Sei sulla pagina 1di 2
<4 FRACTAL Wir. 75/ 02.03.2018, CCONVOCAREA ADUNARIT CREDITORILOR, EBITORULUI ‘TURBO TUB SRL. 41. Date privind dosarul: Numérdosar 37390/3/2015, afatpe col Tribunalul Bucuresti, Seti 9 vita cha, 2, Arhiva / Registratura instantel: Bucuresti, Sector! 3, Bulevardul Uni r.37, Cod Postal (030823. Telefon - 021,408.36.00, ax 021.313.28.02, ema tibunall-bucuresti@{ustto. Program cu Dublcu: de lun! pan vier, ntre rele 09:30 - 14:00. 3. _Debitor: TURBO TUB SRL persoanS juried roméng in faliment in bonkrupty, en fli, avénd sedi n Bucuresti, Sectorl 4, Soseaua Berceni re. 104M, Cod Postal 041919, inegitrat la Resistul {Comer Bucuresti sub num de ordne 140/27081/1994, Cod Unic de Inegltrare 6863477, Atibut Fecal RO, cont une de Insolvent FO43BREL.0002001264370100,daschis a Libra Internet Bank SA, Cod SWIFT BREL RO BU. 4. Lichldator Judiciar: FRACTAL INSOLVENTA SPRL, avind seul n Bucuresti, Secorul2, ‘Strada DionsieLupu nr. 3, Cod Petal 020021, inreqlstatl th Regstral Formelor de Organizare ua. [RFO 1 - 0637, Cod do Inrepstrare sca 31026728, Ati Flecal RO, telefon O34 226 14 00, fax 031 226 1401, ema oee@ractal.e. 5. Subscrisa: FRACTAL INSOLVENTA SPRL, in caltate de ichiatorfudiclar al debitruls TURBO “TUB SRL, conform Sentinal cule 1766 din data do 14.02.2016 a Teibunaluli Bucuresti, 6. Conform articoluu 47 alnestul (2) a Lag 85/2014, CCONVOACA ADUNAREA CREDITORILOR DEBITORULUT TURBO TUB SRL. ‘Adunarea cresitoror va aves oe i ged lichidatorululfudicia, in Bucurest, Sectorul 2, Strada Dionsie Lupa nr. 33, Cod Postel 02002, In data de 12.03.2048, le ora 16,00 <3 FRACTAL onDINEA DE zr ‘ste urmitoares: 1. Aprabarea oertelprivind aharea (pretare document, selecPonare, prelucrare fond ahve) epontarea ( pistrarea si conservarea) documentsor, consulare, retragere, dstrugere documento apartindnd TURBO TUS SRL, de citreo socetate profesional de arhivare Mentioném e& pin la data convocsri au fst primite doar dous oferte din partea urmatoarelor societt de acivare: = ARCHIVET SR; 2 SDA. - SERVI I OE DEPCZITARE St ARHIVARE SRL, Ccredtor pot fl reprazenay! in adunare prin imputeenii eu procur’ spect autenti sau, fn cazul creditor bugetar sal clarlake persoane juriice, cu delagatle sermat de conducStorul unit Creditor vor putea wots prin corsspondent. Seisoarea prin care expen votul, sermnatS de creditor, sou inscriaul in format electronic eSrua |e incorparat,atagat on acociatsommitura electronic extins, barat pe un certicat valabl, pot f comuniate prin orice milosce, pn in zua sla ora fx pentru exprimarea vot, leieatorull jatar. FRACTAL INSOLVENTA SPRL Prin practician coordonator Alexandru Rusu Pugin 2a