Sei sulla pagina 1di 14

TEMA

3
SUBSTÀNCIES PURES I MESCLES

DISSOLUCIONS
ÍNDEX


1- COMPONENTS D’UNA DISSOLUCIÓ

2- EL PROCÉS DE DISSOLUCIÓ

3- SOLUBILITAT I SATURACIÓ

4- TIPUS DE DISSOLUCIONS

5- CONCENTRACIÓ DE DISSOLUCIONS


COMPONENTS D’UNA DISSOLUCIÓ

Les dissolucions són mescles homogènies formades per dos o més components.

Dissolució

Solut Dissolvent

Solut: substància que es dissol en una altra, es troba en menor proporció. A una
dissolució podem haver-hi varis soluts.

Dissolvent: substància que dissol, es troba en major proporció. Només pot haver-
hi un. Un dels dissolvents més habituals és l’aigua i es parla doncs de dissolucions
aquoses.
PROCÉS DE DISSOLUCIÓ

Les molècules d’aigua envolten cada àtom de l’estructura del clorur de sodi
(NaCl) de forma que l’estructura cristal·lina es romp i per tant, es dissol.
SOLUBILITAT I SATURACIÓ DE
DISSOLUCIONS AIGUA + SUCRE
LA SOLUBILITAT ÉS UNA PROPIETAT ESPECÍFICA. És la
quanctat màxima de substància que es pot dissoldre en
100g d’aigua.

Matemà3cament g solut
100g H 2O
Quan un dissolvent ja no
admet més solut tenim
una dissolució saturada.

a)Com afecta la temperatura a la


solubilitat d’una substància?

b) Quina és la solubilitat del
sucre a 65ºC?

CORBES DE SOLUBILITAT
CORBES DE SOLUBILITAT

Observa la corba de solubilitat del nitrat de sodi (NaNO3) i determina la


quanctat de nitrat que es podria dissoldre en 1,2 Kg d’aigua a 10 0C.

Observa la corba de solubilitat del bromur de potassi (KBr) i determina si es


possible dissoldre 18g de KBr en 20g d’aigua a 40 0C.
TIPUS DE DISSOLUCIONS

DILUIDES : Tenen poca quan3tat de


solut dissolt

CONCENTRADES : Tenen gran


quan3tat de solut dissolt

h=ps://marsupial.blinklearning.com/ SATURADES : no admeten més


coursePlayer/clases2.php? quan3tat de solut
editar=0&idcurso=848239&idclase=468
07520&modo=0

CONCENTRACIÓ D’UNA DISSOLUCIÓ

La CONCENTRACIÓ ens indica la


quanctat de solut present en
una determinada quanctat de
dissolució
CÀLCUL DE LA CONCENTRACIÓ D’UNA
DISSOLUCIÓ

PERCENTATGE EN MASSA PERCENTATGE EN VOLUM
massa
volum
(solut ) (solut )
%masa = ·100 %volum = ·100
massa
(dissolució) volum
(dissolució)

Dissolució = solut + dissolvent

CONCENTRACIÓ EN g/L
Recorda

grams massadissolució
C(g/L ) = solut d=
Litres
dissolució
volumdissolució

CÀLCUL DE LA CONCENTRACIÓ D’UNA
DISSOLUCIÓ
Es prepara una dissolució dissolent 5g de clorur de sodi (NaCl) en 75g
d’aigua. Calcula el percentatge en massa de la dissolució formada.

Per dur a terme una reacció química necessitam 2g de NaCl. Quina massa de
la dissolució anterior necessit?
CÀLCUL DE LA CONCENTRACIÓ D’UNA
DISSOLUCIÓ
Es prepara una dissolució dissolent 9g de sucre en aigua fins a completar un
volum de 175 mL. Si la densitat d’aquesta dissolució és de 1,022 g/mL,
calcula’n la concentració expressada en g/L i %massa.
PREPARACIÓ DE DISSOLUCIONS AL
LABORATORI
Prepararem 500 mL de dissolució de dicromat de potassi (K2Cr2O7) de concentració
28g/L
1- Càlculs Teòrics . Quan K2Cr2O7 necessit?
28gK2Cr2O7
500mLdissolució · = 14gK2Cr2O7
1000mLdissolució
2- Part experimental.
PREPARACIÓ DE DISSOLUCIONS AL
LABORATORI
Explica com preparar 250 mL de dissolució d’hidròxid de sodi (NaOH) de
concentració 2,5g/L

Potrebbero piacerti anche