Sei sulla pagina 1di 2

.

NAMA : ………………………………………………… TAHUN : ……………………………

PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR

TEKNIK MENJAWAB SOALAN SAINS UPSR 018/2


(KERTAS 2)

Kemahiran
Bil Proses Sains Contoh Soalan Teknik/Kaedah Menjawab
(KPS)
Perkara yang dimalarkan/
Perkara yang sama (PDM) 1. Apakah perkara yang tidak berubah?
1 (Perkara yang tidak berubah 2. Apakah pemboleh ubah manipulasi …………………………………………
atau tidak mempengaruhi 3. Nyataka perkara yang dikekalkan Nyatakan perkara yang sama/tidak berubah
penyiasatan)
Pembolehubah Manipulasi
1. Apakah perkara yang diubah? ……………………………………….
(PM)
2 2. Nyatakan pembolehubah dimanipulasi? Nyatakan perkara yang diubah/tidak sama
(Perkara yang diubah dalam
suatu penyiasatan)

Pembolehubah Bergerakbalas/ 1. Apakah perkara yang diperhatikan?


perkara yang berubah (PB) 2. Nyatakan pembolehubah bergerak balas ……………………………………….
3 (Perkara yang 3. Apakah perkara yang
diperhatikan/diukur diukur/hasil/keputusan. Nyatakan perkara yang diperhatikan/diukur
dalam suatu penyiasatan)

Nyatakan/Apakah 1.Nyatakan 2 pembolehubah (i) ………………………………….


pembolehubah / maklumat 2. Nyatakan 2 maklumat (ii) …………………………………
dalam penyiasatan 3. Nyatakan perkara yang berikut………… Nyatakan perkara yang diubah
4
(merujuk kepada a) Perkara yang dikekalkan dan perkara yang diperhatikan/
Pembolehubah Manipulasi b) Perkara yang diubah diukur
(PM) dan Pembolehubah c) Perkara yang diperhatikan
Bergerakbalas (PB)

Matlamat/Tujuan/ Objektif 1. Apakah tujuan penyiasatan di atas a) Untuk menyiasat hubungan Antara
5 dan Tajuk bagi suatu 2. Apakah matlamat eksperimen di atas Perkara yang diubah/PUM dengan/dan
penyiasatan/ eksperimen 3. Nyatakan tujuan/matlamat bagi Perkara yang diukur/PUB
penyiasatan/eksperimen di atas

1. Berikan sebab/alasan/inferens……
Sebab/alasan/inferens/kenapa
2. Berikan alasan yang munasabah…… Kerana ………………………………………
(Rujuk kepada perkara yang
6 3. Nyatakan kenapa/mengapa…… (Nyatakan sebab/alasan kenapa ia berlaku)
diubah iaitu pembolehubah
4. Nyatakan inferens………
manipulasi)
5. Apa yang boleh dinyatakan…..
. 2

Kemahiran
Proses Sains Contoh Soalan Teknik/Kaedah Menjawab
(KPS)
1. Nyatakan pemerhatian bagi penyiasatan ………………………………………….
Pemerhatian
diatas Nyatakan perkara yang berlaku berdasarkan apa
(Rujuk kepada perkara yang
2. Apa yang boleh diperhatikan yang diperhatikan
7 diperhatikan/diukur/
3. Nyatakan pemerhatian yang lain
pembolehubah
Tuliskan jawapan dalam bentuk perbandingan
bergerakbalas)
sekiranya dinyatakan dalam soalan

1. Apakah/nyatakan hipotesis yang sesuai bagi


Hipotesis/Hubungan
penyiasatan/ eksperimen di atas
2. Apakah/Nyatakan hubungan bagi a) Semakin…bertambah/berkurang.. PUM
(Menyatakan hubungan yang
penyiasatan/ eksperimen diatas Semakin ..bertambah/berkurang.. PUB
mungkin antara pembolehubah
3. Apakah/Nyatakan hubungan bagi dua
manipulasi dengan
8 pembolehubah yang dinyatakan diatas? Kenalpasti maklumat/pembolehubah yg
pembolehubah bergerakbalas
4. Tuliskan satu hipotesis yang sesuai terlibat PUM dan PUB serta corak/pola PUM
sebelum dibuktikan benar
berdasarkan penyiasatan diatas dan PUB berkenaan
melalui penyiasatan/
5. Nyatakan hubungan antara pembolehubah
eksperimen)
manipulasi dengan pembolehubah
bergerakbalas.

Jawapan kesimpulan secara umum/khusus


Kesimpulan a) Menyatakan jawapan secara umum/khhusus
1. Apakah/nyatakan kesimpulan bagi bagi suatu penyiasatan berdasarkan
(pernyataan sebenar tentang penyiasatan/ eksperimen di atas inferens/sebab yang mempengaruhi/memberi
hubungan antara pembolehubah 2. Apakah/Nyatakan kesimpulan bagi kesan kpd penyiasatan tersebut
9
manipulasi dan bergerak balas penyiasatan/ eksperimen diatas
setelah dibuktikan benar 3.Tuliskan satu kesimpulan Jawapan kesimpulan berdasarkan hipotesis
melalui penyiasatan dan berdasarkan penyiasatan diatas
eksperimen yang telah b) Jika ...PUM…..bertambah/berkurang
dijalankan) Maka …PUB…bertambah/berkurang

Corak/Trend 1. Nyatakan/apakah corak bagi perkara yang Nyatakan…………………………………


(perubahan pada nilai diukur/diperhatikan dalam penyiasatan diatas Bertambah/berkurang
10
turutan bagi Pembolehubah 2. Nyatakan/Apakah perubahan corak bagi atau tidak berubah/sama
Bergerakbalas (PB) pembolehubah bergerakbalas

1. Meramalkan secara umum perubahan yg Nyatakan perubahan yang akan berlaku


berlaku (kualitatif ) Kemudian/selepas itu……….
2. Ramalkan perubahan yang berlaku apabila
Meramalkan
……… i) Rujuk perubahan yg berlaku pd PUM dan PUB
(Rujuk kepada nilai PUM dan
11 ii) Kenalpasti pola dan trend pada PUM dan PUB
PUB dalam sesuatu
3. Meramalkan secara spesifik perubahan yg
penyiasatan)
berlaku (kuantitatif) dgn merujuk kpd Nyatakan suhu air pada minit ke 20...........
maklumat PUB dan PUM dengan i) Memberi suatu nilai yg betul berdasarkan
menyatakan nilai (nombor dan unit) corak/pola pd PUM dan PUB

Tulis berdasarkan apa yang dilihat( Contoh:


12 Definisi secara operasi (DSO) keputusan pb/pm ) (rajah/jadual) i) Definisi secara operasi pertumbuhan pokok
ialah pertambahan bilangan daun pokok