Sei sulla pagina 1di 1
CONFEDERATIA NATIONALA SINDICALA “Cartel ALFA” Membra a Confederatiei Sindicale Internationale (ITUC-CSI) Membra a Confederatiei Europene a Sindicatelor (ETUC-CES) ‘Sreda Lipscanl, 83, Eta 2, Secir 3, Bucures, CP OS00ST evar prin Strada Binal, Nr. 24) CULT Ty te 821+ 589.88.00, 021 - 59959 OF; fac 021 = 599.8.02 ~ CHT Web vo stato: e-malt altagpoaste-ata ro : CNS. "Cartel ALFA 98 MAL me ——Cebinet Presedinte Anica Domnului prof. univ. dr. Tudorel TOADER ‘eyire IKE SON BY Ministrul Justitiet Stimate domaule ministru, Confederatia Sindicalé Nafionala Cartel Alfa” igi exprima dezaprobarea fermi fai de lis exercitirii atributiilor funcfiei pentru membrii alegi in onganele de conducere ale organizafiilor sindicale fapt ce implica, fra echivoc, o vatimare a drepturilor gi intereselor legitime ale unei persoane juridice si a membrilor de sindicat reprezentanti Considertim c, prin refuzul dumneavoastra de a permite participarea membrilor ales ai Federai Sindicatelor din Administrafia Nafionala a Penitenciarelor 1a dezbaterea unor acte normative de interes pentru membrii de sindicat afi limitat in mod nepermis exercitarea atributiilor acestora gi a mandatului acordat de edtre membrii de sindicat in vederea ap&ririi $i promovarii a érepturilor gi intereselor. In contextul in care anterior afi avut mai multe runde de negocieri colective cu reprezentantii Federafiei Sindicatelor din Administratia Nationela a Penitenciarelor si au fost prezentate toate documentele doveditoare in cadrul acestor proceduri, considerdim c& interdicjia adresat% membrilor alegi ai acestei organizafii de a-si reprezenta membrii constituie un abuz. Federatia Sindicatelor din Administrajia Nafionala a Penitenciarelor este organizajie sindicala reprezentativa la nivel de grup de unitiji conform Sentinfei Civile 3RZ/23.06.2015, iar conducerea este aleast in mod legal si statutar de etre Conferinta Nafionalé la 19 ~ 21 mai 2017, fiiné indeplinita obligatia de notificare a instanfei de judecata competente (Tribunalul Bucuresti) referitor la aceste modificari in termenul gi condifiile legale (art. 49, Legea 62/2011 a dialogului social). Pentru conformitate, precizim ci Legea 62/2011 a dialogului social la art. 218 alin. 2 sanctioneaz cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani infractiunea de limitare a exercit&cii atribufiilor funcjiei membrilor alegi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, iar art. 297 din Codul penal sancfioneaza infractiunea de abuz in serviciu cu inchisoare de la 2 la 7 ani. Cu deoscbita consideratic, Liviu APOSTOI