Sei sulla pagina 1di 3
osrexuNATELOR PERLICE conta 291 Al 04. ep entra completarea Ordinal ministul inanfelor public ns, 862005 pentru reglementarea ate pla salar a insite publice gi penu stabilirea nor mis pent plata salarilr serene lnii marie 2018, 4s temeint prevedior a. 59 lia (2) din Legea mt. 300/200 privind tnanjele pubes, e& ‘moditicirte si complete ultrioare, si ale prevedeilor at. 10 alin (4) dla Hotirrea Guveealut 3134/2009 privind orgenizarea si fanjionaea Ministeralui Fingnjelor Public, cu mide si completiril uterine ‘instal finanjor pubiceemiteumnitorl ordi: ART. I La artclul 1, dup alineatal (2) se introduce un now alinat, aineatal G), eu ‘urmatorulcuprins: "G) Onfonatri: princpali de credite si insiuile publce si servicile publice din subordines acestor, peniru eare dita stabil pentra plata salailor cade intro zi de repaus siptimnel, zi de strbitoae legald sau ai lberS,efeetueazt plata salarior in 2iva lueroare anterioaracestea, cu condijiaincadréri tn perioaa previzus la alinestl (1), ART. II Prin derogare de la prevederite ar.2 din Orinul minstrol fnanelor publi ‘862005 pentrs replementrea dati pli saarilor Ia instngilepublice, publicat fm Montorl Oficial al Roméniei, Pats 1, nt. 108 din 2 februarie 2005, cw moificivile si complete ‘ltericare, ordonatori principal de rete inscrg\ in anexa care fae part ntepranth din prezentul ondin,achiti tn fusa aprile 2018 salar aferente ni marie 2018 la data stabi in czas. ART. HI Prezetul ordin se publica in Monitorul Oficial al Rote, Parte Lista ‘subordonate © Denumizea ordonstoruiai | "principal de eredite (Cures de Contr ‘Consitial Concurenjos "secretarial General al ri pe zle a pli salailor ordonatorior prineipali de credite 4 insti i \Govemia 16 [Minsterul FinanjelorPublice 5 Y IMisentiuais a Mier Teenie 5 | Sports spor 3 nse Medi I % Misra Tnsporor = 26 [Minister Sinai I 3 I 28 ‘Ministerul Comunicatiilor si | 3 | Soci Intros = Miner Plc A | EH eric Ronn ds Tana 5 3 Sev de Prt Pua 3 I 35 Miser Fsonomies 5 36 Minister Ene 5 | » Serta desta pri) 5 i frewmgees nentsor | | [Sporn input ima | | | coment nate in fomias : ! fnpernda 1941989 I @ |Ofcil Nana de Prevered 3 ] : Comer Split Bene | i 2 Cons Neil pea | 5 i Comore Deis | t 43 | Agentia National de Pres 5 i |AGERPRES. | (Consilil Superior al Moistratur Lo Maisto 2 a ‘Tnsiutal Cultural Roma 5 a7 5 j w Tastofine leona omar ——_______Pemanes 0 | Minstral Consult Publice gi | ‘Dalont Soe [ri i 0 SipmrepeeaPreseri—| | (DasorSeCuacte Peon | 2 "Con aon de 5 3 “Autortatea pentru Administer 5 |Activelor Stara 8 |Auioiatea Nona peniu | 5 | Restinitea Proper I 56 ‘Academia Oamenilor de Sing 5 4in Romania ED Ministerl Tuismut i 5 60 “Ministerul pentru Mediu de 5 Alacer, Comer $i |Anteepeenoriat a [Ministrul Apelor si Pidurlor 5 3 Ministrul penta Relaia cx 5 a arlamentat Minister pentru Roman de 5 rettinden 3 (Casa Najonalt de Asiguret 5 Sociale de Sinaate a ‘Autoitatea Najionall de 5 Reglementae ir Domeniul [Bnenziei