Sei sulla pagina 1di 71

INTRODUCERE

Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume.
De la data largirii acesteia cu inca noi 10 membri, la 1 mai 2004, are puterea unei piete
interne a 25 de state membre cu peste 454 milioane locuitori care locuiesc in 254 de
regiuni . Insa nu toti europenii au aceleasi avantaje si sanse de succes in termeni socio-
economici.
Politica de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2013
are 3 mari obiective:
A) Convergenta este un obiectiv finantat cu 80% din bugetul destinat fondurilor
structurale si de coeziune, care vizeaza regiunile din statele membre ale Uniunii
Europene care au un PIB/locuitor mai mic decat 75% din media comunitara si
regiunile care intra sub asa numitul "efect statistic";
B) Competitivitatea regionala si ocuparea fortei de munca este al doilea obiectiv,
finantat cu 15% din bugetul destinat fondurilor structurale si de coeziune, care vizeaza
regiunile care nu sunt eligibile in cadrul obiectivului de convergenta;
C) Cooperarea teritoriala europeana este obiectivul finantat cu doar 5% din
bugetul destinat fondurilor structurale si de coeziune se refera la cooperarea
transnationala, cooperarea transfrontaliera si cea interregionala.

Uniunea Europeana actioneaza prin Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune si


alte instrumente financiare, pentru sprijinirea atingerii acestor obiective generale, pentru
eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii
economice si sociale.

Pentru programarea 2007-2013 exista trei Instrumente Financiare cunoscute ca


Fonduri structurale respectiv:
-Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR)
-Fondul Social European(FSE)
-Fondul de Coeziune (FC)
si doua Actiuni Complementare, respectiv:
-Fondul European pentru Agricultura si Dezvolare Rurala (FEADR)
-Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Fonduri Structurale nu constituie o sursa unica de finantare in cadrul bugetul Uniunii, ci


fiecare fond acopera zona sa tematica specifica. Ele finanteaza programe de dezvoltare
regionala multianuale trasate impreuna de regiuni, State Membre si Comisie, pe baza
orientarii propuse de Comisie pentru intreaga Uniune Europeana.

1
POR 5.3 - Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea
promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specific
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie
turistică
Operaţiunea - Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea
promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice

Termen de depunere
Termenul limită până la care se pot depune cereri de finanţare, în cadrul acestui apel de
proiecte, este 16 ianuarie 2009.

Obiective
Obiectivul stategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale
durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor Regiunilor României, potrivit nevoilor şi
resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de
creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face
din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru
investiţii.
Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltării regionale, strategia vizează atingerea
următoarelor obiective specifice:
1) • Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare
policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor de dezvoltare
2) • Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni şi în special a acesibilităţii centrelor urbane şi
a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare
3) • Creşterea calităţii infrastructurii sociale a regiunilor
4) • Creşterea competitivităţii regiunilor ca locaţii pentru afaceri
5) • Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea regiunilor.
Strategia Naţională de Dezvoltare Regională, elaborată pe baza Planurilor de Dezvoltare
Regională şi Cadrul Naţional Strategic de Referinţă 2007-2013 au identificat dezvoltarea
turismului ca o prioritate de dezvoltare regională, dat fiind potenţialul turistic
existent în toate regiunile. Acest potenţial justifică sprijinul financiar acordat reabilitării
infrastructurii zonelor turistice şi valorificării patrimoniului natural, istoric şi cultural,
pentru includerea acestora în circuitul turistic şi promovarea lor în scopul atragerii
turiştilor.

2
Domeniu de intervenţie “Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii
necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică” vizează
activităţi menite să facă România o destinaţie atractivă pentru turism şi afaceri,
împreună cu dezvoltarea durabilă a produselor turistice şi creşterea utilizării
internetului în serviciile de rezervare şi promovare turistică (E-turism).
Obiective:
• Promovarea potenţialului turistic românesc prin îmbunătăţirea imaginii de ţară, cu
scopul de a promova România în străinătate şi de a creşte atractivitatea sa pentru turism si
afaceri;
• Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) în scopul
creşterii numărului turiştilor;
• Instituirea unui sistem integrat şi informatizat a ofertei turistice româneşti .

Pentru operaţiunea - Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea


promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice sunt prevăzuţi
următorii indicatori de monitorizare şi evaluare:
Indicatori de program complementari
Unitate de masura Tinta pentru 2015
Indicator de rezultat imediat
(output)
Produse turistice cu specific numar 30
naţional / regional / local
promovate
Indicatori de rezultat (result)
Creşterea numărului de turişti % 15
Crearea/ păstrarea locurilor de număr 1000
muncă la sfârşitul implementării
proiectului

Activităţi eligibile
6) Activităţile eligibile orientative în cadrul proiectului pot fi:
a. marketing prin internet şi prin alte mijloace electronice (CD/DVD) precum şi alte
activităţi de promovare on-line;
b. participarea la târguri şi alte expoziţii de turism în ţară;
c. organizare de evenimente şi misiuni cu rol în creşterea circulaţiei turistice în
România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică, în ţară;

3
d. activităţi de marketing direct, de tipul: distribuţie fluturaşi publicitari, scrisori
personalizate (în cutii poştale, zone de trafic intens, la domiciliu/sediu pe liste de
destinatari);
e. activităţi de promovare prin intermediul posturilor de televiziune care realizează
emisiuni de turism sau alte emisiuni cu impact în creşterea circulaţiei turistice în
România, creşterea notorietăţii destinaţiilor turistice româneşti sau conştientizarea
importanţei turismului românesc;
f. acţiuni generale de publicitate şi reclamă a destinaţiilor turistice româneşti şi a
produselor turistice româneşti: insertii publicitare în presa, pagini web, ghiduri
turistice, cataloage, albume, carti cu specific de turism, publicatii de specialitate,
publicitate outdoor în ţară (afisaje, difuzare clipuri TV, bannere, etc, in metrou,
aeroporturi, gari, zone de trafic intens, etc), publicitatea destinatiei si a produselor
turistice romanesti in mass- media interna, pe pietele tinta, realizarea de cataloage,
brosuri, pliante, postere si foi volante, diverse tiparituri, ghiduri si harti turistice, panouri,
fotografii, diapozitive, materiale audio – video, casete, filme cu specific de turism, CD-
uri si DVD-uri turistice, etc.
Solicitanţi eligibili
a. unitate administrativ-teritorială
b. organizaţie non-guvernamentală (ONG)
c. parteneriatele între cele două tipuri de solicitanţi
Valoarea proiectului
Valoarea totală a proiectului este cuprinsă între minim 170.000 şi maxim 1.000.000 Lei.
Contrubuţia proprie
Procentul minim al contribuţiei proprii a solicitantului este de 2% şi se aplică la
valoarea maximă a cheltuielilor eligibile.
Durata de implementare a proiectului
Durata de implementare a activităţilor proiectului (perioada cuprinsa între data semnării
contractului de finanţare şi data finalizării ultimei activităţi prevăzute în cadrul
proiectului) nu depăşeşte data de 31.07.2015.
Cheltuieli eligibile
• cheltuieli pentru efectuarea de studii inclusiv studii de marketing,
• cheltuieli cu elaborarea proiectului de execuţie a standului, închirierea, construirea,
amenajarea spaţiului expoziţional,
• cheltuieli ocazionate de activităţi de marketing specifice participării la manifestările
expoziţionale,
• cheltuieli pentru marketing şi promovare prin internet şi alte mijloace electronice,
inclusiv realizarea şi administrarea unui portal de informaţii de turism,
• cheltuieli cu publicitatea în perioada premergătoare evenimentului, precum şi în
perioada de desfăşurare a acestuia de tipul: tipărire şi transmitere invitaţii, producţie şi

4
difuzare de clipuri TV şi spoturi audio, publicitate prin mijloace electronice, realizare de
CD/DVD-uri cu participanţii şi cu principalele produse turistice prezentate,
• cheltuieli pentru realizarea materialelor publicitare, de prezentare şi promovare cu
caracter general pentru destinaţia vizată,
• cheltuieli pentru mediatizarea prezenţei destinaţiei şi produselor turistice româneşti
vizate la manifestările expoziţionale interne,
• cheltuieli cu servicii privind organizarea de evenimente şi misiuni cu rol în creşterea
circulaţiei turistice în Romania:,
• cheltuieli pentru acţiuni generale de publicitate şi reclamă a destinaţiilor şi produselor
turistice româneşti care fac obiectul proiecului,
• promovare prin intermediul posturilor de televiziune care realizează emisiuni de turism
sau alte emisiuni cu impact în creşterea circulaţiei turistice în România, incluzând
cheltuieli pentru realizarea emisiunilor şi cheltuieli de difuzare de clipuri TV în cadrul
emisiunii.

5
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013
CERERE DE FINANŢARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE


[Se completează de către Organismul Intermediar]

ORGANISMUL INTERMEDIAR pentru POR, din cadrul MIMMCTPL –


Direcţia pentru Gestionarea Fondurilor Comunitare pentru Turism

Număr de înregistrare Înregistrată de


……………................... …………………………............................................
[Se completează cu nr. de [Numele şi prenumele persoanei care înregistrează]
înregistrare de la registratura
OI]

Cod SMIS (Număr cerere de Semnătura


finanţare) ……………………………........................
………..................................>

Data înregistrării
…………………...............
[zz/ll/aaaa]

TITLUL PROIECTULUI
"CURTEA DOMNEASCĂ DE ARGEŞ – CAPITALĂ A TURISMULUI
ROMÂNESC"
TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE
1 FEDER

6
Secţiunea I. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1 SOLICITANT

Denumire organizaţie: Consiliul local al Municipiului Curtea de Argeş


Cod de înregistrare fiscală: 4121927
Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor nu e cazul
Adresa poştală: B-dul. Basarabilor, Nr.99, Cod poştal 115300, Municipiul Curtea
de Argeş, Judeţul Argeş.
Adresa poştă electronică: primariacurteadearges@yahoo.com

1.2TIPUL SOLICITANTULUI:
x
Autoritate a administraţiei publice locale

Organizaţie non guvernamentală

Autoritate a administraţiei publice locale în parteneriat cu autoritate a


administraţiei publice locale

Organizaţie non guvernamentală în parteneriat cu Organizaţie non


guvernamentală

Autoritate a administraţiei publice locale în parteneriat cu Organizaţie


non guvernamentală

7
1.3REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI

Nume, prenume: Diaconu N. Nicolae


Funcţie: Primar
Număr de telefon: 0744 581 657
Număr de fax: 0248 721 107
Adresă poştă electronică : primariacurteadearges@yahoo.com

1.4PERSOANA DE CONTACT
Nume, prenume: Gîlcă I.L. Claudia Gabriela
Funcţie: Expert în cadrul Compartimentului Informatică şi Management de proiect
Număr de telefon: 0740 408 444
Număr de fax: 0248 721 107
Adresă poştă electronică : gilcaclaudiagab@yahoo.com

1.5. PERSOANA RESPONSABILĂ CU OPERAŢIUNILE FINANCIARE


Nume: Florescu C. Gheorghe
Funcţie : Director Economic
Număr de telefon: 0248 721 033
Număr de fax : 0248 721 107
Adresă poştă electronică: costcip@yahoo.com

1.6BANCA / TREZORERIA

Banca/ Sucursală: Trezoreria Curtea de Argeş


Adresa: Strada Nevers, Nr. 1, Municipiul Curtea de Argeş, Judetul Argeş
Cod IBAN: RO32 TREZ 0485 0022 8X00 1272

8
1.7SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI
PUBLICE ŞI/SAU ÎMPRUMUTURI DIN PARTEA INSTITUŢIILOR
FINANCIARE INTERNAŢIONALE (IFI)

 Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut


din partea IFI în ultimii 5 ani?

x DA

NU

 Dacă DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru proiectele pentru


care aţi beneficiat de finanţare nerambursabilă sau împrumut:

Titlul proiectului şi nr. de referinţă : „Studiu de fezabilitate – Modernizare şi


retehnologizare cu extindere treaptă chimică staţie de epurare şi Studiu de
impact asupra mediului la epurare”, Număr de referinţă: RO2005/017-
553.04.01.04.03.32

Stadiul implementării Finalizat


proiectului

9
Obiectul proiectului Obiectivul general al proiectului îl reprezintă
protejarea mediului înconjurător de efectele
descărcărilor de apă la staţia de epurare a
Municipiului Curtea de Argeş.
Obiectivul specific a fost reprezentat de
pregătirea studiilor necesare pentru îmbunătăţirea
gospodăririi apelor uzate ale Municipiului Curtea
de Argeş.
Activitătile realizate în cadrul proiectului au fost
următoarele:
A1. Elaborarea temei de proiectare pentru
studii
A2. Realizarea procedurii de achiziţie
pentru studiul de fezabilitate şi studiu de impact;
semnarea contractului de proiectare
A3. Realizarea studiilor de fezabilitate şi
de impact asupra mediului
A4. Promovarea proiectului
Rezultate obţinute Rezultate obţinute:
1. Studiul de fezabilitate - Modernizare şi
retehnologizare cu extindere treaptă chimică
staţia de epurare
2. Studiului de impact asupra mediului la
epurare
Valoarea proiectului Valoarea finala a proiectului: 75 208 lei

Sursa de finanţare Uniunea Europeană prin programul Phare


CES 2005 - Schema de Granturi pentru
Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte
în domeniul Protecţiei Mediului (Fonduri
Phare 89%, Buget local 11%)

10
Titlul proiectului şi nr. de referinţă : „Canalizare menajeră strada Râmnicu
Vâlcea (DN73C) cu descărcare pe strada Industriilor”, Număr de referinţă
RO 0108.03.05/437

Stadiul implementării Finalizat


proiectului

Obiectul proiectului Construirea canalizării pentru ape reziduale


industriale şi menajere pe strada Râmnicu Vâlcea
(DN 73C) cu descărcare pe strada Industriilor din
municipiul Curtea de Argeş.
Activităţile principale în cadrul proiectului au
fost urmatoarele:
- Elaborarea proiectului tehnic
- Pregătirea pentru execuţia investiţiei
- Execuţia lucrărilor de investiţie şi probe de
funcţionare
- Recepţia lucrării
- Efectuarea auditului
- Monitorizare şi evaluare internă periodică şi
finală

11
Rezultate obţinute S-au realizat: 3050 m canalizare pe străzile
Râmnicu Vâlcea şi Industriilor, 1 staţie de
pompare echipată şi construită corespunzător,
1 conductă de refulare ape uzate, 30 m
subteran si 100 m aerian, 12 m subtraversări
căi ferate, 100 mp sistematizare verticală, 70
mp alee carosabilă betonată.
Proiectul a vizat, de asemenea:
 creşterea calităţii vieţii în comunitate prin
accesul la reţeaua de canalizare a
Municipiului Curtea de Argeş a grupurilor
ţintă;
 posibilitatea agenţilor economici existenţi
şi a potenţialilor investitori să-şi dezvolte
cu cheltuieli mai mici secţii de producţie în
cadrul cărora în urma procesului
tehnologic rezultă ape reziduale;
 creşterea atractivităţii zonei pentru
investitori prin completarea infrastructurii
de bază;
 îmbunătăţirea calităţii mediului
înconjurător din zona respectivă prin
eliminarea posibilităţii de contaminare cu
ape reziduale menajere şi industriale;
 îmbunătăţirea confortului locuitorilor
zonei prin posibilitatea instalării în
locuinţe a instalaţiilor moderne sanitare, şi
de încălzire;
 diminuarea posibilităţii de contaminare a
apelor curgătoare sau freatice prin
renunţarea la fosele neamenajate
corespunzător;
 amenajarea şanţurilor de colectare a apelor
pluviale care mărginesc DN 73C şi
construirea trotuarelor necesare circulării.

Valoarea proiectului - Valoarea finală a proiectului: 2 288 000


lei

12
Sursa de finanţare Uniunea Europenă prin programul Phare CES
2001- Schema de finanţare nerambursabilă
pentru proiecte de infrastructură mică (Fonduri
Phare 57%, Contribuţie Buget local 43%)

 Vă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul (în întregime sau parţial, respectiv
activităţi din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai
fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, împrumuturi din partea IFI
DA

x NU

 Dacă DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:


Denumirea programului şi nr. de înregistrare a proiectului ………..…
Sursa de
finanţare…………………………………………………………………………
Stadiul la data depunerii cererii de
finanţare…………………………………………
[ se va completa cu: în evaluare, în curs de finanţare, respins etc]

 Vă rugăm să specificaţi dacă proiectul (în întregime sau parţial, respectiv


activităţi din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a/ au
beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice, împrumuturi din partea
IFI
DA

x NU

 Dacă DA, vă rugăm să daţi detalii cu privire la program, organizaţia


finanţatoare/autoritatea de contractare, activităţile finanţate (respectiv acele
activităţi care se regăsesc şi în proiectul care face obiectul prezentei cereri de
finanţare), valoarea activităţilor finanţate.

13
Secţiunea II. DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1 AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL


MAJOR DE INTERVENŢIE
 PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL
 AXA PRIORITARĂ
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

 DOMENIUL DE INTERVENŢIE
5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul
creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică

 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT

2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI


ROMÂNIA
REGIUNEA:Sud Muntenia
JUDEŢUL:Argeş
LOCALITATEA: Curtea de Argeş

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI

2.3.1 Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea turismului prin promovarea produselor


turistice autohtone şi valorificarea resurselor turistice existente în vederea creşterii
gradului de atractivitate al României, ca destinaţie turistică şi creării premiselor
dezvoltării economico-sociale echilibrate.
Obiectivele specifice sunt :

14
1 Promovarea la nivel naţional şi internaţional a potenţialului turistic al Municipiului
Curtea de Argeş, prin valorificarea produselor turistice locale, respectiv Biserica
Domnească, Muzeul Municipal Curtea de Argeş, Biserica San Nicoară, Muzeul de
etnografie Casa Norocea, Mânăstirea Curtea de Argeş, Parcul Fântâna lui Manole,
în vederea transformării acestei unităţi administrativ-teritoriale într-o destinaţie de
excelenţă ce oferă servicii turistice similare celor din statele membre ale Uniunii
Europene dar care poartă amprenta culturii şi civilizaţiei autohtone, în contextul
iniţierii la nivel comunitar a unei strategii ce vizează asigurarea unei mai bune
vizibilităţi a destinaţiilor turistice din Europa;
2 Dezvoltarea brand-ului ``Curtea domnească de Argeş - capitală a turismului
românesc`` printr-o campanie de promovare activă şi instituirea parteneriatului
public - privat (autoritatea administraţiei publice locale, cetăţenii, instituţii şi
mediul de afaceri) utilizând mijloace moderne, rapide şi eficiente de promovare,
bazate pe TIC (portaluri, prezentări virtuale, campanii de mail-ing, newsletter,
expoziţie virtuală a produselor turistice promovate, hărţi digitale ale circuitelor
turisice, interoperabilitatea cu sisteme de rezervare on-line);
3 Creşterea contribuţiei sectorului turismului la dezvoltarea economico-socială
durabilă a municipiului Curtea de Argeş, prin valorificarea resurselor turistice şi a
patrimoniului natural, istoric si cultural autohton.
Prin obiectivele propuse, proiectul de finanţare se încadrează în Strategia Naţională de
Dezvoltare Regională, elaborată în cadrul Planurilor de Dezvoltare Regională, precum şi
în Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013. Conform acestor documente
programatice dezvoltarea turismului reprezintă o prioritate de dezvoltare, în contextul în
care toate regiunile de dezvoltare ale României dispun de importante resurse turistice.
Însă valorificarea acestora este condiţionată de atragerea de fonduri nerambursabile în
vederea reabilitării infrastructurii zonelor turistice pentru includerea acestora în circuitul
turistic şi promovarea lor în scopul atragerii turiştilor.

Având în vedere complementaritatea care există între sectorul industriei turistice şi


celelalte domenii de activitate, implementarea acestui proiect de finanţare este de natură
să contribuie la valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, monahal şi a resurselor
naturale cu potenţial turistic, din Municipiul Curtea de Argeş, precum şi la crearea
premiselor pentru îmbunătăţirea calităţii infrastructurii turistice de cazare şi agrement în
vederea creării premiselor necesare asigurării convergenţei economico-sociale la nivel
local.

Promovarea activă a produselor turistice locale - Biserica Domnească, Muzeul Municipal


Curtea de Argeş, Biserica San Nicoară, Muzeul de etnografie Casa Norocea, Mânăstirea
Curtea de Argeş, Parcul Fântâna lui Manole, (informaţii despre atestarea documentară şi

15
importanţa istorică, culturală se regăsesc în planul de marketing, anexă la cererea de
finanţare), a traseului turistic către Cetatea Poenari, Lacul Vidraru, Lacul Bâlea- se va
realiza prin: crearea şi actualizarea permanentă a unui portal de turism ``Curtea
domnească de Argeş - capitală a turismului românesc``, dezvoltarea unei baze de date
cu agenţii de turism, tour-operatorii, care pentru a-şi crea propriile programe turistice cu
destinaţie România, au nevoie ca aceste informaţii să fie disponibile inclusiv pe
website/internet, realizarea unui newsletter, campanii de informare prin mail-ing,
publicarea de articole, comunicate de presă în reviste de profil, în presa naţională şi
regională, realizarea unei expoziţii care va promova produsele turistice din zonă, prin
crearea unui ONG de promovare a turismului local, reprezentând un parteneriat public-
privat, prin membrii fondatori ai acestuia şi participarea la târgul de turism al
României şi la târgul internaţional de turism - ITF organizate la Romexpo sub
patronajul Ministerului Turismului.

2.3.2 Context
Turismul reprezintă un factor ce creează valoare adăugată la nivel local nu numai din
punct de vedere economic şi social, dar şi cultural şi al mediului. În consecinţă, conceptul
de dezvoltare durabilă a turismului a devenit o constantă a politicilor formulate la nivel
mondial şi european.
Organizaţia Mondială a Turismului recunoaşte ca prioritate absolută încurajarea
dezvoltării unui turism durabil accesibil tuturor şi care să contribuie la dezvoltarea
economică, la respectarea păcii, precum şi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului.
La nivel european, cu toate că turismul nu a fost consacrat prin Tratatul de la Roma
privind instituirea Comunităţilor Europene ca un domeniu care justifică elaborarea unei
politici comunitare, în prezent se remarcă o tendinţă emergentă în acest sens.Astfel, în
cadrul conferinţei "Turismul-cheie a dezvoltării economice şi ocupării forţei de muncă în
Europa", organizate la Viena în 2006 şi la care au participat miniştri ai turismului din
statele membre a fost lansată o nouă strategie pentru promovarea turismului în
Europa.Aceasta se axează în principal pe necesitatea asigurării unei mai bune coordonări
a politicilor europene, pe o mai eficientă utilizare a instrumentelor financiare disponibile
pentru sectorul turismului, precum şi pe necesitatea asigurării vizibilităţii pentru
destinaţiile turistice din Europa.
În acest context, Orientările Strategice de Coeziune ale Uniunii Europene pentru perioada
2007-2013 subliniază necesitatea valorificării patrimoniului istoric şi cultural, având în
vedere consecinţele potenţiale generate în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului.
Potrivit aceloraşi orientări strategice, valorificarea resurselor naturale ar trebui să aibe ca
punct de plecare o abordare integrată în vederea asigurării unui impact pozitiv în sectorul
turismului, precum şi în economia locală.

16
Efectele economice generate de activitatea economică se repercutează şi asupra altor
ramuri de activitate, fiind stimulată atât dezvoltarea cantitativă cât şi cea calitativă a
acestora, de exemplu prin atragerea forţei de muncă disponibilizate din alte ramuri şi
crearea de noi locuri de muncă în ramuri adiacente. Studiile întreprinse în acest sens
demonstrează că denoi locuri de muncă în turism, generează alte 60 - 80 locuri noi
create în agricultură şi construcţiiContribuţia directă a turismului la crearea de noi
locuri de muncă este semnificativă în special în cazul economiilor cu turism intensiv.
In Europa, tendinţa dominantă este cea de segmentare, specializare şi diversificare a
pieţei, corespunzător dinamicii motivaţiei turiştilor în alegerea şi practicarea vacanţelor.
Odată cu segmentarea şi sofisticarea consumului de piaţă, tendinţa ofertei este de a
asigura şi a oferi orice tip de servicii oricărei persoane. O tendinţă noua este corelarea
permanentă a structurii cererii turiştilor cu obiectivele ţintă ale nişelor ofertei, obiective
în permanentă modificare ca tipuri de pachete şi aranjamente ale produselor turistice
astfel încât să satisfacă o cerere în creştere calitativă impusă de mecanismele socio-
economice ale societaţii post-industriale.
Luând în considerare Statisticile realizate în domeniul turismului internaţional în perioada
2001-2007, se constată un trend ascedent al turiştilor care aleg ca destinaţie turistică
Europa, astfel că indicatorul sosiri internaţionale în Europa şi încasările în perioada 2001
– 2007 demonstrează creşteri importante de la an la an (sosiri – mii: 2001-390,6; 2002-
401,6; 2003-403,8; 2004-420,8; 2005-438,7; 2006-461; 2007-480,1).(Sursa:Comisia
Europeana de Turism, 2008; www.etc-corporate.org)
România datorită bogăţiei de resurse naturale, culturale, arhitectorice poate fi promovată
ca destinaţie turistică de excelenţă care oferă posibilitatea practicării tuturor formelor de
turism şi pe toată durata anului, în contextul lansării la nivel comunitar a noului portal
"Visit Europe" ce promovează produse turistice din diferite state membre.
La nivel regional, Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud Muntenia subliniază
potenţialul turistic deosebit al acesteia caracterizat prin forme variate de relief, în anul
2004 aceasta deţinând 11,9% din capacitatea de cazare în funcţiune a ţării. Din punct de
vedere turistic această regiune se caracterizează prin: bogăţia de monumente cultural-
arhitectonoce, gradul redus de valorificare a potenţialului turistic, gradul redus de
utilizare a capacităţilor de cazare, posibilitatea practicării majorităţii formelor de turism.
Scopul strategic principal de dezvoltare al Regiunii Sud Muntenia este reprezentat de
creşterea capacităţii regiunii în vederea dezvoltării economice şi sociale durabile şi
echilibrate a acesteia, care să conducă la reducerea disparităţilor şi creşterea coeziunii
economice şi sociale, la creşterea prosperităţii şi standardului de viaţă al locuitorilor
regiunii. Una dintre priorităţile cheie ale acestei regiuni este dezvoltarea afacerilor,
asigurarea unui mediu favorabil îmbunătăţirii performanţelor economice ale regiunii,
creşterea contribuţiei resurselor naturale ale regiunii la dezvoltarea economică şi

17
socială prin dezvoltarea infrastructurii turistice şi a activităţilor de sprijin pentru
turism.
Acest deziderat se regăseşte şi în Programului Operaţional Multianual al Judeţului Argeş
2007-2013, care reprezintă cadrul de planificare strategică ce defineşte viziunea
judeţului, reliefând căile care conduc la dezvoltarea durabilă a judeţului, şi pe baza
căruia sectorul public şi privat pot acţiona eficient în ceea ce priveşte folosirea
resurselor locale, obţinerea de beneficii şi asigurarea unei valori adăugate reale.
Obiectivul general al strategiei de dezvoltare a judeţului a fost definit în concordanţă cu
analizele economice si sociale precum şi cu analiza SWOT, care au identificat problemele
cu care se confruntă judeţul Argeş şi se traduce prin accelerarea creşterii economice a
arealelor judeţului, cu prioritate a celor mai slab dezvoltate, astfel încât, la sfârşitul
perioadei de programare, raportul dintre cea mai dezvoltată şi cea mai slab dezvoltată
zonă, în termeni de dezvoltare infrastructurală şi a mediului de afaceri, să se diminueze.
Scopul strategiei este acela de a aloca fonduri acelor domenii de intervenţie, măsuri şi
proiecte care au o influenţă directă şi puternică asupra dezvoltării locale, pentru creşterea
competitivităţii diverselor localităţi ale judeţului ca locaţii pentru noi afaceri. Obiectivele
specifice includ îmbunătăţirea gradului general de atractivitate şi accesibilitate a
judeţului, creşterea competitivităţii judeţului Argeş ca locaţie pentru afaceri,
valorificarea potenţialului turistic, istoric şi cultural al judeţului şi creşterea
contribuţiei acestor domenii la dezvoltarea lui, obiective care se regăsesc şi în
strategia de dezvoltare locală a municipiului Curtea de Argeş.
În acest context, Municipiul Curtea de Argeş, poate reprezenta un pol de atragere a
turiştilor români şi străini şi prin includerea acestuia într-un circuit turistic promovat la
nivel naţional şi internaţional, având în vedere faptul că judeţul din care face parte este
recunoscut pentru monumentele de patrimoniu numeroase şi de o valoare inestimabilă,
existenţa unor forme de relief accesibile şi armonios îmbinate pe întreg teritoriul, clima
favorabilă practicării turismului în tot cursul anului, potenţialul hidrografic, faunistic şi
floristic bogat, patrimoniul cultural-istoric şi arhitectural apreciat pe plan naţional şi
internaţional, precum şi pentru tradiţiile şi obiceiurile populare, specificul gastronomiei
locale.
Printr-o strategie integrată de marketing, realizată de toţi actorii zonali implicaţi, strategie
ce va avea ca obiectiv includerea Municipiului Curtea de Argeş în reţeaua destinaţiilor
europene de excelenţă, promovarea produselor locale, acesta se poate transforma într-o
adevărată destinaţie turistică europeană, recunoscută pentru variatele tipuri de turism şi
anume cel ecumenic, itinerant cu valenţe culturale, balnear, rural, ecoturism, de tranzit,
pentru congrese şi reuniuni, odihna, recreere şi agrement.

2.3.3 Justificarea necesităţii implementării proiectului

18
Având în vedere noile tendinţe manifestate la nivel european în sensul formulării unei
politici consacrate turismului, provocările cu care turismul se confruntă, cum ar fi
menţinerea şi îmbunătăţirea şi creşterea calităţii vieţii la nivel local, utilizarea turismului
ca un instrument pentru dezvoltarea durabilă, proiectul de finanţare creează un plus de
valoare şi contribuie la atingerea obiectivelor specifice stabilite prin documentele
programatice locale şi regionale pentru sectorul turismului. Necesitatea elaborării şi
implementării acestuia reiese însă în mod evident din studiul elaborat de către autorităţile
administraţiei publice locale din Municipiul Curtea de Argeş în anul 2008. Astfel, la
nivelul Municipiului Curtea de Argeş a fost realizat de către Consiliul Local al
Muncipiului Curtea de Argeş, în anul 2008 Studiul de cercetare privind perspectivele
de dezvoltare ale municipiului, ce a avut ca scop investigarea opiniei locuitorilor
acestei unităţi administrativ-teritoriale cu privire la dezvoltarea economică, culturală,
administrativă şi de infrastructură în următorii 5 ani. Studiul a avut la baza metoda
anchetei sociologice, iar instrumentul de cercetare folosit în cadrul anchetei a fost
chestionarul de opinii. Tipul eşantionului este stratificat, după criterii de vârsta şi gen. În
ceea ce priveşte mărimea eşantionului: la acest studiu au participat 1015 locuitori ai
Municipiului Curtea de Argeş, cu vârste cuprinse între 20-74 de ani, din care 48% femei
şi 52% bărbaţi. Studiul este reprezentativ pentru o populaţie totală de 25 051 locuitori ai
Municipiului Curtea de Argeş, cu vârste cuprinse între 20-74 ani. Nivelul de încredere al
rezultatelor obţinute este de 95%, cu o marjă de eroare de ± 3,01%. Dimensiunile
propuse în cadrul acestui studiu sunt: percepţia cetăţenilor asupra problemelor oraşului,
părerea cetăţenilor despre potenţialul economic al oraşului, relaţia cetăţenilor cu
instituţiile publice locale, asteptările cetăţenilor, satisfacţia locuitorilor cu privire la oraşul
în care trăiesc, surse principale de venit a respondenţilor, date socio-demografice. În urma
prelucrării şi analizei statistice a datelor obţinute s-au evidenţiat următoarele:
-la domeniile de investiţie în ordinea preferinţelor pe primul loc este situat turismul
(ales de 44,8% din respondenţi),
- cei mai mulţi dintre cei intervievaţi ar investi în turism, în special cei cu venituri
cuprinse între 1500-2500 lei, şi cei cu venituri între 800-1500 lei. Profilul celor care ar
investi în turism este reprezentat în principal de persoana tânără cu vârstă cuprinsă între
20-34 ani .
- cetăţenii în proporţie de aproximativ 79% sunt de acord cu afirmaţia că turismul va sta
la baza dezvoltării economice a Municipiului Curtea de Argeş, în următorii 7 ani.
Conform anchetei sociologice a reieşit aşteptarea optimistă a locuitorilor referitoare la
posibilităţile de dezvoltare economică a oraşului, din perspectiva turismului.
In ceea ce priveşte potenţialul turistic al zonei, 32,2 % dintre respondenţi consideră că
potenţialul turistic al zonei este moderat valorificat, iar aproximativ 49% consideră că
zona este puţin sau chiar deloc valorificată din punct de vedere turistic.

19
În domeniul turismului doar 1,1% din locuitori declară că obţin venituri din pensiuni şi
0,5% din închiriatul camerelor pentru turişti.
Potenţialul economic crescut al oraşului este confirmat de interesul majorităţii celor
intervievaţi (70%) pentru investiţii locale şi în principal în turism. Alegerea turismului ca
principal domeniu de investiţii poate fi justificat şi de faptul că aproximativ 49% din
respondenţi au considerat că zona este puţin sau chiar deloc valorificată din punct de
vedere turistic.
În ceea ce priveşte responsabilitatea rezolvării problemelor cu care se confruntă locuitorii
oraşului se consideră în proporţie semnificativă (83,6%), că Primăria este cea care are
puterea de decizie în ceea ce priveşte elaborarea unei strategii locale de promovare a
produselor turistice locale, respectiv Biserica Domnească, Muzeul Municipal Curtea de
Argeş, Biserica San Nicoară, Muzeul de etnografie Casa Norocea, Mânăstirea Curtea de
Argeş, Parcul Fântâna lui Manole, a traseului turistic către Cetatea Poenari, Lacul
Vidraru, Lacul Bâlea, meşteşugurile tradiţionale şi obiceiurile locului, olăritul,
prelucrarea lemnului, realizarea ţesăturilor populare. Acestea sunt meşteşuguri artistice
tradiţionale pentru localitatea Curtea de Argeş şi satele argeşene. Meşterii olari care au
creat prima breaslă, s-au grupat în Mahalaua Olarilor (398 de locuitori din cei 1430 câţi
avea oraşul în anul 1838) şi au construit propria biserică numită Olari. La începutul
secolului al XX-lea, Şcoala de Meserii din Curtea de Argeş avea şi o secţie de ceramică.
Prima unitate de profil a luat fiinţă prin asocierea liberă a micilor meseriaşi în cadrul
cooperativei meşteşugăreşti, iar în anul 1971 funcţiona o fabrică de porţelan menaj.
În secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, olăritul a înregistrat o mare dezvoltare, centrul de
producţie fiind vestitul cartier Olari. În secolul al XIV-lea, la Curtea de Argeş se lucra
ceramică monumentală pentru împodobirea faţadelor bisericilor mănăstireşti, iar din
secolul al XV-lea ceramica a fost întrebuinţată şi la decorarea interioarelor. Centrul
ceramic de la Curtea de Argeş este reprezentat acum de un singur meşter olar în viaţă,
Magraon Vasile, care produce şi comercializează vase tradiţionale şi de două societăţi
comerciale de renume, SC ARPO SA şi ARGCOMS SOCOM.
Prin urmare, ţinând seama de aspectele subliniate, promovarea brand-ului ``Curtea
domnească de Argeş - capitală a turismului românesc`` se justifică prin trecutul său
bogat în istorie, fiind atestată documentar ca reşedinţă feudală voievodală fortificată,
din perioada lui Seneslau, micul voievod care, împreună cu Tihomir, stăpânea Ţara
Loviştei (Terra Loysthae), teritoriul din stânga Oltului, în prima jumătate a secolului al
XlV-lea. În articolul său «Mormântul de la Argeş şi zidirea Bisericii Domneşti», publicat
în „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice" din 1935, reputatul istoric Aurelian
Sacerdoţeanu pleda pentru preexistenta acestui lăcaş de închinăciune raportată la anul
1330, când, în contextul conflictului dintre Basarab I şi Carol Robert d'Ânjou, cetatea de
scaun a ţării fusese distrusă odată cu retragerea spre Posada a românilor.

20
Cu toate acestea, nu există suficientă promovare a potenţialului turistic al acestei unităţi
administrativ-teritoriale. La nivel naţional şi internaţional nu se cunosc îndeajuns
atracţiile locale, pentru că programele de vizitare ale obiectivelor turistice, culturale şi
istorice nu sunt corelate cu programele de transport în comun între localităţi, lipsesc
ofertele de pachete turistice locale, serviciile conexe (cazare, alimentaţie, agrement) de
calitate, centrele de informare, promovare cât şi facilităţile de rezervări şi plăţi on-line.
Ţinând seama de rezultatele Studiului de cercetare privind perspectivele de dezvoltare
ale municipiului, precum şi de resursele turistice de care acesta dispune, apare ca absolut
necesară asigurarea vizibilităţii acestei destinaţii turistice, printr-o campanie de
promovare în mass media naţională, participarea la expoziţii de profil organizate la nivel
naţional şi internaţional, dezvoltarea unui portal cu informaţii turistice, iniţierea unor
pachete atractive, integrate cuprinzând vizitarea obiectivelor istorice, religioase şi
culturale din Curtea de Argeş şi împrejurimi, completate cu servicii de cazare şi masă
cuprinzând produse bio-organice, organizarea unei expoziţii anuale printr-un parteneriat
public-privat constituit din reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, centrale,
Biserică, , operatori economici în turism, agenţii de turism, touroperatori în vederea
dezvoltării brand-ului ``Curtea domnească de Argeş - capitală a turismului românesc``.
De asemenea este necesar ca această promovare să fie permanent realizată, lucru posibil
prin crearea unui ONG la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale care să
promoveze produsele turistice specifice. Totodată se vor promova pe lângă turismul
monahal sincronizat cu cultura monahală şi alte forme de turism respectiv itinerant cu
valente culturale, balnear, rural, ecoturism, de tranzit, pentru congrese si reuniuni,
odihna, recreere si agrement.
Implementarea unui asemenea proiect va avea ca efect dezvoltarea şi a altor segmente din
sfera serviciilor ceea ce va determina o creştere economică la nivelul întregului
municipiu. Sunt vizate, îm special serviciile de informare a clientelei turistice, serviciile
de intermediere (închirieri şi rezervări), serviciile cu caracter special (determinate de
forme particulare ale turismului - congrese, târguri şi expoziţii, festivaluri, vânătoare),
serviciile cultural-artistice (participarea la spectacole şi manifestări folclorice; vizitarea
de muzee, expoziţii; întâlniri cu personalităţi din domeniul cultural, al artei, ştiinţei;
organizarea de excursii în împrejurimile staţiunilor; organizarea de concursuri pe diferite
teme sau de îndemânare, dans, frumuseţe, orientare turistică), serviciile sportive ce
necesită personal specializat precum şi un echipament adecvat, serviciile financiare
(sisteme de plată, operaţiuni bancare, schimb valutar), serviciile diverse (serviciile de
cură şi tratament balneo-medical). Toate aceste servicii suplimentare, considerate ca un
tot unitar au ca efect asigurarea unui sejur cât mai plăcut turiştilor, influenţând
competitivitatea fiecărui prestator şi în acest fel determinând o concurenţă foarte
puternică pentru câştigarea sau atragerea fiecărui turist potenţial. În vederea valorificării
patrimoniului natural, istoric si cultural, pentru includerea acestora în circuitul turistic şi

21
promovarea lor se poate propune adoptarea unei strategii de marketing care să concure la
realizarea obiectivelor planului de marketing, anexă la cererea de finanţare.

2.3.4 Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă


Prin implementarea acestui proiect de finanţare se urmăreşte creşterea gradului de
promovare şi cunoştere a obiectivelor turistice din Municipiul Curtea de Argeş în vederea
transformării acestuia într-o destinaţie atractivă pentru turismul de tip: ecumenic,
itinerant cu valente culturale, ecoturism, de tranzit, pentru congrese si reuniuni, odihna,
recreere si agrement.
Beneficiarii direcţi sunt:
- turiştii care vor avea acces rapid, prin intermediul portalului, al newsletter-ului, al
campaniei de promovare activă, la informaţii cu privire la potenţialul turistic al oraşului
cei care vor vizita sau tranzita zona, vor putea să afle informaţii utile despre obiectivele
turistice din municipiu, tradiţiile şi meşteşugurile populare din zona Argeş, vor putea
apela la servicii de rezervare şi plată on-line, vor putea vizualiza ghidul turistic al zonei,
vor putea participa la evenimentele culturale şi expoziţionale organizate.
- comunitatea locală prin faptul că o promovare la nivel naţional prin intermediul mass
mediei, participării la târgurile de profil organizate, va conduce la transformarea
municipiului Curtea de Argeş într-o destinaţie atractivă pentru turism şi afaceri.
- autoritatea publică locală prin crearea mediului favorabil dezvoltării armonioase a
economiei municipiului, promovând printr-un marketing strategic şi prin ONG-ul ce se
va constitui, bogăţia culturală, istorică şi turistică a municipiului. Toate mijlocele de
promovare utilizate vor fi de o calitate superioară, ceea ce va asigura respectarea
standardelor de calitate, protecţia mediului înconjurător şi egalitatea de şanse. De
asemenea autoritatea publică locală va beneficia de creşteri substanţiale ale veniturilor
din impozite şi taxe locale.
Ca beneficiari indirecţi se pot enumera:
- angajaţii ONG-ului nou creat, ce vor putea utiliza mijloace fixe noi, moderne şi vor
beneficia astfel de condiţii pentru creşterea performanţei profesionale.
-firmele care activează în domeniul turismului-structurile de primire turistică din zonă
prin creşterea veniturilor datorită creşterii numărului de turişti, ca urmare a promovării
potenţialului turistic local, touroperatorii şi agenţiile de turism.
-firmele furnizoare de materii prime şi de servicii firmelor de turism.
-firmele care prestează servicii complementare şi care concură la dezvoltarea economică
a zonei prin dezvoltarea susţinută şi a celorlalte servicii (comerţ, agrement, publicitate,

22
cercetare de marketing, consultanţă, medicale, financiare-bănci, companii de credit,
societăţi de asigurări, etc.), în vederea oferirii unor pachete turistice la standarde
internaţionale.

Implementarea unui asemenea proiect de finanţare ce are ca principal obiectiv


dezvoltarea turismului prin valorificarea durabilă a patrimoniului natural, istoric si
cultural al municipiului Curtea de Argeş, respectiv includerea Bisericii Domneşti,
Muzeului Municipal Curtea de Argeş, Bisericii San Nicoară, Muzeului de etnografie Casa
Norocea, Mănăstirii Curtea de Arges, Parcului Fântâna lui Manole în circuitul turistic şi
promovarea lor la nivel naţional şi internaţional, va constitui o premisă esenţială a
dezvoltării economico-sociale a acestei unităţi administrativ-teritoriale.

2.3.5. Activităţile proiectului

1. Lansare proiect - Scopul acestei activităţi este crearea unei echipe performante,
omogene, instruite corespunzător care să asigure managementul şi implementarea
adecvată a proiectului. Se vor elabora planul de management al proiectului şi graficul de
achiziţii şi se va realiza previzionarea cash-flow-lui pe toată durata de implementare a
proiectului de finanţare. Informaţii despre finanţator, obiectivele proiectului, rezultatele
ce se vor obţine, graficul de derulare al activităţilor, desemnarea responsabililor pentru
fiecare acţiune şi detaliile de execuţie se vor aduce la cunoştinţa membrilor în prima
întâlnire de lucru a echipei de proiect. De asemenea, se va reanaliza bugetul proiectului în
funcţie de eventualele modificări şi sugestii ale finanţatorului cu privire la sumele
aprobate, încă din prima lună a proiectului echipa de lucru devenind operaţională. Se vor
previziona resursele financiare şi materiale, funcţie de graficul de eşalonare a activităţilor
din cadrul proiectului (diagrama Gantt), se vor planifica activităţile în funcţie de resursele
implicate. Echipa de proiect va fi alcătuită din 6 persoane şi anume: Manager de proiect,
Responsabil financiar, Responsabil tehnic, Responsabil vizibilitate, Responsabil
marketing, Responsabil achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări. Perioada de
derulare:1 lună
2. Pregătire activitate de achiziţii – activitate ce presupune constituirea Comisiei de
evaluare a ofertelor, în baza unei dispoziţii date de reprezentantul legal al autorităţii
publice locale, analiza pieţei potenţialilor ofertanţi, elaborarea documentaţiilor de
atribuire şi a specificaţiilor tehnice necesare derulării procedurilor de achiziţie publică şi
realizarea caietelor de sarcini, în conformitate cu necesităţile cărora le răspunde proiectul,
cu prevederile Anexei 11 din Ghidul Solicitantului, privind Instrucţiuni de atribuire a
contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii, în cadrul POR 2007-2013, cu
prevederile OUG 34/2004 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a

23
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu Ghidul ANRMAP privind
achiziţiile publice. Perioada de derulare: 3 luni
3.Achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări – aceasta activitate presupune, după caz,
elaborarea şi publicarea invitaţiei de participare în SEAP/anunţului de participare într-un
ziar local/naţional, elaborarea şi transmiterea invitaţiei de participare la cel puţin 3
operatori economici, punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire, formularea
răspunsurilor la solicitările de clarificări, derularea procedurilor de atribuire care
presupune primirea şi înregistrarea ofertelor, deschiderea ofertelor, evaluarea ofertelor,
selectarea ofertantului câştigător, elaborarea procesului verbal de deschidere a ofertelor şi
a celui de evaluare a ofertelor şi de adjudecare a ofertei câştigătoare, atribuirea
contractului de achiziţie-comunicarea rezultatului procedurii către ofertanţi, publicarea
anunţului de atribuire într-un ziar local/naţional sau în SEAP şi semnarea contractelor de
achiziţie publică . Perioadă de derulare 10 luni. Subactivităţile sunt 3.1 Achiziţii de
bunuri - într-o perioadă de 10 luni se vor achiziţiona panouri cu afişaj electronic,
inclusiv soft-ul necesar - 4buc., infochioşcuri cu hărţi digitale- inclusiv soft-ul
necesar-2 buc., obiecte promoţionale (machete în miniatură ale produselor turistice
promovate, pixuri, brelocuri, minicalendare), panouri cu afişaj static-5 buc. 3.2
Achiziţii de servicii şi lucrări presupun contractarea serviciilor de realizare portal,
configurare bază de date, machetare şi realizare newsletter, concepere şi editare
broşuri bilingve (suport de hârtie şi CD/DVD), ghiduri turistice, hărţi, pliante,
concepere şi realizare prezentări virtuale ale produselor turistice locale promovate,
realizare şi difuzare clip-uri publicitare, proiectare tehnică amplasament expoziţional,
închiriere standuri expoziţionale la expoziţia locală dar şi în cazul participării la
târgurile de turism cu impact naţional şi internaţional, publicare comunicate de presă,
articole în presa locală, şi naţională, articole în Revista Consiliului Local al Mun. Curtea
de Argeş şi în alte publicaţii de specialitate. Perioadă - 10 luni.
4. Crearea unui ONG, în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 privind asociaţiile
şi fundaţiile, care va avea ca principal obiectiv promovarea produselor turistice locale,
iniţierea programelor de dezvoltare a turismului local, va asigura machetarea şi
transmiterea newsletter-ului local, actualizarea permanentă a bazei de date, campanii
permanente de mail-ing, transmiterea de pliante, comunicate de presă, participarea activă
la manifestările expoziţionale de turism, promovarea şi încurajarea operatorilor
economici în vederea implementării sistemului de rezervări şi plăţi on-line, realizarea
unor lucrari de sinteză, a studiilor documentare etc. din domeniul turismului. Prin
activităţile desfăşurate acest ONG va contribui la asigurarea sustenabilităţii proiectului
de finanţare după finalizarea perioadei de implementare a acestuia. 4.1 Inregistarea-
dobândire personalitate juridică - se va realiza într-o perioadă de 3 luni, de către
membrii echipei de proiect şi presupune efectuarea rezervării denumirii asociaţiei,
conceperea statutului, actului constitutiv conform cerinţelor membrilor fondatori,

24
înregistrarea în grefa judecătoriei, 4.2 Publicitate posturi vacante AJOFM, mass-
media - în care se va asigura accesul egal al persoanelor interesate la posturile vacante,
perioada de derulare 3 luni, 4.3 Recrutare şi selecţie de personal – se va urmări
încadrarea persoanelor care să corespundă din punct de vedere al competenţelor şi
abilităţilor posturilor vacante, respectând legislaţia privind egalitatea de şanse, perioda 3
luni. 4.4 Intervievare - 3 luni, 4.5 Angajare personal de specialitate-se va realiza în
conformitate prevederile Lg. nr.53/2003 privind codului muncii, perioadă de derulare 3
luni.
5. Organizare expoziţie ``Curtea domnească de Argeş-capitală a turismului
românesc``şi asigurare promovare produse turistice locale –prin care se urmăreşte
promovarea produselor turistice: Biserica Domnească, Muzeul Municipal Curtea de
Argeş, Biserica San Nicoară, Muzeul de etnografie Casa Norocea, Mânăstirea Curtea de
Argeş, Parcul Fântâna lui Manole, promovarea traseului turistic către Cetatea Poenari,
Lacul Vidraru, Lacul Bâlea, includerea într-o reţea cu destinaţii culturale de excelenţă la
nivel naţional şi internaţional. Perioada de derulare 11 luni. Subactivităţi: 5.1 Realizare
şi actualizare permanentă portal ``Curtea domnească de Argeş-capitală a turismului
românesc`` care să ofere vizitatorilor informaţii despre: istoricul zonei, punctele de
atracţie turistică reprezentative, prezentarea virtuală a circuitului turistic din oraş
Biserica Domnească - Muzeul Municipal Curtea de Argeş - Biserica San Nicoară -
Muzeul de etnografie - Casa Norocea -Mănăstirea Curtea de Argeş - Parcul Fântâna lui
Manole, cu descrierea acestor obiective turistice (text + fotografie); informaţii despre
cultură, artă, tradiţii; informaţii despre traseele turistice ce pot fi iniţiate din Curtea de
Argeş; prezentarea tuturor evenimentelor care sunt organizate în oraş (denumire, data,
locul, activităţile specifice evenimentului), inclusiv galerie foto; informaţii utile despre
(link-uri şi date de contact) activitatea instituţiilor din Curtea de Argeş; Galerie foto a
obiectivelor turistice promovate, a evenimentelor culturale; posibilitatea de transmitere
de e-mail-uri via portalul de turism. Meniu secundar – cu informaţii utile pentru turişti
despre: cazare – prezentarea unităţilor de cazare, inclusiv date de contact; posibilitatea de
rezervare online; restaurante, baruri şi cluburi; agenţii de turism, organizaţii şi asociaţii
care se ocupă cu promovarea turismului. De asemenea, portalul va avea o harta online
interactivă a Municipiului Curtea de Argeş, harta judeţului, a traseelor turistice, contor
vizitatori. Vor fi prezentate proiectele realizate sau în curs de realizare în vederea
dezvoltării din punct de vedere turistic a Municipiului Curtea de Argeş. Vizitatorii vor
avea posibilitatea descărcării şi vizualizării newsletter-ului. 5.2 Creare şi actualizare
bază de date expozanţi/vizitatori-transmitere invitaţii participanţilor – machetarea şi
realizarea unei baze de date cu expozanţi, asociaţii de turism, agenţii de turism, structuri
de primire turistică, firme care asigură servicii complementare, vizitatori ai expoziţiei
``Curtea domnească de Argeş-capitală a turismului românesc``. Această bază de date va
putea fi actualizată de către angajaţii ONG-ului pe tot parcursul anului. 5.3 Realizare şi
transmitere newsletter lunar- care va conţine informaţii despre punctele de atracţie

25
turistică din Curtea de Argeş, cu accent pe cele promovate ca produse turistice
reprezentative ale localităţii, evenimente organizate, structuri de cazare existente,
facilităţi oferite, tradiţii şi obiceiuri din zonă, prezentarea meşteşugurilor tradiţionale,
poveşti de succes ale firmelor care activează în domeniul turismului. Acesta se va
transmite către Ministerul turismului-Direcţia de Turism, ANAT, ANTREC,
touroperatori, agenţii de turism. 5.4 Realizare broşuri bilingve pe suport hârtie, CD,
DVD, ghiduri turistice, hărţi, pliante, obiecte promoţionale, roll-up-uri-serviciu ce se
va externaliza unor firme de specialitate în marketing turistic. 5.5 Instalare panouri cu
afişaj electronic, infochioşcuri cu hărţi digitale, panouri cu afişaj static – cu scop
informaţional şi care vor fi plasate în locuri/spaţii de interes public şi cu un trafic mare de
persoane. Realizarea acestei subactivităţi contribuie la realizarea reţelei necesare
conectării acestor echipamente la serverele centrale care vor furniza date şi vor prelucra
informaţiile obţinute. 5.6 Campanie de mail-ing, clip-uri publicitare pe posturi
naţionale şi locale de TV şi radio – se vor transmite mail-uri de promovare celor incluşi
în baza de date, persoane fizice şi juridice, se vor realiza clip-uri publicitare care se vor
transmite la posturile locale dar şi cele naţionale de TV şi radio. 5.7 Proiectare tehnică,
amplasament şi achiziţie structuri expoziţionale-se vor monta în faţa/interiorul
Muzeului Municipal Curtea de Argeş. 5.8 Montare/Amenajare standuri expoziţionale-
se va realiza de o firmă în baza proiectului tehnic. 5.9 Racordare utilităţi-pentru
asigurarea facilităţilor privind apă curentă, energie electrică, toalete ecologice, celor care
au calitatea de expozanţi şi vizitatori. 5.10 Demontare standuri-serviciu realizate de o
firmă de profil, firmă ce va asigura şi realizarea lucrărilor de reamenajare a spaţiului
conform stadiului iniţial.
6. Derulare expoziţie ``Curtea domnească de Argeş-capitală a turismului
românesc``- expoziţia va avea loc atât în interiorul Muzeului Municipal sau în spaţiul din
faţa acestuia (funcţie de perioada de desfăşurare a evenimentului). Perioadă de derulare 1
lună. Această activitate are următoarele subactivităţi: 6.1 Lansare oficială- vor fi
invitate oficialităţi locale şi judeţene, se vor organiza prezentări virtuale ale produselor
turistice, Biserica Domnească, Muzeul Municipal Curtea de Argeş, Biserica San Nicoară,
Muzeul de etnografie Casa Norocea, Mănăstirea Curtea de Argeş, Parcul Fântâna lui
Manole, se vor promova traseul turistic către Cetatea Poenari, Lacul Vidraru, Lacul
Bâlea, 6.2 Vizitarea punctelor de atracţie turistică (circuitul produselor turistice)
Biserica Domnească, Muzeul Municipal Curtea de Argeş, Biserica San Nicoară, Muzeul
de etnografie Casa Norocea, Mănăstirea Curtea de Argeş, Parcul Fântâna lui Manole 6.3
Festival internaţional de folclor ``Carpaţi``-festival în cadrul căruia participă minim 5
grupuri de dans popular din alte ţări.
6.4 Concert de muzică religioasă, clasică susţinut de către Corul Orfeu al Municipiului
Curtea de Argeş.
6.5 Ateliere de lucru
-meşteri populari olari, globuleţele de Curtea de Argeş

26
-produse gastronomice tradiţionale
-tradiţii şi obiceiuri populare.
Se vor organiza ateliere de lucru unde turiştii/vizitatorii pot încerca să realizeze produse
artizanale tradiţionale (vase din lut, globuleţe) alături de meşterii autohtoni. Se vor putea
degusta mâncăruri tradiţionale locale.
6.6 Promovarea expoziţiilor naţionale/internaţionale-unde structurile de primire
turistică din zonă pot participa pentru promovarea pachetelor de servicii turistice. De
asemenea se va asigura de către APL şi ONG-ul creat, promovarea punctelor de atracţie
turistică locală a circuitului turistic Biserica Domnească - Muzeul Municipal Curtea de
Argeş - Biserica San Nicoară - Muzeul de etnografie Casa Norocea - Mănăstirea Curtea
de Argeş - Parcul Fântâna lui Manole, promovarea manifestărilor culturale tradiţionale
desfăşurate în municipiu.
6.7 Prezentare touroperatori – se vor aduce la cunoştinţa expozanţilor touroperatorii şi
agenţiile de turism care pot dezvolta relaţiile de intermediere, în vederea includerii în
pachetele de servicii şi a destinaţiilor turistice din Curtea de Argeş şi se va asigura
promovarea produselor pe pieţe corespunzătoare. De asemenea aceştia vor prezenta
informaţii despre modul de formare şi distribuire a pachetelor de servicii turistice,
statistici privind evoluţia turismului autohton şi internaţional.
7. Participare la târguri de turism cu impact naţional şi internaţional - târgul de
turism al României, organizat anual la Romexpo, în luna martie, precum şi la târgul
internaţional de turism - ITF organizat la Romexpo în luna noiembrie sub patronajul
Ministerului Turismului- unde se vor promova produsele turistice locale, toate formele de
turism existente în judeţul Argeş şi anume ecumenic, itinerant cu valenţe culturale,
balnear, rural, ecoturism, de tranzit, pentru congrese şi reuniuni, odihna, recreere şi
agrement. Perioadă de derulare 2 luni.
8. Elaborearea unei strategii de promovare şi valorificare a produselor turistice din
Curtea de Argeş – prin care se urmăreşte identificarea oportunităţilor locale prin punerea
în valoare a factorilor naturali (poziţionare geografică, relief, climă, reţeaua hidrografică,
resursele naturale, flora şi fauna, populaţia, organizarea administrativ teritorială,
economia, infrastructura, civilizaţie şi cultura cu evidenţierea avantajelor oferite în
dezvoltarea turismului local). De asemenea se vor identifica tipurile de turism practicate,
precum şi cele care prezintă perspectivă de dezvoltare, se va realiza analiza infrastructurii
de turism existente, se vor stabili obiectivele strategice de dezvoltare, care se vor realiza
pe o perioadă de 5 ani, se vor identifica actorii ce se vor implica precum şi sursele de
finanţare, inclusiv fondurile europene disponibile în perioada 2008-2013. Perioadă de
derulare: 4 luni.
9. Vizibilitate proiect - Prin această activitate se urmăreşte informarea publică,
asigurarea vizibilităţii proiectului, a finanţatorului, a obiectivelor şi rezultatelor
proiectului şi a POR.

27
Această activitate presupune difuzarea a 3 comunicate de presă, la lansare, după
organizarea expoziţiei şi la închider a proiectului; organizarea a 3 conferinţe de presă,
asigurarea materialelor de vizibilitate a proiectului, programului şi finanţatorului –
pliante, etichete autocolante pentru aplicarea pe bunuri, spoturi radio/TV – achiziţionarea
de servicii; realizarea pe website-ul autorităţilor administraţiei publice locale din
Municipiul Curtea de Argeş, a unei secţiuni prin care se asigură promovarea proiectului,
respectiv: obiectivele, activităţile, rezultatele, finanţatorul, valoarea proiectului,
durata de implementare; informarea în presa locală, asupra proiectului şi a
rezultatelor sale, cu respectarea prevederilor Măsurilor de informare şi publicitate.
Promovarea proiectului se va realiza şi prin toate mijloacele de promovare prin care se
va asigura publicitatea produselor turistice Biserica Domnească, Muzeul Municipal
Curtea de Argeş, Biserica San Nicoară, Muzeul de etnografie Casa Norocea, Mănăstirea
Curtea de Argeş, Parcul Fântâna lui Manole, respectiv: pliante, portal ``Curtea domnească
de Argeş-capitală a turismului românesc``, broşuri, ghiduri turistice, comunicate de presă,
articole în presa de specialitate, în revista Consiliului Local al Mun. Curtea de Argeş,
clip-uri publicitare. Vizibilitatea proiectului se va asigura în conformitate cu prevederile
din contractul de finanţare şi cu respectarea Anexei, la Ghidul solicitantului, Măsuri de
informare şi publicitate şi a Manualului de identitate vizuală a POR. Echipa de proiect va
urmări ca materialele pentru asigurarea vizibilităţii să fie furnizate la timp. Toate
materialele de informare şi publicitate elaborate se vor ataşa ca documente suport la
rapoartele de progres. Perioada de derulare: 11 luni.
10. Management, audit
Această activitate are drept scop realizarea unui management performant care va conduce
la corelarea permanentă a resurselor cu activităţile proiectului în vederea atingerii
obiectivelor acestuia. Pe parcursul implementarii proiectului, se va sigura monitorizarea
proiectului astfel încât să fie identificate toate probleme în timp util, pentru a fi
soluţionate. Echipa de proiect, prin managerul său va lua deciziile adecvate astfel încât
implementarea proiectului să se realizeze conform graficului de derulare a activităţilor. Se
va realiza şi monitorizarea din punct de vedere tehnic a proiectului de finanţare şi a
firmelor care vor asigura dotarea corespunzătoare, crearea şi implementarea portal-ului,
implementarea sistemului informaţional infochioşc-uri. Se vor realiza rapoartele de
monitorizare intermediară şi finală, rapoartele de progres intermediare precum şi raportul
final. Managerul de proiect monitorizează activităţile prin care se realizează
implementarea proiectului, asigură nu doar respectarea graficului de timp necesar pentru
acesta, ci permite în egală măsură cuantificarea indicatorilor stabiliţi.
Contribuie la realizarea unei monitorizări adecvate a activităţilor proiectului şi realizarea
rapoartelor de progres, deoarece prin intermediul acestora echipa de proiect va identifica
la timp potenţialele riscuri care pot afecta implementarea acestuia şi va fi în măsură să
propună soluţii care să conducă la depăşirea eventualelor situaţii de criză.

28
Activitatea de management presupune:
 asistenţă permanentă a unor experţi la nivelul fiecărei activităţi;
 planificarea: taskboarding – se vor stabili etapele cheie ale proiectului şi se vor
evidenţia punctele cheie ale fiecărei etape;
 managementul resurselor umane: constituirea unei echipe de proiect informarea
membrilor acesteia. cu privire la sarcinile fiecăruia şi la stadiul activităţilor
proiectului; stabilirea autorităţii, responsabilităţilor fiecărui membru.
 managementul prin obiective care presupune stabilirea unei legături strânse între
obiective, programe de acţiuni, calendarul acţiunilor, bugetul alocat, seturi de
metode şi instrucţiuni.
 control şi coordonare: identificarea riscurilor, stabilirea şi aplicarea măsurilor
pentru eliminarea/diminuarea efectelor riscurilor; monitorizarea continuă a fiecărei
etape din implementarea proiectului; verificarea permanentă a corespondenţei între
stadiul fizic al proiectului şi plăţile efectuate; feedback şi corecţie – fiecare
problemă întâmpinată în managementul proiectului va fi identificată imediat astfel
încât să se poată lua măsuri corespunzătoare în timp util şi eficient, iar metodele
utilizate şi care au rezultate pozitive sunt aplicate şi în alte situaţii pe perioada
implementării proiectului.
 auditul are drept scop urmărirea modului de implementare a proiectului,
identificarea neregulilor şi luarea de măsuri corective pentru realizarea unui
management performant care va conduce la corelarea permanentă a resurselor cu
activităţile proiectului în vederea atingerii obiectivelor acestuia. Auditul
intermediar şi cel final se va realiza de o firmă de audit membră a Camerei
Auditorilor Financiari din România. Serviciul va fi externalizat cu respectarea
prevederilor OUG nr.34/2006 privind achiziţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare. Rezultatele activităţii de audit vor fi consemnate în
rapoartele de audit ce vor însoţi rapoartele de progres intermediare şi raportul final.
Perioada de derulare: 12 luni

29
30
31
32
33
34
2.3.6 Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

Primăria Municpiului Curtea de Argeş dispune de un spaţiu adecvat desfăşurării în bune


condiţii a activităţilor proiectului şi o bună dotare tehnică respectiv, 80 de calculatoare,
20 de imprimante, 1 scanner, 2 copiatoare, acces la internet semnal RDS-fibră optică.
Autoritatea publică locală va pune la dispoziţia echipei de proiect (UIP) resursele
materiale necesare: 6 computere, 2 birouri mobilate corespunzător, un copiator, 2
echipamente periferice, 1 scanner, acces la Internet, autoturism. De asemenea vor
beneficia de cărţi şi publicaţii de specialitate care să asigure buna informare şi
documentare asupra produselor turistice ce fac obiectul promovării prin prezenta cerere
de finanţare. Pentru asigurarea transparenţei şi a vizibilităţii implementării proiectului de
finanţare se va utiliza Revista Consiliului Local al Mun. Curtea de Argeş.
De asemenea pe site-ul primăriei se va crea o secţiune destinată proiectului de finanţare,
reprezentând astfel un instrument de asigurare a vizibilităţii proiectului de finanţare, de
promovare a finanţatorilor, a beneficiarului, a obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor
proiectului de finanţare.
Pe lângă acestea, la momentul constiturii ONG-ului, Consiliul Local al Mun. Curtea de
Argeş, va asigura spaţiul necesar bunei desfăşurări a activităţii acestuia precum şi dotarea
necesară, dotare ce se va completa cu bunurile achiziţionate din depunerile membrilor
fondatori care vor constitui patrimoniul organizaţiei.

2.3.7 Rezultate anticipate

1. Lansare proiect – Rezultate – o echipă de proiect (UIP) performantă, omogenă,


instruită corespunzător care să asigure managementul şi implementarea adecvată a
proiectului. 2. Pregătire activitate de achiziţii – Rezultate o Comisie de evaluare a
ofertelor, în baza dispoziţiei reprezentantului legal al autorităţii publice locale, o bază de
date cu potenţialii ofertanţi de bunuri şi servicii, necesare în implementarea proiectului
de finanţare, documentaţii de atribuire realizate, pentru derularea procedurilor de
achiziţie publică, caiete de sarcini realizate, proceduri de atribuire realizate în
conformitate cu necesităţile identificate de autoritatea publică locală prin proiect şi cu
respectarea legislaţiei în materie. 3.Achizitii de bunuri, servicii şi lucrări – Rezultate –
proceduri de atribuire şi dosare de achiziţii realizate în conformitate cu necesităţile
identificate de autoritatea administraţiei publice locale prin proiect şi cu respectarea
Anexei 11 din Ghidul Solicitantului, privind Instrucţiuni de atribuire a contractelor de

35
lucrări, de furnizare şi de servicii, în cadrul POR 2007-2013, precum şi cu prevederile
OUG 34/2004 şi Ghidului ANRMAP privind achiziţiile publice. 3.1 Achiziţii de bunuri
– Rezultate panouri cu afişaj electronic, inclusiv soft-ul necesar – 4buc.,
infochioşcuri cu hărţi digitale- inclusiv soft-ul necesar-2 buc., obiecte promoţionale
(machete în miniatură ale produselor turistice promovate-3000 buc., pixuri-3000 buc.,
brelocuri-3000 buc., minicalendare-3000 buc.), panouri cu afişaj static-5 buc., roll-up-
uri-30 buc. 3.2 Achiziţii de servicii şi lucrări – Rezultate – portal, bază de date,
newsletter-transmis lunar la 5000 abonaţi, broşuri bilingve (suport de hârtie şi
CD/DVD)-5000 buc., ghiduri turistice-3000 buc, hărţi-2000 buc, pliante-10000 buc,
prezentări virtuale ale produselor turistice locale promovate, clip-uri publicitare,
proiectare tehnică amplasament expoziţional, standuri achiziţionate, închiriere standuri
expoziţionale în cazul participării la târgurile de turism cu impact naţional şi
internaţional, comunicate de presă-50, articole în presa locală, şi naţională, articole în
Revista Consiliului Local al Mun. Curtea de Argeş şi în alte publicaţii de specialitate-50..
4. Crearea unui ONG, -Rezultate –ONG în conformitate cu OG nr. 26/2000, care va
avea ca principal obiectiv promovarea produselor turistice locale, iniţierea programelor
de dezvoltare a turismului local, va asigura machetarea şi transmiterea newsletter-ului
local, actualizarea permanentă a bazei de date, campanii permanente de mail-ing,
transmiterea de pliante, comunicate de presă, participarea activă la manifestările
expoziţionale de turism, promovarea şi încurajarea operatorilor economici în vederea
implementării sistemului de rezervări şi plăţi on-line, realizarea unor lucrari de sinteză, a
studiilor documentare etc. din domeniul turismului. Prin activităţile sale acest ONG va
asigura astfel sustenabilitatea proiectului de finanţare după finalizarea perioadei de
implementare a proiectului. 4.1 Inregistarea-dobândire personalitate juridică –
Rezultate – efectuarea rezervării denumirii asociaţiei, conceperea statutului, actului
constitutiv conform cerinţelor membrilor fondatori, înregistrarea acestuia la grefa
judecătoriei, din raza unde îşi va desfăşura activitatea.4.2 Publicitate posturi vacante la
AJOFM, mass-media – Rezultate – facilitarea accesului egal al persoanelor interesate
la posturile vacante prin publicitatea în mass media locală şi la AJOFM. 4.3 Recrutare şi
selecţie de personal – Rezultate – selectarea în vederea intervievării a unor persoane
care să corespundă din punct de vedere al competenţelor şi abilităţilor posturilor vacante,
respectând legislaţia privind egalitatea de şanse. 4.4 Intervievare – Rezultate – interviuri
realizate. 4.5 Angajare personal de specialitate – Rezultate – personal de specialitate
încadrat în conformitate prevederile Lg. Nr.53/2003 privind codului muncii (3persoane)
pe durată nedeterminată şi cu contract individual de muncă cu normă întreagă. 5.
Organizare expoziţie ``Curtea domnească de Argeş-capitală a turismului
românesc``şi asigurare promovare produse turistice locale – Rezultate –
promovarea produselor turistice: Biserica Domnească, Muzeul Municipal Curtea de
Argeş, Biserica San Nicoară, Muzeul de etnografie Casa Norocea, Mănăstirea Curtea de
Argeş, Parcul Fântâna lui Manole, promovarea traseului turistic către Cetatea Poenari,

36
Lacul Vidraru, Lacul Bâlea, includerea într-o reţea cu destinaţii culturale de excelenţă la
nivel naţional şi internaţional.5.1 Realizarea portal ``Curtea domnească de Argeş-
capitală a turismului românesc`` - Rezultate – un portal care să ofere vizitatorilor
informaţii turistice; Galerie foto a obiectivelor turistice promovate, a evenimentelor
culturale; posibilitatea de transmitere de e-mail-uri via portalul de turism, posibilitatea de
accesare de platforme unde se pot efectua rezervări online; date de contact despre
operatori economici din domeniul turismului (restaurante, baruri şi cluburi; agenţii de
turism, organizaţii şi asociaţii care se ocupă cu promovarea turismului). De asemenea
portalul va avea o harta online interactivă a oraşului Curtea de Argeş, harta judeţului, a
traseelor turistice, contor vizitatori. Vor fi prezentate proiectele realizate sau în curs de
realizare în vederea dezvoltării din punct de vedere turistic al Municipiului Curtea de
Argeş. Vizitatorii vor avea posibilitatea descărcării şi vizualizării a newsletter-ului. 5.2
Creare şi actualizare bază de date expozanţi/vizitatori-transmitere invitaţii
participanţilor – Rezultate –bază de date cu expozanţi, asociaţii de turism, agenţii de
turism, structuri de primire turistică, firme care asigură servicii complementare, vizitatori
ai expoziţiei ``Curtea domnească de Argeş-capitală a turismului românesc``, expoziţii de
profil din ţară şi străinătate. Această bază de date va putea fi actualizată de către angajaţii
ONG-ului pe tot parcursul anului. 5.3 Realizare şi transmitere newsletter lunar –
Rezultate – newsletter care va conţine informaţii despre punctele de atracţie turistică din
Mun. Curtea de Argeş, cu accent pe cele promovate ca produse turistice reprezentative ale
localităţii. Acesta se va transmite către 5000 de abonaţi ( Ministerul turismului-Direcţia
de Turism, ANAT, ANTREC, touroperatori, agenţii de turism). 5.4 Realizare broşuri
bilingve pe suport hârtie, CD, DVD, ghiduri turistice, hărţi, pliante, obiecte
promoţionale, roll-up-uri – Rezultate – concepere, editare şi realizare, servicii ce se vor
externaliza unor firme de specialitate, pliante- 8000 buc, broşuri bilingve pe suport
hârtie, CD, DVD –3500 buc, ghiduri turistice – 3000 buc, hărţi-1500 buc, obiecte
promoţionale- 3000 buc, roll-up-uri-5 buc., afişe-65 buc, banner – 8 buc, prezentări
virtuale-3 buc. mape-2000 buc.. 5.5 Instalare panouri cu afişaj electronic,
infochioşcuri cu hărţi digitale, panouri cu afişaj static – Rezultate – panouri cu
afişaj electronic -4 buc., infochioşcuri cu hărţi digitale-2 buc., panouri cu afişaj
static-4 buc. vor fi plasate în locuri/spaţii de interes public şi cu un trafic mare de
persoane. 5.6 Campanie de mail-ing, clip-uri publicitare pe posturi naţionale şi
locale de TV şi radio – Rezultate –mail-uri de promovare transmise -11 campanii,
clip-uri publicitare lansate la posturile locale dar şi cele naţionale de tv -56 clip-uri şi
radio-50 de clip-uri, comunicate de presă, articole în revista de specialitate –38 buc..
5.7 Proiectare tehnica amplasament, achiziţie structuri expoziţionale-montate în
faţa/interiorul Muzeului Municipal Curtea de Argeş Rezultate – proiectul tehnic
realizat, 20 standuri*6 m/stand. 5.8 Montare/Amenajare standuri expozitionale –
Rezultate –achiziţie şi montare standurilor expoziţionale-20 standuri montate*6
m/stand. 5.9 Racordare utilităţi – Rezultate – asigurarea facilităţilor privind apă

37
curentă, energie electrică, toalete ecologice, celor care au calitatea de expozanţi şi
vizitatori. 5.10 Demontare standuri – Rezultate –demontarea şi realizarea lucrărilor de
reamenajare a spaţiului conform stadiului iniţial.
6. Derulare expoziţie ``Curtea domnească de Argeş-capitală a turismului
românesc``- expoziţia va avea loc atât în interiorul Muzeului Municipal sau în spaţiul din
faţa acestuia (funcţie de perioada de desfăşurare a evenimentului). Rezultate – 20 de
expozanţi, 30 000 de vizitatori , 6.1 Lansare oficială – vor fi invitate oficialităţi locale
şi judeţene, se vor organiza prezentări virtuale ale produselor turistice, Biserica
Domnească, Muzeul Municipal Curtea de Argeş, Biserica San Nicoară, Muzeul de
etnografie Casa Norocea, Mănăstirea Curtea de Arges, Parcul Fântâna lui Manole, se va
promova traseul turistic către Cetatea Poenari, Lacul Vidraru, Lacul Bâlea, 6.2 Vizitare
punctelor de atracţie turistică (circuitul produselor turistice) Biserica Domnească,
Muzeul Municipal Curtea de Argeş, Biserica San Nicoară, Muzeul de etnografie Casa
Norocea, Mănăstirea Curtea de Argeş, Parcul Fântâna lui Manole 6.3 Festival
internaţional de folclor ``Carpaţi``6.4 Concert de muzică religioasă, clasică susţinut
de către Corul Orfeu al municipiului Curtea de Argeş. 6.5 Ateliere de lucru – meşteri
populari olari, globuleţele de Curtea de Argeş, produse gastronomice tradiţionale, tradiţii
şi obiceiuri populare.
6.6 Promovarea expoziţiilor naţionale/internaţionale-unde structurile de primire
turistică din zonă pot participa pentru promovarea pachetelor de servicii turistice; se va
asigura de către APL şi ONG-ul creat, promovarea punctelor de atracţie turistică locală a
circuitului turistic Biserica Domnească, Muzeul Municipal Curtea de Argeş, Biserica San
Nicoară, Muzeul de etnografie Casa Norocea, Mănăstirea Curtea de Argeş, Parcul
Fântâna lui Manole, promovarea manifestărilor culturale tradiţionale desfăşurate în
municipiu. 6.7 Prezentare touroperatori – se vor aduce la cunoştinţa expozanţilor,
touroperatorii şi agenţiile de turism care pot dezvolta relaţiile de intermediere, în vederea
includerii în pachetele de servicii şi a destinaţiilor turistice din Curtea de Argeş,
promovarea produselor pe pieţe corespunzătoare. 7. Participare la târguri de turism cu
impact naţional şi internaţional – târgul de turism al României, organizat anual la
Romexpo, în luna martie, precum şi la târgul internaţional de turism – ITF organizat la
Romexpo în luna noiembrie sub patronajul Ministerului Turismului- Rezultate –
promovarea produselor turistice locale, toate formele de turism existente în judeţul
Argeş şi anume ecumenic, itinerant cu valenţe culturale, balnear, rural, ecoturism, de
tranzit, pentru congrese şi reuniuni, odihna, recreere şi agrement, intrarea în reţeaua
destinaţiilor naţionale şi internaţionale de excelenţă. 8. Elaborarea unei strategii de
promovare şi valorificare a produselor turistice din Curtea de Argeş – Rezultate-
Strategia de promovare şi valorificare a produselor turistice în Curtea de Argeş
9.Vizibilitate proiect – Rezultate – informarea publică, asigurarea vizibilităţii
proiectului, a finanţatorului, a obiectivelor şi rezultatelor proiectului şi a POR. prin
difuzarea a 3 comunicate de presă; asigurarea materialelor de vizibilitate a proiectului,

38
programului şi finanţatorului – pliante, conferinţe de presă-3, etichete autocolante
pentru aplicarea pe bunuri, spoturi radio/TV; realizarea pe website-ul autorităţii
publice locale Curtea de Argeş, a unei secţiuni prin care se asigură promovarea
proiectului, respectiv: obiectivele, activităţile, rezultatele, finanţatorul, valoarea
proiectului, durata de implementare; informarea în presa locală, asupra proiectului şi a
rezultatelor sale, cu respectarea prevederilor Măsurilor de informare şi publicitate.
Promovarea proiectului se va realiza şi prin toate mijloacele de promovare prin care se
va asigura publicitatea produselor turistice Biserica Domnească, Muzeul Municipal
Curtea de Argeş, Biserica San Nicoară, Muzeul de etnografie Casa Norocea, Manastirea
Curtea de Arges, Parcul Fântâna lui Manole, respectiv: pliante, portal ``Curtea domnească
de Argeş-capitală a turismului românesc``, broşuri, ghiduri turistice, comunicate de presă,
articole în presa de specialitate, în revista Consiliului Local Curtea de Argeş, clip-uri
publicitare.
10. Management, audit – Rezultate – realizarea unui management performant care
va conduce la corelarea permanentă a resurselor cu activităţile proiectului în vederea
atingerii obiectivelor acestuia. Pe parcursul implementarii proiectului, se va sigura
monitorizarea echipei de proiect astfel încat să fie identificate şi rezolvate, în timp util,
toate problemele, monitorizarea obiectivelor şi activităţilor, raportarea rezultatelor şi
crearea premiselor de continuare a proiectului – întocmirea rapoartelor de activitate
trimestriale ale membrilor echipei de proiect, elaborarea rapoartelor de progres
intermediare, cererilor de rambursare, realizarea raportului final, realizarea
auditului şi a raportului de audit necesar pentru descărcarea de gestiune a membrilor
echipei de proiect.

39
2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI
Precizaţi care sunt resursele umane alocate implementării proiectului (existente şi
viitoare) Orientativ două pagini
În cazul în care aplicantul nu intenţionează să contracteze managementul proiectului la
acest punct, se vor descrie:
 numărul persoanelor implicate/avute în vedere pentru managementul proiectului,
poziţia, atribuţiile şi rolul fiecărui membru din echipa de proiect, experienţa
relevantă necesară pentru rolul propus în echipa de proiect, CV-ul, fisele de post
corespunzătoare.
În cazul în care aplicantul intenţionează să contracteze managementul proiectului la
acest punct, se vor descrie:
 cerinţele minime (experienţa similară, expertiza etc) pe care solicitantul le va cere
prin caietul de sarcini de achiziţionare a serviciilor de management a proiectului.
 activităţile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de
servicii de management al proiectului.
 modul în care solicitantul şi persoanele din partea acestuia (CV, fişele de post
corespunzătoare, rol în organizaţie, atribuţii etc) vor verifica/monitoriza
activitatea contractorului care va furniza servicii de management al proiectului.
Se va preciza modul în care se va asigura monitorizarea implementării proiectului:
strategia pe care o are solicitantul în acest sens, responsabilităţile membrilor echipei de
proiect, procedurile care vor fi urmate şi calendarul activităţilor de monitorizare. De
asemenea, se va descrie procedura de verificare/ supervizare a activităţii echipei de
proiect aplicabilă în cadrul instituţiei solicitante, respectiv în cadrul fiecăreia dintre
instituţiile membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară/ al fiecărui partener.
În momentul constituirii echipei de proiect (UIP) s-a avut în vedere crearea unei echipe
performante, instruite corespunzător în vederea derulării proiectului şi, pe de altă parte,
crearea cadrului necesar unei permanente informări in vederea evaluării stadiului
proiectului, aplicării ajustărilor necesare, comunicării şi colaborării între membrii
acesteia. UIP este compusă din 6 membrii şi anume: Manager de proiect, Responsabil
financiar, Responsabil tehnic, Responsabil vizibilitate, Responsabil marketing,
Responsabil achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări.Pentru implementarea
proiectului membrii UIP au atribuţii clare, mentionate în fişele de post, care au fost aduse
la cunoştinţa acestora. Membrii UIP se vor implica în: realizarea şi respectarea
calendarului activităţilor; asigurarea unui management eficient al proiectului inclusiv prin
asigurarea resurselor umane necesare implementării corecte şi în termenele stabilite prin
Contractul de finanţare a activităţilor proiectului; asigurarea informării privind Măsurile
de informare şi publicitate; respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006 şi Ghidului

40
ANRMAP privind achiziţiile publice, precum şi a instrucţiunilor prevăzute în Anexa nr.
11 la ghidul solicitantului; întocmirea documentaţiilor de atribuire în vederea
achiziţionării bunurilor precum şi a serviciilor, prezentate în buget; formularea
răspunsurilor la solicitările de clarificare transmise de către potenţialii ofertanţi în urma
derulării diferitelor proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică; întocmirea
dosarelor de achiziţie publică, verificarea modului de îndeplinire a obligaţiilor ce revin
ofertantului declarat câştigător potrivit contractului încheiat cu beneficiarul; respectarea
calendarului de achiziţii publice, care urmează a fi realizate pentru implementarea
activităţilor proiectului.
Managementul proiectului presupune:
 asistenţa experţilor la nivelul fiecărei activităţi;
 planificarea: taskboarding – se vor stabili etapele cheie ale proiectului şi se vor
evidenţia punctele cheie ale fiecărei etape;
 managementul resurselor umane: constituirea echipei de proiect (U.I.P.),
informarea membrilor U.I.P. cu privire la sarcinile fiecăruia şi la stadiul
activităţilor proiectului; stabilirea autorităţii, responsabilităţilor fiecărui membru.
 managementul prin obiective care presupune stabilirea unei legături strânse între
obiective şi indicatori, programe de acţiuni, calendarul acţiunilor, bugetul alocat,
seturi de metode si instrucţiuni.
 control şi coordonare: identificarea riscurilor, stabilirea şi aplicarea măsurilor
pentru eliminarea/diminuarea efectelor riscurilor; monitorizarea continuă a fiecărei
etape din implementarea proiectului; verificarea permanentă a corespondenţei între
stadiul fizic al proiectului şi plăţile efectuate; feedback şi corecţie – fiecare
dificultate întâmpinată în managementul proiectului va fi identificată imediat astfel
încât să se poată lua măsuri corespunzătoare în timp util, iar fiecare metodă
identificată ca dând rezultate benefice va fi aplicată în situaţii similare.
Managementul proiectului va fi asigurat de către echipa de proiect constituită din:
- 1 Manager de proiect – atribuţiile sale principale vor fi: coordonarea managementului
proiectului, incluzând aspectele logistice, financiare şi juridice; asigurarea comunicării cu
Organismul Intermediar; coordonarea procesului de achiziţie în conformitate cu
prevederile OUG 34/2006, cu modificările şi completarile ulterioare, urmărirea aplicării
planului de management, de achiziţii şi de raportare, participarea la realizarea rapoartelor
de progres, a cererilor de rambursare, a graficului de derulare a plăţilor. De asemenea,
acesta va urmări îndeplinirea responsabilităţilor experţilor IT.Experienţa solicitată pentru
îndeplinirea acestor atribuţii în cadrul echipei de proiect este menţionată de fişa postului
ataşată cererii de finanţare.
- 1 Responsabil financiar – va pregăti informările şi rapoartele din punct de vedere
economico-financiar; va urmări respectarea şi încadrarea în condiţiile economico-
financiare ale contractului; va urmări asigurarea cash-flow-ului necesar pentru realizarea

41
plăţilor la timp către furnizori, conform graficelor; va asigura respectarea şi îndeplinirea
obiectivelor din punct de vedere tehnic, asigurarea calităţii, va întocmi informări privind
derularea proiectului din punct de vedere financiar; va participa la elaborarea informărilor
şi rapoartelor tehnice şi financiare privind evoluţia proiectului. .Experienţa solicitată
pentru îndeplinirea acestor atribuţii în cadrul echipei de proiect este menţionată de fişa
postului ataşată cererii de finanţare.
-1 Responsabil achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări – va urmări elaborarea
caietelor de sarcini cu specificaţiile tehnice aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate,
realizarea bazei de date cu potenţialii ofertanţi, va face parte din comisia de evaluare a
ofertelor, va transmite către managerul de proiect posibilele probleme legate de modul de
derulare a procedurilor de atribuire, va întocmi informări privind derularea proiectului din
punct de vedere tehnic. Experienţa solicitată pentru îndeplinirea acestor atribuţii în cadrul
echipei de proiect este menţionată de fişa postului ataşată cererii de finanţare.
-1 Responsabil vizibilitate – va avea responsabilităţi privind asigurarea vizibilităţii şi
promovării proiectului de finanţare, finanţatorului, obiectivelor şi rezultatelor proiectului
de finanţare; acesta va urmări respectarea prevederilor contractului de finanţare din
punctul de vedere al vizibilităţii proiectului, va întocmi informări privind derularea
proiectului din punct de vedere juridic; va elabora şi urmări aplicarea planului de
promovare şi publicitate a proiectului, programului şi a finanţatorului, cu respectarea
Manualului de Identitate Vizuală. Experienţa solicitată pentru îndeplinirea acestor
atribuţii în cadrul echipei de proiect este menţionată de fişa postului ataşată cererii de
finanţare.
-1Responsabil tehnic – va respecta programului de activităţi al proiectului astfel
încât să se evite decalarea acestora şi înregistrarea de întârzieri în implementare, va
asigura permanenta informare a UIP dar şi a angajaţilor ONG-ului creat, referitor la
rezultatele propuse a fi atinse pentru fiecare activitate în parte, va asigura urmărirea
obiectivelor propuse prin prezentul proiect, va asigura urmărirea lucrărilor de montare şi
instalare a panourilor publicitare, infochioşc-urilor, hospot-urilor, se va implica în
organizarea expoziţiei, realizarea proiectului tehnic al expoziţiei, amenajarea standurilor,
primirea participanţilor/expozanţilor, realizarea agendei evenimentului, actualizarea bazei
de date cu expozanţi, vizitatori de specialitate, invitarea oficialităţilor precum şi a
potenţialilor expozanţi, va urmări buna derulare a evenimentului.
-1 Responsabil marketing – va participa la avizarea mesajelor clip-urilor publicitare,
conţinutului tehnic şi informaţional al broşurilor, pliantelor, ghidurilor, va participa la
realizarea machetei portalului şi la furnizarea informaţiilor necesare lansării portalului,
precum şi la actualizarea lui permanentă cu informaţii de interes turistic, se va implica
activ în campania de mail-ing şi în cea de promovare prin intermediul mass media, va
participa la târgurile de profil organizate, cu participanţi de la nivel naţional şi
internaţional.

42
Membrii care vor face parte din echipa de proiect vor urmări, în principal, realizarea
următoarelor activităţi:
a) respectarea programului de activităţi al proiectului astfel încât să se evite
decalarea acestora şi înregistrarea de întârzieri în implementare;
b) pregătirea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică,
constând în elaborarea documentaţiilor de atribuire;
c) derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică de
servicii şi produse, formularea răspunsurilor la solicitările de clarificare transmise
de către potenţialii ofertanţi, evaluarea ofertelor depuse, încheierea contracelor de
achiziţie publică, întocmirea dosarelor de achiziţie publică; se va urmări
respectarea principiilor tratamentului egal, nediscriminării, liberei concurenţei între
operatorii economici participanţi la procedură, consacrate prin OUG nr. 34/2006 .
d) respectarea graficului de implementare a activităţilor proiectului conform
diagramei acestuia presupune întocmirea rapoartelor de progres tehnic, a
rapoartelor de activitate de către membrii echipei de proiect, ţinându-se seama,
totodată, de prevederile contractului de finanţare nerambursabilă pentru
Operaţiunea „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea
promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”,
Domeniul Major de Intervenţie 5.3, Axa 5 din Programul Operaţional Regional
2007-2013;
e) monitorizarea graficului de rambursare a cheltuielilor prevăzute prin
contractul de finanţare presupune respectarea calendarului de înaintare a cererilor
de rambursare şi a celorlalte documente prevăzute prin contractul de finanţare şi
Ghidul Solicitantului.
Managerul de proiect: monitorizează activităţile prin care se realizează implementarea
proiectului, asigură nu doar respectarea graficului de timp necesar pentru acesta, ci
permite în egală măsură cuantificarea indicatorilor stabiliţi; contribuie la realizarea unei
monitorizări adecvate a activităţilor proiectului şi realizarea rapoartelor de progres,
deoarece prin intermediul acestora echipa de proiect va identifica la timp potenţialele
riscuri care pot afecta implementarea acestuia şi va fi în măsură să propună soluţii care să
conducă la depăşirea eventualelor situaţii de criză.
Însă atingerea obiectivelor propuse prin acest proiect şi respectarea graficului de
implementare sunt condiţionate şi de modul în care membrii echipei de proiect îşi
îndeplinesc atribuţiile care le-au fost stabilite prin fişele de post. Astfel, organizarea
întâlnirilor de lucru periodice între membrii echipei de proiect oferă posibilitatea
identificării dificultăţilor cu care aceştia se confruntă, având în vedere că expertiza pe
care o deţin este complementară. Mai mult decât atât, la sistematizarea activităţilor
derulate de către membrii echipei de proiect contribuie şi redactarea rapoartelor
trimestriale de activitate de către aceştia.

43
În prima şedinţă a echipei de proiect se vor face cunoscute proiectul, rezultatele ce se vor
fi monitorizate şi calendarul activităţilor, graficul de derulare, se vor desemna
responsabilii pentru fiecare acţiune şi detaliile de execuţie. De asemenea, se va reanaliza
bugetul proiectului în funcţie de eventualele modificări şi sugestii ale finanţatorului cu
privire la sumele aprobate.
Încă din prima lună de implementare a proiectului echipa de lucru va fi operaţională şi va
elabora planul de achiziţii. Se vor planifica resursele financiare, materiale şi nemateriale,
din cadrul proiectului, se vor planifica activităţile în funcţie de resursele implicate, de
asemenea se va previziona cash-flow-ul pe toată durata de implementare a proiectului,
funcţie de graficul cererilor de rambursare precum şi de scadenţa ratelor bancare, în cazul
surselor atrase. Elaborarea unui plan de management al proiectului este deosebit de utilă
întrucât determină:
- creşterea eficienţei în implementarea proiectului;
- stabilirea responsabilităţilor membrilor echipei;
- determinarea metodelor şi mijloacelor de urmărire şi control în derularea
proiectului.
Pentru o implementare eficientă a proiectului, în cadrul echipei de proiect se vor elabora
trimestrial, rapoarte de activitate, în vederea identificării şi corectării eventualelor
probleme apărute pe parcursul derulării proiectului. Pe parcursul realizării proiectului vor
fi elaborate de către membrii UIP rapoarte de monitorizare intermediare şi finale ale
progresului tehnic şi financiar, care vor reflecta măsura în care implementarea proiectului
s-a încadrat în parametrii de calitate, timp şi resurse preconizaţi iniţial si care vor
permite:
 monitorizarea şi inventarierea nivelului de realizare a indicatorilor
cantitativi
 inventarierea informaţiilor calitative.
Permanenta monitorizare a implementării proiectului va crea premisele identificării unor
posibile riscuri dar şi găsirea unor modalităţi eficiente de preîntâmpinare şi combatere a
acestora.
Modul de implementare a activităţilor si realizare a achiziţiilor legate de proiect se va
reflecta în rapoartele de progres însoţite de raportul de audit, realizat de un auditor
extern, membru CAF, documente contabile justificative precum şi cererea de rambursare.
Totodată echipa de proiect va fi responsabilă pentru coordonarea din punct de vedere
tehnic şi logistic a activităţilor proiectului. Managerul de proiect va aviza propunerile
făcute de către ceilalţi membrii ai echipei de proiect cu privire la pregătirea, organizarea,
realizarea si coordonarea tuturor activităţilor ce vor fi implementate prin acest proiect si
va asigura informarea sistematica a tuturor parţilor implicate cu privire

44
la activităţile realizate şi implicaţiile acestora, cu privire la diseminarea rezultatelor
proiectului. Ataşăm la prezenta cerere de finanţare CV-urile UIP şi fişele de post ale
membrilor UIP.

2.5 DURATA PROIECTULUI


Precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni.
Perioada optimă de implementare a proiectului este de 12 luni.

2.6 INDICATORI

45
INDICATORI Valoare la începutul Valoare la sfârşitul
perioadei de perioadei de
implementare implementare

Rezultat imediat (direct)


(indicatorii se vor corela cu
rezultatele prevăzute la pct 0
2.3.6) 1
Brand-uri promovate

Produse turistice promovate 0 6

Trasee turistice promovate 0 1

Bază de date creată pentru 0 1


promovarea produselor
turistice(expozanţi, operatori
de profil )

Portal "Curtea Domnească de 0 1


Argeş- capitală a turismului
românesc"

Newsletter transmis lunar 0 10 transmiteri lunare


către 5000 de abonaţi

Expoziţie "Curtea 0 1
Domnească de Argeş-
capitală a turismului
românesc"

Număr expozanţi Expoziţie 0 20


"Curtea Domnească de
Argeş- capitală a turismului
românesc"

Număr vizitatori Expoziţie 0 30 000


"Curtea Domnească de
Argeş- capitală a turismului
românesc"

Număr vizitatori de 0 20
specialitate Expoziţie
"Curtea Domnească de
Argeş- capitală a turismului
românesc" 46

Campanii de promovare a 0 11
Nr. de turişti care au tranzitat 45 771 60 000
Curtea de Argeş

Nr. de turişti care au vizitat 198 000 350 000


Biserica Domească, Casa
Norocea, Mănăstirea Curtea 2.7
de Argeş PART
ENER
Locuri de muncă nou create- 0 3 II
normă întreagă – ONG

Strategie de promovare şi 0 1
valorificare a produselor
turistice din Curtea de Argeş

Rezultate induse (indirecte)


(efecte pe termen
mediu/lung)

Locuri de muncă nou create- 0 30


ca urmare a creşterii
atractivităţii zonei (structuri
de primire turistică, agenţii
de turism, servicii
complementare)

Creşterea accesibilităţii 0 30%


turiştilor la informaţii

Creşterea numărului spaţiilor 9 15


de cazare din zonă
Creşterea gradului de 42% 60%
ocupare
Dezvoltarea economică a 20% 30%
municipiului Curtea de Argeş
Creşterea gradului de 0% 30%
informatizare prin
implementarea unor sisteme
TIC de rezerva şi plăţi on-
line
Creşterea atractivităţii zonei 10% 50% 47
prin promovarea şi a altor
produse turistice locale
IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI
Implementarea proiectului se face în parteneriat?
DA

x NU

Dacă DA, descrieţi partenerii, completând următorul tabel:

Denumire Tipul organizaţiei Mod de implicare Mod de implicare în


organizaţie partenere financiar implementare
partenere

2.8 RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

MOD DE RELAŢIONARE

[DENUMIRE PROGRAM]

Programul Operaţional Programul Operaţional Regional 2007-2013


Regional 2007-2013 reflectă cele cinci priorităţi identificate de
Cadrul Strategic Naţional de Referinţă
subsumate obiectivului de convergenţă.
Prin cele cinci axe prioritare ale sale,
Programul Operaţional Regional 2007-2013
integrează o viziune de dezvoltare
echilibrată a regiunilor României, prin
abordarea aspectelor de care este
condiţionată creşterea economică şi crearea
de noi locuri de muncă.
Subsumându-se obiectivelor Axei prioritare
5 din Programul Operaţional Regional

48
2007-2013, proiectul contribuie la
promovarea potenţialului turistic românesc
şi a identităţii produselor tradiţionale locale,
reprezentând, în acelaşi timp, o componentă
în procesul de dezvoltare locală şi regională.
Însă priorităţile de dezvoltare identificate la
nivel local sunt mult mai numeroase şi
vizează realizarea de investiţii în
infrastructura de transport, cea socială,
precum şi pentru furnizarea serviciilor
comunitare de utilităţi publice.
Astfel, proiectul iniţiat pentru promovarea
specificului turistic al municipiului Curtea
de Argeş se articulează cu celelalte proiecte
identificate de autorităţile locale din această
unitate administrativ-teritorială, într-o
viziune de dezvoltare integrată.
Întrucât resursele financiare existente în
bugetul local sunt insuficiente în raport cu
priorităţile de dezvoltare identificate şi
promovate de autorităţile administraţiei
publice locale din Mun. Curtea de Argeş,
accesarea fondurilor structurale reprezintă
un deziderat pe termen scurt şi mediu şi
creează premisele promovării de proiecte
coerente.

[DENUMIRE STRATEGIE]

Strategia Naţională pentru Transpunând în plan naţional obiectivele de


Dezvoltare Durabilă a dezvoltare durabilă stabilite la nivel
României comunitar prin Strategia de Dezvoltare
Orizonturi 2013-2020-2030, Durabilă a Uniunii Europene, documentul
aprobată prin HG 1460/2008 strategic naţional menţionat identifica
printre prioritatile pe termen mediu si lung
si dezvoltarea durabilă şi promovarea
turismului. În acest sens, potrivit
documentului strategic menţionat,

49
elaborarea si implementarea de proiecte
avand ca obiectiv îmbunătăţirea
infrastructurii turistice si promovarea
potenţialului turistic contribuie la
consolidarea identităţii proprii a zonelor,
regiunilor sau, după caz, a localităţilor.
Având în vedere aspectele menţionate
anterior, considerăm că proiectul "Curtea
Domnească de Argeş - capitală a turismului
românesc" se încadrează în priorităţile de
dezvoltare stabilite prin Strategia Naţională
pentru Dezvoltare Durabilă a României şi
contribuie la îndeplinirea obiectivelor pe
care ţara noastră şi le-a asumat faţă de
Uniunea Europeană în acest domeniu.
Strategia de dezvoltare locală Strategia de dezvoltare locală a oraşului
a oraşului Curtea de Argeş Curtea de Argeş 2007-2013 reprezintă, de
asemenea, un document de programare
2007-2013 strategică, elaborat de autorităţile
administraţiei publice locale cu sprijinul
larg al comunităţii locale reprezentate.
Identificând oportunităţile de dezvoltare
pentru perioada de programare 2007-0213,
strategia reprezintă "corespondentul local"
al documentelor programatice adoptate la
nivel european şi naţional.
În acest context, elaborarea proiectului
"Curtea Domnească de Argeş – capitală a
turismului românesc" ce urmează a fi depus
spre finanţare în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-2013 se
încadrează în eforturile întreprinse de
autorităţile administraţiei publice locale din
această unitate administrativ-teritorială de a
identifica soluţii concrete de finanţare
pentru priorităţile de dezvoltare identificate
prin strategie.

50
[TITLU PROIECT]

[ALT DOCUMENT RELEVANT


LA NIVEL NAŢIONAL/
REGIONAL-PRECIZAŢI]

Planul Naţional de Dezvoltare Planul Naţional de Dezvoltare reprezintă


documentul programatic ce trasează cele
cinci priorităţi de dezvoltare stabilite pentru
perioada de programare 2007-2013 în
vederea asigurării convergenţei economice
şi sociale la nivel naţional. Printre acestea se
numără şi reducerea disparităţilor de
dezvoltare între regiunile ţării, prioritate
care poate fi atinsă, prin implementarea de
proiecte care se subsumează acesteia.
Astfel, autorităţile administraţiei publice
locale sunt actori ce deţin roluri cheie în
procesul de elaborare şi implementare de
proiecte ce contribuie la reducerea
dispărităţilor de dezvoltare între regiuni şi
atingerea unui anumit nivel de covergenţă
economico-socială.
În acest context, apreciem că la reducerea
decalajelor de dezvoltare între regiuni şi
atingerea unui anumit nivel de convergenţă
economico-socială contribuie prin
obiectivele sale şi proiectul "Curtea
Domnească de Argeş- capitală a turismului
românesc".

Planul de Dezvoltare Planul de Dezvoltare Regională elaborat


Regionala, 2007 – 2013, pentru Regiunea Sud- Muntenia
abrobat de Consiliul pentru inventariază atât punctele slabe, cât şi
Dezvoltare Regională oportunităţile de care beneficiază regiunea.
Raportându-se la aceeaşi perioadă de
programare, Planul de Dezvoltare Regională
stabileşte ca fiind prioritară dezvoltarea
sectorului turismului datorită existenţei în

51
cadrul regiunii a unor resurse naturale şi
produse tradiţionale specifice menite a căror
valorificare durabilă reprezintă o premisă
esenţială în dezvoltare.
Astfel, iniţiativa autorităţilor locale din
Municipiul Curtea de Argeş de a elabora un
proiect având ca obiectiv promovarea
produselor turistice specifice se încadrează
în măsurile stabilite prin Planul de
Dezvoltare Regională, contribuind la
creşterea competitivităţii regiunii din care
această unitate administrativ-teritorială face
parte, dar şi a atractivităţii acesteia.
Master Planul pentru Elaborarea unor documente de planificare
Dezvoltarea Turismului specifică sectorului turismului contribuie la
Naţional al României o mai bună prioritizare a iniţiativelor
strategice adoptate pentru acest sector. În
conformitate cu Master Planul pentru
Dezvoltarea Turismului Naţional al
României, autorităţile administraţiei
publice locale deţin un rol important pentru
identificarea, păstrarea şi dezvoltarea
resurselor turistice locale sau judeţene,
precum şi pentru promovarea de strategii
sau planuri de marketing în domeniu.
Astfel, proiectul "Curtea Domnească de
Argeş - capitală a turismului românesc"
reprezintă o iniţiativă specifică a
autorităţilor administraţiei publice locale
din această unitate administrativ-teritorială
care se încadrează în iniţiativele strategice
ale MasterPlanului adoptat la nivel
naţional, contribuind la consolidarea
identităţii locale.

52
Master planul de dezvoltare Elaborarea unui masterplan în domeniul
turistică -judeţul Argeş turismului la nivelul judeţului Argeş asigură
o abordare specifică a problemelor cu care
se confruntă acest sector. Printre direcţiile
de dezvoltare identificate de masterplan se
numără şi cea referitoare la elaborarea unei
strategii de marketing, proiectul "Curtea
Domnească de Argeş – capitală a turismului
românesc" încadrându-se în aceasta prin
planul de marketing propus.

2.9 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ


Organizaţia este plătitoare de TVA?
DA

x NU

2.10 PROIECT GENERATOR DE VENIT


Este proiectul pentru care solicitaţi finanţarea generator de venituri?

DA

x NU

Dacă DA, vă rugăm să precizaţi care este valoarea estimată a veniturilor nete generate de
proiect în timpul implementării acestuia şi pe durata de viaţă a investiţiei.
2.11 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:


a) accelereze implementarea proiectului

53
DA

x
NU
Detaliaţi............................

Durata acestui proiect de finanţare a fost determinată în raport cu obiectivele


propuse şi cu necesitatea asigurării implementării acestuia în condiţii optime, astfel încât
nu se poate vorbi despre influenţa asistenţei financiare nerambursabile asupra perioadei
de desfăşurare. Accesarea fondurilor nerambursabile în cadrul Programului Operaţional
Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 este de natură să asigure suportul financiar necesar
implementării activităţilor prevăzute în cadrul proiectului, astfel încât să se asigure
vizibilitatea destinaţiilor turistice şi creşterea atractivităţii acestei unităţi administrativ-
teritoriale din punct de vedere turistic.
b) este esenţială pentru implementarea proiectului

x
DA

NU

Detaliaţi............................

Asistenţa financiară nerambursabilă reprezintă un factor determinant pentru demararea


proiectului şi pentru implementarea acestuia în condiţii optime. În calitate de autoritate a
administraţiei publice locale ce exercită atribuţiile prevăzute de lege pentru crearea
cadrului necesar furnizării serviciilor publice către cetăţeni, Consiliul Local al
Municipiului Curtea de Argeş nu dispune de fondurile necesare pentru soluţionarea
tuturor problemelor identificate ca prioritare pentru dezvoltarea comunităţii locale. Prin
urmare, accesarea fondurilor structurale şi de coeziune reprezintă o alternativă viabilă
pentru elaborarea şi implementarea de proiecte menite să răspundă priorităţilor de
dezvoltare stabilite prin strategia de dezvoltare locală a acestei unităţi administrativ-
teritoriale, dar şi prin Programul Operaţional Multianual al Judeţului Argeş 2007-2013.

54
În fapt, fără sprijinul financiar al Uniunii Europene, realizarea obiectivelor propuse prin
proiect nu ar putea fi posibilă.

2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI


Iniţierea şi implementarea proiectului "Curtea Domnească de Argeş - capitală a
turismului românesc" va contribui, alături de celelalte proiecte elaborate la atingerea unui
obiectiv reiterat atât de documentele programatice adoptate la nivel naţional dar şi de
Programul Operaţional Multianual al Judeţului Argeş pentru perioada 2007-2013,
respectiv dezvoltarea economico-socială a localităţii, prin promovarea, la nivel naţional şi
internaţional, a produselor turistice locale şi transformarea Municipiului Curtea de Argeş
într-o destinaţie de excelenţă.

Având în vedere potenţialul turistic de care dispune Judeţul Argeş, elaborarea şi


implementarea de proiecte care să contribuie la valorificarea durabilă a acestuia, la
promovarea produselor locale turistice, precum şi la consolidarea identităţii locale trebuie
să beneficieze de suportul şi asistenţa de specialitate a autorităţilor administrative şi
serviciilor publice care deţin expertiză în domeniu.

Consiliul Local al municipiului Curtea de Argeş este susţinut în implementarea acestui


proiect şi în realizarea obiectivelor strategice propuse de Agenţia de Implementare a
Proiectelor de Dezvoltare a Judeţului Argeş, în calitate de serviciu public specializat în
elaborarea şi implementarea de proiecte, conform scrisorii de susţinere nr. 40/14.01.2009.
Agenţia de Implementare a Proiectelor de Dezvoltare a Judeţului Argeş va susţine echipa
de proiect prin asigurarea consultanţei necesare acesteia în vederea realizării
implementării conform cerinţelor contractului de finanţare şi autorităţilor care asigură
asistenţă pentru acesta. Ulterior finalizării implementării activităţilor proiectului, Agenţia
de Implementare a Proiectelor de Dezvoltare a Judeţului Argeş va fi în măsură să
contribuie la crearea cadrului necesar pentru corelarea rezultatelor acestui proiect de
finanţare cu alte iniţiative menite să contribuie la atingerea unor obiective similare.
De asemenea ANAT, respectiv Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România,
în calitate de ONG ce reprezintă un partener activ de discuţie pentru autorităţile
administraţiei publice cu atribuţii în elaborarea de proiecte ce creează plus valoare în
domeniul turismului şi-a manifestat disponibilitatea conform scrisorii nr. 33 din
14.01.2009 de a susţine beneficiarul prin promovarea promovarea activităţilor
proiectului, atât pe web-site-ul organizaţiei, cât şi eventual în cadrul diferitelor
evenimente organizate pentru promovarea destinaţiilor sau pachetelor turistice de către
aceasta sau membrii săi.

55
Mai mult decât atât, prin experienţa specifică deţinută în domeniul turismului, ANAT va
fi în măsură să formuleze sugestii sau după caz, propuneri cu privire la evenimentele
organizate în cadrul proiectului în vederea atingerii obiectivelor propuse prin acesta.

De asemenea, S.C. S.K.A. TURISM ŞI DEZVOLTARE S.R.L. susţine în mod activ


activităţile proiectului aşa cum reiese din scrisoarea nr. 50 din 14.01.2009, contribuind la
promovarea specificului turistic al localităţii în rândul clienţilor proprii, contribuind astfel
la creşterea numărului de turişti în zonă. Anexăm la prezenta cerere, scrisoarea de suport
nr.50/14.01.2009.

Tourist Activ Media SRL este o societate comercială ce promovează turismul românesc şi
care susţine iniţiativa Consiliului Local Curtea de Argeş de a elabora şi implementa un
proiect având ca obiective specifice creşterea atractivităţii zonei din punct de vedere
turistic. Susţinerea acordată de către societatea menţionată se va materializa prin
promovarea pe web-site-ul firmei a produselor turistice propuse prin proiect, pe perioada
de implementare şi după finalizarea proiectului, conform scrisorii de susţinere
114/14.01.2009.

Prin suportul ce va fi acordat de partenerii menţionaţi, conform scrisorilor de susţinere


ataşate la prezenta cerere de finanţare, proiectul "Curtea Domnească de Argeş - capitală a
turismului românesc" se creează premisele asigurării sustenabilităţii proiectului şi mai
mult decât atât, a convergenţei economico-sociale a localităţii.

Având în vedere că printre activităţile proiectului este prevăzută şi crearea unei


organizaţii neguvernamentale ce va derula activităţi de promovarea a produselor
turistice şi va continua campaniile de mail-ing, actualizare web-site, de dezvoltare a
bazei de date cu informaţii din domeniu, acesta prin membrii săi fondatori, autorităţi
publice locale şi societăţi comerciale, reprezintă expresia parteneriatului public-privat şi
contribuie, în egală măsură, la asigurarea sustenabilităţii proiectului prin identificarea la
masa dialogului cu societatea civilă a acelor perspective de valorificare durabilă a
resurselor turistice din zonă.

Introducerea serviciilor moderne de informaţii şi dezvoltarea unui sistem unitar de


informare turistică vor crea condiţii mai bune pentru stocarea informaţiilor şi vor permite
schimbul de date privind activitatea turistică pentru turiştii autohtoni şi străini.
Infochioşc-urile achiziţionate, panourile cu prezentări statice dar şi cele care au
prezentări virtuale achiziţionate, precum şi toate materialele achiziţionate (broşuri,
pliante,ghiduri, hărţi turistice, bannere, roll-up-uri) vor diminua costurile campaniilor de
promovare ulterioare perioadei de implementare.

56
Portalul se va putea extinde şi interconecta cu alte sisteme de informare (rezervare on-
line, programe de evenimente culturale, naţionale şi internaţionale, spectacole, conferinţe,
expoziţii de pictură iconografică, festivaluri) care pot aduce turişti naţionali şi
internaţionali.
După un an de la lansarea portalului, avand în vedere specificul şi interesul comun în
promovarea turismului local, structurile de primire turistică din zonă, agenţiile de turism
vor fi interesate să-şi promoveze pachetele de servicii turistice pe portalul "Curtea
Domnească de Argeş - capitală a turismului românesc"ceea ce poate reprezenta o
importantă sursă de venituri din care se pot acoperi costurile legate de mentenanţa web
site-ului.

Prin Strategia de promovare şi valorificare a produselor turistice din Curtea de


Argeş se vor putea dezvolta parteneriate şi programe pe direcţiile de dezvoltare
identificate, pentru creare unei infrastructuri de turism la standarde europene în vederea
promovării specificului autohton. Activităţile de marketing turistic realizate pe perioada
implementării proiectului de finanţare vor continua şi în perioada următoare asigurând
promovarea zonei turistice Curtea de Argeş.

Prin implementarea acestui proiect ca urmare a creşterii atractivităţii zonei, se vor


dezvolta şi alte segmente din sfera serviciilor şi anume servicii de informare a clientelei
turistice, serviciile de intermediere (închirieri şi rezervări), servicii cu caracter special
(determinate de forme particulare ale turismului - congrese, târguri şi expoziţii,
festivaluri, vânătoare), servicii cultural-artistice (participarea la spectacole şi manifestări
folclorice; vizitarea de muzee, expoziţii; întâlniri cu personalităţi din domeniul cultural,
al artei, ştiinţei; organizarea de excursii în împrejurimile staţiunilor; organizarea de
concursuri pe diferite teme sau de îndemânare, dans, frumuseţe, orientare turistică),
servicii sportive ce necesită personal specializat precum şi un echipament adecvat,
servicii financiare (sisteme de plată, operaţiuni bancare, schimb valutar), servicii
diverse (serviciile de cură şi tratament balneo-medical).
Toate aceste servicii suplimentare, în momentul acţionării ca un tot unitar au ca efect
asigurarea unui sejur cât mai plăcut turiştilor, influenţând competitivitatea fiecărui
prestator şi în acest fel determinând o concurenţă foarte puternică pentru câştigarea sau
atragerea fiecărui turist potenţial şi implicit dezvoltarea durabilă a municipiului Curtea de
Argeş.

2.13 INFORMARE ŞI PUBLICITATE

57
Nr.crt Activitatea de informare şi Durata estimată/ Costuri estimate
publicitate Perioada RON

1 Comunicat de presa la Luna 1 250


lansarea proiectului

2 Comunicat de presa la Luna 4 250


finalizarea expozitiei

3 Comunicat de presa la Luna 11 250


inchiderea proiectului

4 Organizarea conferintei de Luna 1 150


presa la lansarea proiectului

5 Organizarea conferintei de Luna 4 150


presa la desfasurarea
expozitiei

6 Organizarea conferintei de Luna 11 150


presa la inchiderea
proiectului

7 Crearea unei sectiuni pe web- 11 luni 0


site-ul primariei pentru
promovarea proiectului

8 Postarea de afise despre 10 luni 150


proiect

9 Realizarea de pliante si 4000


etichete autocolante pentru 2 luni
aplicarea pe bunurile
achizitionate in cadrul
proiectului.

* toate materialele de promovare a produselor turistice, realizate în cadrul proiectului de


finanţare vor purta elementele vizuale precizate în anexa privind Măsuri de informare şi
publicitate şi în Manualul de identitate vizuală a POR deci toate materialele vor promova
finanţatorul, obiectivele şi rezultate proiectului de finanţare.

58
3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

3.1 EGALITATEA DE ŞANSE


Respectarea principiului egalităţii de şanse este rezultatul prevenirii şi combaterii
discriminării în toate domeniile vieţii economico-sociale, inclusiv în ceea ce priveşte
accesul publicului larg la serviciile furnizate de autorităţile publice locale. În esenţă
promovarea egalităţii de şanse presupune mobilizarea simultană a instrumentelor legale, a
resurselor financiare şi a abilităţilor analitice şi organizaţionale ale tuturor actorilor şi
instituţiilor implicate, cu scopul de a introduce în toate domeniile dorinţa de a construi o
relaţionare bazată pe principiile egalităţii de şanse, echităţii sociale, diversităţii şi
nediscriminării.
Consacrat prin O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, principiul asigurării accesului tuturor cetăţenilor la serviciile administrative,
la facilităţile oferite de dezvoltarea turismului în municipiul Curtea de Argeş, reprezintă o
constantă a activităţilor întreprinse de autorităţile administraţiei publice locale atât în
procesul de elaborare a proiectului „Curtea domnească de Argeş-capitală a turismului
românesc” cât şi ulterior în implementarea acestuia.
Prin elaborarea şi implementarea proiectului menţionat se urmăreşte promovarea
produselor turistice cu nivel de recunoaştere la nivel naţional şi internaţional prin:
prezenţă susţinută la târgurile de profil, cu participare naţională şi internaţională,
montarea unor panouri electronice şi a unora statice, a unor infochioş-uri, campanii în
mass media locală şi naţională, transmiterea unui newsletter lunar, campanie de mail-
ing,crearea unui portal care va asigura servicii privind consultarea on-line în vederea
vizitării virtuale a punctelor de atracţie turistică, a informării asupra programului de acces
în vederea vizitării, a tuturor turiştilor interesaţi, inclusiv a celor cu dizabilităţi, ceea ce va
conduce la reducerea gradului de excluziune socială. Implementarea de soluţii de
rezervare şi plată online va determina nu numai realizarea de economii de timp şi resurse
financiare, având în vedere că nu mai este necesară deplasarea potenţialului turist la
ghişeele băncii sau la structurile de primire turistică din zonă, dar şi reducerea birocraţiei.
La constituirea echipei de proiect s-a avut, de asemenea, în vedere respectarea
principiului egalităţii de şanse.
De asemenea, principiul promovării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, în
vederea eliminării discriminării directe şi indirecte după criteriul de sex, în toate
sferele vieţii publice din România va fi respectat la promovarea personalului pe
posturile vacante disponibile în cadrul ONG-ului, prin anunţurile de publicitate, în media
şi la A.J.O.F.M., în vederea acordării şanselor egale privind accesul la muncă, cu luarea în
considerare a specificului activităţii cât şi a atribuţiilor ce le vor reveni în cadrul acestuia.

59
Mai mult decât atât, echipa de proiect implementând activităţile prevăzute în cadrul
acestuia va urmări respectarea principiilor nediscriminării, a tratamentului egal,
precum şi a celorlalte principii menţionate la selectarea operatorilor economici în
contextul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, conform
OUG nr. 34/2006 şi a prevederilor anexei 11- Instrucţiuni privind atribuirea contractelor
de lucrări, de furnizare şi de servicii, în cadrul POR 2007-2013.

3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI EFICIENŢA ENERGETICĂ


Prin acest proiect de finanţare se urmăreşte creşterea gradului de atractivitate a
municipiului prin promovarea virtuală a produselor turistice Biserica Domnească, Muzeul
Municipal Curtea de Argeş, Biserica San Nicoară, Muzeul de etnografie Casa Norocea,
Mănăstirea Curtea de Argeş, Parcul Fantâna lui Manole, prezentări virtuale ale locaţiilor,
traseelor turistice, mănăstirilor şi monumentelor arhitectonice, din zonă, lansarea şi
promovarea traseului turistic către Cetatea Poenari, Lacul Vidraru, Lacul Balea, cu accent
pe conservarea şi protejarea patrimoniului natural, turistic şi cultural.
Soluţiile de promovare propuse sunt soluţii prietenoase cu mediul înconjurător.
Toate campaniile de promovare se vor concentra asupra patrimoniului natural, conservării
resurselor turistice locale şi asigurării unui mediu curat, răspunzând astfel principiilor
dezvoltării durabile.
Achiziţiile ce se vor efectua prin proiect se vor face cu respectarea principiul eficienţei,
eficacităţii în utilizarea resurselor financiare şi materiale, achiziţionându-se produse
inovative, care solicită un consum redus de energie şi care nu poluează mediul
înconjurător.
În cadrul expoziţiei „Curtea domnească de Argeş-capitală a turismului românesc”
organizate de către Consiliul Local Curtea de Argeş, în parteneriat cu Consiliul Judeţean,
ong şi agenţii cu rol activ în promovarea turismului, precum şi la cele la care solicitantul
va participa, se vor prezenta produse gastronomice tradiţionale ecologice, meşteşuguri
populare care pot susţine campania pentru un mediu mai curat.

3.3 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI


În promovarea produselor turistice locale se va poni de la crearea unui portal „Curtea
domnească de Argeş-capitală a turismului românesc” care va oferi vizitatorilor informaţii
despre: istoric ul zonei, punctele de atracţie turistică reprezentative, prezentarea virtuală a
circuitului turistic Biserica Domnească, Muzeul Municipal Curtea de Argeş, Biserica San
Nicoară, Muzeul de etnografie Casa Norocea, Manastirea Curtea de Arges, Parcul
Fântâna lui Manole,in oras cu descrierea obiectivelor turistice – text + poze, informaţii
despre cultura, artă, traditii, trasee turistice ce pot fi iniţiate din Curtea de Argeş,
prezentarea tuturor evenimentelor care sunt organizate în oraş (denumire, data, locul,

60
activitatile…), inclusiv galerie foto, informaţii utile despre (link-uri şi date de contact) ale
tuturor instituţiilor din Curtea de Argeş, Galerie foto ale obiectivelor turistice promovate,
ale evenimentelor culturale, posibilitatea de transmitere de e-mail-uri via portalul de
turism. Meniul secundar va conţine informaţii utile pentru turişti despre cazare –
prezentare unităţilor de cazare + date de contact; posibilitate rezervare on-line,
restaurante, baruri şi cluburi, agenţii de turism, organizaţii şi asociaţii care se ocupă cu
promovarea turismului. De asemenea portalul va avea o harta online interactivă a oraşului
Curtea de Argeş, harta judeţului, a traseelor turistice, contor vizitatori. Vor fi prezentate
proiectele realizate sau în curs de realizare în vederea dezvoltării din punct de vedere
turistic al municipiului Curtea de Argeş. Vizitatorii vor acea posibilitate descărcării şi
vizualizării a newsletter-ului.
Se vor oferi informaţii turiştilor sau persoanelor care tranzitează zona prin mijloace
moderne de publicitate outdoor, respectiv achiziţionarea şi montarea în locaţii de interes
( intrările în oraş, centrul civic, în faţa monumentelor arhitectonice) a 2 infochoşcuri cu
informaţii turistice şi hărţi digitale ale circuitului turistic itinerant, a 4 panouri electronice,
care vor avea prezentări virtuale ale monumentelor monahale Biserica Domnească,
Muzeul Municipal Curtea de Argeş, Biserica San Nicoară, Muzeul de etnografie Casa
Norocea, Mănăstirea Curtea de Argeş, Parcul Fantâna lui Manole, ONG-ul creat se va
implica activ în promovarea punctelor de atracţie locală, crearea unei baze de date cu
agenţii de turism, evenimente de profil din ţară şi străinătate, operatori în tuirsm, alţii
decât cei menţionaţi, ceea ce va reprezenta cadrul logistic necesar facilitării schimbului
de informaţii în sectorul turistic.
Introducerea serviciilor moderne de informaţii şi dezvoltarea unui sistem unitar de
informare turistică va crea condiţii mai bune pentru stocarea informaţiilor şi va permite
schimbul de date privind activitatea turistică pentru turiştii autohtoni şi străini. Un astfel
de sistem poate fi extins şi interconectat cu alte sisteme de informare, cum ar fi de
exemplu sistemul de rezervare on-line, programe de conferinţe/evenimente culturale
internaţionale, etc.. Mediatizarea evenimentului expoziţional şi a produselor turistice se
va realiza prin clip-uri publicitare prezentate în mass media locală şi naţională, în metrou.
De asemenea se vor realiza broşuri bilingve pe suport hârtie, CD, DVD, ghiduri turistice,
hărţi, pliante, obiecte promoţionale (machete miniaturale ale produselor turistice, pixuri,
horţi, minicalendare), roll-up-uri care vor conţine informaţii de interes pentru turiştii
existenţi şi potenţiali.

3.4 ACHIZIŢII PUBLICE


Vă rugăm să completaţi formularul privind programul/ calendarul achiziţiilor publice:

ACHIZIŢII PUBLICE DEMARATE/EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA


CERERII DE FINANŢARE

61
Obiectul
contractului/ Valoarea Data
Nr. Procedura Data începerii
Acordului-cadru reală finalizării
crt. aplicată procedurii*
pentru realizarea (Lei) procedurii*
proiectului
1
2
3
4

ACHIZIŢII PUBLICE PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE


FINANŢARE

Obiectul Data
Data estimată
contractului/ Valoarea estimată
Nr. Procedura pentru
Acordului-cadru estimată pentru
crt. aplicată începerea
pentru realizarea (Lei) finalizarea
procedurii*
proiectului procedurii*
1 Execuţie proiect 176300,00 Cerere de A doua luna A treia luna
tehnic şi achiziţie oferta
stand
2 Inchiriere stand 19694,00 Achizitie A doua luna A
expoziţional directa unsprezecea
luna
3 Editare pliante, 150500,00 Cerere de A doua luna A
afişe, broşuri, oferta unsprezecea
ghiduri turistice, luna
mape, hărţi turistice,
-eveniment
expoziţional
4 Obiecte 60000,00 Cerere de A doua luna A
promoţionale(pixuri, oferta unsprezecea
minicalendare, luna
machete miniaturale
ale produselor
turistice promovate)
5 Roll-up-uri 6450,00 Achizitie A doua luna A
directa unsprezecea
luna

62
6 Serc’vicii de creatie 21500,00 Achizitie A doua luna A
prezentare virtuala directa unsprezecea
-eveniment luna
7 Banner 20000,00 Achizitie A doua luna A
directa unsprezecea
luna
8 Publicitate mass 23200,00 Achizitie A doua luna A
media directa unsprezecea
luna
9 Elaborare strategie 43000,00 Cerere de A doua luna A
de promovare şi ofertă unsprezecea
valorificare a luna
produselor turistice
din Curtea de Argeş
10 Concepere şi 22500,00 Achizitie A doua luna A
realizare portal directa unsprezecea
luna
11 Editare pliante, 67000,00 Cerere de A doua luna A
broşuri bilingve ofertă unsprezecea
CD/DVD, Ghiduri luna
turistice- produse
turistice
12 Realizare prezentări 43000,00 Cerere de A doua luna A
virtuale produse ofertă unsprezecea
turistice luna
13 Realizare clip-uri 15000,00 Achizitie A doua luna A
publicitare directa unsprezecea
luna
14 Inchiriere spatiu 15000,00 Achizitie A doua luna A
publicitar radio, directa unsprezecea
metrou luna
15 Inchiriere spatiu 1250,00 Achizitie A doua luna A
publicitar reviste de directa unsprezecea
specialitate luna
16 Inchiriere spatiu 4000,00 Achizitie A doua luna A
publicitar in presa directa unsprezecea
nationala si locala luna
17 Infochioşc-uri şi 43000,00 Cerere de A doua luna A
soft aferent ofertă unsprezecea

63
luna
18 Panouri electronice 22500,00 Achizitie A doua luna A
inclusiv soft directa unsprezecea
luna
19 Panouri statice 20000,00 Achizitie A doua luna A
directa unsprezecea
luna
20 Reclama post 23220,00 Achizitie A doua luna A
national TV directa unsprezecea
luna
21 Servicii traducere 1118,00 Achizitie A doua luna A
text brosuri directa unsprezecea
luna
22 Transport 1200,00 Achizitie A doua luna A
directa unsprezecea
luna
23 Cazare 5600,00 Achizitie A doua luna A
directa unsprezecea
luna
24 Atribuire directa 208,00 Atribuire A doua luna A
-diurna directa unsprezecea
luna
25 Editare pliante, 4150,00 Cerere de A doua luna A
etichete, afise – ofertă unsprezecea
promovare proiect luna
26 Publicare 750,00 Achizitie A doua luna A
comunicate presa directa unsprezecea
luna
27 Costuri protocol 450,00 Achizitie A doua luna A
conferinta presa directa unsprezecea
luna
28 Servicii de audit 9000,00 Cerere de A doua luna A
ofertă unsprezecea
luna
total 819590,00
* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia luna) de la semnarea acordului de finanţare

64
Secţiunea achiziţii publice preconizate după depunerea cererii de finanţare trebuie
să includă toate contractele de achiziţie publică, indiferent de procedura de
atribuire urmată ca o condiţie pentru eligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate.

4. FINANŢAREA PROIECTULUI

4.1 BUGETUL PROIECTULUI

Nr. Denumirea capitolelor si Cheltuieli Cheltuieli


TOTAL TVA*
crt subcapitolelor neeligibile eligibile
1 2 3 4 5=3+4 6
CAPITOL 1
Cheltuieli pt manifestari
1
expozitionale/evenimente de
turism
1.1 Cheltuieli pentru executie si 176 176 33
amenajare stand 0,00 300,00 300,00 497,00
1.2 Cheltuieli pentru inchiriere stand 0,00 19 694,00 19 694,00 3 741, 86
1.3 258 258 49
Cheltuieli de marketing 0,00 450,00 450,00 105,50
1.4 Servicii privind organizarea de 0,00 0,00
evenimente 0,00 0,00
1.5 Cheltuieli cu publicitatea aferenta
manifestarilor/evenimentelor 0,00 23 200,00 23 200, 00 4 408,00
1.6 Cheltuieli pentru studii 0,00 43 000,00 43 000,00 8 170,00
520 520 98
TOTAL CAPITOL 1 0,00 644,00 644,00 922,36
CAPITOL 2
2 Cheltuieli pentru portal de
informatii de turism
2.1 Cheltuieli pentru realizarea si
administrarea portal de informatii
de turism 0,00 22 500,00 22 500,00 4 275,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 22 500,00 22 500,00 4 275,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru publicitate si
3
reclama a destinatiilor si
produselor turistice romanesti

65
3.1 Cheltuieli pentru realizarea 125 125 23
materialelor publicitare 0,00 000,00 000,00 750,00
3.2 Inserţii publicitare 0,00 20 250,00 20 250,00 3 847,50
3.3 85 500, 16
Publicitate outdoor 0,00 85 500, 00 00 245,00
3.4 Promovare prin intermediul
posturilor de televiziune 0,00 23 220,00 23 220,00 4 411,80
3.5 Cheltuieli pentru traducere 0,00 1 118,00 1 118,00 212,42
TOTAL CAPITOL 3 0,00 255088,00 255088,00 48466,72
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru deplasări
4
interne şi internaţionale pentru
echipa de proiect
4.1 Transport 0,00 1 200,00 1 200,00 228,00
4.2 Cazare 0,00 5 600,00 5 600,00 1 064,00
4.3 Diurnă 0,00 208,00 208,00 39,52
TOTAL CAPITOL 4 0,00 7008,00 7008,00 1331,52
CAPITOLUL 5
5 Cheltuieli aferente implementarii
proiectului
5.1 Cheltuieli de publicitate si
informare 0,00 5 350,00 5 350,00 1 016,50
5.2 Cheltuieli de audit 0,00 9 000,00 9 000,00 1 710,00
TOTAL CAPITOL 5 0,00 14 350,00 14 350,00 2 726,50
I 819 590,00 819 590,00 155
TOTAL cheltuieli 0,00 722,10
II Alte cheltuieli neeligibile 0,00 * 0,00 0,00
III 819 819 590,00 155
TOTAL GENERAL (I+II) 0,00 590,00 722,10

* Se completează această coloană numai în cazul în care solicitantul beneficiază de


plată TVA în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 29/2007 privind modul de
alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la
bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor
implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenţă, modificată prin Legea nr. 29/2007 pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 29/2007

66
4.2 SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI
Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:

NR. SURSE DE FINANŢARE VALOARE


CRT.
I Valoarea totală a 975 312.10
proiectului, d.c.:
a. Valoarea neeligibilă a 0.00
proiectului
b. Valoarea eligibilă a 819 590.00
proiectului
c. VAT 155 722.10

II Contribuţia proprie în 24 587,70


proiect, d.c.:
a. Contribuţia solicitantului la 24 587,70
chelt eligibile
b. Contribuţia solicitantului la 0.00
chelt neeligibile
c. Autofinantarea proiectului* 0.00

III VAT 155 722,10

IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ I b -II a- II c


NERAMBURSABILĂ 795 002.30
SOLICITATĂ

5. CERTIFICAREA APLICAŢIEI

5.1 DECLARAŢIE
Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele
anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară
proiectului pentru a se derula conform descrierii.
De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea
să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.
Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi
aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă.

67
Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile articolelor 473, 474,
479-484 din Codul Penal adoptat prin Legea nr 301/2004.

Data
14.01.2009
<Numele , prenumele (litere mari de tipar) reprezentantului legal al solicitantului
sau persoanei împuternicite/ Funcţia ocupată în organizaţie>

DIACONU N. NICOLAE

PRIMAR

Semnătura..........................
(ştampila)

CONCLUZII

"CURTEA DOMNEASCĂ DE ARGEŞ – CAPITALĂ A TURISMULUI


ROMÂNESC" va contribui la promovarea la nivel naţional şi internaţional a
potenţialului turistic al Municipiului Curtea de Argeş, prin valorificarea produselor
turistice locale, respectiv Biserica Domnească, Muzeul Municipal Curtea de Argeş,
Biserica San Nicoară, Muzeul de etnografie Casa Norocea, Mânăstirea Curtea de
Argeş, Parcul Fântâna lui Manole, în vederea transformării acestei unităţi
administrativ-teritoriale într-o destinaţie de excelenţă ce oferă servicii turistice
similare celor din statele membre ale Uniunii Europene dar care poartă amprenta
culturii şi civilizaţiei autohtone, în contextul iniţierii la nivel comunitar a unei

68
strategii ce vizează asigurarea unei mai bune vizibilităţi a destinaţiilor turistice din
Europa.
De asemenea, va creştere contribuţia turismului la dezvoltarea economico-socială
durabilă a municipiului Curtea de Argeş, prin valorificarea resurselor turistice şi a
patrimoniului natural, istoric si cultural autohton.
Municipiul Curtea de Argeş, poate reprezenta un pol de atragere a turiştilor români
şi străini şi prin includerea acestuia într-un circuit turistic promovat la nivel naţional şi
internaţional, având în vedere faptul că judeţul din care face parte este recunoscut
pentru monumentele de patrimoniu numeroase şi de o valoare inestimabilă, existenţa
unor forme de relief accesibile şi armonios îmbinate pe întreg teritoriul, clima
favorabilă practicării turismului în tot cursul anului, potenţialul hidrografic, faunistic
şi floristic bogat, patrimoniul cultural-istoric şi arhitectural apreciat pe plan naţional şi
internaţional, precum şi pentru tradiţiile şi obiceiurile populare, specificul
gastronomiei locale.
Printr-o strategie integrată de marketing, realizată de toţi actorii zonali implicaţi,
strategie ce va avea ca obiectiv includerea Municipiului Curtea de Argeş în reţeaua
destinaţiilor europene de excelenţă, promovarea produselor locale, acesta se poate
transforma într-o adevărată destinaţie turistică europeană, recunoscută pentru variatele
tipuri de turism şi anume cel ecumenic, itinerant cu valenţe culturale, balnear, rural,
ecoturism, de tranzit, pentru congrese şi reuniuni, odihna, recreere şi agrement.

PROPUNERI

Este absolut necesară asigurarea vizibilităţii acestei destinaţii turistice, printr-o


campanie de promovare în mass media naţională, participarea la expoziţii de profil
organizate la nivel naţional şi internaţional, dezvoltarea unui portal cu informaţii
turistice, iniţierea unor pachete atractive, integrate cuprinzând vizitarea obiectivelor
istorice, religioase şi culturale din Curtea de Argeş şi împrejurimi, completate cu
servicii de cazare şi masă cuprinzând produse bio-organice, organizarea unei expoziţii
anuale printr-un parteneriat public-privat constituit din reprezentanţi ai autorităţilor
publice locale, centrale, Biserică, , operatori economici în turism, agenţii de turism,
touroperatori în vederea dezvoltării brand-ului ``Curtea domnească de Argeş -
capitală a turismului românesc``. De asemenea, este necesar ca această promovare să
fie permanent realizată, lucru posibil prin crearea unui ONG la nivelul autorităţilor
administraţiei publice locale care să promoveze produsele turistice specifice. Totodată
se vor promova pe lângă turismul monahal sincronizat cu cultura monahală şi alte
forme de turism respectiv itinerant cu valente culturale, balnear, rural, ecoturism, de
tranzit, pentru congrese si reuniuni, odihna, recreere si agrement.

69
BIBLIOGRAFIE:

Newton,Richard, Management de proiect - Pas cu Pas, Editura Meteor Press,2007.

Stefănescu,Aurelia, Contabilitatea instituţiilor publice, Editura Universitatii „Titu


Maiorescu”, 2005.

Văduva, Florin, Managementul firmei, Editura Universitatii „Titu Maiorescu”, 2003.

70
Văduva, Florin, Managementul strategic al firmei, Editura Universitatii “Titu
Maiorescu”, 2005.

Văduva, Florin, Note de curs, 2010.

Legea nr. 29/2007

Legea nr 301/2004

OUG nr.34/2006

OUG 34/2004

O.G. nr. 137/2000

www.adrmuntenia.ro

www.adrcentru.ro

www.inforegio.ro

www.fonduri-structurale.ro
www.primariacurteadearges.ro

71

Potrebbero piacerti anche