Sei sulla pagina 1di 36

D811492 00101_08 21-09-16

8 027908 359247

AUTOMATIZAÇÕES PARA PORTAS BASCULANTES DE MOLAS E SECCIONAIS


ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΟΡΟΦΗΣ
AUTOMATYKA DO BRAM UCHYLNYCH I SEKCYJNYCH
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ
AUTOMATICKÉ SYSTÉMY PRO VÝKLOPNÁ A SEKČNÍ VRATA
MONOBLOK VE SEKSİYONEL KAPILAR İÇİN OTOMASYON SİSTEMLERİ

BOTTICELLI VENERE
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI
INSTRUÇÕES DE USO E DE INSTALAÇÃO
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ


NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

¡Atención¡ mLeer atentamente las “Advertencias” en el interior! Προσοχή! Διαβάστε με προσοχή τις “Προειδοποιήσεις” στο εσωτερικό! Uwaga! Należy uważnie przeczytać “Ostrzeżenia” w
środku! Внимание! Внимательно прочтите находящиеся внутри “Инструкции”! Pozor! Přečtěte si pozorně “Upozornění” uvnitř! Dikkat! İçinde bulunan “Uyarıları” dikkatle okuyunuz!
ADVERTÊNCIAS PARA O INSTALADOR

D811492 00101_08
ATENÇÃO! Instruções importantes relativas à segurança. Ler e seguir com - Eliminar os materiais da embalagem (plástico, cartão, poliestireno, etc.) em
atenção todas as advertências e as instruções que acompanham este produto conformidade com o previsto pelas normas vigentes. Não deixar sacos de nylon
pois que uma instalação errada pode causar danos a pessoas, animais ou e poliestireno ao alcance de crianças.
coisas. As advertências e as instruções fornecem indicações importantes
relativas à segurança, à instalação, ao uso e à manutenção. Guarde as ins- LIGAÇÕES
truções para anexá-las ao fascículo técnico e para consultas futuras. ATENÇÃO! Para a ligação à rede eléctrica: utilizar um cabo multipolar com uma
secção mínima de 5x1,5 mm2 ou 4x1,5 mm2 para alimentações trifásicas ou 3x1,5
SEGURANÇA GERAL mm2 para alimentações monofásicas (a título de exemplo, o cabo pode ser do tipo
Este produto foi projectado e construído exclusivamente para o uso indicado H05RN-F com secção 4x1.5mm2). Para a ligação dos circuitos auxiliares, utilizar
nesta documentação. Usos diversos do indicado poderiam constituir fonte de condutores com secção mínima de 0,5 mm2.
danos para o produto e fonte de perigo. - Utilizar exclusivamente botões com capacidade não inferior a 10A-250V.
- Os elementos construtivos da máquina e a instalação devem estar em confor- - Os condutores devem ser fixados por uma fixação suplementar em proximidade
midade com as seguintes Directivas Europeias, quando aplicáveis: 2014/30/CE, dos bornes (por exemplo mediante braçadeiras) a fim de manter bem separadas
2014/35/CE, 2006/42/CE, 2011/305/CE, 99/05/CE e respectivas modificações as partes sob tensão das partes em baixíssima tensão de segurança.
sucessivas. Para todos os Países extra Comunitários, além das normas nacionais - Durante a instalação deve-se remover a bainha do cabo de alimentação, de ma-
vigentes, para se obter um bom nível de segurança também é oportuno respeitar neira a consentir a ligação do condutor de terra ao borne apropriado deixando-se,
as normas de segurança indicadas. todavia, os condutores activos o mais curtos possível. O condutor de terra deve ser
- O Fabricante deste produto (doravante “Empresa”) declina toda e qualquer
responsabilidade derivante de um uso impróprio ou diferente daquele para o o último a esticar-se no caso de afrouxamento do dispositivo de fixação do cabo.
qual está destinado e indicado nesta documentação, assim como, pelo incum- ATENÇÃO! os condutores com baixíssima tensão de segurança devem ser man-
primento da Boa Técnica na construção dos sistemas de fecho (portas, portões, tidos fisicamente separados dos condutores de baixa tensão.
etc.) assim como pelas deformações que poderiam ocorrer durante o uso. O acesso às partes sob tensão deve ser possível exclusivamente ao pessoal qua-
-A instalação deve ser efectuada por pessoal qualificado (instalador profissional, lificado (instalador profissional).
de acordo com EN12635) no respeito das prescrições de Boa Técnica e das VERIFICAÇÃO DO AUTOMATISMO E MANUTENÇÃO
normas vigentes. Antes de tornar o automatismo definitivamente operativo, e durante as operações
- Antes de instalar o produto deve-se efectuar todas as modificações estruturais de manutenção, deve-se controlar escrupulosamente o seguinte:
relativas à realização das barreiras de segurança e à protecção ou segregação - Verificar que todos os componentes estejam fixos com firmeza.
de todas as zonas de esmagamento, tesourada, arrastamento e de perigo em - Verificar a operação de arranque e de paragem no caso de comando manual.
geral, de acordo com o previsto pelas normas EN 12604 e 12453 ou eventuais - Verificar a lógica de funcionamento normal e personalizada.
normas locais de instalação. Verificar que a estrutura existente possua os requi- - Apenas para os portões corrediços: verificar que haja uma correta engrenagem
sitos necessários de robustez e estabilidade. cremalheira – pinhão com uma folga de 2 mm ao longo de toda a cremalheira;
- Antes de iniciar a instalação deve-se verificar que o produto esteja intacto.
- A Empresa não é responsável pelo desrespeito da Boa técnica na construção manter o carril de deslizamento sempre limpo e sem detritos.
e manutenção dos caixilhos a motorizar, assim como pelas deformações que - Apenas para os portões e portas corrediças: controlar que o binário de desliza-
podem ocorrer durante a utilização. mento do portão seja linear, horizontal e as rodas sejam adequadas para suportar
- Verificar que o intervalo de temperatura declarado seja compatível com o local o peso do portão.
destinado para a instalação do automatismo. - Apenas para os portões corrediços suspensos (Cantilever): verificar que não haja
- Não instalar o produto em atmosfera explosiva: a presença de gases ou fumos abaixamento ou oscilação durante a manobra.
inflamáveis constitui um grave perigo para a segurança. - Apenas para os portões de batente: verificar que o eixo de rotação das folhas
- Interromper a alimentação eléctrica antes de efectuar qualquer intervenção na seja perfeitamente vertical.
instalação. Desligar também eventuais baterias tampão se presentes. - Somente para barreiras: antes de abrir a porta, deve-se descarregar a mola
-Antes de ligar a alimentação eléctrica, acertar-se de que os dados nominais cor- (haste vertical).
respondam aos da rede de distribuição elétrica e que a montante da instalação - Controlar o correcto funcionamento de todos os dispositivos de segurança
elétrica haja um interruptor diferencial e uma proteção contra as sobrecorrentes (fotocélulas, perfis sensíveis, etc) e a correcta regulação da segurança anties-
adequadas. Prever na rede de alimentação da automação, um interruptor ou um magamento verificando que o valor da força de impacto medido nos pontos
magnetotérmico omnipolar que permita a desconexão completa nas condições previstos pela norma EN 12445, seja inferior ao indicado na norma EN 12453.
da categoria de sobretensão III. - As forças de impacto podem ser reduzidas através da utilização de bordas de-
- Verificar que a montante da rede de alimentação haja um interruptor diferencial formáveis.
com limiar de intervenção não superior a 0,03A. e ao previsto pelas normas - Verificar a funcionalidade da manobra de emergência, se presente.
vigentes. - Verificar a operação de abertura e de fecho com os dispositivos de comando
- Verificar que a instalação de terra seja realizada correctamente: ligar à terra todas aplicados.
as partes metálicas do fecho (porta, portões, etc.) e todos os componentes da - Verificar a integridade das conexões eléctricas e das cablagens, em especial o
instalação equipados de borne de terra. estado das bainhas isoladoras e dos prensa-cabos.
- A instalação deve ser feita utilizando dispositivos de segurança e comandos em - Durante a manutenção deve-se efectuar a limpeza dos dispositivos ópticos das
conformidade com a normativa europeia EN 12978 e EN12453. fotocélulas.
- As forças de impacto podem ser reduzidas através da utilização de bordas de- - Para o período de fora de serviço do automatismo, activar o desbloqueio de
formáveis. emergência (veja parágrafo “MANOBRA DE EMERGÊNCIA”) de modo a tornar
- No caso em que as forças de impacto superem os valores previstos pelas normas, livre a parte guiada e permitir assim a abertura e o fecho manual do portão.
aplicar dispositivos electrosensíveis ou sensíveis à pressão. - Se o cabo de alimentação estiver danificado, esse deve ser substituído pelo
- Aplicar todos os dispositivos de segurança (fotocélulas, perfis sensíveis, etc.) construtor ou pelo seu serviço de assistência técnica ou, seja como for, por uma
necessários para proteger a área de perigos de esmagamento, arrastamento, pessoa com qualificação semelhante, de maneira a prevenir qualquer risco.
tesourada. Ter em consideração as normativas e as directivas em vigor, os critérios - Se instalam-se dispositivos de tipo “D” (como definidos pela EN12453), ligados
da Boa Técnica, a utilização, o ambiente de instalação, a lógica de funcionamento
do sistema e as forças desenvolvidas pelo automatismo. em modalidade não verificada, deve-se estabelecer uma manutenção obrigatória
- Aplicar os sinais previstos pelas normativas vigentes para localizaras as zonas com uma frequência pelo menos semestral.
perigosas (os riscos residuais). Cada instalação deve ser identificada de modo - A manutenção acima descrita deve ser repetida com frequência no mínimo
visível de acordo com o prescrito pela EN13241-1. anual ou com intervalos de tempo menores, caso as características do local ou
- Após ter-se terminado a instalação, deve-se aplicar uma placa de identificação da instalação assim o exijam.
da porta/portão. ATENÇÃO!
- Este produto não pode ser instalado em folhas que englobam portas (a menos Deve-se recordar que a motorização é uma facilitação para o uso do portão/
que o motor possa ser activado exclusivamente com a porta fechada). porta e não resolve problemas de defeitos e deficiências de instalação ou de
- Se o automatismo for instalado a uma altura inferior aos 2,5 m ou se é acessível, falta de manutenção.
é necessário garantir um adequado grau de protecção das partes eléctricas e
mecânicas. DEMOLIÇÃO
- Apenas para a automação de grades de enrolar A eliminação dos materiais deve ser feita de acordo com as normas vi-
1) As partes do motor em movimento devem ser instaladas a uma altura superior gentes. Não deite o equipamento eliminado, as pilhas ou as baterias no
a 2,5 m acima do pavimento ou acima de um outro nível que permita o acesso. lixo doméstico. Você tem a responsabilidade de restituir todos os seus
2) O motorredutor deve ser instalado num espaço vedado e dotado de proteção resíduos de equipamentos elétricos ou eletrónicos deixando-os num
de forma que só é acessível com o uso de ferramentas. ponto de recolha dedicado à sua reciclagem.
- Instalar qualquer comando fixo em posição que não provoque perigos e distante
das partes móveis. Especialmente, os comandos com homem presente devem DESMANTELAMENTO
ser posicionados à vista directa da parte guiada, e, a menos que sejam de chave, No caso em que o automatismo seja desmontado para sucessivamente ser
devem ser instalados a uma altura mínima de 1,5 m e de modo a não serem remontado noutro local, é preciso:
acessíveis ao público. - Cortar a alimentação e desligar todo o sistema eléctrico.
- Aplicar pelo menos um dispositivo de sinalização luminosa (luz intermitente) - Retirar o accionador da base de fixação.
numa posição visível e, além disso, fixar um cartaz de Atenção na estrutura. - Desmontar todos os componentes da instalação.
- Fixar permanentemente uma etiqueta relativa ao funcionamento do desbloqueio - No caso em que alguns componentes não possam ser removidos ou estejam
manual do automatismo e colocá-la perto do órgão de manobra. danificados, tratar de substitui-los.
- Acertar-se de que durante a manobra sejam evitados ou protegidos os riscos
mecânicos e, em especial, o esmagamento, o arrastamento, a tesourada entre AS DECLARAÇÕES DE CONFORMIDADE SÃO CONSULTÁVEIS NO SÍTIO WEB
a parte guiada e as partes circunstantes. http://www.bft-automation.com/CE
- Depois de ter efectuado a instalação, acertar-se de que o ajuste do automatismo AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E USO SÃO CONSULTÁVEIS NA SECÇÃO
esteja correctamente definido e que os sistemas de protecção e de desbloqueio DOWNLOAD.
funcionem correctamente.
- Utilizar exclusivamente peças originais para efectuar qualquer manutenção ou Tudo aquilo que não é expressamente previsto no manual de instalação,
reparação. A Empresa declina toda e qualquer responsabilidade relativamente não é permitido. O bom funcionamento do operador é garantido só se
à segurança e ao bom funcionamento do automatismo se são instalados com- forem respeitados os dados indicados. A empresa não se responsabiliza
ponentes de outros produtores. pelos danos provocados pelo incumprimento das indicações contidas
- Não efectuar nenhuma modificação nos componentes do automatismo se essas neste manual.
não forem expressamente autorizadas pela Empresa. Deixando inalteradas as características essenciais do produto, a Empresa
- Instruir o utilizador da instalação relativamente aos eventuais riscos residuais, os reserva-se o direito de efectuar em qualquer momento as alterações que
sistemas de comando aplicados e a execução da manobra de abertura manual ela achar necessárias para melhorar técnica, construtiva e comercialmente
caso ocorra uma emergência. entregar o manual de uso ao utilizado final. o produto, sem comprometer-se em actualizar esta publicação.

2 - BOTTICELLI VENERE D811766_16


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
D811492 00101_08

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Διαβάστε και τηρείτε σχολαστικά του χειροκίνητου ανοίγματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: παραδώστε τις
όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν, καθώς οδηγίες χρήσης στον τελικό χρήστη.
η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα ή βλάβες. Οι - Η διάθεση των υλικών συσκευασίας (πλαστικά, χαρτόνι, φελιζόλ κλπ.) πρέπει να
προειδοποιήσεις και οι οδηγίες παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Φυλάξτε τις νάιλον σακούλες και
με την ασφάλεια, την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση. Φυλάξτε το φελιζόλ μακριά από παιδιά.
τις οδηγίες χρήσης μαζί με το τεχνικό φυλλάδιο για μελλοντική χρήση. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τη σύνδεση στο δίκτυο χρησιμοποιήστε: ένα πολυπολικό καλώδιο
Ο μηχανισμός έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί αποκλειστικά για τη χρήση που με ελάχιστη διατομή 5x1,5mm2 ή 4x1,5mm2 για τριφασικό ρεύμα ή 3x1,5mm2 για
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Διαφορετικές χρήσεις μπορούν να προκαλέσουν μονοφασικό ρεύμα (για παράδειγμα, το καλώδιο μπορεί να είναι τύπου H05RN-F
βλάβες στο προϊόν και καταστάσεις κινδύνου. με διατομή 4x1,5mm2). Για τη σύνδεση των βοηθητικών στοιχείων χρησιμοποιείτε
- Τα συστατικά στοιχεία του μηχανισμού και η εγκατάσταση πρέπει να ανταποκρί- αγωγούς με ελάχιστη διατομή 0,5 mm2.
νονται στις ακόλουθες ευρωπαϊκές οδηγίες, όπου εφαρμόζονται: 2014/30/ΕΚ, - Χρησιμοποιείτε μπουτόν με ικανότητα τουλάχιστον 10A-250V.
2014/35/ΕΚ, 2006/42/ΕΚ, 2011/305/ΕΚ, 99/05/ΕΚ και επόμενες τροποποιήσεις - Οι αγωγοί πρέπει να στερεώνονται με πρόσθετο σύστημα κοντά στους ακροδέκτες
τους. Στις χώρες εκτός ΕΟΚ, εκτός από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία πρέπει (για παράδειγμα με δεματικά καλωδίων) ώστε να κρατήσετε σαφώς διαχωρισμένα
να τηρούνται τα παραπάνω πρότυπα για να επιτυγχάνεται επαρκές επίπεδο τα τμήματα υπό τάση από τα τμήματα υπό πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας.
ασφαλείας. - Κατά την εγκατάσταση το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να απογυμνώνεται έτσι
- Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος (εφεξής η “Εταιρεία”) δεν φέρει καμία ώστε να επιτρέπει τη σύνδεσης του αγωγού γείωσης στον ειδικό ακροδέκτη
ευθύνη για τη μην ακατάλληλη χρήση ή για χρήση διαφορετική από εκείνη για αφήνοντας ωστόσο τους ενεργούς αγωγούς όσο το δυνατόν πιο κοντούς. Ο
την οποία προορίζεται και αναφέρεται στο παρόν φυλλάδιο, καθώς και τη μη αγωγός γείωσης πρέπει να είναι ο τελευταίος που θα τεντώνεται σε περίπτωση
τήρηση των κανόνων της Ορθής Τεχνικής στην κατασκευή των συστημάτων που λασκάρει το σύστημα στερέωσης του καλωδίου.
(πόρτες, καγκελόπορτες κλπ.) και για τις παραμορφώσεις που μπορούν να υπο- ΠΡΟΣΟΧΗ! οι αγωγοί πολύ χαμηλής τάσης ασφαλείας πρέπει να διαχωρίζονται
στούν κατά τη χρήση. από τους αγωγούς χαμηλής τάσης.
- Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό (επαγγελματία Η πρόσβαση στα τμήματα υπό τάση πρέπει να είναι εφικτή μόνον από εξειδικευ-
εγκαταστάτη, σύμφωνα με το EN12635), τηρώντας τους κανόνες Ορθής Τεχνικής μένο προσωπικό (επαγγελματία εγκαταστάτη)
και τους ισχύοντες κανονισμούς. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
- Πριν από την εγκατάσταση του προϊόντος, προχωρήστε σε όλες τις δομικές Πριν θέσετε σε λειτουργία το σύστημα αυτοματισμού, και κατά τις επεμβάσεις
τροποποιήσεις που αφορούν τα όρια ασφαλείας και την προστασία ή την απομό- συντήρησης, ελέγξτε σχολαστικά τα ακόλουθα:
νωση όλων των περιοχών σύνθλιψης, ακρωτηριασμού, πρόσκρουσης και γενικά - Ελέγξτε εάν όλα τα εξαρτήματα είναι καλά στερεωμένα,
κινδύνου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τα πρότυπα EN 12604 και 12453 - Ελέγξτε τη διαδικασία εκκίνησης και ακινητοποίησης σε περίπτωση χειροκίνητου ελέγχου.
ή τους ενδεχόμενους τοπικούς κανονισμούς εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε ότι η - Ελέγξτε το σύστημα λειτουργίας με κανονική ή προσωπική διαμόρφωση.
υπάρχουσα κατασκευή είναι ανθεκτική και σταθερή. - Μόνο για συρόμενες καγκελόπορτες: ελέγξτε το σωστό κομπλάρισμα κρεμαγιέ-
- Πριν αρχίσετε την εγκατάσταση βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα του προϊόντος. ρας-πινιόν με ένα διάκενο 2 mm κατά μήκος όλης της κρεμαγιέρας. Διατηρείται
- Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη τήρηση των κανόνων της ορθής τη ράγα μετακίνησης πάντα καθαρή.
τεχνικής στην κατασκευή και τη συντήρηση των μηχανοκίνητων συστημάτων, - Μόνο για συρόμενες καγκελόπορτες και πόρτες: βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός
καθώς και για τις παραμορφώσεις που μπορούν να υποστούν κατά τη χρήση. μετακίνησης της καγκελόπορτας είναι ίσιος, οριζόντιος και ότι οι τροχοί είναι
- Βεβαιωθείτε ότι το δηλωμένο διάστημα θερμοκρασίας είναι συμβατό με τον κατάλληλοι για να αντέχουν το βάρος της καγκελόπορτας.
τόπο εγκατάστασης του αυτοματισμού.
- Μην εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν σε εκρηκτική ατμόσφαιρα: η παρουσία εύφλε- - Μόνο για αναρτημένες συρόμενες καγκελόπορτες (Cantilever): βεβαιωθείτε ότι
κτων αερίων ή αναθυμιάσεων αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια. δεν υπάρχει πτώση ή ταλάντωση κατά τη διάρκεια της κίνησης.
- Πριν από κάθε επέμβαση στην εγκατάσταση διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία. - Μόνο για ανοιγόμενες καγκελόπορτες: βεβαιωθείτε ότι ο άξονας περιστροφής
Αποσυνδέστε επίσης τυχόν εφεδρικές μπαταρίες (εάν υπάρχουν). των φύλλων είναι εντελώς κατακόρυφος.
- Πριν συνδέσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της - Μόνο για μπάρες: πριν το άνοιγμα της θυρίδας το ελατήριο πρέπει να είναι
πινακίδας αντιστοιχούν με εκείνα του ηλεκτρικού δικτύου και ότι πριν από την αποσυμπιεσμένο (μπάρα κάθετη).
ηλεκτρική εγκατάσταση υπάρχει ένας κατάλληλος διαφορικός διακόπτης και - Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία όλων των συστημάτων ασφαλείας (φωτοκύτταρα, ανιχνευτές
μια ασφάλεια για προστασία από υπερεντάσεις. Το δίκτυο τροφοδοσίας του εμποδίων, κλπ.) και τη σωστή ρύθμιση της προστασίας από σύνθλιψη ελέγχοντας αν η
αυτοματισμού πρέπει να διαθέτει διακόπτη ή πολυπολικό θερμομαγνητικό δι- τιμή της δύναμης κρούσης που μετριέται στα σημεία τα οποία ορίζει το πρότυπο EN
ακόπτη που να επιτρέπει την πλήρη αποσύνδεση στις συνθήκες της κατηγορίας 12445, είναι κατώτερη από την τιμή που προβλέπει το πρότυπο EN 12453.
υπέρτασης ΙΙΙ. - Οι δυνάμεις κρούσης μπορούν να μειωθούν με τη χρήση παραμορφώσιμων
- Βεβαιωθείτε ότι πριν το δίκτυο τροφοδοσίας υπάρχει διαφορικός διακόπτης με άκρων.
όριο επέμβασης όχι μεγαλύτερο από 0.03A καθώς και ότι προβλέπεται από τους - Ελέγξτε τη λειτουργικότητα του χειρισμού έκτακτης ανάγκης, όπου υπάρχει.
ισχύοντες κανονισμούς. - Ελέγξτε τη διαδικασία ανοίγματος και κλεισίματος με τα χρησιμοποιούμενα χειριστήρια.
- Ελέγξτε αν η εγκατάσταση γείωσης έχει γίνει σωστά: γειώστε όλα τα μεταλλικά - Ελέγξτε την ακεραιότητα των ηλεκτρικών συνδέσεων και των καλωδιώσεων,
μέρη του συστήματος (πόρτες, καγκελόπορτες κλπ.) και όλα τα εξαρτήματα της ειδικά την κατάσταση των μανδυών και των στυπειοθλιπτών.
εγκατάστασης που διαθέτουν ακροδέκτη γείωσης. - Κατά τη συντήρηση καθαρίζετε τους φακούς των φωτοκυττάρων.
- Για την εγκατάσταση πρέπει να χρησιμοποιηθούν συστήματα ασφαλείας και - Για την περίοδο εκτός λειτουργίας του αυτοματισμού ενεργοποιήστε το σύστημα
χειρισμού βάσει του προτύπου EN 12978 και EN12453. αποσύμπλεξης έκτακτης ανάγκης (βλ. παρ. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ)
- Οι δυνάμεις κρούσης μπορούν να μειωθούν με τη χρήση παραμορφώσιμων έτσι ώστε να απελευθερώσετε το μηχανοκίνητο τμήμα και να επιτρέψετε το
άκρων. χειροκίνητο άνοιγμα και κλείσιμο της καγκελόπορτας.
- Σε περίπτωση που οι δυνάμεις κρούσης υπερβαίνουν τις τιμές που προβλέπονται - Σε περίπτωση φθοράς του ηλεκτρικού καλωδίου, απευθυνθείτε στον κατασκευα-
από τα πρότυπα, τοποθετήστε διατάξεις ευαίσθητες στον ηλεκτρισμό ή στην πίεση. στή, στο Σέρβις ή σε εξειδικευμένο τεχνικό για να το αντικαταστήσει, προκειμένου
- Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα ασφαλείας (φωτοκύτταρα, ανιχνευτές εμπο- να αποφύγετε κάθε πιθανό κίνδυνο.
δίων κλπ.) που είναι αναγκαία για την προστασία της περιοχής από κινδύνους - Σε περίπτωση εγκατάστασης συστημάτων τύπου “D” (όπως ορίζονται από το
κρούσης, σύνθλιψης, πρόσκρουσης και ακρωτηριασμού. Λάβετε υπόψη τους EN12453), συνδεδεμένα με μη ελεγμένο τρόπο, φροντίστε ώστε να γίνεται
ισχύοντες κανονισμούς και οδηγίες, τα κριτήρια της ορθής τεχνικής, τη χρήση, υποχρεωτική συντήρηση τουλάχιστον κάθε έξι μήνες.
το χώρο εγκατάστασης, τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος και τις δυνάμεις - Η συντήρηση όπως περιγράφεται παραπάνω πρέπει να επαναλαμβάνεται με
που αναπτύσσονται από τον αυτοματισμό. τουλάχιστον ετήσια συχνότητα ή σε μικρότερα χρονικά διαστήματα σε περί-
- Εφαρμόστε τα σήματα που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς για τον πτωση που τα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας ή της εγκατάστασης το απαιτούν.
προσδιορισμό των επικίνδυνων περιοχών (υπολειπόμενοι κίνδυνοι). Κάθε εγκατά- ΠΡΟΣΟΧΗ!
σταση πρέπει να προσδιορίζεται εμφανώς σύμφωνα με το πρότυπο EN13241-1. υπενθυμίζουμε ότι το σύστημα μηχανοκίνησης είναι μια διευκόλυνση στη χρήση
- Μετά από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, εφαρμόστε μια πινακίδα ανα- της καγκελόπορτας/πόρτας και δεν επιλύει ελαττώματα και ελλείψεις της εγκα-
γνώρισης στην πόρτα/καγκελόπορτα. τάστασης ή ελλιπούς συντήρησης.
- Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε φύλλα που ενσωματώνουν πόρτες ΔΙΑΛΥΣΗ
(εκτός και εάν το μοτέρ ενεργοποιείται μόνο όταν η πόρτα είναι κλειστή). Η διάθεση των υλικών πρέπει να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Εάν ο αυτοματισμός εγκαθίσταται σε ύψος κάτω των 2,5 m ή εάν είναι προ- Μην πετάτε τη χαλασμένη συσκευή σας και τις χρησιμοποιημένες
σπελάσιμος, θα πρέπει να διασφαλίζεται κατάλληλος βαθμός προστασίας των μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Ενεργήστε υπεύθυνα παραδίδοντας
ηλεκτρικών και μηχανικών μερών. όλα τα απορρίμματα από ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές σε ένα
- Μόνο για αυτοματισμούς για ρολά σημείο συλλογής για την ανακύκλωσή τους.
1) Τα κινούμενα μέρη του μοτέρ πρέπει να τοποθετηθούν σε ύψος μεγαλύτερο
από 2,5m πάνω από το δάπεδο ή πάνω από ένα άλλο επίπεδο που να επιτρέπει ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
την πρόσβαση. Σε περίπτωση αποσυναρμολόγησης του μηχανισμού για να τοποθετηθεί σε
2) Ο ηλεκτρομειωτήρας πρέπει να τοποθετηθεί σε απομονωμένο και προστατευμένο διαφορετικό σημείο:
χώρο έτσι ώστε να είναι προσβάσιμος μόνο με τη χρήση εργαλείων. - Διακόψτε την τροφοδοσία και αποσυνδέστε όλη την ηλεκτρική εγκατάσταση.
- Τα σταθερά χειριστήρια πρέπει να τοποθετηθούν σε θέση που να μην προκαλεί - Βγάλτε το μοτέρ από τη βάση στήριξης.
κινδύνους και μακριά από κινούμενα μέρη. Ειδικά τα χειριστήρια με άτομο παρόν - Βγάλτε όλα τα εξαρτήματα της εγκατάστασης.
πρέπει να τοποθετηθούν σε σημείο από το οποίο να είναι ορατό το κινούμενο - Σε περίπτωση που κάποια εξαρτήματα δεν μπορούν να αφαιρεθούν ή είναι
εξάρτημα, και, εκτός αν κλειδώνουν, πρέπει να τοποθετηθούν σε ελάχ. ύψος 1,5 m ελαττωματικά, φροντίστε για την αντικατάστασή τους.
έτσι ώστε να μην είναι προσβάσιμα στο κοινό.
- Τοποθετήστε τουλάχιστον ένα σύστημα φωτεινής σήμανσης (φάρο) σε ορατή
θέση, καθώς και πινακίδα με την ένδειξη “Προσοχή”. ΟΙ ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ http://
- Τοποθετήστε μόνιμη ετικέτα σχετικά με τη λειτουργία της χειροκίνητης απε- www.bft-automation.com/CE
μπλοκής του αυτοματισμού κοντά στο χειριστήριο. ΟΙ ΟΔΗΓΊΕΣ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗΣ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΌΤΗΤΑ
- Βεβαιωθείτε ότι κατά τη διάρκεια του κύκλου αποφεύγονται οι μηχανικοί κίνδυνοι DOWNLOAD.
και ειδικά η κρούση, η σύνθλιψη, η πρόσκρουση, ο ακρωτηριασμός μεταξύ του
κινούμενου τμήματος και των γύρω στοιχείων. Όλα όσα δεν προβλέπονται ρητά από τις οδηγίες εγκατάστασης,
- Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ του αυτοματισμού έχει ρυθμιστεί πρέπει να θεωρούνται ως απαγορευμένα. Η καλή λειτουργία του
σωστά και ότι τα συστήματα προστασίας και απεμπλοκής λειτουργούν σωστά. ενεργοποιητή εξασφαλίζεται μόνον εάν τηρούνται τα στοιχεία που
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα για οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης αναγράφονται. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που
ή επισκευής. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την ασφάλεια και τη σωστή λει-
τουργία του μηχανισμού σε περίπτωση χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών. οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου.
- Μην εκτελείται καμία τροποποίηση στα εξαρτήματα του αυτοματισμού, εάν δεν Διατηρώντας αμετάβλητα τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, η εταιρεία
έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή. διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει ανά πάσα στιγμή τις αλλαγές που θεωρεί
- Εκπαιδεύστε το χρήστη της εγκατάστασης όσον αφορά τους ενδεχόμενους υπο- αναγκαίες για την τεχνική, κατασκευαστική και εμπορική βελτίωση του
λειπόμενους κινδύνους, τα εφαρμοζόμενα συστήματα ελέγχου και την εκτέλεση
προϊόντος, χωρίς καμία υποχρέωση ενημέρωσης του παρόντος φυλλαδίου.
D811766_16 BOTTICELLI VENERE - 3
OSTRZEŻENIA DLA MONTERA

D811492 00101_08
UWAGA! Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy przeczytać POŁĄCZENIA
i dokładnie stosować się do zaleceń oraz do instrukcji dołączonych do pro- UWAGA! W celu podłączenia do sieci należy zastosować kabel wielobiegunowy
duktu, ponieważ nieprawidłowa eksploatacja może spowodować obrażenia o minimalnym przekroju 5x1,5mm2 lub 4x1,5mm2 dla zasilania trójfazowego lub
osób, zwierząt oraz uszkodzenie przedmiotów. Dostarczają one ważnych 3x1,5mm2 dla zasilania jednofazowego (przykładowo, może to być kabel typu
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, montażu, eksploatacji oraz kon- H05RN-F o przekroju 4x1.5mm2).W celu podłączenia obwodów pomocniczych
serwacji. Instrukcje należy zachować w celu ich dołączenia do dokumentacji należy zastosować przewody o minimalnym przekroju 1mm2.
technicznej oraz do wglądu w przyszłości. - Stosować wyłącznie przyciski o parametrach nie przekraczających 10A-250V.
- Przewody należy dodatkowo zamocować w pobliżu zacisków (na przykład przy
BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE pomocy chomątek), aby wyraźnie rozdzielić części pod napięciem od części pod
Niniejszy produkt został zaprojektowany i wykonany wyłącznie w celach użyt- najniższym napięciem bezpieczeństwa.
kowych przedstawionych w niniejszej dokumentacji. Sposoby eksploatacji Podczas instalacji z kabla zasilającego należy ściągnąć osłonę, aby można było
inne, niż omówione mogą być przyczyną uszkodzenia produktu oraz zagrażać połączyć przewód uziemiający z odpowiednim zaciskiem, a przewody robocze
bezpieczeństwu. powinny być jak najkrótsze. W przypadku poluzowania mocowana kabla przewód
- Elementy konstrukcyjne urządzenia oraz instalacja muszą spełniać wymogi uziemiający powinien naprężać się jako ostatni.
poniższych Dyrektyw Europejskich (jeżeli znajdują one zastosowanie): 2014/30/ UWAGA! zabezpieczające przewody najniższego napięcia powinny być fizycznie
WE, 2014/35/WE, 2006/42/WE, 2011/305/WE, 99/05/WE z późniejszymi zmianami. odłączone od przewodów niskiego napięcia.
W celu zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa stosowanie wy- Dostęp do części pod napięciem mogą mieć wyłącznie osoby o odpowiednich
mienionych norm, oprócz obowiązujących przepisów krajowych, jest zalecane uprawnieniach (zawodowy monter).
również we wszystkich krajach nie należących do EWG.
- Producent niniejszego produktu (dalej „Producent”) uchyla się od wszelkiej PRZEGLĄD AUTOMATYKI I KONSERWACJA
odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego lub niezgodnego z prze- Przed ostatecznym uruchomieniem automatyki oraz podczas wykonywania
znaczeniem użytkowania opisanego w niniejszej dokumentacji, jak również w czynności konserwacyjnych należy dokładnie wykonać poniższe czynności:
przypadku niestosowania się do Zasad Technicznych podczas wykonywania - Sprawdzić, czy wszystkie części są dokładnie umocowane.
zamknięć (drzwi, bramy, itp.) oraz w przypadku deformacji, które mogą pojawić - Sprawdzić jak przebiega uruchamianie i zatrzymywanie w przypadku obsługi ręcznej.
się podczas eksploatacji. - Sprawdzić kolejność działania w trybie zwykłym i z zastosowaniem ustawień
- Montaż należy powierzyć osobom o odpowiednich umiejętnościach (zawodo- osobistych.
wy monter, zgodnie z wymogami normy EN12635), które stosują się do Zasad - Tylko w przypadku bram przesuwnych: sprawdzić, sprawdzić, czy zębatka pra-
Technicznych oraz do obowiązujących przepisów. widłowo zazębiła się z kołem zębatym, przy czym wzdłuż całej zębatki powinien
- Przed zainstalowaniem urządzenia należy wdrożyć wszystkie modyfikacje kon- być luz ok. 2 mm; szynę przesuwną należy utrzymywać w czystości i usuwać
strukcyjne związane z wykonaniem zabezpieczeń oraz z ochroną lub oddziele- wszelkie zanieczyszczenia.
niem wszystkich stref zagrażających zmiażdżeniem, przecięciem, wciągnięciem - Tylko dla bram i drzwi przesuwnych: sprawdzić, czy szyna prowadząca bramy
i zagrożeniami ogólnymi, w myśl norm EN 12604 i 12453 lub ewentualnych, jest prosta, ustawiona poziomo, i czy kółka wytrzymają ciężar bramy.
miejscowych norm montażowych. Sprawdzić, czy istniejąca struktura spełnia - Tylko dla bram przesuwnych zawieszanych (samonośnych): sprawdzić, czy podczas
wymogi z zakresu wytrzymałości i stabilności. wykonywania cyklu brama się nie obniża ani nie wykonuje ruchu wahadłowego.
- Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony. - Tylko dla bram skrzydłowych: sprawdzić, czy oś obrotu skrzydeł jest idealnie
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za niestosowanie Zasad Techniki pionowa.
podczas wykonywania i konserwacji napędzanych silnikowo zawiasów, ani za - Dotyczy szlabanów: przed otwarciem drzwiczek sprężyna nie powinna być
odkształcenia, które mogą się pojawić podczas eksploatacji. napięta (ramię ustawione pionowo).
- Sprawdzić, czy zadeklarowany przedział temperatur jest zgodny z warunkami - Sprawdzić, czy wszystkie zabezpieczenia działają prawidłowo (fotokomórki,
panującymi w miejscu przeznaczonym do montażu automatyki. czułe listwy, itp.) oraz czy zabezpieczenie chroniące przed przygnieceniem jest
- Nie instalować w środowisku wybuchowym: obecność gazu lub łatwopalnych właściwie wyregulowane. W tym celu sprawdzić, czy siła uderzenia, zmierzona
oparów stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa. w miejscach przewidzianych normą EN 12445 nie przekracza wartości podanych
- Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności na urządzeniu w normie EN 12453.
należy odłączyć zasilanie elektryczne. Wyjąć również ewentualne baterie zapa- - Siłę uderzenia można zredukować przy pomocy odkształcających się listewek.
sowe, jeżeli są. - Sprawdzić, czy ręczne sterowanie awaryjne przebiega bez problemów (jeżeli
-Przed podłączeniem zasilania elektrycznego sprawdzić, czy dane z tabliczki takie zastosowano).
znamionowej są zgodne z danymi sieci elektrycznej, oraz czy przed wejściem do - Sprawdzić otwieranie i zamykanie przy pomocy przeznaczonych do tego pilotów
instalacji elektrycznej znajduje się wyłącznik różnicowo-prądowy oraz odpowied- sterujących.
nie zabezpieczenie przed przetężeniami. Sieć zasilająca automat powinna być - Sprawdzić integralność połączeń elektrycznych oraz okablowania, w szczegól-
wyposażona w przełącznik lub wyłącznik instalacyjny umożliwiający całkowite ności osłon izolujących oraz przepustów kablowych.
odłączenie w przypadku przepięcia kategorii III. - Podczas wykonywania konserwacji wyczyścić układy optyczne fotokomórek.
- Sprawdzić, czy przed wejściem do sieci zasilania znajduje się wyłącznik różnicowo- - Na czas wyłączenia automatyki z użytku włączyć ręczne odblokowanie awaryjne
-prądowy o progu zadziałania nie wyższym niż 0,03A oraz spełniający wymogi (patrz podrozdział “CYKL AWARYJNY), aby część ruchoma nie była zablokowana.
obowiązujących przepisów. Dzięki temu bramę można będzie otwierać i zamykać ręcznie.
- Sprawdzić, czy uziemienie jest wykonane w prawidłowy sposób: połączyć wszyst- - Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez pro-
kie metalowe części zamknięcia (drzwi, bramy, itp.) oraz wszystkie komponenty ducenta, jego serwis techniczny lub osobę o podobnych kwalifikacjach, tak aby
instalacji wyposażone w zacisk uziemiający. zapobiec potencjalnemu zagrożeniu.
- Podczas instalacji należy wykorzystać zabezpieczenia i sterowniki spełniające - Jeżeli są instalowane urządzenia typu „D” (w myśl normy EN12453), połączone
wymogi norm EN 12978 i EN12453. bez wykonania weryfikacji, należy zalecić ich obowiązkowe serwisowanie co
- Siłę uderzenia można zredukować przy pomocy odkształcających się listewek. najmniej raz na pół roku.
- Jeżeli siła uderzenia przekracza wartości przewidziane w przepisach, należy - Opisane powyżej czynności serwisowe należy powtarzać co najmniej raz w
zastosować elektroczułe lub wykrywające nacisk urządzenia. roku lub częściej, jeżeli warunki panujące na miejscu lub parametry instalacji
- Zastosować wszystkie zabezpieczenia (fotokomórki, czułe listwy, itp.) niezbędne tego wymagają.
do ochrony danego obszaru przed uderzeniem, przygnieceniem, wciągnięciem,
przecięciem. Należy uwzględnić obowiązujące przepisy i dyrektywy, zasady tech- UWAGA!
niczne, sposób eksploatacji, otoczenie montażowe, zasadę działania urządzenia Należy pamiętać, iż napęd silnikowy stanowi ułatwienie eksploatacji bramy/drzwi
oraz siły wytwarzane przez automatykę. i nie rozwiązuje problemów związanych z wadami i błędami montażu, ani też z
- Zainstalować przewidziane obowiązującym prawem oznakowania wyznaczające brakiem serwisowania.
strefy niebezpieczne (oraz ryzyko resztkowe). Każde urządzenie należy oznakować
w sposób widoczny, zgodny z zaleceniami normy EN13241-1. ROZBIÓRKA
- Po zakończeniu montażu należy zawiesić tabliczkę identyfikacyjną bramy. Wszelkie materiały należy usuwać zgodnie z obowiązującymi zasadami.
- Tego produktu nie można instalować na skrzydłach, w których są wbudowane Zużytego urządzenia, akumulatorków i wyczerpanych baterii nie należy
przejścia (chyba że silnik jest uruchamiany wyłącznie przy zamkniętym przejściu). wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Użytkownik odpowiedzialny jest
- Jeżeli automatyczne urządzenie jest zainstalowane niżej niż 2,5 m, lub jeżeli za dostarczenie wszystkich odpadów elektrycznych i elektronicznych
pozostaje dostępne, należy zapewnić odpowiedni stopień ochrony części elek- do stosownych punktów zbiórki i recyklingu.
trycznych i mechanicznych.
- Tylko bramy rolowane DEMONTAŻ
1) Ruchome części silnika należy zainstalować na wysokości ponad 2,5 m od W przypadku demontażu automatyki w celu jej późniejszego montażu w innym
chodnika lub od poziomu, z którego można uzyskać do nich dostęp. miejscu, należy:
2) Motoreduktor należy zainstalować w oddzielnym, zabezpieczonym miejscu, - Odłączyć zasilanie i całą instalację elektryczną.
tak aby dostęp do niego możliwy był tylko z użyciem narzędzi. - Ściągnąć siłownik z podstawy montażowej.
- Wszystkie nieruchome sterowniki należy zainstalować w takim miejscu, aby nie - Ściągnąć wszystkie komponenty urządzenia.
stwarzać zagrożenia oraz z dala od ruchomych mechanizmów. W szczególności - Jeżeli jakieś części nie mogą zostać ściągnięte lub są uszkodzone, należy je
sterowniki uruchamiane wyłącznie przez człowieka należy umieścić w miejscu wymienić.
widocznym z miejsca obsługi i, z wyjątkiem sytuacji gdy są one wyposażone w
klucz, należy je zainstalować na wysokości co najmniej 1,5 m oraz tak, aby nie
były dostępne dla osób postronnych.
- W widocznym miejscu należy zainstalować co najmniej jeden sygnalizator świetlny DEKLARACJE ZGODNOŚCI MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ
(migający), a ponadto przymocować do struktury tabliczkę z napisem Uwaga. http://www.bft-automation.com/CE
- Po zakończeniu instalacji upewnić się, iż ustawienia pracy silnika są wykonane INSTRUKCJE MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SĄ DOSTĘPNEW SEKCJI DOWNLOAD.
prawidłowo, oraz iż systemy ochronne i odblokowujące działają prawidłowo.
- Podczas konserwacji i napraw należy stosować wyłącznie oryginalne części Wszelkie zagadnienia, które nie zostały wyraźnie przedstawione w
zamienne. W przypadku zastosowania części innych producentów, Producent
uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności z zakresu bezpieczeństwa i prawidło- instrukcji montażu należy uznać za niedozwolone. Prawidłową pracę
wego działania automatyki. urządzenia zapewnia wyłącznie przestrzeganie przedstawionych
- Nie wykonywać żadnych modyfikacji części automatyki, jeżeli Producent nie danych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane nieprze-
wyraził na to zgody. strzeganiem zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.
- Przeszkolić użytkownika urządzenia w zakresie zastosowanych systemów ste-
rowania oraz z ręcznego otwierania awaryjnego. Przekazać instrukcję obsługi Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym mo-
użytkownikowi ostatecznemu. mencie modyfikacji, dzięki którym poprawią się parametry techniczne,
- Materiały opakowaniowe (plastik, karton, styropian, itp.) należy utylizować zgod- konstrukcyjne i handlowe produktu, pozostawiając niezmienione jego
nie z obowiązującymi przepisami. Nie zostawiać foliowych toreb ani styropianu cechy podstawowe, bez konieczności aktualizacji niniejszej publikacji.
w miejscach dostępnych dla dzieci.
4 - BOTTICELLI VENERE D811766_16
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВЩИКА
D811492 00101_08

ВНИМАНИЕ! Важные инструкции по технике безопасности. Прочитайте и ную при аварийной ситуации: передайте руководство по эксплуатации конечному
внимательно соблюдайте все меры предосторожности и инструкции, сопрово- пользователю.
ждающие изделие, поскольку неправильная установка может причинить вред - Утилизация упаковочных материалов (пластика, картона, полистирола и т.д.) должна
людям, животным или имуществу. В рекомендациях и инструкциях приведены выполняться согласно действующим нормам. Не оставляйте нейлоновые и полисти-
важные сведения, касающиеся техники безопасности, установки, эксплуатации роловые пакеты в доступном для детей месте.
и технического обслуживания. Храните инструкции в папке с технической до-
кументацией, чтобы можно было проконсультироваться с ними в будущем. СОЕДИНЕНИЯ
ВНИМАНИЕ! Для подключения к сети используйте: многожильный кабель с мини-
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ мальным сечением 5 х 1,5 мм2 или 4 х 1,5 мм2 для трехфазного питания или 3 х 1,5
Данное изделие было спроектировано и изготовлено исключительно для типа мм2 для однофазного питания (например, допускается использование кабеля типа
эксплуатации, указанного в данной документации. Использование изделия не по H05RN-F с сечением 4 x 1,5 мм2). Для подключения вспомогательного оборудования
назначению может причинить ущерб изделию и вызвать опасную ситуацию. следует использовать провода с минимальным сечением 0,5 мм2.
- Конструктивные элементы машины и установка должны осуществляться в соответ- - Необходимо использовать только кнопки с пропускной способностью не менее 10A-250В.
ствии со следующими европейскими директивами, где они применимы: 2014/30/CEE, - Провода должны быть связаны дополнительным креплением у клемм (например,
2014/35/CEE, 2006/42/CEE, 2011/305/CEE, 99/05/CEE и их последующими изменениями. с помощью хомутов) для того, чтобы четко отделить части, находящиеся под на-
Что касается стран, не входящих в ЕЭС, то, помимо действующих национальных норм, пряжением, от частей с безопасным сверхнизким напряжением.
для обеспечения надлежащего уровня техники безопасности, также следует соблюдать - Во время установки токоподводящий кабель должен быть освобожден от оболочки
вышеуказанные нормы. таким образом, чтобы позволить соединить заземляющий провод с соответствующей
- Компания, изготовившая данное изделие (далее «компания»), снимает с себя всякую клеммой, оставив при этом активные провода как можно более короткими. В случае
ответственность, происходящую в результате использования не по назначению или ослабления крепления кабеля провод заземления следует натягивать в последнюю
использования, отличного от того, для которого предназначено изделие и которое очередь.
указано в настоящем документе, а также в результате несоблюдения надлежащей ВНИМАНИЕ! провода с безопасным сверхнизким напряжением должны быть фи-
технической практики при производстве закрывающих конструкций (дверей, ворот зически разобщены от проводов с низким напряжением.
и т.д.), и деформаций, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации. Доступ к частям, находящимся под напряжением, должен предоставляться ис-
- Установка должна осуществлять квалифицированным персоналом ключительно квалифицированному персоналу (профессиональному установщику).
(профессиональным установщиком, согласно стандарту EN12635) с соблюдением
надлежащей технической практики и действующего законодательства. ПРОВЕРКА АВТОМАТИКИ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
- Перед установкой изделия провести все структурные изменения, касающиеся созда- Перед окончательным вводом автоматики в эксплуатацию и в ходе операций по
ния границ безопасности и защиты или изоляции всех зон, в которых есть опасность техобслуживанию тщательно проверяйте следующие пункты:
раздавливания, разрубания, захвата и опасных зон в целом, согласно предписаниям - Проверить, чтобы все компоненты были прочно закреплены;
стандартов EN 12604 и 12453 или возможных местных норм по монтажу. Проверить, - Проверить операцию по запуску и остановке в случае ручного привода.
что существующая конструкция отвечает необходимым требованиям прочности и - Проверить логическую схему стандартной работы или работы в особом режиме.
устойчивости. - Только для раздвижных ворот: проверить правильность сцепления зубчатой рейки
- Перед началом установки проверьте целостность изделия. и шестерни с зазором 2 мм вдоль всей зубчатой рейки; всегда содержать ходовой
- Компания не несет ответственность за несоблюдение надлежащей технической рельс в чистоте, без детритов.
практики при создании и техобслуживании подлежащих моторизации переплетов, - Только для раздвижных ворот и дверей: проверить, чтобы путь скольжения ворот
а также за деформации, которые могут произойти при эксплуатации. был линейным, горизонтальным, и чтобы колеса были пригодны для того, чтобы
- Проверить, чтобы заявленный интервал температуры был совместим с местом, выдержать вес ворот.
предназначенным для установки автоматического устройства. - Только для подвешенных раздвижных ворот (Cantilever): проверить, чтобы во время
- Запрещается устанавливать это изделие во взрывоопасной атмосфере: присутствие маневра не было провисания и вибраций.
легковоспламеняющегося газа или дыма создает серьезную угрозу безопасности. - Только для распашных ворот: проверить, чтобы ось вращения створок была со-
- Перед проведением любых работ с оборудованием отключите подачу электро- вершенно вертикальной.
энергии. Отсоедините также буферные батареи, если таковые имеются. - Только для шлагбаумов: перед тем как открыть люк, пружина должна быть раз-
- Перед подключением электропитания убедиться, что данные на паспортной табличке ряжена (вертикальная стрела).
соответствуют показателям распределительной электросети, а также что выше по - Проверить правильность функционирования всех предохранительных устройств
линии электроустановки имеется дифференциальный выключатель и защита от (фотоэлементы, чувствительные кромки и т.д.) и правильность регулировки
токовых перегрузок подходящей мощности. В сети питания автоматики необходимо устройства, предохраняющего от раздавливания, проконтролировав, чтобы сила
предусмотреть прерыватель или многополюсный термомагнитный выключатель, импульса, измеренная в точках, предусмотренных стандартом EN 12445, была
обеспечивающий полное отключение в условиях категории перенапряжения III. меньше предусмотренной стандартом EN 12453.
- Проверьте, чтобы до сети питания был установлен дифференциальный выключатель с - Сила импульса может быть уменьшена путем использования деформируемых кромок.
порогом, не превышающим 0,03 А, и с иными характеристиками, предусмотренными - Проверить функциональность аварийного управления, если есть.
действующим законодательством. - Проверить операции открытия и закрытия с установленными управляющими
- Проверьте, чтобы заземление было сделано правильно: заземлить все металлические устройствами.
части закрывающегося устройства (двери, ворота и т.д.), а также все компоненты - Проверить целостность электрических соединений и кабельных проводок, в осо-
оборудования, снабженные заземляющими зажимами. бенности состояние изолирующих оболочек и уплотнительных кабельных вводов.
- Установку необходимо выполнять с использованием предохранительных и управ- - В ходе техобслуживания очистить оптические элементы фотоэлементов.
ляющих устройств, соответствующих стандартам EN 12978 и EN12453. - На период нахождения автоматики в нерабочем состоянии необходимо включить
- Сила импульса может быть уменьшена путем использования деформируемых кромок. аварийное разблокирование (см. параграф «АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ») с тем, чтобы
- В случае, если сила импульса превышает значения, предусмотренные законода- поставить на холостой ход ведомую часть и позволить открывать или закрывать ворота
тельством, применяйте электрочувствительные или чувствительные к давлению вручную.
приборы. - Если силовой кабель поврежден, его следует заменить у изготовителя или в службе
- Используйте все предохранительные устройства (фотоэлементы, чувствительные технической поддержки, либо силами персонала, имеющего соответствующую
кромки и т.д.), необходимые для защиты участка от опасности удара, раздавлива- квалификацию, чтобы не допустить возникновения каких-либо рисков.
ния, захвата, разрубания. Учитывайте действующее законодательство и директивы, - Если устанавливаются устройства типа “D” (согласно определению стандарта
принципы надлежащей технической практики, тип эксплуатации, помещение, в EN12453), соединенные в непроверенном режиме, предписывать проведение
котором осуществляется установка, логику работы системы и силы, порождаемые обязательного техобслуживания с периодичностью, по крайней мере, раз в полгода.
автоматическим оборудованием. - Описанное выше техобслуживание должно повторяться по крайней мере ежегодно
- Установите знаки, предусмотренные действующим законодательством, чтобы обо- или через меньшие интервалы времени в случае, если характеристики места
значить опасные зоны (остаточные риски). Каждая установка должна быть обозначена установки этого требуют.
заметным образом согласно предписаниям стандарта EN13241-1.
- По окончании установки прикрепить идентификационную табличку двери/ворот. ВНИМАНИЕ!
- Это изделие не может быть установлено на створках, в которые встроены двери (за Помнить, что механизация необходима для упрощения эксплуатации ворот/двери
исключением случаев, когда двигатель приводится в действие исключительно при и не разрешает проблем, вызванных дефектами и неисправностями в результате
закрытой двери). установки или отсутствием техобслуживания.
- При установке автоматики на высоте менее 2,5 м или при наличии к ней свободного УТИЛИЗАЦИЯ
доступа, необходимо обеспечить надлежащую степень защиты электрических и Уничтожение материалов должно осуществляться в соответствии с
механических компонентов. действующими нормами. Не выбрасывайте ваш бракованный прибор,
- Только для автоматики для рулонных ворот использованные батарейки или аккумуляторы вместе с бытовыми
1) Движущиеся компоненты двигателя должны устанавливаться на высоту более отходами. Вы несете ответственность за возврат всех ваших отходов от
2,5 м над уровнем пола или над другим уровнем, чтобы можно было позволить электрических или электронных приборов, оставляя их в пункте сбора,
осуществить к нему доступ. предназначенном для их переработки.
2) Редукторный двигатель должен устанавливаться в изолированном пространстве,
оснащенном защитным ограждением для того, чтобы доступ к нему был возможен УТИЛИЗАЦИЯ
только при использовании инструментов. В случае если автоматическое оборудование демонтируется для того, чтобы быть
- Установить любой стационарный привод вдали от подвижных частей в таком поло- смонтированным в другом месте, необходимо:
жении, чтобы это не могло создавать опасность. В особенности приводы, работаю- - Отключить электропитание и отсоединить все электрооборудование.
щие в режиме «присутствия человека», должны быть расположены так, чтобы была - Снять исполнительный механизм с крепежного основания.
непосредственно видна управляемая часть, и, за исключением приводов, которые - Снять с установки все компоненты.
закрываются на ключ, должны быть установлены на минимальной высоте 1,5 м и так, - В случае, если некоторые компоненты не могут быть сняты или оказались повреж-
чтобы посторонние лица не имели к ним доступ. денными, их следует заменить.
- Установить на хорошо видном месте, по крайней мере, одно световое сигнальное (мигающее)
устройство, а также прикрепить к корпусу табличку с надписью “Внимание”. ЗАЯВЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА ВЕБ-САЙТЕ ПО
- Прикрепить постоянную этикетку с информацией о работе ручного разблокирования АДРЕСУ: http://www.bft-automation.com/CE
автоматической установки, поместив ее вблизи привода. РУКОВОДСТВА ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОСТУПНЫ В РАЗДЕЛЕ
- Убедиться, что во время операции не будет механических рисков или что была предусмо- ЗАГРУЗКИ.
трена защита от них, в особенности таких, как опасность удара, раздавливания, захвата и
разрубания между ведомой частью и окружающими частями. Все, что прямо не предусмотрено в настоящем руководстве, не
- После осуществления установки убедитесь, что двигатель автоматики настроен надлежащим разрешено. Исправная работа исполнительного механизма
образом и что системы защиты и разблокирования правильно работают. гарантируется только при соблюдении указаний, приведенных в
- При проведении любых работ по техническому обслуживанию или ремонту ис- данном руководстве. Компания не несет ответственности за ущерб,
пользуйте только фирменные запасные части. Компания снимает с себя всякую причиненный в результате несоблюдения указаний, приведенных в
ответственность, связанную с безопасностью и правильным функционированием данном руководстве.
автоматики, в случае использования компонентов других производителей. Оставляя неизменными существенные характеристики изделия,
- Нельзя вносить никакие изменения в компоненты автоматики, не получив явного Компания оставляет за собой право в любой момент по собственному
разрешения от Компании. усмотрению и без предварительного уведомления вносить в
- Проинструктируйте пользователя оборудования о возможных остаточных рисках, изделие надлежащие изменения, улучшающие его технические,
установленных системах управления и осуществлении операции открытия вруч-
конструктивные и коммерческие свойства.

D811766_16 BOTTICELLI VENERE - 5


UPOZORNĚNÍ PRO INSTALAČNÍHO TECHNIKA

D811492 00101_08
POZOR! Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si přečtěte a dodržujte PŘIPOJENÍ
všechna upozornění a pokyny, které doprovázejí tento výrobek, protože POZOR! Pro připojení k síti použijte: vícežilový kabel o minimálním průřezu 5x1,5
nesprávná instalace může způsobit škody na lidech, zvířatech nebo věcech. mm2 nebo 4x1,5 mm2 pro trojfázové napájení nebo 3x1,5 mm2 pro jednofázové
Upozornění a pokyny poskytují důležité informace o bezpečnosti, instalaci, napájení (například kabel může být typu H05RN-F s průřezem 4x1,5 mm2). Pro
používání a údržbě. Návod k obsluze si uchovejte a přiložte jej do technického připojení ovládacích obvodů použijte vodiče s minimálním průřezem 0,5 mm2.
svazku pro budoucí použití. - Používejte pouze tlačítka s výkonem minimálně 10 A - 250 V.
- Vodiče musí být uchyceny dalším připevněním v blízkosti svorek (například
BEZPEČNOST OBECNĚ pomocí instalačních pásek), aby se jasně oddělily části vedoucí napětí od částí
Tento výrobek byl projektován a vyroben výlučně pro používání uvedené v této
dokumentaci. Jiná používání, než je uvedeno, by mohla být příčinou poškození s velmi nízkým bezpečným napětím.
výrobku a vyvolat nebezpečí. - Přívodní elektrický kabel se během instalace musí odizolovat tak, aby umožnil připo-
- Konstrukční prvky stroje a instalace musí být ve shodě s těmito evropskými jení zemnicího vodiče do příslušné svorky a fázové vodiče byly co nejkratší. Zemnicí
směrnicemi, kde je lze použít: 2014/30/ES, 2014/35/ES, 2006/42/ES, 2011/305/ES, vodič se v případě uvolnění připevňovacího prvku smí napnout jako poslední.
99/05/ES a jejich následnými úpravami. Ve všech zemích mimo Evropskou unii POZOR! zabezpečovací vodiče velmi nízkého napětí musí být fyzicky oddělené
se kromě platných národních předpisů musí pro udržení bezpečnosti dodržovat od vodičů nízkého napětí.
i výše uvedené evropské normy. Přístup k částem pod napětím musí být možný pouze pro kvalifikovaný personál
- Firma vyrábějící tento výrobek (dále “firma”) odmítá jakoukoli odpovědnost (profesionální instalační technik).
vyplývající z nesprávného používání nebo používání jiného, než pro jaké byl
výrobek určen a než je uvedeno v této dokumentaci, jakož i nedodržením správné KONTROLA AUTOMATICKÉHO SYSTÉMU A ÚDRŽBA
technické praxe při konstrukci uzávěrů (dveří, bran atd.) a z deformací, k nimž Před definitivním spuštěním automatického systému a během činností údržby
by mohlo dojít během používání. pečlivě zkontrolujte následující:
- Instalaci musí provést kvalifikovaný personál (profesionální instalační technik, - Zkontrolujte, zda všechny komponenty jsou pevně připojeny;
podle EN 12635) s dodržením správné technické praxe a platných norem. - Zkontrolujte činnost spouštění a zastavení v případě ručního ovládání.
- Před instalací výrobku proveďte všechny konstrukční úpravy týkající se realizace - Zkontrolujte normální a individuálně upravenou činnost logiky.
bezpečnostních opatření a zakrytí nebo ohraničení všech oblastí s nebezpečím - Pouze pro posuvná vrata: zkontrolujte správný záběr ozubené tyče a pastorku s
stlačení, ustřižení, zachycení a obecně nebezpečných podle ustanovení norem EN vůlí 2 mm podél celé ozubené tyče; pojezdovou kolejnici stále udržujte v čistotě
12604 a 12453 nebo případných místních norem ve věci instalace. Zkontrolujte, a bez nečistot.
zda stávající konstrukce má potřebnou pevnost a stabilitu. - Pouze pro posuvná vrata a dveře: zkontrolujte, zda kolejnice pro posuv vrat je
- Před zahájením instalace zkontrolujte neporušenost výrobku.
- Firma není zodpovědná za nedodržení dobré technické praxe při konstrukci a rovná, vodorovná a kolečka jsou vhodná pro hmotnost vrat.
údržbě rámů, na které se má instalovat motorový pohon, a za jejich deformace, - Pouze pro zavěšená posuvná vrata (Cantilever): zkontrolujte, zda při pohybu
k nimž může dojít při používání. nedochází k poklesu nebo oscilacím.
- Zkontrolujte, zda rozsah uváděných teplot je v souladu s místem určeným pro - Pouze pro křídlová vrata: zkontroluje, zda osa otáčení křídel je dokonale svislá.
instalaci automatického systému. - Pouze pro závory: před otevřením dvířek musí být pružina povolená (ráhno
- Tento výrobek neinstaluje ve výbušném prostředí. Přítomnost hořlavého plynu svislé).
nebo kouře představuje vážné nebezpečí pro bezpečnost. - Zkontrolujte správnou činnost všech bezpečnostních zařízení (fotobuňky, bez-
- Před zahájením jakýchkoli prací na zařízení odpojte elektrický proud. Odpojte i pečnostní lišty atd.) a správné nastavení ochrany proti stlačení a zkontrolujte,
případné vyrovnávací baterie, pokud jsou instalované. jestli hodnota nárazu měřeného v místech stanovených normou EN 12445 je
-Před připojením přívodu elektrického proudu se ujistěte, že údaje na štítku od- menší, než je uvedeno v normě EN 12453.
povídají hodnotám v elektrické rozvodné síti a že před elektrickým zařízením je - Sílu systému lze snížit použitím deformačních lišt.
nainstalován vhodný diferenciální jistič a ochrana před nadproudem. Rozvodná - Zkontrolujte činnost nouzového ovládání, pokud existuje.
síť, z níž je automatické zařízení napájeno, musí být vybavena spínačem nebo - Zkontrolujte činnosti otvírání a zavírání s aplikovanými dálkovými ovladači.
více-pólovým elektrickým jističem, které umožní celkové odpojení zařízení, - Zkontrolujte neporušenost elektrického připojení a kabeláže, zvláště pak stav
pokud dojde k přepětí kategorie II. izolací a kabelových průchodek.
- Zkontrolujte, zda je před přívodem elektrické sítě diferenciální jistič s prahovou - Během údržby kontrolujte čistotu optiky fotobuněk.
hodnotou ne vyšší než 0,03 A a podle platných norem. - Pro období, kdy je automatický systém mimo provoz, aktivujte nouzové odjištění
- Zkontrolujte, zda je zemnicí zařízení provedeno správně: připojte na zem všechny (viz odstavec “NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ”), aby vedená část byla volná a umožnila
kovové části zavíracího systému (vrata, mříže atd.) se všemi komponenty systému tak ruční otvírání a zavírání vrat.
majícími zemnicí svorku.
- Instalace se musí provádět s použitím bezpečnostních zařízení a ovládání podle - Pokud je přívodní kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho opráv-
EN 12978 a EN 12453. něné servisní středisko nebo osoba s obdobnou kvalifikací tak, aby se předešlo
- Sílu systému lze snížit použitím deformačních lišt. jakémukoli riziku.
- V případě kdy síla systému překročí hodnoty uvedené v normách, použijte - Pokud se instalují zařízení typu „D“ (jak jsou definována v EN 12453), připojená
elektrická snímací zařízení nebo zařízení citlivá na tlak. v režimu bez testu, předepište povinnou údržbu s intervalem alespoň jednou
- Zajistěte všechna bezpečnostní zařízení (fotobuňky, bezpečnostní lišty atd.) za půl roku.
nutné pro ochranu prostoru před nebezpečím nárazu, stlačení, tažení, ustřižení. - Údržba, jak je popsáno výše, musí být opakována nejméně jednou ročně nebo
Respektujte platné normy a směrnice, kritéria správné technické praxe, používání, v intervalech ještě kratších, pokud to charakteristika daného místa nebo zařízení
prostředí pro instalaci, logiku činnosti systému a síly vyvíjené automatickým vyžadují.
systémem.
- Použijte signály uvedené v platných předpisech pro označení nebezpečných POZOR!
oblastí (zbytková nebezpečí). Každá instalace musí být viditelně označena podle Nezapomeňte, že motorový pohon usnadňuje používání vrat/dveří, ale nevyřeší
předpisu normy EN13241-1. problémy způsobené závadou nebo chybnou instalací či neprováděnou údržbou.
- Po dokončení instalace připevněte identifikační štítek brány/vrat.
- Tento výrobek se nesmí instalovat na křídla vrat, v nichž jsou dveře (pokud motor LIKVIDACE
nelze zapnout pouze se zavřenými dveřmi). Materiál se smí likvidovat pouze s dodržením platných předpisů.
- Pokud je automatický systém instalován ve výšce menší než 2,5 m nebo je-li přístupný, Vyřazená zařízení, baterie nebo akumulátory nevyhazujte do směsného
musí se zaručit přiměřený stupeň ochrany elektrických a mechanických součástí. komunálního odpadu. Máte povinnost odevzdat všechny odpady z
- Pouze pro automatiku pro rolety elektrických a elektronických zařízení ve sběrných místech určených
1) Pohyblivé části motoru musí být instalovány ve výšce větší než 2,5 m nad podlahou pro jejich recyklaci.
nebo nad jinou plochou, která by moha umožnit přístup k motoru.
2) Převodový motor musí být instalován v izolovaném prostoru s takovým zajištěním,
že je přístupný pouze s použitím nástrojů. DEMONTÁŽ
- Pevné ovládací prvky instalujte v takové výšce, aby nemohly představovat nebez- V případě, kdy se automatický systém demontuje pro opětovnou montáž na
pečí a daleko od pohyblivých částí. Zvláště pak ovládání s přítomností člověka jiném místě, je zapotřebí:
musí být umístěno v přímé viditelnosti ovládané části a, pokud nejsou vybavena - Vypnout elektrické napájení a odpojit veškerou elektrickou instalaci.
klíčem, musí být ve výšce minimálně 1,5 m a umístěno takovým způsobem, aby - Odpojit spouštěcí prvek od základny.
nebylo přístupné veřejnosti. - Demontovat všechny komponenty instalace.
- Použijte alespoň jedno zařízení pro světelnou signalizaci (blikač) ve viditelné - V případě některých komponent, které nelze odstranit nebo jsou poškozené,
poloze, na konstrukci kromě toho připevněte štítek s upozorněním. zajistěte jejich náhradu.
- Připevněte trvale etiketu označující činnost ručního odjištění automatického
systému a umístěte ji v blízkosti pohybujícího se mechanismu.
- Ujistěte se, že během pohybu jsou vyloučena nebo zakryta mechanická nebez-
pečí, zvláště pak nebezpečí nárazu, stlačení, tažení, ustřižení mezi vedenou částí
a okolními částmi. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ JSOU NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH http://www.
- Ujistěte se, že během pohybu jsou vyloučena nebo zakryta mechanická nebez- bft-automation.com/CE
pečí, zvláště pak nebezpečí nárazu, stlačení, tažení, ustřižení mezi vedenou částí NÁVODY K MONTÁŽI A POUŽITÍ JSOU K DISPOZICI V SEKCI DOWNLOAD.
a okolními částmi.
Po provedení instalace se ujistěte, že motor automatického systému byl správně
nastaven a že ochranné a odjišťovací systémy pracují správně. Vše, co není výslovně uvedeno v návodu k instalaci, není dovoleno.
- Pro jakoukoli údržbu nebo opravy používejte pouze originální díly. Firma odmítá Správná činnost systému je zaručena, pouze pokud se dodržují uve-
jakoukoli odpovědnost za bezpečnost a správnou činnost automatického systému, dené údaje. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením
pokud se používají komponenty jiných výrobců.
- Neprovádějte žádné úpravy součástí automatického systému, pokud nejsou pokynů uvedených v této příručce.
výslovně schváleny výrobcem. Při neměnnosti základních vlastností výrobku si výrobce vyhrazuje
- Poučte uživatele zařízení o možném zbytkovém nebezpečí, použitých systémech právo provést kdykoli úpravy, které považuje za vhodné pro technické,
ovládání a provádění ručního otevření v případě nouze: předejte návod k obsluze konstrukční a obchodní zlepšení výrobku, aniž by musel upravovat
konečnému uživateli. tuto publikaci.
- Obalový materiál (plast, kartón, polystyrén atd.) likvidujte podle platných před-
pisů. Silonové a polystyrénové sáčky nenechávejte v dosahu dětí.

6 - BOTTICELLI VENERE D811766_16


KURUCU İÇİN UYARILAR
D811492 00101_08

DİKKAT! Önemli güvenlik bilgileri. Bu ürünün hatalı kurulması insanlara, - Ambalaj malzemelerini (plastik, karton, polistirol, vb.), yürürlükteki standartlar
hayvanlara veya eşyalara zarar verebileceğinden ürünle birlikte verilen bağlamında öngörülen hükümlere göre bertaraf edin. Naylon ve polistirol po-
tüm uyarılar ve talimatlar dikkatle okunmalı ve uygulanmalıdır. Uyarılar şetleri çocukların ulaşabilecekleri yerlerde bırakmayın.
ve talimatlar emniyet, kurma, kullanım ve bakım hakkında önemli bilgiler
sağlarlar. Talimatları, teknik broşüre eklemek ve ileride gerektiğinde da- BAĞLANTILAR
nışmak için saklayın. DİKKAT! Şebekeye bağlantı için: trifaze beslemeler için minimum 5x1,5mm2 veya
4x1,5mm2 kesitli veya monofaze beslemeler için 3x1,5mm2 kesitli çok kutuplu
GENEL EMNİYET kablo kullanılmalıdır (örneğin kablo, 4x1.5mm2 kesitli, H05RN-F tip olabilir). Yar-
Bu ürün, sadece elinizdeki dokümantasyonda belirtildiği şekilde kullanılmak dımcı düzenlerin bağlantısı için, minimum 0,5 mm2 kesitli kondüktörler kullanın.
üzere tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu dokümanda belirtilmeyen herhangi başka - Sadece minimum 10A-250V kapasiteli butonlar kullanın.
bir kullanım ürüne hasar verebilir ve tehlike nedeni olabilir. - Kondüktörler, gerilim altındaki parçaları çok alçak güvenlik gerilimindeki parça-
- Makinenin yapımında kullanılan parçaları ve kurma, aşağıdaki Avrupa Direktifleri’ne lardan net şekilde ayrı tutmak amacı ile klemensler yakınında ek bir sabitleme
(uygulanabilir oldukları alanlarda) uymalıdır: 2014/30/EC, 2014/35/EC, 2006/42/ (örneğin kenetler aracılığı ile) aracılığı ile kenetlenmiş olmalıdırlar.
EC, 2011/305/EC, 99/05/EC ve bunları izleyen değişiklikler. Avrupa Birliği’nin dı- - Besleme kablosu, kurma esnasında etkin kondüktörleri olabildiğince kısa bı-
şındaki tüm ilkelerde iyi bir emniyet seviyesini elde etmek için yukarıda belirtilen rakarak, toprak kondüktörünün uygun klemense bağlanmasını sağlamak için
standartlara ek olarak yürürlükteki ulusal standartlara da uyulmalıdır. soyulmalıdır. Toprak kondüktörü, kablonun sabitleme cihazının gevşemesi halinde
- Bu ürünün üreticisi firma (ileride “firma”), ürünün işbu dokümantasyonda belir- en son gerilen kondüktör olmalıdır.
tilen, tasarlanmış olduğu kullanımdan farklı veya uygunsuz kullanımından ve de DİKKAT! Çok alçak güvenlik gerilimli kondüktörler, alçak gerilim kondüktörlerinden
kapanan konstrüksiyonları (bina kapıları, bahçe kapıları, vb.) inşa ederken iyi teknik fiziksel olarak ayrılmalıdır.
usullerine uyulmamasından ve ayrıca kullanım esnasında meydana gelebilecek Gerilim altındaki parçalara erişim, sadece nitelikli personel (profesyonel kurucu)
herhangi bir şekil değişikliğinden kaynaklanan her türlü sorumluluktan muaftır. için mümkün olmalıdır
- Kurma, yürürlükteki standartlar ve iyi teknik usulleri uyarınca nitelikli personel
(EN12635 uyarınca profesyonel kurucu) tarafından gerçekleştirilmelidir. OTOMASYON SİSTEMİNİN KONTROLÜ VE BAKIM
- Ürünü kurmadan önce, güvenlik kenarlarının gerçekleştirilmesine ve tüm ezilme, Otomasyon sistemini kesin olarak işler kılmadan önce ve bakım müdahaleleri
kesilme, sürüklenme ve genel olarak tehlike bölgelerinin korunmasına veya esnasında aşağıdakileri titizlikle kontrol edin:
ayrılmasına ilişkin tüm yapısal değişiklikleri EN 12604 ve 12453 normlarında - Bütün komponentlerin iyice sabitlenmiş olduğunu kontrol edin;
öngörülenlere veya olası yerel kurma normlarına göre uygulayın. Mevcut yapının - Elle kumanda durumunda start ve stop işlemini kontrol edin.
gerekli sağlamlık ve sabitlik özelliklerine sahip olduğunu kontrol edin. - Normal veya özelleştirilmiş işleme lojiğini kontrol edin.
- Kurmaya başlamadan önce ürünün sağlamlığını kontrol edin. - Sadece yana kayar bahçe kapıları için: tüm kremayer boyunca 2 mm’lik bir boşluk
- Firma, motorize edilecek çerçevelerin üretiminde ve bakımında iyi teknik usullerine ile kremayer – pinyon kavramasının doğruluğunu kontrol ediniz; kaydırma rayını
uyulmamasından ve ayrıca kullanım esnasında meydana gelebilecek herhangi daima artıklardan yoksun ve temiz tutun.
bir şekil değişikliğinden sorumlu değildir. - Sadece yana kayar bahçe kapıları ve kapılar için: Bahçe kapısının kayma rayının
- Beyan edilen sıcaklık aralığının, otomasyon sisteminin monte edileceği yere lineer ve yatay olduğunu, tekerleklerin bahçe kapısının ağırlığını taşımaya uygun
uygun olduğunu kontrol edin. olduklarını kontrol ediniz.
- Bu ürünü patlayıcı atmosfere sahip ortamlara kurmayın: Parlayıcı gaz veya duman - Sadece asma tip yana kayar bahçe kapıları için (Cantilever): Hareket esnasında
mevcudiyeti, güvenlik açısından ciddi bir tehlike oluşturur. alçalma veya sallanma olmadığını kontrol ediniz.
- Sistem üzerinde herhangi bir müdahalede bulunmadan önce elektrik beslemesini - Sadece kanatlı bahçe kapıları için: Kanat rotasyon ekseninin mükemmel şekilde
kesin. Mevcut olmaları halinde olası tampon aküleri de sökün. dikey olduğunu kontrol ediniz.
- Elektrik beslemesini bağlamadan önce plaka verilerinin, elektrik dağıtım şe- - Sadece bariyerler için: Kapıyı açmadan önce yayın gerginliğinin mutlaka giderilmiş
bekesinin verilerine uygun olduğundan ve elektrik tesisinin başında uygun bir olması gerekir (bariyer kolu dikey konumda).
diferansiyel şalterin ve aşırı akıma karşı korumanın bulunduğundan emin olun. - Tüm güvenlik düzenlerinin (fotoseller, hassas güvenlik kenarları, vb.) doğru işlediklerini
Otomasyon sisteminin besleme şebekesi üzerinde, III aşırı gerilim kategorisin- ve ezilmeyi önleyici güvenlik düzeninin doğru ayarlandığını kontrol edin; EN12445
deki şartlarda tamamen bağlantının kesilmesini sağlayan bir devre kesici veya standardı tarafından öngörülen noktalarda ölçülen çarpma kuvveti değerinin, EN
omnipolar bir manyeto termik devre kesici öngörülmelidir. 12453 standardında belirtilenden daha düşük olduğunu kontrol edin.
- Elektrik besleme şebekesinin başında, yürürlükteki kanunlar tarafından öngörü- - Çarpma kuvveti, şekil değiştirebilen kenarların kullanımı aracılığı ile azaltılabilir.
lenlere uygun ve eşik değeri 0.03A’den fazla olmayan bir diferansiyel şalter takılı - Acil durum manevrasının (mevcut ise) fonksiyonelliğini kontrol edin.
olduğunu kontrol edin. - Uygulanmış kumanda cihazları ile açılma ve kapanma işlemini kontrol edin.
- Topraklamanın doğru şekilde gerçekleştirilmiş olduğunu kontrol edin: Topraklama - Elektrik bağlantılarının ve kablajların sağlamlığını ve özellikle yalıtıcı kılıfların ve
ucu bulunan kapanan kısımların (bina kapıları, bahçe kapıları, vb.) bütün metal kablo kenetlerinin durumunu kontrol edin.
parçalarını ve sistemin bütün komponentlerini toprak hattına bağlayın. - Bakım esnasında fotosellerin optiklerini temizleyin.
- Kurma, EN 12978 ve EN12453 standartlarına uygun güvenlik ve kontrol cihazları - Otomasyon sisteminin hizmet dışı olduğu dönem zarfında, yönlendirilen kısmı
kullanılarak gerçekleştirilmelidir. boşa alıp, bahçe kapısının elle açılmasını ve kapanmasını sağlayacak şekilde
- Çarpma kuvveti, şekil değiştirebilen kenarların kullanımı aracılığı ile azaltılabilir. acil durum serbest bırakılmasını (“ACİL DURUM MANEVRASI” paragrafına bakın)
- Çarpma kuvvetinin, standartlar tarafından öngörülen değerleri aşması duru- etkinleştirin.
munda, basınca duyarlı veya elektro duyarlı cihazlar uygulayın. - Besleme kablosu hasar görmüş ise, her türlü riskin önlenmesi için kablonun
- Alanı çarpma, ezilme, sürüklenme ve kesilme tehlikelerine karşı korumak için üreticisi veya üreticinin teknik servisi tarafından ve her halükarda benzer nitelikte
gerekli bütün emniyet cihazlarını (fotoseller, hassas güvenlik kenarları, vb.) bir kişi tarafından değiştirilmesi gerekir.
uygulayın. Yürürlükteki yönetmelikleri ve direktifleri, iyi teknik kriterlerini, kul- - Doğrulanmamış yöntemde bağlanmış, (EN12453 Standardı tarafından belirlenmiş
lanımı, kurma ortamını, sistemin işleme lojiğini ve otomasyon sistemi tarafından olduğu gibi) “D” tipi sistemlerin kurulması halinde, en az altı ayda bir sıklık ile
geliştirilen güçleri dikkate alın. zorunlu bir bakım yapılmasını şart koşunuz.
- Tehlikeli bölgeleri (giderilemeyen riskleri) belirlemek için yürürlükteki yönetme- - Yukarıda tanımlandığı gibi bakım işlemleri en az yılda bir defa veya kurulma yerinin
likler tarafından öngörülen işaretleri uygulayın. Her kurma, EN13241-1 standardı özelliklerinin gerektirmesi halinde, daha kısa süre aralıkları ile tekrarlanmalıdır.
tarafından öngörülenler uyarınca görünür şekilde işaretlenmiş olmalıdır.
- Kurma tamamlandıktan sonra kapı/bahçe giriş kapısının belirleyici verilerini DİKKAT!
taşıyan etiket plakasını uygulayın. Motorizasyonun bahçe kapısı/kapının kullanımı açısından bir kolaylaştırma meka-
- Bu ürün, kapı bulunduran kanatlar üzerine monte edilemez (motorun sadece nizması olduğunu ve montaj kusur ve hatalarından veya bakım yapılmamasından
kapalı kapı ile işletilebilir olması durumu hariç). kaynaklanan sorunları çözmediğini unutmayınız.
- Otomasyon sisteminin 2,5 m’den alçak bir yüksekliğe monte edilmiş olması
veya erişilebilir olması halinde, elektrikli ve mekanik parçaların uygun şekilde BERTARAF ETME
korunmalarını garanti etmek gerekir. Materyallerin bertaraf edilmesi, yürürlükteki standartlara uyularak
- Sadece panjur otomasyon sistemleri için yapılmalıdır. Artık kullanılmayacak cihazınızı, tükenmiş pilleri veya aküleri
1) Motorun hareketli kısımları zemin üstünden veya erişime izin verecek diğer ev çöpüne atmayınız. Elektrikli veya elektronik cihazlardan kaynaklanan
bir seviye üstünden 2,5 metreden daha fazla bir yükseklikte kurulmalıdırlar. bütün atıklarınızı, bunların geri dönüşümlerini gerçekleştiren özel bir
2) Redüktörlü motor ayrılmış bir alan içinde ve sadece takımların kullanılması ile toplama merkezine götürerek iade etme sorumluluğuna sahipsiniz.
erişilebilir olacak şekilde koruma ile donatılmış olarak kurulmalıdır.
- Her türlü sabit kumandayı, hareketli parçalardan uzak, tehlike yaratmayacak po- SÖKME
zisyonda monte edin. Özellikle“insan mevcut”durumunda kullanılan kumandalar, Otomasyon sisteminin, bir diğer yere yeniden monte edilmek için sökülmesi
yönlendirilen kısmın doğrudan görünür yerinde konumlandırılmalıdır; anahtarlı halinde aşağıdakilerin yapılması gerekir:
olmaları dışında, herkes tarafından erişilebilir olmayacak şekilde, minimum 1,5 m - Elektrik beslemesini kesin ve bütün elektrik tesisatını sökün.
yüksekliğe kurulmalıdır. - Aktüatörü sabitleme tabanından çıkarın.
- En az bir adet ışıklı (flaşör) sinyal cihazını görünür pozisyona yerleştirin, ayrıca - Mekanizmanın tüm komponentlerini sökün.
sistemin üzerine bir Uyarı tabelası takın. - Bazı komponentlerin sökülememesi veya hasarlı olması halinde, bunları değiştirin.
- Otomasyon sisteminin elle serbest bırakılmasının işlemesine ilişkin bir etiketi
kalıcı şekilde takın ve manevra organının yakınına yerleştirin.
- Manevra esnasında yönlendirilen kısım ve çevresindeki parçalar arasında mekanik UYGUNLUK BEYANLARINA http://www.bft-automation.com/CE WEB SITE-
riskler ve özellikle çarpma, ezilme, sürüklenme ve kesilmenin önlendiği veya SINDE DANIŞILABILIR.
bunlara karşı korunma olduğundan emin olun. MONTAJ VE KULLANIM TALIMATLARINA INDIRME BÖLÜMÜNDE
- Manevra esnasında yönlendirilen kısım ve etrafındaki sabit parçalar arasında DANIŞILABILIR.
mekanik riskler ve özellikle ezilme, sürüklenme ve kesilmenin önlendiği veya
bunlara karşı korunma olduğundan emin olun.
- Kurmayı gerçekleştirdikten sonra, motor otomasyon sistemi ayarının doğru Bu kurma kılavuzunda açıkça öngörülmeyenlerin tümü yasaktır.
düzenlenmiş olduğundan, koruma ve serbest bırakma sistemlerinin doğru İşletme mekanizmasının iyi işlemesi, sadece verilen bilgilere
işlediklerinden emin olun. uyulması halinde garanti edilir. Firma, bu kılavuzda belirtilen bilgilere
- Her türlü bakım veya onarım işlemlerinde sadece orijinal parçalar kullanın. Başka
üreticilerin komponentlerinin kullanılması halinde, otomasyon sisteminin doğru uyulmamasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
işlemesi ve emniyeti açısından firma hiçbir sorumluluk üstlenmez. Firma, ürünün esas özelliklerini sabit tutarak, işbu yayımı güncellemek
- Firma tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe otomasyon sisteminin komponent- taahhüdünde bulunmaksızın ürünü teknik, imalat ve ticari nitelikleri
leri üzerinde hiçbir değişiklik yapmayın.- Tesisin kullanıcısını olası giderilemeyen açısından iyileştirmek için uygun gördüğü değişiklikleri her an uygu-
riskler, uygulanmış kumanda sistemleri ve acil durum halinde elle açma işlemle- lama hakkını saklı tutmuştur.
rinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği hakkında eğitin: Kullanım kılavuzunu nihai
kullanıcıya teslim edin.
D811766_16 BOTTICELLI VENERE - 7
MANOBRA DE EMERGÊNCIA / ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

D811492 00101_08
MANEWR AWARYJNY / УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНОЙ СИСТЕМОЙ
OVLÁDÁNÍ V PŘÍPADĚ NOUZE / ACİL DURUM HAREKETİ

FIG. 1
1 2

+
ON ON

OFF

8 - BOTTICELLI VENERE
ADVERTÊNCIAS PARA O UTILIZADOR (P) porta (parte guiada) tais como por exemplo, ca-
D811492 00101_08

ATENÇÃO! Instruções importantes relativas à bos, molas, suportes, articulações, guias poderia
segurança. Ler e seguir com atenção todas as Ad- criar perigos. Fazer controlar periodicamente a
vertências e as Instruções que acompanham este instalação por pessoal qualificado e experiente
produto pois que um uso impróprio pode causar (instalador profissional) de acordo com o indicado
danos a pessoas, animais ou coisas. Guardar as pelo instalador ou pelo fabricante da porta.
instruções para consultas futuras e transmiti-las - Para efectuar qualquer operação de limpeza exter-
a eventuais substitutos no uso da instalação. na, deve-se interromper a alimentação de rede.
Este produto deverá ser destinado ao uso para - Manter limpos os elementos ópticos das fotocélulas
o qual foi expressamente instalado. Qualquer e os dispositivos de sinalização luminosa. Controlar
outro uso deve ser considerado impróprio e, que ramos e arbustos não interfiram com os dis-
portanto, perigoso. O construtor não deve ser positivos de segurança.
considerado responsável por eventuais danos - Não utilizar o automatismo se o mesmo precisar de
causados por usos impróprios, errados e irra- intervenções de reparação. Em caso de avaria ou
zoáveis. de mau funcionamento do automatismo, cortar a
SEGURANÇA GERAL alimentação de rede ao automatismo, não efectuar
Agradecendo-lhe pela preferência dada a este pro- qualquer tentativa de reparação ou intervenção
duto, a Empresa tem a certeza de que do mesmo irá directa e dirigir-se apenas a pessoal qualificado e
obter os desempenhos necessários para o Seu uso. experiente (instalador profissional) para efectuar a
Este produto cumpre com as normas reconhecidas necessária reparação ou manutenção. Para consen-
pela técnica e com as disposições relativas à segu- tir o acesso, activar o desbloqueio de emergência
rança se for correctamente instalado por pessoal (se presente).
qualificado e experiente (instalador profissional). - Para efectuar qualquer intervenção directa no
Se o automatismo for instalado e utilizado correc- automatismo ou na instalação não prevista do
tamente, satisfaz os padrões de segurança no uso. presente manual, servir-se de pessoal qualificado
Todavia, é oportuno observar algumas regras de (instalador profissional).
comportamento para evitar problemas acidentais: - Com uma frequência pelo menos anual fazer veri-
- Manter crianças, pessoas e coisas fora do raio de ficar a integridade e o correcto funcionamento do
acção do automatismo, especialmente durante o automatismo por pessoal qualificado e experiente
movimento. (instalador profissional), em especial, de todos os
- Não permitir que pessoas e crianças fiquem paradas dispositivos de segurança.
na área de acção do automatismo. - As intervenções de instalação, manutenção e
- O aparelho pode ser utilizado por crianças com reparação devem ser documentadas e a relativa
idade não inferior a 8 anos e por pessoas com ca- documentação deve ser conservada à disposição
pacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, do utilizador.
sem experiência ou sem os conhecimentos neces- - O desrespeito de indicado acima pode criar si-
sários, contanto que sejam monitorizados ou que tuações de perigo.
tenham recebido previamente instruções acerca DEMOLIÇÃO
do uso seguro do aparelho e da compreensão dos A eliminação dos materiais deve ser feita de
perigos inerentes ao mesmo. As crianças não devem acordo com as normas vigentes. Não deite
brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção o equipamento eliminado, as pilhas ou as
destinam-se a ser efetuadas pelo utilizador e não baterias no lixo doméstico. Você tem a respon-
devem ser efetuadas por crianças sem supervisão. sabilidade de restituir todos os seus resíduos
- As crianças devem ser vigiadas para se acertar de de equipamentos elétricos ou eletrónicos
que não brinquem com o aparelho. Não permitir deixando-os num ponto de recolha dedicado
às crianças de brincar com os dispositivos de con- à sua reciclagem.
trole fixos. Manter os telecomandos afastados das Tudo aquilo que não é expressamente previs-
crianças. to no manual de uso, não é permitido. O bom
- Evitar operar em proximidade de dobradiças ou funcionamento do operador é garantido só se
órgãos mecânicos em movimento. forem respeitadas as prescrições indicadas neste
- Não impedir voluntariamente o movimento da manual. A empresa não se responsabiliza pelos
folha e não tentar abrir manualmente a porta se danos provocados pelo incumprimento das in-
o accionador não tiver sido desbloqueado com o dicações contidas neste manual.
manípulo específico de desbloqueio. Deixando inalteradas as características essenciais
- Não entrar no raio de acção da porta ou do portão do produto, a Empresa reserva-se o direito de
motorizados durante o relativo movimento. efectuar em qualquer momento as alterações
- Não deixar transmissores ou outros dispositivos que ela achar necessárias para melhorar técnica,
de comando ao alcance de crianças para evitar construtiva e comercialmente o produto, sem
accionamentos involuntários. comprometer-se em actualizar esta publicação.
- A activação do desbloqueio manual poderia causar
movimentos incontroláveis da porta em presença ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ (EL)
de avarias mecânicas ou de condições de desequi-
líbrio. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας.
- No caso de dispositivo de abrir estores: vigiar o es- Διαβάστε και τηρείτε σχολαστικά όλες τις
tore em movimento e manter afastadas as pessoas Προειδοποιήσεις και τις Οδηγίες που συνοδεύουν
enquanto não estiver completamente fechada. το προϊόν, καθώς η ακατάλληλη χρήση μπορεί να
Prestar atenção quando se acciona o desbloqueio, προκαλέσει ατυχήματα ή βλάβες. Φυλάξτε τις
se presente, porque o estore aberto poderia cair οδηγίες για μελλοντική χρήση και παραδώστε
rapidamente em presença de desgaste ou roturas. τις σε ενδεχόμενους μελλοντικούς χρήστες της
- A rotura ou o desgaste de órgãos mecânicos da εγκατάστασης.
D811767_07 BOTTICELLI VENERE - 9
Αυτό το προϊόν πρέπει να προορίζεται μόνο για διακόπτετε την ηλεκτρική τροφοδοσία.

D811492 00101_08
τη χρήση για την οποία έχει ρητά εγκατασταθεί. - Διατηρείτε καθαρούς τους φακούς των
Οποιαδήποτε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται φωτοκυττάρων και των συστημάτων φωτεινής
ακατάλληλη και επομένως επικίνδυνη. Ο σήμανσης. Βεβαιωθείτε ότι τα συστήματα
κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλείας δεν καλύπτονται από κλαδιά και
υπεύθυνος για ενδεχόμενες ζημιές από θάμνους.
ακατάλληλη, λανθασμένη και παράλογη χρήση. - Μη χρησιμοποιείτε το μηχανισμό εάν απαιτεί
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ επισκευή. Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε του αυτοματισμού, διακόψτε την τροφοδοσία, μην
σε αυτό το προϊόν. Η Εταιρείας μας είναι βέβαιη ότι προσπαθήσετε να τον επισκευάσετε ή να επέμβετε
οι επιδόσεις του θα σας ικανοποιήσουν απόλυτα. άμεσα και απευθυνθείτε μόνο σε εξειδικευμένο
Το παρόν προϊόν ανταποκρίνεται στα αναγνωρισμένα και έμπειρο τεχνικό (επαγγελματία εγκαταστάτη)
τεχνικά πρότυπα και στους κανονισμούς σχετικά για την απαραίτητη επισκευή ή συντήρηση. Για
με την ασφάλεια αν εγκατασταθεί σωστά από να επιτρέψετε την πρόσβαση, ενεργοποιήστε το
εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό (επαγγελματία σύστημα αποσύμπλεξης έκτακτης ανάγκης (εάν
εγκαταστάτη). υπάρχει).
Ο αυτοματισμός ανταποκρίνεται στα στάνταρ - Γιαοποιαδήποτεάμεσηεπέμβασηστοναυτοματισμό
ασφαλούς χρήσης, εάν έχει εγκατασταθεί και ή στην εγκατάσταση που δεν προβλέπεται από τις
χρησιμοποιείται σωστά. Ωστόσο είναι σκόπιμο να παρούσες οδηγίες, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο
τηρούνται ορισμένοι κανόνες συμπεριφοράς για και έμπειρο τεχνικό (επαγγελματία εγκαταστάτη).
την αποφυγή ατυχημάτων: - Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο η ακεραιότητα και
- Άνθρωποι και αντικείμενα πρέπει να βρίσκονται η σωστή λειτουργία του αυτοματισμού πρέπει να
εκτός της ακτίνας δράσης του αυτοματισμού, ιδίως ελέγχεται από εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. (επαγγελματία εγκαταστάτη) και ειδικά όλες οι
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν ή να στέκονται διατάξεις ασφαλείας.
μέσα στην ακτίνα δράσης του μηχανισμού. - Οι επεμβάσεις εγκατάστασης, συντήρησης και
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά με επισκευής πρέπει να καταγράφονται και τα σχετικά
ηλικία άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες έγγραφα να είναι στη διάθεση του χρήστη.
ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία - Η μη τήρηση των παραπάνω μπορεί να δημιουργήσει
ή γνώση, αρκεί να επιβλέπονται με προσοχή και καταστάσεις κινδύνου.
να εκπαιδεύονται στον ασφαλή τρόπο χρήσης της ΔΙΑΛΥΣΗ
συσκευής και στους κινδύνους που αυτή επιφέρει. Η διάθεση των υλικών πρέπει να γίνει
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση που πρέπει να Μην πετάτε τη χαλασμένη συσκευή σας
εκτελείται από το χρήστη δεν πρέπει να γίνεται και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα
από παιδιά χωρίς επίβλεψη. οικιακά απορρίμματα. Ενεργήστε υπεύθυνα
- Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. παραδίδοντας όλα τα απορρίμματα από
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα χειριστήρια. ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές σε ένα
Φυλάσσετε τα τηλεχειριστήρια μακριά από παιδιά. σημείο συλλογής για την ανακύκλωσή τους.
- Αποφεύγετε τη λειτουργία κοντά σε μεντεσέδες ή
μηχανικά όργανα σε κίνηση. Όλα όσα δεν προβλέπονται ρητά από τις οδηγίες
- Μην εμποδίζετε την κίνηση της πόρτας και μην χρήσης, πρέπει να θεωρούνται ως απαγορευμένα.
επιχειρείτε να ανοίξετε με το χέρι την πόρτα εάν Η κα λή λειτουργία του ενεργοποιητή
δεν έχετε ξεμπλοκάρει τον ενεργοποιητή με τoν εξασφαλίζεται μόνον εάν τηρούνται οι οδηγίες
ειδικό διακόπτη αποσύμπλεξης. που αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η
- Μην εισέρχεστε εντός της ακτίνας δράσης της εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες
μηχανοκίνητης πόρτας ή καγκελόπορτας κατά τη που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών του
λειτουργία τους. παρόντος εγχειριδίου.
- Φυλάξτε τα τηλεχειριστήρια ή άλλα συστήματα Δ ι α τ η ρ ώ ν τα ς α μ ε τά β λ η τα τα β α σ ι κά
ελέγχου μακριά από παιδιά, προκειμένου να χαρακτηριστικά του προϊόντος, η εταιρεία
αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίηση. διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει ανά πάσα
- Η ενεργοποίηση της χειροκίνητης αποσύμπλεξης στιγμή τις αλλαγές που θεωρεί αναγκαίες για
μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτη κίνηση την τεχνική, κατασκευαστική και εμπορική
της πόρτας σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή βελτίωση του προϊόντος, χωρίς καμία υποχρέωση
συνθηκών αστάθειας. ενημέρωσης του παρόντος φυλλαδίου.
- Σε περίπτωση μηχανισμού ανοίγματος ρολών:
παρακολουθείτε τα ρολά σε κίνηση και κρατάτε OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA (PL)
μακριά τα άτομα μέχρι να κλείσουν εντελώς. UWAGA! Ważne informacje dot yczące
Προσέξτε όταν ενεργοποιείτε την αποσύμπλεξη, b e z p i e c ze ń s t wa . N a l e ż y p r ze c z y t a ć i
αν υπάρχει, επειδή τα ανοιχτά ρολά μπορεί να dokładnie stosować się do Zaleceń oraz do
κατέβουν γρήγορα σε περίπτωση φθοράς ή Instrukcji dołączonych do produktu, ponieważ
θραύσης. nieprawidłowa eksploatacja może spowodować
- Η θραύση ή η φθορά των μηχανικών οργάνων obrażenia osób, zwierząt oraz uszkodzenie
της πόρτας (κινούμενο εξάρτημα), όπως π.χ. przedmiotów. Instrukcję należy przechować
συρματόσχοινα, ελατήρια, στηρίγματα, μεντεσέδες, w celu umożliwienia skorzystania z niej w
οδηγοί ... μπορεί να είναι επικίνδυνη. Η εγκατάσταση przyszłości oraz przekazać ją ewentualnym
πρέπει να ελέγχεται περιοδικά από εξειδικευμένο nowym użytkownikom urządzenia.
και έμπειρο τεχνικό (επαγγελματία εγκαταστάτη) Produkt ten należy eksploatować wyłącznie w
σύμφωνα με τα όσα υποδεικνύονται από τον sposób, do jakiego jest on przeznaczony. Każdy
εγκαταστάτη ή από τον κατασκευαστή της πόρτας. inny sposób użytkowania jest uznawany za
- Πριν από τον εξωτερικό καθαρισμό πρέπει να
10 - BOTTICELLI VENERE D811767_07
nieprawidłowy, a zatem stwarzający zagrożenie. - Utrzymywać w czystości elementy optyczne fotoko-
D811492 00101_08

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewen- mórek oraz sygnalizatory świetlne. Sprawdzić czy
tualne szkody spowodowane nieprawidłową, gałęzie i krzewy nie zakłócają pracy zabezpieczeń
błędną lub nieracjonalną eksploatacją. (fotokomórek).
BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE - Jeżeli automatyka wymaga naprawy, nie wolno jej
Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. używać. W przypadku awarii lub nieprawidłowej
Jesteśmy przekonani, że sprosta on Państwa ocze- pracy automatyki należy odciąć zasilanie sieciowe i
kiwaniom. nie wykonywać samodzielnych napraw ani żadnych
Jeżeli produkt ten jest prawidłowo zainstalowany czynności bezpośrednio na urządzeniu, lecz zwrócić
przez osoby o odpowiednich umiejętnościach i się do osób o odpowiednich umiejętnościach i
kwalifikacjach (zawodowy monter), spełnia wy- kwalifikacjach (zawodowy monter), które wykonają
mogi norm technicznych oraz przepisów z zakresu niezbędne naprawy lub czynności konserwacyjne.
bezpieczeństwa. Aby umożliwić im dostęp do urządzenia, włączyć
Prawidłowo zainstalowana i użytkowana automa- odblokowanie awaryjne (jeżeli jest).
tyka spełnia standardy bezpiecznej eksploatacji. - W przypadku wykonywania jakiejkolwiek czynności
Niemniej jednak należy przestrzegać pewnych zasad bezpośrednio na automatyce lub na instalacji, która nie
postępowania, aby uniknąć przypadkowych zdarzeń. została przedstawiona w niniejszej instrukcji, należy
- Dzieci, osoby i przedmioty powinny się znajdować zwrócić się do osób o odpowiednich umiejętnościach
poza zasięgiem działania automatyki, szczególnie i kwalifikacjach (zawodowy monter).
podczas jej pracy. - Co najmniej raz w roku zlecać osobom o odpowied-
- Nie pozwalać dzieciom na zabawy lub przebywanie nich umiejętnościach i kwalifikacjach (zawodowy
w zasięgu działania automatyki. monter) przegląd integralności i pracy automatyki,
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w szczególności wszystkich zabezpieczeń.
w wieku powyżej 8 roku życia oraz przez osoby - Czynności montażowe, konserwacyjne oraz
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czu- naprawy należy odnotowywać, a odpowiednią
ciowych lub umysłowych, pod warunkiem że są one dokumentację przechowywać i udostępniać
nadzorowane lub otrzymały informacje na temat użytkownikowi.
bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały - Nie zastosowanie się do powyższego może być
grożące niebezpieczeństwo. Dzieci nie powinny przyczyną zaistnienia niebezpiecznych sytuacji.
bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwac- ROZBIÓRKA
ja, za które odpowiada użytkownik, nie powinny Wszelkie materiały należy usuwać zgod-
być wykonywane przez dzieci pozostawione bez nie z obowiązującymi zasadami. Zużytego
nadzoru. urządzenia, akumulatorków i wyczerpanych
- Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się baterii nie należy wyrzucać wraz z odpadami
urządzeniem. Nie pozwalać dzieciom na zabawę domowymi. Użytkownik odpowiedzialny jest
nieruchomymi urządzeniami sterowniczymi. Piloty za dostarczenie wszystkich odpadów elek-
przechowywać poza zasięgiem dzieci. trycznych i elektronicznych do stosownych
- Nie wykonywać żadnych czynności w pobliżu punktów zbiórki i recyklingu.
zawiasów ani poruszających się mechanizmów.
- Nie hamować ruchu skrzydła ani nie próbować Wszelkie zagadnienia, które nie zostały wyraźnie
podnosić bramy ręcznie, jeżeli siłownik nie został przedstawione w instrukcji obsługi, należy uznać
odblokowany przy pomocy odpowiedniego za niedozwolone. Prawidłową pracę urządzenia
pokrętła zwalniającego. zapewnia wyłącznie przestrzeganie zaleceń
- Nie wkraczać na obszar działania bramy napędzanej zawartych w niniejszej instrukcji. Producent nie
silnikowo podczas jej pracy. odpowiada za szkody spowodowane nieprzes-
- Nie zostawiać pilotów radiowych ani innych trzeganiem zaleceń zawartych w niniejszej
urządzeń sterowniczych w zasięgu dzieci, aby instrukcji.
nie dopuścić do przypadkowego uruchomienia Producent zastrzega sobie prawo do wprowad-
urządzenia. zenia w każdym momencie modyfikacji, dzięki
- Aktywacja ręcznego odblokowania w połączeniu z którym poprawią się parametry techniczne, kons-
awariami mechanicznymi lub niewyważeniem ele- trukcyjne i handlowe produktu, pozostawiając
mentów mogłaby spowodować niekontrolowany niezmienione jego cechy podstawowe, bez
ruch bramy. konieczności aktualizacji niniejszej publikacji.
- W przypadku mechanizmu podnoszącego bramy
roletowe: obserwować ruch bramy roletowej i nie ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
pozwalać nikomu na zbliżanie się aż nie będzie
całkowicie zamknięta. Jeżeli korzystamy z mecha- ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (RYC)
nizmu zwalniającego, należy zachować ostrożność, ВНИМАНИЕ! Важные инструкции по технике
ponieważ w przypadku zużycia części lub ich безопасности. Прочитайте и внимательно
uszkodzenia podniesiona brama może gwałtownie соблюдайте все меры предосторожности
spaść. и инструкции, сопровождающие изделие,
- Uszkodzenie lub zużycie mechanicznych części bramy поскольку использование не по назначению
(części przesuwne), takich jak na przykład kabli, sprężyn, может причинить вред людям, животным
wsporników, zawiasów, prowadnic... może być przyczyną или имуществу. Сохраните инструкции,
zaistnienia niebezpiecznej sytuacji. Należy dokonywać чтобы можно было проконсультироваться
okresowych przeglądów instalacji. Przeglądy należy с ними в будущем и передать их всем иным
zlecać osobom o odpowiednich umiejętnościach i kwali- возможным пользователям установки.
fikacjach (zawodowy monter), zgodnie z zaleceniami Это изделие должно быть использовано только
montera lub producenta bramy. в целях, для которых оно было специально
- Pr zed k ażdym cz yszczeniem elementów установлено. Любое другое использование будет
zewnętrznych należy odłączyć zasilanie. считаться использованием не по назначение и,
D811767_07
BOTTICELLI VENERE - 11
следовательно, опасным. Изготовитель не будет - Поломка или износ таких механических

D811492 00101_08
нести ответственность за возможный ущерб, компонентов двери (ведомой части), как,
вызванный использованием не по назначению, например, кабелей, пружин, опор, петель,
ошибочной или неразумной эксплуатацией. направляющих, может породить опасность.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОТЕХНИКЕБЕЗОПАСНОСТИ Поручайте периодическую проверку установки
Наша Компания благодарит Вас за выбор данного квалифицированному и опытному персоналу
изделия и выражает уверенность в том, что с ним (профессиональному монтажнику) согласно
Вы приобретете все эксплуатационные качества, указаниям монтажника или изготовителя двери.
необходимые для Ваших целей. - Для проведения любых операций наружной
Данное изделие соответствует нормам, очис тки отк лючайте оборудование от
действующим в технической сфере, а также электросети.
предписаниям по технике безопасности, если -Содержите в чистоте оптические
оно было надлежащим образом установлено устройства фотоэлементов и устройств
квалифицированным и опытным персоналом световой сигнализации. Проверяйте, чтобы
(профессиональным монтажником). ветки и кустарники не мешали работе
Автоматическое оборудование при правильном предохранительных устройств.
монтаже и эксплуатации удовлетворяет - Не используйте автоматическое устройство, если
стандартам по безопасности использования. оно требует ремонта. В случае повреждения
Тем не менее, для предупреждения случайных или неисправностей в работе автоматики
неполадок рекомендуется соблюдать некоторые отключите электропитание, не пытайтесь
правила поведения: отремонтировать или провести любые работы
- В радиусе действия автоматики, особенно при ее непосредственно на автоматике, обратитесь за
работе, не должно находиться детей и взрослых, помощью к квалифицированному и опытному
а также всевозможных предметов. персоналу (профессиональному монтажнику)
- Не разрешайте детям играть или находиться в для осуществления необходимого ремонта или
радиусе действия автоматики. техобслуживания. Для обеспечения доступа
-Прибор может использоваться детьми старше включите аварийное разблокирование (если
8 лет и лицами с ограниченными физическими, есть).
сенсорными или умственными возможностями, - Для проведения непосредственно на автоматике
либо не имеющими опыта или требуемых знаний, или установке любых работ, не предусмотренных
только под присмотром или после получения в данном руководстве, обращайтесь к
ими инструкций по безопасной эксплуатации квалифицированному и опытному персоналу
прибора и при понимании связанных с ним (профессиональному монтажнику).
опасностей. Дети не должны играть с прибором. - Ежегодно поручайте проверку целостности
Чистка и обслуживание, которые должны и исправной работы автоматики
осуществляться пользователем, не должны квалифицированному и опытному персоналу
осуществляться детьми без присмотра. ( п р о ф е с с и о н а л ь н о м у м о н та ж н и к у) , в
- Необходимо присматривать за детьми, чтобы особенностивсехпредохранительныхустройств.
быть уверенным, что они не играют с механизмом. - Операции по установке, техобслуживанию и
Не разрешайте детям играть с фиксированными ремонту должны быть задокументированы, а
регуляторами. Хранить пульты дистанционного соответствующая документация должна быть
управления в недоступном для детей месте. в распоряжении пользователя.
- Избегайте работы вблизи шарниров или - Несоблюдение вышеуказанных требований
движущихся механических органов. может привести к возникновению опасных
- Нельзя препятствовать движению створки ситуаций.
или пытаться открыть вручную дверь, если УТИЛИЗАЦИЯ
не был разблокирован исполнительный Уничтожение материа лов должно
механизм при помощи специальной рукоятки ос ущес твляться в соответс твии с
разблокирования. действующими нормами. Не выбрасывайте
- Нельзя находиться в радиусе действия ваш бракованный прибор, использованные
моторизованной двери или моторизованных батарейки или аккумуляторы вместе
ворот во время их движения. с бытовыми отходами. Вы несете
- Не оставляйте пульт радиоуправления или ответственность за возврат всех ваших
другие управляющие устройства в зоне отходов от электрических или электронных
досягаемости детей, чтобы не допустить приборов, оставляя их в пункте сбора,
непроизвольного запуска автоматики. предназначенном для их переработки.
-Подк лючение устройства ручного
разблокирования может вызвать Все, что прямо не предусмотрено в настоящем
неконтролируемые движения двери при руководстве по эксплуатации, не разрешено.
наличии механических повреждений или Исправная работа исполнительного механизма
условий нарушения равновесия. гарантируется только при соблюдении
- Если есть устройство открытия рольставен: указаний, приведенных в данном руководстве.
внимательно следите за движущимися Компания не несет ответственность за ущерб,
рольставнями, не подпускайте близко причиненный в результате несоблюдения
людей, пока они не закроются полностью. указаний, приведенных в данном руководстве.
Необходимо с большой осторожностью Оставляя неизменными существенные
включать разблокирование, если оно есть, характеристики изделия, Компания оставляет
поскольку открытые рольставни могут быстро засобойправовлюбоймоментпособственному
упасть в случае износа или поломок. усмотрению и без предварительного
уведомления вносить в изделие надлежащие
D811767_07
12 - BOTTICELLI VENERE
изменения, улучшающие его технические, - Pro jakoukoli činnost při vnějším čištění odpojte
D811492 00101_08

конструктивные и коммерческие свойства. elektrické napájení.


- Optiku fotobuněk a zařízení pro světelnou signali-
UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE (CZ) zaci udržujte v čistotě. Zajistěte, aby větve a dřeviny
POZOR! Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně nerušily bezpečnostní zařízení.
si přečtěte a dodržujte upozornění a pokyny, - Automatický systém nepoužívejte, pokud vyžaduje
které doprovázejí tento výrobek, protože nes- opravu. V případě závady nebo vadné činnosti au-
právná instalace může způsobit škody na lide- tomatického systému odpojte přívod elektrického
ch, zvířatech nebo věcech. Návod si uložte pro proudu do automatického systému, vyhněte se
pozdější potřebu a poskytněte jej případným jakémukoli pokusu o opravu nebo přímý zásah a
dalším osobám používajícím zařízení. obracejte se výhradně na kvalifikovaný a zkušený
Tento výrobek se smí používat pouze k účelu, personál (profesionální instalační technik), který
ke kterému byl výslovně instalován. Každé potřebnou opravu nebo údržbu provede. Pro
jiné použití se považuje za nevhodné a tedy umožnění vstupu, aktivujte nouzové odjištění
nebezpečné. Výrobce nemůže být zodpovědný (pokud existuje).
za případné škody, které vznikly nesprávným, - Pro jakýkoli přímý zásah do automatického systému
chybným nebo neracionálním používáním. nebo zařízení, který není uveden v tomto návodu k
BEZPEČNOST OBECNĚ obsluze, využijte kvalifikovaný a zkušený personál
Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek. Jsme si (profesionální instalační technik).
jisti, že jeho vlastnosti zcela uspokojí Vaše potřeby. - Alespoň jednou za rok nechte zkontrolovat
Tento výrobek odpovídá uznávaným technickým neporušenost a správnou činnost automatického
normám a bezpečnostním předpisům, pokud je systému kvalifikovaným a zkušeným personálem
správně nainstalovaný kvalifikovaným a odborným (profesionálním instalačním technikem), zvláště
personálem (profesionální instalační technik). pak všechna bezpečnostní zařízení.
Pokud se automatický systém instaluje a používá - Činnost při instalaci, údržbě a opravách se musí
správně, splňuje při používání bezpečnostní stan- dokumentovat a příslušná dokumentace musí být
dard. Je však nutné dodržovat některá pravidla uchovávána k dispozici uživatele.
chování, aby nedocházelo k náhodným nehodám: - Nedodržení výše uvedeného může způsobit
- Děti, osoby a věci musí být mimo akční rádius au- nebezpečné situace.
tomatického systému, zvláště pak během pohybu. LIKVIDACE
- Nenechte děti hrát si nebo setrvávat v akčním rádiu Materiál se smí likvidovat pouze s dodržením
automatického systému. platných předpisů. Vyřazená zařízení, baterie
- Spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby se nebo akumulátory nevyhazujte do směsného
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními komunálního odpadu. Máte povinnost
schopnostmi nebo bez patřičných zkušeností a odevzdat všechny odpady z elektrických a
znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly elektronických zařízení ve sběrných místech
poučeny o bezpečném používání spotřebiče a jsou určených pro jejich recyklaci.
si vědomy případných nebezpečí. Děti si nesmí ost systému je zaručena, pouze pokud se dodržují
se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu, které má předpisy uvedené v tomto návodu. Výrobce
provádět uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru. neodpovídá za škody způsobené nedodržením
- Dětí musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si pokynů uvedených v této příručce.
se zařízením nebudou hrát. Nedovolte dětem hrát Při neměnnosti základních vlastností výrobku
si s ovládacími prvky. Dálkové ovládání nepatří do si výrobce vyhrazuje právo provést kdykoli
rukou dětem. úpravy, které považuje za vhodné pro technické,
- Zamezte činnostem v blízkosti závěsů nebo po- konstrukční a obchodní zlepšení výrobku, aniž
hybujících se mechanických orgánů. by musel upravovat tuto publikaci.
- Nezastavujte pohyb křídel vrat a nesnažte se vrata
otevřít ručně, pokud nedošlo k odjištění akčního
členu příslušným odjišťovacím kolečkem. KULLANICI İÇİN UYARILAR (TUR)
- Nevstupujte do akčního rádia dveří nebo vrat s DİKKAT! Önemli güvenlik bilgileri. Bu ürünün
motorovým pohonem během jejich činnosti. uygunsuz kullanımı insanlara, hayvanlara veya
- Rádiové ovládání či jiná ovládací zařízení ne- eşyalara zarar verebileceğinden ürünle birlikte
nechávejte v dosahu dětí, aby nedocházelo k verilen Uyarılar ve Talimatlar dikkatle okunmalı
nechtěnému ovládání. ve uygulanmalıdır. Bu talimatları ileride ku-
- Ruční odjištění by mohlo způsobit nekontrolované llanmak üzere saklayın ve tesisin olası olarak
pohyby vrat, pokud zároveň došlo k mechanickým başkalarına devredilmesi halinde, bunları yeni
závadám nebo stavu nevyvážení. kullanıcılarına aktarın.
- V případě mechanismů na otvírání žaluzií: sledu- Bu ürün, sadece ilişkin olarak kurulmuş olduğu
jte žaluzii při pohybu a udržujte všechny osoby v kullanım amacı çerçevesinde kullanılmalıdır. Her
bezpečné vzdálenosti, dokud žaluzie není úplně diğer kullanım uygun olmadığından tehlikeli-
zavřená. Dávejte pozor, když se provádí odjištění, dir. Üretici, uygun olmayan, hatalı ve mantıksız
pokud existuje, protože otevřená žaluzie by v kullanımlardan kaynaklanabilecek olası zarar-
případě opotřebení nebo poškození mohla rychle lardan sorumlu tutulamaz.
spadnout. GENEL EMNİYET
- Poškození nebo opotřebení mechanických orgánů Bu ürünü aldığınız için teşekkür ederiz. Firmamız
dveří (vedená část), jako například kabely, pružiny, ürünün performansından ziyadesiyle memnun
držáky, závěsy, vedení… by mohlo způsobit kalacağınızdan emindir.
nebezpečí. Pravidelně nechte zařízení zkontrolovat Bu ürün, nitelikli ve uzman personel (profesyonel
kvalifikovaným a zkušeným personálem (profesio- kurucu) tarafından doğru şekilde kurulması halin-
nální instalační technik) podle údajů instalačního de, güvenliğe ilişkin teknik usuller ve yönetmelikler
technika nebo výrobce dveří. tarafından kabul gören standartlara uygundur.
D811767_07 BOTTICELLI VENERE - 13
Otomasyon sistemi, doğru şekilde kurulmuş olması personele (profesyonel kurucu) düzenli olarak

D811492 00101_08
ve kullanılması halinde, kullanımdaki güvenlik kontrol ettirin.
standartlarını karşılar. Her halükarda beklenmedik - Her dış temizlik işlemi için, şebekeden enerji bes-
problemlerin önlenmesi için bazı davranış kurallarına lemesini kesin.
uyulması gerekir: - Fotosellerin optiklerini ve ışıklı sinyal cihazlarını
- Çocukları, kişileri ve eşyaları, özellikle hareket temiz tutun. Dalların ve çalıların emniyet cihazlarını
esnasında, otomasyon sisteminin etki alanının etkilemediklerini kontrol edin.
dışında tutun. - Otomasyon sisteminin onarım müdahaleleri ge-
- Çocukların otomasyon sisteminin etki alanında rektirmesi halinde bunu kullanmayın. Otomasyon
durmasına veya oyun oynamasına izin vermeyin. sisteminin arızalanması veya kötü işlemesi duru-
- Cihaz; 8 yaşından küçük olmayan çocuklar ve munda, otomasyon sistemi üzerindeki şebeke
fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri tam beslemesini kesin, her türlü onarım denemesinden
gelişmemiş kişiler veya cihazı hiç kullanmamış veya veya doğrudan müdahaleden kaçının ve gerekli
cihaz hakkında gerekli bilgiye sahip olmayan kişiler onarım veya bakım için sadece nitelikli ve uzman
tarafından, sadece denetim altında tutuldukları personele (profesyonel kurucu) başvurun. Girişi
sürece veya cihazın güvenlik içinde kullanımına dair sağlamak için, acil durum serbest bırakma düzenini
ve bundan kaynaklanabilecek tehlikeleri anlayabi- (mevcut ise) etkinleştirin.
lecek şekilde bilgilendirildikten sonra kullanılabilir. - Otomasyon sistemi veya tesis üzerinde işbu
Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Kullanıcı kılavuzda öngörülmeyen her türlü direkt müdahale
tarafından yapılması gereken temizleme ve bakım için nitelikli ve uzman personelden (profesyonel
işlemleri, kendilerine nezaret eden biri olmadığı kurucu) yararlanın.
sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır. - En azından yılda bir defa otomasyon sisteminin
- Çocuklar, aparat ile oynamadıklarından emin olmak ve özellikle tüm güvenlik cihazlarının sağlamlığını
için denetim altında tutulmalıdırlar. Çocukların sabit ve doğru işlediklerini nitelikli ve uzman personele
kontrol aygıtları ile oynamalarına izin vermeyiniz. (profesyonel kurucu) kontrol ettirin.
Tele kumandaları çocuklardan uzak tutunuz. - Kurma, bakım ve onarım müdahaleleri belgelendi-
- Menteşeler veya hareket halindeki mekanik organ- rilmeli ve ilgili dokümantasyon ürün kullanıcısının
lar yakınında işlem görmekten kaçının. emrinde olmalıdır.
- Kanadın hareketini engellemeyin ve aktüatör özel - Yukarıda belirtilenlere uyulmaması tehlike
serbest bırakma düğmesi ile serbest bırakılmamış durumları yaratabilir.
ise, kapıyı elle açmayı denemeyin. BERTARAF ETME
- Motorize kapıların veya bahçe kapılarının hareketleri Materyallerin bertaraf edilmesi, yürürlükte-
esnasında bunların etki alanına girmeyin. ki standartlara uyularak yapılmalıdır. Artık
- Radyo kumandaların veya diğer kumanda cihazlarının kullanılmayacak cihazınızı, tükenmiş pilleri
kazara işletilmelerini önlemek için, bunları çocukların veya aküleri ev çöpüne atmayınız. Elektrikli
ulaşabilecekleri yerlerde bırakmayın. veya elektronik cihazlardan kaynaklanan
- Elle serbest bırakma sisteminin etkinleştirilmesi, bütün atıklarınızı, bunların geri dönüşümlerini
mekanik arızalar veya dengesizlik şartları mevcudiye- gerçekleştiren özel bir toplama merkezine
tinde kapının kontrolsüz hareketlerine neden olabilir. götürerek iade etme sorumluluğuna sahipsiniz.
- Kepenk açma durumunda: Hareket halindeki kepengi Bu kullanım kılavuzunda açıkça öngörülmeyen-
denetleyin ve kepenk tamamen kapanana kadar kişileri lerin tümü yasaktır. İşletme mekanizmasının iyi
uzak tutun. Serbest bırakma (mevcut ise) işletildiğinde işlemesi, sadece bu kılavuzda belirtilen talimat-
dikkat edin; çünkü açık bir kepenk, aşınma veya bo- lara uyulması halinde garanti edilir. Firma, bu
zulma mevcudiyetinde hızlı şekilde düşebilir. kılavuzda belirtilen bilgilere uyulmamasından
- Kapının, kablolar, yaylar, mesnetler, menteşeler kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
ve kılavuzlar gibi (yönlendirilen kısım) mekanik Firma, ürünün esas özelliklerini sabit tutarak, işbu
organlarının kırılması veya aşınması tehlikelere yayımı güncellemek taahhüdünde bulunmaksızın
neden olabilir. Tesisi, kurucu veya kapının üreticisi ürünü teknik, imalat ve ticari nitelikleri açısından
tarafından belirtilenler uyarınca nitelikli ve uzman iyileştirmek için uygun gördüğü değişiklikleri her
an uygulama hakkını saklı tutmuştur.

14 - BOTTICELLI VENERE D811767_07


D811492 00101_08

25
0
253
.16

146
8
16
0 37
60-3
3 7
65
0
78
80-2
33

35

BOTTICELLI VENERE - 15
D811492 00101_08
Fig.9A

3 5

Fig.9B
C1

P1

Bucha Fischer, Ούπατ, Kołek,


Дюбель, Hmoždinka, Dübel C

A
88

D Gabarito de corte (escala 1:1), Σχέδιο κοπής (κλίμακα 1:1),


D Wzornik do cięcia (skala 1:1), Шаблон обрезки (масштаб 1:1),
B Šablona pro vyříznutí (měřítko 1:1), Kesme şablonu (ölçek 1:1).

3
4

5
16 - BOTTICELLI VENERE
D811492 00101_08

Bucha Fischer, Ούπατ,


C Kołek, Дюбель,
Hmoždinka, Dübel

300 mm
E
C

A
D

1
2

BIN
108 mm
166 mm

3 4

Fig.14A
Configuração de fixação,
E Διάταξη στερέωσης,
F Konfiguracja mocowania,
C N. Варианты крепления,
G Konfigurace připevnění,
Sabitleme konfigürasyonu
F
E 1 DFBBFD
2 DCFFCD
3 DCGGCD
D
A 4 FBBF
B
5 EAAE
B 6 EBBE
C A
D 7 GBBG

BOTTICELLI VENERE - 17
D811492 00101_08
M

17

Ft Fr

Eventuais passagens para cabos,


Ενδεχόμενες είσοδοι καλωδίων,
Ewentualne przejścia kabli,
Кабельные каналы,
Případné průchody pro kabely,
Kablolar için olası geçişler.

Fig.17A
24VSafe MAX 180mA

13 12 11 10 7 6 3
24V MAX 180mA

SHIELD
ANT

Подстроечный резистор для регулировок, Trimr pro nastavení ,Ayarlama trimmeri


DIP TEST PHOT= ON
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
13 12 11 10 7 6 3

Trimmer regulações,Trimmer Ρυθμίσεων,Trymer regulacyjny,


JP7

DIP TEST PHOT= ON

Lâmpada de cortesia, Εσωτερικός φωτισμός,


Oświetlenie wnętrza, Лампочка освещения,
Prodleva zhasnutí, Kapı ışığı
Fusível, Ασφάλεια,
Fusível, Ασφάλεια, Bezpiecznik, Bezpiecznik,
Предохранитель,
Предохранитель, Pojistka, Sigorta: Pojistka, Sigorta:

1 AT

UP
JP6
DIP SWITCH

DOWN

18 - BOTTICELLI VENERE
D811492 00101_08

REGULAÇÃO DO FIM-DE-CURSO, ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΎ, REGULACJA OGRANICZNIKA, ПОДСТРОЙКА КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ,


NASTAVENÍ KONCOVÝCH SPÍNAČŮ, LIMIT ŞALTERI AYARI.

1 sec. 1 sec.

SET SET SET SET SET


1 2 3 4 5
5 sec.

5 sec.

SET
FECHO ABERTURA

ERROR!
ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΆΝΟΙΓΜΑ
ZAMKNIĘCIE OTWARCIE
ЗАКРЫТИЯ ОТКРЫТИИ
ZAVÍRÁNÍ OTVÍRÁNÍ
KAPANMA AÇILMA

AUTOSET BINÁRIO DE ABERTURA / FECHO, ΑΥΤΟΡΡΎΘΜΙΣΗ ΡΟΠΉς ΑΝΟΊΓΜΑΤΟς, AUTOSET MOMENTU OBROTOWEGO OTWIERANIA,
АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА УСИЛИЯ ПРИВОДА, SAMONASTAVENÍ MOMENTU ZAVÍRÁNÍ, AÇILMA TORKU OTOMATIK AYARI

SET SET SET SET

1 2 3 4
5 sec.

SWC AUTO SWO AUTO


OPEN CLOSE

BOTTICELLI VENERE - 19
Fig. 20

D811492 00101_08
MEMORIZACIÓN DEL RADIOMANDO (START), ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΟΥ (START) , WPROWADZANIE DO PAMIĘCI STEROWANIA DROGĄ RADIOWĄ(START),
РЕГИСТРАЦИЯ ПУЛЬТА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ (START), ULOŽÍT DO PAMĚTI RÁDIOVÉHO OVLÁDÁNÍ (START),RADYO KUMANDA HAFIZAYA KAYDEDILMESI (START)

1 2 3
RADIO RADIO RADIO

PROGRAMAÇÃO REMOTA DOS TRANSMISSORES, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌς ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩς, PROGRAMOWANIE ZDALNYCH NADA-
JNIKÓW, ДИСТАНЦИОННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТОВ, DÁLKOVÉ PROGRAMOVÁNÍ VYSÍLAČŮ, UZAKTAN VERICI PROGRAMLAMA
Radiocomando já memorizado, Radiocomando já memorizado, Radiocomando a memorizar, Radiocomando a memorizar,
1 Αποθηκευμένο τηλεχειριστήριο,
Nadajnik już wczytany do pamięci,
2 Αποθηκευμένο τηλεχειριστήριο,
Nadajnik już wczytany do pamięci,
3 Τηλεχειριστήριο προς αποθήκευση,
Nadajnik do wczytania do pamięci,
4 Τηλεχειριστήριο προς αποθήκευση,
Nadajnik do wczytania do pamięci,
Пульт радиоуправления записанный в Пульт радиоуправления записанный в Пульт радиоуправления для записи в память Пульт радиоуправления для записи в память
памяти приемника, памяти приемника, приемника, приемника,
Rádiové dálkové ovládání již uložené do paměti, Rádiové dálkové ovládání již uložené do paměti, Rádiové dálkové ovládání k uložení do paměti, Rádiové dálkové ovládání k uložení do paměti,
Önceden kaydedilmiş radyo kumanda Önceden kaydedilmiş radyo kumanda Kaydedilecek radyo kumanda Kaydedilecek radyo kumanda

CANCELACION DE TRANSMISORESC, ΔΙΑΓΡΑΦΉ ΠΟΜΠΏΝ,KASOWANIE NADAJNIKÓW, УДАЛЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ,MAZÁNÍ VYSÍLAČŮ, VERICILERIN IPTAL EDILMESI.

1 2 3
Cancelamento em curso Cancelamento efectuado
RADIO Διαγραφή σε εξέλιξη RADIO Διαγραφή ολοκληρώθηκε RADIO
Kasowanie w trakcie Kasowanie wykonane
10 sec. Идет удаление Удаление осуществлено
Probíhá mazáníİptal Mazání dokončení
uygulamada İptal Gerçekleştirildi

Fig. 21 Fig. 22 Fig. 23 Fig. 24

DOWN

UP
Fig. 25

DOWN

UP

JP7
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

JP7
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

20 - BOTTICELLI VENERE
Fig. 26
D811492 00101_08

Montagem de tampões para operador BOTTICELLI.


Τοποθέτηση ταπών για ενεργοποιητή BOTTICELLI.
Montaż nasadek operatora BOTTICELLI.
Монтаж заглушек для исполнительного механизма BOTTICELLI.
Montáž zátek pro pohony BOTTICELLI.
BOTTICELLI işletme mekanizması için Kapakların Montajı.

i,
dk .
N asa aklar
ες, Kap
άπ ,
e s, Τ átky
m põ ки, Z
Ta луш
г
За

m
3c
2-

a ,
ram ta
ή , B á vra
ιστ vřen
λε
c m τα κ а, Za
3 ρ т
2 - A, Πό акры
A D ьз
H р
EC ве
TA F ta, Д
R ię .
PO kn apı
m K
za palı
Ka

BOTTICELLI VENERE - 21
MANUAL PARA A INSTALAÇÃO

D811492 00101_08
2) GENERALIDADES Os cabos de conexão dos acessórios devem ser protegidos com uma calha (fig.8
O sistema BOTTICELLI é apropriado para motorizar portas seccionais (fig.3), ref.5C1).
portas basculantes que se recolhem completamente (fig.2) e portas basculan-
tes de contrapesos por meio de um especial braço de avançamento (fig.4). A 7) Quadro de comandos VENERE (Fig.17)
altura máxima da porta basculante não deve superar os 3 metros. A instalação Alimentação dos acessórios:............................................................... 24V~ (180mA max)
é de fácil execução e permite uma montagem rápida, sem que seja necessário ............................................................................................24V~ Vsafe VENERE (180mA max)
efectuar nenhuma modificação na porta. O bloqueio no fecho é mantido pelo Regulação do regulador de binário:.......................................... no fecho e na abertura
motorredutor irreversível. Tempo de fecho automático:.............................................................................. de 3 a 120s
Ligação lampejante:........................................................................................24V~ max 25W
3) DADOS TÉCNICOS Tempo de ligação lâmpada de serviço:...........................................................................90s
3.1) Accionador Radiorreceptor Rolling-Code incorporado:...........................Frequência 433.92 MHz
Alimentação:......................................................... 230V~ ±10%, 50/60Hz monofásica (*) Codificação:...................................................................................... Algoritmo Rolling-Code
Tensão do motor:........................................................................................................... 24V N° de combinações:...................................................................................................... 4 biliões
Potência máx. absorvida pela rede:............................................................................. 236W Impedância antena:......................................................................................... 50Ohm (RG58)
Lubrificação:.............................................................................................. Massa permanente N° máx radiocomandos armazenáveis:.............................................................................10
Força de tracção e impulso:............................................................................................. 600N Espaço desaceleração:..............fecho: ~24 cm abertura:.................................... ~24 cm
Percurso útil:CARRIL L.=2900 percurso útil=.............................................2400 mm (**) Fusíveis:.....................................................................................................................ver figura 17
CARRIL L.=3500 percurso útil=.....................................................................3000 mm (***)
Velocidade média:.........................................................................................................5 m/min 7.1) Conexões na placa de bornes (Fig.16)
Reacção ao choque:........... Limitador de binário integrado no quadro de comando RECOMENDAÇÕES - Nas operações de cablagem e instalação faça referência
N° manobras em 24 horas:.....................................................................................................20 às normas legais e técnicas vigentes e de todas as formas, aos códigos de
Final de curso:................................................................................ Electrónico de ENCODER uma boa prática.
Luz de cortesia:.................................. Lâmpada led de cortesia mod. BFT 24V 2W Os condutores alimentados a baixíssima tensão de segurança (24V), devem ser
Temperatura de funcionamento:..................................................................... -15°C/+60°C fisicamente separados dos condutores de baixa tensão, ou então, devem ser
Grau de protecção:...............................................................................................................IPX0 adequadamente isolados com isolamento suplementar de pelo menos 1mm.
Peso da cabeça do motor:.................................................................................................. 5 kg Os condutores devem estar fixados com uma fixação suplementar nas proximi-
Ruído:...............................................................................................................................<70dB(A) dades dos bornes, por exemplo por meio de abraçadeiras.
Dimensões:.......................................................................................................................Ver fig.1
(*)Disponível em todas as tensões de rede.
(**)Rodando a cabeça do motor de 90°(Fig.11), o percurso útil será de 2580 mm. TERMINAL DESCRIÇÃO
(***)Rodando a cabeça do motor de 90°(Fig.11), o percurso útil será de 3180 mm. JP6 cablagem do transformador
4) INSTALAÇÃO DO ACCIONADOR JP7 cablagem do motor
4.1) Verificações preliminares:
• Controlar o equilíbrio da porta. Entrada antena para placa radiorreceptor integrado
1-2
• Controlar o deslizamento da porta por todo o percurso. (1:FIO TRANÇADO. 2: SINAL)
• Se a porta não é instalada pela primeira vez, controlar o estado de desgaste 3-4 Entrada START (N.A.)
de todos os componentes.
• Reparar ou substituir as partes defeituosas ou consumidas. 3-5 Entrada STOP (N.F.) Se não for utilizada deixar a ponte ligada.
• A fiabilidade e a segurança da automatização é directamente influenci-ada
pelo estado da estrutura da porta. Entrada FOTOCÉLULA (N.F.) Se não for utilizada deixar a ponte
3-6
• Antes de instalar o motor, tirar os eventuais cabos ou correntes supérfluas e ligada.
desabilitar qualquer aparelhagem desnecessária.
Entrada FAULT (N.A.)
4.2) Montagem 3-7 Entrada para fotocélulas equipadas com contacto N.A. de veri-
Retirada a embalagem, recordamos de eliminar todos os componentes da em- ficação.
balagem, separando os diferentes tipos de material (cartão, polistireno, pvc, etc.) 8-9 Saída 24 V~ para luz intermitente (25 W máx.)
de acordo com o previsto pelas normas nacionais vigentes.
1) Extraia o ferrolho de bloqueio existente do espigão de cremona da porta. Saída 24V~ 180mA máx. - alimentação fotocélulas ou outros
10-11
2) Para fixar correctamente o carril, marcar a linha central da porta, colocar o dispositivos.
BIN no tecto e marcar os furos (Fig.6).
3) Perfurar o tecto com uma ponta D.10 respeitando as referências marcadas Saída 24V~Vsafe 180mA máx. - alimentação transmissores fo-
12-13
anteriormente e inserir as buchas fischer. tocélulas com verificação.
4) Bloquear o carril na base fig.7 (ref.1-2) e fig.8 (ref.3-4-5).
5) Com o auxílio de um suporte adequado, levantar todo o motor, aparafusar 7.2) LED (Fig.17)
os parafusos na braçadeira porta carril sem fixá-las ao aro da porta (Fig.9A) As funções dos led são as seguintes:
ou, se a altura o consentir, montar a braçadeira fixando-a com buchas “RADIO”: Led radiorreceptor incorporado.
(Fig.9B) à viga em alvenaria. “SET”: Led regulação fim-de-curso - presença tensão.
6) Levantar a cabeça motorizada até apoiar tudo no tecto e inserir os parafu-
sos de fixação que bloqueiam o carril (incluídos os parafusos da braçadeira 7.3) SELECÇÃO DIP-SWITCH (Fig.17)
de fixação). DIP1) IBL - Bloqueia impulsos.
7) No caso em que a cabeça do motor e o carril não fossem fixadas directamente ON: Durante a fase de abertura não aceita os comandos de START.
ao tecto, ver Fig. 10 (é necessário controlar sempre a planeidade do carril e a OFF: Durante a fase de abertura aceita os comandos de START.
sua perpendicularidade) DIP2) TEST PHOT
8) No caso em que o carril estivesse virado de 90° em relação à cabeça do motor, ON: Habilita a verificação das fotocélulas (é necessário utilizar fotocélulas de 5
usar o gabarito de referência de Fig. 11A para cortar o cárter seguindo as me- terminais -ver Fig.17A-).
didas indicadas. Para a fixação ao tecto do BIN ver Fig.6 e no caso em que o carril OFF: Desabilita a verificação das fotocélulas.
não fosse fixado directamente ao tecto, ver Fig. 12.
9) No caso em que o carril se apresentasse em duas metades consultar Fig.13, 7.4) REGULAÇÃO TRIMMER (Fig.17)
para os vários tipos de fixações consultar as figuras precedentes. TCA
10) Desbloquear o carro e fixar as braçadeiras de fixação à chapa da porta (Fig.14). Regula o tempo de fecho automático, passado o qual, o portão fecha-se auto-
A distância entre o carril e a porta seccionada pode ser de 108 a 166 mm. Se maticamente (regulável de 3 a 120seg). Se o trimmer está virado para a máxima
for maior é necessário utilizar as braçadeiras e abaixar o motor, se for menor posição, o TCA está desabilitado.
é necessário reduzir a canelura. BINÁRIO DE ABERTURA
11) Aplicar os adesivos fornecidos perto dos pontos perigosos (Fig. 5). Regula a sensibilidade do amperostop em abertura.
BINÁRIO DE FECHO
5) REGULAÇÃO DO TENSOR DE CORREIA (BOTTICELLI) Regula a sensibilidade do amperostop no fecho.
A automatização é fornecida já calibrada e testada. No caso em que seja ne- NOTA: Caso se detecte um obstáculo a função Amperostop, interrompe o
cessário ajustar a tensão da correia opere como indicado na fig. 15. movimento da folha, inverte o movimento por 1 seg. e pára no estado de STOP.
ATENÇÃO: a borracha anti-rasgão nunca deve estar completamente compri- ATENÇÃO: Verificar que o valor da força de impacto medido nos pontos
mida. Verificar escrupulosamente que a borracha não entre em compressão previstos pela norma EN 12445, seja inferior ao indicado na norma
total durante o funcionamento. EN 12453.
Uma errada definição da sensibilidade pode provocar danos a pessoas,
6) PREDISPOSIÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA (Fig.16) animais ou objectos.
M) Accionador
Ft) Fotocélulas transmissor 7.5) BOTÕES
Fr) Fotocélulas receptor “UP”: regulação do fim-de-curso e comando de abertura. Uma pressão
T) Transmissor 1-2-4 canais contínua por 5 segundos comanda um autoset do binário.
“DOWN”: regulação do fim-de-curso e comando de fecho.
Predispor a chegada das conexões dos acessórios, dos dispositivos de segurança “OK”: programação rádio.
e de comando ao grupo motor, mantendo bem separadas as ligações à tensão
de rede das ligações de baixíssima tensão de segurança (24V), utilizando o 8) REGULAÇÃO DO FIM-DE-CURSO (Fig.18)
passa-fios especial (fig. 8 rif. 5P1). Efectuar a ligação tal como está indicado no 1) Pressionar contemporaneamente as teclas “UP” e “DOWN” por 5 segundos.
esquema eléctrico. O Led “SET” pisca para indicar a activação da regulação do fim-de-curso.

22 - BOTTICELLI VENERE
PORTUGUÊS
MANUAL PARA A INSTALAÇÃO
D811492 00101_08

2) Colocar a folha na posição de fecho pretendida utilizando os botões “UP” e 13) USO DA AUTOMATIZAÇÃO
“DOWN” da central, tendo presente que o botão “para baixo” fecha a folha, Pois que a automatização pode ser comandada a distância por meio de radioco-
enquanto que o botão “UP” abre a folha. mando ou botão de start, e portanto não está a vista, é indispensá-vel controlar
3) Assim que a folha se encontra na posição de fecho pretendida, pressionar o frequentemente a perfeita eficiência de todos os dispositivos de segurança. Para
botão “OK” de maneira a memorizar a posição de fim-de-curso de fecho. O qualquer anomalia de funcionamento, intervenha rapidamente servindo-se até
Led “SET” confirma que a memorização foi efectuada piscando por 1 segundo. de pessoal qualificado.
4) Colocar a folha na posição de abertura pretendida utilizando os botões “UP” Recomenda-se de manter as crianças a devida distância do raio de acção da
e “DOWN” da central, tendo presente que o botão “DOWN” fecha a folha, automatização.
enquanto que o botão “UP” abre a folha.
5) Assim que a folha se encontra na posição de abertura pretendida pressionar o 14) COMANDO
botão “OK” de maneira a memorizar a posição de fim-de-curso de abertura. O A utilização da automatização consente a abertura e o fecho da porta em modo
Led “SET” confirma que a memorização foi efectuada piscando por 1 segundo motorizado. O comando pode ser de tipo diverso (manual, com radiocomando,
e depois volta a ficar aceso. controlo dos acessos com cartão magnético etc.) segundo as necessidades e
6) Posicionar correctamente o “bloqueio do carro” atrás do carro (fig.18 ref.6 A-B). as características da instalação. Para os vários sistemas de comando, veja as
NOTA1: Estas manobras são executadas no modo“homem presente”, a velocidade relativas instruções.
reduzida e sem a actuação dos dispositivos de segurança. Os utilizadores da automatização devem ser instruídos ao comando e ao uso.
NOTA2: em caso de erros o Led “SET” fica apagado por 5 segundos.
15) ACESSÓRIOS
9) AUTOSET BINÁRIO DE ABERTURA / FECHO (Fig.19) SM1 Desbloqueio externo a ser aplicado ao espigão de cremona existente da
1) Da posição de final de curso de fecho, carregar no botão “UP” por 5 segun- porta basculante (fig.22).
dos. SET/S Desbloqueio externo de maçaneta reentrante para portas seccio-nais
2) O Led “SET” pisca rapidamente e a folha inicia uma abertura até quando se máx. 50mm (fig.23).
chega ao final de curso de abertura. ST Desbloqueio automático dos ferrolhos para portas basculantes de molas.
3) Atendimento de 3 segundos. Aplicado ao braço de comando, desengata automaticamente os ferrolhos
4) O Led “SET” pisca rapidamente e a folha inicia um fecho até quando se chega laterais da porta (fig.24).
ao final de curso de fecho.
5) No final do autoset regular os trimmer opening/closing torque de maneira a 16) MANUTENÇÃO
obter a sensibilidade desejada ao obstáculo. Para efectuar qualquer manutenção, interrompa a alimentação ao sistema.
• Verifique periodicamente (2 vezes por ano) o tensionamento da correia.
Qualquer activação de uma entrada (START, RADIOCOMANDO, STOP, FO- • Execute de vez em quando a limpeza das ópticas das fotocélulas, se instaladas.
TOCÉLULA) durante as manobras de autoset anula o próprio autoset. • Faça controlar por pessoal qualificad o (instalador) a regulação correcta da
fricção electrónica.
10) RECEPTOR INTEGRADO • Para qualquer anomalia de funcionamento, não resolvida, interrompa a alimen-
Versões dos transmissores utilizáveis: tação ao sistema e peça a intervenção de pessoal qualificado (instalador). No
Todos os transmissores Rolling Code compatíveis com . período de fora serviço, active o desbloqueio manual para consentir a abertura
e o fecho manual.
10.1) INSTALAÇÃO DA ANTENA Se o cabo de alimentação estiver danificado, esse deve ser substituído pelo
Usar uma antena sintonizada aos 433MHz. fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou seja como for, por
Para a conexão Antena-Receptor usar um cabo coaxial RG58. uma pessoa com qualificação semelhante, de modo a prevenir todos os riscos.
A presença de massas metálicas perto da antena, pode causar interferência na
recepção rádio. Em caso de pouco alcance do transmissor, deslocar a antena 16.1) SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL (Fig.25)
para um ponto mais apropriado. ATENÇÃO! Desligar a tensão de rede.
10.2) PROGRAMAÇÃO MANUAL DOS TRANSMISSORES (Fig.20) Retirar a protecção de borracha do porta-fusível. Remover o fusível (Fig.25 Rif.A)
1) Pressionar o botão “OK” na central. que deve ser mudado e substitui-lo com o novo. Uma vez concluída a operação,
2) Quando o Led “RADIO” piscar, pressionar a tecla escondida P1 do transmissor; inserir novamente a protecção de borracha.
o Led “RADIO” ficará aceso em modo fixo.
3) Pressionar a tecla do transmissor a ser armazenada, o led “RADIO” recomeçará
a piscar.
4) Para armazenar um ulterior transmissor repetir os passos 2) e 3).
5) Para sair do modo de armazenamento aguardar que o led se apague comple-
tamente.

10.3) PROGRAMMAZIONE TRASMETTITORI REMOTA (Fig. 20)


1) Pressionar a tecla escondida (P1) de um transmissor já memorizado na moda-
lidade standard através da programação manual.
2) Pressionar a tecla normal (T1-T2-T3-T4) de um transmissor já memorizado na
modalidade standard através da programação manual.
3) A lâmpada de cortesia pisca. Pressionar dentro de 10s a tecla escondida (P1)
de um transmissor a memorizar.
4) A lâmpada de cortesia fica acesa em modo fixo. Pressionar a tecla normal (T1-
T2-T3-T4) de um transmissor a memorizar.
O receptor sai da modalidade programação depois de 10s, dentro deste tempo
é possível inserir ulteriores novos transmissores.
Esta modalidade não requer o acesso ao quadro de comando.

10.4) CANCELAMENTO DOS TRANSMISSORES (Fig.20)


Para cancelar completamente a memória da central, pressionar por 10 segundos
o botão “OK” na central (o led “RADIO” pisca). O correcto cancelamento da memória
será sinalizado pelo Led 11 aceso em modo fixo. Para sair do modo de armazenamento
aguardar que o led se apague completamente.

11) MANOBRA DE EMERGÊNCIA


No caso em que falte a energia eléctrica ou, de avaria do sistema, para executar
a manobra manualmente, é preciso puxar a corda ligada ao carrinho como na
fig.21. Para garagens sem de saída secundária, é obrigatório montar um dispo-
sitivo de desbloqueio do exterior com chave tipo o Mod. SM1 (fig.22) ou o Mod.
SET/S (fig.23).

12) VERIFICAÇÃO DA AUTOMATIZAÇÃO


Antes de tornar definitivamente operativa a automatização, controle escru-
pulosamente quanto segue:

• Controle o funcionamento correcto de todos os dispositivos de segurança


(microinterruptores, finais de curso, fotocélulas, perfis sensíveis etc.)
• Verifique que o impulso (anti-esmagamento) da porta esteja dentro dos limites
previstos pelas normas vigentes e em todo o caso não seja demasiado elevada
em relação às condições de instalação e uso.
• Para cancelar completamente a memória da central, pressionar por 10 segundos
o botão “OK” na central (o led “RADIO” pisca).
• Verifique o comando de abertura manual.
• Verifique a operação de abertura e fecho com os dispositivos de comando
aplicados.
• Verifique a lógica electrónica de funcionamento normal e personalizada.

BOTTICELLI VENERE - 23
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

D811492 00101_08
2) ΓΕΝΙΚΑ 6) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Εικ. 16)
Το σύστημα BOTTICELLI είναι κατάλληλο για την κίνηση πολύσπαστων θυρών M) Μοτέρ
οροφής (εικ. 3), μονοκόμματων θυρών οροφής με ελατήρια πλήρους απόσυρσης Ft) Πομπός φωτοκυττάρου
(εικ. 2) και ανατρεπόμενων θυρών με αντίβαρα μέσω ειδικού βραχίονα μετακίνησης Fr) Δέκτης φωτοκυττάρου
(εικ. 4). Το μέγιστο ύψος της μονοκόμματης πόρτας οροφής δεν πρέπει να T) Πομπός 1-2-4 καναλιών
υπερβαίνει τα 3 μέτρα. Η απλή εγκατάσταση επιτρέπει τη γρήγορη τοποθέτηση Προετοιμάστε την είσοδο των συνδέσεων των εξαρτημάτων και των συστημάτων
χωρίς καμία τροποποίηση στην πόρτα. Η ασφάλιση σε κλειστή θέση διατηρείται ασφαλείας και χειρισμού στη μονάδα του μοτέρ διαχωρίζοντας τις συνδέσεις
από τον ηλεκτρομειωτήρα μιας κατεύθυνσης. με τάση δικτύου από τις συνδέσεις πολύ χαμηλής τάσης ασφαλείας (24V),
χρησιμοποιώντας το ειδικό στυπειοθλίπτη καλωδίου (εικ. 8 5P1). Συνδέστε τα
3) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ καλώδια σύμφωνα με το ηλεκτρικό διάγραμμα.
3.1) Μοτέρ Τα καλώδια σύνδεσης των εξαρτημάτων πρέπει να προστατεύονται με κανάλι
Τροφοδοσία: ....................................................... 230V ±10%, 50/60Hz Μονοφασικό (*) καλωδίων (εικ. 8 5C1).
Τάση μοτέρ: .................................................................................................................... 24V
Μέγ. απορροφούμενη ισχύς από το δίκτυο: ............................................................236W 7) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ VENERE (Fig. 17)
Λίπανση: ....................................................................................................... Μόνιμη με γράσο Τροφοδοσία εξαρτημάτων:.................................................................24V~ (180mA max)
Δύναμη έλξης και ώθησης: ............................................................................................ 600N ...................................................................................................................24Vsafe (180mA max)
Ωφέλιμη διαδρομή:.......ΟΔΗΓΟΣ Μήκος=2900 ωφέλιμη διαδρομή=2400 mm (**) Ρύθμιση περιοριστή ροπής:.......................................................Σε κλείσιμο και άνοιγμα
.............................................ΟΔΗΓΟΣ Μήκος=3500 ωφέλιμη διαδρομή=3000 mm (***) Χρόνος αυτόματου κλεισίματος:...............................................................Από 3 έως 120s
Μέση ταχύτητα: ........................................................................................................... 5 m/min Σύνδεση φάρου:...............................................................................................24V~ max 25W
Αντίδραση στην κρούση:..Περιοριστής ροπής ενσωματωμένος στον πίνακα ελέγχου Χρόνος ανάμματος εσωτερικού φωτισμού:..................................................................90s
Κύκλοι/ημέρα: ...........................................................................................................................20 Ενσωματωμένος ραδιοδέκτης Rolling-Code:........................Συχνότητα 433.92 MHz
Τερματικό διαδρομής: ........................................................... Ηλεκτρονικό με ENCODER Κωδικοποίηση:.............................................................................Αλγόριθμος Rolling-Code
Εσωτερικός φωτισμός: ......................... Εσωτερικός φωτισμός με Led μοντ. BFT 24V 2W Αρ. συνδυασμών:..................................................................................................................4 δις
Θερμοκρασία λειτουργίας: ............................................................................ -15°C / +60°C Αντίσταση κεραίας:.........................................................................................50 Ohm (RG58)
Βαθμός προστασίας: .......................................................................................................... IPX0 Μέγ. αριθμός προγραμματιζόμενων τηλεχειριστηρίων:............................................10
Βάρος κεφαλής μοτέρ: ...................................................................................................... 5 kg Απόσταση επιβράδυνσης:........................................................................κλείσιμο: ~24 cm
Θόρυβος: ...................................................................................................................... <70dB(A) .............................................................................................................................άνοιγμα: ~24 cm
Διαστάσεις: .................................................................................................................... Βλ. εικ. 1 Ασφάλειες................................................................................................................βλέπε Fig.17
(*) Διαθέσιμο για όλες τις τάσεις δικτύου.
(**) Γυρνώντας την κεφαλή του μοτέρ κατά 90°(Εικ. 11), η ωφέλιμη διαδρομή 7.1) Συνδέσεις βάσης ακροδεκτών (Fig.17)
γίνεται 2580 mm. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - Για τις διαδικασίες καλωδίωσης και εγκατάστασης πρέπει
(***) Γυρνώντας την κεφαλή του μοτέρ κατά 90°(Εικ. 11), η ωφέλιμη διαδρομή να εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανονισμοί και οι κανόνες της ορθής τεχνικής.
γίνεται 3180 mm. Οι αγωγοί που τροφοδοτούνται με πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας (24V), πρέπει
να διαχωρίζονται από τους αγωγούς χαμηλής τάσης ή να μονώνονται κατάλληλα
4) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ με πρόσθετη μόνωση τουλάχιστον 1mm.
4.1) Προκαταρκτικοί έλεγχοι: Οι αγωγοί πρέπει να στερεώνονται με πρόσθετο σύστημα κοντά στους ακροδέκτες,
• Ελέγξτε την ισορροπία της πόρτας. για παράδειγμα με δετικά καλωδίων.
• Ελέγξτε τη μετακίνηση της πόρτας σε όλη τη διαδρομή.
• Εάν η πόρτα δεν είναι καινούργια, ελέγξτε την κατάσταση φθοράς όλων των
εξαρτημάτων της. ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
• Επισκευάστε ή αντικαταστήστε όλα τα ελαττωματικά ή φθαρμένα μέρη.
JP6 καλωδίωση μετασχηματιστή
• Η αξιοπιστία και η ασφάλεια του αυτοματισμού επηρεάζεται άμεσα από την
κατάσταση της δομής της πόρτας. JP7 καλωδίωση μοτέρ
• Πριν εγκαταστήσετε τον κινητήρα, αφαιρέστε τυχόν συρματόσχοινα ή αλυσίδες
που δεν χρειάζονται και απενεργοποιήστε οποιαδήποτε μη αναγκαία συσκευή. 1-2 Είσοδος κεραίας για ενσωματωμένη κεραία ραδιοδέκτη (1:
ΠΛΕΓΜΑ. 2: ΣΗΜΑ)
4.2) Τοποθέτηση
Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, διαθέστε όλα τα στοιχεία της διαχωρίζοντάς 3-4 Είσοδος START (N.O.)
τα ανά τύπο υλικού (χαρτόνι, φελιζόλ, pvc κλπ.) σύμφωνα με όσα ορίζουν οι
ισχύοντες κανονισμοί. 3-5 Είσοδος STOP (N.C.) Εάν δεν χρησιμοποιείται αφήστε το
1) Αφαιρέστε από τη σπανιολέτα της πόρτας τον πείρο κλειδώματος. βραχυκυκλωτήρα στη θέση του.
2) Τοποθετήστε τη μεταλλική βάση τοίχου με τις διατιθέμενες βίδες στη βάση 3-6 Είσοδος ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ (N.C.) Εάν δεν χρησιμοποιείται
στήριξης οδηγού (Εικ. 12 E). Οι βίδες δεν πρέπει να είναι σφιχτές ώστε η βάση αφήστε το βραχυκυκλωτήρα στη θέση του.
να μπορεί να περιστρέφεται.
3) Για να στερεώσετε σωστά τον οδηγό, σημειώστε τον κεντρικό άξονα της 3-7 Είσοδος FAULT (N.O.) Είσοδος για φωτοκύτταρα με επαφή
πόρτας, τοποθετήστε τον οδηγό στην οροφή και σημειώστε τις θέσεις των ελέγχου N.O.
οπών (Εικ. 6).
Προσοχή ώστε η απόσταση ανάμεσα στον οδηγό και το άκρο της πόρτας 8-9 Έξοδος 24 V~ για φάρο (25 W max)
να είναι από 108 έως 166 mm (βλ. εικ. 14). Εάν δεν τηρείται αυτό το ύψος,
χρησιμοποιήστε τις διατιθέμενες βάσεις. 10-11 Έξοδος 24V~ 180mA max – τροφοδοσία φωτοκυττάρων ή
Ο πίνακας της εικ. 14A παρουσιάζει διάφορους συνδυασμούς για το στερέωμα άλλων διατάξεων.
της βάσης στη μονοκόμματη πόρτα. 12-13 Έξοδος 24V~ Vsafe 180mA max - τροφοδοσία πομπών
4) Τρυπήστε την οροφή με τρυπάνι 10 mm στα σημεία που έχετε σημειώστε και φωτοκυττάρων με έλεγχο.
τοποθετήστε τα ούπατ.
5) Ασφαλίστε τον οδηγό στη βάση εικ. 7 (1-2) και εικ. 8 (3-4-5).
6) Με τη βοήθεια κατάλληλου στηρίγματος ανυψώστε το μοτέρ, βιδώστε τις 7.2) LED (Fig.17)
βίδες στη βάση του οδηγού χωρίς να τις σφίξετε στο πλαίσιο της πόρτας (Εικ. ΟΙ λειτουργίες των led είναι οι ακόλουθες:
9A) ή, εάν το ύψος το επιτρέπει, τοποθετήστε τη βάση και στερεώστε την στη “RADIO”: Led ενσωματωμένου δέκτη ραδιοσημάτων.
δοκό με ούπατ (Εικ. 9B). “SET”: Led ρύθμισης τερματικού διαδρομής-παρουσίας τάσης.
7) Ανυψώστε τη μηχανοκίνητη κεφαλή έως την οροφή και τοποθετήστε τις βίδες
στερέωσης που μπλοκάρουν τον οδηγό (μαζί με τις βίδες της βάσης στήριξης). 7.3) ΕΠΙΛΟΓΗ DIP-SWITCH (Fig.17)
8) Σε περίπτωση που η βάση της κεφαλής του μοτέρ και του οδηγού δεν DIP1) IBL - Κλείδωμα σημάτων.
στερεώνονται απευθείας στην οροφή βλ. Εικ. 10 (ελέγχετε πάντα τη σωστή ON: Στη φάση ανοίγματος δεν δέχεται τα σήματα START.
οριζόντια και κάθετη θέση του οδηγού). OFF: Στη φάση ανοίγματος δέχεται τα σήματα START.
9) Σε περίπτωση που ο οδηγός είναι στραμμένος κατά 90° ως προς την κεφαλή DIP2) TEST PHOT
του κινητήρα, χρησιμοποιήστε το δείγμα κοπής της Εικ. 11A για να κόψετε ON: Ενεργοποιεί τον έλεγχο των φωτοκυττάρων (είναι αναγκαία η
το κάλυμμα σύμφωνα με τα υποδεικνυόμενα μεγέθη. Για τη στερέωση του χρήση φωτοκυττάρων 5 ακροδεκτών - βλ. Fig.17A-).
οδηγού στην οροφή βλ. Εικ. 6 και, σε περίπτωση που ο οδηγός δεν είναι άμεσα OFF: Απενεργοποιεί τον έλεγχο των φωτοκυττάρων.
στερεωμένος στην οροφή, βλ. Εικ. 12.
10) Σε περίπτωση που ο οδηγός είναι χωρισμένος σε δύο μέρη, βλ. Εικ. 13, για 7.4) ΡΥΘΜΙΣΗ TRIMMER (Fig.17)
τους διάφορους τύπους στερέωσης βλ. τις προηγούμενες εικόνες. TCA
11) Ξεμπλοκάρετε το φορέα και στερεώστε τις βάσεις σύνδεσης στο πάνω μέρος Ρυθμίζει το χρόνο αυτόματου κλεισίματος, μετά την πάροδο του οποίου η πόρτα
της πόρτας (Εικ. 14). Η απόσταση ανάμεσα στον οδηγό και στην πολύσπαστη κλείνει αυτόματα (ρύθμιση από 3 έως 120sec). Εάν το trimmer είναι γυρισμένο
πόρτα μπορεί να είναι από 108 έως 166 mm. Εάν είναι μεγαλύτερη πρέπει στη μέγιστη τιμή, το TCA είναι απενεργοποιημένο.
να χρησιμοποιήσετε τις βάσεις και να κατεβάσετε το μοτέρ, ενώ εάν είναι ΡΟΠΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
μικρότερη, θα πρέπει να μειώσετε την πλάκα έλξης. Ρυθμίζει την ευαισθησία του αμπεροστάτη στο άνοιγμα.
12) Τοποθετήστε τα διατιθέμενα αυτοκόλλητα κοντά στα επικίνδυνα σημεία Εικ. 5. ΡΟΠΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
Ρυθμίζει την ευαισθησία του αμπεροστάτη στο κλείσιμο.
5) ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΝΥΣΤΗΡΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (BOTTICELLI) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εντοπισμού εμποδίου, η λειτουργία Amperostop
Ο αυτοματισμός διατίθεται ρυθμισμένος και δοκιμασμένος. Σε περίπτωση που διακόπτει την κίνηση της πόρτας, αντιστρέφει την κίνηση επί 1 δευτ. και
απαιτεί ρύθμιση η τάνυση της αλυσίδας, ενεργήστε όπως στην εικ. 15. ακινητοποιείται στην κατάσταση STOP.
ΠΡΟΣΟΧΗ: το λαστιχάκι απόσβεσης δεν πρέπει να είναι ποτέ εντελώς συμπιεσμένο.
Βεβαιωθείτε το λαστιχάκι δεν συμπιέζεται εντελώς κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η τιμή της δύναμης κρούσης που μετριέται
στα σημεία τα οποία ορίζει το πρότυπο EN12445, είναι κατώτερη από την
τιμή που προβλέπει το πρότυπο EN 12453.
24 - BOTTICELLI VENERE
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
D811492 00101_08

12) ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ


Η λανθασμένη ρύθμιση της ευαισθησίας μπορεί να προκαλέσει Πριν θέσετε σε λειτουργία το σύστημα αυτοματισμού, ελέγξτε σχολαστικά
ατυχήματα ή βλάβες. τα ακόλουθα:
• Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία όλων των συστημάτων ασφαλείας
7.5) ΜΠΟΥΤΟΝ (μικροδιακόπτες-τερματικά, φωτοκύτταρα, ανιχνευτές εμποδίων κλπ.).
“UP”: ρύθμιση τερματικού διαδρομής και σήματος ανοίγματος. Η συνεχής • Βεβαιωθείτε ότι η ώθηση (προστασία από σύνθλιψη) της πόρτας βρίσκεται
πίεση επί 5 δευτ. εκτελεί την αυτορρύθμιση της ροπής (Fig.19). εντός των ορίων που προβλέπουν τα πρότυπα και ότι δεν είναι πολύ υψηλή
“DOWN”: ρύθμιση τερματικού διαδρομής και σήματος κλεισίματος. σε σχέση με τις συνθήκες εγκατάστασης και χρήσης.
“OK”: ραδιοπρογραμματισμός. • Βεβαιωθείτε το λαστιχάκι απόσβεσης δεν συμπιέζεται εντελώς κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας.
8) ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (Fig.18) • Ελέγξτε το χειριστήριο χειροκίνητου ανοίγματος.
1) Πιέστε ταυτοχρόνως τα μπουτόν “UP” και “DOWN” επί 5 δευτ. Το Led “SET” • Ελέγξτε τη διαδικασία ανοίγματος και κλεισίματος με τα χρησιμοποιούμενα
αναβοσβήνει επισημαίνοντας την ενεργοποίηση της ρύθμισης του τερματικού. χειριστήρια.
2) Μετακινήστε την πόρτα στην επιθυμητή θέση κλεισίματος με τα μπουτόν “UP” • Ελέγξτε το ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργίας με κανονική και προσωπική
και “DOWN” της κεντρικής μονάδας, έχοντας υπόψη ότι το μπουτόν “DOWN” διαμόρφωση.
κλείνει την πόρτα, ενώ το μπουτόν “UP” την ανοίγει.

ΕΛΛΗΝΙΚA
3) Όταν η πόρτα βρεθεί στην επιθυμητή θέση κλεισίματος, πιέστε το μπουτόν 13) ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
“OK” για να αποθηκεύσετε τη θέση του τερματικού διαδρομής κλεισίματος. Επειδή το σύστημα αυτοματισμού μπορεί να ελέγχεται εξ αποστάσεως με
Το Led “SET” επιβεβαιώνει την αποθήκευση με μια αναλαμπή διάρκειας 1 τηλεχειριστήριο ή μπουτόν start χωρίς να υπάρχει οπτικός έλεγχος, είναι
δευτερολέπτου. απαραίτητο να ελέγχετε συχνά την τέλεια απόδοση όλων των συστημάτων
4) Μετακινήστε την πόρτα στην επιθυμητή θέση ανοίγματος με τα μπουτόν “UP” ασφαλείας. Σε περίπτωση ανωμαλίας λειτουργίας, φροντίστε αμέσως για την
και “DOWN” της κεντρικής μονάδας, έχοντας υπόψη ότι το μπουτόν “DOWN” αποκατάστασή της απευθυνόμενοι σε εξειδικευμένο τεχνικό. Μην επιτρέπετε σε
κλείνει την πόρτα, ενώ το μπουτόν “UP” την ανοίγει. κανέναν να στέκεται μέσα στην ακτίνα δράσης του μηχανισμού.
5) Όταν η πόρτα βρεθεί στην επιθυμητή θέση ανοίγματος, πιέστε το μπουτόν
“OK” για να αποθηκεύσετε τη θέση του τερματικού διαδρομής ανοίγματος. 14) ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Led “SET” επιβεβαιώνει την αποθήκευση με μια αναλαμπή διάρκειας 1 Η χρήση του συστήματος αυτοματισμού επιτρέπει το μηχανοκίνητο άνοιγμα
δευτερολέπτου και παραμένει αναμμένο. και κλείσιμο της πόρτας. Το χειριστήριο μπορεί να είναι διαφόρων τύπων
6) Τοποθετήστε σωστά το “στοπ φορέα” σε επαφή με το φορέα (fig. 18 6 A-B). (χειροκίνητο, τηλεχειριστήριο, μαγνητική κάρτα κλπ.) αναλόγως με τις ανάγκες
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: οι χειρισμοί αυτοί εκτελούνται με τη λειτουργία“παρουσίας ατόμου” και τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης. Για τα συστήματα χειρισμού βλ. τις
με μειωμένη ταχύτητα και χωρίς επέμβαση των ασφαλειών. σχετικές οδηγίες. Οι χρήστες του συστήματος αυτοματισμού πρέπει να γνωρίζουν
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: σε περίπτωση σφάλματος το Led“SET”παραμένει σβηστό επί 5 δευτ. τη χρήση του.

9) ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΠΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (Fig.19) 15) ΑΞΕΣΟΥΑΡ


1) Από τη θέση τερματισμού διαδρομής κλεισίματος, πιέστε το μπουτόν “UP” επί SM1 Εξωτερικό μπουτόν για τοποθέτηση στη σπανιολέτα της μονοκόμματης
5 δευτ. πόρτας οροφής (εικ. 22).
2) Το Led “SET” αναβοσβήνει γρήγορα και η πόρτα αρχίζει να ανοίγει. Σταματά SET/S Εξωτερικό χειριστήριο με αποσυρόμενο χερούλι για πολύσπαστες πόρτες
όταν φτάσει στο τερματικό διαδρομής ανοίγματος. οροφής max. 50mm (εικ. 23).
3) Αναμονή 3 δευτερολέπτων. ST Μπουτόν αυτόματου ξεκλειδώματος για μονοκόμματες πόρτες οροφής με
4) Το Led “SET” αναβοσβήνει γρήγορα και η πόρτα αρχίζει να κλείνει. Σταματά ελατήρια. Τοποθετείται στο χερούλι και ξεκλειδώνει αυτόματα τις πλευρικές
όταν φτάσει στο τερματικό διαδρομής κλεισίματος. γλώσσες κλειδώματος της πόρτας (εικ. 24).
5) Στο τέλος της αυτορρύθμισης, ρυθμίστε τα trimmer opening/closing torque
έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή ευαισθησία σε εμπόδιο. 16) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η αυτορρύθμιση ακυρώνεται σε περίπτωση ενεργοποίησης μιας εισόδου Για οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης στην εγκατάσταση, διακόψτε την
(START, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, STOP, ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ) κατά την εκτέλεσή της. τροφοδοσία και αποσυνδέστε την μπαταρία.
• Ελέγχετε κατά περιόδους (2 φορές το χρόνο) την τάνυση της αλυσίδας/ιμάντα.
10) ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΔΕΚΤΗΣ • Καθαρίζετε κατά περιόδους τους φακούς των φωτοκυττάρων (εάν υπάρχουν).
Εκδόσεις πομπών που χρησιμοποιούνται: • Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό (εγκαταστάτη) για να ελέγξει τη σωστή
ρύθμιση του ηλεκτρονικού συμπλέκτη.
Όλοι οι πομποί ROLLING CODE που είναι συμβατοί με . • Για οποιαδήποτε ανωμαλία λειτουργίας που δεν αντιμετωπίζεται, διακόψτε την
τροφοδοσία του συστήματος και αποσυνδέστε την μπαταρία. Απευθυνθείτε
10.1) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ σε εξειδικευμένο τεχνικό (εγκαταστάτη). Στην περίοδο εκτός λειτουργίας,
Χρησιμοποιείτε κεραία συντονισμένη στα 433MHz. ενεργοποιήστε τη χειροκίνητη αποσύμπλεξη για να επιτρέπεται το χειροκίνητο
Για τη σύνδεση Κεραίας-Δέκτη χρησιμοποιήστε ομοαξονικό καλώδιο RG58. άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας.
Η παρουσία μεταλλικών όγκων κοντά στην κεραία, μπορεί να προκαλέσει Σε περίπτωση φθοράς του ηλεκτρικού καλωδίου, απευθυνθείτε στον
παρεμβολές στη λήψη ραδιοκυμάτων. Σε περίπτωση χαμηλής εμβέλειας του κατασκευαστή, στο Σέρβις ή σε εξειδικευμένο τεχνικό για να το
πομπού, μετακινήστε την κεραία σε καταλληλότερο σημείο. αντικαταστήσει, προκειμένου να αποφύγετε κάθε πιθανό κίνδυνο.

10.2) ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ (Fig. 20) 16.1) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


1) Πιέστε το μπουτόν “OK” στην κεντρική μονάδα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία.
2) Όταν αρχίσει να αναβοσβήνει το Led “RADIO” πιέστε το κρυφό μπουτόν P1 Βγάλτε το ελαστικό κάλυμμα από την ασφαλειοθήκη. Βγάλτε την ασφάλεια
του τηλεχειριστηρίου. Το Led “RADIO” παραμένει σταθερά αναμμένο. (Εικ. 25) για αλλαγή και αντικαταστήστε την. Στη συνέχεια τοποθετήστε πάλι το
3) Πιέστε το μπουτόν για αποθήκευση του τηλεχειριστηρίου. Το led “RADIO” ελαστικό κάλυμμα.
αρχίζει να αναβοσβήνει πάλι.
4) Για την αποθήκευση νέου τηλεχειριστηρίου, επαναλάβετε τα βήματα 2) και 3).
5) Για έξοδο από τη λειτουργία αποθήκευσης, περιμένετε έως ότου σβήσει το
led.
10.3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (Fig. 20)
1) 1- Πιέστε το κρυφό μπουτόν (P1) ενός ήδη αποθηκευμένου τηλεχειριστηρίου
σε λειτουργία στάνταρ μέσω του χειροκίνητου προγραμματισμού.
2) Πιέστε το κανονικό μπουτόν (Τ1-Τ2-Τ3-Τ4) ενός ήδη αποθηκευμένου
τηλεχειριστηρίου σε λειτουργία στάνταρ μέσω του χειροκίνητου
προγραμματισμού.
3) Ο εσωτερικός φωτισμός αναβοσβήνει. Πιέστε εντός 10 δευτ. το κρυφό μπουτόν
(P1) ενός τηλεχειριστηρίου προς αποθήκευση.
4) Ο εσωτερικός φωτισμός παραμένει σταθερά αναμμένος. Πιέστε το κανονικό
μπουτόν (T1-T2-T3-T4) ενός τηλεχειριστηρίου προς αποθήκευση.
Ο δέκτης διακόπτει τη λειτουργία προγραμματισμού μετά από 10 δευτ. Εντός του
χρόνου αυτού μπορείτε να προγραμματίσετε και νέα τηλεχειριστήρια.
Η λειτουργία αυτή δεν απαιτεί πρόσβαση στον πίνακα χειρισμού.

10.4) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ (Fig. 20)


Για να διαγράψετε τελείως τη μνήμη της κεντρικής μονάδας, πιέστε επί 10
δευτ. το μπουτόν “OK” της μονάδας (το led “RADIO” αναβοσβήνει). Η σωστή
διαγραφή της μνήμης επισημαίνεται από το σταθερό άναμμα του Led “RADIO”.
Για έξοδο από τη λειτουργία αποθήκευσης, περιμένετε έως ότου σβήσει το led.

11) ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ


Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβης του συστήματος, για
να ανοίξετε την πόρτα με το χέρι θα πρέπει να τραβήξετε το κορδόνι που είναι
συνδεδεμένο στο φορέα όπως στην εικ. 21. Για γκαράζ χωρίς δεύτερη έξοδο,
είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση συστήματος αποσύμπλεξης από το εξωτερικό
με κλειδί τύπου μοντ.SM1 (εικ. 22) ή Μοντ.SET/S (εικ. 23).

BOTTICELLI VENERE - 25
INSTRUKCJA INSTALACYJNA

D811492 00101_08
2) UWAGI OGÓLNE Przygotować podłączenia akcesoriów, urządzeń bezpieczeństwa i sterownic-
System BOTTICELLI nadaje się do napędu bram sekcyjnych (rys.3), bram uchylnych zych do zespołu silnika, wyraźnie oddzielając podłączenia do sieci zasilania od
wystających wykorzystujących sprężyny całkowicie składanych (rys.2) oraz bram podłączeń niskonapięciowych bezpieczeństwa (24V), używając odpowiednich
uchylnych z przeciwwagą i ze specjalnym ramieniem ciągnącym (rys.4). Maksy- przelotek (rys.8 elem.5P1). Wykonać podłączenia tak jak to pokazano na schemacie
malna wysokość bramy uchylnej nie może przekraczać 3 metrów. Łatwość instalacji elektrycznym. Kable podłączeniowe akcesoriów należy poprowadzić w korytku
pozwala na jej szybkie wykonanie bez konieczności modyfikacji w drzwiach. Blo- ochronnym (rys.8 elem.5C1).
kada w pozycji zamkniętej jest utrzymywana przez nieodwracalny motoreduktor.
7) TABLICA STEROWNICZA VENERE (Rys.17)
3) DANE TECHNICZNE Zasilanie akcesoriów:.............................................................................24V~ (180mA max)
3.1) Siłownik ...................................................................................................................24Vsafe (180mA max)
Zasilanie:................................................................230V ±10%, 50/60Hz jednofazowy (*) Regulacja ogranicznika momentu obrotowego:..........Przy zamknięciu i otwarciu
Napięcie silnika:......................................................................................................................24V Czas zamknięcia automatycznego:...............................................................Od 3 do 120s
Maksymalna moc pobierana z sieci:............................................................................236W Podłączenia sygnalizatora świetlnego:....................................................24V~ max 25W
Smarowanie:...............................................................................................................Smar stały Czas zaświecenia lampy roboczej:....................................................................................90s
Siła ciągnięcia i pchania:...................................................................................................600N Radioodbiornik Rolling-Code wbudowany:....................Częstotliwość 433.92 MHz
Suw roboczy:...........................................SZYNA L=2900 suw roboczy =2400 mm (**) Kodowanie:........................................................................................Algorytm Rolling-Code
....................................................................SZYNA L=3500 suw roboczy =3000 mm (***) Liczba kombinacji:.....................................................................................................4 miliardy
Średnia prędkość:.........................................................................................................5 m/min Impedancja anteny:.........................................................................................50Ohm (RG58)
Reakcja na uderzenie:......Ogranicznik momentu obrot. wmontowany w tablicę sterowniczą Maks. liczba pilotów radiowych w pamięci:.........................................................................
Cykle manewrów w ciągu 24 godz.:...................................................................................20 10 Odcinek hamowania:...........zamykanie: ~24 cm .................. otwieranie: ~24 cm
Ogranicznik:..................................................................................Elektroniczny z KODEREM Bezpieczniki.............................................................................................................patrz Rys.17
Oświetlenie wewnętrzne:...Kontrolka led odprowadzająca mod. BFT 24V 2W
Temperatura działania:......................................................................................-15°C / +60°C 7.1) Podłączenia tablicy zaciskowej (Rys.17)
Stopień ochrony:...................................................................................................................IPX0 OSTRZEŻENIE - Podczas wykonywania okablowania oraz podczas czynności
Ciężar silnika:………............................................................................................................5 kg instalacyjnych należy stosować się do wymogów obowiązujących norm, oraz
Głośność:........................................................................................................................<70dB(A) do zasad wiedzy technicznej.
Wymiary:.......................................................................................................................Patrz rys.1 Przewody zasilane bardzo niskim napięciem bezpieczeństwa (24V) muszą być
(*) Dostępny dla każdego napięcia sieci. oddzielone fizycznie od przewodów niskonapięciowych, lub też muszą być
(**)Przekręcając silnik o 90° (rys.11), suw roboczy wyniesie 2580 mm. odpowiednio zaizolowane izolacją dodatkową grubości przynajmniej 1mm.
(***)Przekręcając silnik o 90°(rys.11), suw roboczy wyniesie 3180 mm. Przewody należy dodatkowo umocować w pobliżu zacisków, na przykład przy
pomocy chomątka.
4) INSTALACJA SIŁOWNIKA
4.1) Kontrole wstępne: ZACISK OPIS
• Sprawdzić wyważenie bramy.
• Sprawdzić przesuwanie się bramy na całej długości suwu. JP6 okablowanie transformatora
• Jeżeli brama nie jest nowo montowana, sprawdzić stan zużycia wszystkich JP7 okablowanie silnika
elementów składowych.
• Naprawić lub wymienić wadliwe lub zużyte elementy. 1-2 Wejście anteny do wbudowanej karty radioodbiornika (1:OPLOT.
• Niezawodność i bezpieczeństwo automatyki bezpośrednio zależy od stanu 2: SYGNAŁ)
konstrukcji bramy.
• Przed zainstalowaniem silnika, zdjąć ewentualne liny lub łańcuch, które nie 3-4 Wejście START (N.O.)
są potrzebne i odłączyć wszelkie niepotrzebne urządzenia.
3-5 Wejście STOP (N.C.). Jeżeli nie jest używane, zostawić mostek założony.
4.2) Instalacja 3-6 Wejście FOTOKOMÓRKA (N.C.). Jeżeli nie jest używane, zostawić
Przypominamy, żeby po zdjęciu opakowania zlikwidować wszystkie elementy
opakowania, segregując rożne typy materiału (karton, styropian, PCV itp.) zgodnie mostek założony.
zobowiązującymi przepisami. 3-7 Wejście FAULT (N.O.) Wejście na fotokomórki posiadające styk N.O.
1) Usunąć z zasuwy bramy istniejący rygiel blokujący.
2) Zamontować metalowy wspornik ścienny śrubami we wsporniku montażu kontrolny
szyny (rys.12 elem.E). Śrub nie należy dokręcać, wspornik powinien móc się 8-9 Wyjście 24 V~ dla migającej lampki (25 W max)
obracać.
3) Aby szyna była prawidłowo przymocowana, zaznaczyć linię osiową bramy, 10-11 Wyjście 24V~ 180mA max – zasilanie fotokomórek lub innych
ustawić SZYNĘ na suficie i zaznaczyć otwory (rys.6). urządzeń.
Zwrócić uwagę, aby odległość między szyną a poszyciem bramy zawierała
się przedziale 108 do 166 mm (patrz rys.14). Jeśli ta wysokość nie będzie 12-13 Wyjście 24V~ Vsafe 180mA max - zasilanie nadajników fotokomórek
zachowana należy użyć wsporników znajdujących się w wyposażeniu. z kontrolą.
Tabela na rys. 14A przedstawia różne kombinacje mocowania wsp