Sei sulla pagina 1di 3
Exemalarunie Nr 20636 (130 2018 Diroctorul Ponitonciarului/Centrului EducativiCentrului de Detentie/Penitenciarulul Spital Stimata doamna/Stimate domnule director, In conformitate cu prevederile din Legea nr. 1532/2017 privind saarizarea personalului din fonduri public: > art. 82 alin. (1) gi (2) din Anexa VI 'Famila ocupationalé de functi bugetare “apérare, ordine publicé si secunitate nagonals", *(1) Personalul militar, polis, funconart public’ cu stetut special din sistemul ‘acministratel penitenciare care devin grad didactic sisi desfagoaré activitatea tn institui Iniltare de invajémént sau in insttuji de invatémént pentra formarea poltstor or in institu de inva{gmant pentru formarea funcfionarilor publci cu statut special din sistemul ‘administrate’ penitenciare, precum si,personalul militar, politisti, functionari publici u statu gpecal dn sistomul administrate! pentenclare- personal de specalate indiferent de functia-pe care este_incadrat, pot opta in locul solde\ lunare ‘rutesaleruta lunar brut, pentra saleriul lunar brut stabilit potrivitprevederiior din famille ocupationale Iavatamdnt si Sanatate 9 asistenfa socials, la care se adauga ‘soda de grad/saleriul gradulu profesional detinut Sart 38 an (3) It Incepand cu data de Of marie 2018 solerile de haz ‘ale personalului care ocupa funcile de medici si de asistenti medical din untatio saniare publce, prevézule in anexa nr. Il cap. se msjoreazé la nivelulsalrull de ont lgi pent anul 2022" (2) It) ‘prin excepie de iat), ncepand cu data de 1 marta 2018, pentru personal provazut in anexa nz. I, cuantumul sporurilr pentru condi ‘de munca se determing conform Regulamentului-cadru de acordare a sporuriloy, ‘laborat de Ministorul Séndt3p 1 aprobat prin hotirare a Guvernulul pdné la data de 1 marti 2016, faréa depds! limita prevézuté la art. 25"; > art 36 alin. (@) ith) "incepdnd cu lune marie 2018 pang la $1 decembrie 2018, drepturile s spon penta ‘ctivtatea prestalé in ture, sporul acordat pentru munca prestaté In zlolo de repaus ‘séptimanal, do. sérbéton’legale si in celelate zle In care, In conformtate cu reglementailelogale In vigoare nu 50 lucreaza, sporl pontru munca prestta'n‘impul ‘nop vor fi determinate conform prevederilor legale plicable pentry luna laruane 2018’ vA comunicdm urmatoarele: 1. In situatia in care functionari public cu statut special, medic gi asisteni ‘medical nu au optat, pana la data de 01.03.2018, peniru salarizarea aferenta familici ‘ccupafonale sandtate, pot opta, incepind cu data de 01 martie 2018 (pana la ‘fargitul lunii martie, peniru luna in curs), in focu! salariului lunar brut, pentru ‘slerul lunar brut stabilt potrivit prevederilor din familia ocupationalé , Séndtate $1 ‘asistenta socialé”, la care se adauga salariul gradului profesional detinut. Mata Chose 47, se, Bh, Renta ww 2090020 2. Optiunea indivduala se va inregistra si se va lua in evident in cadrul structurl de resurse umane din fiecare unitate, iar drepturle salariale lunere vor fi calculate in ambele variate (Anexa Il, respectiv Anexa Vb). 3. Pentru functionari public! cu statut special care au optat pentru zcordarea salariul lunar brut stabilit potrivit prevederilor din familia ocupationalé Santate si asistenfa sociald, la care se adauga salariul gradulul profesional definut ‘in locul Salariului lunar brut aferent statutului de fpss, structura de resurse umane gistructura financiaré din fiecare unitate vor proceda la stabilrea prin act administrativ a crepturilor ccuvenite conform Anexel Il - Famila ocupationala de funcii bugetare "sanatate si asistenfa sociala" si calculul acestora dupa cum urmeaza: > pentru medici ‘©. Se vor stabil salarille de bazd la gradatia " profesional detinut, prevzute In Ar Familia ocupationala de funcfi bugetare "sandtate gi asistenta sociala", Capitolul | - Unita! sanitare, de asistenta ‘social gi de asistonté medico-soclald. pet. a.4. "Uniti sanitare, cu exceptia ‘celor cuprinse In unit ctnice i unita de asistonta mocico-social’ © gradatile corespunzatoare transei de vechime potvit prevederllor at. 10 din feos (Gap. Saanie de baz i radai) i sof sectie gi medicilgefi cabinet pe perioada cat exerci aceste func Tete es meee ¢ mock sears de beet (cau! i grodaa ‘corespunzatoare transel de vechime) cu 5% conform pet. 1.4, nrert. 4 © directorii_adjuncti_pentru_problome_medicale gi directorii - medici_din ppenitenciarele spital vor benefcia pe pericada cit exercitt aceste funcii de 0 ‘majorare @ noului salariu de beza (calcula la gradatia corespunzatoate trangei de vechime) cu 7,5% conform pct. 1.4, nr.ert. 2 "conform confirmatil in gradul > pentru mediciirezidenti © $e vor stabil salarlle de baza la gradatia "0", prevzute In Anexa Il - Famili ‘ocupationala de funcji bugetare “sanatate si asistenfa scala", Capitol - Uniti sanitare, de asisten{a social gi de asistent& medico-sociala. pet. a. “Unita clinice © gradatile corespunzitoare trangei de vechime potvit prevederilor art. 10 din lege (Cap.il- Salarile de baza 5 gradatile) > pentru asistenti medical © 80 vor stabil salaile do baz8 la gradatia "0", conform confirmart i gradu profesional definut raportat la nvelulstudilor(superioare, superoare. de Scurtd durat, posticeatesI medi, prevdzute in Anexa I -Famia ocapationala de func bugetare“sandtates\assten{a socials, Captol|- Unita santare, de Ssistenia soctalé i do asistenfa mecico-sociala, pet. a.4. “Unt santar, cu ‘xcepta color cupinse in unital clnice si unt de asistenté medics” © gradatilocorespunzitoaretrangel de vechime pot prevederior at. 10 din lege (Cap.ll - Salarile de baza si gradatiile) ©. salstontll medial gal pe peroada cat exerctaaceste func vor benetcla de o Tajrare @ noului salary de Baza (cacuat a gradata corespunzatoae ane de vechime) conform contrmal in gradul profesional detinst raportat la nivel stusitor (superioare, supercere de Sout Surat, postoesle gi modi) eu 10% conform pot 18, net 7. ‘5 ta Gees 47, scr 2, Bere, Ron mango 4, In aplicarea punctulul 3: 41 structura de resurse umane va emite pentru flecare persoand Anexa 1 care cuprinde: salariul de funcfie la gradafia 0 conform Anexei lI, numarul gradaiei ‘cordate in functie de tranga de vechime in munca, gradul profesional detinut, majorarea Pentru functile de conducsre, 42 structura financiari va emite Anexa 2 (conform machetei atagate) ccuprinzind cuantumurle drepturor salariale stabilte prin Anexa 1 5. _ Functionaril publici cu statut special, medic! si asistentl care opteaza vor beneficia strict de sporurile pentru condifii de munca conform Regulamentului- cadru de acordare a sporurilor, elaborat de Ministeru! Sandtatll $1 aprobat prin hotarare a Guvernului, fara a depasi limita prevazuta la art. 25 din lege. 6 _ Functionaril publici cu statut special, medic! gi asistenti_ care opteaz’ nu beneficiaza de drepturile specifice activitati desfagurate in institutile publice de apirare, ordine publica si securitate nationala prevazuto la art-19 gi 23 din Anexa VI "Familia ocupationalé de functi bugetare “epérere, ordne publica si securtate nafonalé”. 7. Referitor la acordarea pensiei si a altor drepturi specifice persoanelor care au optat, precizém urmatoarele > art.92 alin.2 din Legea 183/2017 privind salarzarea personalului dn fonduri Publice prevede: "2) Pensia gi alte drepturi specifice (ex. chirie) care se acordé, pootrivt legi, se stabilesc In raport cu soldele lunare brute/salarile lunare brute cuvenite in calitate de personal militar, politist sau functionar public cu statut special din sistemul administratiel penitenciare, corespunzatoare functilorIncadrate, potriv legi at 28 fit 0 din Legea 223/205 privind pensile miltare de stat, provede cé baza de calcul folosité pentru stabilirea pensiel militare de stat este media salarilor lunare brute realzate la funcyia de bazé In 6 luni consecutive, ain ultimi 5 ani de activitate in calitate de functionar public cu statut special, actualzate la data ‘eschideri drepturor de pensie, in care nu se includ sporurie, indemnizatile $i alte drepturi salariale acordate functionariior public! cu statut special din sistemul ‘administratie! penitenciare, prevazute in anexa nr. Il - Familia ocupationala de functii bugetare "Sandtate” la Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalulul platit din fonduri publice, cu modificdrite si completarile ulterioare. Pentru informati suplimentare desemném ca persoana de contact pe comisar gef 4de penitenciare Pica IONITA, telefon: 0214570181, interior 27580 eau 27565, e-mail picaionita@anp.co si agent get principal Marta’ Chirac, interior 27.527, e-mail marta chiriac@anp 10 Cu deosebit considera, aa Comisar Galion Marlin DOBRICA Director Gene) ‘AdiministaieNafonal'a Penitencidrlor Mia Ghee 47, sok 2, ur, oi ‘ews gou0|