ œj œ œ ‰ œj œ œ ‰ œj n ˙
b #˙. ˙. ˙.
dim. poco a poco
107
œœ
rit.
j
& b œœ œœ ˙˙ ˙˙ ˙˙ .. œœ œœ ‰ œœ
some - thing a - bout that
dim. poco a poco
œ œ ˙ ˙˙ b œœ ˙. œ œ œ
?b œ œ ˙ ˙. œ œ ‰ œ
J
œœ ˙
rit.
œ œ
& b b ˙˙˙ . œ œœ œ ˙˙ g
œ ˙. ˙ œ œ gggg ˙˙
dim. poco a poco ggg
˙˙˙ .. gg ˙˙ ..
? ‰ œj œ œ b œ . ‰ œj œ œ œ ggg
b ˙. ˙. g ˙.
˙. ˙.
111 P Slowly, freely to end
molto rit. U
& b ˙. ˙. ˙. ∑
name!
P U
? b ˙. ˙. ˙. ∑
U
Slowly, freely to end
œ œ ggg ˙˙ ..
œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ ggg ˙ .
molto rit.
˙˙ œ œ œ
&b œ œ œ ggg ˙˙˙ ...
g
u
P p
œ b œ œ œ
? ‰ œj œ œ ‰ jœ œ ‰ œ
jœ œ œ
b ˙. œ ˙. œ u ˙
b˙.
There’s Something About That Name

THE CHORAL MUSIC OF LLOYD LARSON
C 5351 All Is Well SATB C 5732 Lift High the Cross of the Risen Christ SATB
C 5522 As We Gather at Your Table SATB GC 982 Lift Him Up SATB
C 5381 Be Still and Know SATB C 5326 Lift Up Your Heads/Hosanna, Loud Hosanna SATB
C 5568 Behold the Lamb of God SATB C 5524 Long Ago, Prophets Knew SATB
PP 156 Bless the Lord, My Strength and Goodness SATB PP 152 Lord, You Have Been Our Dwelling Place SATB
PP 115 Blessed Is He Who Comes Two Choirs C 5254 More Precious than Silver with I Stand in Awe SATB
C 5437 Breath of Heaven SATB C 5700 Never Been a Night Like This! SATB
C 5641 Breath of Heaven SAB C 5349 O Come, O Come, Emmanuel SATB
C 5393 Celebrate Jesus SATB C 5758 O Holy Child of Bethlehem SATB
PP 141 Christ Is Risen! Let All the Earth Adore Him SATB C 5325 O Jesus, I Have Promised SATB
C 5756 Christ Is the World’s Light SATB C 5303 One Small Child SATB
C 5480 Christmastime SATB C 5467 One Small Child SAB
C 5591 Christmastime SAB C 5655 One Small Child Two-Part Mixed
C 5661 Deep River with Shall We Gather at the River SATB C 5327 Only by Grace SATB
C 5066 Do Not Let Your Heart Be Troubled SATB C 5150 Peace to You SATB
C 5642 Emmanuel, God With Us with Emmanuel SATB C 5189 The Potter’s Hand SATB
C 5677 Ev’ry Time I Feel The Spirit SATB C 5492 The Potter’s Hand SAB
C 5149 Find in Me a Thankful Heart SATB C 5589 Seek Ye First SATB
C 5350 The First Noel SATB C 5301 Shout to the North SATB
PP 129 For the Beauty of the Earth SATB C 5565 In Remembrance SATB
C 5118 For the Music of Creation SATB C 5692 Speak, O Lord SATB
C 5744 Gethsemane with The Power of the Cross SATB SP 776 Stephen Foster Medley SAB
C 5101 Give God Thanks! SATB C 5666 There Is a Higher Throne SATB
C 5475 Glory to the Newborn King! SATB C 5452 There Is a Redeemer
C 5662 Great Is the Lord SATB with I Know that My Redeemer Lives SATB
C 5588 God Is Here SATB C 5755 There’s Something About That Name SATB
C 5233 He Is Exalted SATB C 5635 Thy Word SATB
PP 157 He Is Here in the Breaking of Bread SATB C 5453 To Mock Your Reign SATB
C 5627 He Never Said a Mumbalin’ Word SATB PP 136 A Voice Cries Out,
C 5158 Holy Ground SATB “Prepare the Way of the Lord” SATB
C 5499 Hosanna to Israel’s King SATB C 5305 We Bow Down SATB
C 5031 How Beautiful SATB C 5263 We Remember You SATB
C 5258 How Beautiful SAB C 5472 Were You There on That Christmas Night? SATB
C 5497 How Beautiful Two-Part Mixed C 5155 What the Lord Has Done in Me SATB
C 5473 I Give You My Heart SATB C 5629 When I Survey the Wondrous Cross SATB
C 5253 I Go to the Rock SATB C 5206 When You Prayed Beneath the Trees SATB
AD 2023 I Remember December SATB C 5382 When You Prayed Beneath the Trees SAB
C 5342 I Then Shall Live SATB C 5743 When You Prayed Beneath the Trees Two-Part Mixed
PP 148 I Will Lift Up My Eyes SATB SP 786 Where the Wind Blows SSA
C 5675 In Christ Alone SATB C 5525 With Grateful Hearts We Thank You, Lord SATB
C 5565 In Remembrance SATB C 5498 Worthy Is the Lamb SATB
C 5722 In Remembrance Two-Part Mixed C 5628 Worthy Is the Lamb SAB
C 5176 Jesu, Jesu, Fill Us with Your Love SATB C 5567 You Are My All in All SATB
C 5587 Jesus, Oh What a Wonderful Child SAB C 5523 You’re Worthy of My Praise
C 5205 Jesus, Oh What a Wonderful Child SATB with O Worship the King SATB
C 5451 Joy in the Morning with Hymn to Joy SATB
C 5270 Knowing You SATB
C 5117 Lamb of God SATB
C 5738 Joshua Fit the Battle of Jericho SATB
C 5266 Lamb of God SAB