Sei sulla pagina 1di 56

Mircea-Ion ENE Lucica SA VA

MASAJ
A

REFACERE,RECUPERAREIN
ACTIVITATEA SPORTIVA

EDITURA FUNDATIEI
'
UNIVERSITARE
,Dunarea de Jos" Galati, 2004
CUPRINS
UNIVERSITATEA ,Dunarea de Jos" din GALATI INTRODUCERE ...................................................................................... .4
Facultatea de Educatie Fizica ~i Sport
CAPITOLUL I. MASAJUL- GENERALITATJ .................................. 5
l.l. Definitie. Istoric. Actualitati. Tendinte ................................................ 5
Editura Fundatiei Universitare ,Dunarea de Jos" Galati 1.2. Clasificarea forrnelor de rnasaj ............................................................. 7
este acreditata de CNCSIS 1.3. Scurta prezentare a unor forme de rnasaj ............................................. 9

CAPITOLUL II. NOTIUNI DE ANATOMIE ...................................... ll


2.1. Structuri anatomice ............................................................................. 11
2.1.1. Pielea ............................................................................................ 11
Revizia ~tiintifica: 2.1.2. Tesutul subcutanat... ..................................................................... 16
2.1.3. Oasele ........................................................................................... 17
Prof. univ. dr. Toma BADIU
2.1.4. Articulatiilc .................................................................................. 20
2 .1.5. Tendoanele ................................................................................... 21
2.1.6. Mu~chii ......................................................................................... 21
2.1. 7. Nervii ............................................................................................ 24
2.2. Regiunile anatornicc .......................................................................... 24

CAPITOLUL III. EFECTELE MASAJULUI ASUPRA


DIFERITELOR TESUTURI SI ORGANE .................................. 27
3.1.Automasajul.. ....................................................................................... 29
3.1.1. Avantajclc aplicarii autornasajului .............................................. 29
3.1.2 lndicatiile rnetodice ale automasajului ....................................... 30
3.2. Indicatiile masajului ............................................................................ 30
3 .3. Contrctindicatiile masajului ................................................................. 31

CAPITOLUL IV. EXAMINAREA SUBIECTULUI


iN VEDEREA APLICARII MASAJULUI... ............................... 33
4.1. Principii generale in aplicarea tratarnentului ...................................... 33
4.2. Examinarea subiectului ....................................................................... 35
4.2.1. Examinarea pichi ~i a tesutului subcutanat... ............................... 38
4.2 2. Examinarea tesutului muscular.. ................................................. .40
4.2.3. Exarninarea tendoanelor ............................................................... 43
4. 2.4. Examinarca articulatiilor............................................................ 44
4 2.5. Examinarea circulatici ................................................................. 45
4.2.6. Examinarea sistemului nervos .................................................... .45
4.2.7 Examinarea visccrelor din cavitatca abdominala......................... 45
©Editura Fundatiei Universitare www .editura.ugal.ro 4.3. Stabilirca continutului ~cdintelor de masaj ..................................... 46
"Dunarea de Jos", Galati, 2004 editura@ugal.ro
ISBN 973-627-154-4
CAPITOLUL IX. GIMNASTICA RESPIRATORIE SI
4.4. Protocolul unci ~edinte de masaj ..................................................... ..47 ...95
RESPIRATIA iN ACTIVITATEA SPORTIVA .... ..
9 .1. Tehnica exercitiilor de respiratic ............................ .. ............... 97
CAPITOLUL V. MASAJUL iN ANTRENAMENTUL SPORTIV .. 50
9.2. Coordonarea actului respirator cu alte f1mctiuni ale
5.1. Masajul inainte de antrenament ........................................................ 50 ......... 100
organismului ......................................................... .
5.2. Masajul de antrenament... .................................................................. 51
5.3. Masajul in perioada de tranzitie.................... .................... .. .. ....... 53
BIDLIOGRAFIE SELECTIV A............................. . .......... 105
5.4. Masajul pregatitor pentru competitii ................................................ 54
5.5. Masajul de refaccre ........................................................................... 56

CAPITOLUL VI. APLICATIILE MASAJULUI IN DIFERITE


TIP URI DE EFORT SdN DIFERITE SPORTURL .. ............... 58
6.1. Aplicatiile masajului in diferite tipuri de efort ................................. 58
6.1.1. Masajul in probele de viteza .. ..... .. ............... ...... . . . ..... 60
6.1.2. Masajul in probcle sportive de forta ....................... ...... .61
6.1.3. Masaju1 in probe1e de rezistenfii ................................................ 62
6.1.4. Masajul in probele caracteri?ate de indemiinare ......................... 63
6.2. Masajul aplicat in difcrite sporturi ................................................... 64
6.2.1. Masajul in atletism-probele de alergiiri .... ....... . .. .. ... . .... ...... 64
6.2.2. Masajul in natape.... ...... ... .. . ... ...... ....... ... .. ...... . ..................... 64
6.2.3. Masajul in canotaj ....................................................................... 65
6.2.4. Masajul in jocurile sportive ~i sporturile de lupta ....................... 65

CAPITOLUL Vll. APLICATliLE MASAJULUI TERAPEUTIC


RECUPERATOR iN ACTIVITATEA SPORTIVA DE
PERFORMANTA......... ..... .. ................... ... . ... .. .. ... .. .... .. .6 7
7.1. Bazele generale ale masajului sportiv .............................. . .. .. m
7.2. Masajul in profilaxia si combaterea oboselii muscularc
fiziologice ............................................................................ . 67
7.3. Masajul in formelc patologice de oboseala ....................... . ....... 70
7.4. Aria de aplicare a masajului terapeutic in activitatea sportiva . . .. 71
7.5. Aplicaf.iile masajului in cele mai frecvente accidente .. . 7-J.
7.6. Psihiatric, psihoterapie ~i masaj.... ... ........... ............. .. ..79

CAPITOLUL VIII. MIJLOACE ASOCIATE DE REFACERE


A CAPACITATII DE EFORT........................... ................... 82
8.1. Mijloace de refacere ............... . ..82
8.2. Mijloace de refacere in functic de efortul dcpus .. ..84
8.3. Procedee ~i terapii naturiste complementare ..... ...89

3
2
INTRODUCERE

Masajul este unul din cele mai simple ~i mai vcchi mijloace de
alinare a sufcrintclor. Dupa ce i-au fost stabilite ~i bazele ~tiintifice,
masajul a fost indus ~i in arsenalelc terapeutice ale multor discipline
medicale: medicina fizica ~i de recuperare, balneologia, medicina
sportiva etc.
Performantele sportive ale ultimilor decenii, pana nu demult de
domeniul fanteziei, au fost posibilc datorita eforturilor comune ale
oamenilor de ~tiinta, ale rnedicilor sportivi, ale antrenorilor, care au
descoperit metode modeme de antrcnament, de refacere ~i de recuperare,
printre mijloacele folosite aflandu-se ~i masajul.
Masajul poate influenta poziliv dispozitia sportivului, reducand
tensiunca, mania, oboseala, deprcsia, anxictatea ~i conf11zia. Sportivii care
au sti'iri de spirit pozitive, ca rczultat a! cfectelor relaxarii prin masaj, vor
avea o perceptic diminuata a stresului de compctitie, cu efecte
corespulll1Hoare asupra performantclor obtinutc ~i al rcfacerii.
Daca organismul nu sc reface rcpcde, s-ar putea ca sporli\ul sa
nu mai fie capabil sa sc antreneze cum trebuie, s;i execute sarcina de
lucm planificata sau sa ating:'i pcrformanta a~teptat.c1.
Antrenoml ~i personalul calificat pot alcge tehnici de rcfacere
adecvatc, cunosdlnd sistemcle ~i sfcrele intens solicitatc in mai nmlte
sporturi, pe baza caracteristicilor fiecami discipline ~i a cerintelor de
antrenamcnt.
CAPITOLUL I
MASAJ- GENERALIT ATI

1.1. Dcfinifie. lstoric. Actualitafi. Tcndinfc.

A!ASAJUL este definit drept , o prelucrare metodicii a piirfilor


moi ale corpului in scop profilactic ~ilsau curativ, prin intermediul unor
manevre, tehnici .'ji procedee manuale sau instrumentale ". Tennenului i
se atribuie diferite origini: masor = a apasa (greaca vecl1e), mass = a
apasa (araba).
Termenul a fost introdus ~i consacrat in literatura medicala de
specialitate de catre francezul Lepage in lucrarea ''Cercetari istoricc
asupra medicini chineze" - publicata in anul 1813 in .,Dictionarul
~tiintelor medicate".
Putem spune ca la originea masajului stau gesturi ~i actiuni
reflexe: ne frecam mainile sau alte parti ale corpului pentru a ne incalzi,
apasfun pe un loc dureros, frictionam tamplele cand avem migrene sau
netezim fruntea cand observam un rid, etc. Acesle gesturi observate ~i
con~tientiz..ate de-a lungul timpului au dat na~tere unor multitudini de
manevre ~i tehnici care se efectueaza fie ca actiuni de sine statatoare, fie
in combinatii cu aplicatii locale, uneori medicamente, curenti fizici,
incantatii ~i descantece, procedee de sugestie sau autosugestie, etc.
Din punct de vedere gcografic ~i istoric putem spune ca nu
exista zona de cultura sau popor care sa nu-l fi folosit sau sa nu-l
foloseasca. La vechii egipteni (cu 5 milenii in unna), ingrijirea corpului
era de neconccput lara ungcrea ~i frecarca lui cu diferite uleiuri sau
parfumuri. In acest sens, gc1sim consemnate pe papirusuri, pictatc in
fresce sau sculptate in basorcliefuri scene de masaj, mod de prepamre a
unguentclor, descrieri de procedee sau sfaturi pentru speciali~i. Preotii
egiptcni foloseau maS<liul in scopul activiziirii circulatiei sanguine,
elimin.:1rii toxinelor sau stimularii nervilor. Se spune c<'i dctineau uncle
tehnici secrete care lc pcnniteau vindecari mirc~culoase.
Printre celcbrelc ,carti de lut" cc alcatuiau biblioteca din l\'inive
a rcgelui asirian Assurbanipal (668 - i.e.n.) s-a gasit ~i epopeea
legendarului rege al Uruku-lui Ghilgame~· in care se descriu intampl;iri
din mileniilc IV, III i.c.n.: printre descrieri de mituri, faptc de vit~jie,
obiceiuri ~i chiar ,conscmnari despre potop", giisim ~i rcfcriri la masaj.
Omul salbatic Fnkidu ajungc sa fie consemnat civili:tal abia cand ,,~i
5
spala cu apa trupul pe care nicicand nu-l ingrijise ~i dupa ce se unse cu tot orientale cu tehnicile lor speciale de presopuncturii, masaje energetice,
felul de uleiuri, semana in sffir~it a om". masaje rejlexogene etc., dau noi impulsuri domeniului.
in cele mai vechi texte sacre indiene-Vedele (cca 2000-1200 In tara noastril, masajul ~tiintific se dezvolta incepand de Ia
i.e.n.) ~i in car~ se spune .. ca se afla totul", nu lipsesc sfaturi ~i nonne sffir!?itul secolului trecut in special de catre medici (ortope7i,
pentru masaj. In medicina ayurvedicii (derivata din Vedc) tehnicile de traumatologi. reumatologi, chirurgi). in perioada celor doua razboaie
masa~ joaca un rol important in ansamblul mijloacelor profilactice ~i mondiale s-a folosit ca mijloc de recuperare a invalizilor de razboi. Se
curatiVe. sustin teze de doctorat apoi se introduce la Institutul de Educatie Fizica.
Referitor Ia Lumea Orienta/a, putcm spune di oricc practician Catcdra de Gimnastica medicala creandu-se o adcvarata ~coala
sau cercetiltor in domeniu, trebuie sa acorde un rol special cuno~tintelor romaneasca de masaj, unde au predat profesori de mare valoare, cum ar fi
d~ masaJ traditiOnal din China ~i zonele invecinate (Japonia, Coreea. Dr. loan Lascar, Dr. Valentina Ro!?Ca, Dr. Adrian Ionescu etc.
VIetnam, etc.). Aici, pe langa procedeele de masaj considerate clasice in perioada actuala, int<llnim diferite fom1e de practicare a
(neteziri, frictiuni, etc.) un loc important il ocupa presiunile, mai ales cele masajului:
controlat~ ~i directionate. Ele au dat na~ere unor forme speciale de masaj )"- masajul medical (masoterapia) utilizat cu precaderc ca factor
cunoscut m occident sub denumirea de ,.presopuncturif' iar in Orient sub recupemtor in stapunile balneare ~i in difcrite clinici de specialitate ~i
diferite denumiri specifice ,.Shiatsu", ,Do-in" etc., d~blate insa de 0 masajul profilactico-igienic;
teorie coerenta privind circulatia ~i annonizarea celor doua energii opuse )"- masajul estetic, ce sc practica in centrele de sanatate ~i in saloanele
dar complementare - Yin ~i Yang- fie in scop profilactic, fie curativ. de infrumusetare, in special de catre cosmeticicni;
A1asajuf Occidental are ~i el o istorie bogata; vechii greci il > masajul sportiv (.\portmasajul), ce a luat o extindere dcosebita fiind
cuno~teau desigur atat din proprie experienta cat ~i din surse cretane utili7Al in antrenamentul sportiv ca modalitate de refacere a
minoice sau egiptene. Medici, inclusiv cei cu mare renmne ca Herodicu.~ capacitajii de efort;
(~28-347 i.e.R) sau flipocrat (460-377 i.e.n.) ~i ulterior romanizatii :..- ma.wyul energetic ~'i masajul reflexogen utilizat atat in activitatea
Galemus, Celsws sau Oribasius recomandau masajul in diferite scopuri. sportiva cat !?i in cea cur.1tiva.
. . Romanu care au preluat multe arte de Ia greci, inclusiv
medicma, dovada fiind ca majoritatea medicilor erau pregatiti in !?Colile 1.2 Clasificarca formclor de rnasaj
Heladei, au preluat ~i multe elemente din masaj, dar au dezvoltat cu Clasificare dupa posibilit<1tile tehnice de executie:
precilderc partca de intretinere igienica. in celebrelc tcrme romanc :..- masaj manual - rcprezinta forma cea mai veche ~i mai eficienta de
accesibile nu numai nobilimii dar !?i plebei, masajului i se acorda 0 prclucrare a p{lf\ilor moi ale corpului. Posibilitatile de prelucrare, de
Importanta deosebita. adaptarc ~i pcrfcctionare a mi$Cilrilor, tmnsfonna mana omului intr-
. _Odata cu caderea Imperiului Roman de Apus multa vrcme ~i un valoros ,aparat de masaj";
masaJulmtrJ in declin, in lumea occidcntala pastrandu-se. totu!?i. anumite :..- masaJ mecanic - sc executa cu apantte sau instrumcntc pusc in
practic~ in Imperiul Roman de Rasilrit - Bizan,t. Cruciadele ~i mi!?care fie cu mana, fie cu ajutorul unor sursc de cnergic (clcctrica).
expansmnea, cunoa~terea altor culturi !?i in special a cclei arabe. Clasificare dupa profunzimea structurilor:
rena~erea in aru1. !?tiinta ~i medicina care caut<1 sa rcinvie modelelc
';- nwsajul somatic (periferic) reprezinta 1nasajul in care procedeele
antice, aduc din nou masajul in atentia diferitilor speciali$ti. in scrierile manuale sau mccanice actioncaza direct. prelucrand partile moi de Ia
~lor med~ci cel~bri c~I~ ar fi Hyeronimus Mercurialus (1530-1606) incep
suprafaja corpului;
dm nou sa a~ra referm Ia el, dar ce1 care i-au redat vechca importanta au > masajul organelor (profund) se adrcsea:t..'i tesuturilor !?i organelor din
fost crcatom sistemelor nationale de educatiei fizica, in special Pelr interiorul cavitaplor corpului, iar proccdcele manualc sau mccanicc
Henrik Ling (1776-1830). Apar noi Jucrilri !?i incepe conturarea linici actioncaza in mod indirect.
~tiintifice. Cunoa~terea altor zone de culturil !?i in special a celor cxtrem Clasificare dupa aria de intinderc ~i durata:

6 7
masajul somatic general reprezinta masajul executat pe toata Clasificarc dupa scopul propus
suprafata corpului: masajul fiziologic (igienic) - reprezinta masajul ce urmare~te:
• masajul somatic general extins - cand prelucrarea intregii imbunatiWrea funqiilor organelor, aparatelor, sistemelor
suprafete a corpului se efectueaza in 60-90 minute; organismului;
• masajul somatic general restrans- cand prelucrarea intregii masajul profilactic - reprezinta masajul aplicat pentru a preveni
suprafete a corpului se efectueaza in 30-45 minute: imbolnavirile, pastrand ~i intarind starea de saniitate;
masajul somatic parpal reprezjnffi masajul executat numai pe masajul terapeutic - reprezint~i masajul aplicat pentru recuperare in
regiuni, segmente sau zone de Ia suprafata corpului: caz de accidente sau imbolnaviri.
• masajul regional - se aplica pe o parte importanta $i bine
delimitata a corpului (ex. spate, torace, abdomen, etc.) 20- Clasificare dupa sisteme:
25 minute; sisteme §'i forme ce acfioneazii in special asupra corpului fizic,
• masajul segmentar - se aplica pe poqiuni anatomice structurilor anatomice (piele, mU$Chi, articulapi, tesut adipos, etc.).
distincte (ex. Ia membrul superior, umar, brat, antebrat sau Ex. masajul suedez, osteopatia, chiropractica, sistemul Rolfing,
mana). Durata acestui masaj este de 10-12 minute; telmica Alexander, etc.:
• masajul local - se aplica pe portiuni mici de piele $i tesut sisteme ce ac(ioneazii asupra energiei, axate in special pe concepte
subcutanat, pe gmpe de mu$chi. Durata acestui masaj este energetice orientale ~i aplicate cu preciidere in aceste zone. Ex.
de 5-6 minute. articula(iilor, rcaduccrca lor Ia pozitia normala $i Ia mobilitatea
optima". Ostcopatul aqioneaza in special asupra coloanei vcrtebrale,
execut.iind manevre cc-i pennit acestcia sa capete pozitia $i
Forma Varianta Durata functionalitatea cea mai bumi;
Extins sisteme combinate care privesc omul ca un tot fizic, energetic $i
90'
General spiritual. Acestea incearca sa imbine tehnicile ~i conceptele
Redus 45' tradiponale orientale ~i occidentale cu cele ale ~tiintei medicale
-- ~-~-----·--·
modem e.
Regional 20' -25'
Ex. terapia Rcichianii, terapia Polaritatii etc.
- --
Partial Segmentar l0'-12'
1.3. Scurta tlrC7£ntare •• unor forme de masa.i
Local 5'- 6' Masa;ul Suedez - elaborat Ia inccputul sec. XIX de catre Pelr
-~

Ilenrik Ung (l776-183lJ), crcatorul gimnasticii sucdeze. Este eel mai


Sistematizarea masajului somatic apropiat de sistemul traditional occidental av~'ind ra<L'icini in antichitatea
greco-romana.
Clasificare dupa mijloaccle folosite pentru a facilita executarea Osteopatia - conceputii de medicul american Andrew Taylor S'ti/1
masajului: avfmd ca scop ,restabilirea ~i mentinerea integritatii structurale normale a
);>
masajul "umecf'- reprezint<) masajul care, pentru a u~ura executarea coloanei vertebrale.
manevrelor, pe pielc se aplica uleiuri, creme, pomezi etc., in care, Terapia Reichianii - lansata in anii 40 de Wilhelm Reich, care
dup~i scopul urrnarit, sunt inglobate diverse substante active: incearca sa combine un sistem de manevrare a corpului cu psihanali7a
masajul '' uscat" - reprezinta masajul in care pe pielc sc apliccl freudiana.
pulbcn lunecoasc (talcul, pudrct de amidon, etc.) sau nu se aplic;l ,'-,'/uatsu ~i presupunctura- este un masaj japonez utili1and o
nimic. serie de tehnici pnn care apasand cu degetul riguros limp de dtteva
8 9
secunde anumite puncte ale corpului. putem stimula energia (KI).
Do-In - este o metoda de autopresupunctura dar, in acela~i timp.
o "ana de a trni", care cuprinde atat tehnici de automasaj. cat ~i exercitii
de intindere ~i respiratie. toate formand un program zilnic de lucru indus
intr-un regim de via\i\ echilibrata.
Rejlexologia - pusiila punct de ciitre americanul W Fitzgerald
CAPITOLUL II
asemanatoare tehnicilor orientale. El imparte corpul in zone energctice,
NOTIUNI DE ANATOMIE
sau canale cnergetice, care se intind de Ia degetele mainilor ~i picioarelor
panii Ia cre~tetul capului. Fiecare canal, reprezentativ pentru o anumita
2.1. Structuri anatomice
zona, include o serie de org<me ~i functii vitale. Palpand mainile ~i
Masajul indiferent de fonna sub care se aplica, se adreseaza, in
picioarele pacientului, terdpeutul poate detecta canalele energetice
primul n1nd, pielii, aqiunea mecanica fiind transmisii ~i tcsutu~il?r
blocate. Masand membrele in diferite moduri (lovituri u~are, apasari
subiacente. Pentru acest motiv, atat profesioni~tii. cat ~i neprofeswm~u,
putemice etc.) fllL\.'Ul armonios poate fi restabilit.
trebuie sa posede diteva notiuni de anatomic ~i chiar de fiziologie, in
special despre piele, dar ~i despre restul structurilor anatomicc aflate sub
ea, cum sunt: tesutul celular subcutanat, oasele, articulatiile, mu~chii etc.
Notiunile de anatomic mai sunt necesare pentru stabilirea ~i
delimitarea zonelor topogrJfice, cc unneaza a fi masate.

2.1.1. Piclea
Pielea este un organ complex care invele~te corpul omului.
Supmfata pichi unui adult este de 1.60 mp, avand o greutatc totala de 13
kg (3,5 kg Ia cadavru). Grosimea pielii varia7ll in functie de rcgiunea
corpului, de sex, de varsta etc., ~i ea se ingroa~a odata cu varsta.
Pielea este adercnta de planurile subiacentc, in uncle locuri mai
mult, in altcle mai putin. in aces! ultim caz, pliul format Ia apucarea pielii
cu doua degctc sc poatc ridica w~or. Cand aderentele sunt mai fcrme,
alunecarea pielii pc planurile subiacentc este imposibila sau foarte mult
lirnitata.
Pielea se mulea:tli pe corp in functie de relieful intalnit. fn uncle
locuri piclea este lipitii de oase, ca de exemplu pc fata antcro-intema a
gambei ~i pe picpt. in anumite regiuni sub piele se obscrva tmscul vcnelor
superficiale.

Structura piclii
Pielca (fig. I) estc constituita din epidermii (strat superficial,
foarte subtire) ~i derma (strat profund). Sub deriik'l se gase~te hipoderma,
care face lcgiitura intrc piclc ~i organele aflate sub ca.

10 II
Derma este fonnata din doua zone: superioara (in care se gasesc
papile, ni~te ridicaturi ce patrund in epidenna) ~i infe~oara (ch~rio~)­
Zona inferioara, care constituie derma propriu-zisa, reprezmtii aprox1mativ
4/5 din grosimea dem1ei. Denna este fonnatii din tesut conjunctiv, cu
celule dense si rczistente, ~i din fibre elastice. Ambcle fonneaza o solicta
baza de susti~ere. in derma, unde se gase~te o bogata retea vasculara, au
loc schimburi nutritive.

Hipodcrma
Este partea profunda a pichi care face legatura cu tesuturile
subiacente. Ea este alcatuita din tesut conjunctiv ~i tesut adipos care
permit alunecarea pichi pe tcsuturile aflate dedesu~t. Tesutul subcutanat
face legatura dintrc tesuturile ~i organele corpului. In hipoderm se gasesc
Ftg. 1. I'u:lea-scctmnc schctnoftcii numcroase vase de s{mge ~i limfii, filete nervoase, etc. Tesutul conjunctiv
lP;1r: 2.Por: :l Canal sudoripar; 4 Glandfl sebacec; 5 Muschi care zb;irlcste apanl organismul impotriva agentilor patogeni ~i contribuie la regenerarea
p:irul: 6 Glomemlul glandei sudoripare; 7.Bulbul pii1~1lui; X. Ep1dern~a; tesuturilor. Derma ~i hipodcnna nu sunt strict delimitate, fasciculcle lor
9 Derma; 10 Tesutul celular subcutanat gr;isos; ll Suprafata epidermei. intcrfcn1ndu-se uncle cu allele. Grosimea stratului profund variaza in
12 Strat cornos; l :l Terminatiile fibrelor nen oasc din cpickrmf1. functie de mu~chii ~i organele aflate dedesubt.
l..J..Corpnscnl tactiL l:'.Venul;l; I<) Arteriol;i 17 Corpusctll Golgi; lX.Fibrc
nen oase.
Vasclc lliclii
Piclea, cu numeroasclc sale retele de vase sanguine (~i de limfa),
Epiderm a constituie un inscmnat izvor de siinge. Prin mecanisme reflexe, acesta
Epidenna cste alcatuita din ~inci straturi: bazal (gcrminativ), mcntine echilibml intre circulatia superficialii ~i cea profunda. Vasele
granulos, lucios, comos ~i descuamant. Jn stratul bazal nu au loc schirnburi pichi pot stoca pana Ia 1,5 litri sange. Cu acest rezcrvor natural, care este
dintre derma ~i ~pidenna. aici fonnandu-se ~i mclanina, substanta care pielea, organismul poate echilibra dinamica siingelui in uncle boli de
coloreaz~ pielea. Jn acest strat se formeaza cclulele epidcnnei. inima sau de licat.
In stratul comos se gasesc celule care contin cheratin<i, iar in eel
descuamant celule in stare avansata de uscare, care sc desfac ~i cad de pc Ncrvii lliclii
suprafata pielii.
Reteaua vasculara a piclii se implet~te en o vasta rctea nervoasa,
Pe suprafata pichi exista ad<'incituri mici, mai mult sau mai pu(in ale c;lrci clemente ajung pana Ia baza epidermci.
vizibile cu ochiul, ~i foarte multi pori. Porii piclii sunt orificiilc canalclor Piclca cstc un organ senzitiv-scnzorial de rcccptie ~i de
care o strabat, clc venind din profunzimc. Aceste canale sunt de doua informatic. In grosimca sa, sc gascsc un numar marc de corpusculi tactili,
feluri: prin uncle iese sudoarea ~i prin altele sebum, o griisime Jichidii. tennici (pcntm cald ~i rccc) ~i pcntm sensibilitatca durcroaS<l.
Originea ncrvilor senzitivi ~i motorii este maduva spinarii, iar a
Derma cclor care aqioncaza asupn1 glandclor ~i vasclor estc in sistcmul nervos ~i
Derma este fonnatii din fibre clastice ~i conjunctive. in dcnna sc vcgetativ simpatic. Datoritii accstei rctele ncrvoase, frigul, caldura.
gasesc vase de sange, prelungiri ale nervilor, corpusculi tactili, glandelc loviturilc. arsurilc etc., sunt transmise, intr-o frac(iune de secunda, la
sudoripare, glandele scbaccc ~i foliculii pilo~i prin care tree firclc de par. ccntri ncrvo~i. care dau cmmmcta de rctragcrc imcdiatii a segmentului
12 rcspecliv.
Anexelc piclii • keratina este concentrata in epiderm, in par !?i unghii;
• colagenul este clementul esential al substa~tei intercelulare ~
Glandele scbacec tesutului conjtmctiv, al carui dezecluhbru antreneaza
l!?i au sediul in derm, de fiecare fir de par fiind ata~ata dite o imbatrJnirea;
astfel de glanda. Glandele scbacee secreta sebum, o substanta in a carei • pigmentii (melanina), care dau culoarea neagra a parului,
compozitie intra: lipide, colesterina, rcsturi celulare, etc. Secretia datorita continutului in fier ~i sulf.
glandelor sebacee depinde de felul alimentaJ.iei. Sebumul unge parut ;;. alte substan{e: lipide, eolesterol, steroli etc.
pielea pe care o face supla o fere!?te de uscare !?i de patrunderea in ea a
lichidelor din afanl. Impreuna cu substantelc acide care se formeaza la Funcfiile pielii . .
suprafata piclii, ca urmare a evaporarii sudorii, sebumul fonneaza un strat Piclea este un organ protector al intregului orgamsm, pe care II
subtire, cu reacJ.ie acid:l (pH 5-6), cu rol protector al pielii impotriva apara de toate agresiunile exteme. Prin bogata sa retea ~erv?asa, senziti~a,
patrunderii microorganismelor. Prin spalare, stratul de acid disparc, el pielea ne informeaza in permanenta despre starea medmlm am~1ant ~fng,
rcladindu-sc destul de repede, dupa 2-3 ore. calduril) ~i dcspre cele mai neinsemnate agresmru extcme (mtep.atun,
presiuni). Cand ace!?ti factori depii!?esc ~n anumit. pm~, or~uusm~l
GlandeJe sudoriparc reactioneaz<l prompt !?i se apara pnn gestun reflexe, m pnmul mnd pnn
Aceste glande 'i~i au sediul i11 derm, de undc i~i trimit secretia rctragerea segmentului afectat.
(sudoarea) la suprafata pielii prin ni!?te canale, ale caror orificii exteme Un all mijloc de aparare al organismului 11 constituie mantaua
poarta denumirca de pori. Numarul porilor de pc pielca unui adult este de acida protcctoare ·fonnaul la supmfata pichi impotriva micr~bi.lor !?i
aproximativ trei milioanc. Ccle mai multe glande sudoripare se afla pc mucegaiurilor. Pentru ca aceasta manta protectoare sa nu ~tspa~a ~~ sa s~
trunchi, gat, membre, axile, palme plantc, etc. rcconstituie dupa spalare sau dupa du$. nu vor fi folostte sapunun !?•
Sudoarea contine 99% ap:l, putina sarc, unne de uree, rcsturi detergenti prea alcalinL ci numai produse neutre. . .
metabolice, acizi aminati, o substanta alcalina, acizi gnl!?i. Productia de La nivelul pielii are Joe un schimb de gaze: dm extenor piltrunde
sudoare este permanent:!, ea neajungfmd insa in intregime la suprafata oxigen. iar din interior se climina bioxid de carbon. . .
pielii, fiind absorbita Ia nivelul stn~tului comos. Sudoarea curata piclea, Pe langa aceasta functie respiratorie. pielea are ~~ ~na excret~ne.
distruge microbii de la supmfata sa ~i contribuic la eliminarea unci Ea consta din eliminarea din organism. prin intermedml sudom, a
cantitati anumite de uree. produ!?ilor nefolositori. . .
Transpin~tia este un proces fiziologic normal, rolul sau principal Prin picle sunt absorbitc dinafarc) uncle substante chtmtce san
fiind mentinerea constant a a temperaturii interne a corpul ui. Tmnspimtia biologice continute in produsclc cosmeticc sau in ccle folostte pentru
intervine ori de cate ori tempemtum ambianta scade sau cre~te. masaj. Piclca mai asigur;t mentinerea unci tcmpcmtun c~ns~nte a
organismului, un rol important avandu-1 tmnspiratia ~~ ctrculatia sangelm
Com,wzitia pielii periferic. . . . . . .. .
Pielea este alciHuit::1 din: Despre functia cndocrina a ptelil vorbcsc $1 altt anton. Unu dmtre
;..- apii (72%), care este, de fapt, o solutie de saruri minemlc: caiciu. ei considera histamina secretata de piele, care sc varsa In sfmge, 1m
magneziu, potasiu, sodiu, cupru, fier, /jnc, fluor, arsenic, fosfor. iod. honnon care actioneaza asupra vasclor de sange, pc care le dilata.
sulf, sodiu, etc. Tot piclea mai secreta anumite substantc ~arc actwneazcl asuprc~
;..- proteine, ele constituind "scheletul" dermei !?i epidcrmei, cu ccle trei glandclor gcnitalc, fapt pcntru care, unii cerceti'ito~t o consider;} ? gland~
substantc caracteristice pielii: keratina, colagenul ~i pigmentii: sexuala acccsorie. Piclea secreta, de ascmenea, enztme ~~ fenncnt• eel ulan
14 de natura protcic:i, care, in doze foarte mici, transforrml proteinelc. lipidele
!?i glucidclc in substantc asimilabilc.
15
Parol Componenta anorganicii, in proportie de 66%, estc formam in
Parul este un filament comos, implantat oblic in derm. Radacina marc parte de saruri de calciu ~i fosfor.
parului estc a~ezata pe o papila vascularii, prin intcrmediul carcia prime~tc Oseina, imprcgnata cu sarurile minerale, se dispune sub forma
hrana necesara. La suprafata piclii parol cste constituit dintr-un strat unor lamele osoasc.
comos, in compozitia camia intra griisimi, pigmenti ~i chiar aer. Umga Oasele lungi se gasesc Ia nivclul membrelor superioare (humerus,
riidacina, fiecare fir de par arc catc o glanda sebacee ~i un mu~chi care il radius, cubitus) ~i infcrioarc (femur, tibia, peroneu), scurte, Ia mvclul
zburle~te. mainilor (carpiene, mctacarpiene, falange), Jabelor picioarelor (astragal,
calcaneu. mctatarsicnc, falange), coloanei vertebrale (vertebrc) ~~plate, la
Unghiilc craniu (parietal, temporal, occipital etc.) ~i tomce (omoplat, stem). . .
Unghiilc sunt placi comoase, semitransparcnte care acopcni Oasclc schelctului omenesc (fig. 2, fig. 3) sunt de trei felun:
extremitaple dcgetclor, aviind rJdacina infipta sub pliul indoit al pichi. lungi, scurte ~i plate.
Radacina unghiei ~i patul pe care ea sta sunt formate din celule
asemanatoare celor din stratul comos al pielii. Unghia cre~tc foartc rcpede Rolul tesutului osos In organism:
(1/10 mm pc zi), de Ia rJdacina spre marginea sa Iibera. Crc~terca este );- tcsutul oso~, caractcrizat printr-un bogat continut de saruri minerale.
maxima intre 5-30 de ani, ca apoi sa scada. confera schelctului duritatca necesara ~i rolul de aparat de sustmere;
);- prin re;.istenta dat.-'i de compozitia chimic~ a tesutu!ui osos. cutia
2.1.2. Tesutul subcutanat toracica ~i cea cmniana protejcaza organe de •mportanta vitala;
Tesutul subcutanat se gilse~te sub picle, pe care o scparJ de y dcpozit de saruri rninemle. detine un rol important 'in mentincrea
masele musculare. Acest tesut este constituit din fibre clasticc ~i din cchilibrului fosfo-calcic;
numcroase vase sangvine ~i limfatice. Aviind o consistent<! laxa, el ;... actionand ca parghii. oasele au un rol fundamental in realizarea
realizeaza un strat elastic ~i mobil intre piele ~i mu~chi. Gratic acestui mi~dirilor corpului.
tcsut elastic, pielca poate aluneca ~i in accla~i timp sc poatc mula pc
structurile subiacente, adaptandu-se Ia toatc modificarilc de fonna, in
functie de relicful anatomic.
Ciind accst tcsut e~tc incarcat excesiv cu cclulc adipoase, el sc
umfla ~i i~i pierdc laxitatea. In felul accsta piclea devine mai putin mobila.

2.1.3. Oaselc
Totalitatca oaselor din corp (aproximativ 206). legate intre cle
prin articulatii formeaza schclctul corpului. El repre7jnta partea pasiva a
aparatului locomotor.Prin structura sa, osul este adaptat functiei de a
rezista Ia presiune ~i tractiune, supuniindu-sc principiului ,.cu material
put in rnaximum de rczistcnta". Substanta fundamcntala a tcsutului osos
are doua componente:
1. organicii;
2. anorganicii.
Componenta organicii, in proportie de 34'Yo, estc formata de
oseina, substanta secrctata de osteoblastc.
16
17
Fig. 2. Oasele corpului- fafa anterioara
!.Parietal: 2.0ccipital; 3.Temporal; 4.Vcrtebrc cervicalc; 5.0moplat:
6.Capul humcmsului; 7.Coaste; &.Humerus; 9.Cubitus; IO.Fcmur;
ll.Rotula; 12.Peroneu; 13.Tibia; 14.Maleola intema; 15.Calcaneu; Fig. 3. Omele corpului fa fa poslerioara
16.Metatars; 17.Malcola extema; 18.Marclc trohantcr; l9.0s iliac: !.Parietal: 2. Occipital: 3. Vcrtebrc ccrvicalc; 4. Mandibula (maxilar
20.Capul femurului: 2l.Sacrum; 22.Stcm; 23.Clavicula; 24 Maxilar inferior); 5.Maxilar superior; 6.Clavicula; 7.0moplat; 8. Vcrtebre; 9.0s
inferior; 25.Maxilar superior; 26.Frontal; 27.Falangc; 2R.Mctacarp; iliac; IO.Coccis; ll.Astragat l2.Calcaneu; 13.Tibia; 14.Peroncu;
29.Radius; 30.Nazal l5.Grilaj costal; J(,.Tuberozitate posterioar:l a tibiei; 17.Zigomatic;
18.Tcmporal.
IS
]')
Scheletul uman cuprinde urmatoarele oase: mu~chii inconjuriitori. In interiorul capsulei se gase~te Iichidul sinovial,
);> Scheletul capului:
care lubrefia71i supmfctele articulare.
• craniu (8 oase): frontal, occipital, parietal (2), temporal (2), Articulatiile permit, in functie de fonna lor, mi~cari de flexic,
sfenoid, etmoid; extensic, adduqie, abduqie, rotatie etc.
• fata (14 oase): dintre care 7 extcme: zigomatic (2), nazal (2),
maxilar superior (2) ~i maxilar inferior (mandibulil): 2.1.5. Tcmloanelc
);> Scheletul tnmchiului: Sunt fascicule subtiri, fibroase, de culoare alba, fonnate din tesut
• coloana vertebmla cu 33-34 de vertebre, dintre care 7 conjunctiv, foarte rczistcnte. Cu ajutomllor, mu~chii sunt legati de oase .
cervicale, 12 dorsale (tomcale), 5 lombare, 5 sacmtc ~i 4 Tendoanele fac posibila contractarca mu~chilor ~i mi~carca segmentulm
coccigiene; respectiv Uncle tendoane se gasesc direct sub pielc (mfuni, picior, calcai).
• cutia tomcica: stem, coaste ( 12 perechi), primele 7 coaste se La nivelul tcndoanclor se pot produce uncle modificari, cle avand diferite
unesc in fata pe osul stem, 3 pe un cartilagiu substernal ~i cauze: inactivitatc. lubreficre insuficienta, aderente, iritatii, inflcuna(ii,
ultimile dona sunt libere (flotantc): congestii etc., sufcrintele tcndoanelor se manifesta prin umflaturi locale ~i
• bazin: 2 oase iliace. dureri. Masajul clasic se executa ~i Ia nivelul tcndoanclor. odata cu
);> Scheletul membrului superior: masajul mu~chilor. celc mai folosite mancvrc fiind netezirile.
• umar: omoplat, clavicula;
• brat: humerus; 2.1.6. Mu~chii
• antcbrat: cubitus ~i radius; Mu~chii corpului omcncsc sunt de trei fcluri:
• mfum: carp: 8 oasc (scafoid, semilunar, piramidal, pisiform, , striati (supu~i vointci omului);
trapez, trapezoid, osul marc, unciform); metacarp: 5 oasc, 'r nctczi (nu sunt supu~i vointci omului);
';- intcnncdiari (mu~chii inimii).
falange: (3 pentru fiecare deget, cu exccptia dcgctului marc,
care arc doua falangc). ,\fu.)·chii stria{i sunt lcgati direct de oasc prin intermediul
);> Scheletul membrului inferior: tcndoanclor ~i aponcvrozclor. Ei dctcrmina mi~carilc.
A!u.)chi1 netezi sc gascsc in pcrqii org<mclor cavitare: stomac,
• coapsa: femur;
intestine, \Ct.ic{t urinarJ etc. Contntctia lor produce golirca rcspectivului
• gamba: tibia, peroncu, rotul<'i;
continut.
• picior: - tars (astragal, calcancu, scafoid, cuboid. Compozifia hiochimica a mu~chiului:
cuneiforme). metatars, fal<mgc. 'r apa (7 5-XO'Y.,):
, substanta anorganicc: (saruri de K. Ca. Na, Mg, Cl);
2.1.4. Articula~iilc ,. substantc organice: proteinclc. glicogcnul ~i glucoza, A.TP-ul.
Articulatiile sau inchcieturile sunt formatitmi prin care sc Icag<l fosfocrcatina, fosfatidclc.
doua oase vecine in scheletul uman. Elc sunt:
in corpul omului sunt aproape 400 de mu~chi.
;.. fixe, neintrcrupte, ca de exemplu suturile oaselor cutiei craniene; Masajul clasic sc adrcsca:t.c1 piclii, tcsutului subcutanat, mu~chilor in
);> semimohile, cu mobilitate redusa (articulatiile corpurilor vertebrale. special celor supcrficiali, (fig. 4 ~i fig. 5), tendoanclor. Masajul sc fitce
oaselor tarsiene etc.);
pcntru mu~chii siinato~i. atrofiati (volum mic~orat), contractati. inflamati
).- mobile.
(mio~:itc).
Capetelc oaselor articulatiilor mobile sunt tapetate cu un
cartilagiu fin, suplu ~i rezistent. Acestc oase sunt mcntinute in contact
uncle cu altele, printr-un man~on fibros, numit capsul;l articular.:! ~i de
20 21
Fig.~. Jlu.ycllll CUI]JIIIIII -taro onterinorii
Frontal: 2.TemporaL 3.0rbiculaml pteoapdor: ~Buccinator:
Fig. 5. Mu.ychii corpului Ja,ta posterioarii
5 Orbiculaml buzei: 6.Pt1tratul buzei mferioare: 7 Marcie zigomallc:
!.Occipital; 2.Stcmo-clcido-mastoidian; 3.Tmpcz; 4.Deltoid; S.Micul ~i
R tvlicul zigomatic: 9 Triunghiulaml buzelor. IOTrapez: IIDeltoiduL
marelc rotund; (,_Marcie dorsal; 7.Marelc oblic; 8.Marcle fesicr; 9.Tcnsor;
I2.Pectoral~ 13 Biceps: t~ Dintat: l:i.Ob!Jc: J(l.Lung supinator: IO.Biccsp cmral; JI.Scmitendinos; 12.Gernen extern; 13.Gemen intern;
J7.Croitor: I X.Peronier lateraL 10 Gambier anterior: 20 Gemcn 111tern:
l4.Tendonul Achile; IS.Pcdios: IG.Extensorul degetelor.
21Marele add11Ctor. 22.Vastld intern. 23 Pectmeu

22
2.1. 7. Nen'ii Gatul
Nervii sunt compu~i din fibre nervoase care pleaca din creier ~i Ceafa se intinde de Ia marginea osului occipital_ pfl_lill_ Ia
maduva spinarii, lacand Iegatura cu intregul organism. Dupa functii, ncrvii scobiturile supmclaviculare ~i umeri. Mu~ch.ii sai s~nt numero~t, et. fimd
sunt de mai multe feluri: dispu~i in patru planuri. Ceafa este inervata d~ ranmnle,nervtlor ce~·tc~lL
~ simpatici; J?egiunea anterioarii se intinde de la osullumd (sttuat mtre baza hmbu ~~
>- parasimpatici; laringe) pana la furculita stemului. _
>- motori; Aici se gasesc: cartilagiul tiroidian (marul lm Adam), glanda
>- senzitivi; tiroida arterele carotide primitive, venele jugulare interne.
>- mic~ti Regiu~i/e /aterale sunt incruci~ate de mu~chiul stemocleido~nastio_dian;
Cei care i~i au originea In creier se numesc nervi cranieni ( 12 pe aici tree artera carotidii, vena jugulara, nervul vag, (regleaza actlvttatca
perechi). iar in miiduva spinarii, nervi rahidieni. inimii, plamanului, stomacului), etc.
l>/ervii motori asiguril comanda mu~chilor ~i organelor.
Nen•ii senzitivi primesc diverse senzatii pe care Je tmnsmit Ia Spatcle
sistemul nervos central. Corespunde regiunii din dreptul coloanei vertebrale dorsale, de o
Sistemul nervos central cuprinde: parte ~i de alta in partea superioara se gasesc mu~chii marele dorsal ~~
>- creierul (adiipostit in entia cmniana): trapez, iar In profunzime mu~chii vertebrali Este una din zonele cele mat
>- ancxele: miiduva spiniirii ~i nervii. folositc In masajul clasic, tradilional ~i rcflexogen.
Din nervii rahidieni pleaca nen•ii periferici, in majoritatca lor
miqti, care inerveazii membrele superioarc ~i infcrioare Ccle mai ~:dele
frecvente suferinte ale ncrvilor stmt nevralgiilc (durcri de-a lungul Foarte multi bolnavi se prezinta Ia medic pentru durcri de ~ale,
traiectului tmui nerv) ~i nevritele (lczitmi inflamatorii). regiune anatomic<! dcnumita in termeni mcdicali "regiunea lombo-
sacrat;1". De obicei, accasta regiune este masata In acela~i timp cu spatele.
2.2. Regiunile :matomice ale omului
Masajul poate fi aplicat pe: Toracelc (cutia toracica)
>- lntregul corp (masaj general); Este fonnata de stern, coaste ~i coloana vertebrata c,ervico-
> numai pc anumitc segmcnte ale corpului: fatii. g;!t. abdomen. torace, dorsala. Toracele este scparat de abdomen de mu~chiul diafmgm In entia
spate, ~de, umar, brat, antebrat, maini, coapsft. gambfl picior (masaj toracicii sc gascsc pliimanii ~i inima.
partial).
Un masor trebuic sa ctmoasca bine topogmfia acestor rcgiuni Abdomcnul
Fafa Abdomcnul este mai putin abordat in timpul masajului gem~ral, dacii nu
Pe fatii se giisesc cavitatile care adapostesc organcle de simt existii indicatii speciale, ca de exemplu constipatia. In _cavit~tea
(ochi, nas, ureciJe, limbii). Pielea fctei este foarte bine vasculari:r.at<l. abdominala sc gasesc numcroase organe, unul dintre ele fimd mtestmul
M~hii fetei sunt mici ~i numero~i, unii dintre ei fiind dispu~i in jurul gros. Zonelc sale de proicctie sunt folosite in masajul reflex.
orificiilor (ochi, gurii, nas).
Principalii nervi ai fetei sunt: nervul facial (care comanda Fcscle
mu~chii fetei ~i nervul trigemen, cu cele trei ramuri ale sale, care inerveaz;1 A~a sc numcsc partile camoase, posterioarc ale corpului. Fesele
ochiul, nasul, dintii ~i limba. sunt formate din trci mu~chi fesieri: marc, mijlociu, ~i mic.
Anatomia fetei trebuie sa fie bine cunoscuta de cosmeticieni.
24
25
Membrul superior (toracic)
CAPITOLUL III
Umiiru/ este format din osul omoplat, humerus ~i clavicula
EFECTELE MASAJULUI ASUPRA DIFERITELOR
(partea extema). Este lnvelit de un man~on gros format din ligamente ~i
mu~chiul deltoid, care are o forma triunghiulara. El ridica bratul lateral,
TESUTURI SI ORGANE
lnainte ~i inapoi, pfula Ia orizontala. Acest segment este abordat foarte
mult in masajul clasic. Efectele masajului se indue, pe calc mecanica ~i reflexii, asupra
Brajul este format din osul humerus, invelit de mu~chi. tuturor aparatelor ~i sistemelor. . . _
La nivelul sistemului circulator masaJul aqwneaz11 asupra:
Antebraful este format din oasele radius ~i cubitus. invelite in
mu~chi. );- circulafei venoase - favorizcaza circulatia de intoarcere u~urand
Articulafia pumnului este fonnata de mdius, cubitus ~i oasele travaliul cardiac;
carpiene. 'r circula,tiei /imjatice - favorizeaza resorbtia edemelor;
lvfdna este formam din oasele carpiene, metacrupiene ~i falange. ? circula,tiei capitare - stimuleaza vasomotricitatea pielii antrenand o
cre~tere a pcrmcabilitatii peretilor vasculari pentru leucoctte ~~
Membrul inferior (pelvin) substante plasmatice;
.)oldul este fom1at de osu~ coxal, care se articuleaza posterior cu 'r circulaliei arteria/are ~i arteriole - cre~te fluxul s<mguin ca o
osul sacrum ~i lateral cu femurul. In regiunea ~oldului se gasesc mu~chii consednta a activarii circulatiei de intoarcere, urmata de cre~terea
fesieri (mare, mijlociu ~i mic). fractiei de ejectie.
Coapsa este formam de osul femur, invelit de urmatorii mu~chi: Influentele masajului asupra tensiunii arteria/e sunt
cvadriceps, croitor, abductori etc. contrt~dictorii: tensiunea arterialii sistolica are tendinta sa scadii, atat dupa
Genunchiul este fonnat din femur, tibie, peroneu ~i rotuliL un masaj profund, cat ~i dupa unul lent, centripet, in timp ce un masaj
ligamente laterale etc.
viguros are efccte inverse. Mancvrele de ma~j ~fectuat~. cen!ri~t, in
Gamba este formata de oasele tibia, peroneu.. invelite de sensu! circulatiei de intoarcere, u~ureaza travahul tmmn stangt, dar
mu~chii gemeni, peronieri, gambier, etc.
supraincarca u~or inima drcapta ~i circulatia pulmonara.
Glezna este o articulatie formam de oaselc tibia, peroncu.
as tragal. La nivelul sistemului neuropsihic masajul induce efecte
segmentare ~i gcnerale consecinta a implicarii centrilor suprasegtnentari
Laba piciorului este fommu1 din oasele tarsiene, mctatarsienc ~i
falange. ~i a sistemului nervos central. Manevrele de masaj nu lasa nici o
tenninat-ie senzitiva incrta. Toate excitatiile tactile lanseaz.a_ c~Hre cen~
Membrele superioare ~i inferioarc sunt segmentcle ccle mai
influxuri nervoase, care declan~eaza reaqii diferite, in functte de telmtca
folosite, de toti masorii, in timpul masajului general, dar mai ales in
~i metodica utilizata. Astfel, cand mancvrele se executa continuu (forme
masajul segmentar.
lungi) cu ritm lent ~i intensitate scazuta, stimularca senzoriala induce
Cunoa~terca tuturor acestor regiuni anatomice este obligatorie
efecte sedative, analgezice.
pentru masorii profesioni~ti ~i chiar pentru ncprofcsioni~ti, care folosesc
mai ales automasajul. Efectele opusc, neurotone stimulante, sunt consccinta unor
manevre scurte, encrgice, efectuate cu rittn viu ~i intensitate crcscuta. Se
pare ca ~i prin stimularca durcrii se pot obtine reactii pamdoxale
analgezice, tara a se putca explica destul de dar mecamsmul. Astfel,
masajul arc actiune antalgica diferitii, diteodata chiar dureroasa pe
momenl prin ca insa~i.

27
26
Efecte/e psihologice - se indue tot prin activarca terminatiilor Prin sudoare se elimina ~i produ~i metabolic azotati: uree, creatinirul.
scnzitive cutanate. Masajul amelioreaza potentialul ncrvos. determinand acid uric, amoniae ~i neazotati (acid lactic). Ace~tia sunt rezultatul
starea de rclaxare, "de bine". De asemenea, masajul, poate restructura proceselor biochimice extrem de complexe care se desta~oara in
imaginea statica ~i cinetica a regiunii bolnave. care ~i-a pierdut Partial timpul contractiei musculare. Prin masaj detoxifierea organismului
sau total functiile motrice ~i senzitive. Altfel spus, intcgreaza regiunea de acest balast va fi completa ~i mult mai rapida;
(segmentul) afectat in schema eorporahl generdla. );> Javorizeazii exfolierea celulelor cornoase de Ia nivelul stratului
La nivelul sistemului muscular efeetelc sunt stimulante, disjunct, stimuland noi diferentieri bazale. Astfel, scurteaza timpul
relaxante ~i decongestive. necesar relnnoirii epidennale amcliorand proprietatile fizico-
Efectele stimulante se indue, prin manevrc scurte, centripete eu mecanice ale pielii;
intensitate progresiv crescanda, mu~ehilor hipotrofici, atrofici sau );> fmi(Jrizeazii fipofiza unnat<i de scaderea grosimii stratului adipos (rol
neantrenati. Se ineearca "modelarea" mu~ehiului in fom1a sa, deta~nd estetic).
fiecare mu~chi sau grup muscular de planurile profunde prin insinuarea La nivelul viscere/or componente ale:
degetelor in interstitiul muscular ~i presarea simultana a maselor );> aparatului digestiv, cfectele sunt relaxante, antispastice sau
museulare cu fetele palmare ale mainilor. Se rup astfel aderentele dimpotriva stimulante ale peristaltismului in func(ie de ritmul,
membranoase ~i fibroase (retmetum) ~i se inlatura staza venoasa ~i intensitatea, lungimea ~i sensu! manevrclor;
limfatica determinata de inaetivitate. );> aparatului excretor, masajul detennina prin efecte circulatorii
Efecte/e relaxante se indue prin manevre lungi, blande, ere~terca diurezei, dcoscbit de importanta dupa eforturi fizice
neinsotite de presiuni; ele constau in seaderea exeitabilitatii ~i a intense, dcoarcee favorizeaza eliminarea produ~ilor toxici ai
contracturilor musculare. metabolismului.
Efectele decongestive se indue mu~chilor solicitati lntr-un efort
fizic important, urmat de instalarea st:lrii de oboseala. Manevrele sunt 3.1. Autom:asujul
blande, mainile altmeca rapid, centripet, dupa care prind strans masele Automasajul inseamna aplicarea manevrclor de masaj asupra
musculare ~i exprima de jos in sus continutul liehidian al mu~chiului. propriului corp in scopuri igicnico-profilaetiee ~i terapeutice, automasajul
Astfel, oboseala musculara intensa poate fi inlaturata in 5 minute de putand fi partial (cu o durata de 10-12 minute) sau geneml (extins - cu o
masaj, efect care nu poate fi obtinut printr-un repaus cu aceea~i durata. dumta de 50-60 minute ~i redus - cu o durata de 20-30 minute).
La nivelul tegumentului, aetiunile sunt extrem de complexe: Automasajul folose~e in general acclca~i procedee fundamentale,
produce vasodilata(ie aetiva in eoncordanta eu intensitatea stimulilor, de: netezire, frictiune. framfmtat. tapotmnent ~i vibratii, iar dintre
asigurand: proccdeele secundare utilizeaza mlatul ~i ccmutul, presiunile, trdctiunile ~i
~ ere~terea elasticitatii cutanate. prevenind astfel tendinta fiziologica tensiunile, scuturarile ~i altc cateva manevre.
de hipem1ineralizare a fibrelor elastice, care se incarca progresiv cu
calciu; 3.1.1. Avantajele :lJlliciirii :mtomasu_jului
~ cre~terea calitatii strueturilor colagen ~i elastice ale dennuluL care );> poatc fi aplicat oriunde, oricand ~i de catrc oricinc, cu o initicre
intervin in procesul de cicatri?.are, proces de cinci ori mai scazut Ia prealabila In tehnica aplicarii lui ~i in accla~i timp supline~te lipsa
persoanele in varsta, comparativ cu ccle tinere. AstfeL prin masaj, masomlui;
eicatricele ~i indura(iile cutanate fibroase se resorb partial sau total: · );> apliearca mancvrclor de masaj pe propriul corp permite adaptarea ~i
~ stimuleaza penetrdbilitatea cutanata pentru diverse medicamente: dozarca lor Ia sensibilitatilc proprii;
Y activeaza secretia de sebum ~i sudoare, substante care formea71i ).- executarea automasajului constituie un bun exercitiu, un complex de
filmullipidic acid de suprafata cu rol antirnicrobian ~i antiparazitar. cxercitii fi1.icc. cu efectc asupra miiririi tonusului muscular ~i asupra

28 29
maririi mobilitatii articulare, el putfmd inlocui ins3$i leqia de lungi, cu ritm ~~ mtensitate scazutii, Ia care se adauga efectele
antrenament Ia sportivi in perioada de tranzitie: friimantatului profund: cateodata sunt necesare aplicatii de ca.Idura:
realizeaz_.'i o buna coordonare intre mi$carile membrelor superioare $i ,- hipertonii de origine centra/a - manevrele constfmd in neteziri lungi
mi$carile de respiratie ale toracelui. se vor aplica pe mu$chii antagoni$ti, deoarece este contraindicata
abordarea mu~chiului spastic, efectele relaxante fiind induse reflex
3.1.2. Indicafiilc mctodicc ale automasajului pe musculatura agonista;
Tehnica aplicarii automasajului sufera modificiiri in raport cu -, rulburari trojice .yi leziuni cutanate - necesita un masaj trofic, care
aplicarea lui pe propriul corp, el limitand mi$Carilc respiratorii ale consta din friill1:W.tat cu priza mica in cazul cicatricelor postarsuri
toracelui $i fiind foarte obositor. Un dezavantaj al aplic:1rii automasajului sau cheloide $i cu priza mare in vergeturi.
este acela ca nu toate regiunile corpului pot fi prelucrate in mod
corespunziitor, cum este, de exemplu, regiunea spatelui 3.3. Contraindicatiile masajului
Pentru a putea executa automasajul corect ~i tara eforturi inutile, Multe din rezultatele nesatisfacatoare ale mas<ijului se atribuie
vom acorda o atentie deosebita pozitiei corpului in timpul Iucrului. unor defecte de tchnica ~i metoda, dar ele pot fi explicate mai corect prin
Trebuie gasite pozitiile cele mai favorabile, care sa ne asigure stabilitatea gre~eli de indicatie sau prin aplicarea masajului tara a se tine seama de
corpului $i relaxarea muscularii, sa fac:i accesibile regiunile $i segmentele contmindicatii. De aici rezulta o regula valabila pentru toti cei ce vor sa
pe care vrem sa le masam $i sa ne pennitii executarea unor manevre cat practice masajul ~i :mume: trebuie sa se cunoasca nu numai indicafiile !)'i
mai numeroase ~i mai variate. Prelucrarea corpului trebuie sa decurga in efectele favorabile, ci §i contraindicafiile §i ejecte/e daunatoare ale
conditii dit mai economice din punct de vedere al cheltuielilor energice ~i acestei me/ode de ingrijire a corpului.
sa nu stanjeneasca functiile mari organice ~i in special respiratia. Sunt Contraindicatiile mas<ijului se impart schematic In:
recomandate in general pozitiile cu cea mai mare baz:i de sprijin, derivate }- generale sau par{! ale;
din pozitiile fundamentale cunoscute: culcat, pe genunchL $ezand ~i stand. "y definitive sau temporare.
care pot fi schimbatc dupii fazele aplidirii automasajului. ( 'ontraindica,tia genera/a inseamn:i inteuicerca aplicarii
oricarui procedeu de masaj pe oricare parte a corpului;
3.2. lndicafiile masajului Conlraindica,tia par{ialii cste fie rcstrdngerea manevrelor de
Indicatiile masajului se sistcmatizeaz;i pe grupe de afectiuni sau masaj Ia ccle mai bune tolerate ~i excluderca celorlalte, fie admiterea
pc_ baza semnelor ~i simptoamelor clinice. Semnele ~i simptomele au masajului numai pe partite s:inatoase ~i inter/jcerca aplicarii lui pe cele
utihtate practica mai mare ~i sunt reprezentate de: bolnave.
}- edeme - se pot organiza fibros in timp. Se prefeni urm:itoarele Contraindica{ia definitiva se hotar:i~te numai in cazul unor boli
I~anevre: .. eileuraj, presiuni locale, profunde. in insuficientele cronice grave, incurabilc, care s-ar putca inrJutati prin acest tmtament;
cuculatom venoase sau limfaticc se efcctueaza $i friqiuni; ( 'ontraindicafiile temporare sunt foarte frecvcnte, fiind impusc
de boli, tulburiiri ~i Ieziuni U$Oare ~i trecatoarc, care dupa vindccare vor
~ ir~filtrate subcutanate ~fi noduli musculari indurafi - apar in cursu!
permite aplicarea tuturor procedeclor de masaj.
nevralgiilor sciaticc, crurale sau cervico-brahialc, in Iombalgii sau
Practica ne punc in fata unor situatii ~i cazuri foarte diferitc. in
artroze. Beneficiazii de frictiuni superficiale circulare. Nodulii indurati
care contraindicatiilc gcnemle sau partiale stmt in acela~i limp definitive
se trateazii prin frictiuni locale. Mancvrele se efectueaza de Ia pcriferia
sau temporare, conditionand intotdeauna aplicarea masajului in conditii
zonei afectate spre Iocul dureros;
de samitatc dcplina ~i stabila a celui pc care dorim sa-l mas:1m. Gruparca
;;., dureri ligamentare ~~ tendinile - se trateaza prin tehnica Cyriax. contraindicatiilor dup.1 localizarea lor pe tesuturi $i organc poate s:l fie de
respectiv prin masaj transversal profund: o mare utilitatc practica. Primcle contraindicatii de care ne lovim
Y crampe .~i con/rae/uri museu/are - beneficiaza de efectcle netezirilor intotdeauna sunt date de bolile pichi.
30 31
Subliniem inca o data ca masajul nu se poate aplica decal pe
pielea perfect sanatoasa ~i ca bolile de piele ne obliga sa renuntam Ia
masaj chiar ~i atunci cand ar fi de folos pentru tesuturile ~i organele
profunde. Sunt exclu~i de Ia masaj toti cei ce prezinta pe piele boli de CAPITOLUL IV
natura parazitara sau inflamatorie, eczeme, eruptii, plagi ~i arsuri, sau alte EXAMINAREA SUBIECTULUI IN VEDEREA
manifestari patologice acute sau cronice, care prin masaj s-ar putea APLICARII MASAJULUI
intinde, agrdva ~i contamina. Nu se va f.:'lce masaj nici pe regiunile pielii
care acopera un proces inflamator profund (furuncule, abcese, flegmoane 4.1. Princitlii generate in atllicarea tratamentului .
sau alte colectii purulente, artrite supurante, osteite ~i osteomielite). Pentru ca asistenta kinetica sa fie eficienta, practicianul trebme
Masajul este contraindicat: sa respccte o serie de principii. Acestea sunt subordonate prin~ipiului de
- in toate starile patologice cu caracter general, insotite de febra ~i baza valabil oricarei forme de terdpie conservatoare sau radtcale~ este
agitatie, de oboseala acuta ~i debilitate intensa; vorb~ de principiul lui Hipocrate, pa~intele medicinii, sub fo~rn,~
- in toate bolile infectocontagioase; dictonului: ,,Primum non nocere", adica ,Jn primul rdnd sii nu foci rau ,
- in inflamafiile centrilor nervo~i; pentru accasta este nccesara o pregatire corespunz..-'itoare, teorctic~ ~i
- in hemomgiile cerebrale recente. practico-metodica, a kinetoterapcutului. De asemenca, cl trebuw sa _se
Masajul este cu deosebire inter.~;is in bolile sau leziunile cu caracter afle intr-un dialog pennanent cu pacientul, care va fi slatmt sa~l
hemoragic !?i atunci cand exista pericolul unor complica~ii grave, ca in informeze asupra efectclor terapiei aplicate Pentru sigumnta tol~ra_nter,
cazul bolilor de cord ~i vase (miocardita, endocardita, infarctul miocardic kinctotcrapeutul va urmari mimica pacientilor sai deoarece, multi dmtre
~i emboliile, hipertensiunea arteriala, anevrismele aortei, varicelc ei in speranta unci vindccari mpide ~ complete suporta duren mtense:
voluminoase ~i inflamate, ulceml varicos, flebitclc ~i periflebite in Accstca insa. declan~eaza reactii de apamre al c<lror trdtament va fi mar
evolutie, hemofili~ Ieucemiile, etc.). dificil, prin complexitate ~i durat:'i. .
Contnlindicatiile masajului apar ~i in cazul bolilor acute ale Kinetoterapcutul trebuie sa lucreze in colaborare cu medrcul,
plamauilor ~i pleurilor (pneumonii, pleure:tii), in uncle forme de din specialitatea afcctiunii de care sufera pacicntul pe care i~ ingri}e~e,
tuberculoza pulmonara, dar mai ales :in abccscle pulmonare ~i in precum ~i cu psihologul. Numai o abordme interdiscipl~narii, m ecl~p~ a
pleureziile purulcnte. unei problcmc atilt de complcxe, cum cste terapta .Ill general .~~ ce~
Mas<tiul abdominal cunoa~te cele mai severe contraindicatii, fiind kinctica in special, poatc oferi rezultatc bune ~~ unphctt satisfactn
interzis in: profcsionale. ,
> inflamafiile acute ~i cronice de orice naturJ; in accst context, toatc principiilc pc care le vom prezenta m
> tulburiirile digestive, in bolile organelor abdominalc (stomac. continuarc vor fi subordonatc principiului hipocratic~ acestea sunt:
intestine, ficat, pancreas, splina, ganglioni litnfatici, rinichi. vezica I. .'-,'tabilirea precoce a diagnosticu/w .estc. d,e ~ot~lpetenta. medicului
urinara, uter ~i anexe etc.); specialist. rn privinta tratamcntulm kmcttc ms~ mtervcntra sa se va
Tot ce poate constitui o suferinta acuta, dureroas;l, hemoragic;l, limita Ia precizarea obiectivelor rccupcrJrii. urmand ca programul
tumomla, inflamatorie ~i altele, care camcterizeaz;1 a~a numitul abdomen propriu-zis sa fie intocmit de kinetoterdpcut. Evaluare<t pe~odicil a.
acut, constituie o cauza serioasa de contraindicatie a masajului sub orice eficacitatii tcmpiei sc va realiza in echipa. Precocrtatca mslltmm
forma. tratamentului cste un principiu care deriva dm promptttudmea
stabilirii diagnosticului Temporizarca terapiei arc ca efect
prclungirca dumtei imbolnavirii ~i scacterea eficicntei tramentului
prin aparitia unor re<1ctii sau atitudini compensatom.
2. Progresivitatea sau dozarea ~·i gradarea efortului este obligatorie ~i ~i cu incrcderc. Unii dintre ei, cu afectiuni care necesita un

de importanta hotaratoare 'in actul recuperator. Se realizeaza in tratament prelungit, din cauza efectelor care se indue lent
concordanta cu toleranta la efort a pacientului; dind capacitatca au o stare psihica depresiva. Acestea sunt cazurile cele mai
motrica este nuUi, tratamentul kinetic inccpe de la zero. Solicitarea va delicate, in care prezenta psihologului este obligatorie. in
cre~te rational 'in privinta numarului de rcpetari, a amplitudinii. a rest, psihologul poate fi suplinit de medicul specialist ~i de
vitezei mi~carii ~i a incarcaturii cfortului. kinetoterapeut, care prin incurajiiri, sugestii, exemple
Cea mai mare gre~eala pe care o poate face kinetotcrapeutul consta pozitive pot crea stiiri de buna dispozitie ~i incredere in
in suprasolicitarea bolnavului pentru depa~irea nivelului functional rczultate:
de moment. Gradarea efortului are Ia baza reguli cunoscute: de la b) Principiul COfl:jfientizarii - presupunc 'intelegerea de catre
u~or Ia greu, de Ia simplu Ia complex, de Ia cunoscut Ia necunoscut. pacient a efectelor induse de mijloacele utilizate ~i a mtiunii
Trecerea la exercitii noi sau combinate este posibila dupa cc au fost pentru care se aplica intr-o anumita succesiune;
bine 'invatate cele vcchi ~i mai simple. c) Principiul activitiifii independente - este obligatoriu;
Progresivitatea se realizeaza tinfuldu-se cont de rcac{iile fiziologice ~i pacientul trebuie sa repcte ~i 'in afara ~edintelor din sala de
fiziopatologice ale organismului. Astfcl, cand apar semne de recuperare, proccdee metodice (de exemplu contrac{ii
neadaptare. trebuie scazut numarul exercitiilor ~i durata lor, izometrice), tehnici de psihoreglare sau exercitii fizice
prelungindu-se in schimb pauzele. cunoscute ~i recomandate de kinetoterapeut;
$edintele se nlresc sau se an1ana, pana la disparitia complctii a d) Principiul motivafiei - presupune gasirea modalitatilor de
semnelor de oboseala sau de intolerant<l a cfortului. Cand evolutia a-1 detennina pe pacient sa vina cu increderc Ia tratament
este bunii, se inccarca dep:l~irca valorilor functionale antcrioare sa-~i doreasc:l efortul fizic, sa nu se spcrie de acesta sau de
imbolnavirii. cclelalte mijloace folositc cu alte cuvinte trebuie creata
3. Jndividualizarea tratamentului arc o dcoscbita importantii, deoarccc, motivatia intema.
ca ~i in medicinii, tratam bolnavi ~i nu boli. Fiecarc pacient are o 5. ( 'ontmuarea tratamentului pdna Ia recuperarea integra/a este un
reactivitate proprie fata de boali'i, deci bolile nu sunt idcntice Ia doua pnnctptu greu de inteles pentru multi pacienti, care sc consideri'i
sau mai multe persoanc, ceca ce inseamna ca nici tratamcntul aplicat rccupcmti in momentul constat<'irii vindccarii somatice. Aceasta insa,
nu poate fi identic Astfel, pacientul bolnav sau convalescent va trcbuic continual<! pana Ia obtine~ea unci recupcri'iri complete, care
primi o prescriptie medicala in concordanta cu natura ~i fa:~.a bolii, mclude !/1 nndccarca functionala. In nici o alta spccialitate medicala
reactivitatea organismului !li cu prezenta evcntualclor complicatii. intrcrupcrca tmtamentului nu are cfcctc rcgresivc atat de evidente c~
De asemenea, se va {inc cont de particularitatilc legate de sex. vftrstii. in kinetotcrdpie.
profesie, temperament, conditii de viata. mcdiu etc.) Ia fcmci sc 6. AsoC/erea cu alte mtjloace terapeutice optimizeaza eficicnta
constat:l o recuperarc 1nai rapida a mobilitatii, iar Ia barbati a fortei. nnJlmtcclor folosite, confinnand tcndinta modema de aplicare a unci
Varsta detennina rczultate sigurc ~i mai rapidc Ia tincri ~i copii. terapu complcxe. De multe ori, kinctoterapia consolideaza
Posibilitatilc intelectualc ale bolnavului au rol important in tratamentc s;1ngcrande, ortopcdico-chirurgical sau ncs:1ngerande.
recuperarc, nivelul ridicat contribuind in marc masura Ia atingcrca mcdicamentoase, dovedind ca estc o verig;l important;! in cadrul
terapici coplcxe.
obiectivelor unnaritc.
4. Principiile psihopedagogiei sunt obligatorii.
a) Convorbirea kinetoternpcutului cu pacicntul arc rolul -t2. Examinarca subicctului
informarii acestuia in legaturi'i cu durata, scopul ~i modul de . Uncle surse bibliografice consacra practicii masajului ilustmtii in
actiune a mijloacclor folositc. Astfcl. pacientul nu sc va mamera ,tluminism naiv", in care pacientul estc reprczentat de o femeie
supune tratamcntului pasiv ~i rescmnat ci va participa activ dominat:l de un tcrapeut viril care st:l in picioare. Ccrcctatorii cpocilor
34 J5
anterioare vedeau in aceasta identificare a situatiei pacientului o stare de Rezultatele depind de raspunsurile obtinute ca unnare a actiunilor
dependenta a femeii mai degraba, dedit o simpla grafica. Psihologii intreprinse de catre kinetoterapcut.
consultati in aceasta problema nu largesc dedit foarte putin optica A~adar, in timpul masajului, se realizea7.1i un dialog ,rnra
asimiland masajul unei tehnici hipnotice, inductive, cu urmari mai mult cuvinte" real, in care cei doi protagoni~i sunt implicati in paralcl, Ia fel de
regresive dedit dinamizatoare. Prin prisma acestor puncte de vedere, cei activ, fie ca se unnare~te obtinerea unor infonnatii (examinarea
doi protagoni~ti sunt vii, dar situatia este foarte ierarhi7.ata ~i, pentm toti subiectului) in vederea organismului celui masat, infom1apile circulfmd, in
cci care au reu~it sa patmndii esenta masajului ~i a efectuarii sale, foartc acest mod. in ambele sensuri. Pentm a percepe ~i a putea folosi acest
nesatisrncatoare, in masura in care nu se tine cont de scopul dialectic care limbaj este necesara con~tientizarea subiectului asupra actiunilor care se
dicteaza adaptarea continua a masajului. executa asupra sa, ~i mai ales educarea ~i antrenarea simtului tactil al
A reduce masajul Ia o simpla tehnica standard, uniform aplicatii kinetoterapcutilor in descoperirea abaterilor de Ia nonnal in stmctura ~i
pe un model standard, inseamna a priva aceastii terapie de una dintre functionalitatea organismului ~i a interpretiirii acestora in vederea adapt~i
bogatiile sale majore: calitatea unei relatii interpersonale activatoare, care actului terapeutic corespunziitor apliciirii masajului sau actul terapeuuc,
permite adesea sa se stabileasca ~i sa se adapteze tehnica de masaj gestul palpator nu are sens dedit in functie de raspunsul dat, suscitand - Ia
Este cunoscut faptul ca toate tehnicile de masaj produc stimularea rJndul sau - un nou demers, intr-un feed-back continuu. Inteligenta,
!ocala a unei foartc bogate retele de receptori pcriferici, rezultiind afectivitatea ~i chiar emotivitatca fiecamia dintre interlocutori tes panza de
inevitabil o variape a fonnulei tonice. Aceste efecte. nu au bineinteles fond a acestei situatii de schimb, care nu este sub nici o fom1a un monolog
efectul unci mi~ciiri de gimnastica, dar pot fi clc asimilate pasivit.:'itii? ~i care poate da infonnatii cronate in cazul izolarii unui clement pe
Aceast1i atitudine ar insemna sa elimine conceptul de macromi~care Ia motivul analizci.
nivelul organelor, sa i!:,'IlorJm deliberat activitatea recunoscutii Ia nivclul Dialogul mas;1t - masor sc dezvoltii intr-a lume a punctelor ~i
fibrelor musculare ~i chiar Ia nivel celular, cu mecanismele lor de 1.0nelor de masat stabilite pc baza unui substrat anatomo-fiziologic clar
adaptare. (puncte de cmergenta a ncrvilor, zone de insertie musculara, etc.).
Con~tient sau nu, pacientul raspunde Ia aplicarea tehnicii de in conclu1je, um1arind in pcnn;ment<1 obtinerea unor infonnatii
masaj, prin iiL<;;l~i adaptarile care se declan~ea:ul. Astfel, pomind de Ia cat mai complete in legatur.1 cu starea subicctului ~i adaptand gestul
planul muscular, mas~jul activea7.1i reactivitatea ansamblului sistemului tcrapeutic in functie de acestca, arc loc - de fapt - un adevarat dialog
nervos; stimularile pcriferice stabilesc un dialog continuu cu centri intre kinetoterapcut ~i subiect, o comunicare mai ales infraverbala, in care
superiori, fenomen cu atat mai rcmarcabil cu cat este mai diferentiat vorbele sunt inlocuitc de contactul mainilor tempeutului cu corpul
calitativ. Posibilitatea de triere a afectiunilor dovcde~te deja o activitate de subicctului ~i de rcactiile de raspuns ale fiecarui caz. in masaj,
organizare, de stmcturare, fapt subliniat de Dolto, care afirma: examinarea subiectului nu arc scop de diagnostic, ci este o testare, care
,extraordinar este faptul ca receptorii au o cww.~tin(ii, naiva .~·i ejicienta; scrve~te in pennanenta ca punct de referinta pentm a interpreta corect
ei sunt capabili sa frt'ineze mesajele care nu sunt acceptate sau ,. dorite" starca acestuia pe masura demlarii tratamentului.
de cafre centri superiori". TrJirea masajului presupune deci, din partca Se rccomand<1 ca terapcutul sa faca o fi~ii de cxaminare, pe care
subiectului, o reactie care sc situea7..(1la varful iemrhic al rcglilrii nervoase, sa facil inventaml tuturor semnclor descoperite. pentm a lc putea unnari
unniind reintegrarea imaginii corporale perturbate. variatiile. Examinarea subicctului va punc accent pc domi!1anta acestuia,
A~a cum un cuviint, o imagine pot da de gandit, tot a~a, contactul adica pe locul pc care il ocupa actul palpatoriu. Jntre palparea
mainii poate ,da viata", contribuind Ia con~tientizarea zonelor mas;lte. exploratorie ~i atingerea terapcutica nu trebuie s<1 existe difercntc ~i
Acest aspect restmcturant se opune dogmei ,masajului = terapie pasivi'i"; discontinuitate, aceasta examinare fiind astfel continml, in timpul
corpul, prelucrat pe zone, se recupereaza ~i se reintegreaza, toate acestea aceleia~i ~edinte de masaj ~i repetata in fiecare ~edinta.
neputand fi transmise de catre kinetoterapeut corpului pasiv al subiectului.

1,7
Tinand cont de indicafiile mas;Uului, in functie de necesWifi. se Descuamarca pielii nu constituic o contraindicatie pentru aplicarea
va proceda, succesiv, Ia examinarea pielii, tcsutului celular subcutanat. a masajului, daca este sccundara unci imobilizari 'in aparat gipsat:
mu~chilor, a tcndoanelor, a articulafilor, a sistemului nervos, a circulatiei ).- palparea - 'ii da posibilitatea kinetoterapeutului sa aprecicze:
~i a vase! or din cavitate.:'l abdominala. • temperatura, care poate fi dccelatii prin atingere cu partea
dorsala a mainii, care este mai sensibila, proccdandu-se
totdeauna prin comparaea piiftilor simetrice. 0 temperatura
4.2.1. Examinarea flielii ~i a tesutului subcutanat cutanatii crescuta poate fi un semn inflamator, iar o
Pielea ~i tesutul subcutanat receptcaza toti stimulii constituifi de temperatura sciizut:'i, mai ales Ia nivelul extremitiifilor,
actiunile masorului, oricare ar fi scopul ~i destinatia procedeelor ~i infom1ea7ii despre existenta unor tulburiiri de vascularizatie;
tehnicilor aplicate. Efectele lor transmitandu-se obligatoriu prin Um1arirea variatiilor de temperatura de Ia o ~edinta de
intermediul acestor structuri. Relatiile functionale care exista intre masaj Ia alta reprczintii un bun ghid pentru desla~urarea
inveli~ul de suprafata ~i organele interne justifica efectele obtinute prin acesteia, dar nu trebuie uitat faptul ca masajul, prin efectele
aplicarea masajului in scopul trJirii unor disfunctii organice. sale vasomotorii determinii cre~terea momentanii a
Examinarea pielii nu poate fi disociata de cea a tesutului tempemturii cutanatc, din accst motiv recomandandu-se
subcutanat, deoarece (chiar daca acest lucru este posibil in uncle regiuni), masurarca sa Ia 'inccputul ~edintei;
eel mai frecvent palparea nu permite diferentierea clara a acestor doua • umiditatea. Pielea umcda sau pielea grasii pot impune
structuri, in afara raporturilor lor foarte apropiate din punct de vedere folosirca anumitor procedee ~i tchnici de masaj, din acest
anatomic, ele avand ~i relafii fiziologice foarte stnlnse. motiv fiind rccomandata cxaminarea gradului de umiditate;
Convorbirea cu subiectul - urmare~te obtinerea unor informatii • grosimea. Sc apreciazii prin prinderea unui pliu cutanat,
in legaturii cu cventualele contraindicatii pentru aplicarea masajului ~i folosind priza mica (intre police ~i index), medic (intre
pennite evidentierea cxistentei unor scnzatii de fumiciituri, manciirimi. police ~i vf1rfurile cclorlalte degete) sau marc (intrc radiicina
tensiuni, arsuri, dureri spontane sau provocat care insotesc adesea o mainii ~i fata palmarJ a degetelor), in functic de necesitafi.
hipereste?je. Pc baza rcaliz<1rii unui studiu comparativ sc poate dcpista
Examinarea vizualt'i -are in vedere unniitoarele aspccte: fie diminuarca grosimii (atrofic), fie o crc~tcrc (hipertrofic)
).;.> culoarea care trebuie interpretata in functie de rasa, profesiune ~~ datoratii grosimii stmtului comos sau stratului adipos;
particularitiitile individuale; de asemenea, se urmaresc variatiile • mobilitatea. Sc apreciaza pc baza gradului de deplasarc a
patologice care pot constitui contraindicatii, cum ar fi: eritem, stratului superficial pc planurilc subiacente. Mobilitatea
ciano?...:'i, melanodennie, vitiligo, paloare, ca ~i topografia lor poate fi diminuatii 'in cazul fibrozei sau al cicatriciilor sau
).;.> granula,tia .yi relieful. Granulatia e:-,.-prima finetea texturii supcrficiale crcscut<l in uncle afcctiuni ale fibrclor elastice;
Relieful suprafetei poate fi mai mult sau mai putin rcgulat. Aspectul • consislenfa ~~ e/asticitatea. Elasticitatea rcprczinta
poate fi ,capitonat", atunci cand paniculul adipos subcutanat este capacitatea pielii de a-~i relua pozitia initialii dupa
gros sau dind este insotit de o anumita distrofie, ca in cazul celulitei dcformare ~i. 'in functic de valorile sale, face sa creasca sau
din obezitate; sii scada gradul de mobilitatc al straturilor superficiale. Si
).;.> fanerele, aspectullor oferind infonnatii asupra troficitatii; cxaminarca consistcntci straturilor superficiale estc foarte
).;.> aspectele patologice. 0 serie de modificiiri ale pielii pot conduce Ia importantii, in mod nonnal, pielea fiind supla dar ferma ~i
stabilirea unei contraindicafii pentru aplicarea masajului: tendinta rczistcntii Ia palpare ~i cxaminatorul pcrcepand o sen:t.atic de
hemoragica, tumori benigne, eriteme, papule, vezicule, bule, croziuni rczistentii elastica, fiirii ca subicctul sa acuzc durcrc;
etc. Uncle insii constituie in indicatii ale aplidlrii masajului, ca de • sensihililatea. Din acest punct de vcdcrc, sc tcstcalli mai
exemplu: uncle ulceratii, cicatrici, vergeturi. acnec, cupcrozii. ales scnsibilitatca Ia ciupirc, putandu-sc dctccta fie o
38 3')
hipcrcstc7je (sensibilitate crescuta) superficiala, fie o durere • pozitia a~ezat, cu fruntea sprijinita pe un propriile antebrate.
datomt.-1 unor alterari structumlc mai profunde; pentru examinarea musculaturii cervicale:
• aspecte patologice. Se urmare~te depistarea cicatriciilor, • pozitia decubit ventral, pentru examinarea musculaturii
vergeturilor, escarele, ulceratiile, picrderilor de substanta, dorsale ~i lombarc;
acneci, cuperozei, infiltmtelor, edemclor. • pozitia latero-cubitalii, pentru examinarea musculaturii
Dintre aspectele patologice enumemte vom sublinia diteva partilor laterale ale trunchiului, san in situatiile in care
aspecte legate de infiltmte ~i edeme, restul fiind abordat mai detaliat pe celelalte pozitii nu pot fi adoptatc.
parcursullucrarii: Hxaminarea vizualt'i pennitc dcpistarea unci eventuale
}"> infiltrate/e. La nivelul tesutului cclular subcutanat se poate produce o amiotrofii, prin comparntie (nu trebuie pierdut din vcdere faptul di
distrofie. Prin palpare profund:'i, ciupiri ~i rulari ale pliului cutanat se existenta unui edem poate masca pierderea de volum muscular!).
poate constata diminuarea mobilitatii, cre~terea sensibilitaJii, Palparea mu~chilor este mai dificilii, de accea se recomanda ca
existenta unor benzi indurate sau a unor noduli intariti. Infiltratele ea sa se efectueze de mai multc ori, sa se foloseasca mai mult palparca
pot fi localizate in orice regiune, dar se intalnesc mai frecvent Ia lateralii (care pcrmitc mai u~or accesul la mu~chi) insotita de lcganarea
nivelul cefei, umerilor, regiunii lombare joase ~i fetei interne a masci muscularc. intinderea sa ~i confruntarca datclor obtinute cu cclc
genunchiului; rczultatc in unna unor contractii izometrice ~i izotonicc.
}"> edemele. in timpul examinarii trebuie facuta diferenta intre edemul Palparea da informatii asuprn urmatoarelor aspccte:
moale care da semnul godeului ~i edemul dur. mai vechi. organiz.at ;.. volumul. Daca o atrofic unilaterala estc u~or de rccunoscut , nu sc
care are un aspect ,cartonat", intarit. cu aderente ale diferitelor poate spunc accla~i lucru dcspre variatiile de volum mai mici, in caz.
planuri intre cle, care nu da senmul godeului ~i care este adesea aprccicrca volumului dcvenind o chcstiunc de raporturi ~i
dureros, intre aceste doua aspecte extreme cxistand ~ fom1e proportionalitatc: din acest punct de vcdcrc, in eel de-al doilca caz,
intennediare. in regiunile cu masii muscular;! marc. aprecierca se va tine cont de difcrentclc intre segmentcle/partile simetricc in
infiltmtului edcmatos poate fi mai dificila (rcgiunca fcsiera, coapsc ). functie de profcsiunc, sportul prdcticat ~i latcralitatc (dreptaci sau
stangaci).
4.2.2. Examinarea fesutului muscuhtr • atro{ta musculart'i consta in diminuarea volumului
Musculatum fiind, impreuna cu pielea, un vast tcrcn de actiune mu~chilor, poatc fi regionala ~i u~or de sesil'.at sau difuzii ~i
elcctiva a masajului, examinarea sa trebuie sa fie efectuata Ia fel de atunci poatc fi confundata cu uncle aspcctc ale carentelor de
complet. Pentru efcctuarea acestci examinari, se recomanda pozitionarea cre~tcrc; in ultimul caz; cstc ncccsara adaugarea. Ia
subiectului in a~ fel incat sa i sc asigure un confort ma\:im ~i rclaxarea cxaminarca prin palparc, a rczultatclor obtinute prin
grupelor rimscularc cxaminate, tinfmdu-se cont ~i de caracteristicilc analizarca capacitatii functionalc a grupelor muscularc
afcctiunii, cat ~i de asigurarea posibilitatii de acccs a cxaminatorului Ia respective.
regiunca testata. In general, se rccomand:'i. unniitoarcle pozitii :
• hipertrojia musculart'i consta in crc~tcrca volumului
}"> pentru examinarea musculaturii membrului superior: pozitia a~cz.at,
mu~chilor (sc poatc intalni ~i in uncle miopatii); daca estc
cu mcmbrul superior u~or abdus din umiir, cotul flcctat. antebratul in modcrata ~I difuza, poate trecc neobscrvata (fiind
sprijin pe un suport; ,
considerata ca o caractcristica morfologica individuala,
}"> pentru examinarea muscu/aturii membrului inferior: pozitia decubit
normala a subicctului respcctiv); din acest motiv o dcosebita
dorsal, cu un rulou sub spatiul popliteu, sau decubit ventml, cu un
rulou sub glemii; important-a. in cadrul examiniirii, o arc anali7.area capacitatii
functionalc, a durerilor ~i a gradului de fatigabilitate al
Y pentru examinarea musculaturii VJatelui:
mu~chilor rcspcctivi.

40 41
~ sensibi/itatea Mu~chiul sanatos nu prezinta reactii dureroase in intre 2 $i 10 em paralele cu directia fibrei musculare.
timpul unci palpari cu intensitate moderata; durerea poate apare. in Palparea lor produce, adesca, o durere spontanii vie.
mod trecator, dupa un efort intens, reflectand o stare de oboseala ~i asemanatoare cu cea produsa de o crampa musculara
nu neaparat o stare patologica. Durerea musculara se deosebe$te de (carcel) $i localizata intr-un anumit punct" Ele apar
cea de origine cutanata sau osteo-articulara $i daca apare cu frecvent la nivelul anumitor 111U$Chi in nevralgiile sciaticc.
regularitate, poate fi pusa in legaturii cu existenta unor modificiiri cervico - bral1iale, crurale, solearul fesieml mijlociu.
stmcturale sau a unci stari cronice de sunnenaj. Interpretarea tmei cvadricepsului $i 111U$Chii paravertcbrali fiind eel mai
dureri musculare poate fi foarte dificila deoarece cauza reala poate fi frecvent afectati. in aceste cazuri. masajul constituie o
chiar Ia nivclul InU$Chiulni, san - eel mai frecvent - Ia nivel oslo- solutie tcrapeutica simpla $i, de ccle mai multe ori, de o
articular , Ia nivelnl sistemnlui nervos san al viscerelor, ea pntandn- eficientii remarcabila.
se asocia en alte probleme ca: infiltrate, hipertonie, hematoame etc. );- jihrozele. Sunt de fapt, modificari stmcturale care se produc ca
in general, durerea mnscnlarJ poate fi considerata ca expresie reflexii unnare a modificarilor functionale sau a unor stari inflarnatorii $i
a nnor diverse tnlbnriiri in funct.ionalitatea intregului organism. distrofice. Fihroza este caracterizata de reactia mU$Chiului ~i se poate
~ tonusul. in afara variatiilor individnalc, de Ia o rcginne la alta, de Ia o depista la mobilizarea fortata a segmentului rcspectiv; Ia palparea
zi la alta, care pot fi considerate in limite nonnale, in timpul ansamblul mu~chiului aparc intarit, cu elasticitatea picrduta (partial
examiniirii, se poate decela: sau total). fibrozcle putand fi dureroase daca sc asociaza cu o stare
• hipertonia muscularii se recunoa$te prin faptul ca ITIU$Chiul inflamatorc sau cu o contmctura. Masajul singur este insuficient
este inHirit, tensional $i opune oarecare rczistenta Ia palpare. pcntm a trdta o fibroza, avfmd insa important.'! mare din punct de
existenta ei pntand conduce spre numeroasc etiologii (mai vederc profilactic.
ales nervoase). De multe ori, hipcrtonia muscularJ se );- alte proh/eme. La examinarea lllU$Chilor se mai pot depista:
asociaza cu dureri cutanate $i infiltrate ale tcsutului cclular • hematoamc. mai mull sau mai putin difuzc. mai mici sau
subcutanat, IIlU$Chiul in sine nefiind neapardt dureros Ia mai mari, dup:1 caz~
palpare (ne decelarea corecta a acestor aspecte poate • stiiri inflamatorii (miozitc). in care intregul mu~chi estc
conduce la intarzierea aplicarii tratamentului sau Ia dureros $i inti It rat;
aplicarea lui necorespunzatoare). Hipertoniei musculare • nucleu de osificarc (miozita osifianta):
care aparc in lipsa oricaror senme neurologice. i se atribuie • aponcvrozitc;
numele de contracturii, depistarea pcntru a se putca • ruptun musculare.
interveni Ia timp $i eficient (in generaL acest tip de
hipertonie raspund foarte bine Ia tratamentul prin masaj). in .t.2.3. Examinarea tcndonnelor
caz contrar existand riscul evolutiei sale sprc retracturil. Examinarea tcndoanclor sc diferenti:v.<l de cxaminarea
Daca contracturile sunt, in general, evidente. induratiilc $i mu~chiului in sine. dcoarece problcmclc care apar sunt difcrite. In ceca cc
infiltratele necesitii o palpare foarte blandii, atentii dar mai privC$1e masajul, acesta poate s!i prezintc interes doar pcntm durcrile
profunda, executatii cu varfurilc degetclor sau cu fata lor inscrtiiloc aceste dureri tendino - pcriostalc put<lndu-sc asocia cu cele ale
palmara. Maignc a descris induratiilc astfcl: ,.Mici corzi rnu~chilor. Pcntm a efcctua exarninarea tendoanclor sc folose$1C palparea
dure, tensionate, sensibile, a caror consistenta este ~i puncrea lor in tensiunc.
superioarJ celei a restului 111U$Chiului in care sunt locali:;llle, Pa/parea unniire$te cvidentierea unniitoarclor aspccte:
acesta fiind de obicei hipotonic. Dimcnsiunile lor sunt ,_. durerile inserfiei. Cfmd tcndonul cste destul de superficial pcntm a
variabile, Ia palpare semanand cu un fir de sarma subtire. cu putea fi acccsat corcspunzcltor, in timpul palparii, dcgetcle se
o coarda mai groasa sau chiar cu un creion, avand lungimi dcplaseaza pe toat<l lungimca sa. Durcrea vic starnita de prcsiunca pc
42 41
punctul de inscrtie semnaleaza o tenoperiozita de inscrtie (durerile Dupa ce i s-a ccrut pacicntului sa efectuezc o serie de mi~cari ~i dupa
asociindu-se, in general, cu cele ale mu~chilor), care este insotita ce s-a mobilizat pasiv articulatia, se procedeaza Ia palparea diverselor
adesea de infiltrdte ale planurilor supradiacente (aceasta durere este clemente. astfel:
asemill:mtoare aceleia pe care subiectul o resimte atunci cand pune • ligamentele. Durerile insertiei ligamcntarc atrag atentia
tendonul in tensiune in timpul anumitor mi~cari). Cele mai frecvcnte asupra faptului ca in afectiune este inclus, mai mult, periostul
localizari ale tenoperiostitelor de insertie sunt: mu~chii labei de gasca, ~i uneori micile burse scroase. Rupturile nu sunt de obicei
fesierul mijlociu ~i mic, pclvio-hanterienii. adductorii membrului percepute dcoarece sunt inecate in revarsatullocal. Este bine
inferior ~i insertiile lor pubiene, tensorul fasciei lata, peronierii ca palparea sa fie complctata prin punerea in tensiune pash·a
laterali, fascicolul clavicular al deltoidului, fasciculul superior al a ligamentului ~i inregistrarea reac~ilor care se produc.
trapezului, supraspinosul, epicondilienii, mu~chii pardvertebrali ~i cei • capsula. 0 sinoviala sanatoasa nu poate fi perceputa la uncle
ai regiunii periscapulare; articulatii, ca dcvenind perceptibila atunci cand este sediul
);- rupturile !fi tumori/e. Prin palpare se pot dccela ~i cre~terile de volum unor fenomene inflamatorii (este ingro~ata, tumefiata).
localizate pe traiectul tendonului; cre~terile de volum se pot datora Cre~tcrea productiei de lichid sinovial poate fi detectata prin
existentci unor tumori xantomatoase, insotite de fenomene perceperea (prin palpare) a bombarii fundului de sac sinovial
inflamatorii, tumori care pot determina ruperea partiala sau totala a ~i cre~tcrea tcnsiunii sinovialei.
tcndonului. Alte categorii de rupturi pot survcni ca unnarc a • interlinia articu/ara. Palparca urmare~te identificarca une1
traumatismelor sau a tenosinevitci ~i sunt insotite de impotcnta zone dureroase care poate fi tmtata prin masaj sau
funcf.ionala mai mare sau mai mica, in functie de caracterul complet recunoa~tcrea tuturor modificarilor care pot constitui
sau partial al rupturii; identificarea accstor lcziuni estc foarte contraindicatii ale masajului.
importanta, deoarece ele reprezinta contraindicatii ale aplicarii
masajului. 4.2.5. Examinarea circulntiei
Examinarea circulatici de retur (venoasa limfatica) in membrele
4.2.4. Examinarca articulafiilor infcrioare:
Prin efectuarea unui bilant articular se pot obtine informatii ', convorb1rea cu subiectu/ poate scoate in evidenta uncle semne
despre mobilitatea articulara (sub toate aspectele sale cantitative ~i functionalc ca scnzatia de grcutate, de tensiune, crampe la nivelul
calitative) ~i despre stabilitatea articular:!. membrelor infcrioare. etc.
Examinarea prin palpare nu este posibila dedit daca articulajia > examinarea vizuahi ~·i prin palpare ofcn'l infonnatii in legatura cu
este superficialii, doar astfel fiind posibil accesul Ia clementele particulare cxistcnta edcmclor, a eventualclor modificari de culoare ale pielii, a
ale articulatiei. tulburarilor trofice, a durerilor sau a unor adenopatii (mai ales Ia
);- convorbirea cu subiectu/ ofera infonnatii asupra cardctcristicilor nivcl inghinal ~i crural)
fenomenclor durcroasc (ritmului inflamator san ritmului mecanic) ~i
asupra cxisten(ei eventualelor fenomenc de blocaj. 4.2.6. El.aminarca sistcmului ncn·os
);- examinarea vizualii ofera infonmt~i desprc pozitia spontam'l in lcgatura cu sistemul nervos, in scopul stabilirii corcctc a
(analogica sau prin deformarc) ~i volumul articulatici (crc~terea conduitci de urmat in aplicarca tratamcntului prin mas<ti, prczinta
volumului se poate datora unci hipcrtrofii a sinovialei, unci rcvarsc'lri, importan\iL mai ales, dcpistarca cxistentei unor tulburari trofice, precum
unei hipcrtrofii a epifizelor sau unui cdem periarticular). ~i tcstarea sensibilitatii (hipcrestczic cutanata. hipercstezje profun<i'i,
> pa/parea. hipcrestczic sau ancstezie ), date care pot fi obtinute folosind acclea~i
modalitati de cx;m1inare (convorbirca cu subicctul, cxamimrrca vizuala ~i
palparca).
44 45
4.2. 7. Examinarea ,·iscerelor din cayitatea ahdominahi acelor metode, proccdee ~i tehnici care au posibilitatea de a se completa
Convorbirea cu subiectul, permitc efectuarca unui bilant in ~i a-~i intari efectele reciproc. Cunoscandu-se faptul ca efectele masajului
legatura cu stan~a marilor functiuni. nu se pot disocia complet, este de Ia sine inteles ca programele vor fi
Palparea este modalitatea examinatore de baza, efectuandu-se alcatuite din dominante sau metode, procedee ~i telmici de masaj cu
pe zonele corcspondente organelor, astfel: cfecte predominant asupra aparatelor sau sistemelor interesatc in sensu!
);> jicatul se palpeaza sub marginca interioarJ a grilajului costal drept; atingcrii scopului principal.
>- vezica biliara se palpeaza in hipocondrul drept, in punctul lui in general, principalele scopuri unnarite in timpul aplicarii
Murphy; masajului. din care deriva efectele necesare rczolvarii majoritatii
;,.. stomacul se examineaza prin palparea zonei epigastrice: abordarilor terapcutice, sunt:
;,.. !>plina se palpea?..a in hipocondrul stang. 'r scopul circulator:
);> colonul se palpcaza pomind de Ia fosa iliaca intema dreapi<'L spre );> scopul rela"<ator, sedativ (antalgic);
unghiul splenic ~i de acolo spre fosa intema stanga. ,., scopul stimulativ.
);- intestinul subfire se examinea?ii palpand <msamblul anselor in
regiunea periombilicala (mezogastru). 4.4. Protocolul unci ~cdinfc de masaj
Percufia pennite studierea sonoritatii ansamblului viscerelor Pentru intocmirca unui protocol al ~cdintei de masaj se vor avea
goale din cavitatea abdominala ~i delimitarea limitclor organelor in vedere:
parenchimatoase (ficat, splina). ', pozitia subicctului~
,., pozitia rcgiunii sau segmentului pe care se aqioneaza;
4.3. Stabilirea confinutului ~cdinfelor de masn.i in funcfie de 'r abordarea aplicarii masajului in unnatoarea succesiune:
rczultatelc examinarii 'r procedee ~i tchnici cu efecte generale asupra intregului organism, in
Posibi/it{ifi de core/are a diverse/or prucedee ,\·i tehnici df' sensu! stimularii rcechilibrarii neurovegetative;
masaj, in cadrul aceleia:fi ~·edinfe, infuncfie de scupul urmarit. Selcctarea }.- procedee ~i tchnici cu efecte predominant reflexe, aplicate Ia distanta
~i imbinarea in cadrul aceleia~i ~edinte de masaj a unor clemente din de regiunealscgmcntul afectat;
diverse metode va tine cont de o seric de aspecte referitoarc Ia pacient ~i '"r procedcc ~i tchnici aplicate Ia distan(a de rcgiunealsegmentul afectat
afeqiune. cum ar fi: sau pe rcgiunea/segmentul afectat, cu scop de pregatire pcntru
;,.. diagnostic: urrn;ltoarelc interventii:
;;... vechimea afectitmii; ;,.. proccdee ~i tchnici aplicate pc rcgiuncalscgmcntul afcctat, cu scop
,., simptome; strict terapcutic-recuperator, in strfmsa legaturJ cu specificul
;,.. recomandari medicalc afectiunii ~i particularit:ltile individualc ale subiectului:
;.;. scopul urm:lrit: 'r procedec ~i tehnici de calmare- Iini~tirea sau stabili1~1re a efectelor
;,.. observatiilc rezultate in unna examinarii subicctului in vcderea urmiirite ~i obtinutc in cadrul ~edintei.
aplicarii masajului:
;,.. gmdul de reactivitate al pacientului ~i modul de obtinerc a reactiilor Caractcdsticile protocolului unci ~edinte de masaj care i~i J)ropune
de raspuns: obtinerell unor efccte J)rcdominant circullltorii
;;... evolutia generahl ~i evolutia ca urmare a efectelor specifice unn;lrite Se ~tic ca. toate tipurile de mas;~j au efecte de ordin circulator.
prin apliearca masajului etc. dar pentru a drena un cdem sau a facilita circulatia sanguina ~i limfatie<1,
Atunci c:lnd se vorbe~te despre alc:ltuirca unui program de sc vor sclecta ~i combina cele mai eliciente metode, proccdee ~i tehnici,
actionare in funqie de scopul propus. estc vorba de fapt de sclectarca in a~a fel inc:1t cfectele sii fie c:1t mai putcmice, rapide ~i stabile.
46
47
Astfel, urmarind caracteristicile de mai sus, pentru obtinerea unor efecte in cazul in care sunt asigurate condi(iile optimc de mediu
de facilitare a circulatiei de retur sau a circulatiei arteriale, se vor avea in ambiant (temperatura, luminozitate, lini~te etc.), prin aceasta modalitate
vedere unru'ltoarele: de actionare se obtin efecte relaxatoare reale, mai ales generate. Acest tip
Y pozitia subiectului: dit mai comoda, cu musculatura relaxata: de masaj se poate asocia eficient cu tehnici de rcla~e controlata (de tip
Y pozitia regiunii (membrului/membrelor) afectate: declivii, pentru exogen sau endogen) ~i psihoterapcuticc.
facilitarea circulatiei arteriale; Efcctul sedativ ~i antalgic localizat se poate obtine ~i prin
> abordarea procedeelor ~i tehnicilor de masaj se poate realiza in procedcc ~i tehnici aplicate Ia distant<! de Iocul dureros (pe calc rcflcxa,
unnatoarea succesiune: prin masajul zonelor reflexogcne reciproce, masajul reflex a! picioarelor
• ,constructia bazei" din masajul reflex al tesutului ~i mfunilor, prcsopunctura etc.), dar ~i prin aplicatii efectuate chiar pc
conjunctiv subcutanat cu efect de reechilibrare locul dureros, folosind uneori chiar ~i tchnici care provoaca oarccare
neurovegetativa; durere (masajul transversal profund, masajul special in celulalgii etc.).
• mas<ij ,de apel" abdomirull - pcntru membrele inferioare -
~i toracal - pentru membrele superioare; Caracteristicile J>rotocolului unei ~edinte de mnsnj care i~i prOJ>une
• masaj segmentar al membrului respectiv, incepiind cu obtineren unor efecte Jlredominnnt stimulative.
segmentul proximal ~i continuiind piina distal, totdeauna in Din punct de vedere tehnic efectul stimulativ nu poate fi obtinut
sensu! circulatiei de retur, rni~carile tem1iniindu-se de deciit prin aplicatii cat mai discontinue, cu schimbari rapide ~i dese de
fiecarc data proximal; ritm, cu intensitatc ~i profunzime mare. Se vor selecta din cadrul
• masajul reflex a! piciorului - pc zonele corespondente metodelor ~i procedeclor, tehnicilc scurtc mai mult sau mai putin
sistemului circulator sanguin ~i lirnfatic; profundc, in functie de influentcle directc (mccanicc) sau indirecte
• masaj relaxator, decontracturant al umerilor ~i cefei; (reOexc) unnaritc.
• masaj energetic al trunchiului.
in cadrul programelor complexe kinetoterapeuticc. masajul sc
completeaza eficient cu procedeele ~i metodele de gimnastica cardio-
vasculara, cu posturari ~i aplicarea unor contcntii clasticc. in scopul
amplifid'irii ~i asigtmlrii durabilitatii efectclor obtinute.
Efectele de ordin circulator fiind dublate de cfccte troficc, cstc
de Ia sine infeles ca masajul va fi foarte eficicnt ~i in profilaxia sau
tratamentul escarelor varicoase.

Caracteristicile protocolului unci ~edin~c de masaj care i~i JlrOJmne


obtinerea unor efccte predomin:mt sedative, antalgice
in general, pentru a obtine acestc efectc, masajul trcbuie sa aibil
un caractcr dcstul de lent ~i nu trcbuie se fie prca profund ~i intcns. pentru
a nu stimula prea mult scnsibilitalea subiectului. Se va actiona timp Iillli
indelungat, acest lucru regliindu-sc ~i in functie de particularitatile
subiectilor, Ia unii o durata prca mare de actionare, putiind avea cfecte
inverse. Se va Iuera continuu, tehnicile folosite decurg:1nd uncle din
allele, in scopul completilrii efectelor.

48 49
sfiir~it cu o manu~a din par de cal imbibata in alcool, camfor sau apa de
colonie (sau cu un prosop rugos), pentru a indeparta de pe tegument
produ~ii toxici de metabolism, precum ~i pudra de talc.

CAPITOLUL V
5.2. Masajul de antrenament
MASAJUL IN ANTRENAMENTUL SPORTIV
In literdtura de specialitate, antrenamentul sportiv este
considerat un proces instructiv-educativ de maximizare a capacitiifilor
5.1. Masajul inainte de antrenament
psiho~fizice cunoscut ~~i sub denumirea de capacitate _de perf~rma~fii.
Pentru a putea practica cu bune rczultate actlVItatea sportiva
Valorile ;mtrenamentului sportiv contemporan Ia toate mvelele (mcepand
dirijata, inainte de inceperea antrcnamentului, subiectul - care nu a
de Ia copii ~i pana Ia sportivii de inalta performanta) au atins in ceca ~e
practicat dedit sporadic exercitiul fizic - trebuie supus unor metode
prive~te volurnul ~i intensitatea, cele mai ridicate cote de Ia inceputunlc
combinate de gimnastica respiratorie, musculara ~i masaj.
sportului ~i pana azi. .
Dezvoltarea acestor sisteme ~i organe este mediocra. catcodata
Eficacitatea rnasajului in antrenamentul sport1v este
chiar insuficienta, iar mu~chii, inima ~i plamanii sunt inapti sa
indiscutabila indiferent de nivelul de pregatire. Facem aceasta precizare,
functioneze Ia parametri ridicati. In aceste conditii masajul va stimula
avand in vedere ca la incepatori - copii ~i juniori - in fazele de invatare a
functiilc nutritive, energetice ~i va cre~tc amplitudinea mi~carilor
procedeelor tehnice, in prima etapa a fonnarii deprinderilor motrice,
respiratorii:
grupele de mu~chi se contracta in mod inutil, mi~carea. efectuandu-se
~ se va 'incepe cu un masaj stimulant pentru a crc~te tonicitatea fibrelor
sacadat in ritmuri improprii. fapt ce duce Ia cre~terea exces1va a tonusulm
musculare inactive anterior. Acesta va consta dintr-un cfleuraj
muscular ~i mentinerea acestei incordari, mult timp dupa incheierea
executa! cu ritm ~i intensitate crescanda, aplicat diverselor grupe
Iectiei. De aceea, consideram ca ace~tia au tot atata nevoie de masaj ca ~i
musculare ale membrclor supcrioare ~i infcrioarc.
sportivii consacrdti, Ia care predomina in primul rand efortul ~i
;.- se va continua cu friqiuni energice. profunde executatc cu varful
intensitatea acestuia, ale carui efccte, manifestate prin oboseala, trebuie
degctelor, sub un unghi de 30°;
inlatumte. Totodat.'l, perfonnerii - printr-o stare puternica de stres indusa
~ urmeazii framantatul cu priza marc, dupa care sc va executa un
uneori din con~tientizarea riscului competitional sau de o subestimare a
tapotament pornind de Ia e:>..1remitatea distah1 catrc cca proximala a
posibilitatilor proprii, prin supramotivare- pot prezenta tulburari ~euro­
membrului. Framantatul tendoanelor urmcaza masajului mu~chilor ~i
fiziologice importantc, care impun, pe langa prezenta unm bun ps1holog
se aplica tcndoanelor, care vor fi supuse respcctivului efort;
~i pe cca a unui masor.
Afasajul articulafiilor: se va exercita prin presiuni viguroasc ~i
Solicitarea majora indusa de efortul de antrenament ne obliga sa
progresiv crescande pcriarticularc ~i mai ales pe ligamcntc. Sc execut<l
apelam Ia acele mijloace accesibile ~i eficace, care pot sprijini priori~ar
apoi mobilizari pasive cu tensiuni finale Ia nivelul articulatiilor ce vor fi
refacerea functiilor afectate. Astfel, se recurge Ia un ansamblu de tehmct
solicitate in cfort.
- incluse in kinetoterapia pasiva - care se regasesc sub demunirea de
Afasajul toracelui: se maseaza principalele grupe rnusculare ale
masaf.
toracelui (marele pectoral, marele dorsal) prin mancvre de efleur~ ~i
Sedinta de masaj nu se incepe aproapc niciodata imediat dupa
framantat, apoi se executa masajul respirator confonn metodei descrise
incetarea efortului, deoarece sportivul este obosit ~i nervos. Oboseala
anterior.
musculara se manifesta prin contracturi ~i mialgii incriminate in
lv!asajul abdomenului: nu cste indispcnsabil, fiind aplicat numai
executarea cu dificultate a mi~carilor. Astfel se rasfrfmg in periferie
Ia indivizii ce vor pmctica sporturi cauzatoare de tulburJri digestive,
impulsurile puternice pe care suprasolicitarea muscularJ le decla~~eaziil~
functionale - ciclism (probe de fond) ~i sprinturi. in aceste cazuri masajul
nivelul sistemului nervos central. lata de ce, executa! 1medmt dupa
abdominal este un excelent calmant. Frictiunea general;!: se practica Ia
incetarea efortului, masajul nu poate induce efecte calmante oricat de
50
51
bland ar fi cxccutat. In aceste conditii antrenamcntul va fi urrnat de un Dupa traditie, se recomanda sportivilor aflati in perioada de
du~ ~ide o perioada de odilma; abia dupa 3-4 ore de Ia incetarea efortului antrenament in cadrul unui ciclu saptamanal, efectuarea a doua ~edinte de
(cand se depa~e~te faza acuta a oboselii) se poate aplica cu rezultate bune masaj partial ~i/sau general.
mascijul. Accst intervalliber este destul de lung, respectarea lui ramanand
un ideal in afara perioadelor de antrenament; in realitate masajul de Orientativ, prezentam urmatoarea schema:
antrenament sc executa dupa o pauza minima de aproximativ o ora.
Grupele musculare implicate direct in efort vor beneficia de Ziua de antrenament
manevrc blande, lini~itoare, care vor consta in: neteziri, frictiuni, vibratii, Tipul de masaj
rulat ~i cemut.
Neteziri/e se vor efcctua cu ritm ~i intensitate scazuta, in lungul Dupa primul antrenament, sportivul va beneficia de un mascij
fibrelor musculare, de Ia o insef!ie Ia alta, presand mai u~or pe portiunilc partial (P), apreciindu-se ca nu s-a instalat starea de oboseala generala.
tendinoase ~i mai tare pe partea camoasa a mu~chiului. Se va acorda o in ziua a doua nu se efectueaza masaj consideriind di s-au
atentie deosebita tendoanelor ~i spatiilor dintre mu~chi. Cercetarile pastrdt uncle efecte ale masajului aplicat in ziua precedenta.
recente au evidenp.at cii, in cazul in care in antrcnament sunt solicitate in ziua a treia sporti\ul va beneficia de un masaj general (G)
numai anumite grupe musculare a diror oboseala se instaleaza prin extins sau redus; vor fi aplicate manevre viguroase care vor viza
suprasolicitare, rcfaccrea cnergiei musculare se va realiza mai rapid nu structurile profunde.
prin masaj direct, tintit pe grupele musculare angrenate in efort, ci pe calc Dupa antrenamentul nr...l-. din cadrul ciclului saptamanal nu se va
indirectii, reflexi'i. Astfel, presupunfmd ci'i cfortul a fost depus de un cfcctua masaj; uneori el se poate aplica pe uncle segmentc solicitate in
membru, refacerea va fi mai evidenta daca sc va masa membrul pereche, ;mtrenament.
simetric (prin declan~rea reflexului de simetrie). in zilele unniHoarc se va proceda confonn schemei. Bineinjeles
Acelea~i bune rezultate se pot obtine ~i prin masarea unor grupe Ca schema va fi individua/izatii, marind sau mic~orand numaruJ $edintelor
mari de mu~chii situati Ia distanta (prin reflex Ia distanta), precum ~i prin de masaj, sau inlocuindu-le cu automasaj.
rnasajul unei suprafete intinse (prin declan~rca reflexului de suprafata). Nu este pennisa aplicarea unui masaj general cu mai putin de
in aceste situatii, manevrele vor fi mai viguroase, dar niciodata dure. Ele l 0-12 ore inaintea urmatoarei lectii de antrenament. Sedinta de masaj
vor consta din masaj care se va cfectua in stransa legatura cu exercitiile general va fi unnata de o pcrioada de odilma, cu o dumtii cuprinsa intre
de gimnastica de intretinere sau independent de acestea ~i va putea fi 20 min. ~i 0 ora.
general sau partial, ritmul de aplicare fiind de 2-3 ori pe saptamfma. In cazul in care sportivul este obligat sa pariiscasca incaperea,
Dcosebit de avantajos pentru sportiv este cunoa~terea ~i accst lucru va fi posibil numai dupa executarea catorva mi~cari de
practicarea automasaju/ui, care ii ofera posibilitatea dozarii ~i gradarii gimnastica respirJtorie.
procedeelor in functie de sensibilitatea proprie, pentru a-~i mentine buna lata deci, cii masajul de antrenament poate fi considemt un factor
conditie fizica prin: fricpuni profunde, fnlmantat ~i tapotarncnt. compensator al spcciali?.<'irii excesivc ~i de prevenire a
Din cele enumerate retinem ca nu se va incepe niciodata cu suprdantrenamentului, daca se executa in conditii tehnico-metodice ~i
masajul grupelor musculare solicitate in efort ~i a c;1ror circulatie a fost igienice corecte. Valoarea lui nu trebuie nici exagemtii, dar nici
stimulata prin solicitare fizica. Atingerea scopului nostru de imbunatatire minimalil'"'ltii.
a circulatiei sanguine generale, pentru epurarea organismului de unii
produ~i de metabolism nocivi, acizi ~i de refacere energetica muscularii, 5.3. Masajul in ,,erioadele de tramitie - in repaus activ ~i
poate fi realizata nmnai prin masarea initiala a gmpclor musculare care pasiv.
nu au luat parte directa Ia efort. Dacii pana nu dcmult, in multe sporturi, dcsia~urarea
antrcnamentelor spccifice era dcpendentii de factorul clima, astazi, acest
52 53
handicap a fost depa~it in multe tari civilizate ale lumii, astfeL fie s-<m ,Criza de adaptare" Ia stresul competitional afecteaza nu numai
creat conditii artificiale de pregatire, posibile datorita tehnicizarii care s-a sfem psihica, ci ~i pe cea neuro-musculara, endocrino-metabolica ~i
impus in lumea sporturilor, fie antrenamentele s-au ,mutat" in zone cardio-respiratorie, sportivul prezentand un fel de inertie, manifestata prin
geografice unde pot fi valorificate aspectele locale ale climei; ~i intr-un discordanta intre cfortul de vointa ~i incetineala raspunsurilor musculare
caz ~i in celalalt sunt necesare cheltuieh mari. Obiectivul primordial in ~i vegetative.
aceste perioade il reprezintii pentru sportiv mentinerea unci conditii fizice Aceste tulburari de adaptare trebuie sesizate ~i indepiirtate
eel putin stationare ~i preintampinarea efectelor negative ale inactivitatii inainte de start. In caz contrar, rezultatele obtinute in concurs vor fi sub
prelungite (cre~terea ponderalii, modificarea compozitiei corporale, a~teptiiri sau dacii sportivul se fortea71L pot apare accidente grave
reducerea mobilitatii articulare, scacterea capacitatii de adaptare la efon constand in contracturi ~i intinderi musculare, smulgeri sau rupturi de
etc.). Acest Iucru este realizabil prin practicarea ginmasticii care ofera tendoane sau ligamente.
cea mai vasta gama de exercitii ~i a masajului ~i automasajului. Mijloacele de prevenire ale acestor neplacute situatii constau din
Beneficiarul masajului sau automasajului, sportivul urmare~te cxecutarea unor ,mi~cari de inciilzire", alaturi de un masaj sau automasaj
efectuarea profilaxiei modificarilor induse de sedentarism: crc~terea in supranumit in acest context ,masaj de indil:~jrc" (masaj pregatitor). Acest
greutate, sciiderea supletei corpului, reducerea mobilitatii articulare. masaj va fi individualizat in functie de starea psihica a concurcntului.
Astfel, reluarea antrenamentclor il va gasi pe sportiv intr-o conditic fizica Astfel, in cazul in care, sportivii se gasesc intr-o starea de apatie
buna, ceea ce ii va pennite organismului sau readaptarea mpida Ia efortul se va apela Ia proccdee stimulatoarc, prin definitie (friqiune, framiintat.
intens ~i sustinut pc care acesta il implica. tapotament), sau Ia neteziri efectuate cu ritm ~i intensitate crescutii; durata
aplicarii acestor rnanevre, energice, va fi scurta~ ele se vor adresa unor
5.4. Masajul pregatitor pentru compctitie supmfete limitate ~i anume gmpurilor musculare care vor fi solicitate ~i
Cu cateva zile inainte de competitie - metodica modema de care nccesitii o pregatire adecvata, in vederea sustincrii efortului, care sc
antrenament opereaza cateva modificari in ceca ce prive~te relatia va dcclan~a odata cu startul.
intensitate - volum, dit ~i relatia efort specific - efort nespecific (se Starea de incordare, stresul precompctitionaL vor beneficia de
produce crc~terea intensitatii ~i a cuantumului efortului specific). In acest un masaj calmant care va consta din manevre u~oare ~i superficiale,
context, se va pune accent pe pregatirea psihologica, dicta. pe aplicate lent, pc 0 perioadii lunga ~i pe 0 suprafata corporala cat mai
sustinatoarelc de efort ~i nu in ultimul rand, pe mijloacele de refacere care intinsa (cfcctele vor fi calmante, lini~itoare pentru sistemul nervos ~i
vor fi intcnsificate atilt pe plen cantitativ, cf1t ~i calitativ. clc capiHand o miorclaxante, decontracturante pentru mu~chi).
fonna de specificitatc. Rolul masajului este indiscutabil. Exist<\ ~i o a treia categoric de sportivi - echilibmti din punct de
inaintea startului, intr-o probii de performan(ii sau intr-o vedere psihic - cunoscuta sub denumirca ,gata de lupta". Ace~tia vor
competitie, Ia unii sportivi pot apare ,bariere psihice", unnate de beneficia de un masaj u~or excitant, al cami scop va consta in mentinerea
,bariere" motrice, inertia, apatia precompctitionala fiind datomtii unui organismului intr-o stare optima de desfii~urare a proccselor psiho-fizice,
nivel prea ridicat de aspiratie (supmmotivatie sau fricii de e~ec de in valorilicarea fonnei sportive. pentru evidentierca maiestriei sportive ~i
accident, etc.); altii, dimpotriva, sunt nervo~i au ,Jebra de start". Trebuie a calitatii pregiitirilor anterioare competitiei.
adiiugate, de asemenea, conditiile variate ale tcrenului ~i instalatiilor. Masajul precompetitional va fi intotdeauna partial ~i Ia nevoie se
valoarea ~i numiirul concurentilor. starea vrcmii, etc. poatc aplica chiar ~i peste trening, pe teren. Dupa ~cdinta de masaj,
Toate acestc situatii determina sciiderea capacitatilor funqionale sportivul, fie incepc excrcitiile pregatitoare, care intregesc efectele
fizice ~i psihice. Utilizarea ~i cficienta muncii in echipa medic-antrenor, masajului, fie intra imediat, sau dupa o foarte scuna pauza in proba
psiholog-masor, se impunc in accste conditii cu acuitate. propriu :~jsa sau in competitie.
Masajul, ~i uncori automasajul pregatitor, coroborat cu
psihotcrapia (sugcstia, autosugcstia), unnarcsc obtinerea stiirii de ,acord
54 55
perfect" al funqiilor organismului pentru a-i permite acestuia un rJspuns ~i ,reorganizare" a organismului, pe toate planurile functional, biochimic,
prompt ~i eficient Ia efortul ce unneaza a fi efectuat. psihic, etc.
Sunt mmuri sportive in care competitiile se desta~oara in serii In conditiile in care se desta~oara mai multe lectii de
sau faze (in probele eliminatorii sau in fazele semifinale ~i finale), reprize antrenament pe zi (5-6 ore de efort sau mai mult) capacitatea de refacere
sau etape (Ia box, ciclism, lupte) ori Ia probe combinate (Ia triatlon. a organismului este determinata in primul rand din punct de vedere
pentatlon, decatlon), in pauzelc carom se va practica masajul sau genetic, dar aceasta poate fi ajutata din exterior in mare masura, prin
automasajul cu dublu scop: pentru refacerea organismului dupa efortul folosirea procedeelor de refacere cunoscute (balneofizioterapeutice,
depus in proba respectiva, dar ~i pentru pregatirea sportivului in vederea fannacologice, dietetice, psihoterapice), adresandu-se sfcrelor
efortului pe care unneaza s[t-1 depuna in proba unnatoare. Acest tip de neuromusculare, neuropsihice, endocrine, metabolice ~i cardiorespimtorii.
masaj se mai nume~te ,masaj de reconditionarc" sau ,masaj de antracf'. Masajul prin procedeele sale, se integreazii organic in accste
Deci, ,antmctele" dintre probe vor fi folosite in mod uti! in masuri de refacere, constituind un sistem individualizat ~i difcrentiat de Ia
vederea combaterii starii de oboseala, sau in tmtamentul unor leziuni un sport Ia altul, in cadrul concepjiei de refacere a organismului. Din
u~oare, care s-au produs in timpul probei anterioare, dar ~i pentru acest motiv, masajul trebuie inteles ca un clement al sistemului de
mentinerea ori cre~terea mndamentului in proba unniHoare, in aceste refacere, fiind conditional de cclclalte mijloace ~i conditionandu-le in
cazuri, masajul se va practica strict individualizat, tinand cont ~i de acela~i timp. Abordarea in acest context a masajului il transforma intr-un
caracteristicile efortului din probele respective. procedeu cu implicatii morfofunctionale ~i psihice notabile.
Trebuie rctinut ca inainte de compctitie cu 20- 2.J ore, masajul Refacerea s-a extins mult in sportul de perfonnanta. eficacitatea
general (forma cxtinsa sau rcdusa) va fi obligatoriu oprit. ei regasindu-se in rezultatele obtinutc dar, mai ales, in longevitatea
sportivii ~i p:istrarea starii de sanatate.
5.5. Masajul de refacere dupa probele sportive sau du1la Dupa probele sportive de performanta sau dupa competitii
COIUtJetilie masajul se aplica, a@ in scopul inliitunirii starii de oboseala fizica ~i
Refacerea are in vedere acea componenta a antrenamentului psihica dt ~i pentru tmtarea eventualelor leziuni produsc. Se apreciaza cii
sportiv, care folose~te in mod rational ~i dirijat o seric de mijloace trebuie acordata eel putin tot atata alentic pcntru rcfaccrca dupa concurs,
metodico-pedagogice naturale sau artificiale provenite din mediul cat ~i pentru pregMirca lui. 0 refacere prompta, corecta, individualizata
exterior sau intern ale organismului, in scopul reedit'\rii homeostaziei de (in functic de natura efortului ~i de particularitatile subiectului) reprezinta
dinaintea efortului ~i mai ales, daca este posibil, depa~irea acestui nivel prima miisura luata pcntru pregatirca concursului urmator.
prin realizarca supracompensarii funcfiona/e. Masajul nu se va aplica in ziua incheierii competitiei. Abia a
Refacerca se adreseaza tmor organisme integre din punct de doua zi, c:1nd indicii fiziologici au revenit Ia valorile de repaus, sportivul
vedere morfologic ~i functional; ea trebuie sa se supum1 unor anumite va beneficia ~i de aceast:i fonna de refaccrc in cadrul unui program
legitati fiziologice, in sensu! ca se va reali7.a gradat, progresiv, sistematic complex, in care se va unnari restabilirca indicatorilor metabolici, a celor
folosind excitanti variati, eficienti, maximali ca efectc; refacerea dirijata neuro-cndocrini ~i enzimatici. in aceste conditii refaccrea trebuie
nu se substituie refacerii naturale, fiziologicc ci o compenseaza, o obligatoriu dirijat:i de catre medic
intare~te, o accelerea71i.
Mijloacclc ajutatoare au capatat in zilele noastre o importanf<i tot
mai rnare tmnsfonnandu-se de multe ori in conditii pentru obtinerea
perfonnantei. Amintim aici necesitatca refacerii, in primul rand du(k'l
eforturile camcteri7.ate de volum ~i intensitatc ridicata - maximale ~i
supramaximalc, dcsfii~umtc in lectii care se succcde Ia intervale de timp
tot mai scurte, care pentru a fi realizatc implidi masuri de ,rcconstructic"
56 57
energie A.T.P.-ul ~i C.P.-ul din rezervele musculare; ele
soliciUi. organismul din punct de vedere al sferelor
neuromuscularii, neuropsihica ~i endocrinometabolica:
• eforturi aerobe (peste 5 min.) avand ca substrat energetic
A.T.P.- ul rczultat din fosforilarea oxidativa a glucidelor ~i
lipidelor, intereseazii sfercle metabolica, cardiorespiratorie
~i ncuromuscularJ;
CAPITOLUL VI
APLICATIILE MASfJULUI iN DIFERITE TIPURl DE EFORT ~I • eforturi mixtc (intre 90 s. - 4-5 min.) dctermina solicitarea
IN DIFERITE SPORTURI sferelor neuropsihica, neuromuscularJ, cardiorespiratorie ~i
metabolica avand ca substrat energetic toate sursele primare
6.1. Aplica!iile masajului in diferite ti1mri de efort A.T.P., C.P, Glicogen ~i allele:
Manevrele masajului ~i efectele sale, cu caracter generaL au fost • eforturi neuropsihice - cu solicitarea sferelor neuropsihic<i
prezentate in paginile anterioare, insa ele se diferentiazii de Ia o ramurii de !:ii neuromuscularJ.
sport Ia alta ~i de Ia un tip de efort Ia altul. Din aceste considerente ~i mai Luand in considerdre solicitarea majora indusa de efort.
ales pentru a stabili cu dit mai multii precizie directiile de actionare ale refacerea functiilor afectate trebuie sa se rcalizeze cu mijloace accesibile
masajului, se impune, In primul rand, o sistemati:t.arc a ramurilor de sport, ~i eficace. Refacerca dirijata intrd- ~i post-cfort i~i pastrcaza intreaga
dupa criterii adecvatc scopurilor unnarite. valabilitate.
Avand in vedere cii masajul arc cfcctc mobilizatoarc, atat pentru Schemelc de refacerc dupa efort ~i sistemati:tarilc indiferent de
sfera morfologica, cat ~i pentru cea functionala ~i biochimica, considerJm natum programului de recuperdre, cuprind ca mijloc de refacere masajul,
ca o singura clasificare a sporturilor, dupa un singur critcriu, nu cuprinde a c<irui durat.1 depinde de natura cfortului. Astfcl, dupa eforturi
toate caracteristicile ramurilor ~i deci se impunc stabilirea mai multora, predominant anaerob. masajul se aplica pe o perioada de 15 min.-manual
pe care le prezentiim in continuarc. sau 10 min.-instrumental (vibromasaj, hidromasaj sau prcsomasaj); este
Sistematizarea sporturilor in functie de de prcferat masc1jul manual, el se executa eel putin o data pe zi. Se vor
a) sistemele biologice solicitate in cfortul fizic, se prezinta astfcl: aplica acele mancvre cu cfect sedativ, calmant, miorelaxanl analgetic ~i
• sporturi predominant neuromusculare: gimnastica, haltere, decontrdcturant, care asigurii o ameliorarc a circulatiei musculare o
lupte, judo, rugby, tenis de masa, atletism (semifond, cre~tere a metabolismului fibrelor musculare ~i nu in ultimul rand, o mai

aruncari); buna eliminare a produ~ilor toxici acizi. De asemenea, se va folosi ~i


• sporturi predominant neuropsihice: jocuri sportive (baschet, tehnica masajului reflex scgmentar (masajul pe grupe musculare
handbal), bob, popicc, schi, $al1. tir, atletism (probe de simetrice, pe musculatura supraiacenta sau pe musculatura antagonista).
sarituri $i vitez.:1); De doua ori pe saptiitmlna, in cadrul unor ~edinte de antrenament de
• sporturi predominant endocrinometabolice: canotaj, biatlon. refacere, se vor include intr-o ordine logic~i toate mijloacclc de rcfaccrc
inot, Ienis de camp: de care beneficiaza efortul predominant anaerob.
Dupa eforturilc predominant anaerobe (care solicita sfcrele
• sporturi predominant cardiorespiratorii: caiac- canoe.
cardiorespimtorie, metabolica ~i muscularJ) timpul afectat masajului va fi
Bineinteles ca, solicitarile sferelor amintite de ccle mai multe ori se
de 10 min. (in cazul in care se aplica manual) ~i 6 min. (in cazul celui
intrepatrund deci, nu se poate face o determinarc neta intrc grupclc de
instrumental) ~i va consta din hidro ~i vibromasaj, acesta se va efectua
sporturi amintite.
zilnic, dupa fiecare antrenament.
b) sursele de cnergie neccsarc sustincrii efortului deosebim:
De doua ori pe saptamana in cadrul antrenamentelor de refacere
• eforturi anaerobe (p<lna la 2 min.) care utilizeaz<i ca sursci de
durdta procedurilor de masaj manual va cre~tc Ia 20 min. ~i Ia lO min, it~
58
59
cazul in care se aplidi masajul instrumental. in cazul eforturilor de tip rupturi de tendoane, ligamente sau mu~chi. Solicit<'irile bru~te ale
mi:-.1 (aerob-anaerob ~i neuropsihic) masajul manual, dit ~i eel aparatului cardiorespirator se manifesta prin: dispnee, palpitatii etc. in
instrumental, se vor aplica pe o perioada de l 0 min. aceste conditii, concomitent cu executarea unor mi~cari de incii!?ire, se
Indiferent de natura efortului, masajul zilnic, dupa antrenament, recomanda ~i efectuarea unui masaj pregatitor, constiind din manevre cu
poate fi inlocuit de automasaj, care oferii avantajul dozarii procedeelor Ia caracter stimulator, excitant, pentru prevenirea instalarii ,crizei de
necesitatile proprii, Ia sensibilitatea corpului, Ia realizarea unci bune adaptare Ia efort", supranumita ~i ,punct mort".
coordonari intre mi~carile membrelor superioare ~i mi~carile de respiratie, Obligatoriu, Ia incheierea lectiei de antrenament, dar nu mai
unnate de imbunatatirea coordonarii generale, a controlului asuprd devreme de 3-4 ore se va executa un masaj lini~titor, care sa favorizeze
respiratiei (aspect deosebit de important pentru sportivi). relaxarea muscularii., eliminarea mai rapida a catabolitilor, efecte care se
in cadrul antrenamentelor bisaptamiinale de refacere se va repercute3m1 asupra functiei marilor aparate ~i sisteme ale organismului.
prefera, in schimb, un masaj general efectuat de un cadru de specialitate. In concursurilc in care se participa Ia mai multe faze cum sunt
De altfel, se recomanda desfii~urarea antrenamentelor de refacere Ia seriile, semifinalele ~i finalele, masajul se efectuea?ii inaintea primului
indicatia ~i sub supravegherea personalului medico sportiv. start unm'ind ca inaintea cclorlalte starturi sa se execute doar dlteva
Fara a exagera valoarea masajului, putem totu~i afirma ca accsta manevre. Acestea au rolul de ,reconditionare" sau de lini~tire, de
are influente favorabile asupra factorilor performantei: functiilor readaptare ~i reincalzire. Probele de viteza repetate pot determina
neuromusculare, neuropsihice, prevenind instalarea precoce a starii de instalarea unor forme de oboseala. Astfel, Ia nivel muscular, oboseala
oboseala. apare ca urmare a scaderii importante a substratului energetic, care se
c) in functie de calitatile motrice predominante: manifesta prin alterarea profunda a proprietatilor mu~chilor. cre~terea
• eforturi de viteza; tonusului muscular de repaus (contracturJ musculara) ~i diminuarea
• eforturi de forta; randamentului muscular.
• eforturi de re?istenta; La nivelul S.N.C., oboseala se exteriorizeaza prin nelini~te,
• eforturi de indemanare. agitatie, scaderea capacitatii de conccntmre. in acest caz, masajul cu efect
lini~titor, se va institui obligatoriu asociindu-se ~i cu alte mijloace de
6.1.1. Masa.iul in probele de viteza refacere.
Viteza este o calitate motrica deosebit de importanta in toate
ramurile de sport in care implicarea ei se efectuea:tii ca atare sau in 6.1.2. Masa,jul in prohele s1>ortivc de forya
combinatie cu alte calitati (rezistenta forta etc.). Forta rcprezinta o calitate motricli determinata tn mare miisurii
Probele de viteza sunt de regula exercitii ciclice care impm1 un de capacilatea de contracfte a mu.>·chiului. Amintim aici ca, dimensiunea
simt al vitezei, ritmurilor ~ al tempoului mi~carilor. in timpul desta~urarii trdnsversala (grosimea) a fibrei musculare este rJspunzatoare de marimea
lor, mobilitatea proceselor nervoase fundamentale se eviden(ia:tii in fortei. Prin efortul de forta se acumuleaza in mu~chi cataboliti rezultati
periferie, prin rapiditatea altemantei ciclului contractie-relaxare, a mai ales din consumul de proteine, care pentru a ft eliminati implica mai
grupelor musculare. Eforturile de viteza solicita in mare masura ~1 rnulte masuri de refacere. Majoritatea procedeelor de forta sc repeta Ia
aparatele cardiovascular ~i respirator. intervale mai lungi sau mai scurte in timpul dirora se produce rela.xarca
Probele tipice de vitez.c'i sunt: alergarile pe distante scurte ~i grupelor musculare, refaccrea rczervclor energetice care favorizea:tii
medii, sariturile en elan, uncle faze din jocurile sportive, probele de inot depunerea unor noi eforturi de forta.
de 25-50-100 m., etc. Caracteristica acestora consta in faptul ca Probele de forta cer din partea sportivului o pregatire de lunga
organismul trece brusc de Ia starea de ,repaus" Ia cea de maxima duratii in care incarcaturile progresiv crescande sunt um1ate de hipertrofie
solicitare, urmata de insta/area rapida a obose/ii. Aceasta poate genera muscular;) ~ide crC$lcrea fortci.
uneori accidente constand in contractii, intinderi musculare sau chiar Mas;~jul e<J mijloc de refaccrc dupii antrenamentele de forta este

60 61
o regula. El se poate aplica dupa unii de 3-4 ori pe saptamfma. alternativ
general ~i consta din rnanevre lente de netezire, .frictiune. framantat Ia
cu automasajul. iar dupa altii zilnic. Este obligatorie masarea tuturor
care se adauga mlatul ~i cemutul. Sunt contramdtcate mancvrele de
grupelor musculare indiferent daca au fost sau nu solicitate in eforturile
tapotament. .
depuse. pentru mentinerea funcponala a mu~chilor ~i combaterea starii de in mport cu efortul depus se va prefera masajul general extms
oboseala. Din aceasta cauza ~edintele de masaj sunt lungi. Cele de (care se va dcsfii~ura pe o dumta de 60-90 min.) sau redus (exe:utat pe
automasaj, in schimb, sunt scurte dcoarece in cadml lor se prelucreaza durata de 30-45 min.) el se va aplica seara Ia eel putm 3-4 ore dupa efort.
numai gmpele musculare suprasolicitate.
in probele de rezistenta nu se indica automasajul. Sub fonn~
Se folosesc intotdeauna proccdce putemice, profunde ~i par(iala masajul se poate aplica inaintea probelor, situa~ie in care este .utt~
reprezentate de fricfiune ~i friimantat, care trebuie sa patnmda in adfutcul dar nu indispensabil. Manevrele vor consta din netezm scurte. fnctmm I[
maselor musculare, dupa care se recurge Ia manevre relaxatoare profunde cu efect stimulator asupra gmpelor musculare.
reprezentate de rulat ~i cemut. Cu 20-24 ore inaintea concursului se Unii autori recomamt'l, inaintea probelor de rezistentii efcctuarea
recomanda incetarea masajului de antrenament. unui u~or masaj abdominal constand din neteziri, frictiuni ~i presiuni
Inaintea probclor de forta se va aplica un masaj prcgatitor Ia vibrate, efectuate mai ales Ia nivelul splahnelor (ficat ~i splina) pentru a
nivelul mu~chilor care vor fi solicitati direct in cfort. Acesta se va asocia mobiliza sangele din dcpozite, prcgatind astfel organismul pentru efortul
cu mi~carile de incalzire specifice probei. La nevoie se poate folosi ~i Ia care urmcaza a fi supus .. · ,
automasajul. Dupa incetarea probelor sunt necesare o serie de ingrijiri
fntre probe sau Ia sffir~itul competitiei se indica masajul de spcciale deoarece solicitarile fizice se rasfrfulg nu nu~ai I~ nivelu~
refaccre cu scopul inlaturarii starii de oboseala ~i a incordarii psihice musculaturii ci ~ al aparatelor, sistemelor in geneml ~~ al ststemulm
inerente. in anumite cazuri, mai ales in momentele de cedare pot aparc nervos in special. AstfeL sc vor executa excrcitii de ginmastica
leziuni: intinderi, mici rupturi musculare ~i tendinoase, smulgeri fibrilare respiratorie, plimbari in ritm din cc in cc mai lent, pana la nonnalizarea
Ia nivelul insertiilor. Terdpia in aceste situatii va consta din masajul ritmului respirator ~i cardiac. La cateva ore dupii probe, cand dispare
recuperator. incordarea neuropsihicii ~i neuromusculara se apelea:tii Ia un masaj
general de refacere.
6.1.3. Masajul in Jlrobele de rezisten~a sau de lunga durata
Tennenul general de rezistenta sc rcferii Ia capacitnten 6.1.4. Masa.iul in sporturile ~i Jlrohele caracterizate de
organismului de a efectun ejhrturi aero~e in care este nntrenntii peste 2·3 indemanare
din masa muscularii a organismului. Jn acest context sunt considerate Sporturi cum ar fi scrima, gimnastica, boxul, luptele, judo,
probe de rezistenta excrcitiile fizice ciclice, aciclice ~i combinate, de jocurilc etc. solicita indici sporiti de indemanarc. Aceasta calitate
intensitate ~i viteza medic care se des~oara in timp relativ lung intr-un psihomotriea cxprima capacitaten de activitate coordonata. voluntara.
ritm lent. Pe acest fond al efortului oarecum constant ca tempo ~i precisa ~·i elasticii a corpului. ac!iuni molric~ ndaptate Ia ce_le ale
metabolism, organismul are nevoie de rezervc fiziologice ~i mctabolice, adl'ersarului, capacitate anticipativii. echilihru. In acest context, m care
pentru a putea imprima efortului o intensitate mai mare. Astfel se explica incordarea psihica, oboseala ncrvoasii ~i muscularJ i~i pun amprenta
instaJarea lenta ~i tardiva a oboselii, secundarJ monotoniei efortului (in asupra perfonnantci sportive, masajul cste mai indicat ca oricand. El
mar~uri, crosuri, alergari pe distante lungi).
poate fi aplicat de un cadru spccializat sau chiar de catrc sporti:. ,
Antrenamentele in probcle de rezistentii reclama o dirijare Automasajul arc indicatia majora in probelc de mdemanare
competenta ~i o unnarire a eficientei acestora in echipa (antrenor-medic- deoarece ii permite sportivului prin aprecierea starii locale a mu~chilor
masor-psiholog). adaptarea mancvrelor in raport cu necesitatea. Extinderca masajului
Aplicarea rnasajului este deosebit de utila atilt dupa Ieqiile de pregatitor va depinde de caracteml probci astfel !neat cl va fi limitat la un
antrenament cat ~i pentru recupcrare. Masajul de antrcnament poate fi mas<ti regionaL segmcntar sau va imbriica forma masajului general dupa
62 63
cum efortul va angrena anumitc grupe muscularc sau intregul corp. 6.2.2. Masajul in nata~ie
Natatia estc un sport care antrcneaza in activitate, de o factura I
in cazul competitiei masajul dintrc probe are o deosebita I'
lnsemnatate ~i se aplica cu dublu scop: de rccuperare dupa solicitarca moderatii, ansamblul musculaturii iar in cazul lnotului sportiv ~i atletic ! '

precedenti"i ~ide pregatire a sportivului pentru efortul pe care urmeaza sa- localizeaza eforturilc in umar ~i coapsit Acestor doua scgmcnte ale
l depuna in proba urmatoare. corpului trebuie acordata o atentie deoscbita.
Dupa compctitie masajul se va aplica pentru 'indcpartarea starii Natatia de perfom1anta este un sport obositor. Contactul cu apa a
de oboseala, dit ~i pentru refacerea eficienta a or~:,>anismului, dcziderat carci temperatura este totdeauna inferioara celei a corpuluL produce o
realizabil dupa sci"iderea prin repaus a fcnomenelor acute. vasoconstriqic periferica unnata de acumularea sangelui Ia nivelul
organelor profundc ~i de cre~terc accentuata a travaliului cardiac.
6.2. Masajul at)licat in diferite S()Orturi Totodata pentru a se mentine in apa, inotatorul trebuie sa-~i diminueze
Ca o regula gencrala, in cazul masajului aplicat In difcritc densitatea sa totala conservand in plamani cea mai marc cantitate de acr
sporturi trebuie acordata o grija deosebita mu~chilor ~i organelor direct posibila, tomcclc va fi aproape blocat in inspir profund intrcrupt de scurte
implicate In efort. cxpimtii cu amplitudinc rcdusa. in plus, inotatorii sunt obligati sa
pastrezc capul in imersic pe aproape toata durata probci. in aceste
~.2.1. Masajul in atletism- JJrobelc de alcrgari. conditii, efortul fi7k intens cste stanjenit ~i inima va fi cca asupra carcia
In probelc de alergari solicitarea maxima cste localizata. Ia se va repcrcuta insuficicnta oxigenarc a sangclui. Natatia sportivii, binc
nivelul mu~chilor posteriori ai gambci (moletului) ~i Ia nivclul rinichilor. condusa, reu~e~tc totu~i sa dczvolte rcmarcabil inima ~i plamanii; accst
in mersul nom1al, mu~chii gemeni dublati posterior de solear - sport nu trebuie practical decat de indivizi robu~ti perfect dczvoltati.
fumizeaza contractii nesemnificativc. Alergarile dctermina contractii Pcntru lnotatori, masajul se va practica asupra umcrilor,
energice ~i repetate ale mu~chilor amintiti intrcmpte de scurtc perioade de coapselor ~i rcgiunii sacrolombarc; in al doilea rand se va efectua un
rclaxare. Travaliul efectuat de mu~chii posteriori ai gambei este masaj toracic prelungit, care va insista asupm coastelor in expir. Ya fi
considerabil ~i oboseala pe care o detennina este extrema. Un neantrcnat folosit masajul stimulant dccongcstiv sau calmant, in functie de gradul
care alearga o dist<mta prca marc arc ncmie de doua zilc de refaccrc. Pc de antrcnament. Masajul sc va cxtindc ~i asupra triccpsului brahial,
masura antrenarii, atletul devine 1nai putin sensibil Ia oboseal<i. in accst mu~chilor antcbratului, pumnilor ~i chiar mainii ~i va consta din frictiuni,
context, moletul devine ,linta" preocuparilor masorului. El nu va aplica framantat, tapotamcnt ~i scutumtul mcmbrclor. Pentru mu~chii
manevre stimulantc inaintc de efort, ci va practica mai ales un masaj sacrolombari ~i spate sc va prcscric un masaj constand din neteziri ~i
decongestiv dupa efort. Sc va masa concomitcnt ~i tcndonul lui Achile. framantiiri, mancvrc cxccutate insistent.
Regiunea renala obose~te considerabil in alcrgari, mai ales in
probele de fond, datorita unei contmctii statice pcnnancntc, care pc toata 6.2.3. Masa,jul in canotaj
perioada cfortului mentine corpul in echilibru. Aceast<i contractic statica Canotajul cstc un sport complet in care sunt solicitati toti
duce la instalarea unci stari extreme de obosealil, care poatc fi comb~Huta rnu~chii cl antreneaza eforturi muscularc considerabilc in special asupm
prin 1nasaj aplicat pe masa musculara sacro-lombara. In privinta mcmbrclor supcrioarc. Masoml are drcpt sarcin;i ingrijirca mu~chilor
articulatiilor, solicitarca maxima este la nivclul piciomlui anterior ~i al umcrilor, bratclor, antcbratelor ~i chiar a nu1inilor. in functie de gradul de
gleznei. Masorul va aplica Ia aceste nivele procedeele indicate Ia masajul antrcnamcnt al subiectului. masajul practical va fi stimulant,
articular. in sfar~it un lucru putin cunoscut ~i in consecinta adcsea ncglijat dccongcstionant sau calmant. La nivclul rcgiunii spatclui ~i coapsclor se
sc refcra Ia faptul ca o marc parte din alcrgatori nu au o capacitate vor cfcctua mancvre de nctczirc ~i framantat.
pulmonara corespumatoare marilor cforturi musculare pc care trcbuie sa
lc efcctuczc. De aceea, trcbuie aplicat ~i un mas<~i toracic concomitent cu
exercitii active ~i pasivc de girrmastica respiratoric. 65
64
6.2.4. Masa,jul in jocurile S(JOrtive ~i sporturilc de luJJta (box,
lupte, .iudo etc.)
Aceste sporturi au multiple caractere comune din punct de
vedere al aqiunii asupra organismului. Ele intcrvin asupra musculaturii
impunandu-i gesturi multiple imprevizibile ca fort<! ~i dircctie. Violenta
activitatii determina o functionarc intensa a inimii, plamanilor $i
rinichilor. Sc rcmarcii, de asemenea, faptul ca practicarca acestor sporturi
CAPITOLUL VII
duce foarte rdf Ia punerea sportivului intr-o starea de ,conditie perfect<~".
cum vedem Ia alergari, unde intreaga masa musculara estc solicitata. APLICA TilLE MASAJULUI TERAPEUTIC-RECUPERATOR IN
Sportivii din echipa sau din sporturile de lupt~t chiar cand ACTIVITATEA SPORTIVA DE PERFORMANTA
participa Ia competitii importante nu acuzli stari de incordare
neuropsihica analoge celor din alergari. Deci, masajul calmant nu le va fi 7.1. Bazcle gcncrale ale masajului SJ10rtiv
niciodata necesar, ei avand in schimb nevoic de un masaj stimulant in functie de scopul in care esie folosit, in activitatea sportiva,
inaintea competitiilor ~i de unul descongestionant dupa aceea. Nu trcbuic masajul poatc fi clasificat astfel:
sa uitam ca o partida de rugby, determina chiar Ia sportivii antrenati Masaj i'n scop fizio/ogic:
veritabile dureri musculare produse de $OCUrile eforturilor bru$te. 'Y in perioada pregatitoare;
Masorul care ingrije~te o echipa trebuie sa execute masajc ';-- in pcrioada competitionaUI;
stimulante in perioada de antrenament sau inainte de reprize ~i ;.. . inainte de concurs, intre probe (serii, reprize, etape etc.);
descongestionante dupa. Este necesar sa se execute un masaj general ;.. . dupa concurs;
extins insistandu-se pe mu~chii mai slab dezvoltati. Inaintea meciului, 'r in pcrioada de refacere ~i recuperare medicala.
inainte ca sportivii sa intre pe teren in cazul _jocurilor se va aplica un Alasaj igienic (in scop sanogenetic, projilactic).
masaj stimulant rapid, insistand pe maini, mu~chii anteriori ai coapsei Masaj terapeutic:
regiunea sacrolombara ~i umeri. In timpul partidei sc vor acorda ingrijiri > in tratamentul functional;
sportivilor accidentati in vederea reluarii locului in cchipa. Dup;1 partida 'r in tratamcntul rccupcratoc
se va efectua cu blandete un masa_j dccongestiv. 'r in lcziunilc tcsuturilor moi pcrifcricc;
Pentru boxerii de performanta sc obi~nuie$te acordarea unci
,., in leziunilc musculare ~i ale tcndoaneloc
ingrijiri minutioase care poatc fi efectuata chiar de doi trei masori. Pc
parcursul antrenamentelor boxcrii abuzeaz.a adesea de masaj energetic 'r in accidcntclc articularc;
stimulant, care de cele mai multe ori ii obose~e. Pc perioada mcciului. in ;.. . in accidentclc osoase;
pauze, masorul va tapeta energic moletii ~i cateodata ii va frJmanta El va ', in lcziunilc ncrvilor pcrifcrici~
lovi de asemenea cu toata forta toracele ~i flancurile abdominale. Sc 'r in tulburarile functionalc;
folose$te cu rczultate bune $i efleurajul bland Ia nivelul coapselor, ;.. . in supraantrcnamcnt:
umerilor $i regiunii posterioare a bratelor. In caz de loviturJ dura primitii. );. in cpuizare fizicii.
trebuie executat un efleuraj circular, care incet, incet va fi tr,msfonnat in In ficcare dintrc accste forme. masajul trcbuie sa se adapteze
presiune forte. Dupa meci se va executa un masaj descongestionant caractcristicilor activitatii sportive ~i sa fie oriental spre scopuri vizand
obi~nuit ~i se vor trata eventualele contuzii. mentinerca ~i imbumil<1tirca capacitatii de efort a sportivilor in conditiile unei
perfcctc functionalitii\i a intrcgului organism

67
66
7.2. Masajul in profilaxia ~i combaterea oboselii musculare Oboseala musculara generali'i
fiziologice Aceastii forma de oboseala se caracterizeaza prin contracturi ~i
dureri musculare, rnai ales Ia nivelul membrelor ~i regiunii spatelui ~i cefei,
Starea de oboseala se instaleaza, de regula. in unna eforturilor mi~cari greoaie, necoordonate, indispozitie, somnolenta sau iritare, febra,
intense. dar ~i dupa eforturile de durata mai scurt:l, care ating maximum dureri de cap.
de forta ~i viteza. Pentru delimitarea notiunii de oboseala fiziologica ~i a celei Masajul este indicat doar dupii disparitia simptomelor acute;
de oboseala patologica se folosesc tennenii de "prag inferior" ~i "prag ~edinta de masaj va incepe cu o incercare de diminuare a sensibilitatii
superior" al oboselii. periferice ~i de relaxare a musculaturii, prin aphcarca de neteziri pe
Pragul inferior este foarte greu de precizat, el putaud fi marcat por(iuni rnari, frictiuni vibrate ~ cemut ~i rulat al membrelor, in zilele
unniitoare putand fi prelucrati m~hii spatelui ~i masele musculare de Ia ,I,
priu aparitia semnelor subiective ~i obiective de oboseala.
Pragul superior al oboselii (in cazul depa~irii caruia se vorbe~te riid:'icinile membrelor.
despre oboseala patologica) este insa net preciz.at de impcrativul apelarii Ia Se rccomanda, ca ~dintele de masaj sa se incheie cu
efectele utile ale repausului. Aceasta inseamna ca oboseala fiziologicc1 mobili7.area metodidi a articulatiilor, exercitii de respiratie ~i pendulari
cedeaza complet prin odihna corcspunzatoare, sprc deosebire de ale membrclor. Automasajul nu cste indicatl
oboseala patologidl. pe care odihna, oridlt de Iunga ar fi, nu o mai poate
face sa dispara. Oboseala muscular~ 11recoce
Din complexul de procese care caractcrizeazil. oboseala fizica. Oboseala musculara precoce apare Ia inceputul unui efort ~i se
mai apropiata de sfera noastrii de interes, este oboscala musculara. care ccuacterizeazil. printr-o criza de adaptarc functionala a organismului
poate sa apara sub forme locale sau generale, precoce sau tardive, acute (dificultati de respimtie. contracturi ~i dmeri musculare, sc.1derea brusca a
sau cronice. capacitatii functionale). Aparitia sa poate fi prevenita prin practicarea
unor exercitii pregatitoare specificc probei, sau prin masaj ~ilsau
Oboseala musculara locala automasaj pregatitor. local sau regionaL constand in procedec rcla-xatoare,
in cazul oboselii musculare locale, Ia palpare. mu~chii se simt blande, aplicate pe gmpele muscularc care unncaza a fi solicitatc.
intariti, putin tumefiati ~i destul de sensibili; capacitatea lor de contractie
este scazutii, mi~carile sunt mai limitate ~i mai putin precise. Oboseala musculara tardiva
Masajul local estc contraindicat atata timp cat durcaz.:'i fenomcnelc Oboseala musculan1 tardiva apare, rnai ales, Ia persoanele
acute, In acest timp putandu-se masa gmpelc musculare antagonistc. ncantrcnate, simptornele ei !lind asemanatoare cu cclc ale oboselii
musculatura simetrica sau grupele muscularc rnari situate Ia distanta de generate, dar aparJnd mai lent ~i ced:ind mai greu prin odihnii. lnstalarea
mu~chii obosi(i. sa poatc fi prcvenita prin adoptarea unor masuri 'in ceca cc prive~te
Dupa cc fcnomenelc acute au disparut, pe rcgiunea obosita se vor dontrca corcspunz;ltoare a cfortului ~i prin masaj, respcctand aceea~i
aplica ncteziri lungi, lentc ~i superficiale, friqiuni u~oarc ~i prcsiuni Ichnologic de actionare ca ~i in cazul obosclii generale. Estc admis ~i
vibrate, Ia care pc membrc sc va adauga cernut ~i rulat rclaxator: automasajul, recomandandu-se asocicrea sa cu aplica(ii calde ~i
progresiv se va trece Ia folosirea unor procedee ~i tehnici mai putcrnice, medicatic calmanta.
de framiintat ~i stoarcere a mu~chilor relaxati in prcalabil.
Pe regiunile obosite nu sc aplicii niciodata tapotament ~i Oboseala acuta
ciupituri. Dupa aplicarea masajului se recomanda efectuarea unor mi~cari Oboscala acut:l sc confunda cu oboseala precoce, avand aproape
ample de pendulare a membrelor, circumductii ale capului ~i trunchiului. acelea~i simptome ~i fiind cunoscuta ~i sub numcle de "stare de
curbaturii musculara". In tcntativa de combaterc a ci, repausul prclungit ~i
tehnicilc de rclaxarc fac s::l ccdczc trcptat contmcturilc ~i scn:t~l(ia de durcre
68 69
muscularJ, Ia ncvoie putandu-se administra ~i calmante u~oare. Trebuic tratament, care se axeaz..ii pe cunoa~tcrea ~i inlaturarea cauzelor ~~
subliniat, din nou, ca masajul poate fi aplicat dupa disparitia tuturor simptoamelor.
simptomelor acute.
Automasajul nu este indica!!
7.4. Aria de atJiicare a masa_jului terapeutic in activitatea
Oboseala cronica sau cumulativa sportiva
Aceasta forma de oboseala, se apropie de formele patologice de Masajul terapeutic estc rccomandat sportivilor in cazul unor
oboseaUi, prezentiind simptome mai intense ~i mai rezistente Ia accidentari san imbolniiviri acute, fie ca adjuvant in tratamentul
tratament, dar ~i tulburiiri organice ~i psihice. lnstalarea sa poate fi func~ional al leziunilor ~i tulburarilor evolutive, fie ca adjuvant in
prevenita prin dozarea corespunzatoare a efortului, odihna activa ~i masaj. tratamentul rccuperator aplicat in cazul unci evolutii lente, prclungite,
al prezentci modificarilor morfo-funcJ:ionale san a a! tor sechelc patologice.
7.3. Masajul in formele Jlatologice de obosealli Tratamentul functional arc ca scop vindecarea san ameliorarea
Oboseala patologica are doua forme: leziunii ~i/sau tulburiirii, pastrarea intacta a fonnelor ~i functiunilor nonnale
Y acuta, manifestata prin epuizare ~i supraincordare; ~i prevenirea instalarii deficicntelor san a altor unnari ale bolilor san
Y cronica, manifestata prin sunnenaj ~i supraantrenament. accidentelor.
Epuizarea se caracterizeaza prin istovire, extenuare, Tratamentul rccuperator unnarc~te sa stimuleze procesele de
incapacitate de a continua efortul ~i se poate instala datorita prczentei vindecarc lente ~i nesatislacatoarc, sa grJbcasca involutia bolii san a
unor stari predispozante ca: debilitate fi?ica, astenie, convalescenta, accidentului, si'i scurtezc convalescenta ~i sa corecteze sechelclc.
tulburiiri glandulare etc., mai rar intiilnite Ia sportivi. In activitatca sportiva, prezcntarea masajului terapeutic poatc fi
Supraincordarea nervoasii se caracterizeaza prin diminuarca. abordatii din punct de vederc al structurilor lez_ate sau afectatc in
dincolo de limita normalului, a vitezei de mobiliz_are ~i distribuire a tratamcntul carora i~i poate aducc contributia, astfcl:
substantelor energetice, consumul in efort dep~ind posibilitatile de ).- in leziunile {esuturilor moi de Ia suprafa!a corpului (plc'igi, contuzii,
asigurare a neccsarului, in aceste situatii se rccomanda repaus imediat ~i hcmoragii, intindcri sau rupturi ale ramificatiilor nervilor periferici)
total, lini~te ~i izolare, indlzirea corpului, administrarea de substante masajul arc um1atoarelc caractcristici:
intaritoare glucoza., vitamine, bauturi dulci ~i calde, tonice cardiace), exercitii • in cazul plagilor vechi, atone, care sc vindeca incct,
u~oare de respiratie, inhalatii de oxigen. Masajul va fi aplicat in zilele se recomanda masaj sau automasaj constand in neteziri
urmatoare, in scopul refacerii capacitatii functionale a organismului, u~oare, friqiuni fine, supcrficialc ~i vibratii;

folosind procedee u~oarc ~i superficiale, in scopul activarii circulaJ:iei ~i • in cazul cicatricilor care risca S<l dcvina retractile san
lini~tirii sistemuJui neiVOS aderente, se recomanda aplicarea masajului cicatriceal (cu
Surmenajul se caracterizeazii prin tulburdri complexe interesi"md respectarea progrcsivitatii in functic de cvolutia
toate funcJ:iile vitale, mai ales sistemul nervos central ~i este, de fapl o cicatril.arii);
oboseala cronicii, cumulativii, Ia care sc ajungc prin supraantrenament. • in cazu.l sechclclor de nature! ftmqional;l ca durcri,
Supraantrenamentul este produs de exagcrarea efortului. ca contracturi muscularc, tulburari circulatorii ~i troficc locale,
intensitate ~i duratii, antrenament nccontrolat, ncsupravcgheat cu efort sc recomanda masaj ~i automasaj de activarc a circulatici,
continuu ~i invariabil, exccutat pe fond de indispozitie psihica, insucccse de resorbtie a infiltratelor, analgez.ic, dccontracturant ~i
dese, gre~eli in alimentatie ~i odihnii, !ipsa conditiilor de igienii etc. de combaterc a redorilor.
In scopul combaterii efectelor supraantrenamentului masajul estc J.- in leziunile mu~chilor ~·i tendoane/or (intinderi, rupturi partiale sau
indicat ca factor de odihna activo, de rccuperarc ~i rcconditionare totale, smulgeri de Ia inscqia lor) masajul arc unru1toarcle indicaJ:ii:
funcJ:ionalii, indus in cadrul unui complex de masuri de profilaxie ~i
70 71
• micile traumatisme repetate, leziunile cronice ~i uzura. procedee ortopedice (bandaj elastic, imobilizare), in timpul imobilizarii
pot determina reactii inflamatorii cronice ale mu~chilor. se va masa ~i mobiliza mctodic segmentul pereche. Masajul ~i
tendoanelor ~i formatiunilor fibro-seroase din jurul lor mobilizarile articulare sunt recomandate ~i in leziunile de menisc tratate
(miO?ite, tendinite, tenosinovitc, peritcndinite). chirurgical.
Dupa repaus ~i tratamentul ortopedic sau fizioterapie, sc );;.- masajullocal in luxa(ii
recomandii masaj sau automasaj ~i reeducare Se aplica dupa reducere ~i consolidare, impreuna cu reeducarea
neuromusculara, pentru stimularea vindecarii functionala a articulatiei.
functionale ~i pentru prevenirea instaHirii sechelelor ~i • in hemartroze ~i hidrartroze se rccoman<.tl aplicarea unui
a producerii recidivelor in atrofie, atonic, contracturi, masaj ~i/sau automasaj de drenare a revarsatelor
sechele ale parezelor, se recomanda masajul asociat cu respective de Ia nivelul articula(iei, folosind neteziri. friqiunL
alte mijloace ~i metode cu caracter functional sau de presiun~ asociate cu mobilizari articulare, precedate de
recuperarc. aplicatii calde locale (aer ~i apa calda, parafina, infraro~ii,
)> in leziunile osoase (fracturi complete sau incomplete, inchise sau ultrasunete );
deschise, cu sau lara deplasarea fmgmentelor, simple sau • in artrite, periartrite (fenomene patologice acute) ~i
complicate), din punct de vedere al aplicarii mas-liului, se vor artroze (dind existii modificiiri cronice, productive sau
respecta urmatoarele recomandari: degenerative),masajul ~i automasajul sunt indicate ca
• aceste leziuni, precum ~i imobilin1rile prelungite, conduc Ia tmtament simptomatic ~i functional.
instalarea unor tulburiiri circulatorii ~i trofice, pentru El incepe deasupm ~i dedesubtul articula(iei ~i, mai tfuziu, se
inlaturarea carora se recomandii masaj ~i gimnastica aphca ~i pe articulatia afectata, folosind proccdee ~i tehnici ~oarc de
medical a; netezirc, frictiuni ~i presiuni vibrate, simple sau asociate cu mobi lizari
• masajul poate fi inceput chiar din primele zile dupa articulare ~i cu alte forme de trdtament.
reducerea ~i imobilizarea fracturii, deasupra regiunii C1nd le:tiunile articulare se invechesc sau se reumatizeaza, apiir
afectate ~i/sau pe membrul pereche ~i totdeauna asociat ingro~ri cicatriccale, rctractil. infiltrate, depuneri grasoasc in jurul
cu mobilizarea articulatiilor invecinate. articulatiei (reactii Hoffa), lcziuni ale ligamcntelor, tcndoanclor. tecilor
)> in leziunile articu/are (entorse, luxatii) se recomanda: tcndinoase ~i mu~chilor, deformatii articulare, limitarea mi~cari~ toate
• in entorsele de gradul I, masajul ~i automasajul sunt acestca putand fi prevenite ~i tratate ~i prin aplicarca masajului ~i
indicate foarte curand duiJ<'l accident, din momentul automasajului.
disparitiei durerilor spontane, asociat cu infiltmtii );.- in leziunile nervi/or periferici (aceste lcziuni au ca unnare tulbur.lri
medicamentoase. Singura metoda de masaj care poate fi de sensibilitate, motricitate ~i troficitate :hipo-, hiperestezii.
aplicata imediat dupa producerea entorsei este "masajul anestezii):
transversal profund; • in le:tlirile nervilor senzitivi; contracturi musculare ~i
• dupa entorsele de gradul II ~i III, sc a~teapta hipertonii, hipotonii, parcze ~i chiar pamli:tii;
efectele tmtamentului chirurgical sau ortopcdic ~i apoi sc • in le:z.arile nervilor motori; modificari circulatorii, ciano:~.a,
aplica masajul ~i reeducarea functionala a articulatiei. edeme, atrofii;
Masajul clasic in entorse consta in ncteziri scurte ~i gradate ca • in lezliri ale nervilor trofici:
intensitate, frictiuni ~i vibratii. urmatc de mobilizari • in simptome complexe datoratc unor leziuni ale nervilor cu
metodice active ~i pasivc. functiuni mixte.
Masajul se asociaza cu agenti fizici ~i aplicatii locale (aer ~i apa Se recoman<tl: masaj activator al circulatiei ~i troficitiilii (in rcgiunile
calda, infrdro~ii ~i ultmscurte, ioniz.c'lri, curenti diadinamici), sau cu alte allate sub controlul nc!Vului lczat) ~i masaj de stimulare a
72 73
Rccomandari:
f~ncti?nalitatii sale (in perioada de rcfacerc), constand in ncteziri w~oarc. 'i' nu se va trata zona respcctiva eu ciildurii sau revulsive:
vtb_ratn fine pe tesuturile din jurul nervului lezat, presiuni vibrate pc ');.- nu se va masa direct zona afectatii imediat, pentru a nu spori
trmectul nervului, deasupra ~i dedesubtulleziunii. Mas.:~ul se asociaz.:1 cu
durerea;
tratamentul chirurgical ~i neurologic. 'i' se vor folosi aplicatii de gheata ~i masaj decontracturant pe zonclc
Din punct de vedere al aplicatiilor masajului, se pot cvidentia invccinate sau simetrice;
urmatoarele aspecte: 'Y se va aplica un pansament comprcsiv.
;;... ca unnarc a unor traumatisme sau a instalarii unor fonne de lntinderile museu/are apar attmci dind mi~carea executata
oboseala patologic.:'i, ~i nu numai, Ia sportivi pot aparc tulbll1irri dcpa~e~tc limitele de elasticitate ale mu~chiului, tensiunea Ia care estc
~mct10nale ale aparatclor respirator ~i cardio-vascular. supus fiind prea marc pentru a putea fi rcpartin1ta pe intrcaga sa lungime.
In accste situatii se poate folosi masajul peretclui toracic, Rccomandari:
urmarind stimularea reflexelor respiratoriii, insotit de mi~cari de 'Y sc vor folosi aplicatii de caldura:
resptrape metod1c executate; ;;... sc va aplica masaj cu alifii u~or revulsive (eventual sub infraro~ii)
Y s~ . poate folosi masajul zonei prccordiale, stimulativ sau calmant, > sc vor efectua contrdctii musculare statice repetatc, unnate progresiv de
hm~tltor, respiratie artificiala ~i chiar masajul cardiac extern - in cazul
exer~itii dinamice cu u~oara rezistenta;
tulburiirilor respiratorii -}i cardiace mai grave. ln general, vindccarca cstc mpida, nedcpa~nd diteva zilc.
Contributia masajului in cazul tulburarilor trofice locale ~~ a Ruptura muscularii li-}Oarii (eli/eva fibre) survinc, in general.
celor metabohce generalc (care pot insoti uncle afcctiuni ale sisternului Ia o rni~carc brusca, adesea ca urmarc a lipsci de incalzire. sau pe finalul
ncrvos penfenc, central sau vegetativ, sau care pot aparc in oboseala efortului ca unnare a proastci climinari a toxinelor din mu~chi. Sc
patologic_a): ~onsta in efectele, directe ~i indirecte, pc care le are asupra caractcrizca11i prin durerc violentii, impotcnta functionala, hipercstczic
cuculattei SI m cfcctele posibil a fi obtinutc asupra organelor interne, pe !ocala (ceca cc face palparea aproape imposibiH'i). tt1mefactie datorata
calc reflexa. fonnarii hcmatomului, aparitia rdpidii a unci cchimoze, Ia palpare
pcrcepandu-sc o contractara profunda, inconjurata de cdcm local.
7.5. At)licn~iilc rnasajului in cclc mai frecvcntc accidcntc din
Recomandari:
activitatca SJ)Ortiva >- sc va cvita mcrsul, mi~carca in general;
0 ~erie dintre afectiunile abordatc in acest capitol au rnai fost
');.- rcpaus de cfort;
prezentate ~~ Ia punctul "Aplicatiile rnasajului in afectiunile ortopedico- ;... sc vor folosi aplicatii de ghcatii. prccoce ~i repctat:
traumaticc ale aparatului locomotor", motiv pcntru care aici nu se va ');.- sc vor folosi aplicatii de ungucntc hiperemi;mtc ~i ;mtalgicc:
sublinia dedit specificitatea acestora din punct de vederc al tratamentului ';.- se va evita aplicarca unui masaj profund. rccomandandu-sc doar
recuperator. De asernenea. uncle dintre leziunile/afectiunile prezcntate Ia cflcuraj u~or asocial cu pmdcntc prcsiuni vibrate:
acest punct, nu au fost abordate Ia ptmctul amintit anterior. considerr'indu-
';r se va aplica un bandaj comprcsiv.
se ca frecventa lor este mai crescuta Ia sporth·i ~i ca ccrintelc de recuperare Ruptura muscular<! gravii rcprczintii stadiul superior al lcziunii
sunt oarecmn specifice. preccdcnte, elasticitatea fibrclor ncfi'ic.:'lnd fat<1 solicitarii ~i un intreg
Accidentcle muscularc fascicul muscular mpi'mdu-sc: cclc mai frecvente mpturi musculare sun!
Contuziile se produc prin strivirea ditorva fibre musculare. fapt Jocalizatc Ia nivelul drcptului anterior, al biccpsului cmral (sau brahial Ia
ca~e conduce Ia fon~area unui hematom. mai mult sau mai pu(in profund
gimna~ti), sau al gcmcnilor. Aparitia rapicta a unci echimozc ~i relicfarea
~~ mtms, care, Ia randul sau, poate determina aparitia unci contracturi
unui fascicul contmcturdt confinm1 diagnosticul.
reflex e. Recomandarile sunt acclea~i ca ~i Ia ruptum muscularr1 ~oarrl.

75
74
>- dupa disparipa fenomenelor acute se poate aplica, Ia nivel local, un -,. tendonul rotulian- atletism (sariturd in inalpme), baschet volei.
masaj de recupcmre, constand in cfleuraj lent, inceput la distanta ~i in primul stadiu, in care este prezenta durerea la nivelul
executat convergent spre zona lezata, depa~ind contractum ~i tinzimd joncpunii tendino-musculare, deasupm tendonului propriu-zis, se
spre relaxarea fasciculului rcspectiv ~i presiuni vibrate aplicate chi<u recomanda aplicarca un11i masaj calmant, antalgic (eventual sub infraro~ii),
pe hcmatom; orientat spre insertia tendinoasa, mic~orand astfel tensiunea la care este
Y se pot folosi apamte de vibromasaj (cu prudenta ~i interpunand, intre supus tendonul.
apamt ~i suprafata pc care sc actionea?.li, mana) ~i/sau masajul sub In eel de-al doilea stadiu, in care apar mici neregularitati la
infraro~ii;
nivel11l tendonul11i (nuclee intratendinoase dureroase ), se
);> se pot folosi ~i aparate de tip man~on pneumatic, pentru a combate recomancta 11n masaj calmant, antalgic, evitand, de asemenea., aplicarea sa
edemul ~i a u~ura resorbtia lichidelor, in lipsa acestora direct pe tendon.
rccomandandu-se aplicarea unui masaj manual antiedcm. In tendinitele posttraumatice sau a~a numitele "contuzii
tendinoase", se recomanda acela~i tmtament ca ~i in caz11l tendinitelor de
Accidcnte tendinoasc. s11pmsolicitare, dar asocial cu masaj al maselor m11sculare, deoarece
Exista 3 tipuri de tendinite: contuzia risca sa afecteze ~i jonctiunea tendino-musculara.
,_ tenoperiostite ale insertici;
);- tenosinovite; Accidcntc articulare
Y tendinitc propriu-zise. Entorsa de gradul I este o intindere ligamentarJ banalii, produsa
Tenoperiostite/e se datorcaza surmcnajului, uzurii date de ca 11nnare a unci mi~cari gre~ite, neajungandu-se Ia o deplasare
suprasolicitarca insertiilor musculare tendinoase pe periost ~i. in general, articularii.
in activitatea sportiva, cele mai frecvcnte localizari ale lor sunt:
Durerca este localizat:'\ In puncte precise, edemul n11 este foarte
Y pe epicondil- tenis ("cotul tenismenului");
important. impotenta functionalii este relativa.
-,. pe epitrohlee - aruncarea sulitei;
);- Ia nivelul adductorilor membrelor inferioare - fotbal; Se recomancta:
Y pe V-ul dcltoidian- gimnastica. Y aplicatii imediate de gheata:
Se recomanda aplicarca unui masaj calmant, decontracturdnt al );- repaus;
corpului muscular in paralel cu aplicatii locale de fenilbutazona ~i
';, infiltmtii locale de corticoizi.
alifii decontract11rante pe zonele tendinoase afectate.
Tenosinovite/e apar pe tendoanele l11ngi, aflate in teci mai p11tin Mas~ul nu este un trdtament de urgenta, dar poate contribui mull
elastice, intinse prin mi~cari fortate, repetate des; eel mai frecvent se Ia combaterca durcrilor ~i a edemului.
produc Ia membrele s11perioare. specifice activitatii sportive fiind in prima zi dupii producerea entorsei se poate aplica doar
unnatoarele localizari: masaj de drenaj, Ia distanta de articulatie, pentru facilitarea circulatiei sau
);- pe tendonullung al biccpsului - volei, haltere; masaj transversal profund exact pe cpicentrul leziunii.
Y pe tendonul flexorilor palmari - gimnastidi. in unniitoarele dona zile, se pot aplica:
in aceste afecti11ni, masajul local este contraindicat pfma Ia ';, masaj circulator de ape! (masaj de apcl abdominal pentru membrcle
disparitia fenomenelor acute, deoarcce poate constitui 11n factor de iritare inferioare ~i masaj de ape! toracal, pentr11 membrele superioare);
suplimentara. ;... mas<tinl zonclor reflexogene reciproce sau masaj11l reflex al
Tendinitele propriu-zise afecteaza mai ales: piciorul11i;
Y tendonullui Achile- atletism (fond. semifond, saritura in lungime);
76 77
respectiv in pozitii declive. Confonn protocolului de mai sus, masajul
)..> masaj de drcnaj pcntru membrul cu articulatia lezata (superior articular local se poate aplica dupa inlatumrea imobilizarii.
sau inferior):
in ceca ce prive~tc coloana vertebrata, la sportivi, ca urmare a
;.. masajul clasic al extremitatii mcmbrului lezat (mana sau picior): suprasolicitarilor din antrcnamente, pot aparc epifizite vertebmle, dorsalgii
> mobilizi'iri, aplicatii de gheata, contentie. acute ~i lombalgii de efort, in tratamentul lor masajul ocup[md un loc
in ziua a patra, se recomanda acela~i tratamcnt, renuntandu-se foarte important.
Ia gheata. in functic de evolutie, se continua p<1na Ia 10-15 ~edinte. Din acest ptmct de vedere, se dau urmatoarele recomandari:
Entorsa de gradul II. Fibrclc ligamentare sunt intinse, uncle -subiectul fiind pozitionat in decubit ventral, cu o pema sub abdomen
chiar rupte, ansamblul ligamentar mcntinand totu~i suprafetele articulare pentru a reduce lordoza lombara, se va aplica:
captate; durerea !ocala estc mai difut.ii., cu un maximwn de manifestarc la ,_ efleuraj lung, longitudinal, de jos in sus, cu scop de
nivelul punctelor de inscrtic, cdcmul este mai important ~i impotenta dccontracturare a musculaturii paravertebrale dorso-lombare;
functionala mai crcscuta decal Ia cntorsa de gradull.
',.- etleuraj transversal, pornind de Ia nivelul coloanei vertebrale
Tratamentul prin masaj recomandat cste acela~i, cu singurd spre partile laterale ale toracelui;
dcoscbirc c<1 articulatia sc va imobiliza partial ditcva zilc. -,... undc se gasesc contracturi, se aplica presiuni cu vibratii prudente,
Rccomandari: rcpetate in scrii.
J,.. masajullocal sc va evita in primelc zilc, inlocuindu-se cu aplicatii de Se atrage atentia ciL traumatismcle coloanci vcrtebrale sunt, in
ghcata: primul rand de cornpetenta medicului, masajul intervenind doar in
perioada de recupcrarc.
:.- masajul zonelor reflexogcne rcciproce:
> aplicarea unui cflcuraj pe mu~chi, la distan~1 de articulatie 7.6. Psihiatric, psihotcrapic ~i masaj
(decontracturant ~i contra agrdvarii edemului); Conceptul dualist (confonn caruia omul este alcatuit din doua
> exercitii de flcxic-extensie a degetelor; p<ifti sep<1mte: corp ~i spirit) a imprcgnat timp indclungat gandirca mcdicala
~i, din ncfericirc inca mai persista in multe locuri. Acesl concept a marcat
> dintr-a patra zi se rcnunta Ia gheata inlocuind-o cu aplicatii de caldura ~i includcrca masajului in categoria terapiilor strict corporate, toti cei care
urmate de: au incercat san inccarca S<i gascasca scnsul profund al tulburarilor tmtate
• masaj local sedativ; fiind priviti cu circumspccpe ~i considerati ciudati; aceast.'i retinere crispata
• apoi flexii - extensii ale degetelor (active libere ~i cu contra- in fata fenomcnului PSI, vi'idc~te, de fapt, o mare ignoranta.
rezistenta); 0 componenta psiho-afectiva afcctata sc gase~te 'in toate situatiile
in care kinctoterapcutul este chemat sa intervina, componcnta pc care unii
• lucru activ al mu~chilor plantari, ai mu~chilor loji antcro-
autori o considera chiar cauza tuturor bolilor, pc cand altii o consider:) I
, I
exteme ~i al peronierilor.
doar o inchipuirc.
Masajul va consta 'in efleuraj ~i framantat al gambierilor, prcsiuni Din pmctidi, reiese ca toti pacicntii cu diverse patologii recunosc
vibrate pc punctele dureroase ~i presiuni alunecate pe bolta plantara, producerca unor disfunctii in rcprezentarca sinclui, oricare ar fi profilul
pentru a combate edemul. , lor psiho-afectiv, Ia combatcrca carom masajul poate contribui cu succes,
Entorsa de gradul III. Intinderea ligamentelor se transforma in dcoarcce am v;1zut ca cl, chiar ~i pe calc mecanica, poate induce oarecare
ruptura completa a fasciculelor ligamentare. Edemul este important, durerea efccte psihoterapicc.
poate fi mai mi~ dar articulatia este instabila ~i impotent.a func(ionaL'i este De ascmenca, sc ~tic ca uncle contracturi pot apare ~i ca unnare a
totala. Tratamentul consta in imobili?are gipsatii, in timpul careia se vor tensiunilor psihicc cxagcrate, acumulatc de-a lungul timpuluL ori masajul
efectua contmctii statice ~i masaj Ia distanta. cu mentinerca segmentului
7')
78
actiom1ncl pentm lndepa11area acestora determiua, in multe c:1zuri. Din acest cxemplu reiese nccesitatca abordarii ~i a componentei
producerea unor reactii tonico-emoponale asem:in:itoare celor dintr-o psihice in cadml tratamentelor prin masaj, indiferent de categoria de
criz{t catharsic:t care contribme. in plus. la inl{tturarea tensiunilor psihice ~i. afectiuni tratata, in acest mod vazuta problema rezultatele devenind mai
implicit nmsculare. S-a constatat c:i telmica de lucm folosit{t mt ;~re nici o bune, mai rapide ~i mai de dumta.
leg{tturft cu declan~area acestor reactiL precum nici aplicarea m;~sajnlui pe Unii kinetoterapcufi 1$i desfi'lf?oara activitatea sub fonna de practica
auumite zone ale corpului: in cazul nnei rela(ii kinetoterapeut-pacient privata, caz in care in general sunt lipsiti de sprijinul echipei ~i deciziile
annonioase, aceste fenomene se pot declan~a oric:1nd. in c:tz contrar privind strdtegia terapeutica de unnat le apaqin. in ace!'>te situatii, in cazul
pacientul inchiz:1ndn-se in sine. control:1ndu-~i reactiile ~i. astfeL acumul£md in care nu au capatat deprinderea de a se orienta in tratamentele lor ~i
o cantitate ~i mai mare de teusiuni spre componenta psihica, toate cazurile psihosomatice ii vor gasi
lns:i un toate afect:irile sferei psiho-afectiYe eYolueaz:i in acest descoperiti, neprcgatiti, fiiril a $1i CUill sa actioneze $i, fie VOJ aborda Un
mod: unele pot eYolna progresi'. calm. problemele rezoh :1ndn-se treptat mod de lucru care nu va da rezultate, fie vor hotari sa nu se ocupc de
in tunp. flir:l reac(ii \izibile deosebite. dar cu eYidenta imbun:il{t(ire a aceasta categoric de afectiuni. In ambele situatii, hotadrca nu ii va
situa(iei. avantaja $i se vor vedea pu$i in fata diminuarii continue a prestigiului
in ceea ce priYe~te compouenta psihoterapic{t a tratamentului profcsional $i a pierderii unui numar din cc in ce mai marc de pacicnti.
prin masaj. trebuie snbliuiate o serie de aspecte care pentm 1111ii pot p:lrea Ca atare, consideram ca este absolut nccesara, pentru actualii
flir:l importan(:l. dar in care kinetoterapeutul practician 'a recnnoa~te o studenti, o fonnarc psihoterapica mult mai scrioasa, iar pentru absolventii
p:u1e din problemele cu care se confmnt:-1 aproape zilnic $i o parte din care deja practica kinetotcmpia - colaborarea cu un psiholog sau
intrelx!rile care il fr:'un:1nt:1 psihoterapeut. Existil. de asemenea, posibilitatca de a unna uncle cursuri '.
I'
Kinetoterapeutul lucreaz:-1. in general. intr-nn mediu instit11(ional. speciale de formare in practicarea unor forme de psihoterapie (Balint, I

in cadml unei echipe (care ar trebui s:-1 colaboreze fmctuos l. c;~re depune psihodmma, sugestie, tehnici yoga-fitness etc.), care sa le dea
toate eforturile pentm a reda pacientului starea de s:1n<ltate. in caznl in care posibilitatca de a desfii$ura o mund"i mai eficicnta.
strategta terapeutic{t stabiht:i initial nu d:i rcznltatc. echipa 'a hot{tri Ajurriagucra a denumit practica relaxarii o forma de "rceducarc
adoptarea <tlteia mai eficienta. in a$a fel inc:lt s{t se asignre de ob!inerea psihotonica", denumire care crcdem ca spune suficicnt de mult
mmi r{tspuns corect a afectiunii respectiw Ia tratament. kinetoterapeutilor. Ei cunosc faptul ca rclaxarca cste unul dintre cele mai
Argument{tm necesitatea rcspectttrii acestui tip de colaborare in importantc obicctivc de unnarit in timpul tratamcntelor prin masaj (~i nu
cadrnl cclupei de terapenti printr-un exemph1. prczcntat de Beanrepaire. numai), in multe catcgorii de afectiuni; ceca cc nu se ~tic insa, este faptul
la till congres de psihiatrie Acesta a prezentat cazul unm pacient autist. c;i, dc$i este foarte util ~i recomandat sa fie folosit, masajul rclaxator
ennettc inchis in sine. cu care orice terapie inccrcata nu a clat rcznltate. practicat o pcrioada lunga de timp se pare ca devine trcptat o obi$nuinta
p:ln:i in momentul in care s-a incepnt aplicarea masajnlui. Datorit{t care poate sffi~i prin a se transfonna intr-o dependent<!. Din accst motiv,
permanentulni dialog (flira em inte) care s-a desl;t$Hrat intre m:"\inilc cstc corcct fata de pacient sa fie invatat ~i dirijat sprc practicarea tmor alte
kinetoterapeutului ~i corpnl pacientnlni, intr-o atmosfer;i relationala forme de relaxarc, la inccput indusa, apoi autoindusa, pcntru ca acesta sa
deosebit;l ~i clatorit;l efectelor mduecte de intoarcere in limp Ia c.-..:perientele aiba un control din cc in cc mai bun asupra propriului corp ~i spirit.
relatiomlle trecute ale acestnia $i de indep{u1are a tensimulor acnnmlate.
dup:'\ dtcYa luni de ingrijire. bolnanii a incepnt s:1 conmnice 'erbal ~~
gestual en antmaJnl $i sa raspnnda $i Ia alte tipuri de tratament. in accste
situatii. se pare eft nu telmica de lncrn are importanl{l. ci capacitatca
kinetoterapeutului de a asigma m1 climat eficient de schimb (feed-back l
permanent. adaptat in flmc!ie de starea de moment a pacieutului $i de
e\olu(ia sa
80 81
';-- diver~i produ~i ca: piracctam, piravitam, folicestina, aslavital etc.

CAPITOLUL VIII Odihna activii ,,·i pasivii (somn)


MIJLOACEASOCIATE DE REFACERE A CAPACITATII DE J4ijloace/e psihologice de pregiitire si refacere
EFORT Sunt furnizate de psihologi~ pedagogia ~i sociologi.a antrenamentului
sportiv interpretat ca proces didactic; ele sunt asociate cu mijloacele ~i
in dirijarea antrenamentului sportiv refacerea este interpretata ca metodele particulare ~i specifice ale antrenamentului:
un parametru important de apreciere a capacitatii de efort (prin durdta ~i > utilizarea exercitiului fizic;
calitatea ei), considerandu-se ca o refiectare a reactivitatii de adaptare a >- metoda exersiirii;
organismului Ia efort. ';;- explicatia, demonstrati~ exemplificarea;
Mijloacele de refacere contin un numar rclativ mare de factori, pc ';;- convingerea;
care le prezentiim succint. ';;- evaluarea. aprobare~ dezaprobarea;
> intrecerca, verificarea.
8.1. Mijloace de rcfacere > modelarca ~i simularca;
Mijloace fizio-hidro-balneoterapeutice > supntinvatarea;
);> antrenament; > solicitarea ~i supmsolicitarca de adaptarc (Epuran M. 1990)
'r ltidroterapie calda: du~, cadii, bazin 30 -40°C (in bazin putandu-sc
adauga saruri de Bazna, plante, iodura de potasiu 1%, etc.) sauna; Afijloace care accelereazii refacerea neuropsihicli
> masajul natural, instmmental: vibromasaj, clectromasaj; > psihoterapice (convorbiri, yoga, sugcstie etc.);
);> climatoterapia de cmtare, refacere Ia 600-800 m altitndine. > acupunctura, acuprcsura;
> oxigenare (naturala - artificiala);
1\1ij/oace psihoterapeutice > aeroioni:t.are negativa (naturala - artificiala);
> convorbiri; > odihna activa - pasiYa ;
);> sugestie - autosugestie; > masaj;
>- tehnici de relaxare neuropsihicii, neuromusculanl: r mcdicatie
> antrenamentul psihosomatic.
1\fij/oace care accelereazli refacerea neuromusculari'i
Afijloace dietetice > hidrotempic calda;
Alimenta,fia de rejacere trebuie sa fie: > training autogen, yoga, acupw1ctura - prcsura:
);> monocalorica: > odihna activa - pasivii;
> monoproteica- u~or hipoproteica; > dicta (alcalina, hidroz.ahardtii, mineralizatii, vitaminizatii):
> hipolipidiciL > fannacologie (glucoza, glicocol, Na, K, Ca, P, Mg, vitamina B, C,
> ltiperglucidica; ATP, miorelaxante, folcisteina, camitina etc.).
> bogata in radicali alcalini, vitamine ~i oligoelemente.
A!rjloace care acce/ereazii refacerea endocrino-metaholicli
Alij Ioace .farmacologi ce )..- oxigenarc, acroionizare negativa;
);> complexe vitaminice, complexe minerale: > tehnici de relaxare neuro-muscularJ;
> compu~i glucidici: > rccchilibmre hidrica:
';-- aminoacizi ~i concentrate proteice; )..- masaj, acupunctun1;
82 83
)'- medicatie (piracetam, aspartat de Mg, vitamine etc.). Refacerea se supune unor Icgitati fiziologice ale antrcnamentului
~i trebuic antrenata, Ia care sc adauga faptul ca refacerea se adrescazli
Mijloace care accelereaza refacerea cardio-respiratorie unor organisme integrc din punct de vedre morfologtc sau functwnal;
> oxigenare (naturalii, artificiala); refacerea dirijatii nu se substituie refacerii naturale, fi?jologice, ci o
;... reechilibrare, hidroelectrolitica; completeazi'i, o intare~e, o accelereaza; eficienta ambelor forme d~
;;;. odihna activa ~i pasiva; refacere este conditionata de rolul integrativ, coordonator al ststemulm
> hidroterapie caldi'i; neuro-endocrino-vegetativ (Dragnea A, 1996, p.93).
> sauna (15 min./saptamiina), masaj (zilnic); Dupa criteriul temporal "refacerea capacitatii de efort a
> training autogen; subiectilor se realizeazii sub tmniitoarele doua fonne (C<lrstea Gh., 2000,
;;;. dicta alcalina, glucidica, vitaminizata; p.55-56):
> farmacologie (ATP, C, P, K, Na, Mg, glucoza, vitamina B, C, E). > refacerea pe parcursul activitatii sportive (Ieqie, concurs etc.):
).- refacerca dupii incheierea activitatii sportive"
Afijloace care accelereazii refacerea cardio-respiratorie Unii speciali~ti considerii refacerca organismului dupii efort ca
).- oxigenare (naturalii, artificiala); "factor al antrenamentului".
> reechilibrare, hidroelcctrolitica; in activitatea competitionalii refacerea se va aplica:
> odilma activii ~i pasivii; ).- intcrcompetitional (intre reprize, intre aparate etc.); i
;;;. hidroterapie calda; > dupii activitatile de competitie partialc (intre seriile ~i meciurile de I'! II
:;;- sauna (15 min./saptamiina), masaj (zilnic): calificare, jocurile din diferitele turnee ~i concursuri preliminare etc.);
> training autogen; );.> dupa terminarea competitiei d'md se aplicii refacerca totalii.
> diet.'i alcalini'i, glucidica, vitamini;.r..ata; Prczentiim in continuare, schema de rcfacere elaboratii de Centrul
> fannacologie (ATP, C, P, K, 1\a, Mg, glucoza, vitamina B, C, E). de Medic ina Sportiva Bucure~ti (Dr. Dragan L 1990), in care, mijloacele
de rcfacere din toatc grupele sunt rccomandate in funqie de tipul de efort:
8.2. Mijloace de refaccrc in functic tic cfortul dcpus
Mijloacele asociate au rolul de a amplifica efectele exercitiului I. Psihoterapie -8-IOmin.(cu antrenoml, medicul, psihologul)
fizic asupra organismului ~i dezvoltarii capacitatii de performanta 2. Du~ cald 15 min. (38-40° C )sau cadi'i (cu sare Ba:t.na, mu~etcl,
Refacerea capacitatii de efort este o nccesitate, deoarece tei, iodura de potasiu)
practicarea exercitiilor fizice se face intotdeauna prin consum de energie 3. Sauna -8-IO min. (lmin. sauna, I min. bazin sau du~)
dupii care evident apare starea de oboseala. Este bine de prcci/..at cii 4. Masaj -15 min. manual sau 10 mirl. instrumcntal(vibromasaj,
sarcina stimul- anlrenament (cfortul) nu reprczinta un simplu exercitiu.
hidromasaj, prcsomas;~). S£_£rcferii masaj manual.
Organizarea sa, numarul de repet1ri, intervalul de rejacere, durata ·-
5. -sau aile telmici de relaxare sub supravcghcrea
lucmlui, frecventa saptamanala a lectiilor, durata lectiei. timpul total de Antrenamcnt specialistului.
repaus ~i alte particularitati reprezinta problema fundamental;l a --
6. -300 mi. sue de fmcte sau apa minerala alcalina + Y2
antrenamentului sportivului ~i reprezint<l dinamica ej(Jrtului ~i a rej(Jcerii.
Rcechilibrarc hidroelectrolitica lamaie, 25 g. gluco1~1 sau mierc; in
Diminuarea duratei refacerii este punctul fundamental pentru
lipsii se poatc folosi iaurt, lapte biltut san ceai cu Y2
marirea stimulului, ca ~i durata exercitiului, indeosebi ciind nu estc
Iamiiie.
posibila imbunatatirea intensitatii de lucru din motive logice sau volume
7. Oxigcnare sau I0 - 15 min., dupa tehnica Individual a aeroionii'..are
prea ridicate; dinamica refacerii estc unul din factorii fundamentali pentru
miirirca intensitiitii lucmlui. 1--------------- sau colcctive. negativa _ ·----~--
8. Medicatie -Polivitaminiz~mt S- 2 tablcte; Energin 2-3 tablete_ _

84 ss
-Polimineralizant S- 2-3 tablete; Vitaspol 1-2 fiole;
-Nootropil l-2 capsule pentru tir, ~all, scrima ~i miere.
(Piracetam) 7.Medicatie -Vitaspol l-2 fiole per os; Elcutal 2-3 tablete;
9. Alimentatic, -legume, fructe, lactate, normoproteidi, hipolipididi Polimineralizant S - 2 tablete ;
bogata in: bogata in fibre ~i gelatine, organe. Polivitaminizant S - 2 tablete .
IO. Odilma 8.Alimentafie -Hidrozaharatii, alcalina, bogata in eruditati ~i
activa lactate, hipolipidiea, nonnoproteiea.
II. OdilUL:'i 9 .Psihotempie
pas iva lO.Odihna aetiva

Tabe/1. Schema de refacere dupa efortul predomimmt anaerob Tabel 2. Schema de refaeere dupa cfortul predominant acrob (cfort cardio-
(efort neuropsihic, neuromuscular) respimtor-metabolic ~i muscular)

.. Pentru ~h, tir, scrima se recomanda cu precadere aplicarea Dupa fieeare antrenamcnt (eu exceptia antrenamentelor de
mtJloacelor de Ia punctele l. 2. 4. 5. 8 (Nootropil), IO ~i II. refacere sau a celor cu camcter de odihna activa) sc vor efeetua
. . Pentru celelalte sporturi incluse In aecasta categoric (inclusiv mijloacele prevazute Ia punctele l. 3, 6, 7, 8, II.
JO~_unle sportiVe) se recomanilil utilizarea sistematica, zilnicii a De doua ori pe saptiimana (Ia mijloeul ciclului saptamilnal, dupa
mtJ!oa~elor de refaeer~ euprinse Ia punetele 2, 3, 4, 6, 8, 9, II, eel putin 0 momcntul de varf a! curbei efortului saptiimanal ~i Ia sla~itul ciclului
~~dm~ p_e ~t, de doua on pe saptamana (Ia mijlocul eurbei efortului de saptamilnal) se vor efectua antrenamentc de refacere, cu o dumta de 60-
varf sapt.amanal sau Ia sffir~itul ciclului sapt<lmanal) se indica organitarea 90 min., 'in funqie de indicatia medicului, 'in care se vor utiliza toatc cele
unor _~edmte ~e antrenament de rcfacere ce vor include intr-o inlantuire II mijloace de rcfacere descrise. in aceste ~cdinte. dumta saunci poate
logtca toate mtJloacele expuse mai sus. crc~te Ia 15 min si a proeedurilor de masaj Ia 20 min. pentru eel manual
Antrenamentul de refacere se desfa~oara pc baza indicatiei ~i sub ~i 10 min. pcntru eel instrumentaL
supmvegherca personalulm mcdteo-sanitar allotului (eantonamentuiui). Antrenamentul de refaccrc sc desla~oara Ia indicatia ~i sub
supmvcghcrea pcrsonalului medico-sanitar allotului (cantonament).
l.Du~ eald -IO - 15 min. (38-42' C) sau eada, sau bazin (cu
sare de Bazna, mu~etcl, tei, iodunl de potasiu _I Ps!ltoterapie ----- --------~------··· -·- --------·-- - - - - -
1%). 2.Du~ cald -15 min. Ia 38-42 C, cailii sau bazin (plantc, sare
2.Saunii -19 min. (1 min. in saum·( ~flit! in :1fan'L in _ ~azna, iS'dur:l j)S'tasitl)._._ _ __
bazin sau Ia du~) 3.Sauna -13 min. Ia sf<lr~itul saptamanii (2 min. sauml I
3 Masaj -I 0 min. manual S.lt~6 n-lin. instrum ental min. dus sau batin). _______
(hidromasaj, vibror~~asaj). _:l.Masa,L_____ _ -manual sau instmmental- 10 min. zilnic.
4.Relaxare autogenii -sub indrumarea specialistului san a 5.Reechilibmre -300 ml. eeai. sue de fructe sau lactate, sau 100
relaxare hidroelcetrolitic:i ml apa minerali\ alcalin:i + vitamina C (200/400
5. Aeroionizare -10 min. dupa tehnici individuale sa u colective mg + I 00 mg Vitam ina B. I 1/2 g Cl Na. lg Cl K ;
negativa ~i oxigenare !_!2 ~~~~ie S<lu_si_I_"C?I? S.l~JL_glucoz<l).__.__ --~­
6. Rehidmtare -1oo mi. laplc:-st:1cde rruete, ceai bi ne indulcit ~i 6. Medicatie -Vitaspol 1-2 fiolc per os dup:i antrcnament
eu lamilie, Ia care se poate adauga 25 g. gluco:t.<~-- -Eleutal 4-5 tablcte sau I0- I 5 g glucoza sau
miere.
---------~---·-· ---- ------··---
X6
X7
Polimineralizant - 3 pe zi Ia masa de dupa efort: -Polimineralizant S -2 tablete.
Polivitaminizant - 2 drajeuri Ia masii de dupa Cu indicatie medicala se poate administrJ:
efort. -Glicocol - Nevrosthenin 1-2 fiole
7.Alimentatie -predominant alcalina, lactate, fructe, legume, antrenament, cu 10-15 zile inainte de
hipolipidica, hidrozaharatii, normoproteica, cu competitie, ca mijloc de refacere.
proteine de valoare calitative. 8. Alimentatia -conform ccrintelor ~i consumului de efort
8. Odihna activa ~i (echilibrata, bogata in lichidc, lactate,
pasiva cruditati, organe, pe~tc).
9.Tehnici de relaxare - Ia indicatia medicului 9. Odihnii pasiva
(somn)
Tabelul 3. Schema de refaccre dupa eforturilc de tip mi:>..1 (aerob-anacrob
~i neuropsihic: jocuri sportive, alergmi, atletism 400-1500 Tabe/4. Schema de refaccre dupa efort predominant neuropsihic (tir,
m ,box, scrima, tenis de camp) pistol vitezii, tir cu arcuL scrimii, porl<'lri lajocuri)

Dupa fiecare antrenament se vor efectua mijloacele prevazute Ia Dupa fiecare antrcnament se vor efectua mijloacele de Ia
nr.l, 2, 4, 5, 6, 7, 8 (odihna pasiva). La sfar~itul ciclului saptamanal se va punctele nr.l, 2 sau 3, 4, 7, 8, 9.
efcctua intreg ciclul de refacere (1-8). Eventual, Ia mijlocul saptamfmii se La sffir~itul ciclului siiptamanal ~i eventual Ia mijlocul
mai poate adiiuga ~i sauna (nr.3), confonn recomandiirii medicului de lot. saptamfmii sc va efectua o ~edinta de antrenament de refacerc cu o dumtii
Antrenamentul de Ia sffir~itul siiptiimanii (refacere) va dura 90 de 90-120 min. (in funqie de dumta odihnei ~ctive: 30 sau 60 min. in
min., incepand cu 30 min. odihna activa (alta activitate) dupa care 60 care se vor utiliza toate mijloacelc descrise). In aceste antrenamentc se
min. se aplidi mijloacele de refaccre dcscrise (sauna ~i hidroterapia calda poate folosi ~i sauna 10-15 min. (2 min. in sauna ~i 2 min. afara in bazin
= 30 min_). sau Ia du~), Ia sffir~itul saptam;1nii, iar masajul va dura 15 min. (manual
Antrcnamcntul de refacere sc cfectucaza Ia indicatia ~i sub cu caracter general).
supravegherea personalului medico-sanitar allotului (cantonament). Antrenamentul de refaccrc, zilnic sau Ia sfiir~it de s:lptamana, se
desta~oara Ia indicatia ~i sub supravegherea personalului medico-sanitar, a
l. Psihoterapie psihologului sau altor spcciali~ti pentru psihoterapic ~i tchnicilc de
2. Tehnici de relaxare psihorclaxarc-training autogcn.
neuropsihica ~i
neuromusculara. --
8.3. Proccdce ~i tcrapii naturiste complementarc.
3. Training autogen Pcntm a-~i amplifica efectclc pozitivc, masajul poatc fi asocial cu
4. D~ cald sau cadii -10 min. (plante, s;ue Bazna, iodura de o scric de altc tcrapii ~i in special cu ccle naturistc, cum ar fi:
potasiu) ~i masaj - 10 min. ;... apiterapia - utilizarca unor produsc apicolc: micrc, ccarJ, polcn,
nectar, lapti~or de matca. Cdc mai utili:tate (pcntru ungucntc,
--~--

5. Aeroionizare -oxigemue
negativa impachctari etc.) sunt produsclc cc contin ccarJ ~i venin de albine;
6. Odihna activa -30-60 min. ;... ha/neolvgia - utili:tarca elcmentclor active ale sta~iunilor
----- -- balncoclimatcrice (izvoarc tcrmale ~i mincralc, namoluri, clima etc.);
7. Medicatie -Nootropil (piracetam) san Piravitam -2
capsule: Elcutal 4 - 5 tabletc dupii efort;
-Polivitaminizant S - 2 drajeuri,

88
r 1

11

1.
)- fitoterapia- utilizarea unor plante intregi sau parti ale acestora (flori.
fructe. seminte. rJdacini) sub forma de ccaiuri, infuzii, inhalatii. Cromoterapia sau terapia (lrin culoare
unguente, cataplasme; Cel mai important simt al omului este desigur eel al vederii.
> hidroterapia - utilizarea apci sub diferite forme (calde sau rcci. Forma marirnea, a~czarea sau mi~carea obiectelor, lmnea inconjuratoare
complete sau paf\iale. simple sau cu adiiugiri de siiruri, infuzii etc.). are o importanta biologica adaptativa fundamentala.
De _altfel, cxistii ~i o tehnica speciala de imbinare - masajul acvatic. Exista. de asemenea, o strfmsii legaturii intre rndiatia spectnllii de
~m n~ vom ~eferi cu preca~ere Ia cateva terapii accesibile ce incap in lumina ~i functionarea optima a unui organism. Omul este un "animal"
trusa oncann masor ~~ anume aromoterapie, cromoterapie ~·i dium. Intensitatea luminii, altemanta ei, culorile sunt clemente esentiale
meloterapie. ale lmnii fizice ~i psihice:
j- lumina, soarelc, albul, culoarca 'ii dau o stare de sigunmtii ~i de bine;
Aromoterapia. !ipsa luminii, ncgrul noptii ii crecaza nelini~tc, disconfort, spaime;
, Co~sideriim adesea di simtuJ olfactiv ar fi un simt minor rnai ales > vcrdele padurii sau al savanei inseamna siguranta ~i hmna;
m comparafie cu vazul ~i auzul. Si totu~i, el este extrcm de important atat ;.. culoarca ro~ie a flaciirilor distrugatoare sau a sangelui curgand dintr-o
pentm natura umana cat ~i pentru lntreg ansamblul existential. Estc un rnna na~tc teama;
cm:1plex SIStem de mformare ~i comunicare cc asigurii procurarca hranci, ;.. cu timpul, culorilc. in afam faptului material al relatiei lor cu
a~~rea sau repr~ucer~a la un numar important de fiinte de Ia insecte ~i obiectele. capiita ~i o importanta psihologica ~i simbolistica aparte ce
pasan_ Ia P:~ti. ~~ 1~1armf~re. Dar, de fapt, intreaga naturci atrage sau presupune o adevaratii arta sau ~tiinta pentru a o putea descifrd.
mdeparte~m1 pnn nnrosunle ce le exaltii, urate sau placute. primcjdioasc Putcm vorbi de culori sacre: auriul - aura sfintilor. albul
sau atrncttve toate rcprezinta in fond "scmnale". imaculatci conccptii, azuml populat de ingeri. Majoritatea cultelor abundi\
Omul a rcu~it sa depa~easca stadiul natural al acestui instinct si'l-i intr-o simbolistica de culori.
dea noi semnificatii. sci creeze ~i sa rccreeze lumea mirosurilor ~i chiar s-o Magia "alba" sau "ncagrJ" are un adcvarnt cult al culorii.
nd1ce la mvcl de "arta ~i ~iintif'. Galbcnul aumlui san purpurin! mantalei imperiale au dcvenit simboluri ale
. . Ficcarc organism, in gencml, sau fiecarc organ, in special, cmami bogatici ~i puterii.
mirosun spec1ficc ce rcflecta starca fiziologica, siinatatca sau boala. Ternpiilc rccomanrul vin ro~u lmpotriva anemiilor.
Rcspiratta, transpiratia, urina, fccalclc, sangclc chiar au ascmcnca Trcptat. culoarca in sine inccpc sa fie tot mai mult o valoare
~~irosuri~.Riinik ~i cd_ernclc sc sirnt ~i pc accasta calc. Chiar ~i frica i~i arc abstrncta dar ~i o arta a pictorilor, crcatorilor de stofc, matasuri ~i
nurosul e1 ses1zat bmc de uncle animale. portclanuri.
. . Mcdic~nile tmditionalc dispunand de putinc tehnici de Stiinta modemii se aplcadi tot mai mult asuprd multitudinii de
mvestigatie uhhzau din plin in diagnostic acest cvantai de mirosuri. aspcctc ~i influentc ale luminii ~i culorii asupra organismului. Sc studiazii.
. Complcxa. relatic intre mirosuri ~i sti\rile psihofizicc, rclatia de cxemplu. ritmul circadian (altcmata ;:i - noaptc) rclatie dintrc dimpul
dmtre Imrosun ~~ dtfente plcmte "aromate" cu proprictatilc vindeci\toare a electromagnetic al fieciirci culori ~i corcspondenta vibratoric a ficcami
dat na~tere une1 adeviirdtc ~tiinte ~i arte a vindccilrii- "aromoterapia". organ, cfcctclc asupra mndamcntului (ergonomic) etc.
Se _consideri\ ca sunt circa 200 "parfumuri'' csentialc. Numiirul Tcmpia prin culoarc. "cromotcrapia", inccpc sa fie tot mai des
plante~or ~~ mgredientelor cu proprietati aromotcrapcutice este imens ca ~i utili:t~lti'l in special in psihotcrctpic dar ~i ca rcglator al diferitclor functii.
a postbihtatllor de folosire: purificatoarc, encrgizante, calmante sau Cu carc1cter strict informativ ~i desigur cxtrern de sumar vom
eroticc. Se pot induce prin inhalarea mirosurilor stari pozitivc meditative. enumcm ciiteva valcnte ale culorilor asupra organismului.
transe de rcvelatie sau dimpotriva stari negative: anxietatc, agrcsivitate. -,. ro.pr cncrgi;.ant ~i stimulator; arc cfcct asupra tennoregl{trii ridicand
tcmpcmtura. imbuni\tatc~tc circulatia; recomandat in trc1tarca
parali1.iilor: nu cstc recomandat in anxictatc ~i tulburciri cmotionale;
in reflexologic se folosc~te cu prcciidcrc turcoazul:
90
')]

~..
T II

II
);- portocaliu: este deseori asimilat ca simbol al energtet ~i Din pacate. tot aceastii tehnicii, prin excesul de televiziune color
sentimcntelor; striilucitor ~i limpede - vitalitate ~i saniitate. inchis- (inclusiv ccranul calculatorului), haosul jocului de lumini din discoteci.
mandrie; este culoarea dominant:1 a chackrei sacrale corelat cu sau uncle sali de spectacol a creat o nona cromotempie ale carei efecte
organele reproducatoare feminine ~i supnrrenale; culoarea bucuriei ~i inca nu le putem evalua.
dansului; radiatiilc specifice sunt folosite in tmtamentul pietrdor la TeraJ>ia prin sunete sau meloterapia
rinichi, bron~ita cronica, spasme ~i crampe musculare; In pennanenta suntem inconjurati de o baic de sunete, ficcare cu
);> galben: este simbolul min{ii !;>i intelectualitatii in foarte multe culturi semnificatia ~i importanta lui. uncle fiind zgomotoase ce ne trezesc spaime
~i religii; fiecare nuanta are totu~i o semnificatie deosebita: auriu, ancestrale: bubuitul tunetului, vuietul furtunilor, urletele animalelor sau
corespunde sfinteniei, galbenul pal unor capacitati intelectuale (ipetele oamenilor. Altcle sunt armonii lini~titoarc, fonice: susurul
superioare, inchis geloziei, moho rat- falsului optimism; fortifica izvoarelor. fo~netul frunzelor sau ciripitul pasarilor. Initiatii sau
nervii ~i stimuleazii formarea unor inalte capacitati intelectuale; este mdiotelescoapelc "aud" muzica sferelor. Descori inSi'i, auzjm nu numai
culoarea deta~rii; este activant al nervilor motorii ~i poate genera sunetele lumii exterioare ci ~i a celei interioare: bataile inimii, tiuitul
energie la nivclul mu~chilor; folosit in astenii musculare, paraparczc; urcchilor, gilfllitul respiratiei, iar cu apamtura modema incepem sa
recomandat, de asemenea, 'in artrita ~i reumatism; se pare ca arc "auzim" rezonanta fiecarui aparat, organ sau tesut. Dar, omul a depa~it
efecte bune asupra pielii, in eczeme, de exemplu, ~i de aici ~i rclatia cu sunetul natural crdind graiul articulat - limbajul ~i muzica.
utilizarea unguentelor galbene in mcdicina traditional~!; sau poatc d1 De-a lungul cvolutiei ~i existentei lntre toate accste clemente ~i
"ceara" ~i "florile" ii dau aceste proprietiitJ?; starea noastrii psihosomatica s-a creat o lcgatura complexa. Arta vindccarii
> verde: culoarea echilibrului, armonici, simpatiei: are proprietati a sesizat-o ~i utilizat-o din ccle mai vechi timpuri.
antiseptice ~i efecte in dezintoxicare; echilibreaza corpul, encrgia ~i Incantatii, descantcce, mantre, litanii, tobe, Ouiere sau clopotci
spiritul; se utilizeaza in ameliorarea unor afectiuni cardiace; mai nou, folosite de vraci, ~amani sau preoti sunt prezentc in majoritatea terapiilor
s-a demonstrat ca poate influenta distrugerea celulelor canceroase; tradi(ionalc. Zeii vindecatori: Apollo, Orfeu, Arnon, Ra crau ~i "zei
);> albastru: simbolizeaza inspiratia, devotamentul, pacca ~i lini~ea; muzie<mti"-
este, totodata, culoarea meditatici ~i vindecarii; albastrul !impede. Medicii - preoti antici din lumea grcaca (asclepiozi) foloseau in
profund, semnifica sentimentcle religioase, pal eteric- un ideal nobiL m1tamentul bolnavilor, ierburile, gimnastica dar ~i incantatiilc ~i muzica.
stralucitor-loialitatea ~i sinceritatca; incetine~te ritmul cardiac ~i in evul mediu apar "medici muzicanti" ambulanti.
intensitatea metabolismului; da senzatia de ex.1indcrc a spatiului; se Spitalcle de psihiatrie din secolul al XIX - lea. incep 511 utilizezc,
utilizeaza in tratamentul hipertensiunii, in palpitatii ~i insomnie: empiric dcsigur, mcloterapia care in psihotempia modcma a devenit o
calmant ~i antiinflamator; asociat cu portocaliul, da senzatia de pace telmicii bine pusa Ia punct.
~i Iini!;>te;
Astazi. exista in lumea intrcag<l institutii, centre de cercctare,
> violet: este considerata culoarea spiritualita(ii, introspectiei, spitale sau cabinete cc se ocupa de acest aspect.
demnitatii, inspiratiei dar ~i a "dragostei de sine" ~i a In SUA in 1950 s-a infiintat "Asociatia Nationala de Muzico-
'"narcisismului"; este benefica in uncle tulbun'lri psihice cum ar fi
tcrapie". La Salsburg, Paris, Stockholm ca ~i in alte mari ora~e europcne
schizofrenia ~i starile depresive putemice; este folosit ~i in calmarea
exist:} centre experimentale ce studiazii psihologia rnuzicii ~i mcloterapia.
crizelor de sciatica; se preteaza la o serie de asocieri cu alte culori.
Tratate. carti, ghiduri, discuri ~i casete ne stan in permanenta la indem;1na.
Cromoterapia sc poatc asocia cu alte tehnice psihotempeutice, cu
Chiar ~i alte spatii de tratament incearca sa introduca o "ambianta sonora".
reflexologia, kinctoterapia, melotcrapia sau aromoterapia. Telmica actuali\
In linii rnari, se considera ca sunetul, in general, ~i muzica, in
pune la dispozifie o multitudine de mijloace: becuri colorate, vopscluri ~i
special, pot ac(iona:
tapete, orgi de hunini, jaluzcle, etc. Se pot adapta cu u~urinta Ia pacient.
);.. in plan somatic asupra functiilor vegetative, de exemplu sistcmul
boala sau spatJu.
respimtor. circulator. digestiv, cndocrin, etc. dar poate influenta chiar
92
93
~i structura, din piicate. lumea civilizatii oferindu-ne mai mult
exemple de poluare fonicii prin care se rcalizcazii acest lucru:
:Y in plan psihic putand crea calm. lini~te, deconectare, bucurie, extaz.
reverie sau dimpotrivii indudmd incordare, excitatic, nelini~te,
agresivitate factori ce ii speculeazii din plin o parte a muzicii u~oarc CAPITOLUL IX
modeme. GIMNASTICA RESPIRATORIE SI RESPIRATIA IN
0 analiza relativ exactii a efectelor sunetelor asupra ACTIVIT ATEA SPORTIVA.
organismului a~ cum se contureazii. de exemplu, in cazul cromoterapiei
este mai greu de filcut. Avem 7 culori fundame_!ltale $i cateva zeci de Gimnastica respiratorie constii in exercitii de coordonare $i
nuante, dar o infinitate de sunetc ~i tonuri. In linii mari, efectcle amplificare a Ini$ciirilor libere de respiratie precum ~i din stimularea $i
psihoterapeuticc depind de: antrenarca mi~carilor libere de respirajie prin mi~cari pasive. active ~i
J;- ritmul de executie - de exemplu, ccle regulate 2/4 - 4/4 au efect active cu rezistenta ale toracelui $i trunchiului, membrelor superioarc $i
psihic tonifiant $i energizant, ccle neregulate 3/4 -relaxant; infcrioarc. in gimnastica rcspiratoric mai sunt inclusc $i uncle procedee
).- tempoul - rapid este psihostimulator. lent estc relaxant; sunetele speciale folosite pentru stimularea $i antrenarea acestei functiuni.
grave sunt calmante, ccle inalte sunt excitantc; Prin cxcrcitii de rcspiratie se um1iire$te:
~ linia melodicii joacii ~i ea un rol esential. muzica de dans este ;..., In~lrirca capacitatii vitale ~i a ventilatiei pulmonare;
energizantii, cea simfonica calmanta; :.. cre$1erca amplitudinii mi$c<'irilor respiratorii toracice $1
;.;- muzica poate fi ascultata "pasiv" sau dimpotriva insotind o serie de diafragmatice;
mi$ciiri de actiuni de muncii, luptii, dans, exerci(ii fizicc; ,. stimularea circulajiei sanguine;
~ utilizarea muzicii in masoterapie este un exemplu de ascultare pasiva ,. prevenirea, corectarea $i tmtarea unor tulburiiri sau imbolnaviri ale
pe cand in kinetoterapie de ascultare activa. organismului.
Exercijiile de respiratie necesita pozitii stabile care au o bazii
marc de mentincrc a corpului. in vcderca corectarii unor defonnatii ale
toracelui $i a coloanei vertebrate sc foloscsc pozitii simetrice sau
asimetrice. Respiratia poatc fi st;!piinita, condus.:1 $i controlatii, numai prin
cxercitii libcrc de respiratie. al caror ritm, duratii $i amplitudinc pot fi
reglate. Acestc mi$ciiri liberc pot fi insotitc de mi$C<)ri pasivc, active $i cu
rczistentii, ale toracelui, trunchiului ~i membrelor.
Printre procedcelc speciale de dezvoltare a rcspiratiei sunt
manifestiirilc foneticc (cxercitii de respiratie fonctic<1) $i muzicale
(gimnastica respiratorie muzicalii), exercitiile de rcspiratie cu ajutorul
spiromctrului $i apncca voluntarii.
Estc cunoscut faptul ca exercijiile fizice practicatc continuu $i
sistematic cxercit;'i inllucnte pozitivc asupra lntregului organism ~i deci ~i
asupra functiei respiratorii. Aceste inlluente sunt In raport atat cu natura
cfortului. d!t mai ales, cu locul undc el se desfil$oarii. S-a dcmonstrat
prdctic ca cea mai marc influent~! asupra capacitiitii pulmonare o au
cxercitiilc care nccesit;! un cfort muscular indclungat ~i care se execut<l In
acr libcr.
9·1 95
Cre~terea capacitatii vitale este totodata legata de nivelul de ceca cc face ca actiunca sa fie mai economicoasa, mil;iciirile mai
dezvoltare a m~chilor respimtori, iar Ia varsta de cre~tere mai estc lcgata coordonate, iar functiile sa se perfectionezc.
~i de dimensiunile cutiei toracice. Necesitatea de oxigen, Ia eforturi
rclativ egale dcpuse de copii de varsta ~colarJ, cre~te odata cu greutatea 9.1. Tebnica exercitiilor de respiratie
corporala ~i cu varsta. Pana Ia 12 ani, necesitatea de oxigen este relativ Functia vitalii a organismului uman, rcspimtia asigurJ
egala Ia baiefi ~i la fete. La fete, cerintele maxime de oxigen sunt atinsc in mentinerea vietii prin aportul continuu de oxigen neccsar proceselor de
jurul varstei de 15-16 ani, in timp ce Ia baieti abia Ia 18-19 ani (Harre). oxidare a substantelor organice celulare, produccrii de cncrgic ~i
in mod normal, numarul de respiratii pe minut este de 16-20 Ia eliminarii bioxidului de carbon.
persoanele care desla~oara o activitate obi~nuita. in stransa unitate funcponali\, apamtul respirator ~i eel
Frecventa respiratorie se modifica Ia cci cc pmctica sportul, cardiovascular constituie suportul functional care sta Ia baz.a altei functii
mic~orandu-se panii Ia 8-10 respiratii. Cei antrenati rcspirJ mai profund, fundamentale a vietii, mctabolismul.
ceca ce demonstreaza ca volumul lor respirator este mai mare. Intrucat functia mctabolica se manifesta diferentiat in raport en
Capacitatea vitalii Ia cei antrenati ajunge pana Ia 6-7 I ~i chiar mai mult, viirsta organismului, de o dcosebita importanta sunt siinatatea ~i
in timp ce Ia cei neantrenati se situeaza Ia valori de 3,5 - 4 l. poten(ialul functiei rcspiratorii in procesul de crc~tcrc ~i dezvoltare
La cei antrenati capacitatea respiratorie poate ajunge piina Ia calitativ<1 a organismului gcncmtiilor tinere.
100-1401. min., in timp ce Ia cei neantrenati se ajunge doar Ia valori ce nu Luand in considemre faptul ca mi~carca ~i cxcrcitiul fizic,
depa~esc 50-?0l./min. Aceste valori ridicate Ia cei antrenati se obtin, in intensifica schimburile rcspimtorii, intcrvin pozitiv asupm capacitatii
special pc seama cre~tcrii profunzimii rcspiratiilor ~i mai putin prin aparc~tului respimtor ~i dcci, asuprc1 capacitatii genemle de efort, se
intensificarea frecventei respiratorii. impunc ca deoscbit de ncccsarJ atcntia care trcbuic acordata accstora l;ii
La cei neantrenati organismu.l cauta sa faca fata solicitarilor prin potentarii functiei rcspiratorii a organismului in cadrul activitatii de
rcspimtii rc1pide ~i superficiale (Barhad). In acelca~i conditii de efort, cducatic fizica ~i sport.
frecventa respiratiei pe minut este mai redusa Ia indivizii antrcnati, in Selectionarea unor proccdee rcspiratorii estc motivata de
mport en cei neantrenati, deoarece au o suprafata respiratorie a neccsitatea valorificarii unci bogate experiente in acest domeniu,
plamanilor mult crescuta. Aceasta explica de cc cei antrenati reu~esc sa-~i camcteri111tii de introducerea controlului con~tient asuprd actului
asigure o cantitate mai marc de oxigen din aer ~i sa elimine un volum respirator.
corespunzator de bioxid de carbon. Concluziilc unor expcrimcnte cfectuatc de colcctivc de
Capacitatea de folosire a oxigenului estc strans legata atat de spcciali~ti din difcritc domenii ~tiintificc (~tiinte medicalc, pedagogice,
nivelul de functionalitate a aparatului respimtor ~i cardiovascular, cat ~i ergonomic) atesta obtinerca unor rezultatc valoroasc, profilactice ~i
de modul in care se fac schimburile de gaze Ia nivelu.l tesuturilor. in curative, ca urmarc a pmctidirii excrcitiilor de control respirator. Mai
cadrul eforturilor mari, capacitatca de captarc a oxigcnului de catre buna adaptarc funqionala a aparatului respirator ca l;ii a cclui
apamtul respirator este mai mare dedit posibilitatile aparatului cardiovascular, echilibrarca endocrinei, amplificarca bioencrgctismului,
cardiovascular de a-1 transporta. Uncori Ia adolescenti intalnim situatia in sunt cateva din functiunile organismului care, influentate favorabil, au
care inima, de~i ar avca posibilitatca de a mari volumul de siinge pc care dus Ia sporirea rczistcntei gcnemlc fata de solicitarilc fizicc ~i neuro-
sa-l pompcze in vase, acesta nu poate fi prelucrat din cau:z.a plamanilor psihicc, Ia intarirea S<'inatatii.
insuficient dezvoltati sau a imposibi!Witii acestora de a absorbi oxigenul
prin vcntilatie din aer. Educarea respiratorie - sarcina a activitafii de educafie tizici'i.
Se remarca faptul ca pe masura ce starea de antrcnament cre~te, Procedee de autocontrol respirator
cheltuiala de encrgie necesarii pentru efectuarea aceluia~i cfort scade. Cre~terca prcocuparilor cadrclor didacticc de spccialitatc pentru
Aceasta constituie un avantaj dcoscbit, intruciit organismul s-a adaptat, intiirirca S<1natatii ~?i marirea capacitatii de cfort ale tincrctului cuprins in
96 97
~colile de toate gradele, ca ~i sprijinirea tratamentului corectiv aplicat
celor cu diferite afectiuni ~i deficiente fizice, impun o atentie sporita Resr>intfia toracica
acordata functiei respiratorii. Dupa f~scico~ele musculare care o realizeaza, respirat-ia toracica
Se va avea in vedere, mai ales, necesitatea formarii unor se poate cfectua m mm multe modalitati.
cuno~tinte ~i priceperi de respirapc corecta Ia cei mai mici elevi (clasele . . _ Pentru inva_tarea_ autocontrolului respiratiei toracice in repaus, se
I-IV), care, lipsiti aproape in totalitate de o inipere in acest domeniu, md1ca folos!fea respuatiei toracice latero-dorsale, denumita ~i intercostale
prezinta numeroase deficiente ale actului respirator ~i insuficiente in ceca s~u med~e. Acest tip de respirat~e pennit ca atat inspiratia cat ~i expiraf.ia
ce privc~te capacitatea de cfort. sa se faca cu manrea amphtudmu to rae ice ~i debit respirator crescut.
Considerata ca o directie principala a obiectivului educatiei La randul ei, respiratia toracica Iatero-dorsala poate interveni in
fizice care se adresean1 intaririi sanatatii tineretului, educarea respiratiei actul respirator, sub doua fom1e:
organizata dupa indicatiile ~i cu ajutorul mijloacelor cuprinse in acest > ca o componentaa respiratiei complete (abdominala ~i toracica);
program, va urmari rcalizarea urmatoarclor sarcini: > ca o actmn~ resp1ratorie exclusiva executata in anumite momentc ale
~ insu~irca celor mai rationale telmici respiratorii pentru sustinerea actJvitatu.
activitatii curente ~i a efortului fizic; . In eel de al doilea caz, tehnica de autocontrol arc urmatoarelc
~ formarca priceperii de autocontrol asupra coordonarii posturii cennte: momcntul respirator trebuie condus con~tient prin aspirare nazala
corecte a trunchiului ~i corpului in intregime cu actul respirator; ~~ dllatarc calma, lenta, a cutiei toracice, rnai ales pe searna diametrului
~ combaterca rJnu'lncrii in urma a dezvoltarii aparatului respirator fata axilar transvers, executa! prin diferite variante ale pozitiei «stand»
de celelaltc funqii ~i aparate ale organismului in perioada de cre~tcrc momcntul cxptrator se cfectueaza in mod obi~nuit prin mic~orarea
~i dezvoltare; controlata a cutici toracice.
);.> acccntuarea caracterului de refaccrc al functiei respirdtorii prin . _ :entru ca in acth:itatea curenta se folose~te mai ales respiratia
diminuarea necesitatii de oxigen ~i accelerarca satisfacerii acesteia, toracica, m contmutul lectulor ~i momentclc de educare rcspiratorie nu sc
ca urmare a eforturilor intelectuale si fizice insemnatc; vor mtroduce ma1 mult de J-4 rcpctari cu aceasta tchnica respiratorie.
> init-icrca privind coordonarca respiratici cu altc functii ale
organismului; ~espirafia compleHi (abdominalii ~i toracica)
> sprijinirca recupcrarii tinerilor care pre7inta afcctiuni rcspiratorii sau . . In cadrul practicilor respiratorii se cunosc mai multe telmici cu
de alta natura, prin actionarea in colaborare cu medicul specialist. r~ob~h:t.are ~?n~olat_a a cuti,ei toracice. Totu~i se recomand:l cxcrci(ii care
Astfcl, cxcrcitiilc sunt grupatc pe tipurile de rcspirat-ie ~i dupa con(m . pa~n: . mspirap_e_ m zona micului bazin-oprirca rcspiratiei-
influenta excrcitata asupra dezvoltarii altor sisteme ~i aparate. contmuarc pnn . m.obtlu.area zonet abdominale-oprirea inspira(ici-
contmuarea rru1nm amphtudmn prin mobilil'.area musculaturii
ResJ>iratia abdominala (diafragmatica) costodmfragmaticc-oprirea rcspiratiei. Expiratia se va executa «sutlat;;
Exerci(iile pentru insu~irea controlului respira(iei abdominale cu debut abdominal, pauzc de 8-1 0 sccundc ~i rcspira(ie Iibera intr~
folosesc in toate cazurile rcspiratia nazala, ncfor(ata, Ia.ra zgomot, rcpel<'iri
«mirosind» aerul. Expiratia se face, prefcrabil, pe gura, prin suflarc gura
ia fonna literei «W>, ~i prin eliminarea aerului sub fonna unui ~uieral Frccvenfa rcsr1iratorie in rerHms ~i in activitatc
sacadat sau sasait prelungit. _ Forma~ca dcprin?erii de autocontrol asupra actului respirator
Exercitiilc privcsc autocontrolul abdominal latero-dorsal, unpune prcl~ngrrca accster preocupari in tot timpul activita(ii 7ilnicc.
ventral, ~i pe eel total. . Indifercnt de natura activit:l(ii (fizica, intclcctuala, rcpaus,
actmnc) desla~urarca corecta a controlului respirator prcsupune:
:,.. rctractarca micului ba,rjn;
98 99
~ umerii retra~i inapoi ~i in jos. omoplati apropiati pe linia coloanei Scopul mi~carilor pasive cstc de a amplifica mi~carile toracclui
vertebrale; ~i de a man ventilatia in plamani, lara a cere vreun efort prea mare, prin
);> u~oara contractie (fixare) in zona vertebrelor dorsale 5 si 6. evitandu-sc cre~terea nevoii de oxigen.
Respiratia abdominala (diafragmatica) minimalii, cu frecventa Pozitiilc alese trcbuie sa fie rela-xatoare ~i cu o mare ba7ii de
redusa este tipul de respiratie eel mai indicat, atat in timpul divcrselor spijin; exercitiile sa fie cxecutate cu blandete ~i indemanare.
activitati profesionale cat ~i in repaus. Inspiratiilc ~i expiratiile sunt incepute ~i intregite prin rni~carile
pasive. Exercitiile se executa cu ajutorul toracelui, trunchiului.
9.2. Coordonarea actului rcstJirator cu alte funcliuni ale membrelor superioare ~i cele inferioarc, ele amplificand inspiratia.
organismului expua!Ja sau ambele faze ale respiratiei; mi~carile pot fi executate
Programele de exercitii care se adreseaza acestui obiectiv vor simetric sau asimetric.
respecta unnatoarea tehnologic de aplicare: Cele mai tipice exercitii pasive de respiratie ale tordcelui sunt
~ stabilirea corecta a pozitiei corpului ~i segmcntelor sale ~i realizarea );> ridicarea toracelui ~i presiunile pe torace in expirdjie;
concentrarii mentale asupra actului respirator; > extensia ~i flexia pasiva a trunchiului;
> executarea exercitiului cu cerinte ~i duratii indicate; ;,;.. rasuciri pasive ale trunchiului;
~ relaxarea neuro-musculara ~i a marilor functiuni; ~ circumduc(ia pasiva a trunchiului;
~ trecerea Ia cxercitiul unni.itor prin pozitii intermediarc. )..> ridicarca pasiva a mncrilor;
~ ridicarca membrelor supcrioare In diferitc planuri;
Exerci~iile libere de resJJiratie )..> indoirca ~i intinderea membrelor inferioarc.
Exercitiile libere de respiratic sunt mi~ciiri simple, fi;iologice
ale toracelui, controlatc si intcnsificate de vointa. Exercitii de reSJlimtie insotite de mi~cari active
Fazele respiratiei ~ inspiratia si expirdjia ~ sunt amplificate Mi~carile active care insotcsc fazcle respiratiei amplifica mai
unifom1, piistrandu-sc intrc ele raportarilc nonnale. Accstc raporturi pot fi mult mobilitatea toracica, angrene<ml mai activ mu~chii respiratori ~i
schimbate cu vointa; vom putea prelungi inspiratia, expiratia sau pauzele coordoneaza mai bine actul respirator.
dupa inspiratie ori expiratie. Exercitiile de respiratie pot fi insotite de mi~cari simple ale
Exercitiile libere de respiratie pot fi exccutate din orice pozitic a membrclor supcrioare (cele mai des folosite in practicii), ale celor
corpului, la inceput u~or, dar controlat, in limitcle respirdtiei curente; apoi inferioare, ale trunchiului precum ~i mi~cari complcxe. Ele pot favoriza
sunt amplificate progresiv pana ajung Ia maximum. inspimtia, expimtia sau ambele faze ale respimtiei.
Dumta inspirdtiei este mai scurta pentru ca este mai activa, cea a Mcntinerea pozitiilor ~i executarea acestor mi~c<iri neccsita
expiratiei fiind de regula de doua ori mai mare. contrdc(ia static<l ~i dinamica ·~ mu~chilor din regiunea umerilor.
Exercitiile libcre de respimtie se executa lent, continuu, lini~tit ~i omoplatilor, pieptului ~i spatelui. In timpul cxecutici se exercita asupm
ritmic, far alte incord<lri. Nu sunt utile respimtiile bru~te, sacadate sau t~racelui diverse actiuni mecanice de presiune si tractiunc. de contractie
grabitc, care-1 obosesc pe executant .Dupa ce au fost invatate, pot fi s1 relaxare, care pot favoriza sau
insotite de alte rni~cari de gimnastica, pasive, active ~i cu rezistenta. stanjeni functia respimtorie.
Cele mai tipicc exerci,til pasive de respirdtie ale toracclui sunt:
Exercitii de respirntie insotitc de mi~cari pasive )..> pozitiilc ~i mi~carile libcre de membre superioare cu respimtie;
Mi~carile pasive de respirJtie sunt necesare pentru tratamentul )... excrci(ii de rcspimtie insotite de mi~cari libere ale tnmchiului;
unor bolnavi sU\biti, care nu pot executa mi~cari active ample ~i simt o )... exercitii de respiratie insotitc de mi~cari libere ale membrelor
adevarata sete de aer. inferioarc;
).;. exercitii de respiratie insotite de mi~cari complexe;
100 101
:-- exercitii cu aparate portative din pozitiile: stand ~eziind pe genunchi, Exercitiile de rcspiratie insotite de tonuri muzicale, de refrene ~i
culcat. dintece sau exercitii Ia instrumentele muzicale de sullat constituie
gimnastica respiratorie muzicala. Ca metoda de educatie a respiratiei,
Exercitii de respiratie cu rezistenta cantecul este mai placut ~i mai atrJgator pentru ca produce numeroase
Pentm a intari ~i mai mull capacitatea functionala a aparatului cfecte psihice pozitive, ca de excmplu placerea estetica, buna dispozitie.
respirator sc recomanda executarea unor procedee de gimnastica cu calmul ~i relaxarea psihica.
rezistenta. Natura acestei rezistente este diferita: se folosesc fie presiunile
pe piept, pe spate si abdomen, fie mi~cari cu rezistentii ale membrelor Excrcitii de respiratic cu ajutorul spirometrului
superioare ~i ale tmnchiului. Presiunile pot fi manuale sau cu obiecte Exercitarea respiratiei en ajntoml spirometmlni este un procedeu
potrivite pentm acest scop. Aceste manevre de presiune conduc ~i educa care s-a dezvoltat paralel cu perfectionarea telmica a acestni apamt.
respiratia subiectului, marind amplitudinea ~i forta mi~carilor, reglandu-Ie Suflatul in spirometm nu serve~te nmnai sa masoare exact, Ia
ritmul si fiiciindu-1 sa simtii ~i sa-~i supmvegheze singur mi~carile de fiecare expiratie, cantitatea de aer care icse din plamani. Efortnl
respirafie.