Sei sulla pagina 1di 192

DEŽELNA KMEÅKA ZVEZA COMUNITÀ AUTOGESTITA

ASSOCIAZIONE REGIONALE COSTIERA DELLA


AGRICOLTORI NAZIONALITÀ ITALIANA

OBALNA SAMOUPRAVNA
SKUPNOST ITALIJANSKE
NARODNOSTI

SLOVAR
DIZIONARIO
SLO - ITA ITA - SLO

ÅEBELARSTVO
APICOLTURA
OLJKARSTVO IN OLJE
OLIVICOLTURA E OLIO
SIRARSTVO
PRODUZIONE LATTIERO CASEARIA
VINOGRADNIŠTVO
VITICOLTURA
VINARSTVO
PRODUZIONE VINICOLA
ZELENJADARSTVO
ORTICOLTURA
SLOVENSKO - ITALIJANSKI
ITALIJANSKO - SLOVENSKI

SLOVAR
PROIZVODNIH USMERITEV
PRIMARNEGA SEKTORJA:
ÅEBELARSTVA - OLJKARSTVA IN OLJA
SIRARSTVA - VINOGRADNIŠTVA IN VINARSTVA
ZELENJADARSTVA

DIZIONARIO
SLOVENO - ITALIANO
ITALIANO - SLOVENO

DEGLI INDIRIZZI PRODUTTIVI


DEL SETTORE PRIMARIO:
APICOLTURA - OLIVICOLTURA E OLIO
PRODUZIONE LATTIERO CASEARIA
VITICOLTURA E PRODUZIONE VINICOLA
ORTICOLTURA
CIP
Narodna in ætudijska knjiœnica, Trst
Biblioteca nazionale slovena e degli studi, Trieste

63(038)=163.6=131.1

GREGORI, Mario
Slovar proizvodnih usmeritev primarnega sektorja: åebelarstva, oljkarstva in olja,
sirarstva, vinogradniætva in vinarstva, zelenjadarstva : slovensko-italijanski, italijansko-
slovenski = Dizionario degli indirizzi produttivi del settore primario: apicoltura,
olivicoltura e olio, produzione lattiero casearia, viticoltura e produzione vinicola,
orticoltura : sloveno-italiano, italiano-sloveno / [sestava slovarja, stesura del dizionario
Mario Gregori]. - Trst : Deœelna kmeåka zveza = Trieste : Associazione regionale
agricoltori, 2007

1. Vzp. stv. nasl.

2974188
KAZALO
SOMMARIO

Spremna beseda .................................................................................................................. 7


Prefazione.......................................................................................................................................... 9

Navodila za uporabo slovarja ........................................................... 11


Guida all’uso del dizionario .................................................................. 15

Slovensko - italijanski slovar /


Dizionario sloveno - italiano................................................................. 19

Italijansko - slovenski slovar /


Dizionario italiano - sloveno ............................................................... 103
Spremna beseda

Priåujoåi slovar je bil izdelan v okviru projekta »AGROMIN – Kmetijstvo manjæin«,


ki je financiran iz PROGRAMA POBUDE SKUPNOSTI INTERREG IIIA ITALIJA-
SLOVENIJA 2000-2006, katerega namen je spodbujati, æiriti in krepiti sodelovanje med
italijansko manjæino v Sloveniji in slovensko manjæino v Italiji na podroåju pridelave in
izdelave skupnih åezmejnih kmetijskih tipiånih pridelkov, izdelkov in proizvodov.
Prijavitelja projekta sta Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti v Sloveniji
in Deœelna kmeåka zveza v Italiji, ki si postavljata dva glavna cilja: oblikovanje enotne
åezmejne ponudbe omenjenih dobrin, pri åemer so neposredno soudeleœeni pridelovalci
pripadniki obeh manjæin in okrepitev sodelovanja med obema norodnima skupnostima na
podroåju primarnega sektorja.
Med mnoge krajevne kmetijske pridelke, izdelke in proizvode, ki se lahko ponaæajo z
visoko kakovostjo, spadajo predvsem: vino, oljåno olje, med, mleåni izdelki, suhomesni
izdelki, sadje in zelenjava, ki jih tostran in onstran meje proizvajajo pripadniki obeh
manjæin.
Kulturne in jezikovne znaåilnosti, ki so prisotne na obmejnih obmoåjih in ki moåno
zaznamujejo posamezne narodnostne skupnosti, predstavljajo veliko bogastvo in
neprecenljivo dediæåino, a so istoåasno omejevalni dejavnik za åezmejno sodelovanje. To
velja æe posebej za jezik, oziroma za strokovno izrazoslovje, ki ga ponavadi tudi manjæinci,
poznavalci obeh jezikov, skromno obvladajo, kar pa ustvarja med manjæinama veliko oviro
pri medsebojnem sodelovanju.
Ob tem spoznanju sta prijavitelja predvidela, poleg drugih aktivnosti projekta, tudi izdelavo
strokovnega slovarja, ki bi zajemal izraze iz sledeåih kmetijskih proizvodnih usmeritev:
åebelarstva, oljkarstva in olja, vinogradniætva in vinarstva, sirarstva in zelenjadarstva. Kljub
temu, da se v slovarju ne obravnava izrazov iz podroåij suhomesnih izdelkov in sadjarstva,
z izjemo oljke, smo prepriåani, da bo slovar koristno sredstvo za boljæe sodelovanje med
manjæinama.
Zbiranje strokovnega gradiva v dveh jezikih je izredno zahtevno, æe posebej åe to opravlja
ena sama oseba, zato je zbrano gradivo neizogibno nepopolno. Tehniåno izrazoslovje je na
podroåju primarnega sektorja v obeh jezikih zelo bogato in dinamiåno, saj se ustaljenim
izrazom stalno pridruœujejo novi, tako da je teœko dohitevati njihovo razvojno rast. To
velja æe posebej za slovenæåino, ki je »strokovno« mlajæi jezik, zato pa bolj dinamiåen
kot italijanski, ki je zaåel veliko prej svojo znanstveno razvojno pot. Tudi prilagodljivost
znanstvene terminologije neologizmom, predvsem iz angleæåine, je pri obeh jezikih razliåna.
Slovenæåina sprejema zelo previdno tuje izraze v svoje besediæåe, italijanæåina pa ima do tega
bolj odprt pristop, kar pomeni, da ima italijanski jezik takoj nov pojem, ker ga enostavno
prevzame iz tujega jezika. To seveda povzroåa marsikatere, åeprav le prehodne, teœave.
Po naæem mnenju so vse teœave, ki nastajajo pri izoblikovanju znanstvenih ali tehniånih
slovarjev, kljub vsemu premostljive. Priznani strokovnjaki na tej in na oni strani meje
lahko veliko pripomorejo, da se ta slovar, ki je prvi majhen, a konkreten korak k vedno
tesnejæemu in plodnejæemu åezmejnemu sodelovanju na podroåju primarnega sektorja,
razvije in razæiri v popolnejæo in bogatejæo obliko.
Tehniåni koordinator projekta
Dr. Mario Gregori


Prefazione

Questo dizionario è frutto di un progetto finanziato dal PROGRAMMA D’INIZIATIVA


COMUNITARIA INTERREG III A ITALIA – SLOVENIA 2000-2006, obiettivo
del quale è incentivare, sviluppare e aumentare la collaborazione transfrontaliera tra la
minoranza italiana in Slovenia e la minoranza slovena in Italia nel campo della produzione
e lavorazione dei prodotti tipici locali del settore primario.
I due proponenti del progetto “AGROMIN – Agricoltura delle minoranze”, la
Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana di Capodistria in Slovenia e
l’Associazione Regionale Agricoltori di Trieste in Italia, si sono posti due obiettivi principali
che comprendono la realizzazione di un’unica offerta transfrontaliera di prodotti tipici che
vedono il coinvolgimento diretto delle due minoranze e il rafforzamento della collaborazione
tra i due gruppi etnici attraverso la collaborazione nel settore primario.
Molte produzioni tipiche locali si contraddistinguono per la loro elevata qualità: vino,
olio di oliva, miele, prodotti lattiero caseari, insaccati, ma anche frutta e verdura, che
vengono prodotti su entrambi i lati del confine e coinvolgono produttori membri delle due
minoranze.
Le caratteristiche linguistiche e culturali, presenti nei territori di confine, contraddistinguono
in maniera forte le due comunità etniche e rappresentano da un lato una ricchezza e
un patrimonio inestimabile, dall’altro sono un fattore limitante per la collaborazione
transfrontaliera. Ciò vale soprattutto per le due lingue, e segnatamente per la terminologia
tecnica e scientifica, la cui padronanza è non di rado modesta anche presso gli appartenenti
di gruppi etnici minoritari, conoscitori di entrambi gli idiomi.
Per sopperire a questo problema i due proponenti del progetto hanno incluso tra le varie
attività e i vari risultati anche la redazione di un dizionario scientifico dei termini che si usano
nei seguenti indirizzi produttivi del settore primario: apicoltura, viticoltura e produzione
vinicola, olivicoltura e olio, produzione lattiero casearia e orticoltura. Anche se in questo
dizionario non vengono trattati i termini che riguardano la produzione di insaccati e la
frutticoltura, ad eccezione dell’ulivo, si ritiene che esso possa favorire in modo incisivo lo
sviluppo della collaborazione tra le due minoranze.
La raccolta dei termini scientifici, a causa della sua complessità e del fatto che il lavoro sia
stato svolto da un’unica persona , è senza dubbio incompleta. Riguardo alla terminologia in
questo settore entrambe le lingue sono molto ricche e soprattutto assai dinamiche. Ai termini
già consolidati si aggiungono continuamente dei nuovi, il che fa sì che è impossibile stare al
passo dell’evoluzione linguistica. Ciò vale soprattutto per la lingua slovena, che è una lingua
“scientificamente” più giovane e conseguentemente più dinamica di quella italiana, che ha
iniziato molto prima il suo percorso di sviluppo scientifico. Anche l’adattamento dei termini
scientifici ai neologismi, soprattutto dall’inglese, è diverso tra le due lingue. Lo sloveno adotta
in maniera più prudente e lenta i termini stranieri, l’italiano lo fa invece con un approccio più
aperto ed immediato e questo comporta dei problemi, che sono però del tutto transitori.
Detto ciò riteniamo che tutte le problematiche, che si riscontrano durante la stesura di
dizionari tecnici e scientifici, siano superabili. Gli esperti da entrambi i lati del confine
possono contribuire in maniera significativa che questo dizionario, il primo, ma concreto
passo per una maggiore e più intensa collaborazione transfrontaliera nel settore primario,
possa svilupparsi in una forma più ricca e completa.
Il coordinatore tecnico del progetto
Dr. Mario Gregori


Navodila za uporabo slovarja

Zdi se nam koristno, da navedemo nekaj kljuånih navodil za uporabo slovarja. Gre
za kriterije, ki smo jih uporabili pri izdelavi priåujoåega slovarja. Navajamo jih za laœje
razumevanje slovarja.

1. Za besedo z istim pomenom v slovenæåini oziroma italijanæåini so navedene posebej


obstojeåe oblike.
Primeri:
• tla - terreno, zemlja - terreno;
• cvetni prah - polline, pelod-polline;
• acescenza - ocetni cik, spunto - ocetni cik;

2. Slovenske pridevniæke oblike, ki jih v italijanæåini ne uporabljamo, so v tem jeziku
izraœene s predlogom “di”, “a”, “del”, “dell’”, “della”, “da”, “d’”.
Primeri:
• lesen - di legno, œelezen - di ferro, ogljikov - di carbonio, ploden - a frutto,
talna vlaga - umidità del terreno, rigolni plug - aratro da scasso, namizno
grozdje - uva da tavola;

3. Ista beseda, ki se v slovenæåini/italijanæåini ponavlja v drugi povezavi, je navedena


po abecednem zaporedju v vseh moœnih povezavah.
Primeri:
• obiranje - raccolta, obiranje listov - sfogliatura, obiranje grozdja - raccolta
dell’uva;
• oblikovanje - formazione, oblikovanje jagod - formazione degli acini,
oblikovanje kroænje - formazione della chioma;
• radice - korenina, radice aerea - zraåna korenina, radice avventizia -
adventivna korenina;

4. Ista slovenska beseda, ki je uporabljena v italijanæåini v razliånih primerih, je


navedena z raznimi pomeni v razliånih povezavah.
Primeri:
• odpadanje plodov - cascola dei frutti, odpadanje cvetja - colatura, odpadanje
listov - defogliazione;

5. V primerih, ko imamo v enem jeziku dva ali veå izrazov za isti pojem, so izrazi
navedeni loåeno.
Primeri:
• œveplov dvokis - anidride solforosa, œveplov bioksid - anidride solforosa;
• proizvod - prodotto, pridelek - prodotto, izdelek - prodotto, pripravek -
prodotto;
• idrogeno solforato(H2S) - œveplovodik, acido solfidrico(H2S) - œveplovodik;

11
6. Dovræna in nedovræna oblika slovenskih glagolov in glagolnikov sta navedeni
skupaj, ker jih italijanæåina ne razlikuje.
Primeri:
• pognati / poganjati - germogliare
• odstranjevanje / odstranitev korenin - sbarbettatura
• germogliare - pognati, poganjati, zbrsteti, brsteti, odgnati, odganjati
• sbarbettaura - odstranjevanje / odstranitev korenin

7. Naveden je samo tisti pomen besed, ki se uporablja v proizvodnih usmeritvah,


dojetih v tem slovarju.
Primeri:
• odgnati-germogliare → opuæåeni so pomeni glagola kot “cacciare” ali
“respingere”, ki se uporabljajo v drugih povezavah z drugimi pomeni;
• oko-gemma → opuæåen je anatomski pomen “occhio”, ki ne pride v upoætev
pri uporabi tega slovarja;

8. Navedeni so posebni primeri slovenskih izrazov, za katere se v italijanæåini


uporablja beseda, ki ima razliåen pomen od tradicionalnega.
Primeri:
• “redek” pomeni “raro”, le pri grozdu postane “spargolo”;
• “resen” pomeni “serio”, pri napakah pa uporabljamo pridevnik “grave” →
“resna napaka” ni zato “difetto serio” temveå “difetto grave”;

9. Imena rastlin, œuœelk, gliv in bolezni so navedena tudi v latinæåini v oklepaju.


Primeri:
• aglio (Allium sativum) - åesen;
• navadna åebela (Apis mellifica) - ape comune;
• avvizzimento del pisello (Fusarium vasinfectum) - grahova uvelost;

10. Imena kemijskih elementov in spojin imajo zraven æe oznaåbo s kemijskim


simbolom v oklepaju.
Primeri:
• aluminij (Al) - alluminio;
• aluminijev sulfat (Al2(SO4)3) - solfato di alluminio;
• base di sodio (NaOH) - natrijev lug;

11. Nekatera imena imajo zraven tudi pojasnilo v oklepaju.


Primeri:
• beluænik (noœ za rezanje beluæev) - attrezzo per la raccolta dei turioni;
• brezcveten (brez cvetnih listov) - apetalo;
• Carsone (varietà di olive) - Karsone;
• etanolo (alcol etilico) - etanol;

12. Ob vsaki besedi je navedena ena ali veå kratic, ki zaznamujejo proizvodno
usmeritev, v kateri se izraz uporablja.

12
Kratice so sledeåe:
|Å| → åebelarstvo
|O| → oljkarstvo in olje
|S| → sirarstvo
|V| → vse proizvodne usmeritve
|VIN| → vinarstvo in vinogradniætvo
|Z| → zelenjadarstvo

Primeri:
• med - miele |Å| → åebelarstvo;
• agamen - agamico |O,VIN,Z| → oljkarstvo in olje, vinarstvo in vinogradniætvo,
zelenjadarstvo;
• gusto - okus |V| → vse proizvodne usmeritve;
• impurezza - umazanija |O,S,VIN| → oljkarstvo in olje, sirarstvo, vinarstvo in
vinogradniætvo;

13
Guida all’uso del dizionario

Riteniamo sia utile indicare alcune istruzioni guida per un corretto uso del dizionario. Si
tratta di criteri che abbiamo preso in considerazione durante la stesura di questo dizionario
e che citiamo per facilitarne la comprensione.

1. Per le parole con lo stesso significato in sloveno/italiano vengono riportate forme


assestanti singolarmente.
Esempi:
• tla - terreno, zemlja - terreno;
• cvetni prah - polline, pelod - polline;
• acescenza - ocetni cik, spunto - ocetni cik;

2. Gli aggettivi in sloveno che non hanno il corrispettivo aggettivo nella lingua italiana
vengono riportati nella medesima con le preposizioni “di”, “a”, “del”, “dell’”,
“della”, “da”, “d’”.
Esempi:
• lesen - di legno, œelezen - di ferro, ogljikov - di carbonio, ploden - a
frutto, talna vlaga - umidità del terreno, rigolni plug - aratro da scasso,
namizno grozdje - uva da tavola;

3. La medesima parola che viene usata in più voci composte viene riportata in ordine
alfabetico in tutte le voci possibili.
Esempi:
• obiranje - raccolta, obiranje listov - sfogliatura, obiranje grozdja -
raccolta dell’uva;
• oblikovanje - formazione, oblikovanje jagod - formazione degli acini,
oblikovanje kroænje - formazione della chioma;
• radice - korenina, radice aerea - zraåna korenina, radice avventizia -
adventivna korenina;

4. La medesima parola in sloveno che viene usata in italiano in più / diversi esempi,
viene riportata in italiano nelle differenti voci composte e con significati diversi.
Esempi:
• odpadanje plodov - cascola dei frutti, odpadanje cvetja - colatura,
odpadanje listov defogliazione;

5. Se una lingua possiede due o più termini per lo stesso concetto, i termini vengono
riportati singolarmente.
Esempi:
• œveplov dvokis - anidride solforosa, œveplov bioksid - anidride solforosa;
• proizvod - prodotto, pridelek - prodotto, izdelek - prodotto, pripravek -
prodotto;
• idrogeno solforato(H2S) - œveplovodik, acido solfidrico(H2S) -
œveplovodik;

15
6. I verbi e i sostantivi sloveni derivanti dal verbo nelle forme del perfettivo e
imperfettivo vengono riportati con un solo significato in italiano, in quanto la
lingua italiana non differenzia le due forme. Esempi:
• pognati / poganjati - germogliare
• odstranjevanje / odstranitev korenin - sbarbettatura
• germogliare - pognati, poganjati, zbrsteti, brsteti, odgnati, odganjati
• sbarbettaura - odstranjevanje / odstranitev korenin

7. In entrambe le lingue vengono riportati solamente i significati delle parole che si


utilizzano negli indirizzi produttivi trattati in questo dizionario.
Esempi:
• odgnati-germogliare → vengono tralasciati i significati dei verbi “cacciare”
o “respingere”, che si usano in altre voci composte con significati diversi;
• oko-gemma → viene tralasciato il significato anatomico “occhio”, in quanto
non viene considerato in questo dizionario;

8. I termini sloveni, per i quali in italiano si usa una parola dal significato diverso da
quello tradizionale, vengono riportati in esempi specifici.
Esempi:
• “redek” significa “raro”, per il grappolo d’uva usiamo invece “spargolo”;
• “resen” significa “serio”, per i difetti usiamo invece “grave” → “resna
napaka” non è quindi “difetto serio”, ma “difetto grave”;

9. I nomi delle piante, degli insetti, dei funghi e delle malattie vengono riportati anche
in latino tra parentesi.
Esempi:
• aglio (Allium sativum) - åesen;
• navadna åebela (Apis mellifica) - ape comune;
• avvizzimento del pisello (Fusarium vasinfectum) - grahova uvelost;

10. I nomi degli elementi chimici e delle molecole hanno accanto il corrispettivo
simbolo chimico tra parentesi.
Esempi:
• aluminij (Al) - alluminio;
• aluminijev sulfat (Al2(SO4)3) - solfato di alluminio;
• base di sodio (NaOH) - natrijev lug;

11. Alcuni termini hanno accanto un'ulteriore spiegazione tra parentesi.


Esempi:
• beluænik (noœ za rezanje beluæev) - attrezzo per la raccolta dei turioni;
• brezcveten (brez cvetnih listov) - apetalo;
• Carsone (varietà di olive) - Karsone;
• etanolo (alcol etilico) - etanol;

16
12. Ogni parola viene contassegnata da una o più abbreviazioni in relazione all'indirizzo
produttivo, nel quale viene usata.
Le abbreviazioni sono le seguenti:
|Å| → apicoltura
|O| → olivicoltura e olio
|S| → produzione lattiero casearia
|V| → tutti gli indirizzi produttivi
|VIN| → viticoltura e produzione vinicola
|Z| → orticoltura

Esempi:
• med - miele |Å| → apicoltura
• agamen - agamico |O,VIN,Z| → olivicoltura e olio, viticoltura e produzione
vinicola, orticoltura
• gusto - okus |V| → tutti gli indirizzi produttivi
• impurezza - umazanija |O,S,VIN| → olivicoltura e olio, produzione lattiero
casearia, viticoltura e produzione vinicola

17
SLO - ITA

19
alohton

A
abiotski |VIN| abiotico
agrotehnika |O,VIN,Z| agrotecnica
agrumov volnati kapar (Planococcus citri)
|VIN| cocciniglia farinosa
absolutni prag |O,VIN| soglia assoluta akacijin med |Å| miele di acacia
absorpcija |O,VIN,Z| assorbimento akaricid |O,VIN,Z| acaricida
absorpcija hranil |O,VIN,Z| assorbimento delle akarinoza |VIN| acarinosi
sostanze nutritive aklimatizacija |V| acclimazione, acclimatazione
absorpcijski proizvod |O,VIN,Z| prodotto per aktinomikoza (Streptomyces scabies) |Z|
assorbimento scabbia comune
acetaldehid |S,VIN| acetaldeide, aldeide acetica aktiven |O,VIN,Z| attivo
aceton |VIN| acetone aktivna snov |O,VIN,Z| principio attivo
acidifikacija |O,S,VIN| acidificazione aktivno oglje |VIN| carbonio attivo
acidofilen |O,VIN,Z| acidofilo aktualen |V| attuale
adhezija tal |O,VIN,Z| adesività del terreno aktualna kislost |VIN| acidità attuale
adhezit |O,VIN| sostanza adesivante alanin |S| alanina
aditiv |O,S,VIN| additivo albumin |S| albumina
adsorpcijska snov |V| sostanza adsorbente aldehid |O,VIN| aldeide
adulticid |O,VIN,Z| adulticida aldolaza |VIN| aldolasi
adventiven |O,VIN| avventizio aleksandrijski muækat |VIN| Moscato
adventivna korenina |O,VIN| radice avventizia d’Alessandria
adventivni brst |O,VIN| gemma avventizia alfaaminokislina |S| acido alfaamminico
aeroben |V| aerobio alfaaminomaslena kislina |S| acido
aerobioza |O,VIN,Z| aerobiosi alfaamminobutirrico
aerobna bakterija |O,VIN,Z| batterio aerobio alfa-kazein |S| alfacaseina
aerobno dihanje |O,VIN,Z| respirazione aerobica alfalaktoalbumin |S| alfalattoalbumina
aero-foto-posnetek |O,VIN,Z| immagine alga |O| alga
aerofotogrammetrica alifatiåen alkol |O| alcol alifatico
aeromofilen |V| aeromofilo alkalinast |V| basico, alcalino
aerosol |V| aerosol alkalinost |O,VIN,Z| alcalinità, basicità
aficid |O,VIN,Z| aficida alkalna tla |O,VIN,Z| terreno alcalino
afiniteta |V| affinità alkalnost tal |O,VIN,Z| alcalinità del terreno
afriæka åebela (Apis adansonii) |Å| ape africana alkaloid |VIN| alcaloide
agamen |O,VIN,Z| agamico alkil |O| alchile
agamiåen |O,VIN,Z| agamico alkohol |VIN| alcol
agamija |O,VIN,Z| agamia alkoholen |VIN| alcolico
agamno razmnoœevanje |O,VIN,Z| propagazione alkoholizirano vino |VIN| vino con aggiunta di
agamica alcol
agar-agar |VIN| agar-agar alkoholna fermentacija |VIN| fermentazione
agmatin |S| agmatina alcolica
agregat |O,VIN| aggregato alkoholna pijaåa |VIN| bevanda alcolica
agrobioloæki |O,VIN,Z| agrobiologico alkoholna stopnja |VIN| grado alcolico, tenore
agrobiotiåen |O,VIN,Z| agrobiotico alcolico
agrometeorologija |V| agrometeorologia alkoholno vrenje |VIN| fermentazione alcolica
agrotehniåni ukrep |O,VIN,Z| intervento alkoholometer |VIN| alcolometro
agrotecnico alohton |O,VIN,Z| alloctono

21
alohtona tla

alohtona tla |O,VIN,Z| terreno alloctono anaerobna bakterija |O,VIN,Z| batterio


aluminij (Al) |V| alluminio anaerobico
aluminijev sulfat (Al2(SO4)3) |V| solfato di analist |V| analista
alluminio analitska kemija |V| chimica analitica
aluminijska folija |S| carta stagnola analitski |V| analitico
aluvionalen |O,VIN,Z| alluvionale analiza |V| analisi
ameriæka podlaga |VIN| portinnesto americano analiza listja |O,VIN,Z| analisi fogliare
ameriæka trta |VIN| vite americana analiza tveganj kritiåne kontrolne toåke
ameriæki ækrœat (Scaphoideus titanus) |VIN| (HaCCP) |V| analisi del rischio del punto
cicadella della flavescenza dorata critico di controllo
amfora |O,VIN| anfora analiza vina |VIN| analisi del vino
amfora za shranjevanje olja |O| orcio, ziro analiza zemlje |O,VIN,Z| analisi del terreno
amfoteren |S| amfotero analizirati |V| analizzare, fare l’analisi
amiden |VIN| amidico angleæka kopulacija |O,VIN| innesto a doppio
amidno gnojilo |O,VIN,Z| concime amidico spacco inglese
amilaza |VIN| amilasi angleæko spajanje |O,VIN| innesto a doppio
amilni alkohol |VIN| alcol amilico spacco all’inglese
amin |S| ammina anhidrid |V| anidride
aminokislina |O,VIN,S| amminoacido anion |V| anione
aminokislinski |O,VIN,S| amminoacido anorganska motnost |VIN| intorbidamento da
amoniak (NH3) |V| ammoniaca sostanze anorganiche
amoniakov duæik |O,VIN,S| azoto ammoniacale antagonist |V| antagonista
amonifikacija |O,VIN,Z| ammonizzazione antagonistiåno delovanje |V| azione antagonista
amonij |O,VIN,Z| ammonio antibiotik |S| antibiotico
amonijev nitrat (NH4 NO3) |O,VIN,Z| nitrato antioksidant |O,VIN,S| antiossidante
di ammonio, nitrato ammonico antioksidativen |O,VIN,S| antiossidante
amonijev sulfat ((NH4)2SO4) |O,VIN,Z| solfato antiperonosporna postaja |VIN| osservatorio
di ammonio, solfato ammonico antiperonosporico
amonijeva spojina |O,VIN,Z,S| composto di antiseptiåen |O,VIN,S| antisettico
ammonio antociamin |VIN| antociamina
amonijevo gnojilo |O,VIN,Z| concime antocianaza |VIN| antocianasi
ammoniacale antociani |VIN| antociani
amonnitratno gnojilo |O,VIN,Z| concime antocianska obarvanost |VIN| colorazione
nitroammoniacale antocianica
amonsulfat ((NH4)2SO4) |O,VIN,Z| solfato di apatit ((Ca3(PO4))2) |O,VIN,Z| apatite
ammonio apikalen |O,VIN| apicale
ampelografiåen |VIN| ampelografico apikulatne kvasovke |VIN| lieviti apiculati
ampelografija |VIN| ampelografia apnena tla |O,VIN,Z| terreno calcareo
ampelografski |VIN| ampelografico apnena zemlja |O,VIN,Z| terreno calcareo
ampelografski opis |VIN| descrizione apnenec |V| calcare
ampelografica apneni arzenat |O,VIN,Z| arseniato di calcio
ampelometrija |VIN| ampelometria apneni duæik (CaCN2) |O,VIN,Z|
ampelotehnika |VIN| tecnica ampelografica calciocianammide
anaeroben |O,VIN,Z| anaerobico apnenje |O,VIN,Z| calcitazione
anaerobioza |O,VIN,Z| anaerobiosi apno |V| calce

22
bazalen listiå

arabanaza |VIN| arabanasi azbest |VIN| amianto


arabinoza |VIN| arabinosio azbestni trak |VIN| nastro di amianto
arahidanska kislina |O| acido arachico
araæidno olje |O| olio di arachidi
arginin |S| arginina
arhimedov vijak |VIN| coclea
arhitrav |V| architrave
B
baker (Cu) |O,VIN,Z| rame
arhivsko vino |VIN| vino di alta qualità bakren |O,VIN,Z| cuprico, rameico
aroma |O,VIN,S| aroma bakrena motnost |VIN| casse rameica
aromatiåen |O,VIN,S| aromatico bakreni lom |VIN| casse rameica
aromatiåna snov |O,VIN,S| sostanza aromatica bakrenoapnena brozga |VIN| poltiglia
aromatiånost |O,VIN,S| aromaticità cuprocalcica
aromatizirano vino |VIN| vino aromatizzato bakrov |O,VIN,Z| cuprico, rameico
artiåoka (Cynara scolymus) |Z| carciofo bakrov karbonat (CuCO3) |O,VIN,Z| carbonato
artiåokin dolgoglavåek (Apion carduorum) |Z| di rame
apion del carciofo baktericid |S,VIN| battericida
artiåokin molj (Depressaria erinaceella) |Z| baktericiden |S,VIN| battericida
depressaria del carciofo bakterija |V| batterio
artiåokina æåitovka (Cassida deflorata) |Z| bakterijski izcedek |Z| essudato batterico
cassida del carciofo bakterijski naboj |S| carica batterica
artiåokina zelena uæ (Brachycaudus cardui) |Z| bakterijski oœig vinske trte (Xanthomonas
afide del cardo e del carciofo ampelina) |VIN| necrosi batterica, mal nero
ascendenten sok |O,VIN| linfa ascendente bakterijsko obolenje |O,VIN,Z| batteriosi
aseptiåen |S| asettico bakteriofag |O,VINS| batteriofago
asimilacija |V| assimilazione bakterioza |VIN| batteriosi
asimilat |O,VIN,Z| assimilato baktofugiranje |S| bactofugazione
asimiliran |O,VIN,Z| assimilato baktofugirati |S| bactofugare
asimilirati |O,VIN,Z| assimilare balastna snov |S| sostanza eccipiente
askomiceti (Ascomycetes) |O,VIN,Z| ascomiceti ballingov sakarometer |VIN| saccarometro di
askorbinoksidaza |VIN| ascorbinossidasi Balling
askorbinska kislina |VIN| acido ascorbico barbera |VIN| Barbera
askorbinski |S,VIN| ascorbico barij (Ba) |O,VIN,Z| bario
asparagin |VIN| asparagina barijev karbonat (BaCO3) |O,VIN,Z| carbonato
asparaginska kislina |S,VIN| acido asparaginico di bario
asparaginski |S,VIN| asparaginico barijev polisulfit |O,VIN,Z| polisolfuro di bario
atomizer |V| atomizzatore barik |VIN| barrique
avgit |V| augite barvilo |VIN| sostanza colorante
avtogamia |O,VIN,Z| autogamia barvna skala |V| scala dei colori
avtohton |O,VIN,Å| autoctono barvna snov |V| sostanza colorante
avtohtona tla |O,VIN,Z| terreno autoctono bat |O,VIN| pistone
avtohtone kvasovke |VIN| lieviti autoctoni batna årpalka |O,VIN| pompa a pistone
avtoklav |VIN| autoclave baumejev gostomer |VIN| densimetro di Baumè
avtomatiåni dozator |O,VIN| dosatore baza |V| base
automatico bazalen |V| basale
avtomatizacija |O,VIN,S| automatizzazione bazalen listiå |VIN| foglia basale

23
bazen

bazen |VIN| vasca |Z| sedano da costa


baziåen |V| basico, alcalino beluænik (noœ za rezanje beluæev) |Z| attrezzo
baziåna tla |O,VIN,Z| terreno basico per la raccolta dei turioni
baziånost |O,VIN,Z| alcalinità, basicità bentonit |VIN| bentonite
bazidiomiceti (Basidiomycetes) |Z| bentotest |VIN| test con la bentonite
basidiomiceti benzaldehid |VIN| aldeide benzoica
bazilika (Ocimum basilicum) |Z| basilico beta-indolocetna kislina |O| acido-
baziton |O| basitono betaindolacetico
bazitona rast |O| accrescimento basitono beta-kazein |S| betacaseina
bekser (H2S) |VIN| sapore di uova marce, sapore betaketokislina |S| acido betachetonico
di acido solfidrico beta-laktoglobulin |S| betalattoglobulina
bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum) |Z| betonska cev |O,VIN,Z| tubo di cemento
sclerotinia betonska vinska posoda |VIN| recipiente vinario
bela gniloba åebule (Sclerotium cepivorum) |Z| di cemento armato
marciume bianco betonski steber |VIN| palo di conglomerato
bela grozdna gniloba (Coniella ali cementizio
Coniothyrium diplodiella) |VIN| carie beœen |V| fugace
dell’uva, marciume bianco de ll’uva, White rot beœno vino |VIN| vino fugace
bela noga (Rizoctonia solani) |Z| rizottoniosi, biå |Å| funicolo
calzone bianco bifidobakterije |S| bifidobatteri
bela rja kriœnic (Albugo candida) |Z| ruggine bikarbonat |V| bicarbonato
bianca delle crucifere binova kislina |O| acido beenico
bela rja kriœnic (Peronospora brassicae) |Z| biofenol |O| biofenolo
peronospora delle crucifere biogen |O| biogeno
bela trohnoba krompirja (Fusarium solani) |Z| biokatalizator |V| biocatalizzatore
cancrena, mummificazione biokemiåen |V| biochimico
bela œlahtina |VIN| Chasselas dorato biokemiåna reakcija |V| reazione biochimica
beli burgundec |VIN| Pinot bianco biokemiåni proces |V| processo biochimico
beli lom |VIN| casse fosfatica, casse bianca biokemijski |V| biochimico
beli pinot |VIN| Pinot bianco bioloæka aktivnost tal |O,VIN,Z| attività
belica (oljåna sorta) |O| Bianchera biologica del terreno
beljakovina |V| proteina bioloæka motnost vina |VIN| casse ossidasica
beljakovinska motnost |VIN| precipitazione di bioloæka slika |O,VIN,S| quadro biologico
proteine bioloæka vrednost |V| valore biologico
beljakovinska sestava |V| composizione bioloæke lastnost tal |O,VIN,Z| proprietà
proteica biologica del terreno
beljakovinski |V| proteico bioloæki |V| biologico
beljen æpargelj |Z| asparago bianco bioloæki krog |V| ciclo biologico
beljenje endivie |Z| imbianchimento dell’indivia bioloæki razkis |VIN| fermentazione malolattica
belo vino |VIN| vino bianco bioloæko ravnovesje |V| equilibrio biologico
beluæ (pipa) |Z| turione biorazgradljiv |V| biodegradabile
beluæeva trohnoba (Fusarium culmorum) |Z| biosistematiåen |V| biosistematico
fusariosi dell’asparago biotehnologija |V| biotecnologia
beluæevka (Crioceris asparagi) |Z| criocere biotip |O,VIN,Z| biotipo
beluæna zelena (Apium graveolens var. dulce) biser iz Åabe |VIN| Perla di Ciaba

24
bruseljski radiå

bistrenje |O,VIN| chiarifica botaniåna sorodnost |O,VIN,Z| affinità botanica


bistrost |VIN| trasparenza, limpidezza botaniåna vrsta |O,VIN,Z| specie botanica
bistrost vina |VIN| limpidezza del vino botaniåna zrelost |O,VIN| maturazione botanica
bivolåek (Stictocephala bisonia) |VIN| cicadella botanika |O,VIN,Z| botanica
buffalo brada panja |Å| predelino di volo, banco
bivolje mleko |VIN| latte di bufala d’involo
blagi mozaik (Potato virus X) |Z| mosaico brajda |VIN| vite a pergola, pergolato
leggero bramor (Gryllotalpa gryllotalpa) |Z| grillotalpa
blagovna znamka |V| marchio di brana |O,VIN,Z| erpice
commercializzazione brananje |O,VIN,Z| erpicatura
blastomanija |VIN| blastomania branati |O,VIN,Z| erpicare
blatna voda |Z| acqua torbida brazda |O,VIN,Z| solco
bledica |O,VIN,Z| clorosi brazdasti klunotaj (Ceutorrhynchus
bleæåeå |VIN| brillante pleurostigma) |VIN| altica
blitva rezivka (Beta vulgaris) |Z| bietola da brazdasti rilåkar (Otiorrhynchus sulcatus)
taglio |VIN| oziorrinco
blitva srebrnolistna (Beta vulgaris var. cycla) brbonåica |VIN| papilla
|Z| bietola da coste brenta |VIN| brenta
bob (Vicia faba) |Z| fava brezcveten (brez cvetnih listov) |O,VIN,Z|
bobar (Bruchus rufimanus) |Z| tonchio della apetalo
fava breœina |O,VIN,Z| scarpata
boben |O| tamburo brezkonåni vijak |O,VIN| vite senza fine
bobov oœig (Ascochyta fabae) |Z| antracnosi brezobliåen |Z| amorfo
della fava brezsemenski plod |VIN| frutto apireno
bobova rja (Uromyces fabae) |Z| ruggine della brezzraåen pretok |VIN| travaso in assenza di
fava aria
boåno cepljenje v razkol |VIN| innesto a spacco brie |S| Brie
laterale brizgalnik |O,VIN,Z| iniettore
bodeåa œica |V| filo spinato brokoli (Brassica oleracea var. botrytis
bohotivka |O| pollone, succhione virescens) |Z| broccolo
bolezen |V| malattia brom timol |VIN| bromotimolo
bolezen strœena |VIN| malattia del midollo bromat |S| bromato
bolezen trte |VIN| ampelopatia o malattia della brst |O,VIN,Z| germoglio
vite brstenje |O,VIN,Z| germogliazione,
bolezen vina |VIN| malattia del vino germogliamento
bolezensko znamenje |V| sintomo di malattia brstenje oljke |O| mignolatura
bolezenski znak |V| sintomo di malattia brsteti |O,VIN,Z| germogliare
bolgarska paliåka (Lactobaciluus bulgaricus) brstiå |O,VIN,Z| germoglio
|S| bacillo bulgarico brstiåavost |O,VIN,Z| blastomania
bombaœni filter |O| filtro a cotone brstiåni ohrovt (Brassica oleracea var.
bor (B) |V| boro gemmifera) |Z| cavolino di Bruxelles
boraks |V| borace brstni zametek |O,VIN,Z| embrione della gemma
bordojska brozga |O,VIN| poltiglia bordolese bræljanovec |Å| miele di edera
bordojska steklenica |VIN| bottiglia bordolese bruceloza |S| brucelosi
borova kislina (H3BO3) |O| acido borico bruseljski radiå (Cichorium intybus) |Z| cicoria

25
buba

di Bruxelles centrifugalna årpalka |VIN| pompa centrifuga


buba |O,VIN,Z| pupa centrifugalna sila |V| forza centrifuga
buåa (Cucurbita maxima) |Z| zucca centrifugalni præilnik |Z| atomizzatore
buåka (Cucurbita pepo) |Z| zucchino centrifugo
buåni oœig (Colletotrichum lagenarium) |Z| centrifugalni separator |O| separatore
antracnosi centrifugo
buånice (Cucurbitaceae) |Z| cucurbitacee centrifugiranje |O,VIN| centrifugazione
buga (oljåna sorta) |O| Buga centrifugirati |O,VIN| centrifugare
bujen |O,VIN,Z| vigoroso cepiå |O,VIN| marza, nesto
bujna rast |O,VIN,Z| crescita rigogliosa, crescita cepilna smola |O,VIN| mastice per innesto
vigorosa cepilno mesto |O,VIN| punto di innesto
bujnost |O,VIN,Z| vigoria cepilno orodje |O,VIN| attrezzatura per l’innesto
buketen |VIN| fruttato cepiti |O,VIN| innestare
burgunska steklenica |VIN| bottiglia di cepivo |S| vaccino, inoculo, innesto
Borgogna cepivo iz sirotke |S| siero innesto
burno vrenje |VIN| fermentazione tumultuosa ceplenje na “okence” |VIN| innesto a zufolo
butanol |VIN| butanolo, alcol butilico cepljarske ækarje |O,VIN| cesoie per innesto
buteljåno vino |VIN| vino da bottiglia cepljarski noœ |O,VIN| coltello per l’innesto
butilenglikol |VIN| butilenglicole cepljen |O,VIN| innestato
cepljenje |O,VIN| innesto
cepljenje na izrez omega |VIN| innesto a omega

C
casarsa (prostoviseåa gojitvena oblika) |VIN|
cepljenje na izrez T |VIN| innesto a T
cepljenje v razkol |O,VIN| innesto a spacco
cepljenje z dolago |VIN| innesto a spacco inglese
Casarsa cepljenje za lub |O,VIN| innesto a flauto
cedilo za mleko |S| filtro per latte cepljenka |VIN| barbatella
cel list |O,VIN,Z| foglia intera cepljeno mesto |O,VIN| punto d’innesto
celica |V| cellula cev |O,VIN,Z| vaso, tubo
celica (v satu) |V| cella cev za namakanje |O,VIN,Z| tubo per irrigare
celiåen |V| cellulare chardonnay |VIN| Chardonnay
celiåna membrana |V| membrana cellulare cibib |VIN| Zibibbo
celiåna stena |V| parete cellulare cikada (Cicadae) |VIN| cicalina
celiåna zrelost |V| maturità cellulare cikast |VIN| spunto
celiåni sok |V| succo cellulare ciklus |V| ciclo
celiåno jedro |V| nucleo cellulare cikorija (Cichorium intybus) |Z| cicoria
celilno tkivo |O| tessuto cicatrizzante cilinder |O,VIN,S| cilindro
celofan papir |S| cellophan cilindriåen grozd |VIN| grappolo cilindrico
celovitost plodov |O,VIN| integrità dei frutti cin |V| stagno
celuloza |O,VIN| cellulosa cink (Zn) |V| zinco
centralni brst |VIN| gemma principale cinkov fosfid |VIN| fosfuro di zinco
centralni cilinder |VIN| cilindro centrale cinksulfat (ZnSO4) |VIN| solfato di zinco
centralni register |VIN| registro centrale cistein |S| cisteina
centrifuga |O,VIN| centrifuga cisterna |VIN| cisterna
centrifugacija |O,VIN| centrifugazione cistin |S| cistina
centrifugalen |O,VIN| centrifugo citogenetski |V| citogenetico

26
åebulni molj

citoloæki |V| citologico åebela samotarka |Å| ape solitaria


citoplazma |V| citoplasma åebela straœarica |Å| ape guardiana
citotropiåen fungicid |O,VIN,Z| fungicida åebela trotovka |Å| ape fucaiola
citotropico åebelar |Å| apicoltore
citrat |S| citrato åebelariti |Å| allevare api, esercitare l’apicoltura
citronska kislina |VIN| acido citrico åebelarjenje |Å| esercizio dell’apicoltura
citronski |S| citrico åebelarka |Å| apicoltrice
cona vsrkavanja |O,VIN,Z| zona pilifera, zona di åebelarna |Å| negozio di articoli per l’apicoltura
assorbimento åebelarski |Å| dell’apicoltore, dell’apicoltura,
curek |V| getto apistico
cvet |V| fiore åebelarsko toåilo |Å| smielatore
cvetaåa (Brassica oleracea var. botrytis) |Z| åebelarstvo |Å| apicoltura, allevamento apicolo
cavolfiore åebelen |Å| di api, dell’ape
cvetenje |O,VIN,Z| fioritura åebelja brada |Å| barba d’ape
cveteti |O,VIN,Z| fiorire åebelja celica |Å| cella da ape
cvetica |VIN,Z| bouquet, fruttato åebelja druœina |Å| famiglia d’api
cvetiæåe |O,VIN,Z| talamo fiorale åebelja æåetka |Å| spazzola per il polline
cvetliåni med |Å| miele millefiori åebelja zalega |Å| covata d’api
cvetna brazda |O,VIN,Z| stigma åebeljarjenje |Å| apicoltura, dedicarsi
cvetna åaæa |O,VIN,Z| calice del fiore all’allevamento di api
cvetna kapica |O,VIN,Z| caliptra åebelje gnezdo |Å| nido d’api
cvetna os |O,VIN,Z| rachide, cima dello stelo åebelje plodiæåe |Å| nido d’api
cvetni brst |O,VIN,Z| gemma a fiore åebelje stojiæåe |Å| colonia d’api
cvetni koæek artiåoke (glava) |Z| capolino del åebelje œelo |Å| pungiglione dell’ape
carciofo åebelji |Å| di api, dell’ape
cvetni list |O,VIN,Z| petalo åebelji med |Å| miele di ape
cvetni pecelj |O,VIN,Z| pedicello åebelji panj |Å| arnia
cvetni prah |O,VIN,Z,Å| polline åebelji ples |Å| danza delle api
cvetni venec |O,VIN,Z| corolla åebelji rilåek |Å| proboscide dell’ape
åebelji strup |Å| veleno d’ape
åebelni vosek |Å| cera d’api

Å
åas obdelave |O,VIN,Z| periodo di lavorazione
åebelnjak |Å| apiario, alveare
åebula (Allium cepa) |Z| cipolla
åebulica |O,Z| bulbo
åas trgatve |VIN| periodo di vendemmia åebulna muha (Chortophila-Hylemia
åas zorenja |O,VIN| periodo di maturazione, antiqua) |Z| mosca della cipolla
epoca di maturazione åebulna plesen (Peronospora schleideni) |Z|
åaæa |VIN| calice peronospora della cipolla
åasaste brbonåice |VIN| papille åebulna rja (Phytophthora porri) |Z|
åaæica |VIN| calice peronospora del porro
åaæni list |O,VIN,Z| sepalo åebulna siva plesen (Botryotinia fuckeliana) |Z|
åebela delavka |Å| ape operaia muffa grigia della cipolla
åebela krmilka (dojilja) |Å| ape nutrice åebulna snet (Tuborcinia cepulae) |Z| carbone
åebela mladica |Å| ape dell’alveare della cipolla
åebela roparica |Å| ape saccheggiatrice åebulni molj (Acrolepsiopsis assectella) |Z|

27
åebulni mozaik

tignola del porro åreslovinska motnost |VIN| precipitazione di


åebulni mozaik (Onion yellow dwarf) |Z| tannini
mosaico della cipolla åreslovinska snov |VIN| sostanza tannica
åebulnice (Liliaceae) |Z| liliacee årna grozdna gniloba (Guignardia bidwellii)
åedar |S| Cheddar |VIN| marciume nero, black-rot
åeljusti obiralnega stroja |O| testata con pinza årna listna pegavost (Alternaria porri) |Z|
munita di rulli in gomma alternariosi, marciume nero
åeljustna œleza |Å| ghiandola mandibolare årna listna pegavost kapusnic (Alternaria
åep (rozga na 1-2 oåesi) |VIN| sperone brassicae) |Z| alternariosi del cavolo
åesanje oljk |O| brucatura delle olive årna listna pegavost korenja (Alternaria porri
åesen (Allium sativum) |Z| aglio f. dauci) |Z| alternariosi della carota
åesnjev |VIN| cerasuolo årna listna pegavost krompirja (Alternaria
åeænjevka |VIN| cigliegiolo solani) |Z| alternaria della patata, seccume
åesnova siva plesen (Botrytis allii) |Z| botrite della patata
dell’aglio årna pegavost vinske trte (Phomopsis viticola)
åeæpljev kapar (Eulecanium corni) |VIN| lecanio |VIN| escoriosi della vite
del corniolo årna pegavost zelene (Phoma apiicola) |Z|
åiåerka (Cicer arietinum) |Z| ceci ticchiolatura del sedano
åilski soliter (NaNO3) |O,VIN,Z| nitrato di årna prst |Z| terriccio
sodio, nitrato del Cile årni koren (Scorzonera humilis) |Z| scorzonera
åiæåenje |O,VIN| raffinazione, chiarifica årni lom |VIN| casse ferrica
åiæåenje moæta |VIN| chiarifica del mosto årni pinot |VIN| Pinot nero
åiæåenje olja |O| depurazione dell’olio, årnica (sorta oljk) |O| Carbona
raffinazione dell’olio årnina |Z| terriccio
åiæåenje oljånih plodov |O| mondatura delle årpalka |VIN| pompa
olive årpalka za namakanje |Z| pompa per irrigazione
åiæåenje vina |VIN| chiarifica del vino årpalna moå korenin |O,VIN,Z| capacità e di
åist |VIN| limpido, puro suzione delle radici, potere di suzione delle
åista ameriæka podlaga |VIN| portinnesto radici
americano puro årpati |VIN,Z| succhiare
åisti element |VIN| elemento puro årtavost (Potato virus Y) |Z| mosaico nervale
åisti trtni nasad |VIN| vigneto specializzato
åistilen |O,VIN,S| pulente
åistilna centrifuga |VIN| chiarificatore centrifugo
åistilnica v oljarni |O| chiaritoio
åistilo |O,VIN| chiarificante
D
dati v promet |V| immettere al consumo
åistiti olje |O| raffinare l’olio davåna oznaka |V| contrassegno fiscale
åisto hranilo |V| elemento puro dealkoholiziran |VIN| dealcolizzato
åisto hranilo za prehrano rastlin |O,VIN,Z| debeljenje debla in vej |O| ingrossamento del
elemento chimico puro per la nutrizione delle fusto e dei rami
piante debeljenje plodnice |O,VIN| allegagione
åistota semena |Z| purezza della semente debelni vibrator |O,VIN| vibratore del tronco
ålenek |VIN,Å| nodo deblo |O,VIN| fusto, tronco
ålenek na tipalnici |Å| segmento dell’antenna deden |V| ereditario
åreslovinasta kislina |VIN| acido tannico dedna lastnost |V| carattere ereditario

28
dirigirano vrenje

dedna osnova |V| base genetica desulfitizacija |VIN| desulfitazione


defoliant |O,VIN| defogliante detergent |V| detergente
deformacija |O,VIN| deformazione deviæka rodnost |Å| partenogenesi
deformacija delov rastline |O,VIN| deviæko oljåno olje |O| olio vergine di oliva
deformazione di parti della pianta deœ |V| pioggia
degradirana tla |V| terreno degradato dezaminacija |S| desaminazione
degustacija |Å,O,S,VIN| degustazione, assaggio deœela |VIN| regione
degustacijska soba |Å,O,VIN| sala assaggi deœevalnik |Z| irrigatore
degustator |V| degustatore, assaggiatore deœevati |Z| piovere
degustirati |Å,O,S,VIN| degustare, assaggiare deœevje |Z| piogge
dehidracijski |V| disidratante deœevnica |Z| acqua piovana
dehidriran |V| disidratato deœevnik (Lombricus terrestris) |Z| lombrico
dehidrirati |V| deidratare deœevnost |Z| piovosità
dehidroaskorbinska kislina |S| acido diacetil |S| diacetile
deidroascorbico diafragma |O,VIN| diaframma
dehidroaskorbinski |S| deidroascorbico diatomejska zemlja |VIN| farina fossile
dehidrogenaza |O,VIN| deidrogenasi dietetiåen |V| dietetico
dehidrogenizacija |O,VIN| desidrogenazione dietetiåna prehrana |V| alimentazione dietetica
dejanski alkohol |VIN| alcol effettivo, alcol diferenciacija |O| differenziazione
volumetrico diferenciacija brstov |O,VIN| differenziazione
dejavnik |V| fattore delle gemme
dejavnost |V| attività difuzija |V| diffusione
dekantacija |O,VIN| decantazione difuzijska sonåna svetloba |V| radiazione solare
dekantacijsko korito |O| vasca di decantazione diffusa
dekantator |VIN| decantatore diglicerid |S| digliceride
dekantiranje |VIN| decantazione dihanje |V| respirazione
dekantirati |VIN| decantare dihotomiåen |O,VIN,Z| dicotomico
dekarboksilacija |S| decarbossillazione dihotomija |O,VIN,Z| dicotomia
dekompozicija organske snovi |V| diklorofenoksiocetna kislina |VIN| acido
decomposizione della sostanza organica diclorofenossiacetico
delovni postopek |V| operazione dimljen sir |S| formaggio affumicato
delovanje |V| effetto dimljenje sira |S| affumicatura del formaggio
delovanje prek listja |O,VIN| assorbimento dinja (Cucumis melo) |Z| melone
fogliare dinjina uvelost (Fusarium oxysporum f.
delovna sila |V| forza lavoro, manodopera melonis) |Z| tracheofusariosi del melone
delta 7-stigmasterol |O| delta 7-stigmasterolo dioksid |O,VIN| biossido
denitrifikacija |O,VIN,Z| denitrificazione dipeptidaza |S| dipeptidasi
denitrifikacijska bakterija |O,VIN,Z| batterio diploiden |O,VIN,Z| diploide
denitrificante direktiva |V| direttiva
depresor |VIN| depressore direktna sonåna svetloba |V| radiazione solare
deserten |VIN| da dessert diretta
desertno vino |VIN| vino da dessert dirigiran |V| pilotato, guidato
desnosuåen |V| destrogiro dirigirana alkoholna fermentacija |VIN|
desnosuåna snov |V| sostanza destrogira fermentazione alcolica guidata
destilat |VIN| distillato dirigirano vrenje |VIN| fermentazione pilotata

29
diæava

diæava |O,Z| fragranza dominanten |V| dominante


diæavnica |Z| pianta aromatica dominantnost |V| dominanza
discendenten sok |O,VIN| linfa discendente dopolnijno gnojenje |O,VIN,Z| concimazione
diskontinuirana stiskalnica |VIN| torchio complementare
semicontinuo, pressa discontinua dopolnilno obdelovanje tal |O,VIN,Z| lavoro
distribucija |V| distribuzione complementare e consecutivo del terreno
distribucijska veriga |V| filiera di distribuzione dosladkanje mosta |VIN| zuccheraggio del
divja oljka (Olea europea oleaster) |O| olivastro mosto
divja trta (Vitis vinifera silvestris) |VIN| vite dosoliti |S| aggiungere sale
selvatica dosoljevanje |S| aggiunta di sale
divji koromaå (Foeniculum vulgare) |Z| dostopen |V| assimilabile
finocchio selvatico dostopno gnojilo |O,VIN,Z| concime assimilabile
divji sejanec oljke |O| olivastro dostopno hranilo |O,VIN,Z| elemento nutritivo
dizinfekcija |V| disinfestazione assimilabile
dlaåica |C,O,VIN,Z| pelo dotikalen |O,VIN,Z| di contatto
dlakava listna ploskev |O,VIN,Z| lamina fogliare dotikalen herbicid |O,VIN,Z| erbicida di contatto
pelosa dotikalen pesticid |O,VIN,Z| pesticida di contatto
dlan lista |O,VIN,Z| lembo fogliare, lamina dotok vina |VIN| flusso del vino
fogliare dovoljena sorta |VIN| varietà autorizzata
dno |V| fondo doza |O,VIN,Z| dose
dno mlina |O| piatto del frantoio dozator |O,VIN,Z| dosatore
doba |V| periodo dozator za œveplanje |VIN| dosatore per
doba mladosti trte |VIN| periodo di sviluppo solfitazione
della vite doziranje |V| dosaggio
doba starosti trte |VIN| periodo di vecchiaia dozorelost |O,VIN| maturazione
della vite dozorelost lesa na trti |VIN| maturazione del
doba zrelosti trte |VIN| periodo di maturità della legno sulla vite
vite dozoreti |V| maturare
dobra misel (Origanum vulgare) |Z| origano dozorevajoå |V| in fase di maturazione
dobro zaloœena tla |O,VIN,Z| terreno ricco dozorevajoåa jagoda |VIN| acino in fase di
dodatno sredstvo |VIN| addittivo maturazione
doga |VIN| doga dozorevanje |V| maturazione
dognojevanje |O,VIN,Z| aggiunta di concimi, drenaœa |O,VIN,Z| drenaggio
concimazione aggiuntiva drenaœna prepona |O| diaframma di materiale
dognojiti, dognojevati |O,VIN,Z| aggiungere filtrante
concimi drevesnica |O,VIN| vivaio
dogrevanje zrna |S| cottura della cagliata drobiti |V| trinciare, sminuzzare
dolga rez |O,VIN| potatura lunga drobiti koæåice oljånih plodov |O| rompere i
dolivanje |VIN| colmatura noccioli delle olive
doloåanje |V| determinazione drobljenje koaguluma |S| rottura della cagliata
doloåba |V| norma drobljenje oljåne drozge |O| gramolatura della
doloåiti, doloåevati |V| stabilire, determinare pasta di olive
dolomit |O,VIN| dolomia drobljenje oljk |O| molitura delle olive
domet |O,VIN,Z| gittata drobljenje prsti |Z| sminuzzamento del terreno
dometen deœevalnik |O,VIN,Z| lancia drobljivo sirovo testo |S| pasta friabile del

30
embrion

formaggio dvoæparonska vzgoja |VIN| Guyot doppio


drobnica (sorta oljk) |O| Olivo minuto dvospolen |O,VIN,Z| ermafrodita
drobnjak (Allium schoenophrasum) |Z| erba dvospolen cvet |O,VIN,Z| fiore ermafrodita
cipollina dvospolnost |O,VIN,Z| ermafroditismo
drobno podnebje |V| microclima dvostranski latnik |VIN| pergola doppia
drobnoœivka |V| microorganismo dvovalenten |V| bivalente
droœen |VIN| di feccia
drozga |VIN| uva pigiata, pigiato
drozga oljke |O| molitura, frangitura di olive
drozgalnik |VIN| pigiatrice
drozgalnik in pecljalnik |VIN| pigia-diraspatrice
E
ebulioskop |VIN| ebullioscopio
drozganje |VIN| pigiatura edafski |V| edafico
drozgati |VIN| pigiare edamec |S| Edamer
droœi |VIN| sedimenti, feccia eikosonova kislina |O| acido eicosenoico
droœni filter |VIN| filtro pressa ekologija |V| ecologia
drugo drozganje oljk |O| seconda molitura, ekoloæki |V| ecologico
rimacino di olive ekotip |V| ecotipo
druœina trte (Ampeloideae) |VIN| Ampeloidee eksoosmoza |Z| esoosmosi
druœitev |VIN| abbinamento ekstra deviæko oljåno olje |O| olio d’oliva extra
druœitev vina s hrano |VIN| abbinamento del vergine
vino con i cibi ekstrahirati |O| estrarre
drœaj |V| manico ekstrakcija olja |O| estrazione dell’olio
duæiåen |O,VIN,Z| azotato ekstrakcija s centrifugacijo |O| estrazione per
duæiåno gnojilo |O,VIN,Z| concime azotato centrifugazione
duæik (N) |V| azoto ekstrakcija s perkolacijo |O| estrazione per
duæikova spojina |V| composto azotato percolamento
dveleten |O,VIN| di due anni ekstrakcija s stiskanjem |O| estrazione per
dveletna sadika |O,VIN| pianta da trapianto di spremitura
due anni ekstrakcija z dekantacijo |O| estrazione per
dveletni kolobar |Z| rotazione biennale decantazione
dvodomen |O,VIN,Z| dioico ekstrakcija z dvakratnim stiskanjem |O|
dvodomna rastlina |O,VIN,Z| pianta dioica estrazione con doppia spremitura
dvojna U palmeta |O| palmetta doppia ad U ekstrakcija z enkratnim stiskanjem |O|
dvojna vez |O| legame doppio estrazione con unica spremitura
dvojni Gijot |VIN| Guyot doppio ekstrakt |VIN| estratto
dvokalcijev fosfat (Ca2(PO4)2) |O,VIN,Z| ekstrakten |VIN| di corpo
fosfato bicalcico elagiåen |VIN| ellagico
dvokaliåen |O,VIN,Z| dicotiledone eleganca vina |VIN| eleganza del vino
dvokaliåna rastlina |O,VIN,Z| pianta elektriåni naboj |V| carica elettrica
dicotiledone elektroforeza |V| elettroforesi
dvokaliånica |O,VIN,Z| dicotiledone elektromotor |V| elettromotore
dvokrilci (Diptera) |VIN| ditteri eliptiåne kvasovke |VIN| lieviti elittici
dvoletna rastlina |O,VIN| pianta biennale embalaœa |V| contenitore
dvoletna rozga |VIN| tralcio di due anni embalaœa olja |O| confezionamento dell’olio
dvoosni traktor |V| trattore biasse embrion |V| embrione

31
ementalec

ementalec |S| Emmenthal enotanin |VIN| enotannino


emicelulaza |VIN| emicellulasi enterokoki |S| enterococchi
emiceluloza |VIN| emicellulosa enterotoksin |S| enterotossina
emulgator |VIN| emulsionante entomofilen |Z| entomofilo
emulzija |S| emulsione entomologija |V| entomologia
emulzija olja |O| emulsione dell’olio epiderma |O,VIN| epidermide
encim |V| enzima epikarp |O,VIN| epicarpo
encimska reakcija |V| reazione enzimatica epikatehin |O,VIN| epicatechina
encimski |V| enzimatico episperm |O| episperma
encimsko delovanje |V| attivita enzimatica epruveta |V| provetta
endivija (Cichorium endivia var. latifolium in erinoza (Eriophyes vitis) |VIN| erinosi
var. crispum) |Z| indivia eritrodiol |O| eritrodiolo
endivija eskariol (Cichorium endivia) |Z| erozija |O,VIN,Z| erosione
indivia escariol var. Scarola esencialna kislina |O| acido essenziale
endoderm |VIN| endoderma estenziven |O,VIN,Z| estensivo
endogen |VIN| endogeno ester |S,VIN| estere
endokarp |O,VIN| endocarpo estrakcija |O,VIN| estrazione
endosperm |O| endosperma etanol |VIN| etanolo (alcol etilico)
enkratno nasiåena maæåobna kislina |O| acido etaœa (pri oblikovanju vzgojne oblike) |O,VIN|
grasso monosaturo palco
enoceliåen |V| unicellulare eter |VIN| etere
enocianin |VIN| enocianina eteriåno olje |O| olio eterico
enodomen |O,VIN,Z| monoico etiketa |V| etichetta
enodomna rastlina |O,VIN,Z| pianta monoica etiketiranje |V| etichettatura
enoetaœna rastlina |O| pianta ad un palco etiketirati |V| etichettare
enojna U palmeta |O| palmetta semplice ad U etiketirni stroj |V| etichettatrice
enojno gnojilo |O,VIN,Z| concime semplice etilacetat |VIN| acetato di etile
enokaliånica |Z| monocotiledone etilen |VIN| etilico
enolaza |VIN| enolasi etilenvinilacetat (EVA) |Z| vinilacetato di
enoleten |O,VIN,Z| annuale, di un anno etilene
enoletna rastlina |O,VIN,Z| pianta annuale etilkaprilat |VIN| caprilato di etile
enoletna rozga |VIN| tralcio di un anno etilkaprinat |VIN| caprinato di etile
enoletna sadika |O,VIN,Z| pianta di un anno etilkapronat |VIN| capronato di etile
enoletna veja |O,VIN| ramo di un anno etil-laktat |VIN| lattato di etile
enoletni kordon |VIN| cordone annuale etil-metoksipirazin |VIN| etil-metossipirazina
enoletni les |O,VIN| tralcio di un anno etilni alkohol |VIN| alcol etilico
enoletni plevel |Z| erba infestante annuale etilpropionat |VIN| propionato di etile
enolog |VIN| enologo euglobulin |S| euglobulina
enologija |VIN| enologia evaporacija |O,VIN,Z| evaporazione
enoosni traktor |O,VIN,Z| trattrice monoasse evapotranspiracija |O,VIN,Z| evapotraspirazione
enosorten |O,VIN| monovarietale evropska œlahtna trta (Vitis vinifera sativa)
enoæparonska vzgoja |VIN| Guyot semplice |VIN| vite europra coltivata
enospolen cvet |O,VIN,Z| fiore monoico evropsko-ameriæki kriœanec |VIN| incrocio
enostaven fungicid |O,VIN,Z| fungicida semplice euro-americano
enostranski latnik |VIN| pergola semplice

32
fiœolov mozaik

F
fagocit |V| fagocita
filtracijski proizvod |O,VIN| prodotto per filtrazione
filtrat |O,VIN| filtrato
filtriran |O,VIN| filtrato
fantazijsko ime |VIN| nome di fantasia filtrirati |O,VIN| filtrare
faza |O,VIN,Z| fase filtrirati z moko |VIN| filtrare a farina
faza brstenja |O,VIN,Z| fase di germogliamento filtrirna ploæåa |VIN| cartone filtrante
faza predelave |O,VIN| fase di lavorazione filtrirna slojnica |VIN| strato filtrante
faza zorenja |O,VIN| fase di maturazione filtrirni stroj |VIN| apparecchiatura filtrante
felogen |O,VIN| fellogeno filtrna ploæåa za sterilno filtracijo |VIN| cartone
fenilacetat |VIN| acetato di fenile brillantante
fenilalanin |S| fenilalanina filtrna pogaåa |VIN| panello del filtro
feniletanol |VIN| fenil-etanolo filtrni papir |VIN| carta da filtro
fenilocetna kislina |VIN| acido fenilacetico filtrska stiskalnica |VIN| filtro pressa
fenofaza |O,VIN| fenofase filtrski |VIN| da filtro
fenolftalein |S| fenolftaleina fina filtracija |VIN| filtrazione di brillantatura
fenoli |O,VIN| fenoli fiskalna oznaka |V| contrassegno fiscale
fenolna kislina |O,VIN| acido fenolico fitofarmacevtski |V| fitofarmaceutico
fenolna zrelost |O,VIN| maturazione fenolica fitoftora (Phitophtora infestans) |Z|
fenoloæka faza |O,VIN| fase fenologica peronospora della patata
fenoloæki |O,VIN| fenologico fitohormon |V| fitoormone
fenolova kislina |VIN| acido fenolico fitohormonski |V| fitoormonico
fenotip |O,VIN,Z| fenotipo fitohormonski pripravek |V| fitoormone
fermentacija |O,VIN| fermentazione fitopatolog |O,VIN,Z| fitopatologo
fermentacijski |O,VIN| fermentativo fitoregulator |O,VIN,Z| fitoregolatore
ferocianid |VIN| ferrocianuro fitotoksiåen |O,VIN,Z| fitotossico
feromon |O,VIN| feromone fitotoksiånost |O,VIN,Z| fitotossicità
fertirigacija |O,VIN,Z| fertirrigazione fizikalen |V| fisico
fiksacijska bakterija |O,VIN,Z| batterio fissatore fizikalna analiza |O,VIN,Z| analisi fisica
fiksator duæika |O,VIN,Z| azoto fissatore fizikalna analiza tal |O,VIN,Z| analisi fisica del
fiksiran |V| fissato terreno
filoksera (Vitaeus vitifoliae) |VIN| filossera fizikalna lastnost |S| proprietà fisica
filometrija |O,VIN| filometria fizikalne lastnosti tal |O,VIN,Z| proprietà fisiche
filter |O,VIN| filtro del terreno
filter s foksilno moko |O| filtro a farina fossile fizikalne znaåilnosti vina |VIN| caratteristiche
filter za mleko |S| lattofiltratore fisiche del vino
filter za vino |VIN| filtro del vino fizikalno-kemijska analiza |O,VIN,Z| analisi
filtrabilen |VIN| filtrabile fisico-chimica
filtrabilnost |O,VIN| filtrabilità fizikalno-kemijski |V| fisicochimico
filtracija |O,VIN| filtrazione fizioloæka zrelost |O,VIN| maturazione fisiologica
filtracija olja |O| filtrazione dell’olio fizioloæki |V| fisiologico
filtracija vina |VIN| filtrazione del vino fiœol (Phaseolus vulgaris) |Z| fagiolo
filtracijska ploæåa |O,VIN| disco filtrante fiœolar (Acanthoscelides obtectus) |Z| tonchio
filtracijska sposobnost |O,VIN| capacità di del fagiolo
filtratura fiœolov mozaik (Bean common mosaic virus -
filtracijski |O,VIN| di filtrazione, da filtro BCMV) |Z| mosaico comune del fagiolo

33
fiœolov oœig

fiœolov oœig (Coletotrichum lindemuthianum) frakcija |O| frazione


|Z| antracnosi del fagiolo fruktifikacijski ciklus |O,VIN| turno produttivo,
fiœolov strok |Z| baccello del fagiolo turno di produzione
fiœolova pegavost (Pseudomonas phaseolicola) fruktoza |O,VIN| fruttosio
|Z| maculatura ad alone del fagiolo fulvonska kislina |Z| acido fulvico
fiœolova plesen (Phytophthora phaseoli) |Z| fumarna kislina |VIN| acido fumarico
peronospora del fagiolo fumigantno delovanje |V| effetto per
fiœolova præica (Tetranychus althaeae) |Z| fumigazione
ragno giallo fungicid |V| fungicida
fiœolova rja (Uromyces appendiculatus) |Z| fungiciden |V| fungicida
ruggine del fagiolo furlanski tokaj |VIN| Tocai friulano
flaækon |VIN| flascone
flavon |VIN| flavone
flavonoidi |VIN| flavonoidi
fliæ |O,VIN,Z| flysch
floem |O,VIN| floema
G
gajzenhamska okulacija |O| innesto a zufolo
flokulacija |O| flocculazione galakatehin |VIN| gallacatechina
flora |O,VIN,Z,S| flora galaktoza |S| galattosio
fluor (Fl) |V| fluoro galiåen |VIN| gallico
fluorid |O,VIN,Z| fluoruro galna kislina |VIN| acido gallico
foliarna analiza |O,VIN| analisi fogliare gamaaminokislina |S| acido gammaaminico
foliarno gnojenje |VIN| concimazione fogliare gamaaminomaslena kislina |S| acido
foliarno gnojilo |VIN| concime fogliare gammaaminobutirrico
folija |Z| telo pacciamante, foglio di plastica gama-kazein |S| gammacaseina
folna kislina |VIN| acido folico game |VIN| Gamet
formalin |O| formalina gamet |V| gamete
fosfat |O,VIN,Z| fosfato gastroenteritis |S| gastroenterite
fosfatidi |O,VIN,Z| fosfatidi gavda |S| Gouda
fosfatna motnost |VIN| casse fosfatica gazirano vino |VIN| vino gassato
fosfid |O,VIN,Z| fosfuro gen |V| gene
fosfor (P) |V| fosforo generativen |V| generativo, sessuato
fosforen |V| fosfatico generativen organ |V| organo generativo
fosforesterski |S| esterofosforico generativne korenine |O,VIN| radici generative
fosforjev anhidrid (P2O5) |O,VIN,Z| anidride generativno razmnoœevanje |O,VIN,Z,Å|
fosforica propagazione sessuata, propagazione gamica
fosforna kislina (H3PO4) |O,VIN,Z| acido generativno razmnoœevanje s semenom
fosforico |O,VIN,Z| propagazione generativa per seme
fosforno gnojilo |O,VIN,Z| concime fosfatico genetika |V| genetica
fotocelica |V| fotocellula genetska lastnost |O,VIN,Z,Å| proprietà genetica,
foton |V| fotone carattere genetico
fotonski |V| fotonico genetska osnova |O,VIN,Z,Å| base genetica
fotoperiodizem |V| fotoperiodismo genetska variabilnost |O,VIN,Z,Å| variabilità
fotosinteza |V| fotosintesi genetica
fototropiåen |O,VIN| fototropico genetski |O,VIN,Z,Å| genetico
fototropizem |O,VIN| fototropismo genetski material |O,VIN,Z,Å| materiale genetico

34
gnojilni zalivek

genom |O,VIN,Z,Å| genoma glivica |O,VIN,Z| fungo


genotip |V| genotipo gliviåen |O,VIN,Z| fungino
genska banka |V| banca genetica gliviåna bolezen |O,VIN,Z| malattia fungina
genski |V| genetico gliviåno obolenje |O,VIN,Z| malattia fungina
geografska oznaåba |VIN| indicazione geografica globina |V| profondità
geografska æirina |VIN| latitudine globina rigolanja |O,VIN,Z| profondità dello
geografsko poimenovanje |VIN| denominazione scasso
geografica globina tal |O,VIN,Z| profondità del terreno
geografsko poreklo |VIN| origine geografica globinsko rahljanje tal |O,VIN,Z| scarificatura
geotropizem |VIN| geotropismo globoka obdelava tal |O,VIN,Z| lavorazione
geraniol |VIN| geraniolo profonda del terreno
gijotova vzgoja |VIN| sistema di potatura Guyot globoko oranje |O,VIN,Z| aratura profonda
gladek |V| glabro, liscio globulin |VIN| globulina
gladek list |VIN| foglia liscia glodalec |O,VIN| roditore
gladka listna ploskev |O,VIN| lamina fogliare glukan |VIN| glucano
glabra glukonska kislina |VIN| acido glucconico
gladka skorja |VIN| corteccia liscia glukoza |VIN| glucosio
glajenje semena |Z| confettura del seme glukozidi |VIN| glucosidi
glava |Å| capo glutaminska kislina |VIN| acido glutammico
glava endivije |Z| cespo di indivia glutaminski |VIN| glutammico
glava solate |Z| cespo di lattuga gnetenje masla |S| impastamento del burro
glaviå |VIN| testa di salice gnezdo panja |Å| nido dell’arnia
glavna korenina |O,VIN| radice principale gnidavost |S| gonfiore precoce a spugna
glavnata solata (Lactuca scariola var. sativa) gnil |O,VIN,Z| marcio
|Z| lattuga a cappuccio gniloba |O,VIN,Z| marciume
glavne œile |O,VIN| nervatura principale gniloba pesnega srca (Phoma betae) |Z| foma
glavni brst |O,VIN| gemma principale gniloba oljånih plodov (Sphaeropsis dalmatica)
glavni koren |O| fittone |O| micosi delle olive, marciume delle olive
glavniåek za åiæåenje tipalk åebele |Å| pettine, gniloœivka |V| saprofita
spine sulla tibia dell’ape gniti |V| marcire
glicerid |O,VIN| gliceride gnitje |V| marcescenza
glicerin |O,VIN| glicerina, glicerolo gnoj |O,VIN,Z| letame
glicerina |O,VIN| glicerina, glicerolo gnojak |O,VIN,Z| cassone con letto caldo di
glicerinska kislina |VIN| acido glicerico letame
glicerinski |O,VIN| glicerico gnojenje |O,VIN,Z| concimazione
glicerinski aldehid |VIN| aldeide glicerica gnojenje z namakanjem |O,VIN,Z|
glicerol |VIN| glicerolo fertirrigazione
glicin |S| glicina gnojenje za zalogo |O,VIN,Z| concimazione di
glikoliza |S| glicolisi fondo
glina |O,VIN,Z| argilla gnojevka |O,VIN,Z| liquame
glinast |O,VIN,Z| argilloso gnojilna raztopina |O,VIN,Z| soluzione
glinasta ilovica |O,VIN,Z| argilla marnacea fertirrigante
glinasta tla |O,VIN,Z| terreno argilloso gnojilni odmerek |O,VIN,Z| dose di
glinasta zemlja |O,VIN,Z| terreno argilloso concimazione
glinasti lapor |O,VIN,Z| marna argillosa gnojilni zalivek |O,VIN,Z| soluzione fertilizzante

35
gnojilno zalivanje

gnojilno zalivanje |O,VIN,Z| fertirrigazione gostomer za mleko |S| lattodensimetro


gnojilo |O,VIN,Z| concime gostomer za slanico |S| pesasale
gnojiæåe |O,VIN,Z| letamaio gostota |V| densità
gnojnica |O,VIN,Z| colaticcio gostota sajenja |O,VIN,Z| densità, fittezza
gobasti parenhim |O,VIN| parenchima spugnoso d’impianto
gobasto celiåje |O,VIN| tessuto lacunare goveji gnoj |O,VIN,Z| letame bovino
gobavost korenin (Mycorrhyza) |Z| micorizza grablje |Z| rastrello
gojen |Z| coltivato grabljenje |Z| rastrellatura
gojena oljka (Olea europea sativa) |O| olivo gradient |V| gradiente
coltivato grah (Pisum sativum) |Z| pisello
gojenje |V| allevamento, coltivazione grahar (Bruchus pisorum) |Z| tonchio del pisello
gojenje trte v vrstah po plastnicah |VIN| grahov obrobkar (Sitona lineatus) |Z| sitona
disposizione dei filari secondo le linee di grahova pegavost (Ascochyta pisi) |Z|
livello antracnosi del pisello
gojilni prostor |Z| luogo di coltivazione grahova pepelovka (Erysiphe polygoni) |Z| mal
gojiæåe artiåoke |Z| carciofaia bianco delle leguminose
gojiæåe mikroorganizmov |S| coltura di grahova plesen (Peronospora pisi) |Z|
microorganismi peronospora del pisello
gojitelj |V| coltivatore, allevatore grahova uvelost (Fusarium vasinfectum) |Z|
gojitelj oljk |O| olivicoltore avvizzimento del pisello
gojitev |V| coltivazione, allevamento gramoz |V| ghiaia
gojiti |O,VIN,Z,Å| coltivare granatno rdeå |VIN| rosso granato
gojitven |O,VIN,Z,Å| colturale granulat |O,VIN| granulato
gojitvena oblika |O,VIN| forma di allevamento gravitacijska voda |O,VIN,Z| acqua
gojitvena tehnika |O,VIN,Z| tecnica colturale, gravitazionale
tecnica di coltivazione gravitacijski |O,VIN,Z| gravitazionale
gol list |O,VIN,Z| foglia glabra gravitacijski filter |O| filtro a gravità
golen |Å| tibia gråa |O,VIN| nodo
goljufija |V| frode gråe na koreninskem vratu oljke |O| ovuli sul
golæa |Å| ingluvie pedale dell’ulivo, ingrossamenti sul pedale
golæavost kapusnic (Plasmodiophora dell’olivo
brassicae) |Z| ernia del cavolo grebaå |O,VIN,Z| coltivatore
gomolj |Z| tubero grebaå s proœnimi nogaåami |O,VIN,Z|
gomoljna zelena (Apium graveolens var. coltivatore a denti elastici
rapaceum) |Z| sedano rapa grebaå s togimi nogaåami |O,VIN,Z| coltivatore
gomoljnate rastline |Z| piante tuberose a denti rigidi
gonilna sila |O,VIN,Z| forza motrice grebenica |O,VIN| margotta
gorgonzola |S| Gorgonzola greblja |Z| zappa
gornje korenine |O,VIN| radici avventizie grebljica |Z| raschietto
goæåa |O| morchia grebsti |Z| scavare, grattare
gosenica |O,VIN,Z| bruco greda |Z| aiuola
goseniåar |O,VIN,Z| trattrice cingolata grelnik |VIN| riscaldatore
gospodarska dejavnost |V| attività economica grenak okus sira |O| sapore amaro del formaggio
gost |V| denso grenak priokus |O,S| sapore amaro
gostomer |V| densimetro grenek |O,S| amaro

36
hidroksid

grenko olje |O| olio amaro heliofoben |O,VIN,Z| sciafilo


grenkoba |O,VIN| amaro heliofobija |O,VIN,Z| sciafilia
grenkoba rdeåih vin |VIN| amaro dei vini rossi heliograf |O,VIN,Z| eliografo
grintavost oljk (Gleosporium olivarum) |O| herbicid |O,VIN,Z| erbicida
lebbra dell’olivo hermafrodit |O,VIN,Z| ermafrodita
grizalo |Å| organo masticatore hermafroditen cvet |O,VIN,Z| fiore ermafrodita
grlo steklenice |VIN| collo della bottiglia hermafroditizem |O,VIN,Z| ermafroditismo
grm |O| cespuglio heterofermentacija |S| eterofermentazione
grmast |O| cespuglioso heterofermentativen |S| eterofermentativo
grmasta gojitvena oblika |O| forma di heterogamija |O,VIN,Z| eterogamia,
allevamento ad arbusto fecondazione indiretta
grmasta rast |O| crescita cespugliosa heterotiåen |O,VIN,Z| eterozigote
grob |O,VIN| grossolano heterotiåno seme |O,VIN,Z| seme eterozigote
grob pesek |Z| sabbia grossa heteroza |Å,O,VIN,Z| eterosi
groba filtracija |VIN| filtrazione di sgrassamento heterozen |Å,O,VIN,Z| di eterosi
grobanica |O,VIN| propaggine heterozigot |Å,O,VIN,Z| eterozigote
grojer |S| Gruyere heterozigoten |Å,O,VIN,Z| eterozigote
grozd |VIN| grappolo heterozigoza |Å,O,VIN,Z| eterozigosi
grozdasto socvetje |O| infiorescenza a grappolo hibrid |O,VIN,Z| ibrido
grozdje |VIN| uva hibriden |Å,O,VIN,Z| ibrido
grozdna jagoda |VIN| acino d’uva hibridizacija |O,VIN,Z| ibridazione
grozdne tropine |VIN| vinacce d’uva hibridna rastlina |O,VIN,Z| pianta ibrida
grozdni moæt |VIN| mosto d’uva hibridna sorta |O,VIN,Z| varietà ibrida
grozdni sladkor |VIN| zucchero d’uva hibridni cvet |O,VIN,Z| fiore ibrido
grozdni sok |VIN| succo d’uva hibridno seme |O,VIN,Z| seme ibrido
græka trtna vzgoja |VIN| potatura ad alberello hidrat |O,VIN| idrato
gruda |O,VIN,Z| zolla hidratacija |O,VIN| idratazione
grudast |O,VIN,Z| zolloso hidratizirati |O,VIN| idratare
gumijasta cev |O,VIN,Z| tubo di gomma hidravliåen |O,VIN| idraulico
gumijev |VIN| gommoso hidravliåna stiskalnica |VIN| torchio idraulico
gumijeva snov |VIN| sostanza gommosa hidravliåni præilnik |O,VIN,Z| atomizzatore
Guyot (gojitvena oblika trte) |VIN| Guyot idraulico
(forma di allevamento della vite) hidravlika |V| idraulica
hidrazin |VIN| idrazina
hidrid |O,VIN| idrato

H
halaza |VIN| calaza
hidriran |O,VIN| idratato
hidrirati |O,VIN| idratare
hidrofilen |O,VIN,S| idrofilo
halogen |O,VIN,Z| allogeno hidrofoben |O,VIN,S| idrofobo
haploiden |O,VIN,Z| aploide hidrogen (H) |V| idrogeno
harmoniåen |O,VIN| armonico hidrogeniran |V| idrogenato
hausmanit |O,VIN| asmanite hidrogenirana maæåoba |O| grasso idrogenato
heksanol |VIN| esanolo hidrokalcifilen |S| idrocalciofilo
heksanol-alkohol |VIN| alcol esanolico hidroksiapatit |S| idrossiapatito
heliofilen |O,VIN,Z| eliofilo hidroksid |V| idrossido

37
hidroksil

hidroksil (OH) |V| ossidrile hladna vinifikacija |VIN| vinificazione a freddo


hidroksilen |V| ossidrilico hladno stiskanje oljk |O| spremitura a freddo
hidrokultura |Z| coltura idroponica delle olive
hidrolitiåna kislost tal |O,VIN,Z| acidità hlajenje |V| raffreddamento
idrolitica del terreno hlajanje mleka |S| refrigerazione del latte
hidroliza |V| idrolisi hlajenje vina |VIN| raffredamento, refrigerazione
hidroloæki |V| idrologico del vino
hidrometeoroloæka sluœba |O,VIN,Z| servizio hlapen |VIN| volatile
idrometeorologico hlapna kislina |VIN| acido volatile
hidrometeoroloæki |O,VIN,Z| idrometeorologico hlapna kislost |VIN| acidità volatile
hidroponika |VIN,Z| idroponica hleb sira |S| forma di formaggio
hidroponski |VIN,Z| idroponico hlevski gnoj |S| stallatico
hidrotropizem |Z| idrotropismo hmeljeva pepelovka (Sphaerotheca humuli) |S|
hifa |O,VIN,Z| ifa mal bianco del luppolo
higijena |V| igiene hojev med |Å| miele di abete bianco
higijenski |V| igienico holesterol |VIN| colesterolo
higromer |V| igrometro homofermentativen |S| omofermentativo
higroskopen |O,VIN,Z| igroscopico homogenizacija |S| omogeneizzazione
higroskopiåen |O,VIN,Z| igroscopico homogenizator |S| omogeneizzatore
higroskopiåna voda |O,VIN,Z| acqua igroscopica homogeniziran |S| omogeneizzato
higroskopiåni koeficient |O,VIN,Z| coefficiente homogenizirano mleko |S| latte omogeneizzato
igroscopico homogenizirati |S| omogeneizzare
higroskopiånost |O,VIN,Z| igroscopicità homozigoten |O,VIN,Z| omozigote
himozin |S| chimosina homozigoza |O,VIN,Z| omozigosi
hiperplazija |S| iperplasia horizont tal |O,VIN,Z| orizzonte del terreno
hipertenzija |VIN| ipertensione horizontalna erozija |O,VIN,Z| erosione
hipoklorit |O| ipoclorito orizzontale
hipokloriten |O| ipoclorico horizontalna gojitvena oblika |VIN| forma
hipotenuza |O| ipotenusa orizzontale di allevamento
hipovirulenca |VIN| ipovirulenza hormon |V| ormone
hiranje vinske trte |VIN| eutipiosi, deperimento hormonski |V| ormonale, ormonico
da eutipa hormonski herbicid |O,VIN,Z| erbicida ormonale
hiæna åebela |Å| ape di casa hrana |V| alimento, cibo
histamin |O,VIN| istamina hranilen |V| alimentare
histidin |O,VIN| istidina hranilna vrednost |V| valore alimentare
hitin |S| chitina hranilo |V| sostanza nutritiva, alimento, cibo
hladen |V| freddo hrapava skorja |O,VIN| corteccia ruvida
hladilna naprava |S| impianto di hrastov |VIN| di rovere
raffreddamento, di refrigerazione hrastov sod |VIN| fusto, botte in rovere
hladilni bazen |VIN| vasca di refrigerazione hrbet steklenice |VIN| spalla della bottiglia
hladilnica |V| magazzino frigorifero, cella hrbtna stran lista |O,VIN,Z| pagina fogliare
frigorifera esterna
hladilnik za moæt in vino |VIN| refrigeratore per hrbtni okrov |Å| tergo
il mosto ed il vino hren (Armoracia rusticana) |Z| barbaforte, cren
hladna snov |S| sostanza volatile hroæåi (Coleoptera) |O,VIN,Z| coleotteri

38
izdelava teras po plastnicah

hruækasta oblika |VIN| piriforme, a forma di inhibitor rasti |O| inibitore della crescita
pera injektor |O,VIN,Z| iniettore
humificirati se |O,VIN,Z| umificarsi inkubacija |O,VIN,Z| incubazione
humifikacija |O,VIN.Z| umificazione inkubacijska doba |O,VIN,Z| periodo di
huminska kislina |O,VIN,Z| acido umico incubazione
huminska snov |O,VIN,Z| sostanza umica inkubacijska krivulja |O,VIN,Z| curva di
huminski |O,VIN,Z| umico incubazione
humiziran |O,VIN,Z| arricchito di humus insekticiden |O,VIN,Z| insetticida
humozen |O,VIN,Z| umico inskticid |Å,O,VIN,Z| insetticida
humozna tla |O,VIN,Z| terreno umoso insolacijski kot |V| angolo di insolazione
humus |O,VIN,Z| humus integrirano varstvo rastlin |O,VIN,Z| difesa
humusna kislina |O,VIN,Z| acido umico integrata delle piante
humusna snov |O,VIN,Z| sostanza umosa intenziven |V| intenso
humusni ogljik |O,VIN,Z| carbonio umico intenzivnost |V| intensità
internodij |O,VIN,Z| internodio
invertaza |VIN| invertasi

I
ibitol |O| ibitolo
ion |O,VIN,Z| ione
ionska izmenjava |O,VIN,Z| scambio ionico
ionska oblika |O,VIN,Z| forma ionica
identifikacija |V| identificazione ionski izmenjalec |O,VIN,Z| scambiatore ionico
igliåevka |Z| composto di aghifoglie ipsilon gojitvena oblika |O,VIN,Z| forma di
ilovica |O,VIN,Z| argilla arenacea allevamento ad ipsilon
iloviåast |O,VIN,Z| arenario argilloso iskreno vino |O| vino schietto
impregnirati |VIN| impregnare istrska malvazija |VIN| Malvasia istriana,
indeks |V| indice Malvasia d’Istria
indeks lomljivosti |O| indice di rifrazione italijanska åebela (Apis mellifica ligustica) |VIN|
indikator |VIN| indicatore ape italiana
indirektna sonåna svetloba |V| radiazione ivje |Å| galaverna, gelicidio, gelo
solare diffusa izabela |V| Isabela, uva fragola
individualen |V| individuale izbira |VIN| scelta
individualna selekcija |O,VIN| selezione izboljæati |VIN| correggere
individuale izboljæati moæt |VIN| correggere il mosto
indol |S| indolo izboljæava kislin |VIN| correzione dell’acidità
indolmaslena kislina |VIN| acido indolbutirrico izboljæava moæta |VIN| correzione del mosto
indolocetna kislina |VIN| acido indolacetico izbor |O,VIN| cernita, assortimento
induciran |V| indotto izbor sort |O,VIN| assortimento varietale
induciranje |V| induzione izbrazdati |Z| assolcare
inducirati |V| indurre izbrazdavanje |Z| assolcatura
inerten |V| inerte izcedek |O,VIN,Z| essudato
inertni plin |V| gas inerte izcejanje |O,VIN| sgrondo
infarkt |O| infarto izårpanost tal |O,VIN,Z| esaurimento del terreno
infektiven |V| infettivo izdelava |V| produzione
infektivna degeneracija vinske trte (Fenleaf) izdelava sira |S| produzione di formaggio
|VIN| malformazione infettiva della vite izdelava teras po plastnicah |O,VIN|
inhibitor |VIN| inibitore sistemazione a girapoggio, sistemazione lungo

39
izdelek

le linee di livello izpiranje |S| lisciviazione, dilavamento


izdelek |Å,S| prodotto izpiranje gnojil |Z| lisciviazione dei concimi
izenaåenost plodov |O| uniformità dei frutti izpiranje hranil v tleh |Z| lisciviazione,
izgled |VIN| vista dilavamento degli elementi nutritivi nel
izhlapevanje |O,VIN| evaporazione terreno
izhodiæåna sorta |O,VIN| varietà originaria izplakovanje |V| risciacquo
izhodiæåni material |O,VIN| materiale di base izplen |S| resa
izkop |V| scavo izpostavitev |V| esposizione
izkoriæåanje hranila |O,VIN,Z| utilizzo izpostaviti, izpostavljati |V| esporre
dell’elemento chimico izpostavljen |V| esposto
izkoristek gnojil |O,VIN,Z| utilizzo dei concimi izprati, izpirati |V| dilavare
izkoristiti |V| utilizzare izpuhten |V| sfuggente
izkosmiåenje |S| flocculazione izraåun koliåine gnojil |Z| calcolo della quantita
izleteti |V| sfarfallare di concime
izletna odprtina panja |Å| porticina di volo izrastek |O,VIN| escrescenza, pollone
dell’arnia izrastek koreninskega vratu |O,VIN| pollone
izliv |Z| getto del colleto
izloåanje |O,VIN,S| secrezione izrastek na korenikah |O,VIN| pollone radicale
izloåanje odveåne vode |O,VIN| traspirazione izrastek na panjih |O,VIN| pollone
izloåanje snovi v vinu |VIN| precipitazione izravnalna sposobnost tal |O,VIN,Z| potere
delle sostanze nel vino tamponante del terreno
izloåati, izloåiti |O,VIN| precipitare izredna rez |O,VIN| potatura straordinaria
izloåek |O,VIN| escremento izrojenost |V| degenerazione
izloåina |O,VIN,Z| superficie fuori rotazione izstopni curek |V| getto d’uscita
izluœevanje barvne snovi v vinu |VIN| izstopni kot |V| angolo d’uscita
estrazione delle sostanze coloranti nel vino izsuæitev |V| essiccazione
izluœiti, izluœevati |VIN| estrarre iztek |V| flusso
izluœljiv |VIN| estraibile iztiskavanje |O,VIN| spremitura
izmeniåen |V| alternato iztisniti |O,VIN| spremere a fondo, spremere
izmeniåna rodnost |O,VIN| produzione alternata iztisniti sok |V| spremere il succo
izoamilacetat |VIN| isoamilacetato iztisnjen |V| spremuto
izoamilni alkohol |VIN| alcol isoamilico iztrebek |V| deiezione
izobutil |VIN| isobutile izvensezonska vrtnina |Z| ortaggio fuori
izobutil-metoksipirazin |VIN| isobutil- stagione
metossipirazina izvensezonski |Z| fuori stagione
izoelektriåen |S| isoelettrico izvor |V| origine
izolevcin |O,VIN| isoleucina izvor tal |O,VIN,Z| origine del terreno
izomeraza |O,VIN| isomerasi izvræilni predpis |V| norma di esecuzione
izometilacetat |O,VIN| isoacetato di isometile izvræitev |V| esecuzione
izopropil |O,VIN| isopropile izvræiti, izvræevati |V| eseguire
izovalerianska kislina |O,VIN| acido izœarevanje toplote |V| emanazione di calore
isovalerianico
izparevanje |S,VIN| vaporizzazione, trattamento
con il vapore
izpariti |S| vaporizzare, trattare con il vapore

40
kalcijev karbonat

J jariti |Z| vernalizzare


jarost |Z| semina primaverile
jablana (Pirus malus) |Z| melo jaæek |V| pozzetto, tombino
jabolåna kislina |VIN| acido malico jedro |V| nucleo
jabolko |VIN| mela jeklena vinska posoda |VIN| recipienti vinari di
jagoda |VIN| acino, bacca acciaio inossidabile
jagoda (Fragaria vesca) |Z| fragola jeklena œica |VIN| filo d’acciaio
jagodiåast |Z| a forma di bacca jemanje vzorcev |O,VIN,S| campionatura
jagodiåasto sadje |Z| frutta a bacche jesenov ækrœat (Cicada orni) |O| cicala del
jagodiæåe |Z| fragolaio frassino
jagodna koœica |VIN| buccia, fiocine, epicarpo, jesenska kop |O,VIN,Z| zappatura autunnale
cuticola jesensko okopavanje |O,VIN,Z| zappatura
jagodni izbor |VIN| selezione di bacche d’uva autunnale
jagodni pecelj |VIN| pedicello jodno ætevilo |O| numero di iodio
jagodnjak |Z| fragoleto jogurt |S| Yoghurt
jagodno meso |VIN| mesocarpo julijski muækat |VIN| Perla di Ciaba
jajåasti rilåkarji (Othiorhynchus sulcatus in juta |O| iuta
singularis) |VIN| oziorrinchi della vite
jajåevec (Solanum melangena) |Z| melanzana
jajåni beljak |VIN| albume d’uovo, chiara d’uovo
jajånik |Å| ovario
jakost |O,VIN| vigoria
K
kabernet |VIN| Cabernet
jakost rezi |O,VIN| intensità della potatura kabernet frank |VIN| Cabernet Franc
jakost siriæåa |S| titolo o forza coagulante del kabernet sovinjon |VIN| Cabernet Souvignon
caglio kabrnk |VIN| bottone fiorale
jaloroden |O,VIN,Z| partenogenico kaåkavalj |S| Caciocavallo
jalorodnost |O,VIN,Z| partenogenesi kad |VIN| tino, vasca
jalov |V| sterile kadaverin |S| cadaverina
jalov cvet |O,VIN| fiore sterile kadilnik |Å| affumicatore
jalova zemlja |O,VIN,Z| terra sterile kaftariåna kislina |VIN| acido caftarico
jalovka |O,VIN| succhione kakovost |V| qualità
jalovo seme |O,VIN,Z| seme non germinativo kakovosten |V| di qualità
jama |V| buca kakovostni razred |V| classe di qualità
janeœ (Pimpinella anisum) |Z| anice kakovostno vino |VIN| vino di qualità
jantaren |VIN| d’ambra, ambrato kalåek |O,VIN,Z| germoglio
jantarjeve barve |VIN| ambrato kalcifikacija |O,VIN,Z| calcificazione
jantarna kislina |VIN| acido d’ambra kalcifilen |O,VIN,Z| calciofilo
jantarski |VIN| ambrato kalcij (Ca) |V| calcio
jarek |V| fosso kalcijev cianamid (CaCN2) |O,VIN,Z|
jarek (razor) pri oranju |O,VIN,Z| solco calciocianammide
d’aratura kalcijev fosfat (CaH4(PO4)2)) |O,VIN,Z| fosfato
jarina |Z| coltura primaverile, coltura di semina di calcio
primaverile kalcijev hidroksid (Ca(OH)2) |O,VIN,Z| idrato
jaritev |Z| vernalizzazione di calcio
jaritev semena |Z| vernalizzazione del seme kalcijev karbonat (CaCO3) |O,VIN,Z| carbonato

41
kalcijev klorid

di calcio kalijev sulfat (K2SO4) |O,VIN,Z| solfato


kalcijev klorid (CaCl2) |O,VIN,Z| cloruro di potassico
calcio kalijev tartrat |VIN| tartrato di potassio
kalcijev laktat |S| lattato di calcio kalijeva spojina |O,VIN,Z| composto potassico
kalcijev nitrat (Ca(NO)2) |O,VIN,Z| nitrato di kalijevo gnojilo |O,VIN,Z| concime potassico
calcio kalilna energija |O,VIN,Z| energia germinativa
kalcijev oksalat |O| ossalato di calcio kalilna energija semena |O,VIN,Z| energia
kalcijev oksid (CaO) |O,VIN,Z| ossido di calcio germinativa della semente
kalcijev parakazeinat |S| paracaseinato di calcio kalilna zrelost |O,VIN,Z| maturità di
kalcijev silikat |O,VIN,Z| silicato di calcio germinazione
kalcijev sulfat (CaSO4) |O,VIN,Z| solfato di kalilnik |O,VIN,Z| germinatoio
calcio kalitev |O,VIN,Z| germinazione
kalcijev sulfid (CaSO3) |O,VIN,Z| solfito di kaliti |O,VIN,Z| germinare
calcio kaliv |O,VIN,Z| germinativo
kalcijev-magnezijev karbonat (Ca,Mg(CO3)) kalivost |O,VIN,Z| germinabilità
|O,VIN,Z| carbonato di calcio e magnesio kalivost semena |O,VIN,Z| germinabilità della
kalcijev-parakazeinatno-fosfatni kompleks |S| semente, germinabilità del seme
complesso calciofosfoparacaseinico kaljenje semena |O,VIN,Z| germogliazione del
kalcijkazeinaten |S| calciocaseinico seme
kalen |O,VIN,Z| velato kaloriåen |V| calorico
kalibriran |V| calibrato kalup za oblikovanje masla |S| stampo per
kalibrirano seme |Z| seme calibrato burro
kalibrirati |V| calibrare kalus |O,VIN| callo
kalifornijska brozga |VIN| poltiglia solfocalcica kamamber |VIN| Camembert
kalij (K) |O,VIN,Z| potassio kambij |O,VIN| cambio
kalijev |O,VIN,Z| potassico kamenje |V| pietre, pietrame
kalijev bisulfit (KHSO3) |VIN| bisolfito di kamnita tla |O,VIN,Z| terreno ciottoloso, terreno
potassio pietroso
kalijev cianid (KCN) |VIN| cianuro di potassio kamnito mlinsko kolo |O| mollazza in pietra
kalijev ferocianid (K4Fe(CN)6) |VIN| kamnito korito |O| vasca in pietra
ferrocianuro di potasio kamposterol |O| camposterolo
kalijev fosfat (KH2PO4) |O,VIN,Z| fosfato di kan |VIN| fioretta
potessio kan (Apnenoamonijev nitrat)
kalijev karbonat (K2CO3) |O,VIN,Z| carbonato (NH4NO3CaCO3) |O,VIN,Z| nitrato di calcio
di potassio e ammonio
kalijev klorid (KCl) |O,VIN,Z| cloruro di kanal |O,VIN,Z| canale
potassio kaolin |O,VIN,Z| caolino
kalijev mangan (K2MnO4) |O,VIN,Z| kap vinske trte (Phellinus ignarius, Stereum
manganato di potassio hirsutum) |VIN| mal dell’esca, apoplessia
kalijev metabisulfit (K2 S2 O5) |VIN| parassitaria
metabisolfito di potassio kapaciteta |V| capacità
kalijev nitrat (KNO3) |O,VIN,Z| nitrato di kapaciteta tal za toploto |O,VIN,Z| capacità
potassio termica del suolo
kalijev nitrit (KNO2) |O,VIN,Z| nitrito di kapaciteta tal za vlago |O,VIN,Z| capacità idrica
potassio del terreno

42
kemiåen

kapaciteta tal za vodo |O,VIN,Z| capacità idrica karbonat |O,VIN,Z| carbonato


kapa-kazein |S| cappacaseina karbona (oljåna sorta) |O| Carbona
kapalka |S| contagocce karbonska maceracija |VIN| macerazione
kapalno zalivanje |O,VIN,Z| irrigazione a goccia carbonica
kaparji (Coccidae) |O,VIN,Z| cocciniglie karbosilaza |VIN| carbossilasi
kapica |VIN| capsula karbosilen |O,S,VIN| carbossilico
kapilara |O,VIN,S,Z| capillare kardij (Cynara cardunculus) |Z| cardo
kapilaren |O,VIN,S,Z| capillare kardinal |VIN| cardinale
kapilaren dvig vode |O,VIN,Z| salita capillare karenca |O,VIN,Z| carenza, periodo di sicurezza
dell’acqua karotenoid |VIN| carotenoide
kapilarna cev |O,VIN,Z| vaso capillare karotin |S| carotene
kapilarna poroznost tal |O,VIN,Z| porosità karsone (oljåna sorta) |O| Carsone
capillare del terreno karton |V| cartone
kapilarna sila |O,VIN,Z| forza capillare katalaza |VIN| catalasi
kapilarna voda |O,VIN,Z| acqua capillare katalitiåen |VIN| catalitico
kapilarnost |O,VIN,Z| capillarità kataliza |VIN| catalisi
kapljiåno namakanje |O,VIN,Z| irrigazione a katalizator |VIN| catalizzatore
goccia katalizirati |VIN| catalizzare
kaprilna kislina |S| acido caprilico kataster |O,VIN,Z| catasto
kaprilova kislina |O| acido caprilico kataster vinogradov |O| catasto dei vigneti
kaprinska kislina |S| acido caprinico katastrska kultura |O,VIN,Z| qualità catastale
kapronova kislina |O| acido capronico katastrska mapa |O,VIN,Z| mappa catastale
kapronska kislina |S| acido capronico katastrska parcela |O,VIN,Z| particella catastale
kapska åebela (Apis mellifera capensis) |Å| ape katastrski |O,VIN,Z| catastale
del capo katastrski dohodek |O,VIN,Z| rendita catastale
kapsula |VIN| capsula katastrski razred |O,VIN,Z| classe catastale
kapus (Brassica oleracea) |Z| cavolo katastrski register |VIN| registro catastale
kapusov belin (Pieris brassicae) |Z| cavolaia katehin |VIN| catechina
kapusov komar (Tipula oleracea) |Z| tipula kation |V| catione
kapusov molj (Plutella xylostella) |Z| tignola katran |VIN| catrame
delle crucifere katranast |VIN| catramoso
kapusova hrœica (Dasyneura brassicae) |Z| katraniran |VIN| catramato
cecidomia delle silique katranirati |VIN| catramare
kapusova muha (Hylemia brassicae) |Z| mosca kava kislina |VIN| acido caffeico
del cavolo kavkaæka åebela (Apis mellifera caucasica) |O|
kapusova plesen (Peronospora brassicae) |Z| ape caucasica
peronospora delle crucifere kazarsa (gojitvena oblika trte) |VIN| Casarsa,
kapusova sovka (Mamestra brassicae) |Z| sistema Friuli
nottua kazein |S,VIN| caseina
kapusova stenica (Eurydema oleraceum) |Z| kazeinat |S| caseinato
cimice del cavolo kazeinski |S| caseinico
karbamati |VIN| carbammati kazeinski kompleks |S| complesso caseinico
karboksidacija |O,VIN| carbonificazione kefir |S| Kefir
karboksilna skupina |O,VIN| gruppo kelat |O,VIN,Z| chelato
carbossilico kemiåen |V| chimico

43
kemiåna analiza

kemiåna analiza |V| analisi chimica kislost sirotke |S| grado di acidità del siero
kemiåna lastnost tal |O,VIN,Z| proprietà chimica kislost zemlje |O,VIN,Z| acidità del terreno
del terreno kitajska vlaåenica |VIN| propaggine cinese
kemiåna reakcija |V| reazione chimica kitajski ohrovt (Brassica sinensis) |Z| cavolo
kemiåna sestava |V| composizione chimica cinese
kemiåna sestava tal |O,VIN,Z| composizione kitin |VIN| chitina
chimica del terreno klatenje plodov |O| percussione dei frutti
kemiåna snov |V| sostanza chimica klatenje sadnega drevja |Z| abbacchiatura
kemiåne znaåilnosti vina |VIN| caratteristiche kleistogamija |VIN| cleistogamia
chimiche del vino klenost |S| durezza
kemiåni laboratorij |V| laboratorio chimico klet |VIN| cantina
kemiåno åistilo |O,VIN| chiarificante chimico kletar |VIN| cantiniere
kemiåno razkuœevanje |O| disinfezione con kletarjenje |VIN| vinificazione e conservazione
mezzi chimici del vino
kemiåno topilo |O| solvente chimico kletarski |VIN| di cantina, della cantina
kemiåno uniåevanje plevela |O,VIN,Z| diserbo kletarsko opravilo |VIN| operazione di cantina
chimico klica |S| spora
kemija |V| chimica klicni listiå |O,VIN,Z| cotiledone
kemijska lastnost |V| proprietà chimica klima |V| clima
kemijski proces |V| processo chimico klimatizacija |Z| condizionamento dell’aria
keton |O,VIN| chetone klimatizator |Z| apparecchio condizionatore
kinesteza |O| chinestesia dell’aria
kipelen |S| fermentativo klimatiziran |Z| ad aria condizionata
kipelna preizkuænja |S| prova di fermentazione klimatizirati |Z| condizionare l’aria
kisanje |S,VIN| acidificazione klimatologija |V| climatologia
kisati |S,VIN| acidificare klimatske razmere |V| condizioni climatiche
kisava (moåno kisla sirotka) |S| siero acido klinast list |VIN| foglia cuneiforme
kisel |O,VIN| acido klinton |VIN| Clinton
kiselkast |VIN| acidulo kljuå (razrezan del rozge trte iz matiånjaka)
kisik (O) |V| ossigeno |VIN| talea
kisla gniloba grozdja |VIN| marciume acido kljun peåke |VIN| becco del vinacciolo
dell’uva kljunate œuœelke (Rynchota) |VIN| rincoti
kisla skuta |S| ricotta acida klobuåevinasto kosmat list |VIN| foglia vellutata
kisla tla |O,VIN,Z| terreno acido klobuk drozge |VIN| cappello della vinaccia
kisli sir |S| formaggio a pasta fresca klon |VIN| clone
kislina |V| acido kloniranje |VIN| clonazione
kislinomer |O,S,VIN,Z| acidimetro klonirati |VIN| clonare
kislinotvoren |S| acidificante klonska selekcija |VIN| selezione clonale
kislinotvorna mikroflora |S| microflora klonski |VIN| clonale
acidificante klonski material |VIN| materiale clonale
kislinska stopnja |O,S,VIN| grado di acidità klor (Cl) |V| cloro
kislinski detergent |VIN| detergente acido klorat |V| clorato
kislo mleko |S| latte acidofilo klorid |V| cloruro
kislo-sladek |V| agrodolce klorofil |O,VIN,Z| clorofilla
kislost |V| acidità klorofilen |O,VIN,Z| clorofilliano

44
kompostni kup

kloroform |O| cloroformio |O,VIN,Z| trattrice a ruote a trazione posteriore


klorotiåen |O,VIN,Z| clorotico kolhicin |VIN| colchicina
kloroza |O,VIN,Z| clorosi koli bakterij |S| colibatterio
klosternuburæka moætna tehtnica |VIN| koliåenje |O,VIN| palatura
mostimetro densimetro di Babo koliåiti |O,VIN| palare
klostridij |S| clostridio koliånik lomljivosti |O| indice di rifrazione
kmeåki |V| contadino koliformen |S| coliforme
kmet |V| contadino, agricoltore kolobar |O,VIN,Z| avvicendamento, rotazione
kmetija |V| azienda agricola, podere agraria
kmetijec |V| agricoltore, coltivatore diretto kolobariti |O,VIN,Z| avvicendare le colture
kmetijska pridelava |Z| produzione agricola kolobarjenje |O,VIN,Z| rotazione, effettuazione
kmetijska produkcija |V| produzione agricola della rotazione
kmetijska proizvodnja |V| produzione agricola kolofonija |VIN| calofonia
kmetijska rastlina |O,VIN,Z| pianta agraria koloid |O,S,VIN,Z| colloide
kmetijski |V| agricolo, agrario koloiden |O,S,VIN,Z| colloidale
kmetovanje |V| agricoltura, lavorazione della koloiden delec |O,S,VIN,Z| particella colloidale
terra koloidna raztopina |O,S,VIN,Z| soluzione
kmetovati |V| lavorare la terra, fare il contadino colloidante
koagulacija |S| coagulazione koloidna snov |O,S,VIN,Z| sostanza colloidale
koagulum |S| coagulo koloidni sistem |O,S,VIN,Z| sistema colloidale
kobalt (Co) |VIN| cobalto koloradski hroæå (Leptinotarsa decemlineata)
kobul |Z| ombrella (infiorescenza) |Z| dorifora
kobulnice (Umbrelliferae) |Z| ombrellifere kolutna brana |O,VIN,Z| erpice a dischi
kodravost (Potato virus A) |Z| mosaico latente komaj zaznavna napaka |O,VIN| difetto appena
koeficient |V| coefficiente percettibile
koeficient venenja |V| coefficiente di komaråek (Foeniculum vulgare var. dulce) |Z|
appassimento finocchio
koencim |S| coenzima komasacija |O,VIN,Z| riordino fondiario
kohezija |V| coesione komasirati |O,VIN,Z| effettuare il riordino
kohezijski |V| coesivo fondiario
koheziven |V| coesivo kombiniran fungicid |O,VIN,Z| fungicida
kohezivnost |V| capacità di coesione complesso
koki |S| cocchi komisija |Å,O,S,VIN| commissione
kokoæji gnoj |O,VIN,Z| pollina komisija za ocenjevanje |Å,O,S,VIN|
kokosovo vlakno |O| fibra di cocco commissione di valutazione
kol |O,VIN| palo kompenzacija |V| compensazione
kolåek |VIN| cova, anca kompleks |V| complesso
kolence |VIN| nodo kompleksno gnojilo |O,VIN,Z| concime
kolenhim |Z| collenchima complesso
koleraba (Brassica oleracea var. gongyloides) kompost |O,VIN,Z| composta
|S| cavolo rapa kompostiranje |O,VIN,Z| compostaggio
kolesni traktor |O,VIN,Z| trattore a ruote kompostiæåe |O,VIN,Z| terreno di
kolesni traktor s pogonom na ætiri kolesa compostaggio
|O,VIN,Z| trattrice a ruote a trazione integrale kompostna gmota |O,VIN,Z| massa di compost
kolesni traktor s pogonom na zadnja kolesa kompostni kup |O,VIN,Z| cumulo di compost

45
kompostni silos

kompostni silos |O,VIN,Z| cassone per il kopanje |O,VIN,Z| zappatura


compostaggio kopanje z vrtno motiko |O,VIN,Z| zappettatura
kompostnik |O,VIN,Z| cumulo di compostaggio kopati |O,VIN,Z| zappare, vangare, scavare
kompresor |S| compressore kopati jarek |O,VIN,Z| scavare un fosso
Komuna (sorta oljk) |O| Comuna kopati njivo |O,VIN,Z| zappare il campo
koncentracija |V| concentrazione kopati povræinsko |O,VIN,Z| zappettare
koncentrat |V| concentrato kopati z lopato rezaåo |O,VIN,Z| vangare
koncentriran |V| concentrato kopati z vrtno motiåico |Z| zappettare
koncentriran moæt |VIN| mosto concentrato kordon |O,VIN| cordone
koncentrirani dvojni in trojni superfosfat kordon z rezniki |VIN| cordone speronato
|O,VIN,Z| perfosfato doppio o triplo kordonska vzgoja |VIN| allevamento a cordone
koncentrirati |V| concentrare korekcija moæta |VIN| correzione del mosto
konåni prag |O| soglia finale korelacija |V| correlazione
kondenzirano mleko |S| latte condensato korenikast |O,VIN| radiciforme
konfekcija |V| confezionamento korenina |O,VIN,Z| radice
konfiguracija zemljiæåa |O,VIN,Z| koreniniti |O,VIN,Z| mettere radici, radicare
configurazione del terreno koreninje |O,VIN,Z| apparato radicale, radici
konica lista |O| mucrone della foglia koreninska dlaåica |O,VIN,Z| pelo radicale
koniåast grozd |VIN| raspo conico o piramidale koreninska gruda |O,VIN,Z| pane di terra della
konidij |O,VIN,Z| conidio radice
konjski gnoj |O,VIN,Z| letame equino koreninska kapica |VIN| cuffia, caliptra,
konkaven |V| concavo pileoriza
kontakten |V| di contatto koreninska skorja |VIN| corteccia radicale
kontaktni herbicid |O,VIN,Z| erbicida di koreninska trohnoba (Armillaria mellea)
contatto |O,VIN| marciume fibroso
kontaktni insekticid |O,VIN,Z| insetticida di koreninski |O,VIN,Z| radicale, della radice
contatto koreninski gomolj |Z| tubero
kontaktno delovanje |O,VIN,Z| effetto per koreninski izrastek |O| pollone radicale
contatto koreninski oœig pese (Phoma betae) |Z| foma
kontinuiran |O,VIN| continuo koreninski rak (Agrobacterium tumefaciens)
kontinuirana stiskalnica |O,VIN| torchio |O,VIN| rogna della vite
continuo koreninski sistem |O,VIN| apparato radicale
kontrola |V| controllo koreninski tlak |O,VIN| pressione radicale
kontrola kakovosti |V| controllo della qualità koreninski vrat |O,VIN| colletto della radice
kontrolirano in garantirano poreklo |VIN| korenje (Daucus carota) |Z| carota
origine controllata e garantita korenjeva muha (Psylla rosae) |Z| mosca della
kontrolirano poreklo |VIN| origine controllata carota
kontrolirati |V| controllare korenjeva uæ (Semiaphis dauci) |Z| afide della
kontrolni organ |V| organo di controllo carota
konveksen |V| convesso korenoses (Rosellinia necatrix) |O,VIN|
konzumna zrelost |V| grado di maturazione per marciume spugnoso
il consumo korito |S| vasca
kopaå |O,VIN,Z| zappatore korito za posnemanje smetane |Z| bacinella di
kopaå z lopato rezaåo |O,VIN,Z| vangatore affioramento della panna
kopaåa |O,VIN,Z| zappa korito za soljenje |O| vasca di salatura

46
kriœanec

koromaå (Foeniculum vulgare var. dulce) |O| krajni steber |VIN| caposaldo
finocchio krajnik |VIN| caposaldo
koronarke |O| coronarie kramp |O,VIN,Z| piccone
koæ |Z| paniere krampati |O,VIN,Z| scavare con il piccone
koæ stiskalnice |O| gabbia della pressa, gabbia kranjiå |Å| arnia rustica
del torchio kranjolero (sorta oljk) |O| Craniolero (varietà
kosa |Z| falce di olive)
kostanjev med |Å| miele di castagno kranjska åebela (Apis mellifica carnica) |Å| ape
koæara |O| cesto carnica
koæarice (Compositae) |Z| composite krastavost kumar (Cladosporium
koæåica |O| endocarpo, nocciolo cucumerinum) |Z| cladosporiosi del cetriolo
koæåiåast sadeœ |O| drupa kratka rez |O,VIN| potatura corta
koæåiåasto sadno drevje |O| drupacee kratkoveriœna kislina |S| acido a catena breve
koæek |Å| corbello kravjak |O,VIN,Z| sterco di vacca
koæek za pelod |Å| cestella del polline kravje mleko |S| latte vaccino, latte di vacca
kositer |V| stagno kråenje |S| contrazione
kosmiå |S| flocculo kråenje gozda |O,VIN| disboscamento
kosmiåast list |VIN| foglia settolosa kråenje koaguluma |S| contrazione del coagulo
kostanjev nasad |Z| castagneto kråenje ledine |O,VIN,Z| dissodamento
kostanjeva æiækarica (Dryocosmus curiphilus) kråenje vinogradov |VIN| espianto vigneti
|Z| cinipede galligeno kråiti ledino |O,VIN,Z| dissodare
kostna moka |O,VIN,Z| farina d’ossa kråiti vinograde |VIN| espiantare vigneti
kot geotropizma |VIN| angolo geotropico kredasto testo sira |S| formaggio a pasta
kotel |S| caldaia gessata
kotel z dvojno steno |S| caldaia a doppio fondo kremenasta tla |V| terreno siliceo
kotel za sirarjenje |S| caldaia da caseificio kremenåeva kislina (SiO2) |VIN| biossido di
kotiledon |O,VIN,Z| cotiledone silicio
kotlasta gojitvena oblika |O| forma di krempelj |Å| unghia
allevamento a vaso kreæa (Lepidium sativum) |Z| crescione
kotlasta kroænja |O| chioma a forma di vaso krhlikin ækrœat (Zygina rhumni) |VIN| cicalina
kotna razpolovnica |O| bisettrice gialla della vite
kotoglutarna kislina |VIN| acido chetaglutarico krhlikina uæ (Aphis Nasturtii) |Z| afide della
kovinski |V| metallico patata
kovinski mlin drobilec |O| frangitore metallico krilat grozd |VIN| grappolo alato
kovinski mlin drobilec s kladivi |O| frangitore krilo |Å| ala
metallico a martelli krioskop |S| crioscopio
kovinski mlin drobilec z vrtljivimi valji |O| krioskopija |S| crioscopia
frangitore metallico a rulli rotanti kristalen |VIN| brillante, cristallino
kovinski steber |VIN| palo metallico kristalizacija |Å| cristallizzazione
kozavost |S| gonfiore precoce a spugna kristaliziran med |Å| miele cristallizzato
kozje mleko |S| latte di capra, latte caprino kristalizirati |Å| cristallizzare
kozji luk (Allium ascalonicum) |Z| scalogno kristalna oblika |Å,S| forma cristallina
kozji sir |Z| formaggio caprino kristalna sol |S| sale cristallino
koœekrileci (Hymenoptera) |O,VIN| imenotteri kritiåna temperatura |O| temperatura critica
koœica |O,VIN| buccia, epicarpo kriœanec |O,VIN,Z| incrocio

47
kriœanec ameriækih podlag

kriœanec ameriækih podlag |VIN| incrocio tra krœljavost |O,VIN,Z| atrofia, stentatezza
portinnesti americani ksantinoksidaza |S| xantinossidasi
kriœanje |O,VIN,Z| incrocio ksilem |O,VIN| xilema
kriœasti grozdni sukaå (Lobesia botrana) |VIN| ksilol |O| xilolo
tignoletta ksiloza |O,VIN| xilosio
kriœati |O,VIN,Z| effettuare l’incrocio, fare kuhano vino |VIN| vino brulè
l’incrocio kultivar |VIN| cultivar
kriœnice (Cruciferae) |Z| crucifere kultivator |O,VIN,Z| motocoltivatore
krmilna œleza |Å| ghiandola faringea kultivirana oljka (Olea europea sativa) |O|
krog |V| ciclo olivo coltivato
kroglica |S| sfera kultura |O,VIN,Z| coltura
kromatografija |O,S,VIN| cromatografia kultura kvasovk |VIN| coltura di lieviti
kromatografski |O,S,VIN| cromatografico kumara (Cucumis sativus) |Z| cetriolo
kromatogram |O,S,VIN| cromatogramma kumariåna uvelost (Fusarium oxysporum
kromatotropiåna past |O,Z| trappola f. cucumerinum) |Z| tracheofusariosi del
cromatografica cetriolo
krompir (Solanum tuberosum) |Z| patata kumarov mozaik (Cucumber mosaic virus -
krompirjev molj (Phthorimacea operculella) CMV) |Z| virus del mosaico del cetriolo
|Z| tignola della patata kumarov oœig (Corynespora melonis) |Z|
krompirjeva morilka (Rhizoctonia solani) |Z| cercosporiosi delle cucurbitacee
rizottoniosi kumarova pepelovka (Erysiphe
krompirjeva ogoråica (Heterodera cichoracearum) |Z| mal bianco
rostochiensis) |Z| nematode dorato kumarova plesen (Pseudoperonospora
krompirjeva plesen (Phitophtora infestans) |Z| cubensis) |Z| peronospora delle cucurbitacee
peronospora della patata kumina (Cumynum cyminum) |Z| cumino
krompirjeva uvelost (Fusarium oxysporum f. kup |V| cumulo
niveum) |Z| tracheofusariosi della patata kupaœiranje vina |VIN| taglio dei vini, vinaggio
kronska zaporka |VIN| tappo a corona kurativen |V| curativo
kroænja |O,VIN| chioma kurji gnoj |O,VIN,Z| pollina
krovni latnik |VIN| pergola chiusa kutikula |O,VIN| cuticola
krovni sloj zemlje |O,VIN,Z| strato superiore del kutikularna transpiracija |O,VIN| traspirazione
terreno cuticolare
kroœenje sokov v rastlini |O,VIN| circolazione kvadratni razpored rastlin |O,VIN| disposizione
della linfa delle piante a quadrato
kroœna brana |O,VIN,Z| erpice rotativo kvarljiv |V| deperibile, deteriorabile
kroœnik na voziåku |O| piatto a carrello kvasovke |VIN| lieviti, fermenti
kroœnik stiskalnice |O| piatto della pressa kvercitin aglikon |VIN| quercitina aglicone
kroœno vrtilni podeœevalnik |Z| irrigatore kvercitin glikozid |VIN| quercitina glicoside
rotativo kvercitrin |VIN| quercetina
krpa |S| tela
kræitev |V| violazione
krt (Talpa europea) |Z| talpa
krtinka |Z| terriccio accumulato dala talpa
krœljava rastlina |O,VIN,Z| pianta atrofica,
stentata

48
lipolitiåen

L
laboratorij |V| laboratorio
lesen sod |VIN| botte di legno, fusto in legno
lesena reæetka |O| graticcio
lesena vinska posoda |VIN| recipienti vinari in
laboratorij za analizo |V| laboratorio di analisi legno, vasi vinari in legno
laboratorijska analiza |V| analisi di laboratorio leseni steber |VIN| palo di legno
laboratorijski |V| di laboratorio leseni zabojåek |Z| vasetto di legno
lahka tla |O,VIN,Z| terreno leggero lesna cev |O,VIN| vaso legnoso
lahko peneå |VIN| frizzante lesna mladika |O| germoglio a legno
lahko peneåe vino |VIN| vino frizzante lesna rastlina |O,VIN| pianta legnosa
lak |S| lacca lesni brst |O,VIN| gemma a legno
lakaza |VIN| laccasi lesni pepel |O,VIN,Z| cenere di legna
laksumov papir |S,VIN| cartina tornasole lesni poganjek (pokonåen na vejah) |O|
laktat |S| lattato succhione
laktaza |VIN| lattasi lesni poganjek na zgornji strani rodne veje |O|
laktoalbumin |S| lattoalbumina maschioncello
laktoflavin |S| lattoflavina lestev |O| scala a pioli
laktoglobulin |S| lattoglobulina lestvica |O,VIN| scala
laktoni |S| lattoni let |Å| volo
laktoza |S| lattosio letina |O,VIN,Z| raccolto, annata
lampante deviæko oljåno olje |O| olio di oliva letni prirast |O| accrescimento annuale
vergine lampante letno oko |O,VIN| gemma pronta o estiva
lapor |O,VIN,Z| marna leukolaktoflavin |S| leucolattoflavina
lapornat |O,VIN,Z| marnoso, di marna levcin |S| leucina
lapornata tla |O,VIN,Z| terreno marnoso levkoantocian |VIN| leucoantociano
larvicid |O,VIN,Z| larvicida levkocit |S| leucocita
lasasta korenina |O,VIN,Z| pelo radicale liåinka |Å,VIN| larva, ninfa
laæki fiœol (Phaseolus coccineus) |Z| fagiolone, lignin |VIN| lignina
fagiolo americano lijak |VIN| imbuto
laæki rizling |VIN| Riesling italico lijakast |VIN| imbutiforme
lastnost |V| carattere, proprietà lik |O,VIN| libro
latenten |V| latente liker |VIN| liquore
latnik |VIN| pergola likersko vino |VIN| vino liquoroso
lavandula (Lavandula angustifolia) |Z| lavanda likov parenhim |O,VIN| parenchima liberiano
lavrinska kislina |S| acido laurinico lilijevke (Liliaceae) |Z| liliacee
leccino (oljåna sorta) |O| leccino limacid |O,VIN,Z| limacida
leåa (Lens culinaris) |Z| lenticchia limfa |O,VIN,Z| linfa
ledina |O,VIN,Z| terreno incolto limonova kislina |VIN| acido citrico
lediæåe |V| temperatura di congelamento linfa |O,VIN,Z| linfa
ledviåast list |VIN| foglia reniforme linolenova kislina |O| acido linolenico
lega |V| ubicazione linolova kislina |O| acido linoleico
leglo |Å| ovopositore liofilizacija |S| liofilizzazione
leguminoze (Leguminosae) |Z| leguminose liofiliziran |S| liofilizzato
leguminozen |Z| leguminoso liofilizirano cepivo |S| innesto liofilizzato
lenticela |O,VIN| lenticella lipaza |O,S| lipasi
lesen kol |O,VIN| palo di legno lipolitiåen |O,S| lipolitico

49
lipoliza

lipoliza |O,S| lipolisi listno zelenilo |O,VIN,Z| clorofilla


lipov med |Å| miele di tiglio listovka |O,VIN,Z| compost di fogliame
liæaj |O,VIN| lichene lizimeter |Z| lisimetro
list |O,VIN,Z| foglia lizin |S| lisina
listen |O,VIN,Z| fogliare lizocim |S| lisozima
listi postavljeni drug drugemu nasproti |VIN| loåevanje olja |O| separazione dell’olio
foglie distiche loåitev koæåic |O| snocciolamento
listiå |O,VIN,Z| perula loåitev vina od droœij |VIN| svinatura
listje |O,VIN| fogliame loåiti vino od droœij |VIN| svinare
listna dlan |O,VIN| lamina fogliare, lembo fogliare loåljivost peclja |VIN| separabilità del picciolo
listna masa |O,VIN| massa fogliare loj |O| sego
listna nekroza |O,VIN,Z| necrosi fogliare lok |VIN| archetto
listna pazduha |O,VIN| ascella fogliare lom |VIN| casse
listna pega |O,VIN,Z| macchia fogliare lom svetlobe |O,VIN| rifrazione della luce
listna pegavost |O,VIN,Z| maculatura fogliare lomljenje zalistnikov |VIN| sfemminellatura
listna pegavost pese (Cercospora beticola) |Z| lomljiv |O,S,VIN| frangibile
cercosporiosi
lomljivost |O,VIN| fragilità
listna pegavost petræilja (Septoria petroselini)
lonåek |V| vasetto
|Z| septoriosi del prezzemolo
lonec |V| vaso
listna pegavost solate (Cercospora longissima)
lopata |O,VIN,Z| pala
|Z| cercosporiosi dell’insalata
lopatica za meæanje |O,VIN| pala di
listna pegavost zelene (Septoria apii) |Z|
mescolazione
septoriosi o ticchiolatura del sedano
lopatnik |O,VIN,Z| vangatrice meccanica
listna ploskev |O,VIN| lamina fogliare, lembo
lopute pri drozganju pecljev |VIN| pale
fogliare
lovilnik |O,VIN| trappola
listna povræina |O,VIN| superficie fogliare
lovni jarek za vodo |O,VIN,Z| raccoglitore di
listna reœa |O,VIN,Z| stoma, apertura stomatica
acqua
fogliare
lub |O,VIN| corteccia
listna stran |O,VIN,Z| pagina fogliare
listna zelena (Apium graveolens) |Z| sedano a lubenica (Cucurbita citrullus) |Z| cocomero,
costa anguria
listne œile |O,VIN,Z| nervatura fogliare lubeniåna uvelost (Fusarium oxysporum f.
listni brst |O,VIN| gemma ascellare niveum) |Z| tracheofusariosi del cocomero
listni del |VIN| lobo fogliare lubje |O,VIN| corteccia
listni obod |O,VIN,Z| margine fogliare lug |V| base, soluzione alcalina
listni oœig |VIN| bruciatura delle foglie luknjaåasta koæarica za sir |S| cestino per
listni oœig solate (Marsonina panattoniana) |Z| formaggio
antracnosi dell’insalata luknjaåasti val pri drozgalniku in pecljalniku
listni pecelj |O,VIN,Z| picciolo fogliare |VIN| buratto forettato
listni rob |O,VIN,Z| margine fogliare luknjiåava tla |O,VIN,Z| terreno poroso
listni sinus |VIN| seno fogliare lupina |O| guscio
listni zob |VIN| dente della foglia luskolist |VIN| perula
listno izhlapevanje |O,VIN,Z| evaporazione luœnat |V| basico, alcalino
fogliare luœnatost |V| basicità, alcalinità
listno tkivo |O,VIN| tessuto fogliare, mesofilo luœnina |V| soluzione basica, soluzione alcalina

50
medenje

M
maceracija |VIN| macerazione
maæåobna kroglica |S| sfera di grasso
maæenje |VIN| tappatura
maslen |S| butirrico
magnezij (Mg) |V| magnesio maslena kislina |S| acido butirrico
magnezijev nitrat ((Mg(NO3)2) |O,VIN,Z| maslenokislinska fermentacija |S|
nitrato di magnesio fermentazione dell’acido butirrico
magnezijev sulfat (MgSO4) |O,VIN,Z| solfato di maslenokislinske bakterije |O| batteri dell’acido
magnesio oleico
majaron (Origanum maiorana) |Z| maggiorana maslo |S| burro
majhna plevelnica |Z| sarchiello mast |O| grasso
majski hroæå (Melolontha melolontha) |VIN| mastiti oljåne plodove |O| triturare le olive,
maggiolino schiacciare le olive
makroelement |V| macroelemento mastitiåen |S| mastitico
makroklima |O,VIN,Z| macroclima mastitis |S| mastite
mali jesenov lubadar (Hylesinus = mastna pegavost kumar (Pseudomonas
Leperisimus fraxini) |O| ilesino grigio lacrymans) |Z| maculatura angolare
dell’olivo matica |Å| ape regina
mali oljkov lubadar (Hylesinus oleiperda) |O| matiåen |Å| dell’ape regina
ilesino bruno dell’olivo matiåna celica |Å| cella dell’ape regina
maliganov ebulioskop |VIN| ebullioscopio di matiåna kamnina |O,VIN,Z| roccia madre
Maligan matiåna kletka |Å| cassetta per il trasporto
malpigijeve cevke |Å| tubi malpighiani dell’ape regina
malvazija |VIN| Malvasia matiåna podlaga |Å| portainnesto madre
malvidin |VIN| malvidina matiåna reæetka |Å| griglia escludiregina
malvidin-glukozit |VIN| malvidina-glucoside matiåni feromon |Å| feromone reale
malvin |VIN| malvina matiåni mleåek |Å| pappa reale
mana |Å| miele da melata matiåni nasad trt |VIN| impianto di viti madri,
mandanje mladic |VIN| scacchiatura allevamento di viti madri
mangan (Mn) |V| manganese matiåni trs |VIN| vite madre
manganov nitrat (MnNO3) |O,VIN,Z| nitrato di matiånica |Å| scatola per il trasporto dell’ape
manganese regina
manganov sulfat (MnSO4) |O,VIN,Z| solfato di matiånik |Å| celletta della regina
manganese matiånjak |Å| impianto, allevamento di viti
manit |VIN| mannite madri
manitni cik |VIN| fermentazione mannitica, matiåno drevo |O| pianta madre
agrodolce maœa |S| vernice
manometer |V| manometer maœa za sir |S| vernice per formaggio
manoprotein |VIN| mannoproteina mazav |S| spalmabile
margarinova kislina |O| acido margarico mazivo |O,VIN| mastice
Marija Pirovano (sorta grozdja) |VIN| Maria med |Å| miele
Pirovano (varietà di uva) medålenek |VIN| internodio
makova uæ (Aphis papaveri) |Z| afide del medeåi ækrœat (Metcalfa pruinosa) |VIN|
papavero metcalfa
marzamin |VIN| Marzemino medena rosa |Å,VIN| melata, miele di melata
maæåobna kislina |O| acido grasso medenje |O| zangolatura

51
medenje

medenje |Å| secrezione di nettare membransko pnevmatiåna stiskalnica |VIN|


medica |Å| idromiele torchio pneumatico-idraulico
mediåar |Å| artigiano che confeziona vari mentovec |Å| miele di menta
articoli con i prodotti dell’apiario merilec |V| misuratore, rilevatore
mediåina |Å| miele da nettare merilec glukoze v moætu |VIN| mostimetro
mediæåe |Å| melario merilo |V| metro, misura
mediæåno okence |Å| apertura del melario meristem |O,VIN| meristema
mediti |Å| secernere nettare meristematiåen |O,VIN| meristematico
medna golæa |Å| borsa melaria, sacco melario meristemska celica |O,VIN| cellula meristematica
medovnik |Å| nettario meristemski |O,VIN| meristematico
medtrsen |VIN| tra le viti meritev |V| misurazione
medtrsna razdalja |VIN| distanza tra le viti merjenje |V| misurazione
medvrsten |O,VIN| interfilare merkaptan |VIN| mercaptano
medvrstna razdalja |O,VIN| distanza interfilare, merlot |VIN| Merlot
distanza tra i filari meæalnik |VIN| miscelatore
meglilnik |Z| fumigatore, nebulizzatore meæan brst |O,VIN| gemma mista
mehak |S| molle meæan nasad |O,VIN| impianto misto
mehaniåna sestava zemlje |O,VIN,Z| meæanica poljæåin |Z| miscuglio di colture
composizione fisica del terreno erbacee
mehaniåna stiskalnica |VIN| torchio meccanico, meæanica trav |O,VIN| miscuglio di erbe
pressa meccanica meæanje |V| miscelazione
mehanizacija |V| meccanizzazione meæanje grozdja |VIN| assemblaggio dell’uva,
mehanizirana izdelava sira |S| caseificazione uvaggio
meccanizzata meæanje vin |VIN| vinaggio, taglio dei vini
mehanski |V| meccanico meæano gnojilo |O,VIN,Z| concime misto
mehåanje jagod |VIN| intenerimento degli acini meæati |V| assemblare, mescolare
mehek lik |O,VIN| libro molle mesenje |O| gramolatura
mehek sir |S| formaggio a pasta molle mesenje oljåne drozge |O| impastatura della
mehka voda |V| acqua dolce pasta di olive
mehuråek |VIN| bollicina meso jagode |VIN| polpa dell’acino, mesocarpo
mehurjast list |VIN| foglia bollosa meso ploda |O,VIN| polpa del frutto
mejotsko deljenje |V| divisione meiotica mesti |O| gramolare
mejoza |V| meiosi mesti oljåno drozgo |O| gramolare la pasta di
melioracija |O,VIN,Z| bonifica olive
melioracijski |O,VIN,Z| di bonifica meta (Mentha piperita) |Z| menta
meliorativno gnojenje |O,VIN,Z| concimazione metabolizem |V| metabolismo
ammendante metamorfna usedlina |Z| sedimento
melioriran |O,VIN,Z| bonificato metamorfico
meliorirati |O,VIN,Z| bonificare metanol |VIN| metanolo
melj |O,VIN,Z| limo metavinska kislina |VIN| acido metatartarico
melona (Cucumis melo) |Z| melone meteorologija |V| meteorologia
melonina uvelost (Fusarium oxysporum f. meteoroloæki |V| meteorologico
melonis) |Z| tracheofusariosi del melone metilacetat |VIN| acetato di metile
membrana |V| membrana metilbutanol |VIN| metil-butanolo
membranski filter |VIN| filtro a membrana metilditiokarbamat |O| metildiocarbammato

52
mlin s kamnitimi kolesi

metilmerkaptan |S| mercaptano di metile mirno vino |VIN| vino tranquillo


metilsterol |O| metilsterolo mirovanje rastlin |O,VIN,Z| periodo, fase di
metilsulfit |S| solfito di metile riposo delle piante
metionin |S| metionina miæevina vina |VIN| girato
metlasta rast |O,VIN| scopazzo mitotski |V| mitotico
metlica za ometanje trotov |Å| spazzola per mitotsko deljenje |V| divisione mitotica
favi mitoza |V| mitosi
metliåasti poganjek |O,VIN| scopazzo mivka |O,VIN,Z| sabbia fine
metoda |V| metodo mivkast |O,VIN,Z| sabbioso
metoda spolnega zbeganja |O| confusione miza v rastlinjaku |Z| bancale
sessuale miza za odkrivanje medenih satov |Å| banco
metovec |Å| miele di menta disopercolatore
metulji (Lepidoptera) |O,VIN,Z| lepidotteri mladi les |O,VIN| legno giovane
metulnice (Leguminosae) |O,VIN,Z| leguminoze mladika |O,VIN| germoglio, tralcio
mezofilen |S| mesofilo mlado olje |O| olio giovane
mezofilno cepivo |S| innesto mesofilo mlado vino |VIN| vino novello
mezokarp |O,VIN| mesocarpo mleåen |S,VIN| lattico, del latte, lattiero
mezosistemiåen fungicid |O,VIN,Z| fungicida mleåna kislina |S,VIN| acido lattico
translaminare mleåna maæåoba |S| grasso del latte
micela |S| micella mleåni cik |VIN| girato
micelij |O,VIN,Z| micelio mleåni izdelek |S| prodotto lattiero
mikoplazma |O,VIN,Z| micoplasma mleåni sladkor |S| lattosio
mikoriza (Mycorrhyza) |O,VIN| micorriza mleånokislinska glivica |S| fermento
mikoza |O,VIN,Z| micosi acidolattico
mikrob |V| microbo mleånokislinske bakterije |VIN| batteri
mikrobiologija |V| microbiologia malolattici
mikrobioloæka stabilnost |VIN| stabilità mleånokislinski |VIN| malolattico
microbiologica mleånokislinsko vrenje |VIN| fermentazione
mikrobioloæki |V| microbiologico malolattica
mikroelement |O,VIN,Z| microelemento mleåno-sirarski izdelek |S| prodotto lattiero-
mikrofavna |O,VIN,Z| microfauna caseario
mikroflora |O,VIN,Z| microflora mleånost |S| produzione di latte
mikroklima |V| microclima mlekarna |S| latteria, centrale del latte
mikroklimatske razmere |V| condizioni mleko |S| latte
microclimatiche mleko v prahu |S| latte in polvere
mikrolokacija |V| microsito mlekovod |S| lattodotto
mikrovinifikacija |VIN| microvinificazione mlet |O| molito
mineral |V| minerale mletje oljk |O| molitura delle olive
mineralizacija |V| mineralizzazione mlezivo |S| colostro
mineralizirati se |V| mineralizzarsi mlin drobilec |O| frangitore
mineralna snov |V| sostanza minerale mlin drobilec s kladivi |O| frangitore a martelli
mineralno åistilo |VIN| chiarificante minerale mlin drobilec z vrtljivimi valji |O| frangitore a
mineralno gnojilo |O,VIN,Z| concime minerale cilindri rotanti
miricilni alkohol |VIN| alcol miricilico mlin mesilnik |O| gramolatrice
miristinova kislina |O| acido miristico mlin s kamnitimi kolesi |O| frantoio a molazze

53
mlinski kamen

in pietra mononenasiåen |V| monoinsaturo


mlinski kamen |O| molazza di pietra monopodialen |V| monopodiale
mlinski kamen stoόaste oblike |O| frantoio a monovalenten |V| monovalente
molazze coniche morfoloæki |O,VIN| morfologico
mnogorogeljne vile |O,VIN,Z| forcone morfoloæki videz |O,VIN| aspetto morfologico
mnoœiåen |V| massale morilka krompirja (Rhyzoctonia solani) |Z|
mnoœiåen ulov |O,VIN| cattura massale rizottonia, croste nere
mnoœiåna selekcija |O,VIN| selezione massale morklja |O| morchia
moåilo |V| bagnante moæki cvet |O,VIN,Z| fiore maschile
moåljiv |V| bagnabile moæko socvetje |O,VIN,Z| infiorescenza maschile
moåljivi praæek |V| polvere bagnabile moæt |VIN| mosto
moåljivo œveplo |VIN| zolfo colloidale mostiåkanje |O,VIN| innesto a ponte
moåna napaka |O,VIN| difetto grande moætna tehtnica |VIN| mostimetro di Babo
moåno baziåna tla |O,VIN,Z| terreno peralcalino moten |VIN| torbido
moåno kisla tla |O,VIN,Z| terreno peracido motika |O,VIN,Z| zappa
moåno zaznavna napaka |O,VIN| difetto motikca |Z| zappetta
chiaramente percettibile motnost vina |VIN| intorbidamento del vino
modra frankinja |VIN| Franconia, Borgogna motokultivator |O,VIN,Z| motocoltivatore
modra galica (CuSO4) |VIN| solfato di rame motovilec (Valerianella olitoria) |Z| valerianella
modri burgundec |VIN| Pinot nero mozaiåna bolezen rastlin |VIN| mosaico delle
modri lom |VIN| casse fosfatica piante
modri pinot |VIN| Pinot nero mozaik |V| mosaico
modro sitce (Zeuzera pyrina) |O| zeuzera mozaik vinske trte |VIN| mosaico della vite
moknat |S| farinoso mozerjeva gojitvena oblika trte |VIN| sistema
mokra tla |O,VIN,Z| terreno bagnato di allevamento della vite Lenz Moser
molekula |V| molecola moœnost namakanja |O,VIN,Z| irrigabilità
molekularen |V| molecolare mravljiåna kislina |V| acido formico
molekularna teœa |V| peso molecolare mreœa |V| rete
molj mladih poganjkov (Margaronia mreœa proti varroozi |Å| griglia antivarroa
unionalis) |O| margaronia mreœa za nabiranje propolisa |Å| griglia
molsti |S| mungere raccoglipropoli
moluskicid |O,VIN,Z| molluschicida mrtva odeja tal |Z| copertura morta del terreno
molœa |S| mungitura mrtvica |O,VIN,Z| terreno sterile, sottosuolo
molzni stroj |S| mungitrice muha zelene (Philophylla heraclei) |Z| mosca
monitoraœa |V| monitoraggio del sedano
monitoring |V| monitoraggio mulåenje |VIN,Z| trinciatura, pacciamatura
monitoriranje |V| monitoraggio mulåer |VIN,Z| trinciatrice
monitorirati |V| monitorare mulåiti |VIN,Z| trinciare, pacciamare
monocepivo |S| monoinoculo mulj |V| limo
monofagen |V| monofago mumifikacija |VIN,Z| mummificazione
monoglicerid |S| monogliceride muækat |VIN| Moscato
monokalcijev fosfat (Ca(H2PO4)) |O,VIN,Z| muækat Hamburg |VIN| Moscato d’Amburgo
fosfato monalcico muækat Italija |VIN| Moscato d’Italia
monokultura |O,VIN| monocoltura muækat madam Mathias |VIN| Moscato signora
monomer |V| monomero Mathias

54
naplavna tla

mutacija |V| mutazione nakupiti |V| acquistare, comprare


mutageneza |V| mutagenesi nakupna cena |V| prezzo di acquisto
nakupovati |V| acquistare, comprare
nalepka |Å,O,VIN| etichetta

N
na osnovi |V| a base di
namakanje |O,VIN,Z| irrigazione
namakanje po brazdah |O,VIN| irrigazione per
infiltrazione laterale o scorrimento
nabiti obroå na sod |VIN| cerchiare la botte namakanje s poplavljanjem |O,VIN| irrigazione
naboj |V| carica per sommersione
nabreœina |O,VIN| scarpata namakanje z oroæevanjem |O,VIN,Z| irrigazione
naåin cepljenja |O,VIN| tipo di innesto per aspersione, irrigazione a pioggia
naåin obiranja |O,VIN,Z| metodo di raccolta, namakati |O,VIN,Z| irrigare
sistema di raccolta namizen |O,VIN| da tavola
nad pragom |V| sopralimitare namizna sorta |O,VIN| varietà da tavola
nadmorska viæina |V| altitudine namizna sorta oljk |O| varietà di olive da tavola
nadomestni brst |O,VIN| gemma avventizia namizna trtna sorta |VIN| vitigno di uva da
nadrasla plodnica |O,VIN| ovario ipogino tavola
nadzemne korenike |VIN| radici avventizie namizno grozdje |VIN| uva da tavola
nadzemni del rastline |O,VIN,Z| parte aerea della namizno vino |VIN| vino da tavola
pianta nanizem rastlin |Z| nanismo delle piante
nadzor |V| controllo napad gliviåne bolezni |O,VIN,Z| attacco di
naelektren |V| con carica elettrica malattia fungina
naftalenocetna kislina |O| acido naftalenacetico napad parazitov |O,VIN,Z| attacco di parassiti
naftilamin |VIN| naftilammina napad ækodljivcev |O,VIN,Z| attacco di insetti
naftilocetna kislina |VIN| acido naftilacetico dannosi
nagib |V| pendenza, inclinazione napajanje polnilne linije |VIN| alimentazione
nagib povræine zemljiæåa |O,VIN,Z| pendenza, dell’impianto di imbottigliamento
inclinazione del terreno napajati |V| alimentare
nagnjen |V| acclive napaka |V| difetto
nagnjeno zemljiæåe |O,VIN,Z| terreno aclive napaka olja |O| difetto dell’olio
naguban list |VIN,Z| foglia rugosa napaka v okusu olja |O| difetto del gusto
nagubanost listne ploskve |VIN,Z| rugosità del dell’olio
lembo fogliare napaka vina |VIN| difetto del vino, alterazione
nahrbtna ækropilnica |O,VIN,Z| irroratrice a del vino
zaino napaka zunanjosti |S| malformazione esterna
nahrbtni præilnik |O,VIN,Z| atomizzatore a napenjaåa za œico |VIN| tendifilo
zaino napenjati, napeti œico |VIN| tirare il filo, tendere
nahrbtni œveplalnik |VIN| solforatice a zaino il filo
naklada |Å| corpo di nido napetost |V| tensione
nakladanje |O| caricamento napihnjena strd |S| coagulo con gonfiore
nakladni panj |Å| arnia verticale napihovanje |S| gonfiatura
naklon povræine zemljiæåa |O,VIN,Z| pendenza napihovanje sira |S| gonfiatura del formaggio
del terreno, inclinazione del terreno naplaven |O,VIN,Z| alluvionale
nakoliåiti |O,VIN| piantare pali naplavina |O,VIN,Z| terreno alluvionale
nakup |V| acquisto, compera naplavna tla |O,VIN,Z| terreno alluvionale

55
naplavni filter

naplavni filter |VIN| filtro ad alluvionaggio, origano


filtro a strati navadna krastavost (Streptomyces scabies) |Z|
napoved vremena |V| previsone del tempo scabbia comune
naravna kroænja |O,VIN| chioma naturale navadna melisa (Melissa officinalis) |Z| melissa
naravni alkohol |VIN| alcol naturale navadna præica (Tetranychus urticae) |Z|
naravni matiånik |Å| cella d’ape regina ragnetto rosso bimaculato
ordinaria navojni bobniå za cevi |Z| avvolgitore per tubi
naravni paænik |Z| prato naturale navojni prevozni bobniå za cevi |Z| avvolgitore
naravni roj |Å| sciame naturale per tubi carrellato
naravno cepivo |S| innesto naturale navojni zamaæek |VIN| tappo a vite
naravno odpadel plod |O| frutto caduto per vie navpiåna ureditev vinograda |VIN| sistemazione
naturali a rittocchino del vigneto
naravno rojenje |Å| sciamatura naturale navpiåni kordon |VIN| cordone verticale
naravno siriæåe |S| caglio naturale nazobåan list |VIN| foglia dentellata
naravno siriæåe v zmesi |S| caglio naturale in nazobåan listni obod |VIN| margine fogliare
pasta seghettato
narejeni roj |Å| sciame artificiale nazobåanost |VIN| dentellatura
narejeno rojenje |Å| sciamatura artificiale nebinovke (Asteraceae) |Z| asteracee
nasad |O,VIN| impianto, piantata nedlakav list |VIN| foglia glabra
nasad oljk |O| oliveto, impianto di olivi nedozorel plod |O| frutto non maturo
nasad vinske trte |VIN| impianto di viti, vigneto nega |V| cura, assistenza
nasiåen |V| saturo nega olja |O| cura dell’olio
nasiåena kislina |V| acido saturo nega rastlin |O,VIN,Z| cura delle piante
nasiåena raztopina |V| soluzione satura nega vina |VIN| cura del vino
nasipavanje |O,VIN,Z| rincalzatura negativno naelektren |V| con carica elettrica
nasipavati, nasipati |O,VIN,Z| rincalzare negativa
nasipina |O,VIN,Z| deposito alluvionale negovana ledina |O,VIN,Z| maggese
nastanek ploda brez oploditve |O,VIN| nehlapen |S,VIN| non volatile
partenocarpia nekapilarne cevi tal |O,VIN,Z| vasi non capillari
nastanek tal |O,VIN,Z| formazione del terreno del terreno
nastavek kvasovk |VIN| inoculo di fermenti nekrotiåen |O,VIN,Z| necrotico
nastilje |VIN| lettiera nekroza |O,VIN,Z| necrosi
natrij (Na) |V| sodio nektar |Å| nettare
natrijev hidroksid (NaOH) |O| idrossido di nemaæåobno mleko |S| latte senza grasso
sodio nematocid |V| nematocida
natrijev karbonat (Na2CO3) |O| carbonato di nematoda |O,VIN,Z| nematode
sodio nemæka åebela (Apis mellifica mellifica) |Å| ape
natrijev klorid (NaCl) |VIN| cloruro di sodio tedesca
natrijev lug (NaOH) |O| base di sodio nenasiåen |V| insaturo
natrijev nitrat (NaNO3) |O,VIN,Z| nitrato di nenasiåena kislina |O| acido insaturo
sodio, nitrato del Cile nenasiåena raztopina |V| soluzione non satura,
natrijev nitrit (NaNO2) |O,VIN,Z| nitrito di soluzione insatura
sodio neobdelano mleko |S| latte non trattato
navadna åebela (Apis mellifica) |Å| ape comune neodgnal |O,VIN| non germogliato
navadna dobra misel (Origanum vulgare) |Z| neodgnalo oko |VIN| gemma che non ha

56
nizkodebeljna rastlina

germogliato propagazione agamica delle piante


neoplojen |V| non fecondato nestvor (od bolezni spaåena rastlina) |O,VIN,Z|
neploden |V| sterile, non fecondo pianta deformata
neplodna rastlina |O,VIN,Z| pianta sterile neumiljenje |O| insaponificazione
neplodnost |V| infertilità, sterilità neustekleniåen |V| sfuso
neporozna tla |O,VIN,Z| terreno non poroso neustekleniåeno vino |VIN| vino sfuso
neposneto mleko |S| latte non scremato nevrotoksin |S| neurotossina
neposredna poraba |V| consumo diretto nevtralizacija |V| neutralizzazione
neposredna vleka |V| trazione diretta nevtralizirati |V| neutralizzare
neposredni obdelovalec |V| coltivatore diretto nevtralna tla |O,VIN,Z| terreno neutro
nepovret |V| non fermentato neœen vonj |VIN| odore tenue
nepovret sladkor |VIN| zucchero non fermentato neœno vino |VIN| vino delicato
nepravi plod |O,VIN| falso frutto neœnost vina |VIN| finezza del vino
nepravilna luknjiåavost sira |S| occhiatura nezrel |V| immaturo, non maturo
irregolare del formaggio nezrel plod |O| frutto non maturo
nepravilna poæevna palmeta |O| palmetta nezrelo grozdje |O,VIN| uva non matura
irregolare a branche inclinate nezrelo olje |O| olio verde, olio acerbo
nepreåiæåeno tropinsko oljåno olje |O| olio di nikotin |VIN| nicotina
sansa di oliva greggio nikotinski |VIN| nicotinico
neprepusten |V| impermeabile ninfa |O,VIN,Z| neanide
neprijeten okus |V| gusto sgradevole nitasta korenina |O,VIN,Z| radice filiforme
neprijeten vonj |V| odore sgradevole nitavost |O,VIN,Z| filosità
neproduænost zamaæka |VIN| impermeabilità del nitrat |O,VIN,Z| nitrato
tappo, tenuta del tappo nitratno gnojilo |O,VIN,Z| concime azotato
nepropustna tla |O,VIN,Z| terreno impermeabile nitratovka |O,VIN,Z| batterio nitrosante
nerjaveå |V| inossidabile nitratska oblika |O,VIN,Z| forma nitrica
nerjaveåa jeklena œica |V| filo d’acciaio nitrifikacija |O,VIN,Z| nitrificazione
inossidabile nitrifikacijska bakterija |O,VIN,Z| batterio
nerodna mladica |O,VIN| germoglio sterile nitrificario
nerodni les |O,VIN| legno sterile nitrit |O,VIN,Z| nitrito
nerodno obdobje nasada |O,VIN| fase di nitritovka |O,VIN,Z| batterio nitrificante
impianto (infanzia) del frutteto nitrofilen |O,VIN,Z| nitrofilo
nesaponifikabilen (ki se ne da umiliti) |O| nitrogena bakterija |O,VIN,Z| batterio
insaponificabile azotofissatore
neselekcioniran |V| non selezionato nivo |V| livello
neselekcionirana rastlina |O,VIN,Z| pianta non nizka pasterizacija |S| pastorizzazione bassa
selezionata nizka rez na glaviå |VIN| potatura a capitozza
neselekcionirano seme |O,VIN,Z| seme non nizka trtna vzgoja |VIN| potatura ad alberello
selezionato nizka vzgoja z rezjo na reznik |VIN| potatura ad
neselektiven herbicid |O,VIN,Z| erbicida non alberello a vaso
selettivo nizki fiœol (Phaseolus vulgaris) |Z| fagiolo nano
neskonåni vijak |VIN| vite senza fine nizko kaloriåna hrana |V| alimento a basso
nesnaga |S| sudiciume valore calorico
nespolno razmnoœevanje rastlin |V| nizkodebelen |O| a basso fusto
propagazione assessuata delle piante, nizkodebeljna rastlina |O| pianta a basso fusto

57
nizkotlaåno preæanje

nizkotlaåno preæanje |O,VIN| spremitura a bassa obdelovalec |V| coltivatore


pressione obdelovalec zemlje |O,VIN,Z| coltivatore
njiva |Z| campo obdelovalen |V| colturale
njivski |Z| campestre obdelovalna plast zemlje |O,VIN,Z| strato di
nodij |O,VIN| nodo terreno coltivato
nodoznost |O,VIN| nodosità obdelovan |V| coltivato
noge pri œuœelkah |Å| zampe degli insetti obdelovanje |V| lavorazione, coltivazione
norma |V| norma obdelovanje zemlje |O,VIN,Z| lavorazione del
nosilna œica |V| filo portante terreno, coltivazione del terreno
nosilni steber |V| trave portante obdelovati |V| coltivare
nosilno ogrodje |V| struttura portante obdelovati zemljo |O,VIN,Z| coltivare la terra
notranja opna |O,VIN| tegumento interno obdobje |V| periodo
notranji |V| interno obdobje mladosti rastline |O,VIN| periodo di
novo vino |VIN| vino nuovo giovinezza della pianta
novozelandska æpinaåa (Tetragonia expansa) obdobje odmiranja rastline |O,VIN| periodo di
|Z| spinacio perenne, spinacio della Nuova morte della pianta
Zelanda obdobje polne rodnosti rastline |O,VIN| periodo
noœnica |Å| guaina di piena produzione della pianta
nukleinska kislina |O,S,VIN| acido nucleinico obdobje rasti in razvoja rastline |O,VIN|
nukleinski |O,S,VIN| nucleinico periodo di accrescimento e sviluppo della
pianta
obdobje staranja rastline |O,VIN| periodo di

O
obarvan |V| colorato
invecchiamento della pianta
obeden |V| da pasto
obiralec |O,VIN,Z| raccoglitore
obarvanost |V| colorazione obiralna koæara |O| cesto da raccolta
obåutljivost |V| sensibilità obiralni stroj |O,VIN,Z| macchina raccoglitrice
obåutljivost rastlin do bolezni |O,VIN,Z| obiralnik za oljke |O| brucaolive
sensibilità delle piante alle malattie obiranje |O,VIN,Z| raccolta
obdelan |V| coltivato obiranje listov |VIN| sfogliatura
obdelana zemlja |O,VIN,Z| terreno coltivato obiranje oljånih plodov |O| raccolta delle olive,
obdelati, obdelovati |O,VIN,Z| trattare, lavorare, brucatura delle olive
coltivare obiranje oljk |O| brucatura delle olive
obdelati, obdelovati toplotno |S,VIN| trattare obirati |O,VIN,Z| cogliere, raccogliere
termicamente obirati grozdje |VIN| vendemmiare, raccogliere
obdelava |O,S,VIN,Z| lavorazione, trattamento, l’uva
coltivazione obirati oljke |O| brucare le olive
obdelava koaguluma |S| lavorazione della oblaganje s kapsulo |VIN| capsulaggio
cagliata oblanje |V| truccioli
obdelava ledine |O,VIN,Z| dissodamento oblasta gojitvena oblika |O| forma di
obdelava mleka |S| lavorazione del latte, allevamento a globo
trattamenti al latte oblika |V| forma
obdelava moæta |VIN| lavorazione del mosto oblikovalo za sir |S| stampo per formaggio,
obdelava zemlje |O,VIN,Z| lavorazione del fasciera per formaggio
terreno, coltivazione del terreno oblikovanje |O,VIN| formazione

58
odgnati / odganjati

oblikovanje jagod |VIN| formazione degli acini obstojen |VIN| persistente, durevole, di lunga
oblikovanje kroænje |O| formazione della conservazione
chioma obstojnost |V| persistenza, conservabilità,
oblikovanje sira |S| formatura del formaggio serbevolezza
oblikovati se |V| formarsi obstojnost vina |VIN| conservabilità del vino,
obloga |V| rivestimento serbevolezza del vino
obmoåen |V| del territorio, della zona, zonale obteœba |V| pressione
obmoåje |V| zona, area, territorio obtolåen |O| ammaccato
obmoåje zaæåite |V| comprensorio di tutela obtolåi se (pri plodovih) |O| ammaccarsi (in
obnavljanje |V| rinnovo caso di frutti)
obnavljanje delov rastline |O,VIN| rigenerazione obvezna oznaka |O,VIN| indicazione
di parti della pianta obbligatoria
obnova |V| rinnovo ocena |Å,O,S,VIN| valutazione
obnova nasada |O,VIN,Z| rinnovo dell’impianto oceniti, ocenjevati |Å,O,S,VIN| valutare
obnova sadovnjaka |VIN| rinnovo del frutteto ocenjen |Å,O,S,VIN| valutato
obnova vinograda |VIN| reimpianto del vigneto ocenjevalna komisija za olje |O| panel di
obnoœina na zadnjih åebeljih nogah |Å| polline assaggio di olio
sulle zampe posteriori ocenjevalna tabela |O| tabella di punteggio
obod |V| margine ocenjevanje sira |S| valutazione del formaggio
obolenje Å,O.VIN,Z malattia ocenjevanje, ocenitev |V| valutazione
obraåanje hlebcev sira |S| rivoltamento delle oåesa sira |S| occhiatura del formaggio
forme di formaggio oåeslanje |O| innesto a gemma
obraæåenost tal |O,VIN,Z| copertura del terreno ocetna kislina |VIN| acido acetico
con piante ocetni cik |VIN| acescenza, spunto
obrasla plodnica |O| ovario perigino ocetni ester |VIN| estere acetico
obrati |O,VIN,Z| cogliere, raccogliere ocetnokislinske bakterije |VIN| batteri dell’aceto
obrazec za ocenjevanje olja |O| foglio di profilo oåiæåevalni let åebel |Å| volo di purificazione
dell’olio delle api
obremenitev okolja |O,VIN,Z| impatto odbira / odbiranje |V| scelta, cernita
ambientale odbiranje oljånih plodov |O| cernita delle olive
obremenitev z grozdjem |VIN| carico di uva odbojna æoba |O,VIN,Z| ugello di ripercussione
obremenitev z oåesi |VIN| carico di gemme odcediti, odcejati |V| sgrondare, scolare,
obremenjevanje okolja |O,VIN,Z| impatto decantare
ambientale odcedna voda |O,VIN,Z| acqua gravitazionale
obrezovati |O,VIN| potare odcedno korito |O| vasca di percolazione
obroå na sodu |VIN| cerchio della botte odcedno olje |O| olio di mescolazione
obroåek (pri œuœelkah) |Å| segmento dell’addome odcejalnik |O| sgrondatore
obroåkanje |O,VIN| incisione, decorticazione odcejanje |O| sgrondo, scolatura
anulare odcejevalnik |O| decantatore
obroåkasta ovelost rastlin (Verticillium oddaja |O,S,VIN,Z| consegna
alboatrum) |Z| tracheomicosi oddaja mleka |O| consegna del latte
obroåkasta trohnoba krompirja (Verticillium oddati v promet |V| commercializzare, vendere
alboatrum) |Z| tracheoverticillosi della patata odgnal |O,VIN| germogliato
obrtec (pri œuœelkah) |Å| trocantere odgnalo oko |O,VIN| gemma germogliata
obsevanje |V| irradiazione odgnati / odganjati |O,VIN| germogliare

59
odkrivanje medenih satov

odkrivanje medenih satov |Å| disopercolazione odstranjevanje / odstranitev jalovk |VIN|


odloåba |V| decreto scacchiatura
odmera fitofarmacevtskih sredstev |V| odstranjevanje / odstranitev korenin |VIN|
dosaggio di prodotti fitosanitari sbarbettatura
odmerek |V| dose odstranjevanje / odstranitev listov |O,VIN|
odmerek gnojila |O,VIN,Z| dose di concime defogliatura
odmerek pesticida |O,VIN,Z| dose di pesticida odstranjevanje / odstranitev vitic |VIN|
odmiranje |O,VIN,Z| moria sviticciamento
odmiranje tkiva |O,VIN,Z| necrosi odstranjevanje / odstranitev zalistnikov |VIN|
odnos |V| rapporto, relazione sfemminellatura
odpad ploda |O| distacco del frutto odtok vode |O,VIN,Z| sgrondo dell’acqua
odpadajoå |O,VIN,Z| caduco odvraåalno sredstvo |O,VIN,Z| sostanza
odpadajoåe listje |O,VIN,Z| foglie caduche repellente
odpadanje |O,VIN| cascola odvraåalo |O,VIN,Z| sostanza repellente
odpadanje cvetja |O,VIN| colatura odvraåilo |O,VIN,Z| sostanza repellente
odpadanje listja |O,VIN| caduta delle foglie odvzem |V| prelievo
odpadanje listov |O,VIN| caduta delle foglie, odvzem gnojila |O,VIN,Z| asporto di concime
defogliazione odvzem vzorca |V| prelievo del campione
odpadanje plodov |O,VIN| cascola dei frutti odvzem vzorca zemlje |O,VIN,Z| prelievo del
odpadati |V| cadere, staccarsi campione di terra
odpadek |V| rifiuto oechslejeva moætna tehtnica |VIN| mostimetro
odpadel plod |O| frutto caduto di Oechsle
odpadna voda |O| acqua reflua oglat hrbet steklenice |VIN| spalla angolosa della
odpiranje cvetov |O,VIN| schiusa dei fiori bottiglia
odporen |V| resistente oglata listna pegavost fiœola (Isariopsis
odpornost |V| resistenza griseola) |Z| maculatura fogliare
odpornost na bolezni |O,VIN,Z| resistenza alle ogledni let åebel |Å| volo di perlustrazione delle
malattie api
odpornost na suæo |O,VIN,Z| resistenza alla oglje |VIN| carbone di legna
siccità ogljik (C) |V| carbonio
odpornost œice |VIN| resistenza del filo ogljikov |V| di carbonio, carbonico
odpreti se (pri cvetu) |O,VIN| schiudersi (nel ogljikov dioksid (CO2) |V| anidride carbonica,
caso dei fiori) biossido di carbonio
odrasla œuœelka |V| insetto adulto ogljikov dvokis (CO2) |V| anidride carbonica,
odsotnost åaænih listov |O,VIN,Z| petaloidia biossido di carbonio
odsotnost semen v plodu |O,VIN| apirenia ogljikov hidrat |V| carboidrato, idrato di
odstranitev matice |Å| orfanizzazione carbonio, glucide
odstranitev motnih delcev v vinu |VIN| ogljikov monoksid (CO) |V| monossido di
sgrossatura del vino carbonio
odstraniti lub na sadilnih kolih |O,VIN| ogljikov sulfid (CS2) |V| solfuro di carbonio
decorticare i pali tutori ogljikov tetraklorid (CCI4) |V| tetracloruro di
odstranjevanje / odstranitev bohotivk |O,VIN| carbonio
mondatura, spollonatura ogljikovodik |V| idrocarburo
odstranjevanje / odstranitev grozdiåev |VIN| ogoråica |O,VIN,Z| nematode
diradamento dei grappoli ogrevanje rastlinjakov |Z| riscaldamento delle

60
okviråek

serre oksidirati se |V| ossidarsi


ogrodje |V| incastellatura, struttura, impalcatura oksidoredukcijski proces |V| processo di
ogrodje drevesa |O,VIN| impalcatura dell’albero ossidoriduzione
ogrodna veja |O,VIN| branca oksigen (O) |V| ossigeno
ohladitev |O,VIN,S| raffreddamento, okulacija |O,VIN| innesto a gemma
refrigerazione okulacija na speåe oko |VIN| innesto a gemma
ohrovt (Brassica oleracea var. sabauda) |Z| dormiente
cavolo verza okuliranje |VIN| innesto a gemma
oidij vinske trte (Uncinula necator-Oidium okulirati |VIN| innestare a gemma
Tuckeri) |VIN| oidio, mal bianco della vite okus |V| gusto, sapore
okisati |O,VIN| acidificare okus olja po årvivosti |O| gusto di vermi
okisovalec |O,S,VIN| acidificatore dell’olio
oknjak |Z| cassone okus olja po kovini |O| gusto metallico dell’olio
oko |O,VIN| gemma okus po blatni usedlini olja |O| gusto di
oko sira |S| occhio del formaggio morchia dell’olio
okoliæ |VIN| comprensorio, circondario okus po gnilobi olja |O| gusto di putrido
okop |O,VIN,Z| zappatura, sarchiatura dell’olio
okopalnik |O,VIN,Z| motozappatrice, okus po H2S (Bekser) |VIN| sapore di idrogeno
assolcatore, fresatrice agricola solforato, sapore di uova marce
okopavanje |O,VIN,Z| sarchiatura, rincalzatura okus po kisu |VIN| sapore di aceto
okopavati, okopati |O,VIN,Z| rincalzare, zappare okus po kovinah |O,VIN| sapore metallico
attorno okus po kovini olja |O| gusto metallico dell’olio
okopavina |O,VIN,Z| sarchiata, pianta da rinnovo okus po lesu |VIN| sapore di legno
okoreninjen |O,VIN| radicato okus po merkaptanu |VIN| sapore di
okoreninjeni potaknjenec |O,VIN| talea radicata mercaptano
okrogel |V| rotondo okus po opeklini olja |O| gusto di cotto dell’olio
okrogla jagoda |VIN| acino rotondeggiante okus po pecljih |VIN| sapore di raspo
okrogla listna pegavost paradiœnika (Septoria okus po plesnivem |O| gusto di muffa, gusto di
lycopersici) |Z| nebbia del pomodoro fetido
okroglast list |VIN| foglia orbicolare, foglia okus po plesnobi |O,VIN| sapore di muffa
tondeggiante okus po plesnobi olja |O| gusto di muffa
okroglo mlinsko kolo |O| molazza a forma di dell’olio
disco okus po pregretem olju |O| gusto di riscaldo
oksalna kislina |VIN| acido ossalico dell’olio
oksid |V| ossido okus po suhljadi olja |O| gusto di secco dell’olio
oksidacija |V| ossidazione okus po zakisanosti olja |O| gusto di avvinato
oksidacijski |V| ossidativo dell’olio
oksidacijski |V| di ossidazione, ossidativo okus po zamahu |VIN| sapore di tappo
oksidacijski proces |V| processo di ossidazione okus po zemlji olja |O| gusto di terra dell’olio
oksidacijsko redukcijski |V| ossidoriduttivo okus vina |VIN| sapore del vino
oksidativen |V| ossidante okuæalen |V| gustativo
oksidativna katalizacija |VIN| catalisi ossidativa okusen |V| sapido
oksidaza |VIN| ossidasi okuœba |V| infezione
oksidiran |V| ossidato okuœiti |V| infettare
oksidirana oblika |V| forma ossidata okviråek |Å| telaino

61
olein

olein |O| oleina olive


oleinska kislina |O| acido oleico olje pridobljeno iz vegetacijske vode |O| olio
oleinski |O| oleico d’inferno
olesenel |O,VIN| lignificato olje pridobljeno s prvim preæanjem |O| olio di
olesenelost |O,VIN| legnosità prima spremitura
oleseneti |O,VIN| lignificare olje v emulziji |O| olio emulsionato
olesenitev |O,VIN| lignificazione olje z okusom po sadeœih |O| olio fruttato
oligofagen |Z| olifago oljevitost oljk |O| capacità delle olive di
olivin |O| olivina produrre olio
olivno zelen |O| olivastro oljka (divji sejanec oljke) (Olea europea
oljarna |O| frantoio oleaster) |O| olivastro
oljåen |O| di oliva oljka (gojeno drevo) (Olea europea sativa) |O|
oljåna bolæica (Euphyllura olivina) |O| olivo
cotonello, bombacea oljka (plod) |O| oliva
oljåna celica |O| cellula oleifera oljkar |O| olivicoltore
oljåna gobavost (Gleosporium olivarum) |O| oljkarstvo |O| olivicoltura
lebbra dell’olivo oljkov bradaviåasti kapar (Pollinia pollinii) |O|
oljåna hrœica (Prolasioptera berlesiana) |O| cocciniglia tubercoliforme
cecidomia delle olive oljkov åopasti kapar (Philippia follicularis) |O|
oljåna kozavost (Cycloconium oleaginum) |O| cocciniglia cotonosa carenata
vaiolo, occhio di pavone oljkov jajåasti rilåkar (Otiorrhyncus
oljåna listna hrœica (Dasyneura = Perrisia cribricollis) |O| oziorrinco
oleae) |O| moscerino, cecidomia oljkov kapar (Parlatoria oleae) |O| cocciniglia
oljåna muha (Bactrocera oleae) |O| mosca delle mezzo grano di pepe
olive oljkov listni zavrtaå (Metriochroa latifoliella)
oljåna pepelasta plesen (Livellula taurica) |O| |O| ecofillembio
mal bianco dell’olivo oljkov lubadar (Phleotribus scarabaeoides) |O|
oljåna sajavost (Capnodium elaeophilum) |O| fleotribo
fumaggine dell’olivo oljkov molj (Prays oleellus) |O| tignola
oljåna trohnoba (Fomes, Stereum, Coriolus) dell’olivo
|O| carie del legno oljkov rak (Pseudomonas siringae pv.
oljåna usedlina |O| morchia savanostoi) |O| rogna o tubercolosi
oljåna zalubnica (Clinodiplosis oleisuga) |O| dell’olivo
moscerino suggiscorza oljkov resar (Liotrips oleae) |O| liotripide
oljåne tropine |O| sanse di oliva oljkov rilåkar (Coenorrhyncus cribripennis)
oljåni |O| olivicolo |O| rinchite
oljåni brst |O| mignola oljkov vreåasti kapar (Lichtensia viburni) |O|
oljåni moæt |O| mosto oleoso, olio mosto filippia
oljåni nasad |O| oliveto oljkova siva pegavost (Mycocentrospora
oljåni plod |O| frutto di oliva, drupa di oliva cladosporioides) |O| piombatura dell’olivo
oljånice (Oleaceae) |O| oleacee oljni madeœ |O,VIN| macchia d’olio
oljånik |O| oliveto Oljska gora |O| Monte degli ulivi
oljåno olje |O| olio d’oliva ometanje åebel |Å| spazzolatura delle api
olje oljånih tropin |O| olio di sansa di oliva omnivoren |Z| onnivoro
oljevitost oljk |O| capacità di produrre olio delle onesnaœenje |V| inquinamento

62
osa

onesnaœenost |V| inquinamento organ |V| organo


onesnaœevati, onesnaœiti |V| inquinare organi za tip, voh in okus |Å| organi sensori
oospora |O,Z| oospora chemiorecettori
opeånato rdeå |VIN| rosso mattone organi za vid |Å| organi sensori fotorecettori
opeæanje |Z| degenerazione organizem |V| organismo
opis |V| descrizione organoleptiåen |V| organolettico
opisovanje |V| descrizione organoleptiåna lastnost |V| caratteristica
oploditev |V| fecondazione organolettica, proprirtà organolettica
oploditi, oplajati |O,VIN,Z| fecondare organoleptiåna ocena |V| valutazione
oploditveni let åebel |Å| volo di fecondazione organolettica
delle api organoleptiåne znaåilnosti |V| caratteristiche
oplodljiv |O,VIN,Z| fecondabile organolettiche
oplodnja |O,VIN,Z| fecondazione organska kemija |V| chimica organica
oplojen |O,VIN,Z| fecondato organska kislina |V| acido organico
oplojevalec |V| inseminatore organska motnost |V| intorbidamento da
oplojevanje |O,VIN,Z| fecondazione, sostanze organiche
inseminazione organska motnost vina |VIN| casse organica
opna |O,VIN,Z| tegumento organska snov |V| sostanza organica
opora |O,VIN,Z| sostegno organska spojina |V| composto organico
opora vinske trte |VIN| sostegni per la vite organski |V| organico
oporni kol |O,VIN,Z| palo di sostegno organski fungicid |O,VIN,Z| fungicida organico
opornik |O,VIN,Z| palo interno per ancoraggio organski ostanek |V| residuo organico
opraæevalec |V| impollinatore organsko åistilo |VIN| chiarificante organico
opraæevalen |O,VIN,Z| impollinatore organsko gnojilo |O,VIN,Z| concime organico
opraæevalka |O,VIN,Z| impollinatrice organskofosforni pripravek |O,VIN,Z| prodotto
opraæevalna rastlina |O,VIN,Z| pianta organofosforico
impollinatrice organsko-mineralno gnojilo |O,VIN,Z| concime
opraæevalna sorta |O,VIN,Z| varietà organo-minerale
impollinatrice orientacijski let åebel |Å| volo di orientamento
opraæevanje |V| impollinazione delle api
opraæevanje z vetrom |O,VIN,Z| impollinazione origano (Origanum vulgare) |Z| origano
anemofila orkola (sorta oljk) |O| Orcola (varietà di olive)
opraæevati, opraæiti |V| impollinare ornica |VIN| tino, tinozza
opraæitev |V| impollinazione ornitin |S| ornitina
oprema |V| attrezzatura, apparecchiatura orodje |V| attrezzatura
oprema v kleti |VIN| attrezzatura di cantina orografija |O,VIN,Z| orografia
opremiti, opremljati |V| attrezzare orografski |O,VIN,Z| orografico
oprh |VIN| pruina oroæevalno namakanje |O,VIN,Z| irrigazione per
oprijemalna blazinica |Å| pulvillo aspersione, irrigazione a pioggia
oprsje |Å| torace ortofosforna kislina (H3PO4) |O| acido
oprtna koæara |O,VIN| gerla ortofosforico
oranje |O,VIN,Z| aratura os cveta |O,VIN| rachide
oranœnast |VIN| aranciato os s klini pri drozgalniku in pecljalniku |VIN|
oranœno rdeå |VIN| rosso aranciato albero ad aspi
orati |O,VIN,Z| arare osa (Vespa vulgaris) |V| vespa

63
osatnik

osatnik (Vanessa cardui) |Z| vanessa del osuæitev |O,VIN,Z| prosciugamento


carciofo osuæiti, osuæevati |O,VIN,Z| prosciugare,
osenåenje |Z| ombreggiatura bonificare, drenare
osenåiti |Z| ombreggiare osvetlitev |O,VIN,Z| illuminazione, luminosità
osipalnik |O,VIN,Z| rincalzatore osvetlitev rastlin |O,VIN,Z| illuminazione delle
osipanje |O,VIN,Z| rincalzo, rincalzatura piante
osipanje cvetov |O,VIN,Z| colatura osvetlitev, osvetljevanje rastlinjakov |Z|
osipanje plodov |O,VIN,Z| cascola dei frutti illuminazione delle serre
osipati, osipavati |O,VIN,Z| rincalzare osvetliti, osvetlevati |O,VIN,Z| illuminare
osipavanje |O,VIN,Z| rincalzatura osveœujoå |VIN| rinfrescante, dissetante
osirotela druœina (brez matice) |Å| famiglia oæåetkanje sira |S| spazzolatura del formaggio
orfana (priva dell’ape regina) otoplitev |V| riscaldamento
osirotelost (biti brez matice) |Å| orfanità otoplitev tal |O,VIN,Z| riscaldamento del suolo
(colonia priva dell’ape regina) otopliti |V| riscaldare, scaldare
oskrba |V| cura, dotazione, otrditev |O| indurimento
approvviggionamento otrditev koæåice |O| indurimento del nocciolo
oskrba gojenih kultur |O,VIN,Z| cura delle ovalna jagoda |VIN| acino ovale
piante coltivate ovåje mleko |S| latte di pecora, latte pecorino
oskrba rastlin |O,VIN,Z| cura delle piante ovåji gnoj |O,VIN,Z| letame di pecora
oskrbljenost tal z gnojili |O,VIN,Z| dotazione del ovåji sir |S| formaggio pecorino
terreno con i concimi ovel |O,VIN,Z| appassito
osmotski pritisk |V| pressione osmotica ovelost krompirja (Fusarium oxysporum) |Z|
osmotski tlak |V| pressione osmotica fusariosi della patata
osmoza |V| osmosi oveneti |O,VIN,Z| appassire
osmuralnik |Å| trappola raccoglipolline ovicid |O,VIN,Z| ovicida
osnova |V| base oviciden |O,VIN,Z| ovicida
osnovna oprema |V| attrezzatura di base oviniti |VIN| avvinare
osnovni kroœnik |O| piatto basale ovinjenje soda |VIN| lavaggio delle botti nuove
osnovnica |V| base con vino
osnovno gnojenje |O,VIN,Z| concimazione di oviranje |V| inibizione
base ovratnica steklenice |VIN| bollino, collarino
osonåenje |O,VIN,Z| insolazione della bottiglia
osonåenje listov |O,VIN,Z| insolazione delle ovrednotiti |V| valutare, stimare
foglie ozelenel |O,VIN,Z| rinverdito, verde
osonåenje plodov |O,VIN,Z| insolazione dei frutti ozelenitev |O,VIN,Z| rinverdimento
ostanek |O,VIN,S| residuo ozeleniti, ozeleneti |O,VIN,Z| rinverdire, coprire
ostanek fitofarmacevtskih sredstev |O,VIN,Z| di verde
residuo di fitofarmaci ozelenjevanje |O,VIN,Z| rinverdimento
ostanek industrijske predelave |O| residuo della oœig |O,VIN,Z| bruciatura
lavorazione industriale oœig åebule (Colletotricum dematium) |Z|
ostri kot |V| angolo acuto antracnosi della cipolla
osuæek |VIN| calo di essicamento oœig jajåevca (Colletotricum coccodes) |Z|
osuæek sira |S| calo del formaggio vaiolatura dei frutti di melanzana
osuæen |O,VIN,Z| prosciugato, aciutto oœiganje |VIN| bruciatura
osuæevanje |O,VIN,Z| prosciugamento oœiganje kolov |VIN| bruciatura dei pali

64
pedici

ozimina |Z| coltura vernina parafinirati |S,VIN| paraffinare


ozimni podor |O,VIN,Z| sovescio invernale parazit |V| parassita
oznaåba |V| indicazione, denominazione parcela |O,VIN,Z| particella
oznaåba porekla |V| denominazione di origine parenhim |O,VIN| parenchima
oznaåevanje |V| denominazione, indicazione, parenhim skorje |O,VIN| parenchima corticale
designazione parenhimska celica |O,VIN| cellula
oznaåevanje matice |Å| marcatura dell’ape parenchimatica
regina parilnik |O,VIN| vaporizzatore
oznaåevati |V| indicare parjenje |Å| accoppiamento
oznaka |V| indicazione, denominazione, parmezan |S| Parmiggiano
marchio partenogenetiåen |Å,O,VIN| partenogenetico
partenogeneza |Å,O,VIN| partenogenesi
partenokarpen |O,VIN| partenocarpico

P
padavica (Pythium ultimum) |Z| moria delle
partenokarpija |O,VIN| partenocarpia
partenokarpni plod |O,VIN| frutto
partenocarpico
piantine pasasti grozdni sukaå (Eupoecilia ambiguella)
pahljaåasti curek |O,VIN,Z| getto a ventaglio |VIN| tignola
pahljaåa-vzgojna oblika rastlin |O,VIN| pasiæåe åebel |Å| pascolo delle api
ventaglio-forma di allevamento delle piante pasma |Å,S| razza
pahljasta æoba |O,VIN,Z| ugello a ventaglio paæna åebela |Å| ape bottinatrice
pajåevinasto vlakno |Z| tessuto non tessuto past |O,VIN,Z| trappola
pajkovci (Arachnida) |V| aracnidi pasti |Å| pascolare
palisadni parenhim |O,VIN| parenchima o paæten |O,VIN,Z| pastino
tessuto a palizzata pasterizacija |S,VIN| pastorizzazione
palmeta (gojitvena oblika) |O| palmetta (forma pasterizator |S,VIN| pastorizzatore
di allevamento) pasteriziranje |S,VIN| pastorizzazione
palmitinova kislina |O| acido palmitico pasterizirano mleko |S| latte pastorizzato
palmitoljeva kislina |O| acido palmitoleico pasterizirati |S,VIN| pastorizzare
panj |Å| arnia pastinak (Pastinaca sativa) |Z| pastinaca
panj (del rastline) |O| ceppo, tronco patogen |V| patogeno
panj s toplo stavbo |Å| arnia a favo caldo pavje oko (Cycloconium oleaginum) |O|
panj z mrzlo stavbo |Å| arnia a favo freddo vaiolo, occhio di pavone
panjski pokrov |Å| coprifavo pazduha listnega peclja |O,VIN| ascella del
panjsko dleto |Å| palettino staccafavi picciolo della foglia
pantotenska kislina |VIN| ado pantotenico pecelj |O,VIN| picciolo, peduncolo
paprika (Capsicum annuum) |Z| peperone peceljåek grozda |VIN| racimolo
parafin |S,VIN| paraffina peceljni |O,VIN| peziolare
parafiniran |S,VIN| paraffinato peåka |O,VIN| vinacciolo
parafinirana cepljenka |VIN| barbatella pecljaljnik |VIN| diraspatrice
paraffinata pecljalnik-drozgalnik |VIN| pigiadiraspatrice
parafiniranje |VIN| paraffinatura pecljanje |VIN| diraspatura, diraspamento
parafinirati sir |S| rivestire il formaggio di pecljati |VIN| diraspare
paraffina pecljevina |VIN| raspo
para-kapa-kazein |S| paracappacaseina pedici (Geometridae) |O,VIN,Z| geometridi

65
pedogeneza

pedogeneza |O,VIN,Z| pedogenesi pepelnate plesni (Erysiphaceae) |VIN,Z|


pedolog |O,VIN,Z| pedolog erisifacee
pedoloæki |O,VIN,Z| pedologico pepelovka prstnin (Erisiphe umbrelliferarum)
pega |O,VIN,Z| macchia |Z| mal bianco delle ombrellifere
pegast |O,VIN,Z| maculato pepsin |VIN| pepsina
pegavost |O,VIN,Z| maculatura peptiåen |VIN| peptico
pegavost kapusnic (Mycosphaerella peptid |S,VIN| peptide
brassicicola) |Z| micosferella del cavolo peptiden |S,VIN| peptidico
pegavost zelene (Cercospora apii) |Z| pepton |S,VIN| peptone
cercospora del sedano pergament |S| carta pergamenata, pergamena
pehtran (Artemisia dracunculus) |Z| pergola |VIN| pergola
dragoncello pericikel |O,VIN| periciclo
pekoåa paprika (Capsicum annuum) |Z| periderm |O,VIN| periderma
peperoncino perikarp |O,VIN| pericarpo
pektaza |O,VIN| pectasi periplazma |O,VIN| periplasma
pektin |O,VIN| pectina periplazmatiåen |O,VIN| periplasmico
pektinaza |VIN| pectinasi perkolacija |O| percolazione
pektinska veriga |O,VIN| catena pectinica perlit |VIN| perlite
pektolaza |O| pectolasi peroksid |O,VIN| perossido
pektolitiåen |O,VIN| pectolitico peroksidno ætevilo |O| numero di perossidi
pelod |O,VIN,Z| polline peronospora (Plasmopara viticola) |VIN|
pelodna grudica |Å| pallottola di polline peronospora
pelodna vreåica |O,VIN,Z| loculo con polline, pesa (Beta vulgaris) |Z| barbabietola
loculo dell’antera, sacco pollinico pesni bolhaå (Chaetocnema tibialis) |Z| altica
pelodno zrno |O,VIN,Z| granello pollinico del cavolo, pulce di terra
pena |VIN| schiuma pesna muha ( Pegomya betae) |Z| mosca della
pendolino (oljåna sorta) |O| Pendolino bietola
peneå |VIN| schiumante, spumante pesna muha (Pegomya hyoscyami) |Z| mosca
peneåe vino |VIN| vino spumante minatrice
penetrometer |O| penetrometro pesna nematoda (Heterodera schachtii) |Z|
penina |VIN| vino spumante, spumante nematode della bietola
peniti se |VIN| schiumare pesna rja (Uromyces betae) |Z| ruggine della
penjen |VIN| schiumato bietola
penjevec (rozga na 5-6 oåi) |VIN| tralcio pestiå |O,VIN,Z| pistillo, gineceo
pentaklorofenol |O| pentaclorofenolo pestiåen |O,VIN,Z| pistillifero
pentanol |VIN| alcol propilico pesticid |O,VIN,Z| pesticida
pentoksid |VIN| pentossido pestiåni vrat |O,VIN,Z| collo, stilo
pentoza |VIN| pentosio peæåen |O,VIN,Z| sabbioso
pentozan |VIN| pentosano peæåena tla |O,VIN,Z| terreno sabbioso
pepel |V| cenere peæåenec |O,VIN,Z| arenaria
pepelasta plesen pese (Erysiphe betae) |Z| oidio peæåenjak |O,VIN,Z| arenaria
della bietola peæåeno ilovnata tla |O,VIN,Z| terreno argilloso
pepelasta plesen vinske trte (Uncinula arenaceo
necator-Oidium Tuckeri) |VIN| oidio, mal petdelen list |O,VIN,Z| foglia pentalobata
bianco della vite peterokoten list |VIN| foglia pentagonale

66
plevelnik

peteræilj (Apium petroselinum) |Z| prezzemolo plastiåen |V| plastico, di plastica


petroleter |O| insaponificabilità plastiåen lonåek |V| vasetto di plastica
petræiljavost |VIN| prezzemolatura plastiåen material |V| materiale plastico
pH |V| pH plastiåna cev |Z| tubo di plastica
pH vrednost |V| valore del pH plastiåna folija |Z| telo di plastica
pigment |O,VIN| pigmento plastiåna mreœa |O| rete in plastica
pikanten |O| piccante plastiåna snov |V| materia plastica
piketirati |Z| trapiantare piantine plastiåna vinska posoda |VIN| recipienti vinari
pikiranje |Z| ripicchettatura, trapianto di plastica
pikirati |Z| ripicchettare, trapiantare plastiåni rastlinjak |VIN| serra in plastica
pikirnik |Z| trapiantatoio plastid |VIN| plastidio
pikolit |VIN| Picolit plastificirana lepenka |VIN| cartone plastificato
pilotski poskus |O,VIN,Z| prova pilota plastificirana œica |VIN| filo plastificato
pinciranje |VIN| cimatura, castrazione plastika |V| plastica
pincirati |VIN| effettuare la cimatura, cimare plastinjak |Z| serra in plastica
pinja |S| zangola plazina |O,VIN,Z| terra battuta sotto solco
pinjenec |S| latticello plazma |O,VIN| plasma
pinjenje |S| zangolatura plazmaticen |O,VIN| plasmatico
pinjiti |S| sbattere la panna plazmolitiåen |O,VIN| plasmolitico
pinot |VIN| Pinot plehek |VIN| insipido, piatto
pipa |VIN| rubinetto pleme |VIN| genere
piramida (gojitvena oblika) |O| piramide plemenilni let åebel |Å| volo di accoppiamento
(forma di allevamento) delle api, volo nuziale delle api
piramiden grozd |VIN| grappolo piramidale plemenilnik |Å| arnia per allevamento api regine
piramidna gojitvena oblika |O| forma di plesen |O,VIN,Z| muffa
allevamento a piramide plesen kriœnic (Peronospora parasitica) |Z|
piramidna kroænja |O| chioma a forma di peronospora delle crocifere
piramide plesniti |O,S,VIN,Z| ammuffire, prendere la muffa
pireta |S| colonna graduata plesniv |O,S,VIN,Z| ammuffito
piretrin |O,VIN,Z| piretro plesniva prevleka |O,S,VIN,Z| strato di muffa
pirolusid |O| pirolusite plesnivke (Phycomycetes) |O,S,VIN,Z|
piruvinska kislina |VIN| acido piruvico ficomiceti
piruvinski |VIN| piruvico plesnivost |O,S,VIN,Z| muffa
pisana stenica (Eurydema ornatum) |Z| cimice pletev |O,VIN,Z| sarchiatura, mondatura
del cavolo pleti |O,VIN,Z| sarchiare, estirpare, togliere le
piækav |O,Z| bacato erbacce
pitalnik |Å| nutritore pletilenmetileksteraza |VIN| pletilenmetilesterasi
pitje |VIN| bevuta, bicchierata pletje |O,VIN,Z| sarchiatura, mondatura
pitno vino |VIN| vino gradevole plevec |O,VIN,Z| sarchiatore
pivovske tropine |S| trebbie di birra plevel |O,VIN,Z| erba infestante, erbaccia
planæar |S| malghese plevel samosevec |O,VIN,Z| erba infestante a
planæarija |S| malga riproduzione per seme
plast |V| strato plevelast |O,VIN,Z| coperto, infestato da erbacce
plast zemlje |O,VIN,S| strato di terra plevelnica |O,VIN,Z| sarchio, raspatoio
plastenjak |VIN,Z| serra con copertura di plastica plevelnik |O,VIN,Z| sarchiatrice

67
plevna kultura

plevna kultura |O,VIN,Z| sarchiata pluviometerski |V| pluviometrico


plin |V| gas pluœno sidro |VIN| ancora a vomere
plinast |V| gassoso, aeriforme pnevmatiåna stiskalnica |VIN| torchio
plinasta faza |V| fase gassosa pneumatico, pressa pneumatica
plinski |V| a gas, del gas pnevmatski |VIN| pneumatico
plinski œveplov dvokis |VIN| anidride solforosa pnevmatiåni klatilnik |O| abbacchiatore
gassosa pneumatico
plitev |O,VIN,Z| superficiale, poco profondo pobiralnik |VIN| raccoglitrice
plitev razvoj korenin |O,VIN,Z| sviluppo pobiranje |O,VIN,Z| raccolta, raccattatura
superficiale delle radici pobirati |O,VIN,Z| raccogliere, cogliere
plitva obdelava tal |O,VIN,Z| lavorazione pocinkana ploåevina |S| lamiera stagnata, latta
superficiale del terreno pocinkana œica |VIN| filo di ferro zincato
plitve korenine |O,VIN,Z| apparato radicale poåivanje zemlje |O,VIN,Z| riposo del terreno
superficiale poårnelost |VIN| annerimento
plitvo oranje |O,VIN,Z| aratura leggera poårnitev vina |VIN| casse ferrica
ploåevina |S| lamiera pod pragom |V| sublimitare
ploåevinka |S| barattolo podeœelski |V| rurale
plod |O,VIN,Z| frutto, bacca podeœevalnik |O,VIN,Z| irrigatore
ploden |O,VIN,Z| fecondo, fruttifero, fertile podeœevanje |O,VIN,Z| irrigazione per
plodilen |Å,O,VIN,Z| generativo aspersione, a pioggia
plodilna zmoœnost |Å,O,VIN,Z| capacità podfaza |V| sottofase
generativa podivjanka |O,VIN,Z| pianta inselvatichita
plodiæåno okence |Å| apertura secondaria podkopati |O,VIN,Z| coprire di terra, interrare
plodna tla |O,VIN,Z| terreno fertile podlaga |O,VIN| portainnesto
plodni cvet |O,VIN,Z| fiore fruttifero podloœek |V| supporto
plodni list |VIN| carpofillo podloœek za sir |S| scaffale da formaggio
plodni meæiåek |VIN| follicolo pollinico podnebje |V| clima
plodnica |O,VIN,Z| ovario podnebne razmere |V| condizioni climatiche,
plodnost |O,VIN,Z| fertilità, fecondità clima
plodnost tal |O,VIN,Z| fertilità del suolo podnica panja |Å| fondo dell’arnia
plodovke (Solanaceae) |Z| solanacee podokoliæ |VIN| subcircondario,
ploæåa terase |O,VIN,Z| lenza della terrazza subcomprensorio
ploæåata kroænja |O| chioma disposta a spalliera podolgovat list |O| foglia lunga
ploæåna filtracija |VIN| filtrazione a piastre podolgovata jagoda |VIN| acino oblungo
ploæåni filter |VIN| filtro a piastre podor |O,VIN,Z| sovescio
plug |O,VIN,Z| aratro podorati, podoravati |O,VIN,Z| sovesciare
pluta |VIN| sughero podorina |O,VIN,Z| pianta da sovescio
plutast |VIN| sugheroso, di sughero podpleme |VIN| sottogenere
plutavost (Corky bark) |VIN| suberosi corticale podpleme trte Euvitis |VIN| sottogenere della
plutec (Quercus suber) |VIN| quercia da sughero vite Euvitis
plutni kambij |VIN| fellogeno podpleme trte Vitis muscadinia |VIN|
plutovina |VIN| sughero sottogenere della vite Vitis muscadinia
plutovinast |VIN| sugheroso, di sughero podporni kol |O,VIN| palo di sostegno
plutovinast zamaæek |VIN| tappo di sughero podrahljaå |O,VIN,Z| ripuntatore
pluviometer |V| pluviometro podrezati korenine |O,VIN| tagliare le radici

68
poljedeljski

podrezati veje |O| accorciare, tagliare i rami poledica |O,VIN,Z| gelata


podrezavanje vej |O| asporto dei rami poleptidaza |S| poleptidasi
podtalna voda |O,VIN,Z| acqua freatica poletna obdelava tal |O,VIN,Z| lavorazione
podtalno namakanje |O,VIN,Z| subirrigazione estiva del terreno
podvrsta mikroorganizmov |V| sottospecie di poletna rez |O,VIN| potatura estiva
microorganismi polica (ravni del terase) |O,VIN,Z| piano della
podzemna cev |O,VIN,Z| tubo sotterraneo terrazza
poganjek |O,VIN| germoglio polica v rastlinjaku |Z| bancale
poganjek letne rasti |O,VIN| germogli dell’anno polica za sir |S| ripiano, scaffale
pognal |O,VIN,Z| germogliato poliester |V| poliestere
pognalo oko |O,VIN| gemma germogliata polietilen (PE) |V| polietilene
pognanje korenin |O,VIN,Z| radicamento polietilenska folija |V| foglio di polietilene
pognati, poganjati |O,VIN,Z| germogliare polifag |V| polifago
pognati, poganjati korenine |O,VIN,Z| emettere polifagen |V| polifago
radici, radicare polifagija |V| polifagia
pogon |O,VIN,Z| trazione polifenol |O,VIN| polifenolo
pogon na prva kolesa |O,VIN,Z| trazione polifenoloksidaza |VIN| polifenolossidasi
anteriore poligen |O,VIN| poligene
pogon na zadnja kolesa |O,VIN,Z| trazione poligeneza |O,VIN| poligenesi
posteriore poligeniåen |O,VIN| poligenico
pogonska kolesa |V| ruote motrici polikarp |O,VIN| policarpio
pogonska sila |V| forza motrice polikarpen |O,VIN| policarpico
pomladitvena rez |O| potatura di polikoniåna kotlasta vzgoja |O| forma di
ringiovanimento allevamento a vaso policonico
poimenovanje |O| denominazione polimer |V| polimero
pokalica (Agriostes lineatus) |VIN| elaterio polimerija |V| polimeria
pokalice (Elateridae) |VIN| elateridi polimerizacija |V| polimerizzazione
pokazatelj |V| indicatore polimeriziran |V| polimerizzato
pokopavanje |O,VIN,Z| il coprire di terra, polimorfizem |V| polimorfismo
interrare polinenasiåen |O| poliinsaturo
pokriti |V| coprire polipeptidaza |S| polipeptidasi
pokrov sirarskega oboda |S| coperchio della polipeptidi |S| poliptidi
fascera poliploiden |O,VIN,Z| poliploide
pokrovåek za vrat steklenice |VIN| capsula poliploidija |O,VIN,Z| poliploidia
pokrovec |Å| cupolino polipropilen (PP) |Z| polipropilene
pokrovni material |Z| materiale di copertura poliranje semena |Z| confettatura del seme
pokrovnost |VIN| capacità di copertura polisadno celiåje |O,VIN| tessuto a palizzata
pokusiti |V| assaggiare, degustare polisaharid |V| polisaccaride
pokuæati |V| assaggiare, degustare polivinil |O,VIN,Z| polivinile
pokuæevalec |V| assaggiatore, degustatore polivinilacetat |S| acetato di polivinile
pokuæevati |V| assaggiare, degustare polivinilast |O,VIN,Z| polivinilico, di polivinile
pokuæina |V| assaggio, degustazione polivinilklorid (PV Cl) |S| cloruro di polivinile
pokuænja |V| assaggio, degustazione polje |O,VIN,Z| campo
pokvarjeno vino |VIN| vino alterato poljedelec |V| agricoltore, contadino
pol trd sir |S| formaggio a pasta semidura poljedeljski |V| rurale, agrario, agricolo

69
poljedeljstvo

poljedeljstvo |V| agricoltura pomembnost |V| importanza


poljina |Z| appezzamento di terreno coltivato pomivalni stroj |VIN| lavatrice
poljæåina |Z| coltura erbacea pomivanje |V| lavaggio
poljska kapaciteta tal za vodo |O,VIN,Z| capacità pomivati, pomiti |V| lavare
idrica di campo pomladanska obdelava tal |O,VIN,Z| lavorazione
poljska pokalica (Agriotes lineatus) |Z| elaterio, primaverile del terreno
verme fil di ferro pomladitvena rez |O,VIN| potatura di
poljski |Z| campestre, rurale ringiovanimento
poljsko zelenjadarstvo |Z| coltivazione di pomoå |V| assistenza, aiuto
colture ortive in pieno campo pomoåitev korenin sadik v meæanico
polmasten sir |S| formaggio semigrasso gline, vode in kravjaka |O| inzaffardatura
poln |V| pieno (immersione delle radici in una miscela di
polna dozorelost |VIN| maturazione piena argilla, acqua e sterco vaccino)
polna rodnost |VIN| produzione piena pomolsti |S| mungere
polnenje steklenic |O,S,VIN| riempimento delle pomolzen |S| munto
bottiglie ponaredba |V| sofisticazione, contraffazione,
polnilec steklenic |O,S,VIN| imbottigliatore adulterazione
polnilna linija |O,S,VIN| impianto di ponarejanje |V| sofisticazione, contraffazione,
imbottigliamento adulterazione
polnilna pipa |VIN| bocchello di riempimento ponarejen |V| contraffatto, adulterato
polnilni lijak |VIN| tramoggia ponarejeno vino |VIN| vino sofisticato, vino
polnilni prostor in prostor za pripravo vina adulterato
|VIN| cantina di elaborazione, di confezione e ponarejenost |V| sofisticazione, adulterazione
di imbottigliamento ponjava |O| telo
polnilni stroj |O,S,VIN| riempitrice ponovno pognati |O,VIN| ricacciare
polnilnica steklenic |O,S,VIN| imbottigliatrice pookus |O,VIN| retrogusto
polnitev steklenic |O,S,VIN| imbottigliamento popek |O,VIN| gemma
polniti |V| riempire, colmare poplavljanje |O,VIN,Z| irrigazione per
polniti kozarce |VIN| riempire i bicchieri sommersione
polniti steklenice |O,S,VIN| imbottigliare popravek moæta |VIN| correzione del mosto
polnjen |O,S,VIN| imbottigliato popravljanje |V| correzione, rettifica
polnjena oljka |O| oliva farcita popravljanje moæta |VIN| correzione del mosto
polno mleko |S| latte intero popravljen moæt |VIN| mosto rettificato
polnomasten sir |S| formaggio grasso poprh |VIN| pruina
polposneto mleko |S| latte semiscremato populacija |V| popolazione
polsistemiåen fungicid |O,VIN,Z| fungicida por (Allium porrum) |Z| porro
citotropico poraba |V| consumo
polsladko vino |VIN| vino amabile porabiti |V| consumare
polsuho vino |VIN| vino semisecco porabna vrednost semena |Z| valore reale della
pomagati |V| assistere, aiutare semente
pomanjkanje |V| carenza, scarsità, mancanza porabnik |V| consumatore
pomanjkanje hranilnih snovi |O,VIN,Z| carenza poravnanje zemlje |O,VIN,Z| livellatura del
di sostanze nutririve terreno, spianatura del terreno
pomanjlkljivost vina |VIN| difetto del vino poravnati |V| livellare, spianare
pomemben |V| importante poravnati zemljo |O,VIN,Z| livellare il terreno,

70
pozno cvetenje

spianare il terreno potencialni alkohol |VIN| alcol potenziale


poreklo |V| origine potenciometer |S| potenziometro
porenska steklenica |VIN| bottiglia renana potlaåiti |Z| costipare
porjavitev vina |VIN| casse ossidasica potlaåiti zemljo |O,VIN,Z| costipare il terreno
porozna tla |O,VIN,Z| terreno poroso potopljen klobuk |VIN| cappello sommerso
poroznost |V| porosità potrditi, potrjevati |V| confermare
poroznost tal |O,VIN,Z| porosità del terreno potrjevanje |V| conferma
portsko vino |VIN| Porto, vino di Porto potrositi |V| spargere, distribuire
porumenelost olja |O| ingiallimento dell’olio potrositi gnojilo |O,S,VIN,Z| spargere il concime,
posaditev |O,VIN,Z| piantamento distribuire il concime
posaditi |O,VIN,Z| piantare potroæiti |V| consumare
poseg |V| intervento potroænik |V| consumatore
posevek |Z| seminativo potroænja mineralnih gnojil |O,VIN,Z| consumo
poæevna gojitvena oblika |O,VIN| forma obliqua di concimi minerali
di allevamento potroænja pesticidov |O,VIN,Z| consumo di
poæevna palmeta |O| palmetta inclinata pesticidi
poæevni kordon |VIN| cordone inclinato, potroænja vode |O,VIN,Z| consumo di acqua
cordone obliquo poveåevanje vrednosti |V| valorizzazione
poæevni latnik |VIN| pergola inclinata, pergola povezovanje |VIN| legatura
trentina povraten |O,VIN| reversibile
poækodba |V| danno povret |S,VIN| fermentato
poækodovan plod |O| frutto lesionato povret sladkor |VIN| zucchero fermentato
poskuæanje |V| sperimentazione povrhnica |O,VIN| epidermide
poskusen |V| sperimentale povræinska napetost |O,VIN,Z| tensione
poskusen nasad |O,VIN| impianto sperimentale superficiale
posnemalnik |S| scrematrice povræinska voda |O,VIN,Z| acqua di superficie
posnet |S| sgrassato, scremato povræinski |V| superficiale
posneto mleko |S| latte scremato povræinsko okopavanje |O,VIN,Z| zappettatura
pospeæevalnik filtracije |VIN| coadiuvante di povrtnina |Z| ortaggio
filtrazione povzoråenje |V| campionatura
posredna vleka |O,VIN,Z| trazione indiretta povzoråiti, povzoråevati |V| effettuare la
postati œarek |O| rancidire campionatura
postopek |V| procedimento pozeba |O,VIN,Z| gelo, gelicidio, galaverna
postopek stekleniåenja |S,VIN| procedimento, pozebel |O,VIN,Z| gelato
operazione di imbottigliamento pozebsti |O,VIN,Z| gelare
postopen |V| scalare pozelenel |O,VIN,Z| verde, rinverdito
potaknjenec |O,VIN| talea pozen |O,VIN,Z| tardivo
potapljanje grozdja |VIN| follatura dell’uva poœiralnik |Å| esofago
potapljanje klobuka med fermentacijo pozitivno naelektren |V| con carica elettrica
|VIN| sommersione del cappello durante la positiva
fermentazione pozna setev |Z| semina tardiva
potencialen |V| potenziale pozna sorta |O,VIN,Z| varietà tardiva
potencialna kislost |VIN| acidità potenziale pozna trgatev |VIN| vendemmia ritardata,
potencialna rodovitnost tal |O,VIN,Z| fertilità tardiva
potenziale del terreno pozno cvetenje |O,VIN| fioritura tardiva

71
pozno napihovanje sira

pozno napihovanje sira |S| gonfiore tardivo del preåiæåeno tropinsko oljåno olje |O| olio di
formaggio sansa di oliva raffinato
ppm-part per million |V| ppm-parte per predator - œuœelka, ki œre œuœelko |O,VIN,Z|
millione predatore - insetto che distrugge altri insetti
prag |V| soglia predbuba |O,VIN,Z| prepupa
prag zaznavanja |V| soglia di percezione predåasen |V| anticipato, prematuro
praha |O,VIN,Z| maggese, terreno set-aside predåasna trgatev |VIN| vendemmia anticipata
praha åebel |Å| accoppiamento delle api predåasno cvetenje |O,VIN| prefioritura
pranje |V| lavaggio, lavatura predelan plod |O| frutto trasformato
pranje oljånih plodov |O| lavaggio delle olive predelati, predelovati |O,S,VIN| trasformare,
pranje steklenic |VIN| lavaggio delle bottiglie lavorare
praæivo |O,VIN,Z| prodotto antiparassitario in predelava |O,S,VIN| trasformazione, lavorazione
polvere predelava grozdja |VIN| trasformazione dell’uva,
praænata krastavost (Spongospora lavorazione dell’uva
subterranea) |Å| scabbia polverulenta predelava mleka |S| trasformazione del latte
praænica |O,VIN,Z| antera predelava mleka v sir |S| caseificazione
praænik |O,VIN,Z| stame predelava plodov |O| lavorazione dei frutti
prava åebela (Apis) |Å| ape predelava sladkorja v alkohol |VIN|
pravi kot |V| angolo retto trasformazione dello zucchero in alcol
pravi plod |O| vero frutto predelovalna zmogljivost |O,VIN,Z| capacità di
pravilna poæevna palmeta |O| palmetta inclinata lavorazione
regolare prednja åeljust |Å| mandibola
pravilnik |V| regolamento prednje årevo |Å| stomodeo, intestino anteriore
pravo oko |O,VIN| gemma ibernante, normale prednji del podnice |Å| predellino dell’alveare
pravokotni deœevalnik |O,VIN,Z| irrigatore predoprsje |Å| protorace
rettangolare predsetven |Z| preseminativo
pravokotni razpored rastlin |O,VIN| predstiskanje |S| prepressatura
disposizione delle piante a rettangolo predtrgatev |VIN| prevendemmia
pravokotnica |V| linea perpendicolare preferenåni prag |O| soglia preferenziale
pravokotnik |V| rettangolo pregnojenje |O,VIN,Z| concimazione troppo
prazen |V| vuoto elevata
prebadanje sira |S| perforatura del formaggio pregnojiti, pregnojevati |O,VIN,Z| eccedere con
prebavila |Å| apparato digerente la concimazione
prebavljivost |V| digeribilità pregradna stena |S| parete divisoria
prebavna cev |Å| tubo digerente prehod iz cveta v plod |O,VIN,Z| allegagione
precediti |O,S,VIN| filtrare prehodne celice |Å| celle di transizione
precediti, precejati |O,S,VIN| colare, scolare, prehramben element |V| elemento nutritivo
percolare, filtrare prehrambeno stanje rastline |O,VIN,Z| stato di
precejalnik |O,S,VIN| colatoio, colino nutrizione della pianta
precejanje, precejevanje |O,S,VIN| colatura, prehrana |V| alimentazione
filtraggio prehranski pomen sira |S| importanza
precepiti, precepljati |O,VIN| reinnestare alimentare del formaggio
precepljanje |O,VIN| reinnesto prekinjeno delujoåa stiskalnica |O| pressa
precepljen |O,VIN| reinnestato discontinua
preåiæåeno oljåno olje |O| olio di oliva raffinato prekisel |O,VIN| troppo acido

72
pribor za obdelavo koaguluma

prekmasten |S| molto grasso preskrba |V| dotazione


prekmasten sir |S| formaggio molto grasso preskrbeti tla z gnojili |Z| dotare il terreno di
prekopalnik |O,VIN,Z| fresatrice, zappatrice elementi nutritivi
rotativa preskrbeti z vodo |Z| dotare di acqua
prekopati, prekopavati |O,VIN,Z| zappare preskrbeti, preskrbovati |V| dotare, rifornire,
prekrit s zastirko |O,VIN,Z| pacciamato approvvigionare
prelopatanje |O,VIN,Z| vangatura preskrbljen |V| dotato, rifornito
prelopatiti |O,VIN,Z| vangare preskrbljena tla z gnojili |Z| terreno dotato di
preluknjan pokonåni steber pri stiskalnici |O| elementi nutritivi
colonnina forata, foratina della pressa presnova |V| elaborazione, metabolismo
preluknjani stoόasti okvir |O| griglia a lamina presnova hrane pri rastlinah |Z| elaborazione
forettata delle sostanze nutritive delle piante
premaz |V| verniciatura prestreljen grozd |VIN| raspo troncato
premiåna polnilna linija |VIN| impianto di pretakanje soka |O,VIN| scorrimento della linfa
imbottigliamento mobile pretakati, pretoåiti |O,VIN| travasare
premiåno vreteno |VIN| albero filettato pretok |V| travaso
preoran |O,VIN,Z| arato, riarato pretok vina |VIN| travaso del vino
preorati, preoravati |O,VIN,Z| arare, arare una pretok zraka |V| circolazione dell’aria
seconda volta pretresanje plodov |O| scuotimento dei frutti
prepona |VIN| diaframma prevara |V| frode
prepovedan |V| vietato preveå zrel |V| troppo maturo
prepovedana sorta |O,VIN,Z| varietà vietata preventiven |V| preventivo
prepovedana uporaba |V| uso vietato preventivno ækropljenje |O,VIN,Z| trattamento
prepovedati |V| proibire, vietare antiparassitario preventivo
prepusten |V| permeabile prevozni åebelnjak |Å| apiario nomade
prepustna tla |O,VIN,Z| terreno permeabile prevret |S,VIN| fermentato
prerez |S| taglio, sezione prevret moæt |VIN| mosto fermentato
preæa |O| torchio prevreti |S,VIN| fermentare
preæa s kletkami z dogami |O| pressa con gabbie prevzem grozdja |VIN| ritiro dell’uva
a doghe prevzemni prostor za predelavo grozdja
presaditev |O,VIN,Z| trapianto |VIN| locale di ricevimento per la lavorazione
presaditev v vazo |Z| rinvaso dell’uva
presaditi lonånice |Z| svasare, rinvasare prevzeti |V| ritirare
presaditi, presajati |O,VIN,Z| trapiantare prezasoljenost |S| eccesso di salinità
presajanje |O,VIN,Z| trapianto, rinvasatura prezoren |O,S| troppo maturo
presajen |O,VIN,Z| trapiantato prezoriti |O,S| maturare eccessivamente
presajenka |O,VIN,Z| pianta trapiantata prezraåenje moæta |VIN| arieggiamento del
presajevalec |O,VIN,Z| trapiantatore mosto
preæan med |Å| miele torchiato prezraåiti |V| areare, ventilare
preæanje |V| torchiatura, spremitura prezrel |O,S,VIN| troppo maturo
preæanje pod nizkim tlakom |O| spremitura con prezrelost |O,S,VIN| maturazione troppo elevata
presse a bassa pressione pribor za cepljenje |O,VIN| strumenti per gli
preæanje pod visokim pritiskom |O| spremitura innesti
con presse ad alta pressione pribor za obdelavo koaguluma |S|
preæati |V| torchiare, spremere rompicagliata o spino

73
pribor za obrezovanje

pribor za obrezovanje |O,VIN| arnesi per la pripravljalna dela |O,VIN,Z| lavori preliminari
potatura prirast |O,VIN| accrescimento, crescita
pridelati, pridelovati |O,VIN,Z| produrre prirast lesa na rastlinah |O,VIN| accrescimento
pridelek |O,VIN,Z| prodotto del legno sulle piante
pridelovalec |V| produttore prirastek |V| incremento
pridelovalno obmoåje |V| area di produzione, prireja mleka |S| produzione di latte
zona di produzione priroånik |V| manuale
pridelovanje |V| produzione prisojen |V| soleggiato, esposto al sole
pridobitek |S| resa pritisk |V| pressione
prihasti kapusov bolhaå (Rheum officinale) |Z| pritlikava åebela (Apis florea) |Å| ape nana
altica delle crucifere pritlikavost rastlin |O,VIN,Z| nanismo delle
prijemljivost |O,VIN,Z| attecchimento piante
prijeti se (s koreninami) |O,VIN,Z| attecchire pritrditev, pritrjevanje |VIN| fissaggio,
prikljuåek |V| raccordo, giunto, presa, ancoraggio
allacciamento pritrditi, pritrjevati œico |VIN| fissare il filo
prikrajæevanje mladik |VIN| cimatura dei tralci privezati, privezovati |VIN| legare
prikrit |O,VIN,Z| latente privezovanje letnih zelenih mladic |VIN|
prikrita bolezen |O,VIN,Z| malattia latente legatura in verde dei tralci
prikupen |VIN| accattivante priznana geografska oznaka (PGO) |VIN|
prilagoditev |V| adattamento indicazione geografica riconosciuta
primarna microflora |S| microflora primaria priznano tradicionalno poimenovanje (PTP)
primarna ogrodna veja |O| branca principale |VIN| denominazione tradizionalmente
primarna okuœba |O,VIN,Z| infezione primaria riconosciuta
primarna œila |VIN| nervatura principale proces zorenja |O,S,VIN| processo di
primarni floem |O,VIN| floema primario maturazione
primarni ksilem |O,VIN| xilema primario procianidin |VIN| procianidina
primarno zorenje sira |S| maturazione primaria prodaja |V| vendita
del formaggio prodati / prodajati |V| vendere, commercializzare
primernost vina za filtracijo |VIN| filtrabilità prodajni prostor kleti |VIN| locale di vendita
del vino della cantina
primes |O,VIN| corpo estraneo, impurità prodelfinidin |VIN| prodelfinidina
primorski vinorodni rajon |VIN| zona prodoren |V| penetrante
vitivinicola del Litorale prodorno vino |VIN| vino penetrante
priokus |V| sapore produkcija |V| produzione
priokus po kovinah |O,VIN| sapore di metallo produkcijski |V| di produzione, produttivo
priokus po zamahu |VIN| sapore di tappo proizvajalec |V| produttore di prodotti
priokus po zmrzali |VIN| sapore di freddo trasformati
priporoåen |V| raccomandato proizvod |Å,O,S,VIN| prodotto (ottenuto dalla
priporoåena sorta |VIN| varietà raccomandata trasformazione)
priprava |V| sistemazione, preparazione proizvodnja sira |S| produzione di formaggio
priprava zemljiæåa |O,VIN,Z| sistemazione del prolin |S| prolina
terreno promet |V| commercio
pripravek |O,VIN,Z| prodotto, preparato promet z vinom |VIN| commercio di vino
pripravek za zatiranje ækodljivcev in bolezni propanol |VIN| propanolo
|O,VIN,Z| preparato antiparassitario propionska kislina |S| acido propionico

74
rahljaå

propionske bakterije |S| batteri propionici solforatice, solfitatrice


propolis |Å| propoli præilo |O,VIN,Z| liquido antiparassitario
propusten |V| permeabile præiti |O,VIN,Z| spruzzare, irrorare
propustna tla |O,VIN,Z| terreno permeabile prsna slinavka |Å| ghiandola toracica
proæek |VIN| Prosecco prst |O,VIN,Z| terra
prosta gojitvena oblika |O| forma di prsten lonåek |Z| vaso in terra
allevamento libera prstenec |Z| compost maturo
prosta kislina |O| acidità libera prsteniåenje |O| anellatura
prosta maæåobna kislina |S| acido grasso libero prt |S| tovagliolo
prosti radikali |O| radicali liberi prvo preæanje |O| prima spremitura
prosti œveplov dvokis |VIN| anidride solforosa prvotna okuœba |O,VIN,Z| infezione primaria
libera pæenasta strd |S| coagulo fioccoso
prostor za sprejemanje oljk |O| olivaio psevdoglobulin |S| pseudoglobulina
prostotrosnice (Basidiomycetes) |Z| psihrotrofen |S| psicrotrofico
basidiomiceti psihrotrofne bakterije |S| batteri psicrotrofi
prostoviseå æparon |VIN| capo a frutto libero puåino (sorta vina) |VIN| Puccino (varietà di
proteaza |VIN| proteasi vino)
protein |V| proteina, protide pufer |S| soluzione tampone
proteinaza |S| proteinasi puferna kapaciteta |S| potere tampone
proteinski |V| proteinico, proteico puhlica |O,VIN,Z| terra molle
proteolitiåen |V| proteolitico puhliåasta tla |O,VIN,Z| terreno di Loess
proteolitski |V| proteolitico pupa |O,VIN,Z| pupa
proteoliza |V| proteolisi pust sir |S| formaggio magro
protibotritiåen |VIN,Z| antibotritico putrescin |S| putrescina
protioksidacijski |O,VIN| antiossidante
protioksidacijsko sredstvo |O,VIN| sostanza
antiossidante
protioksidativen |O,VIN| antiossidante
protitelo |S| anticorpo
R
rabarbara (Rheum officinale) |Z| rabarbaro
protoplazma |O,VIN| protoplasma radiacija |V| radiazione, irradiazione
provolone |S| Provolone radiacijska energija |V| energia radiattiva
præenje |O,VIN,Z| irrorazione a pioggia, radiacijski |V| radiattivo, di irradiazione
spruzzamento radialno åebelarsko toåilo |Å| smielatore radiale
præice (Acarinae) |V| acari radiå rezivec (Cichorium intybus) |Z| radicchio
præilnik |O,VIN,Z| atomizzatore, nebulizzatore, da taglio
irroratrice radiå trœaæki solatnik (Cichorium intybus) |Z|
præilnik s centrifugalno razpræitvijo |O,VIN,Z| cicoria zuccherina di Trieste
atomizzatore centrifugo rafinerija |O| raffineria
præilnik s pnevmatsko razpræitvijo |O,VIN,Z| rafiniran |O| raffinato
atomizzatore pneumatico rafiniranje |O| raffinazione
præilnik s tlaåno hidravliåno razpræitvijo rafinirano oljåno olje |O| olio di oliva raffinato
|O,VIN,Z| atomizzatore idraulico rafinirano olje oljånih tropin |O| olio di sansa
præilnik z elektronsko regulacijo |O,VIN,Z| di oliva raffinato
atomizzatore a controllo elettronico rahla tla |O,VIN,Z| terreno leggero
præilnik za zapraæevanje z œveplom |VIN| rahljaå |O,VIN,Z| ripuntatore

75
rahljalnik

rahljalnik |O,VIN,Z| erpice ravninski nasad |O,VIN| impianto di piante in


rahljanje zemlje |O,VIN,Z| erpicatura pianura
rajon |VIN| zona ravnokrilci (Orthoptera) |Z| ortotteri
rajonski |VIN| della zona, della regione razbarvanje vin |VIN| decolorazione dei vini
rak vinske trte (Agrobacterium tumefaciens) razbijati s krampom |O,VIN,Z| picconare
|VIN| rogna della vite, tubercolosi della vite razbistritev vina |VIN| chiarificazione del vino
rani krompir |Z| patata novella razbrazdanost lesa (Wood pitting) |VIN| legno
rano siljenje |Z| forzatura precoce riccio
rast |V| crescita, sviluppo, incremento razdalja sajenja v vrsti |O,VIN| distanza di
rast proizvodnje |V| incremento della piantatura nella fila
produzione razdrobljenost |V| frammentazione
rast rastlin |O,VIN,Z| crescita delle piante razgiban |V| mosso
rasti |O,VIN,Z| svilupparsi, crescere, aumentare razgibana tla |O,VIN,Z| superficie mossa
rastiæåe |O,VIN,Z| luogo di crescita razgibano zemljiæåe |O,VIN,Z| terreno mosso
rastlina |O,VIN,Z| pianta, vegetale razgraditi |V| decomporre, degradare,
rastlina opraæevalka |O,VIN,Z| pianta scomporre
impollinatrice razgradljiv |V| decomponibile, degradabile
rastlinica |O,VIN,Z| pianticina razgradnja |V| decomposizione, degradazione
rastlinjak |Z| serra razgradnja emiceluloze |VIN| degrado delle
rastlinjakov æåitkar (Trialeurodes emicellulose
vaporariorum) |Z| aleurodide delle serre razgradnja pektinov |VIN| pectolisi
rastlinska celica |O,VIN,Z| cellula vegetale razgradnja pesticidov |V| decomposizione dei
rastlinska cev |O,VIN,Z| vaso della pianta pesticidi
rastlinska maæåoba |O| grasso vegetale razgradnja vinske kisline |VIN| girato
rastlinski sok |O,VIN,Z| linfa della pianta razgrenitev |O| eliminazione dell’amaro
rastlinsko sirilo |S| caglio vegetale razgreniti |O| togliere l’amaro
rastlinsko tkivo |O,VIN,Z| tessuto vegetale razhajanje genetskih lastnosti |Å,O,VIN,Z|
rastlinsko vlakno |O,VIN,Z| fibra vegetale disgiunzione dei caratteri genetici
rastna doba |O,VIN,Z| periodo di crescita razhudnikovke (Solanaceae) |Z| solanacee
rastna snov |O,VIN,Z| fitormone razkisati, razkisevati |O,VIN,Z| disacidificare
rastne razmere |O,VIN,Z| condizioni di crescita razkisevanje, razkisitev |O,VIN,Z|
rastni hormon |O,VIN,Z| ormone della crescita disacidificazione
rastni regulator |O,VIN,Z| regolatore della razkoæåiåenje |O| disossamento
crescita razkrojevalen |V| disgregatore
raticid |V| ratticida razkrojina |V| prodotto della disgregazione
ravajev indeks-teœa pridelka v kilogramih/ razkrojiti |V| disgregare
teœa odrezanega lesa) |VIN| indice di Ravaz- razkuœenje, razkuœevanje |V| disinfezione
peso del prodotto in kilogrammi/peso del razkuœevalen |V| disinfettante
legno asportato razkuœevalno stredstvo |V| disinfettante
raven teren |O,VIN,Z| terreno pianeggiante razkuœevanje prsti |O,VIN,Z| disinfezione del
ravnanje |V| trattamento,livellamento terreno
ravnanje z moætom |VIN| trattamento del mosto razkuœevanje semena |Z| disinfezione del seme
ravnanje z vinom |VIN| trattamento del vino razkuœevanje tal |O,VIN,Z| disinfezione del
ravnanje zemljiæåa |O,VIN,Z| livellamento del terreno
terreno razkuœevati, razkuœiti |V| disinfettare

76
raztopljivost

razkuœilo |V| disinfettante quinconce


razmehåano testo |S| colatura razpored vej |O| disposizione dei rami
razmehåano testo sira |S| colatura della pasta di razporeditev padavin |V| distribuzione delle
formaggio precipitazioni
razmerje |V| rapporto razporeditev, razporejanje rastlin pri sajenju
razmerje rast/rodnost |O,VIN| equilibrio |O,VIN,Z| sesto d’impianto
vegeto-produttivo razprostran |V| espanso
razmetavanje |O,VIN,Z| scolmatura razprostran koreninski sistem |O,VIN| sistema
razmik |Z| distanza radicale espanso
razmik med vrstami rastlin |O,VIN,Z| distanza razprostranjenost |V| diffusione
tra le file di piante razprostranjenost nasadov |O,VIN| diffusione
razmnoœevalec |Å,O,VIN,Z| riproduttore delle piantagioni
razmnoœevalni organi |Å,O,VIN,Z| organi razpræenost |V| polverizzazione
riproduttivi razpræevalnik |O,VIN,Z| spruzzatore,
razmnoœevalnik |Z| cassetta di semina polverizzatore
razmnoœevalno obdobje |V| periodo razpræevanje |O,VIN,Z| dispersione
riproduttivo, periodo di riproduzione razpræevati, razpræiti |O,VIN,Z| nebulizzare,
razmnoœevanje |Å,O,VIN,Z| riproduzione, spruzzare, polverizzare
moltiplicazione, propagazione razpræilec |O,VIN,Z| polverizzatore,
razmnoœevanje s potaknjenci |O,VIN| atomizzatore
propagazione per talea, taleaggio razpræilnik |O,VIN,Z| atomizzatore
razmnoœevati se, razmnoœiti se |Å,O,VIN,Z| razpræljivost |O,VIN,Z| polverizzazione
riprodursi, moltiplicarsi, propagarsi razprta setev |Z| semina a spaglio
razmnoœevati, razmnoœiti rastline |O,VIN,Z| razraæåenost koreninja |O,VIN| sviluppo
propagare, moltiplicare, riprodurre le piante dell’apparato radicale
raznobarvni castelfranski radiå |Z| radicchio razrast korenin |O,VIN| sviluppo delle radici
variegato di Castelfranco razredåenost |VIN| diluizione
razoranje |O,VIN,Z| scolmatura razredåilo |VIN| diluente
razorati |O,VIN,Z| assolcare razsipalnik za gnoj |O,VIN,Z| spandiletame
razoravanje |O,VIN,Z| assolcatura razæirjeni del peclja pri jagodi |VIN| cercine del
razpadna snov |V| sostanza di decomposizione pedicello
razpecljan |VIN| diraspato razsluzenje moæta |VIN| defecazione del mosto
razpecljati |VIN| diraspare razstava |V| mostra
razpiranje |O| apertura razstava vin |VIN| mostra dei vini
razpiranje vej |O| apertura dei rami raztezanje sira |S| sfoglio del formaggio
razpoka |V| fessurazione, fessura raztopilo |V| solvente
razpokana skorja |VIN| corteccia screpolata raztopina |O,VIN,Z| soluzione
razpored rastlin |O,VIN,Z| disposizione delle raztopitev, raztapljanje |O,VIN,Z| lo sciogliere
piante raztopiti |O,VIN,Z| sciogliere, diluire
razpored rastlin v enakokrakem trikotniku raztopiti se, raztapljati se |O,VIN,Z| sciogliersi
|O| disposizione delle piante ai vertici di un raztopiti, raztapljati |O,VIN,Z| sciogliere
triangolo isoscele - a settonce raztopljen |O,VIN,Z| fuso, sciolto
razpored rastlin v enakostraniånem raztopljena sol |O,S| sale sciolto
trikotniku |O| disposizione delle piante raztopljiv |V| solubile
ai vertici di un triangolo equilatero - a raztopljivost |V| solubilità

77
raztovarjanje

raztovarjanje |V| scarico rebula |VIN| Ribolla


raztovoriti |V| scaricare receptor |V| recettore
razvejan grozd |VIN| raspo composto recesiven |V| recessivo
razvoj |V| sviluppo, evoluzione recikliranje |V| riciclaggio
razvoj bolezni |V| sviluppo della malattia redåenje |O,VIN| diradamento, sfoltimento,
razvojna oblika rastlin |O,VIN,Z| forma di diluizione
sviluppo delle piante redåenje grozdov |VIN| diradamento dei
razvojni ætadij |Å,O,VIN,Z| fase di sviluppo grappoli
razvojno obdobje sadnega nasada |O| fase redåenje jagod |VIN| diradamento degli acini
d’incremento produttivo (giovinezza) del redåenje listov |VIN| sfogliatura
frutteto redåenje plodov |O,VIN| diradamento dei frutti
razvrstitev |V| classificazione redåenje rastlin |O| diradamento delle piante
razvrstitev kmetijskih zemljiæå |O,VIN,Z| redåiti |V| diradare, sfoltire, diluire
classificazione delle superfici agricole redek grozd |VIN| grappolo spargolo
razvrstitev listov na rastlini |O,VIN,Z| redkev (Raphanus sativus maior) |Z|
disposizione delle foglie ramolaccio
razvrstitev rastlin |O,VIN,Z| classificazione, redkvica (Raphanus sativus parvus) |Z|
disposizione delle piante ravanello
razvrstitev vin |VIN| classificazione dei vini redkvin kljunotaj (Ceuthorrhynchus
rdeå chioggijski radiå |Z| radicchio rosso di assimilis) |Z| punteruolo delle silique
Chioggia redna rez |O,VIN| potatura ordinaria
rdeåa listna pegavost boba (Cercospora rednik brez matice |Å| famiglia orfana di ape
zonata) |Z| cercosporiosi della fava regina
rdeåa pesa (Beta vulgaris var. esculenta) |Z| redno gnojenje |O,VIN,Z| concimazione di
bieta da orto, barbabietola produzione
rdeåa sadna præica (Panonichus ulmi) |O,VIN,Z| redno obrezovanje |O,VIN| potatura ordinaria
ragnetto rosso dei fruttiferi redoks potencial |S| potenziale riducente
rdeåa œlahtina |VIN| Chasselas rosso reduciran |V| ridotto
rdeåe vijoliåast |VIN| rosso violaceo reducirana oblika |V| forma ridotta
rdeåe vino |VIN| vino rosso reduciran-oblika kemiånega elementa |V|
rdeåenje listov |VIN,Z| arrossamento delle foglie ridotto-forma di un elemento chimico
rdeåi listni oœig (Pseudopeziza tracheiphila) redukcijski |V| riduttivo
|VIN| rossore parassitario reduktiven |V| riducente
rdeåi treviæki radiå |Z| radicchio rosso di refoæk |VIN| Refosco
Treviso refraktometer |VIN| rifrattometro
rdeåi veronski radiå |Z| radicchio rosso di regeneracijski |V| rigenerativo
Verona regenerirati |V| rigenerare
rdeåkast (rozé) |VIN| rosato register |V| registro
rdeåkasto vino |VIN| vino rosè registrska ætevilka |VIN| numero di registro
reagent |V| reagente rektificiran |V| rettificato
reagirati |V| reagire, avere una reazione rektificiran moæt |VIN| mosto rettificato
reagirati kislo ali baziåno |V| avere una reazione rendzina |O,VIN,Z| rendzina
acida o basica renska steklenica |VIN| bottiglia renana
reakcija |V| razione renski rizling |VIN| Riesling renano
reakcija tal |O,VIN,Z| reazione del terreno repa (Brassica campestris var. rapa) |Z| rapa

78
rodovitnost tal

repelent |V| sostanza repellente rizomorf |Z| risomorfo


repiåar (Meligethes aeneus) |Z| meligete rja åebulnic (Puccinia porri) |Z| ruggine
repromaterial |V| materiale di riproduzione dell’aglio e del porro
reæeljikov med |Å| miele di marasca rja endivije (Puccinia endiviae) |Z| ruggine
reæetka iz protja |O| graticcio dell’indivia
resna napaka |O,S,VIN| difetto grave rjava listna pegavost paradiœnikov
resokrilci (Thysanoptera) |Z| tisanotteri (Cladosporium fulvum) |Z| ticchiolatura del
resorpcija mineralnih snovi |O,VIN,Z| pomodoro
assorbimento delle sostanze minerali rjavi lom |VIN| casse ossidasica
reverzibilen |V| reversibile rje (Uredinales) |Z| ruggini
revolverski razpræilnik |O,VIN,Z| atomizzatore rob |V| lembo, margine, spigolo, contorno
a pistola rob lista |O,VIN| contorno della foglia
rez |O,VIN| potatura, taglio robat |VIN| grossolano
rez bodoånosti |VIN| taglio del futuro robato vino |VIN| vino grossolano
rez na glaviå |VIN| potatura a testa di salice robida (Rubus fruticosus) |O| rovo
rez preteklosti |VIN| potatura del passato roåen |V| manuale, a mano
rez v rodnosti |VIN| potatura di produzione roåna stiskalnica |VIN| torchio a mano
reœa |O,VIN| stoma roåni dozator |O,VIN| dosatore a mano
rezan les trte |VIN| sarmenti roåni kultivator |O,VIN,Z| coltivatore a mano
rezanje grude |S| rottura della cagliata roåni rahljalnik |O,VIN,Z| sarchiatoio
rezanje koaguluma |S| taglio della cagliata roåni zapiralnik |VIN| tappatrice a mano
rezanje vin |VIN| taglio dei vini, vinaggio roånik |Å| scapo
rezervoar |VIN| serbatoio roåno cepljenje |VIN| innesto manuale
rezilo pri lopati rezaåi |O,VIN,Z| lama da taglio roåno obiranje |O,VIN| raccolta a mano
della vanga roåno rigolanje |O,VIN,Z| scasso a mano
reznik |VIN| sperone rod |V| genere
ribji mehur |VIN| ittiocolla rod clostridium |S| genere Clostridium
riboflavin |S| riboflavone rod drobnoœivk |S| genere di microorganismi
rigolana zemlja |O,VIN,Z| terreno su cui è stato rod enterobacter |S| genere Enterobacter
effettuato lo scasso rod escherichia |S| genere Escherichia
rigolanje |O,VIN,Z| scasso rod olea |O| genere olea
rigolati |O,VIN,Z| effettuare lo scasso, fare lo rod trte vitis |VIN| genere della vite vitis
scasso roden |V| produttivo
rigolni plug |O,VIN,Z| aratro da scasso roden |V| fertile, a frutto, fruttifero
rigolnik |O,VIN,Z| ravagliatore rodenticid |O,VIN| rodenticida
rilåek |Å| proboscide rodna mladica |VIN| germoglio fertile
rilåkar (Otiorrhynchus) |VIN| oziorrinco rodna rez |O,VIN| potatura di produzione
rilåkarji (Curculionidae) |VIN| curculionidi rodna vejica |O| ramo a frutto
rimska solata |Z| lattuga romana rodni les |O,VIN| capo a frutto, legno di
rinhoti (Rhynchota) |Z| rinotteri produzione, tralcio
rizling |VIN| Riesling rodni organ |Å,O,VIN| organo generativo
rizogenetska zmoœnost |O| capacità rodnost |V| produttività
rizogenetica rodovitnost |V| fertilità, fecondità
rizogenetski |O| rizogenetico rodovitnost tal |O,VIN,Z| fertilità, fecondità del
rizom |Z| rizoma suolo

79
rogati ækrœat

rogati ækrœat (Stictocephala bisonia) |VIN|


cicalina bufalo
roj |Å| sciame
S
sad |O| frutto
roj prvec |Å| sciame primario saden |O,VIN| fruttato, fruttifero, da frutto
rojenje |Å| sciamatura sadeœ |O| frutto
rojilno razpoloœenje |Å| febbre sciamatoria sadeœen okus |O,VIN| fruttato
rojiti |Å| sciamare sadika |O,VIN,Z| piantina, piantone
rojni matiånik |Å| cella reale da sciamatura sadika æparglja |Z| zampa di asparago, rizoma di
Rokfor |S| Rocquefort asparago
roparska œuœelka |O,VIN,Z| insetto predatore sadilec |O,VIN,Z| piantatore
rosè |VIN| rosè, rosato sadilna jama |O,VIN,Z| buca di piantamento
rosenje |O,VIN,Z| irrigazione a pioggia sadilna lopata |O,VIN,Z| trapiantatoio
rosne korenine |O,VIN| radici avventizie sadilna razdalja |O,VIN,Z| distanza di piantamento
rotacijski kultivator |O,VIN,Z| fresatice, sadilni klin |Z| cavicchio, foraterra
zappatrice rotativa sadilni material |O,VIN,Z| materiale di impianto
rotacijski plug |O,VIN,Z| aratro rotativo sadilni naårt |O,VIN| progetto d’impianto
rotapsa |VIN| sviluppo superficiale delle radici sadilni stroj |Z| piantatrice
rovaåa |O,VIN,Z| zappa, bidente sadilnica |O,VIN,Z| piantonaio
rozga |VIN| sarmento di vite, tralcio di vite sadilnik |Z| piantatrice
roœje |VIN| legno di potatura delle viti, sarmenti sadilno mesto |O,VIN,Z| punto di piantamento,
roœmarin (Rosmarinus officinalis) |Z| punto di messa a dimora
rosmarino saditi |O,VIN,Z| mettere a dimora, piantare
roœmarinovec |Å| miele di rosmarino saditveno mesto |O,VIN,Z| punto di piantamento
rubinast |VIN| rosso rubino sadjar |O| frutticoltore
rudnina |V| minerale sadjarska œaga |O| sega per innesti
rudninska snov |V| sostanza minerale sadjarstvo |O| frutticoltura
rudninski |V| minerale sadje |O| frutta
rudninsko gnojilo |O,VIN,Z| concime minerale sadjeroden |O,VIN| frutticolo
rukola (Eruca sativa) |Z| rucola sadna gniloba |O,VIN| marciume della frutta
rulandec - sivi pinot |VIN| Pinot grigio sadni nasad |O,VIN| impianto di piante da frutto
rumena indijska åebela (Apis indica) |Å| ape sadni sladkor |O,VIN| fruttosio
orientale sadni sok |O,VIN| succo di frutta
rumena sadna præica (Eutetranychus carpini) sadno drevo |O,VIN| albero da frutto
|VIN| ragnetto giallo della vite sadovnjak |O,VIN| frutteto
rumenenje listov |VIN| ingiallimento delle foglie sadranje tal |O,VIN,Z| gessatura del terreno
rumeni fiœolov mozaik (Bean yellow mosaic saharometer |VIN| saccarimetro
virus - BYMV) |Z| mosaico giallo del fagiolo saharosa |VIN| saccarosio
rumeni mozaik vinske trte (Yellow mosaic) sajavost (Capnodium salicinum) |VIN|
|VIN| mosaico giallo fumaggine
rumenkasto zlat |VIN| giallo dorato, giallo oro sajenje |O,VIN,Z| messa a dimora, impianto,
ruæevka |Z| compost di erba piantamento
salicilna kislina |VIN| acido salicilico
salmoneloza |S| salmonelosi
samoåiæåenje moæta |VIN| defecazione del mosto
samohoden |O,VIN,Z| semovente

80
setev v æiroke redi

samohoden stroj |O,VIN,Z| macchina semovente selekcijski |V| di selezione


samolepilna etiketa |VIN| etichetta autoadesiva selekcionirane kvasovke |VIN| lieviti selezionati
samonikel |V| spontaneo, autogeno selekcionirati |V| selezionare, scegliere
samonikla rastlina |O,VIN,Z| pianta spontanea selekcionist |V| selezionatore
samoobnovitven |S| autoriproduttivo selektiven |V| selettivo
samoobnovitvena moå |S| capacità di selektiven herbicid |O,VIN,Z| erbicida selettivo
autoriproduzione selektivna sposobnost |O,VIN,Z| capacità selettiva
samooploden |O,VIN,Z| autogamo selektivnost |V| selettività
samooploditev, samooplajanje |O,VIN,Z| seme |O,VIN,Z| seme, semente
autofecondazione semenjak |VIN| pianta da seme
samoopraæitev |O,VIN,Z| autoimpollinazione semenski |O,VIN,Z| da seme, del seme, di seme
samoploden |O,VIN,Z| autocompatibile, semijon |VIN| Semillon
autofecondante senzor toplotne razpræitve |V| sensore della
samoplodna rastlina |O,VIN,Z| pianta dispersione termica
autocompatibile, pianta autofecondante senzoriåen |V| sensoriale
samopraæen |O,VIN,Z| autoimpollinatore senzoriåna analiza |V| analisi sensoriale
samorazgradnja |V| autolisi senzoriåna lastnost |V| caratteristica sensoriale
samorodnica |VIN| ibrido produttore diretto senzoriåna ocena |V| valutazione sensoriale
samovœig |V| autocombustione senzoriåna utrujenost |V| fatica sensoriale
saprofit |V| saprofita senzoriåno ocenjevanje |V| valutazione
sarœa |V| serie sensoriale
sat |Å| favo separacija s centrifugo |O| separazione
saten |Å| di, del favo centrifuga
satje |Å| favo separator |O| separatore
satnica |Å| telaino del melario separator s sifonom (Bracci) |O| separatore con
satnik |Å| telaino del melario sifone (Bracci)
seånina (CO(NH2)2) |O,VIN,Z| urea serijska ætevilka polnitve |VIN| numero di serie
sedlanje |O| innesto a sella di imbottigliamento
sejalec |Z| seminatore serin |S| serina
sejalnica |Z| macchina seminatrice seroloski |S,VIN| sierologico
sejalnik |Z| seminatrice serumalbumin |S| sieroalbumina
sejalno mesto |Z| punto di semina serviranje |VIN| servizio, il servire
sejanec |O| franco, portainnesto da seme servirati |V| servire
sejati |Z| seminare servirati vina |VIN| servire i vini
sejem |V| fiera sesalka |VIN| organo succhiatore, austorio
sekundarna microflora |S| microflora sesanje plodov |O| aspirazione dei frutti
secondaria sesilen |O| sessile
sekundarna ogrodna veja |O| branca secondaria sestav zemlje |O,VIN,Z| composizione del
sekundarni floem |O,VIN| floema, libro terreno, struttura del terreno
secondario sestava |V| composizione
sekundarni ksilem |O,VIN| xilema secondario sestavina |V| componente
sekundarni roj |Å| sciame secondario sestavljeno gnojilo |O,VIN,Z| concime complesso
sekundarno zorenje sira |S| maturazione setev |Z| semina
secondaria del formaggio setev v jaråke |Z| semina in fossette
selekcija |V| selezione setev v æiroke redi (trakove) |Z| semina a strisce

81
setev v vrste

setev v vrste |Z| semina a righe sintetiåno vlakno |O| fibra sintetica
setev z roko |Z| semina a spaglio sinus |VIN| seno
setvena povræina |Z| superficie di semina sir |S| formaggio
setveni jaråek |Z| solchetto, fossetta per la sir iz vleåenega testa |S| formaggio a pasta filata
semina sir s pranim zrnom |S| formaggio a pasta lavata
setvenica |Z| semenzaio sir s prano skorjo |S| formaggio a crosta lavata
setvica |VIN,Z| cassetta di semina sirar |S| casaro
sev glive |S,VIN| ceppo di funghi sirarna |S| caseificio
sezona |V| stagione sirarska harfa |S| rompicagliata ad arpa, lira
sferoiden |V| sferoidale sirarska lira |S| rompicagliata ad arpa, lira
shema |V| schema sirarska lopata |S| spatola da rivoltamento della
shramba za oljåne tropine |O| sansaio cagliata
shramba za oljke |O| olivaio sirarska miza |S| tavolo spersolo
shranjevanje |V| conservazione sirarska muha (Piophyla casei) |S| mosca del
shranjevanje olja |O| conservazione dell’olio formaggio
shranjevanje oljk |O| stoccaggio delle olive sirarska ploæåa |S| fermacagliata, controcorrente
sidranje |VIN| ancoraggio sirarska pot |S| strada del formaggio
sidrati |VIN| ancorare sirarska sablja |S| coltello tagliacagliata
sidro |VIN| blocco per ancoraggio sirarska sposobnost mleka |S| capacità casearia
sifonski bazen |O| vasca di decantazione con del latte
sifone sirarske præice |S| acari del formaggio
sijajen |VIN| limpido sirarski |S| caseario
sijajno vino |VIN| vino molto limpido sirarski kotel |S| caldaia per la lavorazione del
sila |V| forza formaggio
silaœa |S| insilato sirarski lok |S| lama da formaggio
silicij (Si) |V| silicio sirarski obod |S| fascera
silikat |V| silicato sirarski prt |S| tela da formaggio
siliti |O,VIN,Z| forzare sirarski sveder |S| sonda da formaggio
siljen |O,VIN,Z| forzato sirasta strd |S| coagulo caseoso
siljenje |Z| forzatura sirilna moå |S| capacità di caseificazione
siljenje cepljenk |VIN| forzatura degli innesti sirilni |S| di caseificazione
talea sirilo |S| coagulante
siljenje sadik |O,VIN| forzatura delle piantine siriæåe |S| caglio, presame
silnica |VIN| ambiente per la forzatura degli siriæåe v prahu |S| caglio in polvere
innesti talea siriæåe v tekoåini |S| caglio liquido
silvanec |VIN| Sylvaner sirjenje |S| caseificazione
simbiont |O,VIN,Z| simbionte sirna gruda |S| cagliata
simbiotiåen |O,VIN,Z| simbiotico sirni mehur |S| vescicotto nel formaggio
simbioza |V| simbiosi sirni prah |S| polvere di formaggio
sinereza |S| sineresi sirnina |S| caseina
sinergist |V| sostanza sinergica sirno testo |S| pasta di formaggio
sinergistiåen |V| sinergico sirotka |S| siero
sintetiåen |O| sintetico sirova præica |S| acaro del formaggio
sintetiåna folija |S| lamina sintetica, foglio sirovo testo |S| pasta di formaggio
sintetico sistem nasada |O,VIN| sistema d’impianto

82
solatna plesen

sistemski herbicid |O,VIN,Z| erbicida sistemico sladkan |VIN| zuccherato


sistemski fungicid |V| fungicida sistemico sladkanje |VIN| zuccheraggio, dolcificazione
sitasta cev |O,VIN| vaso cribroso sladkanje moæta |VIN| zuccheraggio del mosto
sitaste cevi |O,VIN| floema sladkor |VIN| zucchero
sitosterol |O| sitosterolo sladkorna stopnja |VIN| grado zuccherino
siva grozdna plesen (Sclerotinia fuckeliana slamnato zlat |VIN| giallo paglierino
= Botrytis cinerea Pers.) |VIN| muffa grigia slan |O,S,VIN| salato
dell’uva slana |O,VIN,Z| brina, brinata
siva plesen åebulnic (Botrytis squamosa in slanica |S| salamoia
Botrytis alii) |Z| marciume grigio slasten |VIN| abboccato, pastoso
sivi lom |VIN| casse fosfatica slastno vino |VIN| vino pastoso
sivi pinot |VIN| Pinot grigio sledljivost |V| tracciabilità
skalaren |V| scalare slep sir |S| pasta di formaggio senza occhiatura
skalarno dozorevanje |O,VIN| maturazione slepo oko |O,VIN| gemma dormiente, gemma
scalare latente
skelet tal |O,VIN,Z| scheletro del terreno sljuda |O,VIN,Z| mica
skeletna korenina |O| radice primaria sloj |O,VIN,Z| strato
skeletna tla |O,VIN,Z| terreno ricco di scheletro sloj zemlje |O,VIN,Z| strato di terreno
skladiæåe |O,S,VIN| deposito, magazzino sluæni organi |Å| organi sensili fonorecettori
skladiæåenje |O,S,VIN| conservazione, stoccaggio, sluzavost |S| mucosità
immagazzinamento sluzavost mleka |S| mucosità del latte
skladiæåenje sira |S| immagazzinamento del smetana |S| panna, crema
formaggio smrekov med |Å| miele di abete rosso
skladiæåenje vina |S| conservazione del vino smukanje oljk |O| brucatura delle olive
skladiæåni prostor za embalaœo |O,VIN| smukati oljke |O| brucare le olive
magazzino del materiale da imbalaggio snov |V| sostanza
skladiæåni prostor za odpoæiljanje |VIN| sobrstiå |O,VIN| sottogemma
magazzino per la vendita soåivnice (Leguminosae) |Z| leguminose
sklopna spojnica |Z| raccordo a manicotto soånost |V| succosità
skorja |O,S,VIN| corteccia socvetje |V| infiorescenza
skorja sira |S| crosta del formaggio socvetje - pri grozdu |VIN| racemo
skupen œveplov dvokis |VIN| anidride solforosa sod |VIN| botte, barile, fusto
totale soj |VIN| ceppo
skupina strupenosti |V| classe di tossicità soja (Glycine hispida) |Z| soia
skupna kislost |VIN| acidità totale sok |VIN| succo, linfa
skupne kisline |VIN| acidi totali solarizacija |Z| solarizzazione
skupni alkohol |VIN| alcol totale solata (Lactuca sativa) |Z| lattuga
skupni polifenoli |O| polifenoli totali solata berivka (Lactuca sativa) |Z| lattuga
skuta |S| ricotta bionda a foglia riccia
skutni sir |S| cacioricotta solata rezivka (Lactuca sativa) |Z| lattuga da
slabo alkalna tla |O,VIN,Z| terreno subalcalino taglio
slabo baziåna tla |O,VIN,Z| terreno subalcalino solata vezivka (Cichorium endivia) |Z| indivia
slabo kisla tla |O,VIN,Z| terreno subacido estiva
slabo zaloœena tla |O,VIN,Z| terreno povero solatna plesen (Bremia lactucae) |Z|
sladek |VIN| dolce peronospora della lattuga

83
solatna rja

solatna rja (Puccinia cichorii) |Z| ruggine spektrofotometriåen |V| spettrofotometrico


dell’insalata spektrofotometriåna analiza |V| analisi
solatnice (Asteraceae, Compositae) |Z| composite spettrofotometrica
soljenje |O,S,VIN| salatura sperma |Å| sperma
soljenje sira |S| salatura del formaggio spermateka |Å| spermateca
soljenje sira na suho |S| salatura del formaggio spodbujevalec |VIN| stimolatore
a secco spodnja åeljust |Å| mascella
soljenje sira v slanici |S| salatura del formaggio spodnja ploæåa sirarskega oboda |S| fondo della
in salamoia fascera
solna kislina (HCl) |S| acido cloridrico spodrezovati korenine |O| tagliare le radici
solna raztopina |S| soluzione salina spodrezovati veje |O| accorciare i rami, tagliare
solni |S| salino i rami
solnica |O| salamoia spoj na årpalki |O,VIN,Z| giunzione della pompa
solzenje trte |VIN| pianto della vite spojina |V| composto
somatiåen |O,VIN,Z| somatico spojitev pri cepljenju |O,VIN| saldatura
somelje |VIN| sommellier d’innesto, punto d’innesto
somraåniki (Sfingidae) |Z| sfingidi spojka |O,VIN,Z| raccordo, manicotto
sonåni topilnik za vosek |Å| sceratrice spojni obroå |O| anello di raccordo
sorodnost |V| affinità spojno mesto pri cepljenju |O,VIN| punto di
sorpcijska sposobnost tal |O,VIN,Z| capacità di saldatura
assorbimento del terreno spolna past |O,VIN,Z| trappola sessuale
sorpcijski kompleks tal |O,VIN,Z| complesso spolna œleza |Å| ghiandola sessuale
assorbente del terreno spolno razmnoœevanje |O,VIN,Z| propogazione
sorta |O,VIN,Z| varietà sessuata, propagazione gamica, riproduzione
sorta grozdja |VIN| varietà d’uva, vitigno sessuata, riproduzione gamica
sorten |O,VIN,Z| varietale spontano loåevanje olja |O| separazione
sortiment |VIN| assortimento spontanea dell’olio, separazione dell’olio per
sortiran |O,VIN,Z| assortito, scelto affioramento
sortiranje po velikosti |O,VIN,Z| calibratura sporogen |S| sporigeno
sortiranje semena |O,VIN,Z| cernita della sporogena bakterija |S| batterio sporigeno
semente, selezione della semente sporotvoren |S| produttore di spore
sortirati |O,VIN,Z| assortire, scegliere, fare la sposobnost zamenjave ionov |O,VIN,Z| capacità
cernita di scambio ionica
sortirati po velikosti |O,VIN,Z| calibrare sprednje krilo |Å| ala anteriore
sortna åistost |O,VIN,Z| purezza varietale sprejemanje hranil |O,VIN,Z| assorbimento delle
sortni izbor |O,VIN,Z| assortimento varietale sostanze nutritive
sortni med |Å| miele monofloreale sprejemljivo hranilo |O,VIN,Z| alimento
sortnost |O,VIN,Z| caratteristica varietale assimilabile
sovinjon |VIN| Sauvignon sprejemljivost |V| accettabilità
spajanje |O,VIN| copulazione, saldatura, innesto sprejemni lijak za grozdje |VIN| tramoggia di
per approssimazione, innesto a spacco inglese carico per le uve
speåe oko |O,VIN| gemma dormiente, latente sprejemni prostor v oljarni |O| locale di
spekter |V| spettro ricevimento delle olive
spekter delovanja |V| spettro d’azione sprejetje |V| accettazione
spektrofotometer |V| spettrofotometro sprememba barve vina |VIN| rottura del colore

84
stenski polisaharidi

del vino sræen (Vespa crabro) |V| calabrone


sprememba naleta åebel |Å| deriva delle api stabilizacija |VIN| stabilizzazione
(entrata per errore in un alveare vicino) stabilizacija s hlajenjem |VIN| stabilizzazione a
spremenljivka |V| variabile freddo
spremljanje |V| monitoraggio stabilizacija vina |VIN| stabilizzazione del vino
spremninjanje barve jagod |VIN| invaiatura stabilizacijski |VIN| stabilizzante, stabilizzatore
sprijemnost tal |O,VIN,Z| adesività del terreno stabilizacijski poseg |VIN| intervento
sprsteneti |Z| umificare stabilizzante
sprstenina |Z| terriccio, humus stabilizacijski proizvod |VIN| prodotto per
sprsteninast |Z| ricco di humus stabilizzazione
spuœvast |S| spugnoso stabilizator |VIN| sostanza stabilizzante,
sråast list |VIN| foglia cordiforme stabilizzatore
sråna korenina |VIN| radice principale stabiliziran |VIN| stabilizzato, equilibrato
srebrna krastavost krompirja stabilizirati |VIN| stabilizzare
(Spondylocladium atrovirens) |Z| scabbia stabilnost |V| stabilità
argentea stabilnost vina |VIN| stabilità del vino
srebrov jodid (AgI2) |VIN| ioduro di argento stalni kordon |VIN| cordone permanente
srebrov klorid (AgCl2) |VIN| cloruro di argento stalni travnik |S| prato stabile
srednja opna |VIN| tegumento mediano standarden |V| standard, standardizzato
srednja œila |O,VIN,Z| nervatura mediana staniol |S,VIN| polilaminato, carta staniola
srednje årevo |Å| mesentero, intestino medio staniolen |S,VIN| stagnolo
srednje globoko oranje |O,VIN,Z| aratura staranje vina |VIN| invecchiamento del vino
mezzana o media staro olje |O| olio vecchio
srednje teœka tla |O,VIN,Z| terreno di medio staro vino |VIN| vino vecchio
impasto statiåno ocejanje |O| decantazione
srednje zaloœena tla |O,VIN,Z| terreno statiåno ocejati, ocediti |O| decantare
mediamente dotato stearinova kislina |O| acido stearico
srednjedebelen |O| a fusto medio stebeljni kapusov kljunotaj
srednjedebeljna rastlina |O| pianta a medio (Ceurthorrhynchus quadridens) |Z|
fusto punteruolo degli steli del colza e del cavolo
sredobeœen |V| centrifugo steber |VIN| palo di testata
sredobeœna sila |V| forza centrifuga stegno |Å| femore
sredoprsje |Å| mezzotorace steklen rastlinjak |Z| serra in vetro
sredstvo proti gliviånim boleznim |O,VIN,Z| steklena vinska posoda |VIN| recipienti vinari di
fungicida vetro
sredstvo proti kalitvi |Z| antigermogliativo stekleni balon |VIN| fiascone
sredstvo proti præicam |O,VIN,Z| acaricida steklenica |O,S,VIN| bottiglia
sredstvo proti ækodljivim œuœelkam |O,VIN,Z| stekleniåen |O,S,VIN| imbottigliato
insetticida stekleniåenje |O,S,VIN| imbottigliamento
sredstvo proti zajedalcem |O,VIN,Z| sostanza stekleniåiti |O,S,VIN| imbottigliare
antiprassitaria steklenjak |Z| serra in vetro
sredstvo za koreninjenje |O,VIN,Z| sostanza stelja |Z| lettime o lettiera
radicante stena |VIN| parete
sredstvo za varstvo rastlin |O,VIN,Z| stenski |VIN| parietale
fitofarmaco stenski polisaharidi |VIN| polisaccaridi parietali

85
sterilen

sterilen |V| sterile, sterilizzato stopnja dozorelosti |O,VIN,Z| grado di


sterilizacija |O,S,VIN| sterilizzazione maturazione
sterilizator |VIN| sterilizzatrice stopnja kislosti |O,VIN| grado di acidità
steriliziranje |VIN| sterilizzazione stopnja zrelosti |O,VIN,Z| grado di maturazione
sterilizirati |VIN| sterilizzare stopnje SH (Soxhlet-Henkel) |S| gradi SH
sterilna filtracija |VIN| filtrazione di (Soxhlet-Henkel)
sterilizzazione storilnost |V| produttività
sterilnost |VIN| sterilità stoœåast |O,VIN| conico
sterini |S| sterini stoόast grozd |VIN| grappolo conico
sterol |O| sterolo stoόasta gojitvena oblika |O| forma di
stigmasterol |O| stigmasterolo allevamento a cono
stimulator |VIN| stimolatore stoόasti boben |O| tamburo conico
stimulator rasti |O| stimolatore della crescita stoόasto mlinsko kolo |O| molazza conica
stiskalna miza |S| banco pressoio stoœec |O| cono
stiskalna ploæåa |S| piatto della pressa stranica |V| lato
stiskalnica |O,VIN| torchio, pressa stranska korenina |O,VIN| radice laterale
stiskalnica na vijak |O| torchio a vite stranska œila |O,VIN| nervatura laterale
stiskalnica s kletko |O| pressa a gabbia stranski poganjki artiåoke za razmnoœevanje
stiskalnica z vodoravnimi ploæåami |VIN| pressa |Z| germogli del carciofo, “carducci” del
a piatti carciofo, polloni del carciofo
stiskalnica za grozdje |VIN| torchio per uva, stranski pridelek |O| prodotto collaterale
pigiatrice stranski proizvod |O| sottoprodotto, prodotto
stiskalnica za olje |O| frantoio secondario
stiskalnica za sir |S| pressoio stratifikacija |V| stratificazione
stiskalo |VIN| travetta del torchio strd |S| coagulo
stiskanje |O,S,VIN| torchiatura, pressatura streha panja |Å| tetto dell’arnia
stiskanje oljk |O| spremitura delle olive stresalni stroj |O| scuotitore
stiskanje sira |S| pressatura del formaggio stresalnik |O| scuotitore
stiskati, stisniti |O,S,VIN| torchiare, pressare stresanje |O| scuotimento
stisnjenost tal |O,VIN,Z| compattezza del stresati |O| scuotere, scrollare
terreno, costipamento del terreno stresati drevesa |O| scuotere gli alberi
stojalo za obiranje sadja |O| piedistallo per la stresti |O| scuotere, scrollare
raccolta della frutta strgalka |Z| sarchiatoio
stojeåa voda |O| acqua stagnante strm |O,VIN,Z| inclinato, pendente, ripido
stojiæåni åebelnjak |Å| apiario stanziale strmina |O,VIN,Z| pendenza, pendio, declivio
stojiæåni panj |Å| arnia stanziale stroåje |Z| baccelli, gusci
stolon |O| stolone stroåji fiœol (Faseolus vulgaris) |Z| fagiolino
stoma |O,VIN| stoma stroånice (Leguminosae) |Z| leguminose
stomatiåen |O,VIN| stomatico stroj za drobljenje roœja |VIN| macchina
stomatiåna transpiracija |O,VIN| traspirazione trinciasarmenti
stomatica stroj za lepljenje etiket |O,VIN| etichettatrice
stopalce |Å| tarso stroj za lopatenje |Z| vangatrice
stopnja |O,VIN| grado stroj za mehaniåno trgatev |VIN|
stopnja alkalnosti |O,VIN,Z| grado di alcalinità vendemmiatrice
stopnja alkohola |VIN| grado alcolico stroj za odstranjevanje listov |O,VIN|

86
sveœe vino

defogliatrice suh |VIN| secco, asciutto, arido


stroj za pikiranje |Z| trapiantatrice suha snov |O,S,VIN,Z| sostanza secca
stroj za pobiranje roœja |VIN| macchina raccogli suha veja |O| strepo, ramo secco
sarmenti suha zemlja |O,VIN,Z| terra secca
stroj za setev |Z| seminatrice suho cepljenje |VIN| innesto a legno
stroj za stekleniåenje vina |VIN| imbottigliatrice suho vino |VIN| vino secco
strojen |V| meccanico suhozid |V| muro a secco
strojna obdelava |O,VIN,Z| lavorazione sukcinska kislina |VIN| acido succinico
meccanizzata sukcinski |VIN| succinico
strojni motiå |S| spino meccanico sulfat |O,VIN,Z| solfato
strojno cepljenje |VIN| innesto a macchina sulfhidrilen |S| sulfidilico
strojno obiranje |O,VIN| raccolta meccanica suliåast list |O| foglia lanceolata
strojno obiranje grozdja |VIN| raccolta sultanina |VIN| Sultanina
meccanica dell’uva sunek z lopato rezaåo |Z| vangata
strojno obrezovanje |O,VIN| potatura meccanica super preæa |O| superpressa
strojno rigolanje |O,VIN,Z| scasso meccanico superfosfat |O,VIN,Z| perfosfato
strok |Z| baccello, guscio, legume surov sir |S| formaggio fresco
stroka |V| disciplina, professione, mestiere surovina |O,S,VIN| materia prima
strokoven |V| professionale, tecnico surovo mleko |S| latte crudo
strokovna pomoå |V| assistenza tecnica surovo olje oljånih tropin |O| olio di sansa di
strokovna sluœba |V| servizio di assistenza oliva greggio
strokovni ocenjevalec |V| esperto suæa |V| siccità, aridità
strokovnjak |V| studioso, esperto, tecnico suæen |O,VIN,Z| siccitoso, secco, con scarsa
strokovnjak za oljkarsto |O| esperto in piovosità
olivicoltura suæenje |O,VIN,Z| disseccamento, essicazione,
strokovnjak za vinogradniætvo |VIN| esperto in appassimento
viticoltura suæenje pecljevine |VIN| disseccamento del rachide
struktura tal |O,VIN,Z| struttura del terreno suæenje sirovega zrna |S| spurgo della cagliata
struktura zemlje |O,VIN,Z| struttura del terreno suæilna komora |S| camera di stagionatura,
strukturni agregati tal |O,VIN,Z| glomeruli del casera
terreno suæilnica |S| essiccatoio
strune (Elateridae) |VIN| elateridi suæina |V| sostanza secca
strup |V| veleno suæno leto |V| annata siccitosa
strupen |V| tossico, velenoso suæno obdobje |V| periodo di siccità
strupen pripravek |V| prodotto tossico suspenzija |VIN| sospensione
strupen za rastlinstvo |O,VIN,Z| fitotossico sveder za vrtanje zemlje |O,VIN,Z| trivella
strupenost |V| tossicità, velenosità svetilno oljåno olje |O| olio di oliva lampante
strœen |VIN| midollo svetleåi papir |VIN| carta lucidata
strœenov trak |VIN| raggio midollare svetlo rumen |VIN| giallo chiaro
strœenovi pokrovi |VIN| fascie fitovascolari svetloba |V| luce
sublimacija |Z| sublimazione sveœ |O,S,VIN,Z| fresco, freddo
submicela |S| submicella sveœ sir |S| formaggio fresco
substanca |V| sostanza sveœa hrana |V| cibo fresco
substrat |O,VIN,Z| substrato sveœe mleko |S| latte fresco
subtropski |O| subtropicale sveœe vino |VIN| vino fresco

87
sveœina

sveœina |V| freschezza, frescura ækrlatno rdeå |VIN| rosso porpora


sveœina vina |VIN| freschezza del vino ækropilec |O,VIN,Z| irroratore
svinåen |VIN| di piombo ækropilna naprava |O,VIN,Z| impianto di
svinåeni arzenat |VIN| arseniato di piombo irrorazione
svinec (Pb) |V| piombo ækropilni koledar |O,VIN,Z| calendario dei
svinjski gnoj |Z| letame suino trattamenti
Sylvoz - gojitvena oblika trte |VIN| Sylvoz - ækropilnica |O,VIN,Z| pompa irroratrice,
forma di allevamento della vite irroratice a zaino
ækropilnik |O,VIN,Z| irroratrice
ækropiti |O,VIN,Z| irrorare

Æ
æalotka (Allium ascalonicum) |Z| scalogno
ækropivo |O,VIN,Z| liquido per irrorazione
ækropljenje |O,VIN,Z| irrorazione, trattamento,
spruzzatura
æampanjec |VIN| Champagne ækropljenje proti zajedalcem |O,VIN,Z|
æampanjska steklenica |VIN| bottiglia trattamento antiparassitario
champenoises ækrœat |VIN| cicalina
æåetina |Å,S,VIN| setola æmarnica (Vitis vinifera silvestris) |VIN| Othelo
æåetinast |Å,S,VIN| setoloso bianco
æåetkanje |S| spazzolatura æoba |VIN| ugello
æåitasta uæ |O,VIN,Z| cocciniglia æoben |VIN| dell’ugello
æåitasti list |VIN| foglia peltata æota |O,VIN,Z| torba
æåitek |Å| scudo æotast |O,VIN,Z| rorboso
æentlovrenka |VIN| Magdalena nera æotiæåe |O,VIN,Z| torbiera
æesteronoge (Hecsapoda) |Z| esapodi æotni lonåek |O,VIN,Z| vasetto di torba
æibko vino |VIN| vino debole æotnica |O,VIN,Z| terriccio torboso
æirokolisten |O,VIN,Z| latifoglio æpalir |VIN| spalliero
æirokolistna rastlina |O,VIN,Z| pianta latifoglia æpalirna kroænja |VIN| chioma disposta a
æiæka |VIN| galla spalliera
æiækarice (Cynipidae) |VIN| cinipidi æpanska muha (Lytta vesicatoria) |VIN|
æiækova kislina |VIN| acido gallico cantaride
ækarjar (Lethrus apterus) |VIN| forbicina, æpanska zemlja (åistilo za vina) |VIN| terra di
forficula Spagna (chiarificante per vini)
ækarje |VIN| forbici, cesoie æpargelj (Asparagus officinalis) |Z| asparago
ækarje za œivo mejo |VIN| tosasiepi æpargljeva muha (Platiparea poeciloptera) |Z|
ækarpa |O,VIN| scarpa, scarpata mosca dell’asparago
ækarpa iz kamna |O,VIN| muro di sostegno æpargljeva rja (Puccinia asparagi) |Z| ruggine
ækarpa iz travne ruæe |O,VIN| sostegno in terra dell’asparago
inerbito æpargljiæåe |Z| asparagiaia, asparaginaia
ækoda |V| danno æparon |VIN| capo a frutto, tralcio a frutto
ækoda na kulturah |O,VIN,Z| danni alle colture æparonska vzgoja |VIN| sistema di potatura
ækoditi |V| danneggiare, recar danno, nuocere Guyot
ækodljiv |V| dannoso, nocivo æparonska vzgoja s strmo rezjo æparonov |VIN|
ækodljivec |V| insetto, animale nocivo doppio capovolto, potatura alla cappuccina
ækripec |S| paranco æpinaåa (Spinacia oleracea) |Z| spinacio
ækrlaten |VIN| rosso porpora æpinaåna plesen (Peronospora spinacae) |Z|

88
termofilen

peronospora dello spinacio tehnika proizvodnje vin |VIN| enotecnica


æporta |O| sporta tehnologija |V| tecnologia
æpranjasta æoba |O,VIN,Z| ugello forato tehnoloæka zrelost |VIN| maturazione
ætevilka polnitve |VIN| numero di tecnologica
imbottigliamento tehnoloæki |V| tecnologico
ætevilka œice |VIN| calibro del filo tehnoloæki postopek |V| processo tecnologico
ætevilo bakterij |S| carica batterica tehnoloæki proces |V| processo tecnologico
ætevilo mikroorganizmov |S| carica microbica tekoå |V| fluido, liquido
ætevilo oåes |VIN| carica di gemme tekoåa faza |V| fase liquida
ætiripikåasta srparica (Phaneroptera tekoåe gnojilo |O,VIN,Z| concime fluido
quadripunctata) |O| fanoptera tekoåe siriæåe |S| caglio liquido
ætirivalenten |V| tetravalente tekoåi trak |S| nastro trasportatore continuo
ætorta (oljåna sorta) |O| Storta tekoånost |V| fluidità
tekstura |O,S,VIN,Z| tessitura
tekstura tal |S| tessitura del terreno

T
taksonomija |O,VIN,Z| tassonomia
telo steklenice |VIN| corpo della bottiglia
temeljno obdelovanje tal |O,VIN,Z| lavori
preparatori del terreno
taksonomski |O,VIN,Z| tassonomico temno rdeå |VIN| rosso intenso, rosso carico,
taksonomski poloœaj |O,VIN,Z| stato rosso scuro
tassonomico temno zelen |VIN| verde scuro, verde bottiglia
talen |O,VIN,Z| del suolo, del terreno temperatura |V| temperatura
taliæåe |S| punto di fusione temperatura okolja |V| temperatura
talna plast |O,VIN,Z| strato del terreno dell’ambiente
talna raztopina |O,VIN,Z| soluzione del terreno temperatura tal |O,VIN,Z| temperatura del suolo
talna vlaga |O,VIN,Z| umidità del terreno temperatura zraka |V| temperatura dell’aria
talna voda |O,VIN,Z| acqua sotterranea, acqua tendone (gojitvena oblika trte) |VIN| tendone
freatica (sistema di allevamento della vite)
talne bakterije |O,VIN,Z| batteri del terreno tenko vino |VIN| vino leggero di corpo
talne glive |O,VIN,Z| funghi del terreno tenzija zemljiæåne vlage |O,VIN,Z| tensione
talni delec |O,VIN,Z| particella del terreno dell’umidità del suolo
talni profil |O,VIN,Z| profilo del terreno tenziometer |VIN| tensiometro
talni termometer |O,VIN,Z| geotermometro tenziometrija |VIN| tensiometria
tanek |VIN| fine, tenue teran |VIN| Terrano
tangencialen |V| tangenziale terasa |O,VIN,Z| terrazza
tangencialno åebelarsko toåilo |Å| smielatore terasast |O,VIN,Z| a terrazze
tangenziale terasasti vinograd |VIN| vigneto a terrazze
tanin |VIN| tannino terasiranje |O,VIN,Z| terrazzamento
taninski |VIN| tannico, di tannino terasirati |O,VIN,Z| terrazzare
tank |VIN| cisterna terasna ploskev |O,VIN,Z| piano della terrazza
tanko vino |VIN| vino tenue, vino fine termiåna energija |V| energia termica
tariran |V| tarato termiåni gradient |V| gradiente termico
tarirati |V| tarare termizacija |V| trattamento termico
tehnik |V| tecnico, perito termizirati |V| sottoporre a trattamento termico
tehnika |V| tecnica termofilen |V| termofilo

89
termofilno cepivo

termofilno cepivo |S| innesto termofilo toåiti med |Å| torchiare il miele
termograf |V| termografo toåiti vino iz soda |VIN| spillare il vino dalla
termolabilen |V| termolabile botte
termometer |V| termometro toåkovanje |V| punteggiatura
termovinifikacija |VIN| termovinificazione toåkovni sistem |V| sistema di punteggiatura
terpen |VIN| terpene tokoferol |O| tocoferolo
test |V| test tokotrienol |O| tocotrienolo
testen |V| sperimentale toksiåen |V| tossico
testiranje |V| test toksiånost |V| tossicità
testo |S| pasta toksin |V| tossina
teœa |V| peso tolerantnost |V| tolleranza
teœek |V| pesante tolerantnost za mraz |O,VIN,Z| tolleranza del
teœka kovina |V| metallo pesante freddo
teœka tla |O,VIN,Z| terreno pesante tolerantnost za suæo |O,VIN,Z| tolleranza
teœko hlapen |O,VIN| a bassa volatilità dell’umidità
teœko vino |VIN| vino pesante tomaœeva œlindra |O,VIN,Z| scorie Thomas
tiho vrenje |VIN| fermentazione silenziosa, topen |V| solubile
fermentazione lenta topilni bencin |O| benzina solvente
timijan (Thimus vulgaris) |Z| timo topilo |V| solvente
timijanov med |Å| miele d’erica topiti |V| sciogliere, diluire
tipalka |Å| antenna topla greda |Z| letto caldo
tipizacija |V| tipizzazione topljen |V| fuso
tiramin |S| tiramina topljen sir |S| formaggio fuso
tirozin |S| tirosina toplo siljenje |Z| forzatura termica
titracija |S| titolazione toploljubni kok (Streptococcus thermophilus)
titracijska kislina |VIN| acidità titolabile |S| streptococco termofilo
titracijski |V| di titolazione toplota |V| calore
titriranje |V| titolazione toplota tal |O,VIN,Z| calore del terreno
titrirati |V| titolare toploten |V| termico, calorico
tizanopteri (Thysanoptera) |Z| tisanotteri toplotna kapaciteta |V| capacità termica
tkivo |V| tessuto toplotna obdelava |O,S,VIN| trattamento termico
tla |O,VIN,Z| suolo, terreno, terra toplotna obdelava mleka |S| trattamento
tlaåenje tal |O,VIN,Z| costipamento del terreno termico del latte
tlaåiti |V| costipare, comprimere, pigiare toplotna prevodnost |V| conduttività calorica
tlaåni regulator |O,VIN,Z| pressostato toplotna prevodnost tal |O,VIN,Z| conducibilità
tlak |V| pressione termica del suolo
tobakov trips (Thrips tabaci) |Z| tripide della toplotni izmenjalnik, izmenjevalnik |V|
cipolla scambiatore di calore
toåen med |Å| miele scolato toplotno obdelan |S,VIN| trattato termicamente
toåenje |Å,O,VIN| versamento, mescita topna sol |O,VIN,Z| sale solubile
toåenje medu |Å| smielatura topno gnojilo |O,VIN,Z| concime solubile
toåenje vina |VIN| mescita del vino topnost |V| solubilità
toåilec |V| mescitore topografija |V| topografia
toåilnica |VIN| mescita, spaccio topografski |V| topografico
toåilnica medu |Å| mielaria topografski naårt |V| piano topografico

90
trosilnik za mineralna gnojila

toporiæåe |O,VIN,Z| manico tresljaj |O| scuotimento


torklja |O| frantoio tresti |O| scuotere
traånica |O| guida, rotaia tretiranje |O,VIN,Z| trattamento
trajanje |V| durata tretirati |O,VIN,Z| trattare, effettuare un
trajno mleko |S| latte a lunga conservazione trattamento
trajnost |V| durata tretirati proti ækodljivcem rastlin |O,VIN,Z|
trajnostni razvoj |O,VIN,Z| sviluppo sostenibile trattare, effettuare un trattamento contro le
trajnostno kmetijstvo |O,VIN,Z| agricoltura a avversità delle piante
basso impatto ambientale trg |V| mercato
trak |V| nastro trgaå |VIN| vendemmiatore
traktor |V| trattore, trattrice trganje grozdja |VIN| raccolta dell’uva
traktor goseniåar |V| trattore a cingoli, trgatev |VIN| vendemmia
cingolato trgati |VIN| cogliere, raccogliere
traminec |VIN| Traminer triazin |O| triazina
translaminaren |O,VIN,Z| translaminare tridelen list |VIN| foglia trilobata
transpiracija |O,VIN,Z| traspirazione tridimenzionalen |V| tridimensionale
transpiracija rastlin |O,VIN,Z| traspirazione trigliceridi |S| trigliceridi
delle piante trikalcijev fosfat (Ca3(PO4)2) |O,VIN,Z| fosfato
transpiracija tal |O,VIN,Z| traspirazione del tricalcico
terreno trikloroanizol |VIN| tricloroanisolo
transpiracijski koeficient |O,VIN,Z| coefficiente trikloroetilen (CHCl = CCl2) |O|
di traspirazione tricloroetilene
transportni trak |S,VIN| nastro trasportatore trikotnik |V| triangolo
trava |O,VIN,Z| erba trinolein |O| trinoleina
travna meæanica |O,VIN,Z| miscuglio di erbe trinoœna lestev |O| scala a tre piedi
travna ruæa |O,VIN,Z| cotico erboso trinoœni razpræilnik |O,VIN,Z| treppiede per
travnat |O,VIN,Z| erboso, erbaceo irrigazione a pioggia
travnik |O,VIN,Z| prato triolein |O| trioleina
travniæki |O,VIN,Z| pratense, prativo triploiden |O,VIN,Z| triploide
travniætvo |O,VIN,Z| praticoltura tripsi (Thripidae) |Z| tripidi
trd |V| solido, duro tripsin |S| tripsina
trd lik |O,VIN| libro duro triptamin |S| triptamina
trd sir |S| formaggio a pasta dura triptofan |S| triptofano
trda voda |V| acqua dura triterpentinski alkohol |O| alcol triterpenico
trden odpadek |V| rifiuto solido trnaå |S| rompicagliata, spino
trdna faza tal |O,VIN,Z| fase solida del terreno trnjaå |S| rompicagliata svizzero
trdota |S| durezza trohnoba kalåkov (Didymella bryoniae) |Z|
trebilni izlet åebel |Å| volo di pulitura delle api didimella
trebiti |O,VIN,Z| dissodare, estirpare, mondare tropinovec |VIN| grappa di vinaccia d’uva
trebljenje |O,VIN,Z| estirpatura, disossamento, tropinsko oljåno olje |O| olio di sansa di oliva
mondatura tropski |O| tropicale
trebljenje gozda |O,VIN| disboscamento tros |O,VIN,Z| spora
trebuæna stran lista |VIN| pagina fogliare interna trosen |O,VIN,Z| sporifero
trebuæni okrov |Å| sterno trosenje gnojil |O,VIN,Z| spargimento di concimi
treonin |S| treonina trosilnik za mineralna gnojila |O,VIN,Z|

91
trositi

spandiconcime trtar (Byctiscus betulae) |VIN| sigaraio


trositi |O,VIN,Z| spargere. distribuire trtna opora |VIN| sostegno della vite
trositi gnojilo |O,VIN,Z| spargere concime, trtna podlaga |VIN| portainnesto della vite
distribuire concime trtna skorja |VIN| ritidoma, corteccia squamosa
trosni list |V| sporofillo del legno vecchio della vite
trosni podstavek |V| basidio trtna uæ (vitaeus vitifoliae) |VIN| filossera
trosonosec |V| sporangio trtni kapar (Pulvinaria vitis) |VIN| pulvinaria
trotavost |Å| deposizione di uova non fecondate trtni koreninoses (Rosellinia necatrix) |VIN|
trotovka |Å| regina fucaiola, arrenotoca marciume spugnoso
trotovska celica |Å| cella da fuco trtni listni zavrtaå (Antispila rivillei) |VIN|
trotovska zalega |Å| covata maschile (da fuco) minatrice delle foglie
trotovske celice |Å| celle dei fuchi trtni nasad |VIN| impianto di viti, vigneto
trovalenten |V| trivalente trœenje |V| vendita
trpen |VIN| astringente trœiæåe |V| mercato
trpko olje |O| olio acerbo trœna zakonitost |V| legge di mercato
trpkost |O,VIN| astringenza tuj okus |O,VIN| gusto estraneo
trs |VIN| ceppo, pianta di vite tuj okus vina |VIN| sapore estraneo del vino
trs matiåni |VIN| vite madre tuj vonj |O,VIN| odore estraneo
trsna cepljenka |VIN| barbatella di vite tujek |O,VIN| corpo estraneo
trsna kodravost (Calepitrimerus vitis) |VIN| tunel |Z| tunnel
acarinosi turgor |Z| turgore
trsna krœljavost vinske trte (Fanleaf) |VIN| tvorba |V| formazione
malformazione infettiva tvorba skorje sira |S| formazione della crosta di
trsna plutavost (Corky bark) |VIN| suberosi formaggio
corticale
trsna præica (Eriophyes vitis) |VIN| erinosi
trsna sadika |VIN| barbatella di vite
trsna uæ (Viteus vitifoliae) |VIN| fillossera
trsni brstar (Therasimima ampelophaga) |VIN|
U
ubelitev |Z| imbianchimento
teresimima ubelitev endivije |Z| imbianchimento
trsni izbor |VIN| assortimento di viti dell’indivia
trsni pisar (Bromius obscurus) |VIN| scrivano, ubeliti |Z| imbianchire
bromio uåinek |V| effetto
trsni resokrilec (Drepanothrips reuteri) |VIN| uåinkovati |V| avere effetto, agire
tripide della vite uåinkovina |O,VIN,Z| principio attivo
trsni sukaå (Sparganothis pilleriana) |VIN| udarec z motiko |O,VIN,Z| zappata
tortrice della vite ugoden |V| favorevole, propizio
trsni zavrtaå (Synoxylon perforans, S. ugodna temperatura |V| temperatura
sexdentatum) |VIN| bostrico della vite favorevole
trsnica |VIN| vivaio di viti, barbatellaio uhajanje |O,VIN| getto, uscita, fuga
trsniåar |VIN| vivaista uhajanje vina |VIN| colatura del vino
trsniåarski obrat |VIN| vivaio viticolo uhajati |O,VIN| fuoriuscire, sfiatare, colare
trsniåarstvo |VIN| vivaismo ukoreniniti se |O,VIN,Z| emettere radici, radicare
trta (Vitis vinifera) |VIN| vite ukoreninjen |O,VIN,Z| radicato
trta cepljenka |VIN| barbatella innestata ukoreninjenje |O,VIN,Z| radicamento

92
varianca

ukrep |V| intervento, misura, provvedimento uskladiæåenje |V| immagazzinamento


ukrepati |V| agire, intervenire uskladiæåiti |V| immagazzinare
ulov |O| cattura usklajenost |V| conformità
ultravijoliåen |V| ultravioletto usmerjen |V| guidato
ultravijoliåni œarki |V| raggi ultravioletti usmerjeno varstvo rastlin |O,VIN,Z| difesa
umazanija |O,S,VIN| impurezza guidata delle piante
umeriti |V| tarare ustna votlina |Å| cavità orale
umeriti instrumente |V| tarare gli strumenti ustno |Å| labbro
umerjanje |V| taratura utekoåinjen œveplov dvokis |VIN| anidride
umetni deœ |Z| pioggia artificiale solforosa liquida
umetni med |Å| miele artificiale utrditev |V| consolidamento, stabilizzazione
umetni roj |Å| sciame artificiale utrditev krajnega stebra s sidrom |VIN|
umetno gnojilo |O,VIN,Z| concime chimico ancoraggio del caposaldo
umetno rojenje |Å| sciamatura artificiale utrditi |V| stabilizzare, consolidare, ancorare
umiliti |O| saponificare utrujenost tal |O,VIN,Z| stanchezza del terreno
umiljenje |O| saponificazione uvaol |O| uvaolo
uniåevanje plevela |O,VIN,Z| diserbo uveljavljanje |V| valorizzazione
uniåevati plevel |O,VIN,Z| effettuare il diserbo uvelost listja (Verticillium dahliae) |O|
upiranje tal obdelovanju |Z| resistenza del verticillosi
terreno alla lavorazione uvelost rastlin (Fusarium oxysporum) |Z|
upliniti |V| trattare con il gas fusariosi
upogibanje vej |O,VIN| inclinazione dei rami uœitna zrelost |O| maturazione commestibile
uporaba |V| uso
uporabljiva voda |V| acqua utilizzabile
uravnavanje |V| dosaggio
urea (CO(NH2)2) |O,VIN,Z| urea
ureaza |O,VIN,Z| ureasi
V
vaba |O,VIN,Z| esca
ureditev |O,VIN,Z| sistemazione, assestamento vakuola |O,VIN| vacuolo
ureditev vinograda |VIN| sistemazione del vakuum |O,VIN| vacuum
vigneto vakuumski filter |VIN| filtro per depressione
ureditev zemljiæåa |O,VIN,Z| sistemazione del valerijanska kislina |S| acido valerianico
terreno valin |S| valina
urediti |V| sistemare, mettere a posto valj |O,VIN,Z| cilindro
usedlina |VIN| precipitato, sedimento valjanje |O,VIN,Z| rullatura
usedlina olja |O| morchia valjanje zemljiæåa |Z| rullatura del terreno
usedlina v dekantacijskem bazenu |O| valjar |O,VIN,Z| rullo
fondaccio valjast |V| cilindrico
usedline v vinu |V| fondo, deposito del vino, valjast grozd |VIN| grappolo cilindrico
feccia valjasti boben |O| tamburo cilindrico
usedljiva snov |O| sedimento valjati |O,VIN,Z| spianare
usiriti se |S| caseificare valjåni drozgalnik |VIN| pigiatrice a rulli
usirjanje, usirjenje |S| caseificazione, valovita tla |O,VIN,Z| superficie mossa
formazione del coagulo vanilinska kislina |VIN| acido vanilinico
usirjen |S| coagulato variabilnost |V| variabilità
uskladiæåen |V| immagazzinato varianca |V| varianza

93
varieteta

varieteta |V| varietà, molteplicità ventilacija |V| ventilazione


varnostna doba |Å,O,VIN,Z| carenza, periodo di ventilator |V| ventilatore
sicurezza ventiliran |V| ventilato
varovalen |V| protettivo ventilirano œveplo |VIN| zolfo ventilato
varovalna mreœa |VIN| rete di protezione vernalizacija |O,VIN,Z| vernalizzazione
varstvo |V| difesa, tutela, protezione vernalizacija semena |Z| vernalizzazione del
varstvo okolja |V| difesa dell’ambiente, tutela seme
dell’ambiente vertikalna gojitvena oblika |VIN| forma di
varstvo oznake |O,VIN,Z| tutela della allevamento verticale
denominazione veæåe (Pyralidae) |VIN| piralidi
varstvo rastlin |O,VIN,Z| difesa delle piante veter |V| vento
veåceliåen |VIN| pluricellulare vetrocveten |O,VIN,Z| anemofilo
veåleten |V| pluriennale vetrocvetna rastlina |O,VIN,Z| pianta anemofila
veåleten nasad |O,VIN| impianto pluriennale vetroven |V| ventoso
veåletna rastlina |O,VIN| pianta poliennale vetrovnost |V| ventosità
veåletni kolobar |Z| rotazione poliennale vez |VIN| legatura, legame
veåkratno nasiåena maæåobna kislina |O| acido vezana voda |VIN| acqua legata
grasso polisaturo vezanje |VIN| legatura
vedrce za led |VIN| secchiello per ghiaccio vezati |V| legare
vegetacija |O,VIN,Z| vegetazione vezati glavo endivije |Z| legare il cespo di
vegetacijska voda |O| acqua di vegetazione indivia
vegetativen |V| vegetativo, vegetale vezivo |V| legaccio
vegetativna korenina |O| radice vegetativa vhod v åebelnjak |Å| ingresso dell’alveare
vegetativna rast |O,VIN,Z| accrescimento vhod v panj |Å| ingresso dell’arnia
vegetativo, crescita vegetativa vhodna vratca panja |Å| porticina di ingresso
vegetativno razmnoœevanje |O,VIN,Z| dell’alveare
propagazione vegetativa, moltiplicazione videz |V| aspetto, forma, vista
vegetativa videz sira na prerezu |S| aspetto del formaggio
veja |O| ramo, branca al taglio
veja prvega reda |O| branca vidna nesnaga mleka |S| sudiciume del latte
veja voditeljica |O| ramo apicale vijaåna årpalka |VIN| pompa rotante a vite
vejalnik |VIN| ventilatore vijak |VIN| vite
vejanje |VIN| ventilazione, soffio vijoliåast |VIN| violaceo
vejiåasti kapar (Lepidosaphes ulmi) |O| vijoliåasta morilka korenin (Rhizoctonia
cocciniglia a virgola dei fruttiferi violacea) |VIN| mal vinato dell’asparago
vejnat |O,VIN| ramoso, ramifero vilasta rezaåa |O,VIN,Z| forcone foraterra
vejnat grozd |VIN| grappolo ramificato vilice za odrivanje satovja |Å| forchetta
veleåebela (Apis dorsata) |Å| ape gigante disapercolatrice
velika motika |O,VIN,Z| zappone vinar |VIN| vinificatore
veliki trtni kapar (Neopulvinaria vinarna |VIN| luogo di mescita, taverna
innumerabilis) |VIN| pulvinaria maggiore vinarstvo |VIN| vinificazione
velikost |V| grandezza, dimensione viniåar |VIN| bracciante vinicolo
venåni list |O,VIN,Z| sepalo viniåarija |VIN| casa del bracciante vinicolo
venenje |O,VIN,Z| avvizzimento vinifikacija |VIN| vinificazione
ventil |V| valvola vinifikacija brez vinskih tropin |VIN|

94
vitica

vinificazione in bianco recipienti per vini


vinifikacija åistega moæta |VIN| vinificazione in vinska posoda iz plastike |VIN| vaso vinario in
bianco plastica
vinifikator |VIN| vinificatore vinska posoda iz plemenitega jekla |VIN| vaso
vinilgvajakol |VIN| guaiacolo di vinile vinario in acciaio inossidabile (inox)
vinjen |VIN| alticcio, ubriaco vinska sol |VIN| cremortartaro, bitartrato di
vinjenost |VIN| ubriachezza potassio
vino |VIN| vino vinska sorta trte |VIN| vitigno di uva da vino
vino s kontroliranim in garantiranim vinske droœi |VIN| feccia di vino
poreklom |VIN| vino di origine controllata e vinske kvasovke |VIN| lieviti del vino
garantita (D.O.C.G) vinske tropine |VIN| vinacce d’uva
vino s kontroliranim poreklom |VIN| vino di vinski |VIN| di vino, del vino, vinifero, vinicolo,
origine controllata (D.O.C) vinoso
vino s posebno geografsko oznako |VIN| vino vinski cvet |VIN| fioretta
con indicazione geografica tipica (I.G.T) vinski distilat |VIN| distillato di vino
vino za razmislek |VIN| vino da meditazione vinski ekstrakt |VIN| estratto del vino
vinograd |VIN| vigneto o vigna vinski kamen |VIN| bitartrato di potassio, tartaro
vinograd v latnikih |VIN| vigneto a pergolato vinski kis |VIN| aceto di vino
vinograd v vrstah |VIN| vigneto a filari vinski vzorec |VIN| campione di vino
vinogradnik |VIN| viticoltore, vignaiolo vinsko œganje |VIN| acquavite
vinogradniæka povræina |VIN| superficie vitata vinskost |VIN| vinosità
vinogradniæki |VIN| viticolo virulenca |V| virulenza
vinogradniæki nasad |VIN| impianto di viti virus |V| virus
vinogradniæki okoliæ |VIN| comprensorio virusen |V| virotico
viticolo, circondario viticolo virusna bolezen |O,VIN,Z| malattia da virus,
vinogradniætvo |VIN| viticoltura malattia virale
vinoroden |VIN| vinicolo virusno obolenje |O,VIN,Z| malattia da virus,
vinorodna deœela |VIN| regione vinicola malattia virale
vinorodna regija |VIN| distretto vinicolo viæanje kislin |VIN| acidificazione
vinorodni okoliæ |VIN| comprensorio vinicolo, viæji alkohol |VIN| alcol superiore
circondario vinicolo viskozen |V| viscoso
vinorodni rajon |VIN| zona vinicola viskoznost |V| viscosità
vinorodno obmoåje |VIN| area vinicola visoka pasterizacija |S| pastorizzazione alta
vinoteka |VIN| enoteca visoki fiœol (Phaseolus vulgaris) |Z| fagiolo
vinotoå |VIN| luogo di mescita del vino, cantina, rampicante
spaccio vini visoko kaloriåna hrana |V| alimento ad alto
vinska cesta |VIN| strada del vino valore calorico, alimento altamente calorico
vinska kad |VIN| tino, vasca visokodebelen |O| ad alto fusto
vinska karta |VIN| lista dei vini, carta dei vini visokodebelna rastlina |O| pianta ad alto fusto
vinska kislina |VIN| acido tartarico visokotlaåno preæanje |O,VIN| spremitura ad
vinska klet |VIN| cantina vinicola alta pressione
vinska muæica (Drosophila melanogaster) |VIN| visokovreden |V| ad alto valore
drosofila vitamin |V| vitamina
vinska pena |VIN| schiuma del vino vitel |O,VIN| argano, paranco
vinska posoda |VIN| recipienti vinari, vasi vinari, vitica |VIN| viticcio, capreolo, cirro

95
vizualna diagnoza

vizualna diagnoza |V| diagnosi visuale unilaterale orizzontale


vlaåenica |VIN| propaggine vodoravni kordon |VIN| cordone orizzontale
vlaganje oljk |O| conservazione delle olive vodotesen |V| a tenuta d’acqua, stagno
vlagomer |S| igrometro vodotopen |V| idrosolubile
vlakno |V| tessuto,fibra vodovodna voda |O,VIN,Z| acqua di acquedotto
vlaœenje |V| umidificazione vodovodni prikljuåek |O,VIN,Z| presa d’acqua
vlaœilec |V| umidificatore voh |V| olfatto
vlaœilen |V| umidificatore, umidificante vohalen |V| olfattivo
vlaœiti |V| umidificare, inumidire vohati |V| odorare
vlaœna tla |O,VIN,Z| terreno umido volnati kapar (Philippia oleae) |O| cocciniglia
vlaœnost |V| umidità cotonosa dell’olivo
vlaœnost zraka |V| umidità atmosferica volnen list |VIN| foglia lanugginosa
vleåen |V| trainante, da tiro volumen alkohola |VIN| alcol volumetrico
vleåeno sirovo testo |S| pasta di formaggio filata vonj |V| odore, olfatto
vleåi |V| tirare, trainare vonj po bekserju (H2S) |VIN| odore di uova
vleåljivost vina |VIN| filante marce, sapore di acido solfidrico
vleåna sila |O,VIN,Z| forza motrice vonj po droœeh |VIN| odore di feccia
vleåni stroj |O,VIN,Z| macchina motrice da vonj po opeklini olja |O| aroma di cotto
traino dell’olio
vleka |O,VIN,Z| trazione, traino vonj po zakisanosti olja |O| aroma di avvinato
vmesen steber |VIN| palo intermedio dell’olio
vmesna kultura |Z| coltura intercalare vonj po œveplu |VIN| odore di anidride solforosa
vmesni posevek |O,VIN| coltura intercalare vonj vina |VIN| odore del vino
vmesni sloj zemlje |O,VIN,Z| strato intermedio vonjav |O,VIN| odoroso, fragrante
del terreno vonjavna œleza |Å| ghiandola odoripara
voda |V| acqua voæåen |Å| di cera, ceroso
voda za namakanje |O,VIN,Z| acqua per voæåena ploæåica |Å| scaglia di cera
irrigazione, acqua irrigua voæåena prevleka |O| copertura di cera
vodik (H) |V| idrogeno vosek |Å| cera
voditeljica (brst) |O| germoglio apicale voskova œleza |Å| ghiandola ceripara
vodja ocenjevalne komisije preskuæevalcev olja votlinice v zemlji |O,VIN,Z| spazi vuoti nel
|O| capo pannel terreno
vodna kapaciteta |O,VIN,Z| capacità idrica vozel |Å| ganglio
vodni curek |O,VIN,Z| getto d’acqua voziåek |O,S,VIN| carrello
vodni pritisk |VIN,Z| pressione dell’acqua vpijanje mineralnih snovi |O,VIN,Z|
vodni reœim |O,VIN,Z| regime delle acque assorbimento delle sostanze minerali
vodni stres |O,VIN,Z| stress idrico vpijanje soli |S| assorbimento del sale
vodnjak |V| pozzo vpliv na okolje |V| impatto ambientale
vododrœen |V| stagno, a tenuta d’acqua vrat (del pestiåa) |O,VIN,Z| stilo
vodoravna palmeta (gojitvena oblika) |O| vratca panja |Å| porticina dell’alveare
palmetta a branchie orizzontali (forma di vratnica nalepke |VIN| collare dell’etichetta
allevamento) vratnica za peneåe vino |VIN| collare da
vodoravni dvoramni kordon |VIN| cordone spumante
orizzontale bilaterale vrba |VIN| salice
vodoravni enoramni kordon |VIN| cordone vrbov med |Å| miele di salice

96
vzoråenje tal

vreåa preluknjana na sredi |O| fiscolo timo


vrednotenje |V| valutazione, stima vrtna motiåica |Z| zappetta
vrednotiti |V| valutare, stimare vrtna pegavost (Ascochita hortorum) |Z|
vrelec |S| riscaldatore ascochitosi
vreliæåe |V| punto di ebollizione vrtna pesa (Beta vulgaris var. esculenta) |Z|
vrelna veha |VIN| valvola idraulica, barbabietola
gorgogliatore vrtna rutica (Ruta graveolens) |Z| ruta
vrelni nastavek |VIN| fermentino, lievito di vrtnar |Z| orticoltore
avviamento vrtnarija |Z| azienda orticola
vrelni prostor kleti |VIN| locale di fermentazione vrtnarske grablje |Z| rastrello scopa
della cantina vrtnarske ækarje |VIN| cesoie da giardiniere
vreme |V| tempo atmosferico vrtnarstvo |Z| orticoltura
vremenoslovje |V| meteorologia vrtni oknjak |Z| cassone
vremenska hiæica |V| centralina meteorologica vrtnina |Z| ortaggio
vremenska napoved |V| previsioni del tempo vsakoletna rez |O,VIN| potatura annuale
vremenska postaja |V| stazione meteorologica vsebnost |V| contenuto
vremenska slika |V| quadro meteorologico vsebnost hranil v tleh |O,VIN,Z| contenuto di
vremenski dejavnik |V| fattore del clima elementi nutritivi nel terreno
vrenje |V| fermentazione vsrkati hranila |O,VIN,Z| assorbire sostanze
vrenje vina |VIN| fermentazione del vino nutritive
vresovec |Å| miele di erica vsrkati, vsrkavati |V| assorbire
vresovka |Z| compost di erica vsrkavanje |V| assorbimento
vretenast |V| fusiforme vsrkavanje prek korenin |O,VIN,Z|
vretenasta gojitvena oblika |O| forma di assorbimento radicale
allevamento a fuso vzdrœevanje posode |VIN| trattamento dei
vretenåasta kroænja |O| chioma a forma di fuso recipienti, trattamento dei vasi vinari
vreteno |V| fuso vzgoja |O,VIN| allevamento
vrh |V| cima, sommità vzgoja a radœi |VIN| sistema di allevamento a
vrh lista |O,VIN| apice fogliare raggi (sitema Bellussi)
vrh rastline |O,VIN| cima della pianta vzgoja kazarsa ali vzgoja viseåih æparonov
vrhni poganjek |O| germoglio apicale |VIN| sistema di allevamento Casarsa
vrhunsko vino |VIN| vino di eccellenza vzgoja kazenave |VIN| sistema di allevamento
vræiåek mladice |VIN| apice del germoglio Cazenave
vræiåkanje |VIN| cimatura vzgoja na pahljaåo |VIN| allevamento a ventaglio
vrsta |VIN| filare, fila vzgoja ribjega hrbta |VIN| sistema di
vrsta drobnoœivk |S| specie di microorganismi allevamento a spina di pesce
vrsta trt |VIN| filare di viti vzgoja sadnih vrst |O,VIN| allevamento delle
vrstenje zelenjadnic |Z| avvicendamento delle piante da frutto
colture ortive vzgoja silvo |VIN| sistema di allevamento Sylvot
vrstni vinograd |VIN| vigneto a filari vzgoja trte |VIN| allevamento della vite
vrtalnik |O,VIN| trivella vzgojna kroænja |O,VIN| chioma di allevamento
vrtinåna æoba |O,VIN,Z| ugello rotativo vzgojna oblika |O,VIN| forma di allevamento
vrtljaj |V| giro vzgojna rez |O,VIN| potatura di formazione
vrtna lopata rezaåa |VIN,Z| vanga vzoråenje |V| campionatura
vrtna materina duæica (Thymus vulgaris) |Z| vzoråenje tal |O,VIN,Z| campionamento del

97
vzoråevati

terreno zarod |Å| covata


vzoråevati |V| campionare, effettuare la zarodek |V| embrione
campionatura zasaditi |O,VIN,Z| piantare
vzoråiti |V| campionare zasaditi kole |VIN| piantare pali
vzorec |V| campione zasajen |V| piantato
zasilni matiånik |Å| cella d’ape regina di
emergenza, cella reale suppletiva

Z
zaboj |V| cassetta, cassone
zaskorjenost tal |O,VIN,Z| formazione di crosta
sul terreno
zastiranje |O,VIN,Z| pacciamatura
zaboj za siljenje |VIN| cassone di forzatura zastirati |O,VIN,Z| pacciamare
zacveteti |V| fiorire zastirka |O,VIN,Z| pacciame
zadek |Å| addome zaæåita |V| protezione, tutela
zadelavina |Å| propolis zaæåiten |V| protetto, tutelato
zadelovanje gnoja |O,VIN,Z| interramento del zaæåitena geografska oznaka (ZGO) |Å,O,S|
letame indicazione geografica protetta (IGP)
zadimiti |V| fumigare zaæåitena oznaåba porekla (ZOP) |Å,O,S|
zadimljanje |V| fumigazione denominazione di origine protetta (DOP)
zadnje årevo |Å| proctodeo, intestino posteriore zaæåitena oznaka |V| denominazione protetta
zadnje krilo |Å| ala posteriore zaæåitena oznaka geografskega porekla |V|
zadruœno œiveåa åebela |Å| ape sociale denominazione di origine geografica protetta
zagotoviti obstojnost vina |VIN| stabilizzare il zaæåiteno geografsko poreklo (ZGP) |VIN|
vino origine geografica protetta
zahteva po gnojilih |O,VIN,Z| esigenza di zaæåiteno in kontrolirano geografsko poreklo
concimi (ZKGP) |VIN| origine geografica controllata e
zajedalec |V| parassita protetta
zakisan |O,VIN| inacidito zaæåititi |V| proteggere, tutelare
zakisanost |O,VIN| inacidimento zaæåitni znak |V| marchio di tutela
zaleganje |Å| deposizione di uova zaæåitno ækroplenje |O,VIN,Z| trattamento
zalistnik |VIN| femminella antiprassitario preventivo
zaloga |V| riserva zatilna slinavka |Å| ghiandola occipitale
zaloœenost |V| dotazione zatiranje plevela |O,VIN,Z| diserbo
zaloœenost tal z gnojili |O,VIN,Z| dotazione del zatiranje ækodljivcev |V| lotta antiparassitaria
terreno di concimi zatravljanje, zatravitev |O,VIN,Z| inerbimento
zaloœno gnojenje |O,VIN,Z| concimazione di zatravljen |O,VIN,Z| inerbito
impianto, concimazione di fondo zavijaåi (Torticidae) |VIN| tortricidi
zamaæek |VIN| tappo zavijanje sira |S| confezionamento del
zamenjava ionov |O,VIN,Z| scambio di ioni formaggio
zametek |Å| abbozzo zavijanje vej |O| incurvatura dei rami
zapiralnik |VIN| tappatrice zaviralec rasti |O,VIN,Z| inibitore della crescita
zapleveljen |O,VIN,Z| coperto da piante infestanti zaviralen |V| inibitore
zapleveljenost |O,VIN,Z| copertura con erbe zaznavanje |V| percezione
infestanti zaznavna napaka |V| difetto percettibile
zaprsje |Å| metatorace zbiraliæåe vode |O,VIN,Z| punto di raccolta delle
zaprtotrosnice (Ascomycetes) |VIN| ascomiceti acque

98
zoglenel

zbiralnik |O,S| raccoglitore zemeljska plast |O,VIN,Z| strato di terreno


zbiralnik za mleko |S| vasca di raccolta del latte zemlja |V| terreno, terra
zbiranje |V| cernita, scelta zemljemerka (Boarmia gemmaria) |VIN|
zbiranje mleka |S| raccolta del latte geometride
zbit |V| costipato, compatto zemljiæka parcela |O,VIN,Z| particella di terreno
zbit grozd |VIN| grappolo compatto zemljiæki kataster |O,VIN,Z| catasto fondiario
zbita tla |O,VIN,Z| terreno costipato zgoden |O,VIN,Z| precoce
zbitost grozda |VIN| compattezza del grappolo zgodnja setev |Z| semina precoce
zbrsteti |O,VIN| germogliare zgodnja sorta |O,VIN,Z| varietà precoce
zdravilen |V| curativo zgodnja trgatev |VIN| vendemmia anticipata
zdravilni uåinek |V| effetto curativo zgodnje cvetenje |V| fioritura precoce
zdravilno ækropljenje |O,VIN,Z| trattamento zgodnje napihovanje sira |S| gonfiore precoce
curativo del formaggio
zdravstven |V| sanitario zgornja ploskev lista |V| lembo fogliare
zdravstveni poseg |O,VIN,Z| intervento sanitario superiore
zdravstveno stanje |V| stato di salute zgradba |V| struttura
zdrobljena koæåica |O| frattume di nocciolo zimska endivia |VIN| indivia vernina
zdruœba |V| consociazione zimska kop |O,VIN,Z| zappatura invernale
zdruœba rastlin |O,VIN,Z| consociazione di zimska obdelava tal |O,VIN,Z| lavorazione
piante invernale del terreno
zelen plod |O| frutto non maturo zimska rez |VIN| potatura invernale, potatura
zelena galica (F2 SO4) |V| solfato di ferro secca
zelena rez |VIN| potatura verde zimsko mirovanje |O,VIN,Z| riposo invernale
zeleni potaknjenec |O| talea verde zimsko mirovanje rastlin |O,VIN,Z| riposo
zeleni ækrœat (Empoasca vitis) |VIN| cicalina invernale delle piante
verde zimsko oko |VIN| gemma invernale, gemma
zelenjadarstvo |O,VIN,Z| orticoltura ibernante
zelenkast |VIN| verdolino zimsko siljenje |Z| forzatura invernale
zeleno angleæko spajanje |VIN| innesto semplice zlata trsna rumenica (Flavescence doree) |VIN|
inglese erbaceo flavescenza dorata
zeleno ceplenje v ålenku |VIN| innesto erbaceo zlog tal |O,VIN,Z| struttura del terreno
sul nodo zmesen |O| gramolato
zeleno cepljenje |VIN| innesto erbaceo zmesena oljåna drozga |O| pasta di olive
zeleno cepljenje v medålenku |VIN| innesto gramolata
erbaceo per copulazione sull’internodio, zmogljivost |V| capacità
innesto inglese semplice erbaceo zmrziæåe |V| punto di gelo
zeleno cepljenje v razkol |VIN| innesto erbaceo zmrzovalnik |S| raffreddatore
a spacco znak |V| sintomo, marchio
zeleno gnojenje |O,VIN| concimazione verde znak kakovosti |V| marchio di qualità
zelenorjavi grahov zavijaå (Laspeyresia znak pomanjkanja |O,VIN,Z| sintomo di carenza
nigricana) |Z| tortrice del pisello znamiåica |VIN| collarino, bollino
zelje (Brassica oleracea var. capitata) |Z| cavolo znatna napaka |O,VIN| difetto notevole
cappuccio zniœanje kislin |VIN| deacidificazione
zelo izrazita napaka |O,VIN| difetto grave zobci |VIN| dentellatura
zelo trd sir |S| formaggio a pasta molto dura zoglenel |V| carbonizzato

99
zoglenel kol

zoglenel kol |VIN| palo carbonizzato zvijanje listja vinske trte (Grapevine leaf roll)
zogleniti kol |VIN| carbonizzare il palo tutore |VIN| accartocciamento delle foglie della vite
zoospora |V| zoospora zviti krompirjev mozaik (Potato virus X+Y)
zoren sir |S| formaggio maturo |Z| mosaico rugoso
zorenje |S| stagionatura, maturazione
zorenje sira |S| stagionatura del formaggio
zoreti |S,VIN| maturare, stagionare
zorilen |S| di stagionatura
zorilna klet |S| cella di maturazione
Œ
œagica |O,VIN| seghetto
zorilni prostor kleti |VIN| locale di œagovina |VIN| segatura
conservazione dei vini œajbelj (Salvia officinalis) |Z| salvia
zorilnica sira |S| casera, locale di stagionatura œaltav |O| rancido
del formaggio œaltaveti |O| rancidire
zorilnik |Å| maturatore œaltavo olje |O| olio rancido
zraåen |V| ventilato, arieggiato œaltavost |O| irrancidimento
zraåen pretok |VIN| travaso in presenza di aria, œarek |O| rancido
travaso arieggiato œarkost |O| rancidezza, rancidità, irrancidimento
zraåenje |V| arieggiatura, aerazione œelatina |VIN| gelatina
zraåenje vina |VIN| arieggiamento del vino œelatinast |VIN| gelatinoso
zraåiti |V| ventilare, aerare œelatinski filter |VIN| filtro di gelatina
zraåna korenina |O| radice aerea, radice epigea œelezen |O,VIN,Z| di ferro, ferreo
zraåna vlaga |V| umidità dell’aria œelezna œica |VIN| filo di ferro
zraåni tlak |V| pressione atmosferica œelezni steber |VIN| palo di ferro
zraånost tal |O,VIN,Z| areazione del terreno œelezo (Fe) |O,VIN,Z| ferro
zravnanje tal |O,VIN,Z| livellamento del terreno œelezov |O,VIN,Z| ferrico, di ferro
zrel |V| maturo œelezov kelat |O,VIN,Z| chelato di ferro
zrel kompost |Z| compost maturo œelezov sulfat (F2SO4) |O,VIN,Z| solfato di ferro
zrel med |Å| miele maturo œelezove bakterije |O,VIN,Z| ferrobatteri
zrelo grozdje |VIN| uva matura œelo |Å| aculeo, pungiglione
zrelost |V| maturazione œelo matice |Å| spadino reale, pungiglione della
zrelostna stopnja |V| grado di maturazione regina
zrigolati |O,VIN,Z| fare lo scasso œelodåno delovanje |Å| affetto per digestione
zrnata gniloba (Sclerotinia sclerotiorum) |Z| œenski cvet |O,VIN,Z| fiore femminile
sclerotinia œensko socvetje |O,VIN,Z| infiorescenza
zrnavost tal |O,VIN,Z| tessitura del terreno femminile
zrno |V| grumo, granulo œganjekuha |VIN| distillazione della grappa
zrno sira |S| granulo di formaggio œgano apno |O,VIN,Z| calce spenta
zunanja opna |VIN| tegumento esterno œica |VIN| filo
zunanji videz |V| aspetto esteriore œiåna opora |VIN| sostegno di filo
zunanji videz sira |S| aspetto esterno del œila |O,VIN,Z| nervo
formaggio œilav |VIN| aggressivo
zvijanje |V| arricciamento, accartocciamento œilavo vino |VIN| vino aggressivo
zvijanje krompirjevega listja (Potato leaf roll œile |O,VIN,Z| nervatura
virus) |Z| accartocciamento delle foglie delle œima |O| crine
patate œivalska celica |V| cellula animale

100
œveplovodikov

œivalska maæåoba |V| grasso animale œveplati |VIN| solforare, solfitare


œivalska vrsta |V| specie animale œveplati vino |VIN| solfitare il vino
œivalska œima |V| crine animale œveplen |V| di zolfo, sulfureo, solforico,
œivalsko tkivo |V| tessuto animale solforato
œivica |O| stolone œveplena barva |V| color zolfo
œivilo |V| alimento œveplena kislina (H2 SO4) |VIN| acido solforico
œivilo œivalskega izvora |S| alimento di origine œveplenoapnena brozga |VIN| poltiglia
animale solfocalcica
œivilska veriga |V| filiera alimentare œveplo (S) |V| zolfo
œivljenska zdruœba |O,VIN,Z| biocenosi œveplo v prahu |V| zolfo in polvere
œivljenski prostor |V| spazio vitale œveplov |V| solforato
œivo apno |O,VIN,Z| calce viva œveplov bioksid (SO2) |VIN| anidride solforosa,
œivo srebro (Hg) |V| mercurio biossido di zolfo
œivosrebrni sublimat |VIN| sublimato di œveplov cvet |VIN| zolfo sublimato
mercurio œveplov dioksid (SO2) |VIN| anidride solforosa,
œlahten |VIN| selezionato, nobile biossido di zolfo
œlahtna gniloba |VIN| botrite nobile œveplov dvokis (SO2) |VIN| anidride solforosa,
œlahtna plesen |S,VIN| muffa nobile biossido di zolfo
œlahtna sorta |VIN| varietà selezionata œveplov prah |VIN| polvere di zolfo
œlahtne kvasovke |VIN| lieviti selezionati œveplov trioksid (SO3) |O,VIN| anidride
œlahtnenje |Å,O,VIN,Z| miglioramento genetico, solforica
selezione œveplova spojina |O,VIN,Z| composto solforato
œlahtnitelj |Å,O,VIN,Z| miglioratore genetico œveplove bakterije |O,VIN,Z| solfobatteri
œlahtniteljski |Å,O,VIN,Z| di miglioramento œveplovodik (H2S) |VIN| idrogeno solforato,
genetico acido solfidrico
œlahtniti |Å,O,VIN,Z| migliorare geneticamente, œveplovodikov |VIN| solfidrico
selezionare
œlahtno vino |VIN| vino d’annata
zlata trsna rumenica (Flavescence doree) |VIN|
flavescenza dorata
œlebasti laski |Z| tricomi ghiandolari
œlebiåek |Z| striatura
œlebiåkanje |VIN| innesto ad incastro, innesto a
spacco
œleza |Å| ghiandola
œleza slinavka |Å| ghiandola labiale
œleza strupnica |Å| ghiandola del veleno,
ghiandola velenifera
œuœelka |V| insetto
œveplalnik |VIN| solforatrice, solfitatrice
œveplan |VIN| solforato, solfitato
œveplanje |VIN| solforazione, solfitazione
œveplanje vina |VIN| solfitazione del vino,
aggiunta di zolfo nel vino
œveplasta kislina (H2 SO3) |VIN| acido solforoso

101
ITA - SLO

103
acido caprilico

A
abiotico |VIN| abiotski
accrescimento del legno sulle piante |O,VIN|
prirast lesa na rastlinah
accrescimento vegetativo |O,VIN,Z| vegetativna
a base di |V| na osnovi rast
a bassa volatilità |O,VIN| teœko hlapen acescenza |VIN| ocetni cik
a basso fusto |O| nizkodebelen
acetaldeide |S,VIN| acetaldehid
a forma di bacca |Z| jagodiåast
acetato di etile |VIN| etilacetat
a forma di pera |VIN| hruækasta oblika
a frutto |V| roden, ploden acetato di fenile |VIN| fenilacetat
a fusto medio |O| srednjedebelen acetato di metile |VIN| metilacetat
a gas |V| plinski acetato di polivinile |S| polivinilacetat
a mano |V| roåen aceto di vino |VIN| vinski kis
a tenuta d’acqua |V| vodotesen, vododrœen acetone |VIN| aceton
a terrazze |O,VIN,Z| terasast acidi totali |VIN| skupne kisline
abbacchiatore pneumatico |O| pneumatiåni acidificante |S| kislinotvoren
klatilnik
acidificare |S,VIN| kisati, okisati
abbacchiatura |O| klatenje sadnega drevja
acidificatore |O,S,VIN| okisovalec
abbinamento |VIN| druœitev
abbinamento del vino con i cibi |VIN| druœitev acidificazione |O,S,VIN| acidifikacija, kisanje,
vina s hrano viæanje kislin
abboccato |VIN| slasten acidimetro |O,S,VIN,Z| kislinomer
abbozzo |Å| zametek acidità |V| kislost
acari (Acarinae) |V| præice acidità attuale |VIN| aktualna kislost
acari del formaggio |S| sirarske præice acidità del terreno |O,VIN,Z| kislost zemlje
acaricida |O,VIN,Z| akaricid, sredstvo proti acidità idrolitica del terreno |O,VIN,Z|
præicam
hidrolitiåna kislost tal
acarinosi (Calepitrimerus vitis) |VIN| trsna
acidità libera |O| prosta kislina
kodravost, akarinoza
acaro del formaggio |S| sirova præica acidità potenziale |VIN| potencialna kislost
accartocciamento |Z| zvijanje acidità titolabile |VIN| titracijska kislina
accartocciamento delle foglie delle patate acidità totale |VIN| skupna kislost
(Potato leaf roll virus) |Z| zvijanje acidità volatile |VIN| hlapna kislost
krompirjevega listja acido |O,VIN| kisel, kislina
accartocciamento delle foglie della vite acido a catena breve |S| kratkoveriœna kislina
(Grapevine leaf roll) |VIN| zvijanje listja acido acetico |VIN| ocetna kislina
vinske trte
acido alfaamminico |S| alfaaminokislina
accattivante |VIN| prikupen
acido alfaamminobutirrico |S| alfaaminomasle-
accettabilità |V| sprejemljivost
accettazione |V| sprejetje na kislina
acclimatazione |V| aklimatizacija acido arachico |O| arahidanska kislina
acclimazione |V| aklimatizacija acido ascorbico |VIN| askorbinska kislina
acclive |V| nagnjen acido asparaginico |S,VIN| asparaginska kislina
accoppiamento |Å| parjenje acido beenico |O| binova kislina
accoppiamento delle api |Å| praha åebel acido betachetonico |S| betaketokislina
accorciare i rami |O| podrezati veje, acido borico (H3BO3) |O| borova kislina
spodrezovati veje acido butirrico |S| maslena kislina
accrescimento |O,VIN| rast, prirast acido caffeico |VIN| kava kislina
accrescimento annuale |O| letni prirast acido caftarico |VIN| kaftariåna kislina
accrescimento basitono |O| bazitona rast acido caprilico |S| kaprilna kislina, kaprilova

105
acido caprinico

kislina acido malico |VIN| jabolåna kislina


acido caprinico |S| kaprinska kislina acido margarico |O| margarinova kislina
acido capronico |O| kapronova kislina, acido metatartarico |VIN| metavinska kislina
kapronska kislina acido miristico |O| miristinova kislina
acido chetaglutarico |VIN| kotoglutarna kislina acido naftalenacetico |O| naftalenocetna kislina
acido citrico |VIN| citronska kislina, limonova acido naftilacetico |VIN| naftilocetna kislina
kislina acido nucleinico |O,S,VIN| nukleinska kislina
acido cloridrico (HCl) |S| solna kislina acido oleico |O| oleinska kislina
acido d’ambra |VIN| jantarna kislina acido organico |V| organska kislina
acido deidroascorbico |S| dehidroaskorbinska acido ortofosforico (H3PO4) |O| ortofosforna
kislina kislina
acido diclorofenossiacetico |VIN| diklorofenok- acido ossalico |VIN| oksalna kislina
siocetna kislina acido palmitico |O| palmitinova kislina
acido eicosenoico |O| eikosonova kislina acido palmitoleico |O| palmitoljeva kislina
acido essenziale |O| esencialna kislina acido pantotenico |VIN| pantotenska kislina
acido fenilacetico |VIN| fenilocetna kislina acido piruvico |VIN| piruvinska kislina
acido fenolico |O,VIN| fenolna kislina, fenolova acido propionico |S| propionska kislina
kislina acido salicilico |VIN| salicilna kislina
acido folico |VIN| folna kislina acido saturo |V| nasiåena kislina
acido formico |V| mravljiåna kislina acido solforico (H2 SO4) |VIN| œveplena kislina
acido fosforico (H3PO4) |O,VIN,Z| fosforna acido solforoso (H2 SO3) |VIN| œveplasta kislina
kislina acido stearico |O| stearinova kislina
acido fulvico |Z| fulvonska kislina acido solfidrico (H2S) |VIN| œveplovodik
acido fumarico |VIN| fumarna kislina acido succinico |VIN| sukcinska kislina
acido gallico |VIN| galna kislina, æiækova kislina acido tannico |VIN| åreslovinasta kislina
acido gammaaminico |S| gamaaminokislina acido tartarico |VIN| vinska kislina
acido gammaaminobutirrico |S| gamaamino- acido umico |O,VIN,Z| huminska kislina,
maslena kislina humusna kislina
acido glicerico |VIN| glicerinska kislina acido valerianico |S| valerijanska kislina
acido glucconico |VIN| glukonska kislina acido vanilinico |VIN| vanilinska kislina
acido glutammico |VIN| glutaminska kislina acido volatile |O,VIN| hlapna kislina
acido grasso |O| maæåobna kislina acido-betaindolacetico |O,VIN| beta-indolocetna
acido grasso libero |S| prosta maæåobna kislina kislina
acido grasso monosaturo |O| enkratno nasiåena acidofilo |O,VIN,Z| acidofilen
maæåobna kislina acidulo |VIN| kiselkast
acido grasso polisaturo |O| veåkratno nasiåena acino |VIN| jagoda
maæåobna kislina acino d’uva |VIN| grozdna jagoda
acido indolacetico |VIN| indolocetna kislina acino in fase di maturazione |VIN| dozorevajoåa
acido indolbutirrico |VIN| indolmaslena kislina jagoda
acido insaturo |O| nenasiåena kislina acino oblungo |VIN| podolgovata jagoda
acido isovalerianico |VIN| izovalerianska kislina acino ovale |VIN| ovalna jagoda
acido lattico |S,VIN| mleåna kislina acino rotondeggiante |VIN| okrogla jagoda
acido laurinico |S| lavrinska kislina acqua |V| voda
acido linoleico |O| linolova kislina, linolenova acqua capillare |O,VIN,Z| kapilarna voda
kislina acqua di acquedotto |O,VIN,Z| vodovodna voda

106
albero ad aspi

acqua di superficie |O,VIN,Z| povræinska voda aficida |O,VIN,Z| aficid


acqua di vegetazione |O| vegetacijska voda afide del cardo e del carciofo (Brachycaudus
acqua dolce |V| mehka voda cardui) |Z| artiåokina zelena uæ
acqua dura |V| trda voda afide del papavero (Aphis papaveri) |Z| makova
acqua freatica |O,VIN,Z| podtalna voda, talna uæ
voda afide della carota (Semiaphis dauci) |Z| ko-
acqua gravitazionale |O,VIN,Z| gravitacijska renjeva uæ
voda, odcedna voda afide della patata (Aphis Nasturtii) |Z| krhliki-
acqua igroscopica |O,VIN,Z| higroskopiåna voda na uæ
acqua irrigua |VIN| voda za namakanje agamia |O,VIN,Z| agamija
acqua legata |VIN| vezana voda agamico |O,VIN,Z| agamen, agamiåen
acqua per irrigazione |O,VIN,Z| voda za na- agar-agar |VIN| agar-agar
makanje aggiungere concimi |O,VIN,Z| dognojiti, do-
acqua piovana |V| deœevnica gnojevati
acqua reflua |O| odpadna voda aggiungere sale |S| dosoliti
acqua sotterranea |O,VIN,Z| podtalna voda, aggiunta di concimi |O,VIN,Z| dognojevanje
talna voda aggiunta di sale |S| dosoljevanje
acqua stagnante |O| stojeåa voda aggiunta di zolfo nel vino |VIN| œveplanje vina
acqua torbida |Z| blatna voda aggregato |O,VIN| agregat
acqua utilizzabile |V| uporabljiva voda aggressivo |VIN| œilav
acquavite |VIN| vinsko œganje agire |V| ukrepati, uåinkovati
acquistare |V| nakupiti, nakupovati aglio (Allium sativum) |Z| åesen
acquisto |V| nakup agrario |V| njivski, poljski, poljedeljski, kme-
aculeo |Å| œelo tijski
ad alto fusto |O| visokodebelen agmatina |S| agmatin
ad alto valore |V| visokovreden agricolo |V| njivski, poljski, poljedeljski, kmetijski
ad aria condizionata |Z| klimatiziran agricoltore |V| kmet, kmetijec, neposredni
adattamento |V| prilagoditev obdelovalec, poljedelec
additivo |O,S,VIN| aditiv, dodatno sredstvo agricoltura |V| poljedeljstvo, kmetovanje
addome |Å| zadek agricoltura a basso impatto ambientale
adesività del terreno |O,VIN,Z| adhezija tal, |O,VIN,Z| trajnostno kmetijstvo
sprijemnost tal agrobiologico |O,VIN,Z| agrobioloæki
adulterato |V| ponarejen agrobiotico |O,VIN,Z| agrobiotiåen
adulterazione |V| ponarejenost, ponaredba, agrodolce |V| kislo-sladek
ponarejanje agrometeorologia |V| agrometeorologija
adulticida |O,VIN,Z| adulticid agrotecnica |O,VIN,Z| agrotehnika
aeriforme |V| plinast aiuola |Z| greda
aerobio |V| aeroben aiutare |V| pomagati
aerobiosi |O,VIN,Z| aerobioza aiuto |V| pomoå
aeromofilo |V| aeromofilen ala |Å| krilo
aerosol |V| aerosol ala anteriore |Å| sprednje krilo
affinità |V| afiniteta, sorodnost ala posteriore |Å| zadnje krilo
affinità botanica |O,VIN,Z| botaniåna sorodnost alanina |S| alanin
affumicatore |Å| kadilnik albero ad aspi |VIN| os s klini pri drozgalniku in
affumicatura del formaggio |S| dimljenje sira pecljalniku

107
albero da frutto

albero da frutto |O,VIN| sadno drevo alimento a basso valore calorico |V| nizko
albero filettato |VIN| premiåno vreteno kaloriåna hrana
albume d’uovo |VIN| jajåni beljak alimento ad alto valore calorico |V| visoko
albumina |S| albumin kaloriåna hrana
alcalinità |V| luœnatost, baziånost, alkalinost alimento altamente calorico |V| visoko
alcalinità del terreno |O,VIN,Z| alkalnost tal kaloriåna hrana
alcalino |V| luœnat, baziåen, alkalinast alimento assimilabile |O,VIN,Z| sprejemljivo
alcaloide |VIN| alkaloid hranilo
alchile |O| alkil alimento di origine animale |S| œivilo œivalskega
alcol |VIN| alkohol izvora
alcol alifatico |O| alifatiåen alkol allacciamento |V| prikljuåek
alcol amilico |VIN| amilni alkohol allegagione |O,VIN| debeljenje plodnice, prehod
alcol butilico |VIN| butanol iz cveta v plod
alcol effettivo |VIN| dejanski alkohol, volumen allevamento |O,VIN| vzgoja, gojitev, gojenje
alkohola allevamento apicolo |Å| åebelarstvo
alcol esanolico |VIN| heksanol-alkohol allevamento a cordone |VIN| kordonska vzgoja
alcol etilico |VIN| etilni alkohol allevamento a ventaglio |VIN| vzgoja na
alcol isoamilico |VIN| izoamilni alkohol pahljaåo
alcol miricilico |VIN| miricilni alkohol allevamento della vite |VIN| vzgoja trte
alcol naturale |VIN| naravni alkohol allevamento delle piante da frutto |O,VIN|
alcol potenziale |VIN| potencialni alkohol vzgoja sadnih vrst
alcol propilico |VIN| pentanol allevamento di viti madri |VIN| matiåni nasad
alcol superiore |VIN| viæji alkohol trt, matiånjak
alcol totale |VIN| skupni alkohol allevare api |Å| åebelariti
alcol triterpenico |O| triterpentinski alkohol allevatore |O,VIN,Z| grebaå, obdelovalec,
alcol volumetrico |VIN| dejanski alkohol, obdelovalec zemlje, gojitelj
volumen alkohola alloctono |O,VIN,Z| alohton
alcolico |VIN| alkoholen allogeno |O,VIN,Z| halogen
alcolometro |VIN| alkoholometer alluminio (Al) |V| aluminij
aldeide |S,VIN| aldehid alluvionale |O,VIN,Z| aluvionalen, naplaven
aldeide benzoica |VIN| benzaldehid alterazione del vino |VIN| napaka vina
aldeide glicerica |VIN| glicerinski aldehid alternaria della patata (Alternaria solani) |Z|
aldolasi |VIN| aldolaza årna listna pegavost krompirja
aleurodide delle serre (Trialeurodes vaporario- alternariosi del cavolo (Alternaria brassicae)
rum) |Z| rastlinjakov æåitkar |Z| årna listna pegavost kapusnic
alfacaseina |S| alfa-kazein alternariosi della carota (Alternaria porri f.
alfalattoalbumina |S| alfalaktoalbumin dauci) |Z| årna listna pegavost korenja
alga |O| alga alternariosi (Alternaria porri) marciume nero
alimentare |V| hranilen (Alternaria porri) |Z| årna listna pegavost
alimentare |V| napajati alternato |V| izmeniåen
alimentazione |V| prehrana altica delle crucifere (Phyllotreta cruciferae) |Z|
alimentazione dell’impianto di imbottiglia- prihasti kapusov bolhaå
mento |VIN| napajanje polnilne linije altica del cavolo (Chaetocnema tribialis) |Z|
alimentazione dietetica |V| dietetiåna prehrana pesni bolhaå
alimento |V| œivilo, hrana, hranilo altica (Ceutorrhynchus pleurostigma) |VIN|

108
annata

brazdasti klunotaj mijska analiza


alticcio |VIN| vinjen analisi fogliare |O,VIN,Z| analiza listja, foliarna
altitudine |V| nadmorska viæina analiza
alveare |Å| åebelnjak analisi sensoriale |V| senzoriåna analiza
amaro |O,S| grenek, grenkoba analisi spettrofotometrica |V|
amaro dei vini rossi |VIN| grenkoba rdeåih vin spektrofotometriåna analiza
ambiente per la forzatura degli innesti talea analista |V| analist
|VIN| silnica analitico |V| analitski
ambrato |VIN| jantarjeve barve, jantarski analizzare |V| analizirati
amfotero |S| amfoteren anca |VIN| kolåek
amianto |VIN| azbest ancora a vomere |VIN| pluœno sidro
amidico |VIN| amiden ancoraggio |VIN| sidranje, pritrditev, pritrjevanje
amilasi |VIN| amilaza ancoraggio del caposaldo |VIN| utrditev
ammaccarsi (in caso di frutti) |O| obtolåi se (pri krajnega stebra s sidrom
plodovih) ancorare |VIN| sidrati, stabilizirati, utrditi
ammaccato |O| obtolåen anellatura |O| prsteniåenje
ammina |S| amin anello di raccordo |O,VIN| spojni obroå
amminoacido |O,VIN,S| aminokislina, anemofilo |O,VIN,Z| vetrocveten
aminokislinski anfora |O,VIN| amfora
ammoniaca (NH3) |V| amoniak angolo acuto |V| ostri kot
ammonio |O,VIN,Z| amonij angolo di insolazione |V| insolacijski kot
ammonizzazione |O,VIN,Z| amonifikacija angolo d’uscita |V| izstopni kot
ammuffire |O,S,VIN,Z| plesniti angolo geotropico |VIN| kot geotropizma
ammuffito |O,S,VIN,Z| plesniv angolo retto |V| pravi kot
amorfo |V| brezobliåen anguria (Cucurbita citrullus) |Z| lubenica
Ampeloidee (Ampeloideae) |V| druœina trte anice (Pimpinella anisum) |Z| janeœ
ampelografia |VIN| ampelografija anidride |V| anhidrid
ampelografico |VIN| ampelografiåen, anidride carbonica (CO2) |V| ogljikov dioksid,
ampelografski ogljikov dvokis
ampelometria |VIN| ampelometrija anidride fosforica (P2O5) |O,VIN,Z| fosforjev
ampelopatia |VIN| bolezen trte anhidrid
anaerobico |O,VIN,Z| anaeroben anidride solforica (SO3) |O,VIN| œveplov trioksid
anaerobiosi |O,VIN,Z| anaerobioza anidride solforosa (SO2) |VIN| œveplov dioksid,
analisi |V| analiza œveplov bioksid, œveplov dvokis
analisi chimica |V| kemiåna analiza anidride solforosa gassosa |VIN| plinski œveplov
analisi del rischio del punto critico di dvokis
controllo (HaCCP) |V| analiza tveganj anidride solforosa libera |VIN| prosti œveplov
kritiåne kontrolne toåke (HaCCP) dvokis
analisi del terreno |O,VIN,Z| analiza zemlje anidride solforosa liquida |VIN| utekoåinjen
analisi del vino |VIN| analiza vina œveplov dvokis
analisi di laboratorio |V| laboratorijska analiza anidride solforosa totale |VIN| skupen œveplov
analisi fisica |O,VIN,Z| fizikalna analiza dvokis
analisi fisica del terreno |O,VIN,Z| fizikalna animale nocivo |V| ækodljivec
analiza tal anione |V| anion
analisi fisico-chimica |O,VIN,Z| fizikalno-ke- annata |O,VIN,Z| letina

109
annata siccitosa

annata siccitosa |V| suæno leto ape italiana (Apis mellifica ligustica) |VIN|
annerimento |VIN| poårnelost italijanska åebela
annuale |O,VIN,Z| enoleten ape nana (Apis florea) |Å| pritlikava åebela
antagonista |V| antagonist ape nutrice |Å| åebela krmilka (dojilja)
antenna |Å| tipalka ape operaia |Å| åebela delavka
antera |O,VIN,Z| praænica ape orientale (Apis indica) |Å| rumena indijska
antibiotico |S| antibiotik åebela
antibotritico |VIN,Z| protibotritiåen ape regina |Å| matica
anticipato |V| predåasen ape saccheggiatrice |Å| åebela roparica
anticorpo |S| protitelo ape sociale |Å| zadruœno œiveåa åebela
antigermogliativo |Z| sredstvo proti kalitvi ape solitaria |Å| åebela samotarka
antiossidante |O,VIN,S| antioksidant, antioksida- ape tedesca (Apis mellifica mellifica) |Å| nemæka
tiven, protioksidacijski, protioksidativen åebela
antisettico |O,VIN,S| antiseptiåen apertura |O| razpiranje
antociamina |VIN| antociamin apertura dei rami |O| razpiranje vej
antocianasi |VIN| antocianaza apertura del melario |Å| mediæåno okence
antociani |VIN| antociani apertura secondaria |Å| plodiæåno okence
antracnosi (Colletotrichum lagenarium) |Z| apertura stomatica fogliare |O,VIN,Z| listna
buåni oœig reœa, reœa, stoma
antracnosi del fagiolo (Coletotrichum linde- apetalo |O,VIN,Z| brezcveten (brez cvetnih
muthianum) |Z| fiœolov oœig listov)
antracnosi del pisello (Ascochyta pisi) |Z| apiario nomade |Å| prevozni åebelnjak
grahova pegavost apiario stanziale |Å| stojiæåni åebelnjak
antracnosi della cipolla (Colletotricum dema- apiario |Å| åebelnjak
tium) |Z| oœig åebule apicale |O,VIN| apikalen
antracnosi della fava (Ascochyta fabae) |Z| apice del germoglio |VIN| vræiåek mladice
bobov oœig apice fogliare |O,VIN| vrh lista
antracnosi dell’insalata (Marsonina panatto- apicoltore |Å| åebelar
niana) |Z| listni oœig solate apicoltrice |Å| åebelarka
apatite (Ca3(PO4))2 |O,VIN,Z| apatit apicoltura |Å| åebeljarjenje
ape (Apis) |Å| prava åebela apicoltura |Å| åebelarstvo
ape africana (Apis adansonii) |Å| afriæka åebela apion del carciofo (Apion carduorum) |Z|
ape bottinatrice |Å| paæna åebela artiåokin dolgoglavåek
ape carnica (Apis mellifica carnica) |Å| kranjska apirenia |O,VIN| odsotnost semen v plodu
åebela apistico |Å| åebelarski
ape caucasica (Apis mellifera caucasica) |O| aploide |O,VIN,Z| haploiden
kavkaæka åebela apoplessia parassitaria (Phellinus ignarius,
ape comune (Apis mellifica) |Å| navadna åebela stereumhirsutum) |V| kap vinske trte
ape del capo (Apis mellifera capensis) |Å| kap- apparato digerente |Å| prebavila
ska åebela apparato radicale |O,VIN| koreninski sistem,
ape dell’alveare |Å| åebela mladica koreninje
ape di casa |Å| hiæna åebela apparato radicale superficiale |O,VIN,Z| plitve
ape fucaiola |Å| åebela trotovka korenine
ape gigante (Apis dorsata) |Å| veleåebela apparecchiatura |V| oprema, orodje
ape guardiana |Å| åebela straœarica apparecchiatura filtrante |VIN| filtrirni stroj

110
aspetto

apparecchio condizionatore dell’aria |Z| klima- arieggiato |V| ventiliran, zraåen


tizator arieggiatura |V| zraåenje
appassimento |O,VIN,Z| suæenje armonico |O,VIN| harmoniåen
appassire |O,VIN,Z| oveneti arnesi per la potatura |O,VIN| pribor za obre-
appassito |O,VIN,Z| ovel zovanje
appezzamento di terreno coltivato |Z| poljina arnia |Å| panj, åebelji panj
approvviggionamento |V| oskrba arnia a favo caldo |Å| panj s toplo stavbo
approvvigionare |VIN| preskrbeti, preskrbovati arnia a favo freddo |Å| panj z mrzlo stavbo
arabanasi |VIN| arabanaza arnia per allevamento api regine |Å| plemenil­nik
arabinosio |VIN| arabinoza arnia rustica |Å| kranjiå
aracnidi (Arachnida) |V| pajkovci arnia stanziale |Å| stojiæåni panj
aranciato |VIN| oranœnast arnia verticale |Å| nakladni panj
arare |O,VIN,Z| orati, preorati, preoravati aroma |O,VIN,S| aroma
arare una seconda volta |O,VIN,Z| preorati, aroma di avvinato dell’olio |O| vonj po zakisa-
preoravati nosti olja
arato |O,VIN,Z| preoran aroma di cotto dell’olio |O| vonj po opeklini
aratro |O,VIN,Z| plug olja
aratro da scasso |O,VIN,Z| rigolni plug aromaticità |O,VIN,S| aromatiånost
aratro rotativo |O,VIN,Z| rotacijski plug aromatico |O,VIN,S| aromatiåen
aratura |O,VIN,Z| oranje arricchito di humus |O,VIN,Z| humiziran
aratura leggera |O,VIN,Z| plitvo oranje arricciamento |V| zvijanje
aratura mezzana o media |O,VIN,Z| srednje arrossamento delle foglie |VIN,Z| rdeåenje listov
globoko oranje arseniato di calcio |O,VIN,Z| apneni arzenat
aratura profonda |O,VIN,Z| globoko oranje arseniato di piombo |VIN| svinåeni arzenat
archetto |VIN| lok artigiano che confeziona vari articoli con i
architrave |V| arhitrav prodotti dell’apiario |Å| mediåar
area |V| obmoåje ascella del picciolo della foglia |O,VIN| pazduha
area di produzione |V| pridelovalno obmoåje listnega peclja
area vinicola |VIN| vinorodno obmoåje ascella fogliare |O,VIN| listna pazduha
areare |V| zraåiti, prezraåiti aciutto |O,VIN,Z| osuæen, suh
aerazione |V| zraåenje ascochitosi (Ascochita hortorum) |Z| vrtna
areazione del terreno |O,VIN,Z| zraånost tal pegavost
arenaria |O,VIN,Z| peæåenec, peæåenjak ascomiceti (Ascomycetes) |O,VIN,Z| askomiceti,
arenario argilloso |O,VIN,Z| iloviåast zaprtotrosnice
argano |O,VIN| ækripec, vitel ascorbico |S,VIN| askorbinski
argilla |O,VIN,Z| glina ascorbinossidasi |VIN| askorbinoksidaza
argilla arenacea |O,VIN,Z| ilovica asettico |S| aseptiåen
argilla marnacea |O,VIN,Z| glinasta ilovica asmanite |O,VIN| hausmanit
argilloso |O,VIN,Z| glinast asparagiaia |Z| æpargljiæåe
arginina |S| arginin asparagina |VIN| asparagin
aridità |V| suæa asparaginaia |Z| æpargljiæåe
arido |VIN| suh asparaginico |S,VIN| asparaginski
arieggiamento del mosto |VIN| prezraåenje asparago (Asparagus officinalis) |Z| æpargelj
moæta asparago bianco |Z| beljen æpargelj
arieggiamento del vino |VIN| zraåenje vina aspetto |V| videz, izgled

111
aspetto del formaggio al taglio

aspetto del formaggio al taglio |S| videz sira na assortito |O,VIN,Z| sortiran
prerezu asteracee (Asteraceae) |Z| nebinovke
aspetto esteriore |V| zunanji videz astringente |VIN| trpen
aspetto esterno del formaggio |S| zunanji videz astringenza |O,VIN| trpkost
sira atomizzatore |V| atomizer, razpræilnik,
aspetto morfologico |O,VIN| morfoloæki videz ækropilnik, præilnik, razpræilec
aspirazione dei frutti |O| sesanje plodov atomizzatore a controllo elettronico |O,VIN,Z|
asporto dei rami |O| podrezavanje vej præilnik z elektronsko regulacijo
asporto di concime |O,VIN,Z| odvzem gnojila atomizzatore a pistola |O,VIN,Z| revolverski
assaggiare |V| pokusiti, pokuæevati, pokuæati, razpræilnik
degustirati atomizzatore a zaino |O,VIN,Z| nahrbtni præilnik
assaggiatore |V| pokuæevalec, degustator atomizzatore centrifugo |Z| centrifugalni
assaggio |V| pokuæina, pokuænja, degustacija præilnik, præilnik s centrifugalno razpræitvijo
assemblaggio dell’uva |VIN| meæanje grozdja atomizzatore idraulico |O,VIN,Z| hidravliåni
assemblare |V| meæati præilnik, præilnik s tlaåno hidravliåno
assestamento |V| ureditev, priprava razpræitvijo
assimilabile |V| dostopen atomizzatore pneumatico |O,VIN,Z| præilnik s
assimilare |O,VIN,Z| asimilirati pnevmatsko razpræitvijo
assimilato |O,VIN,Z| asimilat, asimiliran atrofia |O,VIN,Z| krœljavost
assimilazione |V| asimilacija attacco di insetti dannosi |O,VIN,Z| napad
assistenza |V| pomoå, nega ækodljivcev
assistenza tecnica |V| strokovna pomoå attacco di malattia fungina |O,VIN,Z| napad
assistere |V| pomagati gliviåne bolezni
assolcare |O,VIN,Z| razorati, izbrazdati attacco di parassiti |O,VIN,Z| napad parazitov
assolcatore |O,VIN,Z| okopalnik attecchimento |O,VIN,Z| prijemljivost
assolcatura |O,VIN,Z| razoravanje, izbrazdavanje attecchire |O,VIN,Z| prijeti se
assorbimento |V| vsrkavanje, absorpcija attività |V| dejavnost
assorbimento del sale |S| vpijanje soli attività biologica del terreno |O,VIN,Z| bioloæka
assorbimento delle sostanze minerali |O,VIN,Z| aktivnost tal
resorpcija mineralnih snovi, vpijanje attività economica |V| gospodarska dejavnost
mineralnih snovi attivita enzimatica |V| encimsko delovanje
assorbimento delle sostanze nutritive |O,VIN,Z| attivo |O,VIN,Z| aktiven
absorpcija hranil, sprejemanje hranil attrezzare |V| opremiti, opremljati
assorbimento fogliare |O,VIN| delovanje prek attrezzatura |V| orodje, oprema
listja attrezzatura di base |V| osnovna oprema
assorbimento radicale |O,VIN,Z| vsrkavanje prek attrezzatura di cantina |VIN| oprema v kleti
korenin attrezzatura per l’innesto |O,VIN| cepilno
assorbire |V| vsrkati, vsrkavati orodje
assorbire sostanze nutritive |O,VIN,Z| vsrkati attrezzo per la raccolta dei turioni |Z| beluænik
hranila (noœ za rezanje beluæev)
assortimento |VIN| sortiment, izbor attuale |V| aktualen
assortimento di viti |VIN| trsni izbor augite |V| avgit
assortimento varietale |O,VIN,Z| sortni izbor, aumentare |O,VIN,Z| rasti
izbor sort austori |VIN| sesalka
assortire |O,VIN,Z| sortirati autoclave |VIN| avtoklav

112
batteri del terreno

autocombustione |V| samovœig baccello del fagiolo |Z| fiœolov strok


autocompatibile |O,VIN,Z| samoploden baccello |Z| strok
autoctono |O,VIN,Å| avtohton bacillo bulgarico (Lactobaciluus bulgaricus) |S|
autofecondante |O,VIN,Z| samoploden bolgarska paliåka
autofecondazione |O,VIN,Z| samooploditev, bacinella di affioramento della panna |Z|
samooplajanje korito za posnemanje smetane
autogamia |O,VIN,Z| avtogamia bactofugare |S| baktofugirati
autogamo |O,VIN,Z| samooploden bactofugazione |S| baktofugiranje
autogeno |V| samonikel bagnabile |V| moåljiv
autoimpollinatore |O,VIN,Z| samopraæen bagnante |V| moåilo
autoimpollinazione |O,VIN,Z| samoopraæitev banca genetica |V| genska banka
autolisi |V| samorazgradnja bancale |Z| miza v rastlinjaku, polica v
automatizzazione |O,VIN,S| avtomatizacija rastlinjaku
autoriproduttivo |S| samoobnovitven banco d’involo |VIN| brada panja
avere effetto |V| uåinkovati banco disopercolatore |Å| miza za odkrivanje
avere una reazione |V| reagirati medenih satov
avere una reazione acida o basica |V| reagirati banco pressoio |S| stiskalna miza
kislo ali baziåno barattolo |S| ploåevinka
avventizio |O,VIN| adventiven barba d’ape |Å| åebelja brada
avvicendamento |O,VIN,Z| kolobar barbabietola (Beta vulgaris) |Z| pesa
avvicendamento delle colture ortive |Z| barbabietola (Beta vulgaris var. esculenta) |Z|
vrstenje zelenjadnic vrtna pesa, rdeåa pesa
avvicendare le colture |O,VIN,Z| kolobariti barbaforte (Armoracia rusticana) |Z| hren
avvinare |VIN| oviniti barbatella |VIN| cepljenka, trsna sadika
avvizzimento |O,VIN,Z| venenje barbatella di vite |VIN| trsna cepljenka, trsna
avvizzimento del pisello (Fusarium sadika
vasinfectum) |Z| grahova uvelost barbatella paraffinata |VIN| parafinirana
avvolgitore per tubi |Z| navojni bobniå za cevi cepljenka
avvolgitore per tubi carrellato |Z| navojni barbatellaio |VIN| trsnica
Barbera |VIN| barbera
prevozni bobniå za cevi
barile |VIN| sod
azienda agricola |V| kmetija
bario (Ba) |O,VIN,Z| barij
azienda orticola |Z| vrtnarija
barrique |VIN| barik
azione antagonista |V| antagonistiåno delovanje
basale |V| bazalen
azotato |O,VIN,Z| duæiåen
base |V| lug, baza, osnova, osnovnica
azoto (N) |V| duæik
base di sodio (NaOH) |O| natrijev lug
azoto ammoniacale |O,VIN,S| amoniakov duæik
base genetica |V| dedna osnova, genetska osnova
azoto fissatore |O,VIN,Z| fiksator duæika
basicità |V| luœnatost, baziånost, alkalinost
basico |V| luœnat, baziåen, alkalinast
basidio |V| trosni podstavek

B
bacato |O,Z| piækav
basidiomiceti (Basidiomycetes) |Z|
bazidiomiceti, prostotrosnice
basilico (Ocimum basilicum) |Z| bazilika
bacca |O,VIN| jagoda, plod basitono |O| baziton
baccelli |Z| stroåje batteri del terreno |O,VIN,Z| talne bakterije

113
batteri dell’aceto

batteri dell’aceto |VIN| ocetnokislinske bakterije biochimico |V| biokemiåen, biokemijski


batteri dell’acido oleico |O| maslenokislinske biodegradabile |V| biorazgradljiv
bakterije biofenolo |O| biofenol
batteri malolattici |VIN| mleånokislinske biogeno |O| biogen
bakterije biologico |V| bioloæki
batteri propionici |S| propionske bakterije biosistematico |V| biosistematiåen
batteri psicrotrofi |S| psihrotrofne bakterije biossido |O,VIN| dioksid
battericida |S,VIN| baktericid, baktericiden biossido di carbonio (CO2) |V| ogljikov
batterio |V| bakterija dioksid, ogljikov dvokis
batterio aerobio |O,VIN,Z| aerobna bakterija biossido di silicio (SiO2) |VIN| kremenåeva
batterio anaerobico |O,VIN,Z| anaerobna kislina
bakterija biossido di zolfo (SO2) |VIN| œveplov dioksid,
batterio azotofissatore |O,VIN,Z| nitrogena œveplov bioksid, œveplov dvokis
bakterija biotecnologia |V| biotehnologija
batterio denitrificante |O,VIN,Z| biotipo |O,VIN,Z| biotip
denitrifikacijska bakterija bisettrice |O| kotna razpolovnica
batterio fissatore |O,VIN,Z| fiksacijska bakterija bisolfito di potassio (KHSO3) |VIN| kalijev
batterio nitrificante |O,VIN,Z| nitritovka bisulfit
batterio nitrificario |O,VIN,Z| nitrifikacijska bitartrato di potassio |VIN| vinska sol, vinski
bakterija kamen
batterio nitrosante |O,VIN,Z| nitratovka bivalente |V| dvovalenten
batterio sporigeno |S| sporogena bakterija black-rot (Guignardia bidwellii) |VIN| årna
batteriofago |O,VIN,S| bakteriofag grozdna gniloba
batteriosi |O,VIN,Z| bakterijsko obolenje, blastomania |VIN| blastomanija, brstiåavost
bakterioza blocco per ancoraggio |VIN| sidro
becco del vinacciolo |VIN| kljun peåke bocchello di riempimento |VIN| polnilna pipa
bentonite |VIN| bentonit bollicina |VIN| mehuråek
benzina solvente |O| topilni bencin bollino |VIN| znamiåica, ovratnica steklenice
betacaseina |S| beta-kazein bombacea (Euphyllura olivina) |O| oljåna
betalattoglobulina |S| beta-laktoglobulin bolæica
bevanda alcolica |VIN| alkoholna pijaåa bonifica |O,VIN,Z| melioracija
bevuta |VIN| pitje bonificare |O,VIN,Z| meliorirati, osuæiti,
Bianchera (varietà di olivo) |O| belica osuæevati
bicarbonato |V| bikarbonat bonificato |O,VIN,Z| melioriran
bicchierata |VIN| pitje borace |V| boraks
bidente |O,VIN,Z| rovaåa, greblja, kopaåa, motika Borgogna |VIN| modra frankinja
bieta da orto (Beta vulgaris var. esculenta) |Z| boro (B) |V| bor
vrtna pesa, rdeåa pesa borsa melaria |Å| medna golæa
bietola da coste (Beta vulgaris var. cycla) |Z| bostrico della vite (Synoxylon perforans, S.
blitva srebrnolistna sexdentatum) |VIN| trsni zavrtaå
bietola da taglio (Beta vulgaris) |Z| blitva botanica |O,VIN,Z| botanika
rezivka botrite dell’aglio (Botrytis allii) |Z| åesnova siva
bifidobatteri |S| bifidobakterije plesen
biocatalizzatore |V| biokatalizator botrite nobile |VIN| œlahtna gniloba
biocenosi |O,VIN,Z| œivljenska zdruœba botte |VIN| sod

114
caldaia per la lavorazione del formaggio

botte di legno |VIN| lesen sod butanolo |VIN| butanol


botte in rovere |VIN| hrastov sod butilenglicole |VIN| butilenglikol
bottiglia |O,S,VIN| steklenica butirrico |S| maslen
bottiglia bordolese |VIN| bordojska steklenica
bottiglia champenoises |VIN| æampanjska stek-
lenica
bottiglia di Borgogna |VIN| burgunska stekle-
nica
C
Cabernet |VIN| kabernet
bottiglia renana |VIN| porenska steklenica, Cabernet Franc |VIN| kabernet frank
renska steklenica Cabernet Souvignon |VIN| kabernet sovinjon
bottone fiorale |VIN| kabrnk Caciocavallo |S| kaåkavalj
bouquet |O,VIN| cvetica cacioricotta |S| skutni sir
bracciante vinicolo |VIN| viniåar cadaverina |S| kadaverin
branca |O| ogrodna veja, veja prvega reda, veja cadere |V| odpadati
branca principale |O| primarna ogrodna veja caduco |O,VIN,Z| odpadajoå
branca secondaria |O| sekundarna ogrodna veja caduta delle foglie |O,VIN| odpadanje listja
brenta |VIN| brenta caduta delle foglie |O,VIN| odpadanje listov
Brie |S| brie cagliata |S| sirna gruda
brillante |VIN| bleæåeå, kristalen caglio |S| siriæåe
brina |O,VIN,Z| slana caglio in polvere |S| siriæåe v prahu
brinata |O,VIN,Z| slana caglio liquido |S| siriæåe v tekoåini, tekoåe siriæåe
broccolo (Brassica oleracea var. botrytis vire- caglio naturale |S| naravno siriæåe
scens) |Z| brokoli caglio naturale in pasta |S| naravno siriæåe v
bromato |S| bromat zmesi
bromio (Bromius obscurus) |VIN| trsni pisar caglio vegetale |S| rastlinsko sirilo
bromotimolo |VIN| brom timol calabrone (Vespa crabro) |V| sræen
brucaolive |O| obiralnik za oljke calaza |VIN| halaza
brucare le olive |O| obirati oljke, smukati oljke calcare |V| apnenec
brucatura |O| obiranje oljånih plodov, calce |V| apno
smukanje oljk calce spenta |O,VIN,Z| œgano apno
brucatura delle olive |O| åesanje oljk, smukanje calce viva |O,VIN,Z| œivo apno
oljk, obiranje oljk calcificazione |O,VIN,Z| kalcifikacija
brucelosi |S| bruceloza calcio(Ca) |V| kalcij
bruciatura |O,VIN,Z| oœig, oœiganje calciocaseinico |S| kalcijkazeinaten
bruciatura dei pali |VIN| oœiganje kolov calciocianammide (CaCN2) |O,VIN,Z| apneni
bruciatura delle foglie |VIN| listni oœig duæik, kalcijev cianamid
bruco |O,VIN,Z| gosenica calciofilo |O,VIN,Z| kalcifilen
buca |V| jama calcitazione |O,VIN,Z| apnenje
buca di piantamento |O,VIN,Z| sadilna jama calcolo della quantità di concime |O,VIN,Z|
buccia |O,VIN| koœica, epikarp, jagodna koœica izraåun koliåine gnojil
Buga (varietà di olivo) |O| buga (oljåna sorta) caldaia |S| kotel
bulbo |O,Z| åebulica caldaia a doppio fondo |S| kotel z dvojno steno
buratto forettato |VIN| luknjaåasti val pri droz- caldaia da caseificio |S| kotel za sirarjenje
galniku in pecljalniku caldaia per la lavorazione del formaggio |S|
burro |S| maslo sirarski kotel

115
calendario dei trattamenti

calendario dei trattamenti |O,VIN,Z| ækropilni cantiniere |VIN| kletar


koledar caolino |O,VIN,Z| kaolin
calibrare |V| kalibrirati, sortirati po velikosti capacità |V| kapaciteta, zmogljivost
calibrato |V| kalibriran capacità casearia del latte |S| sirarska
calibratura |O,VIN,Z| sortiranje po velikosti sposobnost mleka
calibro del filo |VIN| ætevilka œice capacità delle olive di produrre olio |O|
calice |VIN| åaæa, åaæica oljevitost oljk
calice del fiore |O,VIN,Z| cvetna åaæa capacità di assorbimento del terreno |O,VIN,Z|
caliptra |O,VIN,Z| cvetna kapica, koreninska sorpcijska sposobnost tal
kapica capacità di autoriproduzione |S|
callo |O,VIN| kalus samoobnovitvena moå
calo del formaggio |S| osuæek sira capacità di caseificazione |S| sirilna moå
calo di essicamento |VIN| osuæek capacità di coesione |V| kohezivnost
calofonia |VIN| kolofonija capacità di copertura |VIN| pokrovnost
calore |V| toplota capacità di filtratura |O,VIN| filtracijska
calore del terreno |O,VIN,Z| toplota tal sposobnost
calorico |V| toploten, kaloriåen capacità di lavorazione |O,VIN,Z| predelovalna
calzone bianco (Rizoctonia solani) |Z| morilka zmogljivost
krompirja, krompirjeva morilka, bela noga capacità di scambio ionica |O,VIN,Z| sposobnost
cambio |O,VIN| kambij zamenjave jonov
Camembert |S| kamamber capacità generativa |Å,O,VIN,Z| plodilna
camera di stagionatura |S| suæilna komora, zmoœnost
zorilnica sira capacità idrica |O,VIN,Z| kapaciteta tal za vodo,
campestre |V| njivski, poljski, poljedeljski vodna kapaciteta
campionamento del terreno |O,VIN,Z| vzoråenje capacità idrica del terreno |O,VIN,Z| kapaciteta
tal tal za vlago
campionare |V| vzoråiti capacità idrica di campo |O,VIN,Z| poljska
campionare |V| vzoråevati, povzoråiti, pov- kapaciteta tal za vodo
zoråevati capacità dell’olivo di produrre olio |O|
campionatura |O,VIN,S| jemanje vzorcev, pov- ovljevitost oljke
zoråenje, vzoråenje capacità di soluzione delle radici |O,VIN,Z|
campione |V| vzorec årpalna moå korenin
campione di vino |VIN| vinski vzorec capacità rizogenetica |O| rizogenetska zmoœnost
campo |O,VIN,Z| polje, njiva capacità selettiva |O,VIN,Z| selektivna
camposterolo |O| kamposterol sposobnost
canale |O,VIN,Z| kanal capacità termica |V| toplotna kapaciteta
cancrena (Fusarium solani) |Z| bela trohnoba capacità termica del suolo |O,VIN,Z| kapaciteta
krompirja tal za toploto
cantaride (Lytta vesicatoria) |VIN| æpanska capillare |O,VIN,S,Z| kapilara, kapilaren
muha capillarità |O,VIN,Z| kapilarnost
cantina |VIN| klet, vinotoå capo |Å| glava
cantina di elaborazione, di confezione e di capo a frutto |O,VIN| rodni les, æparon
imbottigliamento |VIN| polnilni prostor in capo a frutto libero |VIN| prostoviseå æparon
prostor za pripravo vina capo pannel |O| vodja ocenjevalne komisije
cantina vinicola |VIN| vinska klet preskuæevalcev olja

116
cartone

capolino del carciofo |Z| cvetni koæek artiåoke carbone di legna |VIN| oglje
(glava) carbonificazione |O,VIN| karboksidacija
caposaldo |VIN| krajni steber, krajnik carbonio (C) |V| ogljik
cappacaseina |S| kapa-kazein carbonio attivo |VIN| aktivno oglje
cappello della vinaccia |VIN| klobuk drozge carbonio umico |O,VIN,Z| humusni ogljik
cappello sommerso |VIN| potopljen klobuk carbonizzare il palo tutore |VIN| zogleniti kol
capreolo |VIN| vitica carbonizzato |V| zoglenel
caprilato di etile |VIN| etilkaprilat carbossilasi |VIN| karbosilaza
caprinato di etile |VIN| etilkaprinat carbossilico |O,S,VIN| karbosilen
capronato di etile |VIN| etilkapronat carciofaia |Z| gojiæåe artiåoke
capsula |VIN| kapica, kapsula, pokrovåek za vrat carciofo (Cynara scolymus) |Z| artiåoka
steklenice cardinale |VIN| kardinal
capsulaggio |VIN| oblaganje s kapsulo cardo (Cynara cardunculus) |Z| kardij
carattere |V| lastnost “carducci” del carciofo |Z| stranski poganjki
carattere ereditario |V| dedna lastnost artiåoke za razmnoœevanje
carattere genetico |V| genska lastnost carenza |Å,O,VIN,Z| varnostna doba, karenca,
caratteristica organolettica |V| organoleptiåna pomanjkanje
lastnost carenza di sostanze nutririve |O,VIN,Z|
caratteristica sensoriale |V| senzoriåna lastnost pomanjkanje hranilnih snovi
caratteristica varietale |O,VIN,Z| sortnost carica |V| naboj
caratteristiche chimiche del vino |VIN| kemiåne carica batterica |S| bakterijski naboj, ætevilo
znaåilnosi vina bakterij
caratteristiche fisiche del vino |VIN| fizikalne carica di gemme |VIN| ætevilo oåes
znaåilnosti vina carica elettrica |V| elektriåni naboj
caratteristiche organolettiche |V| carica microbica |S| ætevilo mikroorganizmov
organoleptiåne znaåilnosti caricamento |O| nakladanje
carbammati |VIN| karbamati carico di gemme |VIN| obremenitev z oåesi
carboidrato |V| ogljikov hidrat carico di uva |VIN| obremenitev z grozdjem
Carbona (varietà di olive) |O| karbona carie del legno (Fomes, Stereum, Coriolus) |O|
carbonico |V| ogljikov oljåna trohnoba
carbonato |O,VIN,Z| karbonat carie dell’uva (Coniella o Coniothyrium
carbonato di bario (BaCO3) |O,VIN,Z| barijev diplodiella) |VIN| bela grozdna gniloba
karbonat carota (Daucus carota) |Z| korenje
carbonato di calcio (CaCO3) |O,VIN,Z| kalcijev carotene |S| karotin
karbonat carotenoide |VIN| karotenoid
carbonato di calcio e magnesio (Ca,Mg(CO3)) carpofillo |VIN| plodni list
|O,VIN,Z| kalcijev-magnezijev karbonat carrello |O,S,VIN| voziåek
carbonato di potassio (K2CO3) |O,VIN,Z| Carsone (varietà di olive) |O| Karsone
kalijev karbonat carta da filtro |VIN| filtrni papir
carbonato di rame (CuCO3) |O,VIN,Z| bakrov carta dei vini |VIN| vinska karta
karbonat carta lucidata |VIN| svetleåi papir
carbonato di sodio (Na2CO3) |O| natrijev carta pergamenata |S| pergament
karbonat carta stagnola |S| aluminijska folija, staniol
carbone della cipolla (Tuborcinia cepulae) |Z| cartina tornasole |S,VIN| laksumov papir
åebulna snet cartone |V| karton

117
cartone brillantante

cartone brillantante |VIN| filtrna ploæåa za castagneto |Z| kostanjev nasad


sterilno filtracijo castrazione |VIN| vræiåkanje, pinciranje
cartone filtrante |VIN| filtrirna ploæåa catalasi |VIN| katalaza
cartone plastificato |VIN| plastificirana lepenka catalisi |VIN| kataliza
casa del bracciante vinicolo |VIN| viniåarija catalisi ossidativa |VIN| oksidativna katalizacija
casaro |S| sirar catalitico |VIN| katalitiåen
Casarsa (forma di allevamento della vite) |VIN| catalizzare |VIN| katalizirati
kazarsa catalizzatore |VIN| katalizator
cascola |O,VIN| odpadanje catastale |O,VIN,Z| katastrski
cascola dei frutti |O,VIN,Z| osipanje plodov, catasto |O,VIN,Z| kataster
odpadanje plodov catasto dei vigneti |O| kataster vinogradov
caseario |S| sirarski catasto fondiario |O,VIN,Z| zemljiæki kataster
caseificare |S| usiriti se catechina |VIN| katehin
caseificazione |S| predelava mleka v sir, sirjenje, catena pectinica |O,VIN| pektinska veriga
usirjanje, usirjenje catione |V| kation
caseificazione meccanizzata |S| mehanizirana catramare |VIN| katranirati
izdelava sira catramato |VIN| katraniran
caseificio |S| sirarna catrame |VIN| katran
caseina |S,VIN| kazein, sirnina catramoso |VIN| katranast
caseinato |S| kazeinat cattura |O| ulov
caseinico |S| kazeinski cattura massale |O,VIN| mnoœiåen ulov
casera |S| suæilna komora, zorilnica sira cavicchio |Z| sadilni klin
casse |VIN| lom cavità orale |Å| ustna votlina
casse bianca |VIN| fosfatna motnost, modri lom, cavolaia (Pieris brassicae) |Z| kapusov belin
sivi lom, beli lom cavolfiore (Brassica oleracea var. botrytis) |Z|
casse ferrica |VIN| årni lom, poårnitev vina cvetaåa
casse fosfatica |VIN| fosfatna motnost, modri cavolino di Bruxelles (Brassica oleracea var.
lom, sivi lom, beli lom gemmifera) |Z| brstiåni ohrovt
casse organica |VIN| organska motnost vina cavolo (Brassica oleracea) |Z| kapus
casse ossidasica |VIN| bioloæka motnost vina, cavolo cappuccio (Brassica oleracea var. capi-
rjavi lom, porjavitev vina tata) |Z| zelje
casse rameica |VIN| bakrena motnost, bakreni cavolo cinese (Brassica sinensis) |Z| kitajski
lom ohrovt
cassetta di semina |Z| razmnoœevalnik, setvica cavolo rapa (Brassica oleracea var. gongyloi-
cassetta per il trasporto dell’ape regina |Å| des) |S| koleraba
matiåna kletka cavolo verza (Brassica oleracea var. sabauda)
cassetta |V| zaboj, oknjak, vrtni oknjak |Z| ohrovt
cassida del carciofo (Cassida deflorata) |Z| ceci (Cicer arietinum) |Z| åiåerka
artiåokina æåitovka cecidomia (Dasyneura = Perrisia oleae) |O|
cassone |V| zaboj, oknjak, vrtni oknjak oljåna listna hrœica
cassone con letto caldo di letame |O,VIN,Z| cecidomia delle olive (Prolasioptera berlesiana)
gnojak |O| oljåna hrœica
cassone di forzatura |VIN| zaboj za siljenje cecidomia delle silique (Dasyneura brassicae)
cassone per il compostaggio |O,VIN,Z| |Z| kapusova hrœica
kompostni silos cella |V| celica (v satu)

118
chiarificatore centrifugo

cella da ape |Å| åebelja celica pegavost zelene


cella da fuco |Å| trotovska celica cercosporiosi della fava (Cercospora zonata)
cella d’ape regina di emergenza |Å| zasilni |Z| rdeåa listna pegavost boba
matiånik cercosporiosi delle cucurbitacee (Corynespora
cella d’ape regina ordinaria |Å| naravni melonis) |Z| kumarov oœig
­matiånik cercosporiosi dell’insalata (Cercospora
cella dell’ape regina |Å| matiåna celica longissima) |Z| listna pegavost solate
cella di maturazione |S| zorilna klet cercosporiosi (Cercospora beticola) |Z| listna
cella frigorifera |V| hladilnica pegavost pese
cella reale da sciamatura |Å| rojni matiånik cernita |V| izbira, izbor, odbira, odbiranje
cella reale suppletiva |Å| zasilni matiånik cernita delle olive |O| odbiranje oljånih plodov
celle dei fuchi |Å| trotovske celice cernita della semente |O,VIN,Z| sortiranje
celle di transizione |Å| prehodne celice semena
celletta della regina |Å| matiånik ceroso |Å| voæåen
cellophan |S| celofan papir cesoie |VIN| ækarje
cellula |V| celica cesoie da giardiniere |VIN| vrtnarske ækarje
cellula animale |V| œivalska celica cesoie per innesto |O,VIN| cepljarske ækarje
cellula meristematica |O,VIN| meristemska celica cespo di indivia |Z| glava endivije
cellula oleifera |O| oljåna celica cespo di lattuga |Z| glava solate
cellula parenchimatica |O,VIN| parenhimska cespuglio |O| grm
celica cespuglioso |O| grmast
cellula vegetale |O,VIN,Z| rastlinska celica cestella del polline |Å| koæek za pelod
cellulare |V| celiåen cestino per formaggio |S| luknjaåasta koæarica
cellulosa |O,VIN| celuloza za sir
cenere |V| pepel cesto |O| koæara
cenere di legna |O,VIN,Z| lesni pepel cesto da raccolta |O| obiralna koæara
centrale del latte |S| mlekarna cetriolo (Cucumis sativus) |Z| kumara
centralina meteorologica |V| vremenska hiæica Champagne |VIN| æampanjec
centrifuga |O,S,VIN| centrifuga Chardonnay |VIN| chardonnay
centrifugare |O,S,VIN| centrifugirati Chasselas dorato |VIN| bela œlahtina
centrifugazione |O,S,VIN| centrifugacija, centri- Chasselas rosso |VIN| rdeåa œlahtina
fugiranje Cheddar |S| åedar
centrifugo |V| sredobeœen, centrifugalen chelato |O,VIN,Z| kelat
ceppo |S,VIN| soj chelato di ferro |O,VIN,Z| œelezov kelat
ceppo di funghi |S,VIN| sev glive chetone |O,VIN| keton
ceppo |VIN| trs chiara d’uovo |VIN| jajåni beljak
ceppo, tronco |O| panj (del rastline) chiarifica |O,VIN| åiæåenje, bistrenje
cera |Å| vosek chiarifica del mosto |VIN| åiæåenje moæta
cera d’api |Å| åebelni vosek chiarifica del vino |VIN| åiæåenje vina
cerasuolo |VIN| åesnjev chiarificante |O,VIN| åistilo
cerchiare la botte |VIN| nabiti obroå na sod chiarificante chimico |O,VIN| kemiåno åistilo
cerchio della botte |VIN| obroå na sodu chiarificante minerale |VIN| mineralno åistilo
cercine del pedicello |VIN| razæirjeni del peclja chiarificante organico |VIN| organsko åistilo
pri jagodi chiarificatore centrifugo |VIN| åistilna
cercospora del sedano (Cercospora apii) |Z| centrifuga

119
chiarificazione del vino

chiarificazione del vino |VIN| razbistritev vina cima della pianta |O,VIN| vrh rastline
chiaritoio |O| åistilnica v oljarni cima |V| vrh
chimica |V| kemija cima dello stelo |O,VIN,Z| cvetna os, os cveta
chimica analitica |V| analitska kemija cimare |VIN| pincirati
chimica organica |V| organska kemija cimatura |VIN| vræiåkanje, pinciranje
chimico |V| kemiåen cimatura dei tralci |VIN| prikrajæevanje mladik
chimosina |S| himozin cimice del cavolo (Eurydema oleraceum) |Z|
chinestesia |O| kinesteza kapusova stenica
chioma |O,VIN| kroænja cimice del cavolo (Eurydema ornatum) |Z|
chioma a forma di fuso |O| vretenåasta kroænja pisana stenica
chioma a forma di piramide |O| piramidna cingolato |V| traktor goseniåar
kroænja cinipede galligeno (Dryocosmus curiphilus) |Z|
chioma a forma di vaso |O| kotlasta kroænja kostanjeva æiækarica
chioma di allevamento |O,VIN| vzgojna kroænja cinipidi (Cynipidae) |VIN| æiækarice
chioma disposta a spalliera |O| ploæåata kroænja, cipolla (Allium cepa) |Z| åebula
æpalirna kroænja circolazione della linfa |O,VIN| kroœenje sokov
chioma naturale |O,VIN| naravna kroænja v rastlini
chitina |S,VIN| hitin, kitin circolazione dell’aria |V| pretok zraka
cianuro di potassio (KCN) |VIN| kalijev cianid circondario |VIN| okoliæ
cibo |V| hrana, hranilo circondario vinicolo |VIN| vinorodni okoliæ
cibo fresco |V| sveœa hrana cirro |VIN| vitica
cicadella buffalo (Stictocephala bisonia) |VIN| cisteina |S| cistein
bivolåek cisterna |VIN| cisterna, tank
cicadella della flavescenza dorata (Scaphoideus cistina |S| cistin
titanus) |VIN| ameriæki ækrœat citogenetico |V| citogenetski
cicala del frassino (Cicada orni) |O| jesenov citologico |V| citoloæki
ækrœat citoplasma |V| citoplazma
cicalina (Cicadae) |VIN| cikada, ækrœat citrato |S| citrat
cicalina bufalo (Stictocephala bisonia) |VIN| citrico |Z| citronski
rogati ækrœat cladosporiosi del cetriolo (Cladosporium
cicalina gialla della vite (Zygina rhumni) |VIN| cucumerinum) |Z| krastavost kumar
krhlikin ækrœat classe catastale |O,VIN,Z| katastrski razred
cicalina verde (Empoasca vitis) |VIN| zeleni classe di qualità |V| kakovostni razred
ækrœat classe di tossicità |V| skupina strupenosti
ciclo |V| ciklus, krog classificazione |V| razvrstitev
ciclo biologico |V| bioloæki krog classificazione dei vini |VIN| razvrstitev vin
cicoria (Cichorium intybus) |Z| cikorija classificazione delle superfici agricole |O,VIN,Z|
cicoria di Bruxelles (Cichorium intybus) |Z| razvrstitev kmetijskih zemljiæå
bruseljski radiå classificazione delle piante |O,VIN,Z| razvrstitev
cicoria zuccherina di Trieste (Cichorium inty- rastlin, razpored rastlin
bus) |Z| radiå trœaæki solatnik cleistogamia |VIN| kleistogamija
cigliegiolo |VIN| åeænjevka clima |V| klimatske razmere, podnebne razmere,
cilindrico |V| valjast klima, podnebje
cilindro |O,VIN,S,Z| cilinder, valj climatologia |V| klimatologija
cilindro centrale |VIN| centralni cilinder Clinton |VIN| klinton

120
colonnina forata

clonale |VIN| klonski coclea |VIN| arhimedov vijak


clonare |VIN| klonirati cocomero (Cucurbita citrullus) |Z| lubenica
clonazione |VIN| kloniranje coefficiente |V| koeficient
clone |VIN| klon coefficiente di appassimento |V| koeficient
clorato |V| klorat venenja
cloro (Cl) |V| klor coefficiente di traspirazione |O,VIN,Z|
clorofilla |O,VIN,Z| klorofil, listno zelenilo transpiracijski koeficient
clorofilliano |O,VIN,Z| klorofilen coefficiente igroscopico |O,VIN,Z| higroskopiåni
cloroformio |O| kloroform koeficient
clorosi |O,VIN,Z| bledica, kloroza coenzima |S| koencim
clorotico |O,VIN,Z| klorotiåen coesione |V| kohezija
cloruro |V| klorid coesivo |V| kohezijski, koheziven
cloruro di argento (AgCl2) |VIN| srebrov klorid cogliere |O,VIN,Z| pobirati, obirati, obrati, trgati
cloruro di calcio (CaCl2) |O,VIN,Z| kalcijev colare |O,S,VIN| precediti, precejati, filtrirati,
klorid uhajati
cloruro di polivinile (PV Cl) |S| polivinilklorid colaticcio |O,VIN,Z| gnojnica
cloruro di potassio (KCl) |O,VIN,Z| kalijev colatoio |O,S,VIN| precejalnik
klorid colatura |O,VIN| odpadanje cvetja, razmehåano
cloruro di sodio (NaCl) |VIN| natrijev klorid testo, osipanje cvetov, precejanje, precejevanje
clostridio |S| klostridij colatura del vino |VIN| uhajanje vina
coadiuvante di filtrazione |VIN| pospeæevalnik colatura della pasta di formaggio |S|
filtracije razmehåano testo sira
coagulante |S| sirilo colchicina |VIN| kolhicin
coagulato |S| usirjen coleotteri (Coleoptera) |O,VIN,Z| hroæåi
coagulazione |S| koagulacija colesterolo |V| holesterol
coagulo |S| koagulum, strd colibatterio |S| koli bakterij
coagulo caseoso |S| sirasta strd coliforme |S| koliformen
coagulo con gonfiore |S| napihnjena strd colino |O,S,VIN| precejalnik
coagulo fioccoso |S| pæenasta strd collare da spumante |VIN| vratnica za peneåe
cobalto (Co) |VIN| kobalt vino
cocchi |S| koki collare dell’etichetta |VIN| vratnica nalepke
cocciniglia |O,VIN,Z| æåitasta uæ collarino |VIN| znamiåica, ovratnica steklenice
cocciniglia a virgola dei fruttiferi collarino della bottiglia |VIN| znamiåica, ovrat-
(Lepidosaphes ulmi) |O| vejiåasti kapar nica steklenice
cocciniglia cotonosa carenata (Philippia collenchima |Z| kolenhim
follicularis) |O| oljkov åopasti kapar colletto della radice |O,VIN| koreninski vrat
cocciniglia cotonosa dell’olivo (Philippia oleae) collo della bottiglia |VIN| grlo steklenice
|O| volnati kapar collo |O,VIN,Z| vrat (del pestiåa), pestiåni vrat
cocciniglia farinosa (Planococcus citri) |VIN| colloidale |O,S,VIN,Z| koloiden
agrumov volnati kapar colloide |O,S,VIN,Z| koloid
cocciniglia mezzo grano di pepe (Parlatoria colmare |V| polniti
oleae) |O| oljkov kapar colmatura |VIN| dolivanje
cocciniglia tubercoliforme (Pollinia pollinii) |O| colonia d’api |Å| åebelje stojiæåe
oljkov bradaviåasti kapar colonna graduata |S| pireta
cocciniglie (Coccidae) |O,VIN,Z| kaparji colonnina forata |O| preluknjan pokonåni

121
color zolfo

steber pri stiskalnici compattezza del terreno |O,VIN,Z| stisnjenost


color zolfo |V| œveplena barva tal, tlaåenje tal
colorato |V| obarvan compatto |V| zbit
colorazione |V| obarvanost compensazione |V| kompenzacija
colorazione antocianica |VIN| antocianska compera |V| nakup
obarvanost complesso |V| kompleks
colostro |S| mlezivo complesso assorbente del terreno |O,VIN,Z|
coltello per l’innesto |O,VIN| cepljarski noœ sorpcijski kompleks tal
coltello tagliacagliata |S| sirarska sablja complesso calciofosfoparacaseinico |S| kalcijev-
coltivare |V| gojiti, obdelovati parakazeinatno-fosfatni kompleks
coltivare la terra |O,VIN,Z| obdelovati zemljo complesso caseinico |S| kazeinski kompleks
coltivato |V| gojen, obdelan, obdelovan componente |V| sestavina
coltivatore |O,VIN,Z| grebaå, obdelovalec, composite (Asteraceae, Compositae) |Z|
obdelovalec zemlje, gojitelj solatnice, koæarice
coltivatore a denti elastici |O,VIN,Z| grebaå s composizione |V| sestava
proœnimi nogaåami composizione chimica |V| kemiåna sestava
coltivatore a denti rigidi |O,VIN,Z| grebaå s composizione chimica del terreno |O,VIN,Z|
togimi nogaåami kemiåna sestava zemlje
coltivatore a mano |O,VIN,Z| roåni kultivator composizione fisica del terreno |O,VIN,Z|
coltivatore diretto |V| kmet, kmetijec, mehaniåna sestava zemlje
neposredni obdelovalec, poljedelec composizione proteica |V| beljakovinska sestava
coltivazione di colture ortive in pieno campo composizione del terreno |O,VIN,Z| sestav
|Z| poljsko zelenjadarstvo zemlje, struktura tal
coltivazione |V| gojitev, gojenje, obdelava compost di erba |Z| ruæevka
coltivazione del terreno |O,VIN,Z| obdelava compost di erica |Z| vresovka
zemlje, obdelovanje zemlje compost di fogliame |O,VIN,Z| listovka
coltura |Z| kultura compost maturo |Z| prstenec, zrel kompost
coltura di lieviti |VIN| kultura kvasovk composta |O,VIN,Z| kompost
coltura di microorganismi |S| gojiæåe compostaggio |O,VIN,Z| kompostiranje
mikroorganizmov composto |V| spojina
coltura di semina primaverile |Z| jarina composto azotato |V| duæikova spojina
coltura erbacea |Z| poljæåina composto di aghifoglie |Z| igliåevka
coltura idroponica |Z| hidrokultura composto di ammonio |O,VIN,Z,S| amonijeva
coltura intercalare |Z| vmesna kultura, vmesni spojina
posevek composto organico |V| organska spojina
coltura primaverile |Z| jarina composto potassico |O,VIN,Z| kalijeva spojina
coltura vernina |Z| ozimina composto solforato |O,VIN,Z| œveplova spojina
colturale |O,VIN,Z,Å| gojitven, obdelovalen comprare |V| nakupiti, nakupovati
commercializzare |V| oddati v promet, prodajati comprensorio di tutela |V| obmoåje zaæåite
commercio |V| promet comprensorio vinicolo |VIN| vinorodni okoliæ
commercio di vino |VIN| promet z vinom comprensorio viticolo |VIN| vinogradniæki
commissione |Å,O,S,VIN| komisija okoliæ
commissione di valutazione |Å,O,S,VIN| comprensorio |VIN| okoliæ
komisija za ocenjevanje compressore |S| kompresor
compattezza del grappolo |VIN| zbitost grozda comprimere |V| tlaåiti, drozgati

122
conservazione

Comuna (varietà di olive) |O| Komuna (sorta rudninsko gnojilo


oljk) concime misto |O,VIN,Z| meæano gnojilo
con carica elettrica |V| naelektren concime nitroammoniacale |O,VIN,Z|
con carica elettrica negativa |V| negativno amonnitratno gnojilo
naelektren concime organico |O,VIN,Z| organsko gnojilo
con carica elettrica positiva |V| pozitivno concime organo-minerale |O,VIN,Z| organsko-
naelektren mineralno gnojilo
con scarsa piovosità |O,VIN,Z| suæen concime potassico |O,VIN,Z| kalijevo gnojilo
concavo |V| konkaven concime semplice |O,VIN,Z| enojno gnojilo
concentrare |V| koncentrirati concime solubile |O,VIN,Z| topno gnojilo
concentrato |V| koncentrat, koncentriran condizionamento dell’aria |Z| klimatizacija
concentrazione |V| koncentracija condizionare l’aria |Z| klimatizirati
concimazione |O,VIN,Z| gnojenje condizioni climatiche |V| klimatske razmere,
concimazione aggiuntiva |O,VIN,Z| podnebne razmere, klima, podnebje
dognojevanje condizioni di crescita |O,VIN,Z| rastne razmere
concimazione ammendante |O,VIN,Z| condizioni microclimatiche |V| mikroklimatske
meliorativno gnojenje razmere
concimazione complementare |O,VIN,Z| conducibilità termica del suolo |O,VIN,Z|
dopolnijno gnojenje toplotna prevodnost tal
concimazione di base |O,VIN,Z| osnovno conduttività calorica |V| toplotna prevodnost
gnojenje conferma |V| potrjevanje
concimazione di fondo |O,VIN,Z| gnojenje za confermare |V| potrditi, potrjevati
zalogo, zaloœno gnojenje confettatura del seme |Z| poliranje semena,
concimazione di impianto |O,VIN,Z| gnojenje za glajenje semena
zalogo, zaloœno gnojenje confezionamento |V| konfekcija
concimazione di produzione |O,VIN,Z| redno confezionamento del formaggio |S| zavijanje sira
gnojenje confezionamento dell’olio |O| embalaœa olja
concimazione fogliare |VIN| foliarno gnojenje configurazione del terreno |O,VIN,Z|
concimazione troppo elevata |O,VIN,Z| konfiguracija zemljiæåa
pregnojenje conformità |V| usklajenost
concimazione verde |O,VIN| zeleno gnojenje confusione sessuale |O| metoda spolnega
concime |O,VIN,Z| gnojilo zbeganja
concime amidico |O,VIN,Z| amidno gnojilo conico |O| stoόast
concime ammoniacale |O,VIN,Z| amonijevo conidio |O,VIN,Z| konidij
gnojilo cono |O| stoœec
concime assimilabile |O,VIN,Z| dostopno gnojilo consegna |O,S,VIN,Z| oddaja
concime azotato |O,VIN,Z| duæiåno gnojilo, consegna del latte |O| oddaja mleka
nitratno gnojilo conservabilità |V| obstojnost
concime chimico |O,VIN,Z| umetno gnojilo conservabilità del vino |VIN| obstojnost vina
concime complesso |O,VIN,Z| kompleksno conservazione |V| shranjevanje
gnojilo, sestavljeno gnojilo conservazione del vino |S| skladiæåenje vina
concime fluido |O,VIN,Z| tekoåe gnojilo conservazione delle olive |O| vlaganje oljk
concime fogliare |VIN| foliarno gnojilo conservazione dell’olio |O| shranjevanje olja
concime fosfatico |O,VIN,Z| fosforno gnojilo conservazione |O,S,VIN| skladiæåenje,
concime minerale |O,VIN,Z| mineralno gnojilo, uskladiæåenje

123
consociazione

consociazione |V| zdruœba copertura morta del terreno |Z| mrtva odeja tal
consociazione di piante |O,VIN,Z| zdruœba coprifavo |Å| panjski pokrov
rastlin coprire |V| pokriti
consolidamento |V| utrditev, stabilizacija coprire di terra |O,VIN,Z| podkopati
consolidare |V| stabilizirati, utrditi coprire di verde |O,VIN,Z| ozeleniti, ozeleneti
consumare |V| porabiti, potroæiti copulazione |O,VIN| spajanje
consumatore |V| porabnik, potroænik corbello |Å| koæek
consumo |V| poraba cordone |O,VIN| kordon
consumo di acqua |O,VIN,Z| potroænja vode cordone annuale |VIN| enoletni kordon
consumo di concimi minerali |O,VIN,Z| cordone inclinato |VIN| poæevni kordon
potroænja mineralnih gnojil cordone obliquo |VIN| poæevni kordon
consumo di pesticidi |O,VIN,Z| potroænja cordone orizzontale |VIN| vodoravni kordon
pesticidov cordone orizzontale bilaterale |VIN| vodoravni
consumo diretto |V| neposredna poraba dvoramni kordon
contadino |V| kmet, kmetijec, kmeåki cordone permanente |VIN| stalni kordon
contagocce |S| kapalka cordone speronato |VIN| kordon z rezniki
contenitore |V| embalaœa cordone unilaterale orizzontale |VIN| vodoravni
contenuto |V| vsebnost enoramni kordon
contenuto di elementi nutritivi nel terreno cordone verticale |VIN| navpiåni kordon
|O,VIN,Z| vsebnost hranil v tleh corolla |O,VIN,Z| cvetni venec
continuo |O,VIN| kontinuiran coronarie |O| koronarke
contorno |O,VIN| rob corpo della bottiglia |VIN| telo steklenice
contorno della foglia |O,VIN| rob lista corpo di nido |Å| naklada
contraffatto |V| ponarejen corpo estraneo |O,VIN| tujek, primes
contraffazione |V| ponarejenost, ponaredba, correggere |VIN| izboljæati
ponarejanje correggere il mosto |VIN| izboljæati moæt
contrassegno fiscale |V| davåna oznaka, fiskalna correlazione |V| korelacija
oznaka correzione del mosto |VIN| izboljæava moæta,
contrazione |S| kråenje popravljanje moæta, korekcija moæta,
contrazione del coagulo |S| kråenje koaguluma popravek moæta
controcorrente |S| sirarska ploæåa correzione dell’acidità |VIN| izboljæava kislin
controllare |V| kontrolirati correzione |V| popravljanje
controllo |V| kontrola, nadzor corteccia |O,S,VIN| skorja, lub, lubje
controllo della qualità |V| kontrola kakovosti corteccia liscia |VIN| gladka skorja
convesso |V| konveksen corteccia radicale |VIN| koreninska skorja
coperchio della fascera |S| pokrov sirarskega corteccia ruvida |O,VIN| hrapava skorja
oboda corteccia screpolata |VIN| razpokana skorja
coperto da piante infestanti |O,VIN,Z| corteccia squamosa del legno vecchio della vite
zapleveljen |VIN| trtna skorja
coperto da erbacce |O,VIN,Z| plevelast costipamento del terreno |O,VIN,Z| tlaåenje tal
copertura con erbe infestanti |O,VIN,Z| costipare |Z| potlaåiti
zapleveljenost costipare il terreno |O,VIN,Z| potlaåiti zemljo
copertura del terreno con piante |O,VIN,Z| costipare |V| tlaåiti, drozgati
obraæåenost tal costipato |V| zbit
copertura di cera |O| voæåena prevleka cotico erboso |O,VIN,Z| travna ruæa

124
decomposizione

cotiledone |O,VIN,Z| klicni listiå, kotiledon cura |V| nega


cotonello (Euphyllura olivina) |O| oljåna cura del vino |VIN| nega vina
bolæica cura delle piante |O,VIN,Z| nega rastlin, oskrba
cottura della cagliata |S| dogrevanje zrna rastlin
cova |VIN| kolåek cura delle piante coltivate |O,VIN,Z| oskrba
covata |Å| zarod gojenih kultur
covata d’api |Å| åebelja zalega cura dell’olio |O| nega olja
covata maschile (da fuco) |Å| trotovska zalega curativo |V| kurativen, zdravilen
Craniolero (varietà di olive) |O| kranjolero curculionidi (Curculionidae) |VIN| rilåkarji
(sorta oljk) curva di incubazione |O,VIN,Z| inkubacijska
crema |S| smetana krivulja
cremortartaro |VIN| vinska sol, vinski kamen cuticola |O,VIN| koœica, epikarp, jagodna koœica,
cren |Z| hren kutikula
crescere |O,VIN,Z| rasti
crescione (Lepidium sativum) |Z| kreæa
crescita |V| rast, prirast
crescita cespugliosa |O| grmasta rast
crescita delle piante |O,VIN,Z| rast rastlin
crescita rigogliosa |O,VIN,Z| bujna rast
crescita vegetativa |O,VIN,Z| vegetativna rast
D
da dessert |VIN| deserten
crescita vigorosa |O,VIN,Z| bujna rast da filtro |VIN| filtrski, filtracijski
crine |O| œima da frutto |O,VIN| saden
crine animale |V| œivalska œima da pasto |V| obeden
criocere (Crioceris asparagi) |Z| beluæevka da seme |O,VIN,Z| semenski
crioscopia |S| krioskopija da tavola |O,VIN| namizen
crioscopio |S| krioskop da tiro |V| vleåen
cristallino |VIN| kristalen d’ambra ambrato |VIN| jantaren
cristallizzare |Å| kristalizirati danneggiare |V| ækoditi
cristallizzazione |Å| kristalizacija danni alle colture |O,VIN,Z| ækoda na kulturah
cromatografia |O,S,VIN| kromatografija danno |V| poækodba, ækoda
cromatografico |O,S,VIN| kromatografski dannoso |V| ækodljiv
cromatogramma |O,S,VIN| kromatogram danza delle api |Å| åebelji ples
crosta del formaggio |S| skorja sira deacidificazione |VIN| zniœanje kislin
croste nere (Rhyzoctonia solani) |Z| morilka dealcolizzato |VIN| dealkoholiziran
krompirja decantare |VIN| dekantirati, statiåno ocejati,
crucifere (Cruciferae) |Z| kriœnice ocediti, odcediti, odcejati
cucurbitacee (Cucurbitaceae) |Z| buånice decantatore |VIN| dekantator, odcejevalnik
cuffia |O,VIN,Z| koreninska kapica, cvetna kapica decantazione |O,VIN| dekantacija, dekantiranje
cultivar |VIN| kultivar decantazione |O| statiåno ocejanje
cumino (Cumynum cyminum) |Z| kumina decarbossillazione |S| dekarboksilacija
cumulo |V| kup declivio |O,VIN,Z| strmina
cumulo di compost |O,VIN,Z| kompostni kup decolorazione dei vini |VIN| razbarvanje vin
cumulo di compostaggio |O,VIN,Z| kompostnik decomponibile |V| razgradljiv
cupolino |Å| pokrovec decomporre |V| razgraditi
cuprico |O,VIN,Z| bakren, bakrov decomposizione |V| razgradnja

125
decomposizione dei pesticidi

decomposizione dei pesticidi |V| razgradnja dell’apicoltura |Å| åebelarski


pesticidov dell’ugello |O,VIN,Z| æoben
decomposizione della sostanza organica |V| delta 7-stigmasterolo |O| delta 7-stigmasterol
dekompozicija organske snovi denitrificazione |O,VIN,Z| denitrifikacija
decorticare i pali tutori |O,VIN| odstraniti lub denominazione |O| poimenovanje, oznaåba,
na sadilnih kolih oznaåevanje, oznaka
decorticazione anulare |O,VIN| obroåkanje denominazione di origine |V| oznaåba porekla
decreto |V| odloåba denominazione di origine geografica protetta
dedicarsi all’allevamento di api |Å| åebeljarjenje |V| zaæåitena oznaka geografskega porekla
defecazione del mosto |VIN| razsluzenje moæta, denominazione di origine protetta (DOP)
samoåiæåenje moæta |Å,O,S| zaæåitena oznaåba porekla (ZOP)
defogliante |O,VIN| defoliant denominazione geografica |VIN| geografsko
defogliazione |O,VIN| odpadanje listov poimenovanje
deformazione |O,VIN| deformacija denominazione protetta |V| zaæåitena oznaka
deformazione di parti della pianta |O,VIN| denominazione tradizionalmente riconosciuta
deformacija delov rastline |VIN| priznano tradicionalno poimenovanje
degenerazione |Z| izrojenost, opeæanje (PTP)
degradabile |V| razgradljiv denominazione |V| oznaåevanje
degradare |V| razgraditi densimetro |V| gostomer
degradazione |V| razgradnja densimetro di Baumè |VIN| baumejev gostomer
degrado delle emicellulose |VIN| razgradnja densità |V| gostota
emiceluloze densità |O,VIN,Z| gostota sajenja
degustare |V| pokusiti, pokuæevati, pokuæati, denso |V| gost
degustirati dente della foglia |VIN| listni zob
degustatore |V| pokuæevalec, degustator dentellatura |VIN| nazobåanost, zobci
degustazione |Å,O,S,VIN| degustacija, pokuænja, deperibile |V| kvarljiv
pokuæina deperimento da eutipa (Eutypa lata o E.
deidratare |V| dehidrirati armeniacae) |VIN| hiranje vinske trte
deidroascorbico |S| dehidroaskorbinski deposito alluvionale |O,VIN,Z| nasipina
deidrogenasi |O,VIN| dehidrogenaza deposito |O,S,VIN| skladiæåe
deiezione |V| iztrebek deposito del vino |V| usedline v vinu
del gas |V| plinski deposizione di uova |Å| zaleganje
del latte |S,VIN| mleåen deposizione di uova non fecondate |Å|
del seme |O,VIN,Z| semenski trotavost
del suolo |O,VIN,Z| talen depressaria del carciofo (Depressaria
del terreno |O,VIN,Z| talen erinaceella) |Z| artiåokin molj
del territorio |V| obmoåen depressore |VIN| depresor
del vino |VIN| vinski depurazione dell’olio |O| åiæåenje olja
della cantina |VIN| kletarski deriva delle api (entrata per errore in un
della radice |O,VIN,Z| koreninski alveare vicino) |Å| sprememba naleta åebel
della regione |VIN| rajonski, obmoåen desaminazione |S| dezaminacija
della zona |VIN| rajonski, obmoåen designazione |V| oznaåevanje
dell’ape |Å| åebelen, åebelji descrizione |V| opis, opisovanje
dell’ape regina |Å| matiåen descrizione ampelografica |VIN| ampelografski
dell’apicoltore |Å| åebelarski opis

126
dilavare

desidrogenazione |O,VIN| dehidrogenizacija di favo |Å| saten


destrogiro |V| desnosuåen diacetile |S| diacetil
desulfitazione |VIN| desulfitizacija diaframma |O,VIN| diafragma, prepona
detergente |V| detergent diaframma di materiale filtrante |O| drenaœna
detergente acido |VIN| kislinski detergent prepona
deteriorabile |V| kvarljiv diagnosi visuale |V| vizualna diagnoza
determinare |V| doloåiti, doloåevati dicoliledone |O,VIN,Z| dvokaliåen, dvokaliånica
determinazione |V| doloåanje dicotomia |O,VIN,Z| dihotomija
di api |Å| åebelen, åebelji dicotomico |O,VIN,Z| dihotomiåen
di bonifica |O,VIN,Z| melioracijski didimella (Didymella bryoniae) |Z| trohnoba
di cantina |VIN| kletarski kalåkov
di carbonio |V| ogljikov dietetico |V| dietetiåen
di caseificazione |S| sirilni difesa |V| varstvo, zaæåita
di cera |Å| voæåen difesa dell’ambiente |V| varstvo okolja
di contatto |O,VIN,Z| dotikalen, kontakten difesa guidata delle piante |O,VIN,Z| usmerjeno
di corpo |VIN| ekstrakten varstvo rastlin
di due anni |O,VIN| dveleten difesa integrata delle piante |O,VIN,Z|
di eterosi |Å,O,VIN,Z| heterozen integrirano varstvo rastlin
di feccia |VIN| droœen difetto |V| napaka
di ferro |O,VIN,Z| œelezov, œelezen difetto appena percettibile |O,VIN| komaj
di filtrazione |O,VIN| filtracijski, filterski zaznavna napaka
di irradiazione |V| radiacijski difetto chiaramente percettibile |O,VIN| moåno
di laboratorio |V| laboratorijski zaznavna napaka
di lunga conservazione |VIN| obstojen difetto del gusto dell’olio |O| napaka v okusu
di marna |O,VIN,Z| lapornat olja
di miglioramento genetico |Å,O,VIN,Z| difetto del vino |VIN| pomanjlkljivost vina,
œlahtniteljski napaka vina
di oliva |O| oljåen difetto dell’olio |O| napaka olja
di ossidazione |V| oksidacijski difetto grande |O,VIN| moåna napaka
di piombo |VIN| svinåen difetto grave |O,S,VIN| resna napaka, zelo izra-
di plastica |V| plastiåen zita napaka
di polivinile |O,VIN,Z| polivinilast difetto notevole |O,VIN| znatna napaka
di produzione |V| produkcijski difetto percettibile |V| zaznavna napaka
di qualità |V| kakovosten differenziazione |O| diferenciacija
di rovere |VIN| hrastov differenziazione delle gemme |O,VIN| diferen-
di selezione |V| selekcijski ciacija brstov
di seme |O,VIN,Z| semenski diffusione |V| difuzija, razprostranjenost
di stagionatura |S| zorilen diffusione delle piantagioni |O,VIN| razpro-
di sughero |VIN| plutast, plutovinast stranjenost nasadov
di tannino |VIN| taninski digeribilità |V| prebavljivost
di titolazione |V| titracijski digliceride |S| diglicerid
di un anno |O,VIN,Z| enoleten dilavamento |O,VIN,Z| izpiranje
di vino |VIN| vinski dilavamento degli elementi nutritivi nel
di zolfo |V| œveplen, œveplov terreno |O,VIN,Z| izpiranje hranil v tleh
del favo |Å| saten dilavare |O,VIN,Z| izprati, izpirati

127
diluente

diluente |VIN| razredåilo disinfezione del seme |Z| razkuœevanje semena


diluire |V| redåiti, topiti, raztopiti, raztapljati disinfezione del terreno |O,VIN,Z| razkuœevanje
diluizione |VIN| razredåenost, redåenje prsti, razkuœevanje tal
dimensione |V| velikost disopercolazione |Å| odkrivanje medenih satov
dioico |O,VIN,Z| dvodomen disossamento |O| razkoæåiåenje
dipeptidasi |S| dipeptidaza dispersione |O,VIN,Z| razpræevanje
diploide |O,VIN,Z| diploiden disposizione dei filari di vite secondo le linee di
diradamento degli acini |VIN| redåenje jagod livello |VIN| gojenje trte v vrstah po plastnicah
diradamento dei frutti |O,VIN| redåenje disposizione dei rami |O| razpored vej
plodov disposizione delle foglie |O,VIN,Z| razvrstitev
diradamento dei grappoli |VIN| odstranjevanje, listov na rastlini
odstranitev grozdiåev, redåenje grozdov disposizione delle piante |O,VIN,Z| razvrstitev
diradamento |O,VIN| redåenje rastlin, razpored rastlin
diraspamento |VIN| pecljanje disposizione delle piante a quadrato |O,VIN|
diradamento delle piante |O| redåenje rastlin kvadratni razpored rastlin
diradare |V| redåiti disposizione delle piante a rettangolo |O,VIN|
diraspare |VIN| pecljati, razpecljati pravokotni razpored rastlin
diraspato |VIN| razpecljan disposizione delle piante ai vertici di un
diraspatrice |VIN| pecljaljnik triangolo equilatero - a quinconce |O|
diraspatura |VIN| pecljanje razpored rastlin v enakostraniånem trikotniku
direttiva |V| direktiva disposizione delle piante ai vertici di un
disacidificare |O,VIN,Z| razkisati, razkisevati triangolo isoscele - a settonce |O| razpored
disacidificazione |O,VIN,Z| razkisevanje, rastlin v enakokrakem trikotniku
razkisitev disseccamento del rachide |VIN| suæenje
disboscamento |O,VIN,Z| kråenje gozda, pecljevine
trebljenje gozda disseccamento |O,VIN,Z| izsuæitev, suæenje
disciplina |V| stroka dissetante |VIN| osveœujoå
disco filtrante |O,VIN| filtracijska ploæåa dissodare |O,VIN,Z| trebiti, kråiti ledino
diserbo |O,VIN,Z| uniåevanje plevela, zatiranje dissodamento |O,VIN,Z| trebljenje, kråenje
plevela ledine, obdelava ledine
diserbo chimico |O,VIN,Z| kemiåno uniåevanje distacco del frutto |O| odpad ploda
plevela distanza |Z| razmik
disgiunzione dei caratteri genetici |Å,O,VIN,Z| distanza di piantamento |O,VIN,Z| sadilna
razhajanje genetskih lastnosti razdalja
disgregare |V| razkrojiti distanza di piantatura nella fila |O,VIN| razdalja
disgregatore |V| razkrojevalen sajenja v vrsti
disidratante |V| dehidracijski distanza interfilare |O,VIN| medvrstna razdalja
disidratato |V| dehidriran distanza tra i filari |O,VIN| medvrstna razdalja
disinfestazione |V| dizinfekcija distanza tra le file di piante |O,VIN,Z| razmik
disinfettante |V| razkuœevalen, razkuœilo, med vrstami rastlin
razkuœevalno stredstvo distanza tra le viti |VIN| medtrsna razdalja
disinfettare |V| razkuœevati, razkuœiti distillato |VIN| destilat
disinfezione |V| razkuœenje, razkuœevanje distillato di vino |VIN| vinski distilat
disinfezione con mezzi chimici |O,VIN,Z| distillazione della grappa |VIN| œganjekuha
kemiåno razkuœevanje distretto vinicolo |VIN| vinorodna regija

128
effettuare un trattamento contro le avversità delle piante

distribuire |V| potrositi, trositi drenaggio |O,VIN,Z| drenaœa


distribuire il concime |O,S,VIN,Z| potrositi drenare |O,VIN,Z| osuæiti, osuæevati
gnojilo, trosito gnojilo drosofila (Drosophila melanogaster) |VIN|
distribuzione |V| distribucija vinska muæica
distribuzione delle precipitazioni |V| drupa |O| koæåiåast sadeœ
razporeditev padavin drupa di oliva |O| oljåni plod
ditteri (Diptera) |VIN| dvokrilci drupacee |O| koæåiåasto sadno drevje
divisione meiotica |V| mejotsko deljenje durata |V| trajnost, trajanje
divisione mitotica |V| mitotsko deljenje durevole |VIN| obstojen
doga |VIN| doga durezza |S| klenost, trdota
dolce |VIN| sladek duro |V| trd
dolcificazione |VIN| sladkanje
dolomia |O,VIN| dolomit
dominante |V| dominanten
dominanza |V| dominantnost
doppio capovolto |VIN| æparonska vzgoja s
E
ebullioscopio |VIN| ebulioskop
strmo rezjo æparonov ebullioscopio di Maligan |VIN| maliganov ebu-
dorifora (Leptinotarsa decemlineata) |Z| lioskop
koloradski hroæå eccedere con la concimazione |O,VIN,Z| pre-
dosaggio |V| uravnavanje, doziranje gnojiti, pregnojevati
dosaggio di prodotti fitosanitari |V| odmera eccesso di salinità |S| prezasoljenost
fitofarmacevtskih sredstev ecofillembio (Metriochroa latifoliella) |O|
dosatore |O,VIN,Z| dozator oljkov listni zavrtaå
dosatore a mano |O,VIN| roåni dozator ecologia |V| ekologija
dosatore automatico |O,VIN| avtomatiåni ecologico |V| ekoloæki
dozator ecotipo |S| ekotip
dosatore per solfitazione |VIN| dozator za edafico |V| edafski
œveplanje Edamer |S| edamec
dose |V| odmerek, doza effetto |V| delovanje, uåinek
dose di concimazione |O,VIN,Z| gnojilni effetto curativo |V| zdravilni uåinek
odmerek effetto per contatto |O,VIN,Z| kontaktno delo-
dose di concime |O,VIN,Z| odmerek gnojila vanje
dose di pesticida |O,VIN,Z| odmerek pesticida effetto per digestione |Å| œelodåno delovanje
dotare di acqua |V| preskrbeti z vodo effetto per fumigazione |V| fumigantno delo-
dotare il terreno di elementi nutritivi |O,VIN,Z| vanje
preskrbeti tla z gnojili effettuare il diserbo |O,VIN,Z| uniåevati plevel
dotare |V| preskrbeti, preskrbovati effettuare il riordino fondiario |O,VIN,Z| koma-
dotato |V| preskrbljen sirati
dotazione |V| preskrba, oskrba, zaloœenost effettuare la campionatura |V| povzoråiti,
dotazione del terreno con i concimi |O,VIN,Z| povzoråevati, vzoråevati
oskrbljenost tal z gnojili effettuare la cimatura |VIN| pincirati
dotazione del terreno di concimi |O,VIN,Z| effettuare l’incrocio |O,VIN,Z| kriœati
zaloœenost tal z gnojili effettuare lo scasso |O,VIN,Z| rigolati, zrigolati
dragoncello (Artemisia dracunculus) |Z| effettuare un trattamento |O,VIN,Z| tretirati
pehtran effettuare un trattamento contro le

129
effettuazione della rotazione

avversità delle piante |O,VIN,Z| tretirati proti enolasi |VIN| enolaza


ækodljivcem rastlin enologia |VIN| enologija
effettuazione della rotazione |O,VIN,Z| enologo |VIN| enolog
kolobarjenje enotannino |VIN| enotanin
elaborazione delle sostanze nutritive delle enoteca |VIN| vinoteka
piante |O,VIN,Z| presnova hrane pri rastlinah enotecnica |VIN| tehnika proizvodnje vin
elaborazione |O,VIN,Z| metabolizem, presnova enterococchi |S| enterokoki
elateridi (Elateridae) |VIN| pokalice, strune enterotossina |S| enterotoksin
elaterio (Agriostes lineatus) |VIN,Z| pokalica, entomofilo |Z| entomofilen
poljska pokalica entomologia |V| entomologija
eleganza del vino |VIN| eleganca vina enzima |V| encim
elemento chimico puro per la nutrizione delle enzimatico |V| encimski
piante |O,VIN,Z| åisto hranilo za prehrano epicarpo |O,VIN| koœica, epikarp, jagodna
rastlin koœica
elemento nutritivo |V| prehramben element epicatechina |O,VIN| epikatehin
elemento nutritivo assimilabile |O,VIN,Z| epidermide |O,VIN| epiderma, povrhnica
dostopno hranilo episperma |O| episperm
elemento puro |VIN| åisti element, åisto hranilo epoca di maturazione |O,VIN| åas zorenja
elettroforesi |V| elektroforeza equilibrato |VIN| stabiliziran
elettromotore |V| elektromotor equilibrio biologico |V| bioloæko ravnovesje
eliminazione dell’amaro |O| razgrenitev equilibrio vegeto-produttivo |O,VIN| razmerje
eliofilo |O,VIN,Z| heliofilen (ki ljubi svetlobo) rast/rodnost
eliografo |O,VIN,Z| heliograf erba |O,VIN,Z| trava
ellagico |VIN| elagiåen erba cipollina (Allium schoenophrasum) |Z|
emanazione di calore |V| izœarevanje toplote drobnjak
embrione |V| embrion, zarodek erba infestante a riproduzione per seme
embrione della gemma |O,VIN,Z| brstni zametek |O,VIN,Z| plevel samosevec
emettere radici |O,VIN,Z| pognati korenine, erba infestante annuale |Z| enoletni plevel
poganjati korenine, ukoreniniti se erba infestante |O,VIN,Z| plevel
emicellulasi |VIN| emicelulaza erbaccia |O,VIN,Z| plevel
emicellulosa |VIN| emiceluloza erbaceo |O,VIN,Z| travnat
Emmenthal |S| ementalec erbicida |O,VIN,Z| herbicid
emulsionante |VIN| emulgator erbicida di contatto |O,VIN,Z| dotikalen
emulsione |O,VIN| emulzija herbicid, kontaktni herbicid
emulsione dell’olio |O| emulzija olja erbicida non selettivo |O,VIN,Z| neselektiven
endocarpo |O,VIN| endokarp, koæåica herbicid
endoderma |VIN| endoderm erbicida ormonale |O,VIN,Z| hormonski herbicid
endogeno |VIN| endogen erbicida selettivo |O,VIN,Z| selektiven herbicid
endosperma |O,VIN,Z| endosperm erbicida sistemico |O,VIN,Z| sistemski herbicid
energia germinativa |O,VIN,Z| kalilna energija erboso |O,VIN,Z| travnat
energia germinativa della semente |O,VIN,Z| ereditario |V| deden
kalilna energija semena erinosi (Eriophyes vitis) |VIN| erinoza, trsna
energia radiattiva |V| radiacijska energija præica
energia termica |V| termiåna energija erisifacee (Erysiphaceae) |VIN,Z| pepelnate
enocianina |VIN| enocianin plesni

130
euglobulina

eritrodiolo |O| eritrodiol estensivo |O,VIN,Z| estenziven


ermafrodita |O,VIN,Z| dvospolen, hermafrodit estere |S,VIN| ester
ermafroditismo |O,VIN,Z| dvospolnost, estere acetico |VIN| ocetni ester
hermafroditizem esterofosforico |S| fosforesterski
ernia del cavolo (Plasmodiophora brassicae) |Z| estirpare |O,VIN,Z| pleti, trebiti
golæavost kapusnic estirpatura |O,VIN,Z| trebljenje, odstranjevanje,
erosione |O,VIN,Z| erozija odstranitev bohotivk
erosione orizzontale |O,VIN,Z| horizontalna estraibile |VIN| izluœljiv
erozija estrarre |O| ekstrahirati, izluœiti, izluœevati
erpicare |O,VIN,Z| branati estratto |VIN| ekstrakt
erpicatura |O,VIN,Z| brananje, rahljanje zemlje estratto del vino |VIN| vinski ekstrakt
erpice |O,VIN,Z| brana, rahljalnik estrazione |O,VIN| estrakcija
erpice a dischi |O,VIN,Z| kolutna brana estrazione con doppia spremitura |O|
erpice rotativo |O,VIN,Z| kroœna brana ekstrakcija z dvakratnim stiskanjem
esanolo |VIN| heksanol estrazione con unica spremitura |O| ekstrakcija
esapodi (Hecsapoda) |Z| æesteronoge z enkratnim stiskanjem
esaurimento del terreno |O,VIN,Z| izårpanost tal estrazione delle sostanze coloranti nel vino
esca |O,VIN,Z| vaba |VIN| izluœevanje barvne snovi v vinu
escoriosi della vite (Phomopsis viticola) |VIN| estrazione dell’olio |O| ekstrakcija olja
årna pegavost vinske trte estrazione per centrifugazione |O| ekstrakcija s
escremento |O,VIN| izloåek centrifugacijo
escrescenza |O,VIN| izrastek estrazione per decantazione |O| ekstrakcija z
esecuzione |V| izvræitev dekantacijo
eseguire |V| izvræiti, izvræevati estrazione per percolamento |O| ekstrakcija s
esercitare l’apicoltura |Å| åebelariti perkolacijo
esercizio dell’apicoltura |Å| åebelarjenje estrazione per spremitura |O| ekstrakcija s
esofago |Å| poœiralnik stiskanjem
esoosmosi |Z| eksoosmoza etanolo |VIN| etanol
espanso |V| razprostran etere |VIN| eter
esperto |V| strokovnjak, tehnik, strokoven, eterofermentativo |S| heterofermentativen
strokovni ocenjevalec eterofermentazione |S| heterofermentacija
esperto in olivicoltura |O| strokovnjak za eterogamia |O,VIN,Z| heterogamija
oljkarsto eterosi |Å,O,VIN,Z| heteroza
esperto in viticoltura |VIN| strokovnjak za eterozigosi |Å,O,VIN,Z| heterozigoza
vinogradniætvo eterozigote |O,VIN,Z| heterotiåen, heterozigoten,
espiantare vigneti |VIN| kråiti vinograde heterozigot
espianto vigneti |VIN| kråenje vinogradov etichetta |V| etiketa, nalepka
esporre |V| izpostaviti, izpostavljati etichetta autoadesiva |VIN| samolepilna etiketa
esposizione |V| izpostavitev etichettare |V| etiketirati
esposto |V| izpostavljen etichettatrice |V| etiketirni stroj, stroj za
esposto al sole |V| prisojen lepljenje etiket
essiccatoio |S| suæilnica etichettatura |V| etiketiranje
essiccazione |O,S,VIN,Z| izsuæitev, suæenje etilico |VIN| etilen
essudato |O,VIN,Z| izcedek etil-metossipirazina |VIN| etil-metoksipirazin
essudato batterico |Z| bakterijski izcedek euglobulina |S| euglobulin

131
eutipiosi

eutipiosi (Eutypa lata o E. armeniacae) |VIN| nerodno obdobje nasada


hiranje vinske trte fase di lavorazione |O,VIN| faza predelave
evaporazione |O,VIN,Z| evaporacija, izhlapevanje fase di maturazione |O,VIN| faza zorenja
evaporazione fogliare |O,VIN,Z| listno fase di riposo delle piante |O,VIN,Z| mirovanje
izhlapevanje rastlin
evapotraspirazione |O,VIN,Z| evapotranspiracija fase di sviluppo |Å,O,VIN,Z| razvojni ætadij
evoluzione |V| razvoj fase d’incremento produttivo (giovinezza) del
frutteto |O| razvojno obdobje sadnega nasada
fase fenologica |O,VIN| fenoloæka faza

F
fagiolino (Faseolus vulgaris) |Z| stroåji fiœol
fase gassosa |V| plinasta faza
fase liquida |V| tekoåa faza
fase solida del terreno |O,VIN,Z| trdna faza tal
fagiolo americano (Phaseolus coccineus) |Z| fatica sensoriale |V| senzoriåna utrujenost
laæki fiœol fattore |V| dejavnik
fagiolo (Phaseolus vulgaris) |Z| fiœol fattore del clima |V| vremenski dejavnik
fagiolo nano (Phaseolus vulgaris) |Z| nizki fiœol fava (Vicia faba) |Z| bob
fagiolo rampicante (Phaseolus vulgaris) |Z| favo |Å| sat, satje
visoki fiœol favorevole |V| ugoden
fagiolone (Phaseolus coccineus) |Z| laæki fiœol febbre sciamatoria |Å| rojilno razpoloœenje
fagocita |V| fagocit feccia |VIN| droœi
falce |Z| kosa feccia di vino |VIN| vinske droœi, usedline v vinu
falso frutto |O,VIN| nepravi plod fecondabile |O,VIN,Z| oplodljiv
famiglia d’api |Å| åebelja druœina fecondare |O,VIN,Z| oploditi, oplajati
famiglia della vite - Ampeloideae |VIN| druœina fecondato |O,VIN,Z| oplojen
trte - Ampeloideae fecondazione |O,VIN,Z| oploditev, oplodnja,
famiglia orfana (priva dell’ape regina) |Å| oplojevanje
osirotela druœina (brez matice) fecondazione indiretta |O,VIN,Z| heterogamija
famiglia orfana di ape regina |Å| rednik brez fecondità |O,VIN,Z| plodnost, rodnost,
matice rodovitnost
fanoptera (Phaneroptera quadripunctata) |O| fecondità del suolo |O,VIN,Z| plodnost tal,
ætiripikåasta srparica rodovitnost tal
fare il contadino |V| kmetovati fecondo |O,VIN,Z| ploden, roden
fare la cernita |O,VIN,Z| sortirati fellogeno |O,VIN| felogen, plutni kambij
fare l’analisi |V| analizirati femminella |VIN| zalistnik
fare l’incrocio |O,VIN,Z| kriœati femore |Å| stegno
fare lo scasso |O,VIN,Z| rigolati, zrigolati fenilalanina |S| fenilalanin
farina d’ossa |O,VIN,Z| kostna moka fenil-etanolo |VIN| feniletanol
farina fossile |VIN| diatomejska zemlja fenofase |O,VIN| fenofaza
farinoso |S| moknat fenolftaleina |S| fenolftalein
fascera |S| sirarski obod fenoli |O,VIN| fenoli
fascera per formaggio |S| oblikovalo za sir fenologico |O,VIN| fenoloæki
fascie fitovascolari |VIN| strœenovi pokrovi fenotipo |O,VIN,Z| fenotip
fase |O,VIN,Z| faza fermacagliata |S| sirarska ploæåa
fase di germogliamento |O,VIN,Z| faza brstenja fermentare |S,VIN| prevreti
fase di impianto (infanzia) del frutteto |O,VIN| fermentativo |O,VIN| fermentacijski, kipelen

132
filtro a membrana

fermentato |S,VIN| povret, prevret ficomiceti (Phycomycetes) |O,S,VIN,Z| plesnivke


fermentazione |O,VIN| fermentacija, vrenje fiera |V| sejem
fermentazione agrodolce |VIN| manitni cik fila |VIN| vrsta
fermentazione alcolica |VIN| alkoholna filante |VIN| vleåljivost vina
fermentacija, alkoholno vrenje filare |VIN| æpalir, vrsta
fermentazione alcolica guidata |VIN| dirigirana filare di viti |VIN| vrsta trt
alkoholna fermentacija filiera alimentare |V| œivilska veriga
fermentazione del vino |VIN| vrenje vina filiera di distribuzione |V| distribucijska veriga
fermentazione dell’acido butirrico |S| filippia (Lichtensia viburni) |O| oljkov vreåasti
maslenokislinska fermentacija kapar
fermentazione lenta |VIN| tiho vrenje fillossera (Vitaeus vitifoliae) |VIN| trsna uæ,
fermentazione malolattica |VIN| bioloæki razkis, filoksera
mleånokislinsko vrenje filo |VIN| œica
fermentazione mannitica |VIN| manitni cik filo d’acciaio |VIN| jeklena œica
fermentazione pilotata |VIN| dirigirano vrenje filo d’acciaio inossidabile |V| nerjaveåa jeklena
fermentazione silenziosa |VIN| tiho vrenje œica
fermentazione tumultuosa |VIN| burno vrenje filo di ferro |VIN| œelezna œica
fermenti |VIN| kvasovke filo di ferro zincato |VIN| pocinkana œica
fermentino |VIN| vrelni nastavek filo plastificato |VIN| plastificirana œica
fermento acidolattico |S| mleånokislinska filo portante |V| nosilna œica
glivica filo spinato |V| bodeåa œica
feromone |O,VIN| feromon filometria |O,VIN| filometrija
feromone reale |Å| matiåni feromon filosità |O,VIN,Z| nitavost
ferreo |O,VIN,Z| œelezen fillossera (Vitaeus vitifoliae) |VIN| trtna uæ,
ferrico |O,VIN,Z| œelezov, œelezen filoksera
ferro (Fe) |O,VIN,Z| œelezo filtrabile |VIN| filtrabilen
ferrobatteri |O,VIN,Z| œelezove bakterije filtrabilità |O,VIN| filtrabilnost
ferrocianuro |VIN| ferocianid filtrabilità del vino |VIN| primernost vina za
ferrocianuro di potasio (K4Fe(CN)6) |VIN| filtracijo
kalijev ferocianid filtraggio |O,VIN| precejanje, precejevanje
fertile |V| roden, ploden filtrare |O,VIN| filtrirati, precediti
fertilità del suolo |O,VIN,Z| plodnost tal, filtrare a farina |VIN| filtrirati z moko
rodovitnost tal filtrato |O,VIN| filtrat, filtriran
fertilità potenziale del terreno |O,VIN,Z| filtrazione |O,VIN| filtracija
potencialna rodovitnost tal filtrazione a piastre |VIN| ploæåna filtracija
fertilità |O,VIN,Z| plodnost, rodnost, rodovitnost filtrazione del vino |VIN| filtracija vina
fertirrigazione |O,VIN,Z| fertirigacija, gnojilno filtrazione dell’olio |O| filtracija olja
zalivanje, gnojenje z namakanjem filtrazione di brillantatura |VIN| fina filtracija
fessura |V| razpoka filtrazione di sgrassamento |VIN| groba filtracija
fessurazione |V| razpoka filtrazione di sterilizzazione |VIN| sterilna filtracija
fiascone |VIN| stekleni balon, flaækon filtro |O,VIN| filter
fibra |V| vlakno filtro a cotone |O| bombaœni filter
fibra di cocco |O| kokosovo vlakno filtro a farina fossile |O| filter s foksilno moko
fibra sintetica |O| sintetiåno vlakno filtro a gravità |O| gravitacijski filter
fibra vegetale |O,VIN,Z| rastlinsko vlakno filtro a membrana |VIN| membranski filter

133
filtro a piastre

filtro a piastre |VIN| ploæåni filter fittone |O| glavni koren


filtro a strati |VIN| naplavni filter fiascone |VIN| flaækon
filtro ad alluvionaggio |VIN| naplavni filter flavescenza dorata (Flavescence doree) |VIN|
filtro del vino |VIN| filter za vino zlata trsna rumenica
filtro di gelatina |VIN| œelatinski filter flavone |VIN| flavon
filtro per depressione |VIN| vakuumski filter flavonoidi |VIN| flavonoidi
filtro per latte |S| cedilo za mleko fleotribo (Phleotribus scarabaeoides) |O| oljkov
filtro pressa |VIN| droœni filter, filtrska stiskalnica lubadar
fine |VIN| tanek flocculazione |O| flokulacija, izkosmiåenje
finezza del vino |VIN| neœnost vina flocculo |S| kosmiå
finocchio (Foeniculum vulgare var. dulce) |Z| floema |O,VIN| floem, sitaste cevi
komaråek, koromaå floema primario |O,VIN| primarni floem
finocchio selvatico (Foeniculum vulgare) |Z| floema secondario |O,VIN| sekundarni floem
divji koromaå flora |O,VIN,Z,S| flora
fiore |V| cvet fluidità |V| tekoånost
fiore ermafrodita |O,VIN,Z| dvospolen cvet, fluido |V| tekoå
hermafroditen cvet fluoro (Fl) |V| fluor
fiore femminile |O,VIN,Z| œenski cvet fluoruro |O,VIN,Z| fluorid
fiore fruttifero |O,VIN,Z| plodni cvet flusso |O,VIN,Z| iztek
fiore ibrido |O,VIN,Z| hibridni cvet flusso del vino |VIN| dotok vina
fiore maschile |O,VIN,Z| moæki cvet flysch |O,VIN,Z| fliæ
fiore monoico |O,VIN,Z| enospolen cvet foglia |O,VIN,Z| list
fiore sterile |O,VIN| jalov cvet foglia basale |VIN| bazalen listiå
fioretta |VIN| kan, vinski cvet foglia bollosa |VIN| mehurjast list
fiorire |O,VIN,Z| cveteti, zacveteti foglia cordiforme |VIN| sråast list
fioritura |O,VIN,Z| cvetenje foglia cuneiforme |VIN| klinast list
fioritura precoce |O| zgodnje cvetenje foglia dentellata |VIN| nazobåan list
fioritura tardiva |O,VIN| pozno cvetenje foglia glabra |O,VIN,Z| gol list, nedlakav list
fiscolo |O| vreåa preluknjana na sredi foglia intera |O,VIN,Z| cel list
fisico |V| fizikalen foglia lanceolata |O| suliåast list
fisicochimico |V| fizikalno-kemijski foglia lanugginosa |VIN| volnen list
fisiologico |V| fizioloæki foglia liscia |VIN| gladek list
fissaggio |VIN| pritrditev, pritrjevanje foglia lunga |O| podolgovat list
fissare il filo |VIN| pritrditi, pritrjevati œico foglia orbicolare |VIN| okroglast list
fissato |V| fiksiran foglia peltata |VIN| æåitasti list
fitofarmaceutico |V| fitofarmacevtski foglia pentagonale |VIN| peterokoten list
fitofarmaco |O,VIN,Z| sredstvo za varstvo rastlin foglia pentalobata |O,VIN,Z| petdelen list
fitoormone |V| fitohormonski pripravek foglia reniforme |VIN| ledviåast list
fitoormonico |V| fitohormonski foglia rugosa |VIN,Z| naguban list
fitopatologo |O,VIN,Z| fitopatolog foglia settolosa |VIN| kosmiåast list
fitoregolatore |O,VIN,Z| fitoregulator foglia tondeggiante |VIN| okroglast list
fitormone |V| fitohormon, rastna snov foglia trilobata |VIN| tridelen list
fitotossicità |O,VIN,Z| fitotoksiånost foglia vellutata |VIN| klobuåevinasto kosmat list
fitotossico |O,VIN,Z| fitotoksiåen fogliame |O,VIN| listje
fittezza d’impianto |O,VIN,Z| gostota sajenja fogliare |O,VIN,Z| listen

134
formazione del coagulo

foglie caduche |O,VIN,Z| odpadajoåe listje gojitvena oblika


foglie distiche |VIN| listi postavljeni drug forma di allevamento ad ipsilon |O,VIN,Z|
drugemu nasproti ipsilon gojitvena oblika
foglio di plastica |Z| plastiåna folija forma di allevamento libera |O| prosta
foglio di polietilene |Z| polietilenska folija gojitvena oblika
foglio di profilo dell’olio |O| obrazec za forma di allevamento verticale |VIN| vertikalna
ocenjevanje olja gojitvena oblika
foglio sintetico |S| sintetiåna folija forma di formaggio |S| hleb sira
follatura dell’uva |VIN| potapljanje grozdja forma di sviluppo delle piante |O,VIN,Z|
follicolo pollinico |VIN| plodni meæiåek razvojna oblika rastlin
foma (Phoma betae) |Z| gniloba pesnega srca, forma ionica |O,VIN,Z| ionska oblika
koreninski oœig pese forma nitrica |O,VIN,Z| nitratska oblika
fondaccio |O| usedlina v dekantacijskem bazenu forma obliqua di allevamento |O,VIN| poæevna
fondo |V| dno gojitvena oblika
fondo del vino |VIN| usedline v vinu forma orizzontale di allevamento |VIN|
fondo della fascera |S| spodnja ploæåa sirarskega horizontalna gojitvena oblika
oboda forma ossidata |V| oksidirana oblika
fondo dell’arnia |Å| podnica panja forma ridotta |V| reducirana oblika
foraterra |Z| sadilni klin formaggio |S| sir
foratina della pressa |O| preluknjan pokonåni formaggio a crosta lavata |S| sir s prano skorjo
steber pri stiskalnici formaggio a pasta dura |S| trd sir
forbici |VIN| ækarje formaggio a pasta filata |S| sir iz vleåenega testa
forbicina (Lethrus apterus) |VIN| ækarjar formaggio a pasta fresca |S| kisli sir
forchetta disapercolatrice |Å| vilice za odrivanje formaggio a pasta gessata |S| kredasto testo sira
satovja formaggio a pasta lavata |S| sir s pranim zrnom
forcone |O,VIN,Z| mnogorogeljne vile formaggio a pasta molle |S| mehek sir
forcone foraterra |O,VIN,Z| vilasta rezaåa formaggio a pasta molto dura |S| zelo trd sir
forficula(Lethrus apterus) |VIN| ækarjar formaggio a pasta semidura |S| pol trd sir
forma |V| oblika formaggio affumicato |S| dimljen sir
forma cristallina |Å,S| kristalna oblika formaggio caprino |Z| kozji sir
forma di allevamento |O,VIN| gojitvena oblika, formaggio fresco |S| surov sir, sveœ sir
vzgojna oblika formaggio fuso |S| topljen sir
forma di allevamento a cono |O| stoόasta formaggio grasso |S| polnomasten sir
gojitvena oblika formaggio magro |S| pust sir
forma di allevamento a fuso |O| vretenasta formaggio maturo |S| zoren sir
gojitvena oblika formaggio molto grasso |S| prekmasten sir
forma di allevamento a globo |O| oblasta formaggio pecorino |S| ovåji sir
gojitvena oblika formaggio semigrasso |S| polmasten sir
forma di allevamento a piramide |O| piramidna formalina |O| formalin
gojitvena oblika formarsi |V| oblikovati se
forma di allevamento a vaso |O| kotlasta formatura del formaggio |S| oblikovanje sira
gojitvena oblika formazione |O,VIN| oblikovanje, tvorba
forma di allevamento a vaso policonico |O| formazione degli acini |VIN| oblikovanje jagod
polikoniåna kotlasta vzgoja formazione del coagulo |S| predelava mleka v
forma di allevamento ad arbusto |O| grmasta sir, sirjenje, usirjanje, usirjenje

135
formazione del terreno

formazione del terreno |O,VIN,Z| nastanek tal fotoperiodismo |V| fotoperiodizem


formazione della chioma |O| oblikovanje fotosintesi |V| fotosinteza
kroænje fototropico |O,VIN| fototropiåen
formazione della crosta di formaggio |S| tvorba fototropismo |O,VIN| fototropizem
skorje sira fragilità |O,VIN| lomljivost
formazione di crosta sul terreno |O,VIN,Z| fragola (Fragaria vesca) |Z| jagoda
zaskorjenost tal fragolaio |Z| jagodiæåe
forza |V| sila fragoleto |Z| jagodnjak
forza capillare |O,VIN,Z| kapilarna sila fragrante |O,VIN| vonjav
forza centrifuga |V| centrifugalna sila, fragranza |O,Z| diæava
sredobeœna sila frammentazione |V| razdrobljenost
forza coagulante del caglio |S| jakost siriæåa franco da seme |O| sejanec
forza lavoro |V| delovna sila Franconia |VIN| modra frankinja
forza motrice |V| gonilna sila, pogonska sila, frangibile |O,S,VIN| lomljiv
vleåna sila frangitore |O| mlin drobilec
forzare |O,VIN,Z| siliti frangitore a cilindri rotanti |O| mlin drobilec z
forzato |O,VIN,Z| siljen vrtljivimi valji
forzatura |V| siljenje frangitore a martelli |O| mlin drobilec s kladivi
forzatura degli innesti talea |VIN| siljenje frangitore metallico |O| kovinski mlin drobilec
cepljenk frangitore metallico a martelli |O| kovinski
forzatura delle piantine |O,VIN| siljenje sadik mlin drobilec s kladivi
forzatura invernale |Z| zimsko siljenje frangitore metallico a rulli rotanti |O| kovinski
forzatura precoce |Z| rano siljenje mlin drobilec z vrtljivimi valji
forzatura termica |Z| toplo siljenje frangitura di olive |O| drobljenje oljk, mletje
fosfatico |V| fosforen oljk, drozga oljke
fosfatidi |O,VIN,Z| fosfatidi frantoio |O| oljarna, torklja, stiskalnica za olje
fosfato |O,VIN,Z| fosfat frantoio a molazze coniche |O| mlinski kamen
fosfato bicalcico (Ca2(PO4)2) |O,VIN,Z| stoόaste oblike
dvokalcijev fosfat frantoio a molazze in pietra |O| mlin s
fosfato di calcio (CaH4(PO4)2)) |O,VIN,Z| kamnitimi kolesi
kalcijev fosfat frattume di nocciolo |O| zdrobljena koæåica
fosfato di potessio (KH2PO4) |O,VIN,Z| kalijev frazione |O| frakcija
fosfat freddo |V| hladen, sveœ
fosfato monalcico (Ca(H2PO4)) |O,VIN,Z| fresatice |O,VIN,Z| rotacijski kultivator,
monokalcijev fosfat prekopalnik
fosfato tricalcico (Ca3(PO4)2) |O,VIN,Z| freschezza del vino |VIN| sveœina vina
trikalcijev fosfat freschezza |V| sveœina
fosforo (P) |V| fosfor fresco |O,S,VIN,Z| hladen, sveœ
fosfuro |O,VIN,Z| fosfid frescura |V| sveœina
fosfuro di zinco |VIN| cinkov fosfid fresatrice agricola |O,VIN,Z| okopalnik
fossetta per la semina |Z| setveni jaråek frizzante |VIN| lahko peneå
fosso |V| jarek frode |V| goljufija, prevara
fotocellula |V| fotocelica frutta |O| sadje
fotone |V| foton frutta a bacche |Z| jagodiåasto sadje
fotonico |V| fotonski fruttato |O,VIN| buketen, cvetica, sadeœen okus,

136
gemma che non ha germogliato

saden fusariosi (Fusarium oxysporum) |Z| uvelost


frutteto |O,VIN| sadovnjak rastlin
frutticolo |O,VIN| sadjeroden fusariosi della patata (Fusarium oxysporum)
frutticoltore |O| sadjar |Z| ovelost krompirja
frutticoltura |O| sadjarstvo fusariosi dell’asparago (Fusarium culmorum)
fruttifero |O,VIN,Z| ploden, roden, saden |Z| beluæeva trohnoba
frutto |O,VIN,Z| sad, sadeœ, plod fusiforme |V| vretenast
frutto apireno |VIN| brezsemenski plod fuso |V| topljen, raztopljen, vreteno
frutto caduto |O| odpadel plod fusto |O,VIN| deblo
frutto caduto per vie naturali |O| naravno fusto |VIN| sod
odpadel plod fusto in legno |VIN| lesen sod
frutto di oliva |O| oljåni plod fusto in rovere |VIN| hrastov sod
frutto lesionato |O| poækodovan plod
frutto non maturo |O| nedozorel plod, zelen
plod, nezrel plod
frutto partenocarpico |O,VIN| partenokarpni
plod
G
gabbia del torchio |O| koæ stiskalnice
frutto trasformato |O| predelan plod gabbia della pressa |O| koæ stiskalnice
fruttosio |O,VIN| fruktoza, sadni sladkor galattosio |S| galaktoza
fuga |O,VIN| uhajanje galaverna |Å| ivje, pozeba
fugace |V| beœen galla |VIN| æiæka
fumaggine (Capnodium salicinum) |VIN| gallacatechina |VIN| galakatehin
sajavost gallico |VIN| galiåen
fumaggine dell’olivo (Capnodium Gamet |VIN| game
elaeophilum) |O| oljåna sajavost gamete |V| gamet
fumigare |V| zadimiti gammacaseina |S| gama-kazein
fumigatore |Z| meglilnik ganglio |Å| vozel
fumigazione |V| zadimljanje gas |V| plin
funghi del terreno |O,VIN,Z| talne glive gas inerte |V| inertni plin
fungicida |V| fungicid, sredstvo proti gliviånim gassoso |V| plinast
boleznim, fungiciden gastroenterite |S| gastroenteritis
fungicida citotropico |O,VIN,Z| citotropiåen gelare |O,VIN,Z| pozebsti
fungicid, polsistemiåen fungicid gelata |O,VIN,Z| poledica
fungicida complesso |O,VIN,Z| kombiniran gelatina |VIN| œelatina
fungicid gelatinoso |VIN| œelatinast
fungicida organico |O,VIN,Z| organski fungicid gelato |O,VIN,Z| pozebel
fungicida semplice |O,VIN,Z| enostaven fungicid gelicidio |O,VIN,Z| pozeba, ivje
fungicida sistemico |O,VIN,Z| sistemski fungicid gelo |O,VIN,Z| pozeba, ivje
fungicida translaminare |O,VIN,Z| gemma |O,VIN| oko, popek
mezosistemiåen fungicid gemma a fiore |O,VIN,Z| cvetni brst
fungino |O,VIN,Z| gliviåen gemma a legno |O,VIN| lesni brst
fungo |O,VIN,Z| glivica gemma ascellare |O,VIN| listni brst
funicolo |Å| biå gemma avventizia |O,VIN| adventivni brst,
fuori stagione |Z| izvensezonski nadomestni brst
fuoriuscire |O,VIN| uhajati gemma che non ha germogliato |VIN| neodgna-

137
gemma dormiente

lo oko germogli del carciofo |Z| stranski poganjki


gemma dormiente |O,VIN| slepo oko, speåe oko artiåoke za razmnoœevanje
gemma estiva |O,VIN| letno oko germogli dell’anno |O,VIN| poganjek letne rasti
gemma germogliata |O,VIN| odgnalo oko, germogliamento |O,VIN,Z| brstenje
pognalo oko germogliare |O,VIN,Z| pognati, poganjati, zbr-
gemma ibernante |O,VIN| pravo oko, zimsko steti, brsteti, odgnati, odganjati
oko germogliato |O,VIN| odgnal, pognal
gemma invernale |O,VIN| pravo oko, zimsko germogliazione del seme |O,VIN,Z| kaljenje
oko semena
gemma latente |O,VIN| slepo oko, speåe oko germogliazione |O,VIN,Z| brstenje
gemma mista |O,VIN| meæan brst germoglio |O,VIN,Z| brst, poganjek, brstiå,
gemma normale |O,VIN| pravo oko kalåek
gemma principale |VIN| centralni brst, glavni germoglio a legno |O| lesna mladika
brst germoglio apicale |O| voditeljica (brst), vrhni
gemma pronta |O,VIN| letno oko poganjek
gene |V| gen germoglio fertile |VIN| rodna mladika
generativo |Å,O,VIN,Z| plodilen germoglio sterile |O,VIN| nerodna mladika
generativo |V| generativen germoglio |O,VIN| mladica, mladika
genere |V| pleme, rod gessatura del terreno |O,VIN,Z| sadranje tal
genere Clostridium |S| rod clostridium getto |V| curek, izliv
genere della vite vitis |VIN| rod trte vitis getto a ventaglio |O,VIN,Z| pahljaåasti curek
genere di microorganismi |S| rod drobnoœivk getto d’acqua |O,VIN,Z| vodni curek
genere Enterobacter |S| rod enterobacter getto d’uscita |O,VIN,Z| izstopni curek
genere Escherichia |S| rod escherichia getto |O,VIN| uhajanje
genere olea |O| rod olea ghiaia |V| gramoz
genetica |V| genetika ghiandola |Å| œleza
genetico |V| genetski, genski ghiandola ceripara |Å| voskova œleza
genoma |O,VIN,Z,Å| genom ghiandola del veleno |Å| œleza strupnica
genotipo |V| genotip ghiandola faringea |Å| krmilna œleza
geometride (Boarmia gemmaria) |VIN| zemlje- ghiandola labiale |Å| œleza slinavka
merka ghiandola mandibolare |Å| åeljustna œleza
geometridi (Geometridae) |O,VIN,Z| pedici ghiandola occipitale |Å| zatilna slinavka
geotermometro |O,VIN,Z| talni termometer ghiandola odoripara |Å| vonjavna œleza
geotropismo |VIN| geotropizem ghiandola sessuale |Å| spolna œleza
geraniolo |VIN| geraniol ghiandola toracica |Å| prsna slinavka
gerla |O,VIN| oprtna koæara ghiandola velenifera |Å| œleza strupnica
germinabilità |O,VIN,Z| kalivost giallo chiaro |VIN| svetlo rumen
germinabilità del seme |O,VIN,Z| kalivost giallo dorato |VIN| rumenkasto zlat
semena giallo oro |VIN| rumenkasto zlat
germinabilità della semente |O,VIN,Z| kalivost giallo paglierino |VIN| slamnato zlat
semena gineceo |O,VIN,Z| pestiå
germinare |O,VIN,Z| kaliti girato |VIN| miæevina vina, razgradnja vinske
germinativo |O,VIN,Z| kaliv kisline, mleåni cik
germinatoio |O,VIN,Z| kalilnik giro |V| vrtljaj
germinazione |O,VIN,Z| kalitev gittata |O,VIN,Z| domet

138
guaina

giunto |V| prikljuåek gramolare |O| mesti


giunzione della pompa |O,VIN,Z| spoj na årpalki gramolare la pasta di olive |O| mesti oljåno
glabro |V| gladek drozgo
glicerico |O,VIN| glicerinski gramolato |O| zmesen
gliceride |O,VIN| glicerid gramolatrice |O| mlin mesilnik
glicerina |O,VIN| glicerin, glicerina, glicerol gramolatura |O| mesenje
glicerolo |O,VIN| glicerin, glicerina, glicerol gramolatura della pasta di olive |O| drobljenje
glicina |S| glicin oljåne drozge
glicolisi |S| glikoliza grandezza |V| velikost
globulina |VIN| globulin granello pollinico |O,VIN,Z| pelodno zrno
glomeruli del terreno |O,VIN,Z| strukturni granulato |O,VIN| granulat
agregati tal granulo |V| zrno
glucano |VIN| glukan granulo di formaggio |S| zrno sira
glucosidi |VIN| glukozidi grappa di vinaccia d’uva |VIN| tropinovec
glucide |V| ogljikov hidrat grappolo |VIN| grozd
glucosio |VIN| glukoza grappolo alato |VIN| krilat grozd
glutammico |VIN| glutaminski grappolo cilindrico |VIN| cilindriåen grozd,
gommoso |VIN| gumijev valjast grozd
gonfiatura |S| napihovanje grappolo compatto |VIN| zbit grozd
gonfiatura del formaggio |S| napihovanje sira grappolo conico |VIN| stoόast grozd
gonfiore precoce a spugna |S| gnidavost, koza- grappolo piramidale |VIN| piramiden grozd
vost grappolo ramificato |VIN| vejnat grozd
gonfiore precoce del formaggio |S| zgodnje grappolo spargolo |VIN| redek grozd
napihovanje sira grasso |O| mast
gonfiore tardivo del formaggio |S| pozno grasso animale |V| œivalska maæåoba
napihovanje sira grasso del latte |S| mleåna maæåoba
gorgogliatore |VIN| vrelna veha grasso idrogenato |O| hidrogenirana maæåoba
Gorgonzola |S| gorgonzola grasso vegetale |O| rastlinska maæåoba
Gouda |S| gavda graticcio |O| lesena reæetka, reæetka iz protja
gradi SH (Soxhlet-Henkel) |S| stopnje SH grattare |Z| grebsti
(Soxhlet-Henkel) gravitazionale |O,VIN,Z| gravitacijski
gradiente |V| gradient griglia a lamina forettata |O| preluknjani
gradiente termico |V| termiåni gradient stoœåasti okvir
grado |O,VIN| stopnja griglia antivarroa |Å| mreœa proti varroozi
grado alcolico |VIN| stopnja alkohola, alkoholna griglia escludiregina |Å| matiåna reæetka
stopnja griglia raccoglipropoli |Å| mreœa za nabiranje
grado di acidità |O,S,VIN| kislinska stopnja, propolisa
stopnja kislosti grillotalpa (Gryllotalpa gryllotalpa) |Z| bramor
grado di acidità del siero |S| kislost sirotke grossolano |O,VIN| grob, robat
grado di alcalinità |O,VIN,Z| stopnja alkalnosti grumo |V| zrno
grado di maturazione |V| zrelostna stopnja, gruppo carbossilico |O,VIN| karboksilna sku-
stopnja dozorelosti, stopnja zrelosti pina
grado di maturazione per il consumo |V| kon- Gruyere |S| grojer
zumna zrelost guaiacolo di vinile |VIN| vinilgvajakol
grado zuccherino |VIN| sladkorna stopnja guaina |Å| noœnica

139
guida

guida |O| traånica


guidato |V| usmerjen, dirigiran
Guyot doppio |VIN| dvojni Gijot, dvoæparonska
I
ibitolo |O| ibitol
vzgoja ibridazione |O,VIN,Z| hibridizacija
gusci |Z| strocje ibrido |O,VIN,Z| hibrid, hibriden
guscio |Z| lupina, strok ibrido produttore diretto |VIN| samorodnica
gustativo |V| okuæalen identificazione |V| identifikacija
gusto di avvinato dell’olio |O| okus po idratare |O,VIN| hidratizirati, hidrirati
zakisanosti olja idratato |O,VIN| hidriran
gusto di cotto dell’olio |O| okus po opeklini olja idratazione |O,VIN| hidratacija
gusto di fetido |O| okus po plesnivem idrato |O,VIN| hidrat, hidrid
gusto di morchia dell’olio |O| okus po blatni idrato di calcio (Ca(OH)2) |O,VIN,Z| kalcijev
usedlini olja hidroksid
gusto di muffa dell’olio |O| okus po plesnobi idrato di carbonio |V| ogljikov hidrat
olja idraulica |V| hidravlika
gusto di muffa |O| okus po plesnivem idraulico |O,VIN| hidravliåen
gusto di putrido dell’olio |O| okus po gnilobi idrazina |VIN| hidrazin
olja idrocalciofilo |S| hidrokalcifilen
gusto di riscaldo dell’olio |O| okus po idrocarburo |V| ogljikovodik
pregretem olju idrofilo |O,VIN,S| hidrofilen
gusto di secco dell’olio |O| okus po suhljadi olja idrofobo |O,VIN,S| hidrofoben
gusto di terra dell’olio |O| okus po zemlji olja idrogenato |V| hidrogeniran
gusto di vermi dell’olio |O| okus olja po idrogeno (H) |V| hidrogen, vodik
årvivosti idrogeno solforato (H2S) |VIN| œveplovodik
gusto estraneo |O,VIN| tuj okus idrolisi |V| hidroliza
gusto metallico dell’olio |O| okus olja po idrologico |V| hidroloæki
kovini, okus po kovini olja idrometeorologico |O,VIN,Z| hidrometeoroloæki
gusto sgradevole |V| neprijeten okus idromiele |Å| medica
gusto |V| okus idroponica |VIN,Z| hidroponika
Guyot (forma di allevamento della vite) |VIN| idroponico |VIN,Z| hidroponski
Gijot (gojitvena oblika trte) idrosolubile |V| vodotopen
Guyot doppio |VIN| dvojni Gijot, dvoæparonska idrossiapatito |S| hidroksiapatit
vzgoja idrossido |V| hidroksid
Guyot semplice |VIN| enoæparonska vzgoja idrossido di sodio (NaOH) |O| natrijev
hidroksid
idrotropismo |Z| hidrotropizem
ifa |O,VIN,Z| hifa

H
humus |O,VIN,Z| humus, sprstenina
igiene |V| higijena
igienico |V| higijenski
igrometro |V| higromer, vlagomer
igroscopicità |O,VIN,Z| higroskopiånost
igroscopico |O,VIN,Z| higroskopen,
higroskopiåen
il coprire di terra |O,VIN,Z| pokopavanje,
podkopati

140
inclinato

il servire |VIN| serviranje impermeabilità del tappo |VIN| neproduænost


ilesino bruno dell’olivo (Hylesinus oleiperda) zamaæka
|O| mali oljkov lubadar impianto |O,VIN,Z| sajenje, posaditev
ilesino grigio dell’olivo (Hylesinus = impianto |O,VIN| nasad
Leperisimus fraxini) |O| mali jesenov lubadar impianto di imbottigliamento |O,S,VIN|
illuminare |O,VIN,Z| osvetliti, osvetlevati polnilna linija
illuminazione delle piante |O,VIN,Z| osvetlitev impianto di imbottigliamento mobile |VIN|
rastlin premiåna polnilna linija
illuminazione delle serre |Z| osvetlitev, impianto di irrorazione |O,VIN,Z| ækropilna
osvetljevanje rastlinjakov naprava
illuminazione |O,VIN,Z| osvetlitev impianto di piante da frutto |O,VIN| sadni
imbianchimento |Z| ubelitev nasad
imbianchimento dell’indivia |Z| beljenje impianto di piante in pianura |O,VIN| ravninski
endivie, ubelitev endivije nasad
imbianchire |Z| ubeliti impianto di raffreddamento |S,VIN,Z| hladilna
imbottigliamento |O,S,VIN| polnitev steklenic, naprava
stekleniåenje impianto di refrigerazione |S,VIN,Z| hladilna
imbottigliare |O,S,VIN| polniti steklenice, naprava
stekleniåiti impianto di viti |VIN| vinogradniæki nasad, trtni
imbottigliato |O,S,VIN| polnjen, stekleniåen nasad, nasad vinske trte
imbottigliatore |O,S,VIN| polnilec steklenic impianto misto |O,VIN| meæan nasad
imbottigliatrice |O,S,VIN| polnilnica steklenic, impianto pluriennale |O,VIN| veåleten nasad
stroj za stekleniåenje vina impianto sperimentale |O,VIN| poskusen nasad
imbutiforme |VIN| lijakast impianto di viti madri |VIN| matiåni nasad trt,
imbuto |VIN| lijak matiånjak
imenotteri (Hymenoptera) |O,VIN| koœekrileci, impollinare |O,VIN,Z| opraæevati, opraæiti
koœokrilci impollinatore |O,VIN,Z| opraæevalen, opraæevalec
immagazzinamento |V| skladiæåenje, impollinatrice |O,VIN,Z| opraæevalka
uskladiæåenje impollinazione |Å,O,VIN,Z| opraæevanje,
immagazzinamento del formaggio |S| opraæitev
skladiæåenje sira impollinazione anemofila |O,VIN,Z| opraæevanje
immagazzinare |V| uskladiæåiti z vetrom
immagazzinato |V| uskladiæåen importante |V| pomemben
immagine aerofotogrammetrica |O,VIN,Z| aero- importanza |V| pomembnost
foto-posnetek importanza alimentare del formaggio |S|
immaturo |V| nezrel prehranski pomen sira
immettere al consumo |V| dati v promet impregnare |VIN| impregnirati
impalcatura |V| ogrodje impurezza |O,S,VIN| umazanija
impalcatura dell’albero |O,VIN| ogrodje drevesa impurità |O,VIN| tujek, primes
impastamento del burro |S| gnetenje masla in fase di maturazione |V| dozorevajoå
impastatura della pasta di olive |O| mesenje inacidimento |O,VIN| zakisanost
oljåne drozge inacidito |O,VIN| zakisan
impatto ambientale |O,VIN,Z| vpliv na okolje, incastellatura |V| ogrodje
obremenitev okolja, obremenjevanje okolja incisione anulare |O,VIN| obroåkanje
impermeabile |V| neprepusten inclinato |O,VIN,Z| strm

141
inclinazione

inclinazione |V| nagib, naklon induzione |V| induciranje


inclinazione dei rami |O,VIN| upogibanje vej inerbimento |O,VIN,Z| zatravljanje, zatravitev
inclinazione del terreno |O,VIN,Z| naklon inerbito |O,VIN,Z| zatravljen
povræine zemljiæåa, nagib povræine zemljiæåa inerte |V| inerten
incremento |V| prirastek, rast infarto |O| infarkt
incremento della produzione |V| rast infertilità |V| neplodnost
proizvodnje infestato da erbacce |O,VIN,Z| plevelast
incrocio |O,VIN,Z| kriœanec, kriœanje infettare |V| okuœiti
incrocio euro-americano |VIN| evropsko- infettivo |V| infektiven
ameriæki kriœanec infezione |V| okuœba
incrocio tra portinnesti americani |VIN| infezione primaria |O,VIN,Z| primarna okuœba,
kriœanec ameriækih podlag prvotna okuœba
incubazione |O,VIN,Z| inkubacija infiorescenza |O,VIN,Z| socvetje
incurvatura dei rami |O| zavijanje vej infiorescenza a grappolo |O| grozdasto socvetje
indicare |V| oznaåevati infiorescenza femminile |O,VIN,Z| œensko
indicatore |VIN| indikator, pokazatelj socvetje
indicazione geografica |VIN| geografska oznaåba infiorescenza maschile |O,VIN,Z| moæko socvetje
indicazione geografica protetta (IGP) |Å,O,S| ingiallimento delle foglie |VIN| rumenenje listov
zaæåitena geografska oznaka (ZGO) ingiallimento dell’olio |O| porumenelost olja
indicazione geografica riconosciuta |VIN| ingluvie |Å| golæa
priznana geografska oznaka (PGO) ingresso dell’alveare |Å| vhod v åebelnjak
indicazione obbligatoria |O,VIN| obvezna ingresso dell’arnia |Å| vhod v panj
oznaka ingrossamenti sul pedale dell’olivo |O| gråe na
indicazione |V| poimenovanje, oznaåba, koreninskem vratu oljke
oznaåevanje, oznaka ingrossamento del fusto e dei rami |O|
indice |V| indeks debeljenje debla in vej
indice di Ravaz-peso del prodotto in inibitore |V| zaviralen, inhibitor
kilogrammi/peso del legno asportato |VIN| inibitore della crescita |O,VIN,Z| zaviralec rasti,
ravajev indeks-teœa pridelka v kilogramih/teœa inhibitor rasti
odrezanega lesa) inibizione |V| oviranje
indice di rifrazione |O| indeks lomljivosti, iniettore |O,VIN,Z| brizgalnik, injektor
koliånik lomljivosti innestare |O,VIN| cepiti
indivia (Cichorium endivia var. latifolium e innestare a gemma |VIN| okulirati
var. crispum) |Z| endivija innestato |O,VIN| cepljen
indivia escariol var. Scarola (Cichorium innesto |O,VIN| cepivo, cepljenje
endivia) |Z| endivija eskariol innesto a doppio spacco all’inglese |O,VIN|
indivia estiva (Cichorium endivia) |Z| solata angleæko spajanje (kopulacija)
vezivka innesto a flauto |O,VIN| cepljenje za lub
indivia vernina |Z| zimska endivia innesto a gemma |O,VIN| okulacija, oåeslanje,
individuale |V| individualen okuliranje
indolo |S| indol innesto a gemma dormiente |VIN| okulacija na
indotto |V| induciran speåe oko
indurimento |O| otrditev innesto a legno |VIN| suho cepljenje
indurimento del nocciolo |O| otrditev koæåice innesto a macchina |VIN| strojno cepljenje
indurre |V| inducirati innesto a omega |VIN| cepljenje na izrez omega

142
inzaffardatura

innesto a ponte |O,VIN| mostiåkanje insetticida di contatto |O,VIN,Z| kontaktni


innesto a sella |O| sedlanje insekticid
innesto a spacco |O,VIN| cepljenje v razkol, insetto |V| œuœelka
œlebiåkanje insetto adulto |V| odrasla œuœelka
innesto a spacco inglese |VIN| cepljenje z insetto predatore |O,VIN,Z| roparska œuœelka
dolago, spajanje insetto nocivo |V| ækodljivec
innesto a spacco laterale |VIN| boåno cepljenje insilato |S| silaœa
v razkol insipido |VIN| plehek
innesto a T |VIN| cepljenje na izrez T insolazione |O,VIN,Z| osonåenje
innesto a zufolo |O,VIN| cepljenje na “okence”, insolazione dei frutti |O,VIN,Z| osonåenje
gajzenhamska okulacija plodov
innesto ad incastro |O,VIN| cepljenje v razkol, insolazione delle foglie |O,VIN,Z| osonåenje
œlebiåkanje listov
innesto erbaceo |VIN| zeleno cepljenje integrità dei frutti |O,VIN| celovitost plodov
innesto erbaceo a spacco |VIN| zeleno cepljenje intenerimento degli acini |VIN| mehåanje jagod
v razkol intensità |V| intenzivnost
innesto erbaceo per copulazione intensità della potatura |O,VIN| jakost rezi
sull’internodio, innesto inglese semplice intenso |V| intenziven
erbaceo |VIN| zeleno cepljenje v medålenku interfilare |O,VIN| medvrsten
innesto erbaceo sul nodo |VIN| zeleno ceplenje interno |V| notranji
v ålenku internodio |O,VIN,Z| internodij, medålenek
innesto liofilizzato |S| liofilizirano cepivo interramento del letame |O,VIN,Z| zadelovanje
innesto manuale |VIN| roåno cepljenje gnoja
innesto mesofilo |S| mezofilno cepivo interrare |O,VIN,Z| pokopavanje, podkopati
innesto naturale |S| naravno cepivo intervenire |V| ukrepati
innesto per approssimazione |O,VIN| spajanje intervento |V| poseg, ukrep
(naåin cepljenja) intervento agrotecnico |O,VIN,Z| agrotehniåni
innesto semplice inglese erbaceo |VIN| zeleno ukrep
angleæko spajanje intervento sanitario |O,VIN,Z| zdravstveni
innesto termofilo |S| termofilno cepivo poseg
inoculo |S| cepivo, cepljenje intervento stabilizzante |VIN| stabilizacijski
inoculo di fermenti |VIN| nastavek kvasovk poseg
inossidabile |V| nerjaveå intestino anteriore |Å| prednje årevo
inquinamento |V| onesnaœenje, onesnaœenost intestino posteriore |Å| zadnje årevo
inquinare |V| onesnaœevati, onesnaœiti intorbidamento da sostanze anorganiche |VIN|
insaponificabile |O| nesaponifikabilen (ki se ne anorganska motnost
da umiliti) intorbidamento da sostanze organiche |VIN|
insaponificabilità |O| petroleter organska motnost
insaponificazione |O| neumiljenje (petroleter) intorbidamento del vino |VIN| motnost vina
insaturo |V| nenasiåen intestino medio |Å| srednje årevo
inseminatore |O,VIN,Z| oplojevalec inumidire |V| vlaœiti
inseminazione |O,VIN,Z| oploditev, oplodnja, invaiatura |VIN| spremninjanje barve jagod
oplojevanje invecchiamento del vino |VIN| staranje vina
insetticida |Å,O,VIN,Z| inskticid, sredstvo proti invertasi |VIN| invertaza
ækodljivim œuœelkam, insekticiden inzaffardatura (immersione delle radici in una

143
ioduro di argento (AgI2)

miscela di argilla, acqua e sterco vaccino) |O| isoelettrico |S| izoelektriåen


pomoåitev korenin v meæanico gline, vode in isoleucina |O,VIN| izolevcin
kravjaka isomerasi |O,VIN| izomeraza
ioduro di argento (AgI2) |VIN| srebrov jodid isopropile |O,VIN| izopropil
ione |O,VIN,Z| ion istamina |O,VIN| histamin
iperplasia |S| hiperplazija istidina |O,VIN| histidin
ipertensione |VIN| hipertenzija ittiocolla |VIN| ribji mehur
ipoclorico |O| hipokloriten iuta |O| juta
ipoclorito |O| hipoklorit
ipotenusa |V| hipotenuza
ipovirulenza |O,VIN,Z| hipovirulenca
irradiazione |V| radiacija, obsevanje, sevanje
irrancidimento |O| œaltavost, œarkost
K
Kefir |S| kefir
irrigabilità |O,VIN,Z| moœnost namakanja
irrigare |O,VIN,Z| namakati
irrigatore |Z| deœevalnik, podeœevalnik
irrigatore rettangolare |O,VIN,Z| pravokotni
deœevalnik
L
labbro |Å| ustno
irrigatore rotativo |Z| kroœno vrtilni laboratorio |V| laboratorij
podeœevalnik laboratorio chimico |V| kemiåni laboratorij
irrigazione |O,VIN,Z| namakanje laboratorio di analisi |V| laboratorij za analizo
irrigazione a goccia |O,VIN,Z| kapalno zalivanje, lacca |S| lak
kapljiåno namakanje laccasi |VIN| lakaza
irrigazione a pioggia |O,VIN,Z| rosenje, lama da formaggio |S| sirarski lok
namakanje z oroæevanjem lama da taglio della vanga |O,VIN,Z| rezilo pri
irrigazione per aspersione |O,VIN,Z| rosenje, lopati rezaåi
namakanje z oroæevanjem lamiera |S| ploåevina
irrigazione per infiltrazione laterale o lamiera stagnata |S| pocinkana ploåevina
scorrimento |O,VIN| namakanje po brazdah lamina fogliare glabra |O,VIN| gladka listna
irrigazione per sommersione |O,VIN,Z| ploskev
namakanje s poplavljanjem, poplavljanje lamina fogliare pelosa |O,VIN,Z| dlakava listna
irrorare |O,VIN,Z| præiti, razpræevati, razpræiti, ploskev
ækropiti lamina fogliare |O,VIN| listna dlan, dlan lista,
irroratore |O,VIN,Z| ækropilec listna ploskev
irroratrice |O,VIN,Z| ækropilnik, præilnik lamina sintetica |S| sintetiåna folija
irroratrice a zaino |O,VIN,Z| nahrbtna lancia |O,VIN,Z| dometen deœevalnik
ækropilnica larva |Å,VIN| liåinka
irrorazione |O,VIN,Z| ækropljenje larvicida |O,VIN,Z| larvicid
irrorazione a pioggia |O,VIN,Z| præenje latente |V| latenten, prikrit
Isabela |VIN| Izabela latifoglio |O,VIN,Z| æirokolisten
isoacetato di isometile |V| izometilacetat latitudine |VIN| geografska æirina
isoamilacetato |VIN| izoamilacetat lato |V| stranica
isobutile |VIN| izobutil latta |S| pocinkana ploåevina
isobutil-metossipirazina |VIN| izobutil- lattasi |VIN| laktaza
metoksipirazin lattato |S| laktat

144
lebbra

lattato di calcio |S| kalcijev laktat lavaggio delle botti nuove con vino |VIN|
lattato di etile |VIN| etil-laktat ovinjenje soda
latte |S| mleko lavaggio delle bottiglie |VIN| pranje steklenic
latte a lunga conservazione |S| trajno mleko lavaggio delle olive |O| pranje oljånih plodov
latte acidofilo |S| kislo mleko lavaggio |V| pranje
latte caprino |S| kozje mleko lavanda (Lavandula angustifolia) |Z| lavandula
latte condensato |S| kondenzirano mleko lavare |V| pomivati, pomiti
latte crudo |S| surovo mleko lavatrice |VIN| pomivalni stroj
latte di bufala |VIN| bivolje mleko lavatura |V| pranje
latte di capra |S| kozje mleko lavorare |O,S,VIN| predelati, predelovati
latte di pecora |S| ovåje mleko lavorare la terra |V| kmetovati, obdelovati
latte di vacca |S| kravje mleko zemljo
latte pecorino |S| ovåje mleko lavorazione |V| predelava, obdelovanje
latte fresco |S| sveœe mleko lavorazione dei frutti |O| predelava plodov
latte in polvere |S| mleko v prahu lavorazione del latte |S| obdelava mleka
latte intero |S| polno mleko lavorazione del mosto |VIN| obdelava moæta
latte non scremato |S| neposneto mleko lavorazione del terreno |O,VIN,Z| obdelava
latte non trattato |S| neobdelano mleko zemlje, obdelovanje zemlje
latte omogeneizzato |S| homogenizirano mleko lavorazione dell’uva |VIN| predelava grozdja
latte pastorizzato |S| pasterizirano mleko lavorazione della cagliata |S| obdelava
latte scremato |S| posneto mleko koaguluma
latte semiscremato |S| polposneto mleko lavorazione della terra |V| kmetovanje,
latte senza grasso |S| nemaæåobno mleko obdelovati zemljo
latte vaccino |S| kravje mleko lavorazione estiva del terreno |O,VIN,Z| poletna
latteria |S| mlekarna obdelava tal
latticello |S| pinjenec lavorazione invernale del terreno |O,VIN,Z|
lattico |S,VIN| mleåen zimska obdelava tal
lattiero |S,VIN| mleåen lavorazione meccanizzata |O,VIN,Z| strojna
lattoalbumina |S| laktoalbumin obdelava
lattodensimetro |S| gostomer za mleko lavorazione primaverile del terreno |O,VIN,Z|
lattodotto |S| mlekovod pomladanska obdelava tal
lattofiltratore |S| filter za mleko lavorazione profonda del terreno |O,VIN,Z|
lattoflavina |S| laktoflavin globoka obdelava tal
lattoglobulina |S| laktoglobulin lavorazione superficiale del terreno |O,VIN,Z|
lattoni |S| laktoni plitva obdelava tal
lattosio |S| laktoza, mleåni sladkor lavorazione del terreno |O,VIN,Z| obdelava,
lattuga (Lactuca sativa) |Z| solata obdelovanje zemlje
lattuga a cappuccio (Lactuca scariola var. lavorazione |O,S,VIN,Z| obdelava, gojitev,
sativa) |Z| glavnata solata gojenje, obdelava
lattuga bionda a foglia riccia (Lactuca sativa) lavori preliminari |O,VIN,Z| pripravljalna dela
|Z| solata berivka lavori preparatori del terreno |O,VIN,Z|
lattuga da taglio (Lactuca sativa) |Z| solata temeljno obdelovanje tal
rezivka lavoro complementare e consecutivo del
lattuga romana |Z| rimska solata terreno |O,VIN,Z| dopolnilno obdelovanje tal
lavaggio |V| pomivanje lebbra (Gleosporium olivarum) |O| grintavost

145
lebbra dell’olivo

oljk letto caldo |Z| topla greda


lebbra dell’olivo (Gleosporium olivarum) |O| leucina |S| levcin
oljåna gobavost leucoantociano |VIN| levkoantocian
leccino (varietà di olivo) |O| leccino leucocita |S| levkocit
lecanio del corniolo (Eulecanium corni) |VIN| leucolattoflavina |S| leukolaktoflavin
åeæpljev kapar libro |O,VIN| lik
legaccio |V| vezivo libro duro |O,VIN| trd lik
legame |VIN| vez libro molle |O,VIN| mehek lik
legame doppio |O| dvojna vez libro secondario |O,VIN| sekundarni floem
legare |VIN| privezati, privezovati, vezati lichene |VIN| liæaj
legare il cespo di indivia |Z| vezati glavo endivije lieviti |VIN| kvasovke
legatura |VIN| povezovanje, vezanje lieviti apiculati |VIN| apikulatne kvasovke
legatura in verde dei tralci |VIN| privezovanje lieviti autoctoni |VIN| avtohtone kvasovke
letnih zelenih mladic lieviti del vino |VIN| vinske kvasovke
legatura |VIN| vez lieviti elittici |VIN| eliptiåne kvasovke
legge di mercato |V| trœna zakonitost lieviti selezionati |VIN| selekcionirane kvasovke,
legno di potatura delle viti |VIN| roœje, rezan œlahtne kvasovke
les trte lievito di avviamento |VIN| vrelni nastavek
legno di produzione |O,VIN| rodni les lignificare |O,VIN| oleseneti
legno giovane |O,VIN| mladi les lignificato |O,VIN| olesenel
legno riccio (Wood pitting) |VIN| razbrazdanost lignificazione |O,VIN| olesenitev
lesa lignina |VIN| lignin
legno sterile |O,VIN| nerodni les liliacee (Liliaceae) |Z| åebulnice, lilijevke
legnosità |O,VIN| olesenelost limacida |O,VIN,Z| limacid
legume |Z| strok limo |V| mulj, melj
leguminose (Leguminosae) |Z| leguminoze, limpidezza |VIN| bistrost
soåivnice, stroånice, metuljnice limpidezza del vino |VIN| bistrost vina
leguminoso |Z| leguminozen limpido |VIN| sijajen, åist
lembo fogliare |O,VIN,Z| listna dlan, dlan lista, linea perpendicolare |V| pravokotnica
listna ploskev linfa |O,VIN,Z| limfa, linfa, sok
lembo fogliare superiore |O,VIN,Z| zgornja linfa ascendente |O,VIN| ascendenten sok
ploskev lista linfa della pianta |O,VIN,Z| rastlinski sok
lembo |V| rob linfa discendente |O,VIN| discendenten sok
lenticchia (Lens culinaris) |Z| leåa liofilizzato |S| liofiliziran
lenticella |O,VIN| lenticela liofilizzazione |S| liofilizacija
lenza della terrazza |O,VIN,Z| ploæåa terase liotripide (Liotrips oleae) |O| oljkov resar
lepidotteri (Lepidoptera) |O,VIN,Z| metulji lipasi |O,S| lipaza
letamaio |O,VIN,Z| gnojiæåe lipolisi |O,S| lipoliza
letame |O,VIN,Z| gnoj lipolitico |O,S| lipolitiåen
letame bovino |O,VIN,Z| goveji gnoj liquame |O,VIN,Z| gnojevka
letame di pecora |O,VIN,Z| ovåji gnoj liquido |V| tekoå
letame equino |O,VIN,Z| konjski gnoj liquido antiparassitario |O,VIN,Z| præilo
letame suino |Z| svinjski gnoj liquido per irrorazione |O,VIN,Z| ækropivo
lettiera |VIN,Z| nastilje, stelja liquore |VIN| liker
lettime |VIN,Z| nastilje, stelja lira |S| sirarska harfa, lira

146
mal bianco del luppolo

liscio |V| gladek


lisciviazione |O,VIN,Z| izpiranje
lisciviazione degli elementi nutritivi nel
M
macchia |O,VIN,Z| pega
terreno |O,VIN,Z| izpiranje hranil v tleh macchia d’olio |O,VIN| oljni madeœ
liscivazione dei concimi |O,VIN,Z| izpiranje macchia fogliare |O,VIN,Z| listna pega
gnojil macchina motrice da traino |O,VIN,Z| vleåni
lisimetro |Z| lizimeter stroj
lisina |S| lizin macchina raccogli sarmenti |VIN| stroj za
lisozima |S| lizocim pobiranje roœja
lista dei vini |VIN| vinska karta macchina raccoglitrice |O,VIN,Z| obiralni stroj
livellamento |V| ravnanje macchina seminatrice |Z| sejalnica
livellamento del terreno |O,VIN,Z| ravnanje macchina semovente |O,VIN,Z| samohoden stroj
zemljiæåa, zravnanje tal macchina trinciasarmenti |VIN| stroj za
livellare |V| poravnati, valjati drobljenje roœja
livellare il terreno |O,VIN,Z| poravnati zemljo macerazione |VIN| maceracija
livellatura del terreno |O,VIN,Z| poravnanje macerazione carbonica |VIN| karbonska
zemlje maceracija
livello |V| nivo macroclima |O,VIN,Z| makroklima
lo sciogliere |O,VIN,Z| raztopitev, raztapljanje macroelemento |V| makroelement
lobo fogliare |VIN| listni del maculato |O,VIN,Z| pegast
locale di conservazione dei vini |VIN| zorilni maculatura |O,VIN,Z| pegavost
prostor kleti maculatura ad alone del fagiolo (Pseudomonas
locale di fermentazione della cantina |VIN| phaseolicola) |Z| fiœolova pegavost
vrelni prostor kleti maculatura angolare (Pseudomonas
locale di ricevimento delle olive |O| sprejemni lacrymans) |Z| mastna pegavost kumar
prostor v oljarni maculatura fogliare |O,VIN,Z| listna pegavost
locale di ricevimento per la lavorazione maculatura fogliare (Isariopsis griseola) |Z|
dell’uva |VIN| prevzemni prostor za predelavo oglata listna pegavost fiœola
grozdja magazzino |O,S,VIN| skladiæåe
locale di stagionatura del formaggio |S| suæilna magazzino del materiale da imbalaggio |O,VIN|
komora, zorilnica sira skladiæåni prostor za embalaœo
locale di vendita della cantina |VIN| prodajni magazzino frigorifero |VIN| hladilnica
prostor kleti magazzino per la vendita |VIN| skladiæåni
loculo con polline |O,VIN,Z| pelodna vreåica prostor za odpoæiljanje
loculo dell’antera |O,VIN,Z| pelodna vreåica Magdalena nera |VIN| æentlovrenka
lombrico (Lombricus terrestris) |Z| deœevnik maggese |O,VIN,Z| negovana ledina, praha
lotta antiparassitaria |V| zatiranje ækodljivcev maggiolino (Melolontha melolontha) |VIN|
luce |V| svetloba majski hroæå
luminosità |O,VIN,Z| osvetlitev maggiorana (Origanum maiorana) |Z|
luogo di cerscita |O,VIN,Z| rastiæåe majaron
luogo di coltivazione |Z| gojilni prostor magnesio (Mg) |V| magnezij
luogo di mescita |VIN| vinarna mal bianco (Erysiphe cichoracearum) |Z|
luogo di mescita del vino |VIN| vinotoå kumarova pepelovka
mal bianco del luppolo (Sphaerotheca
humuli) |Z| hmeljeva pepelovka

147
mal bianco delle leguminose

mal bianco delle leguminose (Erysiphe manico |V| drœaj, toporiæåe


polygoni) |Z| grahova pepelovka manicotto |O,VIN,Z| spojka
mal bianco delle ombrellifere (Erisiphe mannite |VIN| manit
umbrelliferarum) |Z| pepelovka prstnin mannoproteina |VIN| manoprotein
mal bianco dell’olivo (Livellula taurica) |O| manodopera |V| delovna sila
oljåna pepelasta plesen manometer |V| manometer
mal bianco della vite (Uncinola necator manuale |V| priroånik, roåen
- Oidium tuckeri |VIN| oidij vinske trte, mappa catastale |O,VIN,Z| katastrska mapa
pepelasta plesen vinske trte marcatura dell’ape regina |Å| oznaåevanje
mal dell’esca o apoplessia parassitaria matice
(Phellinus ignarius, Stereum hirsutum) |VIN| marcescenza |V| gnitje
kap vinske trte marchio |V| poimenovanje, oznaåba,
mal nero (Xanthomonas ampelina) |VIN| oznaåevanje, oznaka
bakterijski oœig vinske trte marchio di commercializzazione |V| blagovna
mal vinato dell’asparago (Rhizoctonia znamka
violacea) |Z| vijoliåasta morilka korenin marchio di qualità |V| znak kakovosti
malattia |V| bolezen, obolenje marchio di tutela |V| zaæåitni znak
malattia da virus |O,VIN,Z| virusna bolezen, marcio |O,VIN,Z| gnil
virusno obolenje marcire |V| gniti
malattia del midollo |VIN| bolezen strœena marciume |O,VIN,Z| gniloba
malattia del vino |VIN| bolezen vina marciume acido dell’uva |VIN| kisla gniloba
malattia della vite |VIN| bolezen trte grozdja
malattia fungina |O,VIN,Z| gliviåna bolezen, marciume bianco (Sclerotium cepivorum) |Z|
gliviåno obolenje bela gniloba åebule
malattia latente |O,VIN,Z| prikrita bolezen marciume bianco dell’uva (Coniella o
malattia virale |O,VIN,Z| virusna bolezen, Coniothyrium diplodiella) |VIN| bela grozdna
virusno obolenje gniloba
malformazione esterna |S| napaka zunanjosti marciume della frutta |O,VIN| sadna gniloba
malformazione infettiva della vite (Fanleaf) marciume delle olive (Sphaeropsis dalmatica)
|VIN| trsna krœljavost vinske trte, infektivna |O| gniloba oljånih plodov
degeneracija vinske trte marciume fibroso (Armillaria mellea) |O,VIN|
malga |S| planæarija koreninska trohnoba
malghese |S| planæar marciume grigio (Botrytis squamosa in
malolattico |VIN| mleånokislinski Botrytis alii) |Z| siva plesen åebulnic
Malvasia |VIN| malvazija marciume nero (Guignardia bidwellii) |VIN|
Malvasia d’Istria |VIN| istrska malvazija årna grozdna gniloba
Malvasia istriana |VIN| istrska malvazija marciume spugnoso (Rosellinia necatrix)
malvidina |VIN| malvidin |O,VIN| korenoses, trtni koreninoses
malvidina-glucoside |VIN| malvidin-glukozit margaronia (Margaronia unionalis) |O| molj
malvina |VIN| malvin mladih poganjkov
mandibola |Å| prednja åeljust margine |V| obod, rob
mancanza |V| pomanjkanje margine fogliare |O,VIN,Z| listni obod
manganato di potassio (K2MnO4) |O,VIN,Z| margine fogliare |O,VIN,Z| listni rob
kalijev mangan margine fogliare seghettato |VIN| nazobåan
manganese (Mn) |V| mangan listni obod

148
metallico

margotta |O,VIN| grebenica sekundarno zorenje sira


Maria Pirovano (varietà di uva) |VIN| Marija maturazione tecnologica |VIN| tehnoloæka
Pirovano (sorta grozdja) zrelost
marna |O,VIN,Z| lapor maturazione troppo elevata |O,S,VIN|
marna argillosa |O,VIN,Z| glinasti lapor prezrelost
marnoso |O,VIN,Z| lapornat maturità cellulare |V| celiåna zrelost
marza |O,VIN| cepiå maturità di germinazione |O,VIN,Z| kalilna
Marzemino |VIN| marzamin zrelost
mascella |Å| spodnja åeljust maturo |V| zrel
maschioncello |O| lesni poganjek na zgornji meccanico |V| mehanski, strojen
strani rodne veje meccanizzazione |V| mehanizacija
massa di compost |O,VIN,Z| kompostna gmota meiosi |V| mejoza
massa fogliare |O,VIN| listna masa mela |VIN| jabolko
massale |V| mnoœiåen melanzana (Solanum melangena) |Z| jajåevec
mastice |O,VIN| mazivo melario |Å| mediæåe
mastice per innesto |O,VIN| cepilna smola melata |Å,VIN| medena rosa
mastite |S| mastitis meligete (Meligethes aeneus) |Z| repiåar
mastitico |S| mastitiåen melissa (Melissa officinalis) |Z| navadna melisa
materia plastica |V| plastiåna snov melo (Pirus malus) |Z| jablana
materia prima |O,S,VIN| surovina melone (Cucumis melo) |Z| dinja , melona
materiale clonale |VIN| klonski material membrana |V| membrana
materiale di base |O,VIN| izhodiæåni material membrana cellulare |V| celiåna membrana
materiale di copertura |Z| pokrovni material menta (Mentha piperita) |Z| meta
materiale di impianto |O,VIN,Z| sadilni material mercaptano |VIN| merkaptan
materiale di riproduzione |V| repromaterial mercaptano di metile |S| metilmerkaptan
materiale genetico |O,VIN,Z,Å| genetski material mercato |V| trg, trœiæåe
materiale plastico |V| plastiåen material mercurio (Hg) |V| œivo srebro
maturare |V| dozoreti, zoreti meristema |O,VIN| meristem
maturare eccessivamente |O,S| prezoriti meristematico |O,VIN| meristematiåen,
maturatore |Å| zorilnik meristemski
maturazione |V| zorenje, zrelost, dozorelost, Merlot |VIN| merlot
dozorevanje mescita del vino |VIN| toåenje vina
maturazione botanica |O,VIN| botaniåna zrelost mescita |VIN| toåilnica, toåenje
maturazione commestibile |O| uœitna zrelost mescitore |V| toåilec
maturazione del legno sulla vite |VIN| mescolare |V| meæati
dozorelost lesa na trti mesentero |Å| srednje årevo
maturazione fenolica |O,VIN| fenolna zrelost mesocarpo |VIN| meso jagode, jagodno meso,
maturazione fisiologica |O,VIN| fizioloæka mezokarp
zrelost mesofilo |S| mezofilen
maturazione piena |VIN| polna dozorelost messa a dimora |O,VIN,Z| sajenje, posaditev
maturazione primaria del formaggio |S| mestiere |V| stroka
primarno zorenje sira metabisolfito di potassio (K2 S2 O5) |VIN|
maturazione scalare |O,VIN| skalarno kalijev metabisulfit
dozorevanje metabolismo |V| metabolizem, presnova
maturazione secondaria del formaggio |S| metallico |V| kovinski

149
metallo pesante

metallo pesante |V| teœka kovina miele |Å| med


metanolo |VIN| metanol miele artificiale |Å| umetni med
metatorace |Å| zaprsje miele cristallizzato |Å| kristaliziran med
metcalfa (Metcalfa pruinosa) |VIN| medeåi ækrœat miele da melata |Å| mana, medena rosa
meteorologia |V| meteorologija, vremenoslovje miele da nettare |Å| mediåina
meteorologico |V| meteoroloæki miele di abete |Å| smrekov med, smrekovec
metil-butanolo |VIN| metilbutanol miele di abete bianco |Å| hojev med
metilditiocarbammato |O| metilditiokarbamat miele di acacia |Å| akacijin med
metilsterolo |O| metilsterol miele di ape |Å| åebelji med
metionina |S| metionin miele di castagno |Å| kostanjev med
metodo |V| metoda miele di edera |Å| bræljanovec
metodo di raccolta |O,VIN,Z| naåin obiranja miele di erica |Å| vresovec
metro |V| merilo miele di marasca |Å| reæeljikov med
mettere a dimora |O,VIN,Z| posaditi, saditi miele di melata |Å| medena rosa
mettere a posto |V| urediti miele di menta |Å| mentovec, metovec
mettere radici |O,VIN,Z| koreniniti miele di tiglio |Å| lipov med
mezzotorace |Å| sredoprsje miele di timo |Å| timijanov med
mica |O,VIN,Z| sljuda miele di rosmarino |Å| roœmarinovec
micelio |O,VIN,Z| micelij miele di salice |Å| vrbov med
micella |S| micela miele maturo |Å| zrel med
micoplasma |O,VIN,Z| mikoplazma miele millefiori |Å| cvetliåni med
micorriza (Mycorrhyza) |O,VIN| gobavost miele monofloreale |Å| sortni med
korenin, mikoriza miele scolato |Å| toåen med
micosferella del cavolo (Mycosphaerella miele torchiato |Å| preæan med
brassicicola) |Z| pegavost kapusnic miglioramento genetico |Å,O,VIN,Z| œlahtnenje
micosi |O,VIN,Z| mikoza migliorare geneticamente |Å,O,VIN,Z| œlahtniti
micosi delle olive (Sphaeropsis dalmatica) |O| miglioratore genetico |Å,O,VIN,Z| œlahtnitelj
gniloba oljånih plodov mignola |O| oljåni brst
microbiologia |V| mikrobiologija mignolatura |O| brstenje oljke
microbiologico |V| mikrobioloæki minatrice delle foglie (Antispila rivillei) |VIN|
microbo |V| mikrob trtni listni zavrtaå
microclima |V| drobno podnebje, mikroklima minerale |V| mineral, rudninski, rudnina
microelemento |O,VIN,Z| mikroelement mineralizzarsi |V| mineralizirati se
microfauna |O,VIN,Z| mikrofavna mineralizzazione |V| mineralizacija
microflora |O,VIN,Z| mikroflora miscelatore |VIN| meæalnik
microflora acidificante |S| kislinotvorna miscelazione |V| meæanje
mikroflora miscuglio di colture erbacee |Z| meæanica
microflora primaria |S| primarna microflora poljæåin
microflora secondaria |S| sekundarna miscuglio di erbe |O,VIN,Z| travna meæanica,
microflora meæanica trav
microorganismo |V| drobnoœivka misura |V| ukrep, merilo
microsito |V| mikrolokacija misuratore |V| merilec
microvinificazione |VIN| mikrovinifikacija misurazione |V| meritev, merjenje
midollo |VIN| strœen mitosi |V| mitoza
mielaria |Å| toåilnica medu mitotico |V| mitotski

150
Moscato d’Alessandria

molazza a forma di disco |O| okroglo mlinsko oljk)


kolo morchia |O| goæåa, usedlina olja, morklja, oljåna
molazza conica |O| stoόasto mlinsko kolo usedlina
molazza di pietra |O| mlinski kamen, kamnito morfologico |O,VIN| morfoloæki
mlinsko kolo moria |O,VIN,Z| odmiranje
molecola |V| molekula moria delle piantine (Pythium ultimum) |Z|
molecolare |V| molekularen padavica
molito |O| mlet mosaico |V| mozaik
molitura delle olive |O| drobljenje oljk, mletje mosaico comune del fagiolo (Bean common
oljk, drozga oljke mosaic virus - BCMV) |Z| fiœolov mozaik
molle |S| mehak mosaico della cipolla (Onion yellow dwarf) |Z|
molluschicida |O,VIN,Z| moluskicid åebulni mozaik
molteplicità |V| varieteta mosaico della vite |VIN| mozaik vinske trte
moltiplicare le piante |O,VIN,Z| razmnoœevati mosaico delle piante |VIN| mozaiåna bolezen
rastline, razmnoœiti rastline rastlin
moltiplicarsi |Å,O,VIN,Z| razmnoœevati se, mosaico giallo (Yellow mosaic) |VIN| rumeni
razmnoœiti se mozaik vinske trte
moltiplicazione delle piante |O,VIN,Z| mosaico giallo del fagiolo (Bean yellow mosaik
razmnoœevanje rastlin virus - BYMV) |Z| rumeni fiœolov mozaik
moltiplicazione vegetativa |O,VIN,Z| mosaico latente (Potato virus A) |Z| kodravost
vegetativno razmnoœevanje mosaico leggero (Potato virus X) |Z| blagi
molto grasso |S| prekmasten mozaik
mondare |O,VIN,Z| trebiti mosaico nervale (Potato virus Y) |Z| årtavost
mondatura |O,VIN| pletev, pletje, trebljenje, mosaico rugoso (Potato virus X+Y) |Z| zviti
odstranjevanje, odstranitev bohotivk krompirjev mozaik
mondatura delle olive |O| åiæåenje oljånih mosca del cavolo (Hylemia brassicae) |Z|
plodov kapusova muha
monitoraggio |V| monitoraœa, spremljanje, mosca del formaggio (Piophyla casei) |S|
monitoring, monitoriranje sirarska muha
monitorare |V| monitorirati mosca del sedano (Philophylla heraclei) |Z|
monocoltura |O,VIN| monokultura muha zelene
monocotiledone |Z| enokaliånica mosca della bietola ( Pegomya betae) |Z| pesna
monofago |V| monofagen muha
monogliceride |S| monoglicerid mosca della carota (Psylla rosae) |Z| korenjeva
monoico |O,VIN,Z| enodomen muha
monoinoculo |S| monocepivo mosca della cipolla (Chortophila-Hylemia
monoinsaturo |V| mononenasiåen antiqua) |Z| åebulna muha
monomero |V| monomer mosca dell’asparago (Platiparea poeciloptera)
monopodiale |V| monopodialen |Z| æpargljeva muha
monossido di carbonio (CO) |V| ogljikov mosca delle olive (Bactrocera oleae) |O| oljåna
monoksid muha
monovalente |V| monovalenten mosca minatrice (Pegomya hyoscyami) |Z|
monovarietale |O,VIN| enosorten pesna muha
Monte degli ulivi |Å| Oljska gora Moscato |VIN| muækat
Moraiolo (varietà di olive) |O| Årnica (sorta Moscato d’Alessandria |VIN| aleksandrijski

151
Moscato d’Amburgo

muækat muro a secco |V| suhozid


Moscato d’Amburgo |VIN| muækat Hamburg muro di sostegno |O,VIN| ækarpa iz kamna
Moscato d’Italia |VIN| muækat Italija mutagenesi |V| mutageneza
Moscato signora Mathias |VIN| muækat madam mutazione |V| mutacija
Mathias
moscerino (Dasyneura = Perrisia oleae) |O|
oljåna listna hrœica
moscerino suggiscorza (Clinodiplosis
oleisuga) |O| oljåna zalubnica
N
naftilammina |VIN| naftilamin
mosso |V| razgiban nanismo delle piante |O,VIN,Z| pritlikavost
mostimetro |VIN| merilec glukoze v moætu rastlin, nanizem rastlin
mostimetro densimetro di Babo |VIN| nastro |V| trak
klosternuburæka moætna tehtnica nastro di amianto |VIN| azbestni trak
mostimetro di Babo |VIN| moætna tehtnica nastro trasportatore |S,VIN| transportni trak
mostimetro di Oechsle |VIN| oechslejeva moætna nastro trasportatore continuo |S| tekoåi trak
tehtnica neanide |O,VIN,Z| ninfa
mosto |VIN| moæt nebbia del pomodoro (Septoria lycopersici) |Z|
mosto concentrato |VIN| koncentriran moæt okrogla listna pegavost paradiœnika
mosto d’uva |VIN| grozdni moæt nebulizzare |O,VIN,Z| razpræevati, razpræiti, præiti
mosto fermentato |VIN| prevret moæt nebulizzatore |O,VIN,Z| præilnik, ækropilnik
mosto oleoso |O| oljåni moæt necrosi |O,VIN,Z| nekroza, odmiranje tkiva
mosto rettificato |VIN| popravljen moæt, necrosi batterica (Xanthomonas ampelina)
rektificiran moæt |VIN| bakterijski oœig vinske trte
mostra |V| razstava necrosi fogliare |O,VIN,Z| listna nekroza
mostra dei vini |VIN| razstava vin necrotico |O,VIN,Z| nekrotiåen
motocoltivatore |O,VIN,Z| kultivator, nematocida |V| nematocid
motokultivator nematode |O,VIN,Z| nematoda, ogoråica
motozappatrice |O,VIN,Z| okopalnik nematode della bietola (Heterodera schachtii)
mucosità |S| sluzavost |Z| pesna nematoda
mucosità del latte |S| sluzavost mleka nematode dorato (Heterodera rostochiensis)
mucrone della foglia |O| konica lista |Z| krompirjeva ogoråica
muffa |O,VIN,Z| plesen, plesnivost nervatura |O,VIN,Z| œile
muffa grigia della cipolla (Botryotinia nervatura fogliare |O,VIN,Z| listne œile
fuckeliana) |Z| åebulna siva plesen nervatura laterale |O,VIN| stranska œila
muffa grigia dell’uva (Sclerotinia fuckeliana nervatura mediana |O,VIN,Z| srednja œila
= Botrytis cinerea Pers.) |VIN| siva grozdna nervatura principale |O,VIN| glavna œila,
plesen primarna œila
muffa nobile |S,VIN| œlahtna plesen nervo |O,VIN,Z| œila
mummificazione |VIN,Z| mumifikacija nesto |O,VIN| cepiå
mummificazione (Fusarium solani) |Z| bela nettare |Å| nektar
trohnoba krompirja nettario |Å| medovnik
mungere |S| molsti, pomolsti neurotossina |S| nevrotoksin
mungitrice |S| molzni stroj neutralizzare |V| nevtralizirati
mungitura |S| molœa neutralizzazione |V| nevtralizacija
munto |S| pomolzen nicotina |VIN| nikotin

152
olfatto

nicotinico |VIN| nikotinski nottua (Mamestra brassicae) |Z| kapusova


nido d’api |Å| åebelje gnezdo, åebelje plodiæåe sovka
nido dell’arnia |Å| gnezdo panja nucleinico |O,S,VIN| nukleinski
ninfa |Å,VIN| liåinka nucleo |V| jedro
nitrato |O,VIN,Z| nitrat nucleo cellulare |V| celiåno jedro
nitrato ammonico (NH4 NO3) |O,VIN,Z| numero di imbottigliamento |VIN| ætevilka
amonijev nitrat polnitve
nitrato del Cile (NaNO3) |O,VIN,Z| natrijev numero di iodio |O| jodno ætevilo
nitrat, åilski soliter numero di perossidi |O| peroksidno ætevilo
nitrato di ammonio (NH4 NO3) |O,VIN,Z| numero di registro |VIN| registrska ætevilka
amonijev nitrat numero di serie di imbottigliamento |VIN|
nitrato di calcio (Ca(NO)2) |O,VIN,Z| kalcijev serijska ætevilka polnitve
nitrat nuocere |V| ækoditi
nitrato di calcio e ammonio nutritore |Å| pitalnik
(NH4NO3CaCO3) |O,VIN,Z| kan
(Apnenoamonijev nitrat)
nitrato di magnesio ((Mg(NO3)2) |O,VIN,Z|
magnezijev nitrat
nitrato di manganese (MnNO3) |O,VIN,Z|
O
occhiatura del formaggio |S| oåesa sira
manganov nitrat occhiatura irregolare del formaggio |S|
nitrato di potassio (KNO3) |O,VIN,Z| kalijev nepravilna luknjiåavost sira
nitrat occhio del formaggio |S| oko sira
nitrato di sodio (NaNO3) |O,VIN,Z| natrijev occhio di pavone (Cycloconium oleaginum)
nitrat, åilski soliter |O| oljåna kozavost, pavje oko
nitrificazione |O,VIN,Z| nitrifikacija odorare |V| vohati
nitrito |O,VIN,Z| nitrit odore |V| vonj, voh
nitrito di sodio (NaNO2) |O,VIN,Z| natrijev odore del vino |VIN| vonj vina
nitrit odore di anidride solforosa |VIN| vonj po œveplu
nitrito di potassio (KNO2) |O,VIN,Z| kalijev odore di feccia |VIN| vonj po droœeh
nitrit odore di uova marce (H2S) |VIN| vonj po
nitrofilo |O,VIN,Z| nitrofilen bekserju
nobile |VIN| œlahten odore estraneo |O,VIN| tuj vonj
nocciolo |O,VIN| endokarp, koæåica odore sgradevole |V| neprijeten vonj
nocivo |V| ækodljiv odore tenue |VIN| neœen vonj
nodo |O,VIN| gråa, nodij, ålenek, kolence odoroso |O,VIN| vonjav
nodosità |O,VIN| nodoznost oidio della bietola (Erysiphe betae) |Z|
nome di fantasia |VIN| fantazijsko ime pepelasta plesen pese
non fecondato |V| neoplojen oidio (Uncinula necator-Oidium Tuckeri)
non fermentato |V| nepovret |VIN| oidij vinske trte, pepelasta plesen vinske
non germogliato |O,VIN| neodgnal trte
non maturo |V| nezrel oleacee (Oleaceae) |O| oljånice
non selezionato |V| neselekcioniran oleico |O| oleinski
non volatile |S,VIN| nehlapen oleina |O| olein
norma |V| doloåba, norma olfattivo |V| vohalen
norma di esecuzione |V| izvræilni predpis olfatto |V| vonj, voh

153
olifago

olifago |Z| oligofagen olivina |O| olivin


olio acerbo |O| nezrelo olje, trpko olje olivo (pianta) |O| oljka
olio amaro |O| grenko olje olivo coltivato (Olea europea sativa) |O| gojena
olio di arachidi |O| araæidno olje oljka, kultivirana oljka
olio di mescolazione |O| odcedno olje Olivo minuto (varietà di olive) |O| drobnica
olio di oliva lampante |O| svetilno oljåno olje ombreggiare |Z| osenåiti
olio di oliva raffinato |O| preåiæåeno oljåno olje, ombreggiatura |Z| osenåenje
rafinirano oljåno olje ombrella (infiorescenza) |Z| kobul
olio di oliva vergine lampante |O| lampante ombrellifere (Umbrelliferae) |Z| kobulnice
deviæko oljåno olje omofermentativo |S| homofermentativen
olio di prima spremitura |O| olje pridobljeno s omogeneizzare |S| homogenizirati
prvim preæanjem omogeneizzato |S| homogeniziran
olio di sansa di oliva |O| olje oljånih tropin, omogeneizzatore |S| homogenizator
tropinsko oljåno olje omogeneizzazione |S| homogenizacija
olio di sansa di oliva greggio |O| nepreåiæåeno omozigosi |O,VIN,Z| homozigoza
tropinsko oljåno olje, surovo olje oljånih omozigote |O,VIN,Z| homozigoten
tropin onnivoro |Z| omnivoren
olio di sansa di oliva raffinato |O| preåiæåeno oospora |O,Z| oospora
tropinsko oljåno olje, rafinirano olje oljånih operazione |V| delavni postopek
tropin operazione di cantina |VIN| kletarsko opravilo
olio d’inferno |O| olje pridobljeno iz vegeta- operazione di imbottigliamento |S,VIN| posto-
cijske vode pek stekleniåenja
olio d’oliva |O| oljåno olje orcio |O| amfora za shranjevanje olja
olio d’oliva extra vergine |O| ekstra deviæko Orcola (varietà di olive) |O| orkola (sorta oljk)
oljåno olje orfanità (colonia priva dell’ape regina) |Å|
olio emulsionato |O| olje v emulziji osirotelost (biti brez matice)
olio eterico |O| eteriåno olje orfanizzazione |Å| odstranitev matice
olio fruttato |O| olje z okusom po sadeœih organi riproduttivi |Å,O,VIN,Z| razmnoœevalni
olio giovane |O| mlado olje organi
olio mosto |O| oljåni moæt organi sensilli fonorecettori |Å| sluæni organi
olio rancido |O| œaltavo olje organi sensori chemiorecettori |Å| organi za
olio vecchio |O| staro olje tip, voh in okus
olio verde |O| nezrelo olje, trpko olje organi sensori fotorecettori |Å| organi za vid
olio vergine di oliva |O| deviæko oljåno olje organi succhiatori |Å| sesalka
oliva (frutto) |O| oljka organico |V| organski
oliva farcita |O| polnjena oljka organismo |V| organizem
olivaio |O| prostor za sprejemanje oljk, shramba organo |V| organ
za oljke organo di controllo |V| kontrolni organ
olivastro (Olea europea oleaster) |O| divji seja- organo generativo |V| generativen organ, rodni
nec oljke, divja oljka organ
olivastro |O| olivno zelen organo masticatore |Å| grizalo
oliveto |O| nasad oljk, oljånik, oljåni nasad organolettico |V| organoleptiåen
olivicoltura |O| oljkarstvo origano (Origanum vulgare) |Z| origano, dobra
olivicoltore |O| gojitelj oljk, oljkar misel, navadna dobra misel
olivicolo |O| oljåni origine |V| izvor, poreklo

154
palmetta semplice ad U

origine controllata |VIN| kontrolirano poreklo ovicida |O,VIN,Z| ovicid, oviciden


origine controllata e garantita |VIN| ovopositore |Å| leglo
kontrolirano in garantirano poreklo ovuli sul pedale dell’ulivo |O| gråe na
origine del terreno |O,VIN,Z| izvor tal koreninskem vratu oljke
origine geografica |VIN| geografsko poreklo oziorrinchi della vite (Othiorhynchus
origine geografica controllata e protetta |VIN| sulcatus e singularis) |VIN| jajåasti rilåkarji
zaæåiteno in kontrolirano geografsko poreklo oziorrinco (Otiorrhynchus) |VIN| rilåkar
(ZKGP) oziorrinco (Otiorrhynchus sulcatus) |VIN|
origine geografica protetta |VIN| zaæåiteno brazdasti rilåkar
geografsko poreklo (ZGP) oziorrinco (Otiorrhyncus cribricollis) |O|
orizzonte del terreno |O,VIN,Z| horizont tal oljkov jajåasti rilåkar
ormonale |V| hormonski
ormone |V| hormon
ormone della crescita |O,VIN,Z| rastni hormon
ormonico |V| hormonski
ornitina |S| ornitin
P
pacciamare |O,VIN,Z| mulåiti, zastirati, drobiti
orografia |O,VIN,Z| orografija pacciamato |O,VIN,Z| prekrit s zastirko
orografico |O,VIN,Z| orografski pacciamatura |O,VIN,Z| mulåenje, zastiranje
ortaggio |Z| povrtnina, vrtnina pacciame |O,VIN,Z| zastirka
ortaggio fuori stagione |Z| izvensezonska pagina fogliare |VIN| stran lista, listna stran
vrtnina pagina fogliare esterna |VIN| hrbtna stran lista
orticoltore |Z| vrtnar pagina fogliare interna |VIN| trebuæna stran lista
orticoltura |Z| vrtnarstvo, zelenjadarstvo pala |O,VIN,Z| lopata
ortotteri (Orthoptera) |Z| ravnokrilci pala di mescolazione |O,VIN| lopatica za
osmosi |V| osmoza meæanje
ossalato di calcio |O| kalcijev oksalat palare |O,VIN| koliåiti
osservatorio antiperonosporico |VIN| palatura |O,VIN| koliåenje
antiperonosporna postaja palco (formazione di forme di allevamento di
ossidante |V| oksidativen piante) |O,VIN| etaœa (pri oblikovanju vzgojne
ossidarsi |V| oksidirati se oblike)
ossidasi |VIN| oksidaza pale |VIN| lopute pri drozganju pecljev
ossidativo |V| oksidacijski palettino staccafavi |Å| panjsko dleto
ossidato |V| oksidiran pallottola di polline |Å| pelodna grudica
ossidazione |V| oksidacija palmetta (forma di allevamento) |O| palmeta
ossido |V| oksid (gojitvena oblika)
ossido di calcio (CaO) |O,VIN,Z| kalcijev oksid palmetta a branchie orizzontali (forma
ossidoriduttivo |V| oksidacijsko redukcijski di allevamento) |O| vodoravna palmeta
ossidrile (OH) |V| hidroksil (gojitvena oblika)
ossidrilico |V| hidroksilen palmetta doppia ad U |O| dvojna U palmeta
ossigeno (O) |V| oksigen, kisik palmetta inclinata |O| poæevna palmeta
Othelo bianco (Vitis vinifera silvestris) |VIN| palmetta inclinata regolare |O| pravilna
æmarnica poæevna palmeta
ovario |Å| jajånik, plodnica palmetta irregolare a branche inclinate |O|
ovario ipogino |O,VIN| nadrasla plodnica nepravilna poæevna palmeta
ovario perigino |O| obrasla plodnica palmetta semplice ad U |O| enojna Upalmeta

155
palo

palo |O,VIN| kol partenocarpico |O,VIN| partenokarpen


palo carbonizzato |VIN| zoglenel kol partenogenesi |Å,O,VIN| partenogeneza,
palo di conglomerato cementizio |VIN| betonski jalorodnost, deviæka rodnost
steber partenogenetico |Å,O,VIN| partenogenetiåen,
palo di ferro |VIN| œelezni steber jaloroden
palo di legno |O,VIN| lesen kol, leseni steber particella |O,VIN,Z| parcela
palo di sostegno |O,VIN,Z| oporni kol, podporni particella catastale |O,VIN,Z| katastrska parcela
kol particella colloidale |O,S,VIN,Z| koloiden delec
palo di testata |VIN| steber particella del terreno |O,VIN,Z| talni delec
palo intermedio |VIN| vmesen steber particella di terreno |O,VIN,Z| zemljiæka parcela
palo interno per ancoraggio |VIN| opornik pascolo delle api |Å| pasiæåe åebel
palo metallico |VIN| kovinski steber pascolare |Å| pasti
pane di terra della radice |O,VIN,Z| koreninska pasta |S| testo
gruda pasta di formaggio |S| sirno testo, sirovo testo
panel di assaggio di olio |O| ocenjevalna pasta di formaggio filata |S| vleåeno sirovo
komisija za olje testo
panello del filtro |VIN| filtrna pogaåa pasta di formaggio senza occhiatura |S| slep sir
paniere |Z| koæ pasta di olive gramolata |O| zmesena oljåna
panna |S| smetana drozga
papilla |VIN| brbonåica pasta friabile del formaggio |S| drobljivo sirovo
papille |VIN| åasaste brbonåice testo
pappa reale |Å| matiåni mleåek pastinaca (Pastinaca sativa) |Z| pastinak
paracappacaseina |S| para-kapa-kazein pastino |O,VIN,Z| paæten
paracaseinato di calcio |S| kalcijev parakazeinat pastorizzare |S,VIN| pasterizirati
paraffina |S,VIN| parafin pastorizzatore |S,VIN| pasterizator
paraffinare |S,VIN| parafinirati pastorizzazione |S,VIN| pasterizacija,
paraffinato |S,VIN| parafiniran pasteriziranje
paraffinatura |VIN| parafiniranje pastorizzazione alta |S| visoka pasterizacija
paranco |S| ækripec, vitel pastorizzazione bassa |S| nizka pasterizacija
parassita |V| parazit, zajedalec pastoso |VIN| slasten
parenchima |O,VIN| parenhim patata (Solanum tuberosum) |Z| krompir
parenchima corticale |O,VIN| parenhim skorje patata novella |Z| rani krompir
parenchima liberiano |O,VIN| likov parenhim patogeno |V| patogen
parenchima a palizzata |O,VIN| palisadni pectasi |O,VIN| pektaza
parenhim pectina |O,VIN| pektin
parenchima spugnoso |O,VIN| gobasti parenhim pectinasi |VIN| pektinaza
parete |VIN| stena pectolasi |O| pektolaza
parete cellulare |V| celiåna stena pectolisi |VIN| razgradnja pektinov
parete divisoria |S| pregradna stena pectolitico |O,VIN| pektolitiåen
parietale |VIN| stenski pedicello |O,VIN,Z| cvetni pecelj, jagodni pecelj
Parmiggiano |S| parmezan pedogenesi |O,VIN,Z| pedogeneza
parte aerea della pianta |O,VIN,Z| nadzemni del pedolog |O,VIN,Z| pedolog
rastline pedologico |O,VIN,Z| pedoloæki
partenocarpia |O,VIN| partenokarpija, nastanek peduncolo |O,VIN| pecelj
ploda brez oploditve pelo |C,O,VIN,Z| dlaåica

156
peronospora della lattuga

pelo radicale |O,VIN,Z| koreninska dlaåica, periodo di giovinezza della pianta |O,VIN|
lasasta korenina obdobje mladosti rastline
pendente |O,VIN,Z| strm periodo di incubazione |O,VIN,Z| inkubacijska
pendenza |O,VIN,Z| nagib, strmina, naklon doba
pendenza del terreno |O,VIN,Z| naklon povræine periodo di invecchiamento della pianta |O,VIN|
zemljiæåa, nagib povræine zemljiæåa obdobje staranja rastline
pendio |O,VIN,Z| strmina periodo di lavorazione |O,VIN,Z| åas obdelave
pendolino (varietà di olive) |O| pendolino periodo di maturazione |O,VIN| åas zorenja
penetrante |V| prodoren periodo di maturità della vite |VIN| doba
penetrometro |O| penetrometer zrelosti trte
pentaclorofenolo |O| pentaklorofenol periodo di morte della pianta |O,VIN| obdobje
pentosano |VIN| pentozan odmiranja rastline
pentosio |VIN| pentoza periodo di piena produzione della pianta
pentossido |VIN| pentoksid |O,VIN| obdobje polne rodnosti rastline
peperoncino (Capsicum annuum) |Z| pekoåa periodo di riposo delle piante |O,VIN,Z|
paprika mirovanje rastlin
peperone (Capsicum annuum) |Z| paprika periodo di riproduzione |V| razmnoœevalno
pepsina |VIN| pepsin obdobje
peptico |VIN| peptiåen periodo di siccità |V| suæno obdobje
peptide |S,VIN| peptid periodo di sicurezza |Å,O,VIN,Z| varnostna doba,
peptidico |S,VIN| peptiden karenca
peptone |S,VIN| pepton periodo di sviluppo della vite |VIN| doba
percezione |V| zaznavanje mladosti trte
percolare |O,S,VIN| precediti, precejati, periodo di vecchiaia della vite |VIN| doba
filtrirati starosti trte
percolazione |O| perkolacija periodo di vendemmia |VIN| åas trgatve
percussione dei frutti |O| klatenje plodov periodo riproduttivo |V| razmnoœevalno
perforatura del formaggio |S| prebadanje sira obdobje
perfosfato |O,VIN,Z| superfosfat periplasma |O,VIN| periplazma
perfosfato doppio o triplo |O,VIN,Z| periplasmico |O,VIN| periplazmatiåen
koncentrirani dvojni in trojni superfosfat perito |V| tehnik
pergamena |S| pergament Perla di Ciaba |VIN| biser iz Åabe
pergola |VIN| latnik, pergola perlite |VIN| perlit
pergola chiusa |VIN| krovni latnik permeabile |V| prepusten, propusten
pergola doppia |VIN| dvostranski latnik peronospora (Plasmopara viticola) |VIN|
pergola inclinata |VIN| poæevni latnik peronospora
pergola semplice |VIN| enostranski latnik peronospora del fagiolo (Phytophthora
pergola trentina |VIN| poæevni latnik phaseoli) |Z| fiœolova plesen
pericarpo |O,VIN| perikarp peronospora del pisello (Peronospora pisi) |Z|
periciclo |O,VIN| pericikel grahova plesen
periderma |O,VIN| periderm peronospora del porro (Phytophthora porri)
periodo |V| doba, obdobje |Z| åebulna rja
periodo di accrescimento e sviluppo della peronospora della cipolla (Peronospora
pianta |O,VIN| obdobje rasti in razvoja rastline schleideni) |Z| åebulna plesen
periodo di crescita |O,VIN,Z| rastna doba peronospora della lattuga (Bremia lactucae) |Z|

157
peronospora della patata

solatna plesen pianta biennale |O,VIN| dvoletna rastlina


peronospora della patata (Phitophtora infe- pianta da rinnovo |O,VIN,Z| okopavina
stans) |Z| krompirjeva plesen, fitoftora pianta da seme |VIN| semenjak
peronospora delle crocifere (Peronospora pianta da sovescio |O,VIN,Z| podorina
parasitica) |Z| plesen kriœnic pianta da trapianto di due anni |O,VIN| dvelet-
peronospora delle crucifere (Peronospora na sadika
brassicae) |Z| kapusova plesen, bela rja kriœnic pianta deformata |O,VIN,Z| nestvor (od bolezni
peronospora delle cucurbitacee spaåena rastlina)
(Pseudoperonospora cubensis) |Z| kumarova pianta di un anno |O,VIN,Z| enoletna sadika
plesen pianta di vite |VIN| trs
peronospora dello spinacio (Peronospora pianta dicotiledone |O,VIN,Z| dvokaliåna rastlina
spinacae) |Z| æpinaåna plesen pianta dioica |O,VIN,Z| dvodomna rastlina
perossido |O,VIN| peroksid pianta ibrida |O,VIN,Z| hibridna rastlina
persistente |VIN| obstojen pianta impollinatrice |O,VIN,Z| opraæevalna
persistenza |V| obstojnost rastlina, rastlina opraæevalka
perula |O,VIN,Z| listiå, luskolist pianta inselvatichita |O,VIN,Z| podivjanka
pesante |V| teœek pianta latifoglia |O,VIN,Z| æirokolistna rastlina
pesasale |S| gostomer za slanico pianta legnosa |O,VIN| lesna rastlina
peso |V| teœa pianta madre |O| matiåno drevo
peso molecolare |V| molekularna teœa pianta monoica |O,VIN,Z| enodomna rastlina
pesticida |O,VIN,Z| pesticid pianta non selezionata |O,VIN,Z| neselekcioni-
pesticida di contatto |O,VIN,Z| dotikalen pesti- rana rastlina
cid pianta poliennale |O,VIN| veåletna rastlina
petalo |O,VIN,Z| cvetni list pianta spontanea |O,VIN,Z| samonikla rastlina
petaloidia |O,VIN,Z| odsotnost åaænih listov pianta stentata |O,VIN,Z| krœljava rastlina
pettine |Å| glavniåek za åiæåenje tipalk åebele pianta sterile |O,VIN,Z| neplodna rastlina
peziolare |O,VIN| peceljni pianta trapiantata |O,VIN,Z| presajenka
pH |V| pH pianta |O,VIN,Z| rastlina
piano della terrazza |O,VIN,Z| terasna ploskev, piantamento |O,VIN,Z| sajenje, posaditev
polica (ravni del terase) piantare |O,VIN,Z| posaditi, saditi
piano topografico |V| topografski naårt piantare pali |O,VIN| nakoliåiti, zasaditi kole
pianta a basso fusto |O| nizkodebeljna rastlina piantata |O,VIN| nasad
pianta a medio fusto |O| srednjedebeljna piantatore |O,VIN,Z| sadilec
rastlina piantatrice |Z| sadilni stroj, sadilnik
pianta ad alto fusto |O| visokodebelna rastlina piante tuberose |Z| gomoljnate rastline
pianta ad un palco |O| enoetaœna rastlina pianticina |O,VIN,Z| rastlinica
pianta agraria |O,VIN,Z| kmetijska rastlina piantina |O,VIN,Z| sadika
pianta anemofila |O,VIN,Z| vetrocvetna rastlina pianto della vite |VIN| solzenje trte
pianta annuale |O,VIN,Z| enoletna rastlina piantonaio |O,VIN,Z| sadilnica
pianta aromatica |Z| diæavnica piantone |O,VIN,Z| sadika
pianta atrofica |O,VIN,Z| krœljava rastlina piatto |VIN| plehek
pianta autocompatibile |O,VIN,Z| samoplodna piatto a carrello |O| kroœnik na voziåku
rastlina piatto basale |O| osnovni kroœnik
pianta autofecondante |O,VIN,Z| samoplodna piatto del frantoio |O| dno mlina
rastlina piatto della pressa |O| kroœnik stiskalnice,

158
polivinilico

stiskalna ploæåa pistone |O,VIN| bat


piccante |O| pikanten plasma |O,VIN| plazma
picciolo fogliare |O,VIN,Z| listni pecelj plasmatico |O,VIN| plazmaticen
picciolo |O,VIN| pecelj plasmolitico |O,VIN| plazmolitiåen
picconare |O,VIN,Z| razbijati s krampom plastica |V| plastika
piccone |O,VIN,Z| kramp plastico |V| plastiåen
Picolit |VIN| pikolit plastidio |VIN| plastid
piedistallo per la raccolta della frutta |O| stoja- pletilenmetilesterasi |VIN| pletilenmetileksteraza
lo za obiranje sadja pluricellulare |VIN| veåceliåen
pieno |V| poln pluriennale |V| veåleten
pietrame |V| kamenje pluviometrico |V| pluviometerski
pietre |V| kamenje pluviometro |V| pluviometer
pigia-diraspatrice |VIN| drozgalnik in pecljalnik pneumatico |VIN| pnevmatski
pigiare |VIN| tlaåiti, drozgati poco profondo |O,VIN,Z| plitev
pigiato |VIN| drozga podere |V| kmetija
pigiatrice |VIN| drozgalnik, stiskalnica za poleptidasi |S| poleptidaza
grozdje policarpico |O,VIN| polikarpen
pigiatrice a rulli |VIN| valjåni drozgalnik policarpio |O,VIN| polikarp
pigiatura |VIN| drozganje poliestere |V| poliester
pigmento |O,VIN| pigment polietilene |V| polietilen (PE)
pileoriza |VIN| koreninska kapica polifagia |V| polifagija
pilotato |V| usmerjen, dirigiran polifago |V| polifag, polifagen
Pinot |VIN| pinot polifenoli totali |O| skupni polifenoli
Pinot bianco |VIN| beli burgundec, beli pinot polifenolo |O,VIN| polifenol
Pinot grigio |VIN| rulandec, sivi pinot polifenolossidasi |VIN| polifenoloksidaza
Pinot nero |VIN| modri burgundec, modri pinot, poligene |O,VIN| poligen
årni pinot poligenesi |O,VIN| poligeneza
piogge |V| deœevje poligenico |O,VIN| poligeniåen
pioggia |V| deœ poliinsaturo |O| polinenasiåen
pioggia artificiale |Z| umetni deœ polilaminato |S,VIN| staniol
piombatura dell’olivo (Mycocentrospora polimeria |V| polimerija
cladosporioides) |O| oljkova siva pegavost polimerizzato |V| polimeriziran
piombo (Pb) |V| svinec polimerizzazione |V| polimerizacija
piovere |V| deœevati polimero |V| polimer
piovosità |V| deœevnost polimorfismo |V| polimorfizem
piralidi (Pyralidae) |VIN| veæåe polipeptidasi |S| polipeptidaza
piramide (forma di allevamento) |O| piramida poliploide |O,VIN,Z| poliploiden
(gojitvena oblika) poliploidia |O,VIN,Z| poliploidija
piretro |O,VIN,Z| piretrin polipropilene (PP) |Z| polipropilen
piriforme |VIN| hruækasta oblika poliptidi |S| polipeptidi
pirolusite |O| pirolusid polisaccaride |V| polisaharid
piruvico |VIN| piruvinski polisaccaridi parietali |VIN| stenski polisaharidi
pisello (Pisum sativum) |Z| grah polisolfuro di bario |O,VIN,Z| barijev polisulfit
pistillifero |O,VIN,Z| pestiåen polivinile |O,VIN,Z| polivinil
pistillo |O,VIN,Z| pestiå polivinilico |O,VIN,Z| polivinilast

159
pollina

pollina |O,VIN,Z| kokoæji gnoj, kurji gnoj porticina dell’alveare |Å| vratca panja
polline |O,VIN,Z,Å| cvetni prah, pelod porticina di ingresso dell’alveare |Å| vhodna
polline sulle zampe posteriori |Å| obnoœina na vratca panja
zadnjih åebeljih nogah porticina di volo dell’arnia |Å| izletna odprtina
pollone |O,VIN| izrastek, izrastek na panjih, panja
bohotivka, lesni poganjek (pokonåen na portinnesto americano |VIN| ameriæka podlaga
vejah) portinnesto americano puro |VIN| åista
pollone del colleto |O,VIN| izrastek ameriæka podlaga
koreninskega vratu Porto |VIN| portsko vino
pollone radicale |O,VIN| izrastek na korenikah, potare |O,VIN| obrezovati
koreninski izrastek potassico |O,VIN,Z| kalijev
polloni del carciofo |Z| stranski poganjki potassio (K) |O,VIN,Z| kalij
artiåoke za razmnoœevanje potatura |O,VIN| rez
polpa del frutto |O,VIN| meso ploda potatura a capitozza |VIN| nizka rez na glaviå
polpa dell’acino |VIN| meso jagode, jagodno potatura a testa di salice |VIN| rez na glaviå
meso, mezokarp potatura ad alberello |VIN| græka trtna vzgoja,
poltiglia bordolese |O,VIN| bordojska brozga nizka trtna vzgoja
poltiglia cuprocalcica |VIN| bakrenoapnena potatura ad alberello a vaso |VIN| nizka vzgoja
brozga z rezjo na reznik
poltiglia solfocalcica |VIN| kalifornijska brozga, potatura alla cappuccina |VIN| æparonska vzgoja
œveplenoapnena brozga s strmo rezjo æparonov
polvere bagnabile |V| moåljivi praæek potatura annuale |O,VIN| vsakoletna rez
polvere di formaggio |S| sirni prah potatura corta |O,VIN| kratka rez
polvere di zolfo |VIN| œveplov prah potatura del passato |VIN| rez preteklosti
polverizzare |O,VIN,Z| razpræevati, razpræiti potatura di formazione |O,VIN| vzgojna rez
polverizzatore |O,VIN,Z| atomizer, razpræilnik, potatura di produzione |O,VIN| rodna rez, rez
ækropilnik, præilnik, razpræilec, razpræevalnik v rodnosti
polverizzazione |O,VIN,Z| razpræenost, potatura di ringiovanimento |O| pomladitvena
razpræljivost rez
pompa |VIN| årpalka potatura estiva |O,VIN| poletna rez
pompa a pistone |O,VIN| batna årpalka potatura invernale |VIN| zimska rez
pompa centrifuga |VIN| centrifugalna årpalka potatura lunga |O,VIN| dolga rez
pompa irroratrice |O,VIN,Z| ækropilnica potatura meccanica |O,VIN| strojno
pompa per irrigazione |Z| årpalka za namakanje obrezovanje
pompa rotante a vite |VIN| vijaåna årpalka potatura ordinaria |O,VIN| redna rez, redno
popolazione |V| populacija obrezovanje
porosità |V| poroznost potatura secca |VIN| zimska rez
porosità capillare del terreno |O,VIN,Z| potatura straordinaria |O,VIN| izredna rez
kapilarna poroznost tal potatura verde |VIN| zelena rez
porosità del terreno |O,VIN,Z| poroznost tal potenziale |V| potencialen
porro (Allium porrum) |Z| por potenziale riducente |S| redoks potencial
portainnesto |O,VIN| podlaga potenziometro |S| potenciometer
portainnesto da seme |O| sejanec potere di suzione delle radici |O,VIN,Z| årpalna
portainnesto della vite |VIN| trtna podlaga moå korenin
portainnesto madre |Å| matiåna podlaga potere tamponante del terreno |O,VIN,Z|

160
proctodeo

izravnalna sposobnost tal ploæåami


potere tampone |S| puferna kapaciteta pressa con gabbie a doghe |VIN| preæa s kletkami
pozzetto |V| jaæek z dogami
pozzo |V| vodnjak pressa discontinua |VIN| diskontinuirana
ppm-parte per millione |V| ppm-part per stiskalnica, prekinjeno delujoåa stiskalnica
million pressa meccanica |VIN| mehaniåna stiskalnica
pratense |O,VIN,Z| travniæki pressa pneumatica |VIN| pnevmatiåna stiskalnica
praticoltura |O,VIN,Z| travniætvo pressare |O,S,VIN| iztisniti, stiskati, stisniti,
prativo |O,VIN,Z| travniæki preæati
prato |O,VIN,Z| travnik pressatura |O,S,VIN| stiskanje, preæanje
prato naturale |Z| naravni paænik pressatura del formaggio |S| stiskanje sira
prato stabile |S| stalni travnik pressione |V| obteœba, tlak, pritisk
precipitare |O,VIN| izloåati, izloåiti pressione atmosferica |V| zraåni tlak
precipitato |VIN| usedlina, usedljiva snov pressione dell’acqua |VIN,Z| vodni pritisk
precipitazione delle sostanze nel vino |VIN| pressione osmotica |V| osmotski pritisk,
izloåanje snovi v vinu osmotski tlak
precipitazione di proteine |VIN| beljakovinska pressione radicale |O,VIN| koreninski tlak
motnost pressoio |S| stiskalnica za sir
precipitazione di tannini |VIN| åreslovinska pressostato |O,VIN,Z| tlaåni regulator
motnost prevendemmia |VIN| predtrgatev
precoce |O,VIN,Z| zgoden preventivo |V| preventiven
predatore - insetto che distrugge altri insetti previsioni del tempo |V| napoved vremena,
|O,VIN,Z| predator - œuœelka, ki œre œuœelko vremenska napoved
predelino di volo |Å| brada panja prezzemolatura |VIN| petræiljavost
predellino dell’alveare |Å| prednji del podnice prezzemolo (Apium petroselinum) |Z| peteræilj
prefioritura |O,VIN| predåasno cvetenje prezzo di acquisto |V| nakupna cena
prelievo |V| odvzem prima spremitura |O| prvo preæanje
prelievo del campione |V| odvzem vzorca principio attivo |O,VIN,Z| aktivna snov,
prelievo del campione di terra |O,VIN,Z| uåinkovina
odvzem vzorca zemlje proboscide |Å| rilåek
prematuro |V| predåasen proboscide dell’ape |Å| åebelji rilåek
prendere la muffa |O,S,VIN,Z| plesniti procedimento |V| postopek
preparato |V| pridelek procedimento di imbottigliamento |S,VIN|
preparato antiparassitario |O,VIN,Z| pripravek postopek stekleniåenja
za zatiranje ækodljivcev in bolezni processo biochimico |V| biokemiåni proces
preparazione |O,VIN,Z| ureditev, priprava processo chimico |V| kemijski proces
prepressatura |S| predstiskanje processo di maturazione |O,S,VIN| proces
prepupa |O,VIN,Z| predbuba zorenja
presa |V| prikljuåek processo di ossidazione |V| oksidacijski proces
presa d’acqua |O,VIN,Z| vodovodni prikljuåek processo di ossidoriduzione |V|
presame |S| siriæåe oksidoredukcijski proces
preseminativo |Z| predsetven processo tecnologico |V| tehnoloæki postopek,
pressa |VIN| preæa, stiskalnica tehnoloæki proces
pressa a gabbia |O| stiskalnica s kletko procianidina |VIN| procianidin
pressa a piatti |VIN| stiskalnica z vodoravnimi proctodeo |Å| zadnje årevo

161
prodelfinidina

prodelfinidina |VIN| prodelfinidin progetto d’impianto |O,VIN| sadilni naårt


prodotto |O,VIN,Z| pridelek, pripravek, izdelek, proibire |V| prepovedati
proizvod prolina |S| prolin
prodotto antiparassitario in polvere |O,VIN,Z| propagare |O,VIN,Z| razmnoœevati rastline,
praæivo razmnoœiti rastline
prodotto collaterale |O| stranski pridelek propagarsi |Å,O,VIN,Z| razmnoœevati se,
prodotto della disgregazione |V| razkrojina razmnoœiti se
prodotto lattiero |S| mleåni izdelek propagazione |Å,O,VIN,Z| razmnoœevanje
prodotto lattiero-caseario |S| mleåno-sirarski propagazione agamica |O,VIN,Z| agamno
izdelek razmnoœevanje, nespolno razmnoœevanje
prodotto organofosforico |O,VIN,Z| propagazione agamica delle piante |O,VIN,Z|
organskofosforni pripravek nespolno razmnoœevanje rastlin, agamno
prodotto ottenuto dalla trasformazione razmnoœevanje rastlin
|Å,O,S,VIN| proizvod propagazione assessuata delle piante |O,VIN,Z|
prodotto per assorbimento |O,VIN,Z| nespolno razmnoœevanje rastlin, agamno
absorpcijski proizvod razmnoœevanje rastlin
prodotto per filtrazione |O,VIN| filtracijski propagazione delle piante |O,VIN,Z|
proizvod razmnoœevanje rastlin
prodotto per stabilizzazione |VIN| stabilizacijski propagazione gamica |O,VIN,Z,Å| generativno
proizvod razmnoœevanje, spolno razmnoœevanje
prodotto secondario |O| stranski proizvod propagazione generativa per seme |O,VIN,Z|
prodotto tossico |V| strupen pripravek generativno razmnoœevanje s semenom
produrre |O,VIN,Z| pridelati, pridelovati propagazione per talea |O,VIN| razmnoœevanje
produttività |V| rodnost, storilnost s potaknjenci
produttivo |V| roden, produkcijski propagazione sessuata |O,VIN,Z,Å| generativno
produttore |V| pridelovalec razmnoœevanje, spolno razmnoœevanje
produttore di prodotti trasformati |V| propagazione vegetativa |O,VIN,Z| vegetativno
proizvajalec razmnoœevanje
produttore di spore |S| sporotvoren propaggine |O,VIN| grobanica, vlaåenica
produzione |V| izdelava, produkcija, pridelovanje propaggine cinese |VIN| kitajska vlaåenica
produzione agricola |V| kmetijska produkcija, propanolo |VIN| propanol
kmetijska pridelava, kmetijska proizvodnja propionato di etile |VIN| etilpropionat
produzione alternata |O,VIN| izmeniåna propizio |V| ugoden
rodnost propoli |Å| propolis
produzione di formaggio |S| izdelava sira, propolis |Å| zadelavina
proizvodnja sira proprietà |V| lastnost
produzione di latte |S| prireja mleka, mleånost proprietà biologica del terreno |O,VIN,Z|
produzione piena |VIN| polna rodnost bioloæke lastnost tal
professionale |V| strokoven proprietà chimica |V| kemijska lastnost
professione |V| stroka proprietà chimica del terreno |O,VIN,Z|
profilo del terreno |O,VIN,Z| talni profil kemiåna lastnost tal
profondità |V| globina proprietà fisica |S| fizikalna lastnost
profondità del terreno |O,VIN,Z| globina tal proprietà fisiche del terreno |O,VIN,Z| fizikalne
profondità dello scasso |O,VIN,Z| globina lastnosti tal
rigolanja proprietà genetica |O,VIN,Z,Å| genetska lastnost

162
raccolta a mano

proprirtà organolettica |V| organoleptiåna punteruolo delle silique (Ceuthorrhynchus


lastnost assimilis) |Z| redkvin kljunotaj
prosciugamento |O,VIN,Z| osuæitev, osuæevanje punto di ebollizione |V| vreliæåe
prosciugare |O,VIN,Z| osuæiti, osuæevati punto di fusione |S| taliæåe
prosciugato |O,VIN,Z| osuæen punto di gelo |V| zmrziæåe
Prosecco |VIN| proæek punto di innesto |O,VIN| spojitev pri cepljenju,
proteasi |VIN| proteaza cepilno mesto, cepljeno mesto
proteggere |V| zaæåititi punto di messa a dimora |O,VIN,Z| saditveno
protezione |V| zaæåita mesto, sadilno mesto
proteico |V| beljakovinski punto di piantamento |O,VIN,Z| saditveno
proteina |V| beljakovina, protein mesto, sadilno mesto
proteinasi |S| proteinaza punto di raccolta delle acque |O,VIN,Z|
proteinico |V| proteinski zbiraliæåe vode
proteolisi |V| proteoliza punto di saldatura |O,VIN| spojno mesto pri
proteolitico |V| proteolitiåen, proteolitski cepljenju
protettivo |V| varovalen punto di semina |Z| sejalno mesto
protetto |V| zaæåiten pupa |O,VIN,Z| buba, pupa
protezione |V| zaæåita, varstvo purezza della semente |Z| åistota semena
protide |V| beljakovina, protein purezza varietale |O,VIN,Z| sortna åistost
protoplasma |O,VIN| protoplazma puro |VIN| åist
protorace |Å| predoprsje putrescina |S| putrescin
prova di fermentazione |S| kipelna preizkuænja quadro biologico |O,VIN,S| bioloæka slika
prova pilota |O,VIN,Z| pilotski poskus quadro meteorologico |V| vremenska slika
provetta |V| epruveta qualità catastale |O,VIN,Z| katastrska kultura
Provolone |S| provolone qualità del vino |VIN| kakovost vina
provvedimento |V| ukrep quercetina |VIN| kvercitrin
pruina |VIN| oprh, poprh quercia da sughero (Quercus suber) |VIN|
pseudoglobulina |S| psevdoglobulin plutec
psicrotrofico |S| psihrotrofen quercitina aglicone |VIN| kvercitin aglikon
Puccino (varietà di vino) |VIN| puåino (sorta quercitina glicoside |VIN| kvercitin glikozid
vina)
pulce di terra (Chaetolnegia tibialis) |VIN|
plesni bolhaå
pulente |O,VIN,S| åistilen
pulvillo |Å| oprijemalna blazinica
R
rabarbaro (Rheum officinale) |Z| rabarbara
pulvinaria (Pulvinaria vitis) |VIN| trtni kapar raccattatura |O,VIN,Z| obiranje, pobiranje
pulvinaria maggiore (Neopulvinaria raccogliere |O,VIN,Z| pobirati, obirati, obrati,
innumerabilis) |VIN| veliki trtni kapar trgati
pungiglione |Å| œelo raccogliere l’uva |VIN| obirati grozdje
pungiglione dell’ape |Å| åebelje œelo raccoglitore |O,VIN,Z| obiralec, zbiralnik
pungiglione della regina |Å| œelo matice raccoglitore di acqua |O,VIN,Z| lovni jarek za
punteggiatura |V| toåkovanje vodo
punteruolo degli steli del colza e del cavolo raccoglitrice |VIN| pobiralnik
(Ceurthorrhynchus quadridens) |Z| stebeljni raccolta |O,VIN,Z| obiranje, pobiranje
kapusov kljunotaj raccolta a mano |O,VIN| roåno obiranje

163
raccolta del latte

raccolta del latte |S| zbiranje mleka radice vegetativa |O| vegetativna korenina
raccolta dell’uva |VIN| trganje grozdja radici |O,VIN,Z| koreninski sistem, koreninje
raccolta delle olive |O| obiranje oljånih plodov radici avventizie |O,VIN| gornje korenine, rosne
raccolta meccanica |O,VIN| strojno obiranje korenine, nadzemne korenike
raccolta meccanica dell’uva |VIN| strojno radici generative |O,VIN| generativne korenine
obiranje grozdja radiciforme |O,VIN| korenikast
raccolto |O,VIN,Z| letina raffinare l’olio |O| åistiti olje
raccomandato |V| priporoåen raffinato |O| rafiniran
raccordo a manicotto |Z| sklopna spojnica raffinazione |O,VIN| åiæåenje, bistrenje,
raccordo |O,VIN,Z| spojka, prikljuåek rafiniranje
racemo |VIN| socvetje - pri grozdu raffinazione dell’olio |O| åiæåenje olja
rachide |O,VIN,Z| cvetna os, os cveta raffineria |O| rafinerija
racimolo |VIN| peceljåek grozda raffreddamento |VIN| hlajenje, ohladitev
radiattivo |V| radiacijski raffredamento del vino |VIN| hlajenje vina
radiazione |V| radiacija, obsevanje, sevanje raffreddatore |S| zmrzovalnik
radiazione solare diffusa |V| difuzijska sonåna raggi ultravioletti |V| ultravijoliåni œarki
svetloba, indirektna sonåna svetloba raggio midollare |VIN| strœenov trak
radiazione solare diretta |V| direktna sonåna ragnetto giallo della vite (Eutetranychus
svetloba carpini) |VIN| rumena sadna præica
radicale |O,VIN,Z| koreninski ragnetto rosso bimaculato (Tetranychus
radicali liberi |O| prosti radikali urticae) |Z| navadna præica
radicamento |O,VIN,Z| pognanje korenin, ragnetto rosso dei fruttiferi (Panonichus
ukoreninjenje ulmi) |O,VIN,Z| rdeåa sadna præica
radicare |O,VIN,Z| koreniniti, poganjati ragno giallo (Tetranychus althaeae) |Z|
korenine, pognati korenine fiœolova præica
radicato |O,VIN,Z| ukoreninjen, okoreninjen rame (Cu) |O,VIN,Z| baker
radicchio da taglio (Cichorium intybus) |Z| rameico |O,VIN,Z| bakren, bakrov
radiå rezivec ramifero |O,VIN| vejnat
radicchio rosso di Chioggia |Z| rdeå chioggijski ramo |O| veja
radiå ramo a frutto |O| rodna vejica
radicchio rosso di Treviso |Z| rdeåi treviæki ramo apicale |O| veja voditeljica
radiå ramo di un anno |O,VIN| enoletna veja
radicchio rosso di Verona |Z| rdeåi veronski ramo secco |O| suha veja
radiå ramolaccio (Raphanus sativus maior) |Z|
radicchio variegato di Castelfranco |Z| redkev
raznobarvni castelfranski radiå ramoso |O,VIN| vejnat
radice |O,VIN,Z| korenina rancidezza |O| œaltavost, œarkost
radice aerea |O| zraåna korenina rancidire |O| postati œarek, œaltaveti
radice avventizia |O,VIN| adventivna korenina rancidità |O| œaltavost, œarkost
radice epigea |O| zraåna korenina rancido |O| œaltav, œarek
radice filiforme |O,VIN,Z| nitasta korenina rapa (Brassica campestris var. rapa) |Z| repa
radice laterale |O,VIN| stranska korenina rapporto |V| razmerje, odnos
radice primaria |O| skeletna korenina raschietto |Z| grebljica
radice principale |O,VIN| glavna korenina, sråna raspatoio |O,VIN,Z| plevelnica
korenina raspo |VIN| pecljevina

164
riciclaggio

raspo composto |VIN| razvejan grozd registro |V| register


raspo conico |VIN| koniåast grozd registro catastale |VIN| katastrski register
raspo piramidale |VIN| koniåast grozd registro centrale |VIN| centralni register
raspo troncato |VIN| prestreljen grozd regolamento |V| pravilnik
rastrellatura |Z| grabljenje regolatore della crescita |O,VIN,Z| rastni
rastrello |Z| grablje regulator
rastrello scopa |Z| vrtnarske grablje reimpianto del vigneto |VIN| obnova vinograda
ratticida |V| raticid reinnestare |O,VIN| precepiti, precepljati
ravagliatore |O,VIN,Z| rigolnik reinnestato |O,VIN| precepljen
ravanello (Raphanus sativus parvus) |Z| reinnesto |O,VIN| precepljanje
redkvica relazione |V| razmerje, odnos
razione |V| reakcija rendita catastale |O,VIN,Z| katastrski dohodek
razza |Å,S| pasma rendzina |O,VIN,Z| rendzina
reagente |V| reagent resa |S| pridobitek, izplen
reagire |V| reagirati residuo |O,VIN,S| ostanek
reazione biochimica |V| biokemiåna reakcija residuo della lavorazione industriale |O|
reazione chimica |V| kemiåna reakcija ostanek industrijske predelave
reazione del terreno |O,VIN,Z| reakcija tal residuo di fitofarmaci |O,VIN,Z| ostanek
reazione enzimatica |V| encimska reakcija fitofarmacevtskih sredstev
recar danno |V| ækoditi residuo organico |V| organski ostanek
recessivo |V| recesiven resistente |V| odporen
recettore |V| receptor resistenza |V| odpornost
recipienti vinari |VIN| vinska posoda resistenza alla siccità |O,VIN,Z| odpornost na
recipienti per vini |VIN| vinska posoda suæo
recipienti vinari di acciaio inossidabile |VIN| resistenza alle malattie |O,VIN,Z| odpornost na
jeklena vinska posoda bolezni
recipienti vinari di cemento armato |VIN| resistenza del filo |VIN| odpornost œice
betonska vinska posoda resistenza del terreno alla lavorazione |Z|
recipienti vinari di plastica |VIN| plastiåna upiranje tal obdelovanju
vinska posoda respirazione |V| dihanje
recipienti vinari di vetro |VIN| steklena vinska respirazione aerobica |O,VIN,Z| aerobno dihanje
posoda rete |V| mreœa
recipienti vinari in legno |VIN| lesena vinska rete di protezione |VIN| varovalna mreœa
posoda rete in plastica |O| plastiåna mreœa
Refosco |VIN| refoæk retrogusto |O,VIN| pookus
refrigeratore per il mosto ed il vino |VIN| rettangolo |V| pravokotnik
hladilnik za moæt in vino rettifica |V| popravljanje
refrigerazione |S,VIN| hlajenje, ohladitev rettificato |V| rektificiran
refrigerazione del latte |S| hlajanje mleka reversibile |O,VIN| povraten, reverzibilen
refrigerazione del vino |VIN| hlajenje vina riarato |O,VIN,Z| preoran
regime delle acque |O,VIN,Z| vodni reœim riboflavone |S| riboflavin
regina arrenotoca |Å| trotovka Ribolla |VIN| rebula
regina fucaiola |Å| trotovka ricacciare |O,VIN| ponovno pognati
regione |V| deœela ricco di humus |Z| sprsteninast
regione vinicola |VIN| vinorodna deœela riciclaggio |V| recikliranje

165
ricotta

ricotta |S| skuta rinverdimento |O,VIN,Z| ozelenitev,


ricotta acida |S| kisla skuta ozelenjevanje
ridotto |V| reduciran rinverdire |O,VIN,Z| ozeleniti, ozeleneti
ridotto-forma di un elemento chimico |V| rinverdito |O,VIN,Z| pozelenel, ozelenel
reduciran-oblika kemiånega elementa riordino fondiario |O,VIN,Z| komasacija
riducente |V| reduktiven ripiano |S| polica za sir
riduttivo |V| redukcijski ripicchettare |Z| presaditi, presajati, pikirati
riempimento delle bottiglie |O,S,VIN| polnenje ripicchettatura |Z| pikiranje, presaditev
steklenic ripido |O,VIN,Z| strm
riempire i bicchieri |VIN| polniti kozarce riposo del terreno |O,VIN,Z| poåivanje zemlje
riempire |V| polniti riposo invernale |O,VIN,Z| zimsko mirovanje
riempitrice |O,S,VIN| polnilni stroj riposo invernale delle piante |O,VIN,Z| zimsko
Riesling |VIN| rizling mirovanje rastlin
Riesling italico |VIN| laæki rizling riprodurre le piante |O,VIN,Z| razmnoœevati
Riesling renano |VIN| renski rizling rastline, razmnoœiti rastline
rifiuto |V| odpadek riprodursi |Å,O,VIN,Z| razmnoœevati se,
rifiuto solido |V| trden odpadek razmnoœiti se
rifornire |V| preskrbeti, preskrbovati riproduttore |Å,O,VIN,Z| razmnoœevalec
rifornito |V| preskrbljen riproduzione |O,VIN,Z| razmnoœevanje
refrattometro |VIN| refraktometer riproduzione agamica delle piante |O,VIN,Z|
rifrazione della luce |O,VIN| lom svetlobe nespolno razmnoœevanje rastlin
rigenerare |V| regenerirati riproduzione assessuata delle piante |O,VIN,Z|
rigenerativo |V| regeneracijski nespolno razmnoœevanje rastlin
rigenerazione di parti della pianta |O,VIN| riproduzione gamica |V| spolno razmnoœevanje
obnavljanje delov rastline riproduzione sessuata |V| spolno
rilevatore |V| merilec razmnoœevanje
rimacino di olive |O| drugo drozganje oljk ripuntatore |O,VIN,Z| podrahljaå, rahljaå
rincalzare |O,VIN,Z| nasipavati, nasipati, osipati, riscaldamento |V| otoplitev
osipavati, okopavati, okopati riscaldamento del suolo |O,VIN,Z| otoplitev tal
rincalzatore |O,VIN,Z| osipalnik riscaldamento delle serre |Z| ogrevanje
rincalzatura |O,VIN,Z| nasipavanje, osipavanje, rastlinjakov
osipanje, okopavanje riscaldare |V| otopliti
rincalzo |O,VIN,Z| nasipavanje, osipavanje, riscaldatore |S| vrelec, grelnik
osipanje risciacquo |VIN| izplakovanje
rinchite (Coenorrhyncus cribripennis) |O| riserva |V| zaloga
oljkov rilåkar risomorfo |Z| rizomorf
rincoti (Rynchota) |VIN| kljunate œuœelke ritidoma |VIN| trtna skorja
rinfrescante |VIN| osveœujoå ritirare |V| prevzeti
rinnovo |V| obnova, obnavljanje ritiro dell’uva |VIN| prevzem grozdja
rinnovo del frutteto |VIN| obnova sadovnjaka rivestimento |V| obloga
rinnovo dell’impianto |O,VIN,Z| obnova nasada rivestire il formaggio di paraffina |S|
rinvasare |Z| presaditi lonånice parafinirati sir
rinvasatura |O,VIN,Z| presajanje, presaditev, rivoltamento delle forme di formaggio |S|
pikiranje obraåanje hlebcev sira
rinvaso |Z| presaditev v vazo rizogenetico |O| rizogenetski

166
sala assaggi

rizoma |Z| rizom rottura della cagliata |S| drobljenje koaguluma,


rizoma di asparago |Z| sadika æparglja rezanje grude
rizottoniosi (Rhyzoctonia solani) |Z| morilka rovo (Rubus fruticosus) |O| robida
krompirja, krompirjeva morilka, bela noga rubinetto |VIN| pipa
roccia madre |O,VIN,Z| matiåna kamnina rucola (Eruca sativa) |Z| rukola
Rocquefort |S| rokfor ruggine bianca delle crucifere (Albugo
rodenticida |O,VIN| rodenticid candida) |Z| bela rja kriœnic
roditore |O,VIN| glodalec ruggine del fagiolo (Uromyces
rogna della vite (Agrobacterium tumefaciens) appendiculatus) |Z| fiœolova rja
|O,VIN| koreninski rak, rak vinske trte ruggine della bietola (Uromyces betae) |Z|
rogna dell’olivo (Pseudomonas siringae pv. pesna rja
Savanostoi) |O| oljkov rak ruggine della fava (Uromyces fabae) |Z|
rompere i noccioli delle olive |O| drobiti koæåice bobova rja
oljånih plodov ruggine dell’aglio e del porro (Puccinia porri)
rompicagliata a lira |S| sirarska harfa, sirarska |Z| rja åebulnic
lira ruggine dell’asparago (Puccinia asparagi) |Z|
rompicagliata ad arpa |S| sirarska harfa, æpargljeva rja
sirarska lira ruggine dell’indivia (Puccinia endiviae) |Z| rja
rompicagliata |S| pribor za obdelavo endivije
koaguluma, trnaå ruggine dell’insalata (Puccinia cichorii) |Z|
rompicagliata svizzero |S| trnjaå solatna rja
rorboso |O,VIN,Z| æotast ruggini (Uredinales) |Z| rje
rosato |VIN| rosè, rdeåkast (rozé) rugosità del lembo fogliare |VIN,Z| nagubanost
rosè |VIN| rosè, rdeåkast (rozé) listne ploskve
rosmarino (Rosmarinus officinalis) |Z| rullatura |O,VIN,Z| valjanje
roœmarin rullatura del terreno |Z| valjanje zemljiæåa
rosso aranciato |VIN| oranœno rdeå rullo |O,VIN,Z| valjar
rosso carico |VIN| temno rdeå ruote motrici |V| pogonska kolesa
rosso granato |VIN| granatno rdeå rurale |V| podeœelski, njivski, poljski,
rosso intenso |VIN| temno rdeå poljedelski
rosso mattone |VIN| opeånato rdeå ruta (Ruta graveolens) |Z| vrtna rutica
rosso porpora |VIN| ækrlaten, ækrlatno rdeå
rosso rubino |VIN| rubinast
rosso scuro |VIN| temno rdeå
rosso violaceo |VIN| rdeåe vijoliåast
rossore parassitario (Pseudopeziza
S
sabbia fine |O,VIN,Z| mivka
tracheiphila) |VIN| rdeåi listni oœig sabbia grossa |Z| grob pesek
rotaia |O| traånica sabbioso |O,VIN,Z| mivkast, peæåen
rotazione agraria |O,VIN,Z| kolobar saccarimetro |VIN| saharometer
rotazione biennale |Z| dveletni kolobar saccarometro di Balling |VIN| ballingov
rotazione poliennale |Z| veåletni kolobar sakarometer
rotazione |O,VIN,Z| kolobarjenje saccarosio |VIN| saharosa
rotondo |V| okrogel sacco melario |Å| medna golæa
rottura del colore del vino |VIN| sprememba sacco pollinico |O,VIN,Z| pelodna vreåica
barve vina sala assaggi |Å,O,VIN| degustacijska soba

167
salamoia

salamoia |O,S| slanica, solnica po zamahu


salato |O,S,VIN| slan sapore di uova marce |VIN| bekser, okus po
salatura |O,S,VIN| soljenje H2S (Bekser)
salatura del formaggio |S| soljenje sira sapore estraneo del vino |VIN| tuj okus vina
salatura del formaggio a secco |S| soljenje sira sapore metallico |O,VIN| okus po kovinah
na suho saprofita |V| gniloœivka, saprofit
salatura del formaggio in salamoia |S| soljenje sarchiare |O,VIN,Z| pleti, trebiti
sira v slanici sarchiata |O,VIN,Z| plevna kultura, okopavina
saldatura |O,VIN| spajanje sarchiatoio |O,VIN,Z| roåni rahljalnik, strgalka
saldatura d’innesto |O,VIN| spojitev pri sarchiatore |O,VIN,Z| plevec
cepljenju, cepilno mesto sarchiatrice |O,VIN,Z| plevelnik
sale cristallino |S| kristalna sol sarchiatura |O,VIN,Z| pletev, pletje, trebljenje,
sale sciolto |O,S| raztopljena sol odstranjevanje, odstranitev bohotivk,
sale solubile |O,VIN,Z| topna sol okopavanje, okop
salice |VIN| vrba sarchiello |Z| majhna plevelnica
salino |S| solni sarchio |O,VIN,Z| plevelnica
salita capillare dell’acqua |O,VIN,Z| kapilaren sarmenti |VIN| roœje, rezan les trte
dvig vode sarmento di vite |VIN| rozga
salmonelosi |S| salmoneloza saturo |V| nasiåen
salvia (Salvia officinalis) |Z| œajbelj Sauvignon |VIN| sovinjon
sanitario |V| zdravstven sbarbettatura |VIN| odstranjevanje / odstranitev
sansaio |O| shramba za oljåne tropine korenin
sanse di oliva |O| oljåne tropine sbattere la panna |S| pinjiti
sapido |V| okusen scabbia argentea (Spondylocladium
saponificare |O| umiliti atrovirens) |Z| srebrna krastavost krompirja
saponificazione |O| umiljenje scabbia comune (Streptomyces scabies) |Z|
sapore |V| priokus, okus navadna krastavost, aktinomikoza
sapore acido solfidrico (H2S) |VIN| vonj po scabbia polverulenta (Spongospora
Bekserju subterranea) |Z| praænata krastavost
sapore amaro |O,S| grenak priokus scacchiatura |VIN| mandanje mladic,
sapore amaro del formaggio |O| grenak okus odstranjevanje, odstranitev jalovk
sira scaffale |S| polica za sir
sapore del vino |VIN| okus vina scaffale da formaggio |S| podloœek za sir
sapore di aceto |VIN| okus po kisu scaglia di cera |Å| voæåena ploæåica
sapore di acido solfidrico (H2s) |VIN| bekser, scala |O,VIN| lestvica
okus po H2S (Bekser) scala a pioli |O| lestev
sapore di freddo |VIN| priokus po zmrzali scala a tre piedi |O| trinoœna lestev
sapore di idrogeno solforato (H2s) |VIN| bekser, scala dei colori |V| barvna skala
okus po H2S (Bekser) scalare |V| postopen, skalaren
sapore di legno |VIN| okus po lesu scaldare |V| otopliti
sapore di mercaptano |VIN| okus po merkaptanu scalogno (Allium ascalonicum) |Z| æalotka,
sapore di metallo |O,VIN| priokus po kovinah kozji luk
sapore di muffa |O,VIN| okus po plesnobi scambiatore di calore |V| toplotni izmenjalnik,
sapore di raspo |VIN| okus po pecljih izmenjevalnik
sapore di tappo |VIN| okus po zamahu, priokus scambiatore ionico |O,VIN,Z| ionski izmenjalec

168
sedimento

scambio di ioni |O,VIN,Z| zamenjava ionov, sciame naturale |Å| naravni roj
ionska izmenjava sciame primario |Å| roj prvec
scambio ionico |O,VIN,Z| zamenjava ionov, sciame secondario |Å| sekundarni roj
ionska izmenjava sciogliere |V| topiti, raztopiti, raztapljati
scapo |Å| roånik sciogliersi |O,VIN,Z| raztopiti se, raztapljati se
scaricare |V| raztovoriti sciolto |V| topljen, raztopljen, vreteno
scarico |V| raztovarjanje sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum) |Z| bela
scarificatura |O,VIN,Z| globinsko rahljanje tal gniloba, zrnata gniloba
scarpa |O,VIN,Z| breœina, ækarpa, nabreœina scomporre |V| razgraditi
scarpata |O,VIN,Z| breœina, ækarpa, nabreœina scolare |O,S,VIN| dekantirati, statiåno ocejati,
scarsità |Å,O,VIN,Z| karenca, pomanjkanje ocediti, odcediti, odcejati, precejati, precediti,
scasso |O,VIN,Z| rigolanje filtrirati
scasso a mano |O,VIN,Z| roåno rigolanje scolatura |O,VIN| izcejanje, odcejanje
scasso meccanico |O,VIN,Z| strojno rigolanje scolmatura |O,VIN,Z| razmetavanje, razoranje
scatola per il trasporto dell’ape regina |Å| scopazzo |O,VIN| metlasta rast, metliåasti
matiånica poganjek
scavare con il piccone |O,VIN,Z| krampati scorie Thomas |O,VIN,Z| tomaœeva œlindra
scavare un fosso |O,VIN,Z| kopati jarek scorrimento della linfa |O| pretakanje soka
scavare |Z| grebsti, kopati scorzonera (Scorzonera humilis) |Z| årni koren
scavo |V| izkop scremato |S| posnet
scegliere |O,VIN,Z| selekcionirati, œlahniti, scrematrice |S| posnemalnik
sortirati scrivano (Bromius obscurus) |VIN| trsni pisar
scelta |V| izbira, izbor, odbira, odbiranje scrollare |O| tresti, stresati, stresti
scelto |O,VIN,Z| sortiran scudo |Å| æåitek
sceratrice |Å| sonåni topilnik za vosek scuotere |O| tresti, stresati, stresti
scheletro del terreno |O,VIN,Z| skelet tal scuotere gli alberi |O| stresati drevesa
schema |V| shema scuotimento |O| tresljaj, stresanje
schiacciare le olive |O| mastiti oljåne plodove scuotimento dei frutti |O| pretresanje plodov
schiudersi (nel caso dei fiori) |O,VIN| odpreti se scuotitore |O| stresalnik, stresalni stroj
(pri cvetu) secchiello per ghiaccio |VIN| vedrce za led
schiuma |VIN| pena secco |VIN| osuæen, suh
schiuma del vino |VIN| vinska pena seccume della patata (Alternaria solani) |Z|
schiumante |VIN| peneå årna listna pegavost krompirja
schiumare |VIN| peniti se secernere nettare |Å| mediti
schiumato |VIN| penjen seconda molitura |O| drugo drozganje oljk
schiusa dei fiori |O,VIN| odpiranje cvetov secrezione |O,VIN,S| izloåanje
sciafilia |O,VIN,Z| heliofobija secrezione di nettare |Å| medenje
sciafilo |O,VIN,Z| heliofoben sedano a costa (Apium graveolens) |Z| listna
sciamare |Å| rojiti zelena
sciamatura |Å| rojenje sedano da costa (Apium graveolens var. dulce)
sciamatura artificiale |Å| narejeno rojenje, |Z| beluæna zelena
umetno rojenje sedano rapa (Apium graveolens var.
sciamatura naturale |Å| naravno rojenje rapaceum) |Z| gomoljna zelena
sciame |Å| roj sedimenti |VIN| droœi
sciame artificiale |Å| narejeni roj, umetni roj sedimento |O| usedlina, usedljiva snov

169
sedimento metamorfico

sedimento metamorfico |Z| metamorfna seno |VIN| sinus


usedlina seno fogliare |VIN| listni sinus
sega per innesti |O| sadjarska œaga sensibilità |V| obåutljivost
segatura |VIN| œagovina sensibilità delle piante alle malattie |O,VIN,Z|
seghetto |O,VIN| œagica obåutljivost rastlin do bolezni
segmento dell’addome (degli insetti) |Å| sensore della dispersione termica |V| senzor
obroåek (pri œuœelkah) toplotne razpræitve
segmento dell’antenna |Å| ålenek na tipalnici sensoriale |V| senzoriåen
sego |O| loj sepalo |O,VIN,Z| åaæni list, venåni list
selettività |V| selektivnost separabilità del picciolo |VIN| loåljivost peclja
selettivo |V| selektiven separatore |O| separator
selezionare |V| selekcionirati, œlahniti, sortirati separatore centrifugo |O| centrifugalni
selezionato |VIN| œlahten separator
selezionatore |V| selekcionist separatore con sifone (Bracci) |O| separator s
selezione |V| selekcija, œlahtnenje sifonom (Bracci)
selezione clonale |VIN| klonska selekcija separazione centrifuga |O| separacija s
selezione di bacche d’uva |VIN| jagodni izbor centrifugo
selezione individuale |O,VIN| individualna separazione dell’olio |O| loåevanje olja
selekcija separazione dell’olio per affioramento |O|
selezione massale |O,VIN| mnoœiåna selekcija spontano loåevanje olja
selezione della semente |O,VIN,Z| sortiranje separazione spontanea dell’olio |O| spontano
semena loåevanje olja
seme calibrato |Z| kalibrirano seme septoriosi del prezzemolo (Septoria
seme eterozigote |O,VIN,Z| heterotiåno seme petroselini) |Z| listna pegavost petræilja
seme ibrido |O,VIN,Z| hibridno seme septoriosi o ticchiolatura del sedano (Septoria
seme non germinativo |O,VIN,Z| jalovo seme apii) |Z| listna pegavost zelene
seme non selezionato |O,VIN,Z| serbatoio |VIN| rezervoar
neselekcionirano seme serbevolezza |V| obstojnost
seme |O,VIN,Z| seme serbevolezza del vino |VIN| obstojnost vina
semente |O,VIN,Z| seme serie |V| sarœa
semenzaio |Z| setvenica serina |S| serin
Semillon |VIN| semijon serra |Z| rastlinjak
semina |Z| setev serra con copertura di plastica |VIN,Z|
semina a righe |Z| setev v vrste plastenjak
semina a spaglio |Z| razprta setev, setev z roko serra in plastica |Z| plastiåni rastlinjak,
semina a strisce |Z| setev v æiroke redi (trakove) plastinjak
semina in fossette |Z| setev v jaråke serra in vetro |Z| steklen rastlinjak, steklenjak
semina precoce |Z| zgodnja setev servire |V| servirati
semina primaverile |Z| jarost servire i vini |VIN| servirati vina
semina tardiva |Z| pozna setev servizio di assistenza |V| strokovna sluœba
seminare |Z| sejati servizio idrometeorologico |O,VIN,Z|
seminativo |Z| posevek hidrometeoroloæka sluœba
seminatore |Z| sejalec servizio |VIN| serviranje
seminatrice |Z| sejalnik, stroj za setev sessile |O| sesilen
semovente |O,VIN,Z| samohoden sessuato |V| generativen

170
smielatore tangenziale

sesto d’impianto |O,VIN,Z| razporeditev, sintetico |V| sintetiåen


razporejanje rastlin pri sajenju sintomo |V| poimenovanje, oznaåba,
setola |VIN| æåetina oznaåevanje, oznaka
setoloso |VIN| æåetinast sintomo di carenza |O,VIN,Z| znak pomanjkanja
sezione |S| prerez sintomo di malattia |V| bolezensko znamenje,
sfarfallare |V| izleteti bolezenski znak
sfemminellatura |VIN| odstranjevanje sistema colloidale |O,S,VIN,Z| koloidni sistem
zalistnikov, odstranitev zalistnikov, lomljenje sistema d’impianto |O,VIN| sistem nasada
zalistnikov sistema di allevamento a raggi (sitema
sfera |S| kroglica Bellussi) |VIN| vzgoja a radœi
sfera di grasso |S| maæåobna kroglica sistema di allevamento a spina di pesce |VIN|
sferoidale |V| sferoiden vzgoja ribjega hrbta
sfiatare |O,VIN| uhajati sistema di allevamento Casarsa |VIN| vzgoja
sfingidi (Sfingidae) |Z| somraåniki kazarsa ali vzgoja viseåih æparonov
sfogliatura |VIN| obiranje listov, redåenje listov, sistema di allevamento Cazenave |VIN| vzgoja
odstranjevanje, odstranitev listov kazenave
sfoglio del formaggio |S| raztezanje sira sistema di allevamento della vite Lenz Moser
sfoltimento |O,VIN| redåenje |VIN| mozerjeva gojitvena oblika trte
sfoltire |V| redåiti sistema di allevamento Sylvot |VIN| vzgoja silvo
sfuggente |V| izpuhten sistema di potatura Guyot |VIN| gijotova
sfuso |V| neustekleniåen vzgoja, æparonska vzgoja
sgrassato |S| posnet sistema di punteggiatura |V| toåkovni sistem
sgrondare |V| dekantirati, statiåno ocejati, sistema di raccolta |O,VIN,Z| naåin obiranja
ocediti, odcediti, odcejati sistema Friuli (forma di allevamento della
sgrondatore |O| odcejalnik vite) |VIN| kazarsa
sgrondo |O,VIN| izcejanje, odcejanje sistema radicale espanso |O,VIN| razprostan
sgrondo dell’acqua |O,VIN,Z| odtok vode koreninski sistem
sgrossatura del vino |VIN| odstranitev motnih sistemare |V| urediti
delcev v vinu sistemazione |O,VIN,Z| ureditev, priprava
siccità |V| suæa sistemazione a girapoggio |O,VIN| izdelava
siccitoso |O,VIN,Z| suæen, osuæen, suh teras po plastnicah
siero |S| sirotka sistemazione a rittocchino del vigneto |VIN|
siero acido |S| kisava (moåno kisla sirotka) navpiåna ureditev vinograda
siero innesto |S| cepivo iz sirotke sistemazione del terreno |O,VIN,Z| priprava
sieroalbumina |S| serumalbumin zemljiæåa, ureditev zemljiæåa
sierologico |S,VIN| seroloski sistemazione del vigneto |VIN| ureditev
sigaraio (Byctiscus betulae) |VIN| trtar vinograda
silicato |V| silikat sistemazione lungo le linee di livello |O,VIN|
silicato di calcio |O,VIN,Z| kalcijev silikat izdelava teras po plastnicah
silicio(Si) |V| silicij sitona (Sitona lineatus) |Z| grahov obrobkar
simbionte |O,VIN,Z| simbiont sitosterolo |O| sitosterol
simbiosi |V| simbioza smielatore |Å| åebelarsko toåilo
simbiotico |O,VIN,Z| simbiotiåen smielatore radiale |Å| radialno åebelarsko toåilo
sineresi |S| sinereza smielatore tangenziale |Å| tangencialno
sinergico |V| sinergistiåen åebelarsko toåilo

171
smielatura

smielatura |Å| toåenje medu solfitazione |VIN| œveplanje


sminuzzamento del terreno |Z| drobljenje prsti solfitazione del vino |VIN| œveplanje vina
sminuzzare |O,VIN,Z| mulåiti, zastirati, drobiti solfito di calcio (CaSO3) |O,VIN,Z| kalcijev
snocciolamento |O| loåitev koæåic sulfid
sodio (Na) |V| natrij solfito di metile |S| metilsulfit
soffio |VIN| vejanje solfobatteri |O,VIN,Z| œveplove bakterije
sofisticazione |V| ponarejenost, ponaredba, solforare |VIN| œveplati
ponarejanje solforatice a zaino |VIN| nahrbtni œveplalnik
soglia |V| prag solforato |V| œveplen, œveplov, œveplan
soglia assoluta |O,VIN| absolutni prag solforatrice |VIN| œveplalnik, præilnik za
soglia di percezione |V| prag zaznavanja zapraæevanje z œveplom
soglia finale |O| konåni prag solforazione |VIN| œveplanje
soglia preferenziale |O| preferenåni prag solforico |V| œveplen, œveplov
soia (Glycine hispida) |Z| soja solfuro di carbonio (CS2) |V| ogljikov sulfid
solanacee (Solanaceae) |Z| plodovke, solido |V| trd
razhudnikovke solubile |V| raztopljiv, topen
solarizzazione |Z| solarizacija solubilità |V| raztopljivost, topnost
solchetto |Z| setveni jaråek soluzione |O,VIN,Z| raztopina
solco |O,VIN,Z| brazda soluzione alcalina |V| luœnina
solco d’aratura |O,VIN,Z| jarek (razor) pri soluzione basica |V| luœnina
oranju soluzione colloidante |O,S,VIN,Z| koloidna
soleggiato |V| prisojen raztopina
solfato |O,VIN,Z| sulfat soluzione del terreno |O,VIN,Z| talna raztopina
solfato di alluminio (Al2(SO4)3) |V| aluminijev soluzione fertilizzante |O,VIN,Z| gnojilni zalivek
sulfat soluzione fertirrigante |O,VIN,Z| gnojilna
solfato di ammonio ((NH4)2SO4) |O,VIN,Z| raztopina
amonsulfat, amonijev sulfat soluzione insatura |V| nenasiåena raztopina
solfato di calcio (CaSO4) |O,VIN,Z| kalcijev soluzione non satura |V| nenasiåena raztopina
sulfat soluzione salina |S| solna raztopina
solfato di ferro (F2SO4) |O,VIN,Z| œelezov soluzione satura |V| nasiåena raztopina
sulfat, zelena galica soluzione tampone |S| pufer
solfato di magnesio (MgSO4) |O,VIN,Z| solvente |V| raztopilo, topilo
magnezijev sulfat solvente chimico |O| kemiåno topilo
solfato di manganese (MnSO4) |O,VIN,Z| somatico |O,VIN,Z| somatiåen
manganov sulfat sommellier |VIN| somelje
solfato di rame (CuSO4) |VIN| modra galica sommersione del cappello durante la
solfato di zinco (ZnSO4) |VIN| cinksulfat fermentazione |VIN| potapljanje klobuka med
solfato potassico (K2SO4) |O,VIN,Z| kalijev fermentacijo
sulfat sommità |V| vrh
solfidrico |VIN| œveplovodikov sonda da formaggio |S| sirarski sveder
solfitare |VIN| œveplati sopralimitare |V| nad pragom
solfitare il vino |VIN| œveplati vino sospensione |VIN| suspenzija
solfitato |V| œveplen, œveplov, œveplan sostanza |V| snov, substanca
solfitatrice |VIN| œveplalnik, præilnik za sostanza adesivante |O,VIN| adhezit
zapraæevanje z œveplom sostanza adsorbente |V| adsorpcijska snov

172
spianatura del terreno

sostanza antiossidante |O,VIN| sottosuolo |O,VIN,Z| mrtvica


protioksidacijsko sredstvo sovesciare |O,VIN,Z| podorati, podoravati
sostanza antiparassitaria |O,VIN,Z| sredstvo sovescio |O,VIN,Z| podor
proti zajedalcem sovescio invernale |O,VIN,Z| ozimni podor
sostanza aromatica |O,VIN,S| aromatiåna snov spaccio |VIN| toåilnica
sostanza chimica |V| kemiåna snov spaccio vini |VIN| vinotoå
sostanza colloidale |O,S,VIN,Z| koloidna snov spadino reale |Å| œelo matice
sostanza colorante |V| barvna snov, barvilo spalla angolosa della bottiglia |VIN| oglat hrbet
sostanza destrogira |V| desnosuåna snov steklenice
sostanza di decomposizione |V| razpadna snov spalla della bottiglia |VIN| hrbet steklenice
sostanza eccipiente |S| balastna snov spalliera |VIN| æpalir
sostanza gommosa |VIN| gumijeva snov spalmabile |S| mazav
sostanza minerale |V| mineralna snov, spandiconcime |O,VIN,Z| trosilnik za mineralna
rudninska snov gnojila
sostanza nutritiva |V| hranilo spandiletame |O,VIN,Z| razsipalnik za gnoj
sostanza organica |V| organska snov spargere |V| potrositi, trositi
sostanza radicante |O,VIN,Z| sredstvo za spargere concimi |O,VIN,Z| trositi gnojila
koreninjenje spargimento di concimi |O,VIN,Z| trosenje
sostanza repellente |V| repelent, odvraåalno gnojil
sredstvo, odvraåalo, odvraåilo spatola da rivoltamento della cagliata |S|
sostanza secca |V| suæina, suha snov sirarska lopata
sostanza sinergica |V| sinergist spazi vuoti nel terreno |O,VIN,Z| votlinice v
sostanza stabilizzante |VIN| stabilizator zemlji
sostanza tannica |VIN| åreslovinska snov spazio vitale |V| œivljenski prostor
sostanza umica |O,VIN,Z| huminska snov spazzola per favi |Å| metlica za ometanje
sostanza umosa |O,VIN,Z| humusna snov trotov
sostanza volatile |V| hlapna snov spazzola per il polline |Å| åebelja æåetka
sostegni per la vite |VIN| opora vinske trte spazzolatura |S| æåetkanje
sostegno |V| opora spazzolatura del formaggio |S| oæåetkanje sira
sostegno della vite |VIN| trtna opora spazzolatura delle api |Å| ometanje åebel
sostegno di filo |VIN| œiåna opora specie animale |V| œivalska vrsta
sostegno in terra inerbito |O,VIN| ækarpa iz specie botanica |O,VIN,Z| botaniåna vrsta
travne ruæe specie di microorganismi |S| vrsta drobnoœivk
sottofase |V| podfaza sperimentale |V| poskusen, testen
sottogemma |O,VIN| sobrstiå sperimentazione |V| poskuæanje
sottogenere |VIN| podpleme sperma |Å| sperma
sottogenere della vite Euvitis |VIN| podpleme spermateca |Å| spermateka
trte Euvitis sperone |VIN| reznik, cep (rozga na 1-2 oåesi)
sottogenere della vite Vitis muscadinia |VIN| spettro |V| spekter
podpleme trte Vitis muscadinia spettro d’azione |V| spekter delovanja
sottoporre a trattamento termico |V| spettrofotometrico |V| spektrofotometriåen,
termizirati spektrofotometer
sottoprodotto |O| stranski proizvod spianare |O,VIN,Z| poravnati, valjati
sottospecie di microorganismi |V| podvrsta spianare il terreno |O,VIN,Z| poravnati zemljo
mikroorganizmov spianatura del terreno |O,VIN,Z| poravnanje

173
spigolo

zemlje ækropilnik, præilnik, razpræilec, razpræevalnik


spigolo |V| rob spruzzatura |O,VIN,Z| ækropljenje
spillare il vino dalla botte |VIN| toåiti vino iz spugnoso |S| spuœvast
soda spumante |VIN| penina, peneå
spinacio (Spinacia oleracea) |Z| æpinaåa spunto |VIN| cikast, ocetni cik
spinacio della Nuova Zelanda (Tetragonia spurgo della cagliata |S| suæenje sirovega zrna
expansa) |Z| novozelandska æpinaåa stabilire |V| doloåiti, doloåevati
spinacio perenne (Tetragonia expansa) |Z| stabilità |V| stabilnost
novozelandska æpinaåa stabilità del vino |VIN| stabilnost vina
spine sulla tibia dell’ape |Å| glavniåek za stabilità microbiologica |VIN| mikrobioloæka
åiæåenje tipalk åebele stabilnost
spino |S| pribor za obdelavo koaguluma, trnaå stabilizzante |VIN| stabilizator, stabilizacijski
spino meccanico |S| strojni motiå stabilizzare |VIN| stabilizirati, utrditi
spollonatura |O,VIN| trebljenje bohotivk, stabilizzare il vino |VIN| zagotoviti obstojnost
odstranjevanje bohotivk, odstranitev vina
bohotivk stabilizzato |VIN| stabiliziran
spontaneo |V| samonikel stabilizzatore |VIN| stabilizator, stabilizacijski
spora |S| klica stabilizzazione |VIN| utrditev, stabilizacija
spora |O,VIN,Z| tros stabilizzazione a freddo |VIN| stabilizacija s
sporangio |V| trosonosec hlajenjem
sporifero |O,VIN,Z| trosen stabilizzazione del vino |VIN| stabilizacija vina
sporigeno |S| sporogen staccarsi |V| odpadati
sporofillo |V| trosni list stagionare |V| dozoreti, zoreti
Sporta |O| æporta stagionatura del formaggio |S| zorenje sira
spremere |O,VIN| iztisniti, stiskati, stisniti, stagionatura |S| zorenje, zrelost, dozorelost,
preæati dozorevanje
spremere a fondo |O,VIN| iztisniti stagione |V| sezona
spremere il succo |O,VIN| iztisniti sok stagno |V| cin, kositer
spremitura |O,VIN| stiskanje, preæanje stagno |V| vododrœen, vodotesen
spremitura a bassa pressione |O,VIN| stagnolo |S,VIN| staniolen
nizkotlaåno preæanje stallatico |O,VIN,Z| hlevski gnoj
spremitura a freddo delle olive |O| hladno stame |O,VIN,Z| praænik
stiskanje oljk stampo per burro |S| kalup za oblikovanje
spremitura ad alta pressione |O,VIN| masla
visokotlaåno preæanje stampo per formaggio |S| oblikovalo za sir
spremitura con presse a bassa pressione |O,VIN| stanchezza del terreno |O,VIN,Z| utrujenost tal
preæanje pod nizkim tlakom standard |V| standarden
spremitura con presse ad alta pressione |O,VIN| standardizzato |V| standarden
preæanje pod visokim pritiskom stato di nutrizione della pianta |O,VIN,Z|
spremitura delle olive |O| stiskanje oljk prehrambeno stanje rastline
spremuto |O,VIN| iztisnjen stato di salute |V| zdravstveno stanje
spruzzamento |O,VIN,Z| præenje stato tassonomico |O,VIN,Z| taksonomski
spruzzare |O,VIN,Z| præiti, razpræevati, razpræiti, poloœaj
ækropiti stazione meteorologica |V| vremenska postaja
spruzzatore |O,VIN,Z| atomizer, razpræilnik, stentatezza |O,VIN,Z| krœljavost

174
superficie mossa

sterco di vacca |O,VIN,Z| kravjak striatura |Z| œlebiåek


sterile |V| neploden, sterilen, jalov strumenti per gli innesti |O,VIN| pribor za
sterilità |VIN| sterilnost cepljenje
sterilizzare |VIN| sterilizirati struttura |V| zgradba, ogrodje
sterilizzato |V| neploden, sterilen, jalov struttura del terreno |O,VIN,Z| sestav zemlje,
sterilizzatrice |VIN| sterilizator struktura tal, zlog tal, struktura zemlje
sterilizzazione |O,S,VIN| sterilizacija, struttura portante |V| nosilno ogrodje
steriliziranje studioso |V| strokovnjak, tehnik, strokoven,
sterilità |V| neplodnost strokovni ocenjevalec
sterini |S| sterini subcircondario |VIN| podokolis
sterno |Å| trebuæni okrov subcomprensorio |VIN| podokolis
sterolo |O| sterol suberosi corticale (Corky bark) |VIN| plutavost,
stigma |O,VIN,Z| cvetna brazda trsna plutavost
stigmasterolo |O| stigmasterol subirrigazione |O,VIN,Z| podtalno namakanje
stilo |O,VIN,Z| vrat (del pestiåa), pestiåni vrat sublimato di mercurio |VIN| œivosrebrni
stima |V| valutazione sublimat
stimolatore |VIN| spodbujevalec, stimulator sublimazione |Z| sublimacija
stimolatore della crescita |O| stimulator rasti sublimitare |V| pod pragom
stoccaggio |O,S,VIN| skladiæåenje, uskladiæåenje submicella |S| submicela
stoccaggio delle olive |O| shranjevanje oljk substrato |O,VIN,Z| substrat
stolone |O| stolon, œivica subtropicale |O| subtropski
stoma |O,VIN,Z| listna reœa, reœa, stoma succhiare |VIN,Z| årpati
stomatico |O,VIN| stomatiåen succhione |O,VIN| jalovka, bohotivka, lesni
stomodeo |Å| prednje årevo poganjek (pokonåen na vejah)
storta (varietà di olive) |V| ætorta succinico |VIN| sukcinski
strada del formaggio |S| sirarska pot succo cellulare |V| celiåni sok
strada del vino |VIN| vinska cesta succo di frutta |O,VIN| sadni sok
stratificazione |V| stratifikacija succo d’uva |VIN| grozdni sok
strato |V| plast, sloj succo |V| limfa, linfa, sok
strato del terreno |O,VIN,Z| talna plast succosità |V| soånost
strato di muffa |O,S,VIN,Z| plesniva prevleka sudiciume |S| nesnaga
strato di terra |O,VIN,S| plast zemlje sudiciume del latte |S| vidna nesnaga mleka
strato di terreno |O,VIN,Z| sloj zemlje, sughero |VIN| pluta,
zemeljska plast sugheroso |VIN| plutast, plutovinast
strato di terreno coltivato |O,VIN,Z| sulfidilico |S| sulfhidrilen
obdelovalna plast zemlje sulfureo |V| œveplen, œveplov
strato filtrante |VIN| filtrirna slojnica Sultanina (uva) |VIN| sultanina (grozdje)
strato intermedio del terreno |O,VIN,Z| vmesni suolo |O,VIN,Z| tla, prst
sloj zemlje superficiale |V| povræinski
strato superiore del terreno |O,VIN,Z| krovni superficiale |O,VIN,Z| plitev
sloj zemlje superficie di semina |Z| setvena povræina
strepo |O| suha veja superficie fogliare |O,VIN| listna povræina
streptococco termofilo (Streptococcus superficie fuori rotazione |O,VIN,Z| izloåina
thermophilus) |S| toploljubni kok superficie mossa |O,VIN,Z| razgibana tla, valovita
stress idrico |O,VIN,Z| vodni stres tla

175
superficie vitata

superficie vitata |VIN| vinogradniæka povræina tangenziale |V| tangencialen


superpressa |O| super preæa tannico |VIN| taninski
supporto |V| podloœek tannino |VIN| tanin
svasare |Z| presaditi lonånice tappatrice |VIN| zapiralnik
svilupparsi |O,VIN,Z| rasti tappatrice a mano |VIN| roåni zapiralnik
sviluppo |Z| rast, prirast, razvoj tappatura |VIN| maæenje
sviluppo della malattia |V| razvoj bolezni tappo |VIN| zamaæek
sviluppo dell’apparato radicale |O,VIN| tappo a corona |VIN| kronska zaporka
razraæåenost koreninja tappo a vite |VIN| navojni zamaæek
sviluppo delle radici |O,VIN| razrast korenin tappo di sughero |VIN| plutovinast zamaæek
sviluppo sostenibile |O,VIN,Z| trajnostni razvoj tarare |V| tarirati, umeriti
sviluppo superficiale delle radici |O,VIN,Z| plitev tarare gli strumenti |V| umeriti instrumente
razvoj korenin, rotapsa tarato |V| tariran
svinare |VIN| loåiti vino od droœij taratura |V| umerjanje
svinatura |VIN| loåitev vina od droœij tardivo |O,VIN,Z| pozen
sviticciamento |VIN| odstranjevanje, odstranitev tarso |Å| stopalce
vitic tartaro |VIN| vinski kamen
Sylvaner |VIN| silvanec tartrato di potassio |VIN| kalijev tartrat
Sylvoz - forma di allevamento della vite |VIN| tassonomia |O,VIN,Z| taksonomija
Sylvoz - gojitvena oblika trte tassonomico |O,VIN,Z| taksonomski
taverna |VIN| vinarna
tavolo spersolo |S| sirarska miza

T
tabella di punteggio |O| ocenjevalna tabela
tecnica |V| tehnika
tecnica ampelografica |VIN| ampelotehnika
tecnica di coltivazione |O,VIN,Z| gojitvena
tagliare i rami |O| podrezati veje, spodrezovati tehnika
veje tecnica colturale |O,VIN,Z| gojitvena tehnika
tagliare le radici |O,VIN| podrezati korenine, tecnico |V| strokovnjak, tehnik, strokoven,
spodrezovati korenine strokovni ocenjevalec
taglio |O,S,VIN| rez, prerez tecnologia |V| tehnologija
taglio dei vini |VIN| kupaœiranje vina, meæanje tecnologico |V| tehnoloæki
vin, rezanje vin tegumento |O,VIN,Z| opna
taglio del futuro |VIN| rez bodoånosti tegumento esterno |VIN| zunanja opna
taglio della cagliata |S| rezanje koaguluma tegumento interno |O,VIN| notranja opna
talamo fiorale |O,VIN,Z| cvetiæåe tegumento mediano |VIN| srednja opna
talea |O,VIN| potaknjenec tela |S| krpa
talea (parte di tralcio annuale ottenuto dalla tela da formaggio |S| sirarski prt
vite madre) |VIN| kljuå telaino |Å| okviråek
talea radicata |O,VIN| okoreninjeni potaknjenec telaino del melario |Å| satnica, satnik
talea verde |O| zeleni potaknjenec telo |O| ponjava
taleaggio |O,VIN| razmnoœevanje s potaknjenci telo di plastica |Z| plastiåna folija
talpa (Talpa europea) |Z| krt telo pacciamante |Z| folija
tamburo |O| boben temperatura |V| temperatura
tamburo cilindrico |O| valjasti boben temperatura critica |O| kritiåna temperatura
tamburo conico |O| stoόasti boben temperatura del suolo |O,VIN,Z| temperatura tal

176
terreno ricco

temperatura dell’ambiente |V| temperatura terreno aclive |O,VIN,Z| nagnjeno zemljiæåe


okolja terreno alcalino |O,VIN,Z| alkalna tla
temperatura dell’aria |V| temperatura zraka terreno alloctono |O,VIN,Z| alohtona tla
temperatura di congelamento |V| lediæåe terreno alluvionale |O,VIN,Z| naplavina,
temperatura favorevole |V| ugodna naplavna tla
temperatura terreno argilloso |O,VIN,Z| glinasta tla, glinasta
tempo atmosferico |V| vreme zemlja
tendere il filo |VIN| napenjati œico, napeti œico terreno argilloso arenaceo |O,VIN,Z| peæåeno
tendifilo |VIN| napenjaåa za œico ilovnata tla
tendone (sistema di allevamento della vite) terreno autoctono |O,VIN,Z| avtohtona tla
|VIN| tendone (gojitvena oblika trte) terreno bagnato |O,VIN,Z| mokra tla
tenore alcolico |VIN| stopnja alkohola, terreno basico |O,VIN,Z| baziåna tla
alkoholna stopnja terreno calcareo |O,VIN,Z| apnena tla, apnena
tensiometria |V| tenziometrija zemlja
tensiometro |V| tenziometer terreno ciottoloso |O,VIN,Z| kamnita tla
tensione |V| napetost terreno coltivato |O,VIN,Z| obdelana zemlja
tensione dell’umidità del suolo |O,VIN,Z| tenzija terreno costipato |O,VIN,Z| zbita tla
zemljiæåne vlage terreno degradato |V| degradirana tla
tensione superficiale |O,VIN,Z| povræinska terreno di compostaggio |O,VIN,Z| kompostiæåe
napetost terreno di Loess |O,VIN,Z| puhliåasta tla
tenue |VIN| tanek terreno di medio impasto |O,VIN,Z| srednje
tenuta del tappo |VIN| neproduænost zamaæka teœka tla
teresimima (Therasimima ampelophaga) |VIN| terreno dotato di elementi nutritivi |O,VIN,Z|
trsni brstar preskrbljena tla z gnojili
tergo |Å| hrbtni okrov terreno fertile |O,VIN,Z| plodna tla
termico |V| toploten, kaloriåen terreno impermeabile |O,VIN,Z| nepropustna tla
termofilo |V| termofilen terreno incolto |O,VIN,Z| ledina
termografo |V| termograf terreno leggero |O,VIN,Z| lahka tla, rahla tla
termolabile |V| termolabilen terreno marnoso |O,VIN,Z| lapornata tla
termometro |V| termometer terreno mediamente dotato |O,VIN,Z| srednje
termovinificazione |VIN| termovinifikacija zaloœena tla
terpene |VIN| terpen terreno mosso |O,VIN,Z| razgibano zemljiæåe
terra |O,VIN,Z| tla, prst, zemlja terreno neutro |O,VIN,Z| nevtralna tla
terra battuta sotto solco |O,VIN,Z| plazina terreno non poroso |O,VIN,Z| neporozna tla
terra di Spagna (chiarificante per vini) |VIN| terreno peracido |O,VIN,Z| moåno kisla tla
æpanska zemlja (åistilo za vina) terreno peralcalino |O,VIN,Z| moåno baziåna tla
terra molle |O,VIN,Z| puhlica terreno permeabile |O,VIN,Z| prepustna tla,
terra secca |O,VIN,Z| suha zemlja propustna tla
terra sterile |O,VIN,Z| jalova zemlja terreno pesante |O,VIN,Z| teœka tla
Terrano |VIN| teran terreno pianeggiante |O,VIN,Z| raven teren
terrazza |O,VIN,Z| terasa terreno pietroso |O,VIN,Z| kamnita tla
terrazzamento |O,VIN,Z| terasiranje terreno poroso |O,VIN,Z| luknjiåava tla, porozna
terrazzare |O,VIN,Z| terasirati tla
terreno |O,VIN,Z| tla, prst, zemlja terreno povero |O,VIN,Z| slabo zaloœena tla
terreno acido |Å,O,VIN,Z| kisla tla terreno ricco |O,VIN,Z| dobro zaloœena tla

177
terreno ricco di scheletro

terreno ricco di scheletro |O,VIN,Z| skeletna tla tignola (Eupoecilia ambiguella) |VIN| pasasti
terreno sabbioso |O,VIN,Z| peæåena tla grozdni sukaå
terreno set-aside |O,VIN,Z| negovana ledina, tignola del porro (Acrolepsiopsis assectella) |Z|
praha åebulni molj
terreno siliceo |O,VIN,Z| kremenasta tla tignola della patata (Phthorimacea operculel-
terreno sterile |O,VIN,Z| mrtvica la) |Z| krompirjev molj
terreno su cui è stato effettuato lo scasso tignola delle crucifere (Plutella xylostella) |Z|
|O,VIN,Z| rigolana zemlja kapusov molj
terreno subacido |O,VIN,Z| slabo kisla tla tignola dell’olivo (Prays oleellus) |O| oljkov
terreno subalcalino |O,VIN,Z| slabo alkalna tla, molj
slabo baziåna tla tignoletta (Lobesia botrana) |VIN| kriœasti
terreno umido |O,VIN,Z| vlaœna tla grozdni sukaå
terreno umoso |O,VIN,Z| humozna tla timo (Thimus vulgaris) |Z| timijan, vrtna mate-
terriccio |Z| årna prst, årnina, sprstenina rina duæica
terriccio accumulato dala talpa |Z| krtinka tino |VIN| bazen, ornica, kad, vinska kad, korito
terriccio torboso |O,VIN,Z| æotnica tinozza |VIN| ornica, kad, vinska kad
territorio |V| obmoåje tipizzazione |V| tipizacija
tessitura |O,S,VIN,Z| tekstura tipo di innesto |O,VIN| naåin cepljenja
tessitura del terreno |O,VIN,Z| zrnavost tal, tipula (Tipula oleracea) |Z| kapusov komar
tekstura tal tiramina |S| tiramin
tessuto |V| tkivo tirare |V| vleåi
tessuto a palizzata |O,VIN| polisadno celiåje, tirare il filo |VIN| napenjati œico, napeti œico
palisadni parenhim tirosina |S| tirozin
tessuto animale |V| œivalsko tkivo tisanotteri (Thysanoptera) |Z| resokrilci
tessuto cicatrizzante |O| celilno tkivo titolare |V| titrirati
tessuto fogliare |O,VIN| listno tkivo titolazione |S| titracija, titriranje
tessuto lacunare |O,VIN| gobasto celiåje titolo coagulante del caglio |S| jakost siriæåa
tessuto mesofilo |O,VIN| listno tkivo Tocai friulano |VIN| furlanski tokaj
tessuto non tessuto |Z| pajåevinasto vlakno tocoferolo |O| tokoferol
tessuto vegetale |O,VIN,Z| rastlinsko tkivo tocotrienolo |O| tokotrienol
tessuto |V| vlakno togliere l’amaro |O| razgreniti
test |V| test, testiranje togliere le erbacce |O,VIN,Z| pleti
test con la bentonite |VIN| bentotest tolleranza |V| tolerantnost
testa di salice |VIN| glaviå tolleranza del freddo |O,VIN,Z| tolerantnost za
testata con pinza munita di rulli in gomma |O| mraz
åeljusti obiralnega stroja tolleranza dell’umidità |O,VIN,Z| tolerantnost
tetracloruro di carbonio (CCI4) |V| ogljikov za suæo
tetraklorid tombino |V| jaæek
tetravalente |V| ætirivalenten tonchio del fagiolo (Acanthoscelides obtectus)
tetto dell’arnia |Å| streha panja |Z| fiœolar
tibia |Å| golen tonchio del pisello (Bruchus pisorum) |Z|
ticchiolatura del pomodoro (Cladosporium grahar
fulvum) |Z| rjava listna pegavost paradiœnikov tonchio della fava (Bruchus rufimanus) |Z|
ticchiolatura del sedano (Phoma apiicola) |Z| bobar
årna pegavost zelene topografia |V| topografija

178
traspirazione cuticolare

topografico |V| topografski uvelost


torace |Å| oprsje tracheomicosi (Verticillium alboatrum) |Z|
torba |O,VIN,Z| æota obroåkasta ovelost rastlin
torbido |VIN| moten tracheoverticillosi della patata (Verticillium
torbiera |O,VIN,Z| æotiæåe alboatrum) |Z| obroåkasta trohnoba krom-
torchiare il miele |Å| toåiti med pirja
torchiare |O,S,VIN| iztisniti, stiskati, stisniti, trainante |V| vleåen
preæati trainare |V| vleåi
torchiatura |O,S,VIN| stiskanje, preæanje traino |O,VIN,Z| vleka, pogon
torchio |O| preæa, stiskalnica tralcio |O,VIN| penjevec (rozga na 5-6 oåi), rodni
torchio a mano |VIN| roåna stiskalnica les, mladica, mladika
torchio a vite |O| stiskalnica na vijak tralcio a frutto |O,VIN| æparon
torchio continuo |O,VIN| kontinuirana stiskal- tralcio di due anni |VIN| dvoletna rozga
nica tralcio di un anno |VIN| enoletna rozga, enoletni
torchio idraulico |VIN| hidravliåna stiskalnica les
torchio meccanico |VIN| mehaniåna stiskalnica tralcio di vite |VIN| rozga
torchio per uva |VIN| drozgalnik, stiskalnica za Traminer |VIN| traminec
grozdje tramoggia |VIN| polnilni lijak
torchio pneumatico |VIN| pnevmatiåna stiskal- tramoggia di carico per le uve |VIN| sprejemni
nica lijak za grozdje
torchio pneumatico-idraulico |VIN| membran- translaminare |O,VIN,Z| translaminaren
sko pnevmatiåna stiskalnica trapiantare |O,VIN,Z| presaditi, presajati, pikirati
torchio semicontinuo |VIN| diskontinuirana trapiantare piantine |Z| piketirati
stiskalnica, prekinjeno delujoåa stiskalnica trapiantato |O,VIN,Z| presajen
tortrice del pisello (Laspeyresia nigricana) |Z| trapiantatoio |O,VIN,Z| sadilna lopata, pikirnik
zelenorjavi grahov zavijaå trapiantatore |O,VIN,Z| presajevalec
tortrice della vite (Sparganothis pilleriana) trapiantatrice |Z| stroj za pikiranje
|VIN| trsni sukaå trapianto |O,VIN,Z| pikiranje, presaditev, pre-
tortricidi (Torticidae) |VIN| zavijaåi sajanje
tosasiepi |VIN| ækarje za œivo mejo trappola |O,VIN,Z| past, lovilnik
tossicità |V| toksiånost, strupenost trappola cromatografica |O,Z| kromatotropiåna
tossico |V| toksiåen, strupen past
tossina |V| toksin trappola raccoglipolline |Å| osmuralnik
tovagliolo |S| prt trappola sessuale |O,VIN,Z| spolna past
tra le viti |VIN| medtrsen trasformare |O,S,VIN| predelati, predelovati
tracciabilità |V| sledljivost trasformazione |O,S,VIN| predelava, obdelovanje
tracheofusariosi del cetriolo (Fusarium trasformazione del latte |S| predelava mleka
oxysporum f. cucumerinum) |Z| kumariåna trasformazione dello zucchero in alcol |VIN|
uvelost predelava sladkorja v alkohol
tracheofusariosi del cocomero (Fusarium oxy- trasformazione dell’uva |VIN| predelava grozdja
sporum f. niveum) |Z| lubeniåna uvelost trasparenza |VIN| bistrost
tracheofusariosi della patata (Fusarium oxy- traspirazione |O,VIN,Z| izloåanje odveåne vode,
sporum f. niveum) |Z| krompirjeva uvelost transpiracija
tracheofusariosi del melone (Fusarium traspirazione cuticolare |O,VIN| kutikularna
oxysporum f. melonis) |Z| dinjina, melonina transpiracija

179
traspirazione del terreno

traspirazione del terreno |O,VIN,Z| transpiracija travasare |O,VIN| pretakati, pretoåiti


tal travaso |O,VIN| pretok
traspirazione delle piante |O,VIN,Z| transpiracija travaso arieggiato |VIN| zraåen pretok
rastlin travaso del vino |VIN| pretok vina
traspirazione stomatica |O,VIN| stomatiåna travaso in assenza di aria |VIN| brezzraåen
transpiracija pretok
trattamenti al latte |S| obdelava mleka travaso in presenza di aria |VIN| zraåen pretok
trattamento |O,VIN,Z| tretiranje, ækropljenje, trave portante |V| nosilni steber
obdelava, gojitev, gojenje, ravnanje travetta del torchio |VIN| stiskalo
trattamento antiparassitario |O,VIN,Z| ækro- trazione |O,VIN,Z| pogon, vleka
pljenje proti zajedalcem trazione anteriore |O,VIN,Z| pogon na prva
trattamento antiparassitario preventivo kolesa
|O,VIN,Z| preventivno ækropljenje, zaæåitno trazione diretta |V| neposredna vleka
ækroplenje trazione indiretta |O,VIN,Z| posredna vleka
trattamento con il vapore |O,VIN,Z| izparevanje trazione posteriore |O,VIN,Z| pogon na zadnja
trattamento curativo |O,VIN,Z| zdravilno kolesa
ækropljenje trebbie di birra |S| pivovske tropine
trattamento dei recipienti |VIN| vzdrœevanje treonina |S| treonin
posode treppiede per irrigazione a pioggia |O,VIN,Z|
trattamento dei vasi vinari |VIN| vzdrœevanje trinoœni razpræilnik
vinske posode triangolo |V| trikotnik
trattamento del mosto |VIN| ravnanje z moætom triazina |O| triazin
trattamento del vino |VIN| ravnanje z vinom tricloroanisolo |VIN| trikloroanizol
trattamento termico |V| termizacija, toplotna tricloroetilene (CHCl = CCl2) |O| trikloroeti-
obdelava len
trattamento termico del latte |S| toplotna tricomi ghiandolari |Z| œlebasti laski
obdelava mleka tridimensionale |V| tridimenzionalen
trattare con il gas |V| upliniti trigliceridi |S| trigliceridi
trattare con il vapore |S,VIN| izpariti trinciare |O,VIN,Z| mulåiti, zastirati, drobiti
trattare termicamente |S,VIN| obdelati, obdelo- trinciatrice |VIN,Z| mulåer
vati toplotno trinciatura |VIN,Z| mulåenje, zastiranje
trattare |O,VIN,Z| tretirati, obdelati, obdelovati, trinoleina |O| trinolein
tretirati proti ækodljivcem rastlin trioleina |O| triolein
trattato termicamente |S,VIN| toplotno obdelan tripide della cipolla (Thrips tabaci) |Z| tobakov
trattore a cingoli |V| traktor goseniåar trips
trattore a ruote |O,VIN,Z| kolesni traktor tripide della vite (Drepanothrips reuteri) |VIN|
trattore biasse |V| dvoosni traktor trsni resokrilec
trattore |V| traktor tripidi (Thripidae) |Z| tripsi
trattrice |V| traktor triploide |O,VIN,Z| triploiden
trattrice a ruote a trazione integrale |O,VIN,Z| tripsina |S| tripsin
kolesni traktor s pogonom na ætiri kolesa triptamina |S| triptamin
trattrice a ruote a trazione posteriore |O,VIN,Z| triptofano |S| triptofan
kolesni traktor s pogonom na zadnja kolesa triturare le olive |O| mastiti oljåne plodove
trattrice cingolata |O,VIN,Z| goseniåar trivalente |V| trovalenten
trattrice monoasse |O,VIN,Z| enoosni traktor trivella |O,VIN,Z| sveder za vrtanje zemlje,

180
valerianella

vrtalnik ultravioletto |V| ultravijoliåen


trocantere |Å| obrtec (pri œuœelkah) umico |O,VIN,Z| huminski, humozen
tronco |O,VIN| deblo umidificante |V| vlaœilec, vlaœilen
tropicale |O| tropski umidificare |V| vlaœiti
troppo acido |O,VIN| prekisel umidificatore |V| vlaœilec, vlaœilen
troppo maturo |O,S,VIN| prezrel, preveå zrel, umidificazione |V| vlaœenje
prezoren umidità |V| vlaœnost
truccioli |V| oblanje umidità atmosferica |V| vlaœnost zraka
tubercolosi dell’olivo (Pseudomonas siringae umidità del terreno |O,VIN,Z| talna vlaga
pv. savanostoi) |O| oljkov rak umidità dell’aria |V| zraåna vlaga
tubercolosi della vite (Agrobacterium tumefa- umificare |Z| sprsteneti
ciens) |O,VIN| koreninski rak, rak vinske trte umificarsi |O,VIN,Z| humificirati se
tubero |Z| gomolj, koreninski gomolj umificazione |Z| humifikacija
tubi malpighiani |Å| malpigijeve cevke unghia |Å| krempelj
tubo |O,VIN,Z| cev unicellulare |V| enoceliåen
tubo di cemento |O,VIN,Z| betonska cev uniformità dei frutti |O| izenaåenost plodov
tubo di gomma |O,VIN,Z| gumijasta cev urea (CO(NH2)2) |O,VIN,Z| seånina, urea
tubo di plastica |Z| plastiåna cev ureasi |O,VIN,Z| ureaza
tubo digerente |Å| prebavna cev uscita |O,VIN| uhajanje
tubo per irrigare |O,VIN,Z| cev za namakanje uso |V| uporaba
tubo sotterraneo |O,VIN,Z| podzemna cev uso vietato |V| prepovedana uporaba
tunnel |Z| tunel utilizzare |V| izkoristiti
turgore |Z| turgor utilizzo dei concimi |O,VIN,Z| izkoristek gnojil
turione |Z| beluæ (pipa) utilizzo dell’elemento chimico |O,VIN,Z| izko-
turno di produzione |O,VIN| fruktifikacijski riæåanje hranila
ciklus uva |VIN| grozdje
turno produttivo |O,VIN| fruktifikacijski ciklus uva da tavola |VIN| namizno grozdje
tutela |V| varstvo, zaæåita uva fragola |VIN| Izabela
tutela dell’ambiente |V| varstvo okolja uva matura |VIN| zrelo grozdje
tutela della denominazione |O,VIN,Z| varstvo uva non matura |O,VIN| nezrelo grozdje
oznake uva pigiata |VIN| drozga
tutelare |V| zaæåititi uvaggio |VIN| meæanje grozdja
tutelato |V| zaæåiten uvaolo |O| uvaol

U
ubicazione |V| lega
V
vaccino |S| cepivo, cepljenje
ubriachezza |VIN| vinjenost vacuolo |O,VIN| vakuola
ubriaco |VIN| vinjen vacuum |O,VIN| vakuum
ugello |V| æoba vaiolatura dei frutti di melanzana
ugello a ventaglio |O,VIN,Z| pahljasta æoba (Colletotricum coccodes) |Z| oœig jajåevca
ugello di ripercussione |O,VIN,Z| odbojna æoba vaiolo (Cycloconium oleaginum) |O| oljåna
ugello forato |O,VIN,Z| æpranjasta æoba kozavost, pavje oko
ugello rotativo |O,VIN,Z| vrtinåna æoba valerianella (Valerianella olitoria) |Z| motovilec

181
valina

valina |S| valin varietà precoce |O,VIN,Z| zgodnja sorta


valore alimentare |V| hranilna vrednost varietà raccomandata |VIN| priporoåena sorta
valore biologico |V| bioloæka vrednost varietà selezionata |VIN| œlahtna sorta
valore del pH |V| pH vrednost varietà tardiva |O,VIN,Z| pozna sorta
valore reale della semente |Z| porabna vrednost varietà vietata |O,VIN,Z| prepovedana sorta
semena varietale |O,VIN,Z| sorten
valorizzazione |V| poveåevanje vrednosti, vasca |VIN| bazen, ornica, kad, vinska kad,
uveljavljanje korito
valutare |V| oceniti, ocenjevati, ovrednotiti vasca di decantazione |O| dekantacijsko korito
valutato |Å,O,S,VIN| ocenjen vasca di decantazione con sifone |O| sifonski
valutazione |V| ocenjevanje, ocenitev, ocena, bazen
vrednotenje vasca di percolazione |O| odcedno korito
valutazione del formaggio |S| ocenjevanje sira vasca di raccolta del latte |S| zbiralnik za mleko
valutazione organolettica |V| organoleptiåna vasca di refrigerazione |VIN| hladilni bazen
ocena vasca di salatura |O| korito za soljenje
valutazione sensoriale |V| senzoriåna ocena, vasca in pietra |O| kamnito korito
senzoriåno ocenjevanje vasetto |V| lonåek
valvola |V| ventil vasetto di legno |Z| leseni zabojåek
valvola idraulica |VIN| vrelna veha vasetto di plastica |V| plastiåen lonåek
vanessa del carciofo (Vanessa cardui) |Z| osatnik vasetto di torba |O,VIN,Z| æotni lonåek
vanga |VIN,Z| vrtna lopata rezaåa vasi non capillari del terreno |O,VIN,Z| nekapi-
vangare |O,VIN,Z| kopati z lopato rezaåo, prelo- larne cevi tal
patiti, kopati vasi vinari |VIN| vinska posoda
vangata |Z| sunek z lopato rezaåo vasi vinari in legno |VIN| lesena vinska posoda
vangatore |O,VIN,Z| kopaå z lopato rezaåo vaso |V| lonec
vangatrice |Z| stroj za lopatenje vaso capillare |O,VIN,Z| kapilarna cev
vangatrice meccanica |O,VIN,Z| lopatnik vaso cribroso |O,VIN| sitasta cev
vangatura |O,VIN,Z| prelopatanje vaso della pianta |O,VIN,Z| rastlinska cev
vaporizzare |S| izpariti vaso in terra |Z| prsten lonåek
vaporizzatore |O,VIN| parilnik vaso legnoso |O,VIN| lesna cev
vaporizzazione |S,VIN| izparevanje vaso vinario in acciaio inossidabile (inox) |VIN|
variabile |V| spremenljivka vinska posoda iz plemenitega jekla
variabilità |V| variabilnost vaso vinario in plastica |VIN| vinska posoda iz
variabilità genetica |O,VIN,Z,Å| genetska variabil­ plastike
nost vaso |V| cev
varianza |V| varianca vegatale |O,VIN,Z| rastlina, vegetativen
varietà |V| sorta, varieteta vegetativo |V| vegetativen
varietà autorizzata |VIN| dovoljena sorta vegetazione |O,VIN,Z| vegetacija
varietà da tavola |O,VIN| namizna sorta velato |O,VIN,Z| kalen
varietà di olive da tavola |O| namizna sorta oljk veleno |V| strup
varietà d’uva |VIN| sorta grozdja veleno d’ape |Å| åebelji strup
varietà ibrida |O,VIN,Z| hibridna sorta velenosità |V| toksiånost, strupenost
varietà impollinatrice |O,VIN,Z| opraæevalna velenoso |V| toksiåen, strupen
sorta vendemmia |VIN| trgatev
varietà originaria |O,VIN| izhodiæåna sorta vendemmia anticipata |VIN| predåasna trgatev,

182
vino di origine controllata e garantita (D.O.C.G)

zgodnja trgatev vigneto a pergolato |VIN| vinograd v latnikih


vendemmia ritardata |VIN| pozna trgatev vigneto a terrazze |VIN| terasasti vinograd
vendemmia tardiva |VIN| pozna trgatev vigneto |VIN| vinograd
vendemmiare |VIN| obirati grozdje vigneto specializzato |VIN| åisti trtni nasad
vendemmiatore |VIN| trgaå vigoria |O,VIN,Z| bujnost, jakost
vendemmiatrice |VIN| stroj za mehaniåno trgatev vigoroso |O,VIN,Z| bujen
vendere |V| oddati v promet, prodajati, prodati, vinacce d’uva |VIN| grozdne tropine, vinske
trœiti tropine
vendita |V| prodaja, trœenje vinacciolo |O,VIN| peåka
ventaglio-forma di allevamento delle piante vinaggio |VIN| kupaœiranje vina, meæanje vin,
|O,VIN| pahljaåa-vzgojna oblika rastlin rezanje vin
ventilare |V| zraåiti, prezraåiti vinicolo |VIN| vinoroden, vinski
ventilato |V| ventiliran, zraåen vinifero |VIN| vinski
ventilatore |V| ventilator, vejalnik vinificatore |VIN| vinar, vinifikator
ventilazione |V| ventilacija, vejanje vinificazione |VIN| vinarstvo, vinifikacija
vento |V| veter vinificazione a freddo |VIN| hladna vinifikacija
ventosità |V| vetrovnost vinificazione e conservazione del vino |VIN|
ventoso |V| vetroven kletarjenje
verde |O,VIN,Z| pozelenel, ozelenel vinificazione in bianco |VIN| vinifikacija brez
verde bottiglia |VIN| temno zelen vinskih tropin, vinifikacija åistega moæta
verde scuro |VIN| temno zelen vinilacetato di etilene |Z| etilenvinilacetat (EVA)
verdolino |VIN| zelenkast vino |VIN| vino
verme fil di ferro (Agriotes lineatus) |VIN,Z| vino adulterato |VIN| ponarejeno vino
poljska pokalica vino agressivo |VIN| œilavo vino
vernalizzare |Z| jariti vino alterato |VIN| pokvarjeno vino
vernalizzazione |O,VIN,Z| vernalizacija, jaritev vino amabile |VIN| polsladko vino
vernalizzazione del seme |Z| jaritev semena, vino aromatizzato |VIN| aromatizirano vino
vernalizacija semena vino bianco |VIN| belo vino
vernice |S| maœa vino brulè |VIN| kuhano vino
vernice per formaggio |S| maœa za sir vino con aggiunta di alcol |VIN| alkoholizirano
verniciatura |V| premaz vino
vero frutto |O| pravi plod vino con indicazione geografica tipica (I.G.T)
versamento |Å,O,VIN| toåilnica, toåenje |VIN| vino s posebno geografsko oznako
verticillosi (Verticillium dahliae) |O| uvelost vino da bottiglia |VIN| buteljåno vino
listja vino da dessert |VIN| desertno vino
vescicotto nel formaggio |S| sirni mehur vino da meditazione |VIN| vino za razmislek
vespa (Vespa vulgaris) |V| osa vino da tavola |VIN| namizno vino
vibratore del tronco |O| debelni vibrator vino d’annata |VIN| œlahtno vino
vietare |V| prepovedati vino debole |VIN| æibko vino
vietato |V| prepovedan vino delicato |VIN| neœno vino
vigna |VIN| vinograd vino di alta qualità |VIN| arhivsko vino
vignaiolo |VIN| vinogradnik vino di eccellenza |VIN| vrhunsko vino
vigneto |VIN| nasad vinske trte, trtni nasad vino di origine controllata (D.O.C) |VIN| vino s
vigneto a filari |VIN| vrstni vinograd, vinograd kontroliranim poreklom
v vrstah vino di origine controllata e garantita

183
vino di Porto

(D.O.C.G) |VIN| vino s kontroliranim in vite americana |VIN| ameriæka trta


garantiranim poreklom vite europra coltivata (Vitis vinifera sativa)
vino di Porto |VIN| portsko vino |VIN| evropska œlahtna trta
vino di qualità |VIN| kakovostno vino vite madre |VIN| matiåni trs, trs matiåni
vino fine |VIN| tanko vino vite selvatica (Vitis vinifera silvestris) |VIN|
vino fresco |VIN| sveœe vino divja trta
vino frizzante |VIN| lahko peneåe vino vite senza fine |O,VIN| brezkonåni vijak,
vino fugace |VIN| beœno vino neskonåni vijak
vino gassato |VIN| gazirano vino viticcio |VIN| vitica
vino gradevole |VIN| pitno vino viticolo |VIN| vinogradniæki
vino grossolano |VIN| robato vino viticoltore |VIN| vinogradnik
vino leggero di corpo |VIN| tenko vino viticoltura |VIN| vinogradniætvo
vino liquoroso |VIN| likersko vino vitigno |VIN| sorta grozdja
vino molto limpido |VIN| sijajno vino vitigno di uva da tavola |VIN| namizna trtna
vino novello |VIN| mlado vino sorta
vino nuovo |VIN| novo vino
vitigno di uva da vino |VIN| vinska sorta trte
vino pastoso |VIN| slastno vino
vivaio |O,VIN| drevesnica
vino penetrante |VIN| prodorno vino
vivaio di viti |VIN| trsnica
vino pesante |VIN| teœko vino
vivaio viticolo |VIN| trsniåarski obrat
vino rosè |VIN| rdeåkasto vino
vivaismo |VIN| trsniåarstvo
vino rosso |VIN| rdeåe vino
vivaista |VIN| trsniåar
vino schietto |O| iskreno vino
volatile |VIN| hlapen
vino secco |VIN| suho vino
volo |V| let
vino semisecco |VIN| polsuho vino
volo di accoppiamento delle api |Å| plemenilni
vino sfuso |VIN| neustekleniåeno vino
let åebel
vino sofisticato |VIN| ponarejeno vino
vino spumante |VIN| peneåe vino, penina volo di fecondazione delle api |Å| oploditveni
vino tenue |VIN| tanko vino let åebel
vino tranquillo |VIN| mirno vino volo di orientamento delle api |Å| orientacijski
vino vecchio |VIN| staro vino let åebel
vinosità |VIN| vinskost volo di perlustrazione delle api |Å| ogledni let
vinoso |VIN| vinski åebel
violaceo |VIN| vijoliåast volo di pulitura delle api |Å| trebilni izlet åebel
violazione |V| kræitev volo di purificazione delle api |Å| oåiæåevalni
virotico |V| virusen let åebel
virulenza |V| virulenca volo nuziale delle api |Å| plemenilni let åebel
virus |V| virus vuoto |V| prazen
virus del mosaico del cetriolo (Cucumber
mosaic virus - CMV) |Z| kumarov mozaik
viscosità |V| viskoznost
viscoso |V| viskozen W
White rot (Coniella o Coniothyrium
vista |V| izgled, videz
vitamina |V| vitamin diplodiella) |VIN| bela grozdna gniloba
vite (Vitis vinifera) |VIN| trta
vite |VIN| vijak

184
zucchino

X
xantinossidasi |S| ksantinoksidaza
ziro |O| amfora za shranjevanje olja
zolfo (S) |V| œveplo
zolfo colloidale |VIN| moåljivo œveplo
xilema |O,VIN| ksilem zolfo in polvere |V| œveplo v prahu
xilema primario |O,VIN| primarni ksilem zolfo sublimato |VIN| œveplov cvet
xilema secondario |O,VIN| sekundarni ksilem zolfo ventilato |VIN| ventilirano œveplo
xilolo |O| ksilol zolla |O,VIN,Z| gruda
xilosio |O,VIN| ksiloza zolloso |O,VIN,Z| grudast
zona |VIN| rajon, obmoåje
zona di assorbimento |O,VIN,Z| cona vsrkavanja

Y
Yoghurt |S| jogurt
zona di produzione |V| pridelovalno obmoåje
zona pilifera |O,VIN,Z| cona vsrkavanja
zona vinicola |VIN| vinorodni rajon
zona vitivinicola del Litorale |VIN| primorski
vinorodni rajon

Z
zampa di asparago |Z| sadika æparglja
zonale |V| obmoåen
zoospora |V| zoospora
zucca (Cucurbita maxima) |Z| buåa
zampe degli insetti |Å| noge pri œuœelkah zuccheraggio del mosto |VIN| dosladkanje
zangola |S| pinja mosta, sladkanje moæta
zangolatura |S| medenje, pinjenje zuccheraggio |VIN| sladkanje
zappa |O,VIN,Z| rovaåa, greblja, kopaåa, motika zuccherato |VIN| sladkan
zappare |O,VIN,Z| prekopati, prekopavati zucchero |VIN| sladkor
zappare attorno |O,VIN,Z| nasipavati, nasipati, zucchero d’uva |VIN| grozdni sladkor
osipati, osipavati, okopavati, okopati zucchero fermentato |VIN| povret sladkor
zappare il campo |O,VIN,Z| kopati njivo zucchero non fermentato |VIN| nepovret
zappare |O,VIN,Z| kopati sladkor
zappata |O,VIN,Z| udarec z motiko zucchino (Cucurbita pepo) |Z| buåka
zappatore |O,VIN,Z| kopaå
zappatrice rotativa |O,VIN,Z| rotacijski
kultivator, prekopalnik
zappatura |O,VIN,Z| kopanje
zappatura autunnale |O,VIN,Z| jesenska kop,
jesensko okopavanje
zappatura invernale |O,VIN,Z| zimska kop
zappatura |O,VIN,Z| okop
zappetta |Z| vrtna motiåica, motikca
zappettare |O,VIN,Z| kopati povræinsko, kopati z
vrtno motiåico
zappettatura |O,VIN,Z| povræinsko okopavanje,
kopanje z vrtno motiko
zappone |O,VIN,Z| velika motika
zeuzera (Zeuzera pyrina) |O| modro sitce
Zibibbo |VIN| cibib
zinco (Zn) |V| cink

185
Knjiga je bila izdana v okviru projekta "AGROMIN – KMETIJSTVO MANJŠIN – ANALIZA IN OVRE-
DNOTENJE TIPIÅNIH PRIDELKOV IN IZDELKOV NA ÅEZMEJNEM PODROÅJU", æifra projekta
AAFVG223399, ki je bil financiran iz Programa pobude skupnosti Interreg IIIA Italija – Slovenija 2000 – 2006.

Il libro è stato pubblicato nell’ambito del progetto "AGROMIN – AGRICOLTURA DELLE MINORANZE
– INDIVIDUAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DELL’AREA TRANSFRONTA-
LIERA", codice progetto AAFVG223399, finanziato dal Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA
Italia – Slovenia 2000 – 2006.
SLOVENSKO – ITALIJANSKI
ITALIJANSKO – SLOVENSKI
SLOVAR
PROIZVODNIH USMERITEV PRIMARNEGA SEKTORJA:
ÅEBELARSTVA - OLJKARSTVA IN OLJA
SIRARSTVA - VINOGRADNIŠTVA IN VINARSTVA
ZELENJADARSTVA

DIZIONARIO
SLOVENO – ITALIANO
ITALIANO – SLOVENO
DEGLI INDIRIZZI PRODUTTIVI DEL SETTORE PRIMARIO:
APICOLTURA - OLIVICOLTURA E OLIO
PRODUZIONE LATTIERO CASEARIA
VITICOLTURA E PRODUZIONE VINICOLA
ORTICOLTURA

Sestava slovarja / Stesura del dizionario:


dr. Mario Gregori

Sploæni pregled / Revisione generale:


dr. Mario Gregori, dr. Alen Sardoå

Raåunalniæki vnos / Inserimento elettronico dei dati:


dr. Alen Sardoå

Zaloœnik / Edito da
Deœelna kmeåka zveza - Trst / Associazione Regionale Agricoltori - Trieste

Oblikovanje in tisk / Impaginazione e stampa


Graphart S.r.l. – Trst / Trieste

TRST – TRIESTE 2007


Knjiga je bila izdana v okviru projekta “AGROMIN – KMETIJSTVO MANJŠIN – ANALIZA
IN OVREDNOTENJE TIPIÅNIH PRIDELKOV IN IZDELKOV NA ÅEZMEJNEM PO-
DROÅJU”, šifra projekta AAFVG223399, ki je bil financiran iz Programa pobude skupnosti Inter-
reg IIIA Italija – Slovenija 2000 – 2006.

Il libro è stato pubblicato nell’ambito del progetto “AGROMIN – AGRICOLTURA DELLE MI-
NORANZE – INDIVIDUAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DEL-
L’AREA TRANSFRONTALIERA”, codice progetto AAFVG223399, finanziato dal Programma di
Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia – Slovenia 2000 – 2006.

Potrebbero piacerti anche