Sei sulla pagina 1di 7

FAIL MEJA SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH

Lembaga Peperiksaan Malaysia

i
Kementerian Pelajaran Malaysia
2008

Cetakan 2008
@ Hak Cipta Lembaga Peperiksaan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian


artikel, ilustrasi, isi kandungan ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun
sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau lain-lain sebelum
mendapat izin daripada Pengarah Peperiksaan, Lembaga Peperiksaan Malaysia,
Kementerian Pelajaran Malaysia.

Pengarah Peperiksaan berhak mengubah mana-mana peraturan yang


terkandung dalam buku ini dari semasa ke semasa jika difikirkan perlu.

Segala pertanyaan berkaitan Fail Meja Setiausaha Peperiksaan


ini hendaklah dirujuk terlebih dahulu kepada
PENGARAH PELAJARAN NEGERI

ii
KANDUNGAN

1. OBJEKTIF SEKOLAH 1
2. OBJEKTIF UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN 1
3. CARTA ORGANISASI SEKOLAH 2
4. CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN PEGAWAI 3
4.1 Carta Organisasi Unit Penilaian dan Peperiksaan Sekolah
4.2 Carta Organisasi Setiausaha Peperiksaan
5. SENARAI TUGAS/ KUASA DAN HUBUNGAN SETIAUSAHA 5
PEPERIKSAAN UPSR DENGAN PEGAWAI LAIN
6. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 10
6.1 Syarat Pendaftaran Peperiksaan UPSR
6.2 Bayaran Yuran Peperiksaan
6.3 Proses Pendaftaran Calon Sekolah
6.4 Kod Agama
6.5 Calon Istimewa
6.6 Calon Cicir
6.7 Perpindahan Calon
6.8 Mata Pelajaran Yang Ditawarkan
6.9 Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
6.10 Pusat Peperiksaan
6.11 Alatan Dan Perkakasan Peperiksaan
6.12 Salah Laku Dalam Peperiksaan
6.13 Pengumuman Keputusan Peperiksaan
6.14 Rayuan Semak Semula atau Kes ‘T’
6.15 Kehilangan atau Kerosakan Slip Keputusan
6.16 Calon Hospital
6.17 Penyimpanan Bahan Dan Dokumen
6.18 Kes Luar Jangka

7. PROSES KERJA 19
7.1 Pengurusan Pendaftaran Calon Peperiksaan UPSR
7.2 Pengurusan Pendaftaran Calon Istimewa
7.3 Pengurusan Pendaftaran Calon Cicir
7.4 Pengurusan Perpindahan Calon
7.5 Pengurusan Kemasukan Markah PEKA Dan PAFA
7.6 Pengurusan Kemasukan Markah Peperiksaan Percubaan
7.7 Pengurusan Bahan Peperiksaan Bertulis
7.8 Pengurusan Peperiksaan Bertulis
7.9 Pengurusan Calon Hospital atau Calon Tahanan
7.10 Pengurusan Penangguhan atau Pembatalan Peperiksaan Calon
7.11 Pengurusan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan

iii
7.12 Pengurusan Pentadbiran UPP Sekolah
8. CARTA ALIR KERJA 37
8.1 Pengurusan Pendaftaran Calon Peperiksaan UPSR
8.2 Pengurusan Pendaftaran Calon Istimewa
8.3 Pengurusan Pendaftaran Calon Cicir
8.4 Pengurusan Perpindahan Calon
8.5 Pengurusan Kemasukan Markah PEKA Dan PAFA
8.6 Pengurusan Kemasukan Markah Peperiksaan Percubaan
8.7 Pengurusan Bahan Peperiksaan Bertulis
8.8 Pengurusan Peperiksaan Bertulis
8.9 Pengurusan Calon Hospital atau Calon Tahanan
8.10 Pengurusan Penangguhan atau Pembatalan Peperiksaan Calon
8.11 Pengurusan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan
8.12 Pengurusan Pentadbiran UPP Sekolah
9. SENARAI SEMAK 53
9.1 Pengurusan Pendaftaran Calon Peperiksaan UPSR
9.2 Pengurusan Pendaftaran Calon Istimewa
9.3 Pengurusan Pendaftaran Calon Cicir
9.4 Pengurusan Perpindahan Calon
9.5 Pengurusan Kemasukan Markah PEKA Dan PAFA
9.6 Pengurusan Kemasukan Markah Peperiksaan Percubaan
9.7 Pengurusan Bahan Peperiksaan Bertulis
9.8 Pengurusan Peperiksaan Bertulis
9.9 Pengurusan Calon Hospital atau Calon Tahanan
9.10 Pengurusan Penangguhan atau Pembatalan Peperiksaan Calon
9.11 Pengurusan Pengeluaran Keputusan Peperiksaan
9.12 Pengurusan Pentadbiran UPP Sekolah
10. SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN 69
11. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 70
12. SENARAI BORANG 71
13. NORMA KERJA 72
14. SENARAI TUGAS HARIAN 73
AKRONIM 74
LAMPIRAN 75

iv
SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Borang Pendaftaran Calon UPSR (LPM/UPSR 1 Pin. 9/05)


LAMPIRAN 2 Borang Kemasukan Data Sekolah (LPM/DS 1 Pin. 5/05)
(Borang Kawalan)
LAMPIRAN 3 Borang Calon Cacat (Borang A)
LAMPIRAN 4 Borang Calon Rabun (Borang B)
LAMPIRAN 5 Borang Calon Spasti/ Kecacatan Lain (Borang C)
LAMPIRAN 6 Borang Perpindahan Calon (LPM/AM 37) Pin. 2/2004
LAMPIRAN 7 Borang Senarai Calon Pilihan Bahasa (UPSR / PB2-M)
LAMPIRAN 8 Borang Pembetulan Mata Pelajaran (LPM/AM 39 Pin. 2/2004)
LAMPIRAN 7 Borang Penilaian Kerja Amali (PEKA)
LAMPIRAN 9 Borang Individu Keputusan Pencapaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA)
LAMPIRAN 10 Borang Laporan Penilaian Kerja Kursus (Lampiran KK)
LAMPIRAN 11 Borang Perakuan Calon Peperiksaan UPSR LPM/UPSR/PC.6(2004)
LAMPIRAN 12 Borang Maklumat Calon Hospital Peperiksaan UPSR
LAMPIRAN 13 Borang Maklumat Calon Tahanan Peperiksaan UPSR
LAMPIRAN 14 Borang Permohonan Semak Semula/ Kes ‘T’ (ST Pin. 4/2002)
LAMPIRAN 15 Borang Pembetulan Maklumat Calon (LPM/AM 38 Pin. 2/2008)

v
KATA ALU-ALUAN

PENGARAH PEPERIKSAAN
LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Saya bersyukur ke hadrat Allah S.W.T, dengan berkat dan izinNya maka Fail Meja
Setiausaha Peperiksaan UPSR ini dapat disiapkan seperti yang dirancang. Syabas dan
tahniah saya ucapkan kepada jawatankuasa kerja yang telah berusaha gigih dalam
merealisasikan projek ini. Peperiksaan memainkan peranan penting dalam menentukan
sistem pendidikan yang komprehensif dan diperakui di peringkat global. Oleh hal yang
demikian, pengurusan dan pengendalian peperiksaan yang sistematik dan teratur mampu
melancarkan proses penilaian dan peperiksaan.

Fail Meja ini diusahakan dengan tujuan menyediakan satu panduan dan kerangka
kerja yang jelas. Fail Meja ini dapat meningkatkan tahap kecekapan, mengelakkan
ketidakakuran dan ketidakaturan proses kerja. Usaha ini pasti menjurus kepada
pengurusan dan pengendalian peperiksaan yang lebih berkualiti dan cemerlang demi
menyahut seruan ke arah pendidikan bertaraf dunia.

vi
Terima kasih.

Pengarah Peperiksaan
Lembaga Peperiksaan Malaysia
Kementerian Pelajaran Malaysia

FAIL MEJA SETIAUSAHA PEPERIKSAAN UPSR

PENDAHULUAN
Fail Meja (FM) ini bertujuan untuk menjelaskan tugas dan tanggungjawab serta peranan
Setiausaha Peperiksaan (SuP) Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dalam proses
pengurusan dan pengendalian peperiksaan.

Fail Meja penting untuk panduan dan rujukan kepada SuP sekolah. Kandungan Fail Meja
ini mencakupi semua aspek prosedur pendaftaran, pemilihan mata pelajaran, kemasukan
markah kerja kursus, markah percubaan, mengurus tempat peperiksaan dan menganalisis
keputusan peperiksaan. SuP UPSR mempunyai peranan yang amat penting dalam
melaksanakan proses pengurusan peperiksaan awam di sekolah.

Diharapkan dengan adanya FM ini, SuP dapat melaksanakan tugas dan


bertanggungjawab merealisasikan sistem pengurusan peperiksaan awam yang sistematik
dan efisien bertaraf dunia.

vii