Sei sulla pagina 1di 2
naga alicee Saote DomnutifDoarns Diector at Perteciari SpalalCONCEAGRISNPAMFiamingo 9 Sova Setansntenameipm nat Stimaté(e) doamné/domnute director, Urmarea aspectelor tehnice convenite cu conducerea Casei de Pensii Sectoriale a MAI in vederea aplicarii dispoziilor at. 28 alin. (2) gi (3) din Legea nr. 223/201 privind pensile miltare de stat, madiicat si completata, In conformitate cu care “pentru milter, poltisti si funcfionanl publici cu statut special pensionati in condiile art. 19, 26 si 38, baza de calcul utiizaté pentru stables pensiei miltare de slat este cea revazuté la alin. (7), actualizaté le data deschiderli dreptului la pensie, ‘Actualizarea prevazutd la alin (2) se face la deschiderea drepturilor de pensil .¢2 urmare a majoraril soldel de Tunctie/salariulul de functie $i solde! de grad/saleruiui {radului profesional, dejinute le data trecer in rezervavincetai raporturilor de servciu’, pentru functonarit pubied cu statut special ale c8vor dreptur de pensil au fost deschise incepand cu dala de 01.10.2017 stale cdror salarit brute lunare realizate la functia de bazi nu au fost actualizate pentru inreaga perloada solictaté cu crstorle salariale generate de: + prevederil art. din Legea nr. 15272017 pentru aprobarea OUG 99/2016 priind Unele masur pentu selaizrea personaluli pat in fondu publice,prorogarea Unor temene, precum si unele masun fiscal bugetare. cu modifica sh completirle uieroare conform cafora Incopdnd cu data de 1 octombrie 2017 a fost majorat cu 10% cuantumul brut al salariior de functe ale furcionadior publi u statu special dn sistomul administra! peritenciare. + prevederile art. 36°) alin 3 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salaizarea Personal platt in fondu publiee conform cérora Incepand cu data de 1 lanuarte 2018 a fost majorat eu 25% cuantumul brut al salarillor de functe alo funetionerior pubic cu statu special din sistem admnistrafel pentoncar -s0:va proceds astfe!: 4. pentru functionar publi cu statut special a ciror dat de deschidere a creptulul la pensie a fost cuprinsé in perioada 01.10.2017 — 31.12.2017, punctl 7 al fgei de Pensie va faclualzat cu majorarea acordat conform art. I, ain. (8) dn Legea nv 115272017, espectv eu 10%, indferent do perioada aloasa de titular Salarle 'nete. vor fi determinate prin aplcrea contibutlor si impoztli reglementate de Legea nr. 227/201 prvind Codul Fiscal i vigoare ia data de 51712.2017, Caleullealatitor unare brute se va efectua pe macheta excel alagata + Se-vor emite urmatoarele documents: “punctul 7/8 din fia de pense (anexa nt 4 dn metodologia tntocmiri dosaruul {de pense), lat la cunogtinya de fur. Elementele calculate vor f modifiats gi corte In formal word al punctulit 7, generat de aphicaia de caleul el pensior - adoverinta cu Saari at brute cat gine, conform modeluulatagat ~Anexa 1; “adeverinfa cu data utimel ze de plata salar, conform modelulslatagat — nexa 3: 2. pentru functjonarii publici cu statut special a c&ror daté_de deschidere a dreptului la.pensie-2 fost ullerloard datol de 01.01 2018, punciul 7 al fge\ de pense va f actualizat cu majoratlle acordate conform art. Il alin. (8) din Legea nr. 1522017 (respectiv 10%) si art. 38 alin. (3) pot. a din Legea nr. 153/2017 (respectiv 25%), Indiferent de perioada aleasa de titular Salarile nete vor fi determinate ‘prin aplicarea contrbutilor si impozitului reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu mocifcarile si ‘completrile in vigcare Incepand cu data de 01.01.2018. Calculul salarllor lunare brute se va efectua pe macheta atagat + Se vor emite urmatoarele documente: = punetul 7/6 din figa de pensie (anexa nr. 4 din metodologia Tntocmiri dosarului de pensie), luat la cunostinfé de titular. Elementele calculate vor fl modificate si ingerate in formatul word al punctului 7, generat de aplicaia de calcul el pensilor - adeverinja cu salarile att brute c&t gi nete, conform modelulul atagat -Anexa 2; ~ adeverina cu data ulimei zile de piatd a salarilul, conform modelului tagat — ‘Anexa 3, Documentele ast! refacute vor fnaintate dupa cum urmeaza: 1. Pentru functionarii pubici cu statut special a ciror dati de deschidere a dreptulul la pensie 2 fost cuprinsd in perloada 01.10.2017 ~ 31.12.2017, documertele se vor Tnainta, cu adresé, direct Casei de Pensli Sectoriale a MAI, cu precizarea motivului pentru care au fost refute; 2, Pentru funciionari pubic cu statut special a c&ror dati de deschidere a creptului ia pensio a fost ultorioard date de 01.01.2018, urmarea fapiului cA dosarela se afi in gestiunea ANP, documentele se vor inainta, cu adresa, la Administralia Nafjonala a Penitenciarelor — Direciia Management Resurse Umane. ‘Atagam prezentei tabelele nominale cu persoanele pentru care trebule reficute documentele sus-menfionate, respect, Anexa 4 ~fpss a caror data de deschidere a dreptului la pensie a fost cuprinsa in perioada 01.10.2017 — 31.12.2017 si Anexa 5 —fpss a ‘caror data de deschidere a dreptului la pensie a fost ulteioard datei de 01.01.2018, ‘Anexam totodata, in format pdf, adresele Casei de Pensii Sectoriale a MAI de restituire a dosareior de Inscriere la pensie ulterioare datei de 01.01.2018, Urmare @ color prezentate, in vederea emiterli de cétre Casa de Pensil Sectoriala a MAI a decizlor de pensie, va adresim rugémintea de a transmite documentele ‘solicitate in regim de urgenti, astfel incat cel tArziu 20.03.2018 toate situate 68 fie ‘oluionate prin plecarea documentelor refécute din untatea dvs., cétre destinafile sus- mentionate (respectiv Casa de Pensli Sectoriais a MAI! ANP-DMRU). ‘Tn vederea monitori2ari graduiui de Indeplinire a mésurlor precizate, pe adresa de e- mail sorin surd@anp,ro, se va tranemite adresa de Tnaintare a documentelor refacute (scanata) Pentru informatii suplimentare desemnm ca persoana de contact pe cna Chirac Marta, telefon 021.20.86.150/27527, fax 0 0.05, e-mail marta.chirlac@anp.o. Custima, Comisar gof dé penitenciare Matidn DOBRICA rector general Administratia Nationals a