Sei sulla pagina 1di 2

H E R O

___________________ ___________________ ___________________


Name Calling Pantheon
___________________ ___________________ ___________________
Player Nature God

ATTRIBUTES
Physical Social Mental
Strength ●
OOOOO OOOOO Charisma ●
OOOOO OOOOO ●
Perception OOOOO OOOOO
oooooooooo oooooooooo oooooooooo
Dexterity ●
OOOOO OOOOO ●
Manipulation OOOOO OOOOO ●
Intelligence OOOOO OOOOO
oooooooooo oooooooooo oooooooooo
Stamina ●
OOOOO OOOOO ●
Appearance OOOOO OOOOO Wits ●
OOOOO OOOOO
oooooooooo oooooooooo oooooooooo

ABILITIES
¨ Academics ______OOOOO ¨ Craft_________OOOOO ¨ Melee___________OOOOO
¨ Animal Ken_______
OOOOO ¨ ______________ OOOOO ¨ Occult_________ OOOOO
¨ Art ___________ OOOOO ¨ ______________ OOOOO ¨ Politics _________
OOOOO
¨ ______________ OOOOO ¨ Empathy________ OOOOO ¨ Presence________OOOOO
¨ Athletics_______OOOOO ¨ Fortitude_______ OOOOO ¨ Science________OOOOO
¨ Awareness_______OOOOO ¨ Integrity_______ OOOOO ¨ ______________ OOOOO
¨ Brawl _________ OOOOO ¨ Investigation ______
OOOOO ¨ ______________ OOOOO
¨ Command_______OOOOO ¨ Larceny_________ OOOOO ¨ Stealth________OOOOO
¨ Control_________OOOOO ¨ Marksmanship____ OOOOO ¨ Survival_________
OOOOO
¨ ______________ OOOOO ¨ Medicine_________OOOOO ¨ Thrown_________ OOOOO

WEAPONS
Weapon/Attack Accuracy Damage Defense Speed Range Clip PDV
__________________/______/______/______/______/______/______/______
__________________/______/______/______/______/______/______/______
__________________/______/______/______/______/______/______/______
__________________/______/______/______/______/______/______/______
__________________/______/______/______/______/______/______/______
__________________/______/______/______/______/______/______/______
__________________/______/______/______/______/______/______/______
__________________/______/______/______/______/______/______/______
BIRTHRIGHTS WILLPOWER COMBAT
_____________________
OOOOO OOOOOOOOOO Dodge DV:____________
_____________________
OOOOO ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Join Battle:__________
_____________________
OOOOO
Soak: B___ L___ A___
_____________________ Armor:______________
OOOOO
_____________________
OOOOO LEGEND B___ L___ A___
_____________________ ●●
O OOOOOOOOOOO
OOOOO
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨oo MOVEMENT
VIRTUES Legend Points ___|___ ______ ______ ______
Move Dash Jump
_______________OOOOO

ooooo
_______________OOOOO

ooooo
HEALTH Experience
_______________OOOOO 0 -1 -1 -2 -2 -4 I
● ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Total:
ooooo
_______________OOOOO

ooooo Spent:____ Remaining:____
H E R O

BOONS
Name Purview Rank Effect Dice Pool
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____
_______________ ________ ___ _________________________ ____

RELICS
Name Rank Purviews Effect
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________
________________ ____ _________________ ____________________

KNACKS
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________