Sei sulla pagina 1di 184

,Í*

Afu'*
t tr#
A vE ME PIAcE ,o BLUES ........6 LreenrÀ ...... BB
ACcHIAPPA AtrtrHIAPPA ....1 6 Ma cnE Htr ......9D
AlleRrR ........4 Me cnE MANIA ..gZ
Avrcr trtrME PRIMA . . .... A MusrtrA MUSIcA ......E!9
AvnRE sENzA FINE 167 N'RTA srAGrtrNE ......96
ANrvn .. I 0 'NR tazzuLELLA 'r cRrÈ . .. .. . g B
ANNe vennÀ ......14 NRpu r-e È . .g 4
AruNnnÉ ......12 Neve AL StrLE 174
AppotruNDR'A ....,l9 NTNNnNÀNrNNnNoÈ I DD
BavBtNA .....Ztr NoN Ho PAURA DEL MtrsTRtr 106
Bnsrl NNA JURNATA .E StrLE . .......22 Norrr trHE sE NE vA ....l]z
Brlu'vBR|RNA... ...24 NuN ME scocclÀ ....1tr4
BoNNE ssrnÉe ..26 'ú cAMMELLtr 'NNAMMURATtr 1 1 Z
trnNrn Dtr MAR ..3tr 'E StrARRAFtrNE ....:. .... I Og
EE srR cur trE pENzA.... ..ZB Pace E sERENrrÀ.. ..1 1 4
Ene Dro rr BENEDttrA ......8 5 PurrssE ESSERE A,LLERtr .... I 1 6
Gur MALE c'È. QuaNoo ..1 la
trnr strDDtsFAzttrNE ......SEl QunNNtr trHtDVE ....1 Ztr
trHE TE NE FtrTTE ....48 Q uesra PRTMAVERA . .....1 Zz
trHII-I-o E' .NU BUDNtr GUAGLItrNr...45 REsrR... RrsrR cu'MME'. .....i 24
trosR PENSERAI DI ME ..17tr SeaLrE SAELtE
DUseI NEN Htr ..5D SaRn NON PIANGERE ....1 7E
E sn'EUNTENTtr'r stÀ'..... ...4A snnÀ 1 26
Ferre 'NA PtzzA . .....58 S EA
cn tzzEcH . . 1 ZB
FevvENA ....72 ScrRstrtrtr D'ArRttrA.. .... I BD
FeRRY BtrAT ......56 Se vr vutrt..... .184
FoRruNATtr ......6D Srcrlv I 86
Fuvo NERtr ......58 SnNc: UN cA,NTANTE DI BLUES ....1 39
GENre DISTRATTA ....62 SranE BENE a vErÀ 1 42
HavE YnU SEEN MY sHoES ,...64 Trll Ntrw
ME ..1 44
I enr rHE BLUES ......7 5 Tevpo Dr trAMBtARE ...... I B l
I sRy r srtr trtrA,' ... .. .7 6 TERRR MrA. .....147
lNvrcE Ntr ..66 Tne DEsERT IN MY HEAD . ..... 1 5D
lo PER LEI ..6El TurrR.N'ATA SToRIA ...,14F3
lo vrvo trclME TE ......7tr Ur vnN! .... ....1 56
J E str' Pxzztr... . ......A2 U N RNEìDLo DI cIELtr .... I 53
Je srs vttrtNtr A TE ..84 U N utrMtr IN BLUES 1 5El
J EscE JUDRNtr ... . .. .. B 1 VtrNrn 'E TERRA ... .1 64
KrEp oN MovtN' ......78 Voelro Dt prù. .l 6D
LnssR CHE VENE ......46 Yes I <NEw MY WAY 1 62
4
fraîto dall'album: Nero a mefà

ALTERIA
Tesfo e Musica di Pino Daniele

Lento
D ó/E DmT+/E Bm6/E :til |t
Bbt+tB:
1| |i LL!|l
ffi ffi ffi stx
LIILLJ LLI:lIl
HtH
Píanoforte

nr,rrof
7.
I
r 7' rîr
î-î segae Pf.
Iiberetmente LaTt Re6/Mi RernT+/Mi La7+/9 Sim6/Mi sihT+/Mi

D 6/E GfnT c*- Ffmz A7

ffi ffi
4îL
ffi,*
HIH
ffi
ffi

r +
+ I
-++ lv
V
= 4)
La7 Re6/Mi RemT+/Mi Sol$rn7 Dofim Fa$rr7 La7

D7+IE E7 A7+
ffi Cf m7
ffi 4fr.
Cm7

H# ffi ffi ffi ffi ffi


^l4 rF^ e e e I
___ara, I

Re7+ Re7+/Mi Mi7


r
La7+

Bm7 D/E Dm/E X4q D 6/E

ffi ffi ffi


- sa'o tiem po e che
ry tI
Pas

Rern/Mi La7+ Re6/Mi

A7+ D6IE A7+

ffi ffi ffi


ffi sce e se- ne Pas- sa'o tiem pQ e_ nun vuò be - ne

La7+ Re6/Mi La7+ Re6/Mi

O 1980 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C. Ravizza 43145 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved. lnternational Copyright s€crir€d.
GlmT c{- F#m7 A7 B7
ffiat ffizrt
m* ffi ffi ffi ffi
cchiù vo- glio'o so pe' m'a-sciut - vo- glio n'o -

3
Sol$nr7 Dofm FafmT La7 Re?+ sr/

D7+IE
--!- c...@
E7 A7+ CfmT Cn7 Bm7
...4
D/E DmiE
ffieri. ffisft nfm
ffiffi
LLLI4J LLLLII
H+H
l'.l'..i.#
l.]^-]4
HfH ffi ffi ffi ffi
- ra- pe' m'ar- rì- cur dà
II uolta .,ssolo ro'r.Al-le-ria

Re7+/Mi Mi7 La7+ DofmT DornT SirnT Re/Mi Rem/Mi

L7+ a*o? Bm7 D/E

ffi ffi H
ffi H+H
pe' nu mo - to te vuo'scur- dà_ che hai bi - so

La7+ Lafdim SimT

Bm7 E FfmT L7

ffi ffi ffi,*


ÉHN
ffi
ffi
gno d'al quant'haje suf - fer-to'o ssa-pe su- 10 Di-

Fafim?

D Gflm7 c*m? FfmT


rffrar. ffi,*
ffi LLLIIj
HTH HNI
SA glie- 'a d'al luc cà- ca zic - che nien te tu-

Re Solfim7 Do$m7 Fafim?

Bm7 Dm Em/F{ FfmT


dú tu C#m7
rffrar" {rm2fr.
ffi ffi H++fl
t-Ft-ffl ffi ffi
vu- li- va su E I'al- le - ria

SirrrT Rem Do{m7 ==;


l_J
-l
Mim/Fafi FafmT
Bm7 Gm6/Bb E9m
rdfi
ffi ffi ffi
ne va.....+ Pas

Dc,lX aI FINE

Solm6/Sib
frafîo dall'album: Nero a metà

6 ME ME PIACE'O BTUES
îesÍo e Musica di Pino Daniele

Moderato (ben marc ato)


Arn C yirsb C

ffiffi
ffiH# ffi ffi ffi
;1
I
-P
?
n'l
I
RT
Larn Do Larn Do

Eitsb Anr C F7+ F.itsb


g
tîflT] I ttl |ttl Tftau

ffi ffi ffi -ffi t11Ltl


Hffi
me me pia - cCo blues tut - t'e juor- ne ag - gio can - tà'
me me pia - ce chi da 'nfac - cia sen-za e se fer - mà'

t 1' NtiT tss


Fa7+
Am C F7+ Ei/5, Anr C
..--
Il
H#
t+
ffiffi
ry ffirr
mrm
a

fill-n
ltl
ìîfitl
ffi
mTTl
HH
ché so' to zit - moì'o mu -
to,e men-to_'e me sfu - cà' no vol-ga-ree so che nel - la
îuo - sto_e s'a - ra - pe pec - ché sa - pe c'ad- da dà' za 'o vrac-cio'e cchiù per nun te

Do Fa7+ Nt17 15|. Do

D7 F9 E5+ Anr C
la lfrm TÎlT'l ....g
I l{t

vl-tasuo-ne-rò
ffi ffi
chi te- ne'e com-
ri-fft]
ples nun 'e
ffi
vò.
ffi
f!- 'mbru-glià' dal Ie 'niac - cia sen te fer
-

I t/ ? t' '
1 3
Larn Do

F7+ E7t5b Am C F7+ r.7t5b


.Uta
ffi ffi ffi
|
ffi
+t
ffi
Htfr
me me pla- ce.o zuc -che-ro ca
ffi
scen din-to_'o ca- fè
Hffl
me me pia - ce 'o blues e tut- t'e jour ag- gio can-tà'

NriTtsb

@ 1980 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C. Aavizza 43145 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
-{nr c F?+ E7/5b

ffiffiffiffi
urH Htt ffi ffi ffi ffi -
cu 'na pre - sa d'an - ni - ce ma chi è me-glio_'e me
ché m'ab - bru- scia_'o fron - te_'e 'na ma - ne- ra ag- gio sfu - cà'
go_'a caz- zlm-ma_e
vol-ga-ree
g che clo tut - to
nel - la

Lam Fa7+ NtiTtsb

F7+ D7 F9 E5+ Am F7+

m ffi rrm
ffi ffi ffi
il ull
HTN
quel - lo che mi u:
H+H
ché so blues e nun vo - glio ca - gnà.-
ffi
vi - ta suo-ne- blues a - stre - gne_i dien - te_e so - no moÈr-

Fa7+ Re7

Dm7 Em? F7+ G c7t4 F7+ E5+ Am7

ffiffiffi ffi ffi


FFFFI ffi M
H+H ffi
po' nce re - sta_'o - cien-za_'e sup - pur - tà'

Fa7+ LarnT
RemT MirnT Fa7+ Sol
c714 Gm9/C F
trlltt
ffi ffi ap-pnes - soa te
ffi

Do7l4 Fa7+ Solm9iDo


E714 An Dm9/B Eel/Bt
dd îfiî'l
ffi na-lo
ffi
ccà- sai che so
ffi
ni-ro nt-ro
ffi ma nun

C F7+ E7tlb Am c
rrrm
ffi ffi ffi ffi ffi

t r r 1î r
Lam Do [,arn Do
F7+ E7tíb NriTtíl c F7+ E7tíb
L rmn
t l Llrtl

ffi ffi ffi


mo, so-no
ffi
mo, so-no
ffi
mo.
H Eso-no

Fa7+ NtiTtsb
ripete sfum,ando
îraffo dall'album: Dimmicosa succede sulla terra

AMICI COME PRIM6


Tesfo e Musica di Pino Daniele

Lento
G GIB c2 G
ú dfr
ffi ffi ffi trffi ffi
Chit. I

Chit. tlf' al
Sol '
V
SoUSi

G C/B C

ffi ffi ffi


sl nun me vuo be ne cchiù-

G/B c

ffi ffi ffi


sl nun me vuo be ne cchiù.- pen etl

G/B C G/B
J-9'8
dfi
ffi ffi ffi FFffN
H#l
HfiN
por- -to qui- con me- ' re- ti sta stan to mt

G G/B C C GIB

ffi ffi ffi ffi


per - do- fra le nu- vo-leei- sta- - gno

ffiffi
Am7 G G/B C
cfr
ffi ffi H++H
| TFN

rei sve-gliar - ' var - ti an - co- ra. E si nun me vuo' be- ne cchiù- e- si nun me vuo' be-ne cchiù-

+ Coro
Rel I Sol

@ 1998 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Ravizza, 43/45 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved. lntematisnl Copyrigttt seo.rred.
9

C ctB

ffi ffi
nun me vuo be - ne cchiù.- A- mi-ci co-me pri - ma-

u
7'
Bm7
V
Am7 G

ffi ffi
per-ché_in fon do_al-la- mia men cl set tu

SimT Larn?
Em7 Bm7

ffi ffi ffi


a- mi- ci più di pri - ma- so fas -

MimT ' Sim


C D7 G GIB C

ffi sffi
ffi ffi
HTH llrltl rfffn ffi
sie-ro di non- a- ver - ti sl nun me vuo be cchiù-
ehít. FIII)E

Do
-
Re
G G/B C G GlB

ffi ffi ffi ffi


|-FFFI-1 HIH ffi
nun me vuo be

Sol
c G/B C GIB
g
ffi
ffi Hl#l ffi ffi
For- se è sta to un brut ma vor -

r' C
? r' -*u,
Do SoUSi
Am7 Dll G G/B C/D

ffi ffi
Hl+ît ffi ffi ffi ffi
sve-gliar - mi e ri - tro- var - ti_an - co - ra. si nun me vuo' be ne cchiù-

LatnT Rel I
Do
!-
IDo/Re]
C GtB c C/D G

ffi st nun me vuo'


ffi
be
ffi ffi ffi
l'l

t0
fraffo dall'album: Non calpesfare i fiori nel deserfo

ANIME
îesfo e Musica di Pino Daniele

Lento
Am E/A E/A
rffi
L]]l11]
LH-t!
w Pianoforte t)t
ffi ffi t+++{.1

ffi ffi

E/A

xffi te le vol - par-lo di


ffi
Tut- te che te mi man-ca_il fia-to e non so co-
2o a. SoIo Chitarra

Larn Sol714
?/Ff l br*
m
ffi
s'è e a vol- te cre- do di star be - ne pen-san-do_a quel-lo che mi con- vie-ne-
e_a vol- te cre- do di star be - ne pen-san-do*a quel-lo che mi con - vie-ne-

Re/F L"b7+
Elcrc Fm nbrc nluc

ffi
mlTn
ffi ffi
FFFTH
ffi
Hff#
di - men - ti- co il mon- do che quan -do ci
di - men - ti- co-il mon- do che per a- ci

Mihg/sol :l Fam4 miblsot Mibg/Sol


Am7 ci14
4
t1lttt
H1+N
H}H
Tu-te le vol-te che par-lo di te
ffi ffihou n no-do-in go - la e io so co-s'è-

LarnT Sol714
D/Ffi Lm/ tbt*
||
ITTE
l
drm ar"
TTTTN
ne_
ffi fa cam - bia- re u- mo

Re/Fafl LabT+
nbrc Fm7 nbrc nbgrc
+
ffi ffi ffi
Hff#
che ci mal - trat - ta co- me un per far cla ffi
Mibg/sol FarnT Priblsot Mibg/sol

@ 1998 by EMI MUSIC PUBLISHING ITAL|A s.r.t. - Via C.Ravizza. 4g/45 - 20149 Mitano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved. lnternational Copyrqht securcd.
ll
A b;*
,,\ c7t4
fu+t g

ffi ffi
A vi- ta

Labz+ Sol714
cbtt GK F7ll0m
lffm
ffi H#N
Il LL{J
ma_ per sop - pof ta- re quel lo .che-

Solb?+ Fa7llOm
E7+ cJ-?
tu D?+/C
l+H m4n
ffi
I'a-ni-ma-
l-î1-Ftl
[LL]] H+H B
che ho la scia- to fra le- tue ma - ve- re tut

Mi7+ Re7+/Sol Sol{rn


abz* G7t4 ck,
m'"
A
ffi
vol - te
ffi
che trop- pe met pie - di I'a - ni- ma- che ti-ro
-b--^
tubT* SolT SolbT+
F7ll0m E7+
ffi
HTH
ITTN
Lltitt
fuo - ri quan I'a - ni che a vol

Fa7llOm Mi7+
D7+lG c#-?
Íh
Lltiit
H+H
ci fa ra- gio- na an-che sehai
m*
vo - glia di la-sciar - tian-da-
nt.,lX .,I#
poidaAaB
poí segae
Re7+/Sol Sotf,m7

Am7 F ?t/A

ffi ffi ffi

E/A F7+lA E/A

ffi
Solo
ffi ffi
t2
frafto dall?lhm: Befla'qfiiana

ANNARE
Testo e Musica di Pino Daniele

Moder ato
En7 A9
rftn *
a+

ffi ftft+t
H-+1+t ffi

MilrrT MimT
Dm7 G9 Dm7 Gg Bm7
dfi
ffi ffi ffi ffi ffi
la- scia paz- zi -

SirrrT

X ^En^
tffi
B7
tltrll
ffi ffi
-à pec - ché'e cria- tu son - go'e Dio-
-sà pe' chlFa ca - gna sem - pre -to
cà pe' nun sen - ti'a sa vo

Mim

Dm

ffi
fin - ché 'a vi- îa'n-ce ab ba sta e nun re - sta cchiù ma- sto'a di' caé sem - pe_o-E -
pe' chi nin tro - ú pa cie s'ac - cun - ten - ta'e lu - ce ca-pil-tE j- - CÈ_9se-
'a not- te è di chijr spet tàÉ chi te toc - ca'o piet - to_e s'an - na- scon - re'o bbe -

Rern

E7

s
g G9
Lt_LUl

ffi ffi ffi


- ro. An- na - An- na- rè-
-ra An- na - An- na- È-
-ne An- na - An- na- È_

Mi7

@ 1981 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Milano


Proprietà per tutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C. Ravizza 43145 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a îermini di legge. All rights ieserved. lnternational Copyright secured.
t3

G9 Bm7

ffi ffi
'sta fre-

C7+ A7 Dm E7 Am B9
Íft'î'r
ffi ffi ffi ffi ffi ffi
juor -ne ca cam - mi-no sen-za pu-té par - là e in - tan - to vot - ta'n

Do7+ La7 Rem Lam si9

En G7 C7+ A7 E7
ffiîî
ffi ffi ffi ffi ffi ffi
ché fa e cur-re cur-re for

SolT Do7+

B9 E'm?19

ffi
ffi llffH
LLLIJ] ffilt ffi
-glià nuje re sta'o fuor che - sta lib

Lam si9 MimT/9 SimT

Em Bn7 Dn7

ffi ffi ffi


-ta che - sta

G9 Dm7 G9 Bn7

ffi ffi ffi ffi


pa- u-ra'e se tuc-
DaIÎ6 o,I$
poi Cod,a
RemT

Dm7 G9 c7+19

ffi ffi ffi


CODA

Do?+19
t4
fraffo dall'album: Mascalzone lafipo

ANNA UERRA
Tesfo e Musica di Pino Daniele

Moderato
Am Am?/G F Dm

ffi fiffn
HiH ffi
(G
,€
lo LamTlSol
Lam

F E7 Am7/G F

ffi ffi FffFN


HflI

LamTlSol

Dm F E7

ffi ffrlH
HTH ffi ffi
rà, .-- An

Fa

Dm F E?
{rl
ffi H#
rnîl
ta
LLlt1l
HH
I

ffi
col suo mo dar den
col suo mo bar den

LamT/Sol

Am7/G F Dm
ffilÌ]
HTH
dim mi quan
ffi
guer
di sor - ri que

Lam LamTlSol Rem

F E7 Am F F7+/D
ffi
rffrh ffi ffi ffi
HTH ffi
rafi ni- ra_ noi che ab da cam - bia -
sta li ber - rà- noi ctrJaU da cam - bia -

Fa7+/Mi

@ 1989 by EMI MUSTC PUBLTSHTNG tTALtA s.r.t. - Mitano


Proprietà per tutlo il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Ravizza, 4gil45 - 20i49 Mitano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge. All rights reserved. lntemational Copyright secured.
ffi
noi che cl_e-mo-zto-nta mojn - co
noi che guar - dia - mo in - die - tro cer

Drrn / I
F F7+/E Dm E7
H+H tu
HTH *HN
van- túl ma
ffi ffi
mmh An
can non sba glia mmh An

Fa Fa7+/Mi Rem Srm /


Bm7 Am
g
lIlat

_ffi e sa - rà_un
ffigior pie - no
tîtill
tLlll l

rac - co- glie ca-ni


aal-lo-ra
ciin-ven - te -

Mi7
Dm
dE
cer che rei
ffi for - se
qual-che_al-tra co-sa per non

-
La7 Rem Mi7
F Em?

ffi
_@
FFFTH

an-co

MimT
Dm .87
LLIIII
ffi
An dim - mi
ffi
seè co-sì lon- ta- no
An dim - mi rù CO.Sì lon- ta- no

La7
I l. $-" AmTlG Dm

ffi ffi ffi ffi

F E7
ll 2.t^ Lml19
Hffi
fttîti ffi ffi ffi
An - na ver- rà- ma - re
îraffo dail-auum: Musicarfe

eccHtà??à eccHtà??à
îesfo e Musica di Pino Daniele

Reggae
Ft3 G6

ffi m
trltu
trl]l]l

Tutri BassoP î . .
Fal3 So16

F6/G G6

ffi Chitarra ffi

?p==
tlt 17l î,ll | ii Rrl
f l/
Fa6/5ol Sol6
F6IG
dîrrl
ffi
r- 3--------t. Ac - ciap - paac -
)

A .tr. Fa6/Sol

ffi
chiap - pa chel - lo ca se mo e_in-tan-to_'o po - po - lo vo' stra - te no
- chiap- pa ca nien - tq,è per - du c'o ma - ri - uo - lo 'ncuor-po so' fu - ju

c6tG
ffi
HTH
tu staje buo - no sì? HUU mu - rì'!
tu staie buo - no sì? HUU mu - rì'!

Do6/5ol

G6

ffi
Ac - chiap-pa_ac - chiap - pa che - st'a - ta sem - ma
Ac - chiap-pa_ac - chiap - pa - lo pe cop - pa_'e log

So16

@ 1984 by EMI MUSTC PUBLTSHTNG tTALtA s.r.t. - Mitano


Proprietà per tutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Ra\izza 49/45 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
e_in- tan-to_'o ma - sto ncè_ha pi - scia - to 'mma tu staje buo -
prim- ma ca ce fer - ma - no sto ri - lo tu staje buo -

C6IC
rrrm
ffi
cffi Lttrll
È]H
no sì? Hà*'a mu - rì'!-
no sì? Hà'a mu - rì'!-

Do6/5ol

rffiÍ
TÌITI
ftttt1
E se par - li trop - po in fret - ta nun se ca - pi - sce nien - te cchiù staje c'o
E ncè ab - bof - fa-no'e- pa - ro le po cè_'m - pa - ra- no_a- par - Ià' cè han-no a -

Larn9
B7
I
r..::"
u+tu

co - re in - t'e- ca - zet
rî-Fffl
LLLLII
te e al - luc - can- no di - ce ca so' vi
ffi fin- ché so'
strit - ó'nfac - cia_'o mu .o -àal-luc - can-no di- ce ca so' vi-

Fl3

ffi
vi - vo nun me può tuc - cà'

Fal3

ll2.C7+
Ac- chiap-pa_ac-
ffi fin - ché so
.._1
f--r

Do7+

Am9 C7+

ffi ffi
Htf
vi - vo nun puo tuc - cà' i'_ so' vl-
) J)
A rn9
gs C?+ -lrt
HH
fin
Hl+u
- ché so' vi - vo nun me può tuc- cà.
ffi
-.1-

Do7+ Do7+ Lam9


cfi-? c$-z clzreb

m* ffin*
t-Ffftl
Nuje_'a din - to_'e nun ghit-tam-mo nlen
Nuj{a din - to_'e SC guar-dam-mo fo

Solflm? Do$m? DoilTteb


cfimz Ffi* ? cfi-z
furt
H+tfl
-te sem - pe quac -co
ffi sa ce po'- - vì'-ser
m* guar- dan- no_'a
e- din- to'o suon noam-ma mur- mu - lià'- la-scia-vè-

So{m? Sol$ Dofim?


Em? Df- ?
"rrrfi'Î rTaTn
Lttrll
Htfl
rob - ba vec - chia pa-re no
ffi
mo_'a jur - na - ta e mo nun ba - staa

Reflrn?
ItFl3 C6 C6
I fllTt Èîm
ffi ffi ffiVocalízzo
Solo

?îaa
tttl
Fal3 So16

Ac - chiap-paac-
DaAaB,
daCaD
senza Rít.,
poi segue

G6

ffi

t f
hnprota. Voce e Synth. sfumnndo
Sol6
fraffo ùffabum: Nero a rnefà

A??OCUNDRIA
îesto e Musica di Pino Daniele

Moderatamente lento
Am Bm
rild
ffi Ap - po- cun-dria me pia o- gne
ffi

) ritmo s. €
C7+ Latn Bm
rrrrl

pec - ché pas - san - no for


ffi

Sim
Bm C7+
LIAI

ap - po- cun-dria_'e chi_è sa zioe di- ce caè


ffi ffi
i
e'

Larn Do7+
Bm Am

ffi ffi ffi

,, Larn
Fil? G7+
drm
ffi HJH
LLrilJ 3

)))
l-

,t

Do7+ Fafl? SolT+


A7

ffi ffi

La7

A7 Ff7

ffi ffi
D.C. aI FINE

@ 1980 by EMt MUSIC pUBLtSHtNG tTALtA s.r.t. - Mitano


Proprietà per tutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Ravizza 4gt4' - 20149 Mitano
Tutli i diritti sono riservati a termini di legge. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
20
traffo dall'album: Non calpestare i fiori nel deserfo

BAMBINE
îesto e Musica di Pino Daniele

r'$- r

ffi

r$"'r

ffi ffi

Faflrn?

nfi- l
xffi

Marimba
nJ-r
AÈ+ rrrîn
FITIH
LLIIT' ffi
Bam - bi - na.- bam-bi - na- che so - gni di can - ta- re*al - la Ti-vù
Bam - bi - na,- bam-bi - na- che so - gni di bal - la- re al - la Ti-vù
3o a. SoIo Murínrba

Fa{rn7 ùli7+ Fa$rn7

. E7+
î+rni
H+fi
l|r
I I rOat

- na,-
bam- bi bam- bi - na- il mon - do non e co- me lo vuol- tu-
bam-bi-na,- bam- bi - na- quat - tro sal- ti e un po' di rhythm and- blues-

Mi?+ Faflm?

E?t Ff- ?
rìTm

ffi t_Lttll
H+H
rei la pel-le ne- ra- can - ta- fe fi- no_a se - ra- an - da - re for-te_in mo - to- ap -
blues dei so- gna- to - ri- che a- ma-no i co- lo - ri- che vi - vo- no da sem- pre nei pen-

0 1998 by Eì'l\ ì'ItUStC PUBL\SH\NG \TALIA s.t.\. -Y'ta C. Ravrzza 43145 - 2O1AS Mi\arìo
'li #i i .liri#i cm ricamri a tamini di tare d hffi i mmi lal rrwvln All rinllte mnsl lrttmalimal l^mirff qrrd
Ei+

pen-de-re le fo - to-
ffi
me tu re- sti_un mi - to an - che se hai tra - sgre - di
sie - ri del - la gen - te- blr"res nel - le can - ti - ne vo - lu-mea non fi - ni

ùli7+
Ffm; cfimz
H*# fuatt
H+H
c'ho cre - du -
ffi
to sem al-l'ar-co- ba - le
bat - ti - to del mon e I'ar-co-ba - le
r-3------r

Fafm? Sol$rn?
c$m? Ff?/A cf-i
Lll+ll
m* ffi t_Lt_!tl
t++1 u m'"
che sor- pren dean- co - ra rn que - slo- ve- le - no
che sor- Dren dean-co - ra in que - sto- ve- le - no

Doflm? La6 Fa{?/Lail Solflrn?


C$rn 7 A rfzr$ G$n?
ffilt
trl!| L!+tLt

HH ffi tltltt
ffi m'"
do - ve non c'è- ra - gro- ne e tu- vuoi I'ar - co - ba - le
do - ve non c'è- ra - sio- ne e tu- vuoi I'ar - co - ba - le

-.3-
DofmT La naf,zlLaf, Sol{m7
c$mz A n$ir'r fi ufim -/
^)l

ffi m*
per ri - cor. da rean- co - ra che_in que sto- - ve- le - no
che ci sor- pren dean-co - ra in que - sto- ve- le - no

Do$m? La naflzlLa{ Sol$m?


cfim7 A r$z.rf

m'* ffi
cl so- no quel - li co-me me- e
ci so- no quel - li co-me me- e D.,tX oI#
r-
senza Rit.
poi D.C. ad A
Do$m7 raf,znaf,
poí segue

E7+ Ffimz E7+

ffi ffi ffi Bam-


Ei+
iirnl
HlH
pen- de - re le fo - to- me tu re- stl,un ml - to an - che se hai tra - sgre - di
sie - ri del - la gen - te- blues nel - le can - ti - ne vo - lu-mea non fi - ni

IVliT+
F$-; cfi-z
IiH ffiaa
ffi ffi
c'ho cre - du - to sem pre_ al-l'ar- co - ba - le no
bat-ti-îo del mon do- e I'ar-co-ba- le no
r--J--------r

Fa$rn7 SolfmT
c$m 7 r$za$ c$-r
ffi*
LJ+L]
I tt ltt
Ht++l
ffit'
Htl
che ci sor- pren dean-co - que - sto ve- le - no
che ci sor- pren dejn - co - que - sto
- ve-le - no

Dofm? ra{zlLafi SolflrnT


cfl-i nfirnfl c$-i
fuaa.
m* ffi LLLL]]
H+H
do - ve non c'è_ ra- gio-ne_e tu- vuoi I'ar - co - ba - le - no-
do - ve non c'è- ra - sio- ne e îu- vuoi l'ar - co - ba - le - no-
r-3---.----r

Dofltn7 La nafizlLa# Sol{m?


c$-z A cfi,"7
I|+lt4fi fuEa
ffi ffi ffi
rejn-co - ra chùn que - sto- ve-le - no
dean- co - ra in que - sto- ve- le - no

Do{m La Fa$? lLafr


cfim7 A rfza B7

ffi ffi ffi


t++t-t
ffi
so- no quel co - me me_ co- me te.
so- no quel co - me me_ co- me te. D.IIX .lI#
senza Rit.
poi D.C. ad A
poi segue
DofrnT rafizn afl

E?+ F$mz E7+

ffi ffi ffi Bam-

ùli7+ y1r7* Marimba


22
fraîto dall'album: Pino Daniele

BAST6 NE JURNATE 'ESOLE


îesfo e Musica di Pino Daniele

Moder ato
F?+ EnrT

-
ffi ffi
Chít. ffi

MirnT

Dm

ffi ffi ffi


Je te vu - les se dà' - t'e
tut pen - zie vLa fa
Je te vu - les se dà' un po' di lu pe te-

MimT

F' C B'
ilIltt L|lt+
LL]]l]
HTH
l
ffi ffi
pe te fa ca - pì'- pec- ché se di-ce
sen - 7.4 ca - dè'- pe te fà' sa

bm/
9..g
*t+
ffi
Je te vu - les - se dà' tut - t'e stra d'o mun no pe te
je te vu - les - se dà' tut - to chel ca ri e- sco a

Fa7+ MirnT
Am F Bb

ffi ffi
FFFffi ffi
FffFIl
ca -
gnà' e stà'-
spu- 'e cu - lu re sen- zq,a - ve' pa- u ra--
- ven - tà' pe te fà' ri - de-reac-cus sì pe me fà'- sen tì'_

Ma ba - sta

@ 1979 by EMt MUSTC pUBLtSHtNG tTALtA s.r.t. _ Mitano


Proprietà per tutto il mondo : EMI MUSIo PUBLISH|NG ITAL|A s.r.l. - Via c. Ravizza 213/45 - 20149 Milano
Tutti idiritti sono riservaÙ a termini di legge. All rights re-served. lntemational Copyright secured-
z5

xffi Enr?
Î[d
ffi
F7+

H+H
na jur - -le e
ffi -no
na quac- che - du ve - ne_a pi - glià'-

MirnT Fa7+
F?t Em7
tu++l
ffi ffi
ba - sta na jut

Mim? MimT
F?+ G G F7+ G F7+
g
?l+++l
ffi ffi Hfiil
ffi-Fn ffi ffi
H+H
u+1+.1

ffi
rè' par ba - sta Jur - na ta_'e so-

Fa7+ Fa7+
Em7

ffi ffi
e quac- che - du - no ve - nea pi - glià' ma ba - sta

MimT MimT
F7+
e Am

ry Jur - na pe po -
*6
tè'
ffi
par
ffi

Fa7+

l''m F?+
ffi
G
Lr. G G

ffi H++H
Fffff1 ffi ffi ffi
ba

D.,IX oI+,
poi segue
Sol Fa7+ Fa7+
F7+ G Am G F7+ G

ffi
- tè'
ffi
par
ffi ffi ffi ffi

Fa7+ Fa7+
F7+ Em7 F7+ Em7

ffi Irnprooa. ffi ffi ffi


ffffrl

Fa7+ MimT Fa7+ MirnT


ad libítunt sfumando
24
traffo dall'album: Bella 'mbriana

BELLE'MBRIANE
îesto e Musica di Pino Daniele

Moder ato
Em9

ffi ffi ffi H+H


ffi

Pìo;no eI. Lam


Lam Am
Em9
Am Em9
e-g rH
ffi ffi ffi
ffi Din - t'o
Che pa -

Lam
Minr9 Larn Minr9 Am
Am Em9
Em9 -9-J
Lllrt!
ffi
Hffi
u+H
sffil
l-t$H
-de si
ffi
sa
roe che me ve
scu
r{a prim ma- ve -ra nun saje
u

Mim9 C7+
Em9
Em9
rd LLIU
-si,
ffi - ffi ffi ffi cre-sce-ree can-
ma-ti-na_e se- ra t'ag- gio vi sto
pi se che Può dà
vi stoa guer- ra
e che suc t'ag- gio
cchiù che t'haje-a-sPet - tà ce- de

Do7+
Mirn9
G9/5+ B7f*
Bm7 Am7
nTm

ffi ffi ffi ffi


t'ag - gio vi ri-de-re-e ziìt
sò_a - ti tiem tu che Può pè

Solg/5+ Si7/Fa$
SirrrT
Em9 Am
Am Em9 Am
Em9

ffi ffi ffi ffi ffi ffi


róe nun se ve si sa-Pis-se vot - ta a Pas - sà sta
'e che Pa - va sem - p€ e nun sen - te
ró ce sta"o co

Lam Mim9

lSf Elll MUSIC PUBLISHIìG rfAUA s'r'l' - Milano

P1 lF .
O bv

lgt.-ry-'s-Hjffi ff
25

Em9 C?+
îîrli
ffi ffi
-ra t'ag- gio
ft#
chia - gne - re€ ja - stem
ffi
cue vi sto t'ag - gio
lo -re e_ag- gio vi sto'e not - te'o fuo - coa -il:,. chi - no 'e

Do7+

C9/5+ B?/Ffi Em9 Em


.g
ÍITn s
11t

ffi
lt I

ffi ffi ffi hdfl


H+H ffi
vi sto fot - te - re e .scan nà. Bo-na- se-ra bel-la na mia cca nt -
bba e cu' 'nu fièr - ro mmano Bo-na- se-ra bel -la na mia cca nr -

Solg/5+ Si7/Faf, IV
Mirn __l

Em9 Em E nr9

ffi
H+HJ ffi
no te
sciu-
sciu-no te
vot ta
ta
fo ra, bo- na - ry-- ra bel - la- 'mbri- a W. mla ne- ste,ap -
vot fo ra, bo- na - ra bel - la- 'mbri - a mia rie- ste ap -

Ci+lE

ffi ffi
pi- so_a 'nu fi lo d'o ro. Bo-na - se- ra_a-spet- ta no'o tiem po_a - sctul to, bo- na -
pi- so a 'nu fi lo d'o ro- Bo- na - se - ra-a- spet - ta to-o tiem po_a - sciul to, bo- na -

)
Do7+/Mi I

c7 Em9 Em9
IÍEÎ I taI
H++l]
lrrltl
- ra a chi a- van
ffi c'ò
|-5TTN

util ffi ffi ffi


se za'o pe re co re rut- to.-
se - rù chi tor n{'u ca sa c'ò co re rut - to.-

Em9 Am Em9 Am Em9 Am

ffi ffi ffi W ffi ffi ffi ffi

Mim9 Mim9 Mim9 Mim9 Larn


ad líb. con Improva. poi sfumrt
26
traffo dall'album: Bonne soiréq

BONNE SOIREE
Testo e Musica di Pino Daniele

Mode rato
Am C6 Dm7 Em7 Am Em?/B C6 Em7
mfa
ffi ffi ffiffiffi Edf
ffi ffi ffi ffi

Mi m7lSi Do6 Rern?7 MimTLam Mim Tlsi I)o6 RemT MimT


Em?/B C6 Dm? Em7 Am Em7
mrm rrm nîTrl ffi

ffi Fin - ché sei a


ffiffi
- e non mi
ter ra sa- rò
guar -dUn fac - cia
ffi
io
Hdd
ffi ffi
hllltl
ffi
in fon - do so- lo_un a - ni -
E for - za, for - za pro- prio_a - des - so noi re- stia - mo qui a sud- I'a - ria ci fa
Fin - ché sei a ter - ra e non mi guar -dUn fac - cia io sa- rò in fon - do so-loun a - ni -

Lam Do6 RernT Mirn Mi rn7


c6 Dm'i Em?/B C6 Dm? Em7
lTrTtl II lttt ttr
ff.Tfl
FFt-frl ffi H+l]l
H+H ffi -mo ffi LITIU
H+H
ve - drà-
ma - le- e dal - I'im - ma - gi - ne che dia fuo - ri si
be - ne_ e fra la pol - ve-reeil ri - spar - mio poi si spa -re-rà-
ma - le- dal - I'im - ma -gr-ne
- ei - ie' che dia -mo fuo - ri si ve - drà-

Do6 RemT Mim 7 Latn MimT/Si Rern7 MimT


Am Em7/B C6 Dm7 Em? A
rrflr
ffi
SE ve - ra- men-
ÌsH
H+H
te stia - mo
H++l.l
l-ll-ll1
ma-le
ffiffiffi ma_il cal - do è for - tee c'è chi
ma mol - ta gen - te sai è per be-ne il cal - doè for - tJe c'è chi
SE ve - ra- men - te stia - mo ma-le ma il cal - dJè for - tJe c'è chi

MimT/Si RemT MirnT La

non fl-po-se-ra.- Sta din - t'a ca - sa_e nun vaa ma - re-


non ri - po - se - rà.- Sta din - t'o liet - to e non ho fa - me-
non ri - po - se - rà.- Sta din - t'o liet - tJe non ho fa - me-

G4 G F/G
J4a.
ffi
rIITE
Ll-]_L!l
![Lu
H-IIH ffi
e poi vo - lan - do_in fret - ta so- pra la cit - tà SI di-ce che si puo c:rm -
e poi vo - lan - do in fret - ta so - pra la cit - tà Si di-ce che si p.rò cam -
e poi vo - lan - do-in fret - ta so - pra la cir - tà si di-ce che si pò cam -

Fa/Sol

@ 1987 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s-r.|. - Milano


Proprielà per tutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Raviza, 4gzt5 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge. All rights reserved. lntemational Copyright s€qrred.
\rn I)

.--. ffi ffi H+l+{


H+H
pa re. Bonne sol - rée...- Ye - eh Bonne soi - rée-
pa re. _ Bonne soi - rée...- Ye - eh Bonne soi - rée-
pa re.

-
Sol Re
,{ nr C/B D Àm c ltì
-:-- l!l m riT-rî
# Ye- eh
H.+#
ÈlH ffi
Bonne soi - rée...-
ffi
Ye-eh
Ye-eh Bonne soì -
sol rée..--
ree Ye-eh

Lanr Do

*-,0
C D
Ir F/C C

HH
t-Ìî-n ffi
yeh
0 ffi ffi ffi
yeh

Do Irl

)t Fa/Sol Sol
rml
ffi
D.C. .,I#,
poi segte
a 1'
La
lìm tl Bm A/cf
lÎErl ffi Iu H#
titTlfl
ffi ffi
Bonne sor - ree
[ffi ffi
-_'...--

Sinr Lal D"f LalDof


E Bnr E
D .{/c{
TITITT

ffi ffi Ye - eh.


H# ffi ffi
Bonne

Re Mi Re Mi

Am G/B c D Am c/B

ffi
mÍn
H#
ffi
H+H
H#
H+H ffi
LILLII

ffi

ffi

rtpercre dissolaendo
28
tratfo dall'album: îerra mia

CE STA CHI CE PENZA


îesîo e Musica di Pino Daniele

Blues
nbr

ffi

nbt
Ma che pùz - za din - toa'stu VI co com - me
E s'è ta'a - jet rala gen -
ffi Chiktrra
rot sa te te

sibT
fa'!a gen - taa cam - cu 'sta puz - za sot - to.o na ca nun se
scri - ve_'e num- ma le ma qua' num- me-ree'a cu-lon na ce vo' I'a
ù)

nbi
ffi
Hfffr
po' cchiù sup-pur-tà'- mo'chia - mam- mo_a quac-che- du - no; ccà quac - co- sa s'ad-da fà'- sim- mo
iu - to d'à Ma-ron - na chi ce'o di - ce_a San Gen-na - ro ma 'a fer - nim- mo cu' 'sta sto - riaccà scar -

nbz F7
ffffu il|tt
ll tall
HTH
strun -zeo po - co buo né for- ze è che-sta'a ve - ri- tà slm- mo stmn-ze o po - co buo ne for-za è
,zè - a- no 'e de na- re_e s'ad - da cam- pà cca scar - zèa - no 'e de- na re-

sib? Fa7
nbt

ffi sta*'a ve -
che ri
s'ad - da cam

@ 1977 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Milano


Proprietà per tutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C. Ravizza 43/45 - 20149 Milano
Tr.rni idiritti sono riseruati a termini di legge. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
x#ffi ffi
(;
nnn
ffi
Ab

ffi''
ffffu
Ma nun dà ret sta 'mmie

Do7 +l
E'

ffi
sta
0ll z'

nb
Iilllt
ffi E pas-

nbt

ffi
ffFFIl
sa- ta 'a pru-ces - slo ne pu - re che-staètra-di - zio - ne se ne ca- de-no*'e pa-laz - ze_e_a nuje cejb-
- ii-. aèar - ri-va tanceha pur- ta - to tan - ti co - se so' tan - î'an-ne e tan - ta sto - ria e nun
'n.-
fb:
a
t-
r ar î 7-
L.r
- a
-Ll
sirT

bru - cia_'o maz -


ffi
zo 'a cit - tà e cchiù pu - li -tama o - gnu - no met- te*'o di - to e nce
se ne và- s'è pi - glia- to 'e me - glio po - sti 'e che - sta cit - tà- men - tre

ffi
HiH
,m
ll.ut
H+H
vo' vo' ma- gnà'- 'a cit - tà ècchiùpu-li - ta ma o-
nue jeî tie-ri e_'a Sa - ni- tà- men- tre
lr)

nbi sbi
I'ÎTTTI
H#î
ffi
gnu
HiH
vo'

lt F? nbz nbz
rTtm rtrl
ffi ffi FFFTN

HiH
nuje jet - tam- mo_'o sang'- din- to_'e quar tie-ri e 'a Sa - ni - tà.-
-,.._ n.,tK .,t$
ad. libíturn
sfumand,o
30
traffo dall'album: Dimmi cosa succede sulla terra

CANTO DO MAR
Tesfo e Musica di Pino Daniele

Moderato, funky
Am?/9 Di19
ffiF 4fn

ffi
(rinno I)
ffi

Chitarra (Funky FeeI)


Lan719 Re?19

stra - na ma gra-

del - la sto- ria ve ra del lo sbar co in Nor - man- dia fi- gli di u- no ste sul Me- di- ter- ra -

fi-gli di qual-co n-va ta da lon - ta da lon - ta

x
Can - to can - to can do mar- can- to can to do mar- can-to can

Voce e Chit. t
Em714 7 +l9ll
EJ
H+ll.l
ffi ffi
Muo- ve - te muo- ve - te mo_ vle-ne ap-pnes- so_a me

Bo""o 1 simile
, SolT+l9l13
\llirn?14

@ 1998 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Ravizza, 49145 - 20149 Mitano
ANAGRUMBA s-r.|. - Via Quiniino Sella, 23 - 00187 Roma / BMG RICORDI S.p.A. - Via p.Mascagni, 160 - 00199 Roma
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge per tljtti i paesi del mondo. All rights reserved. lntemational Copyright secured.
Enr Dit9
ffi ffiF 4fr:

H+H ffi ffi


Muo- ve - te muo- ve - te mo- vie- ne ap-pries- so a me muo- ve - te muo- ve- te mo- Chit.(ritmo I)
I r:r tI =v

LatnTlg Re7l9

Sor - ge
--- ll./l
- --- ll,l -
-tJ- t-
I

del-

sa - ra- ce ct un pa - dre mar - zia e glial - le - a -

D,IX o, S,
poí segue I
t
Ei19
rrm
SEGUE I
ffi ffi
muo-ve- te muo-ve - te Sim- me

Víbrafono ?-l 1 1
SimT/9
titua I) NtiTtq
32

D719

m4n
ffi
to can can to can do mar-

LatnT19 R.e719

can - to can to do mar.- Tie- ne a men- te eh

(Scratch)
E7+/6 Am'i14
rîI:î
H-+++l
$tîf,
ma- re ac - cu - men- cia ad- dò_'a tef - fa fer- ne - sce ll'uom-me- ne ca- pi - sce ll'uom - me-ne co-no - sce
333

tbz+rsb AdimT

si nun è
ffi
san-ghe_al-lo-rù ll'ac-qua ca ll'u-ni - sce. Sud sud sud sud chi son- go io che ne sac - clo
J .)

tuboz*tsb LadimT
E7+16 Amil4
ffi
H+H
ad- dò ve-nim-mo'e che cu-lo-re ten-go'a fac-cia
ffi
chi spar- te ll'uom- me- ne vo' san- ghe e vo' su- do- re

$o
NIiT+16
o
LarnT14
tbi*tsE
nbrc c/E Bm719 E7t9
Trmn
TTÌTN ffi ffi
H+H ffi
nun ne vu - lim- mo pec-ché_a nuje ba - sta'o ma- re.

sib/Mi Mi719

a
I 't Vibr. continua sitnile
,
D;n

m*
D,IX ot+,
poí segue II
LatnTl9 Re7l9

SIGUE II
(Sinth. FilI sino alla fine)

Víbrafono t_f
SimT/9

Tor- na- no_i ba sti- men- ti, bor-go ma-ri-na -


se'a- Ma-don - na

stò de ca-sa'a Giu-glia - no


com- me e a- ma ro

ci - te- me pas- sa'

glio ve-de' nu film con To-tò_e Pep-pi - no vo- glio ve- de' nu film
e nun t'ab - ba- sta an - co

ci- tan-cel- le vuje ca' I'a-ria nun è cchiù fre-sca di - ci - tan- cel - le vuje ca l'a-ria nun è cchiù fre-sca.
34

Tor- na- no i ba
Vibrafono fos - se'o Dio

ttte ?1,te
LJV t-J I

bor-go ma-ri- na - ro cen- lo- ses- san- ta- set - te


com-meea-ma - ro r-5-----------r

stò de ca-sa*'a Giu-glia - no ag-gia pi - glia"o cen-to-qua-ran - ta ag- gia pi -


ve - de' 'o ma- re ve - de' 'o ma-re

glia''o cen - to - qua- ran - ta

ct - te- me pas-sa'.c'ag-gla par-la' cu Bas-so_ li _ no. Me fa

ma - le_'a ca - pa ma-le'a ca- pa

ma - le_'a ca - pa

*rJ
ffi Chitana

<>
La
35
trafto dall'album: Che Dio ti benedica

CHE DIO TI BENEDICA


îesfo e Musica di Pino Daniele

Fusion
E c$. i f, C{mz
ffi*
A
H,Î
ffi ffi* ffi ffi HTH
m H+H
senzet Beú.

Am?/l ì

riffi
Httr
ffi Uh
inízia Bafierta

Organo
LarnT/l I

Yeh

xffi le to_un bel


Me- no ma che ho tro va po sto tut -ta la
Me- no ma le ch-e si può bal-la-re. - I'u - no sul
mi na si fa guaf da - re. sem - bra la

segae organo
Larnzn I LatnTlll

not - te ci re ste ro_ sa- ba- to se- ra_ar - gen tovi - vo ad - dos
I'al - tro ad - dos -so co sl- so- no le quat tfo- non - dar - ml ma
guar
sce - n-a di_un film ed è_ar- ra pa- to co- meun a - ni -ma

@ 1993 by WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA s.r.l. - Via G.Fara, 39 - 20124 Milano /
EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C. Ravizza,43145 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
36

SO sei an - co - rain- uf- fi - cio pe - rò.- mi so - lou


Dam- -
le ho be - vu - to ttóp po sì. Dam-mi so- lou -
le si guar - da_in - tor no sì. Dam-mi so-lù-

Dm7

Affi
ffrFl
n'o ra ba- by u - n'o - ra per - bia - re-
cam per far - mi
n'o ra ba- by eJn po' di Co - ca Co - la- che mi graf -
n'o fa ba- by u - n'o - ra per cam - bia - re- per far - mi

RemT
E719+
iirrn
ItftE
H+H
ri - mor - chia - re dam - mi so- lou - n'o - ra ba- by che Dio ti
fi la go- la dam-mi so- lo-u - n'o - Ía ba-by che Dio ti
ri - mor - chia - re dam - mi so- liu - n'o - ra ba-by che Dio ti

Nli?19+

Bffi'
m
.
De-ne-dl-ca_che rFl-ll
n Uh
be-ne-di-ca-che n
be-ne-di-ca-che fì

LanTlll
Am7 c$.;
ffiat
ffi ffi ffi
bi-so

LarnT
E cil-?
ffi
ffi .t. mi m;,, ffi ffi per - chè so - no_un ln
^-

ndi Dofm?
c$-z

ffis
A ctm ?

m* st-cu-ro ffi ffi ri- e nean


m*
- che più.-

Dofim?
D,,tX .lI#
senza Rit.,
pot segue
cfi-? A E cfl-z
rffi ffilt
ffi che
m'*
stra- na com - bi -
H++ll
ffi ffi LLLII]
HTH ffi
na zlo chia- ma - la com - pli -

Mi Do{m? Dofrn?
E cf- ? E cfim? A

ffi
Ém4fr. ffi
che stra - na
ffi ffi
ra.
ffi ffi ffi

Mi Do{rn? Dofm?

Amî/ll

SoIo Chítarra

Lam?/l I

ffi

LamTlll

lo u-

DaAaBo
poi segue

ca-_
38
fraffo dall'album: Un uomo in blues

CHE SODDISFAZIONE
Tesfo e Musica di Pino Daniele

Funky
E m Ff- E m/C 8mi/q Am? Bm7 C7+ Em Fil- Em Bm?/9

ffiffiffi ffiÉfi
ffiffi ffi
ffffn ffiffiffiffi
i,l i I t I rJ-' Basso simile
a{m rl
ùlim/Sol Sirn?/9 Lalmi SimT Do7+ Mim Fafm Mim SimT/9
Am7 C?+ Em Fil- Em/G Bm?/9 Am? Bm?

ffi ffi o mam- ma


ffi ffi ffi ffi ffiffi
mia ho - so_u - na fol - lia-
spe
o mam- ma mia ho spe- so u- na fol- lia-
o mam- ma mia fac- cia- mo u- na paz-zia-

LatnT SimT D"?! Mim Fafim Mirn/Sol SimT/9 Larn7 SirnT Doll
Fil* m/G Bmî/9 Am7 Bm7

ffiffiffiffiffiffiffi
Em E

vo- Ie- vo_un Mer - ce- des- bi


vo-le- vo_il te - le- vi - so -re gi
an-dia- mo giù*a Sor- ren toa pas - seg -

Mim Fafrn Mim/Sol SimT/9 LatnT Sirn7 D"?! LamT

Em? Am7 Emî


ffi rffi H+l]
ffi -co
an lo ste- reo e il ser
- vo- ster zo
ffi che
FITH
FFffN
sbal - lo per por -
gan _te labar - à- con il mo - Îo -re eu-n'a - man-te tan- to è
gia -re com-pria-mo*un ap - par- ta - men -to r"ut ma - re do- vé

MirnT __.i MimT


Em/C En/cfl Em/B Em/c* Bi,1tb
ffiîf în++{ ffi?î ||lt
EM
rîTIîl
ffi ffi ffi ffi
tar Mer - gel - ti - na la do me nl ca mat-tl - na. oh
fa le pa - ga- re con un lea sing ou na cam - bia - le. oh
ti trò ba -cia- re nel traf fi co d"i Ca-stel-lam- mare. oh

Mirn/Dofi si?/r r b

@ 1990 by WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA s.r.l. - Via G.Fara, 39 - 20124 Milano /
EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C. Ravizza,43i45 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved. lnternational Copyright secured-
Inr l'$nr Enr/G llnrî/9 F$"' Em/G lìnî/9
|Im-
ffi
Ll+tlt
ffi ffi ffi ffiffiffi frnl
ffi ffi
ne_

Mim Fafirn Minr/Sol SirnT/9 Larn? Sirn? Do?l Fa{rn Minr,/Sol SimT/9

Am7 Bm7 C7+ Em Fil- Em/G Bm?/9 Bnr? C7+

ffi
rFFFN ffi ffi ffi
Ll+t|
ffffll
tttlll ffi
ti.M(
H# ffi ffi
quan - to la rà che

Srm / DoZ! Fa$m Mhn/Sol Sirn?/9 Larn7 Sirn? Do?+

li nr I'{'n Em/G Ilni lt)

ffi
rL+
trtt-tt
9JLî
|l|t
Htì ffi
lttlll
|tatl
[rlr] ffi
u+H ffi

Mirn/Sol SirnT/9 D"Z!

Cî+ Fflm? Bî
milî
ffi tu mn
ffi ffi
rà com - prr quel

D.C. al $ senuo Rít.,


po. segue
Fafim7

Em Ff,- Bmi19
ffiîî t-{l+Ll

ffi ffi ffi

Mim Fa$m Mirn/Sol Stun719 SimT

Em Fil- Em/G Bm719

ffi ffi ffi ffi


F
Fafm SimT/9 Srrn / D"1! ad libítum
40
fraffo dall'album: vai mo'

CHETE NE FOTTE
Tesfo e Musica di Pino Daniele

Funky sostenuto
Piano eI.
e Chit. el.l-
x

Basso

E7

ffi
Sy,
ffi

A E7 E4 AiIC azcfi

ffi ffiffi ffi ffi ffi ffi


Ma che te ne fot -te
Gua- gliò ma che te ne fotte

sLmllc
LaTlDofi La Mi? Mi4 La?/DgLl LaTtDQ) Mi7
A7/C Ei E4 A?/Cf,
dd hfril ffif
ffi ffi ffi ffi# ffi
e quan- do good è ood cchiù ne ro d'a not - te nun po' ve - nì' e nun sta'ac-cus-
'a vi- taè su lo- cu I
lo- rut -toe nien - te cchiù è vo- gliie se

LaTlDofi La Mi4 La7lDo{


E7 E4 ,tztcf

ffi ffi ffi ffi ffi


sì- og gr_è SO lo lu ne
'mmiez - zo a hel lo nun Ít

Mi7 Mi4 LaTlDol


ATtC lzcfi E7 n ttcfi

ffi ffi ffi ffi ffi


Gua-gliò ma che te ne fot si par-la quac-che-du -no al-lu - ca
Ma che te ne fot ba- sta- ca sîa -Je bo-

1t)
,^l,o"l La7lDqf,J Mi7 Mi4 LaTlDo[

@ 1981 by EMt MUSTC pUBLtSHtNG |TALIA s.r.t. - Mitano


Proprietà per tuno il mordo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Ravi'za, 43/45 - 20149 Mitano
Tutti i diriti sono risenrati a termini di leqoe. All rhhts reserì/ed. lntemational Coovrioht srrrst
A î/C E4
L-.-
I laI
r-rrn
ffi'
H+H ffi ffi ffi ffi
l++++l
ffi
cchiù for - te e ciù fin - ché non hai gio tu-
-- no_'a sot - to e tu non ti- stan più

LaTtDol

A7lcfi E7 E4 A7lcfi Filn? c$-z


rîrîrÎ
l-tlt&i
ffi
ac-cus-sì
ffi ffi ffi ffi
nun - n'o faje par - là cchiù.
ma fa je chel - lo ca vuo' tu.

?r;p
La?/Do$ Mi7 Mi4
I.a7lîlol
" Faf,m? Solf,m?

Fflm7/4 c î,51/c # c fim; Bm?

m* m* m'" ffi
Chi t'ha dit - to nun puo scas - sa- tut - to chel - lo te

.?î
Do715i/Solt
" " Doflm7

E9 rf,m?
ffi
H+H ffi
ncaz - zà'-. chi t'ha dit - to ca è fer - nu - to ca nun ct

La7+ Fa{m7

cf
ffiar.
ffi
cchiù i' par- la- vo su - lo'e chel ca mò nun faje cchiù.-
D.,lX ,,I+,
poí segue

E7 n4 A7 E4 A

ffi ffiffi ffi ffi ffi


u+H ffi ffi
ffi

Mi4 La7 La
ad líb. sfumnndo con Improuo. di tsoce
42
fraffo dall'album: Oimmi cosa succede su(a ferra

CHE M6tE C'E


Tesfo e Musica di Pino Daniele

A nda nte
nfi-z nfi-z G7+ nf,- r c6l9

ffi ffi ffi u++ll


ffi ffi

FafmT Fa{rn? SolT+ Faf,m7 SolT+ Fafim7


G7r D7+19 C7+
Éîm
ffi ffi ffi ffi
brac - cia mt ché men - tre la ma ni.

Re?+19

Di+19 G?+ Di+19


g

ffi m
È+s
HH
r+1-l-H

brac - cia - mi per- ché so - no si cu-ro u- n'al-tra vi- ta

Re7+19 Re7+19 SolT+

Di+19

ma sln - ce - ra-
ffi

Re7+19 Re?+19 SolT+

D7+19 C?+

m
D7+19 G?+
rtÍrr XH G7+

ffi È+s ffi FFTTI


TILLI]
Lltlll
llti+i
H+H ffi
per que-sto stra-no bi-so - gno- an - ch'io mi - gno. Che ma- le c'è- che c'è di ma-

Re?+19 SolT+ R.e7+19


1' P-
Faflm? = Sol?+

F.il. ? G7+ nfi-z nfi-z rfrturcfi


rinî Ém
H
H+{+l Ll++{
ffi ffi ffi FFtffl
Lt-L[t
-le se la mia vi ta tl ap par- tre- ne ed è- nor- ma > Che ma- le c'è-

Faf;m7 Fa$m7
t' t)1
FafmT
Sol?+ fafZl+lSolfl

O 1 998 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.t. - Via C.Ravizza , 4gt4i - 20149 Mitano
Tl'ltti i diritti sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
cf-, Gf,rni Aî+ cfl-i A?+

m'" m'' ffi


ffi
tl tlt J 4lr.
Ll_.l Ll l Ht+lf
H# +flfi
che c'è di ma - le- se chiu-do glloc - chi_e_in-sie mea te sto co - sì be - ne.-

I'
SolflrnT -PvLu7+ Sol{m? La7+ Sol{m7 La7+

cflmz A7+ G6l9 Di+19 G?+ Di +lt)

ffino tu"
Lltttl
H+H ffi Htil ffi
Cre - di - mi a- ver- ti in- con - tra - ta sta-tau-na for- tu

I P'l
SolfrnT tîZ* Re7+/9 SolT+

Di+19 G7+
g
H-l+ll
ffi
ché - so-lia vol-te
ffi ffi
sta re fa pa- u- ra

SolT+ Re7+19 SolT+

Di +19 G7+
..'4J
rfqìl
Htt+t
ffi
Flffll
tu mi hai mes- so le ma- net- te.- Pog- gio la te - sta sul - le gam- be stret te-

Re7+19 SolT+ Re7+19 SolT+

D7+19 G7+ Di+19 G?+


Íffi
rlt1fl ÈnF
HIH ffi ffi LILLII
E+S
sve-gliojn mez-zo_a quel sor - ri - so gri-dan-do que - stoèil pa ra-di - so. Che ma-le c'è
DatX ot
poi segue.
0,
Re7+19 Re7+19 Sol /+

c fi-z c6l9 D7+19 G7+


fuar
ffi ffi ffi ffi
Pren mi pren- di - mi cia- mi un se-gna-le

t l-, I p-
Solfim7 ti^z* So16/9 Re7+19

D7+19 G7+ C7+


nffi Èm
Hf,
TTTTN

no di le
ffi H
gior- so col di - lu-- vio u- ni- ver- sa- le lan- cia- mi u- no sguar- do per far re se de-

SolT+
44

Di+19 Di+/9 G7+

ffi vo ffi
sta - re zlt- to_op- pu - re lo pos- so di re che
ffi
il po-te-re ve-roè so-lo
ffi lo_il sen- ti- men- to

Re7+19

G7+ Di+/9 G7+


g
H+H tlt*]1

sia- mo fi- no_al col


È*s
lo ci sia- mo den - tro che
H+H
la fu- sio-
ffi
c'è-
bel - con- ne che nel - la mia men - te

Re7+19 Re7+19

D7+19 G?+
HÎd rinî
ffi ffi
me7. - 7.o al la te. _
DaIX o, S,
poí Coda
SolT+

cfimz G6/9 G7+ Di+/9

ffi ffi ffi ffi


Solo Chítama
P.no El.

Sol$m7 Sol6/9 Re,7+19 SolT+ Re7+19 SolT+ Re7+19

ll.oirr G7+ C7+


SH
HIH ffi ffi ffi ffi
Che ma - le c'è- che c'è di -le

Re7+19 SolT+ Re7+/9 SolT+ 7n o. SoIo Chit. contínua R.e7+19


2n a. Chit. suona iI Ritorn.
Re7+19 SolT+
D7+19 G7+ G?+ G7+ G7+

ffi @ ffi ffi ffi


@

Re7+19 Re7+19

l.
+19
D7 G7+
tr
D7+19 G7+ C7+

ffiffi
D7+19
dní
ffi ffi ffi
che ma -

4)
, mfio dall'album: Pino Daniele

CHILTO E NU BUONO GUAGTIONE


îesfo e Musica di Pino Oaniele

B righ t Samba
Fm7 Cm? sb-i Cm7 Fm7 Cnr? ub-i
ilttil Chit.
ffi ffi ffi ffi H+H
tftt|

st-r t,m / Cm7

ffi ffi

FamT ^.t
SrDrn / DornT FamT DomT
eb-z Fm7 st-z
(,m i
: Cm7

ffi m*
ffisn
ffi rffffr
HTH
ffi,'
HiH

^.t
DIDln / DomT FarnT DornT ^.t
Drtrn / DornT
Fm? Cm7 st-z Cm7 Cm?
g
il tt| rffilgt itrrrr ffisÍì.
ffi ffi ffi m* ffi ffi

FamT DornT ^.ì


JrDrn / DornT FamT DornT
st-z Cm7 et-r CrnT
Lil tlt It tt ti
ffi m'" ffi ffi m* Chil-lo è nu

i1
sib m7 f)orn7 FamT f)orn7 DrDm / DornT
Fm7 Lmt st- r Cm7
3fr.
[fis ffien'.
ffi HIH
u+++l
t-Ft-ff1

_ne
buo no------4ua - glìo ne fà ..a vi-îa'e not te sot - t'a nu lam- pio e quan-do ar-
buo no------gua - glio ne so- gna ia vi ta co- niu - ga -le ma per-

Farn DomT t-
Si ollr t DornT
BhnT
Fm7 Cm7
: Cm7

ffi:t ffir*
ffi ffi LLLIT]
HIH HfH
ri- va za - nof te scen - de e VA afa ti - cà'.- chil - lo_è nu
stra - da sta ma - le per - ché si gi ra - noa guar- da re. chil - loè nu

FamT DornT Srtm /

@ 1981 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Milano


Proprietà per tutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C. Ravizza 8/45 - 20149 Milano
Tutti i dirini sono riservati a îermini di legge. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
46

l Ìr/ Cnrî B Ln,; Cm?


nîffI
HH
ffi,u ffft
ItttF
til + l:Jfi
I
lll til
HiH [m] HTH
buo gua - glio ne ma che pec - ca-to caè nu po-co ric-chio - ne
buo gua - glio ne s'a- sti- pq'e sor- de pe ll'o- pe - ra -zio-ne

Farn ^.t
trtrn / DomT
lnrl nf," t (,ml
+
|+til
ffi
cia - to col- ve - sti - to del-la
ffi m*
so-rel la pe paz - zi - à'.- Chil -loè nu
ha al-îer - na - ti - va- so - loa-zio ne- de - ci- si Chil - lJè nu

atnT
Dm7 ,
DV'?+
Sibrn?

ffi ffi,'
HTH
buo no- gua - glio - nej vo' es - se- re na sl - gno chil - lo è nu
buo no_ gua - glio - nee vo' es - se- re na si - gno chil- lot nu

RernT R.b?+
Bitsb F4

ffi no_
rî-fftl
HffN
buo gua - glio ne cre- dean - co I'a- mo
buo no- gua - glio ne cre- dean - co I'a- mo

sih?/sb

eb- r
Iilt t:Ìfi
ffi ffi

DomT
et-z et' z
Lt I+ t{
ffi ffi ffi

sib- DomT ^-t


Srbrn /
F-?
:Iil|t 3fr
Fnr 7

ffi ffi ffi

: Fm?
+ : Cm7
L| il t:3fi
ffisr u_Lil t ffisrì
ffi ffi 81ffi
si+fl ffi ffi ffi Chil- lo è nu
I

SibmT Sib,''?
? Fmi Bbnr i Fnr i Cm?

ffi Ht+
nîTl -H+H
ll-Ìfi
ffi

DomT

Ir .sb-z nb- r Cm?


til | t:lfi-
ffi iîil+l
HiH ffi u+++1
fi-Frn
Ah! chia re - sa scen - de

Sibm' DomT DomT


et-l Cm7 eti (,m r

ffisr. littlt ffisa.


ffi LLLII]
HTH ffi ffi
rò a far- la spe - sa ma fac-cio emi met - to_i tac - chi a spil - lo in- vi - te -

Sihm DomT Farn DornT ^-t


Drtm / DornT
Fm7 Cm7 st-i Cm7 Ì-m7 Crn?
ffisf.. I|ilt:Jfr tlti+I
-H+H
FFTÎ-FI

ffi ffi ffi LILL]]


H+H
FIIH'O
H+H
rò cta ca - sa a pas - sa-re_u-na_glor-na - ta sen-zaa - ve- re pa-u - ra che ci

^.t
SrDrn / DomT FamT DomT
Fm7 CnrT et-z t-m/
tl tt| ffirr.. ffirn
-H+H
LL] LI] LLLIT]
Hfl+] ffi L_ltru
ul Lll
CU sci - re poi- per stra - da da- re_in-tor - no_al mo - 1o e

Cm?

m* ffi
sciu-no me di - ce nien - te e nem - buo no- gua- glio - ne_e vo'

FamT ^-l
SrDm / RemT
olz, 8715, F4
ffin* ffi rrn-n
ffrFtl ffi fi-fi'n
chil-lo è nu buo ne cre-de an - co - ra al

Fm7 st-z

ffi ffi

ad libitwn sfumnndo
48
traffo dall'album: Nero a metà \
E SO' CUNTENTO 'E STA'
îesto e Musica di Pino Daniele

Moderatamente
rb ú
ffiffi
nbz Gm7 Fm Gm nbz
trlttt
ffi ffi m'*m'' ffi
Orch.

nl' nlz rb Gm7 Ìm/ G

ffi ffi ffi* ffi ffi ffi


Mib FamT

rb ,f,b;*
rlrm
ffi ten - to'e
ffi
te
ten - ti'e te

Lab7+ SolmT

Fm7 sbcb nb lfr*


4

ffi ffi
I-FFFN
ffi
Hll{1
fT}Tfl N"
ffi
ché pec - ché me faje guar dà'_
ché pec - ché me faje 'mpa rà'-

FarnT sibeb Mib LabT+

Gm7 Fm7 sbs G7 Cm


L

ffi za ve- dè'-


ffi ffiffi m* e mi sop-por- ti pe chel lo che
nun vu - lè'- e re- sto_in pie - di a par - la re un

<'
SolmT Fam? Sibg SotT Dom

Fm Cm nbi

ffi ffi'"
l-Fl-ll1 ffi
for se un po' di più
quel io che

f
Dom

@ 1980 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Milano


Proprietà per tutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Raviza43145 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a lermini di legge. All rights reserved. lntemational Copyright secured.
4y

.rb fm/ nbr ab


+ m/È ""
ffi* Htftl
ILLL]I
LL[!
cu te- ce sto
ffi
buo e tu.-
no
rfffft
ffi
ffffn

cu te- ce sto buo no cca.-

o Yaa r
rE l-j
t"b I arn'/ sibz Lab
rml Fm? Gm7

ffi M
HIH ffi
Ma poi- re - sto t'a spet

eb^ C7 Fm lm/
L
t_Lttll
ffi ffi H+ffi
HIH H#
nun me'm - pof puo dà'_ las - sa che

sib- Do7 Fam FarnT

sbz nbz* Gm7 Ci


J
LLLIII

ffi ffi ffi ffi


-ne di - ma- nee tu- ca nun t'ap - pien - ne cchiù vo

srb / Mib?+ Sohn?

sk* Gm? lm/

ffi+t
H+H ffi ffi
glio gu_ar - dà' vo- glio

l
FamT
Fn7 Gm7 tbt, sklrt
fu+4.
ffi ffi ffi ffi
poz - zo stà'.

r r
SohnT LubT+ sib?/r I
nb nlz. Gm7/5+ Fm Gm lbz* nbz
lTrm
ffi ffi LLLLII
Hff# ffi m*m* ffi
Orch

Ntir2 SolrnT/5+ Solm LabT+ SibT


sfttmando
50
fraffo dall'album: Dimmi cosa succede sulla îerra

DUBBI NON HO
îesto e Musica di P. Daniele

Moderato

Basso vl e
E cfi-z B7
ricm +t
ffi t-lt+u
H-IJI ffi
che non mlo cuo

-e
SoIo Voce Pf. e Bs. 5'-l+
b-b
D-1
Mi
E cfi-z !
" Ff,m7 Bì3/t 1
! E"
F"t-Z
c$n?
t_Lt11l 41i. rt.m Ittlt ebu ar'
llfsl
ffi LLLL]]
H+H
so già- rà-
HNI ffi ffi
per- ché do- ve mi por- te- fra mi-lio - ni di- per-so-ne-
[-
sbniJe v- ti_
Mi Solfm? Faflm? Sil Solfim7
rf-z E c$n7

ffi
rrFn
4îr.

ffi
lui ha scel-to te e non ti tra- di- rà.-

Mi Solflm sil I
E cil-T B7
ffiat
ffi Non mi
H+H
fi - do del- mlo cuo re
ffi
For - se se - gui-rò,il- mio cuo re

[-

Mi Sol$m7 Fafim si7


E cf-z Ffinr B7

ffi - ché
per so già-
m* che sof fri - rò
ffi ffi
o for- se I'ho- se gui to già

il
@ 1998 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Ravizza, 43145 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved. lnternaùonal Copyright secured.
51

Gfi"'i r$"';
fu+4. riî,]l
ffi ffi
ln a - mo- re non c'è- ra- glo- ne per- ché dub - bi non
ln a- mo- re non c'è- ra- gio- ne per- ché dub - bi non

Mi Solflm? Fafm?
E cfln: ìn;' B7

ffi - - bi
ffi ffi
ho per ché dub non ho. Mai-
ha, per - ché dub - bi non ha. Mai-

Mi

xffiffi
.r/ E F#m7 CrlimT

ffi
Gf,mî

-@*
Faf,m7

nes- su na_ mi ha mat det


nes-q na- mai det
''-'iha
b^ l)-
Solflm?
ùtilSol{
Mi SoldimT
Fl- ? Bl3 cfi-r B/cf,
Lt t L+.j
ffin* LLI+L]

ffi to so
ffi
- no paz- za di te-
H+H ffi mal mai- nes - su - na-
to SO - no paz- za di te- mai mai- nes - su - na-
t-
Fa{m? sil 3 SilDofl
Fafim7
Am7 c.$*z B/cf,

ffi è gran-de co-me te-


ffi4fr.
LLLL]I
H+H ffi
che so - gni den - tro_ai miei e
s
rie- sci ad es-
è gran- de co- me te- che so - gni den - tro_ai miei e rie- sciad es-

LatnT Solfm? Fafim7


l. Br:" E cfnT

ffi pre- co - me ser-


ffi ffi co - me sel-_

Ffim? E cfmz Ffm? B7


fuat
ffi ffi ffi ffi
=b- =b-ffi =b-ffi
52

llI srr cf-i


mfi"
LIIL]]
H#
- se-re sem pre co - me_ sel,
ffi m*
-

sil I SolfrnT

nf- z E c$*i
rinî
ffi =t--.-
ffi co - me sel.
ffi

Fa{m7

F#m? Bi14 E cf-? rfi- z

ffi ffi s+j+l


Ht{ m* ffi ffi
Solo Chitarra

1
> si7l4 Sol{
Faf,rn7
E cfi-z r'fl-z B7lt1n3

ffi m* ffi
DaIX oI+,
poi Coda
'l
Sol$rn7 ! Fafrn7 si7/r l/l 3
E cfmz

se - re sem pre- CO - me- Sel


ffi m* co- me sei
I
ll-

sil I senza rittní \lli Solf,rnT -


nfl-z cfi*z rf^z B7

ffiffi
E

ffi ffi ffi L*+î+j


HH
de

' rtîmí. î
Mi SolfmT FafmT Si7 Mi
-l.lSo{m
7

E GlmT
LLI:lll l$-t B7
d
ffiffi
de
aTTTFI

i-si de i-si
4íÌ

ffi
i- si
ffi
de
=b- de

Fafm?
rtpete ad Iíb. sfumando
53
fraffo dall'album: Che Dio ti benedica

F6TTE'NE ?VZA
îesfo e Musica di Pino Daniele

Vocalizzo

drlî
ffi

Chít.

Gm7
rlîm
ffi
Fat 'na piz-za c'a pum-ma-ro- la ve - drai che_il mon - do
Fat 'na piz-za c'a pum-ma-ro- la ve - drai che il mon - do

SolmT

ri sor - ri - de-rà te 'na piz - za e cre-sce-ral più for - te


ri sor - ri - de-rà te 'na piz - za e cre-sce-rai più for - te

F G

FFrlI]
tî+H ffi
nes- su - no più ti fer- me- rà- fat - te 'na piz - za-
nes- su - no più ti fer- me- rà- fat - te 'na piz - za-

Rem6
Dm6 F G
g
illllt
H++u
rFFTN
rfffi-l
HTH ffi m
t-tFt-t1

lie - ve-te_'o sfi - zio.- Ma fia che brut - ta be - stia e - ne-


c'hai ra- gio
lie - ve-te_'o sfi - zio.- Mio ca-ro pre-si-den-te lei è u-nobuo-no-

@ 1993 by WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA s.r.l. - Via G.Fara, 39 - 20124 Milano /
EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C. Ravizza,43145 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
54

noi non vo - glia - mo que - sta tra - di-z-io-ne die - ta me-di -ter-ra-nea
ma non ci par - li sem - pre di per - do - no, e poi se c'è bi - so - gno

ma a .!" ti ser - ve se ti
sia - mo pre - sen - ti pen - sla - mo pla - no ma con

Dmó F C Dm6
a| llt dffi
ffi ffi ffilfr ffi
O. S.- al - la ne-
Na- zio - nol non vo - glia - mo que - sta
O. S.- al - la Na-z-io-ne- noi non vo - glia - mo que - sta

Rem6 Sol Rern6


F G F

ffi ffi
Hffi
n'ffrl
tra - di-zio
ffi ne
ffi
S. o. s._
t-FI-Fr1

la Na- zio - ne-


ffi
tra - di-zio ne S. o. s._ la Na-zio - ne-

Fa
Dm6 F G

ffi a-des-so da-te-ci_u-na


Hffi
FFFTN

po SI - zlo
ffi ne. uh!
a-des-so da - re - ciu - na po si - zio ne
)

Rem6

Ir.
Gml

ffi ye ye

)
m
Frffr1

Clrir.5o1-7
t--l-J-J I silníIe
55

Cmi
rill'lr
il illl
rfrrn
Piz - za piz - za mar - ghe - ri man - gi con le ma - ni poi ti lec - chi le di ta
Solo Voce, Basso e Batteria

(Solm7)

piz - za piz - za ca - pnc-clo noi vo - glia- mo so - la - men- te u- n'al - tra co

mon- do non di- ven - ti co- me un gran - de ces - 'sta fi - lo- so- fi -a 'cca ni-sciu- no è fes - so 'cca ni -

sclu - no so cca nl - sclu - no

Gm7
Ir.
ffi

Gm7
lz.
ffi
rrrFn tu - da - tti - ttu - ttu - îta - ti- du- fat - te na prz - za
56
îratto dall'album: Ferry boaî

FERRY BOAT
Testo e Musica di Pino Daniele

Moderato Dm

ffi
ry

Dm Am?
xm
ffi ffi

An7 Dm Am7

ffi ffi ffi


che - sta ge - ne - ra- tion par- la and tell me e- xac - tly where I got to stay
G.

An7 Dm Am7

ffi ffi ffi ffi


speak a- me- ri-can su- la-ment, su- la-ment to day-

Dm Am? Dm

ffi ffi
You ffi cchiù-

Rem

Am? Dm Am7
ffi ffi
H|:l
tell - tly were I got
ffi
me e- xac to stay

@ 1985 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Milano


Proprieta per tutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C. Ravizza 43y45 - 20'149 Milano
Tutti idiritti sono riservati a termini di legge. All righfs reserued. lntematifial Copyrpht secrrred.
)t

Dm

ffi ffi
e quan-n pas- sa chi stu fer-ry boat ca lun-ta-no ce por-

Coro:
Rem To - day- Rem

An7 Dn
g
H#
ffi utH
ta e nun ce fa pen- zà prim-ma c'ar - ri-va cchiù for sta bot ta quacche-du- noci ad-da -

C G
ffi
ffi ffi
lt's a new world- and the mu - sic from the ra - dio makes you

-.
T.be r_Lr__r
Ba,sso
r__LE_r \rJ_LÍfrrf
Lanfl Sol
Do
Gn
{T]-lf}3fi1

ffi
think a - no-ther world- and the ffi from the deo makes

Solrn
Dn Fm

ffi ffi
dream a-no-ther world- but the same thing is going a - round.-

Rem Fam Do Do7+

Bb F AÚI
ffi
ffi ffi ffi

sib SolT LamT

Em Em Bm?

ffi ffi ffi ffi


Vocalízzo
,)
I

DalX oll$
ad lib.
Mim Mirn SiÍí
fraffo dall'album: Non calpesfare i fiori nel deserfo

FUMO NERO
Tesfo e Musica di Pino Daniele

Allegro
Dm c6 slz* C6

ffi ffi ffi


HTH ffi

Batt.l L! -L--l IlJtt tJ I

t_J I .t-1_.j I J ! 1l-1-J


SD BDq"- Do6 SibT+ Do6
C/D nbz,n c/D

ffi ffi ffi


+î+tl

núe Do/Re Do/Re


Rem
Dm C/D sbi*nt C/D
nfu1 | |at
t]i]!
H# !trlt-]
ffi ffi

Rem ^.t-
Dm
rsrt/
BDî+if)
r.frr
ffi
Cre
ffi mon - donon ha an -
F+H
rlffn ffi mae pie- no di mi-
Cre fa- na- ti- smoil - lo - non èunfat-to di

Rem sib 7+lRe


Dm sbrrtl C/D
nhn
ffrfi1
rTn.l
FffFN
ffi
ffFFtl ffi
ti_ per- chè la vi tae du-r
Ji. Ie- la fe- de fa pa - u-l

Rem Sib?+/Re
Dm C/D nbz*n

ffi ffi l++tH


Í5îft
rFffF
Cre la Tour Eif - fel è rug gl

Rem

C/D Dm Bb7+D

ffi ffi ffi


HTH
e la cul-tu-raè fra c'è fu - mo ne cie - lo.-

SibT+/Re

i
@ 1998 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C. Ravizza 43i45 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
CID
C/D
sb;*ilt
ffi Am ffi
Guar - da
vi - via - mo nel - I'im -
ffi
ma-gi
La - scia - pen - sa- re_a un mon _ do ma-gi

Do/Re
C/D
sib? +/Re
Dm C/D
sbz''r
ffi H+TH
ffi ffi
H#l ffi
ma poi re-stia- mo al mar-gi - ne.- Hflfl
le co-me-te poi scoú - pa- io - no-- a- no so-
mo so I so- li.-
ne-ro nel cie

Do/Re
C
E sib 7+lRe
E Dm

ffi ffi ffi E


hîtr
Coro: I HIH
lieve just in
ffi ffi
Iove lo
ltl_Ll
Hffi
I

Fa Mi Rem
E Dm E

ffi
lieve
ffi ffi ffi
love lo ve.

DclIX .,I+,
poid,aAaB,
poi segue

I believe in love I believe in


I believe in

children I believe in

Dm C/D Bb7+n C/D

ffi ffi ffi ffi


Chit.

Do/Re
Dm ctD Bl1+D ctD
ffi ffi ffi ffi
Eh_
eh-

símíle
Rern Sib?+/Re Do/Re
ad libitum sfumando
60
îraffo dall'album: îerra mia

FORTUNATO
îesfo e Musica di Pino Daniele

Moderato
Am C Dm/B

ffi ffi ffi


sim,ile
Lam Do Rem/Si

C Dm/B

ffi ffi ffi ffi

Mi7 Rem/Si

E7 Có Dm/B
t
ffi ffi
LLIII
Lllrlll
HfiN
Fur-tu - na - to te - ne'a rrob- ba e pe' che - sto_ad - dLul- luc - cà'-
Nun è cchiù .J-- -. 'na ma,o - gne tan - to se fa sen -

Lam Rem/Si

A C Dm/B
rffi
e'navi-ta
TÌiT]
HflN ffi ffi
ca paz- ze Ja p'è vie_'e- che - sta cir - tà.-
cu chel - la vo - ce ca tra se din- to'o co - re e te fa mu-

Mi? Rem/Si
E7 Dm Dm7 G7
rffitl
ffi ffi ffi ffi
Sa- lu-ta'e ffem - me - ne_a'n - cop - pa_'e bar - cu viec - chie
; Ca - gna- nJ'e ffem -me - ne ca- gna no_'e bar e-rs - so sa -

Mi7 Rem

C7+ F7+ B7

ffi ffi ffi


giu ve nee gua gliu ce sta chi di
lu ta sen za pen Na - pu - leè

Do7+ Fa7+

@ 1977 W EMI MUSTC PUBLTSHTNG tTALtA s.r.t. - Mitano


Proprietà per tutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C. Ravizza 43t45 - 20149 Milano
Tl'ttti i diritti sono riservati a termini di legge. All rights reserved. lntemational Copyrighr secured.
E?
htun'

cit - rà.
ffi
ma_'e che Fur - tu
ma nuje di - cim-mo ad-da

A D
.9J
H++ll
ffi ffi ffi
na- to te - ne'a rrob - ba bel na na_

,lle
' l,-l
'La
La

D D

ffi ffi -to ffi ffi


fur- tu - te - ne_'a rrob - ba bel na-

Re *.
fr =et/-
I,A

D E Dm? G7

ffi
fur- tu - ry- to te- ne'a rrob - ba
hri'î
ffi
bel
ffiffi
Ce
[,-l
' RemT SolT

C Dm7/B Dm7 G7

ffi ffi ffi ffi ffi


RemT/Si

C Dm7/B
l^1. ll?.
g

ffi ffi ffi ffi ffi

RemT/Si

ffi ffi ffi


62
frafto dall'album: Un uomo in blues

GENTE DISTRATTE
îesfo e Musica di Pino Daniele

Mode rato
G?+ r'fi*r

ffi ffi
C

Fafim?

G7+ nf,-z

ffi ffi
r-3--.---r r--3-

SolT+ Fafirn7
G7+ rfi.c

ffi ffi
Che co - sa sta del- pas - sa to che non ri e scl a man dar Ciù
Che co - sa sta del- pas - sa to for- se u- na cin que - cen to blu

Fafmg

D7+
ffi
ffi
il ma- re og gt_è pr9 - prio*un lio
e_un gi -ra di ro-vl-na-to va

Mimll Re7+
G7+

ffi
qul nes no ti*ha per
pa - dre ti ha mai

SolT+

Fflmo Eml I

ffi ffi
fa quan- do da sa te ne sei an - da ta quan - ti pro
to per que- sto se_ I'hai J - aiu to gran- di han - no

Mimll

o 1990 by wARNER OHAPPELL MUStc |TAL|ANA s.r.t. - via e.rara, g9 - 2012a Mitano
/
EMI MUSIO PUBLISHTNG lrALlA s.r.l. - via c. Ravizza,43/45 - 20149 Mirano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved.
lnlernational copyright secured.
63

get - tun men - te poi fi - ni - rej guar - da - re il cie - lo.-


sem - pre da fare e_a-des-so cer - chi_un fi - glio per par - la - re

Re7+

.it
Xtu C 7+ Ffimu
drîl
trlt|
tlt|l
A-man do,-
ffi - gnan
A-man :: - gnan

SolT+ aflm9
trm9 Am9

r&lff1
ffi
t-tl$t ffi
;: . :::t 7-3<,
cor -
cor -
ren
ren

C7+

pren do-
ffi gen - te di - strat
pren do- gen - te di - strat
J--'--."..-...",......................-o

Do?+
Bm7

ta che vie - ne e va.


ffi
ta che vie - nù va.
)

LanT

G7+ Filn?

ffi ffi

G7+ F#-Z

ffi ffi
D.IIX .lI#
ad líb. sfumando
Fa$m?
fratto dall'album: 9ai mo'

HAUE YOU SEEN MY SHOES


îesto e Musica di Pino Oaniele

ving
A Dn/A
L.J
LILII
ffi ffi ffi

1^ Fíati Rem/La

Dm/A A

ffi ffi ffi

Rem-/La
Dm/A
ffi
ffi ffi ffi Get up early in the mor-ning
-ta ca mò ven - go Pure
early in the mor - ning
r-4--------------l i--+-_--|
1

La Rem/La

Dm/A Dm/A

ffi ffi ffi I can't hear-


si m'ad- dor mo nun me sceto cchiù
makes no dif ference my ac - cent's bad tant' 'o ssaje-
tan - te co se nun te_'e scuorde u la - scia sta'a-

Rem/La Rern/La

D7+

tu
ffi ffi ffi
what you say- 'cos I'm - ing to day with my blues.
se è pe' mme- I don't :;:: sen - za_'e te esi nun...-
nu - stal gla- so' fat - te d'a vi tae si nun... -
-

Re7+

@ 1981 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r'|. - Milano


Proprietà pertutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.F.aviza 43145 - 20149 Milano
65

XH
ffi
But have you seen- my shoes ho - ney have you seen- my-
But have you seen- my shoes ho - ney- have you seen- my-
But have you seen- my shoes ho - nqy- have you seen- my-

Fa{m7

D7+ F$ml

ffi ffi
shoes ho- ney have you seen- my- shoes ho- ney
shoes ho- ney have you seen- my- shoes-
- ho- ney
shoes ho- ney have you seen- my- shoes- ho- ney

Re7+

Ffi-? D?+

ffi have you seen- my- shoes-


ffi ho- ney. A spet-
have you seen- my- shoes- ho- ney. Get up
have you seek- my- shoes- ho- ney (solo cilIa fine) (have you seen my shoes ho-
-

Fa$m7 Re7+

Dr/A

ffi ffi ffi

A A7

ffi
H+H ffi ffi

D7+

ffi
D.ltX aI#
più oohe
sfumnndo
Re7+
66
fratfo dall'album: Un uomo in blues

INUECE NO
Tesîo e Musica di Pino Daniele

Bossanova
E BiIE
ffiî
Ittî1-l
H+H
ffi
Hffi ffi
hitarra- -

si7/Mi

E7 B7 E? A? B7

ffi ffiffiffi ffi ffi ffi ffi ffi

si7/Mi
Mi? Si?
-ú-t
Mi? La7
E A7 E B7 B7

ffiffi ffi ffi


Che s'è que- sta- tn - stez
ffi
za che m'am -
s'è que- sta- tri - stez za ma che -

si7

Bm7 ct-o
ffi lrTTft 3fi.
iltt|
ffi ffi H+H
scla sem p'e cchiù ffi - to u- na- schi - fez - za ma non
T: sta mu scia ria-- tem - po:o I'u ria stra - na oe

Itrm / La7+ Solflm6

B7

ffi ffi ffi


vo glio sta Che
su lo_'a ca Che

ffi ffi
s'è que- sta- tri - stez che non vuo - lean-da èso-lo
s'è que- sta- tri - stez nun da' ret fa slen pa- re brutto_an -

SimT La7+

@ 1990 by WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA s.r.l. - Via G.Fara, 39 - 20124 Milano /
EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C. Ravizza,43/45 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
-\tri (;
ilnì i/Fl tì; \ /la \/E
ITTÎrl

ffiffiffiffi
|111t 4fi ÍTTT
ffi ffi ffi
per -li fez za nla non vo Èlioconr - pa - grìia.
nan a gSen ri - de ri-de ri de nun- fa ab- bedè'.-
-
LarnT Sol$m?/Mi Mi Lalltli Si/;\.li Lalllli

E A/F] E; A9 ..r
{,ri", (i
fnr ; c$n
r-Tm fuai.
ffiffiffi Ein- ffi ffi
rfTlT]
LLLL1]
H+îN
ve-ce ffi ri - dia- mo- ci pra un po'- 'na scar-pa sì 'na scar-pa no

tì6 E;
_îit
;ìTII
.| ri rilTl
$IJ ffi
per- do sem- pre e non so do- ve cer- ca - re. E in- ve - ce H so - praun po'_

-
Fafirn? Lafl,li,,,
11.
rF
c.f -'; cf6 n$", i ll fr
tm Ll l|
m'* ffi ffi -H+H
t
L-t].LLJ Ittlll
ul-Lll
L!_Lll
na scar- pa sì 'na scar-pa no co- me in un film di Char - lot.

SolfnrT FafnrT

ll;
ll ,\r./tì
/tl

ffiffiffiffiffiffiffi
1., rl /E ,\ .\ /t,
J
Ltl]i l
lilll t
H+H
Che
Chitarra arpegg.

Ffrn; ercfl nprf {-6 E/q#


ffiffiffiffiffi
,A/E^ B;

ffiffiffiffi
Gmó

Faflnr7 Mi/Sol$ Sr/ Dodinr Doflnr fafllLafl Lanró MilSolfl Sohn6

B7 A6/E .,\ 6/E


LLIAI I I L1-|

ffi ffi +HX sffi

La6lMi
o.d. Li.hi.tttm
68
traffo dall'album: Non calpestare ifiori nel deserfo

IO PER LEI
Testo e Musica di Pino Daniele

Rock
Am CIB C D CD E Am G/B c D

ffi
Chit.
ffi ffi ffiffi ffiffiffi nrîrî
tîtfil
HTH
Pían
ffi

1
Larn SoUSi Do Do Re f,arn Do
SoUSi
Am c/B C CD E G/B C D

ffiffiffi ffi ffiffi ffi ffi ffi ffi ffi


lv
Am C Dnr Am C

ffi Sai che mt


ffi-
H+H
pia- ce quan- do ffi - vi quel Ia te
ffiffi
sta- per se- gui - re la
H{S
ffi
mu - si- ca-
Sai che mt pia- ci quan-do par -li co sì in fret ta- sem-bra che ma-sti - chi le nu-vole

Rern

Am C D
dd rÍn
ffi ffi ffi ffi - la stret- ta-
ffi
per tro- va-re la ca - ri- ca.- Sai che ml pia - cl con quel gon - na
e poi non rom- pi maì le sca - to- le.- Sai che mi pia - ce quel la fac - cia da fur - bet- ta-

Re

Am C D Am C/R C

ffi ffiffiffi
LO
H+++l
ffi HTH ffi ffi che
quan - do muo- vi co-
il fi- sl - in un rit- mo,i- ste - ri- co- fa Du du du du du du du du du-
con quel sor - ri - so di pla- sti - ca- men- tre fai la gin- na- sti - ca.

-
Larn SoVSi Do

D E G/B C D

tu
Htfr ffiffi ffi ffi ffi ffi ffi
du du du du du du du du du du.- Io per lei-

O 1995 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Ravizza , 43/45 - 20149 Milano
Tr.rtti i dirifi sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved. lntemationai Coryight secured
C/G D/F*
c g

HH
ffi ffi H+H
ho due w- chi da bam - bi- no- se sei tu il mio de - sti al - lo- ra

Fm
c G/B
tÍrn
ffi por- Ia'mt vt -a ffi ffi
por-ta-mi Io per lei ho de-
I

C/C D/Ffl

ffi ffi ffi re- -


ci di cam - bia - re- smet - îe - re di ro-vi-na sem pre

G/B C C D E
Fm6

ffi -to ffi ffi ffi ffi ffi ffi


H.t+11

ffi- la
del so- li -
tut per col-pa del- Ia so- li - tu-di-ne- que- sta so- li -

G/B
xffi
C
G/B C D
---sJ

ffi di-ne.-ffi ffi ffi ffi ffi


tu- Du du du du du du du du du-
tu- di-ne.-

G/B C D
c D G

ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi


H+H
du du du du du du du du du du.-
Doúl. aI#
atl líb. sfumando
lr
70
fratto dall'album: Bella 'mbriana

ro uruo coMETE
Tesfo e Musica di Pino Daniele

Fu nky lento
e7+
tttttt
rltTr]
HIH
Chitarra

Do?+ Sirn7
si7

Effiffi lffiffi ffi Affi Vi-vo co-me te col mio la - vo- ro_in go - la-
Vi -vouco-me te sce-glien-do_i miei ru - mo - ri-
I o----^------------^

Re/M i MimT Re/Mi MirnT Sol7l9 Do7+


Bm7 Am? sl/rtb D/E f,m/
ffi rfifiî lTÍn nfu ffi
ffi lÎtÎl1
HTH ffi I talò
ffi ffmn
men-tre qual - cu- no se ne va- cer- can- do u- n'al - tra sto- ria
per poi ri - de - re di me- che so - nó sem - pre fuo- ri
t
---

-J-

siTtsb MimT SolT/9


Bm7
trÍú
lo vi - vo co- me te col na - so sem - pre
ffi
fred a- des- so
io vi - vo co- me te pren - do sem - pre tem a- des- so

SÌm 1

s'îreb
LLil4I

ffi t4 t{ t+
HH ffi
scri- voJun po' di plu_ per non pet der - mi ma

C7+

x Bm7

ffi ffi
so- le na- sce- ra_ do - ve cam- mi - ni il _ mlo

O 1981 by EMI MUSTC PUBLTSHTNG tTALtA s.r.t. - Milano


Proprietà per tutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C. Raùza 43/45 - 20149 Mitano
Tutti idiritti sono riservati a temini di legge. All rights reserì/ed. lntematbnal Cogyright secured.
7l

Lr+ th"
,mffiffiffiffiffiffisO
n'ffiffiffiffiffiffiffi
l-Fl-H
"--,

so- le mo do- ve vi

l)
l-'sa.^z B7 D/E

ffi
po' di più-
ffi ffi
be- vo_un non ml cam bie rei uh-
lJl^

LarnT Re/Mi SolT/9

B7+ A*m?

ffi ffi
le na- sce- ra do - ve cam- mi - ni

Sr /+ Lafirn7
B7+ l$nz cf-z A*-?
I

ffi
Ll+tJ

ffi ffi ffi


HTH
so- le n- ra- do- ve vi

v Solo So"x soprano


La[n7 LafmTSolfmT LalmT

D7+ Bm7 B7
ffi
Hff# ffi ffi
@ @

Sr /+ Re7+ I.amT si7


Em7 G719 C7+ Bm7 Am7 B7

ffi W ffi ffi ffi

Sol719
G719
l''Hdd
ffi ffi
Ma,il
D.ltX o, S,
D.C. ad A
ad. Iib. sfumando
72
tratto dall'album: Un uomo in blues

FEMMENA
îesîo e Musica diP. Daniele

Modera to
Am

ffi

-ti{._r v
?.
lJLl ?-? T
1 ---
?'i
?.
I ?-?L T
.r I

"".,""oLam
Am
=
ffi 3-
Chitana )
3-------
)) E!!
segue basso
?.
t--l
?-?
L 7 I
Lalrr

ffi

La4l7

L4 Bb?+tA L4

ffi ffi ffi


Fem con gli oc-chi sem- pre lu
Fem pe' mmiez' 'a via se gi

-r SibT+/La
La4
Bb7+tA Dn9

ffi ffi ffi


fi ni - sci que - sto se - co- con qual- che IU- Sarn
pe' st'uoc-chie ver- die st'a - ni - fa-je ar- re-vu

SibT+/LB Milorn

@ 1990 by WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA s.r.l. - Via G.Fara, 39 - 20124 Milano /
EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C. Ravizza,43/45 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono risenrati a termini di legge per tufti i paesi del mondo. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
Am7 bt+tL bz+tL
rffii
ffi ffi ffi ffi
più e si cchiù fem- me- cu 'emma- ne' in - t'e
-tà fem- me- che cer - chi so - li -

Lam.Z SibT+lLa SibT+/LB

Am Bb?+tL Dn7 ElOm

ffi ffi ffi ffi


ca pill me pia- ce quann'- sffill par - la- mljrn- co -
-tu dine ca- pi- sci quan-doèi - nuti sai ri - nun - cia -

Lam SibT+/La RemT Mil0m

F7+ E/F E7

ffi ffi ffi


-ra Io che a - moa mo- do vor - rel so -
-fe Io che a - moa mo- do vor - rel so -

Fa7+ Mi/Fa Mi7

Em7 D É7

ffi
stf ffi ffi
- mi - gliar - ti un po'- per non a- ve-re- più- pa - u - ra-
- mi - gliar - ti un po'- per non a- ve-re- più- pa - u - ra-

MimT Mi7

A9 D7+
x L6t9
rftn a+

ffi ffi- ffi


rie- st'ac-cus - sì- my ba - by sr staje scuc -
ti cer - che - rò- my ba - by ho mes - so

La6l9 Re7+

A9
Dm7 L6 t9
À-
H++ll 4h.
ffi ffi ffi
- cia -ta nun- par - là- rie- st'ac-cus - sì- my ba - by
tut -to in- bor - sa- ti chia- me - rò- my ba - by

RenrT La6l9
74

D7+ Dm7 a/cf Ff- cf- Gfim7

ffi
ÍlT.t
ffi 4fr
ffi ffi*
TTraî1
T TTN
tr TLU ffi
m'ar-rac - cu mann'- nun- ca-gnà-
va - do sem pre- di- cor- sa-

Re7+ LalDof Fa$m Solfrn SolfmT

D/E

ffi

Mî417 Re/Mi

B619 B9 E7+
L!|.N
ffi ffi ffi
rie- st'ac- cus - sì- my ba - by si staje scuc

si6l9 Mi7+

Em7 B6/9 B9

ffi ffi ffi


- cia ta nun- par - ìà- rie- st'ac-cus - sì- my ba - by

MimT si6/9

E7+ En7

ffi ffi ffi


m'ar-rac-cum - mann'- nun- ca-gnà
Assolo dí Pinnoforte

Mi7+ MimT Re7+

A7 Cn7 E417 E7

ffi m* ffi ffi


Da,IX
sfumando
Nti4t7
tr"ffo dall'album: Bella 'mbriana

I GOT THE BLUES


Testo e Musica di Pino Daniele

Blues
Gm
ffier
D9m
ffi+t
t,m/
ffisr' :Fm7
t_!ii_!t
Bb rbz+
ffisf..
D9

ffi ffi ffi ffi H+l+î


rî-rff]
LL[t.l
HIH m*
Voca,lizzo

FamT MibT+

x Gm D9 D9m G7 Cm Cm9 C m7lB b


tmF 4fi1 rrftrlf..
ffir*. ffisr.
m* ffi ffi ffi HffI ffi ffi
Giò che vo-glia'e te ve- dè me man-c4*assaje 'na com-pa gni- a

Dom9 DomT/Sib

Am7 D9m Gm Gm7/F Ebe


ffin" ffisfr. ffisf'.
ffi ffi LLLLU
HtH parlato ffi ffi
ma nun sò buo - no cchiù par - 1à- e nun con-chiu-re ma ma I got the blues- I got the

Lanfl SolmT/Fa Mibg

)
Gm D9 OGmDT
ffi ffir* IrStR 4fr.

ffi
rTStF 4fi
Hflf ffi m'" ffi
bluer the blues

Re7 Solm Re7

Fm7 Gm7

m*ffi
Gm Bb7 Eb6 ts D7
ffiffi.
|il|
rraTn
FFffN
ffiffi
HTH Hftfl trffi
I got the blues- ac - cus I got the blues- on
.--- f...-J-

3
Solrn Fr# sibT t[ib6t9 Re7/lOm SolmT

Gn
firFB31ì.
:
Fm7
t_Lti_!t
Bb7
rft
Eb6ts
rr.tl
D7 /l0m
FINE
ffi ffi ffi ffi
me I got the blues- ac DalX aI FINE,
poí dal$ at FINE
con ilnprooaisazíoni
d,i aoce ad libitum
FamT Nrib6tg Re7/lOm
sfumando

@ 1981 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Milano


Proprietà per lutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l- - Via C. Ravizza 43145 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
76
fraîto dall'album: Nero a mefà

I Sey I STO CC6'


Tesîo e Musica di Pino Daniele

Moderato
x Anr6/9

H#
Amó/9

ffi H+H ffi ffi


Orch.
J ) -J. 1 -lé
- simile I

Larn9 Larn6l9

Dm Bm?14

ffi ffi'" ffi


at-

Sin714

Am7

ffiffi
E5+ E7 Anil6

ffi ffi I l--


l-l .l
ai. l

Mi7 LarnT LatnTl6


Am6l9 Am6l9 Dm

#H
ffi
sto _ffi
cca
ffi ffi
a - coj gla fa'-
sto cca- u -ra ne va-

Latn6l9 Lam9 Lam6/9

Bni14 Bm7 E5+ E7

me gi -
ffi*ra'a ffi
LLLttI
t#+l.l
ftffn ffi
ca pa ma- vo glio
e si m;ad dor mo nter ra nun
-fn"

- SirnT14 Mi7
Am9 Am619 Am9
iJg

ffi ffi ffi ffiI ffi


-
là. say sto
rà- I say sto

Larn6l9 Lalm6l9 Latn6l9

@ 1986 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.t. - Mitano


Proprieta per tutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Ravi7"a, 4.?45 - 20149 Milano
Tuni i diritli som riseffali a termhi di legge. All righls reserved. lntemational Copyrght sectrred.
77

,{ nr9 \ nr6/9

ffi
trffi
'a tri - stez
o - gni tan

Larn9 Lan6/9 Rem


Bmi14 Bm7 E5+
Lt_Lt Lt 2fi.

ffi ffi H#N


tî++H ffi ffi
no ne ma_ pol nl-ra
to bur - del lo ce sta.-
,1'J'
\-\

Sftn714 Lam9 Larn6l9


F Ee$

ffi ffi+i
ffi
fffffl ffi -lo ffi
Mi muo- ve - ro toc- can - do quel che ho-
-

Lam9 Larn6l9
Am7 Am?/6 F

ffi ffi ffi


ffi ri-de
tît#

LarnT16
m9

ffiffi
Eel E9b A Am6l9 G m9/C F
iTiiìi lrm iim
ffifl
pian-gen -
ffiffiffi
un
do for- se po'
ffi fac - cio da me- 'i me 'mbri -
-

ruieb Fa
Solrn9/(Do)
Bmil4 E7 Gm9 cbe
rffizr..
ffi ffi ffi
H+H ffi ffi
a-cope ve - dè- so- che sba glie - rò-
h-t
e'e

SimT/4
F

t-ît5t1
FFFTfl
lo so.
)
D.,tX ot#
sfumand.o
SimT/4
78
frafto dall'album: Musicanfe

KEE? ON MOUIN'
Tesfo e Musica di Pino Daniele

Funky
cf,"i cf?,bil cfi-z cfzsf cfi-u cfi;ru9 c$-r c$mf
ffi1r..
LLLLTI
L!!!l-l
ttìtI
Chitarra
m* ffi* f i;,u,"",,o ffi* m* ffi* m*
Do{m7 Sot{zls{ Dofirn? Sol{z/sf Dofim7 Sotfzlsf Sotflzrs$
Do$m?

cfi-r cf-r cfirrsg cfim7 cfi-z cfizrfi


ffin* ffi +*.
ffiai'
HfH HfiI +HN
rffîÍ
Hifl m* m*
I to
Ì
Dofm? sol{zrsf Dofur? Solfl?/Sf Do{rn7 Sol$7/5il Do{m? Solf Z/sfl
I c$'"i cfi/sfi n!
Lfim -r cfizrfl cf,m? c$rrf
I
ffi+t ffinrl ffian
l HflI
- in' que- sta
H+l+l
FFI-fll
sto - ria fi - ni- rà so' - cu
ffi-
si fo, ccà nun s'ad-
- in' non ne pren - de- re- di più che fa ma -le par- tle nun-
i
I Chit.
2o o'
Do|,r,.7 Solf,?/5f Do$rn7 sotf zl.sf Dofm? Sotflzl.s{
{ cfi-z G$m1le c$n? c$m?/e cf*z
ffi'* ffi4fn
LL]]l] l 4fr.
m4íì. tltii I 4fi
utH
-da cchiù- par- là'- keep on mov - in'-
H+H H+H
la - sciar-ti an-da
ffi
non ciù se vuol cre-
te trou - vè cchiù- keep on mov - in'- per chi ." - ,'tu .o -
me- che s'ap-pic-

6
oXX.,'z Sotfrn?/9 Sol{rn? Sol$m7l9 SolfmT
FtmT Gii tsltel
tltm TTnTI 5fr

ffi- ttalll
ffi
sce dav - ve ro non- la - men-ta fe più.- keep on
ci- ca te_'e se re ma è- ten - to'e se- ve dé'.- Keep on

Fa$rn7 solf z/sfl/efi

cfi-z cfi-z urll-rt


f //Jlt c$mz
i
ffin* ffi+t ffi+n ffiaa.
ffi
LLLIT I
HTH H+H H+H
i
- in' par- la 'nfac - ciae nun- te fà' san- go_a- ma di- cè tut-
- in' per chi non- Sl Stan - - rà
che pe' pia - ce ::: nun ce vut-

I f'-7
!-
lv-
Dofrn? Sot$zlsf Dofim? Sol$zrs$ Doflm? Sot$zlsfl

@ 1984 by EMI MUSIC PUBLISHING tTALtA s.r.t. - Mitano


Proprietà pertutto if mondo: EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. -YiaC.RatÀzza43t45 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riseryati a temini di legge. All rights reserved. lntemational Copyright secured.
79

ci",.,- CIùì;/9 G$rnî/9 clnr;


mot ffiafr 4fr |IrITlafr
HIH-]
-
t-H.tt1
keep on mov - in'-
ffi - le-
m*' jet - ta 'nter-
ta_'a ma non dir ma di te-
ta- te a keep on mov - in'- e per ab-brac- ciar - si_un po'- sen-zaa- iu -

ù{-", Solfim?/9 Solf,rnT Solfim?/9 Sol{nr7


FÍ'? cfizs$
rîrm rfrm +i;.

ffi fa lut - te co-se nun - giu -


n'è
ffi sto_e saje- pec - chè.- FJa tren -
to di- nes - su-no im - pa- ran - doa di - re no.-
tJl

FafmT Sotflzrs{

BIA B/A
Xrfu
lÎar-l I Li+tJ
A
I LJ++J
B/A
LI+IJ

ffi ffi se ffisto ma ffi


L

FFt-ff1
H+H ttt1l l
t'an-ni nun può ca-pì lis - nu mun- no o- ne di- te cé- no sem- pe_'o stes- so 'ncop- pa_'e
r- 3-r tJt

Si/La La Si/La

A B/A cf-z cil7/sI cfi-z cfl7/sil


rH
ffiìil ffi ffiar.. 4fr. ffin* SH 4fr.
H+t+t
sor - de 'a ge n-te nun
Lttttl
guar - da 'n fac- cia_a ni -
ffi
sciu - no
ffi a ni- sciu -
H+H
no.
ffi F, a tren-
5--.r
-,3-
--5
Doflrn7 Sotf ZlSil

B/A B/A R/A


g

ffi ffi TIiiI


l|il
ffi
H#
I Ll+tJ
LIILiJ
LLLL]I

t'an- ni nun può ca-pì'


tJt
e can-
L|m
zo- nè te fan- no fes so
tJt
vot- ta m -po sen-za sen-tì'- Ll]lt|
s'ad- dè -

-.3- -3----

Si/La

It'
B/A
lLl+Lt
cfl-z
sH,* c fzrsi

ffi - ta
ven ma
ffi
- la - men- te*e quac- che vo - ta o -
m*
-
ne sto ah-
ffi no no- no no.-Keep
m* on mov-
r--5.-.-.---..-.-.-rr-5---------.-----r

La Si/La Sol$m7 Solf,? Sotf zrsf,

lz. c$-z 4fr. c*z/51 cfinz cfzn$ cfi-z cf7/5f

ffi ffi'*
H+H
ffiea.
LLLITI
HTH ffi ffi
4fr. fu4fr.
keep on-

tI
Sotflzls$ Dofirn7 Sotilzrsf
80

cfi",t cflzrg cf-; cfimg c{-? cfirsg


ffio* LtltL+ fuar"
HflN m* m* @- ffi ffi
I
vl îo Solo Chitarra
Doflrn7 s"rflzrsfl DofmT Solil?/.5il Dofim? sorilz/sil
-
cfmz c$zsfl Cfimi cfirnl c$-z cflrug
ffiln
ffi m* m* m* m*

Do$m7 sorf,zrsI Do{m? sol$z/sf Dof,rn? Sol$zrsfi

cfi-z cfizn{ c$-z cfzrsg c$-z cfizrfl


fuet ffi,'
m* ffi HTH m* m* W*

DoIrn? sot{zls$ Do{rn? sot$zlsfl Sol$zrs{

cfi-r cfi-z

ffi* ffi
<t
Do{m? SolIrn?

n$-z
11. llz-
c$zng cfirng

ffi m*
Da!* oI+,
pot segue

n"n--z s"r[?rsf sot$zrs$


c$znf cfnz cfrnl cfinz cfizrsg
fum. ffin*
ffi HTH m* m* ffi
no no.- I- said keep on I- said keep on

sorilz/sil Sotflzls$ Dofirn? Sot$zrsfi

cfimz cfznl cfmz c$znfl

m* ffi m* m*
keep on I- said keep on

l
É
Dof,m7 Do$m7 solflzlsf
ad líbitum sfum.ando
82
traîfo dall'album: Pino Daniele

JE SO'?AZZO
îesfo e Musica di Pino Daniele

Moderato
Em Em
ffirî
rfaÌ|l
H+H ffi ffi
Chit.

Srrn /

x C7

ffi
Annonica

Ir.
I
Bm7 Em Bm? E- Bm? Em

ffi ffi ffi ffi ffi

Mirn Sun /

lz .E- Bm7 Em Em

ffi ffi ffi Je so' paz


ffi zo je so' paz -
Je so' paz zo je so' paz -

C7 B7

+tif Fffi
Hffil ffi
-zo e vo - gl'es- se - re chi vo-gl'io a-sci - te fo-ra da ca- sa mi je so' paz -
-zo si se 'nto- sta 'a ner - va - tu - ra met- toa tut- ti 'n- fac-ciao
Y
mu Je so paz -

si7
c7
?,.i9€ nîrl
ul.l.l-]
Hltft ffi
je so' paz - zo ho il po-po-lo che mi a- spet -tae scu -
:: je so' paz - zo e chi di - ce che Ma sa - niel -lopo i

@ 1979 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Milano


Proprietà per lutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Raviz.a,43i/215 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge. All rights reserved. lntemational Copyrighl se@red.
83

tl; B; Enr
-.-i-
Lj]lr]r rnî
sH+i
LILL
sa - te va- do di ta. Non mi da- te sem- pre ra- gio -
fret-
ffi ffi ne,
Lilll l
H+H
io lo so che so- no un er - ro- re, nel- la
ne- gro non sia più bel- lo? E - non so - no me- no- ma - to, so- no pu -.. re ài - plo-.u-to. e la
) J L) .t rJ--=r 3 r3---

Sr/ Laln
c 87 Dr, Em
I Lgs
H++H
ffi ta
t-FFffl
LLLL]I
glio vi - ve-real-me -
H+H]
HH
vi vo noun gior - no da le- o -ne elo
fac cia ne îa I'ho di - oin - ta Der es - es-re no- ta -to Ma- sa -
r-3=--

si7
B? 6- Mirn
ffiti
ffi Sta -to que sta
ffi
vol ta non ml
LtilII
H+H
de- ve con-dan na - re pec - chè so'
niel - lo_è cre - sciu to Ma- sa niel-lù tur - na to- je so'
:)

L3 l

c? B7

ffi
paz so' paz
ffi
paz so paz

Bmî Em
r
Sr/ Bm7

eog gi vo - glio par


ffi
la - re.
ffi ffi
r-3--_r
D.,lX .,, S,
poí segue
Mirn Chit. Sirrr?
Em Bm7 c1

nun nce scas-sa - ta_'o caz- zo\ ffi ffi ffi ffi

B7

ffi

r tr
tr
si7
Em Bm7 Em Bm7 Bm7 Em
*ft
ffi t+++u
llllti ffi ffi ffi ffi ffi
H+H
84
fratfo dall'album: Pino Daniele

JE STO UICINO A TE
îesto e Musica di Pino Daniele

Moderato
Bm9 G7+ nfi-l G?+ nfi'"i

ffi
Synth,
ffi ffi ffiffi ffi

Sim9
n$- z Ff,,* SolT+ 7 SolT+F Sirn9 u-r,
HS rrm
ffi m* Hffi
LLI-LII

noa te-
te-

G7+ nfmr

ffi ffi i# H+H


cu to stril - la at - tuor - je sto vi-ci-no,a
pe ;i1t pi- glià'à-ou- je sto sem - pe cu

SolT+ aflrn7 lllirnT


Bm?/9 r$c$ Bmi19
rrrm
Ll|itt
H+H
te-
m'* fi - n'a che nun
ffi
duor
ffi
te- 'ncop- pa a sa gliu

nfi- i Ffrf
t11# ffizr
H+H I-IÎJ-H
Je sto
Je sto

* SirnT/9 SolT+
r$-z Fa$rn? Bm719
Fa$eil
ffi
ffi mun - no_e spuor - co- e nun cer - cà'e sa - pè-
ffi
stril - la at - tuor - no- nun me fan - rio sen - tì'-

MimT
Bm7/9
m
ffizr'
fffi$ -
ffi - me.- Ma che -
me gìio che duor par lam - me a
si staje sce - ta - tao duor - me.-

SimT/9

@ 1979 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Milano


Proprietà per tutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Ravizza, 43i/45 - 20149 Milano
x Ffirfl
fuzr.
Bmî/9

ffi
ffi HIH
de stes
H*H
co
fa'

SolT/9
cit) Ff,,I
ffriî

nce 'ntus - se
ffffn
ÈiH
cà-
m" 'nce ncun-trào- gne

SolT/9 r"fisfll
Bmi19 C?+/9
rÍm rmTÍ

ffi -
ffi
vo ta- c'ar ncuor po_e chi

SimT/9 IloT+19
nfigl G ?+ Ì-lm ? n É'll

m'"
juor -
ffi
HTH ffioffiffi

Ir. llz.of,l
ll fuzt
ffi m
cl no_a
Voce e Chitarra
ffi

SimT/9

G7+ Bm?19 G7+ Ff-?


4
H++il
ffi ffi ffi ffi

SolT+ SimT/9 SolT+

Em7
rîrm
ffi ffi Ma che par- lam-me a

D.,tX ot+,
poí segue
MimT SimT/9

Bm719

tu
ffi ffi
86
fraffo dall'album: Musicanîe

LASSA CHE UENE


Testo e Musica di Pino Daniele

Lento
G

Fa cur

Ff,m z
Sol
ffi
te_e s'a - sciut stat-t'ac - cor nun ce pas - sà'- nuJe cca

FafmT
A7 D7+

ffií
ffi ffffit
ffn-n
- vo' sta'- 'mie-zo
din ra- man-co Cri sto e

MirnT La Re7+
lfzaim n#z Bm Bm7/A
ffi I Ll++J

ffi ffi ffi ffi


le fan- no ru- mo chiu- de I'uoc chie*e nun può dur mì-

Ref,?dirn Fafi7 Sirn SimT/La


G

dffi
ffi pas - sa
che pas

Sol
ffim/
-!- Em7

m
H+H ffi
vler - no sen - za par - là- ghiu - to sem - pe fu- jen prim- ma o dop -

MimT
fir ai'"
tu
ffi ffi ffi
s'ad dà 'ncun-trà' men-tre.o te mu

Re7+

@ 1984 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Milano


Proprietà pertutto il mondo: EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. -YiaC.Ravizza43t45 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge. All righîs reserved. lnternational Copyright secured.
87

Enri nfir Brn c


rrm IITT] mrn trÍú
ffi ffi It] tlJ
nafi1 ffi
re quac-chej - mi co te po' - tì'.
sen
r-_4--l 1---------- r-.tr--------

FafT Sirn SirnT/La


Fil- ?

Ah- las
r--4--------------
- sa che ry pas- sa am - pres - so tut - te sti se

Fa{m7 MimT
F$- Em7 .47
LU+!
ffi
H++t-l
ffi ffi
H+H ffi
re po' cur - rim - mo- lun ta a- spet - tan do- di

Fafm 5r/ Miu-. T


Bmî C r-$m ?

dn ffi
ffi i++++l
FFFFH ffi
ah- las - se che pas - sa am

SimT Sol -4--.-.----:| Fafm?


Dm? n$- r B? Em7
MH
ffi - so
pres tut - te str se
ffi plen - ze a
ffi
quan - ta- von
l+{+l.l
FffÎII
LLLLII
no ca - pì-
r-,1----------

Mirn Faflm
A7 slz* 6 ùlim7
iftÍf irt
Lt LI

ffi
e nun sta'ac - cus
H+++l
rrrrn ffi
Vocalizzo

Chit. irnprova. su C lidío sfumando


88
fratfo dall'album: Terrl mia

TIBERTA
îesfo e Musica di Pino Daniele

M oder atamente
G

ffi
litl o
G Sot silnile Em Mim G

ffi
rrffn ffi ze ffi
Chio - ve ncop- pa_a 'sti pa laz - scu- re- 'ncop-pa'e mu - re
Stà dur - men - no sen - za tiem po_ 'nu ri - cor - do

o
Sol Em Mim c Sol
c....s "r,
LLLLJ.j

ffi M
HiH
ffi
È+#
fra- ce - te d'à ca- sa mia- îut - t'at - tuor - ria ad -
I'a
ca nun pen zo- cchiù ma che deó

6Mim
AmTlC
- D Do SoVSi C
rH
ÌTliî IItat
naîn
LIU
ra'e chi son -
ffi -o-
ITILU

o_
do- 'nfu gh'i chi son - tl"'
sto ch-ia- gnen pen- zan - no3-' o tiem- po- ca se va-

-€
<F {> €
6
Larn LarnTlSol Re Do
G Am7 G G
....!cg. .!.g
dfffi
LLIIII
*il|
ffi ce cam -
ffi
mi -ne mmie- zo 'a
ltrlll
tttff1
vi-a par- lan- no_'e
H+t]l
ber -
'e cam - mi -ne 'mmie-zoaa vi-a par- lan- no_'e ber -

o Sol €
oDo Ssot
Am C G/B Am G
rH rtri
ffi
Trrrn ffi ffi ffi
rà- par- lan- no_'e ber - tà.
rà- par- lan- no_'e

<>
<>

{}
Lam Lam
C G/B G

ffi
H+H ffi ffi

rtpetere sfuma,nd,o

@ 1977 W EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Milano


Proprietà per tutîo il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C. Ravizza 43/45 - 20149 Milano
Trrtti i diritti sono riservati a termini di legge. All rights reserved. lnternational Cowright secured.
89
traffo dall'album: Nero a mefà

MUSICE MUSICE
Tesfo e Musica di Pino Oaniele

Moderato (ben marcato)


C Em? C

ffi ffi ffi


lla a
Do
r
RernT
'-l
/ tui-z
c7 C r-iSol7 Dm7 G7
ffiî
tiînl
ffi E fer
ffi ma-ti un mo-men-to
H+H
e
ffi
dim - mi - ve sei-
do
ffi lo
E a- des so vuoiu-na se - dia mau- na se- diae-let - to - ra - le

i SolT
l_
ent I Sol?
c Em7

ffi
rFrffl ffi ffi
va con-tro-ven-to_e so che non tia-iu- te-rei. E pren po' di pa-
di_un ne pe- ro
con pie - di gon - fi co-mehai vo- glia di vo - ta - re E poi- mi le-vi lu- ce per- ché

Do MimT MirnT
Dm? C7 C Em? Dm7 G?
g

ffi ffi
ÈlH ffi dún- che ffi
ililti
LL]]l1]
|||
LLLLII
-4eq
LLLLI!
![L]l
lrlltl
Ll l Lli
tu mi hai fat - to ma - le e pren- frut -îaela nun fa nien - te ca si' brut - îo. Ma con
sai che son ca - pa - ce e poi mi le- vi vi n-o pec - chè si' nu figlio_'e buc - chi - no

RernT Sol? MirnT RernT


C Em7 Dm7 G7 C

mtuî ffi ÍÎÌfr


ilaI
tfrTn
LLLLII
mu- si -
t

ffi
ca- ln-
ffi- tro
die ti sa
J++IH
Ffl-ff]
- rò con la
ffi
ca mu- si -

Do
Dm7 G7 C G7 C
rffi
t-$l.l.l
ffi per ffi- ffi ffi-to non lo ..ry ma ffi ffi
dir- ti an- che la si - ca mu-si-ca quan-toho pian la si - ca mu- si- ca

RemT SolT Do
Dm7 G7C C

ffi to quel ffiffi HiH


H+H ffi ffi ffi ffi
tut - che ho.

-
rtpete sfumando

@ 1980 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Milano


Proprietà per tutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Ravizza, 43/45 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge. All rights reserved. lnternalional Copyright secured.
90
fraffo dall'album: Uai mo'

M6 CHE HO
Tesfo e Musica di Pino Daniele

C C C C G
dîn trÍú ntr
ffi ffi ffi Urtlll
HIH
ffi
ffffrl

Do Do
C C C G C G
gq C G
ffi #fi
s
ffi H+++.1

ffi ffi u.l_!l


fffi-F ffi fl+ffi
H+++l
ffi ffi
dim - mi che ho-*
Ma che ho-=- dim - mi che ho-
Ma che ho- dim - mi che ho.-

Do
C G
G
ffi
ffi ffi - ffi
hou - na fac cia da- in - dia no pas SA - toun po_ più stra
ù- n'e sta - t._yn po'- più du ra che fi - glio_e la- pa- u
par - lo qua - st sem - pre ma le chi non sa quan to va

Do
G C/A G/A C/A GIA

no di- chi dis -


di- chi non-
ffi se tor ne- ro
ffi
ah
IttLt
rSFrrl

m'a - splet te o no?


ffiffi Yeh che ne
ra
ma- ve - drai-
re si ste plu eh da Or- teìn giù. Yeh che ne
le che smeî te- ro eh 'nce cri - de o no? Yeh che ne

Do SoULa Do/La SoULa


Dm?
tu
l-t-t+].]
ilt-H-l
saje 'e chel- lo c'am- ma fà' pe nun ve sen-tì' uh- yeh che ne saje_'e- chel-lo c'am-ma fà'
saje_'e chel-lo c'am-ma fà' pe nun ve sen-tì' uh- yeh che ne saje_'e- chel-lo c'am-ma fà'
saje_'e chel-lo c'am-ma fà' pe nun ve sen-tì' uh- yeh che ne saje_'e- chel-lo c'am-ma fà'

1.
Dm7 C G C G
BIi! dffi
H.]JJ-]
tttIt
A- re cchiù
ffi uh.
ffi ffi ffi+H

@ 1981 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Milano


Proprietà per îutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C. Ravizza zt3l45 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
91

C C C G C(;

ffi ffi
Hi#1
rrrrtl-

ffi
Ah_
ffi ma che ho nun fl de - re cchiù.
ffiffi
nun ri de - re cchiù.

C A7+
ffi
ffi ffi ffi
Ma--------------------------.-
ffi

cf-?
TtlITl 4fr

ve- te_'a mie -


LLLlJll
H+H
zo st_ nun me vuo_ pur tà'-
ffi ma che fà'-
Buar-de*a

Do$rn7 M a7+

s E7
H+++l
H+H
to cu'- po - co_e nien - te...
?-
' r^-J------------l
D.C. .,t#
senza Rit.o
-.3- poi segue
Re7+ Do{m7 lìrrn / Mi7
Bm7 E7 A7+ D?+

t++ul
À
LLLI]]

ffi
H++l.l
fi-rrn
LLLLII
po - coe
t-Ft-Ftl
LLLLII
nien - te... Ma che guar dea fà'_
ffi
le
'^l
Jl r-3-----------r

La7+ Re7+
cf,n? Bm7 E7 A7+ D7+

ffi+t ffi:îî l ll t+.t

ffi
si-
ffi nun me vuò-ffi pur - tà'- ffi fà'-
ffi ffii'_
ve- te_'a mie - zo ma che guar- de_a

Do{rn? Srm / Mi7 La7+ La Re7+


CG
ffiffi
cfim7 Bm? E7 C G

ffit'
HTH ffi
dfr hírf{
ffi
lTrÎrÎ
ffi ffi
FFMN
m'ac-cun- ten - to cu'- po- co e nien - te...
Al r I Vocolízzo
-
-?- -.3-

G C G C G C G
ffi
ffi ffi ffi ffi HH ffi ffi

se!\ Sol
ad,libitutn sfumnnAo
92
traffo dall'album: Bella 'mbriana

ME CHE MANIA
Tesfo e Musica di Pino Daniele

Funky
Machi I'ha dit-to cù lun-tano_e nun se po-te-va pas-sà ' 'e co - sce nun m'è ssen-to cchiù pe-rò

SoIo Batteria

E9

no cca -
ffi
stà bbuo he ma che ma- ni a ten - go_'e tuc - cà
m'ad - dà pi- glià

Mi9

ma che ma- ni a e_in - vec- chian - do pas - sa_il tem- po e non se ne


ma che ma- ni a tra la fol - la al - che co-sa mi ca- pi te

E9 G9IC rfirru E9
îJ

ffi ffi ffi ffi


'a ma- nia ten-go_'e par- là in- ven -
,a
ma- nia chel- la_'e guar- dà per cer -

(Vocalizzo)
Sol9/Do na{elsi Mi9

,tm
$i a-z B7

tan - do - me Ma-
ffi
co fos ro. poi che c'è.---- di ma-le
ca - rein fret-ta un al re. Ma-- poi che c'è- di ma-le

@ 1981 by EMI MUSIC PUBLTSHTNG tTALtA s.r.t. - Mitano


Proprietà per tutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C. Ravizza 43i/4S - 20149 Mitano
YJ

ti]îti
ffi noco-me an- che sej des - so
Llllll
non- ti ser - vo più-
noco-me an- che sea des - so non- ti ba - sto più-

MimT si7
Em7 cf,m? n#z nh* ETtsb
rffia+ ul{lt
tlÌtt "" LU+jJ

ffi ma pè
Htf
me-
rihttl
ffnh
-to
iî t+tî
HIH
te
ffi
sì di - chia - ra -to
ma pè me- !_ ilt -to e ni-sciu - noè sa -no

MimT Dofm? Fail7 NriTtsb

Am? ll-z Gm7 Cb-l t.


ffi ffi*ffi
,a
chi'o vvuò
ffiffi* yeh.-
'a chi'o vvuò. (Vocalízzo)

LamTLabrn? Solm? SolbrnT Mi9

ll2 .E9
ffi
Ma che ma- nia t>

Mi9

Ma-
DatX ot O,
poi segue

E9

w
ad libitum sfumando
94
fraffo dall'album: îerra Í(ia

NAPULEE
Testo e Musica di Pino Oaniele

Lentamente 11.
)
C?+ F7+ F7+
.....g
{| ttJ
H+111
H+H ffi ffi
I a. Oboe II a. Mandolínì

'Fa7+

lrtTf]

Na- pu- laè mil - le cu lu-re Na-pu-lej mil - le pa


Na- pu- lej nu so lea - Na- pu- laè ad - do - ree

o a7+
Do7+
Fî+ Gi Em7

m
H+H ffi ffi ffi
iltIl
ffi
u- fe Na- pu- Ie è a v: ce de' cna -îu -re che sa glie chia nu
ma- re Na- pu - TJ 'na car ta spor -ca e ni - no se ne im

Fa7+ Píanof.
Am Am? F
{| tit
G7 [r.q" F7+

ffi
chia
t+++H
rF-ffl
sai ca' ffi si
ffi
su- lo.
ffi
por gnu no_a spet ta a'

Voceil.

F?+ C?+ F7+

ffi ffi ffi

sirnile Orch. Fa?+ J Vní e Mand.olíni


Fa7+
C7+ F7+ C7+ ci14 G7
dîlTÀ

ffi ffi ffi


- -ffi
Do7+ Fa7+ Do7+

@ 192/ by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Milano


Proprietà per tfto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via G.Ravizza, 43ilzt5 - 20149 Milano
Tntti i dirini sono dsenrali a termini di legge. All rights resened- lntemational Copyright secured.
95

Fi+
ffi
ifj+H
ililil
l-t++l.l
H+ì+t

Na- pu-lej na' cam - mr na- ta vi - che mie- zo al -

Do tì Pianof. Do7+
Fa7+
Fî+ G G7
tu ffi
ffi u++i]
È+ffi H+H
I'a - to Na- pu - le è nu ffi -no ry

I F"z*

Am7 F7+
rirfil
ffi ffi
ffi ma nun

Fa7+
C?+ F?+

ffi LIJll-l
t-.I-++"ll

Na- pu- Ie è ntil - Ie pa- u -


Na- pu- le è mil - le cu -lu-re

Fa7+

Na-pu- Ie è ad - do- re e' ma


Na-pu-ìej nu so- le_a - ma - ro Na- pu - le è na' car - ta

ì
a
1
Do7+
Fa7+
C7+ F7r

ffi ffi
- e nt- sctu - no se ne tn',. por ì 'o ,, Na-pu-leè na' cam-mi - na - in- te vi- che mie - zo aL I'a-
spof ca c ta

Fa7+ Do7+ Fa7+

C7+ F7+ C1+


aI tat

ffi lTITrl
ttrlrr ffi
e a' sa - pe tut - tio'mun
to è mil - le
Na- pu- le è tut - nu
i Na- pu- le cu-

Do?+
96
fraffo dall'album: Mascalzone latino

N'6T6 STAGIONE
îesfo e Musica di Pino Daniele

Moderato
D C D
g
dffi
H#
ffffF ffi ffi ffi

C G D C G

ffi ffi ffi


Lu
ffi
lu na din t'al- I'ac
ffi qua I'ac- qua'n

Do

D C G D

ffi
fon- ne'o mun - no e'ater r^ fa- ti
ffi
ca-
ffi
brac
ffi
cia.

Re

ffi
C

ffi
D

ffi ffi
C G

ffi xffi
ffi
Lu

Do
C G D C G
ffi ffi
ffi
lu- na ma n- na-
ffi so'ar- ri
ffi
va- te tren - ta na vl na- ve ry nun truo- va
ft{++î
puor

Do

D G C G

ffi ffi
HIH ffi ffi ffi ffi
- to.

Re
Bb F C G Bb F
ttrljj
LLLLI.j
Lttttl
trtttt
ilIltt
ffi ffi ffi ffi
fffft-l ffi
Che suc-ce - de che suc-ce - de che Che suc-ce - de che suc-ce - de

@ 1989 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Milano


Proprietà per tutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. -ViaC.Raltizza43145 - 20149 Milano
Ttlttì i diriui sono riservali a termini di legge. All rights reserved. lntemational Copyright secured.
n

c G D c G

ffi ffi ffi


Hilfl ffi ffi
che suc-ce - de-rà...- oh no.
e

Do Do
D C G D

ffi ffi ffi s ffi


Lu

Re Do Re

ffiffi
D CG
C G

ffi tu
ffi f+H ffi
lu- ca-na por-ta - no'e fi-gli lun-ta-no e lun ta- no so' lam-pa

Do

c D C
MH
ffi ffi ffi

Do Do

D C c D F*z Bm
n'nr1

ffi ffi ffi ffi ffi ffi


gio -ne nì.-

Re

r$? G L7 D/A G L7 D

ffi ffi ffi ffi ffi ffi ve- ffi


le, le - va- me stu sfi zto fam dé.
me

F"f'7 Sol

C G D C G

ffi ffi ffi ffi


-ffi DaIX oll$
poí Cod,a
;
D C G

ffi ffi ffi


Ripetere ad Iíb.
CODA
sfumando
îratfo dall'album: Terra mia
.NE
TàZZUtEttA E CEFh^
Tesîo e Musica di Pino Daniele

Moderato
Asb A

ffi ffi

B7 E7 A

ffi ffi ffi

ffi e mal
lel

E7-

ffi ffi
nien te ce- fan - no sa - Per- nui cè pttz - moe ffam- me'o san - no

Mi7
A

quan - rc ein -ry


ve - cee c'a - c'ab-bof - fa- no'e ca- fè. 'Na taz

ffi ffi
-lel fè_ c'asi - ga- ret ta a cop pa pe' nun ve - re-

ffi - no -
che stan - no chi- ne e glie fan sul lo 'mbruo glie.

Mi7

O $n W EMI MUSIC PUBUSHING ITAUA s.r-l- - Milario


Pfopfbtà pef ùitb il rurdo : EMI Mt SIC PUBllSllltlG tÍALl,A sr.l. - Vs C- F6.tE"À 43AS - 2Ol 49 luarp
E

ffi ffi
-li - scia-no se vat - ta-no se pi -
-li glia no'o ca-fè. nui pas - sam- mo_e

A
rffi
ffi
pu- tim- mo tà e chi - stg*in-

A
"E?,"

ffi ffi
ma - no. S'al li - scla- no se vat - to-no

ffi
ma - gna- no'a cit - tà. nui pas-sam-mo_e e nun pu-

ffi
-tim -mo sup - pur e chi - stein - ry cee

Mi7

A
U
LLLLLI
LLttll
H+H
ma- no- S'al - li - scia- no se vat - to- no se ma - gna- noJr cit- tà. Orch.
Da Capo tutto
poi Codct

A5L
Sd
ffi ffi
CODA
100
tratto dall'{bum: Pino Daniele \
NINNANANINNANOE
Testo e Musica di Pino Daniele

Yalzer moderato
C

ffi
Duor
Duor

ffi
fi no_a che no
ra sta-o lo

I
Re Do

Am
ffi rrrÎIÎ
ffiff1
ffi HTH
che_è_an co ra
duor me Nen la mi
duor me Nen la mi me - glio ca nun

Bm7 C

ffi nr{rl
ffi ffi
not te.

sien te.

@ 1979 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s'r'l' - Milano


proprietà per tutto it mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. -Yia C. Ravizza 43145 - 20149 Milano
' Tuuiì diritti sono risenrati a temini di legge. All rights re.served. lntematbnal Copyrfuht seorted-
c

ffi ffi
stri - gne - me_'e de

?
I

SolT
C G7
---!.i

ffi ffi
de -te sem - pe cchiù for

f
C c$aim D C
mtr
ffi
te ve - neo mam - mo - ne
m*ffi si
ffi
mo

Do$dim Re
G7 Am Dm7 G7

chiu - dim - mo'a


ffi
por
ffi
ta.
ffiffi
o-
l-
SolT RernT SolT

2.c
ffi
ffi

r
Do
r02
fraffo dall'album: Uai mo'
i

I
i NOTTE CHE SE NE UA
I
Testo e Musica di Pino Daniele
i
I

M oder ato
Enr Iì mî Arn B7
rffi ..-.,4.
t+îIlt
ffi Not-te che-
ffi re'e chi fa - ti FFFFN
LLLL] ]
-
se
".ry din - t'o rum- mo ca a

Em7 E7 D7

ESd
ffi ffi Noî - tea - stret chi
ffi vvo' dur - mì-

MirnT Mi7
Ff,lim scb cfi- cf-i
2ft.

ffi ffi ffi ffint"


rrfff m*
chiu - de I'uoc chie e nun ne sce a ca- Dl.- Not - te 'e chi fu - ma sem

i
F ufidi* sitfi,,'
Ffmî Em
Énr trît
It| |
ffi
pe pec- chè o tiem
ffi pas - sà.-
H+H
Not-te'e chi- s'ar - re -

)
a+{rn r I

BnrT Ami Bî Enrî


niir rirtri hiî'
ffi

cre-a bus-san-noe
ffi
por di-ce nun
ffi
so' nl - sclu
ffi
già- 'e chi i; ve nun ha sa- pu to nien

Sim ( r'
E? LarnT Dm Sr/ nfai- E-o
r ùlirn? scl
trîttl
-_
trflfl
Not - te_'e chi- fàe car - tu
ffi ffi de .hr_u
l-FH+t
std
din tù cchiu
Not - te'e chi- ,'i.-.un-t"n ma nun se fa-

Mi7 Rern
E cf- c$-r F#- 7

H,Î ffiar' ilm rÀ tu


ffi H++{.1
FFN.N llliii
fi11]"',
ffi
cru Not te nun dà tur - mren to
pur Not te_'e chi ven - ne sem pe

@ 1981 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Milano


Proprietà per tutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Ravizza, €/45 - 20149 Milano
Tutti idiritti sono riservatì a termini di legge. All rights reserved. lntemational Copyright secured.
m
B; Ern
Xp
ffi SC vo'- 'mbria - cà_ffi Not - te che ve
ffi ne not - te che va
nun ca.- Not - te che ve ne not - te che va

"siz Mim
Emî14 E7 Am? C

EH' rfrtr ffin


tilllt
ffi m_
- sce stu' juor
Ll:lll-j
H+H
-
ffi -
no_a chi am- m'a - spet ta.
attllÒ
FfffN
Not-te 'e chi
- sce stu' juor - no a chi am - m'a - spet Not- te-'e chi

i'1
lMimT/4
Cfi7

ffi
sta pen - san - noa Di - o 'e chi se ven
ffi nea vl ta ml-
sta pen - san - nJa Di - o 'e chi se ven nea vl ta mi-

oof 7 Fa7+
E
l.
ffi M
H+H ffi s
I

ffi
a. Not - te 'e chi 'o sa - pe
a.

)qq
è/al e
;o
Miv ?
La si4
l-
Em
lz.
Orch.estra ffi ffi ffi ffi

Sr/ MimT
î,7 Ef,ai- B7 E

È+rîî ffi
ffi ffi ffi H# ffi

Mi7 Rem si7


cf- Ffm?/4 n$-r B7

ffirt m'" ffi


HIH ffi

Sol$rn Fa[.nn714 FafmT


Em
rÍÎr'
ffi Not - te che ve-
ffi
DalX ,,r
pot segue
0,
ù
Mim oal-
si4-tl
104
trafto dall'album: Nero a mefà \
NUN ME SCOCC lA'
îesfo e Musica di Pino Daniele

Blues moderato (a terzine)


G G

Efl!
tat tI
[LLt
[LL!
tJt
ffi
cià' nun me scoc -
3

L:t
Sol

tt/
L3J
r---1 I Sol
L- 3 ---l L--J--l I J ',

C Em Eb

nîîrî Hdfl
lÎÍr]
ffi ffi re ra sen- za par- là'
ffi nun me scoc -
cià' sta- al- me- no u- n'o-
33 33

r
l
ÌJ
-
V,
'.ìeitî
tvlutl
,J) _rl J
ríl î tt I L:rl
f
Do -J Mim Mib
G D716 C c7
nfii LLLII]

ffi ffi t_Ltr!


tg+u
re tu-
ffi
cià' tan-to muo-re pu ah
r-3-r

tv
-a +* îî ;= î =z
tv
L j__l
1V
L- a---l
lP tv
L3-,1 L3__l
V L 3_l
C Do Do7

nun me scoc
ffi
- cià'- coi tuoi di-
nun me scoc - cià'- stat - te quie -
3

Sol
Em nbt G

ffiîî
tttrll
H+H
scor -sUn- tel - let -
tu a-li sen-zao- ne
ffi
stà-
fficià' cchiù-
to ca Do' ve - ne 'a se - te_a fu - ria'e par tà'- cià' cchiù-
3'f,

(
Mim Sol
D7 C Em

ffi tan to muo- re


- pu- re
mîrî
ffi
tu- tan to
- muo- re Pu - re tu-
ffi ffi0
eh
tan - to muo- re pu- re tu- tan - to muo- re pu - re tu- eh
r- 3--r tJl r-3.----r

@ 1980 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Milano


Proprietà per tutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Ravizza, 43ii45 - 20149 Milano
Tutti i diriti sono risenrati a termini di legge. All rights reserved. lntemational Copyright secNlred.
Em C

ffi A che ser - ve stà'ac-cus - si- ffi L[|l


ffi
ffi sem- pe_'n.caz- za - ti
3
ma po'
r-3---r
pe

-l r.3- r3=r
-i
1'tl ?
r l:l
Mird
L

Sirn
Re7
Bb- Rm C
Am
g

ffi
rffill ffi ffi ffi
chi- og-gi fa' frid - doe nun vo - glio_a- scì
r-3-r 3

\7 Orch.
L--_l
'^-t Drm Re714
DtDrn

C7 Em nlt D7

M ffi ffi
HffI ffi H+H

L.,__!
Do7 Mirn tttibT Sol

D7 C c7 En7 nbt
ffi
ffi ffi ffi ffi H{f

MimT Mib?
Re7
C Bm
D7 g
tu H++fl
ffi
ffi ffi ffi ma po'
A che ser - ve stà'ac - cus - sì- sem-Pe_'n-caz-za- fi pe
tJt

f'r'l
l:l
f (
Mir4 Do Sirn
Re7
Am nF- C- D714

rffi nÎîl
firifl
ffi mm* fo-ra fa'
++H
frid- do. Nun me scoc-
chi- r-3-r
r-3-r D.,IX ot#,
poi segue

r
,|

r
Lam Sim Fe714
Sibm C
D? G

tu
H+H
--9!q

ffi ffi
eh' J 3 3

-3-.l -3--_] -J--- -3---l J.b


o a
Re7 Sol Do lmprovu. ad, Iib. sfumando
106
traffo dall'album: Oimmi cosa succede sulla ferra

NON HO PAURA DEL MOSTRO


îesto e Musica di Pino Daniele

Moderato n = J-
G?+/9/I3/F[ F?+/9/ì I I

ffiffi
L^h!!' l!..
^,- u Fa7+/9/ I I $
SolT+/9/13/FaI
C7+lD

ffi nonho pa-u-ra del mo - stro ma ho pa-u-ra di te.-


ah,
- ah. nonho pa-u-ra del mo - stro ma ho pa- u- ra di te.-

C7+/D

Ye ah e fac - cio quel - lo che pos - so


Ye ah e fac - cio quel - lo che pos - so

per star lon- ta- no da te.- Che oc - chi gran di che hai-
per star lon - ta - no da te.- - rec - chie lun - ghe
Che o che hai

SolT+/9 Do7+/Re

Gi+19

ffi per dar - ti me glio--


e
e pef ti-reme glio-

C 7+/D G7+19

ffi hai-
E+H
mi fai re - sta - re sve - glio.-
che - be lun - ghe
gam che
che boc - ca gran - de che hai è per man- giar - ti me - glio.-

-
Do7+/Re

@ 1998 by EMt MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Ravizza , 43145 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
Se son Cap - puc- cet - to Ros - so pru scam- po- per ma c'è

A2/G D2/C B2/G nfizc G2tC A2IG


úd I Lt++J ÈTrn É* ffi
ffi
sem - pre un com pro - mes
ffi per
ffi ffi
se
ffi
de - pres
H+H
so seln -
:

La2lSol Re2/Sol Si2/Sol Sol2/Sol


A2
.s.g
tîttu
ru

La2
E2IB EmTl tB Gi+/9lB
Ìmí
ffi
pri ca - slo- ne_
ffi
pa
0-ga re te la-
- fa - rei.
ffi
Ye- Vor- rei

C7+lD

ffi
spe - gne- re- mail ma - ci ba ste - rà- ed ho pa- u -

Do7+/Re
G7+19 G6l9

ffi
D.,IX .,, S,
poí segue

G7+l9lB C?+/D
úil
ffi ffi
- ga- re te la fa - rei. Ye ah nonho pa-u-ra delmo -

SolT+/9/Si
C7+lD

ffi
ma ho pa-u-ra di te. ah e fac-cio quel-lo che pos-
108

per star lon - ta - no da te.-

C7+lD

ffi
chiít + Sínth.

G7+19 C7+/D

ffi ffi
(Fill P.no EI.)
G6l9

ffi
Se

ffi
cap to Ros - so c'è me_

La2
A2IG D2IG B2IG Fil2/c G2IG A2IG
*-
ffi
L]AI
ffi Hffil
HJN
g
HHI
ÈsH
ffi
ffi - pre_un com pro - mes per- nones-se= re- de - pres
H+H
SO e seln -

La2lSol Re2/Sol Si2/Sol Faf,z/Sol Sol2/Sol


A2
ltìtìt
HiîT

EmTl4lB
H
rffftl
FffIfl
ffFIF
ma oc ca - slo- ne- ga - re te la- fa - rei

vl f
' MimT/4/Si
r09
fmfto dall'album: Un uomo in blues
.O
SCARRAFONE
îesfo e Musica di Pino Daniele

Disco Eel
Am? Ec$

rtfd d
ffi ffi ffi
Martmba

LatnT

Eefl Am7 Eel

Étr
ffi H+H ffi

Eel
Eeil

ffi ffi ffi 'O scar - ra

Ee{ Am7

ffi ffi ffi


fo o scar - ra gnl scaf ra- fo nee

Eeil
Ee$

ffi ffi ffi


ma soja.- Ho sco-per - to che squa - ìe
bel lo a mam

@ 1rr0 rr/luslc ITALIANA s.r.l. - Via G.Fara, 39 - 20124 Milano /


by WARNIER CHnpper-r-
EMi MUStc puBLlsHtNG |TALIA s.r.t. - Via c. Ravizza,43/45 - 20149 Milano
lnternational copyright secured'
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved.
ll0

Ee{

ffi
for-seè na-toa Ce- fa - lù spo - sa - toa

'O scar- ra

XH Ffeil
ffi
Bm7
df;
ffi
-fo - 'o scar- ra - fo -
H+H, ffi
ne ne - gni scar ra- fo
fo- ne 'o scar- ra - fo - ne : - gni scar ra- fo

F,fle{
F$e{ Ert"

- mam - ma soja.-
ffi ffi
bel lo_a Ac- ci-den - tla que - sta neb-bia-
bel - lo*a mam - ma soja.- E se hai la pel - le ne - ra-

ffi te se' 'ndre a la - u fa que - sta Le - gajJ - na ver -


a - mi - co guar- da - ti la schie - na io son sla - to ma - roc

Migil LarnT

Ee!," Am7
rmTl ddd
ffi t-tî.1..1-.1
l-H+H
go - gna noi cre - dia - moal - la ci - co- gna e cor- ria- mo da mam - mà.
chi - no me I'han det -r; da bam - bi - no vi - va vi- va'o Se - ne - gal.

Mie$
Bm7 C7+ Ffmz

ffi
L
$ffi
llatt1
ffi
H+H
Og -
-
et_è SA ffi non si va a
Og er.-è SA non si va a ::t:

Sol?+ Faflm?
lll

- sre -
ffi
os sa ba - to- se non chia- mi ho un no - do rn go
os - soe sa - ba - to- se non chia- mihùn no - dÙn go

SolT+ SirnT
C7+ Bm7
LLLLI.j
t+l+lJ

og - gr_e for - se un gior - no spe - cia le-


os - sre ry for - se_un gior - no spe - cia le-

SolT+ Faf,rn7
B7+ Bm7 Am1

HS
ttt_!|
og - gr_è sa - ba-to me-noma
ffi ffi
og - gr_è sa - ba-to me-noma
t--J l^ Mnrtmba

Fa$rn7

Ee$ Am7 Eefl

ffi ffi ffi

Am7 De$

ffi ffi
D.,IX .,I+,
poi Coda
LatnT

CODA
Am7 Ee{

ffi W ffi

Ee* Bm? Ffeí Bm7 F$eil

ffi ffi
H+H ffi
rrm
LLLIiI
H+H
W
rt2
fraffo dall'album: Non calpestare i fiori nel deserfo
.O
CAMMELTO'NNAMMURATO
îesto e Musica di Pino Daniele

Moderato
mmh

Bm Bm7 A Bm7
rîfrn
ffi ffi
-2s
ffiffi
Chitarra
ffi

Sim La
Bm7 Em7 G A Bm? A

ffi ffi ffi ffiffi ffi

Sim? Sol La
Bm Bm7 A Bm?

ffi
t+++ll
ffi
ra
ffiffi s'è scuc - cia - to s'è scuc
ra s'è sciu - pa-to s'è sciu

La SirnT
Bm Em7 P/F*
LLI{I rlm
ffi ffi fa sta vi - ta_e se ne w ffi
col pa del - I'in - ge - nui rà-

G7 Bm7
ffi
ffi se- guen - do la lu-na '
ffi ffi ffi 'o cam
o del - la vi ta di ,*-ru 'o cam

SolT Fa$?llom La SiId


Bm7 ABm
i++tH
ffi
ra
ffiffi - pa gen - te hain con
ffi
fa - no ui - ,to-u. - .ù pas

@ 1998 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Ravizza,43145 - 20149 Milano
Trrtti i diritti sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. r'fl rights .eseryed. lnternational Copyright secured.
ll3

g/F$ g i Fl?/Ì.0ùr
I
Bm
U+Ll

ffi ma I'o - ro ne- ro do- ve


ffi
sta
ffiffi lo
ffi
tro - ve - rai sej- vrai for - tu- na.
ffi
co- me_un guer- rie - ro di cit - tà nel cie - lo del - la for - tu - na.-

Sirn MimT Re/Fa Faf,7/lorn


Bm Em G
?/Ffi
-TI
& m ffi
ffi HS ffi ffi
sof- fiae sof - fie - rà- sof- fia e sof - fie - rà-

sird Re/Fa{ Sol


Bm7 Em Dnil
tffi
ffi ffi ffi
- zo_a quel - le spi- ne.- Eil ven - îo sof-fiae sof - fie - rà- sof- fiLe sof - fie -

ffi
rà-
ffi-co
mi fi-ni ven - to sof- fiae sof - fie -

SrIn /
Em7 D/Fil G Bmî

ffi
rà- sof- fia_e
ffi
sof - fie -
ffi
rà- co - me,u - na gran - de ffi- dre sen - za

[m/ D/rfi G
ffill
lttlU
H+H ffi ffi
ven - to sof - fia e sof - fie - rà- sof-fiae sof- fie - rà- sul - la tua pel - le

Bm7 lr 2P^ A Bm7

ffi- ce
dol co- me il mie- le.-
ffi ffi ffi ffiffi
Chít. e Voce

sir4 sird

A Bm7 Im1 D/Fil A Bm7

ffiffi ffiffiffi ffi ffi SoIo Chít.

Mim? Re/Fa$ Sol


t:
rt4
fraffo dall'album: Che Dio fi benedica \
?ACEE SERENITA
Tesfo e Musica di Pino Oaniele

D5+

ffi ffi
me vuo' be - neo-ve- ra - men nun me fa -
rnolto lìberam.ente me vuo' be - neo-ve- ra - men saje che so

D5+ Bm7 G

ffi ffi ffi


ciss' cchiù a-spet-tà io non ti ho chie sto mai nien
u-no che s'ac-cun-ten quann' le sto ne so - no stra

F*m7 Em7
ffiza
H# ffi
so-lo pa
':;"
se-re - nl tà-
mi-ra-co-li nun ne pon - no fa-
c1

MimT

D5+ GID G A9m

ffi ffi ffi ffi

VI --

L--J
Sol/Re Sol/La

D F*

ffi ffi
ffi ffi
HilN
ah

Fafi/Re LamT

@ 1993 by WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA s.r.l. - Via G.Fara, 39 - 20124 Milano /
EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C. Ravizza,43/45 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge per tuti i paesi del mondo, All rights reserved. lnternational Copyright secured.
G7+ cf m/cf
rFrFn2fr.
ffiar.
ffi ffi
fffi-n

be- neo- ve ra - men circ' 'e me sup - pur - tà

Re9m/La SolT+ Dofm/Solf

r{7 G/A
LI+LI ffi
ffi ffi
guann', me per do'mmiez-zo: gen te quann' m'as -

F"#7 Nlillfl19 Sol/La

A5+ D7+ Ffm? B9n


4
ttttfl
ffi ffi m* ffi
ztt - fo sa-

Re7+ Fafirn7

ffilî
ffi ffi ffi
fi - do- cchiù pec-chè nun

MimT

ffi
do 'cchiù pec-chè nun me

ffi ffi
cchiù.
116
fraffo dall'album: Pino Daniele

PUTESSE ESSERE AttERO


îesfo e Musica di Pino Daniele

Moderato A

ffi

x ffi
E dim-me quac-che- co - sa nun me las- sàr ac-cus - sì
dim-me quac-che- co - sa nun me las-sàac-cus - sì

D7+

ffi ffi
-se - ra sto sbal- la - to che vo - glia'e par - tì ddoje pa - ro - le 'mmocca e tan -
sen - to nu cria - tu - ro ca nun po' fà' pi - pì les - se ar - rub - bà'- sen -

Re7+ SirnT

cfi- E4 E7 A7+
ffiari
ffi ffi ffi ffi
-ta sem-pli - ci - tà pu tes-sees-se-real-le ro.
-za me fà' ve - dè' tut t'e fac - ce d'a ggen te.

Dofm Mi4 Mi? La?+

ffi
dim- me quac-che - co - sa nun me las- sà*ac-cus - sì 'o
dim- me quac-che - co - sa nun me las- sà ac-cus - sì 'o

@ 1979 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Milano


Proprietà per tutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l- - Via C. Ravizza 4345 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge. All rights reserved. lntemaÙonal Copyrìght secured.
Bm7

ffi ffi
vien- to sta pas- san - do e je'o vo - glio sen - tì fon- do'e ma - ne dint 'a ter- ra e
vien-to è già pas - sa - to nun poz- zo cchiù sen - tì' m'ha ri - ma- sto'n cuol- lo- l'ad -

Re7+ SimT

cf- E4 E?

m* ffi ffi ffi


cer- co'e nun guar- dà nunme pa- re o ve - ro.
- do - re d'o ma- gnà' nu po-co 'e ma - re,

Mi7

c En G7

ffi ffi ffi ffi ffi ffi


- tes- se es- se- re al - le - ro_e m'al - luc- ca-no dint' 'e rec- chie e je me sien - to viec
- tes-se es- se- re al- le - ro cu nu spi - nel - lo'mmoc-ca cu'e mma- ne dint 'a sac

Mim

C En/B Am Cm7 F7 Bb Dm
rfr g

ffiffiffi ffirrt
ffi ffi
tes- se es- se- re al - le - ro
ffi HH
H+H

mi- a fi-glia'mbrac-cia
tes- se es- se- re al - le - ro napa-ro-laso-la

Do Mim/Si Lam DomT Fa7

Cm7 E7
é- 3tr.
:F7
tjlLllt
Bb
rffii hîdî
ffiffi
tt-Ll-Lt
rfNTI
ffi H+HI

ca me - ca'a fac
toc cra e nun me fa dà.- E
ca me des-se ca - lo - re sen za me fà' nà'.-
Per finire,
DaIX sfumand.o
Mi7
ll8
dalfilm Credevo fosse amore, invece era un calesse - fraffo dall'album: Sotfo 'o sole

SUANDO
îesfo e Musica di Pino Daniele

Em7+/9
Lento .....:
H#{1
H]]]J

MimT+/9 MirnT

Emi+19 Emi+/9
H++fl
HilT xffi ffi
Htfl
Tu dim- mi quan do, do- ve
quan do, non guar -
quan do. ho bi-

" J
MimT+/9 MirnT
MirnT+/9 MimT
'l
-!J4
,{m7 D5m/A Ci+19

ffi' Ilali rÌtu


H+H ffi ffi ffi
SO no l- tuol oc chi_e la tua boc ca for- se in A -
dar mi_a - des soa- mo re, SO -no stan co p.r- .iè p.n -
so gno.- dì te- al me - nou n'o ra per dir - ti

sínúIe
La:n7 Re5rn Re5rn/La SolT+/9

$rlr# B Emi+19 f,mi


'A/tf
ffi
mrm
uttt
H+H
I

ffi
2fr
ffi
H#l ffi
m-
ffi
fri ca che*im- por - ta. Tu dim -ml quan quan do- do- ve
so al fu-tu - ro. Tu dim -mi quan quan do- sia- mo
.i. ri o- dio*an - co - ra. Tu dim -mi quan ouan do- lo sai-

La9lFaf LalFafi MimT+/9

Am? Dm6/F E7
?/Ff
rírld
ffi
mrTÌt

ffi
nfitt
ffi ffi
H+SI
so no le- tue ma nied il tuo na- SO ver - so_un no di spe - ra
ge - li-
an
che non-
che
ti a-
cer
vrò-
c-a -
..ù
no il sor ri - SO non na- qr de -re_il- tuo vi
sce- re un _
tuo vi SO sta per sor - ri

LarnT Re/Fafl Rem6/Fa

@ 1991 by WARNER OHAPPELL MUStc |TAL|ANA s.r.t. - Via G.Fara, gg - 20124 Mitano i
EMI MUSIC PUBLISHING ITAL|A s.r.l. - Via C.Ravizza,4gl4í - 20149 Mitano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
,\m Crn î
rîfr1
ffi ma io ho se te, ho se- tean - co -
to
so per- ch;_ho se te, ho se- tean - co-
so ed io ho se te, ho se- tean - co-

Larn DomT

ll
)
G

ffi
ffi ra_
ra- Tu dim - mi an
ra- ho sete an-
-

SolT+/9

C G/B

co-ra
co- ra
ffiffi ffi
- to,il gior -
vl- vro_ vi - vrò- tut no per ve-

Re/Faf

G6

ffi tr que - sta


der

RemT

C FilÌon/c$ Ff D-6f*
ft.t+ll
ffi ffi t LLL|I
ffi ffi ffi ffi
zia di - so, chenon e-si chi ffi fi - glio non ln-sl

FailronJDoil Fa{ Re6/Fa{

ffi
ste. Tu dim - mi
D.,IX aI# r"nu.-Rit.o
poi daIX
"on
SoIo Chit. ad.Iib.
lI t:. Solo Chit.
120
fratto dall'album: Nero a metà

SUANNO CHIOUE
îesfo e Musica di Pino Daniele

Mod,er atannente lento


C C7+ c7

ffi ffi ffi

F Em7 Dm7 Dm7/G

t#+]-l
rffrn ffi ffi

C7+ C?
H++fl H++fl
Éttti
ffi
r&Ffn
rrFrn
ffi quan - no scln ne 'e sca - le- 'e cof - za sen - za- ele
e par- la a lu - na- e te vie- ste pe- pe te_o-

sitnile
Do?+

ffi
ve - co tut - t'e juor ca ri-den no vajaa fa - ti - cà- ma mo nun ri - de cchiù
gni co- sa- po' par ma te re sta- no'e pa - ro- le- e'o scuor-no'e te 'ncun - trà-

c C7
mftf
ffi ffi
E lun- ta se ne va_ tut - ta'a vl ta ac-cus- sl_
ma pas - san quac che-du - no vot - ta I'uoc chie_e se ne va.

Do7+

@ 1980 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Milano


Proprietà per tutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Ravizza, 43/45 - 20149 Milano
Ttrtti i dirifi sono riservali a termini di legge. All rights resened. lntemational Cofl/right secured.
t2l

F DnrT
ffit
ffi ffi
pe nun_ mu - n.

Fa RemT

Em7 F7+
xft+i m
ffi H+H

spiet te che chio te'n - fon

Larn Fa7+ LamT

r,l'i, C E7

m* ffi ffi
tan - to l'a ria s'ad - da- ca - gnà-

LabT+

Am

ffi ffi ffi


I'a - cqua te'n - fon ne e va-

Lam. Fa7+

tbi*

m*
ria s'ad - da-

LubT* Do7+

C? F
ESd
ffi ffi ffi
).

1. ll
2.
Dm7/G Dm?

ffi ffi ffi


J Jt
|.\

D'IX Strum.

-
t22
traffo dall'album: Che Dio fi benedica

8UEST6 PRIMAUERA
Tesfo e Musica di P. Oaniele

D9 G7+
rT-ttr 4fr.
Moderato Swing
ffi m'*

SolT+
Gfoz B7 gEm7

m* ffi ffi
fffÌ-fl

G6
nr'tr 4Íì Ítîîî
ffi -revo
ffi la-
ffi Tarfn
H-1-t+l
nostro a mo sul mondo_e le clt tà-
nostro amo -revo la- ù bi- gnè-

Mi7

ETIE B7 En7

ffi per non la-sciar ti


ffi -la ffi ffi
so mezzo si-la vi - ta a pen zìt
nei bar del cen tro qjrl - lo -ra pensQ aFco - ra a te

Mi7/Solf MimT

E7 Am9 G7+

ffi $sir mrn


-reso
H+H m* HffI
nostro amo can- zo - nr sen tà- zae -
nostro amo -reso forse unvec-chio- re- frain-

SolT+

G *oz Am7 B7 Em7


J.EJ J
H*fr H+lu u++tl
LLLL!
LLtltl ffi t-Ftt-l
LLLLII
to - rà-
per cen-
che
vol
re-sta in te
tean -
stae al - il:l: e mai si stan
tu can-ta- lo-
che -
per me_

SolffTdim MimT

@ 1993 by wARNER CHAPPELL MUSIC ITAL|ANA s.r.t. - Via G.Fara, 39 - 20124 Mitano /
EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Ravizza, 4gl4í - 20149 Mitano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
E7 C7+ C *n7ls- F+7 B7
ffi
ffi pec-chèsta pri-ma-ve
ffi m*
a
nfill
LTLLII
te me fa pen -
ffi
questa pri-ma-ve a te me fa pen - zà

Mi7 Dofim?/5!
B7 Em7

e chissàr ad-do'sta-je sta- se


ffi
m'a-je scur-dato già
ffi
chis- sèjrd-do' sta- je sta- se m'a-je scur-dato già

NliT Sr/ MirnT


E7 C7+ CfmT/5- F#? Bm7
LJ+IJ
dfi
ffi e in que-sta pri-ma-ve
ffi m*I'Eu-ro-pa camH#- bie - ra
ffi
in que-sta pri-ma-ve I'Eu-ro-pa cam - bie -

Mi7 Do7+ Dofirn7/51 srm/


E7 Am7 B7 bm/
.!g
LlIltl ESd
ffi
la gen- te è più sin- ce
ffi
fa
ffi 1a Da-ce ar- n - ve - rà-
ffi
la gen- te è più sin- ce ra la pa- ce ar- ri - ve - rà-

MimT
E7

ffi ba dumdabumbbi

Mi7
c fioz Am7 B7 Em7

m* ffi ffi ffi

Sol$?dim LatnT
2. t^t D9 G #oz
ITTttr 4fr

ffi H#

Lam.7 Re9 Sol6 Solf7dim


Am7 B7 Em7 E7
ddd
ffi ffi
HTH
Hdfl
ffi ffi
H+H

(ad libiturn) sfumando


Con Solo Chítarra.
r24
fraffo dall'album: Non calpestare i fiori neldeserfo

RESTA... RESTA CU'MME'


Tesfo e Musica di Pino Daniele

Lento
G rr$ G
tu
ffi L!l!-Lt
Htfr ffi
CIùt

Re/Fafl
rnfi G rrfi
ffi ffi ffi
My
Vor

Re/Faf Re/Fafi

Em7 Bm

ffi
nffi] H+H
LLttll ffi
ma chejm - poî - faî - za e tu guar-da-mrrn
es - se - re nel tuo to- chis - sà- se -ia

MirnT Sim LamT


Lm, G D/Ff,
ffisÍi.
LLLI]II

fac - ciq,e dim - mi- .h.j ve


ffi ffi
vre - sti cer-ca-to se mia vre - sti la - scia - to.

DomT Re/Fa{
G D/F* Em

ffi ffi you


ffi
say o-gnu-no net
your name ci

Sol Re/Faf Mim


Bm lmi
L]AI Éhsr..
ffi ffi il ltil
HÌH
ma io_e te- cUn-con - tria - mo nel-lamen-teenes-
\\ rrr\ \\.u \\ q.ue\ \r - È\È\ - \ù r\e \s\ ir\o mdl- ùa -

I)om7

@ 1998 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Ravizza,43145 - 20149 Milano
T# i Ii# ;^^^-* r^Éi-: )i l^^-^ .^- ** i I^l All i-k-
(; Iì;
m'fl |il|
ll.]lt_.1
t LLLI'
tLLLL.l ffi
su - no ci sen - te. chia - mar - loa - mo - re-
t^

Sol Re/Fa$

Buri
Bm7
rmn
ffi
se chiu - di gli oc - chi scoD eal-lo- ra

SirnT

C Em

ffi ffi re - sta cu


re - sta cu' mmè=- eal-lo- ra mme
-

Mirrr

D
rrrm
tttala
lFltll
ffi eal - lo - ra re - sta mmè-
ul |l

Mim

G D
F.
C
-{m7
údn" ffi
ffi ffi ffiîH
ry
È1H Solo Chitarra
fe re - sta cu mme
1

LarnT
lt
G
D/F$ C

ffi ffi
) fi 4
Jt

Sol
Re/Faf
D/F#
D/Fil C

ffi ffi ffi ffi


i1+èt) -T-t-r
t26
fraîfo dall'album: Fqrrv boaf

s6R
Tesfo e Musica di Pino Daniele

tu
ffi ffi ffi
Àl-,-+

A5+ A6

ffi ffi ffi


Vo- glio ccà s'è fer- ma to Dio-

La6 La5+

Bm7 E7 Cfmz A7
ffin+. dfd
D
é
CfnT

ffi ffi do ffi Lltttl


sflN ffi
Lll t-Ll 41t
LLI_!|
HTH
un al-tro - cre-sce infret - tae cam- bie- rà- io sto tor-nan - do me- no

Srm/ Mi7 DofmT La7 Re Dofim7


Bm7 cf- D CfmT Bm7 E7
dfr ffiar. ffin* ffi
ffi ffi ffi Htffi ffi ffi
ma- non ci vo-le-vo sta-re più

A A5+
U L A6 A5+
|ilit
tîaÌfl LLLLI.j
tu
H+H
IIIaoha
LLLIIj
L!U_!
ffi ffi
Par- la - te Ma- ri
stntmentale

La5+

Bm7 E7 Cfm? L7 D C*m7


ùfi'î ffiat.
ffi ffi m* H+1fl
ffiF ffi ffi
o co-renun se c'è chi rà- tut-ti im-pa - ra- noi spie-ga -

Mi7 Dofrrr7

@ 1978 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C. Ravizza 43145 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservali a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved. lnternational Copyright secured
t27

c*- c$- Ff
rffilEr" rEElN

ffi ffi H++fl


fffi-n
È]ff
Ltt_Lll

qual- co - sa che ri - ma - ne oh-

Bosso
SimT Dofrn Re Dofim F"f

XLs c+*3 FfT


I]HI
ffi ffi ffi ffi
-rà u - n'al stra - da che ci

Trornbe Dofm9

Bn7 CfmT F*Z


dfr ffint lffil
ffi HÎ1]I ffi
- rà- for- se-ar--ri

SimT DofmT

C$m9 F*? cfoz


tIm" LI+LI rrr.n 3fr.

ffi ffi H# ffi ffi


po- sa

SimT Dofm9 Fafi Dofiim SimT

to in un mo- men - to.

A6
ffi
ffi ffi to in un mo- men - to-
DalX aI$
ripetere parte
strum,entale
ad, lib. sfumnndo
128
fratfo dall'album: Schizzechea wifh love

scHtzzRcHEa
Testo e Musica di Pino Daniele

G7+t5b A6l2 B2
UAI
m* ffi ffi
I

-*\----F
SolT+/5b
TJLT
si2
I

B2 B2
lTlEn L]AI
ffi ffi ffi
'o so- le che fa

ti{_r
La6l2
I 1'v segue
si2 si2

L6l2 B2 L6l2 G7+tsb


t:m2íì.
ffi ffi ffi ffi
tra- se e ghie ein-tan- to jam - me cchiù llà

3
La 6t2 SolT+/5b

Emó B2 B2
^6t2 ffi
ffi ffi ffi ffi
schiz-ze chea. Fat.

L6l2 B2 A6t2
m
ffi ffi ffi
Ma com-me si' cri-sciu-to

@ 1988 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Milano


Proprietà p€r tutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Ravizza, 43/45 - 20149 Milano
Tr.Jni i diritti sono riservali a termini di legge. All rights reserved. lntemational Copyright secured.
LZy

G7+l5b Em619
mriì.
H#l ffi ffi
- mà com- me sta schiz- ze chea...

SolT+/5b Mim6/9

L6l2 c*m?

ffi m*
schiz - ze - chea.. . Vor-rei in-con - trar - ti per u- n'o

La6l2 Do{rn7

B/d G*n? D*n7


ffin*
ffi HIH ffi
e scl- vo la- re in quel- lo rai

i
Si/La Solf,m7
i

C*m7
UE
ssN
H+H m*
ri - cor- dar- ci an- co - ra.-

Dofm? ' T

B/A G*n? D*n7


F+H
ffi m* ffi
qual- che sor - ri- sor qual-che sto- ria pe rò

Si/La Sol$m7

E
ffiî
ffi
tem-- po sta cam-bian-do... schiz- ze

B2 B2 L6l2 B2
ffi
HH ffi ffi
H+H ffi ffi
-chea schiz-ze - chea...

* ---\t'
Si2 La6l2 Si2 La6l2 Si2
130
fratfo dall'album: Dimmicosa succede sulla ferra

sctRocco D'eFRtcA
Testo e Musica di Pino Daniele

Moderato
Dmi19 Gm7/9 Dm719
--u ntr
Hl+tl
LL+t-l
ritnú dalla 2" n ffi ffi
[.r.

P.no EI. {er'7p SolmT/9 RemT/9

Ir. Gm719
llz. Cm?19

ffi ffi

SolmT/9 SolmT/9
Dm719 Gm?19 Dm?19
g
ItIal
LLLil l
LtÌll{
tlllt l
ntr
TFrrrl
LLLII]
H+H tlllu H+H
mu- si- ca ha cam- bia- to la vi ta- la vi-ta ha cam- bia- to me- quan-do fac- cio u- na dor- mi ta so- gno

SolmT/9 RetnT19
Dm?19 Gm?19
g
ll|1t

I'A- fri- ca so gno te- ho bi


H-++tl
ffFl-f
- so-gno di- sen - ti
ffi
sul - la pel lo per

SolmT/9 RemT/9 SolmT/9


Dmi19 Gm119
#
ilffi
ru
LilI
con - qui star an- che le

RetnT19 SolmT/9

x"# Cm719

ffi ffi
Pro - va pro va un maz - zo di

RernT t9 SohnT/9

tr
Dm?19 Gm?19
ll |a
ffi ffi
drai che cam - bie - ran - no ve - drai che cam - bie - ran - no

RernT19 SolmT/9

o 1998 by EMI MUSIC PUBLISHING trALtA s.r.t. - Via c-Ravizza, 4É,l4s - 20149 Mitano
TLrtti i diritti sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
131

Em E m/l)
.E:{P{ .E:i9f,
nrîî
ffi E-
Littlt
H+H
mj par la di te
ffi
mi par - la di te que -
ffi
sto ven - to cal - do del -
3
l,_
a-

n.. ml,'
Enr
l)-l
!
I ll;.
Mintnefi f-LJ"
m/Dt
ilii-*"
m/D
mt'rlooil
-, E

*ilî
E
qm -E:/.C$

ffi
I'A-fri-caA-fri-ca e_
ffiffi Gtorgta:
ffi
cer - che ral-

Minr/Refi Mim/Re
i:/P$ E-rcf Mtm/Do[
llrm
ffi ffi sto pen - san- do a te
ffi sto pen - san- do_a te_in-
ffi que - sta se - ra ma -
.,3
aI^ -J33

MirìtRef Minr./Re
n;lofi ll2 n;rr
Ir. lÎ-lî ll-'m
gr- ca, ma- gl- ca e- 0 ffi- for sg sa- roan- co- ra out
ffi
sa - roan - co - ra qut.-

SirnT/Re Si7/Ref Si7/Ref rì


Dmi19
Gmi19 Gm719

ffi A mela

ii
f,
Rem?/9 SolmT/9 Ren719 SohnT/9 t:

Em719 I
,1
t
ffi- si-caha cam-bia- to
mu la vt ta-
ffi
quel me me- han-nou-
r.l

li
lì,

ir
Min719 Lan719
Em719 Ami19

-c-
Lltlt!
LLL]J]

n'a - ni ma- ge - mel lo ho te-


ffi

Mil.n719 LatnT19
Em719 Am?19
dd
ffi L]Jl.ll
t-+H1
chie - per - do - no men mi- por - ti il- caf - fè-

Mim?19 La;rn719
132

Enrî/9 Anrî/9
m '-
H]]N
ffi ffi
rò la tua ma per con - qul star ra. _
D.,tX .,I#
con Ritorn.,
poi segue
MirnT/9 LatnT19
B/D IJ+i Emll Eml I
LIH] Ir.
ffi -se sa-rò_an-co-
ffi ffi ffi ffi
fo,
SoIo Chítarra

P.no El.n4.rtt 1

J Am'í19
rîrrn
H++l-t
FTFFN

Amela mu- si- ca ha cam- bia- to la vi ed è la co- sa più bel la che ho

Lan719 RernT/9 SolmT/9


Dmi19
Ítr
TTIIÎ
Gmi/9
H#
H+H
vol - ta la-scio_an-da - re le di stra - de del mon - do e den - tro di me.

RemT/9 SolmT/9
Dmi19 Gnr?/9
lLlt{l
-
H++ll
dE
H+1ll
Tfi-FN FFtî-tl
mu - si- ca ha cam- bia - to la vi la vi- taha cam-bia- to me quan- do ml-

RemT/9 J
SohnT/9
Dmi19 Cmi/9
FÉfr
Hft-t1
HS
_ry. n-Îoper-so mi but- to ad- dos - so mi ver - so_u- na po- zio- ne d'a- mo re pre-pa- ra- ta da qual-

RernT/9 SohnT/9
Dmi19 Gnrî/9
go

ffi - go -
ffi
che stre chis sà man- da - to da

RemT/9 SolmT/9
Dm719 Cmi19
g
H#t H#1
ffiH H+ft
roc - co cal co- me la gen te d'A fri - ca che vi - ve qut ed è Sci-
ffi co ml ti-co da co-staaco e men-tre so - no qui- ah!- se po-

Ren719 SohnT/9
Dm719 Grnî/9
m
Effi ffi
tes sl se po-

RernT19
Dm7/9 Cmi19
lllr{ r

Lut1t
LLLL]I
tes - si u - na di - re- zio-neal ven - to.
ffi par - la di te

RernT/9 SohnT/9 RenrT/9


Gm719 Gn?/9
Hilf
H+ffi
ffi
illlì-l ffi
Gí orgr.d:
mi par - la di te que- sto ven - to cal - do del - I'A - fri- ca A- fri - ca e- Eh

Gmi19 Dm?l9
ni-rn rîîTr1
ffETl

e- StO pen-San-doa le
ffi sîo pen-san-do_a te*in- que-sta se
LLLL]I
LLLL]]
- ra ma - gi-ca. ma-gi-ca e...-
^

RernT19 SohnT/9 RemZ/9 Vocalizzí Gíorgía


Gm719 Dmi19 GnrT/9
nlî?
ffi ffi- va con un maz-
Pro - zo pro- va con un maz-zo ro-sev
LLLi]I
H+H

SolmT/9 R.en719 SolnrT/9


Dm719
Ir."#
ffi ffi
drai che cam - bie - ran - no sl ve - drai che cam - ble - ran - no le co - se.

RernT19 SolmT/9
I',c^tt,t
r-'m Dm719

- se.
ffi
Voca.lizzi Giorgia

SolmT/9 Ren719
134
îraîfo dall'album: Non calpestare i fiori nel deserfo

SE MI UUOI
Testo e Musica di Pino Daniele

Lento Bmî/A

Chitarra ffi

La7+ SirnT/La

A7+

ffi
Se mi vuoi so- no_e
ho bi

La7+

D?+ cfi-i A/C

ffi ffi
HÎH
t+$+l
ffi
sat - ta men me te- pos - so dar tl tut - to quel lo che ho-
so - gno di u no_an- ch'io ho_il tuo sguar do che mi strin ge daunpo'-
-

Fa{m7 Re7+ Dofirn? LalDofl

Bm7 E
irrÍr
ffi ffi
rò- se mt pro - vLa chie der - mi u- na ca
rò- se ml man - da via que - sta tri

La7+ Fa{rn7

cf-z A/C Bm7 E7


ffian
ffi ffi ffi ffi
per sco- pn - re che la pa - u raeu na ceî - fez -
a- mo- re mio per- chè la vi îÀ pas - rÙn fret -

Re7+ Do$m? LalDo$

@ 1998 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Ravizza , 43/45 - 20149 Milano
Tutti i diriti sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
135

sa - lee sa - lee que-st'an-sia ctu-nl - sce-

La7+

A7+19 cfimî
ffi+t
ffi LLLII]
TFTTN

che cre-sce.- A- mar st an- co -

Nltun?l4 La Re7+

c*-? c$-r
ffian
ffi ffi'*
HÎfl-] ffi
a - ma - rean-co - 7.4

Srrn / DofrnT Re7+

lr.
A7+ D/A

ffi ffi

La7+ La7+

Se mi vuoi- sa - lee sa - lee sa - li - rà-

que-st'an-sia ctu-nl pas - sa pas - se-ra-

Re/La La7+19

A7+

ffi ffi
Chítarra

3
La7+ Iíberamente
tl
I
t36
trafto dall'album: Che Oio ti benedica

srcrrY
îesîo di Pino Daniele - Musica di Chick Corea

Bossa Moderato
c$- Dfi/c
[mn4fr.
ffi ffi

Do$m ne$no$

nfi-orcfi

ffi ffi

Fafirn6/Dof La7+
A7+16
L-

x ffi per que - sta so - li tu - di- ne per-chè mi sen - to


do - ve puoúl- zar - ti pre - sto- il gior- no fi- ni - sce
peres-se-refe li-ce can- ta - squar-cia -

La7+16 Re$?/Fa x
rj-r @il
SH
ffi
sìi- - ti -
nu le da - van - tial
m*
la real tà.
fi
go
di- spet - to-
lq_e di - ci-
e haje vo - gliu
tutt' chell'-
d'al
ca
luc
vuo'
ca
tu.

Fa{m? oo{luifl
Em?19
ffi
Un - sa-
ffi
po sto cl rà fat - to di la - vLe
che un po - sto ci sa- rà do- ve si pe- scaan -
Un po - sto ci sa- rà do- ve si spe - ra_an -

NlirnT19
C$m5nr/D$ A7+lG
rnîrf
ffnft
TLLLII
le- do- ve la gen - te
ffi
SA

ra- e_il ma -re por - te rà


:: ra- la gen te por - te rà

Dofm5m/Refl La?+/Solfi

@ 1979 by THALIAN Music Publ. Co. - 2635 Griffith Park Btvd. L.A. 90039 - CA i
WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA s.r.l. - Via G.Fara, 39 - 20124 Milano / EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Ravizza , 4gt4l - 20149 Mitano
Tt tti i diritti sono rlservati a temini di legge. All rights reserved. lntemational Copyright secured.
r37
I
I
Am7 11."p I

ffi
H+H
che_èJc
u-nasto
u-nasîo
- ra di
-
-
cam
ria
ria
bia
no
no
;::ffi Un po - sto ci- sa - rà-

LanT

' ffi*
12. c$t C$lm

ffi
son paz - zo te e che sta fur - tu -

Solfi? Do{9m
n$-z Bm? sb-z Am7

ffi na_
ffiffi
Si-ci
ffi
ly
- 3----------;--r

Faflm Sim? SibmT LamT


B7 E7+ Ch

ffi ffiffi* 0
ter- rae ni Un po-sto ci- sa - rà-
r--3*-r notX .,t#
senza Rit., poi
d.oltK ad A
Sr/ Mi7+
strumentaleo
poi segue
Gfm5+/9m
FilTIIAfr
ffi

rPc$ Ftmo/Cil
HH
ffi ffi

Ref,/Do$ Fafim6/Dofl

11.4 z.1cg

ffi

Do$m La?+/Dof, Solfi?/Dof


12. A7+ cilEf B7 c#-
ffi
ffi ffi'" ffi lTTEtr 4fr

ffi
ffint
LLL!i.I
[fi|
Si- ci- lv

La7+ R.e719
138
frafio dall'album: Soffo'o sole

SAGIIE SAGTIE
îesto e Musica di Pino Daniele

D E

ffi ffi

D E DIE

ffi xffi rFTFN ffi


Sa glie sa glie- cu' sta spor ta chie- na d'a

D/E

ffi
nun sa-gliee scin ne- tut- ta sta rrobba nunn'a vin ne_

Re/Mi
D 6/Ff E9 G7+IE
mD2ÍÌ.
ffi
So- le-
ffi ffi
le d'o 'a ma - ti-na me daje for men-tre at-

Re6/Fa$ Parlato: Sole Mi9 sole d'oro SolT+/Mi 'a matína me daje forza
D6/Ff E9

ffi ffi
tuor- no tut- to mo re- quan-ti vo-te'mmie-zo'e mma ne-'mmie-zo'e

Re6/Fa$ mentre attuorno tutto more quanti vote 'mmiezo 'e mmnne Mi9 'mmiezo'e mmane
G7+IE D/F*

ffi'" ffi
quan- ti - sq3g to.-

aggio guardato SolT+/Mi quanti cose aggio perduto Re/Fafi quanti cose aggio truvatoDalX
E D aI$
poi segue
ffi ffi
SoIo Chit. r.

ad lib.

@ 1985 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C. Ravizza 43/45 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
r39
tratfo dall'album: che Dio fi benedica

SONO UN CANTANTE DI BLUES


Testo e Musica di Pino Daniele

Regga e
CmT19ll I
ffi]]
LLL]
t-t-rFtl

DornT19lll

CmTl9lll

xffi
So- no un can - tan- te di blues
tan - te di blues
tan - te di blues

IJornTl9ll].

eml ve- sto ma le- mi pia - ce il


me di ter - ra- ne o_ - do
guar il
emi ve- sto ma le- non pos - so

vi- no la bir -Ía ma a- des SO be-vo ac- qua ml ne-ra - le-


co le
pal - lu -ci la- gen te cer- can - do un ae reo-pla - no-
ti cre -
dar - di .mi u- na vl - ta nor ma- le-

O 1993 by WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA s.r.l. - Via G.Fara, 39 - 20124 Milano /
EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C. Ravizza,43/45 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
140

so- no_un can - di blues- che non SI


so- no_un can - di blues- per me la
so- no_un can - di blues- con mil le

FatnT19lll
nbt*

fer - ma per te_al mon -


m'*
an - nl ner
vi-tadu-îaun
nien do por - to_i miei Je - ans
i- stan-te e poi va be-ne co- sì-
sto - rie-e mil - le- pro-mes-se ma in- tan - to fuori di qui-

L"b7+
dfir ll.cirs*
I rtrm

e
ffi - ta ho toc- ca
ffi
qual - che vol to*il fon - do ye ah-
quan do mi
- per - do*in qual - che ri sto- ran - te.
le co-se - no sem - pre_ le stes - se.

LanTlSm Sol?/5+

DornT19lll

12. G715+ bz*


Am* sb
,t
fuaa.
ffi Lllrtll
H+H ffi
Sen- sa zio - ne-- nl - ca-

Cm? a,bt,
ffisr
ffi m*
per - chè la mu pren de

DomT LabT+
B' lml

ffi
sta spin - gen -

FamT
t4r

Cm7
ffi9ft
ffi
'! uh uh inA
do me chiu - de

DomT

r,lz* CmT19lll
f;m
LLLIfI
IIIIN
aa
Bffi r TTTI

l'uoc - chie- nun-

DonT19lll

So- no un can-
D'IX aI#
senza Rìtorn.,
po. segue

CmT19ll

ffi

DornT/9/l I

FarnTl9lll

,lbzr Am7/5m

m* ffi
DaAaB,
poi segue

I LamT/5m SolT/5+

DomTl9lll ad líbitum sfumando


con SoIo Chitarra
t42
traffo dall'album: Dimmi cosa succede sulla ferra.

STARE BENE E META


Tesîo e Musica di Pino Daniele

Lento B7+19 c$-z


mrm
ffi
Se qul_ a- des-so io- sa-prei- co- sa fa

Solo Voce e P.no EI- 5 P.no EI.


Si7+19 Solf,rnT

lfi-z
ÍTTN w
tlt tt 4fi
cfiz cil-
ffin*
ffi*
I

ffire- ffi se tu
HffI
fos qui non ml na - scon
-
a o
Re{m? Solfiz t+ Sol$7 Doflnr
rfiza rft B7+19 cfir+ cfr
ffi tllItt4fr ffiat
ffi LLLIII
Htil ffi
da- tia-glioc - chi tuoi- - rei quel-lo- che non- ti ho det to mal*

rafrzt+ Fafi? Si7+19 Solfi7t+ sorfT


cfi-z
ft
iI la++4fr
cf.nfi
4ft.
m'" sce- glie -
ffi
reu mo - men da ri -
LLLLI
HTH
cor-da- re- se tu fos- si

(h)B
q

Do{m? MimT Sot{mmaf


E7+19 B/A ricfi
LLI++J

ffi ffi
na- pa - ro - la-

€ o
o
ItliT +19 Si/La Mi/Sol{'
rfiin nfiz B cil- cfi-nfl

q"
L L]++J
LIIL!i
LLLLI
Llllt] ffi ffi* ffi*
HTH m
per sta- re be a me- tà- fra I'e- mo- zio- ne e la-
-

Fa|"2ru Solfim/Fa$

O 1998 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C. Ravizza,43/45 - 20149 Milano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
t43

C$"'7 E/Ff, a,birq .r b;


r.ffr ar. t$+tl 0"#,,. ffiaa. ffi+i'.
ffi d'a-mar-sUn que -
ffi ffi ffi ffi
sta_e-ter

oC>
Mi/Fr Sol 7+l13
lbl+l') Db6te lh* n[-i
ffi
ffiH ffi ffi'" FffÎI]
H+H
non im - paz - zi- rei per que- sto_a- mo re_

R"b7*tg tts R"b SibmT


sltA Bbl rh-z rhu, rbz obz*
rffit
ffi
lt lt
Hi#
LLLII
t+
ffi
Hffl ffi*
||it4li
Lrlul
H+H-I
ffiat.
ffi
qui- io non mi per - de-rei- da- van-ti al- la real rà. _


t>
sibzt4 sibz MibmT lJ"bzt+ Làb7 R.b?*
cbl+nB eh nb-r cL.?

ffi
rei quel-lo- che non
ffiffitrr'-
rffi

-
ti ho det - to mai- sce- glie
rinî
ffi
reu

-I J^J) )-
D"Vz+tt} sib? Mibm?
Bb- eh.l,{b cbz*
rffii
ffi cor- da - re-
ffi

c$mz Dil-?

ffi ffi ffi

Si7+19 Sol$rn7 sotizt4 SolfiZ


cf- cfi-z rfitu rfz B7+ coDA "Hrr.
ffiar'. ffiari. t-rffit lÎffil
ffi ffiffiffi LLI+TJ

ffi
Ti di-
ffi

?:!F";:,+'ffi
Dofm Do{mz rafiZt+
&
Fa$? Sol?+/ì 3
144
tratto dall'album: Schizzechea with love

TEtt ME NOW
îesfo e Musica di Pino Daniele

Moderato
Tell me now now- sì bbuo- no_o si sì fes so._ oh yeah

fuo rttmi)
g\--7
:
Tell me now now- si so' bbuo- no si so' fes - so,-

CmTlBb

oh yeah. m'* -

*v
..

-
tLr-î '1

Dorrr7/Sib Dom6/La DomT/Sol

Cm CmTlBb Cm6/A Cm Cm7/Bb


ffisr ffien ffir*.
ffi m* -lFffH
ffiH Itttl1
rrFrn HfiI
now now- si

t:_!4
Dom
''
DorrT/Sib Dom6/La DorrrT/Sol

Cm6/A
,rr+F
Hfs
[Htr
bbuo- no o si
m*
CnTlG

sì fes - so.-
Cm

m*
C m7lB b

m*

Dom6/La DomT/Sol Dom DomT/Sib Dom6/La DomT/Sol

Cm
ffisn-.
C n7lB
ffisfr.
b
é
Cm6/A
Ilatat
CmTlG 'Cn CmTtBb

ffi
now now-
ffi
si so'
Hl++{
rFTTH

bbuono o si so'
m*
fes
m* m*

Dom DomT/Sib Dom6/La DomT/Sol


l:Jq
Dom
1

DomT/Sib

Cm6/A CmTlG Cm CrnTtB,


nfil ffir*. ffir*
ffi m* Itaat
frrÍl I

HfH
ad u-na vi-ta nor-ma-

Dorm6/La Dorn7/Sol Dom DomT/Sib


.l988
@ by EMI MUSIC PUBLTSHTNG tTALtA s.r.t. - Mitano
Proprietà per tutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Ravizza, 43/45 - 20149 Mitano
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
r45

C m7/G Cm CmTlP'b

m* ffi'"
ffffH m'"
fat - ta di stress- con un di ses so ma c'a vo-glia'e cam-pà-

Dom6/La DomT/Sol DomT/Sib

Cnó/A Cm7/G Cm CntlBb


rrftr
rlìln
rGrq+ ffisr.
HIH ffi ffi m'"
fu si' 'na sec

Dom6/La DomT/Sol )m DomT/Sib

CnélA CrúlG Cm Cm?/Bb


ffigr.- ffir*
ffi ffi m* ffi
si nu sfreggio'a mi - se ria staje chi-no'e cat- ti - ve- ria si' 'mme-diu- so e bbuo'

Dom6/La DomT/Sol Dom Dolrr7/Sib

Cm6/A Cm C m7lBb Cm6/A CnTlG


ffi
HIH
ffisf".
ffi m*
..4
IltL|
t+l+H
rrffH
ffisfr.
ffi
fà. Tell me bbuo- sl si' fes so._

Dom6/La DomT/Sol DomT/Sib Dom6/La DorrT/Sol

Cm CmTtBb Cmó/A CmTlG Cm CúflfBb

m*
3fr.

ffi m'* ffi*.


HffI m*
oh yeah...

É-U-'[
Donr DomT/Sib Dorn6/La J,rr "; Dorrr7/Sih

Cmó/A CnTlG Cm C m7lBb

ffi m* m* m*
Vo-gliorr-na sc.r-pa fir- ma si - nò nun m'a met - to mu-tan- da

Dom6/La Dorr7/Sol Dom DomT/Sib

Cmó/A Cm7/G Cm CnTtBb

ffi m* ffir*
- ta
m* HIH
-ta che non mi stia stret vogliocan-ta-re in in- gle che pe-so che pe-so che pe-so

Dom6/La DomT/Sol Dorrr7/Sib


146

é
Cm6/A C,m7l(l Cm CmTlBb n6/A

m* m'*
C CmTlG Cm C m?/B b

ffir* ffiat
Effi
lrfi-N m""
- do.-
ffi Hflil m'* HÎ1]I
poi gi - ra-rùl mon Yeh yeh yeh- yeh yeh- yeh yeh yeh-

Dom6/La Dour?/Sol DomT/Sib Dom6/La Dorfi/Sol DoIn DomT/Sib

Cmó/A CmTlG Cm Cm6/A CnTlG


4
ffisr. 4
ffir*
Uri-Lil

ffi ffi ffi'*


ffFFI1
lFlln
HNf, HIH
yeh Tell me now now now- si sta vi- taè 'na strun - za

DomT/Sol Dom Don6/La DornT/Sol

Dm
g
E7 An

ffi
| | |a
l]-m
rm-l
TTTTN
hîrîî
LIIL]I
HTH
ffi
H+H
Se mi te-le-fo-ni to rovr'- i' po'nun me fac - ciò tru-và- e se ti sen-tún po' più

MimT

Dm E7

ffi row non c'è nien - te


ffi ffi
se mi te- le- fo-
ffi
da fa ni to row non rr- spon
^ry"

MimT Rern

g
C C?+ E7 Cm
l-ri{+tl
HtH ffi ffi ffi m*
-re non rl- spon

Do7+ MimT

Cm CmTtBb CmTlG Cm C m?/B b Cm6/A

m'* m*
now now now...-
m* m* m'" ffi
Tell me

.|-
DomT/Sib Dom6/La
TEî'
Dom DomT/Sib Dom6/La DomT/Sol
ripetere sfumando
t47
traffo dall'album: îerra Mia

TERRE MIA
Testo e Musica di Pino Daniele

Moderatamente
Dnr Gnr
tu iLttlt 3fn

Com - m'è
H++u
rflt.Fl
tri ste com - m'è a as- seÎ - tar -se
ffi
vero non e sem - pe_ o tut - t'e juor -ne

_llr
l{ern
simile
Solr n
A7 Gnr A4 Dm

rilfl
..g
H+l+l ffi.t
HIH ffi ffi
Lllll+
ffi
dà tut- t'ec - co - se tut- t'e pa ro le ca nien - te pon- no
gnà oggej de - rit - to, di - ma - neè stuor to e chesta vita se ne

Rern
LaZ sl F
nfrÀ
fi-FF ffffrl
Hfffl HTH
Si m'ac - ci - do ie ag - get îo chel - lu ppo - co'e lib - ber -
'E vec - chie van - no din chie - sa cu _a cu -ro-nape'

E?

$fi|
ca 'sta
FH-|H
ter - ra che - sta gen - te
ffi - no m'ad - da dà. Ter - ra

{o pu u - ra'e che - sta mor - te lì'; ce vo las - sà. Ter - ra

7
Dm C-r - La7 Ai
tu
HTH
ffi
fi-rrn
il l tti
H++H
FFfffl
3ti. +dd
ffi
mi mi com- m'è bel - loa la - pen zà
mi mi tu sì chie - nie lib - ber rà

Do7 la spl
c7 F B'
ffi
Hfffl
rù'fi
ffi ffi
NÎTÎ
ffi ffi
Hfffl
ffi
H+H
mi -a ter -ra mi a com- m'è bel - lo_a la guar - dà.- Nun è o-
mi -a ter -ra mi a I' mò sen - to.a lib - ber - tà.-
'5--=----r (II a. Orchestra)

sib Do7 Fa sit


i
Dm nb Dm Dm? nb Dm6/9

ffi ffi
t-tFFtl ffiffi ffi
HffiI
)ry
Rern6/9

O 1977 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s,r.l. - Milano


Proprietà per tutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Ravizza, trcÉfs - aÌ49 kD
Tutti i diritti sono riservati a termini di legge. All rights reserved. lntemational Copyrigft sand-
148
frafto dall'album: Bella 'mbriana

TUTTE'N'ETE STORIA
îesto e Musica di Pino Daniele

Moderato Em Bnr
n!E]
ffi ffi ffi

Do7+

Dm? F Em D7 C7 C7 D7 Em

ffi nrFn
tîî+11 ffi ffiffi ffi ffi
t++t.l
ffi vo- gl'ì-

é C
-l I
RenrT Fa Re7 Do7 Do7 Re7 Mim
Enr D? C7 C? D7 Em Em D? c.'1

ffiffi ffi rrrrsS


ffttn
$ffi ffi ffi ffiffi
n- ca- pec-chè nun pon-no ca-pì- st'A- me -
yi - gs_ pec-chè nun von-no ca-pì- st'A- me -

re
/
Mirn Re7 Do I)o7 Re7 Mim Mim Re7 Do7
Ci D7 Em D? C7
tu
ffi ffi n- ca- esr - se pe'
ffi ffi ffi
fos cac- cia'a ca - pa_e nun
ri - ca- esi fos- se pe' me_ Jes-sean-nan- zq pe'

-J---i
+ e
V vl
Do? Re7 Mim ùlirn Re7
c7 Em Em D7 C7
d î+9*9
ffi
ffi H+HJ ffi ffi ffi
ve dè_ esi fos - se m'a- stri- gnes- se
ve dè.- esi fos - se m'a-stri -qnes-se

+ e
? vl
Do7 Re? Re7 Do7
C? Enr Em Amt
rrrtzî g-9
Edfl LLU'I
ffi ffi ffi ffi HH
pè e nun mme può dà'_ tut - ta 'n'a- ta sto -
pè e nun me puo dà'_ tut - ta 'n'a- ta sto -

Larn?

O 1981 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.t. - Milano


Proprietà per tutto il mondo : EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. - Via C.Ravizza, 43/45 - 20149 Milano
Tt tti i diritti sono riserì/ati a lermini di legge. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
149

C Cfl,lin'
ffi
t-tî-tN
tmfl m*
fat - ta su - dà'- SC
fat - ta suf - frì- sen

Re7 Si7/Refl Do{dirn

rfiz Bi Em
u+IJ d î+i.îî
ffi ffi t{11fl
H+H
ne- maa_ duje pas se pe' fa'- sun - nà- tul - ta 'n'a - ta sîo -
lo dintla- nut - ta ta mme può- ca - pì- tut- la 'n'a - ta sto -

Fa{7 Mirn LamT

D7 sfi,nf Cfi.ti-

ffi ffi l]J1ll3n'


ffttu
ntff1
n-a- che tor- naa ve - nì- la - pier - to*e par -
scia a-
: ri-a- ca se po-' ca - gnà si te 'caz - zeè tra -
-

Re7 Do$dim

Eilz D7 C?

ffi
ffFFN ffi ffiffi
nun vo - glio_a-scì
ce vo' pen - zà

Re? Mim

l. u- D7 c? c? D7
ll z.
ffiffiffi ffi
I Ern C7 c7 D7

ffiffi ffi ffi ffi ffiffiffi


e C
t' -l
e
f'l
Mim Re? Do7 Do7 Re7 Re? Do? Do? Re? Mirn

D7 C7 c7 D7 D7 c7 C7

ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi
'+e '+e
I-l t-L
Re? Do? Do7 Re? Mim Mim Re7 Do7 Do7 Re? Mim
D.C. sfunwndo
150
tratfo dall'album: Dimmi cosa succede sulla ferra

THE DESERT IN MY HEAD


Testo di Noa - Musica di pino Daniele

Allegro
A7

ffi

soul is hot- and and the

D
dn
ffi
spread my wings- and fly- to the de - sert in- my head.- In my head-

Rr
A?

x wni-stling with- the wind- ln the emp - tl- ness- I'm whole- and my
rage be - fore- our eyes- our eyes_ with a shi - ny sil ver dome- where the
ver dome

ffi gins-
heart be - to in the de - sert of- my Of my
an cient pil lars in the de - sert we're- at we're at

o 1997 by EMI MUSIO PUBLISHING trALtA s.r.t. - Via c.Ravizza,4g/4s - 20149 Mitano
Tutti i diritti sono riservati a iermini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
s
La7
Bmll4lA
A "#,,. rffizr.
C7+l6lt)

ffi ffi ffi


will ca - ra- van on a ca-ra-van- you and just like

e
SirnT/4
F ,4 ?
-p -F
SolT+1619
SirnTl4lLa
Ffrm7la F$m?l4lA Bmil4 Bmil4lA
fml2fr ulllt 2iì !il11J 2íi

ffi m" [LL]I


HtH ffi
Jas - mine and A - la-ddin run- a - way from the ci-ty race
ma_ si può sce- glie - re di vi ve-re from the ci-ty race-

Fafim714
@
FafrrnTl4lLa SimT/4 Stun7l4tLa
1t: r
Flmit4 Ffmî/4/A Bm714

m* m"
Ci+1619
'*
H+J+J
Hn+t
in the heart of the de- sert no one knows your face two souls in the
sol- tan-lo per a - mo - re

.t c.
1' SirnT14
tip.,zt+
SolT+1619 FalnTl4tLa
Bm?/4/A G7+1619
ffizr'.
LLLLII 0"m,,'
HIH
end - less two souls like hur - ri- cane, hur - ri- cane.

SinTl4lLa
Ai
rîÌfii'
ffi
Uh
DalX ol S,
pot segue

La7
FlnTla FInTt4lA Bm?14 m7l4lA
LT.ll2fr ffiza.
m'* m'" ffi ffi
hrrr-ri-cane two souls in the end - less plane

FafinTt4lLa Sim714 SilnTl4lLa


t52

Ffm?/a
TTTTR 2fN

two souls like


ffi- ri- cane, hur - ri-
hur cane
ffi

SolT+1619
FaltnTt4

A7
rffi
ffi (4 oohe)
Do A .,l$,
poi Coda

La7 (Re) (solo 3" o.)


CODA
F{m714 F$m7l4/A Bm?14 BmTl4lA G7+1619
t[t[}2fi ffizri.
H+TN
rrTî-l m'* ffi'" ffi ffi
hur - ri - cane, hur - ri - cane. We will ride on a you and just like

Fa|1n714 FalrnTl4lLa SirnT14 Stun7l4lLa SolT+1619

F$n?/4 FlmTl4lA Bmil4 BmTl4lA


rrmn2fi..
l1+îfl21n ffizr'.
m"'
Jas - mineand
nnfi
H#+l

A- la-ddin
ffi run - a- way from the ci -
[LLII
HiH
ty race
ma si può sce - glie - re di

Stun?14 f
)
FalrnTt4tLa SinTl4lLa
FlmTla FlmTtatA Bm714
TTTTn 2ff_ ElfTil2fr
m2fr
ffi Hfid ffi
in the heart of the de- sert no - ne knows your face two souls in the
vi- ve- re- sol-tan- to per a- mo - re_ sol-tan - to per a- mo-re-

't' í rv 7.4
I lvl =
SolT+1619 FalrnTl4 FafnTt4tLa SirnT14
BmTl4lA Flm7t4 FlmTt4tA
rrrrB2fi. trm2fi.
m'*
end- less plane two souls like
ffiffi
hur- ri- cane, hur - ri- cane.
sol - tan - to per re_

î.TT
tì l-! -l Fafin714 FalnTt$tLa
SirnTl4lLa SolT+1619
ripete sfumando
r53
fratto dall'album: Non calpesîare i fiori neldeserîo

UN ANGOTO DI CIETO
Testo e Musica di Pino Oaniele

Reggae
Am Em?

ffi ffi

Am F/A G Em7
AJ

ffi ffi
HTH ffi ffi Non hai

Lam

F/A G
Xffi ffii
ffi
tor ra- glo - ne-
ffi
di-
ffi que - vi - ta-
SC ci che_in sta
tor ra- gio - ne- SC di-ci che que - sta vi - ta--

Sol

Em7 F/A

ffi ffi ffi


ffrlt1
de- vi se-re un le-o - ne-
e*u - na ta- di pal-lo - ne-

MimT Fa./La

G Em7 An
rÉii'r rffi
H#fl
TTFN
vin - ce- re la sfi - ga-
ffi -
que sto
ffi
mon - doj- ne ro_e-
su - no I'ha mai vin - ta.- Dai pri - mi gior - ni- del la-

Sol MimT
F/A G

ffi co_ pie - no


ffi
di per - ples - si- tà e fa
la- fi- noal - I'u ni - ver - si-tà ti mar -

MimT

@ 1998 by EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA s.r.l. -YiaC.Ravizza,43145 - 20149 Milano


Tutti i diritti sono riservati a termini di legge per tutti i paesi del mondo. All rights reserved. lnternational Copyright secured.
154

Am F/A G
ríîrsî
ffi ffi
ffi
...g.
tfrTtl
tHtf
co lo Sta - to- la no - stra_ da - rie-îà.
tel cer- vel - lo- e col-ti :: i: la- pie - tà.