Sei sulla pagina 1di 1

Dường Như Ta Đã

= 120 Mỹ Tâm Hoàng Lê Nhật Thanh

B m           Em
Intro Am
 6                    
Em Bm Em

 8  


   
Em Verse
         
Bm Em Bm C G Am
             
7


    


Chorus

                  
15 Em D B7 Em Bm C G
           
   

                            
22 Am Em C B Em Bm C

         

                  
29 G Am Em C B Em Bm

       

         
Em Fine
              
36 C G Am Em C B7

     
 
Break Down
           C♯m
G♯m
          
C♯m G♯n C♯m F♯m
       
43

   
 

 
G♯7
 
49 D.S. al Fine

 