Sei sulla pagina 1di 6

Anexa nr. 3 la ordinulministruluieducaţieinaţionale nr. 5559/22.XI.

2013

Anexa la Metodologia de evaluare a calitățiiproiectelor de manualeșcolarepentruînvăţământulpreuniversitar

FISA-TIP DE EVALUARE A CALITĂȚII PROIECTULUI DE MANUAL SCOLAR


Codulproiectului de manual scolar: MATEMATICA; Autor:RodicaChiran;
Numesiprenumeevaluatorului: GHINEA MIHAELA EdituraAramis, 2004/ Ordin nr.4686 din 05.08.2003
Titluldisciplinei/modulului de pregătire:
Matematicasiexplorareamediului Clasa: I Filiera, profilulșispecializarea: învățământprimarNr. pagini: 112
Ordinul de ministrupentruaprobareaprogramei:
nr3418/19.03.2013 /.............. .....
.....

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:
„Adunareașiscădereanumerelornaturale
de la 0 la 100”
CRITERII TEHNICE DE CALITATE
Indicatori Punctaj Punctaj Argumente/Exemple
maxim acordat
Criteriul I
Corectitudineaconţinutuluistiinţific 10
Există un echilibru minim de informațiiaccesibilizate, relevante.
Manualul nu faciliteazăinteracțiuneașiînvățareaautonomă.
1. Corectitudineastiinţifică a informaţieioferite explicit prin Unelesarcinile de lucrusuntambiguu formulate.
text/imagine/elemente multimedia. 2 Nu existăsuportmultimedia.
Predominăinformaţiiştiinţificeformale,
puţinrelevantepentrudezvoltareacompetenţelordisciplinare.
Raportat la programașcolarăînvigoare, manualul nu oferăresursenecesareunui
2. Relevanţainformaţieioferiteprin text/imagine/elemente 1 curriculum integratșinicielemente multimedia.
multimedia, raportată la programașcolară.
Elevultrebuiesăbeneficieze de criteriișiindicatori care
sădescriecaracteristicile ”model” ale produsuluiînvățării, ale
sarciniirezolvate. Printr-un proces de metagogniție, elevultrebuiesă
1 compareprodusulsăucu ”modelul”.
3. Corectitudineaștiinţificăaitemilor de evaluare/autoevaluare.
Punctajcriteriul I 4
Criteriul II
Abordareadidactică a conţinutuluiînvăţării 10
Existăcâtevamodalităţi de concretizare a conţinuturilor care
trebuiecompletate.
Eleviitrebuiefamiliarizați cu enunțuriceconținoperatorilogici.
1. Coerenţalogică a prezentăriiconţinutuluidisciplinei/modulului de 2
pregătire.
Activitățile de învățareinițiazăîntr-o micămăsurăeleviiîncăutare,
înînțelegereșifixare. La
aceastăvârstă,limitareamaterialuluiintuitivdăuneazădezvoltăriiopera
țiilorgândirii, etapelorînvățării.
Implicareaprecarăaelevilorînactivități practice nu conduce la
formarea /dezvoltareacompetențelor, conform curriculum-ului
actual.
2. Adecvareaactivităţilor practice și a exemplelor la
2
formarea/dezvoltareacompetenţelor din programașcolară.
Conținuturileînvățăriinufaciliteazăcontextualitateașiaplicareacuno
ștințelorîndiferitesituații de învățare, nu oferă o
perspectivăunitarăasupracelorstudiate, cu
3. Adecvareaprezentăriiconţinutuluiștiinţificși a mesajului 2 toatecăprogramaestegeneroasă sub acest aspect.
elementelor multimedia la nivelul de vârstă/de dezvoltare a elevilorși
laspecificuldisciplinei/modulului de pregătire.
Punctajcriteriul II 6


Se completează de cătreevaluatorii de proiecte de manuale ẟcolare.

4
Anexa nr. 3 la ordinulministruluieducaţieinaţionale nr. 5559/22.XI.2013

Indicatori Punctaj Punctaj Argumente/Exemple


maxim acordat
Criteriul III
Organizareaconţinutuluiproiectului de manual școlarînvederea
formării/dezvoltării de competenţeînconformitate cu programașcolară 10
1 Conținutulmanualului nu esteabordatintegrat, conform curriculum-
ului actual.
Predominăinformaţiiştiinţificeformale,
puţinrelevantepentrudezvoltareacompetenţelordisciplinare.
Este necesarădefalcareaconţinuturilorpegrupuri de lucru:
1. Structurareaconţinutuluiproiectului de manual școlarpentru elevipentruperformanţă, elevipentruremediere.
eficientizareaînvăţării.

Este necesarăincludereaexplicită a competenţelorînstructură,


deoarecemanululconstituie o sursă de informare; este un
reperpentrupărinţi, elevi, darşipentrucadrul didactic.

2. Formarea/dezvoltareașivalorificareacompetenţelor din programa Competenţele din programă nu suntidentificate la


nivelulmanualului.
școlară. 0

In programaactuală, strategiiledidacticetrebuiesă fie integratoare,


să se bazezepevalorificareaexperienței de
învățareaelevilor.Metodeleutilizatenusuntspecificeînvățăriiprinacți
une, nu suntfocalizatepeelev, astfelîncâtobiectivelepropusesă se
realizezeîntr-un context atractiv, motivant, săpunăelevulînsituația
1 de a se implicaactivînpropriaformare.
3. Utilizareametodelor/tehnicilor/strategiiloractiv-participative.

Punctajcriteriul III 2
Criteriul IV
Contribuţia la optimizareaprocesului de predare-învăţare-evaluare 10

La finalulfiecăreiunități de învățareexistălecții recapitulative, cu


exercițiicare se încearcă a fi diversificate, fără o gradualitate a
dificultățiiactivităților..
1. Pondereatemelor recapitulative/de sinteză. 3

Există un minim echilibruîntreconținuturișiitemii de evaluare. Nu


2. Echilibrareaconţinutuluidisciplinei/modulului de pregătire cu 2 se utilizeazămetodecomplementare de evaluare.
itemii/testele de evaluareșiasigurareacaracteruluiaplicativ al
metodelorcomplementare de evaluare.
Manualulfaciliteazăprocesul de predare-învățare-
evaluareprinutilizareaachizițiiloranterioareși a celornoi.
3. Gradul de utilizare a achiziţiiloranterioareșinoi, îndiferite 2
contexte.

Punctajcriteriul IV 7

5
Anexa nr. 3 la ordinulministruluieducaţieinaţionale nr. 5559/22.XI.2013

Indicatori Punctaj Punctaj Argumente/Exemple


maxim acordat
Criteriul V
Calitateașiaccesibilitatealimbajului 10
1. Corectitudineașicoerenţalingvistică, respectareanormelor de Manualulutilizeazăînmicămăsură un limbaj specific matematic.
exprimareacademică/de referinţăînvedereaformăriicompetenţelor 2
de comunicare, de dezvoltare a limbajului de specialitateîncontexte
noi.
Suntutilizatefoartepuțineconceptematematice.
Predareanoilorachiziții, a unorsarcini de lucru se bazeazăîn mare
1 măsurăpeintuiție.
2. Utilizareaadecvată a informaţiilor/termenilor/conceptelorîn
conţinuturi.

Titlurile/subtitlurile din manual nu


suntrelevantepentruactualaprogramășcolară, care prevededomenii
3. Relevanţatitlurilor/subtitlurilorîncadrulproiectului de manual 0 de cunoaștere integrate.
școlar.

Punctajcriteriul V 3
Criteriul VI
Calitateatehnoredactăriișifacilitateautilizăriivarianteidigitale
a proiectului de manual școlar 10

1. Calitateatehnoredactăriișiaspecteleestetice ale proiectului de 3


Calitateagrafică, elemente de tehnoredactare, dimensiunealiterelor,
câtșicalitateahârtieiconstituie un plus pentruorice
manual.
manualșcolar.

0 Nu există.
2. Calitateatehnicăaelementelor multimedia.

Manualul are un aspect destul de atractiv, cu imaginicolorate, nu


2 stridente, adecvate vârstei.
3. Aspectulatractivșiadecvatnivelului de vârstă/de dezvoltare a
elevilorșispecificuluidisciplinei/modulului de pregătire.

Punctajcriteriul VI 5

6
Anexa nr. 3 la ordinulministruluieducaţieinaţionale nr. 5559/22.XI.2013

Indicatori Punctaj Punctaj Argumente/Exemple


maxim acordat
Criteriul VII
Stilul, unitateaproiectului de manual școlarșicalitatea
pedagogică a activităților multimedia de învățareinteractivă 10
1. Elaborareaproiectului de manual școlarîntr-o concepţieunitară,
care săstimulezedezvoltarea de valorișiatitudiniîncontextefirești, 0 Nu există.
sincretice, adaptatevârstei.
0
2. Menţionareacompetenţelorși a finalităţilor practice grupatepe
Nu există.
domenii/teme, precumșiprezențacuprinsului.
3. Forma de prezentare a textului, a imaginilorși a elementelor 0 Nu există.
multimedia.
Punctajcriteriul VII 0
Punctajpentrucriteriiletehnice de calitate 27

Data: Semnăturaevaluatorului
26 aprilie 2014