Sei sulla pagina 1di 22

Department of Education

Region III
Division of Pampanga
Guagua East District
STA. URSULA ELEMENTARY SCHOOL
Guagua

REPORT ON LEAST MASTERED COMPETENCIES


GRADE I-II-III
SUBJECT FIRST PERIODICAL SECOND PERIOCICAL THIRD PERIOCICAL FOURTH PERIOCICAL
LEASRNING CG LEASRNING CG LEASRNING CG LEASRNING CG
COMPETENCY CODE COMPETENCY CODE COMPETENCY CODE COMPETENCY CODE
MTB 1.Identify the letters in given 1. Sequence three events in the 1.Use the correct noun markers 1.Give the cause or the effect
I word. story by telling which happens, in identifying common and of certain events in the story.
first, second and last. proper names.

2.Listen and respond to texts 2. Listen and predict. 2. Write simple sentences 2.Use appropriate describing
by recalling the important observing correct punctuation words in talking about
details in the story such as the marks and capitalization/ persons, places, and things
a character
b. setting
c. main events.

MTB 1.Use possessive pronouns. 1.Write through distinction 1.Use a short story in culturally 1.Tell the different parts of
II simple phrases, sentences, and appropriate situation on the abook.
paragraph observing correct different community
punctuation marks, celebration.
capitalization, indention and
format.
2.Write sentences and 2.Identify orally examples of 2.Use culturally appropriate 2.makes own advertisement
paragraphs about own fact and opinion and cause and expressions on the different observing correct punctuation.
experience generated from a effect in similar and familiar beliefs, customs and traditions.
group story. text
MTB 1.Talk about famous MT30L- 1.Observe the conventions of MT3C- 1.Write reactions and personal MT3C- 1.Notes important details in MT3LC-
III people,places, events,etc. using Tf writing in composing a IIa-i-3.3 opinions to news reports and IIIa-i-2.6 grade level informational IVa-1.2.1
expanding voc. wordsin paragraph narrative that issues. texts.
complete sentences/ paragragh. includes the elements of setting,
characters, and plot.
2.Speaks clearly and MT30L- 2.Identifies and uses words with MT3VCD 2.Identifies the author’s purpose MT3C- 2.Identifies the author’s MT3RC-
comprehensively by using Ih-i- multiple meanings in sentences. -IIi-i-3.6 for writing a selection. IIIh -4.6 purpose for writing a Ivh-4-6
standard language and 12.1 selection.
appropriate grammatical
forms,pitch and modulation.

Department of Education
Region III
Division of Pampanga
Guagua East District
STA. URSULA ELEMENTARY SCHOOL
Guagua

REPORT ON LEAST MASTERED COMPETENCIES


GRADE I-VI
SUBJECT FIRST PERIODICAL SECOND PERIOCICAL THIRD PERIOCICAL FOURTH PERIOCICAL
LEASRNING CG LEASRNING CG LEASRNING CG LEASRNING CG
COMPETENCY CODE COMPETENCY CODE COMPETENCY CODE COMPETENCY CODE
A.PAN 1.Nakabubuo ng inilarawang 1.Nakapaghahambing ng mga 1.Naihahambing ang mga 1.Naiguguhit ang ibat-ibang
I timeline tungkol sa sariling tradisyon at nakagawiang pagbabago ng paaralan sa ibat- paraan ng pangangalaga sa
buhay. gawain ng pamilya noon at ibang aspeto noon at ngayon. kapaligiran.
ngayon.
2.Naihahambing ang sariling 2.Naikakategorya ang ibat-ibang 2.Nakabubuo ng kwento ng 2.Nailalarawan at naiguguhit
kwento o karanasan sa buhay sa alituntunin ng pamilya. paaralan. ang panahon at ang pagbabago
karanasan ng mga mag-aaral. nito.
A,PAN 1.Nailalarawan ang pisikal na 1.Nailalarawan ang sariling 1.Nabibigyang halaga ang iba’t- 1.Naipamamalas ang pag-
II kapaligiran ng sariling komunidad sa iba’t-ibang ibang uri ng sining ng unawa sa kahalagahan ng
komunidad. panahon. komunidad.. pagpapanatili ng
pagtutulungan at kabuhayan sa
sariling komunidad.
2.Nakakagawa ng payak na 2.Naiuugnay ang kwento ng mga 2.Nailalarawan ang mga bagay 2.Naipaliliwanag ang
mapang komunidad mula sa matatanda at ninuno tungkol sa istraktura, bantayog at sagisag na kahalagahan ng pagtutulungan
sariling tahanan. kanilang pagkatao sa pagkakakilanlan ng sariling sa paglutas ng mga suliranin
kasalukuyan. komunidad.. ng komunidad..

A.PAN 1.Naipaliliwanag ang AP3LAR- 1. Natatalakay ang pagbabago AP3KLR 1.Naibibigay ang kahalagahan AP3LR-IIIa- 1.Naiuugnay ang kapaligiran AP3EAP-
III kahalagahan ng mga simbulo Ia-1 at nagpapatuloy sa sariling -IIc-2 ng sariling kultura at mga 4 sa uri ng pamumuhay ng IVa-1
na ginagamit sa mapa sa lalawigan at kinabibilangang kaugnay na konsepto. kinabibilangang lalawigan.
tulong ng panuntunan. rehiyon.

2.Nailalarawan ang AP3LAR- 2.Natatalakay ang kahalagahan AP3KLR 2.Naipaliliwanag ang AP3PKR- 2.Naiisa ang mga produkto AP3EAP-
populasyon ng iba’t-ibang Id-5 ng ilang simbulo at sagisag ng -IIc-4 kahalagahan ng mga IIIa-1 at kalakal na matatagpuan sa IVb-4
pamayanan sa sariling sariling lalawigan at relihiyon. makasaysayang lugar at mga kinabibilangang rehiyon.
lalawigan gamit ang bar saksi nito sa pagkakakilanlang
gragh. kultura sariling lalawigan at
relihiyon.
A,PAN 1.Nakapagsasagawa ng AP4AAB 1.Nabibigyang katwiran ang AP4LKE- 1.Naipaliliwanag ang AP4APAB- 1.Naibibigay ang kahulugan AP4KB-
IV Interpretasyon tungkol sa -Id-6 pag-aangkop na ginawa ng IIa-1 “Separation of Powers” ng 3 IIIC-3 ng kagalingang pansibiko 1Vd-C-4
kinalalagyan ng bansa gamit mga tao sa kapaligiran upang sangay ng pamahalahan . ( civic Efficiency ).
ang mga batayang heograpiya matugunan ang kanilang
tulad ng distansya at panagnagailangan.
direksiyon.
2.Naiuugnay angklima at AP4AAB 2.Nasusuri ang papel na AP4LKE- 2.Nasusuri ang tungkulin ng AP4PABIIIb- 2.Nahihinuha ang epekto ng AP4KPB-
panahon sa lokasyon ng bansa -Ief-8 ginagampanan ng kultura sa IIg-8 pamahalaan na itaguyod ang 7 kapaligiran pansibiko sap ag- IVd-E-4
sa mundo. pagbuo ng pagkakakilanlang karapatan ng bawat unlad ng bansa.
8.1 Nakikilala na ang Pilipinas Pilipino. mamamayan.
ay isang bansang tropikal.
A.PAN 1.Naipapaliwanag ang teorya AP5PL5- 1.Nasusuri ang iba’tibang AP5KE- 1.Nasusuri ang ginawang pag- AP5KPK 1.Nasusuri ang mga naunang AP5KB-
V sa pagkabuo ng kapuluan at Id-4 perspektibo ukol sa pagkatatag IIb-4 aangkop ng mga Pilipino a IIIc-3 pag-aalsa ng mga IVe-3
pinagmulan ng Pilipinas. ng kolonyang Espanyol sa kulturang Espanyol. makabagong Pilipino.
Pilipinas.
2.Nakakabuo ng konklusyon AP5LP- 2.Naiuugnay ang AP5PKE- 2.Natatalakay ang mga AP5PKB- 2.Natatalakay ang AP5PKB-
tungkol sa kontribusyon ng Ij-12 Kristiyanismo sa reduccion. IIe-f-6 isinagawang rebelyon ng mga IVe-3 kalakalang galyon at ang IVg-5
sinaunang kabihasnan sa katutubong pangkat. epekto nito sa bansa.
pagkabuo ng lipunan at
pagkakilanlang Pilipino.
A.PAN 1.Naipapaliwanag ang
VI kahalagahan ng lokasyon ng
Pilipinas sa ekonomiya at
politika ng Asya at mundo.
2.Natatalakay ang kilusan para
sa sirkularisasyon ng mga
parokya
Department of Education
Region III
Division of Pampanga
Guagua East District
STA. URSULA ELEMENTARY SCHOOL
Guagua

REPORT ON LEAST MASTERED COMPETENCIES


GRADE I-VI
ENGLISH 1.Identify uses of body parts. 1To use the pronoun (he/she)
I to replace names of persons.

2.Use naming words in 2.Answer


sentences. who,what,why,when and
where questions.
ENGLISH 1.Recall how to form plural 1. Recognize that adding s,- 1.Write simple story. 1.Recognize and identify
II nouns by adding s or es . ing,or ed to a root word will punctuation marks.
change the time expression of
a verb.
2.Identify the elements of a 2.Use clues to justify 2.Write a simple story using 2.Use different kinds of
narrative. predictions before,during and adjectives. sentences.
after reading.
ENGLISH 1.onitor and self-correct one’s EN3SS-Ia-6 1.Write the least three EN3RC- 1.Take part in creative EN3LC-IIIb- 1.Hyponyms-type of (e.g.- EN3V-
III comprehension by scanning sentences from various IId-h-3 responses to stories like C-2.9 guava-type of fruit) IIIi-j-13.7
and skimming. familiar sources. preparing logs, journal and
other oral presentation.
2.Show understanding of ENIV-Ic-24 2.Sequence a series of events EN3RC- 2.Spell some irregularly – EN3S-IIIe-f- 2.interpret pictographs. EN3V-
meaning short words through in a literary selection. II-j-2.10 spelled words (e.g .have, said, 5 IIIi-j-13.7
drawings,actions,and using please, because)
them in sentences.
ENGLISH 1.Imfer the theme of literary EN4RC-Ih-4 1.Write a news report using EN4WC- 1.Use word associations EN4V-IIIh-8 1.Explain how specific EN4VC-
IV text.. the facts given. III-9 (analog) aspects of a text illustrations IV1-9
contribute to what is
conveyed by the words in a
text.
2.Write different forms of EN4WC-Ie- 2.Predict outcomes of events EN4RC- 2.Use indirect speech to EN4LC-IVd- 2.Follow steps in a process. EN4SS-
simple composition 9 thank f-4 in the story. IIf-6 clarify speakers ideas. 4 IV-8
you, card, note, poster or
slogan)
ENGLISH 1.Identify the elements of EN5LC-Ic 1.Compose clear and coherent EN5C- 1.write a 3 paragraph feature EN5WC- 1. Use compound sentences EN5G-
V literary texts. 2.17.2 sentences using appropriate, IIh-8.3 article . IIIe-2.2.1 to show cause and effect. Iva-1.8.1
grammatical structures
( subordinate and coordinate
conjunctions )
2.Analyze sound devices EN5LC-Ie- 2.Compose clear and coherent EN5G- 2.Infer the meaning of EN5V-III- 2. use complex sentences to EN5G-
(onomatopoeia .alliteration, 2.11.1/2.11.2 sentences using appropriate 11f-5.5 unfamiliar words/ given 20.4 show problem- solution IVh-1.9.2
assonance) /2.11.3 grammatical structures ( order context clues. relationship of ideas.
of adjectives)
ENGLISH
VI
Department of Education
Region III
Division of Pampanga
Guagua East District
STA. URSULA ELEMENTARY SCHOOL
Guagua

REPORT ON LEAST MASTERED COMPETENCIES


GRADE I-VI
SUBJECT FIRST PERIODICAL SECOND PERIOCICAL THIRD PERIOCICAL FOURTH PERIOCICAL
LEASRNING CG LEASRNING CG LEASRNING CG LEASRNING CG
COMPETENCY CODE COMPETENCY CODE COMPETENCY CODE COMPETENCY CODE
E.S.P 1.Nagagawa ang mga bagay na 1.Naisasagawa ang mga kilos at 1.Naisasagawa ang mga paraan 1.Naipapakita ang kakayahang
I kinakailangan upang mapaunlag gawain na nagpapasaya sa upng makamtan at mapanatili magpasalamat sa Panginoon.
pa ang mga kakayahan at tahanan gaya ng: ang kaayusan at kapayapaan sa
mawasto ang mga kakulangan o - pagkukwento tungkol sa tahanan tulad ng:
kahinaan. masasayang sitwasyon o -pagtupad sa tungkulin.
pangyayari sa araw-araw.
2.Naisasagawa nang may 2.Nakaiiwas sa pananakit ng 2.Naisasagawa ang mga paraan 2.Naisasagawa ang mga
katapatan ang mga kilos na damdamin ng kasapi ng mag-ank upang makamtan at mapanatili paraan ng pakikipag-ugnayan
nagpapakita ng disiplina sa sarili at kapwa. ang kaayusan at kapayapaan sa sa Panginoon sa pamamagitan
sa iba’t-ibang sitwasyon. tahanan tulad ng: ng pagdarasal, pag-awit,
- pagpaparaya. pagsasayaw, pagsambat atbp.
E.S.P 1. Naisasakilos ang sariling 1.Nailalagay ang sarili sa 1.Natutukoy ang mga karapatang 1.Natutukoy ang mga paraan
II kakayahan sa iba’t-ibang kalagayan ng kapwa tulad ng maaaring ibigay ng mag- anak. ng pagnibigay halaga sa bigay
pamamaraan tulad ng pagkakaroon ng kapansanan. ng Panginoon.
pakikipagtalastasan.
2.Napahahalagahan ang 2.Naipakikita ang paggalang sa 2.Naibabahagi sa pamamagitan 2.Nasasabi na dapat tayong
kasiyahang naidudulat ng kapwa bata at pamunuan ng ng kwento ang pasasalamat sa magpahalaga sa mga biyayang
pagpapamalas ng kakayahan. paaralan. tinatamasang karapatan. natatanggap sa araw-araw.
E.S.P 1.Nakapagpapakita ng mga EsP3PKP- 1.Nakapagpapadama ng .EsP3PIIa- 1.Nakapagpapakita ng mga EsP3PPP 1.Nakapagpapakita ng EsP3PD1Va-
III natatanging kakayahan nang Ia-14 malasakit sa kapwa na may b-14 kaugaliang PILIPINO tulad IIIa-B-14 pananalig sa Diyos. 7
pagtitiwala sa sarili. karamdaman sa pamamagitan ng pagmamano.
ng mga simpleng gawain
pagtulong at pag-aalaga.
2.Nakatutukoy ng mga damdamin EsP3PKP- 2.Nakapagpapakita ng EsP3PPIh- 2.Nakapagpapahayag ng EsP3PPP- 2.Nakapagpapakita ng EsPD-IVb-8
na nagpapamalas ng katatagan ng Ic-16 kasiyahan sa pakikiisa sa mga i-19 isang tanda ng mabuting IIIc-D-15 paggalang sa paniniwala
kalooban. gawaing pambata. pag-uugali ng Pilipino ang ng iba tungkol sa Diyos.
pagsunod sa tuntunin ng
pamayanan.
E.S.P 1.Nakapagsasagawa nang ESP4PKPIh 1.Nakapagpapakita ng ESP4PIIac 1.Nakasusunod sa mga ESP4PPP 1.Napahahalagahan ang EsP4PP-Iva-
IV mapanuring pag-iisip ng -I-26 pagkamahinahon sa damdamin -18 batas/ panuntunang -IIIe-f-21 lahat ng mga likha; may c-10
pamamaraan /pamantayan sa at kilos ng kapwa tulad ng pinaiiral tungkol sa buhay at mga material na
pagtuklas ng katotohanana. pagpili ng mga salitang di- pangangalaga ng bagay.
nakakasakit ng damdamin sa kapaligiran kahit walang
pagbibiro. nakakakita.
2.Nakapagninilay ng katotohanan ESP4PKP- 2.Nakapagbabahagi ng sariling ESP4PIId- 2.Nakatutulong sa ESP4PPP
mula sa mga balitang napakinggan. Ie-g-25 karanasan o makabuluhang 19 pagpapanatili ng kalinisa at -IIIg-i-22
pangyayari nagpapakita ng kaayusan ng kapaligiran
pang-unawa sa saan man.
kalagayan/panagangailangan
ng kapwa.
E.S.P 1.Naphahalagahan ang katotohanan ESP5PKP- 1.Nakapagsisimula ng ESP5PII- 1.Nakapagpapakita ng mga ESP5PPP 1.Nakapagpapakita nang ESP5PPP
V sa pamamagitan ng pagsusuri sa Ia-27 pamumuno para sa 22 kanais nais na kaugaliang 11Ia-23 tunog sa pagmamahal sa 11Ib-24
mga balitang napakinggan, nangangailangan. Pilipino. kapwa tulad ng
patalastas na nabasa/ narinig pagsasaalang-alang sa
,napapanood na programang kapalaran ng kapwa at
pantelebisyon,nabasa sa internet. kinabibilangang
pamayanan.
2.Nakakasuri ng mabuti at di – ESP5PKP- 2.Nakapagbibigay alamsa sa ESP5PIIb- 2.Nakapagmamalas ng ESP5PPP 2.Nakapagpapakita ng ESP5-IV-1-
mabuting maidudulot sa sarili at Ib-28 kinauukulan tungkol sa 23 pagkamalikhain sa pagbuo 11Ib-24 ibat-ibang paran ng 15
miyembro ng pamilya ng anumang kagulihan, at iba pa ng mga sayaw,awit at sining pasasalamat sa Diyos.
babasahin,magasin,radio,telebisyon (pagmamalasakit sa kapwa sa gamit ang anumang
, sinaktan/kinutya /binubully. multimedia o tebisyon.
Pelikula,internet.
E.S.P 1. Naisasagawa ang mga tamang ESP6PKP 1..Naipapakikita ang ESP6P IIa- 1.Nabibigyang-halaga ang ESP6PPP 1.Napatutunayan na ESP6PP IV-
VI hakbang na makatutlong sa pagbuo Ia-i-37 kahalagahan ng pagiging C-30 mga batayang kalayaan na IIa-c-34 nagpapaunlad ng i-16
ng isang desisyon na makabubuti sa responsible sa kapwa. may kaukulang pagkatao ang
pamilya. pananagutan at ispiritwalidad.
limitasyon.zw
2.1.1 pagsusuri nang mabuti sa mga 2.Pangako o kasunduan 2. 4.2-pagbibigay ng 2.11.1 pagpapaliwanag na
bagay na may kinalaman sa sarili at sariling opinion,ideya o ispiritwadilda ang
pangyayari. pananaw pagkakaroon ng mabuting
pagkatao anuman ang
paniniwala.
Department of Education
Region III
Division of Pampanga
Guagua East District
STA. URSULA ELEMENTARY SCHOOL
Guagua

REPORT ON LEAST MASTERED COMPETENCIES


GRADE I-VI
MATH 1.Orders sets from least to greatest 1.Solve one- step word . 1.solves word problems 1.Names and tells the
I and vice versa. problems involving addition of involving subtraction of number of days in a
whole numbers including whole numbers including week, months in a year in
money with sums up to 99 money with minuendsup to the right order.
using appropriate problem 99 with and without
solving strategy. regrouping using
appropriate problem
solving strategy.
2..Reads and write numbers up to 2.Mentally adds a 2-digit 2.Mentally subtracts a 1- 2.Reads and interprets a
100 in symbols and in words. numbers and 1-digit number digit number from 2 digit pictograph.
with regrouping. minuends without
regrouping.
MATH 1.Analyzes and solves word 1.Solve two- step word 1,Compare similar fractions 1. Solve word problems
II problems involving addition of problems involving addition using relation symbols. involving length.
whole numbers including money and subtraction of 2 to 3 digit
with sums up to 1000 with and numbers including money
without regrouping. using appropriate procedure.
2.Subtract 2-digit numbers from 3- 2.Visualizes and identifies unit 2.Solve simple word 2.Solve simple word
digit numbers with minuends up to fractions with dominators 10 problem involving time. problems invoving mass
999 without regrouping. and below. using grams and
kilograms as unit of
measure.
MATH 1.
III
2.

MATH 1.Solves multi-step routine and M4NS-Ie- 1.Finds the common factors M4NS-IIc- 1.Finds the perimeter of M4ME- 1.Solves routine and non- M4SP-IVh-
IV non-numerate problems involving 45-5 and the greatest common 68.1 triangles, squares, IIIi-51 routine problems using 4.4
multiplication and addition or factors ( GCF) of two numbers rectangles, parallelograms data presented in a single
subtraction using appropriate using the following method: and trapezoids. or double-bar graph.
problem strategies and tools. listing prime factorization, and
continuous division.
2.Solve routine and non-routine M4NS-Id- 2.Creates problems with M4NS-IId- 2.Sove routine and non- M4ME- 2.Creates problems M4SP-IVj-
problems involving multiplication 45-4 reasonable answers involving 71.1 routine problems in real-life IIIi 52 involving a simple 13
of whole numbers including money GCF and LCM of 2 given situations involving experiment.
using appropriate problem solving numbers. perimeter of squares and
strategies and tools. rectangles ,triangles,
parallelograms, and
trapezoids.
MATH 1.Solves routine and non-routine M5NS-Ij- 1. divides whole numbers with M5NS-IIf- 1.Solves routine and non- M5NS- 1.Converts cu.cm.to cu.m M5ME-IVd-
V problems involving division 97.1 quotients in decimal form. 116.2 routine problems involving IIIb-140 and vice versa: 80
without or with any of the other percentage using
operations of fractions and whole appropriate strategies and
numbers using appropriate problem tools.
solving strategies and tools.
2.Solves routine and non-routine M5NS-Ic-59 2.Solves routine and non- M5NS-IIg- 2.Solves routine and non- M5ME- 2.Creates problems ( with M5ME-IVe-
problems involving factors, routine problems involving 120.1 routine problems involving IIIj-71 reasonable answers) 84
multiples and divisibility rules for division without or with any of circumference of a circle. involving volume of a
2,3,4,5,6,8,9,10,11,and 12 the other operations of cube
decimals and whole numbers
including money.
MATH 1.Solve multi-step problems M6NS-If – 1.Solves percent problems M6NS-IIe- 1.Solves routine and non- M6ME- 1.Creates problems M6ME-IVc-
VI involving multiplication and II3.3 such as percent (decrease 144 routine problems involving IIIh-89 involving surface area 99
addition or subtraction of decimals, decimals, original price, rate of area of composite figures and volume of solid/
mixed decimals and whole numbers discount, scale price, marked formed by two or more of space figures, with
including money using appropriate up price) commission, sales the following: triangle, reasonable answers.
problem solving strategies and tax, and simple interests. square, rectangle, circle and
tools. semi- circle.
. Solve routine or non routine M6NS-Ib- 2.Performs two or more M6NS-IIf- 2. Formulates the rule in M6AL- 2.Solves routine and non- M6ME-IV-
problems involving division 92.2 different operations on whole 149 finding the nth terms using IIId-7 routine problems 98
without or with any of the other numbers with or without different strategies involving volumes of
operations of fractions and mixed exponents and grouping ( looking for a pattern, solids.
fractions using appropriate problem symbols. guessing and checking,
solving strategies and tools. working backwards)
Department of Education
Region III
Division of Pampanga
Guagua East District
STA. URSULA ELEMENTARY SCHOOL
Guagua

REPORT ON LEAST MASTERED COMPETENCIES


GRADE III-VI
SCIENC 1.Describe changes in materials S3MT-Ih-j.4 1.Describe the parts and .S3LT-IIa- 1.Describe the movements S3FG- 1.Communicate how the S3ES-IVg-h-
E based on the effect of temperatures. functions of the sense organs b-2 of objects such as fast/slow, IIIe-f-3 material objects in the 7
III 4.1 Solid to liquid of the body. forward/ sky affect daily activities.
4.2 Liquid to solid backward,stretching/
4.3 Liquid to gas compressing.
4.4 Solid to gas
2.Describe different objects based S3MT-Ia-b1 2.Identify observable S3LT-IIg- 2.Enumerate uses of light, S3FE-IIIi- 2.Enumerate safety S3ES-IVg-h-
on their characteristics (e.g. charactristics that an passed on h.13 sound, heat and electricity. j-3 measures to avoid the 8
shape,weight,volume, case of flow.) from parents of offspring (e.g. harmful effects of the
humans, animals, plants ) sun’s heat angd light.
SCIENC 1.Desribe changes in properties of S4MT-Ig-h- 1.Conduct investigation on the S4LT-IIe-f- 1.Describe the force S4FE- 1.Use weather S4ES-IVe-5
E materials when exposed to certain 6 structures of plants given 10 exerted by magnets: IIId-e-3 instruments to measure
IV conditions such as temperature or varying environmental the different weather
when mixed wuth other materials condition’s: light, water, components
temperature, and soil type.
2.Identify changes in materials S4MT-Ig-h- 2.Describe the effects of S4LT-Iii-j- 2.Describe ways to protect S4FE-IIIi- 2.Describe the changes in S4ES-IVh-9
weather useful or harmful to one’s 6 interactions among organism 18 oneself from exposure to j-6 the position and length of
environment. in their environment. excessive light,heat and shadows in the
sound. surroundings as the
position of the sun
change.
SCIENC 1.The learner investigate changes S5MT-Ic-d- 1. Describe the reproductive S5LT-IIf-6 1.Infer that electricity can S5FE- 1. Identify star patterns S5FE-IV-j-1
E that happen in materials. 4 parts in plants and their be used to produce IIIh-8 that can be seen at
V functions. magnets. particular times of the
year.
2.The learner design a product out S5MT-I-4 2.Discuss the interactions S5LT-IIh-8 2.Design an experiment to S5FE-IIIi- 2. Observe the changes in S5FE-IVd-4
of local, recyclable solid or liquid among living things and non- determine the factors that j-9 weather before, during
materials. living things in estuaries and affect the strength of the and after typhoon.
intertidal zones. electromagnets.
SCIENC
E
VI

Department of Education
Region III
Division of Pampanga
Guagua East District
STA. URSULA ELEMENTARY SCHOOL
Guagua

REPORT ON LEAST MASTERED COMPETENCIES


GRADE I-VI
MUSIC 1.Associates dynamics wiith the 1.Identify the pitch of tone as . 1.Identifies musical lines as 1.Show dynamic changes
I movements of animals high/low. similar/dissimilar. with movements.

2.Demonstrate the concept of 2.Identify the source of a 2. Responds to high and 2. Mimic animal
tempo through movements. sound low tones through body movements.
movements inging and
playing other source of
sounds.
MUSIC 1.Creates simple ostinato patterns 1. Demonstrate to pitch range 1.Sings a song using 1. Distinguishes “slow”,
II in groupings of 2s,3s and 4s of tones through body appropriate breath control. “slower”,”fast” and
through body movements. movements, singing and “faster” in recorded
playing sources of sounds. music.
2.Plays simple ostinato patterns or 2. Responds to pitch range of 2.Replicates different 2. shows awareness of
classroom instruments or other tones through body sources of sounds and textures by correlating
sound sources. movements, singing and associates them with body visual images to music.
playing sources of sounds. movements.
MUSIC 1.. 1. 1. 1.
III

2. 2. 2.. 2..

MUSIC 1. States the meaning of the MU4RH-IC- 1.Performs his/her created MU4ME- 1.Identifies usually and MU4FG- 1.Identifies harmonic MU4HA-
IV different rhythmic pattern. 3 melody. IIg-h-7 visually the antecedent and IIIa-2 interval (2 pitches ) in a Ivf-1
consequent in a musical musical example.
piece.
2. Identifies accented and MU4RH-Id- 2.Identifies the pitch names of MU4M- 2, Distinguishes vocal and MU4TB- 2. Creates examples of MU4HA-
unaccented pulses. 6 notes on the edger line and IIb-2 instrumental sounds IIIe-1 harmonic interval ( 2 IVh-3
spaces below the G-clet pitches 0 with others
staff( middle C and D )
MUSIC 1. Creates rhythmic patterns in MU5RH-Ig- 1. Creates simple melodies in: MU6ME- 1. Uses the different repeat MU6FO- 1. Identifies the primary MU6HA-
V 2/4,3/4,4/4 and 6/8 time signature. h-5 4.1 C major IIa-2 marks that are related to IIIC-3 chords of its relative IVf-2
4.2 G major form: minor scales.
4.3 F major scales 3.1 Da Capo 9.1 A minor (Am)
3.2 Dal Segno 9.2 D minor ( Dm)
3.3 Al Fine 9.3 E minor ( Em)
3.4 D.C al Fine
2.Differentites among and 6/8 time MU6RH-Ib- 2. Analyzes the melodic MU6ME- 2. Uses varied dynamic MU6DY- 2. Uses the major triad or MU6HA-
signatures e-2 patterns of songs in C major, G IIa-2 levels in a song. IIIh-2 accompaniment to simple IVg-h-4
major and F major keys. songs
MUSIC 1.Identifies through conducting the MU6RH-If- 1.Demonstrate the ability to MU6ME- 1.Distinguishes orally the MU6TB- 1.Applies primary chords MU6Tx-
VI relationship of the first and last 4 sing ,react and write with IIa-1 sound of each section of the IId-e-2 ( I.IV,V ) as IVc-d-4
measure in an incomplete measure. simple musical notation in the. Western Orchestra accompaniment to simple
1.1key of C Major songs.
1.2 Key of G Major
1.3 Key of F Major
2.Creates rhythmic patterns in MU6RH-Ig- 2. Sing self- composed MU6ME- 2.Discribes the distinct MU6TB- 2.Uses the major triad as MU6HA-
2/4,3/4,4/4/and 6/8 time signatures h-6 melodies in C major, G Major IIa-4 sound quality of the IIId-E-4 accompaniment to simple IVg-h-4
and F major scales. different instruments of the songs.
orchestra.
Department of Education
Region III
Division of Pampanga
Guagua East District
STA. URSULA ELEMENTARY SCHOOL
Guagua

REPORT ON LEAST MASTERED COMPETENCIES


GRADE I-VI
ARTS 1.Draws different animals-his pets, 1.Paints a design basedon the . 1.Identifies different kinds 1.Creates a useful 3D
I and common animals found in the Philippine jeepney. of textures and shpes in object..
country showing different shapes nature, in the surroundings
and textures. and arts..
2.Sees through a view- finder to 2.Sees through a view- finder 2. Repeats a design by the 2.Carves a decorative
select a view that can be sketched.. to select a view that can be use of stencil and prints on pendant out of dough
sketched. paper, cloth, sinamay bank clay, real clay or paper
or a wall. mache..
ARTS 1.Color the different fruits or plants 1.shows contrast in colors, 1.Creates a print by 1Show the beginning
II showing overlapping of shapes and shapes, textures between two repeating alternating or skills in the method of
contrst colors.. or more animals.. contrasting color, size or creating 3-dimensional
texture of the plants.. free standing figures out
of different materials.
2.Draws from an actual still life 2.Draw the outline oftricycle 2.Carve a shape or letter or 2.mold an animal- shaped
arrangement. or jeepney using variety of aneraser on sweet potato, using paper mache on
lines and shapes.. which can be painted and wire or bamboo armature,
printed several times. showing the animals in
action.
ARTS 1Trnslates research of the artistic A4PR-If 1. Compares the geographical A4EL-IId 1. Analyzss how existing A4PL- 1.
III designs of the cultural communities location, produces and ethriv mutit designsare IIIb
into a comtemporary design.. festivals of the different repeated and alterrated
cultural groups in the country.
2. Cway of dressing and 2. Exhibits painted landscapes A4EL-IIg 2.. 2..
accessories.reates a drawing after to create a mural for the class
close study and observation of one and the school to appreciate.
of the cultural communities
MUSIC 1. States the meaning of the MU4RH-IC- 1.Performs his/her created MU4ME- 1.Identifies usually and MU4FG- 1.Identifies harmonic MU4HA-
IV different rhythmic pattern. 3 melody. IIg-h-7 visually the antecedent and IIIa-2 interval (2 pitches ) in a Ivf-1
consequent in a musical musical example.
piece.
2. Identifies accented and MU4RH-Id- 2.Identifies the pitch names of MU4M- 2, Distinguishes vocal and MU4TB- 2. Creates examples of MU4HA-
unaccented pulses. 6 notes on the edger line and IIb-2 instrumental sounds IIIe-1 harmonic interval ( 2 IVh-3
spaces below the G-clet pitches 0 with others
staff( middle C and D )
MUSIC 1. Creates rhythmic patterns in MU5RH-Ig- 1. Creates simple melodies in: MU6ME- 1. Uses the different repeat MU6FO- 1. Identifies the primary MU6HA-
V 2/4,3/4,4/4 and 6/8 time signature. h-5 4.1 C major IIa-2 marks that are related to IIIC-3 chords of its relative IVf-2
4.2 G major form: minor scales.
4.3 F major scales 3.1 Da Capo 9.1 A minor (Am)
3.2 Dal Segno 9.2 D minor ( Dm)
3.3 Al Fine 9.3 E minor ( Em)
3.4 D.C al Fine
2.Differentites among and 6/8 time MU6RH-Ib- 2. Analyzes the melodic MU6ME- 2. Uses varied dynamic MU6DY- 2. Uses the major triad or MU6HA-
signatures e-2 patterns of songs in C major, G IIa-2 levels in a song. IIIh-2 accompaniment to simple IVg-h-4
major and F major keys. songs
MUSIC 1.Identifies through conducting the MU6RH-If- 1.Demonstrate the ability to MU6ME- 1.Distinguishes orally the MU6TB- 1.Applies primary chords MU6Tx-
VI relationship of the first and last 4 sing ,react and write with IIa-1 sound of each section of the IId-e-2 ( I.IV,V ) as IVc-d-4
measure in an incomplete measure. simple musical notation in the. Western Orchestra accompaniment to simple
1.1key of C Major songs.
1.2 Key of G Major
1.3 Key of F Major
2.Creates rhythmic patterns in MU6RH-Ig- 2. Sing self- composed MU6ME- 2.Discribes the distinct MU6TB- 2.Uses the major triad as MU6HA-
2/4,3/4,4/4/and 6/8 time signatures h-6 melodies in C major, G Major IIa-4 sound quality of the IIId-E-4 accompaniment to simple IVg-h-4
and F major scales. different instruments of the songs.
orchestra.
Department of Education
Region III
Division of Pampanga
Guagua East District
STA. URSULA ELEMENTARY SCHOOL
Guagua

REPORT ON LEAST MASTERED COMPETENCIES


GRADE I-VI
P.E 1.imitates mechanical, animal and 1.Movements within a large, . 1.Demonstrates contrast 1.Demonstrates the
I nature movements. group without bumping into betwee slow and fast speed relationship of
others or talking, while using while using locomotor under,over,behind next
locomotor skills. skills. to,through,right,left,up,down
,
forward.back and in front of
by using the body and an
object.
2.Enjoys his/her participation in 2.Demonstrate acceptable 2. Sings and perform task 2.Invents task- oriented
the different challenging activities responses to challenges oriented games at the same singing games.
successes, and failures during time.
participation in physical
activities.
P.E 1.Demonstrate locomotor skills to 1.Describe simple rhythmic 1.Applies movement 1.Participate in dramatizing
II even and un even music. activities. concepts in simple dance situations such as matter
mixes such as kawayan, condition.
alakay, apat-apat.
2.Exhibits correct body posture. 2.Observes correct posture 2.Demonstrate movement 2.Asseses himself/ herself
while sitting, walking, concepts in simple dance for correct posture in
standing. and rhythmic routine. different activities.
P.E 1 1 1.
III
2 2 2.. 2..

P.E 1.Explains health and skill related. MU4RH- 1.Performs his/her created MU4ME- 1.Identifies usually and MU4FG- 1.Identifies harmonic MU4HA-
IV IC-3 melody. IIg-h-7 visually the antecedent and IIIa-2 interval (2 pitches ) in a Ivf-1
consequent in a musical musical example.
piece.
2. Identifies accented and MU4RH-Id- 2.Identifies the pitch names of MU4M- 2, Distinguishes vocal and MU4TB- 2. Creates examples of MU4HA-
unaccented pulses. 6 notes on the edger line and IIb-2 instrumental sounds IIIe-1 harmonic interval ( 2 pitches IVh-3
spaces below the G-clet 0 with others
staff( middle C and D )
P.E 1. Creates rhythmic patterns in MU5RH-Ig- 1. Creates simple melodies in: MU6ME- 1. Uses the different repeat MU6FO- 1. Identifies the primary MU6HA-
V 2/4,3/4,4/4 and 6/8 time signature. h-5 4.1 C major IIa-2 marks that are related to IIIC-3 chords of its relative minor IVf-2
4.2 G major form: scales.
4.3 F major scales 3.1 Da Capo 9.1 A minor (Am)
3.2 Dal Segno 9.2 D minor ( Dm)
3.3 Al Fine 9.3 E minor ( Em)
3.4 D.C al Fine
2.Differentites among and 6/8 time MU6RH-Ib- 2. Analyzes the melodic MU6ME- 2. Uses varied dynamic MU6DY- 2. Uses the major triad or MU6HA-
signatures e-2 patterns of songs in C major, IIa-2 levels in a song. IIIh-2 accompaniment to simple IVg-h-4
G major and F major keys. songs

P.E 1.Identifies through conducting the MU6RH-If- 1.Demonstrate the ability to MU6ME- 1.Distinguishes orally the MU6TB- 1.Applies primary chords MU6Tx-
VI relationship of the first and last 4 sing ,react and write with IIa-1 sound of each section of IId-e-2 ( I.IV,V ) as accompaniment IVc-d-4
measure in an incomplete simple musical notation in the Western Orchestra to simple songs.
measure. the.
1.1key of C Major
1.2 Key of G Major
1.3 Key of F Major
2.Creates rhythmic patterns in MU6RH-Ig- 2. Sing self- composed MU6ME- 2.Discribes the distinct MU6TB- 2.Uses the major triad as MU6HA-
2/4,3/4,4/4/and 6/8 time signatures h-6 melodies in C major, G Major IIa-4 sound quality of the IIId-E-4 accompaniment to simple IVg-h-4
and F major scales. different instruments of the songs.
orchestra.