Sei sulla pagina 1di 2
MINISTERUL FINANTELOR MINISTERUL EDUCATIEI $I PUBLICE CERCETARII STIINTIFICE Cabinet Ministry Cabinet Ministre Ne418909/19.03.2015 Nr 8683 13.03.2015 In atentia domuluidoamnei primar Prin Legea bugelului de stat pe anul 2015, nr.188/2014, au fost aprobate sume defalcate din taxa pe valoarea addugata pentru plata sumelor prevazute prin hotéréri judecdtoresi definitive avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura sala stabilte in favoarea personaluii din unitijle de invatimant preuniversitar de stat, devenite cexecutoril pana la 31 decembrie 2014, rezultate ca diferent Intre sumele aferente anulu 2015 stabilte potrvit art. 1 alin. (1) lit 4) din Ordonanja de urgent a Gwvemulul ar. 7112008, aprobata cu modificdr prin Legea nr. 20/2011, art. 14 alin. (1) din Ordonanta Guvernului rr, 17/2012, aprobata cu masificri prin Legea nr, 280/2018, art, XI alin. (1) ft ©) din Ordonanta de urgent @ Guvernului nr, 92/2012, art. 21 alin. (1) lt b) dia Ordonanta de urgent a Guvernulul nr. 108/2013, aprobata eu completa prin Legea nr. 28/2014, cu ‘modifcarile gi completarle uterioare, gi sumele platite Tn anul 2014 conform art. 26 din Ordonanta de urgent @ Guvemulul nr. 74/2014 procum si pentru plata trargei aferente anului 2016, trangei aferente celui deal patrulea an de la data la caw hotdrarea Judecatoreascd a devenit executorie, precum si trangei aferente celui de-al trellea an de la data la care hotirérea judecdtoreascd a devenit executote, in condiile art 35 alin. (1) ~ (4) din Ordonanta de urgent’ a Guvernulu nr 83/2014, Potrivit prevederilor arf36 alin(6) din Ordonanja de urgenta a Guvernulul nr 83/2014 privind salarizarea personalulu pitt din fonduri publice in anul 2015, precum gi ‘alte masur In domeniul cheltuelilor public, plata sumelor previzute la alin. (2) - (4) ale ‘aceluiag artiool se realizeaza egalonat in pat trange egale, dupa cum urmeaza: 28) prima gia doua tranga tncepand cu 1 marte 2016 by ateiatranga incepand cu 1 iunie 2015; ©) a patra tranga incepand cu 1 februarie 2016. AAvand in vedere 03, potrivt prevederior art.t alin(3) din Ordonanta de urgent a Guvernului nr-71/2009 privind plata unor sume prevazute Tn tiluri executorl avand ca object acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, sumele pltite tn temeiul acestel ordonante de urgenta se actualizeaza cu indicele pretutlor de consum ‘comunicat de Instiutul National de Statistica, va atragem atentia cA orice Tntarziere In ‘efectuarea acestor plati determina cheltuieli suplimentare, cu impact asupra deficitulul bugetar. Din aceste considerente este necesar sa dispuneti de urgenta masurie ce se impun ‘astfel incat personalul din unitate de Invatamant special gi din centrele de resurse gi sistent educatjonald, precum gi din tnvatamantul prouniversitar de stat 88 poata boneficia In luna martie 2015 de plata primelor doua trange din sumele ce trebuiesc pltite In acest an MINISTRUL FINANTELOR MINISTRUL EDUCATIEI SL CERCETARIL STIINTIFICE PUBLIC! DARIUS-BOGDAN VALCOV.