Sei sulla pagina 1di 4

Unitatea „Cum învață elevii despre trecutˮ - exemplu de unitate de învățare

Descrierea unității de învățare 1

Unitatea de învățare Să cunoaștem lumea antică valorifică trei conținuturi din programa școlară: Popoare de ieri și de azi (românii), Legende și
scrieri ale anticilor despre daci și romani și Locuri cu semnificație istorică pentru România. Toate cele trei conținuturi pot fi grupate în jurul unei
epoci istorice: antichitatea. De asemenea, toate constituie aspecte relevante pentru ca elevii de clasa a IV-a să dobândească următoarele
competențe:

2.1 Identificarea de surse istorice utilizând o varietate de instrumente, inclusiv tehnologiile de informare şi comunicare
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informaţii variate despre trecut
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de comunicare orală şi scrisă

Așa cum știm deja, profesorul este cel care construiește unitatea de învățare, prin valorificarea elementelor componente ale programei
școlare: competențe-activități de învățare-conținuturi. Este posibil ca această unitate să difere, ca tematică, de ceea ce oferă manualul
școlar. Dar și în acest caz, vom putea valorifica anumite componente ale manualului: de la surse istorice și prezentarea semnificației unor
termeni la activități de învățare și instrumente de evaluare.

Sarcinile de lucru sunt concepute pentru a oferi elevilor ocazii de a reconstitui evenimente pe baza unor indicii oferite de sursele istorice
explorate. Prin astfel de activitati, elevii vor cunoaste modul de lucru al istoricului: de la analiza atenta a surselor la prezentarea
/reconstituirea evenimentului si prezentarea punctului de vedere despre acesta. Toate sarcinile au ca punct de plecare exemple de activități
de învățare incluse în programa școlară.

Seria de sarcini le lucru poate fi precedată de o discuție care pornește de la întrebarea: Ce și de ce păstrăm anumite lucruri? Prin discuția
inițiată de profesor, întrebarea va crea o bună ocazie pentru ca elevii să facă analogia între grija pentru propriile bunuri și acele bune
culturale care aparțin unor comunități.

Conexiuni posibile cu alte discipline


Prin tematică, dar și prin sarcinile de lucru, tema are legături explicite cu programele de Geografie și de Limba română. Așa cum este
menționat în programa școlară, lectura aprofundată a textelor istorice îi conduce pe elevi către cele patru procese majore ale înţelegerii
lecturii:
- Extragerea informaţiilor explicit formulate.
- Formularea unor concluzii directe.
- Interpretarea şi integrarea ideilor şi informaţiilor.

1
Unitatea de învățare are ca punct de plecare Tema ce cercetare Ghid pentru aplicarea programelor pentru învăţământ primar, ISE, 2017 (coord. Ligia
Sarivan, autor Laura Căpiță)

1
Unitatea „Cum învață elevii despre trecutˮ - exemplu de unitate de învățare
- Examinarea şi evaluarea conţinutului, a limbajului şi a elementelor textuale
De asemenea, sarcinile de lucru care au ca suport harta istorică, îi învață să localizeze în spațiu evenimentele studiate. Tema nu are doar o
miză de cunoaștere, dar mai ales una atitudinală fiindcă elevii au ocazia de a aborda încărcătură simbolica pe care o aduc în spațiul public
monumentele, relevanța lor pentru comunitățile care le-au ridicat si pentru comunitatea actuală care continua sa le includă in bagajul său
cultural.

Extinderi
- Alcătuirea unei machete a monumentului
- Căutarea, explorarea și prezentarea unor construcții care amintesc despre evenimente și personalități din trecut (identificate în
localitatea natală și pe internet), pentru o activitate cu titlul Memorie și istorie desfășurată în săptămâna Școala altfel).

Obiectul de studiu
Titlul Unității de învățare: Să cunoaștem lumea antică
Nr. ore: 3 (2+1)
Aria curriculară: Om și societate
Clasa:
Profesor:

Conținuturi Competențe specifice Activități de învățare Resurse Evaluare


(detalieri)
Conflictele dintre 2.1 Identificarea de surse 1. Ascultarea prezentarii despre conflictele Fișe de lectură Observarea sistematică a
Imperiul roman si istorice utilizând o dintre Imperiul roman si regatul dacilor elevilor
regatul dacilor varietate de instrumente, Activitate frontală
inclusiv tehnologiile de 2. In pereche, elevii citesc si comenteaza urmată de Comentarea fișelor de
informare şi comunicare pasaje din istorici antici despre Decebal si actvivitate în lucru și oferirea de
Traian si completeaza impreuna o fișă de perechi feedback
lectura
Texte ale istoricului
antic Cassius Dio
1 oră

2
Unitatea „Cum învață elevii despre trecutˮ - exemplu de unitate de învățare
Locuri cu 2.2. Aplicarea unor 3. Lectura unei harti a regiunii de sud – est Harta Dobrogea Comentarea fișelor de
importanță istorică procedee simple de a României pentru a localiza cursul lucru și oferirea de
pentru România – analiză a surselor pentru fluviului Dunarea si localitatea Adamclisi Imagini : feedback
Monumentul de la a identifica informaţii monumentul de la
Adamclisi variate despre trecut Adamclisi – imagine Autoevaluare
de ansamblu și
3.2. Utilizarea corectă a 4. În grupuri de 4 elevi, elevii observă detalii (metope)
termenilor istorici reprezentând metopele monumentului și
accesibili în situaţii de completează fise numerotate. Manualul școlar
comunicare orală şi scrisă (imagini și
vocablar)
1 oră

Evaluare sumativă: Se evaluează competența 2.2. Folosind o fișă de lucru, elevii realizează, în grup, un text în care motivează succesiunea
imaginilor. Produsul final este un story-board (afișarea imaginilor în ordinea agreată la nivelul grupului ), care este prezentat și comparat cu
produsele celorlalte grupuri.

Exemplu pentru activitatea de învățare În grupuri de 4 elevi, elevii observă reprezentând metopele monumentului și completează fise
numerotate.

Fisa de lucru (exemplu)


Ce personaje se vad in imagine?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________
Ce se intampla?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ce titlu as da imaginii?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________

3
Unitatea „Cum învață elevii despre trecutˮ - exemplu de unitate de învățare
Evaluare/auto-evaluare:
Foarte bine Bine Suficient
Participarea la sarcinile de lucru Am fost atent și am participat Am fost activ în cea mai mare Am fost activ numai în mică
propuse activ pe tot parcursul orei parte a timpului măsură
Respectarea cerințelor Am respectat toate cerințele Am respectat cele mai multe Nu am dat mare atenție tuturor
cerințele cerințelor
Oferirea de idei creative Am avut idei și le-am împărtășit În majoritatea timpului am avut Nu am adus nicio idee nouă
tuturor propuneri originale