Sei sulla pagina 1di 6

anunt de participare simplificat cu nr.

423679

Planuri anuale de achizitii publice

An Denumire plan Denumire detaliu plan

taliu invitatie de participare / anunt de participare simplificat

Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Autoritate contractanta: Comuna Cervenia

Numar invitatie / anunt: 423679 / 28.02.2018

Denumire contract: „SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA


CERVENIA, JUDETUL TELEORMAN SI RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI
STATIE DE EPURARE ,COMUNA CERVENIA, JUDETUL TELEORMAN”

Stare procedura: In Desfasurare

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DESCRIERE

I.1.1) Sediul social

Comuna Cervenia

Cod fiscal: 4568497, Adresa: com. Cervenia, jud. Teleorman, Cervenia, Telefon: +40
247333542, Fax: +40 247333542 , Email: primarcervenia@yahoo.com

I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:

In SEAP

I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:

In SEAP

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala

I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu

I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:

„SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CERVENIA,


JUDETUL TELEORMAN SI RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE
EPURARE ,COMUNA CERVENIA, JUDETUL TELEORMAN”

II.1.2) Tip contract: Lucrari

II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

II.1.5) Obiectul contractului:

Valoarea totala estimata pentru achizitia de lucrari este de: 10.404.686,17 lei fara TVA si a
rezultat prin insumarea valorii estimata a acelor doua sisteme de alimentare cu apa si de
canalizare. Cap 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor obiectivului: 123.764,91 lei fara
TVA, din care - 123.764,91 lei fara TVA (eligibil) Cap. 4.1 Constructii si instalatii:
8.669.022,49 lei fara TVA, din care - 8.417.053,52 lei fara TVA (eligibil) - 251.968,97 lei fara
TVA (neeligibil) Cap. 4.2 Montaj utilaj tehnologic: 42.866,32 lei fara TVA (eligibil) Cap. 4.3
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare): 1.388.012,59 lei fara
TVA (eligibil) Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier:
181.019,86 fara TVA(eligibil) Pentru “SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU
APA, COMUNA CERVENIA, JUDETUL TELEORMAN” Cap 2 Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor obiectivului: 71.539,18 lei fara TVA, din care - 71.539,18 lei fara TVA (eligibil)
Cap. 4.1 Constructii si instalatii: 2.795.942,30 lei fara TVA, din care: - 2.784.594,80 lei fara
TVA (eligibil) - 11.347,50 lei fara TVA (neeligibil) Cap. 4.2 Montaj utilaj tehnologic:
23.716,28 lei fara TVA Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
(procurare): 281.799,28 lei fara TVA Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier: 60.777,21 lei fara TVA Valoarea estimata “SISTEM CENTRALIZAT
DE ALIMENTARE CU APA , COMUNA CERVENIA JUDETUL TELEORMAN” este de
3.233.774,25 lei fara TVA Pentru “RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE
EPURARE, COMUNA CERVENIA, JUDETUL TELEORMAN” Cap 2 Cheltuieli pentru
asigurarea utilitatilor obiectivului: 52.225,73 lei fara TVA, din care: - 52.225,73 lei fara TVA
(eligibil) Cap. 4.1 Constructii si instalatii: 5.873.080,19 lei fara TVA, din care: - 5.632.458,72
lei fara TVA (eligibil) - 240.621,47 lei fara TVA (neeligibil) Cap. 4.2 Montaj utilaj tehnologic:
19.150,04 lei fara TVA Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
(procurare): 1.106.213,31 lei fara TVA Cap. 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier: 120.242,65 lei fara TVA Valoarea estimata “RETEA DE
CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE, COMUNA CERVENIA,
JUDETUL TELEORMAN” este de 7.170.911,92 lei fara TVA Numar zile pana la care se pot
solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 6 zile In
masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in
termenul prevazut in anuntul de participare simplificat, raspunsul autoritatii contractante la
aceste solicitari va fi transmis cu 4 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor
sau solicitarilor de participare
II.1.6) CPV: 45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a
apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)

II.1.7) Impartire pe loturi: Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru

II.2.1) Valoare estimata: 10,404,686.17 RON

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare

Denumire Descriere

Garantie de participare Ofertantul va constitui garantia de participare in cuantum de. 101.527


lei. Echivalenta in valuta a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului
stabilit de BNR la data publicarii invitatiei de participare in SEAP. Garantia de participare se
constitute in conformitate cu prevederile art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si
completarile ulterloare. In cazul viramentulul bancar, plata se va realiza in contul RO88 TREZ
6085 006X XX00 3458 deschis la Trezoreria Alexandria. Perioada de valabilitate a garantiei
de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Instrumentul de
garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat,
respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante, cel mai tarziu la data si ora limita de
depunere a ofertelor. Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare se
va depune scanat in SEAP, pana la data limita de depunere a oferelor. In cazul depunerii de
oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa
mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia
de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba
romana. (Formularul nr. 1).

Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea de
atribuire a contractului fara TVA .Garantia de buna executie se va constitui in conformitate cu
art. 40 din H.G. nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta poate fi
constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz,
contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului
fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma
initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea
contractului. (Formularul nr. 2)
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare

Denumire

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in


registrul comertului sau al profesiei

Descriere: 1. Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in


situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 Modalitatea prin care poate fi
demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici la
procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente
situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin
completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de
catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor.

Aceste docurnente pot fi:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante,cu privire la plata impozitelor,


taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la
momentul prezentarii;

• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de


conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de
reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate
beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea
98/2016 privind achizitiile publice;

• alte documente edificatoare, dupa caz. 2. Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii nu


trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr.98/2016 Modalitatea de
indeplinire:
Se va depune o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la
art. 60 din Legea nr.98/2016 de catre operatorii economici la procedura de atribuire (inclusiv
eventualii terti si subcontractanti), odata cu depunerea DUAE Persoanele cu functii de decizie
privind organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire din cadrul autoritatii
contractante sunt urmatoarele: SLOBOZEANU DORU-MARIUS – Primar, , DUMITRESCU
MARIUS VALENTIN – Secretar, Consilieri locali: DRACILA FLOREA, MITRAN
MUSCHECI ILE, MUSAT ION, CEPARU GEORGEL, SERBAN LUMINITA MONICA,
POPA CRISTINA CONSTANTA, CHILOM VIRGIL, DOGARU ORIGEN, Informatii si
formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Operatorii economici
ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de
rezidenta, si reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre
situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza
activitatile care fac obiectul contractului conform art.15 din Legea 359/2004. Modalitatea prin
care poate fi demonstrate indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii
economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE,
respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente
echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la
finalizarea evaluarii ofertelor.

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Descriere: Ofertantul va prezenta informatii aferente principalelor lucrari executate în ultimii


5 ani din care sa reiasa ca au fost executate lucrari similare din punct de vedere al
complexitatii si utilitatii in valoare cumulata de minimum 10.000.000 lei, fara TVA, la nivelul
a minimum un contract - maximum a 3 contracte. Prin "lucrari similare" se inteleg
categorii/tipuri de lucrari de o complexitate comparabila sau superioare din punct de vedere al
complexitatii si/sau scopului contractului, cum ar fi: constructia /reabilitarea /modernizarea de
retele de alimentare cu apa /apa uzata/pluviala/ conducte de aductiune. Prin lucrari similare
autoritatea contractanta nu restrange sfera tipurilor de lucrari care vor putea fi prezentate ca
experienta similara acceptand ca experienta similara dovada executiei de lucrari de construire
si/sau de modernizare si/sau reabilitare a oricaror tipuri de infrastructuri similare,În cazul în
care ofertantul utilizeaza capacita?ile subcontractantului/ subcontractan?ilor pentru a îndeplini
criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre
respectivii subcontractan?i, completat ?i semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre
ace?tia. Subcontractan?ii precizeaza în DUAE informa?iile aferente criteriilor de calificare pe
care le îndepline?te men?ionând numarul ?i data contractului/acordului de subcontractare
pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se îndepline?te o
cerin?a de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii
în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului
de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerin?elor de calificare prin
subcontractan?i prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC.
Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e)
necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura

IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura online

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:

S.E.A.P.

IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana

IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 19.03.2018 15:00

IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: -

IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 120 zile (de la termenul limita de primire a
ofertelor)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Mod de finantare

VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii / anunt: 28.02.2018 16:05