Sei sulla pagina 1di 2

12:00

Organizadores:
“A fábrica dos sonos. Camboia”
Patricia Garrido Llamas. Licenciada en Directora: Irene Rodríguez Manzano
Dereito e Económicas e Empresariáis por Secretaria: Rosa Quintas Losada
ICADE e Master en Relacións Internacio-
náis e Estudos Africanos (UAM), e desde
2011 e Coordinadora de Proxectos do su- Lugar de celebración:
deste asiatico en Manos Unidas.
Salón de actos da Facultade de Ciencias Polí-
“Agricultura, reforzo do tecido asociativo ticas e Sociáis
rural e dereitos socioeconómicos de mu-
lleres e mocidade no sur de Senegal”
Paloma Vogel Dyens, Licenciada en Psi- Duración: 25 horas
coloxía. Universidade Complutense de
Madrid. Desde 2015, Técnica en sede e
Limite de alumnos/as: sen límite
Coordinadora dos convenios de Manos
Unidas coa AECID. Responsable de Pro-
xectos, Área África Occidental. Técnica en Información de interese para os asistentes
Sede Convenio AECID Senegal
Cursos recoñecidos con 2 créditos ECTS ou un
16:00: crédito no caso de libre configuración.
“A descarbonización dos estilos de vida”
Miguel Pardellas Santiago. Licenciado en
Ciencias Abmientáis pola Universidade Información, bolsas e matrícula:
de Salamanca. Investigador na USC.
cursosdeveran@usc.es
18:00:
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/ 12, 13 e 14 de xuño de 2018
Contacontos “A mantido”
Ángeles Goás Amado Diplomada en Edu- FACULTADE DE CIENCIAS POLÍTICAS E SOCIÁIS
cación Infantil e narradora de historias. Campus de Compostela: UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Área de Cultura – Casa da Balconada
19:00 ORGANIZAN:
Rúa Nova, 6
Clausura e entrega de Diplomas
Teléfonos 881811018 e 881811103

COLABORA: Este curso conta co cofinanciamento de


Manos Unidas ONGD
16:00
CURSO: 16:00:
“Propostas agroecolóxicas para construir
“A AXENDA 2030 PARA “A Axenda 2030 no ámbito rexional:
sistemas agroalimentarios sustentables: Da
O DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE; implicación para Galicia”
teoría á práctica”
UNHA FOLLA DE RUTA UNIVERSAL Guillermo Santander Campos. Doutor en
Xoán Ramón Doldán García, Licenciado
ciencias Políticas e Relacións Interna-
PARA UN MUNDO MÁIS XUSTO. e Doutor en Ciencias Económicas pola
ciónais. Investigador da Universidade
RETOS E OPORTUNIDADES PARA ESPAÑA” USC. Profesor titular da Facultade de
Complutense de Madrid (UCM)
Ciencias Económicas e Empresariais da
USC. Posgraduado en Economía dos Re-
PROGRAMA 18:00:
cursos Naturais e do Medio Ambiente po-
Proxección e debate do documental
12 de xuño la Universidad de Alcalá de Henares
“Oro negro” (Nich Francis e Marc Fran-
cis, 2008)
Gonzalo Gesto Quiñoy. Licenciado en 18:00
9:30 a 10:
Dereito e Vocal da Xunta Directiva da Proxección e debate do documental
Entrega de documentación
Coordinadora Galega de ONGDS. Mem- “Machines” (Rahul Jain, 2016)
brode Fiare-Galicia Magdalena Perez de Vallejo, Licenciada
10:00 a 10:30: en Ciencia Económicas e Empresariais.
Inauguración do curso 13 de xuño Profesora de Economía en el Colexio La
Salle de Santiago de Compostela.
10:30:
10:00 14 de xuño
Conferencia inaugural: “A Axenda
2030: un consenso mundial na procura Os obxectivos de desenvolvemento sus-
dunha novo paradigma de desenvolve- tentable: unha rede de metas” 10:00
mento” Irene Rodríguez Manzano. Profesora Mesa Redonda: “Aportacións ao desen-
Marco Gordillo Zamora. Director de titular de Relacións Internacionais na volvemento local desde a Economía Soli-
campañas de Manos Unidas e vocal do Universidade de Santiago de Compos- daria e a Soberanía Alimentaria”
equipo de goberno da Coordinadora de tela. Vocal experta do Consello de Coo- “Cooperativa Monte Cabalar en A Estra-
ONGDS peración para o Desenvolvemento da (España)”
Francisco Javier Barreiro Carracedo.
12:30: 12:00:
Presidente da Cooperativa Monte Caba-
“A Axenda 2030 e a Coherencia de “A fame non é patrimonio da huma- lar. Profesor de Educación Secundaria.
Políticas para o Desenvolvemento: re- nidade: Os Obxectivos de Desenvolve- “Ecocomedores na reserva da biosfera As
flexións sobre o caso español” mento sustentable e a fame cero” Mariñas-Betanzos e Terras do Mandeo”
Natalia Millán Acevedo. Doutora en Xosé Lois Pastoriza Rozas, Licenciado Belén Rodríguez Rodríguez, coordina-
Ciencias Políticas pola Universidade en Filosofía e Master en Desenvolve- dora de ALEGA, proxecto ecocomedores,
Complutense de Madrid e secretaria da mento Local pola Universidade de e, Beatriz Ferreira Varela, Directora da
Rede Española de Estudos do Desenvol- Santiago de Compostela. MScNGOs and Escola Infantil Municipal “A Caracola”.
vemento (REEDES) Development pola London School o Mesoiro-A Coruña. Impulsora do pro-
Economics. xecto.