Sei sulla pagina 1di 30

DGASPC GIURGIU

Capitolul I. PREZENTAREA GENERALA A D.G.S.A.P.C GIURGIU

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu este insituţia public
de interes judeţean, cu personalitate juridică, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Giurgiu nr.9 din 7 Ianuarie 2005, în subordinea acestuia.

Direcţia Generală este instituţia publică cu personalitate juridică, infiinţată în subordinea


Consiliului Judeţean, veriga principală a sistemului de asistenţă socială având ca obiectiv
principal protecţia socială a peroanelor aflate în dificultate.Serviciile de asistenţă social au drept
obiectiv refacerea şi dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie,
cornice sau de urgenţă, în condiţiile în care persoana sau familia nu sunt capabile să o
soluţioneze.Aceasta constituie o formă de sprijin cu mijloace specializate, pentru anumite tipuri
de nevoi şi problem sociale.
Serviciile de asistenşă social au drept scop identificarea cauzelor care conduc la apariţia
situaşiei de nevoie, la ameliorarea condişiilor sociale şi economice, în vederea adaptării şi
integrării într-o societate în permanent nevoie.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului(DGASPC) Giurgiu, este
principalul furnizor de servicii sociale publice la nivel judeţean.
Rolul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, este de a asigura la
nivelul judeţean, aplicarea politicilor şi stategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum
şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
Misiunea DGASPC Giurgiu este reprezentată de aplicarea, la nivel judeţean, a politicilor
şi strategiilor de asistenţă social în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor cu
dezabilităţi şi oricăror persoane aflate în nevoie prin dezvoltarea şi diversificarea serviciilor
sociaale specializate, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a
menţine/dezvolta funcţionalitatea social a beneficiarilor, urmărind
menţinerea/integritatea/reintegrarea în mediul propriu de viaţă familial şi comunitar.
Beneficiarii serviciilor sociale oferite de DGASPC Giurgiu sunt: persoanele şi familiile
aflate în dificultate sau riscş grupuri sociale în situaţii de dificultate sau risc, generatoare de
marginalizare sau excluziune social, comunităţile care au nevoie de sensibilizare, prevenire şi
combatere a situaţiilor de dificultate sau risc.
În vederea realizarii aribuţiilor prevăzute de lege, DGASPC îndeplineşte în principal
Următoarele funcţii :
a. de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, planul de
asistenţă social pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor
de incluziune sociala, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judeţean;
b. de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor
copilului la nivelul judeţului;
c. de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
d. de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială,
precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;
e. de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru
implementarea strategiilor privind incluziunea sociala, prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale,precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul
judeţului;
f. de reprezentare, prin reprezentarea Consiliului Judeţean, pe plan intern şi extern în
domeniul asistenţei sociale

Direcţia Generală îndeplineşte urmatoarele atribuţii principale:


a) în domeniul protecţiei persoanei adulte:
- Evaluează situaţia psiho, socio-economică a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi
resurselor acesteia.
- Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării
capacitaţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile
de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de
asistenţă socială;
- Acorda persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea liberă
a opiniei ;
- Depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie,
inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia ;
- Verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de cate ori este cazul modul de îngrijire a persoanei
adulte în nevoie pentru care s-a instituit o masură de protecţie socială într-o instituţie, în vederea
menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite ;
- Asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în
nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structură proprie a unor centre
specializate ;
- Depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului
individualizat privind măsurile de asistenţă socială ;
- Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege ;
b) în domeniul protecţiei drepturilor copilului :
- Întocmeste raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei
măsuri de protecţie specială ;
- Monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de
protecţie specială a copilului ;
- Identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul ;
- Monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei
masuri ; - Identifică, evalueaza şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali
profesionişti, în condiţiile legii ; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea
continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi ; evaluează şi monitorizează activitatea
acestora ;
- Acordă asistenţă şi sprijin părintilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în
mediul său familial ;
- Reevaluează, cel puţin o data la 3 luni şi ori de cate ori este cazul, împrejurările care au stat la
baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau
încetarea acestora ;
- Îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în
evidenţa sa ;
- Identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în Romania care doresc să adopte copii ;
evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează
atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii ;
- Monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor
adoptivi ; sprijină parinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta
că este adoptat, de îndata ce varsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit ;
- Îndeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege ;
c) în domeniul asistenţei vârstnicilor:
- Asigură servicii de asistenţă socială şi psihologică persoanelor vârstnice, condiţii
corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de
ergoterapie şi de petrecere a timpului liber ;
- Asigură persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie şi siguranţă ;
- Oferă condiţii de îngrijire care respectă identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei
vârstnice ;
- Oferă servicii medicale şi psihologice care permit menţinerea sau ameliorarea capacităţilor
fizice şi intelectuale ale persoanelor vârstnice ;
- Desfaşoară activităti menite să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaţa socială ;
- Organizează evenimente speciale cu scopul de a facilita şi incuraja legăturile interumane,
inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice ;
- Asigură supravegherea şi ingrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind
asigurările sociale de sănătate ;
- Dezvoltă metode, tehnici şi instrumente de prevenire şi tratare a consecinţelor legate de
procesul de îmbătrânire ;
- Evaluează trimestrial situaţia socio-medicală a beneficiarilor ;
- Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege ;
d) alte atribuţii :
- Coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului ;
- Coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum
şi cea de admitere a adultului in instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de
asistenţă socială ; - Acordă asistenţă tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor
comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia
copilului ;
- Evaluează şi pregăteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenţă socială, care
pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap, şi supraveghează activitatea acestor
asistenţi ;
- Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfaşoară activităţi în domeniul
asistenţei sociale şi protecţiei copilului sau cu agenţi economici prin încheierea de convenţii de
colaborare cu aceştia ;
- Dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai
societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru
protecţia copilului, în funcţie de nevoile comunităţii locale ;
- Colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte
instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi
revin, conform legii ;
- Asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi
prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului ; colaborează cu alte instituţii responsabile
pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi ;
- Propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Giurgiu,
înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţa socială, precum şi a
serviciilor pentru protecţia copilului ;
- Prezintă anual sau la solicitarea consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului
municipiului Giurgiu, rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate ;
- Asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
- Sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi
familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în
vigoare;
- Acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a
persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;
- Organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi
instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;
- Asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului,
respectiv ale comisiei de expertiză medicala a persoanelor adulte cu handicap ;
- Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale
consiliului judetean.
Menţionând atribuţiile pe care le are în prezent D.G.A.S.P.C. concluzionăm ca instituţia
a devenit promotorul activităţii de asistenţă socială şi reprezintă forma specializată de oferire de
servicii de protecţie socială fiind structura organizatorică cu o arie vastă de acţiune. Urmăreşte
permanent respectarea standardelor minime de calitate şi perfecţionarea continuă a personalului
care oferă servicii directe beneficiarilor. D.G.A.S.P.C. a acumulat experienţa necesară formării
unei imagini ample asupra problematicii sociale a judeţului, acest lucru favorizând dezvoltarea şi
perfecţionarea metodelor şi tehnicilor de intervenţie specifice, personalizate şi adaptate nevoilor
beneficiarilor.
În prezent D.G.A.S.P.C. Giurgiu are un numar de 871 salariaţi din care pe componenţă de
protecţie a copiilor un numar de 550 iar pe componenţa de protecţie a adulţilor un număr de 321.

Organizare şi funcţionare

DGASPC Giurgiu se organizează ca un sistem integrat de asistenţă social şi va cuprinde:


Colegiul Director
Director Executiv
 Birou Juridic şi Contencios
 Compartiment Audit
 Compartiment Relaţii cu mass-media
 Compartimentul Strategii Programe, Proiecte, Relaţii cu organizaţii
neguvernamentale
 Compartimentul Tehnologia Informaţiei
 Serviciul Resurse Umane şi Salarizare
 Compartimentul Sănătate şi Securitate în muncă
 Secretariatul Comisiei pentru Procţia Copilului şi al Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap
 Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi
Incluziunea social
 Compartimentul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale
 Compartimentul Adopţii şi Postadopţii
 Serviciul Evaluare complex a Copilului
 Compartimentul de evaluare complex a copilului cu dizabilităţi
 Compartimentul Delicvenţă Juvenilă

Directorul Executiv Adjunct Asistenţă Socială


 Serviciul Asistenţă Socială pentru Copii
 Compartimentul Managementul de Caz pentru Copii
 Compartimentul Management de Caz pentru Asistenţă Maternală
 Serviciul Asistenţă Socială pentru Persoane Adulte
 Compartimentul de Asistenţă pentru Victimele Traficului de persoane
 Compartimentul Asistenţă Persoane Vârstnice
 Compartimentul de Evidenţă persoane adulte cu handicap, Plată Prestaţii Sociale şi
Monitorizare Servicii Sociale
 Compartimentul Evaluare Complexă a persoanelor Adulte cu Handicap
 Serviciul Management de caz pentru adulţi
 Echipa mobilă pentru copii cu dizabilităţi

Servicii publice realizate şi furnizate

Servicii pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului :


1. Compartimentul pentru îngrijire de tip familial ;
2. Compartimentul asistenţă maternală ;
3. Compartimentul pentru îngrijire de tip rezidenţial ;
4. Compartimentul de intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic şi migraţie ;
5. Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă ; în cadrul acestuia funcţionează şi
serviciul « telefonul copilului » ;
6. Compartimentul de evaluare a copilului care săvârseşte fapte penale şi nu raspunde penal ;
7. Compartimentul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi ;
8. Compartimentul de evaluare şi monitorizare ;
9. Secretariatul Comisiei pentru protecţia copilului ;

Serviciile pentru adulţi :


1. Compartimentul pentru îngrijire de tip familial ;
2. Compartimentul pentru îngrijire de tip rezidenţial ;
3. Compartimentul de intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic şi migraţie ;
4. Compartimentul de intervenţie în regim de urgenta ;
5. Secretariatul Comisiei pentru protectia persoanelor cu handicap adulte;
6. Compartimentul de evaluare si monitorizare ;

Servicii pentru varstnici :


Singura unitate de rezidenta pentru varstnici din judetul Giurgiu se afla in comuna
Gostinari, sat Mironesti, judetul Giurgiu. Aceasta a fost preluata in data de 30.04. 2007, prin
Hotararea Consiliului Judetean Giurgiu, nr. 44. Institutia are o capacitate de 87 locuri, un numar
de 70 rezidenti si un numar de 35 salariati. In cadrul Caminului pentru persoane varstnice
Mironesti, a fost infiintat un centru de zi destinat persoanelor varstnice,persoane cu o situatie
materiala precara sau persoane care datorita varstei inaintate intampina greutati in organizarea
vietii cotidiene.
Servicii comune:
1. Compartimentul strategii, programme, proiecte ;
2. Compartimentul juridic si contencios ;
3. Compartimentul de relatii cu publicul ;
4. Compartimentul resurse umane ;
5. Compartimentul economic si financiar contabil ;
6. Compartimentul audit intern;
7. Compartimentul tehnic, achizitii publice si administrativ
1.3. Programe in derulare in domeniul protectiei copilului :

1. - Inchiderea Centrului de plasament « Sfintii Mihail si Gavril » din comuna Slobozia,


judetul Giurgiu, prin :
- Ocrotirea unui numar de 30 de copii in cadrul unui apartament si a 3 case de tip familial ;
- Reintegrarea unui numar de 8 copii in familia naturala ;
Parteneri : Consiliul Judetean Giurgiu, Groppo Voluntariate Civile Italia.
Termen de realizare: 2018
Buget necesar: 234 000 Euro
Criterii de raportare propuse: Rapoarte lunare de evaluare a stadiului implementarii proiectului si
de management financiar, rapoarte periodice la solicitarea finantatorului, rapoarte trimestriale de
evaluare a situatiei copilului.
Criterii de protectie a copilului: numarul copiilor reintegrati in familia naturala ; numarul
copiilor care beneficiaza de masura de protectie in locuintele de tip familial.
Alti indicatori de performanta : numarul de angajati ai centrului care beneficiaza de cursuri de
formare, asigurarea standardelor minime de calitate in cadrul caselor de tip familial.

Proiecte propuse in domeniul protectiei copilului :

1. Reducerea cu 25% a numărului de copii din sistemul rezidenţial prin reintegrarea


acestora în familia naturală sau extinsă cu sprijin material şi financiar
Parteneri : Consiliile Locale din localitatile de provenienta ale copiilor
Termen de realizare: 2017 – 2019
Buget necesar: 6. 000 Euro
Criterii de raportare propuse: Rapoarte trimestriale de evaluare a situatiei copiilor care pot fi
reintegrati in familia naturala sau extinsa.
Criterii de protectie a copilului: numarul copiilor reintegrati in familia naturala ; numarul
copiilor reintegrati in familia extinsa.
Alti indicatori de performanta : asigurarea unor conditii optime de crestere si educare in
familie, consiliere si servicii de suport respectiv prestatii si servicii, a familiilor pre si post
reintegrare in familie,scaderea numarului de copii aflati in institutii de rezidenta . .
2. Infiintarea unui centru de zi care are ca scop evitarea abandonului si incurajarea
reintegrarii in familie a copiilor din institutii, cu o capacitate de 20 locuri, in Comuna
Gradinari, judetul Giurgiu, in parteneriat cu ONG.
Amenajarea unui modul in cadrul fostului centru de plasament « Sfantul Toader » din comuna
Gradinari, judetul Giurgiu, care va fi reorganizat si dotat corespunzator, pentru a oferi servicii
de ingrijire de zi unui numar de 20 copii proveniti din comunitate si reintegrati in familiile
naturale din sistemul de protectie de tip rezidential a copilului.
Parteneri : ONG, Consiliul Local Gradinari, DGASPC Giurgiu.
Termen de realizare : 2018
Buget necesar: 65. 000 Euro
Criterii de raportare propuse: Evaluarea nevoilor comunitatii, rapoarte trimestriale de evaluare a
situatiei copiilor care pot fi reintegrati in familia naturala sau extinsa.
Criterii de protectie a copilului: numarul copiilor reintegrati in familia naturala ; numarul
copiilor inscrisi pentru a beneficia de serviciile centrului de zi. Alti indicatori de performanta :
asigurarea unor conditii optime de crestere si educare in familie, consiliere si servicii de suport
respectiv, a familiilor pre si post reintegrare in familie.

3. Infiintarea unui centru de zi care are ca scop evitarea abandonului si incurajarea


reintegrarii in familie a copiilor din institutii, cu o capacitate de 20 locuri, in Comuna
Clejani, judetul Giurgiu, in parteneriat cu ONG. Centrul va asigura protectie si ingrijire unui
numar de 20 beneficiari copii, servicii de consiliere juridica si psihologica a membrilor
familiilor acestora precum si consiliere si sprijin al femeii gravide predispuse sa-si abandoneze
copilul.
Parteneri : ONG, Consiliul Local Clejani, DGASPC Giurgiu.
Termen de realizare : 2018
Buget necesar: 60. 000 Euro Criterii de raportare propuse: Evaluarea nevoilor comunitatii,
rapoarte trimestriale de evaluare a situatiei copiilor care pot fi reintegrati in familia naturala sau
extinsa. Evaluarea starii de sanatate a reproducerii in special pentru familiile de rromi.
Evaluarea statistica a situatiei scolare a copiilor rromi. Criterii de protectie a copilului: numarul
copiilor reintegrati in familia naturala ; numarul copiilor inscrisi pentru a beneficia de serviciile
centrului de zi, numarul copiilor reintegrati in sistemul de invatamant, numarul de copii pentru
care s-a reusit prevenirea abandonului scolar.
Alti indicatori de performanta : asigurarea unor conditii optime de crestere si educare in familie,
consiliere si servicii de suport respectiv, a familiilor pre si post reintegrare in familie. Cresterea
numarului de servicii alternative la protectia de tip rezidential, reducerea numarului de copii
institutionalizati, cresterea calitatii serviciilor. Consiliere pentru parinti in vederea prevenirii
abandonului.

4. Infiintarea unui centru zonal de recuperare si reabilitarea sociala a copiilor cu


comportamente antisociale in comuna Rasuceni, judetul Giurgiu.
Parteneri : Consiliul Local Rasuceni
Termen de realizare : 2020
Buget necesar: 63.500 Euro
Criterii de raportare propuse: Evaluarea nevoilor comunitatii din care provin copii cu
comportament deviant; configuratia si profilul nevoilor pentru oferirea unui raspuns adecvat;
rapoarte trimestriale de evaluare a situatiei copiilor.
Criterii de protectie a copilului: numarul copiilor preveniti si recuperati ; numarul copiilor
inscrisi pentru a beneficia de serviciile centrului.
Alti indicatori de performanta : prevenirea delincventei juvenile si recuperarea sociala a
delincventilor.

5.Mentinerea unui numar de 300 de copii in cadrul familiei naturale, prin dezvoltarea
unor programe de prevenire a abandonului si institutionalizarii, respectiv :
 Monitorizarea si consilierea unui numar de 50 femei insarcinate aflate in situatie de risc ;
 Asigurarea protectiei unui numar de 50 cupluri mama - copil in centrul maternal aflat in
subordinea D.G.A.SP.C. ;
 Acordarea de sprijin material familiilor aflate in dificultate , in vederea mentinerii in
familia naturala a unui numar de 200 copii;
 Infiintarea unor centre zonale de asistenta si monitorizare a femeii gravide predispuse sa
abandoneze copilul in localitatile Bolintin Vale si Ghimpati ;
 Desfasurarea semestriala a unor campanii de sensibilizare si informare a opiniei publice
;
Parteneri : Consiliul Judetean, Autoritatea de Sanatate Publica
Termen de realizare : 2017 - 2020
Buget necesar:18.000 Euro
Criterii de raportare propuse: Evaluarea nevoilor comunitatii, stabilirea prioritatilor de
interventie, raportarea situatiilor de risc, estimarea efectelor pozitive; Criterii de protectie a
copilului: numarul copiilor preveniti, calitatea serviciilor oferite.
Alti indicatori de performanta : Gradul de acoperire a nevoii de asistenta sociala, evaluarea
eficacitatii si eficientei programelor de interventie,estimarea costurilor si calcularea eficientei
sociale si umane, a raportului cost - beneficiu.

6. Promovarea adoptiei nationale, a copilului aflat in dificultate prin:


 Organizarea semestriala de campanii de presa care sa promoveze adoptia nationala ;
 Consilierea unui numar de 50 familii / persoane adoptatoare in vederea pregatirii
integrarii copilului in familie ;
 Supravegherea evolutiei post-adoptie a relatiei copil-familie pentru un numar de 50
familii adoptive.
Parteneri : Spitalul Judetean Giurgiu, Serviciul Public de Asistenta Sociala
Termen de realizare : finele anului 2020
Buget necesar: 7.000 Euro
Criterii de raportare propuse: Numarul familiilor in curs de atestare, numarul de copii
incredintati in vederea adoptiei, numarul adoptiilor definitive, estimarea efectelor pozitive;
Criterii de protectie a copilului: estimarea efectelor positive, rapoarte de evaluare post adoptie.
Alti indicatori de performanta : scaderea numarului de copii institutionalizati, gradul de
constientizare a comunitatii privind dreptul de a creste intr-un cadru familial.
7. Prevenirea si retragerea copiilor implicati in cele mai grave forme de munca :
 Identificarea si combaterea celor mai grave forme de munca in randul copiilor
 Campanii de mediatizare in vederea informarii, constientizarii, mobilizarii,
responsabilizarii societatii la toate nivelurile structurale.
 Dezvoltarea de programe de actiune directa in vederea prevenirii implicarii
premature a copiilor in munca, precum si a retragerii din munca, reabilitarii si
reintegrarii educationale si sociale a copiilor.
 Dezvoltarea sistemului de monitorizare si a serviciilor de referire a copiilor
exploatati prin munca, inclusive a celor traficati, prin intarirea echipelor
intersectoriale locale.
Parteneri: Inspectoratul de Politie al Judetului Giurgiu, Inspectoratul Scolar judetean,
Inspectoratul Teritorial de Munca, Autoritatea de Sanatate Publica, Inspectoratul Judetean al
Politiei de Frontiera, Agentia Judeteana Antidrog.
Termen de realizare : 2017
Buget necesar : 8.000 Euro
Criterii de raportare propuse: numar cazuri semnalate, numar cazuri confirmate, numar cazuri
solutionate,
Criterii de protectie a copilului: numarul de copii retrasi din munca, numarul de copii
beneficiari ai serviciilor de suport, numar de familii beneficiare de servicii dfe consiliere si
sprijin.
Alti indicatori de performanta :gradul de implicare a comunitatilor locale in identificarea si
semnalarea cazurilor de exploatare

Institutii si structuri publice partenere in demersurile intreprinse de D.G.A.S.P.C.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protecia Copilului Giurgiu colaboreaza pentru


atingerea obiectivelor propuse cu urmatoarele institutii :
- Consiliul Judetean Giurgiu – autoritatea publica care asigura finantarea;
- Primaria Municipiului Giurgiu - Serviciul Public de Asistenta Sociala – colaborare in
identificarea, instrumentarea si solutionarea cazurilor ;
- Serviciul de stare civila – asigura demersurile privind dreptul la identitate al persoanelor aflate
in dificultate ;
- Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie Giurgiu – asigura prestatii sociale pentru
copii si familiile aflate in dificultate, prin alocatii de plasament pentru copiii care au instituita
aceasta masura si alocatii de hrana pentru copii infectati cu HIV ;
- Inspectoratul Judetean de Politie Giurgiu – instrumenteaza impreuna cu D.G.A.S.P.C.
sesizarile de abuz, violenta domestica, exploatare, delincventa juvenila si orice alte cazuri care
necesita prezenta specialistilor din cadrul inspectoratului de politie. Este de remarcat modul
eficient de rezolvare a cazurilor, promptitudinea si responsabilitatea de care dau dovada cand
identifica pobleme ce tin si de competenta lor. ;
- Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontiera Giurgiu – sesizeaza D.G.A.S.P.C. –ului cazurile
de trafic intern si extern ;
- Penitenciarul de Maxima Siguranta Giurgiu – sustine demersurile facute de D.G.A.S.P.C. in
vederea mentinerii legaturii copilului cu membrii familiei, aflati in sistemul penitenciar; -
Instanta de judecata – dispune sau valideaza masurile de protectie inclusiv in cazurile privind
incuviintarea adoptiei, de asemenea se pronunta si cu privire la modificarea sau incetarea
masurilor dispuse;
- Tribunalul Municipiului Giurgiu – solutioneaza cauzele referitoare la drepturile, obligatiile si
interesele legitime ale copiilor, decaderea din drepturile parintesti, cererile pentru incuviintarea,
nulitatea sau desfacerea adoptiei, precum si cauzele privind raporturile de familie. De asemenea
judeca cazurile de infractiuni savarsite de minori sau asupra minorilor.;
- Inspectoratul Scolar Judetean Giurgiu – deruleaza in parteneriat cu D.G.A.S.P.C. campanii de
diseminare a informatiilor privind promovarea si protectia drepturilor copiilor, acorda burse
sociale si medicale pentru copii aflati in dificultate, actioneaza pentru reinsertia scolara a
copiilor cu dizabilitati si a copiilor care au abandonat cursurile scolare;
- Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Giurgiu – organizeaza bursa locurilor de
munca pentru tinerii care provin din sistemul de protectie de tip rezidential, ofera oportunitati de
calificare si incadrare intr-un loc de munca familiilor cu probleme sociale aflate in evidenta
institutiei in vederea prevenirii abandonului;
- Agentia Judeteana Antidrog Giurgiu – deruleaza in colaborare cu D.G.A.S.P.C campanii de
informare in scopul prevenirii consumului de droguri si a implicarii copiilor in traficul de
stupefiante ;
- Spitalul Judetean Giurgiu – sesizeaza D.G.A.S.P.C. si colaboreaza cu acesta pentru prevenirea
cazurilor de abandon in maternitati si sectii de pediatrie, ofera servicii medicale copiilor aflati in
sistemul de protectie de tip rezidential cand este cazul;
- Autoritatea de Sanatate Publica Giurgiu – elibereaza avizele sanitare certificand respectarea
standardelor de igiena si calitatea serviciilor;
- Casa de Asigurari de Sanatate Giurgiu – prin intermediul medicilor de familie ofera servicii
medicale copiilor din sistemul de protectie si asigura finantarea pentru procurarea protezelor; -
Episcopia Municipiului Giurgiu – sensibilizeaza si educa societatea civila spre toleranta si
acceptare, precum si solidaritate sociala;
- Consiliile Locale – Colaboreaza cu D.G.A.S.P.C. in instrumentarea si solutionarea cazurilor
identificate la nivel local, elaboreaza planul de servicii si creeaza structuri comunitare de suport
pentru persoanele aflate in dificultate. Infiinteaza servicii de prevenire si raporteaza statistica
problematicii sociale;
- Consiliile Comunitare Consultative – sunt structuri comunitare locale infiintate prin dispozitia
Primarului, ce desfasoara activitati voluntare de sprijinire a persoanelor aflate in situatie de risc ;
- Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului de la nivelul judetelor,
respectiv sectoarelor mun. Bucuresti – sprijin reciproc in vederea solutionarii cazurilor copiilor
aflati in evidenta acestora .

Obiective, prioritati, masuri si directii de actiune

Ca urmare a analizei activităţii desfăşurate de D.G.A.S.P.C. de la înfiinţare şi până în


prezent, a experienţei acumulate în demersul de protecţie şi promovare a drepturilor copilului,
specialiştii serviciilor au determinat importanţa actualizării politicilor sociale centrate atât pe
copil cât şi pe familie.
În vederea dezvoltării acestor politici sociale responsabilizarea factorilor locali de decizie şi
execuţie, implicarea activă în elaborarea şi implementarea de strategii de răspuns la nevoile
locale, informarea şi formarea totodată a personalului cu atribuţii în domeniul social, atragerea
colaborării acestora în campaniile de diseminare a informaţiilor în comunitate sunt tot atâtea
puncte de sprijin în acţiunile viitoare. Reconsiderarea relaţiei cu beneficiarii în sensul
transformării acesteia într-un parteneriat care să îi implice în mod activ pe asistaţi astfel încât
aceştia să-şi asume rolul şi responsabilitatea organizării în structuri nonguvernamentale.
Valorizarea beneficiarilor prin consultare şi implicare activă va determina echilibrarea
relaţiei servicii sociale – asistat şi va facilita o mai bună reprezentare a intereselor categoriei
aflate în dificultate. De aceea am identificat ca oportunitate majoră dezvoltarea reţelei ONG-
urilor la nivelul tuturor comunităţilor locale şi facilitarea accesului acestora în vederea
dezvoltării de parteneriate. Eficienţa acestor asociaţii s-a dovedit în timp atât prin forţa de
persuasiune asupra clasei politice, prin iniţierea şi susţinerea unor propuneri legislative
pertinente cât şi prin acţiuni şi măsuri cu real succes în domeniul social. O componentă
importantă a contribuţiei ONG-urilor în protecţia socială este reprezentată de experienţa
profesioniştilor, de viziunea amplă asupra sistemului şi nu în ultimul rând de aportul financiar al
acestora prin cofinanţarea unor proiecte viabile ce au contribuit la descentralizarea sistemului.
Colaborarea instituţiei cu ONG-urile a atras importante fonduri, a creat posibilitatea
reformării sistemului de protecţie a copilului şi dezvoltarea unei viziuni complexe asupra
problematicii sociale, precum şi specializarea profesioniştilor. În prezent capacitatea de
accesare a fondurilor externe a devenit preocuparea principală a acestora, făcând demersuri
pentru implicarea autorităţilor locale în atragerea de fonduri pentru înfiinţarea unor servicii de
prevenire a separării copilului de familie.
Un alt obiectiv prioritar al profesionoştilor din cadru D.G.A.S.P.C. este implicarea
mediului de afaceri, alături de Organizaţiile Neguvernamentale în problematica socială şi în
comunităţile cu mari probleme sociale. Realizarea acestui obiectiv este importantă deoarece se
cunoaşte raportul neechilibrat între complexitatea problematicii sociale şi insuficienţa fondurilor
alocate de la bugetul de stat.
Se pune accent în viitor pe sprijinirea metodologică a autoritaţilor locale în vederea
înfiinţării unor centre de zi, centre de consiliere şi alte servicii cu caracter de prevenire la nivel
local. În parteneriat cu ONG –urile locale, specialiştii DGASPC vor desfaşura activităţi de
informare a referenţilor cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul serviciilor locale, care se va
realiza prin organizarea de întalniri periodice.
Misiune DGASPC Giurgiu in viitor:
Promovarea şi protejarea drepturilor persoanelor (copii, adulţi, vârstnici), grupurilor,
comunităţilor vulnerabile, aflate în dificultate datorită unor motive de ordin economic – social,
biologic, psihologic, etc.
DGASPC îşi propune, prin prezenta strategie, creşterea nivelului de independenţă şi autonomie
locală în gestionarea problematicii sociale, schimbarea statutului de dependenţă pasivă a
beneficiarului prin implicarea activă în reprezentarea propriilor interese, diversificarea
serviciilor sociale disponibile pentru diferite categorii de populaţie aflate în nevoie (copii,
persoane vârstnice, persoane cu handicap etc), creşterea gradului de accesibilitate la serviciile
deja existente.

Buget

În anul 2015, bugetul de venituri şi cheltuieli repartizat Direcţiei Generale de Asistenţă


Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu în suma totală de 83.582.000 lei a avut următoarele
surse de finanţare:

Nr. Surse de finaţntare Suma


crt
1 Sume alocate din bugetul propriu al Judeţului 8.523.000 lei
2 Sume alocate din TVA pentru susţinerea sistemului de 26.120.00 lei
protecţie a copilului şi susţinerea centrelor de asistenţă
socială a persoanelor cu handicap
3 Subvenţii de la bugetul de stat pentru drepturile 43.587.000 lei
persoanelor cu handicap în baza Legii nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap
4 Venituri proprii (contribuţii persoane asistate) 896.000 lei
5 Venituri contractate cu D.S.P. Giurgiu pentru 335.000 lei
C.A.M.S. Pogoanele
6 Venituri transmise de D.S.P. pentru salarizarea 502.204 lei
personalului medical din C.S.C

7 Sume provenite din programe FEN 940. 000 lei


Tabel 1.1.Surse financiare

Activitatea de asistenţă social şi protecţie a persoanei adulte şi a copilului la nivelul


judeţului Giurgiu se finanţează din următoarele surse:
a. Bugetul de stat
b. Bugetul propriu al judeţului
c. Bugetele proprii ale altor judeţe
d. Bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor
e. Donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară
şi din străinătate
f. Fonduri externe rambursabile şi nerambursabile
g. Contribuţia persoanelor benificiare
h. Alte surse de finanţare. În conformitate cu legislaţia în vigoare.

Capitolul 2. Analiza nevoilor

Nr.crt Simptome positive Simptome negative


1 Creşterea numărului de proiecte derulate la Creşterea sumelor neutilizate rezultate la
nivelul instituţiei buget
2 Creşterea numărului salariaţilor ce au A scăzut numărul autovehiculelor din
beneficiat de pregătire profesională parcul auto al instituţiei
3 Creşterea subvenţiilor de la bugetul de stat Creşterea numărului copiilor abandonaţi
în maternitate
4 Creşterea numărului beneficiarilor de Scăderea numărului copiilor aflaţi la
servicii de asistenţă socială asistenţi maternali profesionişti
5 Creşterea numărului de plasamente familiale Creşterea numărului copiilor ce au
active părăsit centrele de plasament după
împlinirea vârstei de 18 ani şi nu şi-au
găsit un loc de muncă

Nr. Puncte forte Termenul de Cauze Efecte


Crt comparatie
1 A crescut numărul proiectelor 2011 faţă de Accesul la - S-a reabilitat,
derulate de la 8 proiecte la 12 2008 fondurile modernizat,
europene prin dezvoltat şi
intermediul echipat Centrul
Instrumentelor de Zi pentru
Structurale 2007 Copii cu
– 2013 şi a Dezabilităţi
pregătirii “Casuţa
profesionale a GABRIELA”
angajaţilor în Giurgiu
ceea ce priveşte
managementul
de proiect
2 Creşterea cu 52, 80% a 2017 fata de Nevoia de O mai bună
numărului salariaţilor ce au 2016 pregătire a pregătire a
beneficiat de pregătire angajaţilor angajaţilor şi
profesională (de la 250 la 382) pentru a face faţă creşterea
cerinţelor încrederii
cetăţenilor şi a cetăţenilor în
duce la această instituţie
îndeplinire publică ca
obiectivele urmare a acestei
instituţiei pregătiri
3 Creşterea cu 651 529 lei a 2016 fata de Capacitatea A crescut nivelul
subvenţiilor de la bugetul de 2015 Direcţiei bugetului
stat Generale de instituţiei, fapt ce
Asistenţă Socială a permis
şi Protecţia derularea
Copilului proiectelor
GIURGIU de a amintite anterior
atrage fonduri la (multe din aceste
bugetul propriu proiecte au fost
finanţate şi din
bugetul propriu)
4 Creşterea cu 0,9% a numărului 2015 fata de Acest lucru s-a Asigurarea cu
beneficiarilor de servicii de 2016 datorat în primul servicii de
asistenţă socială rând asistenţă socială
modernizării, pentru toţi cei
reabilitării şi care au avut
dezvoltării nevoie de acest
centrelor lucru, acest fiind
instituţiei, lucru şi obiectivul
ce a dus la principal al
mărirea D.G.A.S.P.C.
capacităţii de Giurgiu
cazare şi în
doilea rând
pregătirii
profesionale a
angajaţilor
5 Creşterea cu 1,06% a 2015 fata de Capacitatea Mai mulţi copii
numărului de plasamente 2014 crescută a au şansa la o
familiale active instituţiei de a viaţă normală
integra aceşti
copii într-o
familie

Nr. Puncte slabe Termen de Cauze Efecte


crt comparatie
1 Creşterea cu 759 620 lei a 2016 Incapacitatea de Economie de
sumelor neutilizate rezultate la faţă de a utilize aceste bani
buget 2015 fonduri pentru
anumite perioade
2 A scăzut cu 25% 2016 fata de Datorita starii Insuficienta
Numărul autovehiculelor din 2015 tehnice a mijloacelor de
parcul auto al instituţie autovehiculelor deplasare pentru
angajatii
institutiei in
vederea realizarii
saricnilor ce le
revin
3 Creşterea cu 8% a 2015 fata de Ineficienta si Aglomerarea
numărului copiilor abandonaţi 2014 insuficienta centrelor de
în maternitate programelor cazare ale
privind institutiei
abandonul
copiilor nou-
nascuti In
unitatile
medicale
4 Scăderea cu 6,63% a 2014 fata de Scaderea Aglomerarea
numărului copiilor aflaţi la 2013 salariilot centrelor de
asistenţi maternali profesionişti asistentilor cazare ale
maternali institutiei
5 creşterea cu 2016 fata de Nepregatirea Cresterea
60% a numărului copiilor ce au 2015 socio- somajului si a
părăsit centrele de plasament professionaala a delicventei
după împlinirea vârstei de 18 acestora
ani şi nu şi-au găsit un loc de
muncă

Nr. Crt Recomandare Cauzele ce au Resurse necesare Efecte estimate


stat la baza implementarii sau rezultate
formularii asteptate
recomandarii
1 Utilizarea Incapacitatea de Resurse material, Cresterea
fondurilor prin a utiliza fonduri umane si capacitatii de
construirea unui pentru anumite financiare cazare pentru
centru de zi proiecte copii In
pentru copiii in dificultate
dificultate sociala sociala
2 Achizitia de Datorita starii Resurse Cresterea
autovehicule tehnice a financiare parcului auto al
autovehiculelor institutiei
3 Institutionalizarea Ineficienta si Resurse umane, Integrarea
acestora in insuficienta resurse acestor copii intr-
centrele directiei, programelor financiare o familie si
incercarea de a-I privind oferirea unei
integra in familia abandonul sanse la o viata
de provenienta copiilor nou- normala
sau gasirea de nascuti in
familii adoptive unitatile
medicale
4 Cresterea Scaderea Resurse Preluarea
salariilor salariilor financiare copiilor de catre
asistentilor asistenti
maternali maternali
profesionisti
pentru a le oferi
acestora un
mediu de crestere
asemanator unei
familii
5 Pregatirea socio- Legea 272/2004 Resurse material, Integrarea lor pe
profesionala a resurse financiar piata muncii si in
tinerilor ce societate
parasesc centrele
de plasament
dupa varsta de 18
ani

Capitolul 3. FUNDAMENTAREA PROPUNERII DE PROIECT

Din analiza efectuată am identificat ca şi nevoie principală pregătirea socio-profesională


a tinerilor ce părăsesc centrele de plasament după împlinirea vârstei de 18 ani.Această nevoie se
încadrează în Planul Naţional de Dezvoltare 2014-2020 precizându-se în Capitolul 5 la P6
denumit “Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în
zonele rurale” faptul că integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de
protecţie a copilului reprezintă un demers deosebit de important. De aceea, în vederea pregătirii
adolescenţilor şi tinerilor pentru viaţă, în structura Direcţiilor pentru Protecţia Copilului au
începutsă fie dezvoltate servicii specifice. Principalul lor obiectiv este de pregătire a
adolescenţilor şi tinerilor în vederea integrării lor socio-profesionale.
Această strategie urmăreşte sprijinirea sistemului de învăţământ şi formare profesională
în scopul îmbunătăţirii calităţii educaţiei şi calificărilor indivizilor, precum şi asigurarea unei mai
mari flexibilităţi a sistemului educaţional.
Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI)
oferă sprijin financiar pentru a testa în practică idei de reformă, pentru evaluarea acestora și
pentru dezvoltarea ulterioară a celor mai bune idei la o scară mai amplă în statele membre,
contribuind la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 pentru locuri de muncă și incluziune
socială. FEADR contribuie la crearea de locuri de muncă şi la creşterea gradului de incluziune
socială
În cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu nu au mai fost
derulate astfel de proiecte.
Programul de finanţare pentru care se va opta este Programul Operaţional Capital
Uman(POCU), Axa prioritară 4: “Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”.
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU) are o alocare totală de 4,326
miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile
asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate
prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităților de
dezvoltare economică și socială dintre România și Statele Membre ale UE.
Incluziunea socială, reducerea sărăciei și combaterea oricăror forme de discriminare
Intervenţiile propuse în cadrul PO CU vor contribui la îndeplinirea obiectivului general
stabilit prin AP 2014‐2020, la atingerea țintelor asumate de către România prin Programul
Național de Reformă, precum și la implementarea eficientă a strategiilor relevante din domeniul,
prin:
 Reducerea numărului persoanelor aflate în risc de sărăcie ș i excluziune socială,
prin implementarea de măsuri integrate, cu accent pe comunitățile marginalizate;
 Creşterea număruli de persoane aparținând grupurilor vulnerabile care au depășit situația
de vulnerabilitate;
 Dezvoltarea economiei sociale şi promovarea antreprenoriatului social Îmbunătăţirea
calității și accesului la servicii sociale;
 Îmbunătăţirea calității și accesului la servicii de asistenţă medicală;
 Asigurarea tranziției de la sistemul de îngrijire de tip instituționalizat către servicii oferite
la nivelul comunității.
În ansamblu, rezultatele avute în vedere în ceea ce privește domeniul incluziunii
sociale și combaterii discriminării se referă la reducerea substanțială a prevalenței sărăciei, în
special în rândul copiilor, tinerilor a persoanelor de etnie romă și a altor grupuri dezavantajate; o
viață mai bună pentru persoanele provenind din sistemul instituționalizat, care se integrează în
comunitate, oportunități de angajare mai bune pentru persoanele din grupuri vulnerabile/afectate
de sărăcie.
Axe prioritare Programul Operational Capital Uman

Axa Prioritară 1 - Inițiativa locuri de muncă pentru tineri


Suma alocată totală - 230.693.510 Euro prin Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”
Acţiunile planificate în cadrul AP 1 urmează să fie implementate în cele trei regiuni eligibile în
care rata şomajului în rândul tinerilor depăşeşte 25%, şi anume: regiunea Centru (31,7%),
regiunea Sud-Est (31,3%) şi regiunea Sud Muntenia (30,2%), regiuni mai puțin dezvoltateÎn
concordanță cu AP 2014-20202, Recomandările Specifice de Ţară privind combaterea şomajului
în rândul tinerilor, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020,
Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri, Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret
2014 - 2015, Strategia Națională pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții, obiectivele specifice
vizate în cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt:
 creșterea ocupării tinerilor NEETs (Not in Employment, Education or Training - nu are
loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ sau formare profesională) şomeri cu
vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare şi cu rezidența în
regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)
 îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu
vârsta între 16-24 ani, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud
Muntenia)
Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs
Suma alocată totală:
 408.572.233 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 26.535.106 Euro rezervă
de performanță
 18.701.987 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 1.253.350 Euro rezerva de
performanță
În cadrul AP 2 sunt prevăzute 3 obiective specifice: în contextul primelor 2 obiective specifice
vor fi vizate cele 5 regiuni care nu sunt eligibile în cadrul Inițiativei Locuri de Muncă pentru
Tineri, respectiv regiunile BucureștiIlfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, dat fiind
faptul că nevoia de susţinere a tinerilor pe piaţa muncii a fost identificată în toate regiunile.
Obiectivele specifice vizate în cadrul acestei priorităţi de investiţii vizează:
 creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la
Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-
Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)
 îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea
competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu
vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în
regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)
 creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare
Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți
Suma alocată totală:
 1.270.959.911 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 81.309.527 Euro
rezervă de performanță
 24.853.622 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 1.688.063 Euro rezerva de
performanță
Obiectivul specific vizat de prezenta prioritate de investiţii îl reprezintă îmbunătățirea nivelului
de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate
conform SNC şi SNCDI ale angajaților. Pentru atingerea acestui obiectiv specific vor fi susținute
din FSE următoarele tipuri de acţiuni:
Acțiuni care vizează angajații:
 Participarea angajaților la programe de formare profesională (cursuri de calificare de
nivel 2-4 conform Cadrului Național al Calificărilor, cursuri de scurtă durată, de
specializare și perfecționare etc.) în concordanță cu cerințele locurilor de muncă din
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile
de specializare inteligentă conform SNCDI. O atenţie deosebită va fi acordată participării
la programe de formare profesională a angajaţilor vârstnici
 Evaluare/ validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor aferente cerințelor
locurilor de muncă din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform
SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Acțiuni care vizează angajatorii:
 Stimularea angajatorilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă
Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Suma alocată totală:
 1.047.023.965 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 65.852.595 Euro
rezervă de performanță
 63.168.893 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 4.118.209 Euro rezerva de
performanță
Intervențiile din cadrul acestei PI îşi propun atingerea a patru obiective specifice:
 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din
comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma, prin
implementarea de măsuri integrate
 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din
comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate
 îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunități dezavantajate (e-
incluziune)
 reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile care au depăşit
situaţia de vulnerabilitate prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-
profesionale/ formare profesională etc. adecvate nevoilor specifice în vederea integrării
socio-profesionale
Axa Prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)
Suma alocată totală:
 206.392.106 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 13.287.556 Euro rezervă
de performanță
 5.586.112 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 364.329 Euro rezervă de
performanță
Intervențiile din cadrul acestei priorităţi de investiţii sunt menite să contribuie la:
 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu
accent pe cele cu populație aparținând minorității Roma, prin implementarea de măsuri/
operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
 reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000
locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de
DLRC
Axa Prioritară 6 - Educație și competențe
Suma alocată totală :
 1.393.631.965 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 89.680.233 Euro
rezervă de performanță
 85.004.079 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 5.526.743 Euro rezerva de
performanță
Acțiunile aferente acestei Priorități de Investiții vor viza OS 6.2-6.6.În vederea îndeplinirii OS
6.2. vor fi finanțate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:
 Sprijinirea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar în special a grupurilor
cu risc de PTS, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural
În vederea îndeplinirii OS 6.3. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:
 Activități menite să reducă riscul de PTS pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile,
cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevi din mediul rural/ comunitățile
dezavantajate socio-economic
 Activităţi suport menite să conducă la creșterea calității educaţiei obligatorii
În vederea îndeplinirii OS 6.4. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:
 Activități menite să readucă în sistemul de educație și formare tineri și adulți care nu și-
au finalizat educația obligatorieÎn vederea îndeplinirii OS 6.5. vor fi finanţate prin FSE
următoarele tipuri de acţiuni:
 Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului naţional şcolar obligatoriu (inclusiv pentru
învățământul special și învățământul de tip a doua șansă) în vederea orientării pe
formarea de competențe cheie şi pe nevoile de dezvoltare ale elevilor pentru învăţământul
primar şi secundar, inclusiv prin utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC;
 Dezvoltarea/pilotarea ofertelor curriculare la decizia școlii (CDS) care sprijină achiziția
competențelor cheie ale elevilor din învățământul obligatoriu
 Elaborarea de materiale didactice care sprijină implementarea curriculumului revizuit
(ghiduri, resurse educaționale pentru elevi și cadre didactice), în special cele de tipul
resurselor educaționale deschise.
 Realizarea de studii tematice privind aplicarea curriculumului revizuit și achizițiile
competențelor cheie cu focalizare pe copiii și tinerii din minoritatea roma, copii din medii
dezavantajate socio-economic, din mediul rural și copii/tineri cu dizabilități.
În vederea îndeplinirii OS 6.6. vor fi finanţate prin FSE următoarele tipuri de acţiuni:
 Perfecționarea profesională specializată pentru personalul didactic din învățământul
preuniversitar în vederea extinderii unor practici manageriale noi, a utilizării TIC în
procesul de predare, a promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe
nevoile elevilor, a furnizării unor programe de calitate pentru educația timpurie, pentru
prevenirea și reducerea timpurie a părăsirii școlii, a utilizării metodelor activ-participative
de educaţie bazate pe noul curriculum centrat pe competenţe cheie şi pe nevoile elevilor,
în special în cazul personalului care lucrează cu copiii aparținând grupurilor vulnerabile,
inclusiv copii aparținând minorității roma, copii cu nevoi speciale, copii din comunitățile
dezavantajate socioeconomic
 Evaluarea și validarea competențelor obținute de cadrele didactice/ personalul de sprijin
prin rute alternative de formare
 Promovarea unor măsuri integrate de mobilitate pentru personalul didactic (de exemplu,
cu programul Erasmus +). Sunt avute în vedere intervenții care valorifică rezultatele
mobilităților anterioare ale personalului didactic (susținute din ERASMUS+) în vederea
completării perfecționării continue a acestuia în relație cu domeniile de formare stabilite
în cadrul AP6, în cadrul PI
 Alte măsuri care vin în sprijinul îndeplinirii obiectivelor specifice stabilite în cadrul
acestei PI (ex activități de formare care promovează incluziunea, activități de formare în
aria elaborării de resurse educaționale deschise pentru facilitarea implementării
curriculumului revizuit, activități de formare pentru echipele manageriale în aria
monitorizării impactului măsurilor privind creșterea accesului la educație etc)
Axa Prioritara 7 - Asistenţa Tehnica
Suma alocata totala:
 286.276.051 Euro pentru regiunile mai puţin dezvoltate
 18.590.933 Euro pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov
În vederea asigurarii unui cadru coerent şi unitar de funcţionare a instituţiilor responsabile cu
gestionarea Fondului Social European în perioada 2014-2020, axa de asistenţa tehnica din cadrul
POCU va acoperi nevoile de finanţare pentru implementarea în bune condiţii a Programului
Operaţional Capital Uman, prin acoperirea cheltuielilor cu personalul.
În acest sens, axa de Asistenţa Tehnica a POCU va acţiona în complementaritate cu Programul
Operaţional Capacitate Administrativa şi Programul Operaţional Asistenţa Tehnica în ceea ce
priveşte aranjamentele procedurale, respectiv existenţa unei grile de salarizare unice pentru
personalul implicat în managementul şi controlul FESI, existenţa unor criterii comune de
recrutare a personalului etc.

Activităţi eligibile

Pe OS 4.4. prioritatea este furnizarea de servicii sociale, de ocupare, psihologice etc


grupului tinta si nu investitia in resursele umane din sistem (formare profesionala etc).
Astfel, activitatea de furnizare de servicii sociale si /sau de ocupare, educationale etc
persoanelor fara adapost (asa cum e ea descrisa mai sus) trebuie sa reprezinte 80% din
proiect (element de eligibilitate proiect), iar activitatile suport (destinate resurselor
umane din sistem: formare profesionala etc.) vor reprezenta maxim 20% din activitatile
proiectului si implicit si din bugetul aferent activitatilor proiectului

Capitolul 4. Programul Operaţional Capital Uman


Programul de finanţare pentru care se va opta este Programul Operaţional Capital
Uman(POCU), Axa prioritară 4: “Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”.
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU) are o alocare totală de 4,326
miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile
asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate
prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităților de
dezvoltare economică și socială dintre România și Statele Membre ale UE.
Acest Domeniu major de intervenţie vizează facilitarea accesului la ocupare pentru
persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile, în scopul evitării excluziunii sociale,
marginalizării, discriminării şi riscului de sărăcie.Intervenţiile promovate se adresează tuturor
grupurilor marginalizate care nu sunt incluse în politicile principale şi care au nevoie de o atenţie
special într-un mod particular.
Cu intervenţii integrate planificate în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii
sociale și educaţiei, PO CU va funcţiona ca un mijloc de stimulare a creşterii economice şi a
coeziunii şi, de asemenea, va susţine atingerea obiectivelor stabilite în cadrul altor provocări de
dezvoltare ‐ competitivitate, infrastructură, administrație şi guvernanţă ‐ contribuind la
îndeplinirea obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020 pentru o
creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.
Incluziunea socială şi combaterea sărăciei sunt parte integrantă a intervențiilor care
urmăresc promovarea unei dezvoltări echilibrate şi coeziunea socială. Reducerea prevalenței săr
ăciei și a excluziunii, îmbunătăţirea accesului la servicii sociale şi de sănătate de calitate,
dezvoltarea economiei sociale, vor fi urmărite la nivel de program, în vederea promovării incluzi
unii sociale şi combaterii sărăciei, în conformitate cu prevederile strategiilor naţionale relevante
şi contribuind la obiectivele asumate în acest domeniu. În acest sens, PO CU încurajează
considerarea resursei umane provenite din rândul grupurilor vulnerabile ca și resursa umană fără
de care dezvoltarea României în următorii ani este imposibilă.
Printre operaţiunile orientative se numără şi dezvoltarea programelor specifice, inclusive
stimulente pentru angajatori, pentru (re)integrarea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, în
special a populaţiei rome, persoanelor cu dizabilităţi şi tinerilor peste 18 ani care au părăsit
sistemul de stat de protecţie a copilului.

Capitolul 5. Elaborarea titlului, scopului si obiectivelor specifice ale proiectului

Titlul proiectului

“Integrarea socio-profesională a tinerilor ce părăsesc centrele de plasament"

Scopul

Facilitarea accesului pe piaţa muncii şi integrarea în societate a tinerilor care la împlinirea


vârstei de 18 ani sunt nevoiţi sa părăsească centrele de plasament.

Obiectiv general

Pregătirea şi sprijinirea integrării socio-profesională a tinerilor din sistemul istituţionalizat de


protecţie a copilului care la împlinirea vârstei de 18 ani sunt nevoiţi să părăsească centrele de
plasament.

Obiective specifice

OS1 Facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru 50 de tineri ce urmează să părăsească


centrele de plasament la împlinirea vârste de 18 ani.

OS2 Participarea la programe de formare profesională pentru dezvoltarea competenţelor şi


calificărilor de bază pentru 50 de tineri.

OS3 Dezvoltarea abilităţilor sociale şi a deprinderilor de viaţă independent a 50 de tineri.

OS4 Asigurarea unui nivel minim de cunoaştere şi de informare a angajatorilor în ceea ce


priveşte integrarea profesională a 50 de tineri.

OS5 Sprijinirea integrării socio+profesională pentru cei 50 de tineri.

OS6 Acordarea de consiliere socio-profesională după terminarea proiectului pentru cei 50 de


tineri.
Capitolul 6. Elaborarea propunerii de proiect

6.1.Activităţile de bază şi activităţile conexe


A.1. Indentificarea şi selecţia beneficiarilor
În această etapă, timp de două săptămâni,vor fi identificaţi cei 50 de beneficiari ai
proiectului.
A.1.1. Stabilirea criteriilor de selecţie a beneficiarilor
Se vor stabili acele criterii în urma cărora se vor alege beneficiarii proiectului. Aceste
criterii sunt:
 să fie tineri din centrele de plasament cu vârsta între 14-18 ani;
 să nu mai fi participat la programe de pregătire asemănătoare;
 tinerii nu îşi continuă studiile (deoarece prin Legea 272/2004 se precizează faptul că
"tânărul poate beneficia de prelungirea măsurii de protecţie, în cazul în care îşi continuă
studiile până la vârsta de 26 de ani").
A.1.2. Pre-selecţia beneficiarilor pe baza criteriilor stabilite
Se va analiza compatibilitatea dintre criterii şi tinerii ce urmează să participe la acest
proiect.
A.1.3. Selecţia finală a beneficiarilor în baza criteriilor prestabilite
Se vor alege acei tineri ce îndeplinesc condiţiile de participare.
A.2. Identificarea persoanelor ce se vor ocupa de pregătirea tinerilor
Se vor identifica şi contacta acele persoane/traineri ce vor ţine cursurile de pregătire socio-
profesională ale tinerilor.Este previzionat un număr de 4 formatori necesari desfăşurării
cursurilor.Această activitate se va desfăşura timp de o lună după finalizarea activităţii
precedente.
A.2.1. Lansarea anunţului de primire a candidaturilor
În această etapă va fi lansat anunţul de primire a candidaturilor pentru a deveni
formator în cadrul proiectului.
A.2.2. Primirea candidaturilor
Se vor primi candidaturile pe site-ul D.G.A.S.P.C. Giurgiu împreună cu documentele
solicitate de Direcţie prin intermediul anunţului.
A.2.3. Analiza candidaturilorşi selecţia candidaţilor
În această etapă vor fi analizate candidaturile depuse, iar în urma analizei vor fi
selectaţi acei candidaţi care corespund criteriilor precizate.
A.3. Derularea unei campanii de informare a angajatorilor cu privire la integrarea
Profesională a tinerilor ce părăsesc centrele de plasament la împlinirea vârstei de 18 ani.
Se vor stabili contacte cu un număr de 30 angajatori în vederea susţinerii procesului de
integrareprofesională a tinerilor ce părăsesc centrele de plasament la împlinirea vârstei de 18
ani după terminarea cursurilor de pregătire şi obţinerea calificării necesare.
Aceste contacte se vor face atât prin intermediul unor întâlniri cu aceştia, cât şi prin
realizarea unui număr de 30 de broşuri informative cu privire la obiectivele şi stadiul
proiectului, ce se vor trimite în primele şi ultimele trei luni angajatorilor.
A.4. Stabilirea tematicii cursurilor
A.4.1.Stabilirea principalelor teme care vor fi abordate în cadrul cursului de deprinderi
de viaţă independentă
În cadrul acestui curs se vor aborda următoarele teme:
 comunicare scrisă(Curriculum Vitae, diverse tipuri de cereri, mandat postal,
telegrafic, colet, recomandată -ortografie/exerciţii/teste);
 utilizarea calculatorului, navigarea pe Internet;
 comunicare activă verbală(formule de adresare/prezentare/solicitare de informaţii,
convorbirea telefonică, interviul, discuţia în contradictoriu, dialogul cu
prieteni/colegi/şefi/ reprezentanţi ai unor autorităţi şi instituţii);
 locul de muncă(cautare -identificare surse de informaţii, ierarhizarea ofertelor,
contractul de muncă, obligaţii/impozite salariale, ierarhie -colegi de muncă, conflicte de
muncă -negocierea);
 bugetul personal(venit brut/venit net, obligaţii băneşti: chirie, întreţinere, utilităţi,
încadrarea într-un buget limitat, cheltuieli zilnice, achiziţii în rate, economisirea unor
sume de bani);
 autorităţile centrale şi locale, instituţii, societăţi comerciale, prestatori de servicii(rolul şi
atribuţiile acestora, modul în care pot fi contactate);
 identitatea personală(informare/consiliere privind obţinerea documentelor de identitate
personală -certificat de naştere, carte de identitate, foaie matricolă, diplomă de studii,
legitimaţii);
 educaţia sexuală(igiena personală/boli transmisibile/SIDA; responsabilităţile
soţului/soţiei, tatălui/mamei);
 protecţie socială şi legislaţie(Legea 116/2003, Codul muncii);
 drepturi şi obligaţii cetăţeneşti;
 viaţa în colectiv(norme juridice/norme sociale; grupul de muncă/responsabilităţi/ierarhie/
disciplină; grupul de prieteni/respect/empatie/toleranţă/ajutor; grupul de vecini/respect
mutual/ajutor).Tot în cadrul acestei etape vor fi elaborate 50 de suporturi de curs ce vor fi
date participanţilor.
A.4.2.Stabilirea principalelor teme aferente cursurilor de formare profesională:
În cadrul acestei activităţi se vor realiza următoarele cursuri structurate pe trei tipuri de
domenii ocupaţionalecu locurile aferente fiecarui curs:
 cursuri lucrător înindustriaalimentară(bucătar,brutar,patiser,chelner, ospătar)–15 locuri;
 cursuri construcţii (zidar, zugrav, fainţar, finisor)–15 locuri;
 cursuri de confecţioner(croitorie, confecţii textile şi încălţăminte, design vestimentar)–20
locuri.
Tot în cadrul acestei etape vor fi elaborate 50 de suporturi de curs ce vor fi date
participanţilor.Această etapă se va desfăşura pe parcursul a două săptămâni după finalizarea
celei de-a treia activităţi.
A.5. Stabilirea modalităţilor de evaluare a cursanţilor
A.5.1. Stabilirea tipului de evaluare
Se va stabili modalitatea de evaluare a tinerilor la sfărşitul cursurilor în vedere
obţinerii diplomei de calificare.Aceasta va fi o evaluare prin intermediul unui test grilă.
A.5.2. Stabilirea criteriilor de evaluare
Se vor stabili criteriile ce vor fi luate în considerare la evaluarea tinerilor. Aceste
criterii vor fi stabilite în vederea respectării principiului obiectivităţii şi al echităţii evaluării
acestora.Această activitate (A5) se va desfăşura pe parcursul a dou
ă săptămâni, în paralel cu activitatea patru.
A.6. Aducerea tuturor tinerilor în locaţia unde se vor organiza cursurile
În cadrul acestei activităţi va fi adus grupul ţintă în clădirea “Complexul de Servicii
Sociale” de Tip Familial, din orasul Giurgiu. Aceşti tineri vor locui în această clădire pe toată
durata cursurilor şi a evaluărilor. În cadrul acestui centru ei vor beneficia de aceleaşi condiţii
ca şi în centrele de provenienţă. Pentru derularea acestei activităţi sunt necesari14 litri de
motorină.
Această activitate (A6) se va desfăşura pe parcursul unei săptămâni (fiind necesară
şi instalarea acestora în central de plasament), în paralel cu activitatea cinci.
A.7. Organizarea de cursuri de dezvoltarea abilităţilor sociale şi a deprinderilor de
viaţă independentă a acestor tineri
A.7.1.Transferul efectiv de informaţii teoretice şi practice în vederea acumulării şi
dezvoltării deprinderilor de viaţă independentă
În cadrul acestei activităţi se vor organiza cursuri de pregătire a 50 de tineri în vederea
integrării în societate a acestora prin abordarea de diverse domenii.
În susţinerea acestui curs va fi implicat un fomator.Toate cursurile vor avea loc în
“Complexul de Servicii Sociale” de Tip Familial, din orasul Giurgiu, nefiind necesară
deplasarea tinerilor, aceştia locuind aici pe perioada derulării proiectului.
A.7.2.Activităţi preparare alimente
Se vor organiza cursuri de pregătire a tinerilor în domeniul alimentar astfel ca după plecarea
din centrele de plasament aceştia să poatăsă-şi prepare singuri hrana.
A.7.3. Activităţi igienă personală
Se vor organiza cursuri de pregătire a tinerilor în ceea ce priveşte igiena personală a
Acestora în vederea cunoaşterii principalelor boli la care se expun în cazul în care nu au o
igienă personală adecvată.
A.7.4. Activităţi gestionare buget
În cadrul acestui curs tinerii vor fi învăţaţi cum să-şi gestioneze propriul buget.
Această activitate (A6) se va desfăşura pe parcursul a şase luni după finalizarea activităţilor
patru şi cinci.
A.8. Organizarea de cursuri de formare profesională a tinerilor ce părăsesc centrele de
plasament
A.8.1.Consiliere psihologică pentru cei 50 de tineri
În cadrul acestei activităţi celor 50 de tineri li se vor da anumite teste în vederea stabilirii
înclinaţiei spre o anumită meserie din cele enumerate mai sus.
A.8.2.Transferul efectiv de informaţii teoretice şi practice în vederea acumulării de
cunoştinţe într-un anumit domeniu
În cadrul acestei activităţi se vor organiza cursuri de pregătire a 50 de tineri în vederea
integrării profesionale a acestora prin abordarea de diverse domenii ocupaţionale, cum ar fi:
cursuri lucrător în industria alimentară (bucătar, brutar, patiser, chelner, ospătar);
cursuri construcţii (zidar, zugrav, fainţar, finisor);cursuri de confecţioner (croitorie, confecţii
textile şi încălţăminte, design vestimentar).
Pentru derularea acestor cursuri sunt necesari 3 formatori(câte un formator pentru fiecare
modul).Toate cursurile vor avea loc în clădirea “Complexul de Servicii Sociale” de Tip
Familial, din orasul Giurgiu ", nefiind necesară deplasarea tinerilor, aceştia locuind aici pe
perioada derulării proiectului.

A.8.3. Activităţi de căutare, găsire şi menţinere a unui loc de muncă


În cadrul acestui curs tinerii vor fi învăţaţi cum să-şi caute un loc de muncă şi ce ar trebui să
facă ca să-şi-l menţină.Această activitate (A7) se va desfăşura pe parcursul a şase luni după
finalizarea activităţii şase.
A.9. Evaluarea cursanţilor
Se vor evalua cunoştinţele dobândite de tinerii în urma cursurilor de pregătire prin
intermediul unor teste grilă.Această activitate se va desfăşura pe perioada unei luni de zile.
A.10. Orientare, consiliere şi planificare în carieră
Se vor realiza acţiuni de orientare, consilire şi planificare a carierei tinerilor şi li se vor
acorda servicii de asistenţă în vederea identificării unui loc de muncă prin colaborarea cu
angajatorii cu care s-au stabilit contacte anterior.
A.11. Auditul proiectului
În cadrul acestei etape se va realiza auditul proiectului.
Auditul va fi realizat de o altă organizaţie, iar costul acestuia este de 16 000 lei.
A.12. Raport final asupra rezultatelor proiectului
În cadrul acestei etape expertul financiar –contabil va realiza un raport final asupra
proiectului în vederea stabilirii în ce măsură au fost atinse obiectivele propuse

6.2. Reyultate aşteptate


 Creşterea gradului de integrare social pentru tinerii ce vor părăsi centrele de
plasament la împlinirea vârstei de 18 ani
 Integrarea pe piaţa muncii a tinerinerilor ce vor părăsi centrele de plasament la
împlinirea vârstei de 18 ani
 Promovarea cursului de Dezvoltare a abilităţilor sociale şi a deprinderilor de viaţă
independent de către 45 din cei 50 de tineri.
 Promovarea cursurilor de formare profesională de către 45 de tineri din cei 50 după
cum rezultă :
 Cursuri lucrător în industria alimentară(bucătar, brutar, patiser, chelner,
ospătar) – 12 promovaţi
 Cursuri construcţii(zidar, zugrav, faianţar, finisor) – 13 promovaţi
 Cursuri de confecţioner(croitorie, confecţii textile şi încălţăminte, deisgn
vestimentar) – 18 promovaţi.
 Integrarea pe piaţa muncii la sfârşitul proiectului a 43 de tineri.

6.3. Indicatori de rezultat


Obiective specifice Activitate Indicatori de rezultat
Participarea la A1. Identificarea şi selecţia -45 de tineri selectaţi
programe de formare beneficiarilor
profesională pentru A2. Identificarea persoanelor ce se -4 traineri selectaţi
dezvoltarea vor ocupa de pregătire tinerilor
competenţelor şi
calificărilor de bază A6.Aducerea tuturor tinerilor în -50 de tineri transportaţi
pentru 50 de tineri locaţia unde se vor organiza
cursurile
Asigurarea unui nivel A3. Derularea unei campanii de -30 de angajatori identificaţi
minim de cunoaştere informare a angajatorilor cu privire şi informaţi
şi de informare a la integrarea profesională a tinerilor
anagajatorilor în ceea
ce priveşte integrarea
profesională a 50 de
tineri.
Dezvoltarea A4. Stabilirea tematicii cursurilor -100 de suporturi de curs
abilităţilor sociale A5. Stabilirea modalităţilor de realizate
pentru 50 de tineri evaluare a cursanţilor
A7.Organizarea de cursuri de -50 de tineri formaţi
dezvoltare a abilităţilor sociale şi a
deprinderilor de viaţă independentă
Formare profesională A8. Organizarea de cursuri de -50 de tineri formaţi
pentru 50 de tineri dezvoltare a abilităţilor sociale şi a
deprinderilor de viaţă independent a
acestor tineri
Facilitarea accesului A9.Evaluarea cursanţilor -50 de tineri evaluaţi
pe piaţa muncii -43 de tineri promovaţi
pentru 50 de tineri
Acordarea de A10. Orientare, consiliere şi -50 de tineri consiliaţi
consiliere socio- planificare în carieră profesional
profesională după
terminarea proiectului
pentru cei 50 de tineri

Capitolul 7. Elaborarea bugetului proiectului, graficul Gannt şi explicarea


structurii echipei de management

Echipa de proiect este compusa din:

1) Manager de proiect
El are rolul de coordonare şi monitorizare a tuturor activităţilor derulate în cadrul
proiectului, este responsabil de întocmirea şi transmiterea rapoartelor de progress
întocmite pentru fiecare cerere de plată, verifică şi semnează rapoartele de activitate
lunare ale achipei de management a proiectului.Acesta îşi va desfăşura activitatea pe
întreaga durată a proiectului.
2) Expret Financiar-Contabil
Acesta se va ocupa de partea financiar-contabilă a proiectului prin asigurarea
procedurilor financiare necesare implementării proiectului prin întocmirea bugetului,
prin a veghea asupra execuţiei bugetului şi a realize rapoartele financiare. De
asemenea se va ocupa de efectuarea plăţilor la timp. Acesta va avea o normă parţială
în cadrul proiectului.
3) Expert Resurse Umane
El se va ocupa de identificarea şi selecţia beneficiarilor, de identificarea persoanelor
ce se vor ocupa de pregătirea tinerilor şi de gestionarea resurselor umane implicate în
acest proiect.Acesta se va ocupa de asemenea şi de partea de saralizare.El îşi va
desăşura activitatea pe întreaga durată a proiectului.
4) Expert Achiziţii
Expertul în aciziţii se va ocupa de contracte cu operatorii economici în vederea
achiziţionării resurselor material necesare derulării proiectului.Acesta va avea o
normă parşială în cadrul proiectului.
5) Expert Comunicare şi Relaţii Publice
El se va ocupa de stabilirea relaţiilor de parteneriat cu angajatorii, prin organizarea de
întâlniri cu aceştia, în vederea informării lor despre acest proiect.Scopul în reprezintă
angajarea unora sau tuturor acestor tineri, ce vor termina cursurile de pregătire
profesională, la aceşti angahatori.De aseemenea el va relaţiona cu presa în vederea
informării cetăţenilor despre acest proiect.Acesta va avea o normă parţială în cadrul
proiectului.

Bugetul proiectului

Activităţi Categorii de Anul


Activităţi cheltuieli
Activităţi conexe Anul 1 Anul 0
principale
A.1.1. Stabilirea criteriilor de selecţie a beneficiarilor - 0 lei 0 lei
A1. Identificarea şi A.1.2. Pre-selecţia beneficiarilor pe baza criteriilor -
0 lei 0 lei
selecţia stabilite
beneficiarilor A.1.3. Selecţia finală a beneficirailor în baza criteriilor -
0 lei 0 lei
prestabilite
A.2. Identificarea A.2.1. Lansarea anunţului de primire a candidaturilor - 0 lei 0 lei
persoanelor ce se A.2.2. Primirea candidaturilor - 0 lei 0 lei
vor ocupa de -
A.2.3. Analiza candidaturilor şi selecţia candidaţilor 0 lei 0 lei
pregătire tinerilor
A.3. Derularea unei Cheltuieli cu
campanii de materiale
informare a
angajatorilor cu
privire la integrarea
1 243,55 1 942,08
profesională a -
lei lei
tinerilor ce
părăsesc centrele
de plasament la
împlinirea vârstei
de 18 ani.

A.4.1 Stabilirea principalelor teme care vor fi Cheltuieli cu


2 730, 46
abordate în cadrul cursului de deprinderi de viaţă materiale 0 lei
A.4. Stabilirea lei
independentă
tematicii cursurilor
A.4.2. Stabilirea principalelor teme aferente cursurilor Cheltuieli cu 3 780,63
materiale 0 lei
de formare profesională lei
A.5. Stabilirea A.5.1 Stabilirea tipului de evaluare - 0 lei 0 lei
modalităţilor de -
evaluare a A.5.2. Stabilirea criteriilor de evaluare 0 lei 0 lei
cursanţilor
A.6. Aducerea tuturor Cheltuieli cu
tinerilor în locaţia consumabile
- 86,8 lei 0 lei
unde se vor organiza
cursurile
A.7. Organizarea de A.7.1 Transfersul efectiv de informaţii teoretice şi
cursuri de practice în vederea acumulării şi dezvoltării
dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă
abilităţilor sociale A.7.2. Activităţi preparare alimente - 0 lei 0 lei
şi a deprinderilor A.7.3. Activităţi igienă personală - 0 lei 0 lei
de viaţă -
independentă a A.7.4. Activităţi gestionare buget 0 lei 0 lei
acestor tineri
Cheltuieli cu
A.8. Orgabizarea de A.8.1. Consiliere psihologică pentru cei 50 de tineri personalul 176 800 lei 88 400 lei
cursuri de formare
profesională a A.8.2. Transferul efectiv de informaţii teoretice şi Cheltuieli cu
tinerilor ce practice în vederea acumuării de cunoştinţe într-un consumable 285 lei 0 lei
părăsesc centrele anumit domeniu
de plasament A.8.3 Activităţi de căutare, găsire şi menţinere a unui -
0 lei 0 lei
loc de muncă
A.9. Evaluarea Cheltuieli cu
- 0 lei 157,5 lei
cursanţilor materiale
A.10. Orientare, -
consiliere şi
- 0 lei 0 lei
planificare în
carieră
A.11. Auditul Cheltuieli cu
- 0 lei 16 000 lei
proiectului servicii
A.12. Raport final Cheltuieli cu
asupra rezultatelor - materiale 0 lei 25 lei
proiectului
- 251 511,44 106 524,58
TOTAL/AN -
lei lei
TOTAL(AN 1+2) - - 358 036, 02 lei
Finanţare din -
bugetul - 7 160,72 lei
propriu(2%)

Diagrama Gantt

Activităţi Anul 1 Anul 2


Principale Luna 1 Luna 2 Luna 3 L L L L L L L L L L L L L L
S S S S S S S S S S S S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.
A.8.
A.9.
A.10.
A.11.
A.12.

Potrebbero piacerti anche