Sei sulla pagina 1di 7
UNIVERSITATEA , ALEXANDRU IOAN CUZA" din IASI PER LIBERTATEM AD VERITATEM. 2017 Vizat, Director General dministratiy, Ee, Cost Citre, Facultatea de In atentia Domnului/Doanmei Administrator Sef/Secretar Sef de Facultate Spre informare: Directia financiar contabila Biroul Audit Public inte Va transmitem documentatia pentru acordarea burselor sociale pntru semestrul al-II-lea, anul universitar 2016-2017. Cuantumul salariului de baz minim brut pe tard ce se ia in calcul la acordarea burselor sociale pentru semestrul al-Il-lea, an universitar 2016-2017 a fost stabilit In suma de 1250 lei/luna, conform Hotararii Guvernului nr. 1017/2015 publicata in M.O.R nr 987/31.12.2015. Lunile care se iau in considerare la calcularea veniturilor netc sunt: octombrie, noiembrie si decembrie 2016 (conform "Regulamentului Serviciilor pentru studenti Regulamentul de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru student"). Bursele de ajutor social se acorda, conform urmatoarelor priortati si erteri a) studentilor orfani de ambii paringi, celor proveniti din casele de copii sau plasament familial, care nu realizeaza venituris b) studenfilor bolnavi TBC, care se afla in evidenta unititilor medicale, celor care suferi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbfie grave, insuficienté renala cronica, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronic3, glaucom, miopie grava, boli imunologice, cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta sau reumatism articular acut, handicap locomotor; ©) studenjilor a caror familie nu realizeazi pe lunile octombrie, noiembrie i decembrie 2016 un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decét salariul minim brut pe econo in vederea objinerii unei burse de ajutor social, studentié orfani de ambit paringi vor depune urmitoarele documente: (1) cerere tip (anexa 1); (2) copie dupa certificatul de nastere si dupa cartea/ buletimul de identitate; 3) copii dupa certificatele de deces ale parintelui/ parintilor; (4) document justificative privind veniturile proprii, dupa caz: FACULTATEA DE ISTORIE 7 Baul Carol, Ne. 3 ash, 70566 nr KOA. .oaa Rt: OA: 2) cupoane sau adeverinfl de la Casa de Pensi privind cuanumul pensiei de urmas pentru lunile care se iu in considerare; ») adeverinta de somaj pentru lunile care se iaw in calcul; ) adeverinta de selariu net pentru lunile care se iau in calcul; (5) adeverinti de la Primarie pe raza e&reia are domiciliul, privind veniturile nete obfinute din activitifi de exploatare a proprietatilor personale ale studentului(ei): terenuri agricole, padurilor, chirii ete (pe lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2016); (© documente justificative de le Administratia Financiar& privind veniturile nete objinute din activititi autorizate (chirii, persoane fizice autorizate, asocia i comerciale) — pe lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2016 ); (7) declaratie pe propria réspundere a solicitantului, din care si reiasé cd nu mai are si alte venituri decat cele declarate (anexa 2); ‘Studentii proveniti din casele de copii (centrele de plasament) sau plasament familial vor depune urmatoarele documente: (1) cererea tip (anexa 1); (2) copie dupa certificatul de nastere gi dupa cartea/ buletinul de identitate; G) documente justificative privind situafia fn care se afl a) adeverint din care s& rezulte c& solicitantul provine dintr-un centru de plasament; ) copie a hotirdrii judecttoresti din care sii rezulte 8 solicitantul se afla in plasament familial; (4) document justficative privind veniturile studenfilor ttulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale, dupa caz: 1) cupoane sau adeverinfi pentru alocafia de plasament; b) adeverinjé de soma} pentru lunile care se iau in caleul; c) adeverin{i de salariu net pentru lunile care se iau in calcul ; (5) declaratie pe propria raspundere a solicitantului, din care si reiasa ci nu mai are si alte venituri decat cele declarate (anexa 2); Studentii care solicité bursa medicala vor depune urmatoarele documente: (1) cerere tip (anexa 1); (2) copie dup’ certificatul de nastere si dup& cartea/ buletinul de identitate; (3) certificat medical eliberat de un medic specialist, vizat de medicul de familie al si de medicul dispensarului studentesc tn raza cAruia sunt arondatistudentii fi Alexandru Toan Cuza” lagi (Cabinetul medical din e&minul nr. 8) jin vederea obfinerii unei burse de ajutor social, studentii care provin din familii ale cdiror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decat satariul minim brut pe economie vor depune urtatoarele documente: (1) cerere tip (anexa 1); (2) copie dupa certificatul de nastere si dupa cartea/ buletinul de identitate; (3) copie ale buletinelor/cartile de identitate ale pirintilor, (4) copii ale certificatelor de nastere si ale buletinelor/cirtilor de identitate (dacti este cazal), ale celorlalti membri ai familie, aflati fn intretinerea paringil (5) adeverinfe de elev sau de student pentru membri ‘invatamant; (© declaratii pe propria rispundere a unuia dintre parinti, data la un notar sau la primaria iciliul, pentru copiii minori aflati in intrefinerea familie, care nu ‘urmeaza o forma de invatamant si nici nu obtin venituri propr (7) adeverinte privind cuantumul alocatiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale (L. 448/206); (8) documente justificative privind veniturile studentilor titular ai cererii pentru acordarea burset sociale si ale parintilor acestora, dupiicaz: familiei care urmeazi 0 forma de 1) cupoane sau adeverinta de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile care se iau In considerare: ) adeverinfa de somaj pentru lunile care se iau in calcul; ©) adeverinta de salariu net pentru lunile care se iau in caleu!; (9) dectaraii pe propria raspundere, date de fiecare parinte care nu obfine nici un fel de venit, in fata unui notar sau la priméria localitafii in care isi are domiciliul (specificate lunile care se iau in calcul); (10) copie a certificatului de deces, in cazul in care studentul este orfan de un parinte (se completeazi cu adeverin{®/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmas, pentru student si frati acestuia); (1) copie a hotirdri judecatoresti, in cazul in care parintii sunt divortati (se completeaz ou adeverinfi/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare, pentru student si fraii acestuia) (12) adeverinta, de la Primaria pe raza cAreia are domiciliul, privind veniturile mete obtinute din activititi de exploatare a proprictatilor personale ale studentului(ei) si ale familiei: terenuri agricole, paduri, chirii etc. (pe lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2016), (13) documente justificative de la Administrafia Financiara privind veniturile nete obtinute din autorizate (ex. chirli, persoane fizice autorizate, asocialii familiale, societiti comerciale) —pe lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2016; (14) declaratie pe propria rispundere a solicitantului, din care si reiast c& el si familia sa nu mai au $i alte venituri decat cele declarate (v. anexa nr. 2), in vederea obtinerii unei burse de ajutor social, studentii care au implinit varsta ‘de 26 de ani (pani la 30.09,2016) vor depune urmitoarele documente: (1) cerere tip Canexa 1); 2) copie a buletinului/ cirtii de identitate gi certificat de nastere; (3) documente justficative privind veniturile studentitortitulari ai cererii pentru acordarea bursci sociale, dupa caz: a) cupoane sau adeverinti de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei pentru lunile care se iau in considerare; ) adeveringt de somaj pentru lunile care se iau in calcul; ©) adeverinja de salariu net pentru lunile care se iau in calcul; (4) adeverinti, de Ia Primaria pe raza cdreia are domiciliul, privind veniturile mete obtinute din aectivitati de exploatare a proprietatilor personale ale studentului(ei): terenuri agricole, paduri, chirii etc. (pe lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2016), (5) documente justificative de la Administratia Financiar& privind veniturile nete obtinute din activititi. autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociatii familiale, societiti comerciale)- pe lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2016, (©) declaratie pe propria rispundere a solicitantului, din care si reiasé c& acesta nu mai are si alte venituri decat cele declarate (anexa nr. 2). Pentru familiile de studenti, dosarele cuprind urmitoarele documente (conform "Regulamentului Serviciilor pentru studenfi ~ Regulamentul de acordare a burselor gi a altor forme de sprijin material pentru studenfi” si Normelor de evaluare a dosarelor depuse tn vederea acordarii diferitelor categorii de burse de ajutor social): a) studenfii cisitoriti, ambii cu varsta pani in 26 de ani si care nu obtin venituri proprii vor depune documentele pentru familia din care provine fiecare sof, la care se adaugi: copie a certificatului de cisttorie, adeverinta de student pentru celélalt sof, copii ale certificatelor de nastere ale copiilor (daca este cazul); venitul mediu net pe membru al familiei se calculeaz’ ca medie a veniturilor nete medii ale celor dou familii din care provin cei doi studenti; b) student eisitorit/i, sofia/ sojul nefiind studenta/ student: vor depune documentele pentru familia din care provine studentul, daci acesta nu obfine venituri personale sau similar ‘cu documentele enumerate pentru sot/ sotie (literele i v.), dae studentul obtine venituri personale, copie a certificatului de casatorie, copii ale certificatelor de nastere ale copiilor (dacd este cazul); pentru sof/ sofie se adauga: 3 i, copie a buletinului/ carti de identitate; ii, adeverinta de salariu net, adeverinta de somaj, cupoane sau adeverinja de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei de urmas pentru lunile care se iau in considerare et. iii, adeverin{a, de Ta Primaria pe raza careia are domicilial, privind veniturile nete objinute din activititi de exploatare a proprietatilor personale ale studentului(ei): terenuri agricole, paduri, cchirii etc. (pe lunile octombrie, noiembric $i decembrie 2016); iv, documente justificative de la Administratia Financiara privind veniturile nete objinute din activititi autorizate (ex. chirii, persoane fizice autorizate, asociatii familiale, societati comerciale) ~ pe lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2016; v. declaratie pe propria rispundere, data la notar, din care sii reiasd c& nu are sau nu maj are si alte venituri decat cele declarate, dupa caz (specificate lunite care se iau fn calcul). Venitul mediu net pe membru al familiei se calculeazi conform algoritmului: pentru familiile de student in care unul dintre sofi are venituri, iar celalait nu, venitul lunar net medi se calculeaza ca medic intre venitul membrului familiei si venitul mediu net al familie’ din care provine membrul familiei care nu are venituri salariale; pentru familiile de studenti in care ambii sofi au venituri, venitul lunar net mediu se calculeazi ca medie intre veniturile celor doi sofi Bursa de ajutor social ocazional pentru imbricdminte se poate acorda in cuanturmul lunar al unei burse de ajutor social, de doua ori in decursul unui an universitar: 2) studentilor orfani, celor proveniti din casele de copii sau plasament familial, care nu realizeaz venituri; ») studentilor a caror familie nu realizeaza pe lunile octombrie, noiembrie si decembrie 2016 un venit lunar net mediu pe membra de familie mai mare de 75% din salariul minim brut pe economie ~937,5 lei. Studentii care solicit aceasti categorie de burs ataseaz, la dosarul pentru bursa de ajutor social, o cercre separati, analiza dosarului realiz4ndu-se o singuri data. Director coordonator Camine-Cantine-Informatizare, Director D.S.S.S, Ing. Bogdan-Eduaf{ Plescan ‘Adm, Fin, Gheorghe Amarandei yr | intocmit, Admfin “oe eo Anexe Ja Regulamentul de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru studenfi: Anexa nr. 1. “Domnule Rector, Subsemnatul (a), af student/ student la Facultatea de domeniul/ specializarea in anul grupa, CNP BYCI seria nr. ‘ogi binovoif ami aproba acordares, in anu universitar 20_-20__, a busei de autor social Solicit aceasta bursa avand fn vedere urmatoarele motiv. in vederea obfinerii dreptului dé burs sociali, declar toate veniturile obfinute in familie : Sume (lei/ lund) Salarii nete totale Pensii ‘Alocafii de stat pentra copii ‘Alte ajutoare primite de la stat ‘Venituri din spatii proprit inchiriate @]@] =) 18] -] Venituri din agriculturi 1 | Numirul elevilor 2 Numérul studentilor 3__ | Numarul copitior prescolari ‘VENITUL NET MEDIU PE MEMBRU DE FAMILIE (Vam= A/B) ‘Se completeazi cu majuscule, numele, initiala tat8lui si prenumele $e completeaza pentru incadrare Intr-o categorie de bursé (orfan, plasament familial, provenit din casele de copii, caz medical, venituri miei) 54 Pentru justificarea celor declarate, anexez urmitoarele documente: Declar pe propria rispundere ci datele inscrise mai sus sunt reale, corecte i cunose faptul c& nedeclararea veniturilor sau declararea falsi a acestora atrage pierderea calititii de student, restituirea bursei tncasate si suportarea consecinfelor legale, Nota: Necompletarea unor rubrici sau completarea eronati va avea drept consecinfi respingerea dosarului. Documentele atagatesuplimentar, neprecizate in prezenta cerere, nu sunt luate in considerafie. Data Semnitura, Domnului Rector al Uaiversitatii “Alexandra Ioan Cuza” Iagi 55 UNIVERSITATEA “Alexandru Joan Cuza” IASI ROMANIA B-dul “Carol I“, nr.11, 700506- IASI tel. 0232201010; fax. 0232201121 www.uaic.r0 Anexa nr. 2 Declaratie, 1, student (8) al (@) Subsemnatul (a), Facultaii de domeniul/ —specializarea in anal 5 grupa CNP , BI/ CI seria > ar » nr. matricol . domiciliat in ‘Sub sancfiunea codului.penal privind falsul in declarafii, declar pe propria rispundere urmitoarele: nu am obfinut, in perioada 2 alte venituri decat cele declarate si c& au am cunostinti c& parinfit mei au obfinut alte venituti decét cele declarate; hu sunt angajat; nu primese pensie, nu primese.ajutor de somaj, nu defin proprietati si, prin urmare, nu obfin venitucri din exploatarea proprietitilot, nu obtin venituri din agriculturd, nu obfin venituri din activititi autorizate, nu obfin dividende, nu detin conturi de economii”. Data, Semnatura, * se completeazi cu majuscule numele, initial tat gi prenumele 2 Se menjjoneazAperioada cre sei in calcul a calcul vnituluinet medi pe membraal familie Se menfionezi de citre solicitant doar acele eazuri in care se incadreaz3t