Sei sulla pagina 1di 2

MINISTERUL

EDUCA ȚI EI
NA ȚI ONAL E

____________________________________________________________________________
Nr.1073 /03.04.2014

Către,

TOATE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL IAŞI

În atenţia directorului /consilierului educativ

Stimaţi colegi,
În urma ședinței semestriale cu directorii, organizate de Inspectoratul Școlar Județean Iași pe 2
aprilie 2014, și a analizei dosarelor înaintate către ISJ de școlile organizatoare ale excursiilor și a altor
activități de timp liber, vă transmitem următoarele precizări referitoare la aplicarea OMEN
Nr.3060/03.02.2014:

1. Aprobare ISJ este necesară în cazul contractării serviciilor operatori economici de transport
și /sau a serviciilor turistice pentru organizarea activității de către unitatea de învățământ.
Pentru celelalte situații este necesară doar aprobarea directorului de școală (ex. activități
extrașcolare în localitate sau în afară cu trenul sau microbuzul școlar, fără angajarea
operatorilor economici, în baza planului de excursie, procesului - verbal, declarațiilor
elevilor, acordului părinților, adeverințelor medicale).
2. Dosarul activității pentru aprobarea excursiei de I.S.J se depune la registratura
Inspectoratului Școlar, respectându-se termenul prevăzut în OMEN, și conține următoarele
documente:
 Adresă de aprobare a deplasării din partea școlii către I.S.J. (formular tip I.S.J Iași)
 Plan activitate (Anexa 2 OMEN)
 Tabel cu numărul, numele şi prenumele copiilor participanţi, precum şi datele de
contact ale părinţilor/tutorilor legali
 Tabelul cu numărul, numele şi prenumele adulţilor participanţi (alţii decât profesori)
 Obligațiile elevilor participanți (Anexa 3 OMEN)
 Acordul părintelui/tutorelui (1) și declarația elevului(2) cu nume și
semnătură(Anexa 4 OMEN)
 Proces – verbal de prelucrare a normelor și obligațiilor elevilor pe durata activității
 Adeverințe medicale elevi (clinic sănătos)
 Formular 1.2 operator economic servicii de transport și actele aferente (art.5 Anexa
1)
 Formular 1.1 operator economic servicii turistice și acte aferente (art. 3-4 Anexa 1)

Str. N. Bălcescu nr. 26, 700037, Iași


Tel: +40 (0)232 26 80 14
Fax: +40 (0)232 26 77 05
www.isjiasi.ro
Inspector şcolar general, Inspector proiecte educaţionale,

Prof. dr. Camelia Gavrilă Prof. Alla Apopei