Sei sulla pagina 1di 85

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

KATA-KATA ALUAN i

PANDUAN PENGGUNAAN ii

1. Pendahuluan 1

2. Rasional 2

3. Matlamat 2

4. Objektif 2

5. Sasaran 3

6. Kerangka Konsep 4

7. Fokus Modul Murid Berisiko Cicir (Mbc) 4

8. Pelaksanaan Modul Sekolah Rendah 5

8.1 Pengembangan dan Pembangunan Sahsiah 8

8.1.1 ‘Super Vaks’

8.1.2 Tepuk Cakna

8.1.3 Adiwira

8.2 Peningkatan Disiplin Murid 18

8.2.1 Tak Kenal Maka Tak Cinta

8.2.2 Boom

8.2.3 Nilai Diri Ku

8.3 Psikososial dan Kesejahteraan Mental 25

8.3.1 ‘I Am For You’


8.3.2 Inspirasi Pelangi Kasih

8.3.3 Ekspresi Wajah

8.3.4 Curahan Kasih

9. PELAKSANAAN MODUL SEKOLAH MENENGAH 41

9.1 Skop Persekitaran

9.1.1 Uniknya Diriku 42

9.1.2 Talian Kasih 45

9.1.3 Jom Berjaya Bersama-sama 48

9.2 Skop Tingkah laku

9.2.1 Coretan Hidupku 51

9.2.2 ‘I Follow The Right Way ‘ 54

9.3 Skop Kemampuan

9.3.1 ‘Be The Best’ 60

9.3.2 Eksplorasi Diri 63

9.4 Skop Nilai dan Kepercayaan

9.4.1 Lonjakan Potensi 65

9.4.2 ‘My Great Instinct’ 66

9.5 Skop Misi dan Visi

9.5.1 ‘My Go Goal’ 69

10. Penilaian 72

11. Penutup 74

12. Jawatankuasa Induk Pembinaan Modul 75

13 Penghargaan 78
KATA-KATA ALUAN

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera

Modul Serlahkan Keunggulan Diri (SUDI) dirangka khas bagi mengendalikan murid
berisiko tinggi keciciran di sekolah pada tahun 2017. Modul ini merupakan satu usaha
dalam menangani isu keciciran murid sekolah.

Modul ini boleh menjadi salah satu panduan dan rujukan oleh semua pihak pengurusan
sekolah, guru-guru serta guru bimbingan dan kaunseling dalam mengendalikan isu
keciciran murid di sekolah.

Saya berharap agar penghasilan modul ini akan membantu warga Kementerian
Pendidikan Malaysia menangani isu murid berisiko keciciran di sekolah. Penghasilan
modul ini dapat merealisasikan hasrat untuk melihat isu keciciran murid dapat ditangani
dengan kerjasama semua pihak bahkan menjadi wahana kepada kemenjadian murid.
Semoga para pentadbir, guru-guru serta guru bimbingan dan kaunseling dapat
memanfaatkan modul ini dan terus mengambil langkah aktif dan proaktif demi manfaat
anak bangsa, masyarakat dan negara.

Sekian. Terima kasih

i
PANDUAN PENGGUNAAN MODUL : APLIKASI DAN TEKNIK

1. Modul Pengurusan Murid Berisiko Cicir boleh digunakan oleh guru bimbingan dan
kaunseling sewaktu sesi kaunseling dan bimbingan dijalankan.

2. Modul ini boleh digunakan secara kelompok besar dan sesi kaunseling individu.

3. Penggunaan modul ini boleh disesuaikan dengan modul-modul yang lain yang
releven dengan objektif intervensi murid berisiko keciciran.

4. Modul ini boleh digunakan oleh pentadbir sekolah sebagai salah satu alternatif
dalam mengurus murid berisiko cicir di sekolah masing-masing.

5. Modul ini juga boleh digunakan oleh guru-guru sebagai panduan dalam
menguruskan murid berisiko cicir di sekolah sewaktu kelas ganti.

6. Modul ini boleh digunakan oleh Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) sebagai
panduan untuk membantu rakan yang berisiko cicir di sekolah.

ii
1. PENDAHULUAN

Pelan Pembangunan Pendidkan Malaysia (PPPM) 2013-2025 meletakkan salah


satu daripada aspirasi sistem adalah menyediakan akses kepada pendidikan
berkualiti untuk semua. KPM telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi
meningkatkan enrolmen murid namun isu keciciran murid di sekolah rendah dan
menengah masih berlaku sehingga kini. Inisiatif bagi menangani murid berisiko
cicir merupakan satu inisiatif KPM untuk mengurangkan kadar keciciran dalam
kalangan murid sekolah rendah dan menengah dan memastikan enrolmen
sejagat di capai menjelang tahun 2020. Modul Serlahkan Keunggulan Diri (SUDI)
ini berfokus ke arah perubahan persekitaran, tingkah laku, kemampuan, nilai,
misi dan visi yang positif.

Pihak KPM berhasrat memastikan pihak sekolah perlu mengesan lebih awal
murid yang menghadapi faktor yang menyumbang kepada keciciran murid dari
sistem persekolahan. Sehubungan itu, modul ini disediakan untuk digunakan
kepada murid-murid berisiko cicir di sekolah rendah dan menengah di Malaysia
bagi memastikan mereka kekal bersekolah sehingga tamat tempoh
persekolahan.

Faktor keciciran murid di sekolah disebabkan oleh murid, keluarga atau komuniti.
Lima faktor murid yang menyumbang kepada murid berisiko tinggi untuk
keciciran ialah ketidakhadiran ke sekolah yang tinggi, tidak menguasai asas 3M,
pencapaian akademik, salah laku disiplin yang berulang dan kurang bermotivasi.
Bagi faktor keluarga pula status keluarga, pendapatan isi rumah yang rendah,
taraf pendidikan ibu bapa yang rendah, kurang melibatkan diri dengan sarana
sekolah dan tidak mengambil berat pembelajaran anak. Faktor komuniti yang
kurang prihatin dan persekitaran yang mempengaruhi keciciran murid di sekolah.

1
2. RASIONAL

Murid-murid cicir perlu dibantu untuk meningkatkan kemenjadian murid.

3. MATLAMAT

Memastikan semua murid kekal dalam sistem persekolahan sehingga tamat


pendidikan rendah dan menengah.

Program Intervensi Murid Berisiko Cicir (MBC) dilaksanakan bertujuan untuk


membantu meningkatkan motivasi diri, sahsiah, disiplin dan kesejahteraan
mental murid.

4. OBJEKTIF

Modul intervensi keciciran murid ini dapat:

3.1 menguruskan kes keciciran dengan sistematik melalui pendekatan


kaunseling

3.2 membimbing murid menunjukkan perubahan yang positif dalam tingkah


laku dan sahsiah mereka.

3.3 meningkatkan keyakinan murid

3.4 memperkembang potensi diri murid.

3.5 mengurangkan peratus keciciran murid di sekolah.

2
5. SASARAN

5.1 Murid berisiko keciciran di sekolah menunjukkan kebarangkalian yang


tinggi untuk keluar dari sistem pendidikan sebelum tamat tempoh
pendidikan, namun tidak termasuk murid yang meninggal dunia, sakit
kritikal hingga tidak berupaya untuk mengikuti persekolahan berdasarkan
pengesahan doktor pakar, diluluskan untuk menjalani terapi rehabilitasi
atau intervensi yang memerlukan tempoh masa tertentu di pusat
intervensi atau pusat rehabilitasi (khusus untuk murid berkeperluan khas),
berpindah ke luar negara,dan dikecualikan oleh Menteri di bawah
subseksyen 29A(3) Akta Pendidikan 1996.

5.2 Guru bimbingan dan kaunseling yang mengendalikan kes murid berisiko
cicir di sekolah.

5.3 Semua guru di sekolah mengetahui garis panduan carta alir modul
pengurusan murid berisiko keciciran ini dilaksanakan di sekolah.

5.4 Semua PRS untuk membimbing rakan sebaya yang berisiko keciciran.

3
6. KERANGKA KONSEP

Dalam penghasilan modul murid berisiko keciciran kerangka konsep diadaptasi


daripada model Tahap Pembelajaran dan Perubahan yang diperkenalkan oleh Gregory
Bateson (1980) yang digunakan dalam Neurolinguistik Programming (NLP).

7. FOKUS MODUL MURID BERISIKO CICIR (MBC)


PENGEMBANGAN
DAN
PEMBANGUNAN
SAHSIAH

PSIKOSOSIAL TANGANI PENINGKATAN


DAN DISIPLIN
KESEJAHTERAAN MURID
MENTAL CICIR MURID

PENDIDIKAN
KERJAYA

FOKUS MODUL MURID


BERISIKO CICIR (MBC)
8. PELAKSANAAN MODUL SEKOLAH RENDAH

Fokus pembahagian modul berdasarkan faktor murid yang menjurus kepada


kemenjadian murid.

8.1 Pengembangan dan Pembangunan Sahsiah

8.1.1 ‘Super Vaks’

8.1.2 Tepuk Cakna

8.1.3 Adiwira

8.2 Peningkatan Disiplin Murid

8.2.1 Tak Kenal Maka Tak Cinta

8.2.2 Boom

8.2.3 Nilai Diri Ku

8.3 Psikososial dan Kesejahteraan Mental

8.3.1 ‘I Am For You’

8.3.2 Inspirasi Pelangi Kasih

8.3.3 Ekspresi Wajah

8.4.1 Curahan Kasih

5
Proses Kerja Pelaksanaan Modul

Bil Proses Kerja Tempoh Personalia Catatan

Mendapatkan senarai Murid Guru kelas


Berisiko Cicir serta analisis
1 1 minggu Guru data
yang telah disahkan oleh
guru besar Guru disiplin

Mengadakan aktiviti
2 pertemuan dengan murid 1 minggu GBK
yang terlibat

Pecahan kes klien mengikut


3 1 minggu GBK
faktor

Laksanakan intervensi
4 mengikut keperluan dengan 3 bulan GBK
menggunakan Modul MBC

5 Ujian keberkesanan 2 minggu GBK

6 Laporan / Rekod 1 minggu GBK

7 Penilaian Impak Program 2 minggu GBK

Tindakan susulan /
8 2 minggu GBK
Penambahbaikan

9 Tamat -

6
Carta Alir Kerja

Mendapatkan senarai Murid Berisiko Cicir


serta analisis yang telah disahkan oleh guru
besar

Mengadakan aktiviti pertemuan dengan


murid yang terlibat

Pecahan kes klien mengikut


faktor

Laksanakan intervensi mengikut keperluan


dengan menggunakan Modul MBC.

Intervensi

Ujian keberkesanan

laporan
Ada

Pemantauan

Isu
Tiada

Tindakan susulan

Tamat
7
8 MODUL SERLAHKAN KEUNGGULAN DIRI SEKOLAH RENDAH

Aktiviti : 8.1.1

Fokus : Pengembangan dan Pembangunan Sahsiah Diri Murid

Tajuk : ‘SUPER VAKS’

Objektif : Pada akhir aktiviti ini murid dapat:

1. meningkatkan fokus dalam kelas.


2. meningkatkan imej kendiri positif murid.

Masa : 20 minit

Sasaran : Murid Berisiko Cicir

Bahan : Instrumen penilaian supervaks/ Alpha Wave :

Email : muridcicir2017@gmail.com (google drive)

Password: muridcicirkpm2017

Langkah : 1. Mulakan dengan doa (mengikut agama masing-


masing).
2. Tarik nafas 3 kali (belly breath)
3. Visual – rapatkan kedua tangan, mata fokus ibu jari,
pusing ikut infiniti sambil menyebut kata-kata positif.
4. Audio – picit telinga dari atas ke bawah sambil
menyebut kata-kata positif
5. Kinestetik – kaki kiri sentuh tangan, kaki kanan sentuh
tangan kiri sambil menyebut kata-kata positif
6. Spiritual - tangan letak di dada sambil menyebut kata-
kata positif.
7. Akhiri dengan doa

Falsafah : Alah bisa tegal biasa

8
Lampiran

9
Aktiviti : 8.1.2

Fokus : Pengembangan dan Pembangunan Sahsiah Diri Murid

Tajuk : Tepuk Cakna

Objektif : Pada akhir aktiviti ini murid dapat:

1. meningkatkan kesediaan dan kepekaan sebelum proses


pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan
2. meningkatkan semangat untuk belajar

Masa : 20 minit

Sasaran : Murid Berisiko Cicir

Bahan : Tiada

Langkah : 1. Murid diajar dengan tepuk yang menggunakan kata-


kata semangat
2. Murid tepuk tiga kali dan menyebut kata-kata
semangat:
SAYA PANDAI, KAMU PANDAI, KITA SEMUA
PANDAI SAYA BERSEMANGAT, KAMU
BERSEMANGAT, KITA SEMUA BERSEMANGAT
3. Tepuk berulang kali dengan kata-kata semangat
4. GBK boleh menggunakan kata-kata motivasi yang
bersesuaian dengan murid-murid
5. Ulang hingga murid mahir

Penilaian :
Soal jawab dengan Guru Bimbingan dan Kaunseling.

Rumusan :
Murid menyediakan diri sebelum pembelajaran dijalankan.

Falsafah :
Yang berat sama dipikul yang ringan sama dijinjing
10
Lampiran

11
Aktiviti : 8.1.3 (Individu)

Fokus : Pengembangan dan Pembangunan Sahsiah Diri Murid

Tajuk : Adiwiraku (Aktiviti pilihan)

Objektif : Pada akhir aktiviti ini murid dapat :

1. meningkatkan keberanian murid untuk


mengekspresikan perasaan dan nilai diri
2. didorong untuk bercakap tentang isu
3. meningkatkan imaginasi positif ke arah perubahan
diri
Masa : 45 minit

Sasaran : Murid sukar bercakap

Bahan : Pelbagai topeng Adiwira/Gambar Adiwira ( lampiran )

Langkah :

1. Klien berada dalam situasi kaunseling individu.


2. Langkah utama dalam sesi kaunseling melibatkan
peringkat peringkat diutamakan terutama pra sesi.
3. Klien ditunjukkan dengan pelbagai topeng adiwira.
4. Klien juga diminta memilih salah satu topeng/gambar
adiwira kegemaran.
5. GBK juga perlu memilih topeng/gambar adiwira
sendiri.
6. Interaksi antara GBK dan klien diutamakan terutama
berfokus kepada usaha membentuk diri klien.
7. Unsur positif dalam diri adiwira diterapkan .
8. Fokus juga boleh diteruskan kepada tingkah laku
positif yang klien sendiri ada sebagai adiwira.

Penilaian :
Interaksi dua hala GBK dengan klien, respon positif dan dorongan berkongsi
ke arah nilai positif.
12
Rumusan:
Murid akan berkongsi isu dihadapi tanpa berselindung berfokus dan
peneguhan positif diberi.

Falsafah :

Yang bulat tidak datang menggolek, yang pipih tidak datang melayang

13
Aktiviti : 8.1.3 (Kelompok)

Fokus : Pembangunan Sahsiah Diri Murid

Tajuk : Adiwira

Objektif : Pada akhir aktiviti ini murid dapat

1. meningkatkan hubungan menolong secara kelompok


2. didorong untuk bercakap dan bercerita dalam
kelompok
3. meningkatkan imiginasi kearah perubahan diri klien
dalam kelompok
Masa : 45 minit

Sasaran : Murid sukar bercakap

Bahan : Pelbagai topeng /gambar Adiwira ( Lampiran 1 )

Langkah :

1. Klien berada dalam situasi kaunseling kelompok


2. Langkah utama dalam sesi kaunseling kelompok
melibatkan peringkat peringkat diutamakan terutama
pra sesi.
3. Klien dalam kelompok ditunjukkan dengan pelbagai
topeng /gambar adiwira.
4. Klien dalam kelompok juga diminta memilih salah
satu topeng/gambar adiwira kegemaran.
5. Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBK) juga perlu
memilih topeng/gambar adiwira sendiri.
6. Interaksi antara GBK dan klien dalam kelompok
diutamakan terutama berfokus kepada usaha
membentuk diri klien.
7. Unsur unsur positif dalam diri adiwira diterapkan .
8. Fokus juga boleh diteruskan kepada tingkahlaku
tingkahlaku positif yang klien sendiri ada sebagai
adiwira
14
Penilaian :

Interaksi dua hala GBK dengan klien, respon positif dan dorongan
berkongsi ke arah nilai positif.

Rumusan :
Murid akan berkongsi isu dihadapi tanpa berselindung berfokus dan
peneguhan positif diberi.

Falsafah :

Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya.

15
Lampiran

16
17
Aktiviti : 8.2.1

Fokus : Peningkatan Disiplin Murid

Tajuk : Tak Kenal Maka Tak Cinta

Objektif : Pada akhir aktiviti murid dapat :

1. membina kepercayaan sesama murid.

2. memupuk kemesraan.

3. menanam rasa penting dan dihargai.

4. membina sikap kerjasama dalam satu kumpulan.

Masa : 60 minit

Sasaran : Murid berisiko cicir

Bahan : Kertas nota senikata lagu

Lagu pilihan:

1. Lompat Si katak Lompat

2. Can Mali Can

3. Rasa Sayang hey

4. Fikirkan Boleh

5. Bangau oh Bangau

Langkah :

1. Mengedarkan senikata lagu kepada murid.

2. Mereka perlu merahsiakan senikata lagu yang diterima.

3. Setiap murid akan menghafal nada lagu tersebut secara senyap.

4. Murid akan diminta menyanyikan lagu tersebut secara ’humming’


(dengungan suara) dan mencari pasangan rakan yang menyanyikan
nada yang sama .

18
5. Murid terus menyanyi lagu masing-masing secara ‘humming’ secara
berpasangan.

6. Setiap pasangan akan diminta menyanyikan senikata lagu sebenar


masing-masing secara bergilir-gilir.

Penilaian :

1. Membina keyakinan diri murid.

Rumusan :

1. Berkongsi pengalaman semasa menjalankan aktiviti.

2. Meningkatkan penerimaan kendiri murid.

Falsafah :

1. Malu bertanya sesat jalan.

2. Malu berkayuh perahu hanyut.

3. Usaha tangga kejayaan.

19
Lampiran

20
Aktiviti : 8.2.2

Fokus : Peningkatan Disiplin Murid

Tajuk : BOOM

Objektif : Pada akhir aktiviti murid dapat :

1. menyedari akan pentingnya melakukan sesuatu


tindakan dengan bersungguh-sungguh demi
mencapai cita-cita.

2. Menyedari akan tindakan yang hendak dilakukan

memerlukan perancangan yang betul.

Masa : 30 minit

Sasaran : Murid berisiko cicir.

Bahan : Bola plastik 10 biji dan bakul.

Langkah :

1. Murid-murid dibahagikan kepada dua kumpulan.

2. Satu kumpulan diberikan 10 biji bola plastik sebagai penyerang.

3. Satu kumpulan lagi sebagai pertahanan.

4. GBK sebagai pengadil dan memegang bakul.

5. Kumpulan penyerang dikehendaki memasukkan bola plastik ke dalam


bakul.

6. Masa yang diberikan selama 2 minit.

7. Setelah masa tamat, kumpulan pertahanan pula menjadi penyerang


untuk memasukkan bola plastik ke dalam bakul.

8. Kumpulan yang dapat memasukkan bola plastik ke dalam bakul paling


banyak dikira sebagai pemenang.

21
Penilaian :

Soal jawab dengan Guru Bimbingan dan Kaunseling.

Rumusan :

Aktiviti ini menunjukkan betapa penting seseorang itu perlu berusaha dan
bekerjasama untuk menjadi pemenang.

Falsafah :

Usaha tangga kejayaan

22
Aktiviti : 8.2.3

Fokus : Peningkatan Disiplin Murid

Tajuk : Nilai Diriku

Objektif : Pada akhir aktiviti murid dapat

1. meningkatkan keyakinan diri.


2. Berinteraksi dengan rakan-rakan dengan selesa
dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan.

Masa : 30 minit

Sasaran : 6-7 orang peserta bagi setiap kumpulan

Alat / Bahan : Pensel, pemadam, kertas, pembaris, pengasah pensel

Langkah :

Langkah 1

i. GBK meminta peserta membuat satu bulatan . Apabila telah


terbentuknya bulatan tersebut, peserta diminta duduk.
ii. GBK mengedarkan alat tulis kepada setiap peserta.

Langkah 2

i. GBK memberi arahan kepada para peserta tentang aktiviti yang akan
dijalankan.
GBK menyatakan nilai setiap alat tulis tersebut. ( kertas – RM0.10,
pengasah pensel – RM0.30, pemadam – RM0.50, pensel RM1,
pembaris RM1.50 )
ii. Fasilitator meminta peserta memegang alat tulis tersebut dengan
tangan kanan.

23
Langkah 3

i. GBK memberi arahan kepada peserta mengikut nilai yang diinginkan.


ii. Peserta diminta bergerak secara bebas mencari jumlah nilai yang
diperlukan dan perlu bergabung dengan peserta lain.
iii. Contoh : RM1.70 (1 pensel + 1 pemadam + 2 kertas ).
iv. Setelah nilai tersebut tepat, peserta dalam kumpulan tersebut duduk.
* Nota : Aktiviti diulang mengikut nilai yang berbeza.

Langkah 4

GBK bersoal jawab tentang nilai sesuatu barang dan


kepentingannya walaupun nilainya rendah.

* Nota : Kaitkan nilai diri dalam kehidupan seharian mereka.

Penilaian :

Murid perlu memberikan perhatian dan tumpuan semasa arahan diberikan

Rumusan :
Guru memberikan penekanan terhadap pentingnya menumpukan
perhatian apabila mendengar sesuatu arahan.

Falsafah :
"Ikhlaslah menjadi diri sendiri agar hidup penuh dengan ketenangan dan keamanan.
Hidup tanpa pegangan ibarat buih-buih sabun. Bila-bila masa ia akan pecah"

"Dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal yang belayar di lautan telah
ramai kapal karam didalamnya.. andai muatan kita adalah iman, dan layarnya
takwa, nescaya kita akan selamat dari tersesat di lautan hidup ini"

24
Aktiviti : 8.3.1

Fokus : Psikososial dan Kesejahteraan Mental

Tajuk : I Am For You (Pembimbing Muda)

Objektif : Pada akhir aktiviti murid dapat :

1. membina hubungan baik dengan rakan pembimbing.


2. membina keyakinan diri murid yang berpotensi
sebagai murid berisiko cicir.
3. meningkatkan motivasi untuk belajar.
4. mewujudkan suasana belajar yang santai dan
seronok.
5. meningkatkan kemahiran asas 3M murid LINUS

Masa : 1 jam

Sasaran : Murid LINUS Tegar (Murid Berisiko Cicir)

Bahan : Tag nama, Modul 3M, alat tulis dan alatan permainan

( LEGO ).

Langkah :

1. Setiap peserta diberi tagging nama mentor/mentee.

2. Kehadiran mentor/mentee dicatat pada setiap hari.

3. Murid tahun 5 dan 6 yang terpilih terlibat sebagai mentor.

4. Peserta LINUS tegar terlibat sebagai mentee.

5. Seorang mentee mendapat sekurang-kurangnya 3 orang mentor.

6. Modul/bahan yang berbeza digunakan setiap hari. Modul disediakan oleh


guru pemulihan.
25
7. Aktiviti dijalankan secara santai, diselang selikan dengan aktiviti bermain.

8. Mentor juga bertindak memberi motivasi dan bimbingan kepada mentee.

9. Pencapaian mentee direkodkan.

10. Token boleh diberikan sebagai galakan atas pencapaian mentee.

11. Aktiviti sesuai dijalankan selepas peperiksaan UPSR.

Penilaian :
GBK dan guru pemulihan dapat menilai kekuatan dan kelemahan diri
murid-murid tersebut. Murid-murid yang terlibat di dalam aktiviti ini pula
dapat mengetahui peranan dan tanggungjawab masing-masing.

Rumusan :
Murid-murid rasa lebih dihargai dan berusaha untuk membina keyakinan
diri mereka seterusnya mengatasi kelemahan diri masing-masing.

Falsafah :

Usaha Tangga Kejayaan

25
Aktiviti : 8.3.2

Fokus : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental Murid

Tajuk : INSPIRASI PELANGI KASIH (IPK)

Objektif : 1. Mengurangkan masalah murid yang kurang bermotivasi


2. Meningkatkan kehadiran murid berisiko cicir ke sekolah.
3. Menimbulkan rasa seronok hadir ke sekolah.

Masa : 30 minit

Sasaran : Murid Berisiko Cicir, murid fokus dan murid yang ingin rehat minda

Bahan : Alat permainan dan ruang rehat minda

Langkah :

1. Ruang rehat minda yang salju,kondusif dan teraputik perlu


disediakan ( Mengikut kesesuaian dan kemampuan sekolah
masing-masing ).
2. Alat permainan disediakan didalam ruang IPK.
Contoh : piano, puppet , lego dan belon.

3. GBK meminta murid untuk memilih alat permainan yang paling


diminati oleh mereka.

4. Murid diminta bermain dengan alat permainan pilihan mereka


tersebut.
5. GBK membuat rumusan/refleksi sesi.

6. Satu lagi ruangan ini digunakan sebagai ruang rehat.

7. Murid dapat merehatkan minda dengan aktiviti yang dijalankan.

26
Penilaian :

IPK menjadi tarikan dan menambah minat murid hadir ke sekolah.

Rumusan :

Pengukuhan kerohanian.

Falsafah :

Ketenangan dan keceriaan pengubat jiwa

* Nota : Alat permainan lain yang dicadangakan mengikut

kesesuaian sekolah seperti kertas warna, kertas

origami, tisu, batang aiskrim, straw, dan lain-lain.

27
28
29
30
Aktiviti : 8.3.3
Fokus : Peningkatan Disiplin Diri Murid

Tajuk : Ekspresi Wajah Diri

Objektif : Pada akhir aktiviti murid dapat ::

1. melihat dan meneroka diri sebenar murid

2. meluahkan perasaan diri

3. sedar akan saluran yang betul dalam menangani masalah

Masa : 30 minit

Sasaran : Murid berisiko cicir

Bahan :

1. Kad Ekspresi wajah

2. Kad yang di buat khas mempunyai gambar gambar reaksi


muka

3. Lampiran

Langkah : Kad Ekspresi wajah:

i. Klien berada dalam setting sesi individu.


ii. Klien diberi kad ekspresi diri.
iii. Kad ekpresi diri yang dihiasi pelbagai reaksi wajah.
iv. Murid perlu melihat semua ekspresi wajah dipaparkan
v. Murid perlu buat pilihan wajah manakah pilihan
berdasarkan perasaannya waktu itu.contoh: saya tidak
gembira berada disekolah,peranan GBK teroka isu lebih
dalam.
vi. Pada kad tugasan murid perlu nyatakan perasaanya
waktu itu. Lipat kad dan serahkan kepada GBK.

31
Penilaian :

Gambaran kad yang dipilih klien ,bantu klien meluahkan masalah untuk dibantu.

Rumusan :
Murid akan dapat zahirkan perasaan sebenar dan salurkan ke tempat yang
sepatutnya.

Falsafah :

Kejujuran asas kepada perubahan kendiri.

32
Lampiran

LAMPIRAN EKSPRESI WAJAH

1 2 3

4 5 6

33
Lampiran

LAMPIRAN EKSPRESI WAJAH

7 8 9

10 11
12

34
Aktiviti : 8.4.1

Fokus : Psikososial dan Kesejahteraan Mental

Tajuk : Curahan Kasih

Objektif : Pada akhir aktiviti murid dapat ::


1. menguruskan diri dengan lebih teratur dan berkesan.
2. menyedari kepentingan masa dan mula menghargainya.
3. Menyedari kepentingan berkasih-sayang.
4. menyatakan aktiviti yang harus dilaksanakan sebagai
seorang murid.

Masa : 2 jam (3 kali perjumpaan dalam tempoh 3 bulan)

Sasaran : Murid Berisiko Cicir

Bahan : Kad Prestasi (Lampiran)

Langkah : Perjumpaan pertama :


1. Sesi perjumpaan secara tertutup bersama ibu bapa,
murid berisiko cicir, barisan pentadbir dan guru
bimbingan dan kaunseling.
2. Pengenalan Program Curahan Kasih oleh guru besar
kepada ibu bapa dan murid-murid.
 Objektif program
 Matlamat
 Sasaran
 Tempoh masa program
 Pengisian program
3. Penyerahan Kad Prestasi murid sebagai rujukan ibu
bapa dan pengisian maklumat diri murid. Kad Prestasi
akan disimpan oleh GBK.
35
Perjumpaan Kedua
1. Kad prestasi disemak dan dinilai oleh GBK. Guru
kelas/guru disiplin mencatat kesalahan murid di dalam
kad tersebut (sekiranya ada).
2. Kad Prestasi murid dibincangkan bersama barisan
pentadbir dan ibu bapa semasa konsultasi bersama ibu
bapa pada satu tarikh yang ditetapkan.
3. Jika murid tidak melakukan kesalahan,
sijil/anugerah/token/reward akan diberikan semasa
penutup program tersebut.
Perjumpaan Ketiga:
1. Sesi dialog bersama ibu bapa dijalankan dengan
kehadiran barisan pentadbir dan GBK.
2. Kad prestasi diserahkan kepada ibu bapa.
3. GBK membuat rumusan terhadap program yang
dijalankan. Murid membuat refleksi terhadap aktiviti yang
telah dibuat sepanjang tempoh 3 bulan tersebut.
4. GBK memainkan peranan bagi meningkatkan motivasi
murid-murid dan ibu bapa yang hadir dengan
menekankan tentang peranan dan tanggungjawab yang
boleh dilaksanakan bersama. Kepentingan hidup
berkeluarga dan kasih sayang perlu ditekankan.

PENILAIAN : Kad Prestasi Murid.

RUMUSAN :
Murid akan dapat membuat perubahan positif jika berazam dan berusaha
dengan bersungguh-sungguh. Hargailah orang tersayang selagi mereka masih
hidup.

FALSAFAH :
Di mana ada kemahuan di situ ada jalan. 36
Kad Prestasi Diri Saya

Nama :

Kelas :

BIL. KESALAHAN PRESTASI PENYELESAIAN CATATAN T/TANGAN T/TANGAN


MINGGU GURU /IBUBAPA/PENJAGA

37
4

Disemak : Disahkan Oleh:

38
Lampiran

BORANG SOALSELIDIK KEBERKESANAN PROGRAM


NAMA :

KELAS :

Sila jawab degan jujur penyataan dibawah dengan mendakan ( / ) pada ruang kosong yang disediakan.

BIL SOALAN YA TIDAK

1 Saya kenal personaliti diri saya

2 Saya tahu kelemahan dan kekuatan diri saya

3 Saya bersedia untuk menjalani program

4 Saya ingin menjadi murid yang cemerlang

5 Saya seronok ke sekolah

6 Saya sayangkan sekolah

7 Saya sayangkan cikgu

8 Saya seorang murid yang berdisiplin

9 Saya ingin menjadi orang yang berjaya


39
10 Saya sangat gembira menjalani program ini
ANALISA SKOR

CARA MENGIRA SKOR:

* KIRA BILANGAN JUMLAH “YA” TERBANYAK

BIL SKOR TAHAP KEBERKESANAN


1 1-3 TIDAK BERKESAN JUMLAH YA :

2 4-6 BERKESAN
3 7-10 SANGAT BERKESAN

40
9. PELAKSANAAN MODUL SEKOLAH MENENGAH

Pelaksana modul boleh memilih mana-mana modul yang sesuai untuk


membimbing murid.

9.1 Skop Persekitaran yang melibatkan sokongan rakan, guru, sekolah,


keluarga, komuniti dan agensi kerajaan atau bukan kerajaan.

9.1.1 Uniknya Diriku

9.1.2 Talian Kasih

9.1.3 Jom Berjaya Bersama-sama

9.2 Skop Tingkah laku yang membantu murid kenal diri, peningkatan
sahsiah atau disiplin, resilien dan asertif diri

9.2.1 Coretan Hidupku

9.2.2 I Follow The Right Way

9.3 Skop Kemampuan yang memperkembang potensi diri, jelas hala tuju
dan perkasa kemahiran insaniah

9.3.1 Be The Best

9.3.2 Eksplorasi Diri

9.4 Skop Nilai dan Kepercayaan yang memantapkan sistem kepercayaan,


kestabilan emosi dan emosi positif

9.4.1 Lonjakan Potensi

9.4.2 My Great Instinct

9.5 Skop Misi dan Visi yang membina konsistensi misi, jelas identiti dan
peranan diri serta berusaha mencapai visi hidup

9.5.1 My Go Goal

PENILAIAN

Penilaian boleh dijalankan melalui pemerhatian, temu bual, soal selidik, ujian
pra, ujian pos, rekod kawalan kelas atau rekod kehadiran ke sekolah murid.

41
Aktiviti : 9.1.1

Fokus : Pembangunan dan Pengembangan Sahsiah Diri Murid


Tajuk : Uniknya Diriku
Objektif : Pada akhir sesi murid dapat:
1. mengenali rakan dengan lebih dekat
2. Memberi maklum balas tentang diri mereka mengikut
pandangan rakan
3. menerima dan memberi maklum balas yang jujur dan
terbuka
Masa : 60 minit
Sasaran : Murid Berisiko Cicir
Bahan-bahan : Kertas edaran Uniknya Diriku
Kertas A4 dan alat tulis
Langkah
1. Peserta dikumpulkan dan di minta duduk dalam kumpulan. Satu kumpulan
sepuluh orang.
2. Peserta diminta mencari pasangan masing-masing (berdua)
3. Edarkan kertas A4 dan alat tulis kepada semua peserta
4. Guru memberikan arahan :
4.1 Lipatkan kertas A4 kepada dua bahagian secara melintang. Ruangan
Pertama tuliskan huruf ‘A’ dan ruangan kedua dengan huruf ‘B’.
Ceraikan kertas ruangan ‘A’ dan ruangan ‘B’.
4.2 Dalam ruangan ‘A’ tuliskan dengan huruf besar ‘SAYA’ (nama)
catatkan 5 sifat diri sama ada dengan satu perkataan atau dalam
Bentuk frasa yang menggambarkan diri anda
Contoh : cantik, bijak, malas, bosan dan lain-lain
‘saya seorang yang cantik’
4.3 Dalam ruangan ‘B’ tuliskan perkataan ‘RAKAN SAYA’ (nama Rakan).
Catatkan lima sifat diri rakan anda, yang menggambarkan diri rakan
anda.
Contoh : peramah, bising, pendiam, bijak dan lain-lain

42
5. Minta semua peserta bertukar kertas catatan (ruangan ‘B’), dan melihat
bagaimana rakan mereka menulis sifat diri dan membandingkannya dengan
sifat yang ditulis sendiri pada ruangan ‘A’
6. Minta semua peserta dalam kelompok untuk berbincang dan bertukar tentang
sifat-sifat diri mereka

Penilaian :
1. Peserta dapat menyenaraikan 5 sifat diri yang positif
2. Peserta dapat menyenaraikan 3 sifat diri yang negatif yang perlu dibantu
untuk di tambah baik

Rumusan :
Setiap murid itu berbeza bakat, minat dan potensi diri . Setiap murid juga boleh
berjaya dalam kehidupan. Perubahan hanya akan berlaku dengan kehendak sendiri
dan mahu berubah.

Falsafah :
- Saya buat, saya dapat
- Saya mahu berjaya, saya perlu berubah
- Saya pasti saya boleh berubah seperti rakan yang lain
- Tiada dua manusia yang sama

43
UNIKNYA DIRIKU

RUANG A

RUANG B

44
Aktiviti :9.1.2

Fokus : Peningkatan Disiplin Diri Murid

Tajuk : TALIAN KASIH

Objektif : Pada akhir aktiviti ibu bapa dapat:

1. bekerjasama dengan pihak sekolah


2. memastikan kehadiran anak ke sekolah

Masa : 60 minit

Sasaran : Ibu Bapa Murid Berisiko Keciciran

Bahan-bahan: Surat kontrak ibu bapa

Langkah:

1. Perbincangan dengan guru kelas tentang murid yang berisiko keciciran.

2. Guru kelas akan menghubungi ibu bapa untuk mengetahui status


ketidakhadiran anak dan meminta ibu bapa hadir ke sekolah untuk
perbincangan dengan guru bimbingan dan kaunseling.

3. Jika guru kelas tidak dapat menghubungi ibu bapa, maka guru bimbingan dan
kaunseling dan jawatankuasa keciciran membuat lawatan ke rumah. Hasil
perbincangan dengan ibu bapa direkodkan.

4. Ibu bapa perlu menandatangani surat kontrak sewaktu sesi konsultasi


bersama-sama guru bimbingan dan kaunseling.

Penilaian:

Peningkatan peratus kehadiran murid dapat ditingkatkan selepas konsultasi


dijalankan.

Rumusan:

Kerjasama ibu bapa dengan pihak sekolah dapat meningkatkan peratus kehadiran
murid ke sekolah. Oleh itu kadar keciciran dapat dikurangkan.
45
Falsafah :

Kasih ibu membawa ke syurga, kasih bapa bahagia selamanya tingkah laku anak
bayangan ibu bapa

46
BORANG AKUR JANJI

Kepada,

Pengetua SMK

Tuan,

AKUR JANJI HADIR KE SEKOLAH MENGIKUT PERATURAN SEKOLAH

Saya ___________________________________ mengaku telah tidak hadir ke

sekolah sehingga menerima surat amaran ketidakhadiran ke sekolah. Saya berjanji


akan hadir ke sekolah dan menurut peraturan sekolah. Jika saya masih lagi
mengulangi ketidakhadiran ke sekolah kerana ponteng sekolah, saya faham dengan
tindakan pihak sekolah mengambil tindakan disiplin terhadap saya sehingga boleh
dibuang sekolah.

Ibu bapa dan penjaga saya juga bersetuju dan memahami mengenai tindakan yang
akan diambil kepada saya jika saya masih mengulangi ponteng sekolah.

Ditandatangani oleh,

(Nama penuh: )
Tarikh:

Ditandatangani oleh,

(Nama penuh ibubapa/penjaga )


Tarikh:

Disaksikan oleh,

(Nama penuh: PK HEM/ Guru Kaunseling )


Tarikh:

47
Aktiviti : 9.1.3

Fokus : Peningkatan Disiplin Diri Murid

Tajuk : Jom Berjaya Bersama- sama

Objektif : Pada akhir aktiviti murid dapat:


1. menyenaraikan tingkah laku positif dan negatif.
2. menyatakan perancangan masa depan dengan jelas.

Masa : 60 minit
Sasaran : Murid Berisiko Keciciran

Bahan-bahan: Lampiran Modul

Langkah:

1. Guru bimbingan dan kaunseling mengedarkan bahan lampiran.

2. Guru bimbingan dan kaunseling meneroka tentang aura positif dan negatif

orang di sekeliling murid.

3. Murid menyatakan nama-nama individu yang rapat dengannya dan

memberikan pengaruh yang positif.

4. Murid menyatakan nama-nama individu yang memberikan pengaruh yang

negatif.

5. Murid dibimbing mengenal pasti tingkah laku negatif yang harus dijauhi dan

tingkah laku positif yang perlu dipertingkatkan.

6. Guru bimbingan dan kaunseling meneroka matlamat tingkah laku positif dan

murid memilih orang yang dapat mendekatinya untuk mencapai matlamat

tersebut.
48
7. Guru bimbingan dan kaunseling membimbing murid menjauhi orang yang

negatif yang boleh mengulang sikap tidak hadir ke sekolah melalui

pendekatan tegas diri

8. Murid perlu merancang kehidupan positif kembali ke sekolah dengan

matlamat jangka pendek kehadiran ke sekolah yang lebih baik dan matlamat

jangka panjang kursus dan institut melanjutkan pelajaran yang diimpikannya

dengan bimbingan kerjaya guru bimbingan dan kaunseling.

Penilaian:

Murid jelas tentang hala tuju dan matlamat hidupnya.

Rumusan:

Pelan ini divisualisasikan agar murid lebih jelas nampak matlamat yang perlu
dicapai.

Falsafah :

Jika cerdik teman berunding, jika bodoh disuruh diarah genggam bara api, biar
sampai jadi arang.

49
BORANG UNTUK AKTIVITI JOM BERJAYA BERSAMA- SAMA

PELAN JOM BERJAYA BERSAMA- SAMA

Orang yang positif untuk didekati Orang yang negatif untuk dijauhi

Tingkah laku yang positif Tingkah laku negatif

Matlamat Jangka Pendek 1.

Matlamat Jangka Panjang 1.

Saya ________________________________ dari kelas _____________ akan


berusaha bersungguh – sungguh untuk hadir ke sekolah demi kemajuan

50
Aktiviti : 9.2.1
Fokus : Pembangunan dan Pengembangan Sahsiah Diri Murid
Tajuk : Coretan Hidupku
Objektif :Pada akhir aktiviti murid dapat :
1. Menyatakan maklum balas tentang jadual aktiviti harian
2. Merekodkan aktiviti harian dalam jadual seharian murid
Masa : 60 minit
Sasaran : Murid yang berisiko keciciran
Bahan : Pen, bahan edaran Aktiviti Hari Sekolah dan Aktiviti Hari Cuti
Langkah
1. Peserta dikumpulkan dan di minta duduk dalam kumpulan.
2. Guru menerangkan tujuan aktiviti dilaksanakan dan berkongsi tentang
catatan serta coretan kehidupan seharian.
3. Guru mengedarkan kertas A4 kepada setiap peserta. Peserta diminta untuk
mencatatkan aktiviti semalam
4. Peserta diminta menceritakan aktiviti harian yang dicatatkan secara bergilir-
gilir.
5. Guru mengedarkan helaian jadual “Seharian Dalam Hidupku” dan
menerangkan cara mengisi helaian jadual :
5.1 Helaian jadual hari persekolahan
5.2 Helaian jadual hari cuti
6. Guru mengumpulkan hasil kerja murid untuk dianalisa bagi membantu
peserta untuk membuat penambahbaikan dalam meningkatkan disiplin diri.
Penilaian :
Guru mengenal pasti dan menganalisa aktiviti murid untuk tujuan penambahbaikan
masalah keciciran dalam kalangan murid sekolah
Rumusan :
Setiap murid yang berjaya perlu mempunyai jadual waktu yang tersusun. Jadual
yang tersusun dan perlu diamalkan bagi membentuk disiplin diri.
Falsafah :
Disiplin teras kejayaan
51
AKTIVITI HARI SEKOLAH

MASA AKTIVITI

6.00 - 7.00 Pagi

7.00 - 8.00 pagi

8.00 - 9.00 pagi

9.00 - 10.00 pagi

10.00 - 11.00 pagi

11.00 - 12.00 tengah hari

12.00 - 1.00 petang

1.00 - 2.00 petang

2.00 - 3.00 petang

4.00 - 5.00 petang

5.00 - 6.00 petang

7.00 - 8.00 malam

9.00 - 10.00 malam

10.00 - 11.00 malam

11.00 - 12.00 malam

52
AKTIVITI HARI CUTI

MASA AKTIVITI

6.00 - 7.00 Pagi

7.00 - 8.00 pagi

8.00 - 9.00 pagi

9.00 - 10.00 pagi

10.00 - 11.00 pagi

11.00 - 12.00 tengah hari

12.00 - 1.00 petang

1.00 - 2.00 petang

2.00 - 3.00 petang

4.00 - 5.00 petang

5.00 - 6.00 petang

7.00 - 8.00 malam

9.00 - 10.00 malam

10.00 - 11.00 malam

11.00 - 12.00 malam

53
Aktiviti : 9.2.2

Fokus : Psikososial dan Kesejahteraan Mental

Tajuk : ‘ I Follow The Right Way’

Objektif : Pada akhir sesi murid dapat:


1. mengenal pasti sikap negatif diri

2. menangani masalah emosi dengan berhemah

Masa : 60 minit

Sasaran : Murid Berisiko Keciciran

Bahan- bahan: Edaran kertas pemikiran

Langkah:

1. Guru bimbingan dan kaunseling menjalankan sesi kaunseling kelompok.


2. Guru bimbingan dan kaunseling mendapatkan penjelasan sebab- sebab murid
kurang memberi komitmen dan tidak dapat hadir ke sekolah.
3. Guru bimbingan dan kaunseling memberikan lampiran 1 kepada murid
dengan meminta murid menyenaraikan tanda –tanda yang dialami oleh
mereka jika berlaku situasi negatif. Contohnya guru Matematik memarahi
murid hingga murid hilang minat terhadap kerja sekolah. Murid itu tidak mahu
hadir ke kelas Matematik kerana takut bertembung dengan guru tersebut.
4. Murid dibahagi kepada dua kumpulan. Satu kumpulan dibekalkan kad
pemikiran positif dan satu kumpulan dibekalkan kad pemikiran negatif.
5. Guru menerangkan cara mengisi kad tersebut. (Contoh Lampiran 4)
6. Murid diberikan masa 5 minit untuk mengisi kad tersebut.
7. Setiap murid perlu memberikan maklum balas terhadap kad yang diperolehi
oleh mereka secara bergilir- gilir. Setelah semua ahli kelompok menyatakan
respon mereka, guru akan membimbing respon ahli kelompok terhadap
sesuatu isu yang mempengaruhi pemikiran, tindakan dan emosi mereka.
8. Guru bimbingan dan kaunseling meminta agar setiap ahli kelompok membina
pemikiran positif berdasarkan kes masing- masing. Ahli kelompok diminta
bersama - sama membuat sumbang saran untuk tindakan dan hasil yang
positif.
54
Penilaian :

Peratus peningkatan kehadiran murid ke sekolah selepas aktiviti ini

Rumusan :

Pemikiran positif adalah kebolehan melihat situasi dari sudut yang positif walaupun
nampak negatif agar dapat menangani stres

Falsafah :

Minda positif, emosi Positif, tingkah laku positif maka kehidupan positif

55
LAMPIRAN 1

Sila tanda di ruangan yang berkaitan dengan anda jika anda mengalami
tanda –tanda berikut jika anda merasa marah

Fizikal Tandakan Emosi Tandakan Tingkahlaku Tandakan


Mengetap Sedih Menangis
gigi
Sakit/pening Rasa Menjerit
kepala bersalah
Tangan Geram Mengelak dari
peluh berinteraksi
Muka merah Gelisah Merokok
padam
Sakit perut Menyampah Menyindir

Serius

Mengeluarkan
kata kesat

Sila susun 3 tanda yang paling kerap melanda anda

1)

2)

3)

56
LAMPIRAN 2

KAD PEMIKIRAN NEGATIF

KAD SITUASI
PEMIKIRAN NEGATIF

Murid dimarahi guru dalam kelas.


Murid memikirkan semua aspek negatif terhadap guru

KAD SITUASI
TINDAKAN NEGATIF

Murid dimarahi guru dalam kelas.


Murid bertingkah laku yang negatif terhadap guru

KAD SITUASI
HASIL NEGATIF

EMOSI NEGATIF :
TINGKAH LAKU NEGATIF:

57
LAMPIRAN 3

KAD PEMIKIRAN POSITIF

KAD SITUASI
PEMIKIRAN POSITIF

Murid dimarahi guru dalam kelas.


Murid memikirkan semua aspek positif terhadap guru

KAD SITUASI
TINDAKAN POSITIF

Murid dimarahi guru dalam kelas.


Murid bertingkah laku yang positif terhadap guru

KAD SITUASI
HASIL POSITIF

EMOSI POSITIF :
TINGKAH LAKU POSITIF:

58
LAMPIRAN 4

CONTOH KAD PEMIKIRAN POSITIF DAN NEGATIF

KAD SITUASI
KAD SITUASI PEMIKIRAN NEGATIF
PEMIKIRAN POSITIF
Murid dimarahi guru dalam kelas.
Murid dimarahi guru dalam kelas. Murid memikirkan semua aspek negatif
Murid memikirkan semua aspek positif terhadap guru
terhadap guru

- Guru ingin saya berjaya - Guru tidak adil terhadap saya


- Guru ambil berat diri saya - Guru suka mencari pasal dengan
saya

KAD SITUASI KAD SITUASI


TINDAKAN POSITIF TINDAKAN NEGATIF

Murid dimarahi guru dalam kelas. Murid dimarahi guru dalam kelas.
Murid bertingkah laku yang positif Murid bertingkah laku yang negatif
terhadap guru terhadap guru

- Murid akan cuba buat yang - Menjeling terhadap guru sambil


terbaik agar tidak dimarahi lagi merungut
- Murid akan meminta pertolongan - Keluar terus dari kelas
dari kawan jika tidak memahami
sesuatu topik

KAD SITUASI KAD SITUASI


HASIL POSITIF HASIL NEGATIF

EMOSI POSITIF : Hormati guru EMOSI NEGATIF : Benci dan marah


TINGKAH LAKU POSITIF: Tidak stres terhadap guru
TINGKAH LAKU NEGATIF:
Tindakan disiplin dan stres

59
Aktiviti : 9.3.1

Fokus : Psikososial dan Kesejahteraan Mental

Tajuk : ‘Be The Best’

Objektif : Pada akhir aktiviti murid dapat:

1. membanding beza sistem pemikiran rasional secara


lebih objektif.

2. merasakan kesan akibat sistem pemikiran yang rasional


dalam penerimaan diri dan orang lain.

Masa : 45 minit – 60 minit

Sasaran : Murid yang berisiko keciciran

Bahan-bahan : Borang Rajah Biopsikologikal Positif

(GBK boleh merujuk contoh rajah)

Langkah

1. Murid duduk dalam bentuk bulatan.

2. Berdasarkan rajah 1 guru bimbingan dan kaunseling perlu memahami tentang :

Kotak A - Peristiwa yang berlaku

Kotak B – Kepercayaan atau pemikiran yang positif

Kotak C – Kesan iaitu terhadap emosi dan tingkah laku yang positif

3. Guru bimbingan dan kaunseling meminta murid berkongsi satu peristiwa yang
berlaku kepada murid yang menyebabkan dia tidak dapat hadir ke sekolah.

4. Guru bimbingan dan kaunseling membimbing murid melengkapkan rajah 1


dengan peristiwa yang sama tetapi dengan tingkah laku, pemikiran dan emosi
yang positif.

Penilaian

Peratus kehadiran murid meningkat selepas mengikuti aktiviti ini 60


Rumusan

Melalui aktiviti ini, murid sedar bahawa pemikiran yang positif akan menghasilkan
emosi dan kelakuan yang positif.

Falsafah

Murid-murid boleh mengalami penerimaan sepenuhnya ke atas diri sendiri dan


kepuasan sepenuhnya dalam kehidupan.

61
CONTOH:

RAJAH BIOPSIKOLOGIKAL POSITIF


A B C

Mengapa saya begini? Apa yang harus saya lakukan? Emosi Positif Terhasil

Perlakuan Positif Terhasil

62
Aktiviti : 9.3.2

Fokus : Peningkatan Disiplin Diri Murid

Tajuk : Eksplorasi Diri

Objektif : Pada akhir aktiviti murid dapat :

1. menyatakan maklumat, pengalaman, iktibar dan pengajaran.

2. meningkatkan kesedaran bahawa setiap individu mempunyai


peluang untuk berubah.

3. mengenalpasti kekuatan dan kelemahan diri masing-masing

Masa : 60 minit

Sasaran : Murid Berisiko Cicir

Bahan : Pen, Kertas A4

Langkah

1. Murid diminta duduk dalam bulatan dan diedarkan kertas A4.

2. Guru bimbingan dan kaunseling bercerita tentang pengalaman masa lampau


diri beliau kemudian meminta murid berkongsi pengalaman hidup masing-
masing.

3. Guru bimbingan dan kaunseling memberi tajuk ‘Mengapa saya perlu berubah’.
Murid diberi masa selama 10 minit untuk menyiapkan tugasan secara lakaran
atau tulisan.

4. Murid secara sukarela menceritakan tentang tajuk di atas dari sudut positif dan
negatif.

5. Ahli kumpulan digalakkan memberi respon terhadap apa- apa yang diceritakan.

6. Guru membuat rumusan berdasarkan pandangan murid

Penilaian

Murid dapat menyatakan dengan jelas sebab utama mereka perlu berubah 63
Rumusan

Menggalakkan murid berani berkongsi pengalaman sesama ahli kelompok dan


mendapat celik akal untuk berubah.

Falsafah

Tidak ada sesiapa yang boleh mengubah diri kita kecuali diri kita sendiri.

64
Aktiviti : 9.4.1

Fokus : Pembangunan dan Pengembangan Sahsiah Diri Murid

Tajuk : Lonjakan Potensi

Objektif : Pada akhir aktiviti murid dapat:

1. menyatakan potensi diri

2. meningkatkan penghargaan kendiri

3. memperkembangkan potensi diri

Masa : 60 minit

Sasaran : Murid yang berisiko keciciran

Bahan-bahan : Tiada

Langkah :

1. Guru bimbingan dan kaunseling memulakan sesi perjumpaan dengan pujian.

2. Guru bimbingan dan kaunseling meminta murid-murid mencari pasangan


masing-masing. Setiap pasangan dikehendaki menyatakan tentang kelebihan
dan keistimewaan pasanganya.

3. Guru bimbingan dan kaunseling memilih secara rawak beberapa orang


pelajar untuk memberi maklumbalas tentang potensi diri pasangannya.

Penilaian :

Hasil maklumbalas daripada setiap pasangan.

Rumusan :

Potensi diri perlu digilap demi kejayaan dalam hidup.

Falsafah :

Manusia dilahirkan mempunyai potensi diri.


65
Aktiviti : 9.4.2

Fokus : Pembangunan dan Pengembangan Sahsiah Diri Murid

Tajuk : ‘My Great Instinct’

Objektif : Pada akhir aktiviti murid dapat:-

1. Menyedari betapa pentingnya cara hidup sihat dari segi


fizikal dan mental

2. Mengukuhkan kefahaman murid bahawa sebarang dugaan


yang dihadapi perlu merujuk kembali kepada tuhan.

3. Mengamalkan kehidupan menurut tuntutan agama.

Masa : 60 minit

Sasaran : Murid-murid yang berisiko tinggi keciciran

Bahan-bahan : Laptop, LCD, contoh muzik latar, contoh gaya hidup sihat,
Surat “Wasiat Iman”

Langkah :

1. Guru bimbingan dan kaunseling memberikan maklumat pelbagai gaya hidup


sihat.

2. Guru bimbingan dan kaunseling menayangkan berunsur keinsafan


penghujung kehidupan seseorang insan.

3. Diringi muzik latar, guru bimbingan dan kaunseling menyediakan suasana


yang bersesuaian untuk membuat refleksi diri ( imbas kembali ) dan
seterusnya membuka minda untuk membina keyakinan diri demi mencapai
kejayaan dalam hidup.

4. Murid-murid diminta menulis surat ”Wasiat Iman” yang disediakan oleh guru
bimbingan dan kaunseling.

Penilaian :

Surat ”Wasiat Iman”


66
Rumusan :

Pengukuhan Kerohanian

Falsafah :

Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang.

67
WASIAT IMAN
IBU

AYAH

GURU

Saya dengan penuh keinsafan, Tarikh:

................................................ .........................
( ) 68
Aktiviti : 9.5.1

Fokus : Pendidikan Kerjaya Murid

Tajuk : ‘My Go Goal’

Objektif : Pada akhir aktiviti murid dapat :

1. Menetapkan hala tuju kerjaya masa hadapan.

2. Mengumpul semua input berkaitan dengan kerjaya


yang diminati.

3. Memberi penekanan yang khusus dalam mata


pelajaran yang berkaitan dengan kerjaya mereka di
masa hadapan.

Masa : 40 minit

Sasaran : Murid yang berisiko tinggi keciciran

Bahan-bahan : -

Langkah :

1. Setiap murid diminta menyatakan cita-cita mereka.

2. Guru bimbingan dan kaunseling memberi edaran My Go Goal kepada murid


dan memberi penerangan tentang tugasan.

3. Murid diminta menyelesaikan tugasan berdasarkan edaran yang diberi.

4. Murid diminta berkongsi tugasan dengan murid lain yang memilih kerjaya yang
sama.

5. Murid perlu mencetak hasil yang dicari untuk pembentangan pada aktiviti yang
akan datang.

Penilaian :

Murid mengetahui maklumat kerjaya yang mereka minati dengan lebih mendalam.
69
Rumusan :

Murid jelas tentang bidang kerjaya dan halatuju yang dipilih.

Falsafah :

Penerokaan ilmu di hujung jari.

70
MY GO GOAL

Nama : _______________________________
Tingkatan : _______________________________
Tarikh : _______________________________

Kerjaya yang dipilih:

1. Pengenalan kerjaya yang dipilih.

2. Bidang tugas kerjaya yang dipilih.

3. Ciri-ciri personaliti kerjaya yang dipilih.

4. Syarat dan kelayakan kerjaya yang dipilih.

5. Institusi yang menawarkan bidang yang dipilih.

6. Prospek kerjaya yang dipilih.

Tandatangan : ______________________________
71
Disemak oleh : ______________________________
PENILAIAN

MODUL SINARKAN UNGGUL DIRI

UJIAN PRA / POS

Nama : ______________________________________
Tingkatan : ______________________________________.

BIL ITEM YA TIDAK


1 Saya amat mesra dan mudah didekati.
Gelagat rakan dalam kumpulan tidak membantu saya
2
dalam pembelajaran
Saya jelas dengan hala tuju kerjaya saya pada masa
3
depan
Saya tahu tentang kepentingan mata pelajaran yang ada
4
kaitan dengan kerjaya yang saya pilih

5 Saya dapat melihat prospek kerjaya dengan jelas

6 Saya suka berkongsi maklumat kerjaya dengan rakan.

Saya mendapat banyak maklumat dari lawatan saya ke


7
institusi pengajian tinggi
Brosur yang diperolehi dari lawatan memberi banyak
8
maklumat kerjaya kepada saya
9 Saya sedar tentang kekuatan dan kelemahan diri saya
Saya memerlukan bimbingan guru untuk meningkatkan
10
pencapaian akademik diri saya.
Saya perlukan bimbingan guru untuk mengurus masa
11
pembelajaran saya.
Saya dapat mengurus masa saya dengan baik dan
12
berkesan.
Saya selalu membuat nota dengan menggunakan peta
13
minda
Penggunaan peta minda banyak membantu
14 72
meningkatkan prestasi akademik saya
Saya menghadapi kesukaran untuk mengingat apa yang
15
saya baca
Saya kerap kali lupa apa yang saya abaca emasa
16
menghadapi peperiksaan.
Saya tertekan dengan harapan ibu bapa terhadap
17
akademik saya

18 Saya perlu mengurus tekanan yang saya alami

Saya selalu merancang dan membuat persediaan


19
sebelum menghadapi peperiksaan
20 Saya pasti saya akan berjaya dengan cemerlang

73
PENUTUP

Kementerian Pendidikan Malaysia berhasrat memastikan bahawa pihak sekolah


perlu mengesan lebih awal murid yang menghadapi faktor yang akan menyumbang
kepada keciciran murid dari persekolahan. Justeru itu, modul ini diharap dalam
membantu mengatasi isu keciciran murid di sekolah. Peningkatan disiplin murid juga
diharap bertambah dengan fokus kepada minat untuk hadir ke sekolah. Berdasarkan
intervensi disediakan juga dapat mencegah murid-murid daripada gejala yang
negatif dan hasilnya dapat membentuk perwatakan murid yang berketrampilan dan
terpuji.

74
JAWATANKUASA INDUK
PEMBINAAN MODUL INTERVENSI MURID BERISIKO KECICIRAN
PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Pengerusi : Tuan Haji Aminudin bin Adam

Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

Naib Pengerusi : En. Pesol bin Md. Saad

Timbalan Pengarah (Murid)

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

Setiausaha : Tuan Haji Ab. Rahim bin Othman

Ketua Penolong Pengarah

Sektor Pengurusan Kaunseling dan Disiplin

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

YBrs. Dr. Hj. Zabani bin Darus AMN

Ketua Sektor

Sektor Data Pendidikan

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan

Penyelaras : En. Saiful Effendi bin Mohd Zahari

Ketua Unit Kaunseling Murid

Sektor Pengurusan Kaunseling dan Disiplin

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

75
YBhg. Datin Haryati binti Mohamed Razali

Ketua Unit Analisis dan Indikator

Sektor Data Pendidikan

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan

En. Mohd Pilus bin Abdullah

Penolong Pengarah

Unit Kaunseling Murid

Sektor Pengurusan Kaunseling dan Disiplin

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

Pn. Nik Fatihah binti Nik Abdullah

Penolong Pengarah

Unit Analisis dan Indikator

Sektor Data Pendidikan

Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan

Jawatankuasa : Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor

Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Wilayah

Persekutuan Kuala Lumpur

Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan

Jawatankuasa kecil :

En. Abdul Aziz bin Ismail

Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Bimbingan Kaunseling

dan Kerjaya Murid, PPD Gombak, Selangor

76
En. Azmi Murad bin Abu Yamin

Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Bimbingan Kaunseling

dan Kerjaya Murid, PPD Petaling Utama, Selangor

Pn. Wan Fauziah binti Wan Mohamad

Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Bimbingan Kaunseling

dan Kerjaya Murid, PPD Petaling Perdana, Selangor

En. Azhar bin Mohd Razali

Penolong Pegawai Pendidikan Bimbingan Kaunseling

dan Kerjaya Murid, PPW Keramat, Kuala Lumpur

Pengetua SMK Puchong Perdana, Selangor

Pengetua SMK Bukit Rahman Putra, Selangor

Pengetua SMK Cheras, Kuala Lumpur

Pengetua SMK Setapak Indah, Kuala Lumpur

Guru Besar SK Seksyen 7 bandar Baru Bangi, Selangor

Guru Besar SK Seksyen 1 Bandar Kinrara, Puchong, Selangor

Guru Besar SK Bandar Baru Sg Buloh, Selangor

Guru Besar SK AU Keramat, Kuala Lumpur

Guru Besar SK Seremban 2B, Negeri Sembilan

77
Sekalung Penghargaan

Pihak Kementerian Pendidikan Malaysiamerakamkan setinggi-tinggi penghargaan


terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembinaan
Modul Murid Berisiko Cicir :

1. En. Mohd Pilus Bin Abdullah Penolong Pengarah


Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Kementerian Pendidikan Malaysia
2 En. Abdul Aziz Bin Ismail Penolong Pegawai Pendidikan Daerah
Bimbimgan Dan Kerjaya Murid Daerah
Gombak
3. Pn. Wan Fauziah Bt. Wan Abdullah Penolong Pegawai Pendidikan Daerah
Bimbimgan Dan Kerjaya Murid Daerah
Gombak
4 En. Azmi Murad bin Abu Yamin Penolong Pegawai Pendidikan Daerah
Bimbingan Kaunseling dan Kerjaya Murid,
PPD Petaling Utama, Selangor

5 En. Azhar bin Mohd Razali Penolong Pegawai Pendidikan Bimbingan


Kaunseling dan Kerjaya Murid, PPW
Keramat, Kuala Lumpur

6 Pn. Hjh Julia binti Abu Sari SMK Puchong Perdana, Selangor

7 Pn. See Hong Eng SMK Bukit Rahman Putra, Selangor

8 Pn. Nurhaiza binti Che Mat SMK Cheras, Kuala Lumpur

9 En. Che Zanusi bin Che Ab Hadi SMK Setapak Indah, Kuala Lumpur
10 Pn. Sarina binti Mohamed Hashim SK Seksyen 7 Bandar Baru Bangi,
Selangor
11 En. Ibrahim bin Abd Ghani SK Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor

12 Pn. Nurul Wahyuni Nurul Wahyuni Kerk SK Seksyen 1 Bandar Kinrara, Selangor
Shiau Phin

13 Pn. Harriani bt. Marzuki SK AU Keramat, Kuala Lumpur

14 Pn.Siti Norfdillah Bt. Abdullah SK Seremban 2B, Negeri Sembilan


78
Modul Ini dihasilkan berdasarkan modul-modul berikut:

1. Modul Kaunseling Berfokus Kementerian Pendidikan Malaysia

2. Modul Adiwira En. Ibrahim bin Abd Ghani


Pn. Zarina binti Sana
SK Bandar Baru Sungai Buloh,
Selangor

3. Modul ‘I Am For You’ Pn. Harriani binti Marzuki


Pn. Norma binti Hitam
SK Au Keramat, Kuala Lumpur

4. Super Vaks Pn. Nurul Wahyuni Nurul Wahyuni Kerk


Shiau Phin
Pn. Nor Safwati binti Mohamad
SK Seksyen 1 Bandar Kinrara,
Selangor

5. Inspirasi Pelangi Kasih ( IPK ) Pn.Siti Norfdillah


Pn.Siti Norfdillah
binti Abdullah
Binti Abdullah
Pn. Mimi Rafeah binti Ahmad
SK Seremban 2B, Negeri Sembilan

6. Tepuk Cakna Pn.Sarina binti Mohamad Hashim


Pn. Melissa Amran De Costa
Sk Seksyen 7 Bandar Baru Bangi,
Selangor

7 Talian Kasih Pn. Nurhaiza binti Che Mat


SMK Cheras, Kuala Lumpur

79