Sei sulla pagina 1di 16

‫تغییر زندگی و تغییر جهان‬

‫فعال‬
‫جلد ‪ . 1‬شماره ‪2‬‬

‫هدایت زندگی‬
‫یک راهنمای قابل اعتماد به زندگی موفق‬

‫شما چیزی که می خورید هستید!‬


‫چیزهایی که می بینید و می خوانید به سود شما‬
‫هستند یا به ضرر شما؟‬

‫اولویت ها‬
‫چشیدن طعم واقعی زندگی‬
‫فعال‬
‫بــرای آگاهــی بیشــتر و مطالعــه‬ ‫جلد ‪ . 1‬شماره‪2‬‬
‫دیکــر نشــریات و ارتبــاط بــا مــا بــه‬
‫ایــن وب ســایت مراجعــه فرماییــد‪:‬‬
‫‪www.activated.org‬‬
‫‪Activated Ministries‬‬
‫‪PO Box 462805‬‬
‫‪Escondido, CA 92046–2805‬‬
‫‪USA‬‬
‫‪Toll-free: 1–877–862–3228‬‬
‫‪Email: info@actmin.org‬‬
‫‪www.activatedonline.com‬‬
‫‪Activated Europe‬‬
‫‪Bramingham Pk. Business Ctr.‬‬
‫‪Enterprise Way‬‬ ‫گفتگوی شخصی‬
‫‪Luton, Beds. LU3 4BU‬‬
‫‪United Kingdom‬‬
‫بــه راســتی دوســتی بــا دوام بــر ارتبــاط دو طرفــه بنــا شــده اســت‪ .‬شــا از ایــن آگاهــی داریــد‬
‫‪+44 (0) 845 838 1384‬‬ ‫کــه یــک دوســتی صمیمــی چگونــه اســت – تقســیم کــردن فکرهــا‪ ،‬فهمیــدن یکدیگــر و ایــن‬
‫‪Email: activatedEurope@activated.org‬‬
‫رابطــه ای اســت کــه عیســی مســیح مــی خواهــد بــا مــا داشــته باشــد‪ .‬او یــک دوســتی صمیمــی‬
‫‪Activated Africa‬‬
‫‪P.O. Box 2150‬‬ ‫بــا مــا مــی خواهــد نــه یــک رابطــه رسد‪.‬‬
‫‪Westville 3630‬‬ ‫بـرای ایجــاد و حفــظ دوســتی ‪ ،‬داشــن ارتبــاط رضوری اســت ‪.‬مترکــز تفکرامتــان و نیــاز هایــان‬
‫‪South Africa‬‬
‫‪+27 (83) 556 8213‬‬ ‫بــر عیســی در دعاهــا یــک ســوی ایــن ارتبــاط وشــنیدن حــرف هــای او از طریــق گفتــه هایــش‬
‫‪Email: activatedAfrica@activated.org‬‬ ‫ســوی دیگــر ایــن ارتبــاط اســت ‪.‬‬
‫‪Activated India‬‬
‫‪P.O. Box 5215‬‬
‫او اندیشــه هایــش را از را از راه کلامتــش در کتــاب مقــدس و یــا از طریــق کلامتــی کــه در‬
‫‪G.P.O.‬‬ ‫هنــگام دعــا بــه قلــب مــا نــازل مــی کنــد‪ ،‬بــر مــا آشــکار مــی ســازد‪.‬‬
‫‪Bangalore – 560 001‬‬
‫‪India‬‬
‫کلامت او یک هدیه با ارزش و نشان دوستی او با ماست‪.‬‬
‫‪Email: activatedIndia@activated.org‬‬ ‫ایــن کلــات فقــط ب ـرای اطــاع رســانی و آمــوزش بــه مــا نیســتند‪ ،‬بلکــه منبعــی بــا ارزش از‬
‫‪Activated Philippines‬‬ ‫شــجاعت‪ ،‬توانایــی‪ ،‬ایــان‪ ،‬امیــد و زندگــی هســتند‪.‬‬
‫‪P.O. Box 1147‬‬
‫‪Antipolo City P.O.‬‬ ‫اگــر افــرده هســتید و یــا احســاس ناراحتــی مــی کنیــد و یــا خســتگی وجودتــان را فـرا گرفتــه‬
‫‪1870 Antipolo City‬‬
‫‪Philippines‬‬
‫اســت‪ ،‬هیــچ چیــز ماننــد ســپری کــردن زمانــی بـرای خوانــدن رسود هــای پرستشــی‪ ،‬انجیــل و یــا‬
‫‪Cell: (0922) 8125326‬‬ ‫نرشیــه هــای مبنــی بــر کتــاب مقــدس منیتوانــد شــا را بــه آرامــش برســاند‪.‬‬
‫‪Email: activatedPI@activated.org‬‬
‫مــا امیدواریــم کــه بــا انتشــار ایــن نرشیــه بتوانیــم شــا را تشــویق کنیــم بــه ســپری کــردن‬
‫‪Activated Australia‬‬
‫‪+61 2 8011 4345‬‬ ‫زمانــی بـرای مطالعــه کلــات عیســی مســیح و در نتیجــه منجــر بــه تجربــه کــردن یــک رابطــه‬
‫‪Email: info@activated.org.au‬‬ ‫نزدیــک بــا او شــود ‪.‬‬
‫‪www.activated.org.au‬‬
‫لطفــا قســمت "از طــرف مســیح بــا عشــق" کــه بــر روی جلــد پشــتی مجلــه‪ ،‬چــاپ شــده را‬
‫مطالعــه مناییــد‪ .‬ایــن یــک پیــام شــخصی از ســوی عیســی مســیح ب ـرای شامســت‪.‬‬
‫خداوند یار و نگهدارتان باشد‪.‬‬

‫راه های متاس با ما باز است و مشتاق شنیدن نظرات شام هستیم‬
‫سنگ های بزرگ‬
‫یــک متخصــص در حــال ســخرنانی ب ـرای گروهــی از دانشــجویان رشــته تجــارت بــا موضــوع مدیریــت بــود ‪ .‬ســخرنان در جلــو همــگان‬
‫ایســتاد و یــک ظــرف شیشــه ای بــزرگ بــا دهانــه پهــن روی میــز قـرار داد‪ ،‬ســپس مقــداری ســنگ را بــا دقــت یکــی پــس از دیگــری درون‬
‫ظــرف ق ـرار داد ‪.‬‬
‫تا اینکه ظرف پر شد و دیگر جایی برای بقیه سنگ ها نبود‪ ،‬او از همه پرسید‪" :‬آیا این ظرف پر است؟"‬
‫همه حظار پاسخ دادند‪" :‬بله"‬
‫ســپس ســخرنان گفــت "واقعــا" و یــک ســطل شــن از زیــر میــز بیــرون آورد و بــا آن فضاهــای خالــی بیــن ســنگ هــا در ظــرف شیشــه ای را‬
‫پــر کــرد و دوبــاره پرســید‪" :‬آیــا ایــن ظــرف پــر اســت؟"‬
‫در همین هنگام که حظار در تعجب بودند یکی از آنها گفت‪":‬احتامال نه"‬
‫او یــک ســطل ماســه از زیــر میــز بیــرون آورد و بــا آن انــدک فضاهــای خالــی بیــن ســنگ هــا و شــن هــا درظــرف را پــر کــرد و بــاز ســوال‬
‫خــود را تکـرار کــرد‪" :‬آیــا ایــن ظــرف پــر اســت؟"‬
‫همه حظار با هم فریاد زدند‪" :‬نه"‬
‫سپس او با پارچ آبی ‪ ،‬ظرف را تا لبه پر کرد‪.‬‬
‫سپس نگاهی به افراد حارض در انجا کرد و پرسید‪" :‬هدف از این منایش چه چیزی است؟"‬
‫یکــی از افـراد مشــتاق در جمــع پاســخ داد‪" :‬مهــم نیســت کــه برنامــه زمانــدی فــرد تــا چــه میـزان پــر اســت ‪ ،‬بــا ســعی و تــاش مــی تــوان‬
‫وقــت آزادی را در آن پیــدا کــرد"‪.‬‬
‫سخرنان گفت‪ " :‬نه‪ ،‬این نکته و هدف مناش نبود"‪.‬‬
‫این منایش به ما نشان می دهد که ‪" :‬اگر در ابتدا سنگ های بزرگ را قرار ندهیم ‪ ،‬در انتها جایی برای آنها نخواهیم داشت"‪.‬‬
‫سنگ های بزرگ زندگی ما چه هستند؟‬
‫آیا شام آن ها را در ابتدا قرار می دهید؟‬

‫تــا اینکــه ظــرف پــر شــد و دیگــر جایــی بــرای بقیــه ســنگ هــا‬
‫نبــود‪ ،‬او از همــه پرســید‪« :‬آیــا ایــن ظــرف پــر اســت؟»‬

‫دعا برای امروز‬


‫آه عیســی معبــودم‪ ,‬مــن در بعضــی اوقــات بــه طــور کامــل نگـران و مضطــرب هســتم امــا وقتــی کــه مشــکالتم را بــه تــو مــی ســپارم و صــر پیشــه مــی‬
‫کنــم‪ ،‬تــو آنهــا را از دوشــم بــر میــداری‬
‫و ایــن را بــه یــاد مــن مــی آوری کــه همــه چیــز در کنــرل توســت و تــو اینجــا درســت در کنــار مــن هســتی بـرای کمــک بــه مــن وانجــام هیــچ کاری‬
‫بـرای توســخت نیســت زیـرا تــو همــه چیــز را بــه آرامــی در بــر مــی گیــری و چنــان مشــکالت را حــل میکنــی کــه تــرس و نگرانــی هــای مــن از بیــن مــی‬
‫رود و آنهــا را بــا ایــان و حقیقــت خــودت جایگزیــن میکنــی و دنیــا را بـرای مــن متفــاوت مــی ســازی ‪.‬‬
‫ای مسیح‪ ،‬من باز به کمک تو نیازمندم‪ .‬متام نگرانیهای اخیرم را از من بگیر و آرامشت را به من ببخش‪.‬‬
‫ااز تو سپاسگذارم مسیح نجات دهنده‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫هدایتزندگی‬
‫یک راهنمای قابل اعتماد‬
‫به زندگی موفق‬

‫هنــور مردمــی وجــود دارنــد کــه کتــاب مقــدس را نادیــده مــی‬ ‫اگر تصمیم به یک سفر دریایی طوالنی دارید‪ ،‬قطعا الزمه این‬
‫گیرنــد‪.‬‬ ‫سفر یک نقشه راهنامی کامل است‪ .‬خوب‪ ,‬هم اکنون نیز شام در‬
‫و وجــود دارنــد کســانی کــه ســالها تحصیــات عالــی را ســپری کــرده‬ ‫یک سفر نه چندان طوالنی هستید‪ ،‬منظورمن هامن سفر زندگی‬
‫و صدهــا کتــاب در زمینــه هــای مختلــف را مطالعــه کردنــد ولــی‬ ‫است و کسی که راه را می شناسد دستور به ترسیم نقشه راهنام‬
‫هرگــز کتابــی بــه جذابیــت کتــاب مقــدس نخوانــده انــد‪.‬‬ ‫برای سامل رسیدن شام به مقصد نهایی داده است‪ .‬گفنت اینکه که‬
‫در کتــاب مقــدس تقریبــا مــی شــود هــر چیــزی را یافــت‪ :‬درام‪،‬‬ ‫شام وقت خواندن نقشه خدا (کتاب مقدس) را ندارید هامنند این‬
‫رمانتیــک‪ ،‬شــعر‪ ،‬نبــوت‪ ،‬تاریــخ‪ ،‬هــر و بســیاری از چیزهــای دیگــر‪.‬‬ ‫است که ملوانی به هنگام دریا رفنت بگوید‪" :‬خوب من برای رفنت‬
‫امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه خداونــد روح اســت‪ ،‬وهرکــه بخواهــد‬ ‫خیلی عجله دارم و وقت نگاه کردن به نقسه راهنام را ندارم"‪ .‬اگر‬
‫او را بپرســتد‪ ،‬بایــد بــا روح و راســتی بپرســتد ‪.‬‬ ‫شام کتاب مقدس را در دست بگیرید‪ ،‬آن را بخوانید‪ ،‬آن را باور‬
‫ایــن بــدان معناســت کــه فقــط روح خداســت کــه بــه مــا زندگــی‪،‬‬ ‫داشته باشید و به آن عمل کنید‪ ،‬قطعا در مسیر درست خواهید‬
‫روشــنایی و قــدرت مــی بخشــد‪.‬‬ ‫بود و به مقصد محبوب خواهید رسید‪.‬‬

‫کار می کند!!‬ ‫شگفت انگیزترین کتاب‬


‫یــک آدم شــکاک و یــک فــرد مســیحی در حــال صحبــت بودنــد کــه‬ ‫کتاب مقدس جالب ترین کتاب در متام دنیا می باشد‪ .‬این کتاب‬
‫آیــا کتــاب مقــدس حقیقتــا یــک کتــاب روحانــی و الهــی اســت؟‬ ‫به ما نشان می دهد که ما چرا و چطور اینجا هستیم و به کجا‬
‫خواهیم رفت وچگونه نجات را بیایم و خوشحال باشیم و چطور‬
‫‪ 1‬یوحنا ‪ 24:4‬و ‪63:6‬‬ ‫می توانیم غرق در شادی‪ ،‬عشق‪ ،‬لذت و آرامش شویم‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫شــا هــم بایــد ب ـرای ســامل مانــدن و رشــد معنــوی‪ ،‬غــذای معنــوی‬ ‫فــرد شــکاک معتقــد بــود از آنجایــی کــه کســی خــدا را ندیــده و هیــچ‬
‫مــرف کنیــد‪ .‬ماننــد کودکــی کــه بــه طــور غریــزی خواهــان خواســته‬ ‫دلیــل علمــی مبنــی بــر وجــود خــدا نیســت ‪ .‬پــس چگونــه مــی تــوان‬
‫هایــش مــی باشــد مــا هــم بایــد گرســنه شــیر پــاک کالم خداونــد‬ ‫بــاور داشــت کــه کتــاب مقــدس از ســوی خداســت؟‬
‫باشــیم‪ .‬ارمیــای نبــی فرمــود‪ :‬خداونــدا آنچــه کــه بــه مــن تــاب و‬ ‫مــرد مســیحی گفــت‪" :‬آیــا مولــف جــدول رضب شــناخته شــده‬
‫تحمــل مــی بخشــد‪ ،‬کالم توســت کــه خــوراک روح گرســنه مــن‬ ‫ااســت؟"‬
‫اســت‪ ،‬کالم تــو دل انــدوه گیــن م ـرا شــاد و خــرم مــی ســازد‪.6‬‬ ‫فرد شکاک‪" :‬نه"‬
‫ایــوب مــی گویــد‪ :‬مــن هرگــز از کلــات او رسپیچــی نکــردم و بــه‬ ‫مرد مسیحی‪" :‬پس تو نباید جدول رضب را باور داشته باشی"‬
‫کلــات او بیشــر از غــذا گرســنه بــودم‪.7‬‬ ‫فــرد شــکاک‪ " :‬مــن بــه جــدول رضب بــاور دارم چــون کــه کار مــی‬
‫ب ـرای زندگــی روحانــی شــا چیــزی بــا ارزشــر از کالمــات خداونــد‬ ‫کنــد" و در انتهــا مــرد مســیحی گفــت " درســت هامننــد کتــاب‬
‫نیســت‪.‬‬ ‫مقــدس" حقیقــت کتــاب مقــدس در ایــن اســت کــه مــی توانــد‬
‫تغییــرات مثبتــی در زندگــی هــر کــدام از مــا‪ ،‬جــدا از موقییــت و‬
‫وقت کالم‬ ‫نیازهایــان ایجــاد کنــد‪ .‬بزرگرتیــن اثبــات بـرای ایــن اســت کــه کتــاب‬
‫در کتــاب مقــدس‪ ،‬قســمت لوقــا در داســتان مــاری و مارتــا مــی‬ ‫مقــدس کلــات ماوراءالطبیعــه خداونــد اســت ‪ .‬هنگامــی کــه کتــاب‬
‫خوانیــم هنگامــی کــه عیســی ب ـرای مالقــات آمــد‪ ،‬مــاری غــرق در‬ ‫مقــدس را مــی خوانیــد بــه ایــن نکتــه پــی خواهیــد بــرد کــه ایــن یــک‬
‫ســخنان مســیح شــد امــا مارتــا مشــغول کار هــای خانــه و تــدارکات‬ ‫منبــع مطلــق خســتگی ناپذیــر از حکمــت و دانــش الهــی اســت و‬
‫پذیرایــی بــود و تــاش مــی کــرد کــه کدبانویــی خــوب باشــد بــه‬ ‫شــا آن را خواهیــد یافــت چــه در گنــج نــو و چــه در گنــج کهنــه‪2.‬‬
‫حــدی کــه بـرای گــوش کــردن بــه ســخنان عیســی وقــت نداشــت در‬ ‫شــگفت انگیزتریــن چیــز در مــورد کتــاب مقــدس ایــن اســت کــه‬
‫ایــن هنــگام عیســی او را بــا مالیمــت صــدا کــرد و گفــت‪ " :‬مارتــا‪،‬‬ ‫توســط کلامتــش مــی توانیــم مؤلفــش را بشناســیم‪ .‬کتــاب مقــدس‬
‫تــو بــرای همــه چیــز خــودت را ناراحــت و مضطــرب مــی کنــی‪،‬‬ ‫نامــه ای اســت عاشــقانه از ســوی خــدا بـرای مــا‪ .‬کلــات ایــن کتــاب‬
‫امــا فقــط یــک چیــز اهمیــت دارد‪ .‬مریــم هــان را انتخــاب کــرده‬ ‫آن را بــه بــا اهمیــت تریــن کتــاب دنیــا تبدیــل کــرده اســت و زندگــی‪،‬‬
‫اســت و منــی خواهــم او را از ایــن فیــض محــروم ســازم"‪ .‬آن چیــز بــا‬ ‫عشــق‪ ،‬شــادی و بهشــت را بــرای مــا بــه ارمغــان مــی آورد‪ ،‬فقــط‬
‫اهمیــت کــه مــاری انتخــاب کــرده بــود چــه بــود؟ جــواب‪ ،‬گــوش فـرا‬ ‫کافــی اســت آن را بخوانیــم و بــاور داشــته باشــیم کســی کــه مــا را بــه‬
‫دادن بــه ســخنان عیســی اســت‪8.‬‬ ‫حــدی عاشــقانه دوســت داشــت کــه زندگــی خــود را فــدا ســاخت تــا م‬
‫امــا گاهــی انســان بــه خــود مــی گویــد " مــن خیلــی کار بـرای انجــام‬ ‫راا نجــات بخشــد و او کســی نبــود جــز عیســی مســیحی‪ ،‬پــر خــدا‪.‬‬
‫دارم‪،‬چطــور وقتــی بـرای مطالعــه روزانــه کتــاب پیــدا کنــم؟"‬ ‫اگــر شــا صمیامنــه دعــا کنیــد " ای خداونــدا چشــانم را بگشــای‬
‫خــب اگــر خوانــدن کتــاب در اولویــت زندگــی باشــد‪ ،‬خداونــد‬ ‫حقایــق شــگفت انگیــزکالم تــو را ببینــم"‪ ،3‬نــا امیــد نخواهــی شــد‪.‬‬
‫همیشــه ب ـرای رســیدگی بــه مشــغله هــای زندگــی بــه شــا کمــک‬
‫مــی کنــد‪ .‬در ایــن لحظــه تفــاوت در زندگــی را احســاس خواهیــد‬ ‫غذای جسم‬
‫مســیح میگویــد‪" :‬ســخنانی کــه مــن بــرای شــا مــی گویــم روح و کــرد‪ ،‬مبهــوت بــر اینکــه چگونــه تــا بــه اکنــون بــدون او زندگــی‬
‫زندگــی هســتند‪ "4‬کــه غــذا و قــدرت بــه زندگــی روحانــی مــا مــی کــرده ایــد‪.‬‬
‫دهــد و بــه ایــن دلیــل خــوب اســت کــه رژیمــی غذایــی ب ـرای رو از‬
‫در صــورت متایــل بــه یادگیــری بیشــر کلــات خداونــد و بــه کار گیــری آن در‬
‫زندگــی روزمــره ‪ ،‬کتــاب "فهــم ســخن خــدا" را از طریــق آدرس هــای درج شــده‬
‫کلــات خداســت‪ .‬هامنگونــه کــه ب ـرای قــوای جســمی نیــاز بــه غــذا‬
‫داریــم پــس بـرای روح هــم بایــد کلــات خــدا را بخوانــم و از آن نیــرو‬
‫‪ 2‬متی ‪52:13‬‬ ‫کســب کنیــم‪ .‬کالم خــدا غــذای روح ماســت پــس از آن تنــاول منائیــم‪.‬‬
‫‪ 3‬مزامیر ‪18:119‬‬
‫‪ 4‬یوحنا ‪63:6‬‬
‫کتــاب مقــدس مــی گویــد شــا بایــد ماننــد یــک نــوزاد‪ ،‬مشــتاق شــیر‬
‫‪ 5‬اول پطرس ‪2:2‬‬ ‫روحانــی خالــص باشــید‪ .5‬مثــل یــک نــوزاد کــه بـرای ســامتی‪ ،‬رشــد و‬
‫‪ 6‬ارمیا ‪16:15‬‬ ‫یــا حتــی زنــده مانــدن بــه شــیر نیــاز دارد‪،‬‬
‫‪ 7‬ایوب ‪12:23‬‬
‫‪ 8‬لوقا‪42-41:10‬‬

‫‪5‬‬
‫اولویت ها‬

‫در لحظات خوب و لحظات ناهموار‪ ،‬در شادی و لذت‬ ‫اگراین را می دانستید که امروز آخرین روز زندگی شامست‪،‬‬
‫چیزی که عیسی می تواند به شام بدهد بسیار فراتر از‬ ‫چقدر زمان رصف چیزهایی می کردید که به جاودانگی ختم‬
‫متام چیزهایی است که در این دنیا یافت می شود‪ .‬تحقق‪،‬‬ ‫منی شوند ؟‬
‫آرامش‪ ،‬عشق‪ ،‬خوشنودی‪ ،‬دانش و حقیقت ‪ ،‬هیچ راهی‬ ‫اگراین را می دانستید که امروز آخرین روز زندگی شامست‪،‬‬
‫وجود ندارد که دنیا بتواند در این زمینه ها با عیسی رقابت‬ ‫چقدر زمان رصف چیزهایی می کردید که به جاودانگی ختم‬
‫کند‪ .‬نظم دهی بدن برای یادگیری گنج هایی که در باال‬ ‫منی شوند ؟‬
‫ذکر شد به زمان نیاز دارد‪ .‬موضوع رضایت قلب و ذهن‬ ‫در این رشایط لحظه ها برای شام ارزشمند هستند و آن ها‬
‫شام نسبت به حواس پنج گانه از اهمیت بیشرتی برخوردار‬ ‫را رصف کارهای می کنید که برای شام ارزشمند هستند‪.‬‬
‫است‪ .‬شام میتوانید نیاز این حواس پنج گانه دیدن‪ ،‬شنیدن‪،‬‬ ‫رسگرمی های بیهوده دنیا دشمن روح شامست‪.‬‬
‫بوییدن‪،‬چشیدن و ملس کردن را در دنیا برطرف کنید ولی‬ ‫شام ترجیح می دهید که در کنار عزیزانتان باشید و به آنها‬
‫این دنیا چیزی برای نیاز روح شام ندارد‪ ،‬تنها عیسی است که‬ ‫نشان دهید که چقدر برای شام مهم هستند‪ .‬اشتباهاتتان را‬
‫می تواند روح شام را سیراب کند‪ .‬جواب متامی سواالت برش‬ ‫خواهید پذیرفت و اختالفاتتان را حل خواهید منود‪.‬‬
‫اوست‪.‬‬ ‫ااگر با مرگ روبرو شوید و یا عاشق کسی باشید که با بیامری‬
‫اما تا زمانی که در رسگرمی های دنیا به دنبال شادی هستید‪،‬‬ ‫کشنده دست و پنجه نرم می کند‪ ،‬آنگاه اولویت ها را‬
‫حقیقت را نخواهید یافت‪.‬‬ ‫خواهید دید که عشق مهمرتین چیز است‪.‬‬

‫بدن ما قابلیت دریافت روحامن را از خدا دارد زیرا طوری طراحی‬


‫شده است که پر از روح خداوند شود‪.‬‬
‫زمانی برای ما مشکل ایجاد می شود که آن را با چاه طلبی های و‬
‫ایده ای کوته فکر خودمان پر کنیم و آن را برای چیزی که باید در‬
‫آن باشد خالی نگذاریم‪.‬‬
‫‪ 1‬یوحنل ‪17-15:2‬‬

‫‪6‬‬
‫کالم روزانه‬
‫زندگی جدید عاشقانه شما‬
‫نشیب زندگی می باشد‪.‬‬ ‫یکی از بهرتین عادت های خوب که می هنگامی که کتاب مقدس را مطالعه می‬
‫کتاب های قابل دسرتس عبارتند از‪:‬‬ ‫کنید‪ ،‬دعا کنید روح القدس به شام کمک‬ ‫توان در خود شکل داد‪ ،‬مطالعه کردن‬
‫قدرت روزانه‪ ،‬کشف حقایق‪ ،‬راهنامی‬ ‫کند تا چیزی را که می خوانید درک‬ ‫روزانه کتاب مقدس یا نرشیاتی مبنی‬
‫کتاب مقدس‪ ،‬از سوی مسیح با عشق و‬ ‫بر کتاب مقدس است‪ .‬با اختصاص دادن کنید‪ .‬هنگامی که چیزی را برای بار اول‬
‫رسی نرشیه های "فعال"‪.‬‬ ‫پانزده دقیقه در روز رشوع کنید و آن را می خوانید و آن را درک منی کنید‪ ،‬به‬
‫(برای سفارش به آدرس های درج شده‬ ‫به سی دقیقه یا بیشرت افزایش دهید‪ .‬با هیچ وجه نگران نشوید چون هیچکس‬
‫در صفحه ‪ 2‬مراجعه کنید‪).‬‬ ‫بار اول کامال آن را درک منی کند پس به‬ ‫خواندن سخنان خداوند سعی کنید آن‬
‫مطالعه ادامه دهید‪ .‬هرچه کالم بیشرتی‬ ‫ها را پیروی کنید تا زندگی پر معنا تر‪،‬‬
‫شادتر و آرامش بخش تری را تجربه کنید بخوانید‪ ،‬بیشرت آن ها را درک می کنید‬
‫و رابطه با خداوند را تجربه خواهید کرد‪ .‬و هنگامی که برای باز خوانی به عقب‬
‫ممکن است متام اینها در یک روز اتفاق بر می گردید‪ ،‬با معانی تازه و ارزشمندی‬
‫آشنا خواهید شد که قبال از آن آگاهی‬ ‫نیافتد اما اتفاق خواهد افتاد‬
‫داشنت یک مطاله مداوم‪ ،‬به عنوان مثال نداشته اید‪.‬‬
‫خواندن کتاب های عهد جدید و یا کتاب‬
‫بنابراین به شام کمک خواهد شد تا‬ ‫مزامیر به شام در مطالعه روزانه کمک‬
‫حقایق جالب در کالم خدا را بیشرت درک‬ ‫خواهد کرد‪ .‬و پیشنهاد دیگر پیروی از‬
‫کنید‪.‬‬ ‫برنامه مطالعه زیر است‪:‬‬
‫*یک فصل از عهد جدید ( متی‪ ،‬مرقس‪ ،‬به همین منظور ما خالصه ای از چند‬
‫کتاب را در اینجا جمع آوری کرده ایم تا‬ ‫لوقا و یوحنا)‬
‫ظاهری متفاوت از زندگی مسیحی نشان‬ ‫*یک فصل از مزامیر‬
‫دهیم‪ .‬موضوع این نرشیه ها‪ ،‬کمک‬ ‫*نیم فصل از امثال‬
‫*یک صفحه از بخش "از طرف مسیح با به درک استفاده از کالم خدا در اعامل‬
‫زندگی است‪ .‬همچنین کمک به گسرتش‬ ‫عشق" و یا بخش "کشف حقیقت"‬
‫رابطه شخصی با خداوند و درک فراز و‬

‫‪7‬‬
‫شما چیزی هستید‬
‫که ``می خورید``‬

‫روانی شام چگونه است‪.‬‬


‫خداوند انسان را با یک گرسنگی معنوی خلق کرد‪.‬‬
‫انسان ها همیشه به دنبال حقیقت و بصیرت هایی هستند تا‬
‫روحشان را به خدا نزدیک کنند و راه محبت خدا را کشف کرده‬
‫وبا الهام از او بهرت زندگی کنند‪.‬‬ ‫شخصی گفت‪ " :‬شام چیزی که می خورید هستید" به نظر می‬
‫اما نکته نارحت کننده این است که بسیاری مردم با مطالعه و‬ ‫رسد این جمله در مورد سالمتی باشد‪ .‬جمله" شام چیزی که می‬
‫قضاوت اشتباه‪ ،‬شوق مذهبی خود را به انحراف کشیده اند‪ .‬مانند‬ ‫خورید هستید" به جسم مربوط می شود‪.‬‬
‫کسانی که با مرصف زیاد شیرنی و تنقالت‪ ،‬دیگر اشتهایی برای‬
‫غذای خوب و سامل ندارند‪.‬‬
‫این آیه ها از کتاب مقدس را به یاد می آورم‪" :‬چرا پول خود را‬
‫به من بگو یک شخص از چه نوع چیزهایی بیشرتین لذت را‬
‫خرج چیزی می کنید که خوردنی نیست؟ چرا دسرتنج خود را رصف‬
‫میربد و من معموال می توانم بگویم حالت کلی روانی این‬
‫چیزی می کنید که سیرتان منی کند؟ به من گوش دهید و از من‬
‫فرد چگونه است‪.‬‬
‫اطاعت کنید تا بهرتین خوراک را بخورید و از آن لذت بربید‪ "1.‬و "‬
‫این قدر در فکر چیزهای زود گذر دنیا نباشید‪ ،‬بلکه نیروی خود را‬
‫در راه کسب زندگی جاوید رصف کنید‪"2.‬‬
‫تصورات و عملکرد هایی که مطابق راه خدا نیستند‪ ،‬بر زندگی‬ ‫ولی جمله "شام چیزی هستید که می خوانید" به روح و ذهن شام‬
‫مردم تاثیر می گذارد‪ .‬چه بخواهند و چه نخواهند‪.‬‬ ‫مربوط می شود‪.‬‬
‫شام به من بگویید چه فیلم هایی نگاه می کنید؟ چه بازی‬
‫‪ 1‬اشعیا ‪55:2‬‬ ‫کامپیوتری بازی می کنید؟ چه جای اینرتنت را دوست دارید؟ از‬
‫‪ 2‬یوحنا ‪27:6‬‬
‫چه چیزی بیشرتبن لذت را می برید؟ تا من به شام بگویم حالت‬
‫‪8‬‬
‫چیزهایی که بر شام اثر منی گذارند نیستید و یا آمادگی مقابله با‬ ‫ذهن و قلبشان با دروغ پر می شود و قلبشان با دروغ تسخیر می‬
‫اثرات منفی را ندارید‪ ،‬پس این کار به روح شام آسیب می رساند‪.‬‬ ‫شود‪ .‬این حتی شامل کسانی می شود که برای تفریح و رسگرمی‬
‫"فکرتان را بر روی هر چه که خوب و درست است‪ ،‬ثابت نگاه‬ ‫مطالعات اشتباه می کنند‪ .‬رسانه های دروغی که میلیون بار دیده‬
‫دارید‪ .‬درباره چیزهایی فکر کنید که پاک و زیباست‪ .‬در صفحات‬ ‫می شوند و تاثیرات منفی خود را بر جامعه میگذارند‪ .‬دنیای امروز‬
‫خوب و پسندیده دیگران تأمل کنید‪ .‬درباره چیزهایی فکر کنید‬ ‫گواه همین است‪.‬‬
‫که می تواند خدا را برای آنها شکر کنید و به وجود آنها خوش‬ ‫تشخیص وتبعیض‬
‫باشید‪"8.‬‬ ‫هر چیزی که شام وارد ذهنتان می کنید بر روحتان تاثیر می گذارد‪.‬‬
‫موسیقی‪ ،‬فیلم‪ ،‬کتاب‪ ،‬روزنامه‪ ،‬مجله‪ ،‬رادیو و اینرتنت همه اینها‬
‫حتی کتاب ها وفیلم های که نیز خوب هستند تأثیر مغایری بر‬ ‫برای روح شام پیغامی دارند‪ ،‬گاه از سوی خدا و گاهی نه‪.‬‬
‫شام دارند‪ .‬در کتاب مقدس می خوانیم‪" :‬از بدی دوری کنید و به‬ ‫کتاب مقدس متامی چیزهای که از سوی خدا نیستند را " افسانه‬
‫همه نیکی کنید‪"9‬‬ ‫های زیرکانه معنوی‪ "3‬نام گذاری می کند‪ .‬که از سوی شیطان‬
‫برای گمراهی مردم است و روح آنها را بیامر می کند تا دیگر قادر این آیه فقط مربوط به تاثیر گذاری ما نیست بلکه به اثرپذیری ما‬
‫نیز توجه دارد‪ .‬شام به این نیاز دارید که خودتان را قدری با کلامت‬ ‫به تشخیص حقیقت نباشند‪.‬‬
‫خدا پر کنید که بتوانید از تاثیر پذیری از بدی در امان مبانید‪.‬‬ ‫مطالعات منابع اشتباه و یا دیدن نوع اشتباه فیلم‪ ،‬نه تنها به‬
‫دانایی مردم کمکی منی کند بلکه آنها را در چاه عمیق نادانی فرو "قلبتان را با تالش از مسایل زندگی دور نگه دارید‪"10‬‬
‫می برد و برای همیشه از حقیقت دور می شوند‬
‫"حکمت این دنیا‪ ،‬از نظر خدا حامقت محض‬
‫هر چیزی که شام وارد ذهنتان می کنید بر روحتان تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫است‪"4‬‬
‫مردم تنقالت می خورند چون که شبیه غذا و‬
‫خوشمزه است ولی مرصف زیاد این می تواند‬
‫کشنده باشد‪ .‬دلیل خطرناک بودن آن‪ ،‬فریبنده‬
‫این جمله درمورد دعا را بخوانید‪ " :‬شام به اندازه ای که دعا می‬ ‫بودن آن است و این درست هامنند مطالعه اشتباه است‪ .‬شیطان‬
‫کنید‪ ،‬دعا را باور دارید‪".‬‬ ‫ذاتا دروغگو و پدر دروغ هاست‪ .5‬دروغ های او بسیار زیرکانه‬
‫حال جمله ای شبیه این در مورد کالم خدا می گویم‪ :‬شام کالم خدا‬ ‫است‪ .‬قسمت های زیادی از صحبت های شیطان کامال حقیقت‬
‫را به اندازه ای که می خوانید یا اندازه ای که آن دریافت می کنید‪،‬‬ ‫است و با آن اعتامد مردم را جلب می کند و در بین این حقایق‬
‫باور دارید‪ .‬امیدوارم غذای روح خود را تأمین کنید‪ ،‬زیرا سالمت و‬ ‫از دروغ های خود استفاده می کند‪ ،‬مانند کاری که با آدم و حوا‬
‫شادی روح شام به آن بستگی دارد‪.‬‬ ‫در باغ عدن کرد‪ .‬هنگامی که می خواست آنها را به خوردن میوه‬
‫ممنوعه وسوسه کند به آنها چیزی گفت که حقیقت وسوسه انگیز شام چیزی هستید که دریافت می کنید‪.‬‬
‫بود‪ " :‬شام مانند خدا خواهید شد‪ "6‬پس آنها میوه را خوردند‪.‬‬
‫‪ 7‬پیدایش‪6:3‬‬ ‫‪ 3‬دوم پطرس ‪16:1‬‬ ‫شام چطور؟‬
‫‪ 8‬فیلیپیان ‪8:4‬‬ ‫‪ 4‬اول قرنتیان ‪19:3‬‬ ‫این کار اشتباهی نیست که بعضی وقت ها برای متدد اعصاب‬
‫‪ 9‬اول پطرس ‪11:3‬‬ ‫‪ 5‬یوحنا ‪44:8‬‬ ‫مطالعه کنید یا فیلم متاشا کنید‪ .‬اما اگر خودتان تعیین کننده‬
‫‪ 10‬امثال ‪23:4‬‬ ‫‪ 6‬پیدایش ‪5:3‬‬

‫‪9‬‬
‫اجازه جاری شدن‬

‫زندگی می کنی ؟‬
‫او توصیح داد‪ :‬آنها درخت ها را هرس می کنند تا از شکسنت شاخه‬ ‫من چند روز قبل از فصل بارندگی‬
‫در هند بودم‬
‫های ضعیف و خرابی سیم های برق یا تجهیزات دیگر جلوگیری‬
‫کنند‪ .‬و با نظافت گذرگاه های آب باعث به جریان افتادن آب باران‬
‫می شوند‪ .‬ولی متیز کردن آبراه ها و رها کردن زباله ها در آنجا‬
‫کافی نیست زیرا ممکن است پیش از رسیدن کامیون حمل زباله‪،‬‬ ‫فصل رسیدن‪...‬‬
‫باران رشوع به بارش کند و آنگاه این زباله ها کمکی است به ایجاد‬
‫سیل و خیلی از مشکالت دیگر‬ ‫هر کسی در هند منتظر فصل بارندگی هست‪ .‬شام می توانید‬
‫برای زندگی روحانی نیز ما باید متام موانعی که از به جریان افتادن‬ ‫پیشگویی رسیدنش و حرکت روزانه اش در اطراف کشور را در‬
‫روزنامه ها دنبال کنید‪ .‬باران شدیدی که آلودگی های انباشته شده روح خدا به درون ما جلوگیری میکنند را پاک سازی کنیم‬
‫در ماه ها را متیز می کند و به کاهش رسما نیز کمک می کند‪ .‬فصل این زباله ها ممکن است در زندگی ما وجود داشته باشد و بین ما‬
‫و عیسی مسیح فاصله ایجاد کند‪ .‬برای مثال اختالف داشنت با کسی‬ ‫بارندگی نیروی حیاتی در هند و دلیل رشد گیاهان است‪.‬‬
‫پیش از بارندگی آبراهها متیز و خیلی از درخت ها چیده می شوند و در این مورد کتب مقدس هشدار می دهد ‪" :‬مواظب باشید مبادا‬
‫کسی از شام از خدا دور شود‪ ،‬دقت کنید تلخی در میان شام ریشه‬ ‫و کنار آبراهها انباشته می شوند و آن ها را با ماده سیاه رنگ‬
‫ندواند‪ ،‬زیرا باعث اضطراب شده و به زندگی روحانی لطمه خواهد‬ ‫چسب ناکی می پوشانند‪.‬‬
‫زد‪"1‬‬ ‫از دخرتم پرسیدم‪ :‬چرا آن ها این کار را می کنند و چگونه اینجا‬
‫‪10‬‬
‫شاید این زباله ها وابستگی به مادیات یا غرور باشد که مانع از‬
‫عشق ما به خداوند و دیگران می شود و اینها هامن خارو خاشاکی‬
‫هستد که عیسی در مورد آنها هشدار داده است‪2‬‬
‫اینها مانع از ارتباط ما با خدا در دعا می شوند و دلیلی برای از‬
‫دست دادن برکات خداوند است‪.‬‬
‫ااگر این موانع را به طور کامل برطرف نکنیم‪ ،‬درمانده و ضعیف‬
‫خواهیم شد و بر دیگران نیز تاثیر خواهیم گذاشت‪.‬‬
‫حقیقت ارزشمند این است که موانع جاری نشدن روح خدا را در‬
‫خود بیابیم و پیش از آسیب دیدن آن ها را پاک سازیم ‪.‬‬
‫پیروزی نزدیک است‪ .‬اجازه دهید از خدا بخواهیم این موانع را‬
‫برای شستشوی قلبامن از رس راه بردارد تا روح پاک و کالم خداوند‬
‫«در من بمانید و‬ ‫در ما جاری شود‪ .‬وقتی از خدا بخواهیم ‪ ،‬او انجام می دهد و ما‬
‫بگذارید من نیز در شما بمانم‪»3‬‬ ‫کارهای او را خواهیم دید و حضور او را در زندگی خود احساس‬
‫در فصل پانزده کتاب زیبای یوحنا‪ ،‬رسول محبت‪ ،‬می خوانیم که‬ ‫خواهیم منود‪ .‬برکت بیشرتی از او دریافت خواهیم کرد وبه سمتی‬
‫عیسی می فرمایید‪ " :‬بله‪ ،‬من تاک هستم‪ ،‬شام نیز شاخه های من‪.‬‬ ‫می رویم که او می خواهد و او آگاه است که ما می توانیم‪.‬‬
‫هر که در من مباند و من نیز در او ‪ ،‬میوه فراوان میدهد‪ ،‬چون جدا‬
‫از من هیچ کاری از شام ساخته نیست‪ .‬اگر کسی از من جدا شود‪،‬‬
‫اگر هنوز مردی که این قدرت را دارد( تا گذشته را ببخشد مانند شاخه ای بی فایده آن را میربند‪ ،‬دور می اندازند و آن شاخه‬
‫‪ ،‬حال را تغییر دهد‪ ،‬آینده را روشن سازد و شادی الهی را خشکیده می شود؛ سپس‪ ،‬آن را با سایر شاخه های جمع می کنند و‬
‫درآتش می سوزانند‪"4‬‬ ‫ارزانی بدارد) را مالقات نکرده ای‪ ،‬همین حاال می توانی‬
‫اگر مثل شاخه های درخت تاک به عیسی متصل نشویم‪ ،‬اگربه‬
‫او را مالقات کنی‪ .‬عیسی مسیح به تو متام اینها را ارزانی‬
‫محبت و کالم او متصل نشویم‪ ،‬بی مثره و پژمرده خواهیم شد‬
‫و از او جدا خواهیم شد ‪ .‬نجات را از دست خواهیم داد و برای‬ ‫خواهد داشت اگر صمیامنه دعای زیر را زمزمه کنی‪:‬‬
‫پادشاهی خدا مفید واقع نخواهیم شد‪.‬‬
‫بدون دنبال کردن روح خدا‪ ،‬زندگی وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫عیسی عزیز ممنونم که جان خود را فدا ساختی تا من‬
‫شام باید همواره محکم به تاک متصل باشید تا هر آنچه را که نیاز‬ ‫زندگی جاودانه داشته باشم‪ .‬لطفا مرا به خاطر انجام‬
‫کارهای ناپسندی که تا به اکنون کرده ام ببخش‪ .‬لطفا قلب دارید دریافت کنید‪ .‬خواهید دید چه گونه رشد خواهید کرد پس‬
‫مرا تسخیر کن‪ ،‬هدیه زندگی جاوید را به من ارزانی دار و خود را از درخت تاک جدا نکنید‪.‬‬
‫مسیح می فرماید‪ " :‬جدا از من هیچ کاری از شام ساخته نیست‪"5‬‬
‫مگر اینکه مثل شاخه به درخت تاک متصل شوید آنگاه می توانید‬
‫به من کمک کن محبت و آرامش تو را دریافت کنم‪.‬‬
‫محصول فراوان دهید واین‪ ،‬باعث بزرگی و جالل خداوند می شود‪.6‬‬ ‫ممنونم که در این دعا سخنان مرا شنیدی و به آن جواب‬
‫‪ 4‬یوحنا ‪6-5:15‬‬ ‫‪ 1‬عربانیان‪15:12‬‬
‫دادی‪ .‬ممنونم که درکنار من هستی‪ .‬آمین‬
‫‪ 5‬یوحنا ‪5:15‬‬ ‫‪ 2‬متی‪22:13‬‬
‫‪ 6‬یوحنا ‪8:15‬‬ ‫‪ 3‬یوحنا ‪4:15‬‬

‫‪11‬‬
‫جواب های خدا‬ ‫شام می گویید‪'' :‬منی توانم مدیریت کنم''‬
‫برای تمام چیز های منفی که ما به خودمان‬ ‫خدا می گوید‪ '' :‬متام نیاز های شام را تامین خواهم کرد''‬
‫(فیلیپیان ‪)19:4‬‬
‫میگوییم‪ ،‬خداوند پاسخ خود را در کتاب‬
‫مقدس به ما می گوید‬ ‫شام می گویید‪'' :‬قادر نیستم''‬
‫خدا می گوید‪'' :‬تو با کمک من می توانی''‬
‫(فیلیپیان ‪ 13:4‬و دوم قرنتیان ‪)5:3‬‬

‫شام می گویید‪'' :‬می ترسم''‬


‫خدا می گوید‪'' :‬دیگر نرتسید‪ ،‬چون من با شام هستم''‬
‫شام می گویید‪'' :‬غیر ممکن''‬ ‫(ارمیا ‪)11:42‬‬
‫خدا می گویید‪« :‬از نظر انسان اين كار غري ممكن‬
‫است‪ ،‬ولی نزد خدا همه چيز ممكن است‪( ».‬متی‬ ‫شام می گویید‪'' :‬همیشه نگران و نا امید هستم''‬
‫‪)26:19‬‬ ‫خدا می گوید‪'' :‬همه نگرانیهای خود را به من بسپار''‬
‫(اول پطرس ‪)7:5‬‬
‫شام می گویید‪'' :‬خسته هستم''‬
‫خدا می گویید‪« :‬من به شام آرامش خواهم داد‪».‬‬
‫(متی ‪)30-28:11‬‬
‫شام می گویید‪'' :‬به اندازه کافی ایامن ندارم''‬
‫شام می گویید‪'' :‬کسی مرا دوست ندارد''‬ ‫خدا می گوید‪'' :‬به همه به یک اندازه ایامن داده ام''‬
‫خدا می گویید‪« :‬دوستت دارم»‬ ‫(رومیان ‪)3:12‬‬
‫(یوحنا ‪ 16:3‬و ‪)34:13‬‬
‫شام می گویید‪ '' :‬با هوش نیستم''‬
‫خدا می گوید‪ '' :‬من به شام دانایی می دهم''‬
‫(نامه یعقوب ‪ 5:1‬و اول قرنتیان ‪)30:1‬‬
‫شام می گویید‪'' :‬ضعیف هستم''‬
‫خدا می گویید‪« :‬من با تو هستم و همني‬ ‫شام می گویید‪'' :‬احساس تنهایی می کنم''‬
‫تو را كافی است‪ ،‬زيرا قدرت من در‬ ‫خدا می گوید‪'' :‬من هرگز شام را رها نخواهم کرد''‬
‫ضعف تو بهرت منايان می‌شود!»‬ ‫(عربانیان ‪)5:13‬‬
‫(دوم قرنتیان ‪ 12:9‬و مزامیر ‪)15:91‬‬
‫شام می گویید‪'' :‬منی توانم آن را انجام دهم''‬
‫شام می گویید‪'' :‬منی توانم بفهمم''‬ ‫خدا می گوید‪'' :‬من انجام می دهم''‬
‫خدا می گویید‪« :‬من در کنار تو هستم‪».‬‬ ‫(دوم تواریخ ‪)17:20‬‬
‫امثال ‪6-5:3‬‬
‫شام می گویید‪'' :‬ارزش ندارد''‬
‫خدا می گوید‪ '' :‬ارزشش را دارد''‬
‫(رومیان ‪)18:8‬‬

‫شام می گویید‪'' :‬منی توانم خودم را ببخشم''‬


‫خدا می گوید‪ '' :‬من تو را می بخشم''‬
‫(اول یوحنا ‪ 9:1‬و رومیان ‪)1:8‬‬
‫‪12‬‬
‫مثالهایمسیح‬ ‫عیسی مسیح می فرماید‪" :‬از طمع دوری کنید‪ ،‬زیرا زندگی حقیقی به‬
‫ثروت بستگی ندارد‪."1‬‬
‫وقتی که عیسی برای جمعیت زیادی صحبت میکرد‬ ‫زندگی از لوازم روزمره تشکیل نشده است زیرا این چیز ها منی توانند‬
‫برای بیان حقایق عمیق از مثال استفاده می کرد‬ ‫به ما شادی حقیقی را عرضه کنند‪ .‬شاید سبب خشنودی جسم ما‬
‫( داستان هایی درباره وقایع رایج‪ ،‬رویداد ها )‬ ‫شوند ولی هرگز قادر به ارضای روح ما نیستند و تشنگی روح ما به‬
‫چیزهایی که شنوندگان بتوانند به زندگی خود مرتبط‬ ‫خداوند را سیراب منی کنند‪ .‬شادی و لذت ابدی فقط از طریق خداوند‬
‫کنند‪ .‬اکنون زمان تغییر کرده‪ ،‬اما حقایق موجود در‬ ‫امکان پذیر است‪ .‬تشنگی روح ما با خواندن کالم خدا و انجام آن با‬
‫شادی و لذت ابدی در ارتباط تنگاتنگ با مسیح سیراب خواهدشد‪.‬‬
‫متثیل های عیسی روح ما را نیز مانند کسانی که دو‬
‫هزار سال آنها را شنیدند تغذیه می کنند‪.‬‬

‫ز‬ ‫ر‬ ‫ا‬


‫حکایت کشاورز‬

‫ش‬
‫متی ‪ 8-3:13‬و ‪23-18‬‬

‫ا‬ ‫ه‬
‫بزرگرتين دستور خدا‬
‫''همسایه من کیست''‬
‫لوقا ‪37-25:10‬‬

‫داستان پرس گمشده‬


‫متی ‪32-11:15‬‬
‫ارزشهایحقیقی‬
‫و غیر قابل فروش است‪ .‬به‬ ‫__هر چیز ارزشمند ریشه در‬
‫چیزهایی است که دارید و حارض‬ ‫عشق و محبت مردم دارد‪ ،‬نه در‬
‫در كار خداوند كوشا و وفادار باشيد‬ ‫نیتستید با پول بفروشید‪.‬‬ ‫حس جاه طلبی و غرور‪.‬‬
‫متی ‪30-14:25‬‬
‫__از دیدگاه ماهامتا گاندی‪ ،‬هفت‬
‫بنياد محکم‬
‫گناه دربر گیرنده دنیا است‪:‬‬
‫متی ‪27-24:7‬‬
‫__بهرتین و زیباترین چیزها را نه‬ ‫‪-‬سیاست بدون وفاداری به اصول‬
‫می توان دید و نه ملس کرد‪ .‬آنها‬ ‫‪-‬ثروت اندوزی بدون کار کردن‬
‫داستان گوسفند گمشده‬
‫لوقا ‪7-3:15‬‬ ‫باید با قلب احساس شوند‪.‬‬ ‫‪-‬لذت و خوشی بدون داشنت‬
‫وجدان‬
‫آماده و هشيار باشيد‬ ‫‪-‬دانش بدون داشنت شخصیت و‬
‫متی ‪13-7:25‬‬ ‫__هرگز شخصی تا به حال به‬ ‫منش‬
‫معنای زندگی پی نربده است تا‬ ‫‪-‬تجارت و کسب و کار بدون‬
‫لزوم بخشش‬ ‫زمانی که فرای مشکالت شخصی‬ ‫اخالق‬
‫متی ‪35-23:18‬‬ ‫اش به مشکالت برشیت نیز تفکر‬ ‫‪-‬علم بدون انسانیت‬
‫کرده است‪.‬‬ ‫‪-‬عبادت بدون فداکاری برای‬
‫خدا دعای فروتنان را جواب می‌دهد‬ ‫دیگران‬
‫لوقا ‪14-9:18‬‬ ‫ا‬
‫لوقا ‪15:12‬‬ ‫__ندازه گیری ارزش شام به چیز‬
‫وارستگی از طمع و ماديات‬ ‫هایی که دارید نیست‪ ،‬بلکه به‬
‫لوقا ‪21-16:12‬‬ ‫چیزهایی هست که درون شامست‬
‫‪13‬‬
‫پیشگویی آینده‬

‫ترین در نوع خودش است و حدود دو هزار سال پیش در دامنه‬ ‫یک واقعه آشکار در هزاره سوم این این است که خیلی از ما در‬
‫کوهی خارج از اورشلیم ارایه شد و در این واقعه گروه کوچکی به‬ ‫این فکر هستیم که آیا ما در آستانه یک دنیای جدید مبنی بر صلح‬
‫گرد استاد خود‪ ،‬عیسی نارصی که یک نجار بود جمع شده بودند‬ ‫و آرامش و فراوانی برای همه هستیم و یا در آستانه یک دنیایی‬
‫و سواالتی پرسیدند که باعث ایجاد سلسله واکنش هایی در طول‬ ‫پر از تردید و هرج و مرج بی سابقه و بد بختی‪ .‬پیامربان در کتاب‬
‫قرن ها شد و ما امروز با آنها زندگی می کنیم‪.‬‬ ‫مقدس‪ ،‬بسیاری از وقایع جهان امروز را پیشگویی کرده اند‪.‬‬
‫هنگامی که عیسی بر دامنه کوه زیتون بود‪ ،‬شاگردانش نزد او‬ ‫آنان دو تا سه هزار سال پیش وقایعی که امروز اتفاق افتادند و یا‬
‫آمدند و گفتند‪ :‬از کجا بدانیم چه وقت جهان دگرگون خواهد شد؟‬ ‫به زودی اتفاق خواهند افتاد را به تصویر می کشند‪.‬‬
‫و دنیا به آخر خواهد رسید؟ نشانه های آمدنت را به ما بگو ‪.1‬‬ ‫در میان این نوشته‪ ،‬سیستم انتقال رسیع و افزایش بی سابقه سفر‬
‫سوالی که یاران مسیح از او پرسیدند‪" ،‬بازگشت دوباره" نام دارد‪،‬‬ ‫در جهان امروزی توصیف شده است‪.‬‬
‫بازگشتی که در آن عیسی مسیح رسافراز و شکوهمند از آسامن به‬ ‫رشد دانش در همه زمینه ها و پیرشفت تکنولوژی در زمینه هایی‬
‫زمین باز می گردد و پادشاهی خداوند را بر این زمین برقرار می‬ ‫مانند بانکداری‪ ،‬سیستم های مالی‪ ،‬شناخت جهان و اثرات گرم‬
‫کند‪.‬‬ ‫شدن کره زمین و شیوع بیامری های کشنده‪.‬‬
‫عیسی زمان برگشت خود را برای یارانش آشکار نساخت اما نشانه‬ ‫آگاهی از این پیشگویی های تحوالت جهان‪ ،‬شام را برای تغییر‬
‫هائی به آنها داد که بتوان آن زمان را پیشگویی کرد‪ .‬این نشانه ها‬ ‫جهان آماده می کند‪.‬‬
‫از زبان او چه پیش و چه بعد از صعود به آسامن بر شاگردان خود‬ ‫آگاهی از این اتفاقات ‪ ،‬به شام یک افق دید خوب برای مواجعه‬
‫نازل کرد و در کتاب مقدس موجود می باشد‪.‬‬ ‫با این تغییرات در حال انجام میدهد‪،‬به همین شکل شام را برای‬
‫تغییرات رسیع آماده می کند‪.‬‬

‫‪ 1‬متی ‪3:24‬‬ ‫سوال بزرگ؟‬


‫در طول قرن ها تعدادی از پیشگویان‪ ،‬بینش ویژه ای از آینده‬
‫را ارایه دادند‪ .‬بینشی که به عقیده بسیاری‪ ،‬عمیق ترین و جامع‬

‫‪14‬‬
‫و وعده جنگ های قومی در قرن بیست‬ ‫از تاریخ هامنند صد سال گذشته‪ ،‬شاهد‬ ‫پاسخی بهرت‬
‫و یکم را به ارمغان آورد‬ ‫از دور و نزدیک خرب جنگ ها به گوشتان این میزان جنگ و تخریب نبوده است‪.‬‬
‫پاکسازی های استالین‪ ،‬انقالب فرهنگی‬ ‫تا پیش از سال ‪ 1914‬هرگز جنگ جهانی‬ ‫خواهد رسید‪ ،‬قوم ها و ماملک جهان با‬
‫مائو‪ ،‬کشتزارهای مرگ مربوط به پاکسازی‬ ‫رخ نداده بود‪ .‬هر دو جنگ جهانی اول و‬ ‫یکدیگر به ستیز برخواهند خواست‪ .‬در‬
‫های قومی در بوسنی و بسیاری مثال‬ ‫دوم‪ ،‬رسارس جهان را دگرگون کرد‪ .‬تنها در‬ ‫جاه های مختلف‪ ،‬قحطی و زمین لرزه‬
‫های دیگر حاکی از افزایش کشتار درون‬ ‫جنگ جهانی دوم نود و سه میلیون نفر‬ ‫روی خواهد داد‪ .‬ولی اینها پیش درآمد‬
‫مرزی به موجب اخالف نژادی است‪.‬‬ ‫از دوازده ملیت در غالب ارتش به مبارزه‬ ‫بالهای بعدی است‪.‬‬
‫کشتاری که توسط مردم هامن کشور‬ ‫کلمه یونانی که در اینجا " بال یا مصیبت" با یکدیگر برخواستند که در انتها دوازده‬
‫انجام شده و ارتباطی با جنگ های برون‬ ‫میلیون کشته بر جای ماند و متاسفانه‬ ‫ترجمه شده‪ ،‬معانی دیگری چون " درد‬
‫مرزی نداشته است‪.‬‬ ‫زایامن" نیز دارد‪ .‬درد عضالنی که خانم ها شامر تلفات غیر نظامی این جنگ شامل‬
‫‪ 170‬میلیون کشته‪ ،‬بر آوردی از نسل‬ ‫‪ 20‬میلیون نفر می شد و این بود نتیجه‬ ‫به وقت زایامن تجربه می کنند‪.‬‬
‫کشی در این قرن است‬ ‫البته جنگ‪ ،‬قحطی و زمین لرزه در زمان این جنگ فاجعه بار‪.‬‬
‫گرچه همه این ها چشم انداز یک آینده‬ ‫عیسی چیز جدیدی نبودند‪ .‬یکی از یاران در مجموع جنگ های قرن بیستم تلفات‬
‫تاریک است اما به زودی‪ ،‬خداوند‪ ،‬خود پا‬ ‫نظامی و غیر نظامی برابر بوده است‪.‬‬ ‫مسیح به نام پولس می گوید‪" :‬همه‬
‫به این جهان خواهد نهاد و جنگ را برای‬ ‫خلقت اعم از گیاهان وحیوانات همچون‬
‫همیشه از میان بر خواهد داشت‪.4‬‬ ‫پاک سازی نژادی و کشتار‬ ‫زنی که در حال زایامن است‪ ،‬درد می‬
‫پایان این واقعه بزرگ‪ ،‬جمعی‬ ‫کشند و در انتظار‬
‫روزشامری می کنند‪"3‬‬
‫واژه ملت یک ریشه یونانی به معنی "در‬
‫برابر ملتی دیگرایستادن" دارد و همچین‬
‫ادامه این مطلب را در نسخه بعدی این‬ ‫درد زایامن تدریجأ بیشرت و شدیدتر می‬
‫می شود آن را " مسابقه" یا "قوم" نیز‬
‫نشریه دنبال کنید‪.‬‬ ‫ترجمه کرد‪.‬‬
‫شود تا به هنگام تولد‪ ،‬که پایان مصیبت‬
‫«گلچینی از پیشگویی های آینده»‬ ‫مسیح گفت‪ :‬قوم های جهان با یکدیگر‬
‫وسختی است‪ .‬این زایامن و درد آن مناد‬
‫بازگشت مسیح در پایان جهان است‪ .‬شاید‬
‫به ستیز برخواهند خواست‪ .‬و این یک‬
‫ما شگفت زده شویم از دانشنت اینکه‬
‫واقعیت غم انگیز است که جهان ما‬
‫چقدر به این تولد نزدیک شده ایم‪.‬‬
‫گریبان گیر آن است‪.‬‬
‫یکی از روزنامه نگاران مطرح آمریکا‬
‫هشدار داد که‪ :‬جنگ های قرن بیست‬ ‫دنیا در جنگ‬
‫"از دور و نزدیک خرب جنگ ها به گوشتان و یکم بین تفکرات دموکراسی بر‬
‫‪ 2‬متی ‪8-6:24‬‬ ‫علیه تفکرات فاشیستی و بین تفکرات‬ ‫خواهد رسید‪ ،‬قوم ها و ماملک جهان با‬
‫‪ 3‬رومیان ‪22:8‬‬ ‫یکدیگر به ستیز برخواهند خواست"‬
‫کمونیستی بر علیه دموکراسی خواهد بود‪.‬‬
‫‪ 4‬اشعیا ‪4:2‬‬
‫جنگ از زمان های بسیار دور یک معضل پایان جنگ رسد‪ ،‬تضاد های قومی‪ ،‬نژادی‪،‬‬
‫برای برشیت بوده است‪ ،‬اما هیچ دوره ای زبانی و ملی را در رسارس جهان منترش کرد‬

‫‪15‬‬
‫چشیدن طعم واقعی زندگی‬

‫از سوی عیسی مسیح با عشق‬

‫سپس هر آنچه را که در کالم به شام پند دادم در دست‬ ‫این ناراحت کننده است که بسیاری از مردم بی توجه به‬
‫بگیرید و در طول روز به کار بربید‪ .‬اگر از نحوه استفاده آن‬ ‫محتویات زندگی‪ ،‬فقط آن را سپری می کنند‪ .‬مسلأم ممکن‬
‫اطالعی ندارید‪ ،‬فقط کافیست دعا کنید و من آن را به شام‬ ‫است آنها مشغول انجام کاریا تالش برای رسیدن به هدفی و‬
‫آشکار خواهم منود‪.‬‬ ‫انجام فعالیتی برای رسگرمی باشند ولی نکته اینجاست که آنها‬
‫در هنگام کار‪ ،‬ورزش کردن و یا اسرتاحت در کنار خانواده‪،‬‬ ‫چه وقت می خواهند لذت زندگی واقعی را تجربه کنند؟‬
‫من همیشه یاور شام خواهم بود و شام را برکت خواهم داد‪.‬‬ ‫راز" چشیدن طعم واقعی زندگی" در "راه من" و در" کالم‬
‫زندگی با شکوهرت و پرمعنی خواهد شد هنگامی که به شام‬ ‫من" زندگی کردن است‪ .‬منظور من این نیست که باید‬
‫کمک کنم تا زمان بیشرتی را برای چیزهای با ارزش سپری‬ ‫خودتان را محبوس کنید و به تفکر و مطالعه بپردازید‪ .‬هدف‬
‫کنید ‪.‬‬ ‫این است مرا رس لوحه فعالیت های روزانه خود قرار دهید و‬
‫طعم واقعی زندگی را خواهید چشید‪ .‬فقط کافیست‬ ‫کالم خدا را در هر آنچه انجام می دهید به کار گیرید‪.‬‬
‫آن را از من بخواهید‪ .‬اگر ایامن داشته باشید‪ ،‬حتی زمان‬ ‫اگر بتوانید این را بیاموزید‪ ،‬آنگاه بعد زندگی جدید را کشف‬
‫هایی که مشغول مطالعه یا متاشا کردن فیلم هستید‪ ،‬هر‬ ‫خواهید کرد‪ .‬آن زمان است که شادی و کامل بودن را فقط‬
‫آنچه را که بخواهید‪ ،‬من به شام اهدا خواهم کرد‪.‬‬ ‫برای خود منی خواهید بلکه تصمیم می گیرید زندگی کسانی‬
‫که در اطراف شام هستند را با انعکاس عشق من و نور‬
‫کلامت من روشن سازید‪.‬‬
‫این دگرگونی با رصف چند دقیقه در روز برای دعا و خواندن‬
‫کلامت من آغاز خواهد شد‪.‬‬