Sei sulla pagina 1di 14

Waltz from 「Swan Lake」

for guitar ensemble composed by P.I.Tchaikovsky


Tempo di Valse arranged by Song Myungduck

_ ÈÏ _ÈÏÈ _ÈÏÈ _ÈÏ ÈÏ


 ### 3 _ _ÈÈÈÈ __ÈÈÈ _ÈÈ _ÈÈÈ _ÈÈ _ÈÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ Ï Ï
È _ÈÏÈÈ _ _ÈÏÈÈÈÈ
_
Intrada
Ç Ç
È È ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÇöÇ ÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇöÇ ÏÈÈ ÈÈ È Ç Ï
È È Î Î=l
l & 4 pizz.
Ò================================
l l l È È l öÇ l öÇ È l f l
f
1st

Òl l l l l l arco. l l l
# # Ï
È Ï
È Ç
Òl # 3 ÈÈ ÈÈ ÈÏÈ l ÏÈÈ ÏÈ ÇöÇ l Ç ÇÇ Ç l Ç Ç Ç l l Ç
l Ç Ç ÏÈ l ÈÈ Î Î l Ï
È
4 È
================================
& È È ö
Ç ö
Ç Ç
ö Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç öÇ È
_ÇÇö _Çö l öÇ f È l
Òl l È l Ç ö
Ç Ç
l _Çö _Çö l _Ç Ç Ç Ç
Ç_ÇÇö l _ Ç Ç Ç =l
f pizz. _ÇÇö __ÇÇö __ Ç_ÇÇö _
_
2nd

Òl ## 3 ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ l Ï l l l l arco. l ÇÇ ÇÇ l ÇÇ l
# Ç Ç Ç Ç
ö
Ç Ç
ö
Ç gg ö
Ç
Òl 4 È ÈÈ ÈÈ l ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÇöÇ l ÇöÇ ÇÇö ÇÇöÇ l ÇÇöÇ _ÇÇö _ÇÇ l _ÇÇ _ÇÇ _ÇÇ l _ÇÇ _ÇÇ _ÇÇ l ÇÇöÇ ggg ÇööÇöÇ ggg öÇöÇöÇ l _ÇööÇöÇÇ Î Î=l
================================
& ggg
Òl f pizz. l l l Ç Çö l _ÇÇö _ÇÇö _ _ÇÇÇö l _ _ÇÇÇö _ÇÇö Çö l g f g l _ gg _öÇÇÇö l
3rd

Òl # # l l l l l arco. Ç
l ÇÇö ÇÇö l ÇÇö Ç Ç l
# 3 Ç Ç Ç Ç
l & 4 ÇöÇ ÇÇö ÇöÇ l ÇÇ ÇÇ ÇÇ l ÇÇ ÇÇ ÇÇ l ÇöÇ ÇÇ ÇÇ l ÇÇ ÇÇ ÇÇ l ÇÇ ÇÇ ÇÇ l ÇÇö ggöÇÇö gg öÇÇö l gg öÇÇöÇ
Ò================================ Ç g Ç
ö
Ç g Ç
ö
Ç g
g Ç
ö Î Î
_
ö
Ç _ ö
Ç _
_ Ç
ö _
_Ç _
_Ç _
Ç
_ _ ö
Ç _ ö
Ç _
_ Ç
ö _
_ Ç _
_ Ç _
_ Ç _
_ Ç _ ö
Ç g g g _
_ ö
Ç =l
Òl l Ç ö
Ç Ç Ç
l _Çö _Çö l l Ç ö
Ç Ç
_Çö l _Çö Ç ö
Ç l f l gg _Çö Ç l
4th

f pizz.
#
Òl ## 3 ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ l ÏÈ ÇÇöÇ l ÇÇ ÇÇ Ç l Ç Ç l l lÇ Ç Ç lÇ l
È È È È Ï
È Î Î
arco.
4 È
LÒ================================
l& È
l È È l ö
Ç ö
Ç Ç Ç Ç
öÇ l öÇ _ÇÇö _ÇÇö l _ Ç Ç Ç
Ç l _ÇÇ _Ç Ç Ç Ç Ç
Ç Ç l öÇ öÇ öÇ l öÇ Ç Ç =l
_ÇÇÇö _
_ÇÇÇö _
_ÇÇÇö _ _ÇÇö _ÇÇö _Çö
Contra

¥ f pizz. _ f
Bass

arco.

A
 ###
9

· l · l · l · l · l · ll
Valse
· l · l · l · =l
Ò==================================
l&
Òl l l l l l ll l l l l
#
Òl # Ç #
Ç Î lÇ Î lÇ
==================================
& Î lÇ Î lÇ Î l Ç Ç l l Ç Î Î l Ç Î Î l Ç Î Î l Ç Î Î=l
Òl ú
Ç l _ÇúÇ l _ÇúÇ l_ Ç
_ÇÇú l _ÇúÇ l__ ÇÇÇ _ _ÇÇÇö
_ÇÇÇö l l _ l__ ÇÇÇ l__ÇÇÇö l__ ÇÇÇ l
p _ ú
Ç _ ö
Ç _ ö
Ç
Òl # ÇÇÇ ÇÇÇ l ÇÇÇ ÇÇÇ l ÇÇÇ ÇÇÇ l ÇÇÇ ÇÇÇ l ÇÇÇ ÇÇÇ l ÇÇÇ ÇÇÇ l l p l l l l
Òl # # ö
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç Ï
È
È Ï
È
È Ï
È
È Ï
È
È Ï
È
È
Î ÇÇö ÇÇö l Î ÇÇö ÇÇö l Î ÇÇö ÇÇö l Î ÇÇö ÇÇö l Î ÇÇö ÇÇö l Î ÇÇö ÇÇö l l Î ÈÏÈ ÏÈÈ l Î ÏÈÈ ÈÏÈ l Î ÏÈÈ ÈÏÈ l Î ÏÈÈ ÈÏÈ=lÏ
È
È Ï
È
È Ï
È
È
Ò==================================
l& p
Ç Ç l Ç Ç l Ç Ç l Ç Ç l Ç Ç l Ç Ç ll p È È l È È l È È l È È l
Òl # # l l l l l ll l l l l
# · ·
Ò==================================
l& l l · l · l · l · ll · l · l · l · =l
Òl l l l l l ll l l l l
Òl ### l l l l l ll l l l l
Ç
Ç Î Ç Î
LÒ==================================
l& l _ÇÇú Ç
l _ÇÇú Î l _ÇÇÇ Î Ç
l _ÇÇú Î Ç Ç
l _ÇÇ _ÇÇ l l _ÇÇ Ç Î Î l _ÇÇ Ç Î Î l _ÇÇ Ç Î Î l _ÇÇ Ç Î Î =l
¥ p úÇ _Çú _
_ÇÇú _Çö _Çö _
_ÇöÇ _Çö _
_ÇöÇ
p
%
 ###
19

· · · · · · · · =l
Ò==================================
l& l l l l l l l
Òl l l l l l l l l
Òl # # #
Ç Î Î l Ç Î Î l Ç Î Î l Ç Î Î l Ç Î Î l Ç Î Î l Ç Î Î l Ç Î Î=l
Òl==================================
& _
_ Ç
ÇÇö l__ ÇÇÇ l__ ÇÇÇö l__ ÇÇÇ l__ÇÇÇö l__ ÇÇÇ l__ÇÇÇö l__ ÇÇÇ l
Òl p l _ ö
Ç l l _ ö
Ç l l _ ö
Ç l l _ ö
Ç l
# ## Ï
È Ï
È Ï
È Ï
È Ï
È Ï
È Ï
È Ï
È ÏÏ
È ÏÏ
È ÏÏ
È Ï Ï
È Ï Ï
È ÏÏ
È ÏÏ
È ÏÏ
È
Òl Î ÈÈÏÈ ÈÈÏÈ l Î ÈÈÏÈ ÈÈÏÈ l Î ÈÈÏÈ ÈÈÏÈ l Î ÈÈÏÈ ÈÈÏÈ l Î ÈÈÈ ÈÈÈ l Î ÈÈÈ ÈÈÈ l Î ÈÈÈ ÈÈÈ l Î ÈÈÈ ÈÈÈ =l
==================================
&
Òl p È È l È È l È È l È È l l l l l
Òl # # l l l l l l l l
# Î Ç
Ò==================================
l& Ç Ç Î Ç Ç Ç Î Ç Î Ç
Ç ÇÇö l ÇúÇ l
_ÇÇö l _ÇÇö . _ÇÇj
l
Çö l ÇúÇ
l
_ÇÇö l _ÇÇÇö . #_ ÇÇ l _ÇÇú
_Çj
l
_ÇÇÇö l #_ Ç Ç l Ç.
_ÇÇÇö _ÇÇö l úÇ
=l
Òl p _Çö . _Çj l Çö l l
Òl ### l l l l l l l l
Ç Î Î Ç Î Î Ç Î Î Ç Î Î Ç Î Î Ç Î Î Ç Î Î Ç Î Î
LÒ==================================
l& l _ÇÇ l _ÇÇ l _ÇÇ l _ÇÇ l _ÇÇ l _ÇÇ l _ÇÇ =l
¥ p_ _ÇÇÇö _
_ÇÇö _Çö _
_ÇÇö _Çö _
_ÇÇö _Çö _
_ÇÇö
copyright 2003 Song Myungduck, all rights reserved - 1 / 14 -
 ### · · · · Ç Ç Ç Ç äÇÇÇÇÇ
l Î ÇÇöÇ ÇÇöÇ l Î ÇöÇ ÇöÇ l Î ÇöÇ ÇöÇ l _
27

Ò==================================
l& l l l ÇÇÇ _
ÇÇÇÇö _
_ _ ÇÇöÇ=
ÇÇöÇ _
_ _ _öÇÇ l
Òl l l l l l l l _ _ Ç
ö l
Òl ## # l l l l l l lÇ l
Ç Î Î
Ò==================================
l& l _ÇÇÇ Î Î Ç
l _ÇÇ Î Î l _ÇÇÇ Î Î Ç
l _ÇÇ l _ÇÇÇ l _ÇÇÇ l öÇÇ Î Î=l
_
_ ÇÇÇö _ _ ö
Ç _ _ _ Ç _
Òl p l _ Ç
ö
Ç l l _ Ç
ö
Ç l ú
Ç . l _ ú
Ç . l _ Ç
ú
Ç . l l
Òl ### ÏÈÈÏ ÏÈÈÏ l l
ÏÈÈÏ ÏÈÈÏ Î ÏÈÈÏ ÏÈÈÏ l l
ÏÈÈÏ ÏÈÈÏ Î ÏÈÈÏ ÏÈÏÈ l #ÏÈÏÈ ÏÏÈÈ l ÏÈÈÏ ÏÈÏÈ l ÏÈÈÏ Î Î l
Î È È
ÈÈ ÈÈ l
Ò==================================
l& Î È
ÈÈ ÈÈ l È È È
ÈÈ ÈÈ l Î È
ÈÈ ÈÈ l È È È
ÈÈ ÈÈ l Î È È Î È
ÈÈ ÈÈ l ÈÈÈ
È
È È l =l
Òl p l l l l l l l l
Òl ### l l l l l l l l
Î Ç Ç Ç Ç Î Ç Ç Ç Ç Î Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Î Î
l&
p _ÇÇö . _Çj Çö l ÇúÇ
Ò================================== _ÇÇö l _ÇÇö . _Çj Çö l ÇúÇ _ÇÇö l _ÇÇö . _Çj Çö l _
_ ÇÇÇö _ÇÇö . _Çj Çö l _
_ ÇÇÇö _ _ ÇÇÇö . _
Ü
ÇÇj
_
_ Ç
ö
Ç
l _ÇÇ
_ ö
Ç
=l
Òl l l l l l l l l
Òl ## # l l l l l l lÇ l
Ç Î Î
LÒ==================================
l& l _ÇÇÇ Î Î Ç
l _ÇÇ Î Î l _ÇÇÇ Î Î Ç
l _ÇÇ l _ÇÇ Ç l _ÇÇ Ç l öÇ Ç Î Î=l
¥ p_ _ÇÇÇö _
_ÇÇö _Çö _
_ÇÇö _Çú . _
_ÇÇú . _
_ÇÇú .
ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇ
ä_Ç_ _ÇÇöÇ ÇÇ Î
ö_ ä_Ç_ _ÇÇöÇ ÇÇ Î
ö_ ä_Ç_ _ÇöÇ ÇÇ Î
ö_ ä_ _öÇ _ÇöÇ ÇÇÇÏöÈÇ Î
_
 ### ä Ç
Ç
È
ö
Ï Ç
Ç
È
ö
Ï Ç
Ç
È
ö
Ï
Î Î l Î ä ÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈ l · Î ä ÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈ l · Î ä ÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈ l · Î ä ÈÈÈ ÏÈÈÈ =
35

l & p _ÇÇj
Ò==================================
Çö È
È È ÈÈ È l È
È È ÈÈ È l È
È È ÈÈ È l ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ l
Òl l p l l l l l l l
Òl ### ÏÈÈ . JÏÈÈ l úÈÈÈ ÏÈÈ l Î ÏÈÈ . JÏÈÈ l úÈÈÈ ÏÈÈ l Î ÏÈÈ . #öÇÇj l úÈ l ÇÇ ÏÈ l úÈÈ . l
Î È È l
Ò==================================
l& È l È È l Ç lÈ È Ï
È
È Î #ö Ç È È
È l È È l È l =l
Òl p l l l l l l l l
Òl ## # l l l l l l lÇ l
Î Ç Ç
Ò==================================
l& Ç
Ç Ç Î Ç Ç Ç
Ç Ç Î Ç Ç Ç Ç Î Ç Ç Ç .
p _ÇÇö . _Çj Çö l úÇ _ÇÇö l _ÇÇö . _Çj Çö l úÇ _ÇÇö l _ÇÇö . #_ ÇÇö l _ÇÇú
Çj
_ _ÇÇö l #_ _ ÇÇÇö _ÇÇö l úÇ =l
Òl l l l l l l l l
Òl ### ÏÈÈ ÏÈÈ l ÏÈÈ ÏÈÈ l ÏÈÈ ÏÈÈ l ÏÈÈ ÏÈÈ l ÏÏÈÈÈ ÏÏÈÈÈ l ÏÏÈÈÈ ÏÏÈÈÈ l ÏÏÈÈÈ ÏÏÈÈÈ Î ÏÏÈÈÈ ÏÏÈÈÈ l
l
Î Ï
È Ï
È
ÈÈ ÈÈ l
Ò==================================
l& Î Ï
È
ÈÈ ÈÈ l Ï
È Î Ï
È Ï
È
ÈÈ ÈÈ l Î Ï
È
ÈÈ ÈÈ l Ï
È Î È È l Î È È l Î È È l È È =l
Òl p l l l l l l l l
Òl ### l l l l l l l l
Ç Î Î
LÒ==================================
l& l _ÇÇÇ Î Î Ç
l _ÇÇ Î Î l _ÇÇÇ Î Î Ç
l _ÇÇ Î Î l _ÇÇÇ Î Î Ç
l _ÇÇ Î Î l _ÇÇÇ Î Î=l
¥ p_ _ÇÇÇö _
_ÇÇö _Çö _
_ÇÇö _Çö _
_ÇÇö _Çö _
_ÇÇö

ä
ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇ
_
_ Ç Ç Î ä
ÇÇöÇ ÇÇÇ ÇÇ
_
_ Ç Ç Î Î ä ÇÇÇ ÇÇÇ _ÇÇöÇ
_ Î ä ÇÇÇ ÇÇÇ #_ÇÇÇöÇ Î ä Ç ÇÇ ÇÇ _ ÈÏÈÈ
 ### _ _öÇ ÇöÏÈÇÇ _ _öÇ ÇöÏÈÇÇ Ç
Ç __Ç
ö Ç
Ç
ö _ öÇ _ ÇÇöÏÇÈ ÇöÇ _öÇ _ _
· Î ä ÈÈÈ ÏÈÈ · Î ä ÈÈÈ ÏÈÈ ä ÏÈÈ ÈÈÈ Î ä ÏÈ ÏÈÈ #ÏÈÈÈ Î ä ÏÈÈ ÈÈÈ Î ÈÈ Î Î
È
Ç
Ï
ö
43

Ò==================================
l& l ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ l l ÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l ÏÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈ l =l l
Òl l l l l l È l l ll
Òl ## # l
Î ÏÈÈÈ . JÏÈÈ l úÈÈÈ ÏÈÈ l Î ÏÈÈ . JÏÈÈ l úÈÈÈ ÏÈÈ l Î ÏÈÈ . JÏÈÈ l ÇÇöÇ ÏÈÈ . JÏÈÈ l ÇÇöÇ ÇÇöÇ . ÇÇj lÇ
Ç Î Î
ll
Ò==================================
l& È È l È È l È l È È l È È l ö
Ç l öÇ =l l
Òl l l l l l l l ll
Òl ### l l l l l l l ll
Î Ç Ç Ç Ç Î Ç Ç Ç Ç Î Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Î Î
l& _ÇÇö . _Çj Çö l ÇúÇ
Ò================================== _ÇÇö l _ÇÇö . _Çj Çö l ÇúÇ _ÇÇö l _ÇÇö . _Çj Çö l _
_ ÇÇÇö _ÇÇö . _Çj Çö l _
_ ÇÇÇö _
ÇÇÇö . _
_ _
_
ÇÇj
Ç
ö
Ç
l _ÇÇ
_
_ Ç
=l l
Òl l l l l l l l Çö ll
Òl ### ÈÏÈÈÏÈ ÈÏÈÈÏÈ l Î ÈÏÈÈÏÈ ÈÏÈÈÏÈ l Î ÈÏÈÈÏÈ ÈÏÈÈÏÈ l Î ÈÏÈÈÏÈ ÈÏÈÈÏÈ l Î ÈÏÈÈÏÈ ÈÏÈÈÏÈ l Î #ÏÏÈÈÏÈÈ #ÏÏÈÈÏÈÈ l Î ÈÈÈÏÈÏÈ ÈÈÈÏÈÏÈ l ÈÈÈÏÈÏÈ Î Î l l
Ï Ï Ï
Î
Ò==================================
l& È È l È È l È È l È È l È È l È È l È È lÈ =l l
Òl l l l l l l l ll
Òl ### l l l l l l lÇ ll
Ç Î Î l _ÇÇÇ
ÒL==================================
l& Î Î l _ÇÇÇ Î Î l _ÇÇÇ Î Î l _ÇÇÇ l _ÇÇÇ l _ÇÇÇ l ÇöÇ Î Î
_ÇÇÇö
_ _ _Çö _ _Çú . _ _ =l l
¥ Ç_Çö Ç_Çö Ç_Çú . Ç_Çú .
- 2 / 14 -
 ### úÈÈ . JÏÈÈ ä ÏÈÈÈ . JÏÈÈ JÏÈÈ ä ÏÈÈÈ . JÏÈÈ JÏÈÈ ä ÏÈÈÈ . JÏÈÈ JÏÈÈ ä ÏÈÈÈ . JÏÈÈ JÏÈÈ ä ÏÈÈ . JÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ ä _ÈÏÈÈ . _ _ÈÏJÈÈÈ úÈÈ _ÈÏÈ
B
È È È lÈ È lÈ È lÈ È lÈ È È È
51

Ò==================================
l& l l l =l
Òl fp l l l l l cresc.
l l l
#
Òl ## Ç l Ç ä Ç Ç l Ç ä Ç Ç l Ç ä Ç Ç l Ç ä Ç Ç l Ç ä Ç Ç l ÇÇ ä . JÏÈ l Ç ÇÇöÇ l
Ç
ú
Ç .
Ò==================================
l& l Ç
ö
j
Ç Ç
ö
Ç . Ç
öÇ l j
j Ç
öÇ Ç
ö
Ç . Ç
öÇ l j
j Ç
öÇ Ç
ö
Ç . Ç
öÇ l j
j Ç
öÇ Ç
ö
Ç . Ç
öÇ l j
j Ç
öÇ Ç
ö
Ç . Ç
ö
j
Ç l ö
j
Ç Ï
È
È È
È l Ç
ú
Ç =l
fp È
Òl _ l l l l l l l l
_ÈÏÈÏÈÈÏ
Òl ### gggg _
cresc.

l l Ï
È Ï
È l Ï
È Ï
È l Ï
È Ï
È l Ï
È Ï
È l _
Ï
È _Ï
È
ÈÈÈÏ ÈÈÈÏ Î ÏÈÈ ÏÈÈ l
l
g ÈÏÈ Î ÀÈÈÈ
È ÀÈÈ ÀÈÈ ÀÈÈ
È È È Î ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ Î ÈÈÏÈ ÈÈÏÈ Î ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ Î ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÈ ÏÈÈ =l
Ò==================================
l& gÈ l l È È l È È l È È l È È l ÈÈ ÈÈ l È È
Òl fp l l Ç l l l l l l
Ç Ç Ç
cresc.

Òl ### g ÇÇú.Ç . l ÇÇú.Ç . l gg ÇööÇÇö l ÏÈÈ ÏÈÈ l Î ÏÈÈ ÏÈÈ l Î ÏÈÈ ÏÈÈ l Î ÏÈÈÏ ÏÈÈÏ l Î ÇÇöÇ ÇÇöÇ l Ç Ç
g
l & ggg _ÇúÇÇú .. ú
Ç
ú . ú
Ç
ú
l _úÇÇúÇ ..
Ò================================== . g
l gg _ÇöÇÇÇ
ö Î Î l Î ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ l ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ l ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ l ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ ÇöÇ=l
_ _ g _ È È È È È È È È
Òl Ä gg _ÇÇú . l _ÇÇú . l gg _ÇÇö l l l l l l
Òl ## # l l fp l l l
cresc.
l l l
Ç
Ç
LÒ==================================
l& l úÇ . Ç
Ç l _ÇÇöÇ Î Î l _ÇÇúÇ Î l _ÇÇúÇ Î l _ÇÇúÇ Î Ç
l _ÇÇ Î Ç
l _ÇÇ Î=l
úÇ . _Çú _Çú
¥ fp cresc.

ÈÏÈ # Ï _ÈÏ _
_ ÈÏÈ n_
ÈÏÈÈ
_ _
ÈÏÈÈ _
_ _ ÈÏÈÈ _ ÈÏÈÈ . _
_ ÈÏÈJ _ ÈúÈ _
# J
Ï
È
_
È
 ## È ä ÈÈ È ÈÈ
59 _

È
È . Ï
È
_
J
È
_
È # _
ú
È _ Ï
È
È
È
# Ï
È
_
È _
Ï
È
_
È
È ÈÈ È
_
_ È
È _È
È
È ÈÈ È _ È _
_ È
È _

È
È _
_
ÈÈ È ÈÈ
Ï
È
È
È _
_ È _

È
È _
_
ÈÈ È ÈÈ
Ï
È
È
È _
_ È _
_ È
È
È ÈÈ
_
_ È _
_ È
È _
È ÈÈÈ
_ _ÈÏÈÈÈÈ
_
Ò==================================
l& l l l l l l l =l
Òl cresc.
l l Ä l l l l l l
Òl ### ä ÏÈ . JÏÈ l ÇÇ nÏ Ï _ Ï
È Ï . JÏÈÈ l úÈÈ
Ï
J
È
È È È
È #úÇ Ï
È
È
l
#ÏÈ
È ÏÈÈ ÏÈÈÈ l #ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ l ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈÈ l ÈÈ ÈÈÈ È È ÏÈÈ l
È =l
È È
Ò==================================
l& l È l È È l È È l È l È l l
Òl l lÄ l l l l l l
Ç Ç ú
È
cresc.

Òl ## # ÏÈÈÏ ÏÈÈÏ l Î ÏÈÏÈ ÏÈÈÏ l Î úÇÇÇ Ç l Ç


úÇÇÇ l úÈÈ l _ È
ÈÈú l ÈÈ _ Ï
È l l
Î È È
Ò==================================
l& È È Ç Î Ç Î È
È
ú Î È
È È
Ï
È Î Î ·
È È l È È l úÇ l úÇ l ÈÈÈ l È l ÈÈ l =l
Òl l l Ä l l l l l l
ÇÇÇ ÇÇÇ l ÇÇÇ ÇÇÇ l ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ Ç Ç
Ç
cresc.
Òl ### ÇöÇöÇ ÇöÇöÇ Î öÇÇöÇ ÇöÇöÇ Î ggg úúÇúÇÇ l gg núúúÇÇÇ l g ÇúúÇúÇ l g
Ç
ÇúÇÇú l g öÇÇöÇ Î Î l l
Î
Ò==================================
l& l l g _úÇÇ Î
l gg _ÇÇú Î
l ggg _úÇÇÇú Î g
l gg _úÇúÇÇú g
l gg_ÇÇÇö ö l · =l
Òl cresc.
l l Ä g
g _ ú
Ç l g g # _ ú
Ç l g l gg Çúg _
_ Ç lg g _ ö
Ç l l
Òl ### l l l l l l ÇÇ l l
l& Ç
ÇúÇ Î
LÒ================================== Ç
l ÇúÇ Î Ç
Ç
l úÇ . Ç
Ç
l úÇ . Ç
Ç
l úÇ . Ç
Ç
l úÇ . l ö
Ç Î Î l · =l
¥ cresc. Ä

 ### úÈÈ . JÏÈÈ ä ÏÈÈÈ . JÏÈÈ JÏÈÈ ä ÏÈÈÈ . JÏÈÈ JÏÈÈ ä ÏÈÈÈ . JÏÈÈ JÏÈÈ ä ÏÈÈÈ . JÏÈÈ JÏÈÈ ä ÏÈÈ . JÏÈÈÈ _JÈÏÈÈ ä _ÏÈÈÈ . _ _JÈÏÈÈÈ úÈÈ
È
_ÈÏÈ
È
È È È È È È È È È È È
67

Ò==================================
l& l l l l l l l =l
Òl fp l l l l l cresc.
l l l
#
Òl ## Ç l Ç ä Ç Ç l Ç ä Ç Ç l Ç ä Ç Ç l Ç ä Ç Ç l Ç ä Ç Ç l ÇÇ ä . JÏÈ l Ç ÇÇöÇ l
ÇúÇ . l Çj
Ò==================================
l& öÇ ÇöÇ . Çj l Ç Ç
ö
Ç . Ç l Ç Ç
ö
Ç . Ç l Ç Ç
ö
Ç . Ç l Ç Ç
ö
Ç . Ç
ö
j
Ç l ö
j
Ç Ï
È
È È
È l Ç
ú
Ç
öÇ j öÇ öÇ j
j öÇ öÇ j
j öÇ öÇ j
j öÇ È =l
Òl fp l l l l l l l l
_
_ ÈÏÈÈ
cresc.
g _
Òl ### gg ÏÈÈÏ _
Ï
È _Ï
È
g Ï
È Î ÈÀÈÈ l ÈÀÈÈ ÈÀÈÈ ÈÀÈÈ l Î ÏÈÈÏÈÈ ÏÈÈÏÈÈ l Î ÏÈÈÈÏÈ ÏÈÈÈÏÈ l Î ÏÈÈÏÈÈ ÏÈÈÏÈÈ l Î ÏÈÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈÈ l Î ÈÈÈÏ ÈÈÈÏ l Î ÈÏÈÈÏ ÈÏÈÈÏ l
gÈ È
Ò==================================
l& l l È È l È È l È È l È È l ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ =l
Òl fp l l Ç l l l l l l
Ç Ç Ç
cresc.

Òl ### ÇÇÇú.. gg l ÇÇÇú.. l gg ÇöÇÇöö l ÈÈÏÈ ÈÈÏÈ l Î ÈÈÏÈ ÈÈÏÈ l Î ÈÈÏÈ ÈÈÏÈ l Î ÈÈÏÈÏ ÈÈÏÈÏ l Î ÇöÇÇ ÇöÇÇ l Ç Ç
ú
ggg
Ç
ú
Ç .
.
Ò==================================
l& l _ÇúÇú . ú
Ç
ú
Ç .
. g
g
l g _ÇÇö Ç
ö
Ç Î Î l Î ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ l ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ l ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ l ÈÈ ÈÈ l ÇöÇ ÇöÇ=l
_ ÇúÇúÇ .
Òl Ä _Çú ._ gg _
l _Çú . Ç g _
l gg _Çö Ç l l l cresc. l l l
Òl ### l l fp l l l l l l
Ç
Ç l ÇúÇ .
ÒL==================================
l& Ç l _ÇÇöÇ Î Î l _ÇÇúÇ Î l _ÇÇÇú Î l _ÇÇÇú Î l _ÇÇÇ Î l _ÇÇÇ Î
=l
¥ fpúÇ . cresc.
_ ú
Ç _ ú
Ç
- 3 / 14 -
. Ï
È ÈÏÈ # Ï _ÈÏ _
_ ÈÏÈ Ï
È n_
ÈÏÈÈ
_ Ï
È _
ÈÏÈÈ _
_ _ ÈÏÈÈ
Ï
J
È
_ _

È
È
 ### ÈÈ ä ÈÈ ÈÈ ÈÈ _
J
È
_ # _
ú
È _ Ï
È
ÈÈ # Ï
È
_ _

È
È
ÈÈ ÈÈ ÈÈ _
_ È _È
ÈÈ ÈÈ ÈÈ _
È _
_ È _

È
È _
È
_ _
_ È _

È
È _
È
_ _
_ È _
_ ÈÈÈ _ÈÏÈ . _JÈÏÈ _ÈÏÈ To Coda
75
ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È È È Î Î
Ò==================================
l& l l l l l l l =l l
Òl
cresc.
l l Ä l l l l l ll
Òl ## # nÏ È Ï
È _ Ï
È
Ï
J
È
È ä ÏÈÈ . JÏÈÈÈ l #úÇÇÇ Ï
È
È
l
#Ï È
È ÏÈÈ ÏÈÈÈ l #ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ l ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÇÇöÇ . ÇÇj ö
Ç
l ÇÇ
ö
Ç Î Î
ll
È È
Ò==================================
l& l È l È È l È È l È l È l l =l l
Òl l l Ä l l l l l ll
ÇÇÇ ÇÇÇ ú
È
cresc.

Òl ### ÏÈÏÈ ÏÈÏÈ l ÏÏÈÈ ÏÈÏÈ l úÇÇ l úÇÇ l úÈÈ l _


È
ÈúÈÈ l _ Ï
È
ÈÈÈ ÏÈÈÏ.. ÏÈÈÏ ÏÈÈÏ Î Î l l
l
Î È È Î È È Î Ç Î Ç Î È
È Î l ÏÈÈÈ Ï.ÈÈÈ JÏÈÈ l ÏÈÈ
Ò==================================
l& È È l È È l úÇ l úÇ l ÈúÈÈ l ÈÈ È È =l l
Òl l l Ä l l l l l ll
Ç Ç Ç Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç gÇ
Ç
cresc.
Òl ### ÇÇöÇ ÇÇöÇ l ÇöÇÇ ÇÇöÇ l g ÇÇúú l g ÇÇúú l ÇúúÇÇ l ggÇÇúÇ l gg ÇÇöö ggg l ll
Î Ç Ç
öÇ öÇ l
Ò==================================
l& Î Ç Ç Î
öÇ öÇ l gg_úÇÇ g Ç
ú
Ç Î g
l gg _ÇúÇ nú Ç
Ç Î
l _úÇÇÇú ú
Ç Î
l _úÇÇÇúggg ú
Ç
ú g
l gg_öÇÇ g Ç
ö
Ç Î Î l · =l l
Òl cresc. l l Ä g
g_ ú
Ç l g
g # _ ú
Ç l l _
_ Ç
Çú l g
g _ gg ö
Ç l ll
Òl ## # l l Ç l Ç l Ç l Ç l ÇÇ ÇÇ ÇÇ l ÇÇ ll
l& Ç
Ç Î l úÇÇ
Ç
LÒ================================== Î l úÇ Ç . l úÇÇ . l úÇÇ . l úÇÇ . l ö
Ç ö
Ç . ö
j
Ç l ö
Ç Î Î =l l
úÇ cresc.
¥ Ä

 ###
C _
_ÈúÈÈÈ _
_ÈúÈÈÈ _
_ÈÏÈÈÈ _
_ÈÏÈÈÈ _ _ÈúÈÈÈ ÏÈÈ _ÈÏÈÈ . JÏÈÈÈ ÏÈÈ _ _ÈúÈÈÈ _
_ÈúÈÈÈ _
_ÈÏÈÈÈ ÏÈÈ _ÈÏÈÈ . JÏÈÈÈ ÏÈÈ
Î È È È È Î Î ={Ó
83

Ò==================================
l & Ò{ p l l l l l l l
Òl Ò l l l l l l l Ó
Òl ### Ò ÈúÈÈ l ÈúÈ ÈÏÈÈ l ÈÏÈÈ ÈúÈÈ l ÈÏÈ nÏÈÈ .. ÈÏÈ l ÈÏÈ ÈúÈ l ÈúÈ ÈÏÈÈ l ÈÏÈÈ nÏÈÈÏÈ .. ÈÏÈJÏÈ l ÈÏÈÈ Î Î Ó
Î ú
È
Ò==================================
l & Ò{ l ÈÈ È
ú
È Ï
È Ï
È ú
È È
Ï
È Ï
È
È Ï
J
È
È È
Ï
È È
ú
È È
ú
È ÏÈÈ l ÈÏÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÏÈ
ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ l ÈÈ È È l ÈÈ ÈÈ l ÈÈ È È È ={Ó
Òl Ò p l l l l l l l Ó
#
Òl ## Ò Ç
ÇúÇ l ÇúÇ Ç Ç
ÇöÇ l ÇöÇ ÇúÇÇ Ç Ç
l ÇöÇ Çö.Ç Çj Ç Ç Ç
öÇÇ l ÇöÇÇ ÇÇúÇ Ç l ÇÇú Ç Ç Ç
ÇÇö l ÇöÇ Çö.Ç Çj Ç Ç Ç
öÇÇ l ÇÇöÇ Î Î Ó
Î Ç
ú
Ç
Ò==================================
l & Ò{ l Ç
ú
Ç Ç
ö
Ç l Ç
ö
Ç Ç
ú
Ç l Ç
ö
Ç nö Ç
Ç . ö
Ç l ö
Ç ú
Ç l Ç
ú
Ç Ç
ö
Ç l Ç
ö
Ç nö Ç
Ç . öÇ l öÇ ={Ó
Òl Ò p l l l l l l l Ó
Òl ### Ò ÇÇÇ l ÇÇÇ ÇÇÇ l ÇÇÇ ÇÇÇ l ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ l l ÇÇÇ ÇÇÇ l ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇÇ Î Î Ó l
Î
_úÇÇú l _úÇÇú
Ò==================================
l & Ò{
p _öÇÇö l _öÇÇö _úÇÇú l _öÇÇö nö. _ÇÇö . _j öÇÇö l _öÇÇö _úÇÇú l _úÇÇú _öÇÇö l _öÇÇö nö. _ÇÇö . _j öÇÇö l _öÇÇö =Ó{
Òl Ò l l l l l l l Ó
Òl ### Ò l l l l l l l Ó
Î Ç
LÒ==================================
l & Ò{ l _ÇÇ Ç Ç l _ÇÇ _ÇÇÇ Ç Ç
l _ÇÇ _ÇÇö . _ÇjÇ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Î Î
¥ p__ÇÇÇú _Çú _ÇÇÇö
_ _Çö _Çú _Çö Çö l _
_ÇÇÇö _
_ÇÇÇú
l _ÇÇ
_Çú _ÇÇÇö _
_ l ÇÇ _ÇÇö . _Çj
_Çö Çö l _
_ÇÇÇö
={Ó

 ### Î _ _ÈúÈÈÈ _
_ÈúÈÈÈ _
_ÈÏÈÈÈ _ _ÈÏÈÈÈ _ _ÈúÈÈÈ ÏÈÈ _ÈÏÈÈ . JÏÈÈÈ ÏÈÈ _ _ÈúÈÈÈ _
_ÈúÈÈÈ _
_ÈÏÈÈÈ ÏÈÈ _ÈÏÈÈ . JÏÈÈÈ ÏÈÈ Î Î
lÈ lÈ lÈ lÈ
91

Ò==================================
l & Ò{ l l l ={Ó
Òl Ò F l l l l l l l Ó
#
Òl ## Ò _ ú
È
ÈúÈú _
l ÈúÈú ú
È _ Ï
È _ Ï
È
ÈÏÏÈÈ l ÏÈÏÈÈ úÈúÈÈ _ ú
È .
l ÏÈÈÏ nÏÈÏ.È ÏÈJÏÈ l ÏÈÈÏ ÈúÈú _ ú
È _
l úÈÈú ú
È _ Ï
È
ÏÈÏÈ l ÏÈÈÏ nÏÈÏ.È . ÏÈJÈÏ l ÏÈÈÏ Î Î Ó
l & Ò { Î ÈÈÈ l ÈÈÈ
Ò================================== ÈÈ l ÈÈ ÈÈ l ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ l ÈÈÈ ÈÈÈ l ÈÈÈ ÈÈÈ l ÈÈÈ ÈÈÈ ÈÈÈ l ÈÈÈ =Ó{
Òl Ò F l l l l l l l Ó
Ç
Òl ### Ò Ç Ç ÇÇ ÇöÇ#ÏÈ #ÏÈÈ l ÏÈÈ #ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ l ÇÇ Ç Ç l ä Ç
l Ç Ç ÇÇ ÇöÇ#ÏÈ #ÏÈÈ l ÏÈÈ #ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ l Ç Ç
l Ç Ç ÇÇ ÇöÇ ÈJÏÈ ä Ó
Ç
l & Ò { öÇ Ç
Ç
ö Ç
ö È
È È
Ò==================================
l È È È È
È È È
Ï
È Ç
ö Ç
Ç
ö Ç Ç Ç
È È l öÇ ÇöÇ _ÇÇö _ÇÇ l _ÇÇj Ç Ç Î Î Ç
l öÇ Ç
Ç
ö Ç
ö È
È È l È È È È
È È ÈÈ l öÇ ÇöÇ _ÇöÇ ÇöÇ#öÇÇ #öÇ l ÇöÇ ÇöÇ öÇ È ={Ó
È È
Ï Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Ç
Òl ÒF l l _öÇ l _ _ÇÇö l l l l Ó
Ç
Òl ### Ò Ç Ç ÇÇ öÇÇ#ÏÈ #ÏÈÈ l ÏÈÈ #ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ l ÇÇ Ç Ç l ä Ç
l Ç Ç ÇÇ öÇÇ#ÏÈ #ÏÈÈ l ÏÈÈ#ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ l Ç Ç
l Ç Ç ÇÇ öÇÇ JÏÈÈ ä Ó
Ç
Ç
ö Ç
Ç
ö Ç
ö È
È È
Ò==================================
l & Ò{ l È È È È
È È
È È
Ï
È Ç
ö Ç
Ç
ö Ç
Ç
ö Ç
Ç Ç Ç Ç Î Î Ç
Ç
ö Ç
Ç
ö Ç
ö È
È È È È È È
È È
È È
Ï
È l öÇ _ÇöÇ öÇ#öÇ #öÇ l ÇöÇ ÇöÇ öÇ È ={Ó
Ç
Ç
ö Ç
Ç Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç
È l Ç
ö _ Ç_ÇöÇ l _
ÇÇö _ Ç_j Ç l l È
Òl ÒF l l l _ÇöÇ l l l l Ó
Òl ### Ò Ç Ç ÇÇ ÇÇöÇ#ÏÈ #ÏÈÈ l ÏÈÈ #ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ l ÇÇ Ç Ç l ä l Ç Ç ÇÇ ÇÇöÇ#ÏÈ #ÏÈÈ l ÏÈÈ #ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ l Ç Ç l Ç
Ç
ÇÇ ÇÇöÇ ÇöÇ JÏÈÈÈ ä Ó
Ç Ç
l & Ò { öÇ öÇ È l Ç
ö È È È È È È È È
Ï Ç
ö Ç Ç Ç
È È ÈÈ l öÇ öÇ ÇöÇ _ÇÇÇö _ÇÇÇ l _ÇÇ Î Î Ç Ç
l öÇ öÇ È l Ç
ö È È È È È È È È
Ï Ç Ç
È È ÈÈ l öÇ ÇöÇ _ÇöÇ Çö#ö Ç Ç Ç Ç
ÒL==================================
_öÇ _ Ç_ÇÇö j Ç #öÇj
Ç Çj Ç l öÇ öÇ =Ó{
¥ F
- 4 / 14 -
# È
Ï _ ÈÏÈÈ _
ÏÈÈÈ _ ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _
_ ÈÏÈÈ
ÏÈÈ _
_
È
Ï _
_ Ï
È
È È
Ï
_# _Ï
È _È
Ï _
Ï
È
_
È È
Ï
_ # _È
Ï È
Ï
_ _
È
Ï
_
È È
Ï
_ _
Ï
È È
Ï
_ _ Ï
È _
È
Ï
_
È _
È
_ _
_ _
_ _
_ _
È
Ï # _
È
Ï È
Ï
_ _
_ Ï
È
È È
Ï
_# _
Ï
È È
Ï
_ _
Ï
È
 ### ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ È ÈÈ È ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È È È ÈÈÈ
_#
È
Ï _Ï
È _ _
È È
Ï
_ # _
È
Ï È
Ï
_ _
Ï
È
_
È È
Ï
_ _
È
Ï _È
Ï _ È
Ï _
È
Ï
_
È _
_ _
_ È
È _
_
l & Ò{ È lÈ
99

Ò==================================
l l l l l l ={Ó
Òl Ò F l l l l l l l Ó
# Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Òl ## Ò Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇ Ç l ÏÈ ÇÇ Ç ÏÈ l ÇÇ Ç ÏÈ ÇÇ Ç l ÇÇ ÇöÇ #ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ l Ç Ç Ç ÇÇ ÇÇ Ç l ÏÈ ÇÇ Ç ÏÈ l ÇÇ Ç ÏÈ ÇÇ Ç l ÇÇ ÇöÇ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ Ó Ç Ç Ç Ç È
Ï _ Ï
È
l & Ò { ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ öÇ #öÇ öÇ l ÈÈ ÏÈÈÈ #öÇ öÇ ÈÈ ÏÈÈÈ l #öÇ öÇ ÈÈ ÏÈÈÈ öÇ öÇ l öÇ ÈÈ È È È l ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ öÇ #öÇ öÇ l ÈÈ ÏÈÈÈ #öÇ öÇ ÈÈ ÏÈÈÈ l #öÇ öÇ ÈÈ ÏÈÈÈ öÇ öÇ l öÇ È ={Ó
Ò==================================
Òl ÒF l l l l l l l Ó
Òl ### Ò l l l ÇÇ ÇÇ l l l l ÇÇ ÇÇ Ó
Î Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç ö
Ç ö
Ç Î Î Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç ö
Ç ö
Ç Î
Ò==================================
l & Ò { úÇ l úÇ öÇ l öÇ öÇ . j öÇ l l úÇ l úÇ öÇ l öÇ öÇ . j öÇ l ={Ó
Òl Ò F l l l l l l l Ó
Òl ### Ò l l l l l l l Ó
Î Ç
Ò==================================
l & Ò { _ÇúÇ Ç
l _ÇúÇ Ç Ç Ç Ç Ç
Ç Ç
Ç Î Î Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Ç Ç
Ç Î
_ _ _
_ÇÇöÇö l __ÇöÇÇö _ ÇÇöÇö .. _
_ _Çj
ö
Ç l _öÇÇ _ÇöÇ
_ ö _
ö
l _ÇÇú
_
l _ÇúÇ
_ _
_ÇöÇÇö l _ ÇÇöÇö _
_ ÇÇöÇö .. _
_ _ Çj
ö
Ç l _ÇöÇ _öÇÇ ={Ó
Òl Ò F ú
Ç l ú
Ç l ö
Ç l Ç Ç l ú
Ç l ú
Ç l ö
Ç l _Çö _Çö Ó
#
Òl ## Ò l l l l l l l Ó
Î Ç
Ç
LÒ==================================
l & Ò { úÇ l úÇ Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç Ç Î Î Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç Ç Î
öÇ l öÇ öÇ . j öÇ l _ÇÇö _ÇÇö l úÇ l úÇ öÇ l öÇ öÇ . j öÇ l _ÇÇö _ÇÇö ={Ó
¥ F

 ### ÇÇ ÇÇ ÏÈ ÏÈ #ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ #ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ #ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ ÇÇ ÇÇ ÏÈ ÏÈ #ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ #ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ #ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ
l & Ò { pöÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È l È È ÈÈ È È È l ÈÈ È È È ÈÈ È l ÈÈ È l öÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È l È È ÈÈ È È È l ÈÈ È È È ÈÈ = È l
107

Ò==================================
Òl Ò l l l l l l l

Ï _Ï
È _ È
Ï
Òl ### Ò ÇÇ ÇÇ ÏÈ ÏÈ #ÏÈ ÏÈÈ l ÏÈÈ ÏÈÈ #ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ l #ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ l ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÇÇ ÇÇ ÏÈ ÏÈ #ÏÈ ÏÈÈ l ÏÈÈ ÏÈÈ #ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ l #ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ l
l & Ò { öÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È l È È ÈÈ È È È l ÈÈ È È È ÈÈ È l ÈÈ È È
Ò================================== l öÇ öÇ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È l È È ÈÈ È È È l ÈÈ È È È ÈÈ = È l
Òl Ò p l l l l l l l
#
Òl ## Ò _Ï
È _ Ï
È _ Ï
È _ Ï
È _ Ï
È _
ÈÈÈ Î l ÈÈÈ Î ÈÈÈ l Î ÈÈÈ Î l ÈÈÈ ÈÈÈ Î l Î ÈÈÈ Î l ÈÈÈ Î ÈÈÈ l Î ÈÈÈ Î lÏ
È _Ï
È _ Ï
È _ Ï
È _ Ï
È
Î ÏÈÈ l ÏÈÈÈ
Ò==================================
l & Ò{ ÏÈÈ l ÏÈÈ l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈ l ÏÈÈÈ ÏÈÈ l ÏÈÈ =l
p È È È È È È
Òl Ò pizz. l l l l l l l
Òl ### Ò l
ÈÏÏÈÈ Î ÈÏÈÏÈ Î ÈÏÈÏÈ l l l
ÈÏÏÈÈ Î ÏÈÈ ÏÈÈ Î Î ÈÏÈÏÈ Î ÈÏÈÏÈ Î ÈÏÏÈÈ l l ÈÏÏÈÈ Î l
Î È lÈ
Ò==================================
l & Ò{ È l Î È lÈ È l È lÈ È l Î È =l
Òl Ò p pizz.
l l l l l l l
Òl ### Ò ÇÇÇ Î l nöÇÇÇ Î ÇÇöÇ l Î nöÇÇÇ Î l ÇÇ ÇÇ Î l Î nöÇÇÇ Î l nöÇÇÇ Î ÇÇöÇ l Î nöÇÇÇ Î l
Î nö
LÒ==================================
l & Ò{ l l l öÇ öÇ l l l =l
¥ p pizz.

 ### ÏÈÈ ÏÈÈÈ _ÈÏÈÈ _ _ÈÏÈÈÈ


_ÏÈÈÈ _ È
Ï _ÈÏÈÈ _ _ÈÏÈÈÈ ÏÈ ÏÈÈ _ÈÏÈÈ _
_ÏÈÈÈ _ _ÈÏÈÈÈ ú
_ÏÈÈÈ _
È
Ï È È Î l úÈÈúÈ Î l Î #öÇÇ Î l Î #öÇÇ Î =l
{Ó ÈÈ È l ÈÈ È l ÈúÈÈÈ
114

l& È
Ò================================== ÈÈ _ÇÇö _ÇÇö
Òl ÈÏÈÈ Ó ÈÏÈÈ l ÈÏÈÈ l p _ÈÏ _ ÈÏÈÈ l ÈÏÈÈ l l l
# _ È
Ï _
_ È
Ï
È _
_ _ È
Ï _
_ È
Ï
È _
_ _È
Ï _
_
Òl ## ÏÈ ÏÈÈ ÈÈ È È Ó ÏÈ ÏÈÈ ÈÈ È È l ÏÈ ÏÈÈ ÈÈ È È l ÏÈ ÏÈÈ ÈÈ È È l ÏÈ ÏÈÈ ÈÈ È È lÈ
Ï
È _
_ È
Ï
_
È _
_ _
Ï
È _
È
Ï
_
È _
_ l l
ÈÈ È
Ò==================================
l& Ó{ ÈÈ È l ÈÈ È l ÈÈ È l ÈÈ È l Î _ÇÇÇÇö Î l Î _ÇÇÇÇö Î=l
Òl Ó l lp l l _Çö l _Çö l
_ Ï
È _ Ï
È _ Ï
È _ Ï
È _ È
Ï _
È
Ï
_
È _
_ Ï
È
È _
È
Ï _
È
Ï
_
È _
_ Ï
È
È
Òl ### ÈÈ ÈÈ Ó ÈÈ l ÈÈ l ÏÈ ÏÈÈ ÈÈ È ÈÈ l ÏÈ ÏÈÈ ÈÈ È ÈÈ l l l
È
Ï
È È
Ï
È
Ò==================================
l& Î È
Ï
È Î Î È
Ï
È Î Î È
È È È
È È Î Ç Î Î Ç Î
ÈÈ ÈÈ {Ó ÈÈ l ÈÈ l l l _ ÇÇöÇ l _ ÇÇöÇ =l
Òl Ó l l p arco. l l _
_
# Çö l _
_
# Çö l
Òl ### ÏÈ ÏÈ Ó ÏÈ l ÏÈ l ÇÇ l ÇÇ l Ç Ç
ÇÇÇ nöÇÇ #ÏÈ l Ç ÇÇÇ nöÇÇ #ÏÈ l
È
È È
È
Ò==================================
l& Î È
È Î Î È
È Î Î Ç
ú
Ç Î Ç
ú
Ç Î Ç
l _ÇÇö #öÇ öÇ ÈÈ l _ÇÇÇö #öÇÇ öÇ ÈÈ =l
Ç Ç
{Ó l l _ÇúÇ l _úÇÇ
Òl Ó l l p_Çú arco. l _Çú l l l
Òl ### Ç Ç Ó ÈÏÈ l ÈÏÈ lÇ lÇ l Ç Ç ÇÇ nöÇÇÇ #ÏÈ l Ç ÇÇ nöÇÇÇ #ÏÈ l
ÇöÇ ÇöÇ Î Ó{ È
ÒL==================================
l& Î Î lÈ Î Î l ÇúÇ Î l ÇúÇ Î l ÇÇ #öÇÇÇ ÇöÇ ÈÈ l ÇÇ #öÇÇ ÇöÇ ÈÈ =l
¥ _öÇ _öÇ
p arco.
- 5 / 14 -
ÏÈ _ÏÈÈ _ ÈÏ ÏÈÈ _ÈÏ ÏÈ ÏÈÈÈ _ ÈÏÈÈ _ÏÈÈ _ÏÈ ÈÏÈ
 ### ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ _ÈÏÈÈ _ _ÈÏÈÈÈ #_
_ÏÈÈÈ #_ _ÏÈÈÈÈ _#
_ _ÈÈÈÈ _
_ _ÈÈÈÈ _
_ÈÈ _ _ÈÈ _ÈÈ _ÈÈ _ÈÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ È
Ï È
Ï _
Ï
È
È _ ÈÏÈÈ #_
ÏÈÈÈ #_
_ _ ÏÈÈÈ _#
_
_ È _
_ È
ÏÈÈÈ _
_
_ È _
_ È _ È _
È
È _
È
Ï
È È
Ï #ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈÈ
È
Ï È
Ï _
È
Ï
È ÏÈÈÈ _
_
_ _
_
È È ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÇÇö Î Î ÈÈ ÈÈ È È È È È È ÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ Ï#Ï È
È È
È
121

Ò==================================
l& l l È lÇ l l l È È È È l =l
Òl Ä l l l l l l l l
Òl ## # _
_ ú
È
È _
_
l ÈÈ ú
È
È _
Ï
È
_
È _
Ï
È
_
È _
ú
È
_
È _
Ï
È . Ï
J
È _
ú
È
_
È _
_ ú
È
È _
Ï
È
_
È _
Ï
È . Ï
J
È
Î ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ l ÏÈÈ ÈÈ
È ÈÈ l ÏÈÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ l ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÏÈÈÈ Î Î l
Ò==================================
l& l l l l l l l =l
Òl Ä l l l l l l l l
Òl ### úÈÈ l úÈÈ l
ÏÈÈ ÏÈÈ úÈÈ l Ç ÇÇöÇ . ÇÇ ÇÇ úÈÈ l l ú
È Ï
È l Ç ÇÇöÇ . ÇÇ ÇÇ Î Î l l
Î È
Ò==================================
l& lÈ È lÈ È l öÇ Ç ö
j
Ç l öÇ È lÈ È È
È l öÇ Ç öÇ l öÇ
j =l
Òl Ä i l l l l l l l l
gg g g Ç
Ç Ç
Ç gg Ç
Ç Ç
Ç
Òl ###
Î
úÈÈú
Èggg l gg úÈÈú g ÏÈÈÏ l ÏÈÈÏ gg úÈÈú
È g È È È ggg Èggg
l ÏÈÈÏ #ö.ÇÇö. gg ÇÇöj
Ç ö
Ç
l gg ÏÈÈÏ gg úÈÈú
È È
l úÈÈú gg ÏÈÈÏ l g ÏÈÈÏ gg #ö.ÇÇö. ggÇÇj
ggg È È g È Ç öÇö l g ÏÈÈÏÈÏ Î Î l
ú
È
ÈúÈÈ g
l gg úÈÈ ú
È g Ï
È
gg ÈÏÈÈ l ÈÏÈÈ gg úÈÈÈ Ï
È g ú
È g Ï
Èg ö
Ç . g ö
Ç g
l ÈÏÈ #öÇ . gg öÇ l gg ÈÏÈ gg úÈÈ Ï
È g ú
È l úÈÈ ú
È g Ï
È Ï
È g ö
Ç . g öÇ g È
Ò==================================
l&
Ä g g È È È È È gg ÈÏÈÈ l gg ÏÈÈÈ gg #öÇ . ggöÇ l ggg ÏÈÈÈ =l
Òl l l l l l l l l
Òl ## # l l l l l l l l
Î
LÒ==================================
l& Ç l _ÇÇ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Î Î
Ä _ Ç _ Ç l _ Ç _ÇÇÇ l _ÇÇ _ÇÇ _Çj l ÇÇ _ÇÇ l _ÇÇ Ç l _ÇÇÇ _ Ç _Çj l ÇÇ =l
¥ _ÇÇÇú
_ _
_ÇÇú _ÇÇÇö
_ _ÇÇÇö _
_ _Çú _
_ÇÇö #_
_ÇÇö . _ _ÇÇÇö _ _
_ÇÇö _ _ÇÇú _
_ÇÇú _
_ÇÇÇö _
_ _Çö #__ÇÇÇö . _ _ÇÇÇö _ _
_ÇÇö

_
È
Ï # È
Ï
_
È # _
È
Ï
_
È _#
_ ÏÈÈÈ _ È
Ï
_
È ÏÈÈÈ _ÏÈÈ _ÈÏ ÏÈ
_
_ _
È
Ï # È
Ï
_
È # _
È
Ï
_
È _
_ÈÏÈÈ #_ È
Ï
_
È ÏÈÈÈ _ÏÈÈ _ÈÏ
_
_ _
È
Ï ÈÏÈ
_
_
_ Ï
È _
È _ _
È _ _
È _ _ _
È _ _
È
Ï ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ È È È È È È È È ÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ ÏÈ #ÏÈ #ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÈÈÈ

È _
È _ _
È _ _
È _ _ _
È _
È
Ï _
Ï
È _
È _
D.S. al Coda
# È
Ï È È
 ## ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ È È È È È È È È È ÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈ È È È È
Ï È
Ï È È È È È
Ï
È È È Ç Î Î
È ÈÈ ÏÈÈÈ l ÇöÇ lÈ l È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È l È ll b
129

Ò==================================
l& l l l =
Òl Ä l l l l l l l ll
Òl ### _
_ ú
È
È _
_
l ÈÈ ú
È
È _
Ï
È
_
È _
Ï
È
_
È _

È
È _Ï
È . JÏÈÈ l ÈÏÈ ÈÈ _

È
È _
_ ú
È
È _
Ï
È
_
È _
Ï
È . JÏÈÈ l ÈÏÈ
Î ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ l ÈÏÈ ÈÈ
È È È l ÈÈ ÈÈ l ÈÏÈÈ ÈÈ È È Î Î ll b
Ò==================================
l& l l l l l l l ll
=
Òl Ä l l l l l l l ll
Òl ## # úÈÈ l úÈ ÏÈÈ l ÏÈÈ úÈÈ l Ç ÇÇ Ç l Ç úÈ l úÈ ÏÈÈ l ÇÇ ÇÇöÇ . ÇÇj lÇ ll
Î È
Ò==================================
l& l È
È È l È È l Ç
ö
Ç ö
Ç . Ç
ö
j
Ç l Ç
ö
Ç È
È l È
È È l ö
Ç ö
Ç l Ç
ö
Ç Î Î ll b
=
Òl Ä l l l l l l l ll
Ç
Ç Ç
Ç gg Ç
Ç Ç
Ç
Òl ### gg úÈúÈúÈÈ l gg úÈúÈÈ g ÏÈÈÏÈ
g l ÏÈÏÈ g úÈúÈ l g ÏÈÈÏÏÈ ggg #ö.Çö.ÇÇ . gg j l
ÇöÇö gg ÏÈÈÏ gg úÈúÈ l ggg l
úÈÈú gg ÏÈÈÏ g ÏÈÏÈ gg #ö.ÇÇö. öj gg
ÇöÇ g ÏÈÈÏ Î Î l l b
l
l& Î gg úÈÈ
Ò================================== g
l gg úÈÈÈ ú g Ï
g ÈÏÈÈ l ÏÈÈÈ ggg úÈÈÈ È
Ï g È
ú g Ç g
l ggg ÏÈÈÈ gg #ööÇÇ . ggg öÇöÇ l gg ÏÈÈÈ gg ÈúÈÈ È
Ï g È
ú l ÈúÈÈ È
ú g Ï g Ï g . gg
g ÏÈÈÈ l gg ÏÈÈÈ gg #öÇöÇ . ÇöÇöÇ l ggg ÈÏÈÏÈÈ
È È Ç ll
=
Ä g È g È g È È È È g È È È g È È g È
Òl g l l l l l l l ll
Òl ### l l l l l l l ll
Î Ç
LÒ==================================
l& l _ÇÇ Ç Ç l _ÇÇ _ÇÇ Ç Ç Ç
l _ÇÇ _ÇÇ _Çj Ç Ç l Ç Ç l Ç Ç l Ç Ç Ç l Ç Î Î l
= l b
Ç_ÇÇ
_ _ Ç
Ç _ Ç
Ç _ Ç
Ç _ Ç
Ç _ Ç
Ç _ Ç
Ç _ Ç _ Ç _ Ç
Ç
¥ Ä _Çú _
_ÇÇú _
_ÇÇö _
_ÇÇö _ _ÇÇú _
_ÇÇö #_ _ÇÇö . _ _ÇÇÇö _ _ÇÇö _ _ÇÇú _
_ÇÇú _
_ÇÇö _ _ÇÇö #__ÇÇÇö . __j ÇÇÇö _ _ÇÇö
ÞCoda
 bD
_
_ÈÏÈÈÈ ÏÈÈ _ _ÏÈÈÈÈ ÏÈÈ b_
_ÈÏÈÈÈ ÏÈÈ _ _ÏÈÈÈ b_ÏÈÈÈ _
_ÈÏÈÈ _ÏÈÈÈ _
_ÈÏÈÈ _ÏÈÈÈ _ _ÈÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _
_ÈÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _
_ÏÈÈÈÈ _ÏÈÈÈ b__ÈÏÈÈ b_ÏÈÈÈ _
_ÈÏÈÈ _ÏÈÈÈ _
_ÏÈÈÈÈ ÏÈÈ
· · · · È È È È
137

Ò==================================
l & Ò{ l l l lp l l l =l
Òl Ò l l l l l b ÏÈ ÏÈ ÏÈ l ÏÈ ÏÈ ÏÈ l b ÏÈ ÏÈ l
Òl Ò ÈúÈú. . l Èúú.È. l ÈúÈú.. l Èúú.È. È
Ï _
_ È
Ï
È È
Ï _
_ È
Ï
È È
Ï _
È
Ï
_
È b _ È
Ï _
_ È
È _ Ï
È _
_
l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ È ÈÈ È ÈÈ È l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ lÈ
È _ È
Ï _
È
_
È _ Ï
È _
_ È
È _ Ï
È _
_ È
È _ È
Ï _
È
_
È b _ È
Ï _
_ È
È _ Ï
È _
_ È
È È
Ï _
È
Ï
_
È
l & b Ò { ÈÈÈ
Ò==================================l ÈÈÈ l ÈÈÈ l ÈÈÈ l l l l =l
Òl Òp l l l l l l l l
Òl Ò _
ú
È
ÈÈ l úÈÈ ÏÈÈ l Î ÈÈ Ï
È
_ . _
Ï
J
È
ÈÈ l úÈÈÈ Ç Ç Ç
ÏÈÈ l ÇöÇ ÇÇÇ ÇöÇ ÇÇÇ ÇöÇ ÇÇÇ l bÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ l ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ l bÏÈÈ ÏÈÈ ÇöÇ ÇÇÇ l Ç
b Î
Ò==================================
l & Ò{ l È È l l È l öÇ öÇ öÇ l ÈÈ bÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ l ÈÈ ÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ l ÈÈ bÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ = öÇ l
È È È È È È È È
Òl Ò p l l l l l l l l
Òl Ò Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
b Î ÇÇöÇööÇ ÇÇöÇööÇ l Î ÇÇöÇööÇ ÇÇöÇööÇ l Î öÇÇÇööÇ öÇÇÇööÇ l Î ÇÇöÇööÇ ÇÇöÇööÇ l ÇÇÇöÇ öÇÇ ÇÇÇöÇ öÇÇ ÇÇÇöÇ öÇÇ l bÏÈÈ bÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ l bÏÈÈ bÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÇÇÇöÇ öÇÇ l
Ò==================================
l & Ò{ l l l l l È È È È È È l È È È È È È l È È È È =l
Òl Ò p l l l l l l l l
Òl Ò Ç l lÇ l l ÇÇÇúÇ ÇÇÇ l Èú
öÇÇ ÈÈ ÈÏÈÈ l bú È
ÈÈÈ Ï
È
ÈÈÈ l ÈúÈÈ
Ç
Ç
ÇöÇÇ l
b
l & Ò { öÇ Ç Î Î
ÒL================================== Ç
l _ÇÇö Î Î l öÇ Ç Î Î Ç
l _ÇÇö Î Î l ÇúÇ Ç ÇöÇ l ÈúÈÈ ÈÏÈÈ l búÈÈ ÏÈÈ l ÈúÈ ÇöÇ=l
¥ p È È È È È
È
- 6 / 14 -
 b _
_ÈÏÈÈÈ ÏÈÈ _ _ÏÈÈÈÈ ÏÈÈ b_
_ÈÏÈÈÈ ÏÈÈ _ _ÈÏÈÈ b_ÏÈÈÈ _
_ÈÏÈÈ _ÏÈÈÈ _
_ÈÏÈÈ _ÏÈÈÈ _ _ÏÈÈÈÈ _ÏÈÈÈ b__ÈÏÈÈ b_ÏÈÈÈ _
_ÏÈÈÈÈ ÏÈÈ 1.ÏÈ
· · · · È È È È ÈÈ Î Î
145

Ò==================================
l& l l l lp l l l ={Ó
Òl l l l l l b ÏÈ ÏÈ ÏÈ l ÏÈ b ÏÈ l Ó
Òl úÈÈú. . l úÈú.È . l úÈÈú.. l úÈú.È. È
Ï _
_ È
Ï
È È
Ï _
_ È
Ï
È È
Ï _
È
Ï
_
È b _ È
Ï _
_ È
È
l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÏÈÈ _ È
Ï _
_ È
È _ È
Ï _
È
_
È _ Ï
È _
_ È
È b _ Ï
È _
_ È
È È
Ï _
_ È
Ï
È Ó
b È
È
Ò==================================
l& È l È È
È lÈ È
È l È È
È l l l l È Î Î ={Ó
Òl p l l l l l l l Ó
Òl _ÈúÈ l ú
È ÏÈÈ l Ï
È
_
È . _
Ï
J
È l
ÈÈ ÈÈ ú
È ÏÈÈ l Ç Ç Ç
ÇöÇ ÇÇÇ ÇöÇ ÇÇÇ ÇöÇ ÇÇÇ bÏÈÈ bÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ bÏÈÈ bÏÈ ÇöÇ ÇÇÇ ÇÇö Î Î Ó
l l Ç l
b Î È ÈÈ È Î È È
Ò==================================
l& l l l l öÇ öÇ öÇ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ öÇ l Ç ={Ó
Òl p l l l l l l l Ó
Òl Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÇÇöÇö ÇÇöÇö l Î ÇÇöÇö ÇÇöÇö l Î ÇöÇÇö ÇöÇÇö l Î ÇÇöÇö ÇÇöÇö l ÇÇÇ ÇöÇ ÇÇÇ ÇöÇ ÇÇÇ ÇöÇ l bÏÈ bÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ l ÏÈ ÏÈÈ bÏÈ bÏÈÈ ÇÇÇ ÇöÇ l ÏÈÈ Î Î Ó Ç
b Î öÇ öÇ l
Ò==================================
l& öÇ öÇ l öÇ öÇ l öÇ öÇ l öÇ öÇ öÇ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ öÇ l È ={Ó
Òl p l l l l l l l Ó
Òl Ç
Ç Ç
Ç bÏ È Ç
Ç Ç
b ÇÇöÇ Î Î l Ç Î Î l ÇÇöÇ Î Î l Ç Î Î l úÇÇÇÇ öÇÇÇ l úÈÈÈ
Ç È
ú
ÏÈÈ l ÈÈ ÏÈÈ öÇÇ l ÏÈÈ ÏÈÈÏ ÇöÇ Ó
ÈÏÈÈ l bÏÈÈ ÈÏÈÈ ÇÇöÇ l ÈÈÏÈ ÈÏÈÈ ÇöÇ ={Ó
LÒ==================================
l& l _ÇÇö l l _ÇÇö l úÇ öÇ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È
¥ p È

 ÏÈÈ búÈÈ . úÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ úÈÈÈ . ÏÈÈ ÏÈÈ bÏÈÈ úÈ . ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ
2. E
b È Î Î ÇÇúÇ . È l È È È l ÈÈ l ÈÈ È È =l
153

Ò==================================
l& Ò{ l l È l È È ÈÈ l
Òl ÒF l l l l l l l l
Òl Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÏÈÈ Î Î Ò Î ÇÇö ÇÇö l Î ÇÇö ÇÇö l Î ÇÇööÇ ÇöÇöÇ l Î ÇöÇöÇ ÇöÇöÇ l Î ÇÇö ÇÇö l Î ÇÇö ÇÇö l Î ÇÇööÇ ÇöÇöÇ l Î ÇöÇöÇ ÇöÇöÇ l Ç Ç Ç Ç
b
l& È Ò { böÇÇöÇ ÇöÇöÇ l böÇöÇÇ ÇöÇöÇ l ÇÇö ÇÇö l ÇÇö ÇÇö l böÇÇöÇ ÇÇööÇ l böÇÇöÇ ÇöÇöÇ l ÇÇö ÇÇö l
Ò================================== ÇÇö ÇÇö=l
Òl ÒF l l l l l l l l
Òl ÇÇö Î Î Ò ÇÇú.ú. Ç Ç
l Çú.Ç Ç
Ç
l ÇÇú .. Ç
Ç
l ÇúÇ .. Ç
l Çú.Ç Ç
l Çú.Ç Ç
Ç
l ÇÇú .. Ç
Ç
l ÇÇú .. l
b Ç Ç
ú
Ç
Ò==================================
l& Ò{ . l ú.
Ç
ú
Ç . l ú
Ç
ú
Ç . l ú
Ç
ú
Ç . l ú.
Ç
ú
Ç . l ú.
Ç
ú
Ç . l ú
Ç
ú
Ç . l ú
Ç
ú
Ç . =l
Òl Ò F l l l l l l l l
Òl Ò
ÏÈÈ Î Î Ç Î Î Ç Î Î l l l l l l l l
b
l& È
Ò==================================
Ò { _ÇÇ l _ÇÇ l _ÇÇÇö Î Î l _ÇÇÇ Î Î l _ÇÇÇ Î Î l _ÇÇÇ Î Î l _ÇÇÇö Î Î l _ÇÇÇ Î Î=l
Òl Ò _ ö
Ç l _
_ Ç
ö
Ç l l _
_ Ç
ö
Ç l _ ö
Ç l _
_ Ç
ö
Ç l l _
_ Ç
ö
Ç l
Òl ÏÈÈ Ò Ç lÇ Ç lÇ l Ç ÇÇ l ÏÈ ÇÇ l ÏÈÈ ÇÇ ÇÇ l ÏÈÈ Ç ÇÇ l ÏÈÈ #ÏÈÈ ÈÏÈÈ l
b È Î Î Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç ö
Ç Ï
È È Ç
espress.

l & ÏÈÈ È Ò { úÇ .
LÒ================================== l öÇ ö
Ç Ç
öÇ l öÇ ÇöÇ . böj Ç
Ç l öÇ È Ç
È l È öÇ . j öÇ l È öÇ . j öÇ l È ÇöÇ . j öÇ l È È =l
¥ È F

b_ ÇÇÇú . ÇÇ ÇÇ ÇÇ Ç
Ç _ _ ú
Ç . _ÇöÏ _
_ _Çö _ÇöÇ úÈ .
 b ÇúÇ . bú_ÈÈ . _ú .
È È Ï
È È Ï
È
È Ï
È
È bÏÈ
È ÏÈÈÈ #ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇÇÇ ÇÇÇ ÇÇöÇ Ç Ç
1.
È È È È Ï
È È È È È
162

l & úÈÈÈ .
Ò==================================
l lÈ l È È ÈÈ l l l È l öÇ öÇ #_ÇÇö = ÇöÇ {Ó
Òl l l l l l l l Ó
Òl Ç Ç
ÇÇö ÇöÇ l Ç Ç
ÇÇö ÇöÇ l Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Ç
ÇöÇ ÇÇö l ÇÇö ÇÇö l ÇÇö ÇöÇ l ÇÇö ÇÇö l ÇÇö l Ó
l & b Î böÇöÇÇ öÇÇöÇ l Î bööÇÇÇ öÇÇöÇ l Î öÇöÇ ÇööÇ l Î ÇööÇ ÇööÇ l Î bööÇÇÇ ÇöÇöÇ l Î böÇöÇÇ ÇöÇöÇ l ÇööÇ Î Î l
Ò================================== · =Ó{
Òl l l l l l l l Ó
Òl Ç
Çú.Çú.Ç l Çú.Ç Ç Ç
l ÇúÇÇ .. Ç
l ÇúÇÇ .. Ç
l ÇÇú. Ç
l ÇÇú. l ÇöÇÇ Ç l Ó
b
l & úÇ . l úÇ . ú.
Ç
Ò================================== l úÇ .ú
Ç l úÇ .ú
Ç ú.
Ç
l úÇ . ú.
Ç
l úÇ . l öÇ ö
Ç Î Î l ·
={Ó
Òl l l l l l l l Ó
Òl l l l l l l l Ó
b
l & _ÇÇ Ç Î Î l _ÇÇ Ç
Ò================================== Î Î l _ÇÇö Ç Î Î l _ÇÇ Ç Î Î l _ÇÇ Ç Î Î l _ÇÇ Ç Î Î l _ÇÇö Ç Î Î l ·
_ ö _ _ _ ö _ ={Ó
Òl Ç l _ Ç
ö
Ç l l _ Ç
ö
Ç l Ç l _ Ç
ö
Ç l l Ó
Òl ÇÇúÇ . l l
ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÏÈÈ l l ÏÈÈ ÇÇ . ÇÇj l Ï
È Ç Ç l l Ó
b È Ç Ï
È Î Î ·
ÒL==================================
l& l öÇ l öÇ . böjÇ l È l È öÇ öÇ l È ÇöÇ . j öÇ l ÈÈ l =Ó{
¥
- 7 / 14 -
 b ÏÈÈ #ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ #ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈ ÏÈÈ JÏÈÈ ä Î Î
2. F _
_ÈÏÈÈÈ ÏÈÈ _ _ÏÈÈÈÈ ÏÈÈ b_
_ÈÏÈÈÈ ÏÈÈ _ _ÈÏÈÈ b_ÏÈÈÈ _
_ÈÏÈÈ _ÏÈÈÈ _
_ÈÏÈÈ _ÏÈÈÈ
· · · È È È
l & È ÈÈ È ÈÈ È l È ÈÈ È ÈÈ È l l È
170

Ò================================== l l l lp l =l
Òl l ll l l l l l b ÏÈ ÏÈ ÏÈ l
Òl Ç
Ç
Ç
ö
Ç l l l úÈú.È. l úÈú.È . l úÈÈú.. l úÈú.È. l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ l _ÏÈÈÈ _
È
Ï _
_ È
Ï
È È
Ï _
_ È
Ï
È È
Ï _
È
Ï
_
È b _ÈÈ _ÏÈÈÈ _ _ÈÈ _ÏÈÈÈ _ _ÈÈ l
l & b ÇööÇ Î Î l
Ò================================== · l l ÈÈÈ l ÈÈÈ l ÈÈÈ l ÈÈÈ l l =l
Òl l ll p l l l l l l
Òl ÇÇÇ l l l _
ú
È
ÈÈ l ú
È ÏÈÈ l Ï
È
_
È . _
Ï
J
È l
ÈÈ ÈÈ ú
È ÏÈÈ l Ç Ç Ç
ÇöÇ ÇÇÇ ÇöÇ ÇÇÇ ÇöÇ ÇÇÇ bÏÈÈ bÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ l
l
ööÇÇ Î Î ÈÈ È
dolce

b
l & Çö
Ò==================================
l · ll Î l È l Î l È l öÇ öÇ öÇ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ = ÈÈ l
p
Òl l ll l l l l l l
Òl l ll Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
ÇÇöÇö ÇÇöÇö l Î ÇÇööÇ ÇÇööÇ l Î ÇÇöÇö ÇÇöÇö l Î ÇÇööÇ ÇÇööÇ l ÇÇÇ ÇöÇ ÇÇÇ ÇöÇ ÇÇÇ ÇöÇ l bÏÈ bÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ l
b Ï
È
È Î Î
Ò==================================
l& È l · ll Î öÇ öÇ l öÇ öÇ l öÇ öÇ l öÇ öÇ l öÇ öÇ öÇ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ = ÈÈ l
Òl l ll p l l l l l l
Òl l ll Ç l lÇ l l úÇÇ Ç
Ç Ç
Ç
b Î Î · Î Î Î Î Î Î Î Î Ç öÇÇÇ l úÈÈÈ ÏÈÈ l
ÈÏÈÈ =l
Ç
LÒ==================================
l & _ÇÇö l ll Ç
ö
Ç l _ÇÇöÇ l Ç
ö
Ç Ç
l _ÇÇö l úÇ Ç Ç
öÇ l ÈÈ È
ú
¥ p È ÈÈ

 _ÈÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _
_ _ÈÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ _ÏÈÈÈÈ _ÏÈÈÈ b_ _ÏÈÈÈ b_ÏÈÈÈ _ _ÈÏÈÈ _ÏÈÈÈ _ _ÏÈÈÈÈ ÏÈÈ _
_ÏÈÈÈÈ ÏÈÈ _ _ÏÈÈÈÈ ÏÈÈ b_
_ÈÏÈÈÈ ÏÈÈ _ _ÏÈÈÈ b_ÏÈÈÈ _
_ÈÏÈÈ _ÏÈÈÈ _
_ÈÏÈÈ _ÏÈÈÈ
È È È È
l& b · · · ·
178

Ò================================== l l l l l lp l =l
Òl ÏÈÈÈ _ÈÏ _ ÏÈÈÈ _ÏÈ _ ÏÈÈÈ bl _ÈÏ b_ ÏÈÈ _ÈÏ _ ÏÈÈ ÏÈ _ l l l l l l b ÏÈ ÏÈ ÏÈ l
Òl _ È
Ï _
_ _ _ _ _
l ÈÈ È ÈÈ È È ÈÈ l ÈúÈú.. È
Ï
_
È l ÈúÈú.. l ÈúÈú.. l ÈúÈú.. l ÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÈÈ l _ÏÈÈÈ _
_
_ È
Ï
È _
_ È
Ï
È _
È
Ï
_
È b _ÈÈ _ÈÏÈ _ _ÈÈ _ÏÈÈ _ _È
b È
È È È
È È È
È È È È È È È È È È È È È l
Ò==================================
l& l l ÈÈ l ÈÈ l ÈÈ l ÈÈ l l =l
Òl l l p l l l l l l
Òl Ç _
ú
È ú
È Ï
È
_
È . _
Ï
J
È ú
È Ç Ç Ç
b ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ l bÏÈÈ bÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÇöÇ ÇÇÇ l Î ÈÈ l ÈÈ ÏÈÈ l Î È
È ÈÈ l ÈÈ ÏÈÈ l ÇöÇ ÇÇÇ ÇöÇ ÇÇÇ ÇöÇ ÇÇÇ l bÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ l
È l öÇ öÇ öÇ l ÈÈ bÏÈÈ ÈÈ ÏÈÈ ÈÈ =
È È È
Ò==================================
l& È È È È È È l È È È È È È È È È È È Ç
ö l p l l l È È ÏÈÈÈ l
Òl l l l l l l l l
Òl l Ç l Ç
ÏÈÈÈ ÏÈ ÏÈÈÈ ÏÈ ÏÈÈÈ bÏÈ bÏÈÈÈ ÏÈ ÏÈÈÈ ÇÇÇöÇ ÇöÇ Î ÇöÇöÇ ÇöÇöÇ Î ÇÇöÇö ÇöÇÇö Î ÇöÇöÇ ÇÇöÇö Ç l Ç Ç l Ç Ç l Ç Ç Ç Ç Ç
ÇöÇöÇ ÇÇöÇö ÇÇÇ ÇöÇ ÇÇÇ ÇöÇ ÇÇÇ ÇöÇ bÏÈ bÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ l
l l
b È
Ï
l & ÈÈ È ÈÈ È ÈÈ È l ÈÈ È ÈÈ È
Ò================================== l öÇ öÇ l öÇ öÇ l öÇ öÇ l Î öÇ öÇ l öÇ öÇ öÇ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ = ÈÈ l
Òl l l p l l l l l l
Òl búÈÈ ÏÈÈ l úÈÈ Ç
Ç
ÇÇöÇ l Ç Î Î l lÇ l l ÇÇú Ç
Ç Ç
Ç
ÇÇöÇ l úÈÈÈ ÏÈÈ l
b bú ÈÈÈ ÈÈÏÈ È
È
ú Ç Ç
ö Ç Î Î Ç
ö Î Î Ç Î Î Ç
Ç Ç È
ú ÈÈÈÏ=l
LÒ==================================
l & ÈÈ È
È l È
È ö
Ç l Ç l _ Ç
ö
Ç l Ç l _ Ç
ö
Ç l ú
Ç ö
Ç l È
È ÈÈ
¥ È p È

_ ÏÈ _ÏÈÈÈ
_ÈÈÈÈ _
_
_ÏÈÈÈÈ _
_ÏÈÈÈÈ
_
_
_ ÈÏÈÈ _ÏÈ b_ _ÏÈÈÈ b_ÏÈ _ _È
Ï
È _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÈÏÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈÈ _
_ _ÏÈÈÈÈ _ÈÏÈÈ _ÏÈÈÈ _ÈÏÈÈ _ÏÈÈÈ _ _ÈÈ _ _ _ÏÈÈÈÈ _
_ _ÏÈÈÈÈ
_
G
 b È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÏÈÈ Î Î È
Ï ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
lÈ lÒl { p Î lÎ Î l Î lÎ Î l Î lÎ Î=l
186

Ò==================================
l&
Òl ÏÈÈÈ b_ÈÏb_ ÏÈÈÈ ÏÈ _ l lÒl l l l l l l
Òl _ Ï
È _
_ _ È
Ï
_
È
ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÏÈ Î Î lÒl l l l l l l
l& b
Ò================================== lÈ lÒl { ÇÇöÇ ÇÇöÇ Î l ÇÇöÇ ÇÇöÇ Î l ÇÇöÇ ÇÇöÇ Î l ÇÇöÇ ÇÇöÇ Î l ÇÇöÇ ÇÇöÇ Î l ÇÇöÇ ÇÇöÇ Î=l
Òl l lÒl p pizz. l l l ÏÈ ÏÈ l ÈÏ ÏÈ l È
Ï È
Ï l
Ç _ Ï
È _ È
Ï _
_ È _
_ È _
_ È _
_ È _
_ È _
_ È
Òl
b ÏÈÈÈ ÏÈ bÏÈÈÈbÏÈ ÇöÇ ÇÇÇöÇ l ÇÇöÇ Î Î lÒl ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l Î ÈÈ ÈÈ Î l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l Î ÈÈ ÈÈ Î l ÈÈ ÈÈ Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l Î ÈÈ ÈÈ Î l
l & È ÈÈ È ÈÈ
Ò================================== l lÒl { l l l l l =l
Òl l lÒl p l l l l l l
P

Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Òl
b È
Ï ÏÈÈÈ bÏÈbÏÈÈÈ ÇÇÇöÇ öÇÇ l ÏÈÈ Î Î lÒl Î ÇöÇÇöÇ ÇÇÇööÇ l Î ÇöÇÇöÇ ÇÇÇöÇö l Î ÇÇÇöÇö ÇöÇÇÇö l Î ÇÇÇöÇö ÇöÇÇöÇ l Î ÇöÇÇö ÇÇöÇö l Î ÇÇööÇ ÇÇööÇ l
l & È È ÈÈ È È
Ò================================== lÈ lÒl { öÇ öÇ l öÇ öÇ l öÇ öÇ l öÇ öÇ l ÇöÇ ÇöÇ l ÇöÇ ÇöÇ=l
Òl l lÒl p l l l l l l
Òl bÏÈÈ ÈÏÈ ÇÇÇöÇ l ÈÏÈ lÒl úÈÈ ÇÇöÇ l úÈÈ ÇÇöÇ l ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ#ÏÈ úÈ l l
ÇÇöÇ ÇÇ l ÇÇ l
b ÈbÏÈÈ ÈÏÈ ÇÇ ÈÏÈ Î Î È È È
È È È l È È È Ï
È Ï
È
ÒL==================================
l & ÈÈ ÈÈ öÇ l ÈÈ lÒl { È l È l l úÇ ÈÈ l úÇ ÈÈ=l
¥ È È p
- 8 / 14 -
_
_ ÏÈÈÈ _ ÏÈÈÈ
_ _ ÈÏ _ÏÈÈ ÈÏ _ÏÈÈ
 b ÈÈ ÈÈÈ Î _
_
_ È _
_ _ÏÈÈÈÈ _ _ÏÈÈÈÈ
_ _
_ÈÈÈÈ _
_ _ÈÈÈ _ÈÏÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈÈ _
_ _ÏÈÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _
_ÈÈÈÈ _
_ _ÈÈÈ _
_ÏÈÈÈÈ _
_ _ÏÈÈÈÈ
_ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
_
_ÏÈÈÈÈ _
_ _ÏÈÈÈÈ
_
lÎ Î l Î lÎ Î l Î lÎ Î l Î lÎ Î=l
194

Ò==================================
l&
Òl l l l l l l l l
Òl l l l l l l l l
b Ç
Ç Ç
Ç
Ò==================================
l & öÇ öÇ Î Ç
Ç
l öÇ öÇ Ç
Ç Î Ç
Ç
l öÇ öÇ Ç
Ç Î Ç
Ç
l öÇ öÇ Ç
Ç Î Ç
Ç
l öÇ öÇ Ç
Ç Î Ç
Ç
l öÇ öÇÇ
Ç Î Ç
Ç
l öÇ öÇ Ç
Ç Î Ç
Ç
l öÇ öÇ =lÇ
Ç Î
Òl _ ÏÈÈÈ _ ÏÈÈÈ #_ l ÏÈ ÏÈ l l l l ÏÈ ÏÈ l ÈÏ ÏÈ l ÈÏÈÈ _ ÏÈÈÈ l
Òl _
_ _
_ _ Ï
È
È _
_ È
Ï
È _
_ È
È _
_ È
È _ È
Ï _ È
Ï
È È Î È È l Î È È Î l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l Î ÈÈ ÈÈ Î l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l Î È È Î l È È Î ÏÈÈ ÏÈÈ l Î È È Î l _
_ È
È _
_ È
È _
_ È
È _
_ È
È _
_ _
l& b
Ò================================== l l l l l l È È l =l
Òl l l l l l l l l
Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Òl
b Î #öÇÇÇÇö ÇÇÇööÇ l Î ÇÇöÇÇöö ÇÇöÇöÇö l Î ÇöÇÇÇöö ÇÇöÇÇöö l Î ÇÇöÇöÇö ÇÇöÇÇöö l Î ÇöÇÇÇöö ÇÇöÇöÇö l Î ÇÇöÇÇöö ÇÇöÇöÇö l Î ÇöÇöÇÇ ÇÇöÇöÇ l Î ÇÇööÇÇ ÇöÇöÇÇ l
öÇ öÇ l Ç Ç l
Ò==================================
l& Ç Ç l Ç Ç l Ç Ç l Ç Ç l öÇ öÇ l öÇ öÇ=l
Òl l l l l l l l l
Òl ÇÇ ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ l ÇÇöÇ . ÇÇj l úÈ ÇÇöÇ l úÈÈ ÇÇöÇ l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ #ÏÈÈ l úÈÈ ÇÇöÇ l ÇÇ lÇ l
b Ç Ç
Ç
LÒ==================================
l & #_ÇÇö öÇ öÇ l ö
Ç Ç
Ç È
È È È È È È ú
Ç Ï
È
È Ç
ú
Ç Ï
È
È
¥ öÇ l l l l l È l È =l

_
_ ÏÈÈÈ _ ÏÈÈÈ
_ _ È
Ï _ È
Ï _ ÏÈÈ _
ÏÈÈ #_ÏÈ _ÏÈ _ÏÈ _ÏÈ _ ÈÏÈÈ
_
_ È _
_ È _
_ È
È _
_ È
È _
_ È _
_ È _ È _ È _ È _ È _
_
1. 2.
È È
 b È È Î È È È È È È È È ÈÈ Î Î È È È È
ÇöÇ ä ÇÇöÇ ÇÇöÇ úÈÈ .
H
ÇöÇ ä ÇÇöÇ . ÇÇ ÇÇ
Ò { ÇÇúÇ . l Çj l Çj
202

Ò==================================
l& l {Ó böj
Ç l úÇ . l È =l
Òl l Ó Òf l l l l l
Òl l Ó Ò l ÇÇ l . l ÇÇ l Ç l
b Ç
l & ÇöÇ ÇöÇ Ç
Ò================================== Î l ÇöÇ Ç Î Î {Ó ÇöÇ Ç Î Î Ç
Ò { ÇúÇ . l ú
Ç . l È ú
È
È l ú
Ç . l Ç
ú
Ç . =l
Òl _ ÈÏÈÈ _ ÏÈÈÈ #_ l ÈÏ ÏÈ Ó ÈÏ Ò f l l l l l
Òl _
_ _
_ _ Ï
È
È _
_ È
Ï
È _
_ È
È _
_ È
È _ È
Ï _ È
Ï _ Ï
È _ È
Ï _
_ È
È Ç Ç Ç Ç
b È È Î È È l È È ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ Ó È Î Î Ò Î ÇÇö ÇÇö l Î ÇÇÇ ÇÇÇ l Î ÇÇö ÇÇö l Î ÇÇÇ ÇÇÇ l Î ÇÇ ÇÇ l
Ò { ÇÇööÇ ÇöÇöÇ l ö ö ÇöÇö ÇÇöö l ö ö Çö Çö
Ò==================================
l& l {Ó _öÇÇÇö _ÇöÇÇö l Ç Ç _öÇÇÇö _öÇÇÇö l _ÇÇöÇö _ÇÇöÇö=l
Òl l Ó Ò f l l l l l
Òl ÇÇ ÇÇ l ÇÇö Ç Ó Ç
Ç Ò Ç l l l l l
b Î #öÇöÇÇ ÇöÇöÇ ÇöÇö Î Î ÇÇöÇöö Î Î ÇÇúÇ . ÇÇÇ Ç
Ç ÇÇÇ Ç
öÇ öÇ l Ç
Ò==================================
l& {Ó Ç Ò { _ú.ÇÇÇú . l _ú.ÇÇú . l _ú.ÇÇÇú . l _ú.ÇÇú . l _ÇÇú.Çú . =l
Òl l Ó Ò f l l l l l
Òl ÇÇ ÇÇÇöÇ ÇÇöÇ l Ç Î Î Ó Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ò arco. l l l l l
b Ç
l & #_ÇöÇ ÇöÇ öÇ öÇ Ç Ç
Ç Ç Î Ç Î Ç Î Ç Î Ç Î
LÒ================================== l ÇöÇ {Ó ÇöÇ#_ÇöÇ ÇöÇ _ÇöÇ ÇöÇ _ÇöÇ Ò { _ÇÇú l _ÇÇ
_ ú
l _ÇÇú l _ÇÇ
_ ú
l _ÇÇ
_ =l
¥ f Ç Ç ú
Ç

 b ÇÇ ÇÇ JÏ Ç ä úÈ ÇÇ ä ÏÈÈ . bÏJÈÈÈ ÇÇ ä úÈÈ ÇÇ ä ÏÈÈ . bÏJÈÈÈ ÏÈÈ bÏÈÈÈ ÏÈÈÈ úÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ . _JÈÏÈÈ
ö
Ç ö
Ç . È Ç È È È È È
210

ÈÈ l j öÇ È
Ò==================================
l& lj öÇ È lj öÇ È lj öÇ È l È l l =l
Òl l l l l Ä
l ÈÏ b_ÈÏ _ÈÏÈ l _ ÈÏÈÈ l
_ _
È _ _
_ ÈúÈÈ _
_ ÈÏÈÈ l _ _
_ ÈÏÈÈ _ ÈÏÈÈ . _
_ _
_
Òl lÇ lÇ lÇ lÇ È È
l _ÈÈ _ÈÈÈ _ÈÈ l _ÈÈÈ _ÈÈ l _ÈÈÈ _ÈÈ _JÈÈÈ l
b ÇÇ Ç Ç Ç Ç
l & úÇ . l úÇ .
Ò================================== l úÇ . l úÇ . l úÇ . l l l =l
Òl l l l l l Ä
_ Ï
È _
Ï
È
_
È _
_ÏÈ l b_
È _
_ ÈúÈÈ _
_ ÏÈ l b_
È _
_ ÈÏÈÈ _
_ ÏÈ . _
È _
_
ÈÏÈJÈ l
Òl
b Î ÇÇ ÇÇ l Î ÇÇ ÇÇ l Î ÇÇ ÇÇ l Î ÇÇ ÇÇ l Î ÇÇ ÇÇ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ ÈÈ l
l& ö
Ç ö
Ç
öÇöÇ ÇööÇ l
Ò================================== ö
Ç ö
Ç
bö_ÇÇö _ÇöÇö l ö
Ç ö
Ç
bö_ÇÇö _ÇöÇö l ö
Ç ö
Ç
bö_ÇÇö _ÇöÇö l ö
Ç ö
Ç
bö_ÇÇö _ÇöÇö l l l =l
Òl l l l l Ä
l Ç l l l
Òl l l l l l g öÇöÇÇ
Ç l búÈÈ
b Ç Ç Ç Ç Ç g ö
Ç Î Î È ÏÈÈ l bÏÈÈÈ ÏÈÈ . JÏÈÈÈ l
Ç
Ò==================================
l & úÇ . l _ÇÇú . l _ÇÇú . l _ÇÇú . l _ÇÇú . ö
Ç
l gg _ÇÇö l È l È =l
Òl l l l l g
l gÄ l l l
Òl lÇ lÇ lÇ lÇ l Ç Ç l Ç Ç l Ç Ç ÇÇ l
b
l & ÇúÇÇ Î Ç Î Ç Î Ç Î Ç Î Ç Ç
l ÇöÇ böÇ öÇ lÇ Ç
ú
Ç öÇ l öÇÇ ÇöÇ . =
Ç öÇ l
j
LÒ==================================
l búÇ l búÇ l búÇ l búÇ
¥ Ä
- 9 / 14 -
_ Ï
È _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÈÏÈÈÈ _
_ _ÏÈÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ _ÈÏÈÈ _ÏÈÈÈ
I
 b ÏÈÈÈ ÏÈÈ bÏÈÈ 1.ÏÈ Î Î Ç Ç Ï
È È
È
2.
È È l È È Ç Ç
l öÇ ÇöÇ böÇÇ {Ó È È Î Î · Î Î Î Î
218

Ò==================================
l& l ll p l l =l
Òl _
_ ÈÏÈÈ _ ÈÏÈÈ b_ ÈÏÈ l _ ÏÈÈ l Ó ÏÈ l ll l l l
Òl _
_ È _
_ È _
_ È _ È _
È
_
È
b ÈÈ È ÈÈ l È Î Î l Ó È ÈÏÈ ÏÈÈ l ÏÈ #ÏÈ ÇÇ l l úÈ
È È È ÇÇö l úÈÈ ÇÇö l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈ #ÏÈÈ l
Ò==================================
l& l Ç
Ç
l böÇ _ÇÇú Ç {Ó È l È È
È ö
Ç ll È Ç l È Ç l È È= È l
Òl b_
È_ÏÈÈ _ È_ÏÈÈ _ l l Ó l ll p l l l
Òl _ _ Ï
È
È _ Ï
È
È Ï
È
_
È _ Ï
È _ È
Ï
ÈÈ È ÈÈ l È Î Î l Ó È l ll
Î Î l ÇÇöÇ ÇÇöÇ Î l l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l Î ÈÈ ÈÈ Î l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÈÈ =
l l ÏÈÈÈ l
l& b
Ò================================== l l _ÇÇÇö _ÇÇÇ _ÇÇÇ Ó{ l
Òl l l _ ö
Ç _
Ç
_
ö
Ç Ó l ll p l l l
Òl bÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈ l ÏÈ ÇÇö ÇÇ l Ó l ll Ç Ç
ÇÇöÇ ÇÇöÇ l ÇÇöÇ ÇÇöÇ l Ç Ç Ç
ÇÇöÇ ÇöÇÇ l Ç
b È
Ò==================================
l& È È È Ç ö
Ç · Ï
È
È Î Î Ç
Ç Î Î ö
Ç ö
Ç
öÇ öÇ l öÇ öÇ l Î ö
Ç ö
Ç Î ÇööÇ ÇööÇ=l
È l È l {Ó È l úÇ ll
Òl l l Ó l ll p l l l
Òl ÇÇ ÇÇ Ç l l Ó l ÇÇöÇ Î l l Ç Ç Î l Ç Ç Î l Ç Ç Î l
b ö
Ç Ç Ç Ç Î Î Ï
È
È
pizz.

LÒ==================================
l& ö
Ç böÇ l _ÇÇö Ç Ç
l _ÇÇ _ÇÇ _ÇÇ {Ó _ÇÇö Ç lÈ l l ÇöÇ ÇöÇ l ÇöÇ ÇöÇ l ÇöÇ ÇöÇ =l
¥ _
Ç_Çö _
Ç_Çö _Çö p
ÈÏÈ _
_ ÏÈÈ _ Ï
È _
È
Ï _
Ï
È _È
Ï _
_ ÏÈÈÈ _ ÏÈÈÈ
_ _ ÈÏÈÈ _ ÏÈÈÈ _ ÏÈÈ _ ÏÈÈ
 b Î È È Î È È Î ÈÈ ÈÈ Î È È Î È È Î È È Î È ÈÈÈ Î _ÈÏÈÈ _ÏÈÈÈ Î _ÏÈÈÈ _ÏÈÈÈ Î _
_
_ È
È _
_ È
È _
_ È
È _
È
_
È È
Ï È
Ï _
È
_
È _

È _
_ È
È _
_ È
È _
_ _
_ _
_ È
È _
_ _ÈÏÈÈÈ _
_ÏÈÈÈÈ _ÏÈ _ÏÈ _ÈÏ _ÏÈ
Î ÈÈ ÈÈ Î ÈÈ ÈÈ
226

Ò==================================
l& l l l l l l l =l
Òl l l l l l l l l
Òl úÈÈ ÇÇ l Ç lÇ l ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ l ÇÇöÇ . ÇÇ Ç l úÈÈÈ ÇÇ l úÈ ÇÇ l ÏÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈ #ÏÈ l
b È ö
Ç Ç
ú
Ç Ï
È
È Ç
ú
Ç Ï
È
È Ç Ç Ç
Ç ö
Ç È
È öÇ l È È È È = ÈÈ l
Ò==================================
l& l È l È #l _ÇöÇ ÇöÇ öÇ öÇ l öÇ ÇöÇ l
j l
Òl ÈÏÈ _ ÏÈÈ l ÏÈ ÏÈ l ÈÏ ÏÈ l _ÏÈ _ÏÈ l ÈÏ ÏÈ l l l l
Òl _
_ È _ È _
_ È
È _
È
_
È _
È
_
È _

È _
_ È
È _
_ È
È # _
_ Ï
È
È _
_ È
Ï
È _
_ È
È _
_ È
È _ Ï
È _ È
Ï
b Î È È Î l È È Î ÏÈÈ ÏÈÈ l Î È È Î l È È Î È È l Î È È Î l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l Î ÈÈ ÈÈ Î l ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l
Ò==================================
l& l È È l l l l l l =l
Òl l l l l l l l l
Òl ÇÇ ÇÇ l ÇÇ ÇÇ l ÇÇ ÇÇ l Ç Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç
b Î ÇöÇÇö ÇÇööÇ Î öÇÇö ÇööÇ Î ÇööÇ öÇöÇ Î #öÇÇÇö ÇÇöÇö Î ÇÇöÇö ÇÇööÇ Î ÇÇööÇ ÇöÇÇö Î ÇÇööÇ ÇöÇöÇ Î ÇöÇöÇ ÇÇööÇ l l l l l
öÇ öÇ l
Ò==================================
l& öÇÇ öÇÇ l öÇÇ öÇÇ l öÇÇ öÇÇ l öÇ öÇ l öÇ öÇ l öÇ öÇ l öÇ öÇ=l
Òl l l l l l l l l
Òl l l l l l l l l
b
l & ÇöÇ ÇöÇÇ Ç Î Ç
l ÇöÇ ÇöÇ Ç Î Ç Ç
l ÇöÇ ÇöÇ Î Ç
l ÇöÇ ÇöÇ Ç Î Ç
l ÇöÇ ÇöÇ Ç Î Ç
l ÇöÇ ÇöÇ Ç Î Ç
l ÇöÇ ÇöÇ Ç Î Ç
l ÇöÇ ÇöÇ =l Ç Î
LÒ==================================
¥
ÈÏÈÈ _
_ ÏÈÈÈ _ Ï
È _
È
Ï _
Ï
È _
È
Ï _
_ ÏÈÈÈ _
ÏÈÈÈ
_ _ ÈÏÈÈ _
ÏÈÈÈ _ ÈÏÈÈ
_ È _ È _
_ È
È _
È
 b Î È È Î È È Î ÈÈ ÈÈ Î È È Î È È Î È È ÈÈ Î Î ÇÇÇúÇ .
_ _ _
È È
Ï È
Ï _
È
_
È _
È
_
È _
_ È
È _
_ È
È _
_ _
_ _
_ ÇÇ .
Çú .
l úÇúÇ .
· =l
l #úÇú.Ç .
234

Ò==================================
l& l l l l l
Òl l l l l l l l l
Òl l l l l l Ç
Ç Ç
Ç l Ç Ç l Ç l
b úÈÈ
È
ÇÇöÇ ÇÇ
ú
Ç Ï
È
È
ÇÇúÇ Ï
È
È Ç Ç Ç
Ç ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇ Î ÇöÇöÇ ÇöÇÇö Î ÇöÇÇö ÇöÇÇö # núÇÇúÇ ..
Ò==================================
l& l È l È #l _ÇöÇ ÇöÇ öÇ öÇ l ÇöÇ öÇ öÇ öÇ l #öÇ Çö l ÇöÇ ÇöÇ l úÇ . =l
Òl ÈÏÈÈ _ ÏÈÈÈ l ÏÈ ÏÈ l ÈÏ ÏÈ l _ÏÈ _ÏÈ l ÈÏ l l l l
_
_ _ _
_ È _
È
_ _
È
_ _
È
_ _
_ È
È _
_ È
È # _
_ È
Ï
È _
_ È
Ï
È _
_ È Ç
Òl
b Î È È Î l ÈÈ ÈÈ Î ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ l Î ÈÈ ÈÈ Î l È È Î È È l ÈÈ Î Î l Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇ l ÇÇ ÇÇöÇ ÏÈ ÏÈÈ ÇöÇ ÇÇÇÇ l Î nöÇÇÇ ÇÇöÇ l
Ò==================================
l& l l l l l ÇöÇ ÇöÇ #öÇ öÇ öÇ l öÇ ÈÈ È ÇöÇ l # öÇöÇ ÇööÇ=l
Òl l l l l l l l l
Òl Ç
Ç Ç
Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
b Î ÇÇööÇ ÇöÇÇö l Î ÇÇöÇö ÇöÇÇö l Î ÇöÇÇö ÇÇöÇö l Î #öÇÇÇö ÇöÇöÇ l Î ÇÇöÇö ÇöÇÇö l ·
l
·
l Ç Ç Ç ÇÇ Ç Ç l
l& ö
Ç
Ò==================================ö
Ç l Ç Ç
öÇ öÇ l öÇ öÇ l Ç Ç Ç
öÇ öÇ l Ç ö
Ç ö
Ç l l l ÇöÇ #öÇÇ #öÇÇ öÇ nöÇ=ÇöÇ l
Òl l l l l l l l l
Òl l l l l l l l l
b Ç
l & ÇöÇ ÇöÇ Ç Î Ç
l ÇöÇ ÇöÇÇ Î Ç
l ÇöÇ ÇöÇÇ Î Ç
l ÇöÇ ÇöÇ Ç Î Ç
l ÇöÇ ÇöÇ Ç Î Ç Ç Î Ç Ç Î Ç
l ÇöÇ ÇöÇ =l Ç Î
LÒ================================== l _ÇÇö _ÇÇö l _ÇÇö _ÇÇö
¥
- 10 / 14 -
 b
· ÇÇ#öÇÇÇ#öÇÇÇ nöÇÇÇ#öÇÇÇ ÇÇÇ nÏÈÈ #ÏÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ #ÏÈÈÈÈ Î
ÇÇöÇ ÇÇÇö
nö Ç ö
Ç Î ÏÈÈÏ ÏÈÏÈ #ú.úÈÈú.. úÈÈú ..
· =l
È È È l Èú.ÈÈÈ
242

Ò==================================
l& l #öÇ öÇ l È È ÈÈ #ÏÈÈÈ l ö
Ç ö
Ç l Ï Ï
ÈÈÈ ÈÈÈ l ÈÈ l
Òl l l l l l l l l
Òl Ç
ÇÇú.Ç l l È
Ï È
Ï
l #ÏÈ ÏÈ#ÏÈÈ ÈÈ l ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ#ÏÈÈ ÈÈ l #ÏÏÈÈ ÏÈÈÏ l .
ÏÈÈÏ ÏÈÏÈ #l n#úÈúÈú .. l
b ú.
Ç .
Ò==================================
l & úÇ l · l · lÈnÏ
È
È È
È È
È È È
È È
Ï È
È È
È È È È
È È
Ï Î Ï
È
È Ï
È
È Î È
Ï
È È
Ï
È È
È
È ÈÈ l È ÈÈ l È È l ÈÈ ÈÈ l È =l
Òl l l l l l l l l
Òl Ç Ç
ÇöÇ ÇÇö l #ú.ÇÇ Ç l Çú . Ç
Ç l l #Ï
È _È
Ï #Ï
È _
È
Ï
l #ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÏÈ ÏÈÈ ÏÈÈ ÈÈ ÈÈ l # #ÏÈÈÏ ÏÈÈÏ l
l & b Î öÇÇöÇ ÇöÇöÇ #l # ú.ÇúÇ .
Ò================================== #l núÇÇúÇ .. l · l · l ÈÈ ÈÈ È ÈÈÈ ÏÈÈÈ l ÈÈ È È ÈÈÈ ÏÈÈÈ l Î n ÈÏÈÈ ÏÈÈÈ =l
Òl l l l l l l l l
Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç # _
È
Ï n È
Ï
_
Òl
b ÇÇ nöÇÇÇ ÏÈ ÏÈÈ ÇöÇ ÇÇÇ l Î #öÇÇ ÇöÇ l Î nöÇöÇÇ ÇÇööÇ l núÇÇúÇ .. l úÈÈú.. l
·
l
·
l #ÏÈ ÏÈÈ #ÏÈÈ ÈÈ ÈÈÈ l
l& Ç
ö È
È È Ç # ö
Ç
öÇ l # Çö Çö l # Çö Çö l
Ò================================== ö
Ç Ç Ç ú
Ç . l ÈÈÈÈ
ú . l l l ÈÈ È È ÈÈ = nÏÈÈÈ l
Òl l l l l l l l l
Òl l Ç Ç l lÇ Ç lÇ Ç lÇ Ç lÇ Ç l ÇÇ ÇÇ l
b Ç Ç Î
LÒ==================================
l & _ÇÇö _ÇÇö Ç
l öÇ öÇ Ç Î l öÇ öÇÇ
Ç Ç
Ç Î l Ç
ö
Ç Ç
ö
Ç Î Ç
l öÇ öÇ Ç Î l Ç
ö
Ç Ç
ö
Ç Î l Ç
ö
Ç Ç
ö
Ç Î l ö
Ç ö
Ç Î =l
¥

_ÏÈ _ÏÈ
 b · ÏÈÈÈ #ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ n_ÏÈÈÈ _ÈÈÈÈ ÏÈÈ ÏÈÈÈ #ÏÈÈÈ _ÈÏÈÈ n_ÏÈÈÈ _ÈÈÈÈ ÏÈÈ · · · · ###
250

Ò==================================
l& l È È l È È l l l l ll =
Òl l l l È
Ï # È
Ï l È
Ï # È
Ï l È
Ï # È
Ï l È
Ï # È
Ï ll
Òl Èúú.ÈÈ .. l ÈÏÈÏÏÈ l _ È
Ï n È
Ï
_ _
È
Ï
_
È _
_È _
È
_ _
È
Ï _ È
Ï n È
Ï
_ _
Ï
È
_
È _
_È _
È
_ _
È
Ï _ È
Ï n È
Ï
_ _
Ï
È
_
È _
_È _
È
_ _
È
Ï _ È
Ï n È
Ï
_ _
Ï
È
_
È
l ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ È ÈÈ ÈÈ ÈÈ l l ###_
È
_ _
È
_ _
È
Ï
b
l & ÈÈnú È
Ò================================== l È È Î Î l · l l l l ll =
Òl l l l l l l ll
Òl Ï
È
ÏÈÈ Ï
È
ÏÈÈÏ l ú.Èú.È ú
È . _ ú
È
l úÈú.È.
. _ ú
È .
.
l #úÈúÈ . _ ú
È .
.
l #úÈúÈ . _ ú
È .
.
l #úÈúÈ . _ ú
È .
.
l #úÈúÈ . l l ###
b Î nÏ È
ÈÈ
Ò==================================
l& È
ÈÈ l È È l ÈÈÈ lÈ È lÈ È lÈ È lÈ È ll =
Òl l l l l l l ll
Òl # _
È
Ï n _ È
Ï _ Ï
È _ Ï
È _ Ï
È _
Ï
È
ÏÈÈÈ #ÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈÈ nÏÈ Î ÏÈÈÏ Î ÈÏÏÈÈ ÈÏÈÏÈ Î #ÏÏÈÈÈ ÏÈÏÈÈ Î #ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ Î #ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ Î #ÏÈÏÈÈ ÏÈÏÈÈ Î l l ###
È
Ï È l Ï
È l l l _ Ï
È _
Ï
È l _ Ï
È _
Ï
È l _ Ï
È _
Ï
È
b
Ò==================================
l& È ÈÈ l ÈÈ l ÈÈ ÈÈ lÈ È lÈ È lÈ È lÈ È ll =
Òl l l l l l l ll
Òl
b ÇÇöÇ ÇÇöÇ Î l ÏÈÈ ÏÈÈ Î l ÇÇöÇ ÇÇöÇ Î l ÇÇ ÇÇ Î l ÇÇ ÇÇ Î l ÇÇ ÇÇ Î l ÇÇ ÇÇ Î l l ###
LÒ==================================
l& lÈ È l l Çö Çö l Çö Çö l Çö Çö l Çö Çö ll =
¥
J __ ÈúÈÈ _
_ ÈÏÈÈ _
_ ÈÏÈÈ _
_ ÈúÈÈ _
_ ÈúÈÈ _
_ ÈÏÈÈ _
_ ÈÏÈÈ _
_ ÈÏÈÈ . _
_ ÈÏÈÈ _ _ ÈúÈÈ _
_ ÈÏÈÈ _
_ ÈÏÈÈ _
_ ÈúÈÈ _
_ ÈÏÈÈ _
_ ÈÏÈÈ . _
_ ÈÏÈÈ _ _ ÈÏÈÈ
_
 ### _ÈÈ È _
_ÈÈ È _ È
_ÈÈ _ÈÈ _ È _
_ÈÈ È _
_ÈÈ È _ È _
_ÈÈ _ÈÈÈ _ÈÈÈ _ÈÈ _ J _ È _
_ÈÈ È _ È
_ÈÈ _ÈÈ _ È _ È _
_ÈÈ _ÈÈÈ _ÈÈÈ _JÈÈÈ _ J _
äÎ Î
257

Ò==================================
l& l l l l l l l =l
Òl _ l ÈÏ _Èú l _Èú l l Èú l ÈÏ _Èú l l l
Òl ### __ÈúÈÈÈÈ _
_ÈÏÈÈÈÈ l _
_ _
_ÈÈÈ _ _ÈÈÈÈ l _
_ÈÈÈÈ _
_ÈÏÈÈÈÈ l _ÈÏÈ _
_ _ÈÏÈÈÈ . _JÈÏÈÈ l _ _
_ÈÈÈÈ _
_ÈÏÈÈÈÈ l _
_ _
_ÈÈÈ _ _ÈÈÈÈ l _ÈÏÈ _ _ÈÏÈÈÈ . _JÈÏÈÈ l _ÈÈÏÈ #ÏÈ ÏÈ ÏÈÈ _ÈÈÏÈ _ _ÏÈÈÈ l
È È È È È È
Ò==================================
l& l È l l l l È l l È ÈÈ È =l
Òl l l l l l l l l
_
_
Òl ### ÈÈú ú
È
ú
È _
_ Ï
È
Ï
È _
_ Ï
È
Ï
È _
_ ú
È
ú
È _
_ ú
È
ú
È _
_ Ï
È
Ï
È _ Ï
È _
_ ú
È
ú
È _
_ Ï
È
Ï
È _
_ Ï
È
Ï
È _
_ ú
È
ú
È _ Ï
È _
_ Ï
È
Ï
È
ÈÈÏÈ l ÈÈÏÈ ÈÈúÈ l ÈúÈ ÈÏÈÈ l ÈÏÈÈ ÏÈÏ.ÈÈ . ÏÈJÈÏÈ l ÈúÈÈ ÈÈÏÈ l ÈÈÏÈ ÈÈúÈ l ÈÏÈ ÏÈÏ.ÈÈ . ÏÈJÈÏÈ l ÈÏJÈ ä
Î Î
l
È
È È
Ò==================================
l& l È È l È
È È l È È È l È È l È È l È
È È È l È
È =l
Òl l l l l l l l l
#
Òl ## ÇúÇ Ç Ç Ç
ÇöÇÇ l ÇöÇÇ ÇÇúÇ Ç l ÇúÇ Ç Ç Ç
ÇÇöÇ l ÇöÇÇ ÇÇö . ÇÇj Ç Ç l ÇÇú Ç Ç Ç
ÇÇöÇ l ÇöÇÇ ÇÇúÇ Ç Ç Ç
l ÇöÇ ÇÇ . ÇÇ l Çöj Ç Ç
Ç
ú ö ö ú Ç
ú ö ö Ç
ö . ö
Ç
ö Ç
ú ö ö ú Ç
ö ö
Ç
ö . ö
j
Ç
ö ÇöÇÇ ä Î Î l
Ç
Ò==================================
l& Ç l ÇÇ _ÇÇÇ Ç l _ÇÇ Ç Ç Ç Ç
l ÇÇ _ÇÇö . _ÇÇö l _ÇÇ Ç Ç Ç l ÇÇ _ÇÇÇ Ç Ç Ç
l _ÇÇ _ÇÇö . _ÇÇö l _ÇÇ Ç =l
Òl _ÇÇÇú
_ _ÇÇÇö l _
_ _Çö _Çú l _Çú _ÇÇÇö l _
_ _Çö l _Çú _ÇÇÇö l _
_ _Çö _Çú l _Çö l _Çö l
Òl ### Ç ÇÇ l ÇÇ ÇÇ l Ç ÇÇ l ÇÇ ÇÇ . ÇÇ l ÇÇ ÇÇ l ÇÇ ÇÇ l Ç Ç Ç l ÇÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ l
Ç Ç Ç
Ç
LÒ==================================
l& úÇ öÇ l öÇ úÇ l úÇ Ç öÇ l öÇ öÇ j öÇ l úÇ öÇ l öÇ úÇ Ç
l öÇ öÇ . j Ç öÇ l öÇ #öÇÇ öÇ öÇ =l
Ç Ç Ç
¥ arco.

- 11 / 14 -
_
_ ÈúÈÈ ÈÏÈÈ
_
_ _
_ÈÏÈÈ _ ÈúÈÈ
_ _
_ ÈúÈÈ ÈÏÈÈ
_
_ _
_ÈÏÈÈ _ _ ÈÏÈÈ . _
_ ÈÏÈÈ _ _ ÈúÈÈ ÈÏÈÈ
_
_ ÈúÈÈ ÈÏÈÈ
_
_
 ### ÈÈ È _
_ È
ÈÈ _
_ È
ÈÈ ÈÈ _
_ È _
_ È
ÈÈ _
_ È
ÈÈ _
_ È
ÈÈ ÈÈ _
_ È _
_ J
È _
_ È _
_ ÈÈÈ È
Ï _
Ï
È ÏÈÈÈ _
_
_ _
_ _
_
_ ÏÈÈÈ _ÈÏÈÈ _
_# _ÏÈÈÈ
ÈÈ ÈÈ #Ï
J
È
ä È ÈÈ
Ï È È
È È
È È
È #Ï
äÈJ
È È
Ï
È
l ÈÈ È l È È =l
265

Ò==================================
l& l l l l l
Òl _ ÈúÈ _ ÈÏÈ l _ ÈÏÈ _ ÈúÈ l _Èú _ ÈÏÈ l _Ï _ . _JÈÏ l _ ÈúÈ _ ÈÏÈ l l l l
# _
_
Òl ## ÈÈ È _
_ È _
_ È _
_ È _
_ È
È _
_ È È _ Ï
È
È È _
_ È _
_ È Ç Ç
ÈÈ l ÈÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ È l ÈÈ ÈÈ l ä Ç ÇÇ ÇÇ ÇöÇ l úÈÈÈ ÏÈÈ l ä Ç Ç ÇÇ ÇÇ ÇöÇ l
È l #öÇÇj ÇöÇ öÇ #öÇ=l
Ò==================================
l& l l l l Ç
Ç
l #öj Ç Ç
ö Ç
ö l
Ç öÇ
Òl l l l l l l l l
# _
_
Òl ## úÈÈ ú
È
ú
È _
_ Ï
È
Ï
È _
_ Ï
È
Ï
È _
_ ú
È
ú
È _
_ ú
È
ú
È _
_ Ï
È
Ï
È _ Ï
È Ï
È . Ï
È _
_ ú
È
ú
È _
_ Ï
È
Ï
È _

È
Ï
È _
Ï
È
_
Ï
È # _
_ ú
È
ú
È _
_ Ï
È
Ï
È # _
Ï
È
_
Ï
È _
_ Ï
È
Ï
È
ÈÈ ÈÏÈÈ l ÈÏÈÈ ÈúÈÈ l úÈÈ ÏÈÈÈ l ÏÈÈÈ Ï.ÈÈ JÈÏÈ l ÈúÈÈ ÏÈÈÈ l Î ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ l úÈÈÈ ÈÏÈÈ l Î ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ l
È l È È
Ò==================================
l& l ÈÈ È l È È È l È È l È È l l =l
Òl l l l l l l l l
Òl ### ÇÇú Ç Ç
ÇÇÇö l ÇÇÇö ÇÇÇú Ç Ç l ÇÇú Ç Ç Ç
ÇÇÇö l ÇÇÇö ÇÇöÇ . ÇÇj l ÇÇú Ç Ç Ç Ç
ÇÇÇö l Î ÇÇÇö ÇÇÇö l ÇÇÇú Ç Ç Ç
ÇÇÇö l Î ÇÇÇö ÇÇÇö l Ç
Ç
ú
Ç ö
Ç ö
Ç ú
Ç Ç
ú
Ç ö
Ç ö
Ç Ç
ö . Ç
ö
Ç
ö Ç
ú
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç #ú Ç ÇöÇÇ l #ö_ÇÇÇ _öÇÇÇ=l
Ò==================================
l& _
_ ÇÇÇú _
_ ÇÇÇö l _ _ ÇÇÇö _
_ ÇÇÇú l _ÇÇ
_ ú _
_ ÇÇÇö l _ _ ÇÇÇö _ÇÇÇö . _ÇÇÇö l _ _ ÇÇÇú _
_ ÇÇÇö l _ _ÇÇÇö _ ÇÇÇö l #_
_ _ ÇÇÇú _
_
Òl l l Ç l l l l Çö l #_Çö _Çö l
Òl ### Ç ÇÇ l ÇÇ ÇÇ l Ç ÇÇ l ÇÇ ÇÇ . ÇÇ l ÇÇ ÇÇ l Î ÇÇ ÇÇ l ÇÇ ÇÇ l Î ÇÇ ÇÇ l
l& Ç
LÒ==================================
úÇ öÇ l öÇ úÇ l úÇ Ç öÇ l öÇ öÇ j öÇ l úÇ öÇ l öÇ öÇ l úÇ öÇ l öÇ öÇ=l
¥
n_
_ ÈúÈÈ _
_ ÈÏÈÈ È
Ï _
ÈúÈÈ
_ _
_ ÈÏÈÈ _
_ÈÏÈÈ _ _ ÈÏÈ b_ _
_ ÈúÈÈ _
ÈÏÈÈ _
_
_ _ ÈúÈÈ _
ÈÏÈÈ
_ _
_ ÈúÈ _
_ ÈÏÈ n_ÈúÈÈ
_ _
ÈÏÈÈ
_
# _
_ È _
_ È nÏ È # _
È
Ï Ï
È
_
È _
È
_
È _
_ È _
_ È _
_ È _
_ È
È
È _
_ È
È _
_ È
È _
_ È _
_ È _
_ È
È
È _
_ ÈÈÈ _
_ È _
_ ÈÈÈ
 ## ÈÈ
273
ÈÈ ä JÏÈÈÈ ÈÈ ÈÈ È È ÈÈ ÈÈ Î ÈÈ È È È ÈÈ ÈÈ È È ÈÈ
Ò==================================
l& l l l l l l l =l
Òl l l l l l l l l
Òl ### núÈÈ ÏÈÈ l ä Ç Ç ÇÇ ÏÈ l úÈÈ ÏÈÈ l _ Ï
È b _ Ï
È _ Ï
È
ÏÈÈ ÈÈ l ÈÈ nÏÈÈ ÈÈ l ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ l ÈÈ ÏÈ ÈÈ l nÏÈÈ bÏÈ ÏÈÈ l _ Ï
È _ Ï
È
È È Ç È
Ï È È È Î È È ÈÈ È È
Ò==================================
l& l j Ç
öÇ nö Ç #öÇ È
È l È l l È l È È È l l È È = l
Òl ÈúÈúÈ ÈÏÈÏÈÏ l ÈÏÈÏÈ _ ÈÏÈÏÏÈ l _ ÈúÈúÈú ÈÏÈÏÈÏ l _ÈÏÈ n_ l l l l l
# _
_

Òl ## ÈÈ _
_ _
_
nÏ _ _ _
_ _ Ï
È
È b _ ú
È
È _ Ï
È
È _ ú
È
ú
È _ Ï
È
Ï
È _ ú
È _ Ï
È nb _ ú
È
ú
È _ Ï
È
Ï
È
ÈÈ l Î ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ l Î ÈÏÈÈ n ÈÏÈÈ l n ÈúÈÈ ÈÏÈÈ l ÈÈ ÈÈ l úÈÈÈ ÈÏÈÈ l ÈÈ ÈÈ l
Ò==================================
l& l l l È l l l È È l =l
Òl l l l l l l l l
Òl ### ÇÇÇ ÇÇÇ l ÇÇÇ ÇÇÇ l ÇÇÇ ÇÇÇ l ÇÇ nÏÈ l l ÇÇ ÇÇ l ÇÇ ÇÇÇ l Ç
Ç Ç
Ç l
nú_ÇÇ ú
Ç ö
Ç Î ö
Ç ö
Ç ú
Ç ö
Ç Î ö
Ç È bú È Ï
È ú
Ç ö
Ç Ç
ú ö bú Ç ö
Ç
_ÇöÇÇö l
Ò==================================
l& Çú
nö_ÇÇ _ÇöÇ l _ÇúÇ
Çö Çö Çú _ÇöÇÇö l öÇÇ n ÏÈÈÈ l n úÈÈÈÈ ÏÈÈÈ l úÇ
È
öÇ l úÇÇ öÇÇ l n úÇ = öÇ l
Òl l l l l l l l l
Òl ### l l l l l l l l
Ç
Ç Ç
Ç Î Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç
Ç Î Ç
Ç Ç
Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
LÒ==================================
l& úÇ öÇ l öÇ öÇ l úÇ öÇ l öÇ böÇ l ÇúÇ ÇöÇ l ÇúÇ ÇöÇ l _ÇÇú _ÇÇö l _ÇÇú _= ÇÇö l
¥
_
_ ÈúÈÈ _
_ ÈÏÈÈ #_ ÈúÈÈ _ ÈÏÈÈ _ ÈúÈÈ _ ÈÏÈÈ #_ÈúÈ _
 ## # _
_ È
ÈÈ
_
_ È
ÈÈ ÈÈ
_
_ _
_ ÈÈ
_
_ È
È
_
_ ÈÈ _ÈÈ _ÈÏÈÈÈ
_ _ÈúÈÈÈÈ
_ _
_ÈÏÈÈÈÈ
_ _
_ÈúÈÈÈ _
_ÈÏÈÈÈ _ÈÏÈÈÈ _ÈÏÈ _
_ _ÈÏÈÈÈ _ÈÏÈ _ _ÈÏÈÈÈ _ÈÏÈ
È È È
281

Ò==================================
l& l l l l l l l =l
Òl l l l l l l l l
Òl ### ÏÈÈ #ÏÈ ÏÈÈ l #ÏÈ Ï ÏÈ l ÏÈÈ Ï ÏÈÈ l #ÏÈ
ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ È ÏÈÈ l ÏÈÈ ÏÈ ÏÈÈ l ÏÈÈ ÇÇöÇ ÏÈÈ l ÏÈÈ ÇÇöÇ ÏÈÈ l ÇÇöÇ ÏÈÈ ÇÇöÇ l
È È
È È
Ò==================================
l& l È l È È l È
È Ï
È
È È l È È È l È È l È È l È =l
È È
Òl l l l l l l l l
b _
Òl ### b ÈÈú ú
È _ Ï
È _
_ ú
È
È _
_ Ï
È
È _
_ ú
È
È _
_ Ï
È
È _ ú
È _ Ï
È _ ú
È _ Ï
È _ ú
È _ Ï
È _ ú
È _ Ï
È _ Ï
È _ Ï
È _ Ï
È
ÈÈÏÈ l #úÈÈÈ ÈÈÏÈ l ÈúÈÈ ÈÏÈÈ l úÈÈÈ ÈÏÈÈ l ÈÈúÈ ÈÈÏÈ l ÈÈú ÈÈÏÈ l ÈÈúÈ ÈÈÏÈ l ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ ÈÏÈÈ l
È
È
Ò==================================
l& È l È È l l È È l È È l È
È È l È È l È È È =l
Òl l l l l l l l l
Òl ## # ÇÇÇ l ÇÇúÇ Ç Ç
ÇöÇÇ l ÇÇú Ç Ç Ç
ÇöÇÇ l ÇÇúÇ Ç
ÇÇöÇ l ÇúÇ Ç Ç

ÇÇÇ
ö Ç ÇöÇÇ l ÇÇúÇÇ ÇÇÇ l ÇÇ
ö ú
Ç ÇÇöÇ l ÇÇöÇ ÇÇÇö ÇÇÇö l
Ç
Ò==================================
l& b úÇ Ç
öÇ l #úÇ Ç Ç
öÇ l ú
Ç ö
Ç l ú
Ç ö
Ç l úÇ Ç öÇ l úÇ Ç
öÇ l úÇ Ç ÇöÇ l ÇöÇ ÇöÇ ÇöÇ=l
Òl l l l l l l l l
Òl ### l l l l l l ÇÇöÇ l ÇÇöÇ ÇÇöÇ ÇÇöÇ l
Ç
LÒ==================================
l& _ÇÇú _ÇÇö l _ÇÇú Ç Ç _ÇÇö l _ Ç Ç Ç l ÇÇ Ç Ç l ÇÇ Ç Ç l ÇÇ Ç Ç l ÇÇ Ç l =l
¥ _ÇÇÇú _ÇÇÇö _
_ _Çú _ÇÇÇö _
_ _Çú _ÇÇÇö n_
_ _Çú _ÇÇÇö _
_ _
_ÇÇú
- 12 / 14 -
KÈú . . . . Èú . Èú .
#__ÏÈ _ÈÏ _
È ÏÈ
_È _ Ï
È #_
_ ÏÈ _ÈÏ _
È _
_ÈÈÈÈ _
_ÈúÈÈÈÈ
_ _
_ÈúÈÈÈÈ
_ _
_ÈúÈÈÈÈ
_ _
_ÈÈÈÈ
_ _
_ÈÈÈÈ
_
 ### ÈÈ ÈÈ ÈÈ
289
ÈÈ ÈÈ ÈÈ
Ò==================================
l& l l l l l l l =l
Òl l l l l l l l l
#
Òl ## #ÏÈ ÇÇ ÏÈ l ÇÇ #ÏÈ ÇÇ l Èú.È _ ú
È . _
l Èú.È ú
È . l ú.ÈÈ ú
È . l ú.ÈÈ ú
È . _
l úÈÈ ú
È
È .
. _
l ÈúÈ ú
È
È .
. l
È
È ö
Ç È
È
Ò==================================
l& l ö
Ç È
È ö
Ç l È
È l È
È l È l È l È l È =l
Òl l l l l l l l l
# _
Òl ## #úÈÈ ú
È _Ï
È _ Ï
È _ Ï
È _ Ï
È
ÈÏÈÈ l ÈÏÈÈ #ÏÈÈÈ ÈÏÈÈ l Î úÈÈ l l l l l l
l& ÈÈ È l È È È l
Ò================================== úÈÈ l Î úÈÈúÈÈ l Î úÈÈÈÈú l Î úÈÈÈÈú l Î úÈÈúÈÈ l Î úÈÈÈúÈ =l
È È ÈÈ ÈÈ È È
Òl l l l l l l l l
Òl ### ÇÇ ÇÇ l ÇÇ ÇÇ ÇÇ l Ç ÈÏ . JÏÈ l úÈÈ ÏÈ l ÇÇ ÏÈÈ . #öÇÇj
È l Èú l ÏÈÈ . ÈJÏÈ l úÈÈÈ ÏÈÈ l
ú
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç ö
Ç Ç È È È Ç È Ï
È
È Ç
Ç È È =l
#úÇÇ ÇöÇ l ÇöÇ #öÇÇ ÇöÇ l öÇ È
Ò==================================
l& È l È l öÇ È l È È l öÇ È l
Òl l l l l l l l l
Òl ### Ç ÇÇöÇ l ÇÇöÇ nöÇÇÇ ÇÇöÇ l ÇÇ ÏÈÈÈ . JÏÈÈ l úÈÈÈ ÏÈÈ l ÇÇ ÏÈÈ . #öÇÇj l úÈ l Ç ÏÈ . JÏÈ l úÈÈ ÏÈÈ l
nú Ç
Ç
LÒ==================================
l& l l öÇ È Ç È
È Ï
È
È Ç È
È È
È È È =l
È l l öÇ È l È l öÇ l
¥

_ ÈúÈÈ . _ ÈúÈÈ . _
_ ÈúÈÈ . _
_ ÈúÈÈ . _
_ ÈúÈÈ . _
_ ÈúÈÈ . _
_ ÈúÈ .
È _
_ ÈúÈ .
 ### _ÈÈ _ _
_ÈÈ _
_ÈÈ _
_ÈÈ _
_ÈÈ _
_ÈÈ _
_ÈÈ È _ÈÈÈÈ
_
È È È È
297

Ò==================================
l& l l l l l l l =l
Òl l l . l . l l l _Èú . l _Èú . l
# _
Òl ### ÈúÈ . ú
È . # _
l ÈúÈ . ú
È . _
_
l Èú.È ú
È
È _
_
l Èú.È ú
È
È _
l ú.ÈÈÈ ú
È . _
l ú.ÈÈÈ ú
È . _
_
l ÈÈ È
ú
È . _
_
l ÈÈ È
ú
È . l
È
Ò==================================
l& l È l È l È l l l l =l
Òl l l l l l l l l
Òl ## # úÈÈ l úÈÈ l ú
È
ÈÈúÈ l ú
È
ÈÈúÈ l ú
È
ÈÈÈú l ú
È
ÈÈÈú l úÈÈ l úÈÈ l
Î
Ò==================================
l& #ú È
È l Î #ú È
È l Î È l Î È l Î È l Î È l Î ú
È
È l Î ú
È
È
ÈÈ ÈÈ È È È È =l
Òl l l l l l l l l
Òl ### Ç ÏÈ . l úÈ Ï
È l Ç l
ÏÈÈ . #ÏJÈÈ úÈÈÈ ÏÈÈ l Ç l
ÏÈÈ . JÏÈÈ úÈÈÈ ÏÈÈ l Ç Ï
È . l úÈÈ Ï
È l
È #Ï
J
È È È È È È Ï
J
È È
öÇÇ È
Ò==================================
l& ÈÈ l È È l öÇÇ È l l öÇÇ È È l È l öÇÇ È ÈÈ l È È =l
Òl l l l l l l l l
Òl ### ÏÈÈ . #ÏJÈÈ l úÈÈÈ ÏÈÈ l ÇÇ ÏÈÈÈ . #ÏJÈÈÈ l úÈÈÈ ÏÈÈ l Ç ÏÈÈ . JÏÈ l úÈÈ ÏÈÈ l Ç ÏÈÈ . JÏÈ l úÈÈ ÏÈÈ l
Ç
Ç
LÒ==================================
l& È Ç È È È È Ç È È
öÇ È È l È l öÇ l l öÇ È l l öÇ È È l È =l
¥
_
_ ÈúÈÈ . _
_ ÈúÈÈ . b_ _
_ ÈúÈÈ . _
_ ÈúÈÈ . _
_ ÈúÈÈ . _
_ ÈúÈÈ . _
_ ÈúÈÈ .
_ È _ È _ È _ _ È _ Ï
È
È _ Ï
È Ï
È _ È _
 ### _ÈÈ
305
_ÈÈ _ÈÈ _ÈÈÈ _ÈÈ _ÈÈ _ÈÈÈ _ÈÈ _ÈÈ _ÈÈÈ
Ò==================================
l& l l l l l l l =l
Òl l l l l l ÇÇ Ç ÇÇ l . Ç l l
Òl ### nú_ÈúÈÈ .. l nú_ÈúÈÈ .. l nb_ÈúúÈÈÈ .. l _ÈúÈú.ú.ÈÈ . l _ÈúÈÈú.. l _ÇöÏÈÈ #_ _ÇöÈÏÈ _ÇöÏÈ l _
È ÈÈ
_ÈúÈúÈ .
È l _ÈúÈú.È .
È l
È
ú.
È
Ò==================================
l& l ÈÈ È
ú.
È l È l È l È
È l È l l =l
ÈÈ
Òl l l l l l l l l
Òl ### ÈÈ _
ú
È . l ÈÈ _ú
È . l ÈÈb _ ú
È . l úÈÈ . l ÈÈ _ú
È . l ÏÈ ÏÈ l ÈÈ _ú
È . l úÈÈ . l
Ò==================================
l& l l l È l l È
È È
È È l Ï
È
È l È =l
Òl l l l l l l l l
#
Òl ## Ç nÏÈ . l úÈ . Ç Ç Ç
Ç È Ï
J
È
È È
È nÏÈÈ l b núÈÈÈúÈ . l úÈÈ .
È
ú .
l úÈÈ .
ú.
È
l ÇöÇ ÇöÇ Ç l úÈú.È .
Ï
È
È #Ï È ö
Ï
Ç
È
È È
l úÈÈ .
È
ú .
l
l& böÇ È
Ò================================== È l È l È l ÈÈ È l È È l È È È l È È l ÈÈ È =l
Òl l l l l l l l l
Òl ### Ç nÏÈ . l úÈ nÏÈÈ l Ç l Ç l l l Ç l Ç l
Ç È Ï
J
È
È È
È l úÇ . Ç Ç Ç
l _ÇöÇ _ÇÇö ÇöÇ l úÇ . Ç Ç Ç l úÇ . Ç
l& böÇ È
LÒ================================== È l È l ÇúÇ . l _ÇÇú . =l
¥
- 13 / 14 -
_
_ ÈúÈÈ _
ÈÏÈÈ
_ _
_ ÈúÈÈ _
ÈÏÈÈ
_ _
_ ÈúÈÈ _
ÈÏÈÈ
_ _
_ ÈúÈÈ _
ÈÏÈÈ
_ _
_ ÈúÈÈ _
ÈÏÈÈ
_ _
_ ÈúÈÈ _
ÈÏÈÈ
_ _
_ ÈúÈÈ _
ÈÏÈÈ
_
_
_
 ### ÈÈ È _
_ È _
_ È
ÈÈ _
_ È _
_ È
ÈÈ _
_ È _
_ È
ÈÈ _
_ È _
_ È
ÈÈ _
_ È _
_ È
ÈÈ _
_ È _
_ È
ÈÈ _
_ ÈÈÈ
313
ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ ÈÈ
Ò==================================
l& l l l l l l =l
Òl l l l l l l l
# _
_
Òl ## ÈÈ ú
È
ú
È _ Ï
È
Ï
È _
_ ú
È
ú
È _ Ï
È
Ï
È _
_ ú
È
ú
È _ Ï
È
Ï
È _
_ ú
È
ú
È _ Ï
È
Ï
È _
_ ú
È
ú
È _ Ï
È
Ï
È _
_ ú
È
ú
È _ Ï
È
Ï
È _
_ ú
È
ú
È _ Ï
È
Ï
È
ÈÈ l ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ l ÈÈ ÈÈ l
Ò==================================
l& l l l l l l =l
Òl l l l l l l l
#
Òl ## ÈÈ _
ú
È Ï
È
ÈÈ l ÈÈ _
ú
È Ï
È
ÈÈ l ÈÈ _
ú
È Ï
È
ÈÈ l ÈÈ _
ú
È Ï
È
ÈÈ l ÈÈ _
ú
È Ï
È
ÈÈ l ÈÈ _
ú
È Ï
È
ÈÈ _
l ÈÈ ú
È Ï
È
ÈÈ l
Ò==================================
l& l l l l l l =l
Òl l l l l l l l
Òl ### úÈÈú ÏÈÈ l úÈúÈ ÏÈÈ l úÈÈú ÏÈÈ l úÈÈú ÏÈÈ l úÈÈú ÏÈÈ l úÈÈú ÏÈÈ l úÈÈú ÏÈÈ l
È È
Ï
ÈÈÈ l È
Ò==================================
l& È È È
Ï
ÈÈÈ l È È È
Ï
ÈÈÈ l È È È
Ï
ÈÈÈ l È È È
Ï
ÈÈÈ l È È È
Ï
ÈÈÈ l È È ÈÏÈÈ =l
È
Òl l l l l l l l
Òl ### ÇÇ ÇÇ l ÇÇúÇ ÇÇ l ÇÇúÇ ÇÇ l ÇÇúÇ ÇÇ l ÇÇúÇ ÇÇ l ÇÇúÇ ÇÇ l ÇÇúÇ ÇÇ l
ú
Ç
LÒ==================================
l& öÇ l öÇ l öÇ l öÇ l öÇ l öÇ l öÇ =l
¥
_
_ ÈúÈ _
_ ÈÏÈÈ _ _ÈúÈ . _
_ ÈúÈ . _
_ ÈúÈ . _
_ ÈúÈ . _
_ ÈúÈ . _
_ ÈúÈ . _
_ ÈúÈ .
_ È
È _ _ È
È _ È
È _ È
È _ È
È _ È
È _ È
È _ÈÈÈÈ
_
 ### _ÈÈ
320
_ÈÈ _ÈÈ
È
_ÈÈ _ÈÈ _ÈÈ _ÈÈ _ÈÈ
Ò==================================
l& l l l l l l l =l
Òl l . l . l . l . l . l . l . l
_
_
Òl ### ÈÈ ú
È
ú
È _ Ï
È
ÈÏÈÈ l ÈÈ _
_ ú
È
ú
È . _
_
l ÈÈú. ú
È
ú
È . _
_
l Èú.È ú
È
ú
È . _
_
l Èú.È ú
È
ú
È . _
_
l Èú.Èú
È
ú
È . _
_
l Èú.È ú
È
ú
È . _
_
l ÈÈú. ú
È
ú
È . l
Ò==================================
l& l l È
È l È
È l È
È l È
È l È
È l È
È =l
Òl l l l l l l l l
#
Òl ## ÈÈ _ ú
È Ï
È _
ú
È . _
ú
È . _
ú
È . _
ú
È . _
ú
È . _
ú
È . _ ú
È .
ÈÈ l ÈÈ l ÈÈ l ÈÈ l ÈÈ l ÈÈ l ÈÈ l ÈÈ l
Ò==================================
l& l l l l l l l =l
Òl l l l l l l l l
Òl ### úÈÈú ÏÈÈ l ÏÈÏÈ l Ç l l l Ç Ç l ÇÇúÇ Ç l l
È
È
Ò==================================
l& È È
ÈÏÈÈ l È _ÇÇö . _ÇÇÇj l úÇÇÇ Ç ÇÇÇö _ ÇÇÇö . _ ÇÇj Ç ÇÇÇö l öÇÇ öÇÇ . _Çj Ç Ç
öÇÇ l _ÇÇö _ÇÇö . = Ç ÇÇÇj
_ ö
Ç _ÇÇö l _
_ Ç _ Ç _ ÇÇÇö l _ÇÇú _
_ Ç Çö l _
_ ö
Ç
l
Òl l l l _ l l l l l
Òl ### ÇÇ l ÇÇ l l l l l ÇÇ l l
ú
Ç Ç
Ç ö
Ç Ç Ç Ç
Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç
Ç Ç
Ç Ç ú
Ç Ç
Ç Ç Ç Ç
LÒ==================================
l& öÇ l _ÇÇö . _ _ÇÇj
l ú _ÇÇö l _ ÇÇÇ l _ÇÇú ÇÇÇö l öÇ öÇ . _Çj Çö l öÇ l _ÇÇö _ÇÇö . = l
Çö Ç _ÇÇÇö _ _ÇÇÇö . _ _ _ ÇÇj
¥ _j
_ öÇ _ _ ö
Ç
_
_ ÈúÈÈ . _
_ ÈÏÈÈ _
_ ÈÏÈÈ _
_ ÈÏÈÈ _
_ ÈÏÈÈ _
_ ÈÏÈÈ _
_ ÈÏÈÈ
_
 ### _ÈÈ È _
_ÈÈ È _
_ÈÈÈ _
_ÈÈ È _
_ÈÈÈ _
_ÈÈ È _
_ÈÈÈ
Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î ÇÇúÇ .
328

Ò==================================
l& l l l l l l l =Ó
Òl l l l l l l l Ó
_ÈúúÈÈú...
Òl ### _ l _
_ÈÏÏÈÈ l _ÈÏÏÈÈ l _
_ÈÏÏÈÈ l _ÈÏÏÈÈ l _
_ÈÏÏÈÈ l _
_ÈÏÈÏÈ l ÇÇúÇ . Ó
ÈÈÈ È Î Î È Î Î È Î Î È Î Î È Î Î È Î Î
Ò==================================
l& l l l l l l l =Ó
Òl l l l l l l l Ó
Òl ### ÈÈ _
ú
È . l ÏÈÏÈ l ÏÈÈ l ÏÈÏÈ l ÏÈÈ l ÏÈÏÈ l ÏÈÈÏ l Ó
Ò==================================
l& l È È Î Î l ÈÈÈ È
Ï Î Î l È È Î Î l ÈÈÈ È
Ï Î Î l È È Î Î l È È Î Î l _ÇÇ . Ç =Ó
Òl l l l l l l l _ ú
Ç Ó
#
Òl ## Ç l l Ç l l Ç l l l Ó
Ç
Ò==================================
l& Ç Ç Î Î Ç Î Î Ç Î Î Ç Î Î Ç Î Î Ç Î Î Ç
úÇ _ÇÇö l _ ÇÇ l öÇ l _ÇÇ l öÇ l _ÇÇ l _ÇÇ l _ÇÇ . =Ó
Òl l _Çö l l _Çö l l _Çö l _Çö l _Çú Ó
Òl ### Ç l l Ç l l Ç l l l Ó
Ç Ç Ç Î Î Ç Î Î Ç Î Î Ç Î Î Ç Î Î Ç Î Î Ç
LÒ==================================
l& úÇ _ÇÇö l _ l öÇ l _ÇÇ l öÇ l _ÇÇ l _ÇÇ l _ÇÇ . =Ó
¥ _ÇÇÇö _Çö _Çö _Çö _Çú
- 14 / 14 -