Sei sulla pagina 1di 5

3/11/2018

MV Circuit Breaker Or Vacuum Contactor? (Part 2)

t t a a c c t t o o r r ? ? ( (

MV Circuit Breaker Or Vacuum Contactor? PART 2 (on photo: SIEMENS’s Sion vacuum circuit- breaker is designed for use in all common types of medium-voltage switchgear)

3/11/2018

MV Circuit Breaker Or Vacuum Contactor? (Part 2)

WWhheenn aapppplliieedd pprrooppeerrllyy,, bbootthh mmeeddiiuumm--vvoollttaaggee cciirrccuuiitt bbrreeaakkeerrss aanndd mmeeddiiuumm-- vvoollttaaggee ffuusseedd ccoonnttaaccttoorrss sshhoouulldd pprroovviiddee ddeeccaaddeess ooff rreelliiaabbllee sseerrvviiccee AApppplliieedd iinnccoorrrreeccttllyy,, eeiitthheerr ccaann lleeaadd ttoo mmaajjoorr hheeaaddaacchheess

CCoommppaarriissoonn TTaabbllee

3/11/2018

MV Circuit Breaker Or Vacuum Contactor? (Part 2)

CChhaarraacctteerriissttiicc

CCiirrccuuiitt BBrreeaakkeerr

CCoonnttaaccttoorr ((NNEEMMAA EE22 wwiitthh ffuusseess))

CCoonnttiinnuuoouuss

HHiigghh ((11220000 AA,, 22000000 AA,, 33000000 AA oorr 44000000 AA))

MMooddeerraattee ((440000 AA eenncclloosseedd NNEEMMAA ssiizzee HH33,, oorr 772200 AA eenncclloosseedd NNEEMMAA ssiizzee HH66))

ccuurrrreenntt

SSwwiittcchhiinngg

SSwwiittcchh ccuurrrreennttss ffrroomm

SSwwiittcchh ccuurrrreennttss ffrroomm vveerryy llooww ((mmaaggnneettiizziinngg)) vvaalluueess ttoo iinntteerrrruuppttiinngg ccaappaabbiilliittyy ooff vvaaccuuuumm

ccaappaabbiilliittyy

vveerryy llooww ((mmaaggnneettiizziinngg)) vvaalluueess ttoo ffuullll ssyysstteemm sshhoorrtt--cciirrccuuiitt ccuurrrreenntt

 

ccoonnttaaccttoorr wwiitthhoouutt ffuusseess ((aatt lleeaasstt 1100 xx CCoonnttiinnuuoouuss rraattiinngg))

FFuusseess ooppeerraattee ffoorr ccuurrrreennttss hhiigghheerr tthhaann tthhee iinntteerrrruuppttiinngg ccaappaabbiilliittyy ooff tthhee vvaaccuuuumm ccoonnttaaccttoorr aalloonnee,, uupp ttoo tthhee iinntteerrrruuppttiinngg ccaappaacciittyy ooff tthhee ffuussee

EEnndduurraannccee

HHiigghh((ttyyppiiccaallllyy 1100,,000000

VVeerryy hhiigghh,, 775500,,000000 ooppeerraattiioonnss ffoorr 440000 AA aanndd 440000,,000000 ffoorr 772200AA

MMeecchhaanniiccaall

ooppeerraattiioonnss)) ((rreeffeerr ttoo

AANNSSII//IIEEEEEE CC3377 0066))

 

EEnndduurraannccee

HHiigghh

VVeerryy hhiigghh

EElleeccttrriiccaall

 

FFoorr vvaaccuuuumm,, ttyyppiiccaallllyy

SSwwiittcchhiinngg ccoonnttiinnuuoouuss ccuurrrreenntt,, 440000,,000000 ooppeerraattiioonnss ffoorr 440000AA oorr 220000,,000000 ooppeerraattiioonnss ffoorr 772200 AA SSwwiittcchhiinngg sshhoorrtt-- cciirrccuuiitt ccuurrrreenntt,, eenndduurraannccee ddaattaa nnoott eessttaabblliisshheedd iinn NNEEMMAA oorr UULL ssttaannddaarrddss;; sshhoorrtt-- cciirrccuuiitt ccuurrrreenntt iinntteerrrruuppttiioonn rreeqquuiirreess rreeppllaacceemmeenntt ooff ccuurrrreenntt-- lliimmiittiinngg ffuusseess

1100,,000000 ooppeerraattiioonnss aatt rraatteedd ccoonnttiinnuuoouuss ccuurrrreenntt FFoorr vvaaccuuuumm,, ttyyppiiccaallllyy 3300 ttoo 110000 ooppeerraattiioonnss aatt ffuullll sshhoorrtt--cciirrccuuiitt rraattiinngg

AApppplliiccaattiioonn

WWeellll ssuuiitteedd ffoorr vveerryy ffrreeqquueenntt sswwiittcchhiinngg ooppeerraattiioonnss

lliimmiittaattiioonnss

NNoott aapppprroopprriiaattee ffoorr vveerryy hhiigghh eenndduurraannccee aapppplliiccaattiioonnss

3/11/2018

OOppeerraattiioonn

MV Circuit Breaker Or Vacuum Contactor? (Part 2)

EElleeccttrriiccaallllyy ooppeerraatteedd ((mmaannuuaall ooppeerraattiioonn ffoorr mmaaiinntteennaannccee oorr eemmeerrggeennccyy))

EElleeccttrriiccaallllyy ooppeerraatteedd oonnllyy

CCoonnttrrooll sscchheemmee

MMeecchhaanniiccaallllyy llaattcchheedd cciirrccuuiitt bbrreeaakkeerr rreemmaaiinnss cclloosseedd oonn lloossss ooff ssyysstteemm vvoollttaaggee

UUssuuaallllyy mmaaggnneettiiccaallllyy hheelldd vvaaccuuuumm ccoonnttaaccttoorr ooppeennss oonn lloossss ooff ssyysstteemm vvoollttaaggee;; vvaaccuuuumm ccoonnttaaccttoorr wwiillll cclloossee aauuttoommaattiiccaallllyy oonn ssyysstteemm vvoollttaaggee rreettuurrnn wwiitthh ttwwoo--wwiirree ccoonnttrrooll;; mmaannuuaall rreessttaarrtt rreeqquuiirreedd oonn ssyysstteemm vvoollttaaggee rreettuurrnn wwiitthh tthhrreeee-- wwiirree ccoonnttrrooll LLaattcchheedd ccoonnttaaccttoorrss aarree aavvaaiillaabbllee

OOvveerrccuurrrreenntt//

RReeqquuiirreess pprrootteeccttiivvee

RReeqquuiirreess pprrootteeccttiivvee rreellaayyss ffoorr

sshhoorrtt--cciirrccuuiitt

rreellaayyss

oovveerrllooaadd pprrootteeccttiioonn aanndd ccuurrrreenntt--

pprrootteeccttiioonn

lliimmiittiinngg ffuusseess ffoorr sshhoorrtt--cciirrccuuiitt pprrootteeccttiioonn

SShhoorrtt--cciirrccuuiitt lleett-- tthhrroouugghh eenneerrggyy

HHiigghh ((tthhrreeee ttoo ffiivvee ccyycclleess oorr mmoorree ooff sshhoorrtt--cciirrccuuiitt ccuurrrreenntt))

LLooww ((ccuurrrreenntt--lliimmiittiinngg ffuusseess iinntteerrrruupptt iinn 11//44 ccyyccllee ffoorr hhiigghheesstt sshhoorrtt--cciirrccuuiitt ccuurrrreennttss,, aanndd ppeeaakk mmaaggnniittuuddee iiss lliimmiitteedd))

RReemmoottee ooppeerraattiioonn WWeellll ssuuiitteedd

WWeellll ssuuiitteedd

CCoonnttrrooll ppoowweerr

CCoonnttrrooll ppoowweerr nneeeeddeedd ffoorr pprrootteeccttiivvee rreellaayyss,, cciirrccuuiitt bbrreeaakkeerr ooppeerraattiioonn aanndd ssppaaccee hheeaatteerrss ((iiff pprreesseenntt))

CCoonnttrrooll ppoowweerr uussuuaallllyy pprroovviiddeedd bbyy ccoonnttrrooll ppoowweerr ttrraannssffoorrmmeerr ((CCPPTT)) iinnccoorrppoorraatteedd iinn tthhee ccoonnttrroolllleerr

CCoonnssttrruuccttiioonn

DDrraaww oouutt,, iiff mmeettaall--ccllaadd ((AANNSSII//IIEEEEEE CC 3377 2200 22)) SSttaattiioonnaarryy,, iiff mmeettaall-- eenncclloosseedd ((AANNSSII//IIEEEEEE CC3377 2200 33))

DDrraaww oouutt oorr ssttaattiioonnaarryy

3/11/2018

MV Circuit Breaker Or Vacuum Contactor? (Part 2)

SSppaaccee

rreeqquuiirreemmeennttss

LLaarrggeerr eenncclloossuurree;; NNEECC®®

rreeqquuiirreedd wwoorrkkssppaaccee

eeqquuaall

SSmmaalllleerr eenncclloossuurree;; NNEECC®®

rreeqquuiirreedd wwoorrkkssppaaccee eeqquuaall;; RReeaarr

aacccceessss nnoott rreeqquuiirreedd

PPuurrcchhaassee ccoosstt

RReellaattiivveellyy hhiigghh

MMooddeerraattee

MMaaiinntteennaannccee

LLooww ((ssiimmppllee mmeecchhaanniissmm,, nneeeedd ttoo cclleeaann iinnssuullaatti