Sei sulla pagina 1di 1

Lengua Extranjera: Inglés - Profesor Luis Rodríguez Zalazar

THE FAMILY
/ðə ˈfæməli/

Immediate or Nuclear Family Extended Family


Parents /ˈpeərənts/ (Padres) Relatives /ˈrelətɪvs/ (Parientes)

Mum /mʌm/ (Mamá) (BrE) Grandparents /ˈɡrænˌpeərənts/ (Abuelos)


Mom /mɑːm/ (Mamá) (AmE)
Mother /ˈmʌðə/ (Madre) Grandmother /ˈɡrænˌmʌðə/ (Abuela)
Dad /dæd/ (Papá) Grandma /ˈɡrænmɑː/ (Abuela)
Father /ˈfɑːðə/ (Padre)
Husband /ˈhʌzbənd/ (Esposo) Grandfather /ˈɡrændˌfɑːðə/ (Abuelo)
Wife /waɪf/ (Esposa) Grandpa /ˈɡrænpɑː/ (Abuelo)
Fiancé /fiˈɒnseɪ/ (Prometido/a) Grandad /ˈɡrændæd/ (Abuelo)

Siblings /ˈsɪblɪŋz/ (Hermanos) Great-grandfather /ɡreɪt ˈɡrændˌfɑːðə/


Sister /ˈsɪstə/ (Hermana) (Bisabuelo)
Brother /ˈbrʌðə/ (Hermano) Great-grandmother /ɡreɪt ˈɡrænˌmʌðə/
Daughter /ˈdɔːtə/ (Hija) (Bisabuela)
Son /sʌn/ (Hijo)
Baby /ˈbeɪbi/ (Bebé) Grandchildren /ˈɡræntʃɪldrən/ (Nietos)
Granddaughter /ˈɡrænˌdɔːtə/ (Nieta)
Kid /kɪd/ Grandson /ˈɡrænsʌn/ (Nieto)
Kids /kɪds/
Child /tʃaɪld/ Uncle /ˈʌŋkəl / (Tio)
Children /ˈtʃɪldrən/ Aunt /a:nt/ (Tia)
Cousin /ˈkʌzən/ (Primo o Prima)
Stepbrother /ˈstepbrʌðə/ (Hermanastro)
Stepsister /ˈstepsɪstə/ (Hermanastra) Father-in-law /ˈfɑːðə ɪn lɔː/ (Suegro)
Stepmother /ˈstepmʌðə/ (Madrastra) Mother in law /ˈmʌðə ɪn lɔː/ (Suegra)
Step-father /ˈstepfɑːðə/ (Padrastro) Son in law /sʌn ɪn lɔː/ (Yerno)
Daughter in law /ˈdɔːtə ɪn lɔː/ (Nuera)
Brother in law /ˈbrʌðə ɪn lɔː/ (Cuñado)
Sister in law /'sɪstə ɪn lɔː/ (Cuñada)
Godparents /ˈɡɒdˌpeərənts/ (Padrinos)
Godfather /ˈɡɒdˌfɑːðə/ (Padrino)
Godmother /ˈɡɒdˌmʌðə/ (Madrina)

12