Sei sulla pagina 1di 1

Chuùa Vaãn Yeâu Thöông 2 Lm.

Töø Duyeân

Ç
24 ä Çj Ç
ÈÈÈÏ ÏÈÈ ÇúÇ
Am E7
È
Ï
ä JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
Am
ÏÈÈÈ
E
úÈÈÈ=
ö
Ç È
======================
&
ÑK: Chuùa vaãn yeâu thöông vì Ngaøi laø Chuùa laø Cha chuùng ta.
24 î ä JÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ úÈÈÈ ä ÇÇ ÇÇÇö ÇÇÇö #úÇÇÇ
======================
& öÇ
j =
Troïn ñôøi thöông meán laø Cha chuùng ta.
ÇÇÇö ÇÇ ÇÇ ÇÇÇö úÈ C
Ç
Am
Ç
F
ä Çj Ç Ç
ÇöÇ ÇöÇ ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ ÈÈ
G
È
Ï ÈÈÈÏ úÈÈ
Am
Ç Ç
ö
======================
& Çö È
È ö
Ç =È Ó
Ngaøi luoân thöông meán Vì Ngaøi laø Cha laø Chuùa chuùng ta. Ó
ÇÇ ä Î Ï
J
È Ç ÇÇÇ ÇÇ Ç Ó
ö
j
Ç ä È
È È
Ï
È
È Ï
È
È Ç
ú
Ç ä Ç
Ç öÇöÇ öÇöÇ ÇúÇ
======================
& È öÇ
j =Ó
Meán thöông moïi ngöôøi laø Chuùa chuùng ta.

ä Ç
Çj Ç
Ç Ç
Ç Ç Ç Ç Ç
Ç ÇÇ ÏÈF ÏÈÈÈ ÏÈÈÈ
Ç Ç
G 7 C
ö
Ç Ç
ö Ç
ö ö
Ç Ç
Ç
ö Ç Ç Ç
ö È
È È
Ï
È
& öÇÇ öÇ öÇ
====================== È =
1- 2. Chuùa maõi meán thöông heát moïi ngöôøi vaø khoâng gheùt boû baát cöù

ú
È È
Ï
E
È
Ï Ï
È
È Ï
È
È ÇÇ
E7
ÇÇÇ ÇÇ Ç
Ç ÇÇ ÇÇ . ÇÇ
Am C
È È
È È
È È È Ç
ö ö Ç öÇ
======================
& È Ç
ö Ç
ö öÇ =öÇ
j
ai. 1. Ngaøi luoân nhaãn naïi chaúng chaáp toäi con ngöôøi ñeå
2. Ngaøi luoân raát möïc töø bi vaø nhaân haäu tình
Am
ÇÇÇ ÇÇöÇ ÈÈÈÏ Ç
Ç ÇÇ ÇÇ Ç
Ç ÇÇúÇ
Am G

& Çö È
Ï
ÈÈ Ç
ö
======================öÇ öÇ Ç
ö =
hoï luoân bieát aên naên vaø ñöôïc thöù tha.
Ngaøi luoân vaãn bao la vaø ñaày xoùt thöông.