Sei sulla pagina 1di 4

012020134 56789

76
7 6
7


6

66
5
5

7!"#
$9
69 67
%
$$9689 69668

*+,-./0,+/1,234+5/4,67/8/92/+6/:/2+7;6+<
*=>?@/*>=/A>BCD=5/E,;FGH/I./0+4.2;+;,
JKLMNOMPQRSOMPRQMNRTUVQMWRXPQMYMZTMQLM[KNKMULOM[RSSQVOLO\MR]]KM]KVR
PQVOTXQXRM]KLMNOM^_`abM^`_Mc`def_

*+,-./0,+/1,234+5/8/92/+6/:/2+7;6+</*=>?@/*>=
A>BCD=g/0+4.2;+;,/h,17F,4,6-,
*+,-./0,+/1,234+\MiOTQKNQMRMLKLM[KNKjMJKLMNOk0+,-.
0,+/1,234+kWRXPQMYMZTMQLM[KNKMULOM[RSSQVOLO\MR]]K
]KVRMiOXRMWRXMPQVOTXQXRMlRNK]RVRLSR
*+,-./0,+/1,234+5/8/92/+6/:/2+7;6+</*=>?@/*>=
A>BCD=g/0+4.2;+;,/h,17F,4,6-,/mn?3--,/1,
E;7E;+,-o/0,+/1,234+
cOk0+,-./0,+/1,234+n]pRMOQUSOMOMqXU]QOXRMQNMTXO[[K
OPPKVQLONRrMiO]RLPKMWRXPRXRMsLKMOMYMZTMO
[RSSQVOLOrMR[Q[SRjM_MNRTUVQM[KLKMULOMiKLSR
WXRtQK[OMPQMWXKSRQLRMRM[ONQMVQLRXONQrM]KVRMiRXXKMR
]ON]QKMRM[RMOqqQLOSQMOPMULMXRTQVRMONQVRLSOXR
RuUQNQqXOSKMWK[[KLKMiOlKXQXRMQNM]KXXRSSK
"8822&&&9$$9689 696682!'872 6789% 76% 7 6%7%% %6%% 66% 6789% 76% 7 6%7!"7%$9% 69 67%0(00"8 32)
012020134 56789
76
7 6
7


6

66
5
5

7!"#
$9
69 67
%
$$9689 69668
*+,-./,012,3/45264,/738/4/890,.71/:4;,
<083.=/6082>4<8/<8./4<2846246/8/4<8/<8.23?
<8/32.=@24254063012,3242,28923.=@2>4A+273.
<82-./7.4066203.4526604,/73804706+324724=/,7+103.
/9,.49./8,/40.+30,/404<2852824<27/4<28=@B
0+12,30,/4.6472,7/45.470-.23?:C4D99.+,9282452.
629+1.406604<8/<8./45.23040.+30>4.,/6382>40540E282
604<0,=.04<.033042404,/,48.<82,52824.4=@.6.4<287.:
FGHIJKLHGKMHNOPGQKRKSNKGTKUKNGVWTGXKFYZ[\KFZY
]Z^_`YaKLGPJNWGWHKbHMVcHPHTIHKdeGMKPHTO
fHIIGPJTJMHKJKgJfHKLGKMHNOPGXKZccVKMJKLGHIJKhJGKLJKIH
i==/>45+,A+2>46045.23045.4629+1.4E26/=2425
2j=0=24<284<2852824kl94.,4m49./8,.n
o+,25p
q/60-./,2nC4+,0430--045.46033247=82103/>4=/,4rs
98011.45.4=28206.4.,329806.:
Ct80,-/nC4+,4<.033/45.4<0730424*09./6.>4uss498011.
5.4</66/40.4*288.>4=/,4526624E285+82498.96.032:
q2,0n4vss498011.45.4w8270/604=/,48+=/6042
<081.9.0,/>4</.4.,7060304E2852424</1/5/8.>4rs
98011.45.4<0,24.,3298062:
x08325p
q/60-./,2n4+,/4y/9+8341098/4254+,4*8+33/45.
7309./,2:C
t80,-/nC4.,7060304E285240==/1<09,0304504+,
+/E/47/5/>4vss498011.45.43/,,/424vss45.4*09./6.:C
q2,0nC4uss498011.45.472<<.24=/,4<.7266.4254+,
<.033/45.4-+==@.,2498.96.032:
x28=/625p
"8822&&&9$$9689 696682!'872 6789% 76% 7 6%7%% %6%% 66% 6789% 76% 7 6%7!"7%$9% 69 67%0(00"8 02)
012020134 56789
76
7 6
7


6

66
5
5

7!"#
$9
69 67
%
$$9689 69668

*+,-./+01234035-673+34038973138:13;18813</=5+88-81
/081>:-,/35+03403?+@3A/3B-:B1,,-8-CD
E:-0.+23FG3>:-BB/3A/3=?->9188/3/081>:-,/3-,
?+B+A+:+H3IJG3>:-BB/3A/35-:013-/3;1::/35+0
K1:A4:13>:/>,/-81CD
*10-23403?-==-8+3A/3K1:A4:1H3ILG3>:-BB/3A/
?/=1,,/35+03LG3>:-BB/3A/38+00+313MG3>:-BB/3A/
?-013/081>:-,1C
N/+K1AO
*+,-./+012340+3P+>4:83-,,-3;:488-H35+0340-3;188-3A/
?-013/081>:-,131A340354559/-/0+3A/3B/1,1C
E:-0.+23FG3>:-BB/3A/3:/=+3/081>:-,135+03/
?+B+A+:/0/H3QGG3>:-BB/3A/3?1=513-/3;1::/H35+0
K1:A4:-3,1==-C
*10-2340-3.4??-3A/3,1>4B/H35+03RG3>:-BB/3A/
;+:B->>/+3;:1=5+313K1:A4:13>:/>,/-81313MG3>:3A/
?-013/081>:-,1C
S101:AO
*+,-./+012340-38-..-3A/3,-8813=5:1B-8+H35+03MG
>:-BB/3A/351:1-,/3/081>:-,/CD
E:-0.+23403?/-88+3A/3?-=8-313,108/559/1H3QGG
>:-BB/3A/38-559/0+3-/3;1::/313K1:A4:135:4A1CD
*10-23LG3>:-BB/3A/3<:1=-+,-H35+03:45+,-31
?-:B/>/-0+T3/0=-,-8-3K1:A1313?+B+A+:/H35+03MG
>:-BB/3A/3?-013/081>:-,1C
U-<-8+
"8822&&&9$$9689 696682!'872 6789% 76% 7 6%7%% %6%% 66% 6789% 76% 7 6%7!"7%$9% 69 67%0(00"8 (2)
012020134 56789
76
7 6
7


6

66
5
5

7!"#
$9
69 67
%
$$9689 69668

*+,-./+012345046/778/1914:/4,-;;14:/4<+/-414=4>1;;1
6/<7+;;-;14/0;1?9-,/@3
A9-0.+24504B/-;;+4:/4C/01<;9+0147+04,1?5C/D450-
>9/;;-;-47+04:5145+E-D4/0<-,-;-47+04/471;9/+,/41
B+C+:+9+@
*10-234FGG4?9-CC/4:/4<-,C+014-,4E-B+9141
E19:5914-,,-4?9/?,/-H450-47+BB-4:/4>95;;/4:/46+<7+@
I+C10/7-
*+,-./+01247-JKD4+BB5914;8K4-,4,/C+01D47+04=
6/<7+;;/4/0;1?9-,/@
A9-0.+24FGG4?9-CC/4:/4<B1..-;/0+47+04B/<1,,/41
/0<-,-;-4C/<;-@
*10-24504B-<<-;+4:/4E19:59147+04,1?5C/D4LGG4?9-CC/4:/4B8/,-:1,B8/-41
E19:5914?9/?,/-;1D47+04MG4?9-CC/4:/4B-014/0;1?9-,1@

"8822&&&9$$9689 696682!'872 6789% 76% 7 6%7%% %6%% 66% 6789% 76% 7 6%7!"7%$9% 69 67%0(00"8 )2)