Sei sulla pagina 1di 88

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Sains
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

TAHUN 3
i
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Sains
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tahun 3
Bahagian Pembangunan Kurikulum

APRIL 2017
Terbitan 2017

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KANDUNGAN

Rukun Negara........................................................................................................................................................... v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan............................................................................................................................ vi

Definisi Kurikulum Kebangsaan............................................................................................................................... vii

Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan................................................................................................................. viii

Kata Pengantar......................................................................................................................................................... ix

Pendahuluan............................................................................................................................................................ 1

Matlamat................................................................................................................................................................... 2

Objektif...................................................................................................................................................................... 2

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah...................................................................................................... 2

Fokus ....................................................................................................................................................................... 4

Kemahiran Abad Ke-21............................................................................................................................................ 20

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi................................................................................................................................. 21

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran.................................................................................................................... 23

Elemen Merentas Kurikulum..................................................................................................................................... 28

Pentaksiran Sekolah................................................................................................................................................. 31

Organisasi Kandungan............................................................................................................................................. 35

iii
Inkuiri Dalam Sains

Kemahiran Saintifik................................................................................................................................................ 38

Peraturan Bilik Sains............................................................................................................................................. 52

Sains Hayat

Manusia................................................................................................................................................................. 54

Haiwan................................................................................................................................................................... 58

Tumbuhan............................................................................................................................................................. 59

Sains Fizikal

Pengukuran........................................................................................................................................................... 62

Ketumpatan........................................................................................................................................................... 64

Sains Bahan

Asid dan Alkali....................................................................................................................................................... 66

Bumi dan Angkasa

Sistem Suria.......................................................................................................................................................... 68

Teknologi dan Kehidupan Lestari

Mesin..................................................................................................................................................................... 70

Panel Penggubal...................................................................................................................................................... 71

Penghargaan............................................................................................................................................................ 73

iv
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum dan kegiatan kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral
yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

[PU(A)531/97.]

vii
FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS KEBANGSAAN

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains


di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi
tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik,
tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan
keterampilan teknologi.

Sumber: Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

viii
KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
Prestasi. murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad
ke-21.
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR
untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan Kebangsaan.
bagi mempertingkatkan pencapaian murid.
Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang Pengarah
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran Bahagian Pembangunan Kurikulum

ix
KSSR SAINS TAHUN 3

PENDAHULUAN keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan


sebenar. Mata pelajaran sains di peringkat menengah juga
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Sains direka bentuk menyediakan peluang bagi murid yang cenderung kepada bidang
untuk mengembangkan literasi sains dengan memberi sains untuk menyambung pengajian dalam bidang Science,
pengetahuan asas sains kepada murid agar menjadi celik sains Technology, Engineering and Mathematics (STEM) di peringkat
iaitu memahami konsep sains asas yang berlaku di sekeliling dan tertiari.
mampu mengikuti sains di peringkat menengah.
Penandaarasan kurikulum sains telah dibuat dengan negara
Kurikulum sains sekolah rendah berhasrat untuk menghasilkan yang berpencapaian tinggi dalam pentaksiran antarabangsa bagi
insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani memastikan kurikulum sains relevan dan setanding dengan
yang sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Justeru, negara lain di dunia.
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Sains
digubal dengan mengintegrasikan Kemahiran Abad Ke-21 untuk Malaysia yang sedang melangkah ke arah status negara maju,
membolehkan murid berupaya bersaing di peringkat global. perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik, progresif, berdaya
cipta dan berpandangan jauh bukan sahaja dapat memanfaatkan
Pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diterapkan dalam teknologi terkini tetapi turut menjadi penyumbang kepada
kurikulum sains sekolah rendah membawa kepada pembelajaran pembentukan peradaban sains dan teknologi masa hadapan.
yang bermakna kepada murid dengan mengambil kira kesesuaian Bagi mencapai hasrat ini, kita perlu membentuk warganegara
tahap kognitif dan persekitaran mereka. Justeru, minat terhadap kritis, kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya
sains dapat dipupuk bermula di peringkat awal persekolahan. sains dan teknologi.

Mata pelajaran sains peringkat menengah direka bentuk untuk


menghasilkan murid yang mempunyai literasi sains, inovatif dan
berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains, membuat

1
KSSR SAINS TAHUN 3

MATLAMAT KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) bagi mata pelajaran KSSR dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi;
Sains digubal untuk menanam minat dan mengembangkan Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri;
kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi.
menguasai ilmu sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang
serta sikap saintifik dan nilai murni. menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan
pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan
OBJEKTIF membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni
berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan,
KSSR Sains bertujuan membolehkan murid mencapai objektif berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang
berikut: digambarkan dalam Rajah 1. Kurikulum Sains Sekolah Rendah
digubal berdasarkan enam tunjang Kerangka KSSR.
1. Menggunakan pendekatan inkuiri untuk memenuhi sifat ingin
tahu tentang dunia di sekeliling mereka.
2. Mengaplikasi kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir
secara kritis dan kreatif.
3. Memperoleh pengetahuan tentang fakta dan konsep sains.
4. Mengaplikasi pengetahuan secara kritis, kreatif dan analitis
bagi membuat keputusan, menghasilkan inovasi serta
menyelesaikan masalah.
5. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.
6. Memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar.

2
KSSR SAINS TAHUN 3

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah

3
KSSR SAINS TAHUN 3

FOKUS

Mata pelajaran Sains untuk sekolah rendah berfokus kepada


pembelajaran berfikrah yang melibatkan kemahiran saintifik dan
kemahiran berfikir bagi pemerolehan pengetahuan yang
diterapkan melalui pendekatan utama dalam pendidikan sains
iaitu inkuiri. Kurikulum Sains juga berhasrat untuk menyediakan
murid yang akan menghadapi era pembangunan teknologi yang
pesat dan pelbagai cabaran abad ke-21. Golongan murid yang
melalui kurikulum ini bakal menjadi sumber tenaga manusia
dalam bidang sains dan teknologi yang akan menyumbang
kepada pembangunan negara.

KSSR Sains dibangunkan berasaskan tiga domain iaitu


pengetahuan, kemahiran dan nilai. Ketiga-tiga domain ini dialami
oleh murid melalui kaedah inkuiri bagi menghasilkan individu Rajah 2: Kerangka Konsep Kurikulum Sains
yang fikrah sains (Rajah 2). Pendekatan inkuiri merangkumi
pembelajaran berpusatkan murid, konstruktivisme, pembelajaran Fikrah Sains

kontekstual, pembelajaran berasaskan masalah, pembelajaran


masteri serta strategi dan kaedah yang berkaitan. Fikrah sains merujuk kepada kualiti murid yang dihasratkan untuk
dilahirkan melalui sistem pendidikan sains kebangsaan. Murid
yang berfikrah sains merupakan murid yang boleh memahami
idea sains dan berupaya berkomunikasi menggunakan bahasa
saintifik. Justeru, murid juga boleh menilai serta mengaplikasikan

4
KSSR SAINS TAHUN 3

pengetahuan dan kemahiran saintifik secara bertanggungjawab Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi
dalam kehidupan harian berlandaskan sikap saintifik dan nilai melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan
murni. Fikrah sains juga berhasrat menghasilkan individu yang kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan
kreatif dan kritis untuk memenuhi keperluan abad ke-21 di mana matlamat akhir kepada proses berfikir.
kemampuan negara amat bergantung kepada modal insan yang
mampu berfikir secara kritis dan kreatif, menjana idea dan Kemahiran Berfikir Kritis

menyelesaikan masalah.
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu

Pembelajaran Berfikrah idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang
wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.

Pembelajaran berfikrah dicapai apabila murid dilibatkan secara Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis

aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses adalah seperti Jadual 1.

ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat


mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar Jadual 1: Kemahiran Berfikir Kritis

mereka dapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan KEMAHIRAN


PENERANGAN
BERFIKIR KRITIS
membuat keputusan. Justeru, kemahiran berfikir diterapkan
kepada murid secara tidak langsung. Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat,
kualiti dan unsur sesuatu konsep atau
objek.
Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan
pemikiran kreatif. Murid yang berfikir secara kritis akan sentiasa
Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan
menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. dan membezakan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat,
Murid yang berfikir secara kreatif pula mempunyai daya imaginasi kualiti dan unsur sesuatu objek atau
yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang asli dan boleh peristiwa.

membuat inovasi kepada idea dan produk yang sedia ada.

5
KSSR SAINS TAHUN 3

KEMAHIRAN KEMAHIRAN
PENERANGAN PENERANGAN
BERFIKIR KRITIS BERFIKIR KRITIS

Mengumpulkan dan Mengasingkan dan mengumpulkan objek Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
mengelaskan atau fenomena kepada kumpulan masing- menggunakan pengetahuan, pengalaman,
masing berdasarkan kriteria tertentu kemahiran, dan nilai serta memberi
seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini justifikasi.
adalah berdasarkan ciri atau sifat
sepunya.
Membuat Membuat pernyataan tentang hasil
kesimpulan sesuatu kajian yang berdasarkan kepada
Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut sesuatu hipotesis.
tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri
atau sifatnya seperti saiz, masa, bentuk
atau bilangan. Kemahiran Berfikir Kreatif

Menyusun mengikut Menyusun objek atau maklumat mengikut Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
keutamaan tertib berdasarkan kepentingan atau
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
keutamaan.
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
tidak mengikut kelaziman. Penerangan ringkas tentang setiap
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada
bahagian kecil untuk memahami dengan kemahiran berfikir kreatif adalah seperti Jadual 2.
lebih mendalam berkenaan serta hubung
kait antara bahagian.
Jadual 2: Kemahiran Berfikir Kreatif
KEMAHIRAN
Mengesan Mengesan pandangan atau pendapat PENERANGAN
BERFIKIR KREATIF
Kecondongan yang berpihak kepada atau menentang
sesuatu. Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan
sesuatu perkara.

6
KSSR SAINS TAHUN 3

KEMAHIRAN KEMAHIRAN
PENERANGAN PENERANGAN
BERFIKIR KREATIF BERFIKIR KREATIF

Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan
keadaan atau peristiwa untuk mencari untuk menghasilkan satu gambaran
sesuatu struktur atau corak hubungan. menyeluruh dalam bentuk seperti
pernyataan, lukisan dan artifak.
Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan
pengalaman lalu untuk membuat Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum
kesimpulan dan menerangkan sesuatu tentang hubungan antara pemboleh ubah
peristiwa. yang dimanipulasi dan pemboleh ubah
yang bergerak balas untuk menerangkan
sesuatu peristiwa atau pemerhatian.
Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu
Pernyataan ini boleh diuji untuk
peristiwa berdasarkan pemerhatian dan
membuktikan kesahihannya.
pengalaman yang lalu atau data yang
boleh dipercayai.
Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu
konsep yang kompleks atau abstrak
Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap
secara mengaitkan konsep itu dengan
sesuatu perkara untuk keseluruhan
konsep yang mudah atau maujud yang
kumpulan berdasarkan pemerhatian ke
mempunyai ciri yang serupa.
atas sampel atau beberapa maklumat
daripada kumpulan itu.
Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau
melakukan pengubahsuaian kepada
Membuat gambaran Membuat tanggapan atau membayangkan
sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi
mental sesuatu idea, konsep, keadaan atau
masalah secara terancang.
gagasan dalam minda atau fikiran.

7
KSSR SAINS TAHUN 3

Strategi Berfikir Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir, kemahiran
menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan.
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk
berfokus untuk menyelesaikan masalah. Penerangan tentang membuat pertimbangan secara logik, rasional, adil dan saksama.
setiap strategi berfikir adalah seperti Jadual 3. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta strategi
berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan
Jadual 3: Strategi Berfikir membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 3
STRATEGI memberi gambaran keseluruhan tentang Kemahiran Berfikir dan
PENERANGAN
BERFIKIR Strategi Berfikir (KBSB).

Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina


pengertian, konsep atau model
berdasarkan ciri spesifik sepunya yang
saling berhubung kait.

Membuat keputusan Memilih satu alternatif penyelesaian yang


terbaik daripada beberapa alternatif
berdasarkan kriteria tertentu bagi
mencapai matlamat yang ditetapkan

Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara


masalah terancang terhadap situasi yang tidak pasti
atau mencabar ataupun kesulitan yang
tidak dijangkakan.

8
KSSR SAINS TAHUN 3

Kemahiran Berfikir Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir melalui


pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui
peringkat berikut :
Kritis Kreatif
1. KBSB diperkenalkan;
• Mencirikan • Menjana idea
2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru;
• Membandingkan • Menghubungkait
& membezakan • Membuat inferens 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru;
• Mengumpulkan & • Meramalkan 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan
mengelaskan • Membuat dengan bimbingan guru; dan
• Membuat urutan hipotesis
5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain
• Menyusun Menaakul • Mensintesiskan
mengikut • Mengitlakkan untuk mencapai tugasan berfikir.
keutamaan • Membuat
• Menganalisis gambaran mental Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam
• Mengesan • Menganalogikan
sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir
kecondongan • Mereka cipta
• Menilai dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains
• Membuat yang diterbitkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum pada tahun
kesimpulan
1999.

Kemahiran Saintifik
Strategi Berfikir

• Mengkonsepsikan
Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah.
• Membuat keputusan
• Menyelesaikan masalah Kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan dalam
proses inkuiri dan penyelesaian masalah. Kemahiran saintifik
merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang
Rajah 3 : Model KBSB dalam Sains

9
KSSR SAINS TAHUN 3

aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen KEMAHIRAN


PENERANGAN
dan projek. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses PROSES SAINS

sains dan kemahiran manipulatif. Mengelaskan Melalui pemerhatian, mengumpulkan objek


atau fenomena berdasarkan persamaan
Kemahiran Proses Sains dan perbezaan.

Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatif


Kemahiran proses sains (KPS) ialah kemahiran yang diperlukan
menggunakan dengan menggunakan nombor dan alat
untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat nombor berunit piawai. Pengukuran menjadikan
keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental pemerhatian lebih jitu.
yang menggalakkan pemikiran secara kreatif, analitis dan
sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan
Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan
sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid
pengalaman lalu untuk membuat
untuk berfikir secara berkesan. Penerangan tentang setiap kesimpulan dan menerangkan sesuatu
kemahiran proses sains adalah seperti Jadual 4. peristiwa.

Jadual 4: Kemahiran Proses Sains Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu


peristiwa berdasarkan pemerhatian dan
KEMAHIRAN
PENERANGAN pengalaman yang lalu atau data yang
PROSES SAINS
boleh dipercayai.
Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan,
pendengaran, sentuhan, rasa atau bau Berkomunikasi Menggunakan perkataan atau simbol grafik
untuk mengumpulkan maklumat tentang seperti jadual, graf, rajah atau model untuk
objek dan fenomena. menerangkan tindakan, objek atau
peristiwa.

10
KSSR SAINS TAHUN 3

KEMAHIRAN KEMAHIRAN
PENERANGAN PENERANGAN
PROSES SAINS PROSES SAINS

Menggunakan Memperihalkan perubahan parameter Membuat Membuat sesuatu penyataan umum


perhubungan dengan masa. Contohnya lokasi, arah, hipotesis tentang hubungan antara pemboleh ubah
ruang dan masa bentuk, saiz, isipadu, berat dan jisim. yang dimanipulasi dan pemboleh ubah
yang bergerak balas untuk menerangkan
sesuatu peristiwa atau pemerhatian.
Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang
Pernyataan ini boleh diuji untuk
objek, peristiwa atau pola daripada data
membuktikan kesahihannya.
yang dikumpulkan.

Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk


Mendefinisi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep
menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan
secara operasi dengan menyatakan perkara yang
data, mentafsirkan data sehingga
dilakukan dan diperhatikan.
mendapat rumusan daripada aktiviti itu.

Mengawal Mengenal pasti pemboleh ubah


pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak Kemahiran Manipulatif
balas dan pemboleh ubah yang
dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan
Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam
satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk
memerhatikan hubungannya dengan penyiasatan sains yang membolehkan murid:
pemboleh ubah yang bergerak balas. Pada
masa yang sama pemboleh ubah yang lain • Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan
dimalarkan. sains dengan betul;
• Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat;
• Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan
betul;

11
KSSR SAINS TAHUN 3

• Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul; KEMAHIRAN


KEMAHIRAN BERFIKIR
dan PROSES SAINS

• Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan Mengukur dan
Menghubungkaitkan
menggunakan
selamat. Membandingkan dan membezakan
nombor

Perkaitan antara Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran Membuat inferens Menghubungkaitkan
Berfikir Membandingkan dan membezakan
Menganalisis
Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu juga Membuat inferens

menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir


Meramalkan Menghubungkaitkan
yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah Membuat gambaran mental
seperti Jadual 5.
Menggunakan Membuat urutan
perhubungan ruang Menyusun mengikut keutamaan
Jadual 5: Perkaitan Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran dan masa
Berfikir
KEMAHIRAN Mentafsir data Membandingkan dan membezakan
KEMAHIRAN BERFIKIR
PROSES SAINS Menganalisis
Mengesan kecondongan
Memerhatikan Mencirikan Membuat kesimpulan
Membandingkan dan membezakan Mengitlakkan
Menghubungkaitkan Menilai

Mengelaskan Mencirikan Mendefinisi secara Menghubungkaitkan


Membandingkan dan membezakan operasi Menganalogikan
Mengumpulkan dan mengelaskan Membuat gambaran mental
Menganalisis

12
KSSR SAINS TAHUN 3

KEMAHIRAN menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan


KEMAHIRAN BERFIKIR
PROSES SAINS pemerolehan pengetahuan, di samping penerapan nilai murni dan
Mengawal Mencirikan sikap saintifik.
pemboleh ubah Membandingkan dan membezakan
Menghubungkaitkan
Menganalisis Pelaksanaan KPS dalam Sains secara eksplisit telah mencakupi
kemahiran yang dihasratkan dalam abad ke-21 dan secara tidak
Membuat hipotesis Mencirikan
langsung telah menggalakkan dan membangunkan kemahiran
Menghubungkaitkan
Membandingkan dan membezakan berfikir aras tinggi murid.
Menjana idea
Membuat hipotesis
Standard Kemahiran Proses Sains
Meramalkan
Mensintesiskan
Standard kemahiran proses sains bagi setiap tahap persekolahan
Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir
merupakan cadangan umum yang mesti dicapai oleh murid.
Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir
Setiap pernyataan merujuk kepada standard minimum yang perlu
dikuasai mengikut tahap persekolahan dan tahap perkembangan
Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran operasi kognitif murid. Kemahiran proses sains di peringkat
Berfikir dan Kemahiran Saintifik sekolah rendah dinyatakan secara eksplisit sebagai standard
pembelajaran yang mesti dikuasai sebagai asas sebelum
Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang melanjutkan pengajian di peringkat menengah. Standard Prestasi
berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam bagi kemahiran proses sains di sekolah rendah dinyatakan
kurikulum ini, standard pembelajaran yang dihasratkan ditulis dengan lebih terperinci bagi memudahkan guru menentukan
secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan perkembangan penguasaan kemahiran tersebut. Cadangan
penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran standard proses sains dari sekolah rendah ke sekolah menengah
saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, guru perlu adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 6.

13
KSSR SAINS TAHUN 3

Jadual 6: Standard Kemahiran Proses Sains


KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4
BIL.
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

1 Memerhati Menggunakan anggota Menggunakan semua • Membuat pemerhatian • Membuat pemerhatian


dan semua deria yang deria yang terlibat untuk kualitatif dan kuantitatif kualitatif dan kuantitatif
terlibat untuk membuat membuat pemerhatian yang tepat dan relevan untuk membuat
pemerhatian tentang secara kualitatif dengan untuk mengenal pasti generalisasi
fenomena atau alat yang sesuai bagi pola atau urutan ke atas berdasarkan pola atau
perubahan yang berlaku. menerangkan fenomena objek atau fenomena. urutan ke atas objek
atau perubahan yang atau fenomena.
berlaku. • Mahir menggunakan
peralatan kompleks dan • Mengemukakan dapatan
sesuai untuk membuat hasil pemerhatian
pemerhatian. lanjutan ke atas objek
atau fenomena secara
analitis dan spesifik.

2 Mengelas Mengumpulkan/ Membandingkan/ Membandingkan/ Mengenal pasti ciri yang


mengasingkan evidens/ mengenal pasti mengenal pasti digunakan untuk
data/ objek/ fenomena persamaan dan persamaan dan mengasing, mengumpul,
berdasarkan ciri-ciri yang perbezaan berdasarkan perbezaan untuk memilih dan menjelaskan
diperhatikan. kategori yang diberi menentukan kriteria dengan lebih terperinci
berdasarkan ciri sepunya. pemilihan kategori bagi tentang objek atau
evidens/ data/ objek/ fenomena yang dikaji.
fenomena yang dikaji.

14
KSSR SAINS TAHUN 3

KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4


BIL.
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

3 Mengukur dan Mengukur dengan Mengukur dengan • Mengukur dengan • Menunjuk cara untuk
menggunakan menggunakan alat dan menggunakan alat dan menggunakan alat,unit mengukur dengan
nombor unit piawai yang betul. unit piawai dengan teknik piawai, teknik serta menggunakan alat dan
yang betul. merekod secara betul unit piawai dengan
sistematik dan lengkap.
teknik yang betul serta
• Menukarkan unit kuantiti merekod dalam jadual
asas dengan betul secara sistematik dan
lengkap.
• Menggunakan unit
terbitan yang betul. • Menggunakan unit
terbitan yang lebih
kompleks dengan betul.

4 Membuat Menyatakan satu Membuat kesimpulan awal Membuat lebih dari satu • Menjana pelbagai
inferens penerangan yang yang munasabah bagi kesimpulan awal yang kemungkinan bagi
munasabah bagi satu satu pemerhatian dengan munasabah bagi satu menjelaskan situasi
pemerhatian. menggunakan maklumat peristiwa atau pemerhatian yang kompleks.
yang diperoleh. dengan menggunakan
maklumat yang diperoleh. • Menjelaskan hubungkait
atau pola antara
pembolehubah yang
diperhatikan dengan
ukuran yang dibuat
untuk sesuatu
penyiasatan.

15
KSSR SAINS TAHUN 3

KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4


BIL.
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

5 Meramal Memerihalkan satu Membuat satu jangkaan Murid boleh membuat • Murid boleh membuat
kemungkinan bagi satu yang munasabah tentang analisis trend/ aliran/ analisis trend/ aliran/
peristiwa atau data. suatu peristiwa perkembangan yang mudah perkembangan yang
berdasarkan pemerhatian, berdasarkan data yang mudah berdasarkan data
pengalaman lalu atau diperoleh untuk yang diperoleh untuk
data. meramalkan keadaan masa meramalkan keadaan
depan objek atau masa depan sesuatu
fenomena. objek atau fenomena.

• Ramalan yang dibuat


boleh diuji.

6 Berkomunikasi Merekod maklumat atau Merekod maklumat atau Berupaya Berupaya


idea dalam sebarang idea dalam bentuk yang mempersembahkan hasil mempersembahkan hasil
bentuk. sesuai dan eksperimen atau data eksperimen atau data
mempersembahkan pemerhatian dalam pemerhatian dalam
maklumat atau idea pelbagai bentuk seperti pelbagai bentuk
tersebut secara sistematik. grafik mudah, gambar atau menggunakan grafik
jadual. gambar atau jadual yang
lebih kompleks untuk
menunjukkan hubungan
antara pola yang
berkaitan.

16
KSSR SAINS TAHUN 3

KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4


BIL.
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

7 Menggunakan Menyusun kejadian suatu • Menyusun kejadian suatu Menggunakan,


perhubungan fenomena atau peristiwa fenomena atau peristiwa menganalisa dan
ruang dan masa mengikut kronologi mengikut kronologi menginterpretasi nombor
berdasarkan masa. berdasarkan masa. dan hubungan numerik
dengan cekap semasa
• Menginterpretasi dan menyelesaikan masalah
menerangkan maksud bagi dan menjalankan
hubungan matematik. penyiasatan.

8 Mentafsir data Memilih idea yang releven Memberi penerangan secara • Menganalisa data dan
tentang objek, peristiwa rasional dengan membuat mencadangkan
atau pola yang terdapat intrapolasi atau ekstrapolasi penambahbaikan.
pada data untuk membuat daripada data yang
satu penerangan. dikumpulkan. • Mengesan dan
menjelaskan anomali
dalam set data yang
diperoleh.

9 Mendefinisi Memerihalkan satu Memerihalkan satu tafsiran Menjelaskan tafsiran yang


secara operasi tafsiran tentang apa yang yang paling sesuai tentang dibuat tentang pemilihan
dilakukan dan diperhatikan suatu konsep dengan peralatan atau kaedah
bagi satu situasi mengikut menyatakan apa yang tentang apa yang
aspek yang ditentukan. dilakukan dan diperhatikan diperhatikan.
bagi satu situasi.

17
KSSR SAINS TAHUN 3

KEMAHIRAN TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4


BIL.
PROSES SAINS (TAHUN 1-3) (TAHUN 4-6) (TINGKATAN 1-3) (TINGKATAN 4-5)

10 Mengawal Menentukan pemboleh Menentukan semua jenis Menukarkan pemboleh


pembolehubah ubah bergerak balas dan pembolehbah iaitu ubah yang dimalarkan
dimalarkan setelah pembolehubah bergerak kepada pemboleh ubah
pemboleh ubah balas, pembolehubah dimanipulasi dan
dimanipulasi ditentukan dimanipulasi dan menyatakan pemboleh
dalam suatu penyiasatan. pembolehubah yang ubah bergerak balas yang
dimalarkan. baharu.

11 Membuat Membuat suatu Membuat suatu perhubungan Menerangkan satu hasil


hipotesis pernyataan umum yang antara pemboleh ubah penyiasatan yang dijangka
boleh diuji tentang dimanipulasi dan pemboleh daripada penyiasatan
hubungan antara ubah bergerak balas bagi saintifik yang direka.
pemboleh ubah dalam membuat hipotesis yang
suatu penyiasatan. boleh diuji.

12 Mengeksperimen Menjalankan eksperimen, Menjalankan eksperimen, Mencetuskan persoalan


mengumpul data, membina hipotesis, mereka baru dan merancang satu
mentafsir data serta kaedah dan menentukan alat eksperimen untuk menguji
membuat rumusan untuk radas yang sesuai, hipotesis baru daripada
membuktikan hipotesis mengumpul data, membuat persoalan yang
dan membuat laporan. analisa, membuat dicetuskan.
kesimpulan dan menulis
laporan.

18
KSSR SAINS TAHUN 3

Sikap Saintifik dan Nilai Murni • Yakin dan berdikari;

• Pengurusan masa yang baik;


Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai
• Menghargai keseimbangan alam semula jadi;
positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk
adalah seperti berikut: • Berhemah tinggi dan hormat-menghormati;
• Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling; • Menghargai sumbangan sains dan teknologi;
• Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data; • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara
• Rajin dan tabah; untuk memahami alam;
• Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih
serta terhadap alam sekitar; dan sihat; dan
• Berfikiran kritikal dan analitis; • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.
• Luwes dan berfikiran terbuka;
Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku
• Baik hati dan penyayang;
mengikut peringkat berikut:
• Bersifat objektif;
• Menyedari dan memahami kepentingan serta keperluan
• Beretika dan bersistematik; sikap saintifik dan nilai murni;
• Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni; dan
• Bekerjasama;
• Menghayati serta mengamalkan sikap saintifik dan nilai
• Adil dan saksama;
murni.
• Berani mencuba.

• Berfikir secara rasional; Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk


mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni

19
KSSR SAINS TAHUN 3

semasa pelajaran sains. Guru perlu meneliti semua hasil


PROFIL MURID PENERANGAN
pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang
berkaitan termasuk standard pembelajaran tentang penerapan Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan fikiran,
sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran. Berkomunikasi idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif
secara lisan dan bertulis, menggunakan
pelbagai media dan teknologi.
KEMAHIRAN ABAD KE-21

Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus inovatif; mampu untuk menangani masalah
yang kompleks dan membuat keputusan
kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya
yang beretika. Mereka berfikir tentang
yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21 pembelajaran dan diri mereka sebagai
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri pelajar. Mereka menjana soalan dan bersifat
terbuka kepada perspektif, nilai dan tradisi
yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 7
individu dan masyarakat lain. Mereka
supaya berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK berkeyakinan dan kreatif dalam menangani
dan SP dalam kurikulum Sains menyumbang kepada bidang pembelajaran yang baru.
pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan murid.
Kerja Sepasukan Mereka boleh bekerjasama secara berkesan
dan harmoni dengan orang lain. Mereka
Jadual 7: Profil Murid
mengalas tanggungjawab bersama serta
PROFIL MURID PENERANGAN menghormati dan menghargai sumbangan
yang diberikan oleh setiap ahli pasukan.
Mereka memperoleh kemahiran
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi
interpersonal melalui aktiviti kolaboratif, dan
kesukaran, mengatasi cabaran dengan
ini menjadikan mereka pemimpin dan ahli
kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan
pasukan yang lebih baik.
empati.

20
KSSR SAINS TAHUN 3

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN

Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas kasihan
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan Prihatin dan rasa hormat terhadap keperluan dan
idea baru. Mereka mempelajari kemahiran perasaan orang lain. Mereka komited untuk
yang diperlukan untuk menjalankan inkuiri berkhidmat kepada masyarakat dan
dan penyelidikan, serta menunjukkan sifat memastikan kelestarian alam sekitar.
berdikari dalam pembelajaran. Mereka
menikmati pengalaman pembelajaran
Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
sepanjang hayat secara berterusan.
sokongan dan rasa hormat terhadap negara.

Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,


adil dan menghormati maruah individu,
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
kumpulan dan komuniti. Mereka
bertanggungjawab atas tindakan, akibat
tindakan serta keputusan mereka. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan
Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang pemikiran
membentuk pemahaman yang luas dan
berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan
seimbang merentasi pelbagai disiplin
pengetahuan. Mereka meneroka KBAT adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti
pengetahuan dengan cekap dan berkesan Jadual 8.
dalam konteks isu tempatan dan global.
Mereka memahami isu-isu etika/ undang-
undang berkaitan maklumat yang diperoleh.

21
KSSR SAINS TAHUN 3

Jadual 8: Tahap pemikiran dalam KBAT Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
TAHAP sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
PENERANGAN
PEMIKIRAN pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan yang munasabah.
nilai dalam situasi berlainan untuk
melaksanakan sesuatu perkara Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada bahagian dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
kecil untuk memahami dengan lebih tidak mengikut kelaziman.
mendalam serta hubung kait antara bahagian
berkenaan Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan, pengalaman, Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi berfokus untuk menyelesaikan masalah.

KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti


Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau kaedah
yang kreatif dan inovatif berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah
dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir
seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras
KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan
berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
berfikir kritis, kreatif dan menaakul, dan strategi berfikir.

22
KSSR SAINS TAHUN 3

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN penyiasatan dan eksperimen bagi menjana pemikiran secara
kritis, kreatif dan inovatif di samping menggunakan teknologi
Strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) dalam kurikulum sebagai wahana dalam mencapai Standard Pembelajaran
sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran tersebut dengan lebih berkesan. PdP yang berpusatkan m u r i d
berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan memerlukan murid dilibatkan secara aktif dalam PdP yang
kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan, penguasaan
minda seseorang murid ke tahap yang optimum. kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik untuk
mengukuhkan kefahaman mereka.
Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan
pembelajaran seperti inkuiri, konstruktivisme, pembelajaran Soalan atau masalah yang beraras tinggi dikemukakan kepada
kontekstual dan pembelajaran masteri. Aktiviti yang dirancangkan murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan
dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan daya kreatif dan kritis mereka.
pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin.
Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi Kurikulum sains dapat memupuk dan mengukuhkan unsur
berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. patriotisme dalam kalangan murid. Sebagai contoh, dalam tajuk
pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem, murid akan belajar
PdP dirancang secara holistik dan menggunakan pelbagai mengenai kekayaan biodiversiti negara, mereka akan menghargai
strategi bagi membolehkan beberapa Standard Pembelajaran kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan
dicapai bergantung kepada kesesuaian dan keperluan meningkatkan kecintaan kepada negara.
pembelajaran, ses uai dengan kebolehan serta gaya
pembelajaran murid. Guru seharusnya meneliti semua Standard Pendekatan Inkuiri
Pembelajaran dan Standard Prestasi dalam suatu kelompok yang
berkenaan sebelum merancang aktiviti PdP. Inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran
Guru digalakkan merancang aktiviti seperti menjalankan melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud mencari

23
KSSR SAINS TAHUN 3

maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang ▪ Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan
berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. pengalaman serta membuat refleksi.
Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan
prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Pembelajaran Kontekstual

Aktiviti seperti eksperimen membolehkan murid menyiasat Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan
sesuatu fenomena dan membuat kesimpulan sendiri. Murid dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar
dibimbing untuk memahami konsep sains melalui pendekatan secara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan
inkuiri. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan
semasa proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat
pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.
pengajaran dan pembelajaran.
Pembelajaran Masteri
Konstruktivisme
Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang
Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang
belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa
sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah: setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu
▪ Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid; diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan
▪ Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri; pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada
▪ Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea proses pengajaran dan pembelajaran.
asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea
mereka; dan

24
KSSR SAINS TAHUN 3

Pendekatan STEM (Science, Technology, Engineering PdP STEM yang kontekstual dan autentik dapat menggalakkan
and Mathematics) pembelajaran mendalam dalam kalangan murid. Murid boleh
bekerja secara berkumpulan atau secara individu mengikut
Pendekatan STEM ialah PdP yang mengaplikasikan kemampuan murid ke arah membudayakan pendekatan STEM
pengetahuan, kemahiran dan nilai STEM melalui inkuiri, dengan mengamalkan perkara-perkara seperti berikut:
penyelesaian masalah atau projek dalam konteks kehidupan 1. Menyoal dan mengenal pasti masalah;
harian, alam sekitar dan masyarakat tempatan serta global 2. Membangunkan dan menggunakan model;
seperti dalam Rajah 4. 3. Merancang dan menjalankan penyiasatan;
4. Menganalisis dan mentafsirkan data;
5. Menggunakan pemikiran matematik dan pemikiran
komputasional;
6. Membina penjelasan dan mereka bentuk.
penyelesaian;
7. Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan
berdasarkan eviden, dan
8. Mendapatkan maklumat, menilai dan berkomunikasi
tentang maklumat tersebut.

Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat


meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yang
kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan
seterusnya mempengaruhi pencapaian murid. Penentuan kaedah
Rajah 4: STEM sebagai Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran
pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan

25
KSSR SAINS TAHUN 3

kandungan kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana
kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. membentangkan hasil eksperimen mereka.

Penerangan berkaitan penekanan PdP dalam sains adalah


seperti berikut:

Penyiasatan Saintifik/Eksperimen

Kaedah penyiasatan saintifik/eksperimen adalah satu kaedah


yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Murid menguji
hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip
sains tertentu secara saintifik. Menjalankan penyiasatan
saintifik/eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran
saintifik dan kemahiran manipulatif. Penyiasatan
saintifik/eksperimen yang dijalankan hendaklah dilaksanakan
menggunakan pendekatan inkuri. Makmal sains/bilik sains
diperlukan bagi semua penyiasatan saintifik/eksperimen. Secara
umum, langkah yang diikuti secara penyiasatan
saintifik/eksperimen adalah seperti Rajah 5.

Dalam perlaksanaan kurikulum Sains, adalah dicadangkan selain


daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi
peluang mereka bentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang Rajah 5: Langkah Pelaksanaan Penyiasatan
Saintifik/Eksperimen
merangka cara eksperimen yang berkenaan, data yang boleh

26
KSSR SAINS TAHUN 3

Simulasi Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar

Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja.
simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan Lawatan ke tempat seperti zoo, muzium, pusat sains, institut
penggunaan model. Dalam main peranan, murid melakonkan penyelidikan, paya bakau dan kilang boleh menjadikan
sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna.
yang telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti
yang harus dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu dirancang secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau
prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat melaksanakan tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas
keputusan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau lawatan perlu diadakan.
keadaan sebenar. Murid dapat membayangkan situasi tersebut
dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Pengaplikasian Teknologi

Pembelajaran Berasaskan Projek Teknologi merupakan salah satu alat yang mempunyai potensi
yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains.
Aktiviti yang dijalankan oleh murid untuk mencapai sesuatu tujuan Penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, video, komputer
tertentu berdasarkan pembelajaran kolaboratif. Projek mengambil dan internet, menjadikan pengajaran dan pembelajaran sains
masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang lebih menarik dan berkesan. Teknologi memudahkan pengajaran
formal untuk dilengkapkan. Hasil projek seperti laporan, artifak dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar.
dan buku skrap perlu dibentangkan. Kerja projek menggalakkan Perisian aplikasi seperti pemproses kata (word processor),
perkembangan kemahiran berkomunikasi, penyelesaian masalah, perisian persembahan grafik (graphic presentation software) dan
pengurusan masa dan pengaplikasian pengetahuan. hamparan elektronik (electronic spreadsheet) adalah merupakan
contoh perisian yang sesuai untuk menganalisis dan
mempersembahkan data. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data

27
KSSR SAINS TAHUN 3

logger’ dan antara muka berkomputer dalam eksperimen dan 2. Kelestarian Alam Sekitar
projek dapat membantu pengajaran dan pembelajaran sains • Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam
menjadi lebih berkesan. jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata
pelajaran.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM • Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang
alam.
diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan dalam
standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan
3. Nilai Murni
mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang
• Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa
supaya murid sedar akan kepentingan dan
hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:
mengamalkannya.
• Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan
1. Bahasa
dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam
• Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu kehidupan harian.
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
• Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, 4. Sains dan Teknologi
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu • Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam
dan berkomunikasi secara berkesan. kalangan murid.
• Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
membantu serta menyumbang kepada pembelajaran yang
lebih cekap dan berkesan.

28
KSSR SAINS TAHUN 3

• Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP • Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui
merangkumi empat perkara iaitu: ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, • Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu
prinsip, konsep yang berkaitan dengan sains untuk memastikan pembangunan modal insan yang
dan teknologi); mampu menghadapi cabaran abad ke-21
(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan • Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan
kemahiran manipulatif tertentu); dalam PdP.
(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
keselamatan); dan 7. Keusahawanan
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP. • Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
5. Patriotisme sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
• Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata • Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat. melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti
• Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk
sebagai rakyat Malaysia. memacu idea ke pasaran.

6. Kreativiti dan Inovasi 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi


• Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk • Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang
gabungan idea yang ada. dipelajari.

29
KSSR SAINS TAHUN 3

• Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid 10 Pendidikan Kewangan


menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik • Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti membentuk generasi masa hadapan yang
pembelajaran. berkeupayaan membuat keputusan kewangan yang
• TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang bijak, mengamalkan pengurusan kewangan yang
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi beretika serta berkemahiran menguruskan hal ehwal
meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap kewangan secara bertanggungjawab.
kandungan mata pelajaran. • Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
PdP secara langsung ataupun secara sisipan.
9. Kelestarian Global Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk
• Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan seperti Wang yang mengandungi elemen kewangan
murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif secara eksplisit seperti pengiraan faedah mudah dan
terhadap persekitaran dalam kehidupan harian dengan faedah kompaun. Penerapan secara sisipan pula
mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain merentas
diperolehi melalui elemen Penggunaan dan kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan kewangan
Pengeluaran Lestari, Kewarganegaraan Global dan dalam kehidupan sebenar adalah penting bagi
Perpaduan. menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran
• Elemen Kelestarian Global penting dalam dan nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan
menyediakan murid bagi menghadapi cabaran dan isu bermakna.
semasa di peringkat tempatan, Negara dan global.
• Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
dalam mata pelajaran yang berkaitan.

30
KSSR SAINS TAHUN 3

PENTAKSIRAN SEKOLAH instrumen pentaksiran yang sah, boleh dipercayai serta autentik.
Maklumat yang dikumpul melalui pentaksiran formatif seharusnya
Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada membantu guru menentukan kekuatan dan kelemahan murid
pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses yang dalam mencapai sesuatu standard kandungan bagi sesuatu mata
dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan untuk pelajaran, bukan untuk membandingkan pencapaian seseorang
mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid. Proses ini murid dengan murid yang lain. Maklumat yang dikumpul ini juga
berlaku berterusan sama ada secara formal dan tidak formal seharusnya membantu guru mengadaptasi PdP berdasarkan
supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan murid. PS keperluan murid mereka.
perlu dilaksanakan secara holistik berdasarkan prinsip inklusif,
autentik dan setempat (localised). Maklumat yang diperoleh dari Pentaksiran yang menyeluruh perlu dirancang dengan baik dan
PS digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa dan murid dalam dijalankan secara berterusan sebagai sebahagian daripada
merancang tindakan susulan ke arah peningkatan perkembangan aktiviti di bilik darjah. Usaha guru dalam melaksanakan
pembelajaran murid. pentaksiran yang holistik di samping membantu memperbaiki
kelemahan murid akan membentuk ekosistem pembelajaran yang
PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif. kondusif dan seimbang.
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada Pentaksiran sumatif adalah untuk menilai pembelajaran murid
akhir suatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. berdasarkan beberapa standard kandungan dalam satu tempoh
Dalam melaksanakan PS, guru perlu merancang, membina item, bagi sesuatu mata pelajaran.
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan
Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan
murid dalam mata pelajaran yang diajar berdasarkan DSKP.
keupayaan dan pencapaian murid, guru harus menggunakan
strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut:
Tujuan utama pentaksiran formatif adalah untuk memantau
pembelajaran murid. Oleh itu penting bagi guru mereka bentuk

31
KSSR SAINS TAHUN 3

• Pelbagai bentuk. Pentaksiran pengetahuan dalam sesuatu tema disertakan


• Adil kepada semua murid. pengintegrasian proses kemahiran sains bertujuan melihat sejauh
• Mengambil kira pelbagai aras kognitif mana murid memahami standard kandungan tertentu secara
• Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan menyeluruh dan holistik. Pelaksanaan pentaksiran bagi
pembelajaran. penguasaan kemahiran proses sains boleh dijalankan sepanjang
• Mengambil kira pengetahuan dan kemahiran yang telah tahun. Oleh itu adalah penting bagi guru menggunakan

dipelajari oleh murid dan mentaksir sejauh mana mereka pertimbangan profesional dalam menentukan tahap penguasaan
fahami. murid. Hierarki tahap penguasaan murid di bahagikan kepada 6
tahap seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 9.

Pentaksiran bagi setiap kelompok Standard Kandungan


dijalankan dengan menggunakan Standard Prestasi sebagai Jadual 9: Penyataan Tahap Penguasaan Pengetahuan dan
Kemahiran
rujukan guru untuk menentukan pencapaian murid dalam TAHAP
TAFSIRAN
menguasai sesuatu Standard Kandungan yang ditetapkan. PENGUASAAN
Standard Prestasi disusun secara hierarki di mana Tahap Mengingat kembali pengetahuan dan
1
Penguasaan 1 menunjukkan pencapaian terendah sehingga kemahiran asas sains.
pencapaian tertinggi iaitu Tahap Penguasaan 6. Tahap
penguasaan yang dicapai oleh murid mestilah direkodkan ke Memahami pengetahuan dan kemahiran sains
2
serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.
dalam borang pelaporan pentaksiran.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran


Standard Prestasi Sains Sekolah Rendah 3
sains untuk melaksanakan tugasan mudah.

Pentaksiran sekolah bagi Sains dilaksanakan bersandarkan tiga


domain utama iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai.

32
KSSR SAINS TAHUN 3

TAHAP Jadual 10: Penyataan Tahap Penguasaan bagi Sikap Saintifik


TAFSIRAN dan Nilai Murni
PENGUASAAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
Menganalisis pengetahuan dan kemahiran
4
sains dalam konteks penyelesaian masalah.
1 Minat

Menilai pengetahuan dan kemahiran sains 2 Minat dan bersifat ingin tahu.
dalam konteks penyelesaian masalah dan
5
membuat keputusan untuk melaksanakan
satu tugasan. Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat
3
dalam merekod data.

Merekacipta menggunakan pengetahuan dan


kemahiran sains dalam konteks penyelesaian Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat
6 masalah dan membuat keputusan atau 4 dalam merekod data, berani mencuba dan
dalam melaksanakan satu tugasan dalam bersistematik.
situasi baru secara kreatif dan inovatif.
Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat
dalam merekod data, berani mencuba,
5
bersistematik, bekerjasama, rajin dan tabah
Sikap saintifik dan nilai murni juga ditaksir sepanjang tahun bagi
dalam menjalankan tugasan.
memberi peluang kepada murid untuk mencapai Tahap
Penguasaan yang lebih tinggi seterusnya menjadi amalan dan Minat, bersifat ingin tahu, jujur dan tepat
budaya dalam kehidupan. Pentaksiran sikap saintifik dan nilai dalam merekod data, berani mencuba,
murni bagi Sains Sekolah Rendah dibuat dengan merujuk kepada bersistematik, bekerjasama, rajin dan tabah
6
dalam menjalankan tugas,
Jadual 10.
bertanggungjawab ke atas diri, rakan, alam
sekitar dan berhemah tinggi.

33
KSSR SAINS TAHUN 3

Tahap Penguasaan Keseluruhan TAHAP


TAFSIRAN
PENGUASAAN
Tahap penguasaan keseluruhan perlu ditentukan bagi memberi
Memahami pengetahuan dan kemahiran sains
satu nilai tahap penguasaan murid pada akhir sesi persekolahan. 2 serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut
Tahap penguasaan keseluruhan ini merangkumi aspek di samping menunjukkan sifat ingin tahu.
kandungan, kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran
murni. Untuk itu, guru perlu menilai murid secara holistik dengan 3 sains untuk melaksanakan tugasan mudah
melihat semua aspek semasa proses pembelajaran murid secara dengan jujur serta merekod data dengan tepat.
berterusan melalui pelbagai kaedah seperti pencapaian dalam Menganalisis pengetahuan dan kemahiran
ujian topikal, pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid 4 sains dalam konteks penyelesaian masalah
secara lisan, kerja projek berkumpulan dan sebagainya. Guru secara bersistematik serta berani mencuba.

boleh membuat pertimbangan profesional untuk memberi satu Menilai pengetahuan dan kemahiran sains
nilai tahap penguasaan keseluruhan murid berdasarkan dalam konteks penyelesaian masalah dan
5 membuat keputusan untuk melaksanakan
pengalaman guru bersama murid, kebijaksanaan serta melalui
satu tugasan secara bekerjasama, rajin dan
perbincangan bersama rakan sejawat dengan merujuk Jadual 11. tabah.

Merekacipta menggunakan pengetahuan dan


Jadual 11: Penyataan Tahap Penguasaan Umum KSSR Sains
kemahiran sains dalam konteks penyelesaian
Sekolah Rendah
masalah dan membuat keputusan atau
TAHAP 6 dalam melaksanakan satu tugasan dalam
TAFSIRAN
PENGUASAAN situasi baru secara kreatif dan inovatif serta
bertanggungjawab ke atas diri, rakan, alam
Mengingat kembali pengetahuan dan sekitar dan berhemah tinggi
1 kemahiran asas sains serta menunjukkan
minat.

34
KSSR SAINS TAHUN 3

ORGANISASI KANDUNGAN Dalam organisasi kandungan, terdapat lajur catatan. Lajur ini
mengandungi cadangan aktiviti yang bersifat setempat dan nota
KSSR Sains memberi penekanan kepada penguasaan ilmu
sebagai panduan. Guru boleh melaksanakan aktiviti tambahan
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang sesuai dengan tahap
selain daripada yang dicadangkan mengikut kreativiti dan
kebolehan murid. Pelaksanaan bagi kurikulum Sains adalah
keperluan untuk mencapai Standard Pembelajaran.
mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuatkuasa sekarang.
Waktu minimum yang diperuntukkan bagi sains tahap I adalah 48
KSSR Sains Tahun 1 hingga Tahun 6 disusun mengikut tema
jam setahun. Kurikulum ini mempunyai tiga lajur utama iaitu
bidang pembelajaran iaitu Inkuiri Dalam Sains, Sains Hayat,
Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajaran (SP) dan
Sains Fizikal, Sains Bahan, Bumi dan Angkasa serta Teknologi
Standard Prestasi (SPi). Maksud SK, SP dan SPi adalah seperti
dan Kehidupan Lestari.
dalam Jadual 12.

Jadual 12: Organisasi DSKP Skop kemahiran proses sains bagi Tahap 1 berfokus kepada
STANDARD STANDARD STANDARD enam kemahiran iaitu memerhati, mengelas, mengukur dan
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI menggunakan nombor, membuat inferens, meramal dan
berkomunikasi. Penerapan kemahiran proses sains boleh
Penyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set kriteria
tentang perkara kriteria atau umum yang dijalankan dengan menggunakan kandungan pengetahuan yang
yang murid patut indikator kualiti menunjukkan tahap- terdapat dalam Standard Pembelajaran atau secara bersendiri.
ketahui dan boleh pembelajaran dan tahap prestasi yang Penerapan kemahiran proses sains perlu diulang sepanjang
lakukan dalam suatu pencapaian yang perlu murid
tahun bagi memberi peluang kepada murid meningkatkan dan
tempoh boleh diukur bagi pamerkan sebagai
persekolahan setiap standard tanda bahawa mengukuhkan penguasaan kemahiran yang dihasratkan.
merangkumi aspek kandungan. sesuatu perkara itu
pengetahuan, telah dikuasai murid
kemahiran dan nilai.

35
KSSR SAINS TAHUN 3

Skop pengetahuan bagi Tahap I adalah seperti dalam Jadual 13.


TEMA SKOP

Jadual 13: Kandungan KSSR Sains Tahap I Bumi dan Angkasa Bentuk muka bumi, tanah, air, udara,
sistem suria
TEMA SKOP

Inkuiri Dalam Sains Kemahiran proses sains, kemahiran Teknologi dan Binaan daripada bongkah bentuk asas,
manipulatif dan peraturan bilik sains Kehidupan Lestari set binaan, takal

Sains Hayat Benda hidup dan benda bukan hidup

Manusia: keperluan asas benda hidup,


deria, pembiakan dan tumbesaran, gigi,
kelas makanan, pencernaan

Haiwan: bahagian tubuh, pembiakan dan


tumbesaran, tabiat pemakanan

Tumbuhan: bahagian tumbuhan,


tumbesaran dan pembiakan

Sains Fizikal Magnet, terang dan gelap, litar elektrik,


pengukuran luas dan isi padu, objek
atau bahan yang lebih tumpat atau
kurang tumpat daripada air

Sains Bahan Keupayaan bahan menyerap air,


campuran, asid dan alkali

36
KSSR SAINS TAHUN 3

TEMA

INKUIRI DALAM SAINS

TAJUK

1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


2.0 PERATURAN BILIK SAINS

37
KSSR SAINS TAHUN 3

1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Menyatakan semua deria Cadangan aktiviti:
1.1 Kemahiran Murid boleh:
yang terlibat untuk membuat Menjalankan aktiviti
Proses Sains 1 pemerhatian tentang yang boleh membawa
1.1.1 Memerhati fenomena atau perubahan kepada penguasaan
yang berlaku. kemahiran memerhati
Memerihalkan penggunaan seperti:
semua deria yang terlibat (i) Memerhati video
2 untuk membuat pemerhatian tentang pencernaan
tentang fenomena atau makanan.
perubahan yang berlaku. (ii) Memerhati objek
yang timbul atau
Menggunakan semua deria objek yang
yang terlibat untuk membuat tenggelam.
3 pemerhatian tentang
fenomena atau perubahan
yang berlaku.
Menggunakan semua deria
yang terlibat dan alat jika
perlu untuk membuat
4 pemerhatian secara kualitatif
bagi menerangkan
fenomena atau perubahan
yang berlaku.

38
KSSR SAINS TAHUN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Menggunakan semua deria
yang terlibat dan alat jika
perlu untuk membuat
pemerhatian secara kualitatif
5
dan kuantitatif bagi
menerangkan fenomena
atau perubahan yang
berlaku.

Menggunakan semua deria


yang terlibat dan alat jika
perlu untuk membuat
pemerhatian secara kualitatif
6
dan kuantitatif bagi
menerangkan fenomena
atau perubahan yang
berlaku secara sistematik.

39
KSSR SAINS TAHUN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid boleh: Menyatakan ciri yang Cadangan aktiviti:


1 terdapat pada objek atau Menjalankan aktiviti yang
1.1.2 Mengelas fenomena. boleh membawa kepada
penguasaan kemahiran
mengelas seperti:
Memerihalkan ciri objek atau (i) Mengelas haiwan
fenomena dengan berdasarkan tabiat
2
menyatakan persamaan dan pemakanan.
perbezaan. (ii) Mengelas tumbuhan
berdasarkan cara
Mengasing dan mengumpul tumbuhan membiak.
objek atau fenomena
3
berdasarkan ciri sepunya dan
berbeza.

Mengasing dan mengumpul


objek atau fenomena
4 berdasarkan ciri sepunya dan
berbeza serta menyatakan
ciri sepunya yang digunakan.

40
KSSR SAINS TAHUN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Mengasing dan mengumpul
objek atau fenomena
berdasarkan ciri sepunya dan
berbeza serta menyatakan ciri
5
sepunya yang digunakan
kemudian boleh menggunakan
ciri lain untuk mengasing dan
mengumpul.
Mengasing dan mengumpul
objek atau fenomena
berdasarkan ciri sepunya dan
6
berbeza sehingga peringkat
terakhir dengan menyatakan
ciri yang digunakan.

41
KSSR SAINS TAHUN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid boleh: Memilih peralatan yang Cadangan aktiviti:


1 sesuai bagi mengukur suatu Menjalankan aktiviti yang
1.1.3 Mengukur dan kuantiti. boleh membawa kepada
menggunakan nombor penguasaan kemahiran
mengukur dan
Memerihalkan penggunaan menggunakan nombor
peralatan dan cara mengukur seperti:
2
yang sesuai bagi suatu (i) Mengukur masa bagi
kuantiti. satu aktiviti.
(ii) Mengukur panjang
buku, pencil dan lain-
Mengukur menggunakan alat lain.
3 dan unit piawai yang sesuai
dengan teknik yang betul.

Mengukur menggunakan alat


dan unit piawai yang sesuai
4
dengan teknik yang betul
serta merekod dalam jadual.

42
KSSR SAINS TAHUN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Membuat justifikasi kesesuaian


alat dan unit piawai yang
5
digunakan bagi aktiviti yang
dijalankan.

Menunjuk cara untuk


mengukur menggunakan alat,
unit piawai dengan teknik yang
6
betul serta merekod dalam
jadual secara kreatif, inovatif
dan sistematik.

43
KSSR SAINS TAHUN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid boleh: Menyatakan pemerhatian Cadangan aktiviti:


1 bagi satu situasi yang Menjalankan aktiviti
1.1.4 Membuat inferens diberikan. yang boleh membawa
kepada penguasaan
kemahiran membuat
inferens seperti:
Menyatakan satu penerangan (i) Membuat inferens
2
bagi pemerhatian. tentang objek yang
timbul dan objek
yang tenggelam.
(ii) Membuat inferens
Menyatakan lebih dari satu tentang kumpulan
3 penerangan bagi haiwan
pemerhatian yang sama. berdasarkan tabiat
pemakanan.

Memilih penerangan yang


paling munasabah bagi satu
4
pemerhatian menggunakan
maklumat yang diperolehi.

44
KSSR SAINS TAHUN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Membuat kesimpulan awal


yang munasabah
berdasarkan penerangan
5
yang dipilih dengan
menggunakan maklumat
yang diperolehi.

Menyokong kesimpulan awal


yang dibuat dengan
6
menggunakan maklumat atau
pemerhatian lain.

45
KSSR SAINS TAHUN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid boleh: Menyatakan satu jangkaan Cadangan aktiviti:


1 bagi pemerhatian terhadap Menjalankan aktiviti yang
1.1.5 Meramal peristiwa/fenomena. boleh membawa kepada
penguasaan kemahiran
meramal seperti:
Membuat satu jangkaan (i) Meramal perubahan
tentang satu suhu air apabila
peristiwa/fenomena dipanaskan.
2
berdasarkan pemerhatian, (ii) Meramalkan keadaan
pengalaman lalu, data atau di planet berdasarkan
pola. urutan dalam sistem
suria.
Membuat lebih daripada satu
jangkaan tentang satu
peristiwa/fenomena
3
berdasarkan pemerhatian,
pengalaman lalu, data atau
pola.

Menjelaskan jangkaan
tentang satu
peristiwa/fenomena
4
berdasarkan pemerhatian,
pengalaman lalu, data atau
pola.

46
KSSR SAINS TAHUN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Menyokong jangkaan yang telah


5 dibuat dengan menggunakan
maklumat tambahan.

Membuat jangkaan melalui


intrapolasi atau ekstrapolasi
6
berdasarkan pemerhatian,
pengalaman lalu, data atau pola.

47
KSSR SAINS TAHUN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid boleh: Cadangan aktiviti:


Menyatakan maklumat yang
1 Menjalankan aktiviti yang
diperoleh.
1.1.6 Berkomunikasi boleh membawa kepada
penguasaan kemahiran
berkomunikasi seperti:
(i) Melukis dan melabel
Merekod maklumat atau idea struktur gigi.
2
dalam sebarang bentuk. (ii) Membuat poster satu
hidangan makanan
seimbang.

Merekod maklumat atau idea


3
dalam bentuk yang sesuai.

Merekod maklumat atau idea


dalam bentuk yang sesuai
4 dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut
secara sistematik.

48
KSSR SAINS TAHUN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Merekodkan maklumat atau


idea dalam lebih dari satu
bentuk yang sesuai dan
5
mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut
secara sistematik.

Menghasilkan persembahan
yang kreatif dan inovatif
berdasarkan maklumat atau
6
idea yang direkodkan secara
sistematik serta boleh
memberi maklum balas.

49
KSSR SAINS TAHUN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

1.2 Kemahiran Murid boleh: Mengenal pasti peralatan, Nota:


Manipulatif bahan sains dan spesimen Pentaksiran
1 dilaksanakan semasa
1.2.1 Menggunakan dan yang diperlukan bagi suatu
mengendalikan peralatan aktiviti. murid menjalankan aktivti
dan bahan sains dengan PdP seperti:
betul. (i) Mengukur masa bagi
Memerihalkan penggunaan satu aktiviti.
1.2.2 Mengendalikan spesimen peralatan, bahan sains dan (ii) Menjalankan projek
2 pembiakan tumbuhan
dengan betul dan cermat. spesimen yang diperlukan
bagi suatu aktiviti. yang membiak lebih
1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dari satu cara.
dan bahan sains dengan
betul. Mengguna dan
mengendalikan peralatan,
1.2.4 Membersihkan peralatan bahan sains dan spesimen
3
sains dengan cara yang yang diperlukan bagi suatu
betul. aktiviti dengan kaedah yang
betul.
1.2.5 Menyimpan peralatan dan
bahan sains dengan betul Mengguna, mengendali,
dan selamat. melakar, membersih dan
menyimpan peralatan, bahan
4 sains dan spesimen yang
digunakan dalam suatu
aktiviti dengan kaedah yang
betul dan cermat

50
KSSR SAINS TAHUN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Mengguna, mengendali,
melakar, membersih dan
menyimpan peralatan, bahan
sains dan spesimen yang
5
digunakan dalam suatu
aktiviti dengan kaedah yang
betul, bersistematik dan
berhemah.

Mengguna, mengendali,
melakar, membersih dan
menyimpan peralatan, bahan
sains dan spesimen yang
6 digunakan dalam suatu
aktiviti dengan kaedah yang
betul, bersistematik,
berhemah dan menjadi
contoh kepada rakan lain.

51
KSSR SAINS TAHUN 3

2.0 PERATURAN BILIK SAINS


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

2.1 Peraturan Bilik Murid boleh:


Menyatakan peraturan bilik Nota:
Sains 1
sains. Pentaksiran
2.1.1 Mematuhi peraturan bilik dilaksanakan melalui
sains. pemerhatian sebelum,
semasa dan selepas
Menerangkan peraturan bilik menggunakan bilik sains.
2
sains.

Mematuhi peraturan bilik


3
sains.

Menaakul kepentingan
4 peraturan bilik sains perlu
dipatuhi.

Menjana idea tindakan yang


perlu diambil sekiranya
5
terdapat situasi menyalahi
peraturan bilik sains.

Mengamalkan konsep
6 pematuhan peraturan bilik
sains sebagai budaya dalam
kehidupan seharian.

52
KSSR SAINS TAHUN 3

TEMA

SAINS HAYAT

TAJUK

3.0 MANUSIA
4.0 HAIWAN
5.0 TUMBUHAN

53
KSSR SAINS TAHUN 3

3.0 MANUSIA
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.1 Gigi Murid boleh: Cadangan aktiviti:


1 Menyatakan jenis gigi. Tayangan video atau
3.1.1 Memerihalkan jenis gigi dan gambar untuk melihat set
fungsinya. gigi susu dan set gigi
kekal dari aspek bilangan
3.1.2 Melabelkan struktur gigi. Memerihalkan fungsi setiap dan jenis serta
2 penggantian set gigi susu
jenis gigi.
3.1.3 Membanding dan dengan set gigi kekal.
membezakan set gigi susu
dan set gigi kekal. Melabelkan keratan rentas Nota:
3 (i) Struktur gigi iaitu
struktur gigi.
3.1.4 Menghubung kait penjagaan enamel, dentin, saraf,
kesihatan gigi dengan salur darah dan gusi.
struktur gigi. Membanding dan (ii) Pengambilan makanan
4 membezakan set gigi susu tertentu seperti
3.1.5 Menjelaskan pemerhatian dan set gigi kekal. makanan manis akan
tentang gigi melalui lakaran, merosakkan enamel
TMK, penulisan atau lisan seterusnya
secara kreatif. Menaakul kepentingan menyebabkan sakit
5 amalan harian penjagaan gigi.
kesihatan gigi. (iii) Contoh rawatan
pergigian seperti
tampalan, pendakap
Berkomunikasi secara gigi, gigi palsu dan
kreatif dan inovatif tentang rawatan akar.
6
penggunaan teknologi
dalam rawatan gigi.

54
KSSR SAINS TAHUN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.2 Kelas Makanan Murid boleh: Menyatakan contoh Cadangan aktiviti:


1 Penyediaan hidangan
makanan.
3.2.1 Memberi contoh makanan makanan menggunakan
bagi setiap kelas makanan. gambar, model atau
Menyenaraikan contoh makanan sebenar.
2 makanan bagi setiap kelas
3.2.2 Mengitlak kepentingan makanan.
makanan mengikut kelasnya Nota:
kepada tubuh manusia. Kelas makanan iaitu
Menjelas dengan contoh karbohidrat, protein,
3 kepentingan setiap kelas lemak, vitamin, mineral,
3.2.3 Menjelas dengan contoh
makanan. pelawas dan air.
makanan seimbang
Contoh kepentingan kelas
berdasarkan piramid
Menaakul kesan makanan seperti:
makanan.
pengambilan makanan (i) Karbohidrat memberi
4
yang tidak berdasarkan tenaga.
3.2.4 Menaakul kesan
piramid makanan. (ii) Protein untuk
pengambilan makanan yang
tumbesaran.
tidak seimbang. Merancang satu hidangan (iii) Lemak memanaskan
makanan berdasarkan badan.
3.2.5 Menjelaskan pemerhatian 5 piramid makanan dan (iv) Vitamin dan mineral
tentang kelas makanan membuat penaakulan untuk menjaga
menerusi lakaran, TMK, tentang cadangan tersebut.
penulisan atau lisan secara kesihatan.
kreatif. (v) Pelawas mencegah
Berkomunikasi secara sembelit.
kreatif dan inovatif jenis (vi) Air untuk mengawal
makanan yang perlu suhu badan.
6 dielakkan oleh seseorang
yang mempunyai masalah Piramid makanan yang
kesihatan serta digunakan mesti merujuk
mempersembahkannya. kepada piramid makanan
Malaysia.

55
KSSR SAINS TAHUN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

3.3 Pencernaan Murid boleh: Menyatakan makanan Cadangan aktiviti:


1 dihancurkan oleh gigi, lidah Tayangan video/simulasi
3.3.1 Memerihalkan proses dan air liur. berkomputer/carta untuk
pencernaan. membuat pemerhatian
tentang proses
3.3.2 Membuat urutan aliran pencernaan makanan.
makanan semasa Melabelkan bahagian yang
2
pencernaan. terlibat dalam pencernaan. Penerangan tentang aliran
makanan semasa
3.3.3 Merumus tentang makanan pencernaan dengan
tercerna yang tidak Membuat urutan aliran menggunakan pelbagai
diperlukan oleh badan. 3 makanan semasa media.
pencernaan.
3.3.4 Menjelaskan pemerhatian Nota:
tentang pencernaan Pencernaan adalah
menerusi lakaran, TMK, proses menghancurkan
penulisan atau lisan secara Mengitlak tentang apa yang makanan kepada cebisan
kreatif. 4 berlaku kepada makanan lebih kecil supaya nutrien
tercerna. dari makanan boleh
diserap oleh badan
bermula daripada mulut
(gigi, lidah dan air liur),
esofagus, perut, usus dan
Membuat kesimpulan dubur.
maksud pencernaan
5
berdasarkan urutan semasa
pencernaan.

56
KSSR SAINS TAHUN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Berkomunikasi secara Nota:


kreatif dan inovatif tentang Perbuatan yang
6 perbuatan yang boleh mengganggu pencernaan
mengganggu pencernaan seperti:
makanan dan kesannya. (i) Makan sambil
bercakap, berlari dan
melompat.
(ii) Makan terlalu cepat.

Perbuatan yang
mengganggu pencernaan
memberi kesan seperti
tersedak, muntah, tercekik
dan sakit perut.

57
KSSR SAINS TAHUN 3

4.0 HAIWAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

4.1 Tabiat Murid boleh: Menyatakan tabiat Cadangan aktiviti:


1
Pemakanan pemakanan haiwan. Tayangan video/ carta
4.1.1 Mengelas haiwan mengikut untuk membuat
tabiat pemakanan. pemerhatian tentang tabiat
Mengelas haiwan
pemakanan haiwan.
2 berdasarkan tabiat
4.1.2 Menjelaskan dengan contoh
pemakanan.
tabiat pemakanan haiwan Nota:
herbivor, karnivor dan Mengitlak tentang tabiat Tabiat pemakanan
omnivor. pemakanan haiwan haiwan secara semula
3 jadi iaitu makan
herbivor, karnivor dan
4.1.3 Membuat inferens tentang omnivor. tumbuhan sahaja,
kumpulan haiwan makan haiwan sahaja
berdasarkan tabiat Menaakul kegigian haiwan atau makan haiwan dan
pemakanan. herbivor, karnivor dan tumbuhan.
4
omnivor berdasarkan
4.1.4 Membanding dan tabiat pemakanan.
membezakan kegigian
haiwan herbivor, karnivor, Menjelaskan melalui
dan omnivor. contoh haiwan yang
5 berubah tabiat
4.1.5 Menjelaskan pemerhatian pemakanan semula
tentang tabiat pemakanan jadinya.
haiwan melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan secara
Berkomunikasi untuk
kreatif.
menunjukkan haiwan yang
6 berubah tabiat pemakanan
semula jadinya dan
memberi justifikasi.

58
KSSR SAINS TAHUN 3

5.0 TUMBUHAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

5.1 Pembiakan Murid boleh: Cadangan aktiviti:


Menyatakan cara
Tumbuhan 1 Projek pembiakan
tumbuhan membiak.
5.1.1 Memberi contoh tumbuhan tumbuhan seperti:
bagi setiap cara pembiakan. (i) Menanam pokok ubi
keledek secara
5.1.2 Menaakul kepentingan Memberi contoh tumbuhan keratan batang dan
pembiakan tumbuhan kepada 2 batang bawah tanah.
dan cara pembiakan
hidupan. (ii) Menanam pokok
kangkong secara
5.1.3 Mengitlak satu tumbuhan keratan batang dan biji
Menjana idea tentang
boleh membiak melalui benih.
3 kepentingan pembiakan
pelbagai cara dengan
tumbuhan kepada hidupan.
menjalankan projek. Nota:
Cara pembiakan
5.1.4 Menjelaskan pemerhatian tumbuhan iaitu spora, biji
tentang pembiakan Mengitlak terdapat benih, keratan batang,
tumbuhan melalui lakaran, tumbuhan yang boleh daun, anak pokok dan
4
TMK, penulisan atau lisan membiak lebih dari satu batang bawah tanah.
secara kreatif. cara.

Berkomunikasi secara
kreatif dan inovatif tentang
5
projek pembiakan
tumbuhan yang dijalankan.

59
KSSR SAINS TAHUN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

Nota:
Penggunaan teknologi
Menjelaskan melalui contoh
dalam pembiakan
penggunaan teknologi
6 tumbuhan seperti:
dalam pembiakan
(i) Kultur tisu
tumbuhan.
(ii) Tut

60
KSSR SAINS TAHUN 3

TEMA

SAINS FIZIKAL

TAJUK

6.0 PENGUKURAN
7.0 KETUMPATAN

61
KSSR SAINS TAHUN 3

6.0 PENGUKURAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Cadangan aktiviti:
6.1 Pengukuran Murid boleh: Menyatakan unit yang Menjalankan aktiviti
luas dan isi 1 digunakan untuk mengukur seperti mengukur luas
padu. 6.1.1 Menyatakan unit yang luas dan isi padu. permukaan menggunakan
digunakan untuk mengukur kertas graf.
luas dan isi padu.
Nota:
6.1.2 Mengukur luas permukaan Memerihalkan kaedah Unit yang digunakan:
sekata menggunakan petak 2
mengukur luas dan isi padu. (i) Luas:
yang berukuran 1cm x 1cm. sentimeter persegi
(cm 2), meter persegi
6.1.3 Menyelesaikan masalah (m 2), kilometer persegi
untuk menganggar luas (km 2).
permukaan yang tidak 3 Mengukur luas dan isi padu.
(ii) Isi padu:
sekata. mililiter (m  ),
liter (  ),
6.1.4 Mengukur isi padu kotak sentimeter padu (cm 3),
lohong dengan meter padu (m 3).
menggunakan kubus yang Menyelesaikan masalah
berukuran 1cm x 1cm x 1cm. 4 untuk menganggar luas
permukaan tidak sekata. Pengukuran isi padu
cecair boleh
6.1.5 Mengukur isi padu cecair
menggunakan alat
menggunakan alat dan teknik bersenggat seperti silinder
yang betul. penyukat dengan memberi
Menyelesaikan masalah penekanan kepada
6.1.6 Menyelesaikan masalah bacaan meniskus yang
untuk menentukan isi padu 5 untuk menentukan isi padu
pepejal tidak sekata. betul.
pepejal tidak sekata melalui
kaedah sesaran air.

62
KSSR SAINS TAHUN 3

STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

6.1.7 Menjelaskan pemerhatian Penyelesaian masalah


tentang pengukuran luas dan Menaakul kepentingan dalam kehidupan harian
isi padu melalui lakaran, 6 pengukuran dalam untuk menentukan luas
TMK, penulisan atau lisan kehidupan harian. dan isi padu pepejal tidak
secara kreatif. sekata.

63
KSSR SAINS TAHUN 3

7.0 KETUMPATAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Menyatakan objek atau Cadangan Aktiviti:
7.1 Objek atau Murid boleh: bahan yang timbul dan
bahan yang 1 Menjalankan aktiviti seperti:
objek atau bahan yang (i) ketulan ais dimasukkan ke
lebih tumpat 7.1.1 Membuat inferens tentang tenggelam.
atau kurang objek atau bahan yang dalam air.
tumpat timbul dan objek atau (ii) minyak dituang ke dalam
Membuat inferens tentang
daripada air. bahan yang tenggelam air.
objek atau bahan yang
dengan menjalankan 2 (iii) susu pekat dituang ke
timbul dan objek atau
aktiviti. dalam air.
bahan yang tenggelam.
(iv) Melarutkan gula atau
7.1.2 Menghubung kait objek garam bagi menjadikan air
Mengitlak tentang objek lebih tumpat supaya objek
atau bahan yang timbul dan atau bahan yang lebih
objek atau bahan yang atau bahan yang asalnya
3 tumpat daripada air dan
tenggelam dengan tenggelam boleh
objek atau bahan yang
ketumpatan. ditimbulkan.
kurang tumpat daripada air.
Nota:
7.1.3 Menyelesaikan masalah Objek atau bahan yang lebih
Membuat kesimpulan cara
bagi mengenal pasti kaedah tumpat daripada air akan
4 yang membolehkan air
untuk menjadikan air lebih tenggelam dan objek atau
tumpat. menjadi lebih tumpat.
bahan yang kurang tumpat
Mengaplikasikan daripada air akan timbul.
7.1.4 Menjelaskan pemerhatian pengetahuan tentang
tentang objek atau bahan Cadangan projek:
5 ketumpatan dengan
yang lebih tumpat dan (i) menghasilkan lapisan
menjalankan projek atau
kurang tumpat daripada air cecair berwarna yang
aktiviti.
melalui lakaran, TMK, berlainan ketumpatan.
penulisan atau lisan secara Berkomunikasi secara (ii) melihat perbezaan
kreatif. kreatif dan inovatif aplikasi ketumpatan buah oren
6
ketumpatan dalam berkulit dan tanpa kulit di
kehidupan. dalam air.

64
KSSR SAINS TAHUN 3

TEMA

SAINS BAHAN

TAJUK

8.0 ASID DAN ALKALI

65
KSSR SAINS TAHUN 3

8.0 ASID DAN ALKALI


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Menyatakan kertas litmus
8.1 Asid dan Murid boleh: digunakan untuk menguji Nota:
1
alkali bahan berasid, beralkali Bahan berasid, beralkali dan
8.1.1 Menguji bahan yang atau neutral. neutral digunakan dalam
berasid, beralkali dan Memberi contoh bahan bidang seperti pertanian,
neutral dari segi perubahan berasid, beralkali dan perubatan, pembuatan produk
warna kertas litmus dengan 2 neutral berdasarkan kegunaan isi rumah, kesihatan
menjalankan penyiasatan. perubahan warna kertas dan perindustrian.
litmus.
8.1.2 Mengitlak bahan yang Menerangkan sifat bahan Contoh bahan lain seperti jus
berasid, beralkali dan berasid, beralkali dan kubis ungu dan kunyit boleh
neutral dari aspek rasa dan 3 neutral dari segi perubahan digunakan untuk menguji
sentuhan dengan menguji warna kertas litmus, rasa bahan berasid, beralkali dan
beberapa contoh bahan. dan sentuhan. neutral.

8.1.3 Meneroka bahan lain yang Mengitlak bahawa rasa dan


boleh menguji bahan sentuhan bukan petunjuk
berasid, beralkali dan 4 saintifik kepada sifat bahan
neutral. berasid, beralkali dan
neutral.
8.1.4 Menjelaskan pemerhatian Menjelaskan melalui contoh
tentang asid dan alkali kegunaan bahan berasid,
melalui lakaran, TMK, 5
beralkali dan neutral dalam
penulisan atau lisan secara kehidupan.
kreatif.
Berkomunikasi secara
kreatif dan inovatif kaedah
6 lain untuk mengenal pasti
bahan yang berasid,
beralkali dan neutral.

66
KSSR SAINS TAHUN 3

TEMA

BUMI DAN ANGKASA

TAJUK

9.0 SISTEM SURIA

67
KSSR SAINS TAHUN 3

9.0 SISTEM SURIA


STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

9.1 Sistem Murid boleh: Menyatakan pusat Sistem Cadangan aktiviti:


1
Suria Suria. Menjalankan simulasi untuk
9.1.1 Menyenaraikan ahli dalam memerihalkan peredaran
Sistem Suria melalui planet.
pemerhatian menerusi Menamakan ahli dalam
2
pelbagai media. Sistem Suria. Nota:
Ahli sistem suria iaitu
9.1.2 Mengitlak suhu planet Membuat urutan planet Matahari, planet, satelit
berdasarkan urutan dalam 3 semula jadi, asteroid,
dalam Sistem Suria.
Sistem Suria. meteoroid dan komet.

9.1.3 Memerihalkan planet Mengitlak bahawa planet Kedudukan planet merujuk


beredar mengelilingi beredar mengelilingi kepada urutan planet dari
Matahari mengikut orbit. 4 Matahari. Semakin bertambah
Matahari mengikut orbit
masing-masing. jarak kedudukan planet dari
9.1.4 Menghubung kait Matahari, semakin bertambah
kedudukan planet dari masa yang diambil untuk
Merumuskan hubungan
Matahari dengan masa membuat satu edaran lengkap
antara kedudukan planet
planet beredar mengelilingi mengelilingi Matahari.
5 dari Matahari dengan masa
Matahari.
planet beredar mengelilingi
Matahari.
9.1.5 Menjelaskan pemerhatian
tentang sistem suria melalui
lakaran, TMK, penulisan Membina model Sistem
atau lisan secara kreatif. Suria secara kreatif dan
6 inovatif dan
mempersembahkannya.

68
KSSR SAINS TAHUN 3

TEMA

TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI

TAJUK

10.0 MESIN

69
KSSR SAINS TAHUN 3

10.0 MESIN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

10.1 Takal Murid boleh: Cadangan aktiviti:


Menyatakan takal ialah satu Penyelesaian masalah dalam
1
contoh mesin. kehidupan harian dengan
10.1.1 Menyatakan maksud dan
kegunaan takal. mereka cipta model takal yang
berfungsi.
10.1.2 Memerihalkan cara takal Memberi contoh
tetap berfungsi dengan 2 penggunaan takal dalam Nota:
menggunakan model. kehidupan. Takal ialah satu contoh mesin
ringkas yang memudahkan
10.1.3 Memberi contoh aplikasi beban diangkat ke atas
takal dalam kehidupan. Memerihalkan bagaimana dengan menggunakan daya
3
takal tetap berfungsi. yang kecil.
10.1.4 Mereka cipta model takal
yang berfungsi. Takal tetap mengandungi satu
Membina model takal dan roda yang mempunyai alur di
10.1.5 Menjelaskan pemerhatian 4 menerangkan bagaimana mana gelung tali dililit
tentang takal melalui takal berfungsi. melaluinya.
lakaran, TMK, penulisan Takal digunakan dalam aktiviti
atau lisan secara kreatif. seperti:
Menaakul kepentingan takal (i) Mengangkat bahan binaan
5 menggunakan kren.
dalam kehidupan harian.
(ii) Menaikkan bendera
(iii) Menimba air dari perigi.
Berkomunikasi secara (iv) Menaikkan barang dari
kreatif dan inovatif tentang bawah ke tingkat atas.
6
jenis takal dan
mempersembahkannya.

70
KSSR SAINS TAHUN 3

PANEL PENGGUBAL

1. Dr. Rusilawati binti Othman Bahagian Pembangunan Kurikulum


2. Zainon binti Abd Majid Bahagian Pembangunan Kurikulum
3. Kamarul Azlan bin Ahmad Bahagian Pembangunan Kurikulum
4. Kumutha a/p Krishnamoorthy Bahagian Pembangunan Kurikulum
5. Nuraini binti Abu Bakar Bahagian Pembangunan Kurikulum
6. Wan Noorhayati binti Wan Zainulddin Bahagian Pembangunan Kurikulum
7. Nor Azmah binti Johari Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang
8. Fathaiyah binti Abdullah IPG Kampus Raja Melewar. Negeri Sembilan
9. Makrof bin Md Daud IPG Kampus Perempuan Melayu. Melaka
10. Mohd Azizi bin Yahaya IPG Kampus Perempuan Melayu. Melaka
11. Dr.Tay Chong Seng IPG Kampus Tun Hussein Onn. Johor
12. Adonie binti Adnan SK Bandar Sunway Semenyih. Selangor
13. Asrof bin Aziz SK Seberang Jaya. Pulau Pinang
14. Gunalan a/l Perumal SK Sungai Seluang. Kedah
15. Indon binti Sulong SK Iskandar. Kedah
16. Mazlaily binti Zakaria SK Seri Kelana. Negeri Sembilan
17. Mohd Jamil bin Karim SK Padang Menora. Pulau Pinang
18. Muhammad Shahrom bin Shafie SK Jenderam Hilir. Selangor
19. Noorul Aisyah binti Abdul Ghafar SK Kajang. Selangor
20. Nor Heslee bin Mat SK Seri Bandar. Melaka
21. Puteri Hanizah binti Megat Amaddin SK Melekek. Melaka
22. Rais bin Abdul Aziz SK Batu Lanchang. Pulau Pinang

71
KSSR SAINS TAHUN 3

23. Siti Aminah binti Ahmad SK Batu Belah. Selangor


24. Siti Hawa binti Yaacob SK Ramuan China Kechil. Melaka
25. Siti Rozita binti Yahya SK Ulu Semenyih, Selangor
26. Suzlipah binti Sanusi SK Seri Permai, Pulau Pinang
27. Wan Mohd Saberi bin Wan Mahmud SK Kota Kuala Muda. Kedah
28. Zalina binti Ariffin SK Bandar Rinching. Selangor

TURUT MENYUMBANG

1. Prof. Madya Dr. Rohaida binti Mohd Saat Universiti Malaya


2. Prof. Madya Dr. Tajulariffin bin Sulaiman Universiti Putra Malaysia
3. Mohd Nazrul bin Husain Jabatan Pendidikan Negeri Selangor
4. Enchum binti Ibrahim IPG Kampus Ipoh. Perak
5. Hafiz Zaki bin Hamdan SMK Seri Perak. Perak
6. Roslan bin Yusof SMK Raja Muda Musa. Perak
7. Abuzar bin A.Z. Ahmad SK Putrajaya Presint 11(1). Putrajaya
8. Aszoura binti Ghazali SK Dato’ Abu Bakar Baginda
9. Athan a/l Somasundram SJK(T) Teluk Merbau, Selangor
10. Nuruhaslin binti Zainol SK Putrajaya Presint 9(2). Putrajaya
11. Puspa a/p Ramiah SK Taman Kepong, Selangor
12. Teh Malihah binti Hussin SK Simpang Empat. Perak

72
KSSR SAINS TAHUN 3

PENGHARGAAN

Penasihat
Dr. Sariah binti Abd. Jalil - Pengarah

Rusnani binti Mohd Sirin - Timbalan Pengarah (Kemanusiaan)

Datin Dr. Ng Soo Boon - Timbalan Pengarah (STEM)

Penasihat Editorial
Mohamed Zaki bin Abd. Ghani - Ketua Sektor
Haji Naza Idris bin Saadon - Ketua Sektor
Dr. Rusilawati binti Othman - Ketua Sektor
Mahyudin bin Ahmad - Ketua Sektor
Mohd Faudzan bin Hamzah - Ketua Sektor
Mohamed Salim bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor
Paizah binti Zakaria - Ketua Sektor
Hajah Norashikin binti Hashim - Ketua Sektor

73
KSSR SAINS TAHUN 3

http://bpk.moe.gov.my

76

Valuta