Sei sulla pagina 1di 57

ROMÂNIA

JUDETUL MARAMURES
SOC PLIMOB SA
Nr. /

AVIZAT: APROBAT:

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PREŞEDINTELE CELULEI DE URGENŢĂ

“GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI”


AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ

INSPECTOR ŞEF DIRECTOR GENERAL

COLONEL ing. MIRON ADRIAN CHICHISAN


ec. GODJA VASILE

P LA N U L
DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL
SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
SOC. PLIMOB SA
ÎN ANUL 2018

- SIGHETU MARMATIEI 2018 -


CUPRINS

I. Baza legală …………………………………………………………………3/12


II. Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă………………6/12
- obiective generale;
- obiective specifice;

III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă……………8/12

- Pregătirea membrilor celulelor de urgenţă, inspectorii de protecţie civilă, cadrele


tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, personalul de specialitate
cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile, precum şi
personalul serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.
- Pregătirea salariaţilor.

IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de


personal……………………………………………….…10/12

V. Documente de evidenţă………………………………………………….10/12
V. 1 Evidenţa participării la activităţile de pregătire
- organizate la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Basesti”al
judeţului Maramures

VI. Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin aplicaţii, exerciţii,


concursuri de specialitate……………………………………..10/12

VII. Temele obligatorii………………………………………………..…10/12


- privind pregătirea serviciilor voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.

VIII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii. ………………………………….10/12

IX. Asigurarea logistică şi financiară……………………………………12/12


Anexe:
Anexa nr. 1 cu 2 file - Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi
categorii de personal
Anexa nr. 2 cu 1 file – Evidenţa participării la pregătire;
Anexa nr. 3 cu 1 file - Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin antrenamente,
exerciţii şi concursuri de specialitate
Anexa nr. 7 cu 4 file - Temele obligatorii privind pregătirea serviciilor private pentru situaţii de
urgenţă pe anul 2018
Anexa nr. 8 cu 4 file - Structura procesului de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de
urgenţă în conformitate cu OMAI 712/2005, modificat prin OMAI 786/2005.
I. B A Z A L E G A L Ă

 Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările și completările


ulterioare;
 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
național, Secțiunea a V-a - zone de risc natural;
 Legea Educației Naționale nr. 1/2011;
 H.G.R. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative
pentru situaţii de urgenţă;
 H.G.R. nr. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Protecție Civilă;
 O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele măsuri în domeniul
managementului în situatii de urgentă, precum si pentru modificarea si
completarea O.U.G. nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă
 Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 privind
instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, cu modificările și
completările ulterioare;
 Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 89/2013 privind aprobarea
Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de
prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de IGSU şi structurile subordonate;
 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 192/2012 privind aprobarea
Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi
poluări accidentale
 Hotărărea Guvernului României nr. 557 din 11.08.2016 privind managementul
tipurilor de risc;
 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1184 din 06.02.2006 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în
situaţii de urgenţă;
 Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1259 din 10.04.2006 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare,
avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă;
 Ordin nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor;
 O.M.A.I. nr. 736 din 22 iulie 2005 privind instituirea serviciului de permanenţă la
toate primăriile din zona de risc în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de
urgenţă;
 Ordin nr. 1422 / 192 din 16 mai 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice
periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile
de apă si poluări marine în zona costieră;
 O.M.T.C.T./O.M.A.I. nr 1995/1160 din 2005/2006 pentru aprobarea
Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice
riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren;
 Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor
de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare şi
private pentru situaţii de urgenţă;
 O.M.I.R.A. nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare,
organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă
prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;
 H.G.R. nr. 160 din 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul,
descrierea, condiţiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de
protecţie si însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de
urgenţă voluntare/private;
 H.G.R. nr. 1579 din 2005 aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile
voluntare pentru situatii de urgenta.
 Protocolul Ministerului Administraţiei şi Internelor și Ministerul Educației
Naționale nr. 62170/9647/2013 privind pregătirea în domeniul situațiilor de
urgență a copiilor, elevilor și studenților din învățământul național preuniversitar și
superior;
 Protocolul încheiat între Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu
nr. 165.198/10.07.2015 și Secretariatul de stat pentru culte nr. C
1557/02.07.2015 pentru a promova campanii de educare și informare preventivă a
populației în cadrul comunităților religioase într-o concepție unitară și graduală,
(valabil 4 ani).
 Protocolul încheiat între Ministerului Afacerilor Interne nr.
3041/RA/16.09.2016 și Ministerul Culturii nr. 970 /02.09.2016 privind pregătirea
de proceduri, norme și instrucțiuni și a pregătirii personalului specializat pentru
prevenirea riscurilor și intervenția de urgență pentru salvarea patrimoniului cultural
(nelimitat).
 Protocolul încheiat între Ministerului Afacerilor Interne nr.
3041/RA/16.09.2016 și Ministerul Culturii nr. 970 /02.09.2016 privind pregătirea
de proceduri, norme și instrucțiuni și a pregătirii personalului specializat pentru
prevenirea riscurilor și intervenția de urgență pentru salvarea patrimoniului cultural
(nelimitat).
 Protocolul încheiat între Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu
nr. 166.067/14.12.2015 și Administrația Națională a Penitenciarelor nr.
36.003/17.11.2015 în scopul asigurării cadrului de elaborare între cele două părți în
vederea dezvoltării unor activități de educație preventică, cu tematică de protecție
civilă, apărare împotriva incendiilor și prim ajutor în unitățile din sistemul
administrației penitenciare (valabil 3 ani).
 Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situații de
Urgență nr. 1.502/IG din 10.01.2018 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de
urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de
conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică
locală, servicii descentralizate şi deconcentrate în anul 2018.
II. OBIECTIVELE PREGĂTIRII
ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
II. OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE
URGENŢĂ

 OBIECTIVE GENERALE

Perfecţionarea şi specializarea celulelor de urgenţă, a personalului de specialitate


cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, serviciilor private pentru situaţii de
urgenţă, pentru a fi în măsură să participe la prevenirea, limitarea şi înlăturarea
urmărilor situaţiilor de urgenţă, situaţiilor de protecţie civilă, produse pe timp de pace
sau război şi la misiuni umanitare.
Cunoaşterea caracteristicilor şi formelor de manifestare a riscurilor,
realizarea, în timp scurt, în mod organizat şi printr-o concepţie unică, a măsurilor
necesare, credibile, realiste şi adecvate de protecţie a populaţiei în cazul apariţiei
situaţiilor de urgenţă, în scopul eliminării sau limitării pierderilor de vieţi
omeneşti,valorilor materiale şi protecţia mediului.

 OBIECTIVE SPECIFICE

Optimizarea organizării activităţii de planificare şi desfăşurare a pregătirii pentru


răspuns, în cazul situaţiilor de urgenţă, a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
“GHEORGHE POP DE BASESTI“ al judeţului Maramures şi a subunităţilor de
intervenţie subordonate, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Organizarea, desfăşurarea şi conducerea activităţilor de prevenire a situaţiilor de
urgenţă.
Aplicarea în practică a legislaţiei ce reglementează acest domeniu de activitate.
Angajarea resurselor materiale necesare, conform calculelor de fundamentare,
îmbunătăţirea continuă a înzestrării.
Folosirea unor proceduri viabile, de intervenţie operativă în cazul producerii unor
situaţii de urgenţă.
Cunoaşterea formelor de manifestare a principalelor tipuri de risc, a măsurilor de
protecţie, precum şi a modului de acţiune şi comportare în situaţia producerii lor;
Formarea şi dezvoltarea abilităţilor privind modul de comportare şi modul de
acţiune în perioada premergătoare, pe timpul manifestării şi pentru
limitarea/înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă;
Salvarea de vieţi omeneşti prin intervenţie operativă şi profesionistă în caz de
situaţii de urgenţă;
Creşterea calităţii vieţii prin reducerea pagubelor produse ca urmare a
manifestării situaţiilor de urgenţă;
Diminuarea impactului factorilor distructivi prin asigurarea unui management
adecvat de înştiinţare, alarmare şi la nevoie, evacuare a populaţiei din zonele de
risc;
Utilizarea adecvată a resurselor pentru realizarea, întreţinerea şi exploatarea
infrastructurilor şi a măsurilor de prevenire, intervenţie şi reabilitare a zonelor
afectate;
Întocmirea sau actualizarea documentelor operative şi de conducere potrivit
ordinelor şi dispoziţiunilor în vigoare.
Organizarea şi controlul executării pregătirii personalului din serviciile
private pentru situaţii de urgenţă precum şi a salariaţilor conform reglementărilor
existente;
Alocarea în bugetul propriu (privat) a fondurilor necesare pentru pregătirea în
domeniul situaţiilor de urgenţă;
Pregătirea şi participarea la concursurile profesionale cu serviciile private;
Verificarea formării personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul
situaţiilor de urgenţă de către unităţile abilitate, în condiţiile legii, precum şi a
certificării competenţei profesionale a acestora.
7/69 NESECRET

Adresa: Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 87, RO-430401, Tel: 0262.211212, 0262.211213, Fax: 0262.214921, 0262.214981,
www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro
III. PLANIFICAREA PREGĂTIRII PE NIVELURI DE COMPETENȚĂ, STRUCTURI FUNCȚIONALE
ȘI CATEGORII DE PERSONAL ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
Anul 2018

Cine organizeazăpregătirea/cine

Total personal de
Forma de Nivelul la
Categorii de pregătire/ care se Total Total Total
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug Sept. Oct. Nov. Dec.

răspunde
personal periodicita organizează sem.I sem. II an

pregătit
tea/ durata pregătirea
P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

1. Pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală

PreședinteCJ Județ 1 1 1 1
Vicepreș CJ (consiliul 2 2 2 2
Secretar județean) 1 1 1 1
general Total 4 4 4 4
Municipii 2 2 2 2
Oraşe 10 10 10 10
Primari
Comune 34 16 18 34 34
Total 46 12 12 16 18 34 46
Centrul Municipii 2 2 2 2
Curs de Zonal Oraşe 8 8 8 8
Viceprimari
pregătire cu de Comune 14 4 8 2 14 14
scoatere de la Pregăti Total 24 24 24
locul de re Oraşe 5 5 5 5
Secretari muncă, o Cluj Comune 10 10 10 10
dată la 2-4 Napoca Total 15 5 15
ani
Șefi centre ( 5 zile) Orașe 2 2 2 2
operative Comune 15 15 15 15
Total 17 17 17
Reprezentanți ai
serviciilor
deconcentratrate 15 15 15 15
și
descentralizate
Total general 121 19 8 17 16 17 77 16 18 10 44

2. Pregătirea membrilor comitetului judeţean şi a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, a personalului centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a
inspectorilor de protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a personalului de specialitate cu atribuții în
domeniile apărării împotriva incendiilor, precum şi a personalului serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.
Două Unități cult
instruiri
anual Penitenciar
(2-3 ore)
Unități turism
Generatori
I.S.U deșeuri
Transport
Administrator O deșeuri
i / conducători instruire
Colectare deșeuri
op ec / care anuală
desfășoară (2-3 ore)
activități Op. ec. sursă de
specifice în risc radiologic
zona de permanent
competență
Op. ec. sursă de
risc radiologic
temporar
Op.ec
sursă risc Non
Seveso
Op.ec
sursă risc Seveso
Silvicultură

Muzee

Total
1 1 1
Sefi Svsu 1
CNPP
Inspectori Program MSU Inițiere 2 2 2 2
de Ciolpa Perfecționare
formare ni Inițiere 3 2 1 3 3
Cadre tehnice
Perfecționare
Președinții Instructaj Municipii 2 2
comitetelor de
pentru pregătire I.S.U.J. Oraşe 11 11
situații de anual, Comune 63 63
urgență (4 ore)
Total 76 76

Antrena Municipii
ment de Oraşe
specialita Comune
Membrii te, anual
Președi
comitetelor (2-4 ore) nții Total
pentru situaţii Instructaj CLSU Municipii
de urgenţă de Oraşe
pregătire Comune
semestria

(2-3 ore) Total


Judeţ
Antrena
Membrii Municipii
ment de
comitetelor Oraşe
specialita I.S.U.J
pentru situaţii Comune
te, anual
de urgenţă (2-4 ore) Total
Şefii centrelor Instructaj Municipii 2 2
operative cu de Oraşe 11 11
activitate pregătire, I.S.U.J. Comune 63 63
temporară de anual
la localități (4 ore) Total 76 76
Instructaj Municipii
de
Inspectori de Oraşe
pregătire, IS.U.J.
specialitate anual Comune
(4 ore) Total
Instructaj Municipii
de
Cadre tehnice pregătire, IS.U.J. Oraşe
anual Comune
(4 ore) Total
Municipii
Președi
nții Oraşe
CLSU Comune
Total
Personalul Antrena Șefii Municipii
centrelor ment de centrel Oraşe
operative cu specialita or Comune
activitate te, anual
opative Total
temporară (2-4 ore)
Municipii
Oraşe
ISU
Comune
Total
Personalul
celulelor de Antrena
Șefii
urgenţă din ment de celulel
cadrul specialita Total
or de
operatorilor te, anual
economici (2-4 ore) urgență
clasificaţi

O convoc Municipii
de Oraşe
Șefii pregătire, I.S.U.J. Comune
semestria
serviciilor
voluntare (6 ore) Total
pentru Un Preşedinţii Municipii
situații de instructaj comitetelo Oraşe
urgență de r pt. Comune
pregătire,
situaţii de
semestria
urgenţă Total
(2-4 ore)
O şedinţă Municipii
teoretic- Șefii Orașe
aplicativă
2-3 ore), serviciilor Comune
lunar - Total
mp. şi
oraşe/
Personalul trim.-
component comune
al O şedinţă Municipii
serviciilor practic-
publice demonstra Orașe
voluntare tivă, (1-2
pentru ore), lunar Președinții Comune
situaţii de - mp. CLSU
urgenţă oraşe Total
/trim-
comune
Municipii
Exercițiu Șefii Orașe
de SVSU Comune
alarmare / Total
intervenți Municipii
e cu I.S.U. Orașe
SVSU Comune
Total
Şefii
Convocar
serviciilor
private e de
pregătire, I.S.U.J. Total 21 21 21 21 21
pentru
semestru
situaţii de
(6 ore)
urgenţă
O şedinţă
Personalul teoretic-
component aplicativă Total
al (2-3 ore),
serviciilor trim Șefii
private O şedinţă SPSU
pentru practic-
situaţii de demonstra Total
urgenţă tiv (1-2
ore), trim
Exercițiu
Șefii SPSU Total
de
alarmare
/
I.S.U.
intervenți
e SPSU

3. Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ


Activități de pregătire conf. protocolului încheiat între IGSU și MECT
Două Municipii 4693
I.S.U. /
exerciții, Orașe 2067
câte 1 conducători
Preşcolari i unităţilor
semestrial Comune 5267
de
(cutremur
și incendiu) învăţământ TOTAL 12027

Două Municipii 27566


exerciții, I.S.U. /
conducători Orașe 11458
câte 1
Elevi i unităţilor
semestrial de Comune 16958
(cutremur
învăţământ
și incendiu) Total 55982
Conducător
ii unităţilor
Sudenți Municipii 3530
de
învăţământ
IV. PLANIFICAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ PRIN
ANTRENAMENTE, EXERCIȚII ȘI CONCURSURI DE SPECIALITATE
Nr. Localitatea Cine
Periodicitatea Data Tema
crt. conduce
1. Exerciţii de alarmare publică şi de intervenţie în caz de cutremur, inundaţii, fenomene meteo periculoase
Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
Groși 07.feb populaţiei pentru gestionarea situaţiei de accidente, avarii pe căi de comunicații
Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
Boiu Mare 08.feb populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de alunecări de teren
Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
Cernești 21.feb populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de fenomene meteo periculoase
Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
Coroieni 07.mar populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de inundații
Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
Cupșeni 21.mar populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de inundații I.S.U.
Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi MM
Vima Mică 28.mar populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de fenomene meteo periculoase
Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
Baia Mare 04.apr populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de accidente, avarii la construcții hidro
1 Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
O dată la 3 ani Lăpuș 18.apr populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de inundații
Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
Copalnic Mănăștur 02.mai populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de inundații
Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
Ocna Șugatag 15.mai populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de fenomene meteo periculoase
Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
Sălsig 24.mai populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de inundații
Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
Dragomirești 06.iun populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de fenomene meteo periculoase
Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
Tăuții Măgherăuș 21.iun populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de accidente, avarii pe căi de comunicații
Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
Budești 27.iun populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de inundații
Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
Valea Chioarului 04.iul populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de inundații
Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
Bistra 11.iul populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de alunecări de teren
Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
Bicaz 18.iul populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de alunecări de teren
Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
Poienile de sub Munte 01.aug populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de accidente, fenomene meteo peric
Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
Oarța de Jos 22.aug populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de fenomene meteo periculoase
Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
Târgu Lăpuș 05.sept populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de accidente, avarii la construcții hidro I.S.U.
Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi MM
Bârsana 19.sept populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de inundații
Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
O dată la 3 ani Petrova 03.oct populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de accidente, avarii pe căi de comunicații
Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
Ariniș 07.oct populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de accidente, avarii pe căi de comunicații
Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
Remeți 17.oct populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de fenomene meteo periculoase
07.nov Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
Rona de Jos populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de accidente, avarii pe căi de comunicații
Activitatea autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor publice, operatorilor economici şi
Ruscova 21.nov populaţiei pentru gestionarea situaţiei de urgenţă generată de fenomene meteo periculoase

Nr. Tipul Cine


crt. /periodicitatea Localitatea Data Tema conduce
1. Groşi 01.feb Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
2. Boiu Mare 02.feb Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
3. Cernești 16.feb Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
4. Coroieni 02.mar Verificarea modului de cunoaştere,organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
5. Cupșeni 12.mar Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
6. Vima Mică 22.mar Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
7. Baia Mare 26.mar Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
8. Giulești 02.apr Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
9. Exerciții de Vadu Izei 11.apr Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
10. alarmare Lăpuș 12.apr Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
11. CLSU/CO / Câmpulung la Tisa 16.apr Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare I.S.U.
12. intervenție cu Sarasău 17.apr Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare MM
13. serviciile Sighetu Marmației 19.apr Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
14. voluntare pentru Săcel 23.apr Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
15. situații de urgență Asuaju de Sus 24.apr Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
16. (anual) Copalnic Mănăștur 25.apr Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
17. Rozavlea 03.mai Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
18. Groșii Țibleșului 07.mai Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
19. Rona de Sus 08.mai Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
20. Băiuț 09.mai Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
21. Ocna Șugatag 10.mai Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
22. Dumbrăvița 11.mai Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
23. Remetea Chioarului 14.mai Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare

www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro


24. Suciu de Sus 15.mai Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare I.S.U.
25. Sălsig 17.mai Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare MM
26. Leordina 21.mai Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
27. Coaș 23.mai Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
28. Dragomirești 25.mai Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
29. Tăuții Măgherăuș 11.iun Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
30. Cicârlău 18.iun Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
31. Poienile Izei 19.iun Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
32. Budești 21.iun Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
33. Valea Chioarului 28.iun Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
34. Strâmtura 02.iul Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
35. Exerciții de Șieu 03.iul Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
36. alarmare Bistra 05.iul Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
37. CLSU/CO / Bocicoiu Mare 09.iul Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
38. intervenție cu Bicaz 12.iul Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
Șișești 13.iul Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
39. serviciile
Ieud 16.iul Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
40. voluntare pentru
Ulmeni 17.iul Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
41. situații de urgență Vișeu de Jos 19.iul Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
42. (anual) Moisei 23.iul Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
43. Oncești 25.iul Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
44. Poienile de sub Munte 26.iul Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
45. Seini 30.iul Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
46. Oarța de Jos 16.aug Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
47. Tg. Lăpuș 30.aug Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
48. Baia Sprie 03.sept Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
49. Repedea 04.sept Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
50. Borșa 06.sept Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
51. Bârsana 11.sept Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
52. Săliștea de Sus 17.sept Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
53. Șomcuta Mare 18.sept Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
54. Satulung 20.sept Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
55. Vișeu de Sus 24.sept Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
56. Mireșu Mare 25.sept Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
57. Petrova 26.sept Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
58. Ariniș 27.sept Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
59.
60. Ardusat 01.oct Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
61. Gârdani 02.oct Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
62. Fărcașa 08.oct Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
63. Băița de sub Codru 09.oct Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
64. Remeți 11.oct Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
65. Băsești 15.oct Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
66. Bogdan Vodă 16.oct Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
67. Botiza 18.oct Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
68. Călinești 22.oct Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
69. Coltău 23.oct Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
70. Săcălășeni 24.oct Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
71. Cavnic 25.oct Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
72. Desești 29.oct Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
73. Săpânța 30.oct Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
74. Rona de Jos 01.nov Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
75. Recea 05.nov Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
76 Ruscova 13.nov Verificarea modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de evacuare
Nr. Tipul Cine
Operatorul economic Data Tema
crt. /periodicitatea conduce
Exerciții de testare a planului
1. de urgență externă S.C. Restart S.R.L. 03.10
S.C. Aviva S.R.L. - Sighetu Marmației 02.04
S.C. Retail Development Invest S.R.L. (MALL VIVO) 27.04
S.C. Sigstrat S.R.L – Sighetu Marmației 10.05
S.C. Alloy Corporation Europe S.R.L. – Dumbrăvița 11.05
S.C. Mecanica S.A - Sighetu Marmației 09.07
S.C. Weidmuller Interface Romania S.R.L. – Tăuți M. 13.08
S.C. Vital S.A – Baia Mare 23.08
S.C. Magazin Universal Maramureş S.R.L. 28.08
S.C. Mobam S.A - Baia Mare 29.08
S.C. Aramis Invest S.R.L – Baia Mare 04.09
Exerciții de alarmare cu
2. S.C. Taparo S.A - Tg. Lăpuș 05.09 I.S.U.
serviciile private (anual)
Dedeman S.R.L. - Magazin Baia Mare 19.09 MM
S.C. Karelia S.A - Satulung 20.09
S.C. Holz Company S.R.L. - Vișeu de Sus 24.09
S.C. Eaton Electro Productie S.R.L – Fărcașa 08.10
R.A Aeroportul Maramureș - Tăuții Măgherăuș 17.10
S.C. Fire Rescue & Ride Security S.R.L. – Baia Mare 26.10
S.C. Plimob S.A. – Sighetu Marmației 06.11
S.C. Transvalmob S.A. – Sighetu Marmației 08.11
S.C. Italsofa Romania S.A. - Baia Mare 12.11
Spitalul Judeţean Baia Mare 04.12
S.C. Auchan - Baia Mare 12.12

Nr. Tipul Localitatea / Instituția Cine


Data Clasament
crt. /periodicitatea operatorul economic participant conduce
Directorul unităţii
şcolare
Concursul cu tematică de
protecţie civilă 31.05 – Comitetul local
“Cu viaţa mea apăr viaţa” Etapa
1. (anual - faza judeţeană) judeteana I.J.S.U..
şi
Inspectoratul
(o dată la 2 ani - faza
Judeţean Şcolar
naţională)
Structuri teritoriale
Concursul cercurilor
tehnico-aplicative de elevi Autoritatea Naţională
“Prietenii Pompierilor” 08.06 – pentru Tineret
2. (anual - faza judeţeană) Etapa
şi judeteana
(o dată la 2 ani - faza
naţională)
Zona Detașament Baia Mare
Baia Sprie, Cavnic, Cicârlău, Coaș, Coltău,
Concursuri profesionale ale Organizator comuna Groși 13.05 Copalnic Mănăștur, Dumbrăvița, Groși, Recea,
serviciilor voluntare pentru Săcălășeni, Seini, Șișești, Tăuții Măgherăuș
situaţii de urgenţă
Zona Detașament Sighetu M Bârsana, Bocicoiu Mare, Budești, Călinești,
(anual) Câmpulung la Tisa, Desești, Giulești, Ocna
Organizator comuna Rona de Sus 15.04 Șugatag, Oncești, Remeți, Rona de Jos, Rona de
Sus, Sarasău, Săpânța, Vadu Izei

Zona Secția Vișeu de Sus Bistra, Leordina, Moisei, Petrova, Poienile de


Organizator comuna Leordina sub Munte, Repedea, Ruscova, Vișeu de Jos
22.04

Faza Zona Șomcuta Mare Boiu Mare, Mireșu Mare, Satulung, Remetea
zonală Organizator comuna Boiu Mare
29.04 Chioarului, Valea Chioarului.

3.
Zona Gardă nr. 2 Bogdan Vodă Botiza, Dragomirești, Ieud, Poienile Izei,
Organizator comuna Rozavlea Rozavlea, Săcel, Săliștea de Sus, Șieu,
25.03 Strâmtura

Zona Pichetul Târgu Lăpuș Băiuț, Cernești, Coroieni, Cupșeni, Lăpuș,


Organizator comuna Cupșeni Groșii Țibleșului, Suciu de Sus, Vima Mică
06.05

Zona Gardă nr. 2 Fărcașa Ardusat, Ariniș, Asuaju de Sus, Bicaz, Băița de
Organizator comuna Fărcașa sub Codru, Băsești, Fărcașa, Gârdani, Oarța de
20.05 Jos, Sălsig, Ulmeni

Concursuri profesionale ale


serviciilor voluntare și Etapa județeană
private pentru situaţii de 13-15.06
urgenţă
(anual)

1
V. ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE
URGENȚĂ
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a celulelor de urgenţă, a
personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, serviciilor
private pentru situaţii de urgenţă, se va organiza şi desfăşura de către preşedinţii
comitetelor pentru situaţii de urgenţă, inspectorul şef al inspectoratului pentru situaţii
de urgenţă judeţean şi conducătorii instituţiilor şi operatorilor economici.
Având în vedere constituirea sistemului integrat de management al situaţiilor de
urgenţă, statuat în actele normative în vigoare, în funcţie de categoriile de personal şi
domeniul de responsabilitate pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă va fi
structurată, astfel:
1. Pregătirea membrilor celulelor de urgenţă, a inspectorilor de protecţie civilă, a
cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor şi protecţiei
civile, precum şi a personalului serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.
2. Pregătirea salariaţilor.
Personalul de specialitate de la instituţii şi operatori economici
nominalizaţi să execute pregătirea de specialitate, condusă nemijlocit de Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Basesti” al judeţului Maramures, va
executa trimestrial, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe
Pop de Basesti” al judeţului Maramures sau în locurile ce se vor preciza prin
adresă scrisă, un instructaj de pregătire de 2-3 ore conform Anexei 1.
În anul 2018, la stabilirea bugetelor de timp alocate pregătirii se va avea în
vedere ca lunile decembrie şi ianuarie, să fie utilizate pentru finalizarea diagnozei
necesarului de instruit, întocmire a documentelor de planificare, evaluare şi
organizarea următorului an de pregătire.
Anul de pregătire va începe la 03.01.2018 şi se va încheia la 31.12.2018, fiind
precedat de activităţi menite să asigure condiţii pentru începerea acestuia.

3.1 Pregătirea salariaţilor din instituţiile publice şi operatorii economici se


realizează prin instructaje în domeniul situaţiilor de urgenţă, prin antrenamente
practice de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire şi prim ajutor, precum şi prin
exerciţii de intervenţie, în funcţie de factorii de risc existenţi şi de tipurile de risc la
care sunt expuşi. Categoriile de instructaje, principiile, modalităţile, cerinţele şi
condiţiile organizării activităţii de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă sunt
stabilite prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005,
modificat şi completat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor
nr.786/2005, conform Anexei nr. 8.
Exerciţiile se vor desfăşura punându-se accent pe asigurarea protecţiei
populaţiei şi specificul intervenţiei pe tipurile de risc, astfel:
- exerciţii de evacuare desfăşurate la instituţii şi operatori economici cu ocazia
controalelor efectuate de inspectori cu drept de control din cadrul Inspecţiei de
Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Gheorghe Pop de Basesti” al
judeţului Maramures;
- verificarea capacităţii de intervenţie în caz de incendiu a serviciului voluntar pentru
situaţii de urgenţă constituit la nivelul localitãţilor, se execută cu ocazia controalelor
de specialitate desfãşurate de Inspecţia de Prevenire din I.S.U.J. Maramures.
Salariaţii vor desfăşura pregătirea pe linie de protecţie civilă concomitent cu
instructajele de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi prin participarea la
exerciţii de protecţie civilă.
Salariaţii de la operatorii economici/ instituţiile publice vor executa anual un
antrenament cu durata de cel puţin 30 min. privind protecţia şi măsurile luate în cazul
producerii dezastrelor
Personalul serviciilor private pentru situaţii de urgenţă se va pregăti conform
tematicii proprii în conformitate cu specificul activităţii şi/ori a tematicii elaborate de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Gheorghe Pop de Basesti” al Judeţului
Maramures, regăsindu-se în anexa nr. 7.
Pregătirea personalului serviciilor private se face prin două convocări
semestriale, organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Gheorghe Pop de
Basesti ” al Judeţului Maramures, antrenamente de specialitate, aplicaţii, exerciţii şi
concursuri şi pe timpul controalelor de specialitate în instituţiile respective.
www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro
VI. D O C U M E N T E D E E V I D E N Ţ Ă

VI.1. Evidenţa participării la activităţi de pregătire

A. Organizate la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – Ciolpani

Nr. Grupa de
Funcția Nume, prenume Forma de pregătire Perioada Localitatea
crt. pregătire
1 Prefect Moldovan Vasile Curs de pregătire pentru 16.04-20.04
Grupa I Jud. Maramureş
2 Subprefect Cosma Alexandru înalți funcționari publici 14.05-18.05

B. Organizate la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă – Cluj Napoca


Nr. Seria
Funcția Nume, prenume Forma de pregătire Perioada Localitatea
crt.
1 Președinte consiliul județean Zetea Gabriel Valer
2 Vicepreședinți Dăncuș Ioan Doru
12 07.05 - 11.05 Jud. Maramureş
3 ai consiliului județean Moldovan George
4 Secretar general al județului Todoran Aurica
Curs de
1 Timiș Ioan Sorin pregătire cu Borșa
2 Petruț Vladimir scoatere de la Cavnic
3 Primari ai Țiplea Vasile locul de muncă Dragomirești
13 14.05 - 18.05
4 municipiilor și orașelor Iuga Ștefan (5 zile) Săliștea de Sus
5 Leșe Mitru Târgu Lăpuș
6 Coman Vasile Vișeu de Sus
7 Cherecheș Cătălin Baia Mare
8 Scubli Horia Sighetu Marmației
9 Primari ai Bîrda Sebastian Alin Baia Sprie
14 21.05 - 25.05
10 municipiilor și orașelor Buda Ioan Gheorghe Șomcuta Mare
11 Ardelean Anton Tăuții Măgherăuș
12 Morar Lucian Ulmeni
www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro
1 Vida Noemi Baia Mare
2 Timiș Traian Remus Borșa
3 15 Saplonțai Daniel Dorin 04.06 - 08.06 Dragomirești
Viceprimari ai
4 municipiilor și orașelor Vlad Gheorghe Săliștea de Sus
5 Ciolpan Grigore Vișeu de Sus
6 Rob Marinel Baia Mare
7 Barkoczi Tiberiu Baia Sprie
8 16 Bodea Octavian Iosif 11.06 - 15.06 Seini
9 Mureșan Vladimir Șomcuta Mare
10 Kraus Vasile Francisc Curs de Târgu Lăpuș
1 Coman Anca pregătire cu Borșa
scoatere de la
2 Pavel Rita Maria locul de muncă Cavnic
Secretari ai (5 zile) 18.06 - 22.06 Tăuții Măgherăuș
3 17 Bindilă Călin
municipiilor și orașelor
4 Matei Nicolae Ulmeni

5 Tomoiagă Anca Vișeu de Sus


1 Șefi ai centrelor operative de Chira Niculina Târgu Lăpuș
25.06 - 29.06
18 Săliștea de Sus
2 la municipii și orașe Dunca Anuța
Câmpulung la Tisa
1 Fekete Ludovic
03.09 - 07.09 Oncești
2 19 Godja Matei
Săpânța
3 Primari ai Stan Grigore
comunelor Vadu Izei
4 Vlașin Petru Giulești
5 Batin Laurențiu
Poienile Izei
6 Dunka Vasile 10.09 - 14.09
20 Repedea
7 Miculaiciuc Ioan Rozavlea
8 Mârza Vasile
22/69
www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro
9 Lupșe Sorin Cicîrlău
10 Stegeran Ioan Fărcașa
21 17.09 - 21.09
11 Mătieș Ioan Mireșu Mare
12 Șimon Gavrilă Vișeu de Jos
13 Tămaș Vasile Liviu Budești
14 Nemeș Mihai Ștefan Călinești
24.09 - 28.09
22 Primari ai Bohotici Gheorghe Desești
15
comunelor Ivaszuk Mihai Ocna Șugatag
16
17 Ceteraș Mihai Băiuț
18 Burzo Nicolae Groșii Țibleșului
01.10 - 05.10
23 Buda Ioan Lăpuș
19
20 Pașca Viorel Suciu de Sus
21 Duciuc Vasile Bistra
22 Lazarciuc Liviu Bocicoiu Mare
24 08.10 - 12.10
23 Gavriluți Ștefan Curs de Leordina
24 Petrovai Ioan pregătire cu Petrova
scoatere de la
25 Oancea Ștefan Poienile de sub Munte
locul de muncă
26 Romaniuc Ioan (5 zile) Rona de Sus
27 25 Ruscova
28
Turcsin Ioan 15.10 - 19.10
Săcel
Dologa Gavrilă
29
Pasere Ioan Strâmtura
30
Cendes Lajos Coltău
31
32 Ropan Gavril Coroieni
26 David Nicolae Ieud
33 22.10 - 26.10
Luca Florian Sălsig
34
Iusco Irina Șieu

www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro


www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro
1 Frînc Ioan Bârsana
2 Roman Maria Călinești
3 Petrovai Alexandru Leordina
4 Popovici Pavel Repedea
1 05.02 - 09.02.
5 Marina Ioan Rona de Jos
6 Ilciuc Vaselina Ruscova
Curs de
7 Peter Marilena Săcel
Șefi ai pregătire cu
8 centrelor operative de la comune Popan Maria scoatere de la Șieu
locul de
1 Dragoș Gheorghe Băsești
muncă (5 zile)
2 Pop Georgela
Cicîrlău
3 Dragomir Leontina
Copalnic Mănăștur
4 2 Dobrican Dacian
12.02 - 16.02. Dumbrăvița
5 Giurgiu Rodica
Fărcașa
6 Petruș Maria
Recea
7 Filip Codruța
Remetea Chioarului
1 Codreanu Ciprian
Sistemul de Gospodărire a Apelor
2 Tămâian Gabriel
Agenţia de Protecţie a Mediului
3 Ștrempel Ioan
Comisariatul Judeţean al Gărzii
4 Reprezentanții serviciilor Pop Rareș Naţionale de Mediu
10 deconcentrate și descentralizate Direcţia de Sănătate Publică
5 Micle Ligia Sanda Mirela 16.04 - 20.04
ale ministerelor din teritoriu Serviciul Județean de Ambulanță
6 Crișan Dănuț Direcţia Sanitar - Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor
7 Țînțaș Virgil Direcţia pentru Agricultură
Maramureș
8 Dumitrean Indrei
Direcţia Silvică Maramureș

www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro


Inspectoratul Județean de
1 Țînțaș Gabriela Construcții Maramureș
Societatea de Distribuţie a
2 Guran Mircea Romulus Energiei Electrice Transilvania
Nord Sucursala Baia Mare
3 Moldovan Ana Lucreția Inspectoratul Şcolar Județean
Administraţia Naţională a
4 11 Mateaș Loghin 23.04 – 27.04 Drumurilor din România – Secţia
Baia Mare
Direcţia Judeţeană pentru Cultură,
5 Pintea Aura Maria Culte şi Patrimoniu Cultural
6 Năcuță Dragoș Inspectoratul Teritorial de Muncă
Administrația Județeană a
7 Chilat Călin Finanţelor Publice Maramureș
C. Organizate la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al Judeţului Maramureş
Nr. Forma de
crt. Funcţia Nume, prenume pregătire Perioada Localitatea
1. Cherecheș Cătălin Baia Mare
2. Scubli Horia Sighetu Marmaţiei
3. Bîrda Sebastian Gavril Baia Sprie
4. Timiș Ioan Sorin Borşa
5. Petruț Vladimir Instructaj de Cavnic
6. Președinții comitetelor locale Tulbure Gabriela pregătire, Seini
7. pentru situații de urgență de la Leșe Mitru anual 13.03 Tg. Lăpuş
8. municipii și orașe Coman Vasile (4 ore) Vişeu de Sus
9. Țiplea Vasile Dragomireşti
10. Iuga Ștefan Săliştea de Sus
11. Buda Ioan Gheorghe Şomcuta Mare
12. Ardelean Anton Tăuţii Măgherăuş
13. Morar Lucian Ulmeni

Nr. Forma de Localitatea


Funcţia Nume, prenume Perioada
crt. pregătire

1. Duciuc Vasile Bistra


2. Ștefanca Todor Bârsana
3. Lazarciuc Liviu Bocicoiu Mare
4. Bizău Anuța Bogdan Vodă
5. Poienar Florea Botiza
6. Tămaș Vasile Liviu Budeşti
7. Președinții comitetelor locale Nemeș Mihai Ștefan Instructaj de Călineşti
pentru situații de urgență de la pregătire,
8. Fekete Ludovic Câmpulung la Tisa
comune anual
9. Bohotici Gheorghe 14.03 Deseşti
(4 ore)
10. Batin Laurențiu Giuleşti
11. David Nicolae Ieud
12. Gavriluți Ștefan Leordina
13. Ștețcu Toader Moisei
14. Ivaszuk Mihai Ocna Şugatag
15. Godja Matei Onceşti
16 Petrovai Ioan Petrova
17. Dunka Vasile Poienile Izei
www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro
18. Oancea Ștefan Poienile de sub Munte
19. Șofineți Petru Remeţi
20. Muculaiciuc Ioan Repedea
21. Herbil Ioan Rona de Jos
22. Romaniuc Ioan Rona de Sus
23. Mîrza Vasile Rozavlea
24. Turcsin Ioan Ruscova
25. Covaci Ioan Sarasău
26. Dologa Gavrilă Săcel
27. Stan Gheorghe Săpânţa
28. Pasere Ioan Strâmtura
29. Iusco Irina Şieu
30. Președinții comitetelor locale Vlașin Petru Instructaj de Vadu Izei
31. pentru situații de urgență de la Șimon Gavrilă pregătire, Vişeu de Jos
32. comune Rus Ciprian Vasile anual Ardusat
33. Mureșan Gheorghe (4 ore) Ariniş
34. Boitor Vasile Asuaju de Sus
35. Dumuța Aurel Băiţa de sub Codru
36. Ceteraș Mihai Băiuţ
37. Călăuz Ioan Băseşti
38. Mitre Dorin Flaviu Bicaz
39. Pop Gavril Boiu Mare
40. Giurgiu Vasile Cerneşti
41. Lupșe Sorin Cicârlău
42. Raț Sabin Coaş
43. Cendes Lajos Coltău
15.03
44. Mihalca Vasile Ștefan Copalnic Mănăştur
45. Ropan Gavril Coroieni
46. Butcure Lucia Cupşeni
47. Ciceu Felician Dumbrăviţa
48. Stegeran Ioan Fărcaşa
49. Tătăran Gheorghe Gârdani
50. Boltea Florin Daniel Groşi
51. Burzo Nicolae Groşii Ţibleşului
52. Buda Ioan Lăpuş
53. Mătieș Ioan Mireşu Mare
54. Pop Bogdan Oarţa de Jos
55. Pavel Octavian Recea

www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro


56. Președinții comitetelor locale Petrică Călin Ovidiu Instructaj de Remetea Chioarului
57. pentru situații de urgență de la Mureșan Bujorel Vasile pregătire, Satulung
58. comune Pop Emilian anual Săcălăşeni
59. Luca Florian (4 ore) Sălsig
60. Pașca Viorel Suciu de Sus
61. Tentiș Ioan Mircea Şişeşti
62. Burde Ioan Sorin Valea Chioarului
63. Balint Liviu Vima Mică

Nr. Forma de
crt. Funcţia Nume, prenume pregătire Perioada Localitatea
1. Traistă Marian Bistra
2. Frînc Ioan Bârsana
3. Ardelean Alexandra Nicoleta Bocicoiu Mare
4. Deac Ioan Bogdan Vodă
5. Rus Ioana Botiza
6. Năneștean Maria Budeşti
7. Roman Maria Călineşti
8. Reti Lajos Câmpulung la Tisa
9. Bălin Lenuța Deseşti
10. Pop Gheorghe Giuleşti
11. Şefii centrelor operative cu Micle Paula Dana Ieud
activitate temporară Instructaj de
12. Petrovai Alexandru Leordina
pregătire,
13. Tomoiagă Grigore Moisei
anual
14. Toporan Vasile Ocna Şugatag
(4 ore) 14.02
15. Negrea Ioana Onceşti
16 Rednic Ristea Gheorghe Petrova
17. Tomșa Mirela Poienile Izei
18. Demianciuc Andrei Poienile de sub Munte
19. Danilic Iolanda Remeţi
20. Popovici Pavel Repedea
21. Marina Ioan Rona de Jos
22. Bota Florica Rona de Sus
23. Mîrza Ioana Rozavlea
24. Ilciuc Vaselina Ruscova
25. Nemeș Claudia Sarasău
26. Peter Marilena Săcel
www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro
27. Orzan Robert Săpânţa
28. Moldovan Gheorghe Strâmtura
29. Popan Maria Şieu
30. Ulici Gheorghe Vadu Izei
31. Pop Gheorghe Onoriu Vişeu de Jos
32. Tarța Georgel Mircea Ardusat
33. Muntean Sandu Ghiță Ariniş
34. Şefii centrelor operative cu Roațiș Georgeta Asuaju de Sus
35. activitate temporară Instructaj de
36. Dragoș Traian pregătire, Băiţa de sub Codru
37. Pop Aurelian anual Băiuţ
38. Dragoș Gheorghe (4 ore) Băseşti
39. Tămășan Nicolae Bicaz
40. Ciurte Arghil Boiu Mare
41. Danci Gheorghe Cerneşti
42. Pop Georgela Cicârlău
43. Ivan Aurica Coaş
44. Danciu Alexandru Bogdan Coltău
45. Dragomir Leontina 15.02 Copalnic Mănăştur
46. Tămășel Țurcaș Luminița Coroieni
47. Roman Vasile Cornel Cupşeni
48. Dobrican Dacian Dumbrăviţa
49. Giurgiu Rodica Fărcaşa
50. Supeală Pop Ancuța Gârdani
51. Mihuț Alina Carmen Groşi
52. Manu Gabriela Groşii Ţibleşului
53. Moș Iuliana Lăpuş
54. Fărcășan Daniel Mireşu Mare
55. Chiș Ilie Oarţa de Jos
56. Petruș Maria Recea
57. Filip Codruța Remetea Chioarului
58. Prisăcariu Stănica Satulung
59. Băban Marius Flavius Săcălăşeni
60. Kaizer Sorina Sălsig
61. Chindriș Mirela Suciu de Sus
62. Maroșan Miclosicza Ștefania Şişeşti
63. Munteanu Mirela Valea Chioarului
Farcaș Doina Vima Mică

www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro


Nr. Forma de
crt. Funcţia Nume, prenume pregătire Perioada Localitatea
1. Bistra
2. Bârsana
3. Bocicoiu Mare
4. Bogdan Vodă
5. Botiza
6. Budeşti
7. Călineşti
8. Câmpulung la Tisa
9. Deseşti
10. Giuleşti
11. Ieud
12. Leordina
13. Moisei
14. Cadrele tehnice Instructaj de Ocna Şugatag
15. pregătire, Onceşti
16 anual Petrova
17. (4 ore)
Poienile Izei
18. Poienile de sub Munte
19. 20.03 Remeţi
20. Repedea
21. Rona de Jos
22. Rona de Sus
23. Rozavlea
24. Ruscova
25. Sarasău
26. Satulung
27. Săcel
28. Săpânţa
29. Strâmtura
30. Şieu
31. Vadu Izei
32. Vişeu de Jos
33. Ardusat
34. Ariniş
35. Asuaju de Sus
www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro
36. Băiţa de sub Codru
37. Băiuţ
38. Băseşti
39. Bicaz
40. Boiu Mare
41. Cerneşti
42. Cicârlău
43. Coaş
44. Coltău
45. Copalnic Mănăştur
46. Coroieni
47. Cupşeni
48. Instructaj de Dumbrăviţa
49. pregătire, 20.03 Fărcaşa
50. Cadrele tehnice anual Gârdani
51. (4 ore) Groşi
52. Groşii Ţibleşului
53. Lăpuş
54. Mireşu Mare
55. Oarţa de Jos
56. Recea
57. Remetea Chioarului
58. Săcălăşeni
59. Sălsig
60. Suciu de Sus
61. Şişeşti
62. Valea Chioarului
63. Vima Mică

Nr. Forma de
crt. Funcţia Nume, prenume pregătire Perioada Localitatea
1. Bistra
2. Bârsana
3. Instructaj de Bocicoiu Mare
4. pregătire, Bogdan Vodă
5. Inspectorii de specialitate anual Botiza
6. (4 ore) 13.04 Budeşti
7. Călineşti
8. Câmpulung la Tisa
www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro
9. Deseşti
10. Giuleşti
11. Ieud
12. Leordina
13. Moisei
14. Ocna Şugatag
15. Onceşti
16 Petrova
17. Poienile Izei
18. Poienile de sub Munte
19. Remeţi
20. Repedea
21. Rona de Jos
22. Rona de Sus
23. Rozavlea
24. Ruscova
25. Sarasău
26. Instructaj de Satulung
27. Inspectorii de specialitate pregătire, Săcel
Săpânţa
28. anual
(4 ore) Strâmtura
29. Şieu
30. Vadu Izei
31. Vişeu de Jos
32. Ardusat
33. Ariniş
34. Asuaju de Sus
35. Băiţa de sub Codru
36. Băiuţ
37. Băseşti
38.
39. 13. 04 Bicaz
40. Boiu Mare
41. Cerneşti
42. Cicârlău
43. Coaş
44. Coltău
45. Copalnic Mănăştur

www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro


46. Coroieni
47. Cupşeni
48. Dumbrăviţa
49. Fărcaşa
50. Gârdani
51. Groşi
52. Groşii Ţibleşului
53. Lăpuş
54. Mireşu Mare
55. Oarţa de Jos
56. Recea
57. Remetea Chioarului
58. Săcălăşeni
59. Sălsig
60. Suciu de Sus
61. Şişeşti
62. Valea Chioarului
63. Vima Mică

Nr. Forma de
Funcţia Nume, prenume Localitatea, operatorul economic
crt. pregătire
1. Mureșan Silvia Baia Mare
2. Gigor Sorin Sighetu Marmaţiei
3. Zugravu Gheorghe Baia Sprie
4. Timiș Maria Borşa
5. Şefii centrelor operative cu Ciubotaru Cristian Cavnic
6. activitate temporară/ Istrate Călin Seini
7. inspectorii de specialitate / Tulici Nicoale 13.02 Tg. Lăpuş
8. cadrele tehnice Iacob Dănuț Vişeu de Sus
9. (de la municipii şi oraşe) Zubașcu Ioan Dragomireşti
10. Vlad Ioan Săliştea de Sus
11. Buhai Alexandru Şomcuta Mare
12. Crăciun Vasile Convocare de Tăuţii Măgherăuş
13. Dan Flore pregătire, Ulmeni
1. Conducătorii operatorilor anual DSP MM (laborator de igiena radiaţiilor)
economici sursă de risc (6 ore) 22.02
2. radiologic cu activitate DSP MM (spitalul de urgenţă Baia Mare)
3. permanentă (incluși în PAAR) APM MM (stația de radioactivitate)
Nr. Forma de
Funcţia Nume, prenume Localitatea, operatorul economic
crt. pregătire
1. Spitalul de urgenţă C-tin Opriș - Baia Mare
2. Spitalul de Pneumoftiziologie - Baia Mare
3. Spitalul de Boli Infecțioase - Baia Mare
4. Spitalul Municipal - Sighetu Marmației
5. Spitalul Orășenesc - Vișeu de Sus
6. Dispensar TBC - Vișeu de Sus
7. Spitalul de Recuperare - Borșa
8. Spitalul Orășenesc - Tg. Lăpuș
9. S.C. Clinica Someșan S.R.L.
10. S.C. Euromedica Hospital S.A. – Baia Mare
11. S.C.M. Policlinica Sf. Maria - Baia Mare
12. Conducătorii operatorilor S.C: Osteodex S.R.L. Sighetu Marmației
economici sursă de risc
13. radiologic, C.M.I. Dr. Farcaș Adrian – Baia Mare
14. cu activitate temporară C.M.I. Titircă Viorica - Baia Mare
15. (incluși în PAAR) 21.02 S.C. Kormendy S.R.L. – Baia Mare
16. S.C. Dentart S.R.L. - Baia Mare
Convocare de
17. C.M.I. Dunca Ionuț Tudorel - Baia Mare
pregătire,
18. anual S.C. Hipomed S.R.L. – Baia Mare
19. (6 ore) S.C. Profident S.R.L. – Baia Mare
20. S.C. Perla V.M. S.R.L - Baia Mare
21. C.M.M.D. Dr. Coroș Tudor – Baia Mare
22. C.M.I. Dr. Rusu Maria – Baia Mare
23. C.M.I. Denta Sym - Baia Mare
24. S.C. Ari Med Estet S.R.L.
25. S.C. Dent Wellness S.R.L. – Baia Mare
26. S.C. Megdent S.R.L. – Baia Mare
27. C.M.I. Dr. Rednic Radu Ioan – Sighetu M.
28. S.C.M. Dentmedica - Sighetu M.
29. C.M.I. Dr. Lazarciu Natalia - Sighetu Marmației
30. C.M.I. Mariș Ioan – Sighetu Marmației
31. C.M.I. Dr. Dulugea Carmen - Sighetu Marmației
32. C.M.I. Dr. Ciurdaș Mihai – Sighetu Marmației
33. C.M.M.D. Dr. Foica Cătălin – Sighetu M.
34. C.M.M.D. Dr. Marku Alfred – Sighetu M.
35. S.C. Ben Dent Total S.R.L. – Sighetu M.
www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro
Nr. Forma de
Funcţia Nume, prenume Localitatea, operatorul economic
crt. pregătire
36. S.C. Bil&Mar Dent S.R.L. – Rona de Jos
37. Cabinet Dr. Oroș Cristina – Ieud
38. C.M.I. Dr. Grecu Silvia – Borșa
39. S.C. Aliprimdent S.R.L. – Borșa
40. C.M.I. Dr. Tomoiagă Laura – Vișeu de Sus
41. Conducătorii operatorilor 21. 02 S.C. Makai S.R.L. – Baia Sprie
42. economici sursă de risc S.C. Dentarmony Concept S.R.L. - Baia Sprie
43. radiologic, C.M.M.D. Dr. Stauder Ancuța – Seini
44. cu activitate temporară C.M.I. Dr. Paul Alina – Seini
45. (incluși în PAAR) C.M.I. Dr. Cupșa Delia - Tg. Lăpuș
46. C.M.M.D. Dr. Ardelean Ramona - Tg. Lăpuș
47. C.M.M.D. Ardelean Ramona - Tg. Lăpuș
48. C.M.M.D. Dr. Nistor Gheorghina –Petrova
49. S.C. Animalmed S.R.L. – Baia Mare
50. S.C. Med Pol Serv S.R.L. – Baia Mare
51. C.M.V. Dr. Bogdan Gheorghe - Baia Mare
52. S.C. Magus S.R.L. – Lăpușel
53. UM 0568 S.R.I. - Baia Mare
54. S.C. Dentesthet S.R.L. – Baia Mare
55. C.M.I. Dr. Tătaru Iacob - Baia Mare
56. C.M.I. Dr. Domby - Baia Sprie
57. Amisa Product S.A. - Baia Mare
58. C.M. Policlinica Dr. Dan - Vișeu de Sus
59. C.M.I. Dr. Dod Marinca Cristian – Baia Mare
60. C.M.I. Dr. Dinu Anca – Baia Sprie
61. C.M.I. Schreiner Zoltan – Sighetu Marmației
62. C.M.I. Mariș Ioan Adrian – Sighetu Marmației
63. S.C.M. Policlinica Sf. Ioan - Baia Mare
S.C. Romaltyn Mining S. R.L. - Baia Mare
1 Conducătorii operatorilor
economici sursă de risc major - 23.02 S.C. Restart SRL ( depozit inchiriat de la Remin
2 care intră sub incidența
Legii 92/2003, Legea 59/ 2016 S.C. Aramis Invest S.R.L. - Baia Mare
3 (incluși în PAAR)
Seveso

www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro


Nr. Forma de
Funcţia Nume, prenume Localitatea, operatorul economic
crt. pregătire
1 S.C. Potaco Trading S.R.L. - Sighetu M.
2 S.C. Mecanica S.A. - Sighetu Marmaţiei
3 Conducătorii operatorilor S.C. Eaton Electro Producție S.R.L. – Fărcaşa
economici sursă de risc chimic
4 care nu intră sub incidența Convocare de 22.05 S.C. CastilCom S.R.L. – Baia Mare
5 Legea 92/2003, Legea 59/ 2016, pregătire, S.C. ButanGas România S.A. - Baia Mare
6 (incluși în PAAR) anual S.C. Vital S.A. - Baia Mare (uzina de apă)
7 Non Seveso (6 ore) S.C. Meduman S.A. – Vişeu de Sus
8 A.C. Helcor – Baia Mare
9 S.C. U.A.C. S.R.L. – Dumbrăvița
10 S.C. Flexibil S.R.L. - Recea
11 S.C. Italsofa S.R.L. - Baia Mare
12 S.C. Ramira S.A. - Baia Mare
13 S.C. Faimar S.A.

Nr. Forma de
Funcţia Nume, prenume Perioada Instituția, operatorul economic
crt. pregătire
UNITĂȚI SANITARE
1 Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș”
2 Spitalul de Pneumoftiziologie ”Dr.Nicolae Rusdea”
3 Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare
4 Spitalul de Psihiatrie Cavnic
5 Spitalul Municipal Sighetu Marmației
Administratorii/
6 Spitalul de Recuperare Borșa
Conducătorii
7 instituțiilor/operatorilor economici Instruire, anual 30.03 Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus
8 care desfășoară activități specifice (2-3 ore) Spitalul Orășenesc Târgu Lăpuș
9 S.C.M. Policlinica Sf. Maria – Baia Mare
în zona de competență a I.S.U
10 S.C.M. Policilina Someșan – Baia Mare
11 S.C.M. Policlina Sf. Ioan - Baia Mare
12 S.C.M. Policlinica Dr. Dan - Vișeu de Sus
13 Serviciul de Ambulanță Județean Maramureș
14 Euromedica - Baia Mare
SILVICULTURĂ
1 Direcția Silvică Maramureș
Administratorii/
2 Ocolul Silvic Baia Sprie
Conducătorii
3 instituțiilor/operatorilor economici Instruire, anual 03.04 Ocolul Silvic Dragomirești
4 care desfășoară activități specifice (2-3 ore) Ocolul Silvic Firiza
5 Ocolul Silvic Groșii Țibleșului
în zona de competență a I.S.U
6 Ocolul Silvic Mara
www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro
7 Ocolul Silvic Sighetu Marmației
8 Ocolul Silvic Poienile de sub Munte
9 Ocolul Silvic Șomcuta Mare
10 Ocolul Silvic Strimbu Baiuț
11 Ocolul Silvic Tăuții Magherauș
12 Ocolul Silvic Târgu Lapuș
13 Ocolul Silvic Ulmeni
14 Ocolul Silvic Vișeu de Sus

UNITĂȚI DE TURISM
1 19.03 Ambassador
2 Ocna Ș. Carpați
3 Mara
4 21.03 Rivulus
5 Poienile Euro House
6 I. Eurohotel
7 Botiza F.C. Viorel Mateianu
8 Pecomar
9 22.03 Seneca
10 Coltău Romanita
11 Mogoșa
Administratorii/ 27.03
12 Turist Șuior
Conducătorii Tg.
13 instituțiilor/operatorilor economici Lăpuș Roata
14 care desfășoară activități specifice Secret Garden
15 în zona de competență a I.S.U 28.03 Stațiunea Izvoare
16 Borsa Crăiasca
17 Instruire, anual Salina
18 (2-3 ore) 26.04 Coroana
19 Sighetu Nova
20 M As
21 Cerbul
22 29.03 Mia
23 Baia M. Brad
24 Baia Gabriela
25 Sprie Seneca
26 Hotel Marmația
Din totalul unităților turistice, în tabel sunt enumerate doar hotelurile, celelalte urmând a fi informate, în funcție de zona în care va avea loc instruirea.

GENERATORI / TRANSPORTATORI DEȘEURI PERICULOASE

1 Spitalul județean de urgenţă - Baia Mare


2 Spitalul de Boli Infecțioase - Baia Mare
3 Spitalul de Pneumoftiziologie - Baia Mare
www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro
4 Spitalul de recuperare - Borșa
5 Spitalul orășenesc - Tg. Lăpuș
6 Centrul de transfuzie Sangvina Maramureș
7 S.C. Koeg România S.R.L.
8 S.C. Bavna Fer S.R.L. Baia Mare
9 S.C. Cartel Bau S.A
10 S.C. Aramis Invest S.R.L.
11 R.A. Aeroportul Internațional Baia Mare
12 S.C. ATP Motors RO
13 S.C. ATP Exodus & Co S.R.L.
14 S.C. Autoberoco S.R.L
15 S.C. Eaton S.R.L. – Fărcaşa
16 S.C. Aviva S.A.
17 S.C. Bergenbier S.A
18 S.C. România Hipermarche S.A. Magazin Cora
19 Administratorii/ Instruire, anual 09. 08 S.C. Cosma România S.R.L.
20 Conducătorii (2-3 ore) S.C. Dedeman S.R.L.
21 instituțiilor/operatorilor economici S.C. Drumuri Poduri MM S.A.
22 care desfășoară activități specifice S.C. Electro Sistem S.R.L.
23 în zona de competență a I.S.U S.C. Flanco Retail S.R.L.
24 S.C. Flexibil S.R.L.
25 S.C. GimPlast S.A.
26 S.C. Karelia Upofloor S.A.
27 S.C. Land Motors S.R.L.
28 S.C. Remat Mueller Gutenbunn S.R.L.
29 S.C. Non Ferro Metalen S.A.
30 S.C. Nordica S.R.L.
31 S.C. Optibelt Power Transmision S.R.L.
32 OMV Petrom Marketing S.R.L.
33 S.C. Printmasters S.R.L.
34 S.C. Ramira S.A.
35 S.C. Recomat S.R.L
36 S.C. Remat S.R.L.
37 S.C. RematInvest S.R.L.
38 S.C. Ridorail România S.R.L.
Telekom România Departament Centru Operațiuni
39
Maramureș - Bistrița Năsăud
40 S.C. Tenet S.R.L.
41 TGP The Green Project S.R.L.
42 S.C. TRW Automotive Safety Sistem S.R.L.
43 S.C. Universal Alloy Corporation Europe S.R.L
44 S.C Urbis S.A.
45 S.C. Total Waste Management S.R.L.
www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro
46 S.C. WKS România S.R.L.
47 S.C. Nefrocacare S.R.L.
48 S.C. Nefromed Dialysis Centers S.R.L
49 S.C. Diflora Baia Mare

COLECTARE DEȘEURI INDUSTRIALE RECICLABILE

1 S.C. Remat Maramureș S.A.


2 S.C. Coreserv S.A.
3 S.C. Dorvlad Horincar S.R.L.
4 S.C. Pami Style S.R.L.
5 S.C. Rembis Center Group S.R.L.
6 S.C Rematinvest S.R.L.
7 S.C. Driada Cons S.R.L.
8 S.C. Ecovira Recicling S.R.L.
9 A.F. Dragoș Toma
10 S.C. Metyra S.R.L.
11 S.C. Redivivus Prodcom S.R.L.
12 S.C. Metalsort S.R.L.
13 S.C. Non Ferro Metalen S.R.L.
14 Administratorii/ S.C. Diflora S.R.L.
15 Conducătorii S.C. Recomat S.R.L.
instituțiilor/operatorilor economici Instruire, anual
16 S.C. Epitera S.R.L.
care desfășoară activități specifice (2-3 ore) 21.08
17 S.C. Șacalul Auto S.R.L.
în zona de competență a I.S.U
18 S.C. Tecom-MB S.R.L.
19 S.C. Nord Colect S.R.L.
20 S.C. Sidan Colect S.R.L.
21 S.C. Silnef MG S.R.L.
22 S.C. Vols-Com S.R.L.
23 S.C. Ionirox S.R.L.
24 S.C. Re-Conf-Met S.R.L.
25 S.C. Deco Design Style S.R.L.
26 S.C. R M Company S.R.L.
27 S.C. Ambiental Ferro S.R.L.
28 Vidican Ghe. Cornel II
29 S.C. Pami Style S.R.L.
30 S.C. Demo Const S.R.L.
31 S.C. Ecoplast Colect S.R.L.
32 S.C. Hribe Shop S.R.L.
33 Rațiu Mariana II
34 S.C. Electric Service Orient S.R.L.
35 S.C. Rediviv Recycling S.R.L.
36 S.C. Rongo Impex S.R.L.

www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro


37 S.C. Crirob Salubris S.R.L.
38 S.C. N.A.V. Impex S.R.L.
39 II Mărcean Adrian Mircea
40 S.C. Comorient S.R.L.
41 S.C. Pulsar Impex S.R.L.
42 S.C. Silsi S.R.L.
43 S.C. Milex Recycling S.R.L.
44 S.C. Comibrand S.R.L.
45 S.C. Yla Metaly S.R.L.
Administratorii/
46 S.C. Biaprim Silver S.R.L.
Conducătorii Instruire, anual 21.08
47 S.C. Nord Colect S.R.L.
instituțiilor/operatorilor economici (2-3 ore)
48 care desfășoară activități specifice S.C. Yancom-Waste S.R.L.
49 S.C. Referpet S.R.L.
în zona de competență a I.S.U
50 S.C. Sara Mimet Impex S.R.L.
51 S.C. Sebastiano Reifen S.R.L.
52 S.C. Scriptorium S.R.L.
Persoanele private de libertate ___ deținuți, ___ cadre Instruire 04.06 Penitenciarul Baia Mare
1 semestrială (Conform Protocolului 3 ani,
___ deținuți, ___ cadre (2-3 ore) 22.11 în perioada 2015 – 2018)
Muzeul județean de istorie și arheologie maramureș 04.04.
– Baia Mare (avans de
Administratorii/ Muzeul Județean de Mineralogie “Victor Gorduza“ noaptea
Conducătorii instituțiilor – Baia Mare Instruire anuală muzeelor
2 muzeale Planetariul Baia Mare (2-3 ore din
Memorialul Victimelor Comunismului și al perioada)
Rezistenței – Sighetu Marmației
Muzeul de Etnografie - Sighetu Marmației
Muzeul de istorie și etnografie – Vișeu de Sus

www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro


SERVICII PRIVATE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Perioada de pregătire
Nr. Forma de Semestrul I Semestrul II
crt. Funcţia pregătire 16 martie 29 noiembrie Operatorul economic Obs.
Numele și prenumele
1 Hotico Dan S.C. Fire Rescue & Ride Security S.R.L. – Baia Mare
2 Cadar Florin S.C. Alloy Corporation Europe S.R.L.
3 Ivașcu Ioan S.C. Retail Development Invest S.R.L. (MALL VIVO)
4 Cziller Petru S.C. Plimob S.A.
5 Teleptean Marius S.C. Sigstrat S.R.L
6 Toma Costică S.C. Vital S.A
7 Șimon Anamaria S.C. Magazin Universal Maramureş S.R.L.
8 Gașpar Adrian S.C. Karelia S.A
9 Daroczi Piroska S.C. Mecanica S.A
10 Şefii serviciilor Convocare Bontea Puiu S.C. Italsofa Romania S.A
11 private pentru de pregătire Oane Alexandru R.A Aeroportul Baia Mare
12 situaţii de (6 ore) Coc Cătălin S.C. Aramis Invest S.R.L
13 urgenţă Precup Radu S.C. Taparo S.A
14 Vereș Zsolt Dedeman S.R.L. – Magazin Baia Mare
15 Chira Ioan S.C. Eaton Electro Productie S.R.L
16 Vașfari Petrică S.C. Mobam S.A
17 Stan Claudia S.C. Aviva S.R.L
18 Florian Dorin Spitalul Judeţean
19 Andreica Paul S.C. Holz Company S.R.L.
20 Ștef Nicolae Auchan Baia Mare
21 Șimon Ioan S.C. Transvalmob S.A.
22 Gherasim Mirela S.C. Weidmuller Interface Romania S.R.L.
VI.2. Evidenţa furnizorilor din judeţul Maramureş autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de formare profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de I.G.S.U.
Tip program Perioada
Nr. Denumire furnizor Activităţi desfăşurate de personalul serviciilor
Ocupaţie (cf. art.5 alin.2 din OG desfăşurării
crt. (adresa, date contact) profesioniste pentru situaţii de urgenţă
nr. 129/2000 rep.) pregătirii
La activităţi de
S.C. Job Trainer Motoc S.R.L. Sighetu La activităţi de În cadrul
evaluare în
monitorizare şi comisiilor de
Marmației, vederea
B-dul. Independenței, nr. 29/25. Servant pompieri autorizării (data - control examinare
1 (data - grad, (data -grad, nume,
0747-088.215 grad, nume, nume, prenume) prenume)
E-mail: jobtrainermotoc@yahoo.com Cod COR 541104 prenume)
office@jobtrainermotoc.ro
Camera de Comerț și Industrie Cadru tehnic cu
Maramureș atribuţii în
Baia Mare domeniul prevenirii
Curs de
2 Bd. Unirii, nr. 16 şi stingerii
Tel: 0262/221.510 / 0362/405303 incendiilor perfecționare
0728-223908
Fax: 0262/225794 Cod COR 541902
Cadru tehnic cu
atribuţii în
S.C. Pab Professional S.R.L. – D
domeniul prevenirii
Comuna Băsești, sat Odești, nr. 51
şi stingerii Curs de
3 Tel: 0758-891.864;
0741-158.991 incendiilor perfecționare
E-mail: crinaromy@yahoo.com
Cod COR 541902

www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro


VII. Anexa nr. 1 la Ordinul Prefectului

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ DE PREGĂTIRE


A SERVICIILOR VOLUNTARE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Temele obligatorii privind pregătirea serviciilor publice


voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
Tema 1 Noţiuni despre protecţia civilă
Ex. 1 Scurt istoric al protecţiei civile
Ex. 2 Unele consideraţii privind necesitatea protecţiei civile
Ex. 3 Rolul şi locul protecţiei civile în cadrul sistemului securităţii naţionale
Ex. 4 Organizarea Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
Ex. 5 Obligaţiile şi drepturile cetăţenilor pe linie de protecţie civilă

Tema 2 Primul ajutor şi ajutorul sanitar


Ex. 1 Măsuri generale
Ex. 2 Tehnica aplicării pansamentului
Ex. 3 Respiraţia artificială

Tema 3 Primul ajutor în caz de răniri


Ex. 1 Generalităţi
Ex. 2 Primul ajutor în caz de răniri

Tema 4 Primul ajutor în caz de hemoragii


Ex. 1 Generalităţi
Ex. 2 Hemoragii externe
Ex. 3 Hemoragii interne

Tema 5 Primul ajutor în caz de fracturi şi luxaţii


Ex. 1 Generalităţi
Ex. 2 Imobilizarea fracturilor membrelor
Ex. 3 Imobilizarea fracturilor diferite
Ex. 4 Transportul răniţilor în caz de fractură

Tema 6 Primul ajutor în caz de arsură, electrocutări, înec, degerături


Ex. 1 Primul ajutor în caz de arsuri şi insolaţie
Ex. 2 Primul ajutor în caz de electrocutări
Ex. 3 Primul ajutor în caz de înec
Ex. 4 Primul ajutor în caz de degerături

Tema 7 Primul ajutor în caz de intoxicaţie şi contaminare


Ex. 1 Primul ajutor în caz de intoxicaţii
Ex. 2 Primul ajutor în caz de contaminare

Tema 8 Transportul răniţilor şi contaminaţilor


Ex. 1 Transportul cu brancarda (targa)
Ex. 2 Transportul cu mijloace improvizate

Tema 9 Noţiuni despre dezastre


Ex. 1 Noţiuni generale, clasificare
Ex. 2 Calamităţi naturale (descriere)
Ex. 3 Catastrofe (descriere)
www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro
Tema 10 Reguli de comportare şi măsuri de protecţie în caz de dezastre
Ex. 1 Noţiuni generale de comportare şi de protecţie în caz de dezastre
Ex. 2 Reguli de comportare şi de protecţie în caz de calamitate
Ex. 3 Reguli de comportare şi de protecţie în caz de catastrofe

Tema 11 Protecţia populaţiei şi bunurilor materiale prin evacuare


Ex. 1 Principii generale
Ex. 2 Principiile evacuării
Ex. 3 Conducerea evacuării
Ex. 4 Planificarea şi organizarea evacuării
Ex. 5 Asigurarea acţiunilor de evacuare

Tema 12 Înştiinţarea şi alarmarea populaţiei


Ex. 1 Principii generale despre înştiinţare şi alarmare
Ex. 2 Mijloace de înştiinţare şi alarmare
Ex. 3 Semnale de alarmă

Tema 13 Măsuri şi reguli de comportare la recepţionarea semnalelor de alarmare


Ex. 1 Măsuri şi reguli de comportare la alarmă aeriană
Ex. 2 Măsuri şi reguli de comportare la alarmă chimică, alarmă la calamitate
Ex. 3 Măsuri şi reguli de comportare la încetarea alarmei aeriene

Tema 14 Arma nucleară


Ex. 1 Generalităţi
Ex. 2 Tipuri de arme nucleare
Ex. 3 Mijloace de întrebuinţare a armei nucleare
Ex. 4 Felul exploziilor nucleare
Ex. 5 Factorii distructivi ai exploziilor nucleare
Ex. 6 Protecţia împotriva armei nucleare

Tema 15 Arma biologică


Ex. 1 Generalităţi
Ex. 2 Mijloace şi procedee de răspândire a agenţilor patogeni
Ex. 3 Indicii de recunoaştere a armei biologice
Ex. 4 Căile de pătrundere în organism şi transmiterea agenţilor patogeni
Ex. 5 Caracteristicile armei biologice
Ex. 6 Protecţia împotriva armei biologice

Tema 16 Arma chimică


Ex. 1 Generalităţi
Ex. 2 Mijloace de atac cu arme chimice

Ex. 4 Principalele substanţe toxice de luptă


Ex. 5 Caracteristicile raioanelor contaminate cu substanţe toxice de luptă
Ex. 6 Măsurile de protecţie împotriva armei chimice

Tema 17 Decontaminarea
Ex. 1 Generalităţi
Ex. 2 Decontaminarea radioactivă
Ex. 3 Decontaminarea biologică
Ex. 4 Decontaminarea chimică

www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro


Tema 18 Noţiuni despre armele convenţionale
Ex. 1 Generalităţi
Ex. 2 Substanţele explozive obişnuite şi muniţiile folosite
Ex. 3 Substanţele şi amestecurile incendiare

Tema 19 Mijloacele de protecţie individuală


Ex. 1 Mijloace de protecţie individuală pentru prevenirea contaminării
Ex. 2 Mijloace de protecţie individuală pentru combaterea contaminării

Tema 20 Mijloace de protecţie colectivă


Ex. 1 Generalităţi
Ex. 2 Adăposturile de protecţie civilă

Tema 21 Noţiuni despre obţinerea şi întrebuinţarea armelor care urmăresc numai


scoaterea din luptă a forţei vii
Ex. 1 Generalităţi
Ex. 2 Noţiuni privind armele curate şi armele murdare

Tema 22 Managementul situaţiilor de urgenţă


Ex. 1 Generalităţi
Ex. 2 Dezastre naturale şi tehnologice specifice
Ex. 3 Identificarea şi evaluarea zonelor de risc
Ex. 4 Conţinutul planurilor de management

Tema 23 Activitatea componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor


de Urgenţă pentru managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
Ex. 1 Generalităţi
Ex. 2 Documente ce se întocmesc
Ex. 3 Fluxul informaţional

Tema 24 Ex. 1 Stingerea incendiilor pe vânt puternic;


Ex. 2 Metodologia controlului de prevenire a incendiilor la gospodăriile populaţiei
Ex. 3 Documentele de organizare şi funcţionare a serviciu de urgenţă voluntar.

Tema 25 Ex. 1 Stingerea incendiilor la construcţii cu pod;


Ex. 2 Exploatarea aparatelor de încălzire ce utilizează pentru funcţionare gaze
lichefiate;
Ex. 3 Documente operative ale serviciilor de urgenţă voluntare;

Tema 26 Ex. 1 Stingerea incendiilor la subsoluri;


Ex. 2 Fumatul si folosirea focului deschis;
Ex. 3 Stingerea incendiilor pe timp de noapte;

Tema 27 Ex. 1 Stingerea incendiilor la lanurile de cereale si depozite de furaje;


Ex. 2 Stingătorul portativ cu pulbere ( prezentare,modul de funcţionare,clase de incendii
la care se utilizează).

Tema 28 Ex. 1 Stingerea incendiilor în condiţiile lipsei de apă;


Ex. 2 Prevenirea incendiilor la exploatarea instalaţiilor electrice;

Tema 29 Ex. 1 Modul de acţiune pentru salvarea animalelor în caz de incendiu;


Ex. 2 Stingerea incendiilor la magazii si depozite de cereale
Tema 30 Ex. 1 Masuri de p.s.i. la executarea lucrărilor de sudura (electrică şi autogen);
Ex. 2 Tipuri de stingătoare ( prezentare, modul de funcţionare şi clase de incendiu la care
se utilizează ) ;
www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro
Tema 31 Ex. 1 Realizarea dispozitivelor de stingere (pentru SPPC ce au in dotare autospeciale de
stins incendii);
Ex. 2 Salvarea persoanelor si evacuarea bunurilor;

Tema 32 Ex. 1 Masuri de p.s.i. la exploatarea cazanelor de fabricat rachiu;


Ex. 2 Actele de autoritate specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor la unităţile
administrativ teritoriale;
Ex. 3 Stingerea incendiilor pe timp de iarna;

www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro


SOC PLIMOB SA MODEL
Anexa nr. 2 la Ordinul Prefectului
_____________________________

APROB PROGRAMUL DE PREGATIRE PROFESIONALA

A MEMBRILOR SERVICIULUI PRIVAT PENTRU SITUATII DE URGENTA

CONDUCĂTOR OBIECTIV AL SOC ___PLIMOB SA___________________


PE ANUL 2018
Nr. Categoria de personal
LUNA / TEMA, EXERCITIUL
crt. (compartiment, grupa, echipa, echipaj)
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
T23 Ex 1,
1 Compartiment (specialişti) pentru prevenire T1 Ex 4 T24 Ex 1,2 T22 Ex 1 T22 Ex 1 2 T23 Ex 3 T10 Ex 2 T10 Ex 2 T29 Ex 1 T28 Ex 2 T30 Ex 2 T32 Ex 2

T2 Ex 3 T22 Ex 1, T2 Ex 1 T12 Ex 1 T10 Ex 1 T25 Ex 3 T12 Ex 2 T9 Ex 1, 2 T9 Ex 1, 3 T1 Ex 5 T19 T20

Grupa/echipaj de intervenţie pentru stingerea T1 Ex 4 T24 Ex 2 T26 Ex 1, 3 T24 Ex 1 T22 Ex 2 T25 Ex 1, 2 T27 Ex 1, 3 T31 Ex 1 T28 Ex 1 T29 Ex 2 T32 Ex 1, 3 T31 Ex 2
2
incendiilor cu apa si spuma
T2 Ex 3 T24 Ex 1,2 T2 Ex 1 T12 Ex 1 T10 Ex 1 T25 Ex 3 T12 Ex 2 T9 Ex 1, 2 T9 Ex 1, 3 T1 Ex 5 T19 T20

T1 Ex 4 T24 Ex 2 T3 Ex 2 T2 Ex 2 T2 Ex 3 T4 Ex 1, 2 T4 Ex 3 T5 Ex 1 T5 Ex 2 T5 Ex 3 T7 Ex 1 T7 Ex 1
3 Grupa/echipaj de salvare si prim-ajutor
T2 Ex 3 T3 Ex 1 T2 Ex 1 T12 Ex 1 T10 Ex 1 T25 Ex 3 T12 Ex 2 T9 Ex 1, 2 T9 Ex 1, 3 T1 Ex 5 T19 T20

T1 Ex 4 T24 Ex 2 T8 Ex 2 T18 Ex 1 T8 Ex 1 T13 Ex 1 T13 Ex 2 T13 Ex 3 T5 Ex 2 T18 Ex 2 T18 Ex 3 T21


4 Grupa/echipaj de suport logistic la intervenţie
T2 Ex 3 T5 Ex 4 T2 Ex 1 T12 Ex 1 T10 Ex 1 T25 Ex 3 T12 Ex 2 T9 Ex 1, 2 T9 Ex 1, 3 T1 Ex 5 T19 T20

T1 Ex 4 T24 Ex 2 T6 Ex 1 T6 Ex 2 T6 Ex 3 T13 Ex 1 T13 Ex 2 T13 Ex 3 T6 Ex 4 T18 Ex 2 T7 Ex 1 T7 Ex 1


5 Grupa/echipaj de cercetare-căutare
T2 Ex 3 T18 Ex 1 T2 Ex 1 T12 Ex 1 T10 Ex 1 T25 Ex 3 T12 Ex 2 T9 Ex 1, 2 T9 Ex 1, 3 T1 Ex 5 T19 T20

T1 Ex 4 T24 Ex 2 T6 Ex 1 T6 Ex 2 T6 Ex 3 T13 Ex 1 T13 Ex 2 T13 Ex 3 T6 Ex 4 T18 Ex 2 T18 Ex 3 T21


6 Grupa/echipaj de intervenţie la inundaţie si/sau înec
T2 Ex 3 T18 Ex 1 T2 Ex 1 T12 Ex 1 T10 Ex 1 T25 Ex 3 T12 Ex 2 T9 Ex 1, 2 T9 Ex 1, 3 T1 Ex 5 T19 T20

T1 Ex 4 T24 Ex 2 T6 Ex 1 T6 Ex 2 T6 Ex 3 T13 Ex 1 T13 Ex 2 T13 Ex 3 T6 Ex 4 T18 Ex 2 T18 Ex 3 T21


7 Grupa/echipaj de decontaminare si protecţie CBRN
T2 Ex 3 T18 Ex 1 T2 Ex 1 T12 Ex 1 T10 Ex 1 T25 Ex 3 T12 Ex 2 T9 Ex 1, 2 T9 Ex 1, 3 T1 Ex 5 T19 T20

T1 Ex 4 T24 Ex 2 T11 Ex 2 T11 Ex 3 T11 Ex 4 T13 Ex 1 T13 Ex 2 T13 Ex 3 T11 Ex 5 T18 Ex 2 T18 Ex 3 T21
8 Echipa de transmisiuni, alarmare
T2 Ex 3 T18 Ex 1 T2 Ex 1 T12 Ex 1 T10 Ex 1 T25 Ex 3 T12 Ex 2 T9 Ex 1, 2 T9 Ex 1, 3 T1 Ex 5 T19 T20

T1 Ex 4 T24 Ex 2 T11 Ex 2 T11 Ex 3 T11 Ex 4 T13 Ex 1 T13 Ex 2 T13 Ex 3 T11 Ex 5 T18 Ex 2 T7 Ex 1 T7 Ex 1


9 Echipa de evacuare
T2 Ex 3 T18 Ex 1 T2 Ex 1 T12 Ex 1 T10 Ex 1 T25 Ex 3 T12 Ex 2 T9 Ex 1, 2 T9 Ex 1, 3 T1 Ex 5 T19 T20

T1 Ex 4 T24 Ex 2 T6 Ex 1 T6 Ex 2 T6 Ex 3 T13 Ex 1 T13 Ex 2 T13 Ex 3 T6 Ex 4 T18 Ex 2 T7 Ex 1 T7 Ex 1


10 Echipa de deblocare, salvare
T2 Ex 3 T18 Ex 1 T2 Ex 1 T12 Ex 1 T10 Ex 1 T25 Ex 3 T12 Ex 2 T9 Ex 1, 2 T9 Ex 1, 3 T1 Ex 5 T19 T20

T1 Ex 4 T24 Ex 2 T6 Ex 1 T6 Ex 2 T6 Ex 3 T13 Ex 1 T13 Ex 2 T13 Ex 3 T6 Ex 4 T18 Ex 2 T7 Ex 1 T7 Ex 1


11 Echipa sanitar veterinara
T2 Ex 3 T18 Ex 1 T2 Ex 1 T12 Ex 1 T10 Ex 1 T25 Ex 3 T12 Ex 2 T9 Ex 1, 2 T9 Ex 1, 3 T1 Ex 5 T19 T20

NOTA: - echipa de cercetare/căutare va parcurge tematica de la grupa/echipaj de cercetare căutare

INTOCMIT
SEF SERVICIU

,
www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro
Anexa nr. 3 la Ordinul Prefectului

ORGANIGRAMA Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenta din _____________________________


Categoria ____________

1. – Şef serviciu ________________

2. – COMPARTIMENTUL PREVENIRE_______
Şef compartiment _________________
Specialişti prevenire________________

3. – FORMAŢIE DE INTERVENŢIE___________
Grupe/echipaje/echipă de intervenţie
a. Grupă/echipaj/echipă stins incendii f. Grupă/echipaj/echipă evacuare __________
- sef ________________ - şef ___________________
- servanţi ________________ - servanţi _____________
- conducători auto ____________ - conducători auto _________________

b. Grupă/echipaj/echipă înştiinţare-alarmare ____________ g. Grupă/echipaj/echipă protecţie C.R.B.N __________


- şef ________________ - şef ___________________
- servanţi _____________ - servanţi _____________
- conducători auto____________ - conducători auto _________________

h. Grupă/echipaj/echipă transmisiuni __________


c. Grupă/echipaj/echipă cercetare-căutare______________ - şef ___________________
- şef _______________ - servanţi _____________
- servanţi ________________ - conducători auto _________________
- conducători auto _____________
i. Grupă/echipaj/echipă suport logistic __________
d. Grupă/echipaj/echipă deblocare-salvare - şef ___________________
- şef ___________________ - servanţi _____________
- servanţi _____________ - conducători auto _________________
- conducători auto _________________

e. Grupă/echipaj/echipă sanitară
- şef ______________________ PERSONAL ANGAJAT =
- servanţi _____________ PERSONAL VOLUNTAR =
- conducători auto__________________ NR. PERSOANE DIN SVSU/S.P.S.U. =
TOTAL S.V.S.U./S.P.S.U. numeric/existent =_______/________
www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro
Anexa nr. 4 la Ordinul Prefectului

EVIDENŢA PRIVIND COMPONENŢA NUMERICĂ, DOTARE, FONDURI ALOCATE/CHELTUITE ŞI


ACTIVITĂŢI PROPUSE/EXECUTATE DE CĂTRE SVSU/SPSU 2018

Servicii i private pentru situații de urgență

Număr personal
serviciului

Contracte/ convenţiipentruintervenţie
Participare la
Număr
Dotarea cu maşini şi utilaje de intervenţie şi concursuri

Contractedevoluntariat
planuri Număr exerciţii, aplicaţii şi
forma de dobândire profesionale Număr intervenţii
de alte activităţi de pregătire
Categoria

(interne/
răspuns
internaţionale)
avizate

încooperarecuserviciiprofesioniste
încooperarecualteSVSU/SPSU
Angajat / Voluntar

singure
numeric data şi în ce a constat perioada, locul

Alte tipuri deautospeciale


Motompompă destinsincendii
Inspector de P.C. activitatea desfăşurării

Autospecială desingerecuapășispumă
Conducător auto

cu cinesuntîncheiate
Personal echipespecializate

Motopompă deevacuareapă
Mecanic utilaj

număr concursului şi
Cadru tehnicp.s.i.
conformcriteriilordeperformanţă

Specialist ptprevenire
Şef serviciu

plan locul ocupat

numeric
Servanțipompieri

Ambulanțe
avizat

www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro


Anexa nr. 5 la Ordinul Prefectului

Fonduri estimate, alocate şi cheltuite de SVSU-uri în anul 2018

Fonduri Fonduri Fonduri


Obs.
estimate (LEI) alocate (LEI) cheltuite (LEI)
SEMESTRUL I
SEMESTRUL II
AN

Fonduri cheltuite de SVSU-uri în anul 2018 (LEI)

Tehnica de Echipament Alte Drepturi de


Accesorii Salarizare Total
intervenţii şi uniformă achiziţii voluntariat
SEMESTRUL I
SEMESTRUL II
AN

www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro


VIII. E V I D E N Ţ A Ş I E V A L U A R E A P R E G Ă T I R I I

A. Evidenţa participării şi rezultatelor obţinute se ţine la nivelul fiecărei


structuri care a organizat pregătirea, de către personalul desemnat să gestioneze
documentaţia necesară (comitetele pentru situaţii de urgenţă, centrul operativ) și se
ţine la nivelul fiecărei structuri la nivelul căreia s-a organizat pregătirea, de către personalul
desemnat să gestioneze documentaţia necesară (CLSU, instituţii publice, operatori economici).

Fiecare instituţie/operator care organizează pregătirea pentru structurile


din competenţa nemijlocită, prevede prin planul de pregătire termenele la care
se vor înainta situaţiile.

Se vor intocmi şi înainta semestrial, până la data de 04.06.2018, respectiv


03.12.2018 la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Maramureş
- Situaţia centralizatoare cu participarea la pregătire a personalului propriu,
pe categorii de personal și domeniii de competență - numeric;
- Raportul de evaluare a pregătirii;
- Analiza activității de pregătire în domeniul situațiilor de urgență;
- Organigrama serviciului – conform anexei nr. 3
- Evidența nominală a dotării și personalului serviciului - conform anexei nr. 4
- Fonduri estimate Svsu/ Spsu 2018 – conform anexei nr. 5;
- Fonduri cheltuite Svsu/Spsu 2018 – conform anexei nr. 5;

B. Evaluarea programelor de pregătire se realizează permanent prin analiza


modului de organizare şi desfăşurare a activităţilor şi a rezultatelor obţinute de către
eşaloanele care organizează pregătirea sau pe timpul inspecţiilor şi controalelor
efectuate de personalul din cadrul Inspectoratul pentru situații de urgență județean -
Inspecția de prevenire
Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă se analizează de
către fiecare autoritate publică în parte sub formă de bilanţ, în şedinţele
comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.

Analiza activităţii de pregătire cuprinde:


- baza legală a desfăşurării activităţii de pregătire;
- obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora;
- gradul de îndeplinire a activităţilor planificate prin planul de pregătire;
- organizarea şi desfăşurarea antrenamentelor de specialitate şi a exerciţiilor;
- calificativele obţinute şi măsura în care s-a asigurat dezvoltarea competenţelor
profesionale ale personalului;
- organizarea şi desfăşurarea programelor de formare profesională în ocupaţii din
domeniul reglementat de IGSU;
www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro
- gradul de asigurare a bazei materiale şi documentare;
- neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate;
- concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.
Raportul de evaluare a pregătirii cuprinde:
a. baza legală a desfăşurării activităţii de pregătire;
b. obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora;
c. gradul de îndeplinire al planului de pregătire;
d. organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor, aplicaţiilor şi intervenţiilor reale;
e. calificativele obţinute şi măsura în care s-a asigurat dezvoltarea competenţelor
profesionale;
f. organizarea şi nivelul de înzestrare ale serviciilor de urgenţă;
g. gradul de asigurare al bazei materiale;
h. neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate;
i. concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.

Evaluarea pregătirii personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă se va face în


bilanţurile anuale, în cadrul şedinţelor Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă
7 decembrie 2018 la Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop
de Băsești” al judeţului Maramureș rapoartele de evaluare anuală a pregătirii în
domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul localităţii.
IX. ASIGURAREA LOGISTICĂ ŞI FINANCIARĂ

Finanţarea cheltuielilor se asigură, potrivit legii, din bugetul de stat, din


bugetele locale, din bugetele instituţiilor publice autonome, ale instituţiilor publice,
finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi din bugetele proprii ale
operatorilor economici, după caz.
Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciului
privat pentru de urgenţă din cadrul SOC PLIMOB SA se asigura din surse proprii.
Dotarea structurilor de protecţie civilă se efectuează pe baza normelor
elaborate de persoanele juridice care au constituit aceste structuri, avizate de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Basesti” al Judeţului
Maramures şi aprobate de prefectul judeţului Maramures.
Contractarea şi aprovizionarea cu tehnică şi materiale se asigură de fiecare
beneficiar contra cost. Tehnica şi alte categorii de materiale necesare se asigură şi din
donaţii, sponsorizări sau din alte surse legal constituite.
www.isumm.ro, e-mail: pompierimm@rdslink.ro